TÜRKİYE'DE YAZILIM ENDÜSTRİSİNİN YAPISI VE GELİŞİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE'DE YAZILIM ENDÜSTRİSİNİN YAPISI VE GELİŞİMİ"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE YAZILIM ENDÜSTRİSİNİN YAPISI VE GELİŞİMİ HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Saadet İyidoğan Arş. Gör. Z. Yeşim Gürbüz Arş. Gör. İrem Zeyneloğlu YAYIN NO: İstanbul, 2006

3 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı FSEK tarafından sağlanan tüm haklar saklıdır. İTO'nun ve yazarın adı belirtilmek koşuluyla eserden normal ölçüde alıntı yapılabilir. İTO'nun ve yazarın yazılı izni olmadan eserin tamamı veya bir bölümü fotokopi, faksimile veya başka bir araçla çoğaltılamaz, dağıtılamaz, elektronik ortamlarda ticari ya da başka bir amaçla kullanılamaz. İstanbul Ticaret Odası: İYİ İyidoğan, Saadet Türl<iye'de Yazılım Endüstrisinin Yapısı v e Gelişimi İstanbul, 2006, 160 sayfa. 1. BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ I. YAZILIM SEKTÖRÜ II. BİLİŞİM SEKTÖRÜ MI. GÜRBÜZ, Z. YEŞİM IV. ZEYNELOĞLU, İREM ISBN NO: Türkçe Reşadiye Caddesi, Eminönü/İstanbul İTO BİLGİ HATTI Tel: (212) İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Dokünnan Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E. Posta : İnternet: Odamız yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CİLT MEGA AJANS REKLAMCILIK MATBAACILIK VE FUAR HİZM.LTD.ŞTİ Tel: (212) Faks: (212)

4 ÖNSÖZ İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıl içerisinde teknolojik yenilikler, zamanda yaşanan değişimlerden daha hızlı gerçekleşmekte ve ihtiyaç miktarı sınırsız olan insanoğlunun hayatını gün geçtikçe kolaylaştırmaktadır, bu yenilikler yardımıyla insanoğlunun yapabileceklerinin ve hayagücünün sınırları daha ileri b r boyuta geçmektedir. Teknolojik gelişmeler bilgi saklamayı, paylaşmayı ve işlemeyi kolaylaştırmışır. bu gchşme, kişi ve kuruluşların ilişkilerinin değişmesine, toplumsal ve ekonomik hayatta bilgi toplumuna ve bilgi-temelli ekonomiye doğru geçişe yol açmışır. Bilgi teknolojilerinin ülke ekonomisine en belirgin etkisi istihdamda olmakta ve bilgi artık ülkelerin, şirketlerin ve bireylerin temel rekabet alanı haline gelmektedir, bilgi temelli ekonomi işgücü talebini de küresel ölçekte dönüştürmektedir. Fiziksel yeteneklerin yerini bilginin kullanımı, ham maddelerin dönüştürülmesi ve ucuz emek istihdamının yerini ise teknolojik ise teknolojik uygulamalar, özellikle de Bilgi Teknolojileri uygulamaları ile buna uygun kaliteli insan kaynağı almaktadır. Teknolojinin bir parçası olan bilgisayarlarda yaşanan gehşmeler, yeni projelerin hayata geçirilmesini kolaylaştırmakta ve yeni sektörlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır, teknolojinin gehşmesine paralel bir gelişme gösteren bilgisayar sektörü 1990'h yılların ikinci yarısından itibaren ivmeli bir gelişim trendi yakalamış ve yazılım, donanım, sarf malzeme üretimi ve görsel medya ürünleri yaratılması gibi yan sektörlerin gelişmesine olanak vermiştir. Bilgisayar sektörünün en önemli ve tamamlayıcı yan sektörlerinden biri olan yazılım sektörü 90'lı yılların ikinci yarısında gerek görsel nitelikler bakımından gerekse teknik bakımdan gelişim göstermişir. Günümüzde jazılım sektöründe, bir taraftan yeni pazarlar bulmak, diğer taraftan ucuz ve kaliteli işgücünden faydalanmak amacıyla hareket eden doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında sürekli bir büyüme yaşanmaktadır. Yazılım sektörü ürünlerinin ekonomik yaşamdaki ağırlığı ve sahip olduğu ticari potansiyel fark edildiği andan itibaren ülkelerin büyüme politikalarında özel bir yeri olmuş ve sektör üretiminin genel ekonomi üzerindeki etkisinin büyüklüğü ile paralel olarak başlangıçtaki önemi gün geçtikçe artmıştır.

5 Türkiye'de yazılım sektöründe ulusal bir bakış açısı oluşturulması, strateji belirleme çalışmaları ve belirlenen stratejilerin uygulanması, özel sektör ve devlet işbirliği içerisinde yürütülmektedir. Avrupa Birliği'ne entegrasyon sürecinde önemi gün geçtikçe artan yazılım sektörünün gerek iç pazarda gerek yurtdışı pazarda mevcut potansiyelinin ortaya onulması amacıyla hazırlanan "Türkiye'de Yazılım Endüstrisinin Yapısı ve Gelişimi" isimli araştırmanın sektör temsilcileri, sektörle etkileşim içerisinde bulunan ticaret hayatının diğer temsilcilere fayda getirmesi dileğiyle araştırmayı hazırlayan Doç. Dr. Saadet İyidoğan ve ekibine teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

6 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 7 TABLO LİSTESİ 8 GRAFİK LİSTESİ 9 EKLER 11 l.giriş MATERYAL ve METOD Materyal Metod 16 3.BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ: BİLGİ EKONOMİSİNİN YAPI TAŞLARI Bilişim teknolojilerinin ekonomik büyüme ve istihdam katkısı Verimlilik ve ekonomik büyüme katkısı İstihdam katkısı Türkiye'de bilişim teknolojilerinin yaygınlık ve kullanım düzeyi DÜNYA BİLİŞİM VE YAZILIM PAZARI Dünya bilişim pazarının hacmi Dünya yazılım pazarı Yazılım sektörünün tanımı ve kapsamı Büyüme trendi Dünya yazılım devleri Dünya yazılım pazarının coğrafi dağılımı Yazılım alanında atılım yapan ülkeler TÜRKİYE BİLİŞİM VE YAZILIM PAZARI Pazar büyüklüğü Türkiye yazılım endüstrisinin yapısal özellikleri YAZILIM ENDÜSTRİSİ FİRMALARININ YAPISAL ÖZELLİKLERİ Yazılım firmalarının yaşı Yazılım firmalarının çalışan sayısına göre büyüklüğü Finansman kaynakları Ciro İhracat 69

7 7. YAZILIM ENDÜSTRİSİNİN FAALİYET DESENİ VE PAZAR PROFİLİ Yazılım ve donanım faaliyetlerinin dağılımı Başlıca faaliyet alanları Yazılım firmalarında kalite ve sertifikasyon düzeyi Yazılını firmalarının pazar profili Başlıca pazarlama kanalları Yabancı firmalarla anlaşmalı iş ilişkileri Yazılım sektörünün gelişme aşamasının analizi YAZILIM ENDÜSTRİSİNDE İŞGÜCÜNÜN YAPISI VE NİTELİĞİ Departmanlara göre Teknik personel Yazılım endüstrisinde işgücünün eğitim durumu POLİTİKA VE DESTEKLER Yazılım endüstrisinin başlıca sorunları Yazılım endüstrisinin politika beklentileri Türkiye'de bilişim ve yazılıma yönelik politikalar Bilgi ekonomisi ve toplumuna geçiş politikaları Yazılım alanındaki politika ve teşvikler SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER Araştırma bulguları özeti Genel değerlendirmeler Çalışmanın ortaya koyduğu yeni araştırma perspektifleri 131 KAYNAK LİSTESİ 133 EKLER 139

8 KISALTMALAR BİT (Bilgi İletişim Teknolojileri) DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) DTM (Dış Ticaret Müsteşarlığı) EITO (European Information Technology Observatory). ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) IDC (International Data Corporation) KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) STK (Sivil Toplum Kuruluşu) TBV (Türkiye Bilişim Vakfi) TESİD (Türk Elektronik Sanayicileri Derneği) TİDEB (Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Başkanlığı) TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfi) TÜBİDER (Türkiye Bilişim Derneği) TÜBİSAD (Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği) TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu) TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) TÜSİAD Türkiye Sanayiciler ve İş Adamları Derneği) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) UNIDO (Birleşmiş MiUetier Sınai Kalkınma Örgütü) YASAD (Yazılım Sanayicileri Derneği)

9 TABLO LİSTESİ Bölüm Bilişim teknolojileri yoğunluğu Seçilmiş ülkelerde yazılım endüstrisinin GSMH ya katkısı, Seçilmiş ülkelerde BİT istihdamı Ülkelerin bilgi toplumuna hazır olma durumları Hanelerde bilişim teknolojileri sahiplik durumu Cinsiyete göre Türkiye, kent-kır ayırımında bilgisayar ve internet kullanım oranlan İnternet bağlantı türüne göre hane oranı Belediyelerde İnternet, intranet ve Web Sitesi SahipHği Durumu Belediyelerdeki numaralama bilgisi, sayısal haritalar ve kent bilgi sistemine sahip olma durumu 33 Bölüm Dünya bilişim pazarı yıllık büyüme hızı, Avrupa bilişim pazarı alt dalları büyüme oranı, Avrupa bilişim pazarı yapısal bileşimi, Dünya yazılım endüstrisi değeri Hindistan: Başhca makroekonomik göstergeler ve yazılım endüstrisi İsrail: İhracat ve toplam gelir büyümesi İrlanda: İhracat ve toplam gelir büyümesi 44 Bölüm Bilişim teknolojileri ticareti, Türkiye bilgi teknolojileri pazarı Gelirlerine göre Türkiye'de ilk 15 yazılım firması, Yazılım kategorilerine Göre 2004 Yıh Pazar Liderleri ERP yazılım gelirlerine göre ilk 10 şirket, Ticari uygulamalar gelirlerine göre ilk 10 şirket, Veritabanı yazılım gelirlerine göre ilk 10 şirket, Veri ambarı ve yedekleme yazılımı gelirlerine göre ilk 4 şirket Mobil uygulama gelirlerine göre ilk 6 şirket Üretim sektörü yazılımı gelirlerine göre ilk 10 şirket, Finans sektörü yazılımı gelirlerine göre ilk 10 şirket,

10 5.12 İnternet uygulama gelirlerine göre ilk 10 şirket Diğer iş uygulamaları gelirlerine göre ilk 15 şirket, Diğer sektörel yazılım gelirlerine göre ilk 15 şirket, Yönetim yazılımı gelirlerine göre ilk 10 şirket, Bölüm Yazılım firmalarının büyüklüklerine göre başlıca faaliyet alanları Gelişmekte olan ülkeler için bilgisayar yazıımı ve hizmetleri faaliyetlerinin gelişme aşamaları senaryosu 93 Bölüm Yazılım endüstrisinin başlıca Sorunları Sorunların önem kategorileri Endüstrinin beklediği başlıca politikalar Politikaların önem kategorileri Kısa Dönem Eylem Planı uygulama sonuçları 115 GRAFİK LİSTESİ Bölüm BİT yatırımlarının GSMH'ya katkısı, ve Bölüm Dünya yazdım endüstrisi pazarının alt dallara göre dağılımı, Başlıca yazılım gruplarının pazar payları, Dünya yazılım pazarının coğrafik bölgelere göre dağılımı 41 Bölüm Firmaların kuruluş yıllarına göre dağılımı (TR-Software) Anket firmalarının kuruluş yıllarına göre dağılımı Çalışan sayısına göre TR-Software yazılım portah firmalarının dağılımı Çalışan sayısına göre anket kapsamındaki yazıhm firmalarının dağılımı Firmaların başlangıçta ve günümüzde sermaye kaynakları Firmaların cirolarına göre dağılımı (TR-Software) Anket firmalarının cirolarına göre dağılımı 67

11 6.8. Yazılım faaliyetlerinin ciro cindeki payı, Firmaların ihracat paylarıve döneminde değişimi İhracat yapılan ülkelerin dağılımı 70 Bölüm Donanım faaliyetlerinin ürün, satış, hizmetlere göre dağılımı Yazılım faaliyetlerinin ürün, satış, hizmetlere göre dağıhmı Firmaların faaliyet alanlarına göre dağılımı Yazılım faaliyetlerinin firma büyüklüklerine göre dağılımı TR-Software yazılım portalı firmalarında yazılımla ilgili sertifikaların dağılımı Anket firmalarında kalite standart belgesi ve sertifika dağılımı Hedef müşteri büyüklüğüne göre firmaların dağılımı Firmaların ürün/hizmet sundukları alanların dağılımı Ürün/hizmet sunulan alanların firma büyüklüğüne göre dağılımı Firmaların pazarlama kanalları Yabancı firmalarla anlaşmah yazılım faaliyetlerinin dağılımı Yabancı firmalar ile faaliyetlerin firma büyüklüklerine göre dağılımı 91 Bölüm Firma çalışanlarının departmanlara göre dağılımı, 2000 ve 2005 yılları Departmanlarda çalışan sayısının firma büyüklüğüne göre dağılımı, Uzman/teknik personel yaş dağılımı Departmanlara göre teknik çalışan sayısının dağılımı, Teknik çalışanların firma büyüklüklerine göre dağıhmında meydana gelen değişmeler, Firmalarda yönetici kadro eğitim seviyesi dağılımı Firmalarda uzman kadro eğitim seviyesi dağılımı Firmalarda teknik kadro eğitim seviyesi dağılımı 106

12 EKLER Ek Tablo kamu bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımları özet tablosu 140 Ek Tablo 2. Eğitime yapılan kamu harcamaları 141 Ek Tablo yaş grubu işgücünün eğitim seviyesi 142 Ek 4. KOSGEB bilişim ve yazılım destekleri 143 Ek 5. Yazılım üretimi ve ihracatına yönelik devlet yardımları 145 Ek 6. Anket formu 151

13

14 1-GİRİŞ Yükselen bilgi ekonomisi, dünya ekonomilerinde köklü dönüşümleri beraberinde getirmekte, üretim ve hizmet sektörlerini yeniden yapılandırmaktadır. Dünyayla bütünleşebilmek, iktisadi faaliyetleri etkin koşullarda gerçekleştirebilmek ve rekabet edebilmek için, bilgi ekonomisinin yapı taşları olan bilgi-iletişim (bilişim) teknolojilerini yaygın ve etkin kullanmak bir zorunluluk haline gelmiştir. Avrupa Konseyi'nin 23 Mart 2000 tarihh Lizbon toplantısında, Avrupa'da 2010 yılına kadar bilgi-temelli ekonominin güçlendirilmesi, küresel pazarlarda bihşim teknolojileri alanında rekabet gücü sağlanması stratejisi benimsenmiştir. Bu doğrultuda Haziran 2000'de Fieria'da "eavrupa 2002 Girişimi" başlatılarak Eylem Planı hazırlanmış; daha sonra "eavrupa+"^ adıyla, aday ülkeleri ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu aday adayı ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Türkiye'de son yıllarda, Avrupa BirHği perspektifinin de etkisiyle, bilgi ekonomisi ve toplumu konularına politika yapıcılarda belirgin bir ilgi ve duyarlılık oluşmaya başlamış, 2004 yılında kurulan e-dönüşüm Türkiye İcra Kurulu ile birlikte, e-devlet,,e-sağlık, e-ticaret, e-iş gibi alanlardaki uygulamalar hız kazanmıştır. Bilgi ekonomisi ve toplumunun belkemiğini oluşturan bilişim sektörü, donanım, iletişim ve yazılım sektörlerinden oluşmaktadır. Araştırmamızın konusunu oluşturan yazılım sektörü, bilişim içinde nispi olarak küçük bir yer tutmakla birlikte, büyüyen ve önem arz eden bir sektördür. Küresel bilişim pazarının son yıllarda en fazla büyüyen alt grubu, 2004'de %4,3 ve 2005'de %5,5'lik büyüme oranlarıyla yazılım endüstrisi olmuştur. Yazılım endüstrisinin iktisadi önemi, daha çok, bu teknolojilerin dışsal ekonomiler yaratması, her alanda verimliliği artırması, üretim maliyetleri ve "piyasa-işlem maliyetlerinin" (transaction cost) düşmesine katkıda bulunması ile ilgilidir. ' eavrupa+, Şubat 2004'de düzenlenen Bilgi Toplumu Avrupa Bakanlar Konferansında sonuçlanmıştır. eavrupa+'nın tamamlanmasıyla, tam üye olan on ülkenin yanı sıra, Türkiye, Romanya ve Bulgaristan da eavrupa 2005'e gözlemci statüsünde taraf olmuşlardır.

15 Yazılım sektörüne batılı gelişmiş ülkelerin yazılım devi şirketleri hakimdir. Bununla birlikte, yazılım faaliyetlerinin endüstrileşen ülkeler için de önemh fırsatlar sunduğu görülmektedir. Yazılım alanında büyük atılımlar yapan Hindistan, İsrail ve İrlanda gibi bazı ülkeler yazılım üretim ve ihracatına bağh ciddi gelirler elde etmektedirler. Türkiye'de ise yazılım üretimi iç talebi karşılayacak düzeye ulaşamamış, yazılım ihracatı çok düşük seviyelerde kalmıştır. Türkiye dünya yazılım ve servis ihracatından binde 5 oranında oldukça düşük bir pay almaktadır. Yazılım endüstrisinin ekonomiye önemli bir katkısı da istihdam yaratılmasıyla ilgilidir. Yazılıı;n endüstrisinin en temel girdisi yetişmiş insan gücüdür; bu endüstrinin başlangıç fiziki yatırım sermayesi ihtiyacı düşük, katma değeri yüksektir. Yazılım endüstrisi, bu yapısal özelliklerine bağlı olarak, bilgi ekonomisinde istihdam yaratılması noktasında çözüm olanakları içermektedir. Ekonomiye ciddi potansiyel katkılarına karşın, Türkiye'de yazılım endüstrisi ve sektörü ile ilgili araştırmalar ve akademik çalışmaların yok denilebilecek kadar az oluşu dikkat çekicidir. Yazılım faaliyetlerinin yapısal özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkan, sınıflandırma sorunları ve istatistik verilerin sağlanması güçlüklerinin de (UNIDO, 2002), araştırmaların azlığında etkili olduğu düşünülebilir. Türkiye'de yazılım faaliyetlerine ilişkin en kapsamlı araştırma 1995 yıhnda Türkiye Teknoloji GeHştirme Vakfı (TTGV) tarafından gerçekleştirilmiş olup, 1998 tarihli araştırmada yine 1995 araştırmasının verileri kullanılmıştır^ Bu araştırmalar, yazıhm endüstrisini esas olarak teknik yetenekleri itibariyle ele almaktadır. Yakın dönemde ise yazılım sektörüne ilişkin, teknolojik ya da iktisadi vurgulu, kapsamlı bir araştırma mevcut değildir. Halbuki, özellikle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) gibi kurumların henüz yazıhm endüstrisi ile ilgili kapsamlı istatistik veriler ve bilgiler sunamaması noktasında, bu araştırmaların gereklihği ve önemi daha da artmaktadır. Bu itibarla, bu araştırma ile, Türkiye'de yazılım endüstrisinin yapısı ve gelişiminin daha iyi tanınması sürecine katkıda bulunulması hedeflenmektedir. ' Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı nca (TTGV) bir stratejik odak projesi (179/S) olarak desteklenen "Türkiye Bilişim Endüstrisinin Yazılım ve Hizmet Alt Sektörünün Yetenek Envanterinin Çıkarılması" başlıklı araştırma.

16 Buna göre, araştırmada incelenmesi amaçlanan başlıca hususlar şunlardır: Türk yazılım endüstrisinin yapılanma süreci ve yapısal özelliklerinin; yazılım endüstrisinde gelişmenin ve uzmanlaşmanın yönü ve içeriğinin; yazılım endüstrisinin Türk ekonomisi ile bağlarının; yazılım faaliyetleri alanındaki yetişmiş işgücü konusunun; mevcut devlet politikaları ve desteklerinin incelenmesi ve öneriler gehştirilmesi. İkinci bölümünde çahşmanın materyal ve metodu açıklanmaktadır. 3. Bölümde bihşim ve yazıhm sektörünün ekonomik katkıları hakkında bilgi verildikten sonra 4. ve 5. bölümde sırasıyla dünya ve Türkiye bilişim ve yazılım pazarı tanıtılmaktadır. Ardından, anket sonuçlarına göre yazılım endüstrisi firmalarının özellikleri 6. bölümde; yazılım faaliyetlerinin bileşimi ve pazar profili 7. bölümde; yazılım endüstrisi çalışanlarının analizi 8. bölümde; ve nihayet endüstrinin sorunları ve politikalar 9. bölümde incelenmektedir. Değerlendirmeler ye sonuç 10. bölümde verilmektedir. 2. MATERYAL ve METOD 2.1. Materyal Araştırmada kullanılan bilişim sektörünün ekonomideki rolüne ilişkin göstergeler, OECD ve diğer uluslararası kuruluşlardan elde edilmiştir. Dünya bilişim ve yazılımı pazarı ile ilgili veriler ise, "Datamonitor" ile, Avrupa Birliği'nin Enformasyon Teknolojileri konusundaki birimi EITO'dan sağlanmıştır. Değinildiği üzere, Türkiye'de TÜİK, DPT, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) gibi kurumlardan yazıhm faaliyetleri ile ilgili kapsamlı ve düzenli istatistik veriler sağlanması mümkün değildir. Ayrıca, "e- Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu STK İzleme Komitesi 2. Raporunda da (2005) hassasiyetle vurgulandığı üzere, Türkiye'de bir yazılım envanteri ve yazılım şirketleri portföyü henüz oluşturulamamıştır. Bu koşullarda, mevcut bilgi ve enformasyon kaynakları esas olarak araştırma şirketlerinin verileri ve sektör profesyonellerinin tahminlerinden oluşmaktadır. Çalışmada, Türkiye bihşim ve yazılım pazarı ile ilgili veriler, İnterpro A.Ş'nin "İlk 500 Bilişim Şirketi" başhklı araştırma raporlarından sağlanmıştır. Bilişim ve yazıhm alanında faaliyet gösteren basılı yayınlar ile

17 internet ortamında mevcut araştırma, yazılar, haber siteleri, özellikle 2000 sonrası için geniş biçimde taranarak yazılım faaliyetlerinin çeşitli yönleriyle ilgih bilgi ve enformasyon derlenmiştir. Türkiye'de bilişim ve' yazıhm politika ve uygulamaları konusunda, başta DPT, TÜBİTAK, TÜİK olmak üzere devlet kurumlarının, bilişim ve yazılım alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yayın ve raporlarından faydalanılmıştır. Araştırmada, diğer ülkelerde gerçekleştirilmiş yazılım endüstrisiyle ilgih iktisat literatürü taranarak, çeşith kitap, akademik makaleler, sektörel araştırmalar incelenmiş; anket formunun hazırlanmasında, özellikle Finlandiya ve Hindistan'da yürütülmüş olan alan çalışmalarından yararlanılmıştır Metod Çalışma, yazılım endüstrisinde yürütülen alan araştırmasına dayanmaktadır. Çalışmanın ilk evresinde, dünya ve Türkiye yazılım endüstrisi alanındaki literatür incelenmiş, yapılan değerlendirmelerin ardından araştırmanın temel amaçları behrlenerek, bu amaçlarla uyumlu anket formu düzenlenmiştir. Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ve Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) yetkilileri ve seçilen bazı yazılım firmaları ile anket sorularının isabetliliği değerlendirilerek anket formuna nihai şekli verilmiştir. Firma adreslerinin tespitinde internet ortamında mevcut yazıhm firması listelerinden faydalanılmıştır. Yazılım alanında faaliyet gösteren 3500 dolayında firma olduğu tahmin edilmektedir (TOBB Raporu, 2004). Esas faaliyet alanı yazılım olan, tamamen yerel yazılım üreten firma sayısı ise, değişik kaynakların tahminlerine göre, 300 ile 500 arasında değişmektedir. Nitekim, firmaların web sayfaları incelendiğinde, bir çok firmanın yalnızca donanım ve/veya yazılım ürünleri satıcısı durumunda olduğu, dolayısıyla çalışmanın amacına çok uygun olmadıkları görülmüştür. Bu nedenle, çahşmanın amacına uygun bir ana kütle belirlenmeye çalışılmış; bu ana.kütle, başta TR-Software web sayfası olmak sektörel kuruluşların ve çeşitli illerdeki teknoparklarm web sitelerindeki hstelerden derlenmiştir. Bu noktada ana kütlenin çeşitli yazıhm faaliyetlerinin ve firma ölçeklerinin

18 dağılımını doğru yansıtabilmeleri konusu temel alınmıştır. Bu ana kütleden, yine aynı kriterler doğrultusunda, 260 firmalık bir örneklem oluşturulmuştur. Esas olarak İstanbul civarında faaliyet gösteren firmalar seçilirken, coğrafik bir kısıtlamaya da gidilmemiştir. Anket formları, e-posta ile, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere çeşitli illerdeki yazılım şirketlerine gönderilmiş, bir çoğu ile ayrıca telefon edilerek temas kurulmuştur. Ocak ve Şubat 2006 arası 2 aylık dönemde, gönderilen anketlerden, 15 tanesi ile yüz yüze görüşme yoluyla, toplam 53 adet kullanılabilir cevap alınmıştır. Yaklaşık %20 dolayındaki cevap oranı, özellikle sektörün küçüklüğü dikkate alındığında araştırma için elverişli kabul edilebilir bir düzeydedir. Anket formuna alman cevapların incelenmesi neticesinde, seçilen bazı firmalarla kapsamlı görüşmeler yapılarak, yazılım üretim ve ihracatının artırılmasının önündeki sorunlar ve çözüm yolları konuları daha kapsamlı ele alınmıştır. Araştırmada ayrıca, sektörü daha kapsayıcı olacağı düşüncesiyle, Turk.Internet.com^ portalmda yer alan yazılım kategorisindeki firma bilgilerinden sertifikasyon konusunda yararlanılmış; TR-Software yazılım portalmda^ yer alan 250 firmanın bilgileri derlenerek, firmaların yaşı, faaliyet alanları, çalışan sayısı, ciroları gibi analizlerde kullanılarak, anket sonuçlarının yanı sıra tamamlayıcı bilgiler elde edilmiştir. Bilişim sektörü sivil toplum kuruluşu TÜBİSAD'ın isabetu bir girişiminin ürünü olan TR-Software yazılım portalı, dış pazarlara açılmak isteyen yazıhm şirketlerini tanıtmak kadar, zaman içinde yazılım şirketlerinin envanterini oluşturmak, böylece sektöre ilişkin veri eksikliği sorununu hafifletmek amacıyla kurulmuştur. Sözü edilen sanal ortamdaki veriler, özelukle yazılım şirketlerinin yaşı, yazılım faaliyetlerinin dağılımı ve uzmanlaşmanın yönü ile yazılımda kalite ve sertifikasyon konusunun daha geniş bir biçimde incelenebilmesi bakımından son derece faydalı olmuştur. Anket kapsamında yer alan 53 firma özel kuruluş olup, %63'ü limited şirket, %3ri anonim şirket, %6'sı ise şahıs şirketi statüsündedir. Özgün yapısal özelliklerine bağh olarak, yazıhm firmalarının sınırlı sayıda personel ile çalışabilmeleri mümkün olduğundan, bu faaliyet alanında "mikro" ölçek- ^ Erişim: Erişim:

19 Ii kabul edilebilecek 1-5 ya da 6-10 çalışanlı firma sayısı çok sayıda iken, büyük ölçekli firma sayısı oldukça sınırlıdır. Bu nedenle, araştırmada endüstrinin çalışan sayısına göre ölçek büyüklüğü ele alınırken, standart büyüklük sınıflandırması yerine, çalışmaya daha uygun olacağı düşüncesiyle, tarafimızdan oluşturulan sınıflandırma kullanılmıştır. Ancak, zaman zaman standart sınıflamaya göre yorumlara da yer verilmiştir. Anket kapsamındaki firmaların %17'si 1-5 çalışanh, %15'i 6-10 çalışanlı, %39'u çalışanh, %15'i çalışanlı, %10'u çalışanh ve %4'ü lûö ve üzerinde çalışanı olan firmalardır. Çalışmanın 6. bölümünde açıklandığı gibi, bu dağılım TR-Sofi:ware yazılım portalındaki firmaların ortaya koyduğu dağılımla büyük ölçüde örtüşmektedir. Bu durum, araştırmanın ana kütlesi ile anket yapılan örneklem arasında bir denge mevcut olduğunu göstermektedir: Anket yapılan firmaların %29'u arası dönemde, %25'i arası dönemde kurulmuştur. Diğerleri ise; %2'şi 1980 öncesi, %4 u arası, %16'sı arası ve %24 u arası kurulmuştur. Bu kuruluş yıllarına ilişkin veriler, çalışmanın 6. bölümünde daha kapsamlı ele alındığı üzere, TR-Software yazıhm portalında yer alan 250 şirketin bilgilerinden hareketle ulaşılan kuruluş yılı verileri ile uyumludur. Dolayısıyla, anket yapılan yazılım şirketlerinin kuruluş yıllarına göre dağılımı konusunda da, ana kütle ile anket yapılan örneklem arasında bir denge kurulabilmiştir.

20 3. BİLÎSÎM TEKNOLOJİLERİ: BİLGİ EKONOMİSİNİN YAPI TASLARI Bilgi-temelli ekonominin altyapısmı oluşturan bilişim teknolojileri, üretim ve hizmet sektörlerinde, iş yapma biçimlerinde köklü dönüşümleri beraberinde getirmektedir. Genel olarak bilişim teknolojilerinin önemi, iktisadi üretim ve değişim faaliyetlerinin işleyişini değiştirme, üretim ve hizmet sektörlerinde verimliliği artırma, kaliteyi yükseltme gücü taşımaları ile ilintilidir. Bilişim teknolojilerini yaygın ve etkin biçimde kullanan ülkeler için bu teknolojiler potansiyel ekonomik büyüme, istihdam yaratma ve küresel pazarlarda rekabet gücü olanakları sunmaktadır. Bununla birlikte, bilişim teknolojilerine erişimi sınırlı, fiziki ve beşeri altyapısı yetersiz ülkeler için, bilişim teknolojileri dünyadaki gelişme dinamiklerinin çok uzağına düşmesi ve "sayısal uçurum" tehlikesi içermektedir. Dünyada özellikle 1990'h yılların başlarından itibaren hızla gehşen ve yaygınlaşan bilişim teknolojileri (BİT), ekonominin tüm alanları üzerinde geniş etkiler taşıyan "doğurgan" (enabling), ya da Bresnahan ve Trajtenberg (1995)'in ifade ettiği anlamda, "jenerik teknolojiler"dir (General Purpose Technologies). Jenerik teknolojiler, esas olarak yayılma (pervasiveness) özelliği ile nitelenen, ekonomide bir çok sektörde girdi olarak kullanılabilen bir teknoloji grubunu kapsamaktadır. Jenerik teknolojilerin gelişip ilerlemesine paralel olarak, bu teknolojilerin yayılmaları ve ekonomi bünyesine nüfuz etme dereceleri artmakta, bu durum verimlilikte ciddi kazanımları beraberinde getirmektedir. Jenerik teknolojilere atfedilen "öncü" sıfatı, bu teknolojilerin bir yandan ekonomik etkinlik artışını olanaklı kılarken, diğer yandan da ekonominin diğer kesimleri üzerinde önemu pozitif dışsallık etkileri yaratması olgusunu ifade etmektedir. BÎT'lerin dünya ülkelerinde yeni bir büyüme dalgasını sürüklediği görüşü, başta ABD olmak üzere (Gordon, 2002a, 2002b), daha genel olarak OECD ülkelerinde kaydedilen (Colecchia ve Schheyer, 2002; Jorgenson, Ho ve Stiroh, 2003) ekonomik büyüme ve verimlilikteki artışlarla desteklenmektedir. BİT'lerin ekonomik büyümeye katkısı verimlilik artışı sağlayarak Toplam Faktör Verimliliğini artırması şeklinde meydana gelmektedir. BİT kaynaklı verimlilik artışı, BİT teknolojileri üreten ve BİT kullanan sektörlerde kaydedilen verimlik artışları olmak üzere iki şekilde meydana gelmek-

21 tedir. Örneğin, ABD'de 1990lı yılların ikinci yarısında kaydedilen verimlilik artışlarının yaklaşık yarısının yalnızca BİT sektörlerinden kaynaklandığı bildirilmektedir (Oliner ve Sichel, 2000) Bilişim teknolojilerinin ekonomik büyüme ve istihdam katkısı Bilişim teknolojiled 1980'li yıllarda yayılmaya başlamış, 1990'lı yılların başından itibaren ise bu teknolojilerinin kullanımı ve yaygınlaşması baş döndürücü bir hız kazanmıştır. Son dönemde internet kullanımıyla birlikte yaygınlaşan e-iş, e-ticaret, e-devlet uygulamaları;sonucunda ekonomiye penetrasyonu artan bilişim teknolojileri, verimlilik ve ekonomik büyümenin artırılması ve istihdam yaratılmasında lokomotif gücü temsil etmektedir, Verimlilik ve ekonomik büyüme katkısı BİT'ler, üretim ve hizmet sektörlerinde verimliliği artırma, kaliteyi yükseltme gibi potansiyel etkiler taşımaktadır. Bu etkiler dolaysız ve dolaylı etkiler olarak iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Dolaysız etkiler, teknolojik gehşmelerin bilişim ürün ve hizmetlerinin üretim ve sunumunda verimlilik artışları sağlayarak Toplam, Faktör Verimliliğini artırması ile ilgilidir. Böylelikle, ürün/hizmetlerin fiyatlarının ucuzlamasıyla yaygınlaşan bilişim ürün/hizmetlerinin ekonomide kullanımıyla da Toplam Faktör Verimliliği artmaktadır. Dolayh etkileri ise, BİT'lerin iktisadi aktörlere yeni pazarlara, yeni ürünlere ulaşabilme olanakları sunması, örgütlenme ve iş yapma tarzlarını değiştirmesi, etkinleştirmesi ile ilgih olarak ortaya çıkan etkilerdir. Grafik 3.rden görüleceği gibi, 1990'h yılların ortalarından itibaren BİT'lerin OECD ülkelerinin ekonomik büyümesine katkısı artarak sürmektedir arası dönemde bilişim teknolojilerinin GSMH artışına katkısının, bir önceki arası döneme göre, değerlendirmeye alınan OECD ülkelerinin tümünde artış gösterdiği görülmektedir. Söz konusu her iki dönemde de, BİT'lerin büyümeye katkısının en yüksek Avustralya, ABD, İsveç, Danimarka ve İngiltere'de gerçekleştiği izlenmektedir arası dönemde, sırasıyla^ Avustralya için %0,53, ABD %0,52, İsveç %0,53, Danimarka için %0,55 olan GSMH katkısının, arası dönemde söz

22 konusu ülkelerde sırasıyla %0,91, %0,794 %0,71 ve %0,67 olarak gerçekleşmiştir. İncelenen OECD ülkelerindfen BİT'in GSMH katkısının her iki dönemde de düşük seyrettiği ülkelere bakıldığında, arası dönemde Yunanistan için %0,26, Avusturya için %0,34, İtalya için %0,25 düzeyinde gerçekleşmiş olduğu; arası dönemde ise hafifçe yükselerek sırasıyla %0,40, %0,34 ve 0,4 Te erişmiş olduğu görülmektedir. BİT'lerin GSMH ya katkısının düşüklüğü ya da yüksekliği ülkelerin bilişim harcamalarının düzeyiyle yakından bağlâ^ntılıdır. Dolayısıyla, ülkelerin bilişim harcamalarının GSMH'ya oranını ifade eden "bilişim yoğunluğu" dubleyi dikkate ahnarak OECD ülkeleri arasında yapılacak bir değerlendirme de anlamik olacaktır. BİT harcamalarının GSMH'ya katkısının yüksek düzeyde gerçekleştiği ülkelerde BİT harcamalarının yüksek olduğunu Tablo 3.1'den görebiliriz ile 1996 yılları arasında, OECD ülkeleri arasında GSMH'da BİT harcaması oranı en yüksek olan başlıca ülkelerin, %7 dolayında ^'bilişim yoğunluğu'' oranları ile Yeni Zelanda, ABD, Avustralya, İngiltere, İsveç, Kanada, İsviçre gibi ülkeler olduğu görülmektedir. %6 dolayında bir oran ile yüksek bilişim yoğunluğuna sahip ikinci grup ülkeler arasında, Hollanda, Norveç, Japonya, İrlanda bulunmakta, bu grubu %6'ya yaklaşan bilişim yoğunluğu oranı ile Japonya, Fransa, Çek Cumhuriyeti ve 1996'dan itibaren Kore izlemektedir. İncelenen OECD ülkeleri arasında, bilişim yoğunluğu oranı %2 düzeyinde olan Türkiye'nin, Portekiz, Polonya, Yunanistan gibi ülkelerle birlikte en düşük bilişim yoğunlaşma oranına sahip ülkeler arasında bulunduğu görülmektedir. Bununla birlikte, bihşim harcamalarının artırılmasıyla GSMH'ya katkısının kısa sürede yükselmesinin beklenemeyeceğini de belirtmek gerekir. BİT'lerin büyüme etkilerinin, ekonomik yapıların değişen üretim ve ticaret biçimlerine uyum sağlamasının zaman alması nedeniyle, çok kısa vadede hemen gözlenemeyeceği, bu etkilerin gerçekleşmesi için behrh bir zaman geçmesi gerekmektedir. Bilişim sektörü, çalışmanın bundan sonraki bölümünde daha ayrıntılı açıklanacağı gibi, donanım ağırlıklıdır; yazılım alt sektörünün yeri nispeten küçüktür. Ancak, bilişim sektörü içinde yazılım endüstrisi sürekli gelişen ve katma değeri yüksek olan bir endüstri olması itibariyle önem taşımaktadır. Yazılım endüstrisi^geleneksel endüstrilerle karşılaştırıldığında,

Türkiye Bilişim Sektörü:

Türkiye Bilişim Sektörü: TÜBİSAD Raporu Tanı1m Toplan1sı TÜRKİYE NİN DİJİTAL EKONOMİYE DÖNÜŞÜMÜ Türkiye Bilişim Sektörü: Yeri, Önemi, Evrimi ve Yetenekleri Yılmaz Kılıçaslan Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü Eskişehir 14 Şubat

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 ÖZET DEĞERLENDİRME Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 2010 yılında ikincisi yayımlanan Bilgi Toplumu İstatistikleri yayını Türkiye nin bilgi

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR ADI NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sisteminin

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI TEMMUZ AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2018 Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2018 Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu 2018 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2018 Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2018 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI 2018 yılı

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU İçindekiler DÜNYA ÜRETİMİ... 3 DÜNYA TİCARETİ... 4 TÜRKİYE DE İLAÇ ve ECZACILIK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 5 Türkiye de Sağlık Harcamaları... 5 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İhracat... 7 İthalat...

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

Toplumlar için bilginin önemi

Toplumlar için bilginin önemi Toplumlar için bilginin önemi İnsanlık tarihi günümüze kadar şu toplumsal aşamalardan geçmiştir: İlkel toplum Doğa, avlanma Tarım toplumu MÖ.800-1750 ler Toprak, basit iş bölümü Sanayi toplumu Makinalaşma

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2018 Ocak Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2018 Ocak Ayı İhracat Bilgi Notu 2018 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2018 Ocak Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI 2018 yılı

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Kasım Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Kasım Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2016 HALI SEKTÖRÜ Kasım Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2016 KASIM AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Eylül Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Eylül Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Eylül Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI EYLÜL AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 KASIM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği. Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 KASIM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği. Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 KASIM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi Aralık 2017 Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI EYLÜL AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

Ekonomik Araştırmalar ÖDEME DAVRANIŞLARI. Mayıs Şirketlerin işletme sermayesi ihtiyaçları için iyi stok yönetimi çok önemli

Ekonomik Araştırmalar ÖDEME DAVRANIŞLARI. Mayıs Şirketlerin işletme sermayesi ihtiyaçları için iyi stok yönetimi çok önemli Ekonomik Araştırmalar ÖDEME DAVRANIŞLARI Source: Pexels Şirketlerin işletme sermayesi ihtiyaçları için iyi stok yönetimi çok önemli Ödeme Davranışları, Euler Hermes Ekonomik Araştırmalar YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Makina Mühendisi Hasan ACÜL Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK), 13 Kasım 2008 tarihinde yayınladığı 2007 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması

Detaylı

KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU

KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU KAYNAK MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU İki metal parçayı ısıl yolla birleştirme işleminde kullanılan kaynak makine ve malzemeleri, üretim sanayinde önemli bir paya sahiptir. Geliştirilen her teknolojik malzemenin

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI AĞUSTOS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2018 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2018 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu 2018 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2018 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2018 YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2018 yılı

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017

Detaylı

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3]

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] Ek Karar 5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] KARAR NO Y 2005/3 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri Ülkemizin bilim ve teknoloji performansı, aşağıdaki

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI AĞUSTOS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI TEMMUZ AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2018 Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2018 Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu 2018 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2018 Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2018 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI 2018 yılı

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2018 Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2018 Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu 2018 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2018 Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2018 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI 2018

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Kasım Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Kasım Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Kasım Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI KASIM AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

2010 OCAK MART DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK MART DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK MART DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2009 yılında ülkemiz halı ihracatı % 7,2 oranında düşüşle 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk çeyreğinin sonunda

Detaylı

2010 OCAK NİSAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK NİSAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK NİSAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılına iyi başlayan ülkemiz halı ihracatı, yılın ilk dört ayının sonunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 23,1 oranında artarak

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2018 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2018 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu 2018 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2018 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2018 YILI NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2018 yılı

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği. Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği. Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi Kasım 2017 Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11 HABER BÜLTENİ xx.09.2014 Sayı 11 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükseldi: Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Ağustos 2014 te bir önceki aya göre 6,1 puan yükselerek 7 puan değerini

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI HAZİRAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı 1. BİLİŞİM 1. Bilişim teknolojilerinin ülke kalkınmasında hızlandırıcı rolünden daha çok yararlanılması, bilgiye dayalı ekonomiye dönüşümler rekabet gücünün kazanılması, eğitim yoluyla insan gücü yaratılması

Detaylı

DİĞER İMALATLAR VE BİLGİSAYAR YAZILIMLARI

DİĞER İMALATLAR VE BİLGİSAYAR YAZILIMLARI DİĞER İMALATLAR VE BİLGİSAYAR YAZILIMLARI *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. 1 İÇİNDEKİLER DİĞER İMALATLAR VE BİLGİSAYAR YAZILIMLARI SEKTÖR RAPORU 1.GENEL DURUM

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM MEHMET ÖZÇELİK

EKONOMİK GÖRÜNÜM MEHMET ÖZÇELİK Dünya Ekonomisine Küresel Bakış International Monetary Fund (IMF) tarafından Ekim 013 te açıklanan Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre, büyüme rakamları aşağı yönlü revize edilmiştir. 01 yılında dünya

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Eylül Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Eylül Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Eylül Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI EYLÜL AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016 yılı

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT...

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT... İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT... 9 EV TEKSTİLİ SEKTÖR RAPORU Ekonomik Araştırmalar ve Dış Ticaret Müdürlüğü

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

BT Sektörü. Kaynak : IDC 2010

BT Sektörü. Kaynak : IDC 2010 BT Sektörü 1. Türk BT Sektörü Türkiye ye kişisel bilgisayarların girişi 80 li yılların sonlarında başlamıştır. 1990-1995 yılları arasında sektörde çok hızlı bir gelişme yaşanmış, ancak bilgisayar kullanımı

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Mayııs 2014 2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 33 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI

HABER BÜLTENİ xx Sayı 33 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI HABER BÜLTENİ xx.07.2016 Sayı 33 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya ve geçen yılın aynı ayına göre yükseldi. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

kalkınma gücü Gülara Tırpançeker YASAD Başkanı Yazılım Sektörü 22.03.2010 Sayfa 1

kalkınma gücü Gülara Tırpançeker YASAD Başkanı Yazılım Sektörü 22.03.2010 Sayfa 1 Yazılım: Ekonominin yeni kalkınma gücü Gülara Tırpançeker YASAD Başkanı Sayfa 1 22.03.2010 Yazılım Sektörü Yazılım Sektörünün Önemi İstihdam yaratır. Diğer sektörlere verimlilik ve katma değer sağlar.

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 50

HABER BÜLTENİ Sayı 50 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI HABER BÜLTENİ 18.12.2017 Sayı 50 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya ve geçen yılın aynı ayına göre yükseldi. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2017 Pazar Verileri Mayıs 2018

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2017 Pazar Verileri Mayıs 2018 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2017 Pazar Verileri Mayıs 2018 İçindekiler 1 ÇALIŞMANIN PAYDAŞLARI Alt sektör kategorileri için faydalanılan veri kaynakları ve işbirliği yapılan paydaşlar 2 3 4

Detaylı

Ayakkabı Sektör Profili

Ayakkabı Sektör Profili Ayakkabı Sektör Profili Elif UĞUR Ayakkabı, çok eski çağlarda insanların zorlu coğrafya ve iklim koşullarında ayaklarını muhafaza etmek ve zarar görmelerini engellemek amacıyla kullanılırken günümüzde

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 05/ DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Nisan ayında, Türkiye

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 13

HABER BÜLTENİ xx Sayı 13 HABER BÜLTENİ xx.11.2014 Sayı 13 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yıla göre düştü: Ağustos 2014 te yükselişe geçen Konya hizmetler sektörü güven endeksi, ekim ayında bir önceki

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Dilara SÜLÜN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB MASASI ŞEFİ (TD) Mayıs 2006 AB OTOMOTİV SEKTÖRÜ AB, dünya otomotiv pazarının %35'ine sahiptir. Otomobil

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2018 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZİRAN 2018 İTKİB HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON AR-GE ŞUBESİ

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2018 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZİRAN 2018 İTKİB HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON AR-GE ŞUBESİ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2018 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZİRAN 2018 İTKİB HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON AR-GE ŞUBESİ İçindekiler Yılın İlk Beş Ayında %9,8 Artış Gerçekleşti... 2 Yılın İlk Beş

Detaylı

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ Eylül - 2018 Hazırlayan: Aslı VAZ İçindekiler 1. TÜRKİYE'YE VE DÖRT İLİMİZE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI... 1 1.1. TÜRKİYE YE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Eylül Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Eylül Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2015 HALI SEKTÖRÜ Eylül Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2015 EYLÜL AYI İHRACAT PERFORMANSI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılını % 7,3 oranında

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Kasım Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Kasım Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Kasım Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI KASIM AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016 yılı

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mayıs 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 49

HABER BÜLTENİ Sayı 49 HABER BÜLTENİ 08.11.2017 Sayı 49 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ ARTTI Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya ve geçen yılın aynı ayına göre yükseldi. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 30 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya göre yükselirken, geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 51 Konya Hizmetler Sektörü 2017 de, 2016 ya Göre Daha İyi Performans Sergiledi:

HABER BÜLTENİ Sayı 51 Konya Hizmetler Sektörü 2017 de, 2016 ya Göre Daha İyi Performans Sergiledi: HABER BÜLTENİ 12.01.2018 Sayı 51 Konya Hizmetler Sektörü 2017 de, 2016 ya Göre Daha İyi Performans Sergiledi: Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya ve geçen yılın aynı dönemine göre yükseldi.

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2018 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2018 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2018 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Haziran 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü Sayı: 2016/1 TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA BOYA SEKTÖRÜ Son dönemde dünya boya sanayisi önemli değişikliklere sahne olmaktadır. Sektörde konsantrasyon, uzmanlaşma,

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016 yılı

Detaylı

ELEKTRONİK SANAYİ. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ELEKTRONİK SANAYİ. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ELEKTRONİK SANAYİ Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ELEKTRONİK SANAYİ (SITC No: 751; 752; 759; 761; 762; 763; 764; 771; 772; 773; 774;

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 16 Ekim 2016 Pazar 2016 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 31,2 artış göstererek 157 bin adet seviyesinde

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 17

HABER BÜLTENİ xx Sayı 17 HABER BÜLTENİ xx.03.2015 Sayı 17 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, yükselmeye devam ediyor: 2015 yılına yükselerek giren Konya hizmetler sektörü güven endeksi, Şubat 2015 te de yükselmeye devam etti.

Detaylı

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Sektöre Bakış Tekstil ve hazır giyim sektörleri, GSYH içinde sırasıyla %4 ve %3 paya sahiptir. Her iki sektör

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 07/ DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Haziran ayında, Türkiye

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012 5 Temmuz 2012 İstanbul www.yased.org.tr 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü - UNCTAD ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak

Detaylı

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Özet

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Özet OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Turkish OECD Bilim, Teknoloji ve Sanayi: 2005 Skor Levhası Türkçe Özet Özet Bilgi tabanlı bir ekonomiye doğru uzun vadeli eğilim devam

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 26 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU

HABER BÜLTENİ xx Sayı 26 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU HABER BÜLTENİ xx.12.2015 Sayı 26 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya ve geçen yıla göre yükseldi. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere olan talep

Detaylı

KOBİ ler arasında bulut teknolojileri nasıl yaygınlaştırılır?

KOBİ ler arasında bulut teknolojileri nasıl yaygınlaştırılır? tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı KOBİ ler arasında bulut teknolojileri nasıl yaygınlaştırılır? Ankara, 7 Nisan 2015 Slayt 2 Çerçeve Geçtiğimiz dönemde Türkiye ekonomisindeki büyüme sürecine

Detaylı

UDY Akışları Önündeki Risk Faktörleri

UDY Akışları Önündeki Risk Faktörleri ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR DEĞERLENDİRME RAPORU Ağustos 2011 TÜRKİYE YE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ 2011 YILI İLK YARISINDA 6,2 MİLYAR DOLAR OLDU 2011 yılının ilk yarısında, Türkiye ye

Detaylı

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükselirken, geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 24

HABER BÜLTENİ xx Sayı 24 HABER BÜLTENİ xx.10.2015 Sayı 24 Konya Hizmetler Sektörünün Önümüzdeki Dönemden Beklentisi Arttı Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

SAĞLIK HARCAMALARINDA SON DURUM

SAĞLIK HARCAMALARINDA SON DURUM 1 SAĞLIK HARCAMALARINDA SON DURUM Temmuz 2018 Sağlık harcamaları ekonomik kriz sonrası yaşadığı düşüşten sonra artma eğilimi göstermiştir. 2016 yılında sağlık harcamaları, 2017 yılında beklenenden daha

Detaylı

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Tıp sürekli ilerliyor sözündeki aslan payı bize göre; Tıbbi Malzeme Alt Sektörüne ait. Nitekim; tıbbi malzemeden yoksun sağlık sektörünün eli

Detaylı

DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR

DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR ŞUBAT 2011 Bu araştırma projesi Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği için tarafından hazırlanmıştır. Yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz ve üçüncü kişilere

Detaylı

2010 ŞUBAT AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 ŞUBAT AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 ŞUBAT AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk iki ayının

Detaylı