KD-050/ KD-050/ KD-050/ KD-050/ KD-050/55-118

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118"

Transkript

1 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER KULLANIM KILAVUZU KALE ELECTRONIC SECURITY LOCKS USER MANUAL KD-050/ KD-050/ KD-050/ KD-050/ KD-050/55-118

2 De erli Kullan c ; Hayat n zda güveni sa layan ürünlerimizi tercih etti iniz için teşekkür ederiz. KALE K L T DIŞ T CARET A.Ş. çindekiler Uyarılar Ürün Fonksiyon Tablosu Teknik Özellikler ve Görsel Teknik Resimler ç Kilit Teknik Özellikleri ç Kilit Görselleri ç Kilit Teknik Resimleri Ürün Kullan m Pil De işim Talimat Sorun Giderme Tablosu Servis Hizmetleri Güvenlik Uyar lar

3 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER UYARILAR *Kullan m K lavuzundaki özellikler en geliflmifl model olan KD-050/ için haz rlanm flt r. Bahsedilen özelli in ürününüzde olup olmad n sayfa 2 deki tabloyu kullanarak kontrol ediniz. Ürün özelliklerine göre montaj öncesi dikkat edilecek hususlar: Kilit mekanizmas n n tak laca yere öncelikle 100 x 62 mm boyutlar nda bir metal parça kaynat larak, ba lant vidalar n n yataklar aç lmal ve kilit daha sonra bu plakaya tak lmal d r. Ön kapak üzerinde 10 mm çap nda kablo deli i aç lmal d r. Tufl tak m n n montaj için 4mm çap nda 2 adet vida yata aç lmal d r. Montaj sonras ve kullan m esnas nda dikkat edilecek hususlar: Sadece iç mekanlarda kullan lmal d r. 9 V Alkalin pil kullan n z. Her zaman yüksek performans için kaliteli markal alkalin piller kullan lmal d r. Pil voltaj seviyesi V seviyesine ulafl nca düflük pil uyar s sesi duyulacakt r. Piller derhal de ifltirilmelidir. Kilidi kullanmadan önce do ru kullan c kodu ve do ru parmak izi kullan ld ndan emin olunmal d r. Birbirini takip eden ifllemlerin 10 sn içerisinde yap lmas gerekmektedir aksi halde sistem kendini bekleme durumuna alır. Bütün kodlar unutulma ihtimaline karfl kay t edilmeli ve güvenli bir yerde saklanmal d r. HARDWARE TESTING & CYCLE TESTING adımları sadece fabrika kullanımı için geçerlidir. Kodların de ifltirilmesi ve unutulmas : Güvenlik açısından ürün ve sistemlerde kullanılacak tüm güvenlik kodları, ilk kullanım öncesinde kullanım kılavuzunda belirtildi i flekilde kesinlikle de ifltirilmelidir. Ürün ya da Sistemlerde; Kullanıcı Kodlarının unutulması durumunda, Master Kod ile yeni Kullanıcı Kodları yapılır. Master Kodun unutulması durumunda, Süper Kod ile yeni bir Master Kod yapılır. Süper Kodun unutulması durumunda ise ürün/sistem fabrika ayarlarına çevrilmelidir. Bu ifllemin yapılması için de Geri Kazanım Kodu (Recovery Code) ve fiifreleme Kodu (Encryption Code) kullanılır. Geri Kazanım Kodu veya fiifreleme Kodu da unutulmufl ise kilit sadece fiziki müdahale ile açılabilir. Güvenlik kodların n de ifltirilmesi, muhafazası ve sorumlulu u tamamen ALICI/KULLANICI ya aittir. KALE K L T DIfi T CARET A.fi. herhangi bir sorumluluk kabul etmez. De iflikliklerin yapılmaması veya kodların unutulması sonucunda oluflacak her türlü maddi/manevi hasar, servis ve/veya do acak di er giderlerin tümü ALICI/KULLANICI ya aittir. KALE K L T DIfi T CARET A.fi. herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Yetkili Servis Bu ürünü sadece yetkili servisler monte edebilir veya servis hizmeti verebilir. Herhangi bir sorunla karfl lafl ld nda KALE nin merkez teknik servisiyle temasa geçilebilir. 01

4 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER ÜRÜN FONKS YON TABLOSU ÖZELL KLER K L KULLANIM Var Var Var Var Var LCD Var Var Var Var Var ÇOKLU AÇILIfi (4 Kilidi Açma Özelli i) Var Var Var ÇOKLU AÇILIfi (2 Kilidi Açma Özelli i) Var SÜPER KOD (ID 00) MASTER KODU (ID 01& ID 02) YÖNET C KODU (ID 03& ID 04) 2 KULLANICI KODU ONLINE MOD Var Var GEC KMEL AÇILIfi 0~99 dk 0~99 dk 0~99 dk 0~99 dk 0~99 dk KOD G R fi SÜRES 0~15 dk 0~15 dk 0~15 dk 0~15 dk 0~15 dk GEC KMEL AÇILIfi PTAL Var Var Var Var Var KAYIT KAPAS TES 31 kod 61 kod 31 kod 31 kod 61 kod KOD UZUNLU U 6 basamaklı 6 basamaklı 6 basamaklı 6 basamaklı 6 basamaklı AÇILIfi KAYITLARININ EKRANDA GÖSTER LMES Var S STEM GER KAZANIM KODU KULLANICI KODUNUN AKT F/BLOKE ED LMES Var Var Var Var Var HATALI KOD G R fi NDE K L TLEME Var Var Var Var Var (zaman ayarlı) AÇILIfi KAYITLARININ ALINMASI (Kablosuz USB) 500 kayıt 500 kayıt 1000 kayıt 1000 kayıt SIRALI AÇILMA Var TEK KULLANIMLIK G R fi KODU (21-60) TEHD T ALTINDA AÇILIfi KODU Var Var ZAMAN TABLOSU OLUfiTURMA Var Var Var ALARM ÇIKIfiI 3 ADET (Kilit Ba lant Modülü Üzerinden) Opsiyonel KAPI DURUMU ZLEME Opsiyonel HAREKET SENSÖRÜ (Kilit Ba lant Modülüne Ba lan r) Opsiyonel B LG YEDEKLEME (Haf zal Kilit Ba lant Modülü Üzerinden) 4000 kayıt TAT L BEL RLEME Var Var Var ZAMANLAYICI Var Var Var 02

5 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER TEKN K ÖZELL KLER ve GÖRSEL Enerji 1 adet standart 9 V alkaline pil Statik Ak m 50uA Pil Düflük Voltaj Uyar s 5.4±0,2V Pil Ömrü Yaklafl k 1 y l Bekleme Ak m <15 μa Çal flma Nem Oran Max % 90 Çalıflma Voltaj V Çal flma S cakl 0 C ± 49 C TEKN K RES M LCD Ekran Kablo Ba lant Yuvas Tufl Tak m Ba lant Vida Yuvalar ( 2 adet ) Tufl Tak m 9V Pil Yata ve Ba lant s 03

6 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER Ç K L T TEKN K ÖZELL KLER KALE Elektronik Güvenlik Kilitleri afla daki iç kilitler ile kullan labilir. Enerji DC 9V Çal flma Voltaj DC 4.5V-12V Bekleme Ak m <50μA Çal flma Ak m <500Ma Pil Düflük Voltaj Uyar s 5.4±0.2V Çal flma S cakl 0 C ~ +49 C Çal flma Nem Oran <90% Servis Süresi kez açma-kapama Motor Çalıflma Süresi 0.1 Sn. Ç K L T GÖRSELLER Kayar Mandall Kilit KD-050/ Kancal Kilit KD-050/

7 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER Ç K L T TEKN K RES MLER Kilitleyici Mandal Kilit Montaj Vidas Kilit Kablo Ba lant Yuvas Kilit Resetleme Dü mesi Kayar Mandall Kilit - KD-050/ Kilit Montaj Vidas Kilit Resetleme Dü mesi Kilitleyici Mandal Kancal Kilit - KD-050/

8 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER 1. Kullanıcı Kodunun lk Kez De ifltirilmesi (Enroll New User) Menu/OK tufluna bas n z. Ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz) görünüz. ve tufllar na basarak System Menu (Menüyü seçiniz) geliniz. Menu/Ok tufluna bas n z. Fabrika ç k fl kodu ID 01 için d r. Bu kodu giriniz. LCD ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz). ve tufllar na basarak Change User Code (Kullan c kodunu de ifltir) menüsüne geliniz. Menu/OK tufluna bas n z. New Code (Yeni kod) görüldü ünde 6 rakaml yeni flifreyi giriniz. Ekranda Repeat (Tekrar) yaz s görüldü ünde ayn kodu tekrar giriniz. 1 no lu ID kod baflar yla de ifltirilmifltir. Not: BACK - Kod girifli esnas nda yanl fl bir tufla bas ld nda, (Geri) tufluna tekrar girmek için bas lmal d r. - Kod girifli esnas nda ekranda en son girilen rakam gözükecektir. - Yeni kod giriflinden sonra eski fabrika ayar olan flifresine çevrilemez. 2. Ek Kullan c Kodlar n n Ka y t Edilmesi (Enroll New User) Menu/OK tufluna bas n z. Ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz) görünüz. ve tufllar na basarak System Menu (Menüyü seçiniz) geliniz. Menu/Ok tufluna bas n z. Öncelikle 1no lu ID için belirlenen kod girilmelidir. LCD ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz). ve tufllar na basarak Enroll New User (Yeni kullan c kodu ekleme) menüsüne geliniz. Menu/OK tufluna bas n z. 06 *Yukar daki özellikler en geliflmifl model olan KD-050/ için haz rlanm flt r. Bahsedilen özelli in ürününüzde olup olmad n sayfa 2 deki tabloyu kullanarak kontrol ediniz.

9 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER ve tufllar kullan larak kay t edilmek istenen kod için ID numaras seçilmelidir. Örne in ID No. 02 Menu/OK tufluna bas n z. New Code (Yeni kod) görüldü ünde 6 rakaml yeni flifreyi giriniz. Ekranda Repeat (Tekrar) yaz s görüldü ünde ayn kodu tekrar giriniz. ID:02 Code Saved ( Kod kaydedilmifltir ) yaz s belirdi inde flifre baflar yla kaydedilmifltir. Not: Güvenlik aç s ndan sistem fabrika ç k fl kodu olan girilmesi önerilmektedir. lk kaydedilen ID No.01 & ID No.02 kodlar Master kod olarak atanm flt r. 3. Kullan c Kodlar n n De ifltirilmesi (Change Code) Menu/OK tufluna bas n z. Ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz) gözükecektir. ve tufllar na basarak System Menu (Sistem menüsü) seçiniz. Kilidi, de ifltirilmek istenen kullan c koduyla aç n z. LCD ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz). ve tufllar na basarak Change Code (Kodu de ifltirin) menüsünü seçiniz. Menu/OK tufluna bas n z. New Code (Yeni kod) görüldü ünde 6 rakaml yeni flifreyi giriniz. Ekranda Repeat (Tekrar) yaz s görüldü ünde ayn kodu tekrar giriniz. 4. Kullan c Kodlar n n Bloke Edilmesi (Disable User) Menu/OK tufluna bas n z. Ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz) gözükecektir. ve tufllar na basarak System Menu (Sistem menüsü) seçiniz. Master kodlar ndan herhangi birini kullanarak kilit aç lmal d r. (ID No 01 & 02) LCD ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz). ve tufllar na basarak Disable User (Kullan c y bloke et) menüsünü seçiniz. *Yukar daki özellikler en geliflmifl model olan KD-050/ için haz rlanm flt r. Bahsedilen özelli in ürününüzde olup olmad n sayfa 2 deki tabloyu kullanarak kontrol ediniz. 07

10 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER Ekranda Disable User menüsü göründü ünde Menu/OK tufluna bas n z. Bloke edilmek istenen kullan c kodu ve tufllar na basarak seçilmelidir. (Örne in ID 03) Seçim yap ld ktan sonra ekranda belirecek ID:03 User Disable seçene ini Menu/OK tufluna basarak onaylay n z. LCD ekranda ID:03 Disabled (ID:03 bloke edilmifltir) görülecektir. 5. Bloke Edilmifl Kullan c Kodlar n n Kullan ma Aç lmas (Enable User) Menu/OK tufluna bas n z. Ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz) gözükecektir. ve tufllar na basarak System Menu (Sistem menüsü) seçiniz. Master kodlar ndan herhangi birini kullanarak kilit aç lmal d r. (ID No 01 & ID No 02) LCD ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz). ve tufllar na basarak Enable User (Kullan c blokesini kald r) menüsünü seçiniz. Ekranda Enable User menüsü göründü ünde Menu/OK tufluna bas n z. Blokesi kald r lmak istenen kullan c kodu ve tufllar na basarak blokesi kald r lmak istenen kullan c seçilmelidir. Örne in ID : 03 Seçim yap ld ktan sonra ekranda belirecek ID:03 User Enabled seçene ini Menu/OK tufluna basarak onaylay n z. LCD ekranda ID:03 User Enabled (ID:03 blokesi kald r lm flt r) görülecektir. 6. kili Kullan m (Dual Mode) Menu/OK tufluna bas n z. Ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz) gözükecektir. ve tufllar na basarak System Menu (Sistem menüsü) seçiniz. Master kodlar ndan herhangi bir kullanarak kilit aç lmal d r. (ID No 01 & ID No 02) LCD ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz). ve tufllar na basarak Enable Dual Mode ( kili kullan m modu) menüsünü seçiniz. 08 *Yukar daki özellikler en geliflmifl model olan KD-050/ için haz rlanm flt r. Bahsedilen özelli in ürününüzde olup olmad n sayfa 2 deki tabloyu kullanarak kontrol ediniz.

11 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER Seçim yap ld ktan sonra Menu/OK tufluna basarak 2 nci kod girilmelidir. LCD ekranda Dual Mode Enabled ( kili kullan m modu aktive edilmifltir) yaz s gözükecektir. Not : - Sadece Master kodlar (ID No 01 & ID No 02) ikili mod dan tekli kullan m moduna geçifl yapabilir. - kili aç l m modunda 2 nci kodun, ilk kodun baflar yla girilmesinden sonra 60 sn içerisinde girilmesi gerekmektedir. - E er bütün kullan c lar iptal edilmiflse, ikili kullan m fonksiyonu otomatik olarak iptal olacakt r. - kili kullan m modunda yönetici kodlar silinemez. - kili kullan mda kod de ifltirilmek istendi inde sadece 2 nci olarak girilen kod de ifltirilebilir. 7. Kullan lacak Kap Say s n n Belirlenmesi (Set Number Of Locks) Bu özellik son kullan c lar n kullan m na uygun olmay p özel proje ve konfigürasyonlarda kullan l r. Güvenlik kilitlerimizde birden çok kap ya komut verebilmek olas d r. Birden çok kap y tek ünite ile açabilmek için gerekli olan ilave ürün ve özel kodlara (Mfc code) Kale yetkilileri ile temasa geçerek ulaflabilirsiniz. Menu/OK tufluna bas n z. Ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz) gözükecektir. ve tufllar na basarak System Menu (Sistem menüsü) seçiniz. Master kodlar ndan herhangi biri kullanarak kilit aç lmal d r. (ID No 01 & ID No 02) LCD ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz). ve tufllar na basarak Set number of doors (Kullan lacak kap say s ) menüsünü seçiniz. Ekranda Set number of doors menüsü göründü ünde Menu/OK tufluna bas n z. Ekranda Mfc. Code menüsü göründü ünde Mfc kodunu giriniz. *Yukar daki özellikler en geliflmifl model olan KD-050/ için haz rlanm flt r. Bahsedilen özelli in ürününüzde olup olmad n sayfa 2 deki tabloyu kullanarak kontrol ediniz. 09

12 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER Ekranda Number of Doors (Kullan lacak kap say s ) menüsü göründü ünde ve tufllar n kullanarak kap adedini seçiniz. Örne in 2 adet kap ba lant s yap lmak isteniyorsa, 2 yi seçiniz ve Menu/OK tufluna bas n z. Bu ifllemden sonra kodlay c tufl tak m 2 kap da kullan lacak flekilde ayarlanm fl olur. Not : Fabrika ç k fl ayar olarak 1 adet kap seçilmifltir. Maksimum adet 4 kap ile s n rland r lm flt r. E er kodlay c tufl tak m birden fazla kap da kullan l yorsa, aç lmak istenen kap numaras, tufl tak m ndan seçilerek bas lmal d r. Eflleflme onayland takdirde kilit otomatik olarak aç lacakt r. 8. Kap Aç l fllar n n Yetkilendirilmesi (Authorize Accesss To Locks) Bu özellik son kullan c lar n kullan m na uygun olmay p özel proje ve konfigürasyonlarda kullan l r. Güvenlik kilitlerimizde birden çok kap ya komut verebilmek olas d r. Birden çok kap y tek ünite ile açabilmek için gerekli olan ilave ürün ve özel kodlara (Mfc code) Kale yetkilileri ile temasa geçerek ulaflabilirsiniz. Menu/OK tufluna bas n z. Ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz) gözükecektir. ve tufllar na basarak System Menu (Sistem menüsü) seçiniz. Master kodlar ndan herhangi bir kullanarak kilit aç lmal d r. (ID No 01 & ID No 02) LCD ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz). ve tufllar na basarak Authorize Doors (Kap lar n yetkilendirilmesi) menüsünü seçiniz. Ekranda Authorize Doors menüsü göründü ünde Menu/OK tufluna bas n z. ve tufllar na basarak grup içerisinde yetkilendirilecek ilk ID numaras n seçiniz. Örne in ID No: 3 için Menu/OK tufluna bas n z. ve tufllar na basarak grup içerisinde yetkilendirilecek en son ID numaras n seçiniz. Örne in ID No: 5 için Menu/OK tufluna bas n z. Door 1234 her bir kap n n numaras n göstermektedir. Auth.oxxx seçilmifl bir kap için o grubun yetkilendirildi ini gösterir. o o grubun yetkilendirildi ini, x ise grubun yetkilendirilmedi ini gösterir. 10 *Yukar daki özellikler en geliflmifl model olan KD-050/ için haz rlanm flt r. Bahsedilen özelli in ürününüzde olup olmad n sayfa 2 deki tabloyu kullanarak kontrol ediniz.

13 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER Örne in 2 no lu kap yetkilendirilmifl ID 03,04 ve 05 kullan c larla aç lmak istendi inde ekranda Doors 1234 Auth oxxx görüldü ünde. o yu x e çevirmek 1 bas n z. x yu o ya çevirmek için 2 basarak ve Menu/OK tufluna bas n z. Ekranda Doors 1234 Auth xoxx olarak belirecek ve yetkilendirme ifllemi tamamlanacakt r. 9. Gecikmeli Aç l fl Zaman n n Ayarlanmas (Set Cancel Time Delay) Menu/OK tufluna bas n z. Ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz) gözükecektir. ve tufllar na basarak System Menu (Sistem menüsü) seçiniz. Master kodlar ndan herhangi birini kullanarak kilit aç lmal d r. (ID No 01 & ID No 02) LCD ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz ). ve tufllar na basarak Set/ Cancel Time Delay (Gecikmeli aç l fl ayar / ptali) menüsünü seçiniz. Ekranda Set/Cancel Time Delay menüsü göründü ünde Menu/OK tufluna bas n z. Ayar yap lmak istenen kilit numaras seçilmelidir. (örne in 1,2,3,4) Ekranda Time Delay 00 min yaz s görüldü ünde ve tufllar na basarak istenen gecikmeli aç l fl zaman n seçiniz (1 ile 99 dakika aras nda seçilebilir). Menu/OK tufluna bas n z. Ekranda TM Window 01 min yaz s görüldü ünde ve tufllar na basarak istenen kod girifl zaman (1 ile 15 dakika aras nda seçilebilir). Menu/OK tufluna bas n z. Bu ifllem sonunda gecikmeli aç l fl zaman ayar baflar yla yap lm fl olacakt r. Gecikmeli Aç l fl fllemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar : Gecikmeli Aç l fl n Bypass edilmesi : Master kodlar olan ID 01 ve 02 kullanılarak kilit, gecikmeli açılıfl zamanının bitifli beklenmezsizin istenilen her zaman açabilir. Belirlenen zaman periyodu içerisinde ana yönetici kodlar ndan herhangi birisi girildi inde kilit beklemeden aç lacakt r. *Yukar daki özellikler en geliflmifl model olan KD-050/ için haz rlanm flt r. Bahsedilen özelli in ürününüzde olup olmad n sayfa 2 deki tabloyu kullanarak kontrol ediniz. 11

14 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER Belirlenen gecikmeli aç l fl süresince kilidin aç lmas d fl ndaki di er bütün fonksiyonlar örne in kullac kay t edilmesi ve silinmesi gibi ifllemler yap labilir. Orijinal gecikmeli aç l fl zaman n n baflar yla de ifltrilmesi müteakip, yeni belirlenen zaman, ilk belirlenen orijinal zaman süresince kay tl bir kodla aç l fl yap lmad müddetçe devreye girmeyecektir. Gecikmeli aç l fl zaman de ifltirildi inde, e er yeni seçilen zaman öncekinden daha uzun ise yeni zaman ancak bir sonraki kilit aç l fl ndan sonra devreye girecektir. 10. S ral Kap Aç l fl Fonksiyonunun Aktif Hale Getirilmesi (Enable Sequence) Menu OK tusuna bas n z, ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz) belirecektir. ve tufllar ile System Menu (Sistem menüsü) ye geliniz. Tekrar Menu OK tufluna bas n z. Master kodlar ndan herhangi birini kullanarak kilidi aç n z. ve Enable Sequence (S ral Aç l fl) a geliniz ve Menu Ok tusuna bas n z. E er do ru kod girilmifl ise, LCD ekranda girilen kodun ID numaras gözükecek ve ekranda Select Door (Kap y seçiniz) menüsü belirecektir. 1 no lu kap y açmak için tufl tak m ndaki 1 rakam na bas n z. Ayn flekilde 2, 3 ve 4 nolu kap lar içinde bu yol izlenir. Not: Fabrika ç k fl ayar olarak kap say s 01 olarak yap lm flt r. E er kap say s 01 olarak seçilmiflse, kilit direkt olarak kapıyı açacakt r (Time Delay fonksiyonu seçilmemiflse) veya gecikmeli aç l fl seçilmiflse kap y seçmeden devreye girecektir No lu Kullan c Kodlar Kullanarak Kilidin Aç lmas (Gecikmeli Açılıfl, Çoklu Kapı Açılıfl Fonksiyonlar yla Beraber) 20 ncu numaral kay tl kullan c kodlar ndan herhangi birini kullanarak kilidi aç n z. E er do ru kod girilmifl ise LCD ekranda öncelikle girilen kodun ID numaras ve Select Lock (Kilidi seçiniz) görülecektir. 1no lu kap y açmak için 1, 2no lu kap için 2, 3 No2lu kap için 3, 4 no lu kap y açmak için 4 tufluna bas n z. 12 *Yukar daki özellikler en geliflmifl model olan KD-050/ için haz rlanm flt r. Bahsedilen özelli in ürününüzde olup olmad n sayfa 2 deki tabloyu kullanarak kontrol ediniz.

15 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER Not : - Fabrika ç k fl ayar olarak 1 no lu kap seçilmifltir. - E er 2 no lu kap seçilmifl ve kap aç l fl s ras fonksiyonu aktif ise, aç l fl kodunun baflar yla girilmesini takiben 1 tufluna bas n z ve 1 no lu kap direk olarak aç lacakt r. (E er gecikmeli aç l fl devrede de ilse) aksi takdirde gecikmeli aç l fl zaman devreye girecektir. Örne in : Gecikmeli zaman fonksiyonu devrede ise, tufl tak m zaman saymaya bafllayacakt r. LCD ekran her 15 saniyede bir yan p sönecektir. Gecikmeli zaman girifl süresi tamamland nda, seçilmifl olan kod girifl zaman TM Window devreye girecektir. LCD ekran her 15 saniyede bir yan p sönecektir. E er TM window zaman 5 dakika olarak belirlenmiflse, bu süre içerisinde kullan c kilidin aç lmas için kendi kodunu birkez daha girmelidir. Ekranda ID :03 Verified (ID : 03 onaylanm flt r) yaz s görülecektir. Bu durumda 1 no lu kap aç lacakt r. E er 2 no lu kap seçilmifl ve kap aç l fl s ras fonksiyonu aktif ise, aç l fl kodunun baflar yla girilmesini takiben 2 tufluna bas n z ve 1 no lu kap direk olarak aç lacakt r. (E er gecikmeli aç l fl 2 nci kilit için devrede de ilse) aksi takdirde gecikmeli aç l fl zaman (2 nci kilit için) devreye girecektir. 1 no lu kap aç ld ktan sonra, 2 no lu kap 10 saniye içerisinde otomatik olarak aç lacakt r. Not : - Time Delay Override (Gecikmeli Aç l fl n Bypass Edilmesi): Master (ID No 01 & ID No 02) kodlar yla kilit, istenilen zamanda gecikmeli aç l fl zaman n n bitifli beklenmeden aç labilir. - E er s ral kap aç l fl fonksiyonu devrede ise, gecikmeli aç l fl sadece 2 ve 4 no lu kilitlerde geçerli olacakt r. - Tufl tak m nda gecikmeli aç l fl zaman devreye girdi inde, kullan c tufl tak m n n di er fonksiyonlar n normal bir flekilde kullanabilir fakat do ru kod girilmifl olsa bile kilit aç lmayacakt r. *Yukar daki özellikler en geliflmifl model olan KD-050/ için haz rlanm flt r. Bahsedilen özelli in ürününüzde olup olmad n sayfa 2 deki tabloyu kullanarak kontrol ediniz. 13

16 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER - E er belirlenen kod girifl süresi içerisinde, kay t edilmifl herhangi bir kod girilmez ise kilit belirlenen sürece kilitli kalacak ve ekranda; TM Window End yaz s görülecektir. - E er Time Window (Kod girifl süresi) 0 dakika olarak belirlenmiflse, ikinci kez kod girilmesine gerek bulunmamaktad r. Gecikmeli zaman bitifli sonunda kilit otomatik olarak aç lacakt r. - E er Gecikmeli Aç l fl 0 dakika olarak ayarlanm flsa, kod girifl zaman da otomatik olarak 0 dakika olarak belirlenecektir. Girilen kodun baflar yla onaylamas ndan sonra kilit otomatik olarak aç lacakt r. LCD ekranda Door # Open 06 sec seçilen kap aç lacakt r le 60 No lu Kullan c Kodlar Kullan larak Kilidin Aç lmas 21ile 60 aras nda kay tl kullan c kodlar ndan herhangi birini kullanarak kilidi aç n z. E er do ru kod girilmifl ise LCD ekranda öncelikle girilen kodun ID numaras ve Pls Send Key by SMS (Anahtar kodu SMS ile gönderiniz) görülecektir. LCD ekranda afla daki bilgi gözükecektir. K Ekranda görülen bu numaray fleklinde Kontrol Merkezine gönderiniz. Kontrol Merkezinden geri gönderilen yeni kod numaras n ekranda Enter Code (Kodu giriniz) görüldü ünde giriniz. Kilit aç l m na daha önce tarif edildi i flekilde devam ediniz. 13. Kilit Zaman n n Ayarlanmas (Set Time Lock) Not : - Her bir kilit için farkl zaman ayarlamas yap labilir. - 01, 02, 03 ve 04 No lu kullan c lar kilit zaman ayarlamas yapabilirler. 14 *Yukar daki özellikler en geliflmifl model olan KD-050/ için haz rlanm flt r. Bahsedilen özelli in ürününüzde olup olmad n sayfa 2 deki tabloyu kullanarak kontrol ediniz.

17 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER Zaman Ayar (Set Timer) Menu OK tusuna bas n z, ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz) belirecektir. ve tufllar na basarak System Menu (Sistem menüsü) ye geliniz, Menu/Ok tufluna bas n z. Master (ID No 01 & ID No 02) veya yönetici (ID No 03 & ID No 04) kodlarını giriniz. LCD ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz). ve tufllar na basarak Set Timer (Zaman ayar ) menüsünü seçiniz. Menu/OK tufluna bas n z. Ayarlamak istedi iniz 1, 2, 3, yada 4 numaral kilidi seçiniz. Ekranda 01/01/01 Y 00:00 gözükecektir. Y yan p sönmeye bafllad nda ve tufllar na basarak Y (yes-evet) veya N (no-hay r) seçiniz ve Menu/OK tufluna bas n z. E er Y seçildiyse ve tufllar n kullanarak Ay Gün-Y l ve Zaman seçilerek yönetici olmayan kodlar için aç l m k s tlamas yap labilir. Örne in kilidin standart kullan c lar taraf ndan 07/04/2010 saat 9.00 sonra aç lmas isteniyorsa 07/04/2010 Y 09:00 E er N seçildiyse bütün kullan c lar herhangi bir zaman k s tlamas olmadan açabilirler. Master ve yöneticiler (1 ~ 4) kilidi her zaman açabilir 14. Kilit Aç l fl Zaman n n zlenmesi (See Timer) Master (ID No: 01;ID No: 02) veya Yönetici (ID No: 03;ID No: 04) kodlarıyla kilit açılıfl zamanının izlenmesi (See Timer) adımına geliniz. lgili adımdan kilide verilen açılıfl zamanını izleyebilirsiniz. Gün Tablosu (Set Time Table) Menu OK tusuna bas n z, ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz) belirecektir. ve tufllar na basarak System Menu (Sistem menüsü) ye geliniz. Menu/Ok tufluna bas n z. Kullan c kodlar ndan herhangi birini girerek kilidi aç n z. Ayarlamak istedi iniz 1, 2, 3, yada 4 numaral kilidi seçiniz. *Yukar daki özellikler en geliflmifl model olan KD-050/ için haz rlanm flt r. Bahsedilen özelli in ürününüzde olup olmad n sayfa 2 deki tabloyu kullanarak kontrol ediniz. 15

18 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER LCD ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz). ve tufllar na basarak Set Time Table (Gün tablosunun seçilmesi) seçerek Menu/OK tufluna bas n z. Ekranda Time Table Y 01 menüsü gözükecektir. 2 farkl Gün tablosu seçilebilir. ve tufllar na basarak gün tablosu numaras n seçerek Y (yes-evet) veya N (no hay r) tufluna basarak seçiniz. Menu/OK tufluna bas n z. E er Y (evet) seçilmifl ise 01 no lu gün tablosu aktif hale gelmifl olacakt r. E er N seçilmifl ise gün tablosu pasif duruma geçecektir. Sun 00:00 Y 00:00 ve tufllar na basarak haftan n istenilen gününü, Y veya N, ve gün tablosunu seçerek onay için Menu/OK tufluna bas n z. E er Y seçilmiflse normal kullan c lar, belirlenen zaman periyodu içerisinde kilidi açabilirler. E er N seçilmiflse normal kullan c lar, belirlenen zaman periyodu içerisinde kilidi açamazlar. Not : Master (ID No 01 & ID No 02) ve Yönetici (ID No 03 & ID No 04) kullanıcılar kilidi istenilen zamanda açabilirler. E er bafllang ç ve bitifl zaman ayn seçilmifl ise kilit gün boyunca istenilen zamanda aç labilir. Tatil Günlerinin Seçimi (Set Holidays) Menu OK tusuna bas n z, ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz) belirecektir. ve tufllar na basarak System Menu (Sistem menüsü) ye geliniz. Menu/Ok tufluna bas n z. Kullan c kodlar ndan herhangi birini girerek kilidi aç n z. Ayarlamak istedi iniz 1, 2, 3, yada 4 numaral kilidi seçiniz. LCD ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz). ve tufllar na basarak Set Holidays (Tatil günlerinin seçilmesi) seçerek Menu/OK tufluna bas n z. Holiday Table *Yukar daki özellikler en geliflmifl model olan KD-050/ için haz rlanm flt r. Bahsedilen özelli in ürününüzde olup olmad n sayfa 2 deki tabloyu kullanarak kontrol ediniz.

19 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER 10 farkl tatil tablosu seçilebilir. ve tufllar na basarak istenilen tatil tablosu seçilerek onay için Menu/OK tufluna bas lmal d r. E er Y seçilmifl ise normal kullan c lar belirtilen tatil günlerinde kilidi açamazlar. E er N seçilmifl ise normal kullan c lar belirtilen tatil günlerinde kilidi açabilirler. Not : Yöneticiler kilidi istenilen zamanda açabilirler. 15. Saat ve Tarih Ayar (Set Clock Time) Master (ID No:01, ID No:02) kullanarak kilidi açınız. LCD ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz). ve tufllar na basarak Set Clock Time (Saat ve Tarih Ayarı) seçerek Menu/OK tufluna bas n z. ve tufllar nı kullanarak Set Clock Time (Saat ve Tarih Ayarı) yapınız. Menu/OK tufluna basarak ilgili adımdan çıkınız. 16. Saat ve Tarih Görüntüleme (Show Clock Time) Master, yönetici veya kullanıcı kodlarıdan herhangi birini kullanarak kilidi açınız. LCD ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz). ve tufllar na basarak Show Clock Time (Saat ve Tarih Görüntüleme) seçerek Menu/OK tufluna basarak saat ve tarihi görüntüleyiniz. Menu/OK tufluna basarak ilgili adımdan çıkınız. 17. Aç l fl Kodunun Yenilenmesi (Renew Code Period) Menu OK tusuna bas n z, ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz) belirecektir. ve tufllar na basarak System Menu (Sistem menüsü) ye geliniz. Menu/Ok tufluna bas n z. Master kodlar ndan herhangi bir kullanarak kilit aç lmal d r. (ID No 01 & ID No 02) LCD ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz). ve tufllar na basarak Renew Code Period (Kod de ifltirme süresi) seçerek Menu/OK tufluna bas n z. Kod de ifltirme süresi belirlenecek kullan c seçilip ve tufllar na basarak Menu/OK tufluna bas n z. Örne in 3 no lu kullan c dan 5 no lu kullan c ya kadar seçerek Menu /OK tufluna bas n z. User ID User ID From : 03 To : 05 Kod de iflim zaman 1-40 hafta olarak belirlenebilir. *Yukar daki özellikler en geliflmifl model olan KD-050/ için haz rlanm flt r. Bahsedilen özelli in ürününüzde olup olmad n sayfa 2 deki tabloyu kullanarak kontrol ediniz. 17

20 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER 18. Aç l fl Ka y tlar n n Al nmas (Show Audit Trail) Menu OK tusuna bas n z, ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz) belirecektir. ve tufllar na basarak System Menu (Sistem menüsü) ye geliniz. Menu/Ok tufluna bas n z. LCD ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz). ve tufllar na basarak Show Audit Trail (Aç l fl kay tlar n göster) seçerek Menu/OK tufluna bas n z. LCD ekranda en son yap lan ifllemin kayd gözükecektir. ve tufllar na bas larak di er kay tlar gözden geçirilebilir. Not: Gerçek zamanl kay tlar bilgisayara aktarmak için, LCD ekranda Select Menu seçene i ve yönetici koduyla kilidi aç lmas ndan sonra Wireless Connection (Kablosuz ba lant ) seçiniz. 19. Tehdit Altında Açılıfl Kodu (Duress Code Shift) Menu OK tusuna bas n z, ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz) belirecektir. ve tufllar na basarak System Menu (Sistem menüsü) ye geliniz. Menu/Ok tufluna bas n z. Süper kod kullanılarak kilit aç lmal d r. LCD ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz). ve tufllar na basarak Duress Code Shift (Tehdit altında açılıfl kodu aral ) seçerek Menu/OK tufluna bas n z. 1 ile 99 aras rakamlar seçilebilir. Girilen numara tehdit altında açılıfl kodu de iflim oran n n gösterecektir. Örne in de iflim rakam 2 olarak belirlenmifl ise ve geçerli kod olarak belirlenmiflse ve tehdit altında açılıfl kodlar d r. Not : Fabrika ç k fl ayar olarak tehdit altında açılıfl kodu aral kay tl kodun son rakam n n 1 altı ve 1 üstü olarak seçilmifltir. Örne in aç l fl kodu ise tehdit altında açılıfl kodu veya olacakt r. Bu özellik ID 00 nolu (Süper kod) ile ayarlanabilir. 20.Tehdit Altında Açılıfl Kodu Zaman Ayarlamas (Duress Time Delay) Menu OK tusuna bas n z, ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz) belirecektir. ve tufllar na basarak System Menu (Sistem menüsü) ye geliniz. Menu/Ok tufluna bas n z. Master kodlar ndan herhangi bir kullanarak kilit aç lmal d r. (ID No 01 & ID No 02) 18 *Yukar daki özellikler en geliflmifl model olan KD-050/ için haz rlanm flt r. Bahsedilen özelli in ürününüzde olup olmad n sayfa 2 deki tabloyu kullanarak kontrol ediniz.

21 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER LCD ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz). ve tufllar na basarak Set Duress Time Delay (tehdit altında açılıfl zaman n n belirlenmesi) seçerek Menu/OK tufluna bas n z dakika aras nda ayarlayarak, Menu/OK tufluna bas n z. Örne in tehdit altında açılıfl kodu zaman 3 dakika olarak belirlenmiflse, kodun girilmesini müteakip gecikmeli aç l fl zaman devreye girecektir. 3 dakika sonra tehdit altında açılıfl kodu tekrar girilmelidir. Kap aç lacakt r. Not: - Master kodlar (ID No :1 ve ID No : 2) bekleme olmaks z n kilidi açabilirler. - Bu fonksiyon sadece online modda kullan labilir. 21. Online Çal flma Modu (Online Mode) Menu OK tusuna bas n z, ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz) belirecektir. ve tufllar na basarak System Menu (Sistem menüsü) ye geliniz. Menu/Ok tufluna bas n z. Master kodlar ndan herhangi bir kullanarak kilit aç lmal d r. (ID No 01 & ID No 02) LCD ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz ). ve tufllar na basarak Enable Online Mode (Online modunu aktif et ) seçerek Menu/OK tufluna bas n z. Not: Online çal flma modunu aktif ederken, Wireless Connection (Kablosuz ba lant seçene inin) seçildi inden emin olunuz. - Online çal flma modunu pasif hale getirirken, Wireless Connection (Kablosuz ba lant seçene inin) seçildi inden emin olunuz. - E er Online modu aktif edilmifl ise, Güvenlik kodu otomatik olarak devreye girecektir. - E er Online modu pasif edilmifl ise, Güvenlik kodu otomatik olarak devre d fl olacakt r. - Fabrika ç k fl ayar olarak Online Mod aktif olarak ayarlanm flt r. 22. Kap Aç l fl Süresinin Ayarlanmas (Max. Door Open Time) Menu OK tusuna bas n z, ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz) belirecektir. ve tufllar na basarak System Menu (Sistem menüsü) ye geliniz. Menu/Ok tufluna bas n z. Master kodlar ndan herhangi bir kullanarak kilit aç lmal d r. (ID No 01 & ID No 02) *Yukar daki özellikler en geliflmifl model olan KD-050/ için haz rlanm flt r. Bahsedilen özelli in ürününüzde olup olmad n sayfa 2 deki tabloyu kullanarak kontrol ediniz. 19

KALE B OMETR K GÜVENL K K L TLER KULLANIM KILAVUZU KALE BIOMETRIC SECURITY LOCKS USER MANUAL KD-050/55-100 KD-050/55-101 KD-050/55-102

KALE B OMETR K GÜVENL K K L TLER KULLANIM KILAVUZU KALE BIOMETRIC SECURITY LOCKS USER MANUAL KD-050/55-100 KD-050/55-101 KD-050/55-102 KULLANIM KILAVUZU KALE BIOMETRIC SECURITY LOCKS USER MANUAL KD-050/55-100 KD-050/55-101 KD-050/55-102 De erli Kullan c ; Hayat n za güvenlik katacak ürünlerimizi tercih etti iniz için teflekkür ederiz.

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER KULLANIM KILAVUZU KALE ELECTRONIC SECURITY LOCKS USER MANUAL KD-050/55-110 KD-050/55-111 KD-050/55-112

KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER KULLANIM KILAVUZU KALE ELECTRONIC SECURITY LOCKS USER MANUAL KD-050/55-110 KD-050/55-111 KD-050/55-112 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER KULLANIM KILAVUZU KALE ELECTRONIC SECURITY LOCKS USER MANUAL KD-050/55-110 KD-050/55-111 KD-050/55-112 De erli Kullan c ; Hayat n z kolaylaşt racak ürünlerimizi tercih

Detaylı

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU th. Firma Adresi Tel. : DESER ELEKTRON K SAN. VE T C. LTD. fit. : Halkal Cad. No.:187/2 Sefaköy / ST. : (0212) 426 40 00/pbx Belgeyi Veren Kuruluflun; Ad : Bay Area Compliance Laboratory Adresi : 230 Commercial

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE)

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) AR - 32 - - 33 - - 34 - MÜfiTER H ZMETLER De erli Müflterimiz, En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan s ra; en iyi hizmeti vermenin de önemli oldu una inan yoruz. Bu nedenle

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI HR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

SHB 3111 MUTFAK ROBOTU KULLANMA KILAVUZU 700W.

SHB 3111 MUTFAK ROBOTU KULLANMA KILAVUZU 700W. SHB 3111 MUTFAK ROBOTU KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR 700W www.sinbo.com.tr - 1 - - 22 - No: 1-3111-07112016 - 23 - - G ARANT fiartlari - 1. Garanti süresi, mal n teslim tarihinden itibaren bafllar

Detaylı

KALE RF Geçi Kontrol Ünitesi

KALE RF Geçi Kontrol Ünitesi KALE RF Geçi Kontrol Ünitesi 1. Ünite Çalıma Prensibi. X3 Uzaktan Kumanda devresi entegre edilmi RF kart okuyucu ünitesi aracılııyla, X3 Uzaktan Kumanda Ünitesi fonksiyonlarının yerine getirilmesi için

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

4-20mA Döngü Kalibratörü

4-20mA Döngü Kalibratörü 4-20mA Döngü Kalibratörü Model 100 PROVA INSTRUMENTS INC. İçindekiler I. ÖN PANEL AÇIKLAMALARI... 1 II. ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI... 6 1. ma ÇIKTISI... 6 1a. GENEL KULLANIM 4-20mA... 6 1b. 0-20mA veya 0-24mA

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU : SES MĐKSERĐ MODEL EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU : SES MĐKSERĐ MODEL EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000 TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU CĐNS MARKA MODEL : SES MĐKSERĐ : BEHRINGER EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000 EUROPOWER PMP1000/PMP3000/PMP5000 ÖZELLĐKLER PM P1000 PM

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu S50 Genel Tanıtım Fonksiyon Tanımı İlgili özellik ve input için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz Programlama Moduna Giriş * 888888 # Kodundan sonra programlamaya başlayabilirsiniz

Detaylı

SHB 3070 KARIfiTIRICI

SHB 3070 KARIfiTIRICI SHB 3070 KARIfiTIRICI RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU KEND NDEN EM fil JET DROFOR KULLANIM ALANLARI Katlar Villalar Apartmanlar Lokantalar Kuaförler Bas nçl su gerektiren tüm ev aletlerinin kullan ld yerler MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 98.6 Rev. 4//27 KEND

Detaylı

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI 1 CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI http://www.salimusta.com salim@salimusta.com CAPTAIN-I Alarm paneli Özellikleri 6 programlanabilir bölge 2 bölünme Arayıcı: üç kişisel cep veya ev

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

SHB 3078 KARIfiTIRICI

SHB 3078 KARIfiTIRICI SHB 3078 KARIfiTIRICI RU 2 1 6 7 3 4 8 10 11 9 5-1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

EFT-POS ÖZELL KL YEN NES L YAZARKASA

EFT-POS ÖZELL KL YEN NES L YAZARKASA EFT-POS ÖZELL KL YEN NES L YAZARKASA AEEE Yönetmeliğine Uygundur 53 6 hane 3650 gün Açma / Kapama / Fonksiyon Tu u Açma: Cihaz kapal yken açar. Yazarkasa elektrik kablosunu prize tak p, açma tu

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES YEN LENEB L R ENERJ GENEL MÜDÜRLÜ Ü ENVER PORTALI ENERJ YÖNET C S MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU DUYURU: 18/04/2007 tarih ve 5627 Say l Enerji Verimlili i Kanunu kapsam nda 27/10/2011 tarih ve 28097 Say l Resmi

Detaylı

SafeLogic ArkaIşık-MANAGER- İşletim Talimatları

SafeLogic ArkaIşık-MANAGER- İşletim Talimatları Doc.No.:BLM-EC0601A-BL130919 Version No.: V1.00 Manager Insert SafeLogic ArkaIşık-MANAGER- İşletim Talimatları Bu Manager Girişi EL-0601, EL-0701, EL-0801 or EL-0901 kilit gövdeleriyle bağlantılı kullanılan

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC - DC Standart ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU Periferik Pompal Paket Hidrofor Sistemleri Pkm 60 - Pkm 100 MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU PER FER K POMPALI KÜREL H DROFOR S STEMLER Pkm 60 - Pkm 100 MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihaz n z kullanmaya

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

PLUSSMART HT 350 SET ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU

PLUSSMART HT 350 SET ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER PLUSSMART HT 350 SET ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU PLUSSMART HT 350 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcının oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda programlayıp daha konforlu ve

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON )

BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON ) BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON ) MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU TS 2212 EN 60335-2 - 21 50 MTK / 65 MTK / 80 MTK / 100 MTK / 65 SMTK 80 SMTK / 100 SMTK / 15 TA - 15 TÜ / 30 TA - 30 TÜ Bu

Detaylı

Güvenlik uyar lar Güvenlik uyar lar Kullanma k lavuzunda verilen bilgilerin dikkate al nmamas halinde, üretici firman n sorumluluk kabul etmeyece ini unutmay n. En son ürün gam içerisinde yer alan bu ürün

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

TARTIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-W SER S

TARTIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-W SER S TARTIM ND KATÖRÜ Kullanım Kılavuzu l NLD-W SER S Ç NDEK LER I. Özellikler:. Tu takımı komutları:... letim:.. IV. Alarm belirtileri:. I. Özellikler: l Dahili arj edilebilir akü, arj i lemi sırasında teraziyi

Detaylı

ScanLogic Swipe İşletim Talimatları

ScanLogic Swipe İşletim Talimatları Document No.: S08-FPC-0608-130919 Version No.: V1.01 USER ScanLogic Swipe İşletim Talimatları 1 Yönetici Kodu; 10 Parmakizi Herhangi bir SecuRam kilit gövdesiyle eşleşebilir. Önemli: Sadece kapalı mekan

Detaylı

AYPZP X5 TABANLI ZİL PANELİ TEKNİK DETAYLAR

AYPZP X5 TABANLI ZİL PANELİ TEKNİK DETAYLAR AYPZP X5 TABANLI ZİL PANELİ TEKNİK DETAYLAR Altyapı kablolamasında CAT5 kablo alt yapısı kullanılır. Dış cephe ölçüsü 390 x 140 mm dir. Arka kasa ölçüsü 350 x 120 x 48 mm dir Daire numaraları, 2 haneli,

Detaylı

Modeller BLW-211PI, BLW-211MI, BLW-212PO, BLW-212MO

Modeller BLW-211PI, BLW-211MI, BLW-212PO, BLW-212MO Modeller BLW-211PI, BLW-211MI, BLW-212PO, BLW-212MO www.biges.com 444 09 18 Açıklama Cihaz standalone yapıda olup, wiegand okuyucu ile de kullanılabilir. Bu cihaz 4 hane pin girişli 2000 kullanıcı destekler.

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 7. Güvenlik Uyar lar >4-5

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 7. Güvenlik Uyar lar >4-5 Ekmek K zartma Makinesi Kullanma K lavuzu BKK 09 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICISI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI: Lütfen cihaz n z kullanmaya bafllamadan önce bu k lavuzu

Detaylı

MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu. Kullanım Kılavuzu. Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz

MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu. Kullanım Kılavuzu. Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz MW-350 tek kapı için tasarlanmış Stand alone ve Wiegand çıkışlı şifreli kart okuyucudur. IP 68 standartda

Detaylı

HT 150 SET ODA TERMOSTATI

HT 150 SET ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 150 SET ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı olan sıcaklığa ayarlayıp daha konforlu ve

Detaylı

GES HGM02 SEYYAR RUTUBET ÖLÇME C

GES HGM02 SEYYAR RUTUBET ÖLÇME C GES HGM02 SEYYAR RUTUBET ÖLÇME CĐHAZI KULLANIM KILAVUZU GES END. ELEKTRONĐK Đkitelli Organize Sanayi Bölgesi Triko Center 7/ M Blok No:301/303 Đkitelli / ĐSTANBUL Tel +9 0 212 671 5912 / 28 / 42 Fax +9

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Bağımsız Geçiş Kontrol Cihazı

Bağımsız Geçiş Kontrol Cihazı Bağımsız Geçiş Kontrol Cihazı Kullanım Kılavuzu Kullanmaya başlamadan önce Kullanım Kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. 1. Paket İçeriği; Adı Miktar Notlar Geçiş kontrol cihazı 1 Kullanım kılavuzu 1

Detaylı

ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU

ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU İçindekiler 1 ML TFT 5 Genel Özellikleri... 3 2 Arayüz... 3 2.1 Arayüz Hakkında... 3 2.2 Cihaz Haberleşmesi... 4 2.3 Kat Görselleri ve Ok Tipi Seçenekleri... 4 2.4 Tema

Detaylı

HT 250 ODA TERMOSTATI

HT 250 ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 250 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 250 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı olan sıcaklığa ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik

Detaylı

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM 1. Sistem 3 bileşenden oluşur a. Sunucu b. Koruma yazılımı c. Mobil anahtar ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM Sunucu yazılımı: sunucu yazılımı öncelikle yerel ağda et (etkileşimli tahtaların) bağlı

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Uzaktan Kumandalı Kablosuz Motorlu Silindir KULLANMA KILAVUZU URC 60

Uzaktan Kumandalı Kablosuz Motorlu Silindir KULLANMA KILAVUZU URC 60 Uzaktan Kumandalı Kablosuz Motorlu Silindir KULLANMA KILAVUZU URC 60 UZAKTAN KUMANDALI SİLİNDİR ve MONTAJI Açma Silindir Topuz Tam Tur Kilitleme Tur Kilitleme Topuz Vidası Gösterge Kapıdaki silindiri çıkartın.

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec-868 elero elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! 309063 Nr. 18 100.4401/0604 çindekiler

Detaylı

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0 532

Detaylı

Kullanım ömrü 7 yıldır. ÜRETİCİ FİRMA

Kullanım ömrü 7 yıldır. ÜRETİCİ FİRMA AEEE Yönetmeliğine uygundur. WEEE Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Kullanım ömrü 7 yıldır. ÜRETİCİ FİRMA İTHALATÇI FİRMA

Detaylı

40 lik IDE sinyal kablosu

40 lik IDE sinyal kablosu Bafllang ç H zl Kurulum K lavuzu, ana kart n z n performans n artt rarak daha h zl çal flmas n sa layacakt r. H zl Kurulum K lavuzu nu kullan rken Kullan c K lavuzu nda yer alan H zl Referans Kart na bak

Detaylı

HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290 HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290. Kullanım Kılavuzu.

HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290 HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290. Kullanım Kılavuzu. HARİCİ SİREN Kullanım Kılavuzu www.eds.com.tr 1 Giriş Harici Sirenler, harici ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, tüm güvenlik sistemlerine uyumlu, her türlü hava şartlarına ve darbeye dayanıklı

Detaylı

SAVEL Gas Alarm Sistemleri

SAVEL Gas Alarm Sistemleri SAVEL Gas Alarm Sistemleri 1 GAS2000+ DEDEKTÖR KONTROL SİSTEMİ GAS2000+ Dedektör Kontrol Sistemi maksimum 30 Adet dedektörün bağlanabileceği ve durumlarının görülebileceği alarm sistemidir. Sistem 320x240

Detaylı

(AE-4 V1 Model) Gaz Alarm Panosu Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu

(AE-4 V1 Model) Gaz Alarm Panosu Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu (AE-4 V1 Model) Gaz Alarm Panosu Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu AE-4 V1 gaz alarm panosunun montajı Şekil-1 deki bağlantı şemasına göre yapılmalıdır. Selenoid Valf () L N L N N L Siren () Kontaktör Kontaktör

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu

Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz Magic Pass cihaz cihaz bağlantı ve kullanıma yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı

Detaylı

HT 150 SET ODA TERMOSTATI

HT 150 SET ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 150 SET ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı olan sıcaklığa ayarlayıp daha konforlu ve

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK EURO - EURO NOX PAKET H DROFORLAR KULLANIM ALANLARI Katlar - Villalar - Apartmanlar - Lokantalar - Kuaförler Bas nçl su gerektiren tüm ev aletlerinin kullan ld yerler MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR www.sinbo.com.tr De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

AL 760. Pratik El Süpürgesi Kullanma K lavuzu

AL 760. Pratik El Süpürgesi Kullanma K lavuzu Pratik El Süpürgesi Kullanma K lavuzu AL 760 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilmifl ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý için, hareketli

Detaylı

ART AC2 Standalone Kart Okuyucu

ART AC2 Standalone Kart Okuyucu ART AC2 Standalone Kart Okuyucu ART AC2 Standalone kart okuyucuya ait genel bilgiler, montaj, kablolama, programlama bilgileri ve teknik özellikleri hakkında detaylı açıklama. www.artelektronik.com pazarlama@artelektronik.com

Detaylı

VİLLA SET BAĞLANTI ŞEMASI

VİLLA SET BAĞLANTI ŞEMASI VİLLA SET BAĞLANTI ŞEMASI VPON VİLLA SİSTEMİ BAĞLANTI DİYAGRAMI KIRMIZI MAVİ SARI BEYAZ KIRMIZI MAVİ SARI BEYAZ KANAL 1 KANAL 2 KONNEKTÖR KABLO UÇLARI BEYAZ - VİDEO SARI - +12 V MAVİ - VİDEO GND KIRMIZI

Detaylı

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Araç orijinal uzaktan sistemi Kurulum kılavuzu - Turkish Sayın Müşterimiz, Bu kılavuzda bazı özellikleri aktive ve deaktive atmek için gereken bilgileri

Detaylı

ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU

ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU İÇERİK ACENTE PORTAL HAKKINDA GENEL BİLGİ... 3 QUİCKRES/TROYA ACENTESİNİN THY ACENTA PORTALINA BAŞVURU SÜRECİ... 4 BAŞVURU TAKİP NO HATIRLATMA... 19

Detaylı

KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş

KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş Model: KD-050/50-100 PARMAK İZLİ KİLİT Kullanma Kılavuzu CE İÇİNDEKİLER Ürün Bilgileri 1.1 Ürün modeli ve özellikleri 1.2 Fonksiyonlar 1.3 Kilit parçaları ve özellikleri 1.4

Detaylı

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +)

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Dijital Ekran Üzerindeki Bilgiler 1.Manuel Çalışma 2.Çalışma Fonksiyonları

Detaylı

HT 300 ODA TERMOSTATI

HT 300 ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 300 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 300 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda programlayıp daha konforlu ve ekonomik

Detaylı

KALE GEÇ KONTROL SSTEMLER

KALE GEÇ KONTROL SSTEMLER KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU MODEL 10-300 SERVS HATTI (0212) 641 71 56 - E-mail:otelsistem@kaletrade.com KALE GEÇ KONTROL ÜNTES SSTEM ELEMANLARI KALE GEÇ KONTROL ÜNTES Kart Okuyucu Bölüm Gösterge Iıı nfrared,(kızıl

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU PDC-1200A. Sistem Kontrol Klavyesi. Versiyon 1.0. Kullanım Klavuzu Hakkında

KULLANIM KLAVUZU PDC-1200A. Sistem Kontrol Klavyesi. Versiyon 1.0. Kullanım Klavuzu Hakkında KULLANIM KLAVUZU Sistem Kontrol Klavyesi Versiyon 1.0 PDC-1200A Kullanım Klavuzu Hakkında Kuruluma başlamadan önce kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İçindekiler 1. GENEL BAKIŞ... Hata! Yer işareti

Detaylı

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT DENEY 14-1 Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron motorunun ba lant s ve motorun devir yönü kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

KEND NDEN EM fil DER N KUYU H DROFORLARI

KEND NDEN EM fil DER N KUYU H DROFORLARI KEND NDEN EM fil DER N KUYU H DROFORLARI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0099 Rev.02 09/09/2008 UYARI! Lütfen cihaz n z kullanmaya bafllamadan önce bu k lavuzu okuyunuz. Size bu kitapç kla beraber

Detaylı

LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU OTOMATİK SİGORTALAR Legrand otomatik sigortalar, bağlı bulunduğu elektrik devresini aşırı akım ve kısa devrelere karşı korurlar. Devrenin

Detaylı

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 VITOCLIMA-S VIESMANN Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 Fonksiyon bilgisi Aynı dış üniteye bağlı 1-16 iç ünite tek tek veya grup olarak kontrol edilebilir. Grup kontrol

Detaylı

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi 2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi 2K701 / 7 MİTÖR KULLANIM KILAVUZU Monitör Kapı Aç Dahili Arama Hakkında Ayarlar 2K701 / 7 Daire İçi Monitör (Dokunmatik Buton) Lütfen Ürünü Kullanmadan Önce Bu Kılavuzu

Detaylı

1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi Tanımlama Đşlemleri

1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi Tanımlama Đşlemleri MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM KULLANICI KILAVUZU MESAJ TĐPĐ VE MESAJ FONKSĐYONU BAZINDA BĐLDĐRĐM MAIL ADRESĐ TANIMLAMA Đçindekiler Đçindekiler... 2 1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

KD 040/87-230 Lüks Seri - Saten SİSTEM Elektronik devre kartı NXP(PHILIPS) 936 BİLGİ AKTARIMI Radyo sinyalleri ile FİZİKSEL TEMAS KD 040/87-244 Lüks Seri - Saten SİSTEM Elektronik devre kartı FİZİKSEL

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı