TURKKIZIlAYf TÜRK KEM!-AYI GENKL MÜI>ÜRLÜĞÜNDEN DENİZİ A BÖLGE KAİN MERKEZİ İNŞAAT İHALESİ VARILACAKTIR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURKKIZIlAYf TÜRK KEM!-AYI GENKL MÜI>ÜRLÜĞÜNDEN DENİZİ A BÖLGE KAİN MERKEZİ İNŞAAT İHALESİ VARILACAKTIR."

Transkript

1 TURKKIZIlAYf TÜRK KEM!-AYI GENKL MÜI>ÜRLÜĞÜNDEN DENİZİ A BÖLGE KAİN MERKEZİ İNŞAAT İHALESİ VARILACAKTIR. I - Denizli İli. Merke/. İlçesi. Çakmak Mah ada, 1 par.scide kayılh laşmmaz üzerine yapılacak Denizli Böi^c İCaa Merkezi mştmltmn anahuır lesiim götürü bcdciic yaphıiîaeakur. 2- Firmalar. lekltf ettikler) fiyatın en az %3 ü nispetindeki geçici teminah teklifleri üc birlikle vereceklerdir. V İhaleye an şartnameler 51 Alay 1 Sok, Nü 32 Yenişehir/ANKARA adresindeki (îend Müdürlüğünııi/.dcn, Almnediyc M<ıh. Halk Cad. Flsvafçt Sok, N tı:8 Üsküdar İSTANBUL' 4 adresindeki İstîmbıd Müdürlüğümüzden 51)0,00 TLk«rşjh çmda temin edticbileceklir İdari. leknik vcm aii şartnamelere w ww, ki ftiuiy.org.tr' adresinden ulaşılabilecektir. 4- Firmaların ihale zarflarını en geç 24, günü saai 10:30*3 kadar Akkonak M alı, batilı Cad. No:I M erkezeferul i/denizli** adresindeki TürklCr/nİsyı Denizli Riilge Kan M erkezi /tivrak Servisine vermiş i göndermiş olmaları gerekmekledir. 5-2 Nolıı Teklif ve Tcminul Mektubu zarfı 25.08,2015 günü saat l5:u0*de 15 M ayıs Mak Sok. No: DEiNİZLİ adresindeki TÜIiK Ki7.Il.AYt DENİ/Lİ ŞUBE RAŞKANLİÜI Toplamı Salonunda açılacaktır. 0- Postada meydana gclccek gccikıneter dikkate «Imına/, 7- Telgraf, mail ve faksla yapılacak miiracaallar dikkate»lınmayacakhr. 8 K.urumumaz Kamu İhale Kauunlarma tabi değildir.

2 TÜRKKIZILAYÎ :»6»İ TÜKK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDAKİ ŞAKTNAME ÜİALEN İNK O NLSt-VT, ŞEKLİ Madde i Deni/H UL Merkez İiçesi. Çakmak M«h ada») parselde kayıtlı iaşınmaz üzerine yapılacak Deniz) i Bftlgc Kan Merkezi iaşaaiıııın, KJZILAY'm yaphrdtğ; ve onaylaltığ. projeler ve detayları nyarmca, sö/.leşmc ve eki çarlnamdcr doğrultusunda, tiun işlerle ilgili vergi, resim, harç ve- bcnzeıi giderler. Yl/KLKNİCİ tarafından karalanmak üzere anahtar testimi götürü bedelle yapılması işidir ÎSTliKÜLHR, İhale dosyalarını, MAtaç-I Sokak Nü: 32 Y cmşehir/ank A RA adresinde bulurum Türk Ktzdnyı Geııc) Müdürlüğü Yapı 'Teknik \e Proje Yönetimi Müdürlüğünde, Aiımediyc Ml\. üalk Cad. t&vapçı Sok. No:8 üsküdar/îstanût!/ adresinde bakman Türk Kızılayı Islanbul Müdürlüğünde inceleyebileceklerdir İSTf.KLİLtiR, ihale konusu >şle ilgili sorularım, ilanda belirtiler» süre ve şartlarda Türk Kr/ılavı Genci Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönelimi Mftdürtöğü ( Aıaç-i Sokak No 32 Yenişehir, ANTKa RA) adresine veya (M) i 444 aolu ıcleftmlnva iicicbüceckterdir İHALEYE GİREBİLM E ŞARTLA«! M adde 2 İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır. A. Türkiye'deki tebligat adresi (Telefon^ faks vs,) N. Ticarct ve Sanayi Odası Belgesi (20J5 yılı içinde alınmış) a) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası ^eva U snaive Sanatkarlar siciline kayıtlı olüuğomt göslerir belge, b) Tü/.cl kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticarci ve Sanayi Odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2015 yjlı içinde alınmış tescil belgesi. C\ İmza sirküleri a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri;, b) Tüzel kişi olması İmlinde, tü/.d kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, O, İstekliler adımı vekaleten iştirak ediliyor ise işlekli adına tek hile bulunacak kimselerin vekaletnameleri İle vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri/imza beyannamesi vermesi, E. Diğer Belgeler a) Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın tesciline, faaliyet alanına ilişkin son durumunu gösteril) b) İdari, M ali, Teknik Şartnameler in ve eklerinin okunup incelendiği, bütün hükümlerinin kabul edildiği KRİmnmı taşımak üzere kaşeli ve imzalı İdarî Şartnam e ve İhale Dokümanları, e) Şartnam e Ahııdı Makbuzu d) V ergi Levhası fotokopisi e) Firmanın» Kamu ihalelerinden yasaldı olmadığım içeren ve ekte yer alan taahhütname (Firma yctkilm tanıfindau kaşeleri erek imzalanmış olarak) F. tin Şartnamenin 6/C maddesinde yazdı miktarda geçici teminat vermesi, G. İhale Teknik Şartnamesi Madde-.Vte yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifim vermesi, H. İhale Teknik Şartnamesi Madde-4'de islenen belgeler, İ, İhale Mali Şartnamede islenilen belgeler, (Mali Şartname 3-e bendinde istenen belge 2 nolu zarfa konulacaktı)'.) İlıaleye katılan Firma temsilcisi» yetki belgesi, nüfus cüzdanı (kimlik belgesi) ve tirma kaşesini i yanında bulunduracaktır. Yetki belgesi noter tasdikli değilse firma yetkilisinin imza sirküleri ile j birlikte ibraz edilecektir. ' İHALEYE KATILAN YETKİLİ KİŞİ NOTER ONAYLI İM ZA BEYANNAM ESİ VttYA İMZA j SİRKÜLERİ ÜE BEK AB EH GETİRECEKTİR.

3 TÜRKKIZÎLAYî 1136* TÜRK KIZILAY 1 GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALKYE KATİLIM İCİIS İSTENEN BELC EL E RİN ŞARTNAM EDEKİ SIR A Y A GÖRE I)İ:ZF,NLEfNMELKRj V E ASIL VEYA JIO T K R TASDİKİ.t SURETİ Ol -MASI GEREKM EKTEDİR. ORTAK G İRİŞİM İS ORTAKLIĞI K A BIİI, EÜ İI.M EYECKKTİK. İÎIAI.KLEKE KATIJ.AiVÎA YACAiv O l.a N İ.A R Madde 3 Aşağıda «, h, c ve d maddesinde.sayıl»)) gerçek veya tüzel kişner, pay oranına bakılmaksızın tü/ci kişilerin orlakian. kendi adına, vekaleten veya temsiien başkaları adına vc bu kişilerin pay oranına bakılmaksızın orlağı olduğu şirketler Kurutuşun ihalelerine doğrudan doğruya veya doiayu olarak, vasakhhk süresi sonum kadar katılamazlar. (Son dununu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ibrazından istekli sonımuıdur) at Genel Merkez. ılc Şubelerin zonmlu vc ihtiyari urgaıiuiımm Üyeleri ile bunların anne: baba, eş, çocukian vc kardeşlen, 1>) Türk K sıla y ı çalışanları ve bunların anne, baba, çocukları ve kardeşleri* ı) İşbu şartnamenin 13. vc 14. maddelerimde söx edilenlerden, GMYK. tarafından kavara bağlanarak Tüık Km ilayı ihalelerine kablınn yasaklananlar, d) İşbu şartnamenin 13 ve 14. maddelerinde belirtilen hususlardan dolayı, Tiirk Kızdayı veya 'I ürk Kı/ılny) mensuplan vc çalışanları ile hukukt ihtilafı olanlar (hukuki ihtilafın neticelenmesini beklemeye gerek görülmeksizin) bir yıl sttııe ile ihalelere katılamazlar. Türk Kızılayı ile ticari ilişkiye giremezler. e) Katını ihalelerinden yasakh olanlar yasaklılık süresince Türk K ızıkyı ihalelerine katılamazlar. f) Genel Mcrke/. ile Şubelerin zorunlu vc ihtiyari organlarının üyeleri ile TÜık Ktzılayı personeli ve bunların bakmakla yükümlü ohkıklan kimseler. Tiirk Kızılayı'nm gayrimenktıllerindcn kiracı olarak yararlanamaz, bunları.satın ahuna*. g) Genel Mcrke/. ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari orgavdarımn üyeleri ile Türk Kızılay; personeli ve bunların bakmakla yükümlü oklukları kimseler. Kuruluşun İktisadi İşletmeleri ile lûçbiı* şekilde ticari ilişkide bulunamazlar. Bu yasaklara rağmen İhaleye katılan isteklilerin teminatları gelir kaydedilir ve bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa iptal edilerek geçici teminatı gelir kaydedilir; sözleşme yapılmışsa ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızm kesin teminatı gelir kaydedilir ve hesabı genel hükümlere göre lasfiye edilir. İHALE DOSYASININ HAZİRLANM ASÎ M adde 4- İhale dosyaları, aşağıda belirtilen belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır Numaralı zarfın içerisine idari şartname Madde 2/ A-E bentlerinde (U dahil) ve Madde 2/l du (Mali Şartnam e 3-C*de istenilen belj'e hariç) islenen belgeler konacak, zarf kapatılacak ve kapalı zarfın üzerine lh a îc İdari ve M ali B elgeleri ibaresi yazılacaktır. ^ r m a ^ d F viî; a d k e s T T n o l u z a r f DENİZLİ Öl,GE KAN MERKEZİ İNŞAAT İİIALKSİ İHALE İDARİ VE MALİ BELGELERİ ZAREI T tm C KIZfLAYI CKNEL MÜDÜRLİJGÜ İhale Kıırahı B akanlığına ANKARA 1 I

4 TüRKKIZjlAYI :868 T Ü R K K IZ IL A Y I G E N E L M Ü D Ü K L Ü Ğ Ü İD A R İ Ş A R T N A M E 4.2.,v2 Numaralı zarfın içerisine: İDARİ ŞARTNAM E M ADDE 2/E DE İSTENEN TEM İNAT M EKTLBi: AYRI BİR ZARFIN İÇİNE KONULUP ÜRERİNE 1EMİN AT MEKTUBU ZAKIf ' İBARESİ YAZILACAK. MADDE 2/G'de İSTENEN TEKLİF MEKTUBU AYRI BÎR ZAKFTS İÇÎNK KONULUP ÜZERİNE TEKLİK M F KTUBU ZARKP İBARESİ YAZILACAK. MALÎ ŞARTNAM E 3-C DE İSTENİLEN IÎEUGE AYRI BİR ZARFIN İÇİNE KONULUP ÜZERİNE ' MALİ ŞARTNAME 3-C PE İSTENEN BELGE ' İBARESİ YAZILACAK VE TEKLİ E MEKTUBU ZARFI. TEMİNAT MEKTUBU ZAREI VE MALİ ŞARTNAME 3-C'DE İSTENEN BELGE ZARFI TEK BÜYÜK BIK ZARBIN İÇİNE KONULARAK ZARFIN ÜZERİNE " TEKLİF VE TEM İNAT MEKTUBU " İBARESİ YAZILACAK'fiR, ; 1 ÎR M îvâdi^ve ADRESİ 2_NOLl^ZARK : DENİZLİ BÖ LG E KAN MERKEZİ İNŞAAT İHALESİ rt TEKLİF vc TEM İNAT MEKTUBU ZARFI TÜRK KIZLLAYI GENEL M ÜDÜRLÜĞÜ İhale Kurulu Başkanlığına i A N K A RA j 4.3. "3" Num»r»li zarfın içerisine idari şartname madde 2/H tto islenen belgeler konacak, zurf kapatılacak vc kapalı zarfın ü/crine İlıale T eknik Belgeicri ibaresi ya/.ılacakhr. 1W r M Â ADTvE~ÂÎ>RESI 3 NOLU^ZARE ;»ENİZLİ BÖLC.E KAN MERKEZİ İNŞAAT İHALESİ i İHALK TEKNİK lielglilkri ZAKPI I TÜRK KÎ7.Ü.AVİ t'ienel M ÜDÜRLÜĞÜ İhale K um lu Başkanlığına [,_A N K A?A f 4.1, 4.2 vc 4 3 maddelerine göre hazırlanan 3 zarf, gün ti saat 2ft:3G'u kadar Akkonak Malı. Eatilı Cad. N oîi M erkez Efendi / DENİZLİ*' adresindeki Türk Ktztlayı Denizli Bölge Kan Merkezi /Evrak Servisine ulaşacak şekilde verilccek/gönderilccek vc 3 ayrı evrak num arası alınacaktır, Postada meydana gelen gecikmelerin sorumluluğu firmaya aittir. Son teklic verme saatinden soıua ( saat: 10:30)» aynı gii» mesai saafi içerisinde gelen ihale dosyalarını değerlendirmeye alıp atmamaya İhale K ım ıltı yetkilidir I ürk Kızıiayı, gerekli ğordttğıi takdirde bir duyuru ile son icklif verme tarihini ( ]S i saaf:lö:30) ileri bir tarihe erteleyebilir. Bu dununda, Türk K ışlayı vc teklif sahibinin daha öncc belirtilen i icklil vcımc tarihine kadaıki tüm hak vc yükümlülükleri yeni belirlenen başvuru tarihine kadar geçerli i kalır. İ

5 TÜRKKtZİLAYi!Ü6* T Ü U K K 1 7 J L A Y J CEJNKL M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü İD A R İ Ş A R T N A M E 4.5 İDARİ ŞAKTNAMENÎN vc 4.3. MjVDDELERİNDE HAZIKLANIŞ ŞEK Lİ! AÇIKLANAN ÜÇ ADET ZAR ET AN KİRİNİN EKSİK OLMASI HALİNDE FİRMA ÎIIALE DIŞI İBIRA KILACAKTIK. i 4.6 Teklif mektubunda idari şartnamelerin vc eklerinin tamamen okunup aynen kabul edildiği belirtilecek vc teklif edile» fiyat vakam ve sazı ile açık olarak yazılacaktır.. TEKLİFLER, İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ EKİNDE YEK ALAN TEKLİK MEKTUBU ÖRİS'EĞİNK GÖRE K D V H A R İÇ TOPLAM TLTAR ÜZERİNDEN TİJKK LİRASI (TL) OLARAK VERİLECEKTİR. TEKLİFLERİN DKĞERLKMDİRİLMESİ TOPLAM BEDEL LZKRİISDEN YAPILACAK OLUP KISMİ TEK LİFLER KABUL EDİLM EYECEKTİR. >» A LTER NA TİF TEKLİFLER KABUL EDİLM E YECEK'İ'İR,» ŞARTLI TEK L İF KALfOL EDİLM EYECEKTİR İhale Kurulu, rakam vc yazıyla belirtilen teklif fiyatında larkklık bulunması halinde. yazı ile belirtilen teklif tutarını dikkate alır. Esasa etki etmeyen diğer şekli unsurlardaki noksanlıklar istekliye tamanılattnılarak teklif değerlendirmeye almn\ TEKLİKLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ Madde 5 - Teklifler, (ekiif ınektuplanmıı açrfdığı günden itibaren asgari 120 takvim günü geçerli olacaktır; İhaleyi Uu/.anaıı istekli ile yapıncak sö/ieşm e neticesinde tekliflerin geçerlilik.siiresi olurak sözleşme süresi esas alınacaktır. Bazı istisnai durumlarda Türk Kızılayı. teklif sahiplerinden tekliflerinin geçerlilik süresi»! beliıli bir siirc içir? uzatmalarını imleyebilir, Türk Ktzıiayı mn uzatma isteği vc teklif salübiııin huııa yanıtı posta veyı\faks ile olacaktır. Teklif sahibi, Türk K ışlayı tarafından talep edilen uzatma isteğini kabul etmezse bu durumu yazılı olarak teklif geçerlilik süresinin bitiminden önce ohnak kaydıyla 'i ürk Kr/dayı'na bildirmek zorundadır. Bu durumda geçid teminat* iade edilir. Türk fcızılayı nın u/atma isteğini kabul eden teklif sahipleri, geçici teminatın geçerlilik süresim Türk Kızılayı nea istenen süre kadar uzatmakla yükümlüdür, ancak teklifinde herhangi bir değişiklik yapamaz. TEMİNATA İLİŞKİN ESASI A K Madde -6 A. Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilin iştir. a) Tedavüldeki Ttfrk parası b) Yürürlükteki mevzuata göre düzenlenmiş ve Türkiye de kundan mevduat banktılar veya katılım bankalarım» geçici teminat mektupları en az 120 takvim günü süreli olacaktır. GECİCİ TEM İNAT MEKTUPLARININ 120 TAKVİM GÜNÜNDEN AZ OLMASI DURUMUNDA SÖZ KONUSU TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLM EYECEKTİK- KESİN TEMİNATIN TEM İNAT MEKTUBU ŞEKLİNDE VERİLMESİ HALİNDE TEM İNAT MEKTUBU MİNUMUM 14 YIL SÜRELİ OLACAKTIR. (Yım dışı bankalardan alınmış teminat mektuplarında Türk Bankalarının garantisi aıanıı*.) c) Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları d) Konveılibfc yabancı paralar (Amerikan Dolan, Euro) JL Temin:* iterin Teslim Yeri: Bankalarca verilen teminat mektupları vc dövizler dışındaki nakit teminatlar Genci Müdürlüğümü/ T.C. Ziraat Harikası Bakanlıklar / Ankara Kamu Girişimci Şubesi TRS4 000? IBAN numaralı TL hesabma, döviz cinsi nakit teminatlar ise T.C. Ziıaat Bankası Bakanlıklar İ Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR27 01) % IBAN 4

6 TÜRKKIZlLAYf t ü r k k i z j l a y i g e n e l m ü d ü r l ü ğ ü İDARİ ŞARTNAME mımarah USî) hesabına veya TK97 lioöi i33ak mımaıaiı KÜRÜ hesabına > îiiii'i hr. Geçici Teminat: Teklif sahipleri, tekliften»!c birlikte îekjif ettikieri toplam fiyaun en az % 3'ü nisı>eli»deki teminatı da vereceklerdir. Teminatlar banka teminat mektubu ise. T ürkk izilavı Kamu İlıaic Kanunlarına tabii olmadığından EKTE YEK ALAN GEÇİCİ TEM İNAT MEKTUBU Ö R N EĞİNE G Ö R E VERİLECEKTİR. Teminatların % 3 tcn az olması durumunda iekiif geçersiz sayılır. Fiyat bakımından ilk 3 sırayı alan isteklilerin teminatları ilinle kesini edinceye kadar (sözleşme imzalanana kadar) Tftrk K tzılaynıea muhafaza edilir Bunun için hiçbir itirazda bulunulamaz. îlk üç isteklinin dışındaki işlek 1ilerin teminattan ihaleden sonra iade edilir D. Kesin Teminat: İhale üzerinde kaian istekliden» sözleşme davetine istekliye yazılı olarak bildinlrnesnıi miilcakip 5 iş günü idinde ihale bedelinin % 6 sına tekabül eden miktarda teminat ahıur. işlekli tarafından herhangi bir suretle sözleşme şartlarına riayet edilmediği takdirde, Türk Kjzılayt protesco keşidesine vc hüküm istihsaline mahal olmaksızın akdi lesih etmeye vc teminatı irat kaydetrneye yetkilidir. Teminatın irat kaydedilmesi ile birlikte Türk Kızmayı zararları belirleninceye kadar isteklinin diğer alacaklarına da el koyar. Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde verine getirdiği anlaşıldıktan soma kesin teminat geri verilir. Türk Kv/.üayı'na verilen teminatlar her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. TEKM ELERİN AÇILMASI VE DEĞERLENDİRM E M adde K.2015 günü saat I0;3û*a kadar firmalarca Akkomık Matı. Fatih Cad. No:t Merkez Elendi DENİZLİ adresindeki Türk Kızılay* Denizli Biilge Kan Merkezi /Evrak Serv/vine teslim edilen 3 adet zarflau 1 N o tu zarflar Lojistik Direktörlüğü taralından, 3 N o lu /artlar Yap* Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlümü tarafından açılacak vc incelenecektir. 1 ve 3 N o hı zardan«açılması ve mccienmcsi aşamasına firmalar iştirak etmeyecektir, İhale giriş evrakları uygun bulunmayan iîrmalaım 2 Nolu zarflan iade cdilecck olup, ihaleye giriş evrakları tam olan firmaların fiyat ve temiııai mektuplarına ait 2 NoTıı Zarfları ise» tarih saat ISîOOMa (5 M ayıs Müh. 556, Sole. N*: DENİZLİ adresindeki TİJKK KIZILAY? DENİZLİ ŞUBE IUSKANLIĞ1 TOPLANTI SALONUNDA firma temsilci terin i a İmztmıuda açılacak olup ACIK PAZARLIK YAPILM AYACAKTIR. KAPALI TEKLİFİNDE EN UYGUN FİYATI VERMİŞ OLAN İSTEKLİYE SOZ KONUSU İS İHALE EDİLECEKTİK. (İHALEDE BİRD EN FAZLA AYNI TEK LİF V ER İLM ESİ H A L İN D E AYNI TEKLİFİ VEREN KATILIM CILARDAN İS BİTİRM ESİ EN FAZLA OLAN İSTEKLİYE İS İHALE EDİLECEKTİK,} Tekliflerin incelenmesi, değeriendirihnesi vc karşılaştırdmasında kendisine yardımcı olması amacıyla Türk Kızılayı» teklif sahibinden tekli il ile ilgili açıklama isteyebilir. Açıklama isteği vc cevabı posta veya /aks ile olacak, ancak fiyatta veya teklifin Özünde hiçbir değişiklik yapılmayacak, teklif edilmeyecek ve buna izin verilmeyecektir. İhale Kurulu, teklif sahibi veya vekili ihalede hazır bulunmadığı takdirde, kapalı teklifinde indirttiği fiyatı son ve kesin teklif olarak kabul eder. (1 ve 3 notıı zarf açıklığında ihale evrakının usulüne aygını vc yeterli olmaması durumunda* eksik evraklar tam am lanabilecek nitelikte İse isteklinin eksik evrakım tam am lam ayı talep etm esi halinde, 2 No lıı zarfın açılmasına kadar geçen süre zarfında eksikliklerin tamamlattırılmasına ve teklifin açılm asına İhale Kurulu karar verecektir. İhale Kurulunun kararı doğrultusunda, ihale evrakı 5

7 ru R K K IZ IL A Y I TÜRK KIZILAY! GENFX MÜDÜRİ,ÜĞL İDARİ ŞARTINAME eksik, usulüne veya yeterli olmayan isteklilerin teklif vc temûıatlanum btıhıikitığu kapalı zarflar ihale sonuçlandıktan sonra açılm adan iade edilecektir.) i h a l e y i k a z a n a n a t e b l i g a t v e s ö z l e ş m e n i n i m z a l a n m a s i M adde 8- Türk Kizdayj tarafından belirlenen tekiiiloriıı geçerlilik süresi nm sona ermesinden flncc. değerlendirmede uygun bulunan tekli! sahibine gerekli onaylar alındıktan sonra ıckiıfin kabul edildiği faksia tebliğ vc ardındau taahhüdü mektupla teyit, edilecektir. İhaleyi alan istekli, şartnamede belirtilen esaslara göre tek nüsha oiarak hazırlanan sözleşmeyi, tebliğ tarihinden itibaren 5 işgüdii içerisinde kati teminatını yatırdıktan sonra imzalar. İsteklinin, sözleşmenin inr/a akm asında ihale tarihi İtibariyle kamu ihalelerinden yasaklı olmaması gerekmekte uhıp* istekli sözleşme aşamasında bit hususla ilgili taahhütname verccektir. Sclzlcşinevi imzalamayan istekli teminatı Tiirk Kizilayr nen irat kaydedilir. Ancak, bir garanti süresini içermeyen mal ve hizmet alanlarında, sözleşmeye daveı yazjsmm tebliğ tarihinde» (iadeli taahhüdü olarak isteklinin eline ulattığı tarih) itibaren beş işgünü içerisinde taahhütname vej-crek, söz konusu malzemeyi, müteakip 10 işgünü ipinde istenilen miktar ve evsafta sözleşme yapmaksızın şartname hükümleri çerçevesinde teslim edebilir. 13u durumda İdari Şartname ve ekleri sözleşm e yerine tabiri edilecektir. Birinci uygun teklif sahibinin istenen kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda, Türk Kr/.tlayı birinci uygun teklif sahibinin teminatını hat kaydedecek ve ikinci uygun teklif sahibini aynı şekilde sözleşmeye davet edebilecektir, İkinci uygun teklif sahibi dc kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda, bu isteklinin dc geçici teminatı irat kaydedilecek ve üçüncü teklif sahibim aym şekilde sözleşmeye davet edebilecektir, Üçüncü uygun teklif sahibinin de kati teminatı vermemesi veya sözleşm e imzalamamam durumunda bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecektir. İŞİN SÜRESİ Madde 9 - Söz konusu işin süresi İhale teknik şartnamesinde belirtilmiştir. FİYAT FARIÖ M adde 10- İstekli ihale tarihinden sonra, gerek taahhüt süresi içinde, gerekse mücbir sebeplerden dolayı ozaldan süre içinde 'Taahhüdün tamamen ilasına tadar vergilere zam yapılması veya yeni vergiler vc resimler konması, fiyatların yükselmesi, nakliye vc işçi ücretlerinin artması, kur farkı gibi sebeplere istinat ederek fiyat farkı vc sair taleplerde bulunamaz. TÜRK KİZILAY1M N YETKİSİ Madde 11 - Türk Kiki (ayı Kamu îhaie Kanunlarına tabi olmayıp, İhaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakla, ihaleyi iptal etmekle, pazarlıkta uygun bedeli saptamakta tamamen serbesttir. MÜTEFERRİK liijliijm LER Madde 12 -»} Türk K r/dayı ııca gerek görüldüğünde ihale tarihinden en geç 4 İS GÛNİJ Öncesine kadar tiiın isteklilere ya/ah bildirim de bulunm ak kaydıyla şartnam e esaslarım la değişildik yapılabilir. b) İsteklini» gösterdiği adrese yapılacak her türlü lebiigat muteber addedilecektir. 6

8 T ÜRK K İZİ LA Y t GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME c) İdari Şartname, İhale Dokümanları ve eklerine ııygun olmayan teklif veri Icmeyccek lir. ü) idari Şartname. İhale Dokuman lan vc eklen bir biitiin olup, bunlunu arasındaki farklıklarda Türk Kı/.davı lehine olaıı hüküm esas alınacakta. c) Türk Kı/ıİavj dilediği takdirde verilen {ekililen müşterek muhafaza alıma ajjp ihaleyi erteleyebilir. f) Verilen teklifler hiçbir suretle gcı i alınamaz. g) TÜKK KIZILA YTNt'A, İHALE VE SÖZLEŞM E SÜRLSİNCE İHALEYE KATILAN İSTEKLİLERDEN VEYA Y ÜK L ÜN i r: İ LER1) UN AYNİ VEYA NAKDİ BA Ğ IŞ TALEP KDİİ.MEY licek TÎR. h) İstei(Jileı\ varsa ibateye ait Teknik vc İdari Şartnamelere ait değişildik taleplerini en geç ihale tmiimıden 7 İS GÖNÜ ttuccsinc kadar yazılı olarak Türk KızıEayı na bildirecek olup, hu tarihten sonra yapılacak olan başvurular dikkate «huım ıyacaktır. 0 İstekliler tarafından salm alman şartnamelerin bedeli, hiçbir suretle iade edilme/.. İhalenin ipuıl edilerek tekrar çıkılması veya ertelenmesi halinde yeni şartname, ilk ihaleye ait şartnameyi atın alan ı.slcklileıti ücretsiz olarak verilir, İHALEDteN MEN EDİLM E DURUMLARI M adde - 13 a) Hile, vaat, tehdit, milli/, kullaıuruı, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap; Kişvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesal karıştırmak veya teşebbüs etmek, b> İsteklileri lercddütc düşürmek, katibim engellemek, anlaşma lekiifmde bulunmak, anlanarak teklif vermek veya teşvik etmek, c) Rekabeti ve ihale karanı» etkileyecek davranışlarda bulunmak, <l) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek, e) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir isteki i tarafından ihate idari ve teknik şartnamelerinde belirtilen şanlar dışında, şart ileri sürecek şekilde bir veya birden fazla teklif verilmesi halinde, İhale Kumlunun söz konusu.şartı veya tekliflerden birden.fazlasını geri çekme Önerisini kabul etmemek, 1) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir gerçek veya (özel kişiliği temsil eden yetkilinin, başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten bir başka gerçek veya tüzel kişiliği temsil etmesi vc bu anlamda birden fazla teklif vermesi, g) İşbu şartnamenin 3. maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilmiş oimasma rağmen ihaleye katılmak, h) Kuruluşun tüzel kişiliğine, her kademe yönetici vc çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette bulunmak, i) İsteklilerin pazarlık süreci tamamlandıktan soma» sö/.lü veya yazılı olarak daha düşük.fiyat vereceğim iddia ederek ihalenin sürecini sekteye uğratmaya çalışmak, İhaleye fesat karıştırdığı değerlendirilen istekli veya teklif verenler veya iştirak edenler hakkında Yetkili Cumhuriyet S avcılığın a 353 Sayılı Kanunun 235. Maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulur. İHALELERDEN YASAKLANMA»İm U M L A ltf TU R K K IZILA Y I M adde -14») Taahhüdünü yerine getirirken Kuruluşa /.aıaı vermek, bilgi ve deneyimini Kuruluşun zararına kullanmak» 1>) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek, c) Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında sözleşm e yapmamak, d) Kuruluşun ihalelerine ilişkin olarak, kurum ve kuruluşlara veya medya yoluyla kamuoyuna haksız ve mesnetsiz olarak yamltîc; bilgi vermek, 7

9 TURKK1ZILAYI i'mk TÜRK KTZTLAYl GENE), MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ei Türk Kızılay'inm liizei kimiliğine, her kademe yönetici ^e çalışanlanma manevi şahsiyet me hakarette bulunmak, f) Sözleşme komisi; işin yapılması veya teslimi sırasında hiieii mal/cmc. araç '.oyu usuller kullanmak, fen ve sunak tamularına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak, g) Sözleşme sürecinde: hile., vaal, lejıdiı, nüfuz, kullamna, çıkar sağlama, anlaşma, iîtikap^ rüşvet suretiyle v eya başka \;o}larla işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek» fiillerini yapanların sözleşmeleri leshedstir. teminatları irat kaydediiır. bir vı) süre ile ihalelere kalılunian yasaklanır. Kilimin ifasma fesuı karıştırdığı tespu edilenler hakkında yetkili Cumhuriyet Ha$savcıh ı'rıa l;uç duymuşundu bulunulur ÜKVİR VE T K M Ü K Madde 15 - Firmalar işbu şartnameden duğaıı stînifuhıluldanm T ih k K ız ıla y ım yazılı muvaîtııknu olm aksam tam am en v eya kısmen biı* başkasına devir, alacakların» tem lik Ye cîro edem ezler. İHTİLAFLARIN HALLİ Madde 16 - İş bu satın alma neticesinde taraflar arastada akdedilecek sözleşmenin tatbikatından doğacak her larlii ihtilaflar öncelikle suihcn anlaşma yoluna gidjîceek, ihtilafın çö/ühncmcsi halinde hal merci Taştnma/.ın Uukmduğu ^ Mahkemeleri V e icra Daireleridir.

10 TÜRKKİZİLAYİ BU TÜRK lazila V I GENEL MÜ1>İJRJ ÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Tarih: Mektup No GF.CİCİ TKMtlNAT MT.K T t'l». TÜ RK K1ZILAY1 GENEL MÜOÜRLİİĞÜ K'nmmunuzea ihaleye çıkarılan...{ihale konusu) işine islekh sıfcitıyta katılacak olan (JatekU adn mn ihale hükümlerini verine getirmek üzere /ermek //»unda olduğu geçici teminat tutarı otan (Yaitw/j'... ) m... {Banka adi) garatıu ettiğimle», ih ale hükümleri v rvc v c s i1kte; geçioi leminatm gelir kaydedileceği h^ilerin ortay«çıkması halukic, protesto çekmeye. hüküm ve adı geçenin iznini atmaya gerek kalmaksızın vc udi geçen iie Kurlununuz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık vc bunun akıbet ve kamjvıi,somıçlan dikkate almmaksr/.m yukarıda yazdı tutarı ilk yazılı taiebmiz üzerme derhal ve gecikmeksizin Km umunuza veya enirinize nakdetı ve tamamen v e iatep tarihinden ödem e tarihine kadar geçen günlere ait karnini faiziyle birlikte ödeycecğîmizi...,... (.Banka adı) ntn iın/a atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla v e... (Banka adi) ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Bu teminat m ektubu... tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek Vekilde laıafmızdrm yazdı tu/ınin talebinde bulunulmadiğı takdirde hükümsüz olacaktır. Banka Adı/Şubesi Yetkili İsim/İmza NOT:!) Yabancı bankaların veya benzeri kredi k an ılıla r m kontrgarantıterinc dayanılarak verilccek mektuplarda kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşlunun ismi ve teminatın kontrgn) antili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk parası ise kotıirgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektuplun Türk parası üzerinden düzenlenecektir, 2) İditri şartnamede yabaııo para birimi veya yabancı para birimleri çirişinden teklife İzin verilmesi durumumla; istekliler, teminat mektuplarım tekliflerine esas para birimi üzerinden düzenleyecektir. 3) Teminat mektubunun Türk parası dışında bir para birimi Üzerinden düzenlenmesi halinde» teminat mektubunun sonuna işbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihindeki T.C.M.Ü. D öviz Satış Kuru üzerinden hesaplanarak tarafınıza ödenecektir. paragrafına yer vcrdceektir.

11 TÜRKKÎZIIAY! ia*n TÜRK KIZILAY! GENKL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KÎ7ALAVİ GENEL m C üü R îx -Ğ C İHA),E BAŞKANLIĞIM A 25.ÖK.2015 DKNİZJİ Bf>IA*F. KAN MERKEZİ İNŞAAT İHAMSSİ işi için ihale iarihi olun W 5 tarihî ftneesi jlibariylc Kümü ibatelerinden yasak iı olmadığımızı beyan eder, kamu ihalelerinden yasaklı olduğunu)/ anlaşılması durumımda iîm wı»ız tarafında«verilen ıcminaı bedehnm Kulunumuz adma irat kayricıüjmesmi kabul ve taahhüt ederiz. FİRMA Ad SO YAD Unvan (Kaşe) Imzâ

12 o Î Ü R K K I Z I L A Y I 1868 DENİZLİ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ÇAKMAK MAH., 7452 ADA, 1 PARSELİNDE KAYITLI TAŞINMAZ ÜZERİNE DENİZLİ BÖLGE KAN MERKEZİ YAPILMASI İŞİNE AİT İHALE DOSYASI

13 İÇİNDEKİLER: 1 İDARJ ŞARTNAME VE EKLERİ SAYFA 2 ANAHTAR TESLİMİ İNŞAAT İŞİ İMALE TEKNİK ŞARTNAMESİ 7 SAYFA I 3 ANAHTAR TESLİMİ İNŞAAT İŞİ İHALE MALİ ŞARTNAMESİ 1 SAYFA 4 SÖZLEŞME TASLAĞI 16 SAYFA 5 YAPIM ŞARTNAMESİ 5 SAYFA 6 İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ 13 SAYFA 6a İNŞAAT POZ LİSTESİ VE ANALİZLERİ 11 SAYFA 6b İNŞAAT MAHAL LİSTESE 18 SAYFA 7 MEKANİK TEKNİK ŞARTNAMESİ 9 SAYFA 7a MEKANİK TESİSAT POZ LİSTESİ 9 SAYFA 7b MEKANİK TESİSAT MAHAL LİSTESİ 8 SAYFA fi ELEKTRİK TEKNİK ŞARTNAMESİ m SAYFA 8a ELEKTRİK POZ LİSTESİ 3 SAYFA 8b ELEKTRİK MAHAL LİSTESİ 3 SAYFA 8c ENERJİ MÜSADESİ 1 SAYFA 9 GENEL PURSANTAJ TABLOSU SAYFA 10 PROJE PAFTA LİSTELERİ (İNŞAAT, MEKANİK. ELEKTRİK) 2 SAYFA 11 PROJELER (LİSTEDE BELİRTİLEN PROJELER GD ORTAMINDA) VE ZEMİN ETÜD RAPORU CD ORTAMINDA

14 ANAI1TAK TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDF.L) İHALE TEKNİK ^A R l ^'AMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAY 1( l-nel MÜ DÜKLÜĞÜ İSTEKLİ(Lr.R}: ihaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişj Y1.JKLP.NİCİ : Üzerine ihale yapıla«istfki.i İM ALENİN K O N U SU : Madde î- Denizli İli, Merkez İlçesi, Çakmak Mah., 7452 ada, i parselde kayıtlı la^ınmuz üzerine yapılacak Denizli Bölge Kan Merkezi inşaatının. KIZILAY ın yaptırdığı ve ouaylatlığı projeler vc licîa^tars ıryarmca, sözleşme ve eki şartnameler doğmltusunda. tüm işlerle ilgili vergi, resim, haıç ve benzeri giderler, YÜKÎ.rcNİC j tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götüm bedelle yapılması işidir. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL): İUale evraklar!, Sözleşjıte vc ekleri ile Proje kapsamında tanımlanan bültin işler ve imalatların islenilen kalite ve değerde ı>lmak üzere her şey dahil (ıııaizeme, ı^stlik, alet, edevat, sigorta, nakliye, sn zammı, iskele, yatay-dtişey taşıma> elektrik, su, voıgi, ciftim, harç, fon, genci giderler, mütcatdıillik kan v b) tüm giderler dahil olmak üzere projenin tamamlanarak kullandır şekilde KIZILAY"a teslim edilmesini kapsayan toplam gider. İŞ İN SÜRESİ: Madde 2- İşin yapı m j ile ilgili süreler sözleşme taslağında beliıti İm iştir. TEKLİFLERDE UYULACAK ESASLAR: Madde 3- Teklif hazırlarken, aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. A. Sözleşme konusu inşaat işi Denizli İU, Merkez İlçesi, Çakmak Malı., 7452 ada, l parselde yapılacaktır. B. Teklifler anahtar teslimi götürü bedel olarak verilecektir. (Örnek î). C. Tnm bu işlerle ilgili her türlü vergi, resim, harç, fon, elektrik, sus sigorta, inşaat imalat giderleri vc kıınımiara ödenecek katkı paylan ve benzeri giderler YÜKLENİCİ yc aittir D. İlgili lamımlardan alınacak onaylar j/inler ve ruhsatlar YÜKLENİCİ tarafuıdaıı alınacak olup, onaylar izinler ve ruhsalların alınması içitı gerekli her türlü harcama Yüklenici tarafından karşılanacaktır E. Statik, mekanik ve elektrik projeleri uygulanırken mimari proje üzerindeki revizyonlara göre uygulanacaktır. Gerektiğinde proje revizyonları YÜKLENİCİ taiiifmdan bila bedel hesaplamaları yapılarak projclcndirilecektir. İşin bitiminde YÜKLENİCİ tüm projelerin son uygulama halini gösteren projelerden I ad CL>, 1 ad ozalit proje takınu KIZILAY a verecektir F. I d ü if hazırlanırken; * Sözleşme vc İhale Şnrtııamelev* e itleriyle birlikte proje, detay ve teknik şartnamelerin dikkate alınması gerekmektedir. * S<xele$jnede belirtile» işiu ynpmıına ail ek işler veya eksilen işler sözleşmenin 19. Maddesine göre değerlendirilir. * Teklif mektupların a KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR yazılacaktır. İstekliler tekliflerini verirken ihale dosyası içindeki tüm evrakian/dofcümtmihrı dikkatlice ıncdcycrek tekliflerini verecektir. İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN GEREKLİ TEKNİK BELGELER ı Madde 4- İhaleye ortak girişlaıler kabul edilmeyecektir. İhaleye katılmak isleyenlerden aşağıdaki şartlar araıın. A. Asgari olarak sözleşme taslağı 10. madde de belirtilen teknik personelin çabştırıknusı hususunda laalıhülname verilecektir. (Örnek 2) B. İSTKKLİLlfR; Son onbe$ (15) yjlda tek bir özleşm e kapsamında benzer İş olarak; Kamuda yapılan işler için, teklif edilen bedelin %70 i oranında, T C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik I lızmetlerine esas olan yapı sınıfı 4B ve üs!u smıtta yapı inşaatı yaptıklaımı belgelemeleri gerekir. v Özel sektörde yapılan işler için, tcklir edilen bedcînkyo70,i onanında, T.C' Çövre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetlerine esas smıfı 4B ve üstü sınıfla yapı İnşaatı

15 yaptıklarını belgelem eleri gerekir. iş bilirine belgesinin özci sekförden alınması halinde. belgenin kabul edilebilm esi için o işe ai( yapı ve iskan ruhsalı \rcya noter onaylı sözleşm e ile hak edikler, faturalar vs. ödem e belgelerinin de eklenm esi gerekmektedir. İ* bitirme belge sahiplerinin ortağı bulunduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde; tfi7cl kişinin yarıda» lâzta hisseline sahip olması, teminat sürcsınec (kesin kabule kadar) bu oranın mübalağa edilm esi zorunludur. Benzer iş bitirme belgelerinin; ihale larihinden geriye doğra yon 15 yd içerisinde gerçekleştirilip geı-çekio$t inlem ediği hususu iş bitirme belgelerindeki bilgilerden tespit edilir. Bu tespitin i$ bitirme belgeleri üzerinden yapılamadığı durumlarda (sözleşmedi 15 yıldan önceye ai( ve i 5 yıl içerisine kısm i giren işlerde) o işe ait düzenlenmiş hak edi$ raporları (15 yıla kısm i giıcn işlerin miktarlarını gösterir hak ediş raporları) ve/veya idarece onaylı hak ediş ödem e cetveli esas alınarak 15 yıl içerisine giren Culi iş oranları benzer iş olarak hesaplanacaktır. 1$ bitirme ve iş denetleme benzer iş okırak kabul edilecek olup bu bölgelerin dianda olan belgeler kaba! edilm eyecektir iş bitirme, iş denetleme belgelerinin güncellenm esi yıl* Çevre vc Şehircilik Bakanlığı Kaine Kalüavdarı cetveline göl e yapılacakta. C. Yer Görme B elgesi (Önıck 3) T>. Proje JaahMlnamcsi (Örnek 4). İŞİN YAPIT ACAĞI YER VE ZEMİN DURUMUNUN TETKİKİ; M adde 5- İSTEK LİLİK tek lif öncesi işin yapılacağı yeri görecek ve gerekli incelem elerde bulunacaklardır. İSTHKLİ» işin yapılacağı yeri görmekle, i^in yapılacağı veri ve işle ilgili bütün hususları, malzeme kaynaklarını ve ara/inin, zem inin durumunu, işi yapmak için gerekli mahalli şartları öğrenmiş sayılır. B» konularda ihale dokümanında belirtilenler dışında hak talebi doğuracak bir istekte bulunamaz. İŞ VE İŞYERİNİN SİGORTALANMASI : M adde 6- İş v e işyerinin sigortalanması hususundaki şartlar S özleşm e m adde 3 0 da beliıiilıruştir. DİĞER HUSUSLAR Madde 7- a) İh zan ıl için ayrıca bir üdem e yap ılm ayacn k tm b) T ü rk K ızılnyı nm tem inat olarak kabul edeccği d eğerler karşılığında sözleşm e bedelinin % L 0 \ı oranım la T ürk K ızılayı m n onay* ile işin başında avan s verilecek tir. B n d u n u n d a yükicuicim n her hakkedişinin % 10vıı oranında kesinti yapdarak avans m ahsubu yapılır. ı ) Fiyat farkı ödem esi ve erken b ilîrm e prim i vb. ad niüttda herhangi bir ödem e sö z knuu.su değildir, d) ŞartJı tek lifler kabul ed ilm eyecektir. c) N nkliyelcr için u y m a ndem c yapılm ayacaktır. 1) A ksi belirtilm ediği sürccc su reler talcvim günü esasına giirc verilm iştir, g) O ıtu k gir<şimlcr kabul cdib»eyeeck iı\ İHALF. D O K Ü M A N LA R I : M adde 8- Bu işin ihale dokümanları aşağıda sıralanmıştır. 1. İdari Şartname ve Ekleri, 2. Anahtar Teslim i (Götürü B edel) İhale Teknik Şartnamesi^ 3* îhale Mali Belgeler Şartnamesi 4. Sözleşm e Taslağı 5, Yapım Şartnamesi v e bkleri fi. Proje pafta listecinde belirtilen projeler (CD or(ammda) 7. Pursantaj Listesi 8. Teknik Şartnameler (İnşaat» mekanik tesisatı ve elektrik tesisatı } 9. Zemin et Od raporu (CD ortamında) Sayfa 2 /7

16 E K L E R ÖriiL'k-1 M uli T<sklif Mwkurbu Ö t oejt-2 T eknik Personel Taalılnttnam cs O nıcu -3 Yer Görme Belgesi Ö ı ıil'k-4 P ro je TtıuhbUliuiffiCsi

17 Ö rn ek -1 a n a h t a r t e s l i m i ( c; ö t ü r ü b e d e l ) İç l e r TEKLİF MEKTUBU T Ü R K K IZ IL A Y! G E N E L M Ü D Ü R L Ü K MERKTCZ İH A L E K U R U L B A ŞK A N L IĞ IN A A N K A R A... Türk K ızdayf tarafından...giinü ihalesi yapılacak o la n... anahtar teslim götürü hedcj ile yapılması İşine ait ihata dokümanım tamamen okuduk, inceledik ve aynen kabul ellik İşin yapılacağı yeılcri ve çevresini gördük* mahallin özelliklerini ve zemin şartların: tetkik ellik, herhangi bir ayrım ve sjrmlaına yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz. 1- Söv, konusu işi, ihale evrakları, sözleşm e ve ekleri kapsamında tanımlanan bihüu işler ve tmalaliann islenilen kalite vc (teğurde olm ak tizere Jıerşey dahil (m alzem e, işçilik ^ fcl, edevat, sigorta, nakliye, su zammı, iskele» yatay-düşey taşıma, elektrik, sn* veıgi, resim, harç, fon, genel giderler, müteahhitlik kan v.b) tüuı giderler dahil olmak üzere işiıı tamamlanarak kullanılır şekilde K ızılay a teslim edilm esini kapsayan, toplam fiyal üzerinden K DV hariç to p la m...*...( para birimi belirtilerek rakam ve yazıyla) l>cdcl karşılığında yapm ayı kabul v c laalıjıüt ederi/» 2- Anahtar teslimin«(götürtl bedele) ait İhale şeirlnamelcrj, sözleşm e vc eklerinde yer alan her bir i^ kaleminin miktarının ve mnhiyelinin ihale doküman aıda yer alan teknik şartnameye uygun olduğunu kabul Diliyoruz. V T eklifim iz, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirm i) takvim giinü geçcrlidir. A- İhale konusu iş için kendimiz veya başkası adma doğrudan veya dolaylı ohuak asaleten veya vekâleten birden fazla tek lif verm ediğim izi beyan ediyoruz, 5- Fji düşük bedelli Ickliiî ya da herhangi bir teklifi kabul etmek orunda olm adığınızı biliyor ve kabul ediyoruz. 6- İhale konusu tşie ilgili oim ak tizerc idaıen i/ee yapılacak /yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin Vikarlaı ma aykırı dürecek hiçbir eylem v e oluşum içinde olm ayacağım ızı laalılıüt ediyoruz.?- ihale konusu i^le ilgili verm iş olduğum u* teklifimizde olabileeck herhangi hir i$lcm hatasının (toplama» çnıpnıa vb.) K w la y lehine değerlendirilm esin! kabul ve taahhüt ediyoruz. Saygılarım ızla, FİRMA Ad S O Y A D I IJnvan (Kaşe) İmza

18 Ö rnek-2 TEKNİK PERSONELE AİT TAAHHÜTNAME ÖUNEÖt İhale K untlu Başkanlığı mı K17.J],AY'ca i.... gtfnti ihalesi \Tapi laca k o h in...i l i,...ilçesi,... Malı.,...parselde kayıtlı lu$mıi>az üzerine yap ılacak...inşaatının anahtar teslim gotüıii bedel ile yapılması işi içüı istenen Teknik l ersoneli Sözleşme Taslağının 10. maddesindeki hiikumlcr çerçevelinde bıılıımhınnavı kah»! v e taahhüt ediyorır/.. IİKM A Ad SOYAD ; Unvan (Kaşe) İmza Sayfa 5 /7

19 O rnek-3 YER GÖRM E BEJLGKSİ 1. İŞİN ADI:... İli,... İlçe«,... M ah.... parselde kayalı la^nuıa/. üzeri?*e yap ılacak... mşaannm anahtar teslim göuiıü betld iic yapıimasr işi. 2. VER;... İ li...i lç e s i...m a h,,...parselde knvjtlı ta^ııunaz....ili... İlçesi... M a lî... parselde kayıtlı taşınmaz üzeriııe yapılacak... inşaatmın anahtar teslim götttrii bedel ile yapılması işi ile ilgili in fial sa h sım...'... i... tarihinde gezerek gerekli incdcm clerdc bulunduk İşin yapılacağı yeri görerek işle ilgili tüm hususları, malzeme kayuhklarmu zem in durumunu v e işi yapmak için gcıckli mahalli şartları öğrendik. FİRMA Ad SO Y A D /' U m a» (Kaşe) Jm/a

20 O nıek-4 PROJE T A A lili Ü TN A MESİ İiıalc Kurulu BaşkiuıIıgTua K I/,(LAY'ca,. J. tarihinde ibatesi yapılacak ofcııı... İli,... İlçesi.... Mah.,...parselde kayjli] (aşınmaz Üzerine y a p ıla ca k... inşaatının anahtar tealim götürü bedel ile yapılması İşine aii şarinamenin ekinde CD orlammda verilen mimari, statik, mekanik, elektrik projclcrmm ve zem in eıi'kl rapommm ı um ti mm göıttfim ve tüm projeleri ek sik siz olarak inceledim. FİRMA Ad SÜ Y A U, Uıivan (Kaşe) İm za

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI VAN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KARACABEY ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- İşin süresi yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- İşin süresi yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI SAMSUN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I)

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I) ZEYİLNAME 15 Mayıs 2014 Perşembe günü saat:14:30 da yapılacağı duyurulan, Mülkiyeti Kurumumuza ait, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Ahmediye Mahallesi, Halk Caddesi adresinde bulunan, 413 ada, 8 nolu parselde

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI 1- Sivas İli, Merkez İlçesi, Eskikale Mahallesinde bulunan taşınmazın kapalı zarfla teklif alma, açık artırma usulü ihale ile kiraya verilecektir.

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK I ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi ve bağlı Kan Bağış Merkezleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Hamzalar mevkii, 113 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Türk Kızılayı Karabük Afet Deposunun Çevre Düzenlemesi işlerinin

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Samsun İli, İlkadım İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi F36B22B4B Pafta,7798 Ada, 11 Parselde kayıtlı 173,00m² yüzölçümlü

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Uluönder Mahallesi, 14382 Ada, 1 Nolu Parselinde Kayıtlı (Eski 9400 Ada, 1 Nolu Parsel) Taşınmaz Üzerine Eskişehir Bölge Kan Merkezi Binası

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Muğla İli, Merkez İlçesi, Şeyh Mahallesi, Bankalar (İsmet İnönü) Caddesi (Eski No:21) adresindeki 353 ada, 4 no lu parselde kayıtlı 86,98 m2

Detaylı

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l YAP-İŞLET-DEVRET modeli çerçevesinde; İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Camii kebir Mah. 1089 ada, 10 parsel sayısında kayıtlı 210 m2 arsa yüzölçümlü taşınmazda bulunan mevcut

Detaylı

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l İstanbul ili, Üsküdar İlçesi Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvapçı Sok. No:8 adresinde bulunan Türk Kızılayına ait taşınmazın

Detaylı

İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR

İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR İHALENİN KONUSU TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLIK YÖNTEMİ İLE GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ Madde 1-) Mülkiyeti Kurumumuza ait Kırkkonaklar Mahallesi, 314. cadde Ankarama Konutları No:15 Çankaya /Ankara

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Türk Kızılayı Cad. No:1 adresinde bulunan Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesi içerisinde bulunan Afom Binası ıslak hacimler ve misafirhane

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU Madde 1-) Mülkiyeti Kurumumuza ait Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kızılay, Konur Sokak No:29/9 (zemin kat) adresindeki taşınmaz yasal haliyle kapalı zarf ve açık artırma ihale suretiyle kiraya

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK I ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü müzün ihtiyacı olan,aşağıda miktarları belirtilen malzemeler

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GÜNEY DOĞU BÖLGE KAN MERKEZİ (VAN) OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GÜNEY DOĞU BÖLGE KAN MERKEZİ (VAN) OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME TÜRK I GÜNEY DOĞU BÖLGE KAN MERKEZİ (VAN) OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 Türk Kızılayı Güney Doğu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (Van) Sayfa 1 TÜRK I OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ MADDE 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ MADDE 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS KAN BAĞIŞ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 20 KVA DİZEL JENERATÖR İHTİYACI İDARİ ŞARTNAMESİ MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU Madde 1-) Mülkiyeti Kurumumuza ait, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Vişnezade Mahallesi, Abacılatif sok. No:7 adresinde bulunan, 689 ada, 14 nolu parselde kayıtlı, 155,08 m2 yüzölçümlü,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇELİK KONSTÜRKSİYON KAFES ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇELİK KONSTÜRKSİYON KAFES ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇELİK KONSTÜRKSİYON KAFES ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde 1 Türk Kızılayı, Marmara Bölge

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA EK-5k BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU / /... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan Ajansın bulunduğu şehir] Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu : Açık tebligat adresi

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR EK-1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU /./.. AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı] Açık tebligat adresi Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı Akışkan Yataklı Kurutucu ve Donanımları Temini ve Montajı Teklif sahibinin adı ve soyadı/

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı na ait 349 adet aracın 1 yıl süreyle ek donanımları ve üst yapıları ile birlikte kasko sigortası ve 324 adet

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA / / [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı için aşağıdaki tabloda belirtilen malzeme teknik

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLIK YÖNTEMİ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ. : Mülkiyeti Kurumumuza ait,

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLIK YÖNTEMİ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ. : Mülkiyeti Kurumumuza ait, TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLIK YÖNTEMİ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ MADDE 1- İHALENİN KONUSU Tapu Kaydı : Mülkiyeti Kurumumuza ait, 1- Antalya ili, Alanya ilçesi, Türkler mahallesinde kain

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : :

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : : BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU Madde 1-) Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kültür mahallesinde kain tapunun 2504 ada 5 parselinde kayıtlı 377 m2 yüzölçümlü 7 katlı ( Bodrum+Zemin+ 5 normal kat) beton apartman ve arsası vasıflı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİMESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN DEPOLARIN ÇATI TADİLATI YAPTIRILACAKTIR

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİMESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN DEPOLARIN ÇATI TADİLATI YAPTIRILACAKTIR TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİMESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN DEPOLARIN ÇATI TADİLATI YAPTIRILACAKTIR 1- Türk Kızılayı Etimesgut Yeıîeşkesinde bulunan depoların çatı tadilatı anahtar

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ MADDE 1- İHALENİN KONUSU Mülkiyeti Kurumumuza ait, TÜRK KIZILAYI 1- Antalya ili, Alanya ilçesi, Türkler mahallesinde kain tapunun 167 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı 31 Blok Kargir Bina ve Arsası vasıflı

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu :

Detaylı

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/150620 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Bilişim Güvenliği Ürünleri alımı işine istekli sıfatıyla katılacak olan

Detaylı

T. C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

T. C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU (SF2) / / Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret : unvanı], uyruğu Açık tebligat adresi : Bağlı olduğu vergi dairesi : ve vergi numarası Telefon ve faks numarası : Elektronik posta

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK K1ZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AKÇAKOCA KONUKEVİ TADİLAT YE ONARIMI YAPTIRILACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK K1ZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AKÇAKOCA KONUKEVİ TADİLAT YE ONARIMI YAPTIRILACAKTIR. D TURKKIZILAYI 1868 TÜRK K1ZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AKÇAKOCA KONUKEVİ TADİLAT YE ONARIMI YAPTIRILACAKTIR. 1- Düzce İli, Akçakoca İlçesi, Osmaniye Malı., 59 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine bulunan

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğünce Mardin İli Yenişehir İlçesi, 13 Mart

Detaylı

TÜRKKIZILAYI Î868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TÜRKKIZILAYI Î868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN D TÜRKKIZILAYI Î868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ETİMESGUT YERLEŞKESİ İÇERİSİNDE BULUNAN YEMEKHANE BİNASI İLE DEPOLARIN TADİLAT VE ONARIMI YAPTIRILACAKTIR. 1 - Aııkara İli, Etimesgut İlçesi, Türk

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ. Mülkiyeti Türk Kızılayı na, kullanma hakkı Türk Kızılayı Malkara Şube Başkanlığına ait;

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ. Mülkiyeti Türk Kızılayı na, kullanma hakkı Türk Kızılayı Malkara Şube Başkanlığına ait; MADDE 1- İHALENİN KONUSU TÜRK KIZILAYI Mülkiyeti Türk Kızılayı na, kullanma hakkı Türk Kızılayı Malkara Şube Başkanlığına ait; Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, Camiatik Mah. Tapunun 294 ada, 22 nolu parselde

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Etimesgut Yerleşkesi ve Orta Anadolu Bölge Kan Merkezinin 3 yıllık ihtiyacı olan 36.000 adet

Detaylı

TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SICAK YEMEK HİZMETİ ALIM İHALESİ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SICAK YEMEK HİZMETİ ALIM İHALESİ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SICAK YEMEK HİZMETİ ALIM İHALESİ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Avrupa (İstanbul) Bölge Kan Merkezi personeline 1 (bir)

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için Ankara ilinde 30 Haziran-12 Temmuz 2014 tarihleri arasında

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

TÜRK KIZILAYI BATI ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ VE BAĞLI KAN BAĞIŞI MERKEZLERİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI BATI ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ VE BAĞLI KAN BAĞIŞI MERKEZLERİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI BATI ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ VE BAĞLI KAN BAĞIŞI MERKEZLERİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ 2015 TANIMLAR VE KISALTMALAR: İDARE : TÜRK KIZILAYI BATI ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

TÜRK KIZILAYI SOMALİ DELEGASYON BAŞKANLIĞI KİRALAMA İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI SOMALİ DELEGASYON BAŞKANLIĞI KİRALAMA İDARİ ŞARTNAMESİ MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI SOMALİ DELEGASYON BAŞKANLIĞI KİRALAMA İDARİ ŞARTNAMESİ A. Türk Kızılayı tarafından, Somali Mogadishu Belediyesince Türk Kızılayına tahsisi edilen taşınma

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı için aşağıdaki tabloda belirtilen malzeme teknik

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA. Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı. Tebligata esas açık adresi. Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası :

TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA. Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı. Tebligata esas açık adresi. Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası : TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA /./20 Teklif Sahibinin Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı Tebligata esas açık adresi Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası Telefon ve Faks numarası Elektronik

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nca aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen plastik, metal, karton ve cam atıklarının toplanması ve geri

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILA YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AKÇAKOCA KONUKEVİ TADİLAT VE ONARIMI YAPTIRILACAKTIR,

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILA YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AKÇAKOCA KONUKEVİ TADİLAT VE ONARIMI YAPTIRILACAKTIR, o TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILA YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AKÇAKOCA KONUKEVİ TADİLAT VE ONARIMI YAPTIRILACAKTIR, 1- Düzce İli, Akçakoca İlçesi, Osmaniye Mah. 59 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine bulunan

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı nca 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde

Detaylı

BAŞVURU MEKTUBU. ... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [şehir]

BAŞVURU MEKTUBU. ... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [şehir] BAŞVURU MEKTUBU [İdare Adresi] [İşin Adı]... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [şehir] 1. [adayın/isteklinin adı] ı (bundan böyle Başvuran olarak anılacaktır) temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI. - GAYRİM F^KUL SATIŞ ŞARTNAMESİ:

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI. - GAYRİM F^KUL SATIŞ ŞARTNAMESİ: MADDE 1- İHALENİN KONUSU Mülkiyeti Kurumlunuza ait, TÜRKKIZILAYI 1868. - GAYRİM F^KUL SATIŞ ŞARTNAMESİ: Antalya ili, Alanya ilçesi, Türkler mahallesinde kain tapunun 167 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı

Detaylı

OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi

OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi TÜRKI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi 1 TÜRK I GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı na bağlı iş yerleri

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğünün 2014 yılında piyasaya sürdüğü aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen ambalaj atıklarının

Detaylı

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL AVRUPA YAKASI YAKLAŞIK 15 ÇOCUK İÇİN EMZİRME ODASI, ÇOCUK BAKIM YURTLARI VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMET ALIM İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL AVRUPA YAKASI YAKLAŞIK 15 ÇOCUK İÇİN EMZİRME ODASI, ÇOCUK BAKIM YURTLARI VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMET ALIM İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ İSTANBUL AVRUPA YAKASI YAKLAŞIK15 ÇOCUK İÇİN EMZİRME ODASI, ÇOCUK BAKIM YURTLARI VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK KIZILAYI İSTANBUL AVRUPA

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale kayıt numarası * : GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi :

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2016 MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü, Aydın Kan Bağış Merkezi Müdürlüğü

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2017 MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü, Aydın Kan Bağış Merkezi Müdürlüğü

Detaylı

TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ YEMEK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ YEMEK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ YEMEK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1 Türk Kızılayı, Marmara Bölge Afet Yönetim

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ÇALIŞAN SAYISI HİZMETİN CİNSİ SÜRESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ÇALIŞAN SAYISI HİZMETİN CİNSİ SÜRESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve bağlı kan hizmet birimlerinin 3 (üç) yıllık ihtiyacı olan aşağıdaki

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ÇALIŞAN SAYISI HİZMETİN CİNSİ SÜRESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ÇALIŞAN SAYISI HİZMETİN CİNSİ SÜRESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve bağlı kan hizmet birimlerinin 3 (üç) yıllık ihtiyacı olan aşağıdaki

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Kurumumuz Ankara Genel Merkez ve Etimesgut Yerleşkesin de hizmet aracı olarak kullanılan 7 Adet Toyota Marka aracın 1 yıl süre

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde 1 - Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezi binasının Yapısal Güçlendirme inşaat

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi ve Etimesgut Yerleşkesinde görev yapan personel çocukları için

Detaylı

FİRMA ADI VE ADRESİ ZARF NO: 1. İHALE İDARİ ve TEKNİK BELGELERİ - TEMİNAT ZARFI TÜRK KIZILAYI Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü

FİRMA ADI VE ADRESİ ZARF NO: 1. İHALE İDARİ ve TEKNİK BELGELERİ - TEMİNAT ZARFI TÜRK KIZILAYI Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü TÜRK I MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİM MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı nca, ekli teknik şartnamelerde belirtilen esaslar dahilinde ekte belirtilen güzergahlar için, yeterli

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için aşağıda miktarı belirtilen hazır kek kapalı zarfla teklif

Detaylı

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR 1. Tanımlar ve Tasfiye Memurluğu'na

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı