------_...--=='~----==-=-=- malzeme. metalurji, Otomasgon, ue Uretim TeknoloJlsl ~.. intekno

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "------_...--=='~----==-=-=- malzeme. metalurji, Otomasgon, ue Uretim TeknoloJlsl ----------- ~.. intekno"

Transkript

1 MART 2000 SayJ:82 YII: 8. mld yasl.co. malzeme. metalurji, Otomasgon, ue Uretim TeknoloJlsl matorlal motallurgy, automation, InD OHTlaCTlOn TOC.UOlIGI Bricmont provides a complete range of industrial services including analyses, engineering, control automation, studies, melters, holders, homogenizing furnaces, and training ~ ~ r _ ~ _...--=='~----==-=-=- Bricmont Inc., 500 Technology Drive, Southpointe Industrial Park. Canonsburg, PA USA Tel: Fax: intekno Representation In Turkey: Intekno Teknoloji Transfer Sanayi ve Ticaret A.~. Halaskargazi Cad. No: 366 ~~Ii Istanbul Turkey Tel: Fax:

2 i<;indekiler AKSAN,ALUMET,ROTO FRANK, REPAMET,KOROZYON DERNEGi, METALUlUi- MALZEME 2000 FUAR VE KONGRESiNDEN FiRMALARINDAN HABER VE YENi URUNLER PROFiL CD METAL. 14 ALUMiNYuM ALA~IMLARINDA TANE KU(:ULTUCULER E.<;ELEBi, Y.ERARSLAN,M.<;iGDEM AL-6063(Etial-60) ALA~IMINDA BOMOJENiZASYON UYGULAMA- LARININ DU~UK SOGUK DEFORMASYON~AVLAMA OZELLiKLERiNE ETKisi Y.ERARSLAN, M.<;iGDEM Etial-60 ALA~IMININ SICAK DEFORMASYON KAYNAKLI TAVLAMAOZELLiKLENiN BOMOJENizASYON SOGUMA BIZI ile DEGi~iMi Y.ERARSLAN, M.<;iGDEM Cr-Ni MUTFAK KAPLARI imalatinda induksiyon FIRINI KULLANIMI YAZI YAYIN KO~ULLARI ~ Yazllar bilgisayarda A4 boyutunda resimler ile birlikte A sayfayl gegmeyecek ~ekilde PC Word 6.0 formatmda disket ya da ZIP kartl igerisinde dergi merkezine gonderilmelidir. ~ Yazmm ba~ligl, ozeti ve ozetin ingilizcesi de verilmelidir. Internet sayfalarlmlz igin momkonse yazllann ingilizce ve Almanca olarak gonderilmesi rica olunur. ~ Yazllarda kullanllan fotograflar ve grafikler (6 veya 12 em) net ve temiz olmall, momkonse negatifleri gonderilmeli veya taranml~ (304 DPI olarak) PC formatll disket igerisinde TIFF formatlnda kaydedilmi~ olarak teslim edilmelidir. ~ Yazmlza uygun fotograf ve dia gondermeniz de rica edilir. Yazllann sonuna yararlanllan kaynakga eklenmelidir. Yazllarda momkon oldugu kadar oz TOrkge terimler kullanllmalldlr. ~bzgon ve derleme yazllardaki goro~ler yazanna, gevirilerden dogacak sorumluluk ise gevirmene aittir. Dergideki yazllardan kaynak gostermek sureti ile almtl yapllabilir. ~Dergiye gonderilen yazllann yaymlansm yayrnlanmasrn yazanna iade edilmez. Yayrnlanan her makale yazan/yazarlan dergimizin bir yllllk Ocretsiz abonesi olurlar. ~Reklamlar i1gilifirmalann sorumlulugundadlr.

3 PRESTiJ YAYINCILIK BASIM HiZMETLERi SAN. ve Tic. LTD. ~Ti. Adina imtiyaz Sahibi: Kenan - Hayriye ANIL, Genel Yayln Yonetmeni: Kenan ANIL, Reklam ve Halkla i1il?kiler koordinatoru: Hayriye ANIL, Reklam ve Halkla ili kiler: H. Ula BALLIKAYA Serkan KAYA TeknikTasanm: Mehmet ANIL, Hukuk Oanll?manl: Tayfur QiFTQi, KapakTasanm: A"JANS'MEK," Toz Metalurji Editoru: Prof.Dr.M.Lutfi 6VEQOGLU, ISII il?lem Editoru: Prof. Dr. Kutsal TULBENTQi, Korozyon Muhendisligi Editoru: Prof. Dr. Mustafa URGEN, Malzeme Muhendisligi Editoru: Prof. Dr. Hikmet UQI$IK, Dqc;:.Dr. Ahmet.UNAL Kalite Kontrol Editoru: Prof. Dr. Yllmaz TAPTIK, Oemir-C;elik Metalurjisi Editoru: Prof. Dr. Feridun DiKEQ, KaynakTeknolojisi Editoru: Prof. Dr. Erdinc;:KALUQ, Seramik ve Refrakteri Malzemeleri Editoru: Prof. Dr. Serdar OZGEN, Doc;:.Dr. Cemalettin YAMAN, Oretim Metalurjisi ve C;evre Editoru: Prof. Dr. ismail DUMAN, Ookum Metalurjisi Editoru: Prof. Dr. Niyazi ERUSLU, OANI~MA KURULU Turkiye Dbkum Sanayicileri Dernegi, Demir ve Qelik Ureticileri Dernegi, Turkiye Aluminyum Sanayicileri Dernegi, Kalite Dernegi, Kaynak Teknigi Dernegi, Korozyon Dernegi, Turk Seramik Dernegi, Ta lt Arac;:lanVan Sanayicileri Dernegi, A.B.O. Temsilcisi: M. Mustafa EKER, Fransa Temsilcisi: Muhsin KARAKOQ, Almanya Temsilcisi: Bayram AYBASTI, G. AfrikaTemsilcisi: Yucel $ENTARLI Tel: Fax: Konya Temsilcisi: Abdullah GURBUZ Tel: Fax: Gelecek i~in ~ok ~eyler yapacaktlk sizinle! dergiye ilk ba~ladlgnlliz gtinti - bu sektorden para rm kazanacagml saruyorsunuz? Derni~tiniz. Fakat yaymladj.k~a hep haz alrm~ ve ovtinmti~ttik. ArtIk aramlzda yoksunuz Saym Prof. Dr. Feridun DiKE(::, arkaruzdan ilk gtintin heyecamyla yolumuza devam edecegiz. Sizinle helalle~emedik fakat sizin gonltintiztin gtizelligiyle rahmetiniz bol olsun. U lkernizde ender yeti~en insanlardan biriydiniz. Gtiltimsemelemiz, kizgmhgmlz, babacan tavlrlanruz ile herkesi tiztinttiye bogdunuz. iyle~menizi beklerken Oltimhaberiniz herkesi Ylktl.Ke~ke o pazartesi gtintinti gorseydiniz... Ke~ke ya~asaydlruz! Bu aydan itibaren dergirnizde gordtigtintiz ve gormek istediklerinizi bize yazarsaruz seviniriz. Boylece daha kaliteli bir dergi sizlere sunabiliriz. Mayls aymda ger~ekle~ecek Metalurji kongresi ve fuarl i~in 10 Nisan 2000 Ylhna kadar stire i~inde ltitfen yazl, haber, tarutlm v.s. Gibi doktimanlanruzl bekliyoruz. Bizler bu tilkede ya~ayanlar olarak sevgiden, barl~tan ve saygldan yana filizlerin tekrardan ye~ereren nice 2000'li yi1lar dileklerirnizle. Kahn saghcakla... S aygi1anrmzla, KenanArul Yonetim Merkezi: irfan Ba tug Cd. Yuva 4 Apt. No: 11/ Esentepe-iSTANBUL Tel: (0212) Fax: (0212) , Bask.: Golden Print, Renk Aynm: Uc;:arGrafik, internet: Derai Avda BirYavlnlanir.

4 r" TEKNiK YAZI Cr-Ni MUTFAK KAPLARI imalatinda INDUKSIYON FIRINI KULLANIMI TIlE USE OF INDUCTION IlEATiNG OVEN in TIlE PRODUCTION OF TIlE Cr-Ni KITE lien PLATES Halil Murat Unver - KlrIkkale Universitesi Klrkkale Meslek Yiiksek Okulu- Yah ihan KlrIkkale kku.edu.tr r ok geni~ kullamm alam olan induksiyonla zsztma, V mutfak kaplanmn uretiminde de kalitenin iyilqtirilmesi if;in onemli rol oynamaktadzr. Bu f;alz~mada, Cr Ni mutfak kaplanmn, tabanlanna aluminyum disk ve ikinci bir Cr-Ni diski sandvif; ~eklinde yapz~tzrmak if;in kullamlacak induksiyon fzrzm tasarlanmz~tzr. induktorun fiziksel uretiminde kar~zla~zlan kzsztlamalar incelenmi~tir. Aynca guf; iinitesinin uretiminde kar~zla~zlacak sorunlar ve f;ozum yollan uzerinde durulmu~tur. Induction heating, which has widespread uses, plays a significant role even inkitchen plates for the improvement of quality. In this study, induction heating oven which will be used for fixing an aluminium disc and a Cr-Ni was designed. Limitations in the physical production of power supply were studied and sone possible solutions were given to this problem.

5 TEKNIK YAZI l.giris Ulkemizde bir 90k firma krom nikelli gelik saclan kahplarda basarak, tava ten cere, eviye, yemek kazam, karavana tenceresi, servis tepsisi gibi 90k degi ik mutfak kaplan imal etmektedir. Birka9 firma hari9 genellikle ISltma i i dogal gazla yapilmaktadrr. Bu alevle yapllan ISltmada her par9amn ISIsmm aym oimasl zor oldugundan yapl trrma kalitesi dii iik olmaktadlr. Bununla birlikte alevin temas ettigi noktadan uzakta ka- Ian yerler arasmdaki ISI farkllhgl da aym par9amn degi ik yerlerindeki yapl ma kalitesinin bozuk olmasma sebebiyet vermektedir. Bu i te en ideallsltma indiiksiyon1a ISltmadrr..';)ekil l'de gosterildigi gibi iki krom nikel arasma alman aliirninyum belli bir ISlya getirildikten sonra friksiyon presle vurmak suretiyle (9akma) veya preslenmek sureti yie birbirine yapi tm1abilir. Taban yapi urmak i9in kullarnlacak indiiksiyon fmmmn indiikt6riinii raket bi9irninde iiretmek uygun olacakur. Boylelikle, ISItllacak turnyiizeyle yakin temas saglanabilecektir. Dii iiniilen sistemde indiiktoriin bask! altmda kalmasl nedeniyle bask! kuvveti gereginden fazla olmamah, indiikt6r gerekli mukavemete haiz olmahdrr. indiiksiyon fmnlannda olu an magnetik alamn bobinden uzakla tlk9a logaritrnik olarak azalmasl nedeniyle, ISltllacak malzeme ile bobin arasmdaki mesafenin mtimkiin oldugu kadar az olmasma azarni ozen gostermek gerekir. Bu, elektriksel izolas- yon ve mekanik mukavemetin sagianmasl i9in kullanllacak kaplamanm, indiikt6r ve ISltllacak malzeme arasmda optimum mesafeyi saglamasl demektir. Mesafenin artmlmasl; lslnma verirnini aza1tlrken, azaltllmasi ise indiikt6riin mekanik bask! adedini dii iirmektedir. Kaplamamn ne ile yapllacagl iizerinde durulmasl gereken onemli bir noktadlr. Epoksi, re9ine, amyant veya rnikanit dii iiniilebilir. Fakat bask! kuvvetinin ne olacagl ve ne ekilde uygulanacagl (darbe veya siirekli bask!) da kaplama malzemesinin se9iminde de etken olacaktlr. Mekanik mukavemeti saglamak ve olduk- 9a ytiksek ak!rrn ak!tmak i9in indiikt6rii saglam bakir profil borudan yapmak gere- YapI~bnlan Aliiminyum Kazan veya Tencere kir. indtikt6riin profil borudan yapllmaslnm amaci; indtikt6r iizerinden gegen ak!- mm olu turdugu lslnm, indiikt6rii tahrip etmemesidir. Bu yiizden bakir profil boru igerisinden kire9siz sogutma suyu ge9irilmelidir. Be1ki dolu kesit bakir profil malzemenin daha mukavim olacagl dii iiniilebilir ancak bu durumda iletken kesitinin 3 kat fazla olmasl gerekecektir. Dolaylslyla belirli alana slgdmlabilecek sanm saylsl 90k daha az olacak ve indiiktans da 0 denli dii iik olacaktlr. Bu ise; a m akim, gti9 yarl iletkenlerinin se9irni ve maliyeti, elektronik a91dan olu acak ge9ici rejim problemlerinin halledilmesi gibi hayli slk!ntlh problemleri de beraberinde getirecektir. Aym bobine, etkin degeri aym, frekanslan farkll gerilimler uygulanillw,nda empedans degi imi meydana gelecek ve ytiksek frekanslarda akimm azaldigi gozlenecektir. Bu ise ISltllacak malzemeye iletilen eneijinin azalmasl anlarmna gelecektir. Yukandaki mekanik ve elektriksel ozellikleri saglayan, 30 cm 9aph tencere tabamm ISltacak, raket eklinde bobin imal edilrni tir, imal edilen bobinin indiiktansl 9.5 J.!hgelmi tir. Bu bobine 2500 Hz ve 9000 Hz uygulandlgmda empedanslan; Z,= L.co,= L.2.n.f, = 9,5.1O'.2.n.2500= 0,14915Q Z,=L.co,= L.2.n.f, = 9,5.1O'.2.n.9000 = 0,53694 Q olarak elde edilir. Goriildiigti gibi her iki indiikt6riin empedanslarl arasmda 3,6 kat fark bulunmaktadlr. 400 Volt altmda gekebilecegi indiiktif akirnlar ise; I, = U/Z, =400/0,14915 =2681A 1 2 = U/Z,=400/0,53694=745A elde edilmektedir. Bu akim degerlerinin ytiksek olmasl gii9 iinitesinde seri rezonans baglantlsmm kullamrrnm imkanslz k!lrnaktadrr. Yapilacak paralel rezonans devresinde bagiantisinda. f o =(2.n.O(L.C)r' formiiliinde yer alacak L ve Cnin degerleri sistemin verimini ve gti9 iinitesinin saghkli 9ah maslm kararhhk yoniinden etkileyecektir. Kullamlacak frekans degerini belirlerken; gii9, dalma derinligi, iletken kesiti ve yan iletken karakteristiklerini de 90k iyi analiz etmek gerekmektedir. Ancak tasarlanan sistemin optimum artlarl saglamasl beklenemez, ampirik olarak da belirli bir iyile tirme yapmak gerekmektedir. Sonu~ Cr - Ni mutfak kaplanna taban yapi tmlmasma ili kin olarak yapllan bu 9ah - mada indiiksiyon fmnm tasanrrnna ili - kin yakla lm ortaya konmu tur. KlSltlama saylsmm fazla olmasi her ne kadar bir takim gii9liikleri beraberinde getirse de a llamayacak engeller olarak gortinmemektedir. Daha sonraki a amada fiziksel olarak gergekle tirilen fmmn ampirik olarak davrarn 1 incelenebilir. Kaynaklar [I] M. Kamli, S. Yamamoto and M. Abe, " A khz Half Bridge Inverter for InductIOn Heating Applications", IEEE Trans. Ind. Applicat., vol.43,no.l, pp ,Feb 1996 [2] M.K. Kazirnierczuk, R.C. Cravens, "Current-source Parallel-Resonant DC/AC Inverter with Transformer", IEEE Trans. Power Electr., vol.ll, no.2, March 1996

FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI

FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI Aylin KONEZ At l m Üniversitesi Hikmet ALAGÖZ Cemre Is tma So utma Ltd. ti. Serra TOPAL Makina Mühendisi Prof. Dr. Müfit GÜLGEÇ

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

H Y D R A U L I C S Y S T E M S. H Y D R A U L I C S Y S T E M D E S I G N a n d M A N U FAC T U R I N G ENGINEERING YOUR SUCCESS.

H Y D R A U L I C S Y S T E M S. H Y D R A U L I C S Y S T E M D E S I G N a n d M A N U FAC T U R I N G ENGINEERING YOUR SUCCESS. H Y D R A U L I C S Y S T E M D E S I G N a n d M A N U FAC T U R I N G ENGINEERING YOUR SUCCESS. 1 H Y D R A U L I C S Y S T E M D E S I G N a n d M A N U FAC T U R I N G 4 8 ENGINEERING YOUR SUCCESS.

Detaylı

Sandvik Raise Boring Sistemi

Sandvik Raise Boring Sistemi Madencilik ve Yer Bilimleri Dergisi ISSN 1309-1670 Fiyat 7 TL 01 Haziran 2013 Yıl 4 Sayı 31 www.madencilik-turkiye.com Sandvik Raise Boring Sistemi Eczacıbaşı - Balya Kurşun Çinko Madeni Güneydoğu Açılımı

Detaylı

YAYINCIDAN. Saygılarımızla. Yayın Kurulu. TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI adına. Sahibi Hidayet Çetin. Yazı İşleri Müdürü Ahmet Dursun Alkan

YAYINCIDAN. Saygılarımızla. Yayın Kurulu. TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI adına. Sahibi Hidayet Çetin. Yazı İşleri Müdürü Ahmet Dursun Alkan YAYINCIDAN TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI adına Sahibi Hidayet Çetin Yazı İşleri Müdürü Ahmet Dursun Alkan Yayın Kurulu Ahmet Ergin Hakan Akyıldız Hür Fırtına İhsan Altun Metin Koncavar Osman Kolay Osman

Detaylı

Nurşah SUNAY / Genel Yayın Yönetmeni nursah.sunay @ sektorelyayincilik.com Yapılandırma Süreleriyle İlgili Bilgilendirme Bu sayımızda sizlerle 01.12.2014 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan 6552 Sayılı

Detaylı

Dünya Ekonomisi Küreselleşmenin Neresinde?

Dünya Ekonomisi Küreselleşmenin Neresinde? Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Dünya Ekonomisi Küreselleşmenin Neresinde? Aydın Fındıkçı Dr., Münih Ludwig Maximilians

Detaylı

MERDANELERİN KAYNAKLA KAPLAMA YÖNTEMİ İLE YENİLENMESİ ISLAH EDİLMESİ

MERDANELERİN KAYNAKLA KAPLAMA YÖNTEMİ İLE YENİLENMESİ ISLAH EDİLMESİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ II. ULUSAL KONGRESİ 163 MERDANELERİN KAYNAKLA KAPLAMA YÖNTEMİ İLE YENİLENMESİ ISLAH EDİLMESİ * İbrahim KAYAHAN ÖZET Metallerin üretilmesinde ve haddelenmesinde, sıcak-soğuk hadde iş

Detaylı

DERGİDEN. FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2014-1 / Sayı: 4 (Ocak-Şubat-Mart 2014) ISSN: 2147-9550

DERGİDEN. FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2014-1 / Sayı: 4 (Ocak-Şubat-Mart 2014) ISSN: 2147-9550 DERGİDEN FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2014-1 / Sayı: 4 (Ocak-Şubat-Mart 2014) ISSN: 2147-9550 FİGES A.Ş. Adına Sahibi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tarık Öğüt Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

Yeni Bir Felsefe I nda Yan Sanayilerden Beklenenler ve Tam Zaman nda Üretim

Yeni Bir Felsefe I nda Yan Sanayilerden Beklenenler ve Tam Zaman nda Üretim YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yeni Bir Felsefe I nda Yan Sanayilerden Beklenenler ve Tam Zaman nda Üretim Yrd. Doç. Dr. Ali R za F RUZAN Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

Nurettin OZDŞBİR: Sâİıayımn ye öz kaynak yetersizliği sorunlarını çözecek, düşı ^ İ ^ ; i, y z ıi^ % Ş } ço k özel krediler

Nurettin OZDŞBİR: Sâİıayımn ye öz kaynak yetersizliği sorunlarını çözecek, düşı ^ İ ^ ; i, y z ıi^ % Ş } ço k özel krediler OCAK / ŞUBAT 2015 VA ANKARA SANAYİ ODASI YAYIN ORGANI Nurettin OZDŞBİR: Sâİıayımn ye öz kaynak yetersizliği sorunlarını çözecek, düşı ^ İ ^ ; i, y z ıi^ % Ş } ço k özel krediler 21. Yü zyı1 d a En erji

Detaylı

Baþkandan. Yaylalı Günay. Değerli Meslektaşlarım,

Baþkandan. Yaylalı Günay. Değerli Meslektaşlarım, Baþkandan Yaylalı Günay Değerli Meslektaşlarım, Dünyada olduğu gibi, tüm tesislerimizde de dur-kalklarla geçen yarım üretim kapasiteleri ile yürütülen bir yaz dönemi geçirdik. Yılın son çeyreği ile yeni

Detaylı

ARGEM Projesi. Ar-Ge ve İnovasyon Her Şeyin Başladığı Nokta. 10 MAKALE I Tekstil İsmail KAYA / Hasan AVŞAR / Seyhan Uygur ONBAŞIOĞLU

ARGEM Projesi. Ar-Ge ve İnovasyon Her Şeyin Başladığı Nokta. 10 MAKALE I Tekstil İsmail KAYA / Hasan AVŞAR / Seyhan Uygur ONBAŞIOĞLU DERGİDEN 1 İÇİNDEKİLER 2 DERGİDEN 3 FİGES TEN ARGEM Projesi 6 SÖYLEŞİ: Halil Tokel Ar-Ge ve İnovasyon Her Şeyin Başladığı Nokta FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2015-1 / Sayı: 7 (Ocak-Şubat-Mart

Detaylı

TMMOB makina mühendisleri odası yayını MAYIS 1991

TMMOB makina mühendisleri odası yayını MAYIS 1991 TMMOB makina mühendisleri odası yayını MAYIS 1991 Takım çeliklerinde ısıl işlem Makina Mühendisliği Eğitimi Savunma Sanayi O'NUN İMZASI GÜVENCEDİR l'luslararası düzeyde yüzakıyla gerçekleş, t iri I en

Detaylı

editör Turan Türkmen ENDÜSTRİ OTOMASYON DERGİSİ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

editör Turan Türkmen ENDÜSTRİ OTOMASYON DERGİSİ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SANAYİCİLERİ DERNEĞİ editör Fıkra bu ya; bir gün Pamuk Prenses, Süpermen ve Pinokyo, birlikte bir yolculuğa çıkmışlar. Yollarının üzerindeki bir ülkede güzellik kraliçesi seçimi varmış. Pamuk Prenses Ben bu seçime katılacağım,

Detaylı

ÜNİVE A RS R İT A E M S İ R A M Marmara 3 188

ÜNİVE A RS R İT A E M S İ R A M Marmara 3 188 A İ N Ü VER A A M R R ESİ SİT Marmara 3 8 18 M Marmara İletişim Dergisi Ocak 2011 Sayı: 18 Marmara İletişim Dergisi Sayı: 18 Ocak 2011 İstanbul Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi ISSN: 1300-4050 Sahibi

Detaylı

Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi

Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi

Detaylı

MART 2014 SAYI: 2014-03 FİYATI: 15 TL / KKTC: 17 TL (KDV Dahil)

MART 2014 SAYI: 2014-03 FİYATI: 15 TL / KKTC: 17 TL (KDV Dahil) MART 2014 SAYI: 2014-03 FİYATI: 15 TL / KKTC: 17 TL (KDV Dahil) ÖNSÖZ Ayşe DİNÇER Yıl: 19 Sayı: 2014/03 MART 2014 MANTARCILIK GELIŞIYOR Dergimizin Mart sayısı ile birlikte Beyaz Prenses: Mantar

Detaylı

Aluminyumun endüstriyel çapta üretimi ise, 1886 yılında ABD'de Charles Martin Hall ve Fransa'da Paul T. Heroult'un birbirlerinden

Aluminyumun endüstriyel çapta üretimi ise, 1886 yılında ABD'de Charles Martin Hall ve Fransa'da Paul T. Heroult'un birbirlerinden ALUMĠNYUM- EN GENÇ METAL Aluminyum, yeryüzünde oksijen ve silisyum'dan sonra en çok bulunan üçüncü element olmasına rağmen, endüstriyel çapta üretimi 1886 yılında elektroliz yönteminin kullanılma ya başlanması

Detaylı

Toplu Beslenme Sistemlerine Genel Bir Bakış

Toplu Beslenme Sistemlerine Genel Bir Bakış Akademik Gıda / Academic Food Journal ISSN Print: 1304-7582, Online: 2146-9377 http://www.academicfoodjournal.com Akademik Gıda 12(1) (2014) 124-128 Derleme Makale / Review Paper Toplu Beslenme Sistemlerine

Detaylı

Nurşah SUNAY / Genel Yayın Yönetmeni nursah.sunay @ sektorelyayincilik.com UİB Eylül Ayı İhracat Rakamları * Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Eylül ayı ihracat rakamı bir önceki yılın aynı ayına göre

Detaylı

DOĞRUSAL HAREKETLİ MOTORLAR (Tüpsel Yapılı DHM)

DOĞRUSAL HAREKETLİ MOTORLAR (Tüpsel Yapılı DHM) DOĞRUSAL HAREKETLİ MOTORLAR (Tüpsel Yapılı DHM) Y. Elk. Müh. Murat KÜÇÜKALİ EEM MAGAZİN-2014 Her hakkı saklıdır İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler... 1 1. Giriş... 2 2. Doğrusal Hareketli Asenkron Motorların

Detaylı

ALTYAP. 2014 Yıl: 2. Sayı: 6-7 ISSN 2147-2998. Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Fuarı. 450 Tonluk Yerli YYD Makinası Üretildi. Sapanca Gölü Kurumasın

ALTYAP. 2014 Yıl: 2. Sayı: 6-7 ISSN 2147-2998. Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Fuarı. 450 Tonluk Yerli YYD Makinası Üretildi. Sapanca Gölü Kurumasın ISSN 2147-2998 Üç ayda bir yayınlanır. Ocak - Haziran 2014 Yıl: 2 Sayı: 6-7 ALTYAP VE Resmi yayınıdır. İstanbul Fuar Merkezi (İFM) www.sukayipkacakforumu.org Su Kayıpları için Yönetmelik Yayımlandı Su

Detaylı

1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE

1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE ve SERGİSİ KONGRE BİLDİRİLER KİTABI 2-4 MAYIS 2012 UŞAK UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 1.ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE ve SERGİSİ

Detaylı

I. SANAYİ ŞURASI DEMİR DIŞI METALLER SANAYİİ RAPORU

I. SANAYİ ŞURASI DEMİR DIŞI METALLER SANAYİİ RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI I. SANAYİ ŞURASI DEMİR DIŞI METALLER SANAYİİ RAPORU I 4 EYLÜL 1987 ANKARA T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI I. SANAYİ ŞURASI DEMİR D IŞI METALLER SANAYİİ RAPORU i - 4 EYLÜL,

Detaylı

KÜNYE. Şubat Ayı İhracat Rakamları. Nurşah SUNAY / Genel Yayın Yönetmeni. nursah.sunay @ sektorelyayincilik.com

KÜNYE. Şubat Ayı İhracat Rakamları. Nurşah SUNAY / Genel Yayın Yönetmeni. nursah.sunay @ sektorelyayincilik.com Nurşah SUNAY / Genel Yayın Yönetmeni nursah.sunay @ sektorelyayincilik.com Şubat Ayı İhracat Rakamları Değerli okuyucularımız bu sayımızda Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Şubat ayı verileni

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

Kazan Kaplama Castolin Eutectic ile daha güçlü

Kazan Kaplama Castolin Eutectic ile daha güçlü Temel Endüstri Programı Kazan Kaplama Castolin Eutectic ile daha güçlü Bizler Castolin Eutectic, tamir, bakım a ınmaya kar ı koruma uygulamalarında dünya çapında bir lideriz. 100 yıldan fazla bir tecrübe

Detaylı

GOSB'lu olmak. GOSB'un yıldızları. GOSB'a övgü. 23 yılda dinamik değişim. Otoyol sorunu çözülecek

GOSB'lu olmak. GOSB'un yıldızları. GOSB'a övgü. 23 yılda dinamik değişim. Otoyol sorunu çözülecek TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2008 SAYI: 13 GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERGİSİ GOSB'lu olmak GOSB'da üretim yapan kuruluşlar, bölgenin yarattığı değeri anlatıyor... GOSB'un yıldızları İSO ilk 500

Detaylı

KÜNYE. 6645 Sayılı Kanun la Yapılan Değişiklikler. Nurşah SUNAY / Genel Yayın Yönetmeni. nursah.sunay @ sektorelyayincilik.com

KÜNYE. 6645 Sayılı Kanun la Yapılan Değişiklikler. Nurşah SUNAY / Genel Yayın Yönetmeni. nursah.sunay @ sektorelyayincilik.com Nurşah SUNAY / Genel Yayın Yönetmeni nursah.sunay @ sektorelyayincilik.com 6645 Sayılı Kanun la Yapılan Değişiklikler 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı