TURKKIZIlAYf TÜRK KEM!-AYI GENKL MÜI>ÜRLÜĞÜNDEN DENİZİ A BÖLGE KAİN MERKEZİ İNŞAAT İHALESİ VARILACAKTIR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURKKIZIlAYf TÜRK KEM!-AYI GENKL MÜI>ÜRLÜĞÜNDEN DENİZİ A BÖLGE KAİN MERKEZİ İNŞAAT İHALESİ VARILACAKTIR."

Transkript

1 TURKKIZIlAYf TÜRK KEM!-AYI GENKL MÜI>ÜRLÜĞÜNDEN DENİZİ A BÖLGE KAİN MERKEZİ İNŞAAT İHALESİ VARILACAKTIR. I - Denizli İli. Merke/. İlçesi. Çakmak Mah ada, 1 par.scide kayılh laşmmaz üzerine yapılacak Denizli Böi^c İCaa Merkezi mştmltmn anahuır lesiim götürü bcdciic yaphıiîaeakur. 2- Firmalar. lekltf ettikler) fiyatın en az %3 ü nispetindeki geçici teminah teklifleri üc birlikle vereceklerdir. V İhaleye an şartnameler 51 Alay 1 Sok, Nü 32 Yenişehir/ANKARA adresindeki (îend Müdürlüğünııi/.dcn, Almnediyc M<ıh. Halk Cad. Flsvafçt Sok, N tı:8 Üsküdar İSTANBUL' 4 adresindeki İstîmbıd Müdürlüğümüzden 51)0,00 TLk«rşjh çmda temin edticbileceklir İdari. leknik vcm aii şartnamelere w ww, ki ftiuiy.org.tr' adresinden ulaşılabilecektir. 4- Firmaların ihale zarflarını en geç 24, günü saai 10:30*3 kadar Akkonak M alı, batilı Cad. No:I M erkezeferul i/denizli** adresindeki TürklCr/nİsyı Denizli Riilge Kan M erkezi /tivrak Servisine vermiş i göndermiş olmaları gerekmekledir. 5-2 Nolıı Teklif ve Tcminul Mektubu zarfı 25.08,2015 günü saat l5:u0*de 15 M ayıs Mak Sok. No: DEiNİZLİ adresindeki TÜIiK Ki7.Il.AYt DENİ/Lİ ŞUBE RAŞKANLİÜI Toplamı Salonunda açılacaktır. 0- Postada meydana gclccek gccikıneter dikkate «Imına/, 7- Telgraf, mail ve faksla yapılacak miiracaallar dikkate»lınmayacakhr. 8 K.urumumaz Kamu İhale Kauunlarma tabi değildir.

2 TÜRKKIZILAYÎ :»6»İ TÜKK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDAKİ ŞAKTNAME ÜİALEN İNK O NLSt-VT, ŞEKLİ Madde i Deni/H UL Merkez İiçesi. Çakmak M«h ada») parselde kayıtlı iaşınmaz üzerine yapılacak Deniz) i Bftlgc Kan Merkezi iaşaaiıııın, KJZILAY'm yaphrdtğ; ve onaylaltığ. projeler ve detayları nyarmca, sö/.leşmc ve eki çarlnamdcr doğrultusunda, tiun işlerle ilgili vergi, resim, harç ve- bcnzeıi giderler. Yl/KLKNİCİ tarafından karalanmak üzere anahtar testimi götürü bedelle yapılması işidir ÎSTliKÜLHR, İhale dosyalarını, MAtaç-I Sokak Nü: 32 Y cmşehir/ank A RA adresinde bulurum Türk Ktzdnyı Geııc) Müdürlüğü Yapı 'Teknik \e Proje Yönetimi Müdürlüğünde, Aiımediyc Ml\. üalk Cad. t&vapçı Sok. No:8 üsküdar/îstanût!/ adresinde bakman Türk Kızılayı Islanbul Müdürlüğünde inceleyebileceklerdir İSTf.KLİLtiR, ihale konusu >şle ilgili sorularım, ilanda belirtiler» süre ve şartlarda Türk Kr/ılavı Genci Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönelimi Mftdürtöğü ( Aıaç-i Sokak No 32 Yenişehir, ANTKa RA) adresine veya (M) i 444 aolu ıcleftmlnva iicicbüceckterdir İHALEYE GİREBİLM E ŞARTLA«! M adde 2 İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır. A. Türkiye'deki tebligat adresi (Telefon^ faks vs,) N. Ticarct ve Sanayi Odası Belgesi (20J5 yılı içinde alınmış) a) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası ^eva U snaive Sanatkarlar siciline kayıtlı olüuğomt göslerir belge, b) Tü/.cl kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticarci ve Sanayi Odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2015 yjlı içinde alınmış tescil belgesi. C\ İmza sirküleri a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri;, b) Tüzel kişi olması İmlinde, tü/.d kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, O, İstekliler adımı vekaleten iştirak ediliyor ise işlekli adına tek hile bulunacak kimselerin vekaletnameleri İle vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri/imza beyannamesi vermesi, E. Diğer Belgeler a) Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın tesciline, faaliyet alanına ilişkin son durumunu gösteril) b) İdari, M ali, Teknik Şartnameler in ve eklerinin okunup incelendiği, bütün hükümlerinin kabul edildiği KRİmnmı taşımak üzere kaşeli ve imzalı İdarî Şartnam e ve İhale Dokümanları, e) Şartnam e Ahııdı Makbuzu d) V ergi Levhası fotokopisi e) Firmanın» Kamu ihalelerinden yasaldı olmadığım içeren ve ekte yer alan taahhütname (Firma yctkilm tanıfindau kaşeleri erek imzalanmış olarak) F. tin Şartnamenin 6/C maddesinde yazdı miktarda geçici teminat vermesi, G. İhale Teknik Şartnamesi Madde-.Vte yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifim vermesi, H. İhale Teknik Şartnamesi Madde-4'de islenen belgeler, İ, İhale Mali Şartnamede islenilen belgeler, (Mali Şartname 3-e bendinde istenen belge 2 nolu zarfa konulacaktı)'.) İlıaleye katılan Firma temsilcisi» yetki belgesi, nüfus cüzdanı (kimlik belgesi) ve tirma kaşesini i yanında bulunduracaktır. Yetki belgesi noter tasdikli değilse firma yetkilisinin imza sirküleri ile j birlikte ibraz edilecektir. ' İHALEYE KATILAN YETKİLİ KİŞİ NOTER ONAYLI İM ZA BEYANNAM ESİ VttYA İMZA j SİRKÜLERİ ÜE BEK AB EH GETİRECEKTİR.

3 TÜRKKIZÎLAYî 1136* TÜRK KIZILAY 1 GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALKYE KATİLIM İCİIS İSTENEN BELC EL E RİN ŞARTNAM EDEKİ SIR A Y A GÖRE I)İ:ZF,NLEfNMELKRj V E ASIL VEYA JIO T K R TASDİKİ.t SURETİ Ol -MASI GEREKM EKTEDİR. ORTAK G İRİŞİM İS ORTAKLIĞI K A BIİI, EÜ İI.M EYECKKTİK. İÎIAI.KLEKE KATIJ.AiVÎA YACAiv O l.a N İ.A R Madde 3 Aşağıda «, h, c ve d maddesinde.sayıl»)) gerçek veya tüzel kişner, pay oranına bakılmaksızın tü/ci kişilerin orlakian. kendi adına, vekaleten veya temsiien başkaları adına vc bu kişilerin pay oranına bakılmaksızın orlağı olduğu şirketler Kurutuşun ihalelerine doğrudan doğruya veya doiayu olarak, vasakhhk süresi sonum kadar katılamazlar. (Son dununu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ibrazından istekli sonımuıdur) at Genel Merkez. ılc Şubelerin zonmlu vc ihtiyari urgaıiuiımm Üyeleri ile bunların anne: baba, eş, çocukian vc kardeşlen, 1>) Türk K sıla y ı çalışanları ve bunların anne, baba, çocukları ve kardeşleri* ı) İşbu şartnamenin 13. vc 14. maddelerimde söx edilenlerden, GMYK. tarafından kavara bağlanarak Tüık Km ilayı ihalelerine kablınn yasaklananlar, d) İşbu şartnamenin 13 ve 14. maddelerinde belirtilen hususlardan dolayı, Tiirk Kızdayı veya 'I ürk Kı/ılny) mensuplan vc çalışanları ile hukukt ihtilafı olanlar (hukuki ihtilafın neticelenmesini beklemeye gerek görülmeksizin) bir yıl sttııe ile ihalelere katılamazlar. Türk Kızılayı ile ticari ilişkiye giremezler. e) Katını ihalelerinden yasakh olanlar yasaklılık süresince Türk K ızıkyı ihalelerine katılamazlar. f) Genel Mcrke/. ile Şubelerin zorunlu vc ihtiyari organlarının üyeleri ile TÜık Ktzılayı personeli ve bunların bakmakla yükümlü ohkıklan kimseler. Tiirk Kızılayı'nm gayrimenktıllerindcn kiracı olarak yararlanamaz, bunları.satın ahuna*. g) Genel Mcrke/. ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari orgavdarımn üyeleri ile Türk Kızılay; personeli ve bunların bakmakla yükümlü oklukları kimseler. Kuruluşun İktisadi İşletmeleri ile lûçbiı* şekilde ticari ilişkide bulunamazlar. Bu yasaklara rağmen İhaleye katılan isteklilerin teminatları gelir kaydedilir ve bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa iptal edilerek geçici teminatı gelir kaydedilir; sözleşme yapılmışsa ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızm kesin teminatı gelir kaydedilir ve hesabı genel hükümlere göre lasfiye edilir. İHALE DOSYASININ HAZİRLANM ASÎ M adde 4- İhale dosyaları, aşağıda belirtilen belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır Numaralı zarfın içerisine idari şartname Madde 2/ A-E bentlerinde (U dahil) ve Madde 2/l du (Mali Şartnam e 3-C*de istenilen belj'e hariç) islenen belgeler konacak, zarf kapatılacak ve kapalı zarfın üzerine lh a îc İdari ve M ali B elgeleri ibaresi yazılacaktır. ^ r m a ^ d F viî; a d k e s T T n o l u z a r f DENİZLİ Öl,GE KAN MERKEZİ İNŞAAT İİIALKSİ İHALE İDARİ VE MALİ BELGELERİ ZAREI T tm C KIZfLAYI CKNEL MÜDÜRLİJGÜ İhale Kıırahı B akanlığına ANKARA 1 I

4 TüRKKIZjlAYI :868 T Ü R K K IZ IL A Y I G E N E L M Ü D Ü K L Ü Ğ Ü İD A R İ Ş A R T N A M E 4.2.,v2 Numaralı zarfın içerisine: İDARİ ŞARTNAM E M ADDE 2/E DE İSTENEN TEM İNAT M EKTLBi: AYRI BİR ZARFIN İÇİNE KONULUP ÜRERİNE 1EMİN AT MEKTUBU ZAKIf ' İBARESİ YAZILACAK. MADDE 2/G'de İSTENEN TEKLİF MEKTUBU AYRI BÎR ZAKFTS İÇÎNK KONULUP ÜZERİNE TEKLİK M F KTUBU ZARKP İBARESİ YAZILACAK. MALÎ ŞARTNAM E 3-C DE İSTENİLEN IÎEUGE AYRI BİR ZARFIN İÇİNE KONULUP ÜZERİNE ' MALİ ŞARTNAME 3-C PE İSTENEN BELGE ' İBARESİ YAZILACAK VE TEKLİ E MEKTUBU ZARFI. TEMİNAT MEKTUBU ZAREI VE MALİ ŞARTNAME 3-C'DE İSTENEN BELGE ZARFI TEK BÜYÜK BIK ZARBIN İÇİNE KONULARAK ZARFIN ÜZERİNE " TEKLİF VE TEM İNAT MEKTUBU " İBARESİ YAZILACAK'fiR, ; 1 ÎR M îvâdi^ve ADRESİ 2_NOLl^ZARK : DENİZLİ BÖ LG E KAN MERKEZİ İNŞAAT İHALESİ rt TEKLİF vc TEM İNAT MEKTUBU ZARFI TÜRK KIZLLAYI GENEL M ÜDÜRLÜĞÜ İhale Kurulu Başkanlığına i A N K A RA j 4.3. "3" Num»r»li zarfın içerisine idari şartname madde 2/H tto islenen belgeler konacak, zurf kapatılacak vc kapalı zarfın ü/crine İlıale T eknik Belgeicri ibaresi ya/.ılacakhr. 1W r M Â ADTvE~ÂÎ>RESI 3 NOLU^ZARE ;»ENİZLİ BÖLC.E KAN MERKEZİ İNŞAAT İHALESİ i İHALK TEKNİK lielglilkri ZAKPI I TÜRK KÎ7.Ü.AVİ t'ienel M ÜDÜRLÜĞÜ İhale K um lu Başkanlığına [,_A N K A?A f 4.1, 4.2 vc 4 3 maddelerine göre hazırlanan 3 zarf, gün ti saat 2ft:3G'u kadar Akkonak Malı. Eatilı Cad. N oîi M erkez Efendi / DENİZLİ*' adresindeki Türk Ktztlayı Denizli Bölge Kan Merkezi /Evrak Servisine ulaşacak şekilde verilccek/gönderilccek vc 3 ayrı evrak num arası alınacaktır, Postada meydana gelen gecikmelerin sorumluluğu firmaya aittir. Son teklic verme saatinden soıua ( saat: 10:30)» aynı gii» mesai saafi içerisinde gelen ihale dosyalarını değerlendirmeye alıp atmamaya İhale K ım ıltı yetkilidir I ürk Kızıiayı, gerekli ğordttğıi takdirde bir duyuru ile son icklif verme tarihini ( ]S i saaf:lö:30) ileri bir tarihe erteleyebilir. Bu dununda, Türk K ışlayı vc teklif sahibinin daha öncc belirtilen i icklil vcımc tarihine kadaıki tüm hak vc yükümlülükleri yeni belirlenen başvuru tarihine kadar geçerli i kalır. İ

5 TÜRKKtZİLAYi!Ü6* T Ü U K K 1 7 J L A Y J CEJNKL M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü İD A R İ Ş A R T N A M E 4.5 İDARİ ŞAKTNAMENÎN vc 4.3. MjVDDELERİNDE HAZIKLANIŞ ŞEK Lİ! AÇIKLANAN ÜÇ ADET ZAR ET AN KİRİNİN EKSİK OLMASI HALİNDE FİRMA ÎIIALE DIŞI İBIRA KILACAKTIK. i 4.6 Teklif mektubunda idari şartnamelerin vc eklerinin tamamen okunup aynen kabul edildiği belirtilecek vc teklif edile» fiyat vakam ve sazı ile açık olarak yazılacaktır.. TEKLİFLER, İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ EKİNDE YEK ALAN TEKLİK MEKTUBU ÖRİS'EĞİNK GÖRE K D V H A R İÇ TOPLAM TLTAR ÜZERİNDEN TİJKK LİRASI (TL) OLARAK VERİLECEKTİR. TEKLİFLERİN DKĞERLKMDİRİLMESİ TOPLAM BEDEL LZKRİISDEN YAPILACAK OLUP KISMİ TEK LİFLER KABUL EDİLM EYECEKTİR. >» A LTER NA TİF TEKLİFLER KABUL EDİLM E YECEK'İ'İR,» ŞARTLI TEK L İF KALfOL EDİLM EYECEKTİR İhale Kurulu, rakam vc yazıyla belirtilen teklif fiyatında larkklık bulunması halinde. yazı ile belirtilen teklif tutarını dikkate alır. Esasa etki etmeyen diğer şekli unsurlardaki noksanlıklar istekliye tamanılattnılarak teklif değerlendirmeye almn\ TEKLİKLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ Madde 5 - Teklifler, (ekiif ınektuplanmıı açrfdığı günden itibaren asgari 120 takvim günü geçerli olacaktır; İhaleyi Uu/.anaıı istekli ile yapıncak sö/ieşm e neticesinde tekliflerin geçerlilik.siiresi olurak sözleşme süresi esas alınacaktır. Bazı istisnai durumlarda Türk Kızılayı. teklif sahiplerinden tekliflerinin geçerlilik süresi»! beliıli bir siirc içir? uzatmalarını imleyebilir, Türk Ktzıiayı mn uzatma isteği vc teklif salübiııin huııa yanıtı posta veyı\faks ile olacaktır. Teklif sahibi, Türk K ışlayı tarafından talep edilen uzatma isteğini kabul etmezse bu durumu yazılı olarak teklif geçerlilik süresinin bitiminden önce ohnak kaydıyla 'i ürk Kr/dayı'na bildirmek zorundadır. Bu durumda geçid teminat* iade edilir. Türk fcızılayı nın u/atma isteğini kabul eden teklif sahipleri, geçici teminatın geçerlilik süresim Türk Kızılayı nea istenen süre kadar uzatmakla yükümlüdür, ancak teklifinde herhangi bir değişiklik yapamaz. TEMİNATA İLİŞKİN ESASI A K Madde -6 A. Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilin iştir. a) Tedavüldeki Ttfrk parası b) Yürürlükteki mevzuata göre düzenlenmiş ve Türkiye de kundan mevduat banktılar veya katılım bankalarım» geçici teminat mektupları en az 120 takvim günü süreli olacaktır. GECİCİ TEM İNAT MEKTUPLARININ 120 TAKVİM GÜNÜNDEN AZ OLMASI DURUMUNDA SÖZ KONUSU TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLM EYECEKTİK- KESİN TEMİNATIN TEM İNAT MEKTUBU ŞEKLİNDE VERİLMESİ HALİNDE TEM İNAT MEKTUBU MİNUMUM 14 YIL SÜRELİ OLACAKTIR. (Yım dışı bankalardan alınmış teminat mektuplarında Türk Bankalarının garantisi aıanıı*.) c) Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları d) Konveılibfc yabancı paralar (Amerikan Dolan, Euro) JL Temin:* iterin Teslim Yeri: Bankalarca verilen teminat mektupları vc dövizler dışındaki nakit teminatlar Genci Müdürlüğümü/ T.C. Ziraat Harikası Bakanlıklar / Ankara Kamu Girişimci Şubesi TRS4 000? IBAN numaralı TL hesabma, döviz cinsi nakit teminatlar ise T.C. Ziıaat Bankası Bakanlıklar İ Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR27 01) % IBAN 4

6 TÜRKKIZlLAYf t ü r k k i z j l a y i g e n e l m ü d ü r l ü ğ ü İDARİ ŞARTNAME mımarah USî) hesabına veya TK97 lioöi i33ak mımaıaiı KÜRÜ hesabına > îiiii'i hr. Geçici Teminat: Teklif sahipleri, tekliften»!c birlikte îekjif ettikieri toplam fiyaun en az % 3'ü nisı>eli»deki teminatı da vereceklerdir. Teminatlar banka teminat mektubu ise. T ürkk izilavı Kamu İlıaic Kanunlarına tabii olmadığından EKTE YEK ALAN GEÇİCİ TEM İNAT MEKTUBU Ö R N EĞİNE G Ö R E VERİLECEKTİR. Teminatların % 3 tcn az olması durumunda iekiif geçersiz sayılır. Fiyat bakımından ilk 3 sırayı alan isteklilerin teminatları ilinle kesini edinceye kadar (sözleşme imzalanana kadar) Tftrk K tzılaynıea muhafaza edilir Bunun için hiçbir itirazda bulunulamaz. îlk üç isteklinin dışındaki işlek 1ilerin teminattan ihaleden sonra iade edilir D. Kesin Teminat: İhale üzerinde kaian istekliden» sözleşme davetine istekliye yazılı olarak bildinlrnesnıi miilcakip 5 iş günü idinde ihale bedelinin % 6 sına tekabül eden miktarda teminat ahıur. işlekli tarafından herhangi bir suretle sözleşme şartlarına riayet edilmediği takdirde, Türk Kjzılayt protesco keşidesine vc hüküm istihsaline mahal olmaksızın akdi lesih etmeye vc teminatı irat kaydetrneye yetkilidir. Teminatın irat kaydedilmesi ile birlikte Türk Kızmayı zararları belirleninceye kadar isteklinin diğer alacaklarına da el koyar. Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde verine getirdiği anlaşıldıktan soma kesin teminat geri verilir. Türk Kv/.üayı'na verilen teminatlar her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. TEKM ELERİN AÇILMASI VE DEĞERLENDİRM E M adde K.2015 günü saat I0;3û*a kadar firmalarca Akkomık Matı. Fatih Cad. No:t Merkez Elendi DENİZLİ adresindeki Türk Kızılay* Denizli Biilge Kan Merkezi /Evrak Serv/vine teslim edilen 3 adet zarflau 1 N o tu zarflar Lojistik Direktörlüğü taralından, 3 N o lu /artlar Yap* Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlümü tarafından açılacak vc incelenecektir. 1 ve 3 N o hı zardan«açılması ve mccienmcsi aşamasına firmalar iştirak etmeyecektir, İhale giriş evrakları uygun bulunmayan iîrmalaım 2 Nolu zarflan iade cdilecck olup, ihaleye giriş evrakları tam olan firmaların fiyat ve temiııai mektuplarına ait 2 NoTıı Zarfları ise» tarih saat ISîOOMa (5 M ayıs Müh. 556, Sole. N*: DENİZLİ adresindeki TİJKK KIZILAY? DENİZLİ ŞUBE IUSKANLIĞ1 TOPLANTI SALONUNDA firma temsilci terin i a İmztmıuda açılacak olup ACIK PAZARLIK YAPILM AYACAKTIR. KAPALI TEKLİFİNDE EN UYGUN FİYATI VERMİŞ OLAN İSTEKLİYE SOZ KONUSU İS İHALE EDİLECEKTİK. (İHALEDE BİRD EN FAZLA AYNI TEK LİF V ER İLM ESİ H A L İN D E AYNI TEKLİFİ VEREN KATILIM CILARDAN İS BİTİRM ESİ EN FAZLA OLAN İSTEKLİYE İS İHALE EDİLECEKTİK,} Tekliflerin incelenmesi, değeriendirihnesi vc karşılaştırdmasında kendisine yardımcı olması amacıyla Türk Kızılayı» teklif sahibinden tekli il ile ilgili açıklama isteyebilir. Açıklama isteği vc cevabı posta veya /aks ile olacak, ancak fiyatta veya teklifin Özünde hiçbir değişiklik yapılmayacak, teklif edilmeyecek ve buna izin verilmeyecektir. İhale Kurulu, teklif sahibi veya vekili ihalede hazır bulunmadığı takdirde, kapalı teklifinde indirttiği fiyatı son ve kesin teklif olarak kabul eder. (1 ve 3 notıı zarf açıklığında ihale evrakının usulüne aygını vc yeterli olmaması durumunda* eksik evraklar tam am lanabilecek nitelikte İse isteklinin eksik evrakım tam am lam ayı talep etm esi halinde, 2 No lıı zarfın açılmasına kadar geçen süre zarfında eksikliklerin tamamlattırılmasına ve teklifin açılm asına İhale Kurulu karar verecektir. İhale Kurulunun kararı doğrultusunda, ihale evrakı 5

7 ru R K K IZ IL A Y I TÜRK KIZILAY! GENFX MÜDÜRİ,ÜĞL İDARİ ŞARTINAME eksik, usulüne veya yeterli olmayan isteklilerin teklif vc temûıatlanum btıhıikitığu kapalı zarflar ihale sonuçlandıktan sonra açılm adan iade edilecektir.) i h a l e y i k a z a n a n a t e b l i g a t v e s ö z l e ş m e n i n i m z a l a n m a s i M adde 8- Türk Kizdayj tarafından belirlenen tekiiiloriıı geçerlilik süresi nm sona ermesinden flncc. değerlendirmede uygun bulunan tekli! sahibine gerekli onaylar alındıktan sonra ıckiıfin kabul edildiği faksia tebliğ vc ardındau taahhüdü mektupla teyit, edilecektir. İhaleyi alan istekli, şartnamede belirtilen esaslara göre tek nüsha oiarak hazırlanan sözleşmeyi, tebliğ tarihinden itibaren 5 işgüdii içerisinde kati teminatını yatırdıktan sonra imzalar. İsteklinin, sözleşmenin inr/a akm asında ihale tarihi İtibariyle kamu ihalelerinden yasaklı olmaması gerekmekte uhıp* istekli sözleşme aşamasında bit hususla ilgili taahhütname verccektir. Sclzlcşinevi imzalamayan istekli teminatı Tiirk Kizilayr nen irat kaydedilir. Ancak, bir garanti süresini içermeyen mal ve hizmet alanlarında, sözleşmeye daveı yazjsmm tebliğ tarihinde» (iadeli taahhüdü olarak isteklinin eline ulattığı tarih) itibaren beş işgünü içerisinde taahhütname vej-crek, söz konusu malzemeyi, müteakip 10 işgünü ipinde istenilen miktar ve evsafta sözleşme yapmaksızın şartname hükümleri çerçevesinde teslim edebilir. 13u durumda İdari Şartname ve ekleri sözleşm e yerine tabiri edilecektir. Birinci uygun teklif sahibinin istenen kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda, Türk Kr/.tlayı birinci uygun teklif sahibinin teminatını hat kaydedecek ve ikinci uygun teklif sahibini aynı şekilde sözleşmeye davet edebilecektir, İkinci uygun teklif sahibi dc kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda, bu isteklinin dc geçici teminatı irat kaydedilecek ve üçüncü teklif sahibim aym şekilde sözleşmeye davet edebilecektir, Üçüncü uygun teklif sahibinin de kati teminatı vermemesi veya sözleşm e imzalamamam durumunda bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecektir. İŞİN SÜRESİ Madde 9 - Söz konusu işin süresi İhale teknik şartnamesinde belirtilmiştir. FİYAT FARIÖ M adde 10- İstekli ihale tarihinden sonra, gerek taahhüt süresi içinde, gerekse mücbir sebeplerden dolayı ozaldan süre içinde 'Taahhüdün tamamen ilasına tadar vergilere zam yapılması veya yeni vergiler vc resimler konması, fiyatların yükselmesi, nakliye vc işçi ücretlerinin artması, kur farkı gibi sebeplere istinat ederek fiyat farkı vc sair taleplerde bulunamaz. TÜRK KİZILAY1M N YETKİSİ Madde 11 - Türk Kiki (ayı Kamu îhaie Kanunlarına tabi olmayıp, İhaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakla, ihaleyi iptal etmekle, pazarlıkta uygun bedeli saptamakta tamamen serbesttir. MÜTEFERRİK liijliijm LER Madde 12 -»} Türk K r/dayı ııca gerek görüldüğünde ihale tarihinden en geç 4 İS GÛNİJ Öncesine kadar tiiın isteklilere ya/ah bildirim de bulunm ak kaydıyla şartnam e esaslarım la değişildik yapılabilir. b) İsteklini» gösterdiği adrese yapılacak her türlü lebiigat muteber addedilecektir. 6

8 T ÜRK K İZİ LA Y t GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME c) İdari Şartname, İhale Dokümanları ve eklerine ııygun olmayan teklif veri Icmeyccek lir. ü) idari Şartname. İhale Dokuman lan vc eklen bir biitiin olup, bunlunu arasındaki farklıklarda Türk Kı/.davı lehine olaıı hüküm esas alınacakta. c) Türk Kı/ıİavj dilediği takdirde verilen {ekililen müşterek muhafaza alıma ajjp ihaleyi erteleyebilir. f) Verilen teklifler hiçbir suretle gcı i alınamaz. g) TÜKK KIZILA YTNt'A, İHALE VE SÖZLEŞM E SÜRLSİNCE İHALEYE KATILAN İSTEKLİLERDEN VEYA Y ÜK L ÜN i r: İ LER1) UN AYNİ VEYA NAKDİ BA Ğ IŞ TALEP KDİİ.MEY licek TÎR. h) İstei(Jileı\ varsa ibateye ait Teknik vc İdari Şartnamelere ait değişildik taleplerini en geç ihale tmiimıden 7 İS GÖNÜ ttuccsinc kadar yazılı olarak Türk KızıEayı na bildirecek olup, hu tarihten sonra yapılacak olan başvurular dikkate «huım ıyacaktır. 0 İstekliler tarafından salm alman şartnamelerin bedeli, hiçbir suretle iade edilme/.. İhalenin ipuıl edilerek tekrar çıkılması veya ertelenmesi halinde yeni şartname, ilk ihaleye ait şartnameyi atın alan ı.slcklileıti ücretsiz olarak verilir, İHALEDteN MEN EDİLM E DURUMLARI M adde - 13 a) Hile, vaat, tehdit, milli/, kullaıuruı, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap; Kişvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesal karıştırmak veya teşebbüs etmek, b> İsteklileri lercddütc düşürmek, katibim engellemek, anlaşma lekiifmde bulunmak, anlanarak teklif vermek veya teşvik etmek, c) Rekabeti ve ihale karanı» etkileyecek davranışlarda bulunmak, <l) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek, e) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir isteki i tarafından ihate idari ve teknik şartnamelerinde belirtilen şanlar dışında, şart ileri sürecek şekilde bir veya birden fazla teklif verilmesi halinde, İhale Kumlunun söz konusu.şartı veya tekliflerden birden.fazlasını geri çekme Önerisini kabul etmemek, 1) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir gerçek veya (özel kişiliği temsil eden yetkilinin, başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten bir başka gerçek veya tüzel kişiliği temsil etmesi vc bu anlamda birden fazla teklif vermesi, g) İşbu şartnamenin 3. maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilmiş oimasma rağmen ihaleye katılmak, h) Kuruluşun tüzel kişiliğine, her kademe yönetici vc çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette bulunmak, i) İsteklilerin pazarlık süreci tamamlandıktan soma» sö/.lü veya yazılı olarak daha düşük.fiyat vereceğim iddia ederek ihalenin sürecini sekteye uğratmaya çalışmak, İhaleye fesat karıştırdığı değerlendirilen istekli veya teklif verenler veya iştirak edenler hakkında Yetkili Cumhuriyet S avcılığın a 353 Sayılı Kanunun 235. Maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulur. İHALELERDEN YASAKLANMA»İm U M L A ltf TU R K K IZILA Y I M adde -14») Taahhüdünü yerine getirirken Kuruluşa /.aıaı vermek, bilgi ve deneyimini Kuruluşun zararına kullanmak» 1>) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek, c) Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında sözleşm e yapmamak, d) Kuruluşun ihalelerine ilişkin olarak, kurum ve kuruluşlara veya medya yoluyla kamuoyuna haksız ve mesnetsiz olarak yamltîc; bilgi vermek, 7

9 TURKK1ZILAYI i'mk TÜRK KTZTLAYl GENE), MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ei Türk Kızılay'inm liizei kimiliğine, her kademe yönetici ^e çalışanlanma manevi şahsiyet me hakarette bulunmak, f) Sözleşme komisi; işin yapılması veya teslimi sırasında hiieii mal/cmc. araç '.oyu usuller kullanmak, fen ve sunak tamularına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak, g) Sözleşme sürecinde: hile., vaal, lejıdiı, nüfuz, kullamna, çıkar sağlama, anlaşma, iîtikap^ rüşvet suretiyle v eya başka \;o}larla işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek» fiillerini yapanların sözleşmeleri leshedstir. teminatları irat kaydediiır. bir vı) süre ile ihalelere kalılunian yasaklanır. Kilimin ifasma fesuı karıştırdığı tespu edilenler hakkında yetkili Cumhuriyet Ha$savcıh ı'rıa l;uç duymuşundu bulunulur ÜKVİR VE T K M Ü K Madde 15 - Firmalar işbu şartnameden duğaıı stînifuhıluldanm T ih k K ız ıla y ım yazılı muvaîtııknu olm aksam tam am en v eya kısmen biı* başkasına devir, alacakların» tem lik Ye cîro edem ezler. İHTİLAFLARIN HALLİ Madde 16 - İş bu satın alma neticesinde taraflar arastada akdedilecek sözleşmenin tatbikatından doğacak her larlii ihtilaflar öncelikle suihcn anlaşma yoluna gidjîceek, ihtilafın çö/ühncmcsi halinde hal merci Taştnma/.ın Uukmduğu ^ Mahkemeleri V e icra Daireleridir.

10 TÜRKKİZİLAYİ BU TÜRK lazila V I GENEL MÜ1>İJRJ ÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Tarih: Mektup No GF.CİCİ TKMtlNAT MT.K T t'l». TÜ RK K1ZILAY1 GENEL MÜOÜRLİİĞÜ K'nmmunuzea ihaleye çıkarılan...{ihale konusu) işine islekh sıfcitıyta katılacak olan (JatekU adn mn ihale hükümlerini verine getirmek üzere /ermek //»unda olduğu geçici teminat tutarı otan (Yaitw/j'... ) m... {Banka adi) garatıu ettiğimle», ih ale hükümleri v rvc v c s i1kte; geçioi leminatm gelir kaydedileceği h^ilerin ortay«çıkması halukic, protesto çekmeye. hüküm ve adı geçenin iznini atmaya gerek kalmaksızın vc udi geçen iie Kurlununuz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık vc bunun akıbet ve kamjvıi,somıçlan dikkate almmaksr/.m yukarıda yazdı tutarı ilk yazılı taiebmiz üzerme derhal ve gecikmeksizin Km umunuza veya enirinize nakdetı ve tamamen v e iatep tarihinden ödem e tarihine kadar geçen günlere ait karnini faiziyle birlikte ödeycecğîmizi...,... (.Banka adı) ntn iın/a atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla v e... (Banka adi) ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Bu teminat m ektubu... tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek Vekilde laıafmızdrm yazdı tu/ınin talebinde bulunulmadiğı takdirde hükümsüz olacaktır. Banka Adı/Şubesi Yetkili İsim/İmza NOT:!) Yabancı bankaların veya benzeri kredi k an ılıla r m kontrgarantıterinc dayanılarak verilccek mektuplarda kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşlunun ismi ve teminatın kontrgn) antili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk parası ise kotıirgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektuplun Türk parası üzerinden düzenlenecektir, 2) İditri şartnamede yabaııo para birimi veya yabancı para birimleri çirişinden teklife İzin verilmesi durumumla; istekliler, teminat mektuplarım tekliflerine esas para birimi üzerinden düzenleyecektir. 3) Teminat mektubunun Türk parası dışında bir para birimi Üzerinden düzenlenmesi halinde» teminat mektubunun sonuna işbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihindeki T.C.M.Ü. D öviz Satış Kuru üzerinden hesaplanarak tarafınıza ödenecektir. paragrafına yer vcrdceektir.

11 TÜRKKÎZIIAY! ia*n TÜRK KIZILAY! GENKL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KÎ7ALAVİ GENEL m C üü R îx -Ğ C İHA),E BAŞKANLIĞIM A 25.ÖK.2015 DKNİZJİ Bf>IA*F. KAN MERKEZİ İNŞAAT İHAMSSİ işi için ihale iarihi olun W 5 tarihî ftneesi jlibariylc Kümü ibatelerinden yasak iı olmadığımızı beyan eder, kamu ihalelerinden yasaklı olduğunu)/ anlaşılması durumımda iîm wı»ız tarafında«verilen ıcminaı bedehnm Kulunumuz adma irat kayricıüjmesmi kabul ve taahhüt ederiz. FİRMA Ad SO YAD Unvan (Kaşe) Imzâ

12 o Î Ü R K K I Z I L A Y I 1868 DENİZLİ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ÇAKMAK MAH., 7452 ADA, 1 PARSELİNDE KAYITLI TAŞINMAZ ÜZERİNE DENİZLİ BÖLGE KAN MERKEZİ YAPILMASI İŞİNE AİT İHALE DOSYASI

13 İÇİNDEKİLER: 1 İDARJ ŞARTNAME VE EKLERİ SAYFA 2 ANAHTAR TESLİMİ İNŞAAT İŞİ İMALE TEKNİK ŞARTNAMESİ 7 SAYFA I 3 ANAHTAR TESLİMİ İNŞAAT İŞİ İHALE MALİ ŞARTNAMESİ 1 SAYFA 4 SÖZLEŞME TASLAĞI 16 SAYFA 5 YAPIM ŞARTNAMESİ 5 SAYFA 6 İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ 13 SAYFA 6a İNŞAAT POZ LİSTESİ VE ANALİZLERİ 11 SAYFA 6b İNŞAAT MAHAL LİSTESE 18 SAYFA 7 MEKANİK TEKNİK ŞARTNAMESİ 9 SAYFA 7a MEKANİK TESİSAT POZ LİSTESİ 9 SAYFA 7b MEKANİK TESİSAT MAHAL LİSTESİ 8 SAYFA fi ELEKTRİK TEKNİK ŞARTNAMESİ m SAYFA 8a ELEKTRİK POZ LİSTESİ 3 SAYFA 8b ELEKTRİK MAHAL LİSTESİ 3 SAYFA 8c ENERJİ MÜSADESİ 1 SAYFA 9 GENEL PURSANTAJ TABLOSU SAYFA 10 PROJE PAFTA LİSTELERİ (İNŞAAT, MEKANİK. ELEKTRİK) 2 SAYFA 11 PROJELER (LİSTEDE BELİRTİLEN PROJELER GD ORTAMINDA) VE ZEMİN ETÜD RAPORU CD ORTAMINDA

14 ANAI1TAK TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDF.L) İHALE TEKNİK ^A R l ^'AMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAY 1( l-nel MÜ DÜKLÜĞÜ İSTEKLİ(Lr.R}: ihaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişj Y1.JKLP.NİCİ : Üzerine ihale yapıla«istfki.i İM ALENİN K O N U SU : Madde î- Denizli İli, Merkez İlçesi, Çakmak Mah., 7452 ada, i parselde kayıtlı la^ınmuz üzerine yapılacak Denizli Bölge Kan Merkezi inşaatının. KIZILAY ın yaptırdığı ve ouaylatlığı projeler vc licîa^tars ıryarmca, sözleşme ve eki şartnameler doğmltusunda. tüm işlerle ilgili vergi, resim, haıç ve benzeri giderler, YÜKÎ.rcNİC j tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götüm bedelle yapılması işidir. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL): İUale evraklar!, Sözleşjıte vc ekleri ile Proje kapsamında tanımlanan bültin işler ve imalatların islenilen kalite ve değerde ı>lmak üzere her şey dahil (ıııaizeme, ı^stlik, alet, edevat, sigorta, nakliye, sn zammı, iskele, yatay-dtişey taşıma> elektrik, su, voıgi, ciftim, harç, fon, genci giderler, mütcatdıillik kan v b) tüm giderler dahil olmak üzere projenin tamamlanarak kullandır şekilde KIZILAY"a teslim edilmesini kapsayan toplam gider. İŞ İN SÜRESİ: Madde 2- İşin yapı m j ile ilgili süreler sözleşme taslağında beliıti İm iştir. TEKLİFLERDE UYULACAK ESASLAR: Madde 3- Teklif hazırlarken, aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. A. Sözleşme konusu inşaat işi Denizli İU, Merkez İlçesi, Çakmak Malı., 7452 ada, l parselde yapılacaktır. B. Teklifler anahtar teslimi götürü bedel olarak verilecektir. (Örnek î). C. Tnm bu işlerle ilgili her türlü vergi, resim, harç, fon, elektrik, sus sigorta, inşaat imalat giderleri vc kıınımiara ödenecek katkı paylan ve benzeri giderler YÜKLENİCİ yc aittir D. İlgili lamımlardan alınacak onaylar j/inler ve ruhsatlar YÜKLENİCİ tarafuıdaıı alınacak olup, onaylar izinler ve ruhsalların alınması içitı gerekli her türlü harcama Yüklenici tarafından karşılanacaktır E. Statik, mekanik ve elektrik projeleri uygulanırken mimari proje üzerindeki revizyonlara göre uygulanacaktır. Gerektiğinde proje revizyonları YÜKLENİCİ taiiifmdan bila bedel hesaplamaları yapılarak projclcndirilecektir. İşin bitiminde YÜKLENİCİ tüm projelerin son uygulama halini gösteren projelerden I ad CL>, 1 ad ozalit proje takınu KIZILAY a verecektir F. I d ü if hazırlanırken; * Sözleşme vc İhale Şnrtııamelev* e itleriyle birlikte proje, detay ve teknik şartnamelerin dikkate alınması gerekmektedir. * S<xele$jnede belirtile» işiu ynpmıına ail ek işler veya eksilen işler sözleşmenin 19. Maddesine göre değerlendirilir. * Teklif mektupların a KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR yazılacaktır. İstekliler tekliflerini verirken ihale dosyası içindeki tüm evrakian/dofcümtmihrı dikkatlice ıncdcycrek tekliflerini verecektir. İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN GEREKLİ TEKNİK BELGELER ı Madde 4- İhaleye ortak girişlaıler kabul edilmeyecektir. İhaleye katılmak isleyenlerden aşağıdaki şartlar araıın. A. Asgari olarak sözleşme taslağı 10. madde de belirtilen teknik personelin çabştırıknusı hususunda laalıhülname verilecektir. (Örnek 2) B. İSTKKLİLlfR; Son onbe$ (15) yjlda tek bir özleşm e kapsamında benzer İş olarak; Kamuda yapılan işler için, teklif edilen bedelin %70 i oranında, T C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik I lızmetlerine esas olan yapı sınıfı 4B ve üs!u smıtta yapı inşaatı yaptıklaımı belgelemeleri gerekir. v Özel sektörde yapılan işler için, tcklir edilen bedcînkyo70,i onanında, T.C' Çövre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetlerine esas smıfı 4B ve üstü sınıfla yapı İnşaatı

15 yaptıklarını belgelem eleri gerekir. iş bilirine belgesinin özci sekförden alınması halinde. belgenin kabul edilebilm esi için o işe ai( yapı ve iskan ruhsalı \rcya noter onaylı sözleşm e ile hak edikler, faturalar vs. ödem e belgelerinin de eklenm esi gerekmektedir. İ* bitirme belge sahiplerinin ortağı bulunduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde; tfi7cl kişinin yarıda» lâzta hisseline sahip olması, teminat sürcsınec (kesin kabule kadar) bu oranın mübalağa edilm esi zorunludur. Benzer iş bitirme belgelerinin; ihale larihinden geriye doğra yon 15 yd içerisinde gerçekleştirilip geı-çekio$t inlem ediği hususu iş bitirme belgelerindeki bilgilerden tespit edilir. Bu tespitin i$ bitirme belgeleri üzerinden yapılamadığı durumlarda (sözleşmedi 15 yıldan önceye ai( ve i 5 yıl içerisine kısm i giren işlerde) o işe ait düzenlenmiş hak edi$ raporları (15 yıla kısm i giıcn işlerin miktarlarını gösterir hak ediş raporları) ve/veya idarece onaylı hak ediş ödem e cetveli esas alınarak 15 yıl içerisine giren Culi iş oranları benzer iş olarak hesaplanacaktır. 1$ bitirme ve iş denetleme benzer iş okırak kabul edilecek olup bu bölgelerin dianda olan belgeler kaba! edilm eyecektir iş bitirme, iş denetleme belgelerinin güncellenm esi yıl* Çevre vc Şehircilik Bakanlığı Kaine Kalüavdarı cetveline göl e yapılacakta. C. Yer Görme B elgesi (Önıck 3) T>. Proje JaahMlnamcsi (Örnek 4). İŞİN YAPIT ACAĞI YER VE ZEMİN DURUMUNUN TETKİKİ; M adde 5- İSTEK LİLİK tek lif öncesi işin yapılacağı yeri görecek ve gerekli incelem elerde bulunacaklardır. İSTHKLİ» işin yapılacağı yeri görmekle, i^in yapılacağı veri ve işle ilgili bütün hususları, malzeme kaynaklarını ve ara/inin, zem inin durumunu, işi yapmak için gerekli mahalli şartları öğrenmiş sayılır. B» konularda ihale dokümanında belirtilenler dışında hak talebi doğuracak bir istekte bulunamaz. İŞ VE İŞYERİNİN SİGORTALANMASI : M adde 6- İş v e işyerinin sigortalanması hususundaki şartlar S özleşm e m adde 3 0 da beliıiilıruştir. DİĞER HUSUSLAR Madde 7- a) İh zan ıl için ayrıca bir üdem e yap ılm ayacn k tm b) T ü rk K ızılnyı nm tem inat olarak kabul edeccği d eğerler karşılığında sözleşm e bedelinin % L 0 \ı oranım la T ürk K ızılayı m n onay* ile işin başında avan s verilecek tir. B n d u n u n d a yükicuicim n her hakkedişinin % 10vıı oranında kesinti yapdarak avans m ahsubu yapılır. ı ) Fiyat farkı ödem esi ve erken b ilîrm e prim i vb. ad niüttda herhangi bir ödem e sö z knuu.su değildir, d) ŞartJı tek lifler kabul ed ilm eyecektir. c) N nkliyelcr için u y m a ndem c yapılm ayacaktır. 1) A ksi belirtilm ediği sürccc su reler talcvim günü esasına giirc verilm iştir, g) O ıtu k gir<şimlcr kabul cdib»eyeeck iı\ İHALF. D O K Ü M A N LA R I : M adde 8- Bu işin ihale dokümanları aşağıda sıralanmıştır. 1. İdari Şartname ve Ekleri, 2. Anahtar Teslim i (Götürü B edel) İhale Teknik Şartnamesi^ 3* îhale Mali Belgeler Şartnamesi 4. Sözleşm e Taslağı 5, Yapım Şartnamesi v e bkleri fi. Proje pafta listecinde belirtilen projeler (CD or(ammda) 7. Pursantaj Listesi 8. Teknik Şartnameler (İnşaat» mekanik tesisatı ve elektrik tesisatı } 9. Zemin et Od raporu (CD ortamında) Sayfa 2 /7

16 E K L E R ÖriiL'k-1 M uli T<sklif Mwkurbu Ö t oejt-2 T eknik Personel Taalılnttnam cs O nıcu -3 Yer Görme Belgesi Ö ı ıil'k-4 P ro je TtıuhbUliuiffiCsi

17 Ö rn ek -1 a n a h t a r t e s l i m i ( c; ö t ü r ü b e d e l ) İç l e r TEKLİF MEKTUBU T Ü R K K IZ IL A Y! G E N E L M Ü D Ü R L Ü K MERKTCZ İH A L E K U R U L B A ŞK A N L IĞ IN A A N K A R A... Türk K ızdayf tarafından...giinü ihalesi yapılacak o la n... anahtar teslim götürü hedcj ile yapılması İşine ait ihata dokümanım tamamen okuduk, inceledik ve aynen kabul ellik İşin yapılacağı yeılcri ve çevresini gördük* mahallin özelliklerini ve zemin şartların: tetkik ellik, herhangi bir ayrım ve sjrmlaına yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz. 1- Söv, konusu işi, ihale evrakları, sözleşm e ve ekleri kapsamında tanımlanan bihüu işler ve tmalaliann islenilen kalite vc (teğurde olm ak tizere Jıerşey dahil (m alzem e, işçilik ^ fcl, edevat, sigorta, nakliye, su zammı, iskele» yatay-düşey taşıma, elektrik, sn* veıgi, resim, harç, fon, genel giderler, müteahhitlik kan v.b) tüuı giderler dahil olmak üzere işiıı tamamlanarak kullanılır şekilde K ızılay a teslim edilm esini kapsayan, toplam fiyal üzerinden K DV hariç to p la m...*...( para birimi belirtilerek rakam ve yazıyla) l>cdcl karşılığında yapm ayı kabul v c laalıjıüt ederi/» 2- Anahtar teslimin«(götürtl bedele) ait İhale şeirlnamelcrj, sözleşm e vc eklerinde yer alan her bir i^ kaleminin miktarının ve mnhiyelinin ihale doküman aıda yer alan teknik şartnameye uygun olduğunu kabul Diliyoruz. V T eklifim iz, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirm i) takvim giinü geçcrlidir. A- İhale konusu iş için kendimiz veya başkası adma doğrudan veya dolaylı ohuak asaleten veya vekâleten birden fazla tek lif verm ediğim izi beyan ediyoruz, 5- Fji düşük bedelli Ickliiî ya da herhangi bir teklifi kabul etmek orunda olm adığınızı biliyor ve kabul ediyoruz. 6- İhale konusu tşie ilgili oim ak tizerc idaıen i/ee yapılacak /yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin Vikarlaı ma aykırı dürecek hiçbir eylem v e oluşum içinde olm ayacağım ızı laalılıüt ediyoruz.?- ihale konusu i^le ilgili verm iş olduğum u* teklifimizde olabileeck herhangi hir i$lcm hatasının (toplama» çnıpnıa vb.) K w la y lehine değerlendirilm esin! kabul ve taahhüt ediyoruz. Saygılarım ızla, FİRMA Ad S O Y A D I IJnvan (Kaşe) İmza

18 Ö rnek-2 TEKNİK PERSONELE AİT TAAHHÜTNAME ÖUNEÖt İhale K untlu Başkanlığı mı K17.J],AY'ca i.... gtfnti ihalesi \Tapi laca k o h in...i l i,...ilçesi,... Malı.,...parselde kayıtlı lu$mıi>az üzerine yap ılacak...inşaatının anahtar teslim gotüıii bedel ile yapılması işi içüı istenen Teknik l ersoneli Sözleşme Taslağının 10. maddesindeki hiikumlcr çerçevelinde bıılıımhınnavı kah»! v e taahhüt ediyorır/.. IİKM A Ad SOYAD ; Unvan (Kaşe) İmza Sayfa 5 /7

19 O rnek-3 YER GÖRM E BEJLGKSİ 1. İŞİN ADI:... İli,... İlçe«,... M ah.... parselde kayalı la^nuıa/. üzeri?*e yap ılacak... mşaannm anahtar teslim göuiıü betld iic yapıimasr işi. 2. VER;... İ li...i lç e s i...m a h,,...parselde knvjtlı ta^ııunaz....ili... İlçesi... M a lî... parselde kayıtlı taşınmaz üzeriııe yapılacak... inşaatmın anahtar teslim götttrii bedel ile yapılması işi ile ilgili in fial sa h sım...'... i... tarihinde gezerek gerekli incdcm clerdc bulunduk İşin yapılacağı yeri görerek işle ilgili tüm hususları, malzeme kayuhklarmu zem in durumunu v e işi yapmak için gcıckli mahalli şartları öğrendik. FİRMA Ad SO Y A D /' U m a» (Kaşe) Jm/a

20 O nıek-4 PROJE T A A lili Ü TN A MESİ İiıalc Kurulu BaşkiuıIıgTua K I/,(LAY'ca,. J. tarihinde ibatesi yapılacak ofcııı... İli,... İlçesi.... Mah.,...parselde kayjli] (aşınmaz Üzerine y a p ıla ca k... inşaatının anahtar tealim götürü bedel ile yapılması İşine aii şarinamenin ekinde CD orlammda verilen mimari, statik, mekanik, elektrik projclcrmm ve zem in eıi'kl rapommm ı um ti mm göıttfim ve tüm projeleri ek sik siz olarak inceledim. FİRMA Ad SÜ Y A U, Uıivan (Kaşe) İm za

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk K ızılayı Kan Hizmetleri Genel M üdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi m alzem

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TÜRKKIZILAYI 1868 I TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi malzemeler

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN BÖLGESEL YENİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI HAZIRLANMASI İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NUN 51/G.MAD. GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİNDE BULUNAN 1 NOLU MARKETİN İŞLETMECİLİĞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında)

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ ŞÖFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı : Başkent Organize

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Bölüm A: İsteklilere Talimatlar 2 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 3 KALEM AKARYAKIT ÜRÜNÜ ALIMI İŞİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME İHALE DOSYA NUMARASI: 12/ TARİH :.../.../2012 SAAT :...:00

Detaylı

TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ

TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE OTEL, İŞ MERKEZİ, KÜLTÜR VE TOPLANTI MERKEZİ İNŞAATI YAPILMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. Tanımlar, ihalenin konusu ve

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Kurşunsuz A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para Birim Fiyat birimi (Para birimi

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

TR10/12/BTK/0038. "Mobil Teknoloji Geliştirme Laboratuvarı. Hizmet Alım İhalesi

TR10/12/BTK/0038. Mobil Teknoloji Geliştirme Laboratuvarı. Hizmet Alım İhalesi SR Ek 3 - Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI TR10/12/BTK/0038 "Mobil Teknoloji Geliştirme Laboratuvarı Projesi" Hizmet Alım İhalesi Bölüm A: İsteklilere Talimatlar ) Kalkınma Ajansıarı Tarafından Mali Destek

Detaylı

SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu

SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu Satın Alma Reh İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU Mal Alımı İçin İhale İlanı Elmaslar İmalat Tıbbi Cihazlar İnş. Taş. İth. İhr. San. ve

Detaylı

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397 TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

Detaylı

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI İÇİNDEKİLER Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri o Söz. Ek-1: Genel Koşullar o Söz. Ek-2: Teknik Şartname o Söz. Ek-3: Teknik

Detaylı

UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İzmir Selçuk 50 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI

SR Ek 3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ. SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu. SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu

1. EKLER LİSTESİ. SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu. SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu Satın Alma Rehberi 1. EKLER LİSTESİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı