TÜRKİYE'DE YAZILIM ENDÜSTRİSİNİN YAPISI VE GELİŞİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE'DE YAZILIM ENDÜSTRİSİNİN YAPISI VE GELİŞİMİ"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE YAZILIM ENDÜSTRİSİNİN YAPISI VE GELİŞİMİ HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Saadet İyidoğan Arş. Gör. Z. Yeşim Gürbüz Arş. Gör. İrem Zeyneloğlu YAYIN NO: İstanbul, 2006

3 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı FSEK tarafından sağlanan tüm haklar saklıdır. İTO'nun ve yazarın adı belirtilmek koşuluyla eserden normal ölçüde alıntı yapılabilir. İTO'nun ve yazarın yazılı izni olmadan eserin tamamı veya bir bölümü fotokopi, faksimile veya başka bir araçla çoğaltılamaz, dağıtılamaz, elektronik ortamlarda ticari ya da başka bir amaçla kullanılamaz. İstanbul Ticaret Odası: İYİ İyidoğan, Saadet Türl<iye'de Yazılım Endüstrisinin Yapısı v e Gelişimi İstanbul, 2006, 160 sayfa. 1. BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ I. YAZILIM SEKTÖRÜ II. BİLİŞİM SEKTÖRÜ MI. GÜRBÜZ, Z. YEŞİM IV. ZEYNELOĞLU, İREM ISBN NO: Türkçe Reşadiye Caddesi, Eminönü/İstanbul İTO BİLGİ HATTI Tel: (212) İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Dokünnan Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E. Posta : İnternet: Odamız yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CİLT MEGA AJANS REKLAMCILIK MATBAACILIK VE FUAR HİZM.LTD.ŞTİ Tel: (212) Faks: (212)

4 ÖNSÖZ İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıl içerisinde teknolojik yenilikler, zamanda yaşanan değişimlerden daha hızlı gerçekleşmekte ve ihtiyaç miktarı sınırsız olan insanoğlunun hayatını gün geçtikçe kolaylaştırmaktadır, bu yenilikler yardımıyla insanoğlunun yapabileceklerinin ve hayagücünün sınırları daha ileri b r boyuta geçmektedir. Teknolojik gelişmeler bilgi saklamayı, paylaşmayı ve işlemeyi kolaylaştırmışır. bu gchşme, kişi ve kuruluşların ilişkilerinin değişmesine, toplumsal ve ekonomik hayatta bilgi toplumuna ve bilgi-temelli ekonomiye doğru geçişe yol açmışır. Bilgi teknolojilerinin ülke ekonomisine en belirgin etkisi istihdamda olmakta ve bilgi artık ülkelerin, şirketlerin ve bireylerin temel rekabet alanı haline gelmektedir, bilgi temelli ekonomi işgücü talebini de küresel ölçekte dönüştürmektedir. Fiziksel yeteneklerin yerini bilginin kullanımı, ham maddelerin dönüştürülmesi ve ucuz emek istihdamının yerini ise teknolojik ise teknolojik uygulamalar, özellikle de Bilgi Teknolojileri uygulamaları ile buna uygun kaliteli insan kaynağı almaktadır. Teknolojinin bir parçası olan bilgisayarlarda yaşanan gehşmeler, yeni projelerin hayata geçirilmesini kolaylaştırmakta ve yeni sektörlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır, teknolojinin gehşmesine paralel bir gelişme gösteren bilgisayar sektörü 1990'h yılların ikinci yarısından itibaren ivmeli bir gelişim trendi yakalamış ve yazılım, donanım, sarf malzeme üretimi ve görsel medya ürünleri yaratılması gibi yan sektörlerin gelişmesine olanak vermiştir. Bilgisayar sektörünün en önemli ve tamamlayıcı yan sektörlerinden biri olan yazılım sektörü 90'lı yılların ikinci yarısında gerek görsel nitelikler bakımından gerekse teknik bakımdan gelişim göstermişir. Günümüzde jazılım sektöründe, bir taraftan yeni pazarlar bulmak, diğer taraftan ucuz ve kaliteli işgücünden faydalanmak amacıyla hareket eden doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında sürekli bir büyüme yaşanmaktadır. Yazılım sektörü ürünlerinin ekonomik yaşamdaki ağırlığı ve sahip olduğu ticari potansiyel fark edildiği andan itibaren ülkelerin büyüme politikalarında özel bir yeri olmuş ve sektör üretiminin genel ekonomi üzerindeki etkisinin büyüklüğü ile paralel olarak başlangıçtaki önemi gün geçtikçe artmıştır.

5 Türkiye'de yazılım sektöründe ulusal bir bakış açısı oluşturulması, strateji belirleme çalışmaları ve belirlenen stratejilerin uygulanması, özel sektör ve devlet işbirliği içerisinde yürütülmektedir. Avrupa Birliği'ne entegrasyon sürecinde önemi gün geçtikçe artan yazılım sektörünün gerek iç pazarda gerek yurtdışı pazarda mevcut potansiyelinin ortaya onulması amacıyla hazırlanan "Türkiye'de Yazılım Endüstrisinin Yapısı ve Gelişimi" isimli araştırmanın sektör temsilcileri, sektörle etkileşim içerisinde bulunan ticaret hayatının diğer temsilcilere fayda getirmesi dileğiyle araştırmayı hazırlayan Doç. Dr. Saadet İyidoğan ve ekibine teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

6 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 7 TABLO LİSTESİ 8 GRAFİK LİSTESİ 9 EKLER 11 l.giriş MATERYAL ve METOD Materyal Metod 16 3.BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ: BİLGİ EKONOMİSİNİN YAPI TAŞLARI Bilişim teknolojilerinin ekonomik büyüme ve istihdam katkısı Verimlilik ve ekonomik büyüme katkısı İstihdam katkısı Türkiye'de bilişim teknolojilerinin yaygınlık ve kullanım düzeyi DÜNYA BİLİŞİM VE YAZILIM PAZARI Dünya bilişim pazarının hacmi Dünya yazılım pazarı Yazılım sektörünün tanımı ve kapsamı Büyüme trendi Dünya yazılım devleri Dünya yazılım pazarının coğrafi dağılımı Yazılım alanında atılım yapan ülkeler TÜRKİYE BİLİŞİM VE YAZILIM PAZARI Pazar büyüklüğü Türkiye yazılım endüstrisinin yapısal özellikleri YAZILIM ENDÜSTRİSİ FİRMALARININ YAPISAL ÖZELLİKLERİ Yazılım firmalarının yaşı Yazılım firmalarının çalışan sayısına göre büyüklüğü Finansman kaynakları Ciro İhracat 69

7 7. YAZILIM ENDÜSTRİSİNİN FAALİYET DESENİ VE PAZAR PROFİLİ Yazılım ve donanım faaliyetlerinin dağılımı Başlıca faaliyet alanları Yazılım firmalarında kalite ve sertifikasyon düzeyi Yazılını firmalarının pazar profili Başlıca pazarlama kanalları Yabancı firmalarla anlaşmalı iş ilişkileri Yazılım sektörünün gelişme aşamasının analizi YAZILIM ENDÜSTRİSİNDE İŞGÜCÜNÜN YAPISI VE NİTELİĞİ Departmanlara göre Teknik personel Yazılım endüstrisinde işgücünün eğitim durumu POLİTİKA VE DESTEKLER Yazılım endüstrisinin başlıca sorunları Yazılım endüstrisinin politika beklentileri Türkiye'de bilişim ve yazılıma yönelik politikalar Bilgi ekonomisi ve toplumuna geçiş politikaları Yazılım alanındaki politika ve teşvikler SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER Araştırma bulguları özeti Genel değerlendirmeler Çalışmanın ortaya koyduğu yeni araştırma perspektifleri 131 KAYNAK LİSTESİ 133 EKLER 139

8 KISALTMALAR BİT (Bilgi İletişim Teknolojileri) DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) DTM (Dış Ticaret Müsteşarlığı) EITO (European Information Technology Observatory). ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) IDC (International Data Corporation) KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) STK (Sivil Toplum Kuruluşu) TBV (Türkiye Bilişim Vakfi) TESİD (Türk Elektronik Sanayicileri Derneği) TİDEB (Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Başkanlığı) TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfi) TÜBİDER (Türkiye Bilişim Derneği) TÜBİSAD (Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği) TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu) TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) TÜSİAD Türkiye Sanayiciler ve İş Adamları Derneği) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) UNIDO (Birleşmiş MiUetier Sınai Kalkınma Örgütü) YASAD (Yazılım Sanayicileri Derneği)

9 TABLO LİSTESİ Bölüm Bilişim teknolojileri yoğunluğu Seçilmiş ülkelerde yazılım endüstrisinin GSMH ya katkısı, Seçilmiş ülkelerde BİT istihdamı Ülkelerin bilgi toplumuna hazır olma durumları Hanelerde bilişim teknolojileri sahiplik durumu Cinsiyete göre Türkiye, kent-kır ayırımında bilgisayar ve internet kullanım oranlan İnternet bağlantı türüne göre hane oranı Belediyelerde İnternet, intranet ve Web Sitesi SahipHği Durumu Belediyelerdeki numaralama bilgisi, sayısal haritalar ve kent bilgi sistemine sahip olma durumu 33 Bölüm Dünya bilişim pazarı yıllık büyüme hızı, Avrupa bilişim pazarı alt dalları büyüme oranı, Avrupa bilişim pazarı yapısal bileşimi, Dünya yazılım endüstrisi değeri Hindistan: Başhca makroekonomik göstergeler ve yazılım endüstrisi İsrail: İhracat ve toplam gelir büyümesi İrlanda: İhracat ve toplam gelir büyümesi 44 Bölüm Bilişim teknolojileri ticareti, Türkiye bilgi teknolojileri pazarı Gelirlerine göre Türkiye'de ilk 15 yazılım firması, Yazılım kategorilerine Göre 2004 Yıh Pazar Liderleri ERP yazılım gelirlerine göre ilk 10 şirket, Ticari uygulamalar gelirlerine göre ilk 10 şirket, Veritabanı yazılım gelirlerine göre ilk 10 şirket, Veri ambarı ve yedekleme yazılımı gelirlerine göre ilk 4 şirket Mobil uygulama gelirlerine göre ilk 6 şirket Üretim sektörü yazılımı gelirlerine göre ilk 10 şirket, Finans sektörü yazılımı gelirlerine göre ilk 10 şirket,

10 5.12 İnternet uygulama gelirlerine göre ilk 10 şirket Diğer iş uygulamaları gelirlerine göre ilk 15 şirket, Diğer sektörel yazılım gelirlerine göre ilk 15 şirket, Yönetim yazılımı gelirlerine göre ilk 10 şirket, Bölüm Yazılım firmalarının büyüklüklerine göre başlıca faaliyet alanları Gelişmekte olan ülkeler için bilgisayar yazıımı ve hizmetleri faaliyetlerinin gelişme aşamaları senaryosu 93 Bölüm Yazılım endüstrisinin başlıca Sorunları Sorunların önem kategorileri Endüstrinin beklediği başlıca politikalar Politikaların önem kategorileri Kısa Dönem Eylem Planı uygulama sonuçları 115 GRAFİK LİSTESİ Bölüm BİT yatırımlarının GSMH'ya katkısı, ve Bölüm Dünya yazdım endüstrisi pazarının alt dallara göre dağılımı, Başlıca yazılım gruplarının pazar payları, Dünya yazılım pazarının coğrafik bölgelere göre dağılımı 41 Bölüm Firmaların kuruluş yıllarına göre dağılımı (TR-Software) Anket firmalarının kuruluş yıllarına göre dağılımı Çalışan sayısına göre TR-Software yazılım portah firmalarının dağılımı Çalışan sayısına göre anket kapsamındaki yazıhm firmalarının dağılımı Firmaların başlangıçta ve günümüzde sermaye kaynakları Firmaların cirolarına göre dağılımı (TR-Software) Anket firmalarının cirolarına göre dağılımı 67

11 6.8. Yazılım faaliyetlerinin ciro cindeki payı, Firmaların ihracat paylarıve döneminde değişimi İhracat yapılan ülkelerin dağılımı 70 Bölüm Donanım faaliyetlerinin ürün, satış, hizmetlere göre dağılımı Yazılım faaliyetlerinin ürün, satış, hizmetlere göre dağıhmı Firmaların faaliyet alanlarına göre dağılımı Yazılım faaliyetlerinin firma büyüklüklerine göre dağılımı TR-Software yazılım portalı firmalarında yazılımla ilgili sertifikaların dağılımı Anket firmalarında kalite standart belgesi ve sertifika dağılımı Hedef müşteri büyüklüğüne göre firmaların dağılımı Firmaların ürün/hizmet sundukları alanların dağılımı Ürün/hizmet sunulan alanların firma büyüklüğüne göre dağılımı Firmaların pazarlama kanalları Yabancı firmalarla anlaşmah yazılım faaliyetlerinin dağılımı Yabancı firmalar ile faaliyetlerin firma büyüklüklerine göre dağılımı 91 Bölüm Firma çalışanlarının departmanlara göre dağılımı, 2000 ve 2005 yılları Departmanlarda çalışan sayısının firma büyüklüğüne göre dağılımı, Uzman/teknik personel yaş dağılımı Departmanlara göre teknik çalışan sayısının dağılımı, Teknik çalışanların firma büyüklüklerine göre dağıhmında meydana gelen değişmeler, Firmalarda yönetici kadro eğitim seviyesi dağılımı Firmalarda uzman kadro eğitim seviyesi dağılımı Firmalarda teknik kadro eğitim seviyesi dağılımı 106

12 EKLER Ek Tablo kamu bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımları özet tablosu 140 Ek Tablo 2. Eğitime yapılan kamu harcamaları 141 Ek Tablo yaş grubu işgücünün eğitim seviyesi 142 Ek 4. KOSGEB bilişim ve yazılım destekleri 143 Ek 5. Yazılım üretimi ve ihracatına yönelik devlet yardımları 145 Ek 6. Anket formu 151

13

14 1-GİRİŞ Yükselen bilgi ekonomisi, dünya ekonomilerinde köklü dönüşümleri beraberinde getirmekte, üretim ve hizmet sektörlerini yeniden yapılandırmaktadır. Dünyayla bütünleşebilmek, iktisadi faaliyetleri etkin koşullarda gerçekleştirebilmek ve rekabet edebilmek için, bilgi ekonomisinin yapı taşları olan bilgi-iletişim (bilişim) teknolojilerini yaygın ve etkin kullanmak bir zorunluluk haline gelmiştir. Avrupa Konseyi'nin 23 Mart 2000 tarihh Lizbon toplantısında, Avrupa'da 2010 yılına kadar bilgi-temelli ekonominin güçlendirilmesi, küresel pazarlarda bihşim teknolojileri alanında rekabet gücü sağlanması stratejisi benimsenmiştir. Bu doğrultuda Haziran 2000'de Fieria'da "eavrupa 2002 Girişimi" başlatılarak Eylem Planı hazırlanmış; daha sonra "eavrupa+"^ adıyla, aday ülkeleri ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu aday adayı ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Türkiye'de son yıllarda, Avrupa BirHği perspektifinin de etkisiyle, bilgi ekonomisi ve toplumu konularına politika yapıcılarda belirgin bir ilgi ve duyarlılık oluşmaya başlamış, 2004 yılında kurulan e-dönüşüm Türkiye İcra Kurulu ile birlikte, e-devlet,,e-sağlık, e-ticaret, e-iş gibi alanlardaki uygulamalar hız kazanmıştır. Bilgi ekonomisi ve toplumunun belkemiğini oluşturan bilişim sektörü, donanım, iletişim ve yazılım sektörlerinden oluşmaktadır. Araştırmamızın konusunu oluşturan yazılım sektörü, bilişim içinde nispi olarak küçük bir yer tutmakla birlikte, büyüyen ve önem arz eden bir sektördür. Küresel bilişim pazarının son yıllarda en fazla büyüyen alt grubu, 2004'de %4,3 ve 2005'de %5,5'lik büyüme oranlarıyla yazılım endüstrisi olmuştur. Yazılım endüstrisinin iktisadi önemi, daha çok, bu teknolojilerin dışsal ekonomiler yaratması, her alanda verimliliği artırması, üretim maliyetleri ve "piyasa-işlem maliyetlerinin" (transaction cost) düşmesine katkıda bulunması ile ilgilidir. ' eavrupa+, Şubat 2004'de düzenlenen Bilgi Toplumu Avrupa Bakanlar Konferansında sonuçlanmıştır. eavrupa+'nın tamamlanmasıyla, tam üye olan on ülkenin yanı sıra, Türkiye, Romanya ve Bulgaristan da eavrupa 2005'e gözlemci statüsünde taraf olmuşlardır.

15 Yazılım sektörüne batılı gelişmiş ülkelerin yazılım devi şirketleri hakimdir. Bununla birlikte, yazılım faaliyetlerinin endüstrileşen ülkeler için de önemh fırsatlar sunduğu görülmektedir. Yazılım alanında büyük atılımlar yapan Hindistan, İsrail ve İrlanda gibi bazı ülkeler yazılım üretim ve ihracatına bağh ciddi gelirler elde etmektedirler. Türkiye'de ise yazılım üretimi iç talebi karşılayacak düzeye ulaşamamış, yazılım ihracatı çok düşük seviyelerde kalmıştır. Türkiye dünya yazılım ve servis ihracatından binde 5 oranında oldukça düşük bir pay almaktadır. Yazılım endüstrisinin ekonomiye önemli bir katkısı da istihdam yaratılmasıyla ilgilidir. Yazılıı;n endüstrisinin en temel girdisi yetişmiş insan gücüdür; bu endüstrinin başlangıç fiziki yatırım sermayesi ihtiyacı düşük, katma değeri yüksektir. Yazılım endüstrisi, bu yapısal özelliklerine bağlı olarak, bilgi ekonomisinde istihdam yaratılması noktasında çözüm olanakları içermektedir. Ekonomiye ciddi potansiyel katkılarına karşın, Türkiye'de yazılım endüstrisi ve sektörü ile ilgili araştırmalar ve akademik çalışmaların yok denilebilecek kadar az oluşu dikkat çekicidir. Yazılım faaliyetlerinin yapısal özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkan, sınıflandırma sorunları ve istatistik verilerin sağlanması güçlüklerinin de (UNIDO, 2002), araştırmaların azlığında etkili olduğu düşünülebilir. Türkiye'de yazılım faaliyetlerine ilişkin en kapsamlı araştırma 1995 yıhnda Türkiye Teknoloji GeHştirme Vakfı (TTGV) tarafından gerçekleştirilmiş olup, 1998 tarihli araştırmada yine 1995 araştırmasının verileri kullanılmıştır^ Bu araştırmalar, yazıhm endüstrisini esas olarak teknik yetenekleri itibariyle ele almaktadır. Yakın dönemde ise yazılım sektörüne ilişkin, teknolojik ya da iktisadi vurgulu, kapsamlı bir araştırma mevcut değildir. Halbuki, özellikle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) gibi kurumların henüz yazıhm endüstrisi ile ilgili kapsamlı istatistik veriler ve bilgiler sunamaması noktasında, bu araştırmaların gereklihği ve önemi daha da artmaktadır. Bu itibarla, bu araştırma ile, Türkiye'de yazılım endüstrisinin yapısı ve gelişiminin daha iyi tanınması sürecine katkıda bulunulması hedeflenmektedir. ' Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı nca (TTGV) bir stratejik odak projesi (179/S) olarak desteklenen "Türkiye Bilişim Endüstrisinin Yazılım ve Hizmet Alt Sektörünün Yetenek Envanterinin Çıkarılması" başlıklı araştırma.

16 Buna göre, araştırmada incelenmesi amaçlanan başlıca hususlar şunlardır: Türk yazılım endüstrisinin yapılanma süreci ve yapısal özelliklerinin; yazılım endüstrisinde gelişmenin ve uzmanlaşmanın yönü ve içeriğinin; yazılım endüstrisinin Türk ekonomisi ile bağlarının; yazılım faaliyetleri alanındaki yetişmiş işgücü konusunun; mevcut devlet politikaları ve desteklerinin incelenmesi ve öneriler gehştirilmesi. İkinci bölümünde çahşmanın materyal ve metodu açıklanmaktadır. 3. Bölümde bihşim ve yazıhm sektörünün ekonomik katkıları hakkında bilgi verildikten sonra 4. ve 5. bölümde sırasıyla dünya ve Türkiye bilişim ve yazılım pazarı tanıtılmaktadır. Ardından, anket sonuçlarına göre yazılım endüstrisi firmalarının özellikleri 6. bölümde; yazılım faaliyetlerinin bileşimi ve pazar profili 7. bölümde; yazılım endüstrisi çalışanlarının analizi 8. bölümde; ve nihayet endüstrinin sorunları ve politikalar 9. bölümde incelenmektedir. Değerlendirmeler ye sonuç 10. bölümde verilmektedir. 2. MATERYAL ve METOD 2.1. Materyal Araştırmada kullanılan bilişim sektörünün ekonomideki rolüne ilişkin göstergeler, OECD ve diğer uluslararası kuruluşlardan elde edilmiştir. Dünya bilişim ve yazılımı pazarı ile ilgili veriler ise, "Datamonitor" ile, Avrupa Birliği'nin Enformasyon Teknolojileri konusundaki birimi EITO'dan sağlanmıştır. Değinildiği üzere, Türkiye'de TÜİK, DPT, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) gibi kurumlardan yazıhm faaliyetleri ile ilgili kapsamlı ve düzenli istatistik veriler sağlanması mümkün değildir. Ayrıca, "e- Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu STK İzleme Komitesi 2. Raporunda da (2005) hassasiyetle vurgulandığı üzere, Türkiye'de bir yazılım envanteri ve yazılım şirketleri portföyü henüz oluşturulamamıştır. Bu koşullarda, mevcut bilgi ve enformasyon kaynakları esas olarak araştırma şirketlerinin verileri ve sektör profesyonellerinin tahminlerinden oluşmaktadır. Çalışmada, Türkiye bihşim ve yazılım pazarı ile ilgili veriler, İnterpro A.Ş'nin "İlk 500 Bilişim Şirketi" başhklı araştırma raporlarından sağlanmıştır. Bilişim ve yazıhm alanında faaliyet gösteren basılı yayınlar ile

17 internet ortamında mevcut araştırma, yazılar, haber siteleri, özellikle 2000 sonrası için geniş biçimde taranarak yazılım faaliyetlerinin çeşitli yönleriyle ilgih bilgi ve enformasyon derlenmiştir. Türkiye'de bilişim ve' yazıhm politika ve uygulamaları konusunda, başta DPT, TÜBİTAK, TÜİK olmak üzere devlet kurumlarının, bilişim ve yazılım alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yayın ve raporlarından faydalanılmıştır. Araştırmada, diğer ülkelerde gerçekleştirilmiş yazılım endüstrisiyle ilgih iktisat literatürü taranarak, çeşith kitap, akademik makaleler, sektörel araştırmalar incelenmiş; anket formunun hazırlanmasında, özellikle Finlandiya ve Hindistan'da yürütülmüş olan alan çalışmalarından yararlanılmıştır Metod Çalışma, yazılım endüstrisinde yürütülen alan araştırmasına dayanmaktadır. Çalışmanın ilk evresinde, dünya ve Türkiye yazılım endüstrisi alanındaki literatür incelenmiş, yapılan değerlendirmelerin ardından araştırmanın temel amaçları behrlenerek, bu amaçlarla uyumlu anket formu düzenlenmiştir. Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ve Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) yetkilileri ve seçilen bazı yazılım firmaları ile anket sorularının isabetliliği değerlendirilerek anket formuna nihai şekli verilmiştir. Firma adreslerinin tespitinde internet ortamında mevcut yazıhm firması listelerinden faydalanılmıştır. Yazılım alanında faaliyet gösteren 3500 dolayında firma olduğu tahmin edilmektedir (TOBB Raporu, 2004). Esas faaliyet alanı yazılım olan, tamamen yerel yazılım üreten firma sayısı ise, değişik kaynakların tahminlerine göre, 300 ile 500 arasında değişmektedir. Nitekim, firmaların web sayfaları incelendiğinde, bir çok firmanın yalnızca donanım ve/veya yazılım ürünleri satıcısı durumunda olduğu, dolayısıyla çalışmanın amacına çok uygun olmadıkları görülmüştür. Bu nedenle, çahşmanın amacına uygun bir ana kütle belirlenmeye çalışılmış; bu ana.kütle, başta TR-Software web sayfası olmak sektörel kuruluşların ve çeşitli illerdeki teknoparklarm web sitelerindeki hstelerden derlenmiştir. Bu noktada ana kütlenin çeşitli yazıhm faaliyetlerinin ve firma ölçeklerinin

18 dağılımını doğru yansıtabilmeleri konusu temel alınmıştır. Bu ana kütleden, yine aynı kriterler doğrultusunda, 260 firmalık bir örneklem oluşturulmuştur. Esas olarak İstanbul civarında faaliyet gösteren firmalar seçilirken, coğrafik bir kısıtlamaya da gidilmemiştir. Anket formları, e-posta ile, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere çeşitli illerdeki yazılım şirketlerine gönderilmiş, bir çoğu ile ayrıca telefon edilerek temas kurulmuştur. Ocak ve Şubat 2006 arası 2 aylık dönemde, gönderilen anketlerden, 15 tanesi ile yüz yüze görüşme yoluyla, toplam 53 adet kullanılabilir cevap alınmıştır. Yaklaşık %20 dolayındaki cevap oranı, özellikle sektörün küçüklüğü dikkate alındığında araştırma için elverişli kabul edilebilir bir düzeydedir. Anket formuna alman cevapların incelenmesi neticesinde, seçilen bazı firmalarla kapsamlı görüşmeler yapılarak, yazılım üretim ve ihracatının artırılmasının önündeki sorunlar ve çözüm yolları konuları daha kapsamlı ele alınmıştır. Araştırmada ayrıca, sektörü daha kapsayıcı olacağı düşüncesiyle, Turk.Internet.com^ portalmda yer alan yazılım kategorisindeki firma bilgilerinden sertifikasyon konusunda yararlanılmış; TR-Software yazılım portalmda^ yer alan 250 firmanın bilgileri derlenerek, firmaların yaşı, faaliyet alanları, çalışan sayısı, ciroları gibi analizlerde kullanılarak, anket sonuçlarının yanı sıra tamamlayıcı bilgiler elde edilmiştir. Bilişim sektörü sivil toplum kuruluşu TÜBİSAD'ın isabetu bir girişiminin ürünü olan TR-Software yazılım portalı, dış pazarlara açılmak isteyen yazıhm şirketlerini tanıtmak kadar, zaman içinde yazılım şirketlerinin envanterini oluşturmak, böylece sektöre ilişkin veri eksikliği sorununu hafifletmek amacıyla kurulmuştur. Sözü edilen sanal ortamdaki veriler, özelukle yazılım şirketlerinin yaşı, yazılım faaliyetlerinin dağılımı ve uzmanlaşmanın yönü ile yazılımda kalite ve sertifikasyon konusunun daha geniş bir biçimde incelenebilmesi bakımından son derece faydalı olmuştur. Anket kapsamında yer alan 53 firma özel kuruluş olup, %63'ü limited şirket, %3ri anonim şirket, %6'sı ise şahıs şirketi statüsündedir. Özgün yapısal özelliklerine bağh olarak, yazıhm firmalarının sınırlı sayıda personel ile çalışabilmeleri mümkün olduğundan, bu faaliyet alanında "mikro" ölçek- ^ Erişim: Erişim:

19 Ii kabul edilebilecek 1-5 ya da 6-10 çalışanlı firma sayısı çok sayıda iken, büyük ölçekli firma sayısı oldukça sınırlıdır. Bu nedenle, araştırmada endüstrinin çalışan sayısına göre ölçek büyüklüğü ele alınırken, standart büyüklük sınıflandırması yerine, çalışmaya daha uygun olacağı düşüncesiyle, tarafimızdan oluşturulan sınıflandırma kullanılmıştır. Ancak, zaman zaman standart sınıflamaya göre yorumlara da yer verilmiştir. Anket kapsamındaki firmaların %17'si 1-5 çalışanh, %15'i 6-10 çalışanlı, %39'u çalışanh, %15'i çalışanlı, %10'u çalışanh ve %4'ü lûö ve üzerinde çalışanı olan firmalardır. Çalışmanın 6. bölümünde açıklandığı gibi, bu dağılım TR-Sofi:ware yazılım portalındaki firmaların ortaya koyduğu dağılımla büyük ölçüde örtüşmektedir. Bu durum, araştırmanın ana kütlesi ile anket yapılan örneklem arasında bir denge mevcut olduğunu göstermektedir: Anket yapılan firmaların %29'u arası dönemde, %25'i arası dönemde kurulmuştur. Diğerleri ise; %2'şi 1980 öncesi, %4 u arası, %16'sı arası ve %24 u arası kurulmuştur. Bu kuruluş yıllarına ilişkin veriler, çalışmanın 6. bölümünde daha kapsamlı ele alındığı üzere, TR-Software yazıhm portalında yer alan 250 şirketin bilgilerinden hareketle ulaşılan kuruluş yılı verileri ile uyumludur. Dolayısıyla, anket yapılan yazılım şirketlerinin kuruluş yıllarına göre dağılımı konusunda da, ana kütle ile anket yapılan örneklem arasında bir denge kurulabilmiştir.

20 3. BİLÎSÎM TEKNOLOJİLERİ: BİLGİ EKONOMİSİNİN YAPI TASLARI Bilgi-temelli ekonominin altyapısmı oluşturan bilişim teknolojileri, üretim ve hizmet sektörlerinde, iş yapma biçimlerinde köklü dönüşümleri beraberinde getirmektedir. Genel olarak bilişim teknolojilerinin önemi, iktisadi üretim ve değişim faaliyetlerinin işleyişini değiştirme, üretim ve hizmet sektörlerinde verimliliği artırma, kaliteyi yükseltme gücü taşımaları ile ilintilidir. Bilişim teknolojilerini yaygın ve etkin biçimde kullanan ülkeler için bu teknolojiler potansiyel ekonomik büyüme, istihdam yaratma ve küresel pazarlarda rekabet gücü olanakları sunmaktadır. Bununla birlikte, bilişim teknolojilerine erişimi sınırlı, fiziki ve beşeri altyapısı yetersiz ülkeler için, bilişim teknolojileri dünyadaki gelişme dinamiklerinin çok uzağına düşmesi ve "sayısal uçurum" tehlikesi içermektedir. Dünyada özellikle 1990'h yılların başlarından itibaren hızla gehşen ve yaygınlaşan bilişim teknolojileri (BİT), ekonominin tüm alanları üzerinde geniş etkiler taşıyan "doğurgan" (enabling), ya da Bresnahan ve Trajtenberg (1995)'in ifade ettiği anlamda, "jenerik teknolojiler"dir (General Purpose Technologies). Jenerik teknolojiler, esas olarak yayılma (pervasiveness) özelliği ile nitelenen, ekonomide bir çok sektörde girdi olarak kullanılabilen bir teknoloji grubunu kapsamaktadır. Jenerik teknolojilerin gelişip ilerlemesine paralel olarak, bu teknolojilerin yayılmaları ve ekonomi bünyesine nüfuz etme dereceleri artmakta, bu durum verimlilikte ciddi kazanımları beraberinde getirmektedir. Jenerik teknolojilere atfedilen "öncü" sıfatı, bu teknolojilerin bir yandan ekonomik etkinlik artışını olanaklı kılarken, diğer yandan da ekonominin diğer kesimleri üzerinde önemu pozitif dışsallık etkileri yaratması olgusunu ifade etmektedir. BÎT'lerin dünya ülkelerinde yeni bir büyüme dalgasını sürüklediği görüşü, başta ABD olmak üzere (Gordon, 2002a, 2002b), daha genel olarak OECD ülkelerinde kaydedilen (Colecchia ve Schheyer, 2002; Jorgenson, Ho ve Stiroh, 2003) ekonomik büyüme ve verimlilikteki artışlarla desteklenmektedir. BİT'lerin ekonomik büyümeye katkısı verimlilik artışı sağlayarak Toplam Faktör Verimliliğini artırması şeklinde meydana gelmektedir. BİT kaynaklı verimlilik artışı, BİT teknolojileri üreten ve BİT kullanan sektörlerde kaydedilen verimlik artışları olmak üzere iki şekilde meydana gelmek-

21 tedir. Örneğin, ABD'de 1990lı yılların ikinci yarısında kaydedilen verimlilik artışlarının yaklaşık yarısının yalnızca BİT sektörlerinden kaynaklandığı bildirilmektedir (Oliner ve Sichel, 2000) Bilişim teknolojilerinin ekonomik büyüme ve istihdam katkısı Bilişim teknolojiled 1980'li yıllarda yayılmaya başlamış, 1990'lı yılların başından itibaren ise bu teknolojilerinin kullanımı ve yaygınlaşması baş döndürücü bir hız kazanmıştır. Son dönemde internet kullanımıyla birlikte yaygınlaşan e-iş, e-ticaret, e-devlet uygulamaları;sonucunda ekonomiye penetrasyonu artan bilişim teknolojileri, verimlilik ve ekonomik büyümenin artırılması ve istihdam yaratılmasında lokomotif gücü temsil etmektedir, Verimlilik ve ekonomik büyüme katkısı BİT'ler, üretim ve hizmet sektörlerinde verimliliği artırma, kaliteyi yükseltme gibi potansiyel etkiler taşımaktadır. Bu etkiler dolaysız ve dolaylı etkiler olarak iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Dolaysız etkiler, teknolojik gehşmelerin bilişim ürün ve hizmetlerinin üretim ve sunumunda verimlilik artışları sağlayarak Toplam, Faktör Verimliliğini artırması ile ilgilidir. Böylelikle, ürün/hizmetlerin fiyatlarının ucuzlamasıyla yaygınlaşan bilişim ürün/hizmetlerinin ekonomide kullanımıyla da Toplam Faktör Verimliliği artmaktadır. Dolayh etkileri ise, BİT'lerin iktisadi aktörlere yeni pazarlara, yeni ürünlere ulaşabilme olanakları sunması, örgütlenme ve iş yapma tarzlarını değiştirmesi, etkinleştirmesi ile ilgih olarak ortaya çıkan etkilerdir. Grafik 3.rden görüleceği gibi, 1990'h yılların ortalarından itibaren BİT'lerin OECD ülkelerinin ekonomik büyümesine katkısı artarak sürmektedir arası dönemde bilişim teknolojilerinin GSMH artışına katkısının, bir önceki arası döneme göre, değerlendirmeye alınan OECD ülkelerinin tümünde artış gösterdiği görülmektedir. Söz konusu her iki dönemde de, BİT'lerin büyümeye katkısının en yüksek Avustralya, ABD, İsveç, Danimarka ve İngiltere'de gerçekleştiği izlenmektedir arası dönemde, sırasıyla^ Avustralya için %0,53, ABD %0,52, İsveç %0,53, Danimarka için %0,55 olan GSMH katkısının, arası dönemde söz

22 konusu ülkelerde sırasıyla %0,91, %0,794 %0,71 ve %0,67 olarak gerçekleşmiştir. İncelenen OECD ülkelerindfen BİT'in GSMH katkısının her iki dönemde de düşük seyrettiği ülkelere bakıldığında, arası dönemde Yunanistan için %0,26, Avusturya için %0,34, İtalya için %0,25 düzeyinde gerçekleşmiş olduğu; arası dönemde ise hafifçe yükselerek sırasıyla %0,40, %0,34 ve 0,4 Te erişmiş olduğu görülmektedir. BİT'lerin GSMH ya katkısının düşüklüğü ya da yüksekliği ülkelerin bilişim harcamalarının düzeyiyle yakından bağlâ^ntılıdır. Dolayısıyla, ülkelerin bilişim harcamalarının GSMH'ya oranını ifade eden "bilişim yoğunluğu" dubleyi dikkate ahnarak OECD ülkeleri arasında yapılacak bir değerlendirme de anlamik olacaktır. BİT harcamalarının GSMH'ya katkısının yüksek düzeyde gerçekleştiği ülkelerde BİT harcamalarının yüksek olduğunu Tablo 3.1'den görebiliriz ile 1996 yılları arasında, OECD ülkeleri arasında GSMH'da BİT harcaması oranı en yüksek olan başlıca ülkelerin, %7 dolayında ^'bilişim yoğunluğu'' oranları ile Yeni Zelanda, ABD, Avustralya, İngiltere, İsveç, Kanada, İsviçre gibi ülkeler olduğu görülmektedir. %6 dolayında bir oran ile yüksek bilişim yoğunluğuna sahip ikinci grup ülkeler arasında, Hollanda, Norveç, Japonya, İrlanda bulunmakta, bu grubu %6'ya yaklaşan bilişim yoğunluğu oranı ile Japonya, Fransa, Çek Cumhuriyeti ve 1996'dan itibaren Kore izlemektedir. İncelenen OECD ülkeleri arasında, bilişim yoğunluğu oranı %2 düzeyinde olan Türkiye'nin, Portekiz, Polonya, Yunanistan gibi ülkelerle birlikte en düşük bilişim yoğunlaşma oranına sahip ülkeler arasında bulunduğu görülmektedir. Bununla birlikte, bihşim harcamalarının artırılmasıyla GSMH'ya katkısının kısa sürede yükselmesinin beklenemeyeceğini de belirtmek gerekir. BİT'lerin büyüme etkilerinin, ekonomik yapıların değişen üretim ve ticaret biçimlerine uyum sağlamasının zaman alması nedeniyle, çok kısa vadede hemen gözlenemeyeceği, bu etkilerin gerçekleşmesi için behrh bir zaman geçmesi gerekmektedir. Bilişim sektörü, çalışmanın bundan sonraki bölümünde daha ayrıntılı açıklanacağı gibi, donanım ağırlıklıdır; yazılım alt sektörünün yeri nispeten küçüktür. Ancak, bilişim sektörü içinde yazılım endüstrisi sürekli gelişen ve katma değeri yüksek olan bir endüstri olması itibariyle önem taşımaktadır. Yazılım endüstrisi^geleneksel endüstrilerle karşılaştırıldığında,

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU İçindekiler DÜNYA ÜRETİMİ... 3 DÜNYA TİCARETİ... 4 TÜRKİYE DE İLAÇ ve ECZACILIK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 5 Türkiye de Sağlık Harcamaları... 5 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İhracat... 7 İthalat...

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR ADI NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sisteminin

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU

KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU İki metal parçayı ısıl yolla birleştirme işleminde kullanılan kaynak makine ve malzemeleri, üretim sanayinde önemli bir paya sahiptir. Geliştirilen her teknolojik malzemenin

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI TEMMUZ AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3]

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] Ek Karar 5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] KARAR NO Y 2005/3 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri Ülkemizin bilim ve teknoloji performansı, aşağıdaki

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI AĞUSTOS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

Toplumlar için bilginin önemi

Toplumlar için bilginin önemi Toplumlar için bilginin önemi İnsanlık tarihi günümüze kadar şu toplumsal aşamalardan geçmiştir: İlkel toplum Doğa, avlanma Tarım toplumu MÖ.800-1750 ler Toprak, basit iş bölümü Sanayi toplumu Makinalaşma

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Makina Mühendisi Hasan ACÜL Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK), 13 Kasım 2008 tarihinde yayınladığı 2007 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11 HABER BÜLTENİ xx.09.2014 Sayı 11 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükseldi: Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Ağustos 2014 te bir önceki aya göre 6,1 puan yükselerek 7 puan değerini

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI HAZİRAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Dilara SÜLÜN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB MASASI ŞEFİ (TD) Mayıs 2006 AB OTOMOTİV SEKTÖRÜ AB, dünya otomotiv pazarının %35'ine sahiptir. Otomobil

Detaylı

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT...

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT... İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT... 9 EV TEKSTİLİ SEKTÖR RAPORU Ekonomik Araştırmalar ve Dış Ticaret Müdürlüğü

Detaylı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı 1. BİLİŞİM 1. Bilişim teknolojilerinin ülke kalkınmasında hızlandırıcı rolünden daha çok yararlanılması, bilgiye dayalı ekonomiye dönüşümler rekabet gücünün kazanılması, eğitim yoluyla insan gücü yaratılması

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 30 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya göre yükselirken, geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

Ayakkabı Sektör Profili

Ayakkabı Sektör Profili Ayakkabı Sektör Profili Elif UĞUR Ayakkabı, çok eski çağlarda insanların zorlu coğrafya ve iklim koşullarında ayaklarını muhafaza etmek ve zarar görmelerini engellemek amacıyla kullanılırken günümüzde

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükselirken, geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR

DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR ŞUBAT 2011 Bu araştırma projesi Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği için tarafından hazırlanmıştır. Yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz ve üçüncü kişilere

Detaylı

BT Sektörü. Kaynak : IDC 2010

BT Sektörü. Kaynak : IDC 2010 BT Sektörü 1. Türk BT Sektörü Türkiye ye kişisel bilgisayarların girişi 80 li yılların sonlarında başlamıştır. 1990-1995 yılları arasında sektörde çok hızlı bir gelişme yaşanmış, ancak bilgisayar kullanımı

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Dairesi Mayıs 2014 Tem.05 Oca.06 Tem.06

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

kalkınma gücü Gülara Tırpançeker YASAD Başkanı Yazılım Sektörü 22.03.2010 Sayfa 1

kalkınma gücü Gülara Tırpançeker YASAD Başkanı Yazılım Sektörü 22.03.2010 Sayfa 1 Yazılım: Ekonominin yeni kalkınma gücü Gülara Tırpançeker YASAD Başkanı Sayfa 1 22.03.2010 Yazılım Sektörü Yazılım Sektörünün Önemi İstihdam yaratır. Diğer sektörlere verimlilik ve katma değer sağlar.

Detaylı

2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Mayııs 2014 2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya hizmetler sektörü güven endeksi, 4 ayın ardından pozitif değer aldı: Şubat 2014 ten bu yana negatif değer alan Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014

Detaylı

ELEKTRONİK SANAYİ. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ELEKTRONİK SANAYİ. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ELEKTRONİK SANAYİ Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ELEKTRONİK SANAYİ (SITC No: 751; 752; 759; 761; 762; 763; 764; 771; 772; 773; 774;

Detaylı

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Özet

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Özet OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Turkish OECD Bilim, Teknoloji ve Sanayi: 2005 Skor Levhası Türkçe Özet Özet Bilgi tabanlı bir ekonomiye doğru uzun vadeli eğilim devam

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2013 Pazar Verileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2013 Pazar Verileri Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2013 Pazar Verileri Mayıs 2014 İçindekiler 1 ÇALIŞMANIN PAYDAŞLARI Alt sektör kategorileri için faydalanılan veri kaynakları ve işbirliği yapılan paydaşlar 2 ÇALIŞMANIN

Detaylı

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU Akışkan gücü, basınçlı akışkanların, ister sıvı ister gaz halinde olsun, enerjilerinden faydalanarak elde edilen güçtür. Sıvı veya gaz, yada somut olarak su veya hava, ancak

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

KOBİ ler arasında bulut teknolojileri nasıl yaygınlaştırılır?

KOBİ ler arasında bulut teknolojileri nasıl yaygınlaştırılır? tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı KOBİ ler arasında bulut teknolojileri nasıl yaygınlaştırılır? Ankara, 7 Nisan 2015 Slayt 2 Çerçeve Geçtiğimiz dönemde Türkiye ekonomisindeki büyüme sürecine

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılına iyi başlayan ülkemiz halı ihracatı, yılın ilk yarısının sonunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 19,7 oranında artarak

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

Ekonomik Ticari Gelişmeler

Ekonomik Ticari Gelişmeler Ekonomik Ticari Gelişmeler 3 Mayıs 2011 1 / 24 İçindekiler Giriş Sektör Haberleri Ülkelere Göre Çıkış Sayıları Haftalık Makroekonomik Gelişmeler 2 / 24 Yükselen Değerler Mart ayında İmalat Sanayi Genelinde

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8 HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükseldi: Mart 2014 ten beri düşmeye devam eden Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2014 te kısmen yükselerek -5

Detaylı

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Sektöre Bakış Tekstil ve hazır giyim sektörleri, GSYH içinde sırasıyla %4 ve %3 paya sahiptir. Her iki sektör

Detaylı

Teknoloji Liginin Neresindeyiz? Prof. Dr. Hasan AMCA Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı

Teknoloji Liginin Neresindeyiz? Prof. Dr. Hasan AMCA Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Teknoloji Liginin Neresindeyiz? Prof. Dr. Hasan AMCA Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Gündem Teknoloji Liginin Neresindeyiz? Bilim ve Teknoloji Açısından Ülkeler Teknolojiyi En İyi

Detaylı

BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞMEKLE BERABER İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30 U AŞIYOR

BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞMEKLE BERABER İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30 U AŞIYOR 19/04/2008 2008/9 BASIN BÜLTENİ BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞMEKLE BERABER İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30 U AŞIYOR Dünyada işsizlik oranı istihdam halinde olmayan, son üç ay içinde iş aramış ve 15 gün içinde iş başı yapabilecek

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 İçerik Entelektüel Varlık Yönetimi Avrupa İnovasyon Değerlemesi İstanbul Sanayi Odası - Genel Bilgiler Avrupa İşletmeler Ağı

Detaylı

AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP

AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP Recep ÇAKAL DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Gündem AB Lizbon Stratejisi eavrupa Girişimi i2010 Stratejisi ve Sonrası Destek Programları Türkiye

Detaylı

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi HALI SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ EKİİM 2014 1 2014 YILI EYLÜL AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı ihracatı

Detaylı

2015 FİLO BAROMETRE. Türkiye

2015 FİLO BAROMETRE. Türkiye 1 2015 FİLO BAROMETRE Türkiye Araştırmanın sınırları Avrupa & BRT 1 1 Brezilya, Rusya, Türkiye 2002: Fransa da oluşturuldu 2005: İtalya, Portekiz, İsviçre 2006: Polonya 2007: Belçika, Çek Cumhuriyeti 2008:

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Besfin İletişim

YÖNETİCİ ÖZETİ. Besfin İletişim YÖNETİCİ ÖZETİ 2012 yılında En Yüksek ARGE Harcaması yapan uluslararası firmaların sektörlerine bakıldığında en yüksek 10 sektör toplam ARGE harcamalarının %84 ünü karşılamaktadır. Türkiye de yapılan ARGE

Detaylı

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Tıp sürekli ilerliyor sözündeki aslan payı bize göre; Tıbbi Malzeme Alt Sektörüne ait. Nitekim; tıbbi malzemeden yoksun sağlık sektörünün eli

Detaylı

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi Basın Bülteni 26 Haziran 2013 YASED, UNCTAD 2013 Dünya Yatırım Raporu nu açıkladı Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi 2012 yılında dünyada yüzde 18

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2013 Pazar Verileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2013 Pazar Verileri Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2013 Pazar Verileri Mayıs 2014 İçindekiler 1 ÇALIŞMANIN PAYDAŞLARI Alt sektör kategorileri için faydalanılan veri kaynakları ve işbirliği yapılan paydaşlar 2 ÇALIŞMANIN

Detaylı

Güncelleme: 15 Nisan 2012

Güncelleme: 15 Nisan 2012 İNOVİTA için Gözden Geçirilmiş Sürüm Dünya Bankası Türkiye Ulusal İnovasyon Sistemi Raporu ndan Özet Notlar Haziran 2009 Güncelleme: 15 Nisan 2012 1 2007 ve 2013 yılları arasını kapsayan 9. Kalkınma Planı,

Detaylı

SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EV) GÖSTERGELERİ

SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EV) GÖSTERGELERİ ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EV) GÖSTERGELERİ EROL YALÇIN Endüstri Mühendisi SUNUŞ BAŞLIKLARI Tanımlar EV Göstergelerinin Kullanma Amaçları Makro

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2016 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016 yılı Şubat

Detaylı

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO VE TELLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO ve TELLER GTİP:8544 TÜRKİYE DE ÜRETIM VE DIŞ TİCARET Üretim Kablo ve teller

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

TÜRKİYE CERN FIRSATINI KAÇIRDI

TÜRKİYE CERN FIRSATINI KAÇIRDI DEĞERLENDİRMENOTU Aralık2012 N201288 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bilgi ASLANKURT 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri H. Ekrem CUNEDİOĞLU 2 Araştırmacı, Finans Enstitüsü TÜRKİYE CERN

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖRÜ. 2 5 N i s a n Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz Ocak-Mart Dönemi

OTOMOTİV SEKTÖRÜ. 2 5 N i s a n Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz Ocak-Mart Dönemi OTOMOTİV SEKTÖRÜ 2012 Ocak-Mart Dönemi 2011 yılı ikinci yarısında olduğu gibi 2012 yılı ilk 3 aylık dönemde de, kredi hacmini daraltmaya yönelik olarak TCMB nın ekonomiyi soğutmak amacı ile kredileri daraltmak

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada ağaç işleme makineleri sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. 8465 GTIP GTIP TANIMI Ağaç, mantar, kemik,

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19 HABER BÜLTENİ xx.11.2015 Sayı 19 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ 16.10.200.2006 İSTANBUL DÜNYADA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR (milyar $) 1600 1400 1396 1200 1092 1000 800 693 826 716 710 916 600 400 331

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ekim 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 EYLÜL İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 9 Ayında %2,6

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER (Kasım 2011) Ankara İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir Ozan Acar 14 Aralık 2012, Ankara Çerçeve 1) Türkiye nin orta gelir tuzağı ve sanayisizleşme

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

GTİP 580610 KADIFE, PELUS VE TIRTIL MENSUCAT, DOKUNABILIR MADDELERDEN KURDELE

GTİP 580610 KADIFE, PELUS VE TIRTIL MENSUCAT, DOKUNABILIR MADDELERDEN KURDELE Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 580610 KADIFE, PELUS VE TIRTIL MENSUCAT, DOKUNABILIR MADDELERDEN KURDELE MAYIS 2012 Hazırlayan: ÖZGE SARIÇAY İSTANBUL

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

Türkiye`de Sağlıkta Dönüşüm ve Endüstrimizin Mevcut Durumu

Türkiye`de Sağlıkta Dönüşüm ve Endüstrimizin Mevcut Durumu Türkiye`de Sağlıkta Dönüşüm ve Endüstrimizin Mevcut Durumu II. Sağlık Ekonomisi Kongresi, 4-5 Aralık 2014 Ecz. Halil Tunç Köksal Genel Sekreter Yrd. Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Sosyal Güvenlik Reformu

Detaylı

DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR

DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR TEMMUZ 2009 Bu araştırma projesi Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği için tarafından hazırlanmıştır. Yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz ve üçüncü

Detaylı

İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR

İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR Araştırma Notu 09/31 01.03.2009 İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR Seyfettin Gürsel ***, Gökçe Uysal-Kolaşin ve Mehmet Alper Dinçer Yönetici

Detaylı

TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK

TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK Shaping Cotton s Future COTTON USA CONFERENCE TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK CEM NEGRİN TGSD BAŞKANI TÜRK EKONOMİSİ GÖSTERGELER 2012 2013 2014 TAHMİNLERİ EKONOMİK BÜYÜME % 2,1 4,0 4,0 MİLLİ GELİR MİLYAR

Detaylı

24 Haziran 2016 Ankara

24 Haziran 2016 Ankara 24 Haziran 216 Ankara Sunum Planı I. İktisadi Görünüm II. Yapısal Konular III. Genel Değerlendirme 2 İKTİSADİ GÖRÜNÜM 3 3.15 6.15 9.15 12.15 3.16 İktisadi Faaliyet Büyümeye Katkılar (Harcama Yönünden,

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2014 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ TEKSTİL, DERİ VE HALI ŞUBESİ KASIM 2014 TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA

Detaylı

Hibe ve Destek Programları

Hibe ve Destek Programları Hibe ve Destek Programları Süreçler ve Fırsatlar Ocak, 2011 HİBE VE DESTEK PROGRAMLARI Hibe ve destek programları büyük, orta, küçük; tüm ölçekteki işletmelerin işlerini geliştirmesi için fırsattır. HİBE

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

1 OCAK ARALIK 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1 OCAK ARALIK 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 2011-31 ARALIK 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU GSD DIŞ TİCARET A.Ş., GSD HOLDİNG KURULUŞUDUR MERKEZİ : İSTANBUL KURULUŞ TARİHİ : 17.10.1995 ÖDENMİŞ SERMAYESİ : 10.000.000.- TL 17 NİSAN 2012 SALI GÜNÜ

Detaylı