Ürün Detaylar ORTAOKUL GRUBU PROGRAMLARI ÜRÜN DETAYLARI e itim do am zda var

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ürün Detaylar 2013-2014 ORTAOKUL GRUBU PROGRAMLARI ÜRÜN DETAYLARI 2013-2014. e itim do am zda var"

Transkript

1 Ürün Detaylar 0-0 ORTAOKUL GRUBU PROGRAMLARI ÜRÜN DETAYLARI 0-0

2 Ürün Detaylar 0-0 Bu kitapç k 0-0 Yay n Katalo u'ndaki ortaokul grubu dokümanlar n n detay n içerir.

3 Ürün Detaylar 0-0 Say n E itim Yöneticisi Eksen Yay nc l k, üniversite ve liselere girifl s nav na haz rl k alanlar nda çal flma yapan kurumlara kaynak üretiyor. Genifl bir kadronun titiz çal flmalar yla oluflan bu kaynaklar; ÖSYM ve MEB'in uygulad s navlar n (YGS-LYS-SBS) standard nda, içerik yönünden tutarl, görsel aç dan estetik, niteliklere sahiptir. Ürünlerimiz, üniversite ve liselere haz rl kta ikinci bir kayna a ihtiyaç b rakmayacak yeterliliktedir. Kurumlar n, ürün almada karfl laflt klar ; zaman nda teslim edilmeme, siparifllerin eksik teslimi, hatal ve kalitesiz bas m ifllemleri, sat fl sonras deste in yetersizli i gibi durumlar en aza indirgemek ve bu flekliyle daha nitelikli bir hizmeti gerçeklefltirmek ilkelerimiz aras ndad r. Sizlere, bu kitapç kta, ürünlerimizle ilgili detaylar sunuyoruz. Birlikte çal flabilmek dile iyle...

4 Ürün Detaylar 0-0 Ürün Detaylar, 0-0 Ö retim döneminde Eksen Yay nc l k taraf ndan ortaokul grubu prgramlar na yönelik olarak yay mlanan ürünlerin temel kurgusunu, kapsam ve içeri ini ortaya koyan bir çal flmad r. Bu çal flma, Yay nc l k yönüyle bir planlamay, ilgili dokümanlar kullanan kurumlar için bir "uygulama k lavuzu"nu ifade eder. Yay n Katalo unda belirtilen tüm ürünler, bu kitapç kta belirtilen ana kurguya göre oluflturulmufltur. Dolay s yla dokümanlar m z kullanan kurumlar m z, bu kitapç ktan uygulama an nda ciddi bir k lavuz olarak faydalanabileceklerdir. ÜRÜN DETAYLARI NED R? Bu flekliyle, kurumlar m z daha planl ve programl hareket etme, kulland klar dokümanlar n içeri ine ve mant na bafltan vak f olma gibi önemli bir avantaja ulaflm fl olacaklard r. E itim planlamas nda, kaynak dokümanlar n içeri inin, bu flekilde elinizin alt nda olmas, önemli bir ayr cal k olarak kendini hissettirecektir. Bu kitapç kta; 8. S n f, 7. S n f, 6. S n f ve 5. S n f alan ndaki ürünlerimize ait bilgiler yer al yor. lerin müfredatlar ve ürünlerin (anlat m kitaplar, soru kitaplar, yaprak testler, KDS'ler...) müfredatlara göre nas l olufltu u ve kaçar adet oldu u gibi önemli ve gerekli detaylar, bu kitapç kta belirtilmifltir. 8. S n f, 7. S n f, 6. S n f ve 5. S n f a ait tüm ürünler, MEB'in yeni müfredat na ve SBS format na göre haz rlanm flt r. Ürün Detaylar 'n n, zevkle incelenecek ve uygulamada güvenilecek temel bir baflvuru k lavuzu olmas dile iyle...

5 Ürün Detaylar Ürün Gönderim Tarihleri 8. Sınıf Programı Sınıf Programı Sınıf Programı Sınıf Programı Sınıf Programı 8. Sınıf Müfredatı, Yaprak Test ve KD Listeleri Sınıf Çalışma Kitapları İçerikleri Sınıf Deneme Sınavları Soru Dağılımları Sınıf Programı Ç NDEK LER 7. Sınıf Müfredatı, Yaprak Test ve KDS Listeleri Sınıf Çalışma Kitapları İçerikleri Sınıf Deneme Sınavları Soru Dağılımları Sınıf Programı 6. Sınıf Müfredatı, Yaprak Test ve KDS Listeleri Sınıf Çalışma Kitapları İçerikleri Sınıf Deneme Sınavları Soru Dağılımları Sınıf Programı 5. Sınıf Müfredatı, Yaprak Test ve KDS Listeleri Sınıf Deneme Sınavları Soru Dağılımları Düzey Belirleme/Seviye Tespit Sınavları Soru Dağılımları...8

6 Ürün Detaylar 0-0 KE YT 8. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI L STELER 5

7 Ürün Detaylar 0-0 // 8. S n f Program - Türkçe // Kazanım Alanı Test Adedi Kavrama Testi Etkinlik Testi KDS Adedi KE YT0 8. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST- KDS L STELER TÜRKÇE Söz Varlığını Zenginleştirme Metni Anlama ve Çözümleme - Metni Anlama ve Çözümleme - Yazma Dil Bilgisi 0 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam 0 Cümlenin Anlam Özellikleri 0 Cümleler Arası Anlam İlişkileri 0 Cümle Yorumu ve Cümleye Hâkim Olan Duygu 05 Metin Yorumu 06 Düşünceyi Geliştirme Yolları 07 Görsel Okuma 08 Yazım Kuralları 09 ktalama İşaretleri 0 Fiilimsiler Cümlenin Ögeleri Fiil Çatısı Cümle Türleri Anlatım Bozuklukları 7 TÜRKÇE 6 Toplam 8 6 0

8 Ürün Detaylar 0-0 // 8. S n f Program - Matematik // Ünite Adı Test Adedi Kavrama Testi Etkinlik Testi KDS Adedi KE YT0 8. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST- KDS L STELER MATEMAT K MATEMATİK Kurallı Şekillerden Kurallı Sayılara Olasılık, İstatistik ve Sayılar Üçgenler ve Cebir Matematikte Yolculuk Geometrik Cisimlerde Ölçme ve Perspektif Başlangıç ve Bitiş ktası: Geometri 0 Tekrar Eden, Yansıyan ve Dönen Şekiller 0 Verilerden Çıkan Sonuçlar 0 Üslü Sayıların Kuvvetleri 0 Olasılık ve Olay Çeşitleri 05 Kareköklü Sayılar 06 Kareköklü Sayılarla Toplama Çıkarma 07 Kareköklü Sayılarla Çarpma Bölme 08 Gerçek Sayılar 09 Standart Sapma 0 Üçgen Çizimi, Üçgen Çeşitleri Üçgenin Kenarları Arasındaki Bağıntılar Pisagor Teoremi Sayı Örüntüleri Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma 5 Rasyonel İfadeler 6 Kombinasyon 7 Denklemler 8 Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 9 Geometrik Cisimler 0 Piramit Koni ve Kürenin Alanı Piramit Koni ve Kürenin Hacmi İzdüşümü ve Çok Yüzlüler Geometrik Cisimler ve Simetri Doğrunun İncelenmesi 5 Eşitsizlikler 6 Dik Üçgende Oranlar (Trigonometri) 7 Toplam 5 0

9 Ürün Detaylar 0-0 // 8. S n f Program - Fen ve Teknoloji // Ünite Adı Test Adedi Kavrama Testi Etkinlik Testi KDS Adedi 8 KE YT0 8. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST- KDS L STELER FEN ve TEKNOLOJ FEN VE TEKNOLOJİ Hücre Bölünmesi ve Kalıtım Kuvvet ve Hareket Maddenin Yapısı ve Özellikleri Ses Maddenin Halleri ve Isı Canlılar ve Enerji İlişkileri Yaşamımızdaki Elektrik Doğal Süreçler 0 0 Mitoz Bölünme Kalıtım 0 Mayoz Bölünme 0 DNA ve Genetik Kod Adaptasyon ve Evrim Hücre Bölünmesi ve Kalıtım Kaldırma Kuvveti 08 Bazı Cisimler Neden Yüzer? 09 Basınç 0 Kuvvet ve Hareket Elementlerin Sınıflandırılması Kimyasal Bağlar Kimyasal Tepkimeler Asitler - Bazlar Su Arıtımı Maddenin Yapısı ve Özellikleri Ses Dalgaları Sesin Özellikleri Müzik ve Fen Ses Bir Enerji Türüdür Ses Isı - Sıcaklık Enerji Dönüşümü ve Öz Isı Maddenin Halleri ve Isı Alışverişi 5 Erime - Donma ve Buharlaşma - Yoğuşma Isısı Isınma - Soğuma Eğrileri Maddenin Halleri ve Isı Besin Zincirinde Enerji Akışı 9 Madde Döngüleri 0 Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm Canlılar ve Enerji İlişkileri Elektrik Akımının Manyetik Etkisi Elektrik Enerjisi Isıya Dönüşür Elektrikli Aletlerin Gücü 5 6 Yaşamımızda Elektrik Evren ve Dünya mız Nasıl Oluştu? 7 Yer Kabuğunu Etkileyen Levha Hareketi 8 Sıcaklık Farkından Kaynaklanan Hava Olayları 9 Doğal Süreçler Toplam

10 Ürün Detaylar 0-0 // 8. S n f Program - TC nk lap Tarihi ve Atatürkçülük // Ünite Adı Test Adedi Kavrama Testi Etkinlik Testi KDS Adedi KE YT0 8. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST- KDS L STELER TC NKILAP TAR H ve ATATÜRKÇÜLÜK TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DİN KÜLTÜRÜ Bir Kahraman Doğuyor Yurdumuzun İşgaline Tepkiler "Ya İstiklal, Ya Ölüm" Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Atatürkçülük Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün Ölümü Atatürk'ten Sonraki Türkiye: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 0 Selanik / Cepheden Cepheye Mustafa Kemal 0 Dört Şehir ve Mustafa Kemal Liderlik Yolunda 0 Osmanlı Devleti Hangi Cephede? 0 Geldikleri Gibi Giderler 05 Ve Milli Mücadale Başlıyor 06 Egemenlik Milletindir 07 Büyük Türk Meclisi İsyanlara Karşı 08 Barış Antlaşması mı, Ölüm Fermanı mı? 09 İlk Zaferimiz / Destanlaşan Direniş 0 İstiklal Milletindir Anadolu İnsanının Büyük Fedakarlığı / Diriliş Destanı : Sakarya Hayat Veren Zafer / Savaşa Son Veren Belge Saltanattan Milli Egemenliğe Çağdaş Devlete Doğru 5 Çağdaş Uygarlığa Doğru Adımlar 6 Türk Çağdaşlaşması 7 Cumhuriyet / Ne Mutlu Türküm Diyene 8 Halkçılık / Toplumda Devlet Desteği 9 Laiklik / Her Alanda Yenilik 0 İnkılapların Temel Dayanağı / Cumhuriyet Bize Emanet Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk ün Ölümü Yine Bir Dünya Savaşı / Türkiye'ye Yönelik Tehditler SSCB Dağıldıktan Sonra / Avrupa Birliğine (AB) Doğru İnanç (Kaza ve Kader) 5 İbadet (Zekât, Hac ve Kurban İbadeti) 6 Hz. Muhammed 7 Kur an ve Yorumu (İslâm Düşüncesinde Yorumlar) 8 Ahlak 9 Din ve Kültür 9 Toplam 0 0 8

11 Ürün Detaylar 0-0 // 8. S n f Program - ngilizce // Ünite Adı Test Adedi KDS Adedi KE YT05 8. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST- KDS L STELER NG L ZCE İNGİLİZCE Friendship Road to Success Improving One's Looks Dreams Atatürk : The Founder.. Detective Stories Personal Experiences Cooperation In The Family Success Stories Reading For Entertainment Personal Goals Personality Types Language Learning Precautionary Measures / Preferences Empathy Modals Imperatives Conditionals Adjectives / Past Continuous Tense When / While Could / Couldn t Past Continuous Tense / Past Simple Tense Present Perfect Tense Just / Already / Yet / Ever Since / For / How Long...? Expressing Gratitude, Apology, Refusal Adjectives / Wh-Questions Connectors Too / Enough Vocabulary / Want / Would like / To Adjectives / Expressing Opinion / Judgment Preferences Expressing Agreement / Approval Sympathy Vocabulary / Reading Comprehension Revision 0 Toplam 0 8

12 Ürün Detaylar 0-0 KE CK 8. SINIF ÇALIfiMA K TAPLARI ÇER KLER

13 Ürün Detaylar 0-0 // 8. S n f Program - TÜRKÇE // Sayfa Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam Cümlenin Anlam Özellikleri Cümleler Arası Anlam İlişkileri Cümle Yorumu ve Cümleye Hâkim Olan Duygu Metin Yorumu ve Görsel Okuma KE CK0 TÜRKÇE Anlatım Teknikleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları Yazım Kuralları ve ktalama İşaretleri Fiilimsiler Cümlenin Ögeleri Cümle Türleri 8. SINIF ÇALIfiMA K TAPLARI ÇER KLER Fiil Çatısı Anlatım Bozuklukları

14 Ürün Detaylar 0-0 // 8. S n f Program - MATEMAT K // Sayfa Tekrar Eden, Yansıyan ve Dönen Şekiller Verilerden Çıkan Sonuçlar Üslü Sayıların Kuvvetleri Olasılık ve Olay Çeşitleri Kareköklü Sayılar Kareköklü Sayılarla Toplama Çıkarma Kareköklü Sayılarla Çarpma Bölme KE CK0 Gerçek Sayılar Standart Sapma Üçgen Çizimi, Üçgen Çeşitleri 8. SINIF ÇALIfiMA K TAPLARI ÇER KLER MATEMATİK Üçgenin Kenarları Arasındaki Bağıntılar Pisagor Teoremi Sayı Örüntüleri Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma Rasyonel İfadeler Kombinasyon 8 Denklemler Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Geometrik Cisimler Piramit Koni ve Kürenin Alanı Piramit Koni ve Kürenin Hacmi İzdüşümü ve Çok Yüzlüler Geometrik Cisimler ve Simetri Doğrunun İncelenmesi Eşitsizlikler Dik Üçgende Oranlar (Trigonometri)

15 Ürün Detaylar 0-0 // 8. S n f Program - FEN ve TEKNOLOJ // Sayfa Mitoz Bölünme Kalıtım Mayoz Bölünme DNA ve Genetik Kod Adaptasyon ve Evrim Kaldırma Kuvveti Bazı Cisimler Neden Yüzer? KE CK0 Basınç Elementlerin Sınıflandırılması Kimyasal Bağlar 8. SINIF ÇALIfiMA K TAPLARI ÇER KLER FEN VE TEKNOLOJİ Kimyasal Tepkimeler Asitler - Bazlar Su Arıtımı Ses Dalgaları Sesin Özellikleri Müzik ve Fen Ses Bir Enerji Türüdür Isı - Sıcaklık 8 Enerji Dönüşümü ve Öz Isı Maddenin Halleri ve Isı Alışverişi Erime - Donma ve Buharlaşma - Yoğuşma Isısı Isınma - Soğuma Eğrileri Besin Zincirinde Enerji Akışı Madde Döngüleri Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm Elektrik Akımının Manyetik Etkisi Elektrik Enerjisi Isıya Dönüşür Elektrikli Aletlerin Gücü Evren ve Dünya mız Nasıl Oluştu? Yer Kabuğunu Etkileyen Levha Hareketi Sıcaklık Farkından Kaynaklanan Hava Olayları

16 Ürün Detaylar 0-0 // 8. S n f Program - TC NKILAP TAR H ve ATATÜRKÇÜLÜK // Sayfa Bir Kahraman Doğuyor Osmanlı Devleti Hangi Cephede? Geldikleri Gibi Giderler Ve Milli Mücadele Başlıyor Egemenlik Milletindir İlk Zaferimiz / Destanlaşan Direniş İstiklal Milletindir KE CK0 8. SINIF ÇALIfiMA K TAPLARI ÇER KLER TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Anadolu İnsanının Büyük Fedakarlığı / Savaşa Son Veren Belge Saltanattan Milli Egemenliğe Çağdaş Devlete Doğru Çağdaş Uygarlığa Doğru Türk Çağdaşlaşması Cumhuriyet / Ne Mutlu Türküm Diyene Halkçılık / Toplumda Devlet Desteği Laiklik / Her Alanda Yenilik İnkılapların Temel Dayanağı / Cumhuriyet Bize Emanet Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası / Atatürk ün Ölümü Yine Bir Dünya Savaşı / Atatürk ün Türk Ordusuna Mesajı Hedef Türkiye / SSCB Dağıldıktan Sonra / Körfez de Savaş İnanç ( Kaza ve Kader) 7 İbadet (Zekât, Hac ve Kurban İbadeti) Hz. Muhammed (Hz. Muhammed in Hayatından Örnek Davranışlar) Kur an ve Yorumu (İslâm Düşüncesinde Yorumlar) Ahlak (Din ve Güzel Ahlak) Din ve Kültür (Dinler ve Evrensel Öğütleri) 5

17 Ürün Detaylar 0-0 // 8. S n f Program - NG L ZCE // Sayfa Revision of 7th Grade Adjectives and Adverbs Imperatives Modals / Adjectives Past Continuous Tense Past Continuous Tense / Past Simple Tense Modals KE CK05 8. SINIF ÇALIfiMA K TAPLARI ÇER KLER İNGİLİZCE Conditionals (Type ) When / While Could / Couldn t Present Perfect Tense Just / Already / Yet For / Since Wh- Questions Too / Enough Reading Comprehension 7 Why / Because / In order to Vocabulary In case / So that Whould rather / Had better / Prefer Revision 6

18 Ürün Detaylar 0-0 KE DS 8. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI 7

19 Ürün Detaylar 0-0 // 8. S n f Program - Türkçe // Deneme Sınavı TGS 09 KE DS 8. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI TÜRKÇE Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam Cümlenin Anlam Özellikleri Cümleler Arası Anlam İlişkileri Cümle Yorumu ve Cümleye Hâkim Olan Duygu Metin Yorumu ve Görsel Okuma Anlatım Teknikleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları Yazım Kuralları ve ktalama İşaretleri Fiilimsiler Cümlenin Ögeleri Fiil Çatısı Cümle Türleri Anlatım Bozuklukları TÜRKÇE Okullar için haz rlanan deneme s navlar uygulama takviminde belirtilen tarihlerde, (bkz.syf.08) y ll k plandaki konular kapsayacak flekilde düzenleniyor. 8 Toplam

20 Ürün Detaylar 0-0 // 8. S n f Program - Matematik - I // Deneme Sınavı TGS 09 KE DS 8. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI MATEMAT K I Okullar için haz rlanan deneme s navlar uygulama takviminde belirtilen tarihlerde, (bkz.syf.08) y ll k plandaki konular kapsayacak flekilde düzenleniyor. MATEMATİK Tekrar Eden, Yansıyan ve Dönen Şekiller Verilerden Çıkan Sonuçlar Üslü Sayıların Kuvvetleri Olasılık ve Olay Çeşitleri Kareköklü Sayılar Kareköklü Sayılarla Toplama Çıkarma Kareköklü Sayılarla Çarpma Bölme Gerçek Sayılar Standart Sapma Üçgen Çizimi, Üçgen Çeşitleri Üçgenin Kenarları Arasındaki Bağıntılar Pisagor Teoremi Sayı Örüntüleri Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma Rasyonel İfadeler Kombinasyon Denklemler Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Geometrik Cisimler Piramit Koni ve Kürenin Alanı Piramit Koni ve Kürenin Hacmi İzdüşümü ve Çok Yüzlüler Geometrik Cisimler ve Simetri Doğrunun İncelenmesi Eşitsizlikler Dik Üçgende Oranlar (Trigonometri) Toplam

21 Ürün Detaylar 0-0 // 8. S n f Program - Matematik - II // Deneme Sınavı TGS 09 KE DS 8. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI MATEMAT K II Okullar için haz rlanan deneme s navlar uygulama takviminde belirtilen tarihlerde, (bkz.syf.08) y ll k plandaki konular kapsayacak flekilde düzenleniyor. MATEMATİK Üslü Sayılar Kareköklü Sayılar Gerçek Sayılar Kareköklü Sayılarla İşlemler Örüntüler ve İlişkiler Cebirsel İfadeler Doğrusal Denklem Sistemleri Eşitsizlikler Üçgenler Üçgen Çizimi Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Pisagor Bağıntısı Dik Üçgenlerdeki Dar Açıların Trigono. Oranları Eğim Prizmalar Piramit Koni Küre Geometrik Cisimlerin Alan ve Hacimlerini Tahmin Etme, Problem Çözme ve Kurma Örüntüler ve Fraktallar Yansıma, Öteleme ve Dönme Hareketleri Çok Yüzlüler Perspektif Kombinasyon Olasılık Çeşitleri Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri Toplam

22 Ürün Detaylar 0-0 // 8. S n f Program - Fen ve Teknoloji // Deneme Sınavı TGS 09 KE DS 8. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI FEN VE TEKNOLOJ Okullar için haz rlanan deneme s navlar uygulama takviminde belirtilen tarihlerde, (bkz.syf.08) y ll k plandaki konular kapsayacak flekilde düzenleniyor. FEN VE TEKNOLOJİ Mitoz Bölünme Kalıtım Mayoz Bölünme DNA ve Genetik Kod Adaptasyon ve Evrim Kaldırma Kuvveti Bazı Cisimler Neden Yüzer? Basınç Elementlerin Sınıflandırılması Kimyasal Bağlar Kimyasal Tepkimeler Asitler - Bazlar Su Arıtımı Ses Dalgaları Sesin Özellikleri Müzik ve Fen Ses Bir Enerji Türüdür Isı - Sıcaklık Enerji Dönüşümü ve Öz Isı Maddenin Halleri ve Isı Alışverişi Erime - Donma ve Buharlaşma - Yoğuşma Isısı Isınma - Soğuma Eğrileri Besin Zincirinde Enerji Akışı Madde Döngüleri Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm Elektrik Akımının Manyetik Etkisi Elektrik Enerjisi Isıya Dönüşür Elektrikli Aletlerin Gücü Evren ve Dünya mız Nasıl Oluştu? Yer Kabuğunu Etkileyen Levha Hareketi Sıcaklık Farkından Kaynaklanan Hava Olayları Toplam

23 Ürün Detaylar 0-0 // 8. S n f Program - TC nk lap Tarihi ve Atatürkçülük // Deneme Sınavı TGS 09 0 Batıya Erken Açılan Kent: Selanik / Cepheden Cehpeye Mustafa Kemal 0 Dört Şehir ve Mustafa Kemal Liderlik Yolunda 0 Osmanlı Devleti Hangi Cephede? 0 Geldikleri Gibi Giderler KE DS Ve Milli Mücadele Başlıyor Egemenlik Milletindir Büyük Türk Meclisi İsyanlara Karşı 8. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI TC NKILAP TAR H ve ATATÜRKÇÜLÜK Okullar için haz rlanan deneme s navlar uygulama takviminde belirtilen tarihlerde, (bkz.syf.08) y ll k plandaki konular kapsayacak flekilde düzenleniyor. TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Barış Antlaşması mı, Ölüm Fermanı mı? İlk Zaferimiz / Destanlaşan Direniş İstiklâl Milletimindir Anadolu İnsanının Büyük Fedakarlığı / Diriliş Destanı : Sakarya Hayat Veren Zafer / Savaşa Son Veren Belge Saltanattan Milli Egemenliğe Çağdaş Devlete Doğru Çağdaş Uygarlığa Doğru Adımlar Türk Çağdaşlaşması Cumhuriyet / Ne Mutlu Türküm Diyene Halkçılık / Toplumda Devlet Desteği Laiklik / Her Alanda Yenilik İnkılapların Temel Dayanağı / Cumhuriyet Bize Emanet Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk ün Ölümü Yine Bir Dünya Savaşı / Türkiye'ye Yönelik Tehditler SSCB Dağıldıktan Sonra / Avrupa Birliğine (AB) Doğru İnanç (Kaza ve Kader) İbadet (Zekât, Hac ve Kurban İbadeti) Hz. Muhammed (Hz. Muhammed in Hayatından Örnek Davranışlar) 7 Kur an ve Yorumu (İslâm Düşüncesinde Yorumlar) 8 Ahlak (Din ve Güzel Ahlak) 9 Din ve Kültür (Dinler ve Evrensel Öğütleri) Toplam

24 Ürün Detaylar 0-0 // 8. S n f Program - ngilizce // Deneme Sınavı Ünite Adı TGS 09 KE DS 8. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI NG L ZCE Okullar için haz rlanan deneme s navlar uygulama takviminde belirtilen tarihlerde, (bkz.syf.08) y ll k plandaki konular kapsayacak flekilde düzenleniyor. İNGİLİZCE Friendship Road To Success İmproving One's Looks Dreams ATATÜRK Detective Stories Personal Experiences Cooperation in the family Success Stories Reading for Adjectives for Personal Quality Conditionals Adjectives and Adverbs Adjectives for Physical Appearance Modals and Imperatives Too - Enough Past Continuous Tense When - While Could - Couldn't Past Continuous Tense and Past Simple Tense Present Perfect Tense (Ever-Never) Present Perfect Tense (Just-Already-Yet) Expressing Gratitude/ Apology / Refusal Present Perfect Tense (For-Since-How long) Connectors So.. that / Such... that Entertainment WH- Questions Personal Vocabulary about personal goals Goals Want / Would Like Personality Adjectives Types Vocabulary about personality types Language Expressing Opinion Learning and Judgment Precautionary In case Measures / So that Preferences Would rather / Prefer Empathy Expressing Agreement / Disagreement /Sympathy 7 5 Toplam

25 Ürün Detaylar 0-0 KE YT 7. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI L STELER

26 Ürün Detaylar 0-0 // 7. S n f Program - Türkçe // Kazanım Alanı Test Adedi Kavrama Testi Etkinlik Testi KDS Adedi Söz Varlığını Zenginleştirme 0 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam KE YT0 TÜRKÇE Metni Anlama ve Çözümleme - Metni Anlama ve Çözümleme - Yazma Dil Bilgisi Cümlenin Anlam Özellikleri Cümle Yorumu Metin Yorumu ve Görsel Okuma Düşünceyi Geliştirme Yolları Yazım Kuralları ktalama İşaretleri Fiiller Zarflar Farklı Görevlerdeki Kelimeler 8 7. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST- KDS L STELER TÜRKÇE 5 Toplam 9 9 0

27 Ürün Detaylar 0-0 // 7. S n f Program - Matematik // Ünite Adı Test Adedi Kavrama Testi Etkinlik Testi KDS Adedi KE YT0 7. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST- KDS L STELER MATEMATİK Tam Sayılardan Rasyonel Sayılara Rasyonel Sayılar, Cebir, Çember İşbirliği Orantıdan Çıktık Yola Cebir ve Olasılık Yaşamımızdaki Matematik Geometri ve Ölçme Tam Sayılarla İşlemler Rasyonel Sayıları Tanıyalım Düzlemdeki Doğrular Rasyonel Sayılarla İşlemler Cebirsel İfadeler Çember ve Daire Oran ve Orantı Çokgenler Hayatımızdaki Grafikler Rasyonel Sayılarla Adım Adım İşlemler Doğrusal Denklemler ve Grafikleri Olasılık Simetri ve Süsleme Üslü Nicelikler Alışverişteki Yüzde Hesapları Geometrik Cisimler Alan ve Hacim Bağıntıları MATEMAT K 6 Toplam 0 6

28 Ürün Detaylar 0-0 // 7. S n f Program - Fen ve Teknoloji // Ünite Adı Test Adedi Kavrama Testi Etkinlik Testi KDS Adedi KE YT0 7. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST- KDS L STELER FEN ve TEKNOLOJ FEN VE TEKNOLOJİ Vücudumuzda Sistemler Kuvvet ve Hareket Yaşamımızdaki Elektrik Maddenin Yapısı ve Özellikleri Işık İnsan ve Çevre Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi 0 Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemimizin Sağlığı 0 Boşaltım Sistemimiz Vücudumuzdan Atıkları Uzaklaştırır 0 Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimiz 0 Duyu Organlarımız 05 Vücudumuzdaki Sistemler 06 Yayları Tanıyalım 07 İş ve Enerji 08 Hayatımızı Kolaylaştıran Makineler 09 Enerji ve Sürtünme Kuvveti 0 Kuvvet ve Hareket Elektriklenme Elektrik Akımı Nedir? Seri ve Paralel Bağlama Yaşamımızdaki Elektrik 5 Elementler ve Sembolleri 6 Atomun Yapısı 7 Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler 8 Kimyasal Bağ 9 Bileşikler ve Formülleri 0 Karışımlar Maddenin Yapısı ve Özellikleri Beyaz Işık Gerçekten Beyaz mıdır? / Işığın Soğurulması Işığın Kırılması Mercekler 5 Işık 6 Ekosistemler 7 Biyolojik Çeşitlilik / Çevre Sorunları ve Etkileri 8 İnsan ve Çevre 9 Gök Cisimlerini Tanıyalım 0 Güneş Sistemi / Uzay Araştırmaları Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi 7 Toplam 0 8 0

29 Ürün Detaylar 0-0 // 7. S n f Program - Sosyal Bilgiler // KE YT0 7. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST- KDS L STELER SOSYAL B LG LER SOSYAL BİLGİLER Ünite Adı Test Adedi Kavrama Testi İletişim ve İnsan İlişkileri 0 İletişim Benimle Başlar Meraklı Gözler TRT'de 0 Özgürlükler Üzerine Panel Yapıyoruz Atatürk ve İletişim 0 Nerelerde Yaşıyoruz? Ülkemizde Nüfus 0 Niçin Sayılıyoruz? Devlet Vatandaş El Ele Merhaba Doyduğum Toprak 05 Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü 06 Anadolu, Anayurt 07 Kuruluş 08 Osmanlı Devleti Yeni Başkentinde Türk Tarihinde 09 Farklı Kültürler Bir Arada Yaşadı Yolumuz Sivas'a Düştü Yolculuk Etkiledik, Etkilendik Ama Nasıl? Seyyahların Gözünden 0 Osmanlı Kültürü Yenilikler ve Osmanlı Devleti Zaman İçinde Bilim Buluşların Serüveni Söz Uçar, Yazı Kalır Bilim Mirası Ekonomi ve Değişim ve Gelişim Toprak Ana Sosyal Hayat Devletler Nasıl Gelişir? Kol Gücünden Makine Gücüne 5 Hiç Bitmeyen Destek Mesleğimi Nasıl Seçmeliyim? 6 Kurultaydan Meclise Cumhuriyet'in Bekçilerine Yaşayan Demokrasi Yönetimin Özü Çevre Yasası, Hükümetlerin Tasası 7 İzci Daima Hazırdır Ülkeler Arası Köprüler 8 İki Kurşun ve Milyonlarca Kayıp 9 Dünyada Neler Oluyor? Neden Yaşatmalıyız? Etkinlik Testi KDS Adedi 8 Toplam 0 8

30 Ürün Detaylar 0-0 // 7. S n f Program - ngilizce // Ünite Adı Test Adedi KDS Adedi KE YT05 7. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST- KDS L STELER NG L ZCE İNGİLİZCE Interesting Beliefs 0 Adjectives 0 Conditionals Tourist Attractions Computers TV Programs Inventors and Explorers Giving Directions Asking For Price Comparative Form Of Adjectives Expressing Opinion Simple Past Tense Our Natural Heritage Fashion Old Days Tales and Legends Giving Advice (Let's, Should, Had better) Superlative Form Of Adjectives Past Form Of "to be" Simple Past Tense (When) Amazing History Connectors Skills Could / Couldn't Would like Changing Lifestyles Technology:Friend or Foe Ecology 5 6 Used to Adjectives Modals / Vocubulary Modern Medicine 7 Modals... World 8 Revision 9 Vocabulary 0 Reading Compherension 9 Toplam 8

31 Ürün Detaylar 0-0 KE CK 7. SINIF ÇALIfiMA K TAPLARI ÇER KLER 0

32 Ürün Detaylar 0-0 // 7. S n f Program - TÜRKÇE // Sayfa Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam Cümlenin Anlam Özellikleri Cümle Yorumu Metin Yorumu ve Görsel Okuma Düşünceyi Geliştirme Yolları KE CK0 7. SINIF ÇALIfiMA K TAPLARI ÇER KLER TÜRKÇE Yazım Kuralları ktalama İşaretleri Filler Zarflar 7

33 Ürün Detaylar 0-0 // 7. S n f Program - MATEMAT K // Sayfa Tam Sayılarla İşlemler Rasyonel Sayıları Tanıyalım Düzlemdeki Doğrular Rasyonel Sayılarla İşlemler Cebirsel İfadeler KE CK0 7. SINIF ÇALIfiMA K TAPLARI ÇER KLER MATEMATİK Çember ve Daire Oran ve Orantı Çokgenler Hayatımızdaki Grafikler Rasyonel Sayılarla Adım Adım İşlemler Doğrusal Denklemler ve Grafikleri Olasılık 96 Simetri ve Süsleme Üslü Nicelikler Alışverişteki Yüzde Hesapları Geometrik Cisimler Alan ve Hacim Bağıntıları

34 Ürün Detaylar 0-0 // 7. S n f Program - FEN VE TEKNOLOJ // Sayfa Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemimizin Sağlığı Boşaltım Sistemimiz Vücudumuzdan Atıkları Uzaklaştırır Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimiz Duyu Organlarımız Yayları Tanıyalım KE CK0 7. SINIF ÇALIfiMA K TAPLARI ÇER KLER FEN VE TEKNOLOJİ İş ve Enerji Hayatımızı Kolaylaştıran Makineler Enerji ve Sürtünme Kuvveti Elektriklenme Elektrik Akımı Nedir? Seri ve Paralel Bağlama Elementler ve Sembolleri Atomun Yapısı Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler Kimyasal Bağ 7 Bileşikler ve Formülleri Karışımlar Beyaz Işık Gerçekten Beyaz mıdır? / Işığın Soğurulması Işığın Kırılması Mercekler Ekosistemler Biyolojik Çeşitlilik / Çevre Sorunları ve Etkileri Gök Cisimlerini Tanıyalım Güneş Sistemi / Uzay Araştırmaları

35 Ürün Detaylar 0-0 // 7. S n f Program - SOSYAL B LG LER // Sayfa İletişim ve İnsan İlişkileri Ülkemizde Nüfus KE CK0 SOSYAL BİLGİLER Türk Tarihinde Yolculuk Zaman İçinde Bilim Ekonomi ve Sosyal Hayat Yaşayan Demokrasi Ülkeler Arası Köprüler SINIF ÇALIfiMA K TAPLARI ÇER KLER

36 Ürün Detaylar 0-0 // 7. S n f Program - NG L ZCE // Sayfa Revision of Tenses Prepositions of Place and Direction Permission and Request Let s, Shall, Why don t we Adjectives and Adverbs KE CK05 7. SINIF ÇALIfiMA K TAPLARI ÇER KLER İNGİLİZCE Comparative Forms of Adjectives Superlative Forms of Adjectives Comparative - Superlative Form of Adjectives Expressing Opinion Past Form of to be Simple Past Tense Modals 56 Vocabulary Could / Couldn t Reading Comprehension Used to Would like / Want to / Preferences Revision 5

37 Ürün Detaylar 0-0 KE DS 7. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI 6

38 Ürün Detaylar 0-0 // 7. S n f Program - Türkçe // Deneme Sınavı TGS 09 KE DS 7. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI TÜRKÇE Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam Cümlenin Anlam Özellikleri Cümle Yorumu Metin Yorumu ve Görsel Okuma Düşünceyi Geliştirme Yolları Yazım Kuralları ktalama İşaretleri Fiil Zarflar TÜRKÇE Okullar için haz rlanan deneme s navlar uygulama takviminde belirtilen tarihlerde, (bkz.syf.) y ll k plandaki konular kapsayacak flekilde düzenleniyor. 7 Toplam

39 Ürün Detaylar 0-0 // 7. S n f Program - Matematik - I // Deneme Sınavı KE DS 7. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI MATEMAT K - I Okullar için haz rlanan deneme s navlar uygulama takviminde belirtilen tarihlerde, (bkz.syf.) y ll k plandaki konular kapsayacak flekilde düzenleniyor. MATEMATİK - I Tam Sayılarla İşlemler Rasyonel Sayılar Rasyonel Sayılarla İşlemler Tam Sayıların Kuvveti ve Örüntüler Cebirsel İfadelerle İşlemler Denklemler ve Koordinat Sistemi Diklik ve Paralellik Oran ve Orantı Bilinçli Tüketim Aritmetiği Dönüşüm Geometrisi Çokgenlerin Özellikleri Motiflerle Süsleme Çember ve Dairenin Özellikleri Çember ve Bayrağımız Daire ve Daire Dilimi Çokgenlerin Eşliği ve Benzerliği Yaşamımızdaki Grafikler Faktöriyel ve Permütasyon Olasılık Dörtgenler ve Alan Bağıntıları Geometrik Cisimler Dik Dairesel Silindir Toplam

40 Ürün Detaylar 0-0 // 7. S n f Program - Matematik - II // Deneme Sınavı KE DS 7. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI MATEMAT K - II Okullar için haz rlanan deneme s navlar uygulama takviminde belirtilen tarihlerde, (bkz.syf.) y ll k plandaki konular kapsayacak flekilde düzenleniyor. MATEMATİK - II Tam Sayılarla İşlemler Rasyonel Sayıları Tanıyalım Düzlemdeki Doğrular Rasyonel Sayılarla İşlemler Cebirsel İfadeler Çember ve Daire Oran ve Orantı Çokgenler Hayatımızdaki Grafikler Rasyonel Sayılarla Adım Adım İşlemler Doğrusal Denklemler ve Grafikleri Faktöriyel ve Permütasyon Olasılık Simetri ve Süsleme Üslü Nicelikler Alışverişteki Yüzde Hesapları Geometrik Cisimler Dörtgensel Bölgelerin Alanı Çember ve Dairede Alan Dik Dairesel Silindir Toplam

41 Ürün Detaylar 0-0 // 7. S n f Program - Fen ve Teknoloji // Deneme Sınavı TGS 09 KE DS 7. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI FEN VE TEKNOLOJ Okullar için haz rlanan deneme s navlar uygulama takviminde belirtilen tarihlerde, (bkz.syf.) y ll k plandaki konular kapsayacak flekilde düzenleniyor. FEN VE TEKNOLOJİ Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemimizin Sağlığı Boşaltım Sistemimiz Vücudumuzdan Atıkları Uzaklaştırır Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimiz Duyu Organlarımız Yayları Tanıyalım İş ve Enerji Hayatımızı Kolaylaştıran Makineler Enerji ve Sürtünme Kuvveti Elektriklenme Elektrik Akımı Nedir? Seri ve Paralel Bağlama Elementler ve Sembolleri Atomun Yapısı Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler Kimyasal Bağ Bileşikler ve Formülleri Karışımlar Işığın Soğurulması Beyaz Işık Gerçekten Beyaz mıdır? Işığın Kırılması Mercekler Ekosistemler Biyolojik Çeşitlilik Çevre Sorunları ve Etkileri Gök Cisimlerini Tanıyalım Güneş Sistemi Uzay Araştırmaları Toplam

42 Ürün Detaylar 0-0 // 7. S n f Program - Sosyal Bilgiler // Deneme Sınavı TGS 09 KE DS 7. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI SOSYAL B LG LER Okullar için haz rlanan deneme s navlar uygulama takviminde belirtilen tarihlerde, (bkz.syf.) y ll k plandaki konular kapsayacak flekilde düzenleniyor. SOSYAL BİLGİLER İletişim "Benimle" Başlar / Meraklı Gözler TRT'de Özgürlükler Üzerine / Atatürk ve İletişim Nerelerde Yaşıyoruz? / Niçin Sayılıyoruz? Devlet Vatandeş El Ele / Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü Anadolu, Anayurt / Kuruluş / Osmanlı Devleti Yeni Başkentinde Farklı Kültürler Bir Arada Yaşadı / Yolumuz Sivas'a Düştü Etkiledik, Etkilendik Ama Nasıl? / Yenilikler ve Osmanlı Devleti Buluşların Serüveni / Söz Uçar, Yazı Kalır Bilim Mirası / Değişim ve Gelişim Toprak Ana Devletler Nasıl Gelişir? / Kol Gücünden Makine Gücüne Geçiş Hiç Bitmeyen Destek / Mesleğimi Nasıl Seçmeliyim? Kurultaydan Meclise / Cumhuriyetin Bekçilerine Yönetimin Özü / İzci Daima Hazırdır İki Kurşun ve Milyonlarca Kayıp Dünya'da Neler Oluyor? Neden Yaşatmalıyız? İnanç (Melek ve Ahiret İnancı) İbadet (Ramazan Ayı ve Oruç İbadeti) Hz. Muhammed (Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed) Kur'an ve Yorumu (Kur'an'da Akıl ve Bilgi) Ahlak (İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar) Din ve Kültür (Kültürümüz ve Din) Toplam

43 Ürün Detaylar 0-0 // 7. S n f Program - ngilizce // Deneme Sınavı Ünite Adı TGS 09 KE DS 7. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI NG L ZCE Okullar için haz rlanan deneme s navlar uygulama takviminde belirtilen tarihlerde, (bkz.syf.) y ll k plandaki konular kapsayacak flekilde düzenleniyor. İNGİLİZCE Interesting Beliefs Tourist Attractions Our Natural Heritage Computers Fashion TV Programmes Old Days Inventors and Explorers Tales and Legends Amazing History Skills Changing Life Styles Technology Ecology Modern Medicine Inner World Adjectives Giving Directions / Asking for Price Giving Advice / Imperatives Comparative Forms of Adjectives Likes / Dislikes / Preference Past Form of "to be" Simple Past Tense Connectors Could / Couldn't Used to Superlative Forms of Adjectives Expressing Opinion / Agreement and Disagreement Vocabulary If Linking Verbs / Participial Adjectives Toplam

44 Ürün Detaylar 0-0 KE YT 6. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI L STELER 5

45 Ürün Detaylar 0-0 // 6. S n f Program - Türkçe // Kazanım Alanı Test Adedi Kavrama Testi Etkinlik Testi KDS Adedi KE YT0 6. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST- KDS L STELER TÜRKÇE Söz Varlığını Zenginleştirme Metni Anlama ve Çözümleme - Metni Anlama ve Çözümleme - Yazma Dil Bilgisi Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam Cümlenin Anlam Özellikleri Cümle Yorumu Metin Yorumu Düşünceyi Geliştirme Yolları Ses Olayları Yazım Kuralları ktalama İşaretleri Kelime Yapısı Kelime Türleri (İsim) Kelime Türleri (Zamir) Hâl Ekleri ve İyelik Ekleri İsim Tamlamaları Kelime Türleri (Sıfat ve Sıfat Tamlaması) Kelime Türleri (Edat, Bağlaç, Ünlem) Farklı Görevlerdeki Kelimeler 6 TÜRKÇE 5 Toplam 5 0

46 Ürün Detaylar 0-0 // 6. S n f Program - Matematik // Ünite Adı Test Adedi Kavrama Testi Etkinlik Testi ÜTS Adedi KE YT0 6. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST- KDS L STELER MATEMAT K MATEMATİK Güzel Bir Yolculuğa Başlıyoruz Sayılardan Geometriye Matematik ve Sanat Sayılardan Olasılığa Yansımalar Ondalık Kesirlerden Ölçmeye Açılan Kapı Alandan Hacme Ölçmenin Hikâyesi 0 Geometrik Kavramlar 0 Doğal Sayılarda Toplama ve Çarpma 0 Kümeler 0 İstatistik 05 Tam Sayılar 06 Açılar 07 Çokgenler 08 Eşlik ve Benzerlik 09 Dönüşüm Geometrisi 0 Asal Çarpanlara Ayırma ve Böl. Kuralları Asal Sayılar, EBOB EKOK Cebirsel İfadeler ve Denklem Çözme Kesirler Ondalık Kesirler 5 Oran Orantı 6 Uzunluk Ölçüleri 7 Olasılık 8 Ondalık Kesirlerle İşlemler 9 Yüzde Hesabı 0 Çokgenlerin Çevre Uzunlukları Sıvı Ölçüleri Alan ve Arazi Ölçüleri Üçgen, Kare ve Dikdörtgenin Alanı Kenar ve Çevre Uzunluğu ile Alan Ars. İlş. 5 Prizmalar 55 Toplam 0 6

47 Ürün Detaylar 0-0 // 6. S n f Program - Fen ve Teknoloji // Ünite Adı Test Adedi Kavrama Testi Etkinlik Testi KDS Adedi KE YT0 6. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST- KDS L STELER FEN ve TEKNOLOJ FEN VE TEKNOLOJİ Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Kuvvet ve Hareket Maddenin Tanecikli Yapısı Yaşamımızdaki Elektrik Vücudumuzdaki Sistemler Madde ve Isı Işık ve Ses Yer Kabuğu Nelerden Oluşur? 0 Hücre 0 İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme 0 Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 0 Çiçekli Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 05 Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 06 Sürati Hesaplayalım 07 Kuvveti Ölçelim, Dengelenmiş ve Dengelenmemiş Kuvv. 08 Ağırlık Bir Kuvvettir 09 Kuvvet ve Hareket 0 Maddenin Yapıtaşları: Atomlar Elementler, Bileşikler, Moleküller Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Maddenin Halleri ve Tanecikli Yapı Maddenin Tanecikli Yapısı 5 Elektrik Enerjisini İleten ve İletmeyen Maddeler 6 Elektriksel Direnç 7 Yaşamımızdaki Elektrik 8 Destek ve Hareket Sistemi 9 Dolaşım Sistemi 0 Solunum Sistemi Vücudumuzdaki Sistemler Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı Isının Yayılması Isı Yalıtımı 5 Madde ve Isı 6 Çeşitli Yüzeylerde Yansıma 7 Aynalar ve Kullanım Alanları 8 Ses / Yankı / Soğurulma 9 Işık ve Ses 0 Geçmiş Zaman Hakkında Bize Rehberlik Eden Fosiller Yer Kabuğunun Doğal Anıtları Kayaçlar / Madenler / Fosiller Yer Kabuğu Nelerden Oluşur? 56 Toplam 0 8 0

48 Ürün Detaylar 0-0 // 6. S n f Program - Sosyal Bilgiler // KE YT0 6. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST- KDS L STELER SOSYAL B LG LER SOSYAL BİLGİLER Ünite Adı Test Adedi Kavrama Testi Sosyal Bilgiler 0 Olaylar Kimleri Nasıl Etkiliyor? Olgu ve Görüş Öğreniyorum Çözüm Buluyoruz Ben Etkin Bir Vatandaşım 0 Atatürk ve Sosyal Bilimler Yeryüzünde Yaşam Dünya Bir Kağıda Nasıl Sığar? Farklı Yaşam Şekilleri ve İklim Türkiye'nin İklimi Geçmişten Günümüze Yerleşme Uygarlıkların Beşiği 06 Anayurttan Anadolu'ya İpek Yolu İpek Yolu'nda 07 İslamiyet'in Doğuşu ve Yayılışı Türkler 08 İlk Türk İslam Devletleri Bozkırın Sanatkarları Ülkemizin Kaynakları 09 Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Projeler Yarışıyor 0 Vergi Verelim Dünya Alarm Veriyor! Nitelikli İnsan Ülkemiz ve Dünya Dünya'da Nüfus ve Ekonomik Faal. Kaynaklar ve İht. Uluslararası İlişkilerimiz Yardımlaşma ve İşbirliği Demokrasinin Serüveni Devletler ve Yönetim Biçimleri Demokrasi Tarihine Yol. Temel Hak ve Özgürlükler Dünden Bugüne Türk Kadını 5 Hayatın İçinden Gelecekteki Yaşam Elektronik Yüzyıl Sağlık İçin Dayanışma Emeğe Saygı Atatürk'ün 6 Gösterdiği Yol Etkinlik Testi KDS Adedi 57 Toplam 7 7 8

49 Ürün Detaylar 0-0 // 6. S n f Program - ngilizce // Ünite Adı Test Adedi KDS Adedi KE YT05 6. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST- KDS L STELER NG L ZCE İNGİLİZCE Family 0 Possessive Adjectives 0 Adjectives (Physical Appearance) Hobbies and Interests 0 Likes / Dislikes Food and Drinks Daily Life and Routines School Countable / Uncountable N. Simple Present Tense Simple Present Tense (Question and Negative Form) Quantifiers Frequency Adverbs Telling Time Weather Conditions Hygiene 0 Weather Expressions Modals (should) Parties Be Going To Suggestions / Refusing / Accepting Living Beings Games and Sports 5 Describing (How much / talking) Imperatives Safety 6 Modals (can / must) 7 When Different Places Holidays Mathematical Problems Laboratory Work Future Tense (will) Present Progressive For Future Mathematical Operations If (Type ) Different Lifestyles Would like...? Revision Vocabulary 58 Toplam 8

50 Ürün Detaylar 0-0 KE CK 6. SINIF ÇALIfiMA K TAPLARI ÇER KLER 59

51 Ürün Detaylar 0-0 // 6. S n f Program - TÜRKÇE // Sayfa Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam Cümlenin Anlam Özellikleri Cümle Yorumu Ses Olayları 5 Yazım Kuralları 6 KE CK0 6. SINIF ÇALIfiMA K TAPLARI ÇER KLER TÜRKÇE ktalama İşaretleri Kelime Türleri - (İsim) Kelime Yapısı Metin Yorumu Kelime Türleri - (Zamir, Sıfat) Tamlamalar Kelime Türleri - (Edat, Bağlaç, Ünlem)

52 Ürün Detaylar 0-0 // 6. S n f Program - MATEMAT K // Sayfa Geometrik Kavramlar Doğal Sayılarda Toplama ve Çarpma Kümeler İstatistik Tam Sayılar KE CK0 6. SINIF ÇALIfiMA K TAPLARI ÇER KLER MATEMATİK Açılar Çokgenler Eşlik ve Benzerlik Dönüşüm Geometrisi Asal Çarpanlara Ayırma ve Böl. Kuralları Asal Sayılar, EBOB EKOK Cebirsel İfadeler ve Denklem Çözme Kesirler Ondalık Kesirler 0 Oran Orantı Uzunluk Ölçüleri Olasılık Ondalık Kesirlerle İşlemler Yüzde Hesabı Çokgenlerin Çevre Uzunlukları Sıvı Ölçüleri Alan ve Arazi Ölçüleri Üçgen, Kare ve Dikdörtgenin Alanı Kenar ve Çevre Uzunluğu ile Alan Ars. İlş. 6 Prizmalar

53 Ürün Detaylar 0-0 // 6. S n f Program - FEN VE TEKNOLOJ // Sayfa Hücre İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Çiçekli Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme Sürati Hesaplayalım KE CK0 6. SINIF ÇALIfiMA K TAPLARI ÇER KLER FEN VE TEKNOLOJİ Kuvveti Ölçelim, Dengelenmiş ve Dengelenmemiş Kuvvetler Ağırlık Bir Kuvvettir Maddenin Yapıtaşları: Atomlar, Elementler, Bileşikler, Moleküller Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Maddenin Halleri ve Tanecikli Yapı Hangi Maddeler Elektrik Enerjisini İletir? Ampul Parlaklığı / Elektriksel Direnç Destek ve Hareket Sistemi Dolaşım Sistemi 7 Solunum Sistemi Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı Isının Yayılması Isı Yalıtımı Işık Madde İle Karşılaşınca Ne Olur? / Yansıma Aynalar ve Kullanım Alanları Ses Madde İle Karşılaşınca Ne Olur? / Yankı / Soğurulma Kayaçlar / Madenler / Fosiller Erozyon / Yer Altı ve Yer Üstü Su Kaynakları / Doğal Anıtlar 6

54 Ürün Detaylar 0-0 // 6. S n f Program - SOSYAL B LG LER // Sayfa Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Coğrafi Konum Harita Bilgisi İklimler ve İnsanlar KE CK0 6. SINIF ÇALIfiMA K TAPLARI ÇER KLER SOSYAL BİLGİLER Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü Anadolu ve Mezopotamya Medeniyetleri İlk Türk Devletleri Yeni Bir Din Doğuyor Türklerin Yeni Yaşamı Ülkemizin Kaynakları Ülkemiz ve Dünya Demokrasinin Serüveni 56 Elektronik Yüzyıl 6

55 Ürün Detaylar 0-0 // 6. S n f Program - NG L ZCE // Sayfa Present form of to be Possessive Pronouns / Possessive s / Adjectives Simple Present Tense There is, There are / Some, Any Quantifiers KE CK05 6. SINIF ÇALIfiMA K TAPLARI ÇER KLER İNGİLİZCE Frequency Adverbs Simple Present Tense for Regulations and Rules Prepositions of Place and Direction What is the weather like? / Imperatives Modals (Should - Can) Imperatives Present Continuous Tense Have got, Has got / Adjectives 56 Vocabulary Can, Can t / Must, Mustn t Simple Future Tense (will / be going to) Adjectives and Adverbs If / When Revision 6

56 Ürün Detaylar 0-0 KE DS 6. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI 65

57 Ürün Detaylar 0-0 // 6. S n f Program - Türkçe // Deneme Sınavı KE DS 6. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI TÜRKÇE Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam Cümlenin Anlam Özellikleri Cümle Yorumu Metin Yorumu Ses Olayları Yazım Kuralları ktalama İşaretleri Kelime Yapısı Kelime Türleri - (İsim) Kelime Türleri - (Zamir, Sıfat) Tamlamalar Kelime Türleri - (Edat, Bağlaç, Ünlem) TÜRKÇE Okullar için haz rlanan deneme s navlar uygulama takviminde belirtilen tarihlerde, (bkz.syf.) y ll k plandaki konular kapsayacak flekilde düzenleniyor. 66 Toplam

58 Ürün Detaylar 0-0 // 6. S n f Program - Matematik - I // Deneme Sınavı KE DS 6. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI MATEMAT K - I Okullar için haz rlanan deneme s navlar uygulama takviminde belirtilen tarihlerde, (bkz.syf.) y ll k plandaki konular kapsayacak flekilde düzenleniyor. MATEMATİK Kümeler Çarpanlara Ayırma, Bölünebilme Asal Sayılar, EBOB EKOK Kesirler Ondalık Kesirler Cebirsel İfadeler, Denklem Çözme Doğal Sayılar, Tam Sayılar Oran Orantı, Yüzde Uzunluk Ölçüleri, Sıvı Ölçüleri Geometrik Kavramlar Açılar Çokgenler Eşlik ve Benzerlik Dönüşüm Geometrisi Çokgenlerin Çevre Uzunlukları Alan ve Arazi Ölçüleri Üçgen, Kare ve Dikdörtgenin Alanı Prizmalar Olasılık İstatistik 0 67 Toplam

59 Ürün Detaylar 0-0 // 6. S n f Program - Matematik - II // Deneme Sınavı KE DS 6. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI MATEMAT K - II Okullar için haz rlanan deneme s navlar uygulama takviminde belirtilen tarihlerde, (bkz.syf.) y ll k plandaki konular kapsayacak flekilde düzenleniyor. MATEMATİK Doğal Sayılar Geometrik Kavramlar Çokgenler Eşlik Benzerlik Dönüşüm Geometrisi Kümeler Doğal Sayılarla Top. ve Çarp. İstatistik Tam Sayılar Asal Çap. Ay. Böl. Kuralları Asal Sayılar EBOB EKOK Açılar Cebirsel ifadeler ve Denklem Çözme Kesirler ve Kesirlerle İşlemler Ondalık Kesirler Oran Orantı Uzunluk Ölçüleri Merk. Eğ. ve Yay. Ölç. Olasılık Ondalık Kes. İşlemler Yüzde Hesabı Çokgenlerin Çevre Uz. Sıvıları Ölçme Alan ve Arazi Ölçüleri Üçgen, Kare ve Dikdörtgenin Alanı Kenar ve Çevre Uz. Ar. İlişki Prizmaların Alan ve Hacimleri Toplam

60 Ürün Detaylar 0-0 // 6. S n f Program - Fen ve Teknoloji // Deneme Sınavı Hücre 6 0 İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 0 Çiçekli Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme 05 Sürati Hesaplayalım KE DS Kuvveti Ölçelim, Dengelenmiş ve Dengelenmemiş Kuvvetler Ağırlık Bir Kuvvettir 6. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI FEN VE TEKNOLOJ Okullar için haz rlanan deneme s navlar uygulama takviminde belirtilen tarihlerde, (bkz.syf.) y ll k plandaki konular kapsayacak flekilde düzenleniyor. FEN VE TEKNOLOJİ Maddenin Yapıtaşları: Atomlar Elementler, Bileşikler, Moleküller Fiziksel Değişim Kimyasal Değişim Maddenin Halleri ve Tanecikli Yapı Hangi Maddeler Elektrik Enerjisini iletir? Elektrik Çarpmalarından Korunalım Yalıtkanlar Sizi Korusun İletkeni Değiştir, Ampulün Parlaklığı Değişsin Elektriksel Direnç Nedir? Ampulün de Bir Direnci Vardır Destek ve Hareket Sistemi Dolaşım Sistemi Solunum Sistemi Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı Isının Yayılması Isı Yalıtımı Işık Madde ile Karşılaşınca Ne Olur? Çeşitli Yüzeylerde Yansıma Aynalar ve Kullanım Alanları Ses Madde ile Karşılaşınca Ne Olur? Bir Ses Oyunu : Yankı Sesin Soğurulması 0 Kayaçları Sınıflandıralım Madenler ve Teknoloji Geçmiş Hakkında Bize Rehberlik Eden Fosiller Toprak Çeşitleri ve Erozyon 69 5 Yer Altı ve Yer Üstü Kaynakları Nelerdir? Yerkabuğunun Doğal Anıtları Toplam

61 Ürün Detaylar 0-0 // 6. S n f Program - Sosyal Bilgiler // Deneme Sınavı KE DS 6. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI SOSYAL B LG LER Okullar için haz rlanan deneme s navlar uygulama takviminde belirtilen tarihlerde, (bkz.syf.) y ll k plandaki konular kapsayacak flekilde düzenleniyor. SOSYAL BİLGİLER Sosyal Bilgiler Öğreniyorum Haritaları Anlamak Koordinatlar Dünyası İklimler ve İnsanlar Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü Anadolu ve Mezopotamya Medeniyetleri Destan Yazanlar / İpek Yolu Çöle İnen Nur Türk Büyükleri Kendilerini Anlatıyor / Moğolistandaki Türk Anıtları Projesi Ülkemizde Ekonomik Faaliyetler / Vergi Vererek Kazanıyoruz Doğal Kaynaklarımız Tükenmesin / Nitelikli İnsan Gücü ve Girişimcilik Ülkemiz ve Dünya Demokrasinin Serüveni Elektronik Yüzyıl İnanç (Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İnanç) İbadet (Namaz İbadeti) Hz.Muhammed (Son Peygamber Hz.Muhammed) Kur'an ve Yorumu (Kur'an-ı Kerim'in Temel Eğitici Nitelikleri) Ahlak (İslam'ın Sakınılmasını İstediği Davranışlar) Din ve Kültür (İslamiyet ve Türkler) Toplam

62 Ürün Detaylar 0-0 // 6. S n f Program - ngilizce // Deneme Sınavı Ünite Adı KE DS 6. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI NG L ZCE Okullar için haz rlanan deneme s navlar uygulama takviminde belirtilen tarihlerde, (bkz.syf.) y ll k plandaki konular kapsayacak flekilde düzenleniyor. İNGİLİZCE Family Hobbies And Interests Food And Drinks Daily Life And Routines School Weather Conditions Hygiene Parties Living Beings Games and Sports Safety Different Places Holidays Laboratory Work Diffirent Life Styles Adjectives Possessive 's Likes / Dislikes Quantifiers Countables / Uncountables Simple Present Tense Frequency Adverbs Simple Present Tense with WH- Questions Expressing Weather Conditions in Simple Present Tense Imperatives Making suggestions Making Invitations in Present Continuous for Future / Acceptance and Refusal Vocabulary Modals Be Going to / Will If Vocabulary Toplam

63 Ürün Detaylar 0-0 KE YT 5. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI L STELER 7

64 Ürün Detaylar 0-0 // 5. S n f Program - Türkçe // Tema Adı Test Adedi Kavrama Testi Etkinlik Testi KDS adedi Anlam Bilgisi I 0 Kelimelerde Gizli Zenginlikler 0 Cümlenin Anlam Özellikleri 0 Bu Cümleden Anladığım TÜRKÇE Anlam Bilgisi II Dil Bilgisi Bütündeki Anlam Anlatım Teknikleri / Düşünceyi Geliştirme Yolları Hatasız Nasıl Yazarım? Yazıya Şekil Veren İşaretler Kelimeyi Çekiştiren Ekler KE YT0 Anlam Bilgisi III Edebiyata Doğru 09 0 Türlü Türlü Kelimeler Sorunlu Cümleler Yazı Türlerini Tanıyorum 5. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST- KDS L STELER TÜRKÇE 7 Toplam 7 7

65 Ürün Detaylar 0-0 // 5. S n f Program - Matematik // Ünite Adı Test Adedi Kavrama Testi Etkinlik Testi KDS adedi KE YT0 5. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST- KDS L STELER MATEMATİK. Ünite. Ünite. Ünite. Ünite 5. Ünite 0 Doğal Sayılar 0 Doğal Sayılarla İşlemler 0 Zaman Ölçü Birimleri ve Problemler 0 Araştırma Soruları Üretme 05 Veri Toplama, Düzenleme ve Gösterme 06 Veri Analizi ve Yorumlama 07 Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler 08 Çokgenler ve Üçgen Çeşitleri 09 Kesirler 0 Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri Ondalık Gösterim Yüzdeler Uzunluk Ölçüleri Dörtgenlerin Özellikleri 5 Alan Ölçme 6 Geometrik Cisimler 5 MATEMAT K 7 Toplam 6 6 5

66 Ürün Detaylar 0-0 // 5. S n f Program - Fen ve Teknoloji // Ünite Adı Vücudumuz Bilmecesini Çözelim / Canlılar ve Hayat Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi / Fiziksel Olaylar 0 Besinler ve Özellikleri 0 Besinlerin Sindirimi 0 Vücudumuzda Boşaltım 0 Kuvvetin Ölçülmesi 05 Sürtünme Kuvveti Test Adedi Kavrama Testi Etkinlik Testi KDS adedi KE YT0 5. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST- KDS L STELER FEN ve TEKNOLOJ FEN VE TEKNOLOJİ Maddenin Değişimi / Madde ve Değişim Işığın ve Sesin Yayılması / Fiziksel Olaylar Canlılar Dünyasını Gezelim ve Tanıyalım / Canlılar ve Hayat Yaşamımızın Vazgeçilmezi: Elektrik / Fiziksel Olaylar Yerkabuğunun Gizemi / Dünya ve Evren 06 Maddenin Hâl Değişimi 07 Maddenin Ayırt Edici Özellikleri 08 Isı ve Sıcaklık 09 Isı Maddeleri Etkiler 0 Işık Ses Canlıları Tanıyalım İnsan ve Çevre İlişkisi Elektrik Devresindeki Lamba Parlaklığı Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi ve 5 Devre Şemaları 6 Yerkabuğunda Neler Var? 7 Erozyon ve Heyelanın Yerkabuğuna Etkisi 8 Yer Kabuğundaki Yer Altı ve Yer Üstü Suları Hava, Toprak ve Su Kirliliği 75 Toplam 5 7 6

67 Ürün Detaylar 0-0 // 5. S n f Program - Sosyal Bilgiler // SOSYAL BİLGİLER Ünite Adı Haklarımı Öğreniyorum Adım Adım Türkiye Bölgemizi Tanıyalım Ürettiklerimiz Gerçekleşen Düşler Toplum İçin Çalışanlar Bir Ülke, Bir Bayrak Hepimizin Dünyası Haklarımı Öğreniyorum Adım Adım Türkiye Bölgemizi Tanıyalım Ürettiklerimiz Gerçekleşen Düşler Toplum İçin Çalışanlar Bir Ülke, Bir Bayrak Hepimizin Dünyası Test Adedi Kavrama Testi Etkinlik Testi KDS adedi KE YT0 5. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST- KDS L STELER SOSYAL B LG LER 76 Toplam 8 8

68 Ürün Detaylar 0-0 // 5. S n f Program - ngilizce // Ünite Adı Test Adedi KDS Adedi KE YT05 5. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST- KDS L STELER İNGİLİZCE UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT 5 UNIT 6 UNIT 7 UNIT 8 UNIT 9 UNIT 0 0 My Daily Routine 0 My town 0 Revision 0 Hello! 05 Games and Hobbies 06 Revision 07 Health 08 Review 09 Movies 0 Revision Party Time Fitness Revision The Animal Shelter 5 Festivals 6 Review NG L ZCE 77 Toplam 6

KE DS 7. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI

KE DS 7. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI Ürün Detaylar 0-0 Ürün Detaylar 0-0 // 7. S n f Program - Türkçe // 0 0 0 0 0 TGS 0 TÜRKÇE 0 0 0 0 0 0 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam Cümlenin Anlam Özellikleri Cümle Yorumu Metin Yorumu ve Görsel

Detaylı

KE YT 6. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI L STELER

KE YT 6. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI L STELER Ürün Detaylar 03-04 KE00-06.0YT YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI 53 Ürün Detaylar 03-04 // 6. S n f Program - Türkçe // Kazanım Alanı Test KE00-06.0YT0 TÜRKÇE Söz Varlığını Zenginleştirme Metni

Detaylı

KE YT 7. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI L STELER

KE YT 7. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI L STELER Ürün Detaylar 0-04 KE00-07.0YT YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI 4 Ürün Detaylar 0-04 // 7. S n f Program - Türkçe // Kazanım Alanı Test Söz Varlığını Zenginleştirme 0 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında

Detaylı

8. SINIF EV ÇALIŞMALARI LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF EV ÇALIŞMALARI LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE 01 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - I 02 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - II 03 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - III 04 Cümlenin Anlam Özellikleri - I 05 Cümlenin Anlam

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. DİL BİLGİSİ Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 1. Yazma Kurallarını Uygulama

Detaylı

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE Ünite Ünite 01 Kelime Gruplarında Anlam - I 29 Cümlenin Öğeleri - I (Cümlenin Temel Ögeleri) 02 Kelime Gruplarında Anlam - II 03 Kelime Gruplarında Anlam - III 04 Kelime Gruplarında Anlam - IV 05

Detaylı

8. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlam Eş Anlam, Zıt ve Olumsuz Anlam Eş Seslilik, Ortak Kök Kelime Grupları ve Deyim Anlamı İkilemeler ve Yansıma Kelimeler Ad Aktarması, Dolaylama

Detaylı

6-7-8. SINIF KONU ANLATIMLI

6-7-8. SINIF KONU ANLATIMLI 6-7-8. SINIF KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ÇER KLER 6.SINIF FEN VE TEKNOLOJ KONU ANLATIMLI SORU BANKASI Canl larda Üreme, Büyüme ve Geli me. Maddenin Tanecikli Yap Vücudumuzdaki Sistemler Madde ve Is. V

Detaylı

18 OCAK 2014 YÖNLENDİRME SINAVI 1 KONU DAĞILIMI 8. SINIF (2. BÖLÜM)

18 OCAK 2014 YÖNLENDİRME SINAVI 1 KONU DAĞILIMI 8. SINIF (2. BÖLÜM) 8. SINIF (1. BÖLÜM) (Sınav Süresi : 90 dk) DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (20 SORU) Eylemsiler Cümlenin Ögeleri Eylemde Çatı Tür ve Şekil Bilgisi Fraktal Yansıyan ve Dönen Şekiller Histogram Üslü Sayılar

Detaylı

NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 04.03.2010 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 04 (KDÇ - 04) KONU DAĞILIMLARI SINIF DERS KONU SORU SAYISI

NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 04.03.2010 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 04 (KDÇ - 04) KONU DAĞILIMLARI SINIF DERS KONU SORU SAYISI SINIF DERS KONU SORU SAYISI. SINIFLAR 0.0.00 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 0 (KDÇ - 0) (MEB YAYINEVİ) (DİĞER YAYINEVLERİ) HAYAT BİLGİSİ Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri Kelimede Anlam Cümle

Detaylı

2010 / SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI FORMATI 8. SINIF SBS (SEVİYE BELİRLEME SINAVI)

2010 / SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI FORMATI 8. SINIF SBS (SEVİYE BELİRLEME SINAVI) SEVİYE BELİRLEME SINAVI FORMATI SBS (SEVİYE BELİRLEME SINAVI) Türkçe 23 Türkçe 23 Matematik 20 Matematik 20 Fen ve Teknoloji 20 Fen ve Teknoloji 20 Sosyal Bilgiler 20 İnkılap Tarihi 20 Yabancı Dil 17 İngilizce

Detaylı

TÜRKÇE KONU DAĞILIMI: 1 Fiilimsi İsim Fiil Zarf Fiil Sıfat Fiil. 2 Cümlenin Öğeleri Özne Yüklem Tümleçler Özne-Yüklem Uyumu

TÜRKÇE KONU DAĞILIMI: 1 Fiilimsi İsim Fiil Zarf Fiil Sıfat Fiil. 2 Cümlenin Öğeleri Özne Yüklem Tümleçler Özne-Yüklem Uyumu TÜRKÇE KONU DAĞILIMI: 1 Fiilimsi İsim Fiil Zarf Fiil Sıfat Fiil 2 Cümlenin Öğeleri Özne Yüklem Tümleçler Özne-Yüklem Uyumu 3 Cümle Türleri Yapısına göre cümleler Anlamına göre cümleler Yüklemin yerine

Detaylı

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE Ünite Ünite 01 Anlam - I 26 Cümlenin Ögeleri - I (Cümlenin Temel Ögeleri) 02 03 04 Anlam - II Anlam - III Anlam - IV Anlam Bilgisi - I (Kelimede Anlam) 27 Cümlenin Ögeleri - II (Cümlenin Yardımcı

Detaylı

SINIF. Yayın Planı

SINIF. Yayın Planı 2010-2011 Yayın Planı 2010-2011 İÇİNDEKİLER 1- Yaprak Testler 2- Kitaplar Ödev Kitapçıkları Soru Bankaları Etkinliklerle Konu Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol

Detaylı

2010 / SINIF HAFTA SONU KURS TAKVİMİ FEN VE TEKNOLOJ İNKILAP TARİHİ

2010 / SINIF HAFTA SONU KURS TAKVİMİ FEN VE TEKNOLOJ İNKILAP TARİHİ TÜRKÇE MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJ İNKILAP TARİHİ İNGİLİZCE 55 90 80 50 50 Ağustos 2010 1 Pazar 2 Pazartesi 3 Salı 4 Çarşamba 5 Perşembe 6 Cuma 7 Cumartesi 8 Pazar 9 Pazartesi 10 Salı RAMAZAN 11 Çarşamba

Detaylı

NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 05 (KDÇ - 05) KONU DAĞILIMLARI SINIF DERS KONU SORU SAYISI

NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 05 (KDÇ - 05) KONU DAĞILIMLARI SINIF DERS KONU SORU SAYISI 08.0.00 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 0 (KDÇ - 0) SINIF DERS KONU Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri Kelimede Anlam Cümle Bilgisi Parçada Anlam Doğal Sayılar Ölçü Doğal Sayılarla Toplama

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ 2013-201 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE KONULAR 3 Fiilimsi EYLÜL Fiilimsi 1 Fiilimsi 2 Fiilimsi 3 KURBAN BAYRAMI EKİM Fiilimsi Fiilimsi 1

Detaylı

DOSYA YAYINLARI DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI TURKÇE

DOSYA YAYINLARI DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI TURKÇE TURKÇE BELGE EĞT..BAS.YAY.DAĞ.TİC.LTD.ŞTİ DERSİN ADI : TÜRKÇE 6.SINIF Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam 3 4 3 Cümlenin Anlam ve Özellikleri 3 Cümle Yorumu 4 Metin Yorumu 0 9 8 8 8 9 9 8 5 Ses Olayları

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Keşfetme Alanı (Föy No) Ünite Değerlendirme Fiilimsi Türleri Fiilimsi Türleri - 1 2

8. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Keşfetme Alanı (Föy No) Ünite Değerlendirme Fiilimsi Türleri Fiilimsi Türleri - 1 2 Kelime ve Kelime Guruplarında Anlam 2 Fiilimsiler Cümle Bilgisi Cümlede Anlam Metin Yorumu Fiil Çatısı Cümle Çeşitleri 8 Cümlede Anlam 9 Metinde Yorum 0 Yazım Kuralları 2 ktalama İşaretleri Anlatım Bozuklukları

Detaylı

DERSİN ADI : TÜRKÇE 7.SINIF

DERSİN ADI : TÜRKÇE 7.SINIF TURKÇE BELGE EĞT..BAS.YAY.DAĞ.TİC.LTD.ŞTİ DERSİN ADI : TÜRKÇE.SINIF Kelimelerde ve Kelime Gruplarında 1 Anlam 6 5 3 2 3 4 3 3 2 Cümlenin Anlam Özellikleri 2 2 1 1 2 2 2 2 3 Cümle Yorumu 2 1 2 2 2 1 1 2

Detaylı

Cevap Anahtarı TÜRKÇE. 1. Tema. 2. Tema. 3. Tema Sınıf. Sözcük Anlamı. Test 1 1-A 2-D 3-C 4-C 5-A 6-B 7-D 8-C 9-B 10-B 11-C 12-C 13-A

Cevap Anahtarı TÜRKÇE. 1. Tema. 2. Tema. 3. Tema Sınıf. Sözcük Anlamı. Test 1 1-A 2-D 3-C 4-C 5-A 6-B 7-D 8-C 9-B 10-B 11-C 12-C 13-A Cevap Anahtarý TÜRKÇE 1. Tema Sözcük Anlamı Test 1 1-A 2-D 3-C 4-C 5-A 6-B 7-D 8-C 9-B 10-B 11-C 12-C 13-A Test 2 1-B 2-B 3-A 4-B 5-D 6-C 7-B 8-A 9-B 10-D 11-D 12-C 13-C Test 3 1-D 2-B 3-A 4-A 5-A 6-D

Detaylı

2010 / SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI FORMATI

2010 / SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI FORMATI SEVİYE BELİRLEME SINAVI FORMATI SBS (SEVİYE BELİRLEME SINAVI) dağılımı Türkçe 21 Türkçe 21 Matematik 18 Matematik 18 Fen ve Teknoloji 18 Fen ve Teknoloji 18 Sosyal Bilgiler 18 Sosyal Bilgiler 18 Yabancı

Detaylı

5. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

5. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE 01 Sözcüğün Anlam Özellikleri 02 Sözcükler Arasındaki Anlam İlişkileri 03 Sözcük Grupları ve Deyimler - I 04 Sözcük Grupları ve Deyimler - II 05 Cümlenin Anlam Özellikleri 06 Cümleler Arası Anlam

Detaylı

2010 / SINIF HAFTA SONU KURS TAKVİMİ FEN VE TEKNOLOJ İNKILAP TARİHİ

2010 / SINIF HAFTA SONU KURS TAKVİMİ FEN VE TEKNOLOJ İNKILAP TARİHİ TÜRKÇE MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJ İNKILAP TARİHİ İNGİLİZCE 55 90 80 50 50 Ağustos 2010 1 Pazar 2 Pazartesi 3 Salı 4 Çarşamba 5 Perşembe 6 Cuma 7 Cumartesi 8 Pazar 9 Pazartesi 10 Salı RAMAZAN 11 Çarşamba

Detaylı

2010 / SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI FORMATI

2010 / SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI FORMATI 6. SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI FORMATI 6. SINIF SBS (SEVİYE BELİRLEME SINAVI) Dağılımı Türkçe 19 Türkçe 19 Matematik 16 Matematik 16 Fen ve Teknoloji 16 Fen ve Teknoloji 16 Sosyal Bilgiler 16 Sosyal

Detaylı

SINIF. Yayın Planı

SINIF. Yayın Planı 2010-2011 Yayın Planı 2010-2011 İÇİNDEKİLER 1- Yaprak Testler 2- Kitaplar Ödev Kitapçıkları Soru Bankaları Etkinliklerle Konu Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol

Detaylı

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI TURKÇE. TURAN GÜNEŞ BUL. NO: 23 ÇA

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI TURKÇE. TURAN GÜNEŞ BUL. NO: 23 ÇA TURKÇE bilgi@dosyyyinlri.com Konulr DERSİN ADI : TÜRKÇE 8.SINIF KELİME VE KELİME 1 GRUPLARINDA ANLAM 4 3 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 CÜMLENİN ANLAM 2 ÖZELİKLERİ 2 2 3 4 2 2 3 1 1 2 1 1 CÜMLELER ARASI 3 ANLAM İLİŞKİLERİ

Detaylı

Cevap Anahtarı TÜRKÇE. 1. Tema. 2. Tema. 3. Tema Sınıf. Sözcük Anlamı. Test 1 1-C 2-B 3-D 4-C 5-A 6-D 7-B 8-D 9-D 10-B 11-D

Cevap Anahtarı TÜRKÇE. 1. Tema. 2. Tema. 3. Tema Sınıf. Sözcük Anlamı. Test 1 1-C 2-B 3-D 4-C 5-A 6-D 7-B 8-D 9-D 10-B 11-D TÜRKÇE 1. Tema Sözcük Anlamı Test 1 1-C 2-B 3-D 4-C 5-A 6-D 7-B 8-D 9-D 10-B 11-D Test 2 1-B 2-D 3-B 4-A 5-C 6-B 7-A 8-D 9-A 10-C 11-B 12-C 13-D 14-A 15-A 16-D Test 3 1-D 2-C 3-D 4-A 5-A 6-B 7-B 8-B 9-A

Detaylı

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE Sözcüğün Anlam Özellikleri Sözcükler Arasındaki Anlam İlişkileri Sözcük Grupları ve Deyimler Cümlenin Anlam Özellikleri Cümleler Arası Anlam İlişkileri Cümlede Anlatım Becerileri

Detaylı

SINAV TARİHİ TÜRKÇE (20 SORU) MATEMATİK (20 SORU) FEN BİLİMLERİ (20 SORU) 1. SINAV ÇARŞAMBA

SINAV TARİHİ TÜRKÇE (20 SORU) MATEMATİK (20 SORU) FEN BİLİMLERİ (20 SORU) 1. SINAV ÇARŞAMBA 8. SINAV TARİHİ TÜRKÇE (20 SORU) MATEMATİK (20 SORU) FEN BİLİMLERİ (20 SORU) 19.10.2016 Fiilimsiler (özne - yüklem) Çarpanlar ve Katlar (8.1.1.1. 8.1.1.3. Kazanımlar) Üslü İfadeler (8.1.2.1 8.1.2.4. Kazanımlar)

Detaylı

KE00-08.06YT 8. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI L STELER

KE00-08.06YT 8. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI L STELER Ürün Detaylar 0-0 KE00-08.06YT YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI 5 Ürün Detaylar 0-0 // 8. S n f Program - Türkçe // Kazanım Alanı Test KE00-08.06YT0 YAPRAK TEST- TÜRKÇE Söz Varlığını Zenginleştirme

Detaylı

YÖNLENDİRME SINAVI 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk)

YÖNLENDİRME SINAVI 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk) 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk) 3. SINIF (17 SORU) Anlamlı ve Kurallı Cümle Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler Okuduğunu Anlama Sözlük Çalışması 5N1K

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. OKUMA 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 1. Yazma Kurallarını Uygulama 6. Yazım ve ktalama

Detaylı

SINIF. Yayın Planı

SINIF. Yayın Planı 2010-2011 Yayın Planı 2010-2011 İÇİNDEKİLER 1- Yaprak Testler 2- Kitaplar Ödev Kitapçıkları Soru Bankaları Etkinliklerle Konu Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol

Detaylı

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama 5.

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI

6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI 1 Planlama Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam 2 Cümlede Anlam 3 4 Metin Yorumu Yazım Kuralları ktalama İşaretleri 6 Kelime Yapısı 7 Sözcük Türleri ve Tamlama 6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI Anlatım Süresi (Ders

Detaylı

LGS LISEYE GIRIŞ SINAVI / TÜRKIYE GENELI DENEME SINAVI 1 / A KITAPÇIĞI CEVAP ANAHTARLARI (1-20), (21-30), (31-40), (41-50).

LGS LISEYE GIRIŞ SINAVI / TÜRKIYE GENELI DENEME SINAVI 1 / A KITAPÇIĞI CEVAP ANAHTARLARI (1-20), (21-30), (31-40), (41-50). LISEYE GIRIŞ SINAVI / TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1 / A KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARLARI Türkçe (1-20), İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (21-30), Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi (31-40), Yabancı Dil (41-50). 1

Detaylı

MERKEZİ TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 02 (KDÇ - 02) KONU DAĞILIMLARI

MERKEZİ TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 02 (KDÇ - 02) KONU DAĞILIMLARI SINIF DERS KONU. SINIFLAR 0..009 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 0 (KDÇ - 0) (MEB YAYINEVİ) (DİĞER YAYINEVLERİ) HAYAT BİLGİSİ Cümle Bilgisi Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Ritmik

Detaylı

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam Eş ve Zıt Anlam, Eş Seslilik Kelime Grupları ve Deyimler Karşılaştırma, Sebep-Sonuç ilişkisi Öznel ve Nesnel Yargı, Atasözleri Genelden Özele, Özelden

Detaylı

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam,

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, STS ye k m 5. - 6. - 7 n tü ıt la a Hediye! 5. Toplam 60 soru / 75 dakika Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Doğal Sayılar, Örüntüler, Doğal Sayılarda

Detaylı

2014 / SINIF HAFTA SONU KURS TAKVİMİ TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ İNKILAP TARİHİ İNGİLİZCE

2014 / SINIF HAFTA SONU KURS TAKVİMİ TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ İNKILAP TARİHİ İNGİLİZCE Ağustos 2014 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ İNKILAP TARİHİ İNGİLİZCE 1 Cuma 330 60 90 80 40 60 2 Cumartesi 3 Pazar 4 Pazartesi 5 Salı 6 Çarşamba 7 Perşembe 8 Cuma 9 Cumartesi 10 Pazar 11 Pazartesi 12 Salı

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Önerilen. Anlatım Yöntem ve Teknikleri Anlatım Yöntem ve Teknikleri 2+2 İfade Çeşitleri 2+2 İfade Çeşitleri 2+2

5. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Önerilen. Anlatım Yöntem ve Teknikleri Anlatım Yöntem ve Teknikleri 2+2 İfade Çeşitleri 2+2 İfade Çeşitleri 2+2 Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam Cümlede Anlam 3 Metin Yorumu Anlatım Yöntemleri ve İfade Biçimleri Yazım ve ktalama Sözcük Türleri 7 Cümlenin Ögeleri 8 Kelime Yapısı. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI Anlatım Keşfetme

Detaylı

KİPAŞ GİRİŞ SINAVI (KGS)

KİPAŞ GİRİŞ SINAVI (KGS) 4. SINIF DEYİMLER VE ATASÖZLERİ, BASİT, TÜREMİŞ, BİRLEŞİK KELİMELER, KONU BAŞLIĞI BELİRLEME, ANA FİKİR (METİNDE ANA FİKİR), ŞİİRDE ANA DUYGU, KARŞILAŞTIRMA BELİRTEN İFADELER AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ, ÜÇGEN, KARE,

Detaylı

SINIF. Yayın Planı

SINIF. Yayın Planı 2014-2015 8. SINIF Yayın Planı 2014-2015 İÇİNDEKİLER 1- Bilgi Yolu Ders Anlatım Föyleri 2- Bilgi Yolu Soru Bankaları 3- Sınavlar BGS Düzey Belirleme Sınavları (DBS) BGS Düzey Kontrol Sınavları (DKS) BGS

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIFLAR 2. DÖNEM TEOG MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAVI TÜM DERSLERİN KONULARI

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIFLAR 2. DÖNEM TEOG MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAVI TÜM DERSLERİN KONULARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIFLAR 2. DÖNEM TEOG MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAVI TÜM DERSLERİN KONULARI İNGİLİZCE DERSİ 2. DÖNEM TEOG MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV KONULARI UNIT 1 FRIENDSHIP UNIT 2 ROAD

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Önerilen Anlatım Süresi (Ders Saati) Keşfetme Alanı (Föy No)

7. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Önerilen Anlatım Süresi (Ders Saati) Keşfetme Alanı (Föy No) 7. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI Anlatım Süresi (Ders Saati) Keşfetme Alanı (Föy ) Pekiştirme Alanı (Soru Kitabı Sayfa ) Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam Sözcüğün Anlam Özellikleri - Sözcüğün Anlam Özellikleri

Detaylı

6. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

6. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. OKUMA 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama Kelime

Detaylı

6-7-8. SINIF 6.SINIF MATEMAT K

6-7-8. SINIF 6.SINIF MATEMAT K 6-7-8. SINIF YAPRAK TEST ÇER KLER 6.SINIF MATEMAT K 01 Nokta, Do ru, Do ru Parças ve I n 02 Do al Say lar I 03 Do al Say lar II 04 Kümeler - I 05 Kümeler II 06 Kümeler III 07 Veri, Tablo ve Grafikler 08

Detaylı

6. SINIF II. DÖNEM BURSLULUK SINAVLARI / TÜRKÇE

6. SINIF II. DÖNEM BURSLULUK SINAVLARI / TÜRKÇE BURSLULUK SINAVLARI / TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama

Detaylı

CK MTP21 AYRINTILAR. 5. Sınıf Matematik. Konu Tarama No

CK MTP21 AYRINTILAR. 5. Sınıf Matematik. Konu Tarama No 5. Sınıf 01 Milyonlar 02 Örüntüler Adı 03 Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri 04 Doğal Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri 05 Zihinden İşlemler, Bölme İşleminde Kalanı Yorumlama, Çarpma ve Bölme

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

5. Sınıf Sınav Soru Dağılımları

5. Sınıf Sınav Soru Dağılımları 5. Sınıf Sınav Soru Dağılımları Matematik: *Doğal sayılar(üslü sayılar dahil) *Zaman ölçümü, tablo ve grafikler, geometrik *Kavramlar (açılar dahil) *Çokgenler, üçgen ve dörtgenler Sosyal Bilgiler: Ünite:2)

Detaylı

MERKEZİ TARİHLİ SEVİYE BELİRLEME ÇALIŞMASI (SBS) KONU DAĞILIMLARI

MERKEZİ TARİHLİ SEVİYE BELİRLEME ÇALIŞMASI (SBS) KONU DAĞILIMLARI Kelimede Anlam 7 Cümlede Anlam 6 Parçada Anlam 2 TOPLAM 15 Doğal Sayılar 4 Doğal Sayılarla Toplama 2 Doğal Sayılarla Çıkarma 3 Kesirler 2 MATEMATİK Ölçüler 3 Örüntüler 1 Geometri 3 Tablo ve Grafikler 2

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1.YAZILI KONULARI 4. Ünite Kur an-ı Kerimin Temel Eğitici Nitelikleri İslam Dininin Temel Kaynağı Kur an

Detaylı

EHO2-SS.16DES / EH01-SS.15DES

EHO2-SS.16DES / EH01-SS.15DES 41 Üniversite Hazırlık Programı - Türkçe TÜRKÇE 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 5 5 4 4 3 4 02 Cümlede Anlam (Kavramlar) 4 4 4 4 4 4 03 Cümle Yorumu 6 6 4 4 4 4 04 Anlatım Türleri 2 2 2 2 2 2 05 Paragrafta

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

KE01-SS.12DS / KE02-SS.13DS ÜN VERS TE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI

KE01-SS.12DS / KE02-SS.13DS ÜN VERS TE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI Ürün Detaylar 0-0 KE0-SS.DS KE0-SS.DS Ürün Detaylar 0-0 Üniversite Haz rl k Program - Türkçe Deneme Sınavı 0 0 0 0 0 TGS KE0-SS.DS KE0-SS.DS TÜRKÇE TEST TÜRKÇE 0 0 0 0 0 0 6 7 8 9 0 İletişim, Dil ve Kültür

Detaylı

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları 2018 YGS Konuları Türkçe Konuları 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu-Ana Düşünce 8. Paragrafta Yapı 9.

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE ÖĞRENME Ay Hafta D.Saati ALANI EYLÜL 2 Geometri 2 3 Geometri 2 Geometri 2 Olasılıkve ALT

Detaylı

Deneme Analizi (Sözel Bölüm)

Deneme Analizi (Sözel Bölüm) Deneme Analizi (Sözel Bölüm) Deneme -1 1 Paragrafta Anlam B 2 Paragrafta Anlam C Yazım Kuralları A 4 Cümlenin Ögeleri D 5 Paragrafta Anlam D 6 Paragrafta Anlam A Sözcükte Anlam D 8 Paragrafta Anlam A 9

Detaylı

5. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI

5. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI 5. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI 2018-2019 DOĞAL SAYILAR VE İŞLEMLER 1.hafta 17-23 Eylül Milyonlar 5.1.1.1 5.1.1.2 6 01 1-2 2.hafta 24-30 Eylül Örüntüler 5.1.1.3 11 02 3-4 3.hafta 01-07 Ekim Doğal Sayılarda

Detaylı

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI 2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ Eş Sesli Sözcükler Şiir Yorumlama Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri Zıt Anlamlı Sözcükler 5N 1K Hikâyenin

Detaylı

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2 EKİM 2014 TÜRKÇE 425 60 MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ 80 50 45 30 50 ARİFE 1 Çarşamba 2 Perşembe 3 Cuma TATİL COĞRAFYA TARİH FELSEFE 45 45 20 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder. LENDİRME ŞEMASI ÜNİTE Üslü 1. Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak

Detaylı

ATAÇAĞ KOLEJİ 2018 BURSLULUK SINAVI

ATAÇAĞ KOLEJİ 2018 BURSLULUK SINAVI ATAÇAĞ KOLEJİ 2018 BURSLULUK SINAVI SINAVDA YER ALACAK DERSLER VE KONU İÇERİKLERİ 4.SINIF KONULARI 1. Mecaz,gerçek,terim anlam 2. Eş anlam, zıt anlam, sesteş 3. Sebep sonuç ilişkisi 4. Amaç sonuç ilişkisi

Detaylı

JALE TEZER EĞİTİM KURUMLARI

JALE TEZER EĞİTİM KURUMLARI JALE TEZER KOLEJİ ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI ŞU AN 3. SINIFTA OKUYAN ÖĞRENCİLER İÇİN SINAV KONULARI Doğal Sayılar Doğal Sayılarda Toplama Doğal Sayılarda Çıkarma Doğal Sayılarda Çarpma Doğal Sayılarda Bölme

Detaylı

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR 2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu - Ana Düşünce

Detaylı

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR 2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu - Ana Düşünce

Detaylı

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğunu Anlama 4. Söz Varlığını Geliştirme 5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Yazma kurallarını uygulama

Detaylı

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI YGS TEMEL MATEMATİK

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI YGS TEMEL MATEMATİK YGS TEMEL MATEMATİK DERSİN ADI : TEMEL MATEMATİK--YGS 1 Doğal Sayılar ve Tamsayılar 9 4 3 3 3 3 3 3 2 Basamak Kavramı ve Taban Aritmetiği 7 2 2 1 1 1 1 1 3 Bölme ve Bölünebilme Kuralları 7 4 2 1 2 1 2

Detaylı

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama 5.

Detaylı

MERKEZİ 12.11.2009 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 01 (KDÇ - 01) KONU DAĞILIMLARI

MERKEZİ 12.11.2009 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 01 (KDÇ - 01) KONU DAĞILIMLARI SINIF DERS KONU. SINIFLAR..009 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 0 (KDÇ - 0) (MEB YAYINEVİ) (DİĞER YAYINEVLERİ) HAYAT BİLGİSİ Noktalama İşaretleri 5 Parçada Anlam 5 Doğal Sayılar 5 Ölçüler Örüntüler

Detaylı

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı OKUMA YAZMA DİL BİLGİSİ Söz Varlığını Zenginleştirme Okuduğu Metni Değerlendirme Görsel Okuma Metnin Türleri Cümlede Anlam Özellikleri Yazma ve ktalama Kurallarını

Detaylı

8. SINIF 20. YY BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ MUSTAFA KEMAL OKULDA GENÇLİK DÖNEMİNDE ATATÜRK Ü ETKİLEYEN ÖNEMLİ KİŞİLER VE OLAYLAR.

8. SINIF 20. YY BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ MUSTAFA KEMAL OKULDA GENÇLİK DÖNEMİNDE ATATÜRK Ü ETKİLEYEN ÖNEMLİ KİŞİLER VE OLAYLAR. FEN BİLİMLERİ 5. SINIF 1.ÜNİTE: GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 2.ÜNİTE: CANLILAR DÜNYASI 3.ÜNİTE: KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME 4.ÜNİTE: MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTESİNİN MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİNE KADAR SORUMLUDURLAR.

Detaylı

7. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

7. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE 07 08 09 10 Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlam Eş Anlam, Zıt ve Olumsuz Anlam Eş Seslilik, Ortak Kök Kelime Gruplarında Anlam Deyimler ve İkilemeler Kelimeler Arası Anlam İlişkileri

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ GENEL YETENEK VE EĞİLİM BELİRLEME SINAVI. Sözel Yetenek Sayısal Yetenek Şekil Yeteneği Çoklu Yetenek

TÜRKİYE GENELİ GENEL YETENEK VE EĞİLİM BELİRLEME SINAVI. Sözel Yetenek Sayısal Yetenek Şekil Yeteneği Çoklu Yetenek Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90dk) 3. SINIF Duygusal ve Abartılı İfadeler Okuduğunu Anlama Görsel Okuma Geometrik Cisimler Geometrik Şekiller Simetri Açılar Doğal Sayılar Özellik Bildiren Sözcükler nı Değiştiren

Detaylı

SINIF CEVAP ANAHTARI

SINIF CEVAP ANAHTARI 8. SINIF CEVAP ANAHTARI 1. ÜNİTE: ÇARPANLAR, KATLAR, ÜSLÜ SAYILAR, KAREKÖKLÜ İFADELER ÇARPANLAR VE KATLAR (ASAL ÇARPANLAR) 1-B 2-D 3-A 4-D 5-D 6-C 7-C 8-A 9-B 10-A 11-A 12-D ÇARPANLAR VE KATLAR (EBOB -

Detaylı

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. OKUMA 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama 1.

Detaylı

CK MTP31 AYRINTILAR. 5. Sınıf Fen Bilimleri. Konu Tarama No. 01 Güneş in Yapısı ve Özellikleri. 02 Ay ın Yapısı ve Özellikleri

CK MTP31 AYRINTILAR. 5. Sınıf Fen Bilimleri. Konu Tarama No. 01 Güneş in Yapısı ve Özellikleri. 02 Ay ın Yapısı ve Özellikleri 5. Sınıf 01 Güneş in Yapısı ve Özellikleri 02 Ay ın Yapısı ve Özellikleri 03 Ay ın Hareketleri ve Evreleri Güneş, Dünya ve Ay 04 Güneş, Dünya ve Ay 05 Canlıları Tanıyalım - I 06 Canlıları Tanıyalım - II

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (TM) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (TM) DAF NO DERS 2 TÜRKÇE EDEBİYAT MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ COĞRAFYA EKİM 2014 540 68 55 75 100 90 92 1 Çarşamba ARİFE 2 Perşembe TARİH FELSEFE 3 Cuma TATİL 45 15 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR KASIM EKİM EYLÜL Ay Hafta D.Saat i 0 04 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE SÜRE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI Örüntü Süslemeler si KAZANIMLAR.Doğru, çokgen

Detaylı

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI DİKKAT! 15 EKİM 2018 TARİHİNE KADAR SINAV KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME VE ÖNERİLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 2. SINIF 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ

Detaylı

4. SIN IF YH S - 4B CEVA P ANAHTARI

4. SIN IF YH S - 4B CEVA P ANAHTARI 4. SIN IF YH S - 4 A CEVA P ANAHTARI 1 12410601 Atasözü - Özdeyiş B 2 12410901 Paragrafın Anlam, Yapı ve Anlatım Yö nü C 3 12410201 Yazım Kuralları B 4 12410901 Paragrafın Anlam, Yapı ve Anlatım Yö nü

Detaylı

7. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

7. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE 01 Kelimede ve Kelime Gruplarında - I (Gerçek, Mecaz, Yan ve Terim Kelimede ve Kelime Gruplarında - II 02 (İkilemeler, Ad Aktarması, Dolaylama, Yansıma Kelimeler) 03 Kelimede ve Kelime Gruplarında

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF TÜRKÇE 5. SINIF 1 Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 2 Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 3 Okuduklarındaki

Detaylı

Anaokulundan Yükseköğretime Kadar Milli Manevi Değerlerinde ve Akademik Çalışmalarında öncü olan, Asfa Eğitim Kurumları, yılların getirdiği birikim

Anaokulundan Yükseköğretime Kadar Milli Manevi Değerlerinde ve Akademik Çalışmalarında öncü olan, Asfa Eğitim Kurumları, yılların getirdiği birikim Anaokulundan Yükseköğretime Kadar Milli Manevi Değerlerinde ve Akademik Çalışmalarında öncü olan, Asfa Eğitim Kurumları, yılların getirdiği birikim ve tecrübeyle Yeni Ortaöğretime Geçiş Sistemi nde de

Detaylı

4. SINIF YHS - 6A CEVAP ANAHTARI

4. SINIF YHS - 6A CEVAP ANAHTARI 4. SINIF YHS - 6A CEVAP ANAHTARI M atem atik Testi 1 M atem atik Testi 2 1 12410701 Cümle Düzeyinde Anlam v D lar1 12420103 Açı ve Açı Ölçüsü D 1 12420503 Çevre Uzunluğu B 1 12480202 Maddenin Hâlleri A

Detaylı

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM 1. SÖZCÜKTE ANLAM... 3 A. Sözcükte Anlam Özellikleri... 3 B. Sözcükler Arası Anlam İlişkileri... 5 C. Sözcüklerde Anlam Olayları... 12 D. Kalıplaşmış Söz Grupları... 14 2. CÜMLENİN

Detaylı

2010 / 2011 YGS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ REHBERLİK FELSEFE

2010 / 2011 YGS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ REHBERLİK FELSEFE 200 / 20 TÜRKÇE MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ TARİH COĞRAFYA FELSEFE REHBERLİK 45 65 45 45 45 45 35 45 20 6 EKİM 200 Cuma 2 Cumartesi 3 Pazar 4 Pazartesi.Hafta 5 Salı YGS 2 HAFTALIK DERS PROGRAMI

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ YILLIK PLANI

5. SINIF FEN BİLİMLERİ YILLIK PLANI 1.hafta 2.hafta 3.hafta 4.hafta 5. SINIF FEN BİLİMLERİ YILLIK PLANI 2018-2019 17-23 Eylül 24-30 Eylül 01-07 Ekim 08-14 Ekim GÜNEŞ, DÜNYA VE AY Güneş in Yapısı ve Özellikleri Ay ın Yapısı ve Özellikleri

Detaylı

YGSH. Bireysel Gelişim Sistemi. Yayın Planı

YGSH. Bireysel Gelişim Sistemi. Yayın Planı 2014-2015 YGSH Bireysel Gelişim Sistemi Yayın Planı 2014-2015 İÇİNDEKİLER YGSH 1- Bireysel Gelişim Sistemi Çalışma Föyleri 2- Gelişim Serisi Soru Bankaları 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey

Detaylı

2010 / 2011 YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI

2010 / 2011 YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI TÜRKÇE (BİS) (YGS) Soru dağılımı Türkçe 30 Türkçe 30 Tek kitapçık olarak hazırlanır. 30 Sorudan oluşur. Sınav uygulama süresi 30 dakikadır. Cevap anahtarı dershanelere

Detaylı

I 8. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03

I 8. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03 TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03 3. OKUMA 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.

Detaylı

2010 / 2011 YGS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ REHBERLİK

2010 / 2011 YGS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ REHBERLİK TÜRKÇE MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ TARİH COĞRAFYA FELSEFE REHBERLİK 45 65 45 45 45 45 35 45 20 6 Ağustos 2010 1 Pazar 2 Pazartesi 3 Salı 4 Çarşamba 5 Perşembe 6 Cuma 7 Cumartesi 8 Pazar 9 Pazartesi

Detaylı

8. SINIF YARIYIL TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI

8. SINIF YARIYIL TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI OKUMA KÜLTÜRÜ / Okuma Kitaplarım / Metnin Bağlamına Göre Kelimeler DOĞA VE EVREN / Sevgili Bahar Ağacı / Deyim OKUMA KÜLTÜRÜ / Kitap Hastanesi / Nokta OKUMA KÜLTÜRÜ / Okuma Kitaplarım / Metnin Bağlamına

Detaylı

30 ARALIK 2015 PTS 6. SINIFLAR KONU DAĞILIMI

30 ARALIK 2015 PTS 6. SINIFLAR KONU DAĞILIMI 30 ARALIK 2015 PTS 6. SINIFLAR KONU DAĞILIMI ALLAH NİÇİN VAHİY GÖNDERMİŞTİR? ASR SURESİ VE ANLAMI İLAHİ KİTAPLAR NAMAZ NEDİR? NİÇİN KILINIR? NAMAZA ÇAĞRI EZAN VE KAMET NAMAZA HAZIRLIK ŞARTLARI NAMAZIN

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (TM)

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (TM) TÜRKÇE EDEBİYAT MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ COĞRAFYA TARİH 540 68 55 75 100 90 92 45 FELSEFE 15 1 Cuma Ağustos 2014 2 Cumartesi 3 Pazar 4 Pazartesi SINAVLAR DERSLER DAĞILIMLARI 5 Salı 1. Hafta 2.

Detaylı

CEVAP ANAHTARI www.anafen.com

CEVAP ANAHTARI www.anafen.com P A V CE I R A T H ANA www.anafen.com TÜRKÇE Tür ve Þekil Bilgisi 1.A 2.C 3.A 4.D 5.A 6.A 7.D 8.B 9.A 10.C 11.D 12.D 13.A 14.B -1 Ses Bilgisi 1.D 2.B 3.A 4.C 5.A 6.C 7.C 8.D 9.D 10.C 11.D 12.C 13.C 14.B

Detaylı

8. SINIF TATİL PROGRAMI

8. SINIF TATİL PROGRAMI 25 Ocak 2016 - Pazartesi OKUMA KÜLTÜRÜ / Okuma Kitaplarım / Metnin Bağlamına Göre Kelimeler DOĞA VE EVREN / Sevgili Bahar Ağacı / Deyim OKUMA KÜLTÜRÜ / Kitap Hastanesi / Nokta SAYILAR / Üslü Sayılar /

Detaylı