KD-050/ KD-050/ KD-050/ KD-050/ KD-050/55-118

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118"

Transkript

1 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER KULLANIM KILAVUZU KALE ELECTRONIC SECURITY LOCKS USER MANUAL KD-050/ KD-050/ KD-050/ KD-050/ KD-050/55-118

2 De erli Kullan c ; Hayat n zda güveni sa layan ürünlerimizi tercih etti iniz için teşekkür ederiz. KALE K L T DIŞ T CARET A.Ş. çindekiler Uyarılar Ürün Fonksiyon Tablosu Teknik Özellikler ve Görsel Teknik Resimler ç Kilit Teknik Özellikleri ç Kilit Görselleri ç Kilit Teknik Resimleri Ürün Kullan m Pil De işim Talimat Sorun Giderme Tablosu Servis Hizmetleri Güvenlik Uyar lar

3 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER UYARILAR *Kullan m K lavuzundaki özellikler en geliflmifl model olan KD-050/ için haz rlanm flt r. Bahsedilen özelli in ürününüzde olup olmad n sayfa 2 deki tabloyu kullanarak kontrol ediniz. Ürün özelliklerine göre montaj öncesi dikkat edilecek hususlar: Kilit mekanizmas n n tak laca yere öncelikle 100 x 62 mm boyutlar nda bir metal parça kaynat larak, ba lant vidalar n n yataklar aç lmal ve kilit daha sonra bu plakaya tak lmal d r. Ön kapak üzerinde 10 mm çap nda kablo deli i aç lmal d r. Tufl tak m n n montaj için 4mm çap nda 2 adet vida yata aç lmal d r. Montaj sonras ve kullan m esnas nda dikkat edilecek hususlar: Sadece iç mekanlarda kullan lmal d r. 9 V Alkalin pil kullan n z. Her zaman yüksek performans için kaliteli markal alkalin piller kullan lmal d r. Pil voltaj seviyesi V seviyesine ulafl nca düflük pil uyar s sesi duyulacakt r. Piller derhal de ifltirilmelidir. Kilidi kullanmadan önce do ru kullan c kodu ve do ru parmak izi kullan ld ndan emin olunmal d r. Birbirini takip eden ifllemlerin 10 sn içerisinde yap lmas gerekmektedir aksi halde sistem kendini bekleme durumuna alır. Bütün kodlar unutulma ihtimaline karfl kay t edilmeli ve güvenli bir yerde saklanmal d r. HARDWARE TESTING & CYCLE TESTING adımları sadece fabrika kullanımı için geçerlidir. Kodların de ifltirilmesi ve unutulmas : Güvenlik açısından ürün ve sistemlerde kullanılacak tüm güvenlik kodları, ilk kullanım öncesinde kullanım kılavuzunda belirtildi i flekilde kesinlikle de ifltirilmelidir. Ürün ya da Sistemlerde; Kullanıcı Kodlarının unutulması durumunda, Master Kod ile yeni Kullanıcı Kodları yapılır. Master Kodun unutulması durumunda, Süper Kod ile yeni bir Master Kod yapılır. Süper Kodun unutulması durumunda ise ürün/sistem fabrika ayarlarına çevrilmelidir. Bu ifllemin yapılması için de Geri Kazanım Kodu (Recovery Code) ve fiifreleme Kodu (Encryption Code) kullanılır. Geri Kazanım Kodu veya fiifreleme Kodu da unutulmufl ise kilit sadece fiziki müdahale ile açılabilir. Güvenlik kodların n de ifltirilmesi, muhafazası ve sorumlulu u tamamen ALICI/KULLANICI ya aittir. KALE K L T DIfi T CARET A.fi. herhangi bir sorumluluk kabul etmez. De iflikliklerin yapılmaması veya kodların unutulması sonucunda oluflacak her türlü maddi/manevi hasar, servis ve/veya do acak di er giderlerin tümü ALICI/KULLANICI ya aittir. KALE K L T DIfi T CARET A.fi. herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Yetkili Servis Bu ürünü sadece yetkili servisler monte edebilir veya servis hizmeti verebilir. Herhangi bir sorunla karfl lafl ld nda KALE nin merkez teknik servisiyle temasa geçilebilir. 01

4 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER ÜRÜN FONKS YON TABLOSU ÖZELL KLER K L KULLANIM Var Var Var Var Var LCD Var Var Var Var Var ÇOKLU AÇILIfi (4 Kilidi Açma Özelli i) Var Var Var ÇOKLU AÇILIfi (2 Kilidi Açma Özelli i) Var SÜPER KOD (ID 00) MASTER KODU (ID 01& ID 02) YÖNET C KODU (ID 03& ID 04) 2 KULLANICI KODU ONLINE MOD Var Var GEC KMEL AÇILIfi 0~99 dk 0~99 dk 0~99 dk 0~99 dk 0~99 dk KOD G R fi SÜRES 0~15 dk 0~15 dk 0~15 dk 0~15 dk 0~15 dk GEC KMEL AÇILIfi PTAL Var Var Var Var Var KAYIT KAPAS TES 31 kod 61 kod 31 kod 31 kod 61 kod KOD UZUNLU U 6 basamaklı 6 basamaklı 6 basamaklı 6 basamaklı 6 basamaklı AÇILIfi KAYITLARININ EKRANDA GÖSTER LMES Var S STEM GER KAZANIM KODU KULLANICI KODUNUN AKT F/BLOKE ED LMES Var Var Var Var Var HATALI KOD G R fi NDE K L TLEME Var Var Var Var Var (zaman ayarlı) AÇILIfi KAYITLARININ ALINMASI (Kablosuz USB) 500 kayıt 500 kayıt 1000 kayıt 1000 kayıt SIRALI AÇILMA Var TEK KULLANIMLIK G R fi KODU (21-60) TEHD T ALTINDA AÇILIfi KODU Var Var ZAMAN TABLOSU OLUfiTURMA Var Var Var ALARM ÇIKIfiI 3 ADET (Kilit Ba lant Modülü Üzerinden) Opsiyonel KAPI DURUMU ZLEME Opsiyonel HAREKET SENSÖRÜ (Kilit Ba lant Modülüne Ba lan r) Opsiyonel B LG YEDEKLEME (Haf zal Kilit Ba lant Modülü Üzerinden) 4000 kayıt TAT L BEL RLEME Var Var Var ZAMANLAYICI Var Var Var 02

5 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER TEKN K ÖZELL KLER ve GÖRSEL Enerji 1 adet standart 9 V alkaline pil Statik Ak m 50uA Pil Düflük Voltaj Uyar s 5.4±0,2V Pil Ömrü Yaklafl k 1 y l Bekleme Ak m <15 μa Çal flma Nem Oran Max % 90 Çalıflma Voltaj V Çal flma S cakl 0 C ± 49 C TEKN K RES M LCD Ekran Kablo Ba lant Yuvas Tufl Tak m Ba lant Vida Yuvalar ( 2 adet ) Tufl Tak m 9V Pil Yata ve Ba lant s 03

6 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER Ç K L T TEKN K ÖZELL KLER KALE Elektronik Güvenlik Kilitleri afla daki iç kilitler ile kullan labilir. Enerji DC 9V Çal flma Voltaj DC 4.5V-12V Bekleme Ak m <50μA Çal flma Ak m <500Ma Pil Düflük Voltaj Uyar s 5.4±0.2V Çal flma S cakl 0 C ~ +49 C Çal flma Nem Oran <90% Servis Süresi kez açma-kapama Motor Çalıflma Süresi 0.1 Sn. Ç K L T GÖRSELLER Kayar Mandall Kilit KD-050/ Kancal Kilit KD-050/

7 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER Ç K L T TEKN K RES MLER Kilitleyici Mandal Kilit Montaj Vidas Kilit Kablo Ba lant Yuvas Kilit Resetleme Dü mesi Kayar Mandall Kilit - KD-050/ Kilit Montaj Vidas Kilit Resetleme Dü mesi Kilitleyici Mandal Kancal Kilit - KD-050/

8 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER 1. Kullanıcı Kodunun lk Kez De ifltirilmesi (Enroll New User) Menu/OK tufluna bas n z. Ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz) görünüz. ve tufllar na basarak System Menu (Menüyü seçiniz) geliniz. Menu/Ok tufluna bas n z. Fabrika ç k fl kodu ID 01 için d r. Bu kodu giriniz. LCD ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz). ve tufllar na basarak Change User Code (Kullan c kodunu de ifltir) menüsüne geliniz. Menu/OK tufluna bas n z. New Code (Yeni kod) görüldü ünde 6 rakaml yeni flifreyi giriniz. Ekranda Repeat (Tekrar) yaz s görüldü ünde ayn kodu tekrar giriniz. 1 no lu ID kod baflar yla de ifltirilmifltir. Not: BACK - Kod girifli esnas nda yanl fl bir tufla bas ld nda, (Geri) tufluna tekrar girmek için bas lmal d r. - Kod girifli esnas nda ekranda en son girilen rakam gözükecektir. - Yeni kod giriflinden sonra eski fabrika ayar olan flifresine çevrilemez. 2. Ek Kullan c Kodlar n n Ka y t Edilmesi (Enroll New User) Menu/OK tufluna bas n z. Ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz) görünüz. ve tufllar na basarak System Menu (Menüyü seçiniz) geliniz. Menu/Ok tufluna bas n z. Öncelikle 1no lu ID için belirlenen kod girilmelidir. LCD ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz). ve tufllar na basarak Enroll New User (Yeni kullan c kodu ekleme) menüsüne geliniz. Menu/OK tufluna bas n z. 06 *Yukar daki özellikler en geliflmifl model olan KD-050/ için haz rlanm flt r. Bahsedilen özelli in ürününüzde olup olmad n sayfa 2 deki tabloyu kullanarak kontrol ediniz.

9 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER ve tufllar kullan larak kay t edilmek istenen kod için ID numaras seçilmelidir. Örne in ID No. 02 Menu/OK tufluna bas n z. New Code (Yeni kod) görüldü ünde 6 rakaml yeni flifreyi giriniz. Ekranda Repeat (Tekrar) yaz s görüldü ünde ayn kodu tekrar giriniz. ID:02 Code Saved ( Kod kaydedilmifltir ) yaz s belirdi inde flifre baflar yla kaydedilmifltir. Not: Güvenlik aç s ndan sistem fabrika ç k fl kodu olan girilmesi önerilmektedir. lk kaydedilen ID No.01 & ID No.02 kodlar Master kod olarak atanm flt r. 3. Kullan c Kodlar n n De ifltirilmesi (Change Code) Menu/OK tufluna bas n z. Ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz) gözükecektir. ve tufllar na basarak System Menu (Sistem menüsü) seçiniz. Kilidi, de ifltirilmek istenen kullan c koduyla aç n z. LCD ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz). ve tufllar na basarak Change Code (Kodu de ifltirin) menüsünü seçiniz. Menu/OK tufluna bas n z. New Code (Yeni kod) görüldü ünde 6 rakaml yeni flifreyi giriniz. Ekranda Repeat (Tekrar) yaz s görüldü ünde ayn kodu tekrar giriniz. 4. Kullan c Kodlar n n Bloke Edilmesi (Disable User) Menu/OK tufluna bas n z. Ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz) gözükecektir. ve tufllar na basarak System Menu (Sistem menüsü) seçiniz. Master kodlar ndan herhangi birini kullanarak kilit aç lmal d r. (ID No 01 & 02) LCD ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz). ve tufllar na basarak Disable User (Kullan c y bloke et) menüsünü seçiniz. *Yukar daki özellikler en geliflmifl model olan KD-050/ için haz rlanm flt r. Bahsedilen özelli in ürününüzde olup olmad n sayfa 2 deki tabloyu kullanarak kontrol ediniz. 07

10 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER Ekranda Disable User menüsü göründü ünde Menu/OK tufluna bas n z. Bloke edilmek istenen kullan c kodu ve tufllar na basarak seçilmelidir. (Örne in ID 03) Seçim yap ld ktan sonra ekranda belirecek ID:03 User Disable seçene ini Menu/OK tufluna basarak onaylay n z. LCD ekranda ID:03 Disabled (ID:03 bloke edilmifltir) görülecektir. 5. Bloke Edilmifl Kullan c Kodlar n n Kullan ma Aç lmas (Enable User) Menu/OK tufluna bas n z. Ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz) gözükecektir. ve tufllar na basarak System Menu (Sistem menüsü) seçiniz. Master kodlar ndan herhangi birini kullanarak kilit aç lmal d r. (ID No 01 & ID No 02) LCD ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz). ve tufllar na basarak Enable User (Kullan c blokesini kald r) menüsünü seçiniz. Ekranda Enable User menüsü göründü ünde Menu/OK tufluna bas n z. Blokesi kald r lmak istenen kullan c kodu ve tufllar na basarak blokesi kald r lmak istenen kullan c seçilmelidir. Örne in ID : 03 Seçim yap ld ktan sonra ekranda belirecek ID:03 User Enabled seçene ini Menu/OK tufluna basarak onaylay n z. LCD ekranda ID:03 User Enabled (ID:03 blokesi kald r lm flt r) görülecektir. 6. kili Kullan m (Dual Mode) Menu/OK tufluna bas n z. Ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz) gözükecektir. ve tufllar na basarak System Menu (Sistem menüsü) seçiniz. Master kodlar ndan herhangi bir kullanarak kilit aç lmal d r. (ID No 01 & ID No 02) LCD ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz). ve tufllar na basarak Enable Dual Mode ( kili kullan m modu) menüsünü seçiniz. 08 *Yukar daki özellikler en geliflmifl model olan KD-050/ için haz rlanm flt r. Bahsedilen özelli in ürününüzde olup olmad n sayfa 2 deki tabloyu kullanarak kontrol ediniz.

11 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER Seçim yap ld ktan sonra Menu/OK tufluna basarak 2 nci kod girilmelidir. LCD ekranda Dual Mode Enabled ( kili kullan m modu aktive edilmifltir) yaz s gözükecektir. Not : - Sadece Master kodlar (ID No 01 & ID No 02) ikili mod dan tekli kullan m moduna geçifl yapabilir. - kili aç l m modunda 2 nci kodun, ilk kodun baflar yla girilmesinden sonra 60 sn içerisinde girilmesi gerekmektedir. - E er bütün kullan c lar iptal edilmiflse, ikili kullan m fonksiyonu otomatik olarak iptal olacakt r. - kili kullan m modunda yönetici kodlar silinemez. - kili kullan mda kod de ifltirilmek istendi inde sadece 2 nci olarak girilen kod de ifltirilebilir. 7. Kullan lacak Kap Say s n n Belirlenmesi (Set Number Of Locks) Bu özellik son kullan c lar n kullan m na uygun olmay p özel proje ve konfigürasyonlarda kullan l r. Güvenlik kilitlerimizde birden çok kap ya komut verebilmek olas d r. Birden çok kap y tek ünite ile açabilmek için gerekli olan ilave ürün ve özel kodlara (Mfc code) Kale yetkilileri ile temasa geçerek ulaflabilirsiniz. Menu/OK tufluna bas n z. Ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz) gözükecektir. ve tufllar na basarak System Menu (Sistem menüsü) seçiniz. Master kodlar ndan herhangi biri kullanarak kilit aç lmal d r. (ID No 01 & ID No 02) LCD ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz). ve tufllar na basarak Set number of doors (Kullan lacak kap say s ) menüsünü seçiniz. Ekranda Set number of doors menüsü göründü ünde Menu/OK tufluna bas n z. Ekranda Mfc. Code menüsü göründü ünde Mfc kodunu giriniz. *Yukar daki özellikler en geliflmifl model olan KD-050/ için haz rlanm flt r. Bahsedilen özelli in ürününüzde olup olmad n sayfa 2 deki tabloyu kullanarak kontrol ediniz. 09

12 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER Ekranda Number of Doors (Kullan lacak kap say s ) menüsü göründü ünde ve tufllar n kullanarak kap adedini seçiniz. Örne in 2 adet kap ba lant s yap lmak isteniyorsa, 2 yi seçiniz ve Menu/OK tufluna bas n z. Bu ifllemden sonra kodlay c tufl tak m 2 kap da kullan lacak flekilde ayarlanm fl olur. Not : Fabrika ç k fl ayar olarak 1 adet kap seçilmifltir. Maksimum adet 4 kap ile s n rland r lm flt r. E er kodlay c tufl tak m birden fazla kap da kullan l yorsa, aç lmak istenen kap numaras, tufl tak m ndan seçilerek bas lmal d r. Eflleflme onayland takdirde kilit otomatik olarak aç lacakt r. 8. Kap Aç l fllar n n Yetkilendirilmesi (Authorize Accesss To Locks) Bu özellik son kullan c lar n kullan m na uygun olmay p özel proje ve konfigürasyonlarda kullan l r. Güvenlik kilitlerimizde birden çok kap ya komut verebilmek olas d r. Birden çok kap y tek ünite ile açabilmek için gerekli olan ilave ürün ve özel kodlara (Mfc code) Kale yetkilileri ile temasa geçerek ulaflabilirsiniz. Menu/OK tufluna bas n z. Ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz) gözükecektir. ve tufllar na basarak System Menu (Sistem menüsü) seçiniz. Master kodlar ndan herhangi bir kullanarak kilit aç lmal d r. (ID No 01 & ID No 02) LCD ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz). ve tufllar na basarak Authorize Doors (Kap lar n yetkilendirilmesi) menüsünü seçiniz. Ekranda Authorize Doors menüsü göründü ünde Menu/OK tufluna bas n z. ve tufllar na basarak grup içerisinde yetkilendirilecek ilk ID numaras n seçiniz. Örne in ID No: 3 için Menu/OK tufluna bas n z. ve tufllar na basarak grup içerisinde yetkilendirilecek en son ID numaras n seçiniz. Örne in ID No: 5 için Menu/OK tufluna bas n z. Door 1234 her bir kap n n numaras n göstermektedir. Auth.oxxx seçilmifl bir kap için o grubun yetkilendirildi ini gösterir. o o grubun yetkilendirildi ini, x ise grubun yetkilendirilmedi ini gösterir. 10 *Yukar daki özellikler en geliflmifl model olan KD-050/ için haz rlanm flt r. Bahsedilen özelli in ürününüzde olup olmad n sayfa 2 deki tabloyu kullanarak kontrol ediniz.

13 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER Örne in 2 no lu kap yetkilendirilmifl ID 03,04 ve 05 kullan c larla aç lmak istendi inde ekranda Doors 1234 Auth oxxx görüldü ünde. o yu x e çevirmek 1 bas n z. x yu o ya çevirmek için 2 basarak ve Menu/OK tufluna bas n z. Ekranda Doors 1234 Auth xoxx olarak belirecek ve yetkilendirme ifllemi tamamlanacakt r. 9. Gecikmeli Aç l fl Zaman n n Ayarlanmas (Set Cancel Time Delay) Menu/OK tufluna bas n z. Ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz) gözükecektir. ve tufllar na basarak System Menu (Sistem menüsü) seçiniz. Master kodlar ndan herhangi birini kullanarak kilit aç lmal d r. (ID No 01 & ID No 02) LCD ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz ). ve tufllar na basarak Set/ Cancel Time Delay (Gecikmeli aç l fl ayar / ptali) menüsünü seçiniz. Ekranda Set/Cancel Time Delay menüsü göründü ünde Menu/OK tufluna bas n z. Ayar yap lmak istenen kilit numaras seçilmelidir. (örne in 1,2,3,4) Ekranda Time Delay 00 min yaz s görüldü ünde ve tufllar na basarak istenen gecikmeli aç l fl zaman n seçiniz (1 ile 99 dakika aras nda seçilebilir). Menu/OK tufluna bas n z. Ekranda TM Window 01 min yaz s görüldü ünde ve tufllar na basarak istenen kod girifl zaman (1 ile 15 dakika aras nda seçilebilir). Menu/OK tufluna bas n z. Bu ifllem sonunda gecikmeli aç l fl zaman ayar baflar yla yap lm fl olacakt r. Gecikmeli Aç l fl fllemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar : Gecikmeli Aç l fl n Bypass edilmesi : Master kodlar olan ID 01 ve 02 kullanılarak kilit, gecikmeli açılıfl zamanının bitifli beklenmezsizin istenilen her zaman açabilir. Belirlenen zaman periyodu içerisinde ana yönetici kodlar ndan herhangi birisi girildi inde kilit beklemeden aç lacakt r. *Yukar daki özellikler en geliflmifl model olan KD-050/ için haz rlanm flt r. Bahsedilen özelli in ürününüzde olup olmad n sayfa 2 deki tabloyu kullanarak kontrol ediniz. 11

14 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER Belirlenen gecikmeli aç l fl süresince kilidin aç lmas d fl ndaki di er bütün fonksiyonlar örne in kullac kay t edilmesi ve silinmesi gibi ifllemler yap labilir. Orijinal gecikmeli aç l fl zaman n n baflar yla de ifltrilmesi müteakip, yeni belirlenen zaman, ilk belirlenen orijinal zaman süresince kay tl bir kodla aç l fl yap lmad müddetçe devreye girmeyecektir. Gecikmeli aç l fl zaman de ifltirildi inde, e er yeni seçilen zaman öncekinden daha uzun ise yeni zaman ancak bir sonraki kilit aç l fl ndan sonra devreye girecektir. 10. S ral Kap Aç l fl Fonksiyonunun Aktif Hale Getirilmesi (Enable Sequence) Menu OK tusuna bas n z, ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz) belirecektir. ve tufllar ile System Menu (Sistem menüsü) ye geliniz. Tekrar Menu OK tufluna bas n z. Master kodlar ndan herhangi birini kullanarak kilidi aç n z. ve Enable Sequence (S ral Aç l fl) a geliniz ve Menu Ok tusuna bas n z. E er do ru kod girilmifl ise, LCD ekranda girilen kodun ID numaras gözükecek ve ekranda Select Door (Kap y seçiniz) menüsü belirecektir. 1 no lu kap y açmak için tufl tak m ndaki 1 rakam na bas n z. Ayn flekilde 2, 3 ve 4 nolu kap lar içinde bu yol izlenir. Not: Fabrika ç k fl ayar olarak kap say s 01 olarak yap lm flt r. E er kap say s 01 olarak seçilmiflse, kilit direkt olarak kapıyı açacakt r (Time Delay fonksiyonu seçilmemiflse) veya gecikmeli aç l fl seçilmiflse kap y seçmeden devreye girecektir No lu Kullan c Kodlar Kullanarak Kilidin Aç lmas (Gecikmeli Açılıfl, Çoklu Kapı Açılıfl Fonksiyonlar yla Beraber) 20 ncu numaral kay tl kullan c kodlar ndan herhangi birini kullanarak kilidi aç n z. E er do ru kod girilmifl ise LCD ekranda öncelikle girilen kodun ID numaras ve Select Lock (Kilidi seçiniz) görülecektir. 1no lu kap y açmak için 1, 2no lu kap için 2, 3 No2lu kap için 3, 4 no lu kap y açmak için 4 tufluna bas n z. 12 *Yukar daki özellikler en geliflmifl model olan KD-050/ için haz rlanm flt r. Bahsedilen özelli in ürününüzde olup olmad n sayfa 2 deki tabloyu kullanarak kontrol ediniz.

15 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER Not : - Fabrika ç k fl ayar olarak 1 no lu kap seçilmifltir. - E er 2 no lu kap seçilmifl ve kap aç l fl s ras fonksiyonu aktif ise, aç l fl kodunun baflar yla girilmesini takiben 1 tufluna bas n z ve 1 no lu kap direk olarak aç lacakt r. (E er gecikmeli aç l fl devrede de ilse) aksi takdirde gecikmeli aç l fl zaman devreye girecektir. Örne in : Gecikmeli zaman fonksiyonu devrede ise, tufl tak m zaman saymaya bafllayacakt r. LCD ekran her 15 saniyede bir yan p sönecektir. Gecikmeli zaman girifl süresi tamamland nda, seçilmifl olan kod girifl zaman TM Window devreye girecektir. LCD ekran her 15 saniyede bir yan p sönecektir. E er TM window zaman 5 dakika olarak belirlenmiflse, bu süre içerisinde kullan c kilidin aç lmas için kendi kodunu birkez daha girmelidir. Ekranda ID :03 Verified (ID : 03 onaylanm flt r) yaz s görülecektir. Bu durumda 1 no lu kap aç lacakt r. E er 2 no lu kap seçilmifl ve kap aç l fl s ras fonksiyonu aktif ise, aç l fl kodunun baflar yla girilmesini takiben 2 tufluna bas n z ve 1 no lu kap direk olarak aç lacakt r. (E er gecikmeli aç l fl 2 nci kilit için devrede de ilse) aksi takdirde gecikmeli aç l fl zaman (2 nci kilit için) devreye girecektir. 1 no lu kap aç ld ktan sonra, 2 no lu kap 10 saniye içerisinde otomatik olarak aç lacakt r. Not : - Time Delay Override (Gecikmeli Aç l fl n Bypass Edilmesi): Master (ID No 01 & ID No 02) kodlar yla kilit, istenilen zamanda gecikmeli aç l fl zaman n n bitifli beklenmeden aç labilir. - E er s ral kap aç l fl fonksiyonu devrede ise, gecikmeli aç l fl sadece 2 ve 4 no lu kilitlerde geçerli olacakt r. - Tufl tak m nda gecikmeli aç l fl zaman devreye girdi inde, kullan c tufl tak m n n di er fonksiyonlar n normal bir flekilde kullanabilir fakat do ru kod girilmifl olsa bile kilit aç lmayacakt r. *Yukar daki özellikler en geliflmifl model olan KD-050/ için haz rlanm flt r. Bahsedilen özelli in ürününüzde olup olmad n sayfa 2 deki tabloyu kullanarak kontrol ediniz. 13

16 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER - E er belirlenen kod girifl süresi içerisinde, kay t edilmifl herhangi bir kod girilmez ise kilit belirlenen sürece kilitli kalacak ve ekranda; TM Window End yaz s görülecektir. - E er Time Window (Kod girifl süresi) 0 dakika olarak belirlenmiflse, ikinci kez kod girilmesine gerek bulunmamaktad r. Gecikmeli zaman bitifli sonunda kilit otomatik olarak aç lacakt r. - E er Gecikmeli Aç l fl 0 dakika olarak ayarlanm flsa, kod girifl zaman da otomatik olarak 0 dakika olarak belirlenecektir. Girilen kodun baflar yla onaylamas ndan sonra kilit otomatik olarak aç lacakt r. LCD ekranda Door # Open 06 sec seçilen kap aç lacakt r le 60 No lu Kullan c Kodlar Kullan larak Kilidin Aç lmas 21ile 60 aras nda kay tl kullan c kodlar ndan herhangi birini kullanarak kilidi aç n z. E er do ru kod girilmifl ise LCD ekranda öncelikle girilen kodun ID numaras ve Pls Send Key by SMS (Anahtar kodu SMS ile gönderiniz) görülecektir. LCD ekranda afla daki bilgi gözükecektir. K Ekranda görülen bu numaray fleklinde Kontrol Merkezine gönderiniz. Kontrol Merkezinden geri gönderilen yeni kod numaras n ekranda Enter Code (Kodu giriniz) görüldü ünde giriniz. Kilit aç l m na daha önce tarif edildi i flekilde devam ediniz. 13. Kilit Zaman n n Ayarlanmas (Set Time Lock) Not : - Her bir kilit için farkl zaman ayarlamas yap labilir. - 01, 02, 03 ve 04 No lu kullan c lar kilit zaman ayarlamas yapabilirler. 14 *Yukar daki özellikler en geliflmifl model olan KD-050/ için haz rlanm flt r. Bahsedilen özelli in ürününüzde olup olmad n sayfa 2 deki tabloyu kullanarak kontrol ediniz.

17 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER Zaman Ayar (Set Timer) Menu OK tusuna bas n z, ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz) belirecektir. ve tufllar na basarak System Menu (Sistem menüsü) ye geliniz, Menu/Ok tufluna bas n z. Master (ID No 01 & ID No 02) veya yönetici (ID No 03 & ID No 04) kodlarını giriniz. LCD ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz). ve tufllar na basarak Set Timer (Zaman ayar ) menüsünü seçiniz. Menu/OK tufluna bas n z. Ayarlamak istedi iniz 1, 2, 3, yada 4 numaral kilidi seçiniz. Ekranda 01/01/01 Y 00:00 gözükecektir. Y yan p sönmeye bafllad nda ve tufllar na basarak Y (yes-evet) veya N (no-hay r) seçiniz ve Menu/OK tufluna bas n z. E er Y seçildiyse ve tufllar n kullanarak Ay Gün-Y l ve Zaman seçilerek yönetici olmayan kodlar için aç l m k s tlamas yap labilir. Örne in kilidin standart kullan c lar taraf ndan 07/04/2010 saat 9.00 sonra aç lmas isteniyorsa 07/04/2010 Y 09:00 E er N seçildiyse bütün kullan c lar herhangi bir zaman k s tlamas olmadan açabilirler. Master ve yöneticiler (1 ~ 4) kilidi her zaman açabilir 14. Kilit Aç l fl Zaman n n zlenmesi (See Timer) Master (ID No: 01;ID No: 02) veya Yönetici (ID No: 03;ID No: 04) kodlarıyla kilit açılıfl zamanının izlenmesi (See Timer) adımına geliniz. lgili adımdan kilide verilen açılıfl zamanını izleyebilirsiniz. Gün Tablosu (Set Time Table) Menu OK tusuna bas n z, ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz) belirecektir. ve tufllar na basarak System Menu (Sistem menüsü) ye geliniz. Menu/Ok tufluna bas n z. Kullan c kodlar ndan herhangi birini girerek kilidi aç n z. Ayarlamak istedi iniz 1, 2, 3, yada 4 numaral kilidi seçiniz. *Yukar daki özellikler en geliflmifl model olan KD-050/ için haz rlanm flt r. Bahsedilen özelli in ürününüzde olup olmad n sayfa 2 deki tabloyu kullanarak kontrol ediniz. 15

18 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER LCD ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz). ve tufllar na basarak Set Time Table (Gün tablosunun seçilmesi) seçerek Menu/OK tufluna bas n z. Ekranda Time Table Y 01 menüsü gözükecektir. 2 farkl Gün tablosu seçilebilir. ve tufllar na basarak gün tablosu numaras n seçerek Y (yes-evet) veya N (no hay r) tufluna basarak seçiniz. Menu/OK tufluna bas n z. E er Y (evet) seçilmifl ise 01 no lu gün tablosu aktif hale gelmifl olacakt r. E er N seçilmifl ise gün tablosu pasif duruma geçecektir. Sun 00:00 Y 00:00 ve tufllar na basarak haftan n istenilen gününü, Y veya N, ve gün tablosunu seçerek onay için Menu/OK tufluna bas n z. E er Y seçilmiflse normal kullan c lar, belirlenen zaman periyodu içerisinde kilidi açabilirler. E er N seçilmiflse normal kullan c lar, belirlenen zaman periyodu içerisinde kilidi açamazlar. Not : Master (ID No 01 & ID No 02) ve Yönetici (ID No 03 & ID No 04) kullanıcılar kilidi istenilen zamanda açabilirler. E er bafllang ç ve bitifl zaman ayn seçilmifl ise kilit gün boyunca istenilen zamanda aç labilir. Tatil Günlerinin Seçimi (Set Holidays) Menu OK tusuna bas n z, ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz) belirecektir. ve tufllar na basarak System Menu (Sistem menüsü) ye geliniz. Menu/Ok tufluna bas n z. Kullan c kodlar ndan herhangi birini girerek kilidi aç n z. Ayarlamak istedi iniz 1, 2, 3, yada 4 numaral kilidi seçiniz. LCD ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz). ve tufllar na basarak Set Holidays (Tatil günlerinin seçilmesi) seçerek Menu/OK tufluna bas n z. Holiday Table *Yukar daki özellikler en geliflmifl model olan KD-050/ için haz rlanm flt r. Bahsedilen özelli in ürününüzde olup olmad n sayfa 2 deki tabloyu kullanarak kontrol ediniz.

19 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER 10 farkl tatil tablosu seçilebilir. ve tufllar na basarak istenilen tatil tablosu seçilerek onay için Menu/OK tufluna bas lmal d r. E er Y seçilmifl ise normal kullan c lar belirtilen tatil günlerinde kilidi açamazlar. E er N seçilmifl ise normal kullan c lar belirtilen tatil günlerinde kilidi açabilirler. Not : Yöneticiler kilidi istenilen zamanda açabilirler. 15. Saat ve Tarih Ayar (Set Clock Time) Master (ID No:01, ID No:02) kullanarak kilidi açınız. LCD ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz). ve tufllar na basarak Set Clock Time (Saat ve Tarih Ayarı) seçerek Menu/OK tufluna bas n z. ve tufllar nı kullanarak Set Clock Time (Saat ve Tarih Ayarı) yapınız. Menu/OK tufluna basarak ilgili adımdan çıkınız. 16. Saat ve Tarih Görüntüleme (Show Clock Time) Master, yönetici veya kullanıcı kodlarıdan herhangi birini kullanarak kilidi açınız. LCD ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz). ve tufllar na basarak Show Clock Time (Saat ve Tarih Görüntüleme) seçerek Menu/OK tufluna basarak saat ve tarihi görüntüleyiniz. Menu/OK tufluna basarak ilgili adımdan çıkınız. 17. Aç l fl Kodunun Yenilenmesi (Renew Code Period) Menu OK tusuna bas n z, ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz) belirecektir. ve tufllar na basarak System Menu (Sistem menüsü) ye geliniz. Menu/Ok tufluna bas n z. Master kodlar ndan herhangi bir kullanarak kilit aç lmal d r. (ID No 01 & ID No 02) LCD ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz). ve tufllar na basarak Renew Code Period (Kod de ifltirme süresi) seçerek Menu/OK tufluna bas n z. Kod de ifltirme süresi belirlenecek kullan c seçilip ve tufllar na basarak Menu/OK tufluna bas n z. Örne in 3 no lu kullan c dan 5 no lu kullan c ya kadar seçerek Menu /OK tufluna bas n z. User ID User ID From : 03 To : 05 Kod de iflim zaman 1-40 hafta olarak belirlenebilir. *Yukar daki özellikler en geliflmifl model olan KD-050/ için haz rlanm flt r. Bahsedilen özelli in ürününüzde olup olmad n sayfa 2 deki tabloyu kullanarak kontrol ediniz. 17

20 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER 18. Aç l fl Ka y tlar n n Al nmas (Show Audit Trail) Menu OK tusuna bas n z, ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz) belirecektir. ve tufllar na basarak System Menu (Sistem menüsü) ye geliniz. Menu/Ok tufluna bas n z. LCD ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz). ve tufllar na basarak Show Audit Trail (Aç l fl kay tlar n göster) seçerek Menu/OK tufluna bas n z. LCD ekranda en son yap lan ifllemin kayd gözükecektir. ve tufllar na bas larak di er kay tlar gözden geçirilebilir. Not: Gerçek zamanl kay tlar bilgisayara aktarmak için, LCD ekranda Select Menu seçene i ve yönetici koduyla kilidi aç lmas ndan sonra Wireless Connection (Kablosuz ba lant ) seçiniz. 19. Tehdit Altında Açılıfl Kodu (Duress Code Shift) Menu OK tusuna bas n z, ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz) belirecektir. ve tufllar na basarak System Menu (Sistem menüsü) ye geliniz. Menu/Ok tufluna bas n z. Süper kod kullanılarak kilit aç lmal d r. LCD ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz). ve tufllar na basarak Duress Code Shift (Tehdit altında açılıfl kodu aral ) seçerek Menu/OK tufluna bas n z. 1 ile 99 aras rakamlar seçilebilir. Girilen numara tehdit altında açılıfl kodu de iflim oran n n gösterecektir. Örne in de iflim rakam 2 olarak belirlenmifl ise ve geçerli kod olarak belirlenmiflse ve tehdit altında açılıfl kodlar d r. Not : Fabrika ç k fl ayar olarak tehdit altında açılıfl kodu aral kay tl kodun son rakam n n 1 altı ve 1 üstü olarak seçilmifltir. Örne in aç l fl kodu ise tehdit altında açılıfl kodu veya olacakt r. Bu özellik ID 00 nolu (Süper kod) ile ayarlanabilir. 20.Tehdit Altında Açılıfl Kodu Zaman Ayarlamas (Duress Time Delay) Menu OK tusuna bas n z, ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz) belirecektir. ve tufllar na basarak System Menu (Sistem menüsü) ye geliniz. Menu/Ok tufluna bas n z. Master kodlar ndan herhangi bir kullanarak kilit aç lmal d r. (ID No 01 & ID No 02) 18 *Yukar daki özellikler en geliflmifl model olan KD-050/ için haz rlanm flt r. Bahsedilen özelli in ürününüzde olup olmad n sayfa 2 deki tabloyu kullanarak kontrol ediniz.

21 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER LCD ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz). ve tufllar na basarak Set Duress Time Delay (tehdit altında açılıfl zaman n n belirlenmesi) seçerek Menu/OK tufluna bas n z dakika aras nda ayarlayarak, Menu/OK tufluna bas n z. Örne in tehdit altında açılıfl kodu zaman 3 dakika olarak belirlenmiflse, kodun girilmesini müteakip gecikmeli aç l fl zaman devreye girecektir. 3 dakika sonra tehdit altında açılıfl kodu tekrar girilmelidir. Kap aç lacakt r. Not: - Master kodlar (ID No :1 ve ID No : 2) bekleme olmaks z n kilidi açabilirler. - Bu fonksiyon sadece online modda kullan labilir. 21. Online Çal flma Modu (Online Mode) Menu OK tusuna bas n z, ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz) belirecektir. ve tufllar na basarak System Menu (Sistem menüsü) ye geliniz. Menu/Ok tufluna bas n z. Master kodlar ndan herhangi bir kullanarak kilit aç lmal d r. (ID No 01 & ID No 02) LCD ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz ). ve tufllar na basarak Enable Online Mode (Online modunu aktif et ) seçerek Menu/OK tufluna bas n z. Not: Online çal flma modunu aktif ederken, Wireless Connection (Kablosuz ba lant seçene inin) seçildi inden emin olunuz. - Online çal flma modunu pasif hale getirirken, Wireless Connection (Kablosuz ba lant seçene inin) seçildi inden emin olunuz. - E er Online modu aktif edilmifl ise, Güvenlik kodu otomatik olarak devreye girecektir. - E er Online modu pasif edilmifl ise, Güvenlik kodu otomatik olarak devre d fl olacakt r. - Fabrika ç k fl ayar olarak Online Mod aktif olarak ayarlanm flt r. 22. Kap Aç l fl Süresinin Ayarlanmas (Max. Door Open Time) Menu OK tusuna bas n z, ekranda Select Menu (Menüyü seçiniz) belirecektir. ve tufllar na basarak System Menu (Sistem menüsü) ye geliniz. Menu/Ok tufluna bas n z. Master kodlar ndan herhangi bir kullanarak kilit aç lmal d r. (ID No 01 & ID No 02) *Yukar daki özellikler en geliflmifl model olan KD-050/ için haz rlanm flt r. Bahsedilen özelli in ürününüzde olup olmad n sayfa 2 deki tabloyu kullanarak kontrol ediniz. 19

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER PCARP/ PEARP/PLARP/PSARP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MOELLER PCARPA(#)(2) PCARP60A(#)(2) PCARP7A(#)(2) PCARP00A(#)(2) PCARP25A(#)(2) PCARP40A(#)(2) PCARPKA PCARP60KA PCARP7KA PCARP00KA PCARP25KA PCARP40KA

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU 2 20 38 56 74 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE ÜRÜNLER BUILTIN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE FIRIN BUILT IN ELECTRIC OVEN Встраиваемая духовка KULLANMA KLAVUZU INSTRUCTION MANUAL Руководство по эксплуатации TR EN RU AR DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ,

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kazan Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kazan n z tüm s nma ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Kazan n

Detaylı

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

iwe 280 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA Kullanım Kılavuzu

iwe 280 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA Kullanım Kılavuzu 0850 250 40 30 iwe 280 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA Kullanım Kılavuzu EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA 3/54 İÇİNDEKİLER Bu kullanım kılavuzunda kullanılan görseller ve ekranlar

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

ECONCEPT TECH 25 A - 35 A

ECONCEPT TECH 25 A - 35 A ECONCEPT TECH 5-5 5 5 80 0 0 80 400 700 7 80 0 95 80.5 9 80.5 700 0 95 7 0 0 4 450 05 40 05 7 79.5 8.5 75 49.5 8 5 75 97 94 54 5 80.5 7.5 cod. 540R800 0/009 (Rev. 00) ISTRUZIONE PER L USO L'INSTLLZIONE

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

PL-1555 KABLOSUZ AKILLI ALARM SİSTEMİ

PL-1555 KABLOSUZ AKILLI ALARM SİSTEMİ PL-1555 KABLOSUZ AKILLI ALARM SİSTEMİ TANITMA ve KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN PAKET İÇERİĞİ Kurulum ve ayarlarınızı yapmadan önce lütfen ürün paketi içeriğinizin tam olduğunu kontrol edin. Alarm Sistemi Alarm

Detaylı

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu BREAD MAKER Instruction Manual MACHINE À PAIN Mode d emploi BROTBACKAUTOMAT Gebrauchsanweisung PEKAČ KRUHA Upute za Uporabu (TR) Türkçe

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı