TOPSIS YÖNTEMĠYLE FĠNANSAL PERFORMANSIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE BĠR UYGULAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPSIS YÖNTEMĠYLE FĠNANSAL PERFORMANSIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE BĠR UYGULAMA"

Transkript

1 TOPSIS YÖNTEMĠYLE FĠNANSAL PERFORMANSIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE BĠR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr. Yılmaz AKYÜZ * Yrd.Doç.Dr.Tunga BOZDOĞAN ** Emin HANTEKĠN *** Özet GeçmiĢten günümüze değin insanoğlu en uygun kararı vermek üzerinde önemli çabalar sarf etmiģtir ve sarf etmektedir. Bu nedenle karar vermeye dönük olarak çeģitli yöntemler, yollar geliģtirilmeye çalıģılmıģtır. ÇağdaĢ karar verme yollarından biriside çok kriterli karar verme yöntemlerini kullanmaktır. Çok kriterli karar verme yöntemleri, kiģisel anlamda meslek seçiminden kurumsal anlamda makine seçimine kadar çok farklı alanlarda uygulanabilmektedir. Bu yöntemlerin kullanılması her alanda olduğu gibi iģletme alanında da isabetli kararlar verilmesine imkan tanımaktadır. Bu çerçevede, çalıģmanın amacı, Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (IMKB) iģlem gören ve seramik sektöründe faaliyette bulunan bir Anonim ġirketin 1 yıllık (1) finansal performansını değerlendirmektir. Bu amacı gerçekleģtirmeye dönük olarak çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan TOPSIS Yöntemi (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solutions) kullanılmıģtır. ÇalıĢmanın ilk kısmında TOPSIS Yöntemi açıklanmaktadır. ÇalıĢmanın ikinci kısmında ise iģletmenin finansal oranları kullanılarak yıllar bazında karar matrisleri oluģturulmuģ ve yakınlık değerleri belirlenmeye çalıģılmıģtır. ÇalıĢmanın son kısmında ise yıllar itibariyle baģarı sıralaması yapılmıģ ve iģletmenin finansal performansı değerlendirilmeye çalıģılmıģtır. Anahtar Kelimeler: Finansal Performans, TOPSIS Yöntemi, Oran Analizi * UĢak Üniversitesi, ĠĠBF, ĠĢletme Bölümü ** UĢak Üniversitesi ĠĠBF, ĠĢletme Bölümü, *** Endüstri Mühendisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I, 11)

2 Abstract Over the past human beings have made significant efforts to make the most appropriate decision and today these efforts are unceasingly going on. Therefore, aiming at making decision, variety of methods, ways have been examined to develop. One of the ways of contemporary decisionmaking is also to use multicriteria decision making methods. Multicriteria decision making methods can be applied to so many different areas ranging from the selection of profession as a personal sense, to the selection of machines as an institutional sense. Using these methods, like in every field, helps make accurate decisions in the business as well. In this context, the purpose of study is to evaluate the 1 years (1) financial performance of a joint stock company which is operating in the ceramics industry and being traded in the Istanbul Stock Exchange Market. Towards realizing this goal, TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solutions) which is one of the methods of multiple criteria decision making method was used. In the first part of the study, the TOPSIS method is being explained. In the second part of the study, the years based decision matrixes were created by using the entity's financial ratios and proximity values are determined. In the last part of the study years were ranked by success and interpreted to evaluate the financial performance of the business. Keywords: Financial Performance, TOPSIS, Ratio Analysis GĠRĠġ Karar vermek hayatın önemli bir parçasıdır. Çok kriterli karar verme yöntemleri, geniģ bir kullanım alanına sahiptir. Bunun nedeni karar alıcıların sürekli olarak çok kriterli farklı problemlerle karģılaģmaları ve bu problemlere en kısa zamanda çözüm bulmak zorunda olmalarıdır. Çok kriterli karar verme yöntemleri birden farklı kriterle karakterize edilen sonlu sayıdaki alternatifler arasından en uygun olanı seçme ve değerlendirmede iģletme yönetiminin karar vermesine destekler (Yoon,15;5). ĠĢletmeler hakkında önemli kararların baģında finansal performansın değerlendirilmesine dönük kararlar yer almaktadır. Finansal performansın değerlendirilmesi, iģletmeye kredi verecek olan Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I, 11)

3 kiģi ve kuruluģlardan, iģletmenin muhtemel ortaklarının yatırım kararına kadar birçok alanı etkilemektedir. Ayrıca gelecek ile ilgili isabetli kararlar alabilmek geçmiģ faaliyetlerin doğru bir biçimde analiz edilmesi ve yorumlanmasıyla mümkündür. Bu çerçevede alınacak kararlar ne kadar objektif ve bilimsel yöntemlere dayanarak alınırsa karģılaģılacak risk ve kayıplar en minimum düzeye indirgenmiģ ve böylece rasyonel kararlar alınması mümkün olabilecektir. Yapılan çalıģmada finansal performansın değerlendirilmesinde çok kriterli karar alma yöntemlerinden birisi olan TOPSIS yöntemi kullanılarak iģletmenin baģarılı olduğu yıllar sıralanmaya çalıģılmıģ ve bundan sonra yapılacak analizlere ve çalıģmalara bilimsel katkıda bulunulması amaçlanılmıģtır. Bilimsel anlamda karar verme sürecinde, çok kriterli karar verme (Multi Criteria Decision MakingMCDM) iki gruba ayrılır. Bunlar; Çok Özellikli Karar Verme (Multi Attribute Decisions MakingMADM) ve Çok Amaçlı Karar Verme (Multi Objectives Decisions MakingMODM) dir. Ġki grup arasındaki en büyük fark önceden belirlenmiģ alternatifin varlığıdır. Çok Özellikli Karar Verme (MADM), alternatiflerin önceliklerinin saptanması problemleriyle ilgilenirken, Çok Amaçlı Karar Verme (MODM), amaçlanan birden çok fonksiyonun baģarılmasındaki problemlerin en uygun çözümüyle ilgilidir. Alınacak karar; değerlendirme, öncelik verme, seçim gibi çoklu ve genellikle birbiriyle çeliģen özellikleri bulunan alternatifler arasında tercih yapmaktır. Çok Özellikli Karar Verme (MADM) Yöntemleri gerçek hayat problemlerinin çözümünde yaygın olarak kullanılmaktadır (Dashti,1;611). Wang a göre Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri (MCDM) ise üç gruba ayrılmaktadır (Wang,;). I.Temel Yöntemler; (AğırlıklandırılmıĢ Toplama ve Çarpım Yöntemleri) II.Bir Değerli Birleştirilmiş Kriter Yöntemler; (AHP., TOPSIS, Gri ĠliĢki Yöntemi, Bulanık mantıkla birleģik çok kriterli karar verme yöntemleri) III. Üstünlüğe Göre Sıralama Yöntemler; (ELECTRE, PROMETHEE) Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I, 11) 5

4 ÇalıĢmanın konusunu oluģturan bir değerli birleģtirilmiģ kriter yöntemlerinden biri olan TOPSIS yönteminin mantığı en iyi alternatif için pozitif ideal çözüme en yakın ve negatif ideal çözüme en uzak olanı belirlemektir. Bu yöntemin altında yatan temel düģünce, pozitif ideal çözüme en yakın alternatiflerin seçilmesi ve böylece çözümün fayda kriterlerini maksimize ederken maliyet kriterlerini de minimize etmesidir. (Benitez,;5). Bu yöntemde, negatif ideal çözüme en uzak kriterlerin seçilerek maliyet kriterlerini maksimize ederken, fayda kriterlerini de minimize eden çözümlerin elde edilmesini sağlamaktır. Diğer bir ifadeyle maliyet kriterleri/özellikleri minimize edilirken, fayda kriterleri/özellikleri maksimize edilir. En iyi alternatif ise pozitif ideal çözüme en yakın, negatif ideal çözüme en uzak olan alternatiftir (Wang,6;1). Literatür Araştırması Bu çalıģmanın konusu olan Çok kriterli karar verme yöntemlerinden birisi olan TOPSIS Yönteminin temelleri ilk kez, Hwang ve Yoon tarafından 11 yılında geliģtirilmiģtir (Cheng Ru,,55). Bu yöntem çok kriterli karar verme problemlerini çözmek için geçmiģten günümüze değin farklı alanlarda yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Bu çalıģmalara örnek olarak; Çok kriterli karar verme yöntemleri örnek olarak, sürdürülebilir enerji karar vermede (Wang,;6), havayolları Ģirketlerinin finansal performansını değerlendirmede (Wang YuJie,;115), taģımacılık iģletmelerinin finansal performansının ölçülmesinde (Wang YuJie,;), kullanılmıģtır. TOPSIS yönteminin kullanıldığı alanlara örnek olarak da; Bankaların sermaye yönetiminde örgütsel performanslarının değerlendirilmesinde (ChengRu Wu,;556), çok amaçlı envanter planlamada (ChingShih Tsou,;161), sigorta iģletmelerinin performanslarının değerlendirilmesinde (Hui Yin Tasai,;5661), otobüs iģletmelerinin finansal performans değerlendirilmesinde (ChengMin Feng,1;6), bankacılık sektörünün hizmet kalitesinin değerlendirilmesinde (Manabendra,;1551), risk değerlendirmesinde (Wang, 6 Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I, 11)

5 Elhag,6;1:Amiri,1;5516), otel iģletmelerinin hizmet kalitesinin değerlendirilmesinde (Benitez,;5555), veri madenciliğinde (Dashti,1;61161), tesis yeri seçimi probleminde (Chu,;61), Ülkemizde ise çimonta fabrikalarının finansal performanslarının değerlendirilmesinde (Ertuğrul,;15), bankaların üretim firmalarının kredibilitesini değerlendirilmesinde (Ġç,1;565), bankacılık sektöründeki finansal performansın değerlendirilmesinde (Seçme, ;11611), yatırımların finansal açıdan değerlendirilmesinde (Tolga,;51), Teknoloji firmalarının finansal performanslarının değerlendirilmesinde (Dumanoğlu,1;1111), otomotiv firmalarının performans ölçümünde (Yurdakul,;11), havayolları iģletmelerinin performanslarının değerlendirilmesinde (Akkaya,;15), kamu bankalarının performanslarının değerlendirilmesinde (Demireli,1;1111), gıda Ģirketlerinin finansal performansının değerlendirilmesi (Bülbül,;1) çalıģmalarını saymak mümkündür. ĠĢletmelerin finansal performanslarının ölçümünde finansal oranlar yaygın olarak kullanılmaktadır. (Eleren,;: Dumanoğlu,1;1). Ayrıca aktif karlılığı, artık karı, ekonomik katma değeri ve karlılık oranlarını finansal performans göstergeleri olarak kullanan çalıģmalar yapılmıģtır (Yükçü,1;). I.TOPSIS Yöntemi TOPSIS Yöntemi, yoğun rekabet ortamında iģletmelerin performanslarını değerlendirmede ve karģılaģtırmada, çoklu finansal oranları göz önüne alarak çok kriterli karar verme problemlerinin çözümünde kullanılmaktadır. TOPSIS yönteminin mantığı pozitif ideal çözüm ve negatif ideal çözümü belirlemektir. TOPSIS yönteminde alternatiflerin sıralanması ideal çözüme göreceli yakınlık temeline dayanır. Pozitif ideal çözüm, fayda kriterini maksimize, maliyet kriterini minimize eden bir çözümdür. Negatif ideal çözüm ise fayda kriterini minimize maliyet kriterini maksimize eden bir çözümdür. En uygun seçenek ideal çözüme en yakın ve negatif ideal çözüme en uzak olan seçenektir. (ChengRu,;56). Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I, 11)

6 TOPSIS Yöntemi aģağıdaki adımları takip etmektedir; (Cheng Ru,;5:ChengMin,1;65:Amiri,1;51). Adım 1: Karar matrisinin oluşturulması; Bu adımda değerlendirmeye esas kriterler ve ağırlık katsayıları belirlenerek hesaplanır ve matris formatında ifade edilir. Ai: Muhtemel alternatifler Xj: Alternatif performansa ait kriterler J=1 den n e kadar Xij: Her kriter değerine iliģkin, her alternatifin performans derecesini gösteren değer. (1) Adım : Karar Matrisinin normalleştirilmesi; Bu adımda karģılaģtırılabilir ölçek elde edilmek üzere, her kritere ait değerler o kriterlerin kareleri toplamının kareköküne bölünerek normalleģtirilir., j = 1,,,n i = 1,,,m () Adım : Normalleştirilmiş Karar Matrisinin Ağırlıklandırılması; Bu adımda normalleģtirilmiģ karar matrisi belirlenen ağırlıklarla çarpılır. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I, 11)

7 () Adım : Pozitif ve negatif ideal çözümlerin oluşturulması; Bu adımda pozitif ve negatif ideal değer setleri belirlenir. A* = {(max j ϵ J), (min j ϵ J'), i = 1,,..., m} () A = {(min j ϵ J), (max j ϵ J'), i = 1,,..., m} (5) J fayda kriterlerinin, J de maliyet kriterlerinin indeks setidir. j = {j = 1,,,n j fayda kriterine aittir.} j = {j = 1,,,n j maliyet kriterine aittir.} Adım 5: Uzaklık değerlerinin hesaplanması; Pozitif ve negatif ideal seçenekler için ayrı ayrı euclidean uzaklıkları hesaplanır. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I, 11)

8 i=1,.,m (6) i=1,.,m () Adım 6: Ġdeal çözüme göre nispi yakınlığın hesaplanması; Bu adımda ideal çözüme yakınlık aģağıdaki formülle hesaplanır. i=1,.,m () Adım : Yakınlık Değerlerinin Sıralanması; Hesaplanan yakınlık değerleri bu adımda büyükten küçüğe sıralanır. Yüksek yakınlık, sıralamada öncelik anlamına gelmektedir. 1. Bu ifadeye göre; 1 e yaklaģtıkça bir alternatifte A* ne yaklaģır. II. ARAġTIRMA Bu çalıģmada, TOPSIS Yöntemi kullanılarak iģletme performansı değerlendirilmeye çalıģılmıģtır. Bu çerçevede baģlıkta toplam 1 finansal oran kriter kabul edilerek on yıl üzerinden baģarı sıralaması yapılmaya çalıģılmıģtır. Veri Hazırlama ÇalıĢmada ĠMKB de iģlem gören bir seramik imalat iģletmesi seçilmiģtir. ĠĢletmenin 1 yıllarındaki on yıllık faaliyet raporları adresinden elde edilmiģtir. ÇalıĢmada Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I, 11)

9 iģletmenin faaliyet raporlarına dayanılarak hesaplanılan oranlar veri seti olarak kullanılmıģtır. Yöntemin uygulanmasında kullanılan performans kriterleri, finansal oran analizinde kullanılan oranlardır. Bunlar aģağıdaki tabloda verilmektedir. (Sevim,;16) Tablo 1: Performans Kriterleri Performans Kriteri Likidite Oranları Finansal Yapı Oranları Faaliyet Oranları Karlılık Oranları Cari Oran Asit Test Oranı Nakit Oran Toplam Borç/Toplam Varlıklar Kısa Vadeli Yab. Kay./Toplam Varlıklar Uzun Vadeli Yab.Kay./Toplam Varlıklar Özkaynaklar /Toplam Varlıklar Stok Devir Hızı Alacak Devir Hızı Özsermaye Devir Hızı Net ĠĢletme Sermayesi Devir Hızı Maddi Duran Varlık Devir Hızı Hazır Değerler Devir Hızı Aktif Devir Hızı Net Kar/Özsermaye Net Kar/Toplam Varlıklar Brüt SatıĢ Karı/Net SatıĢlar Faaliyet Karı/Net SatıĢlar Net Kar/Net SatıĢlar Oranların formüleri de aģağıda verilmektedir; (Akdoğan,;66) I.Likidite Oranları: L1.: Cari Oran: Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar L.: Asit Test Oranı: Dönen Var. Stoklar / Kısa Vadeli Yab.Kay. L.: Nakit Oran: Hazır Değ.+Menkul Kıy. / Kısa Vadeli Yab. Kay. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I, 11) 1

10 II. Finansal Yapı Oranları: M1.: Toplam Borç / Toplam Varlıklar Oranı M.: Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar / Toplam Varlıklar Oranı M.: Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar / Toplam Varlıklar Oranı M.: Öz Kaynaklar / Toplam Varlıklar Oranı III. Faaliyet Oranları: F1.: Stok Devir Hızı: Satılan Malın Maliyeti / Stoklar F.: Alacak Devir Hızı: Kredili SatıĢlar / Ticari Alacaklar F.: Öz Sermeye Devir Hızı: Net SatıĢlar / Öz Sermaye F.: Net ĠĢletme Sermayesi Devir Hızı: Net SatıĢlar/Net ĠĢletme Ser. F5.: Maddi Duran Var. Devir Hızı: Net SatıĢlar/Maddi Duran Var. F6.: Hazır Değerler Devir Hızı: Net SatıĢlar / Hazır Değerler F.: Aktif Devir Hızı: Net SatıĢlar / Toplam Varlıklar IV. Karlılık Oranları: K1.: Net Kar / Özsermaye Oranı K.: Net Kar / Toplam Varlıklar Oranı K.: Brüt SatıĢ Karı / Net SatıĢlar Oranı K.: Faaliyet Karı / Net SatıĢlar Oranı K5.: Net Kar / Net SatıĢlar Oranı Tablo : Performans Kriterlerinin Kodlanması I.Likidite Oranları II. Finansal Yapı Oranları III. Faaliyet Oranları IV. Karlılık Oranları Kod. L1. L. L. M1. M. M. M. F1. F. F. F. F5. F6. F. K1. K. K. K. K5. Yöntemin Uygulanması Yöntem, aģağıdaki yedi adım uygulanarak gerçekleģtirilmiģtir. Adım 1: Karar matrisinin oluşturulması; TOPSIS yöntemine karar matrisinin oluģturulmasıyla baģlanacaktır. Bunun için finansal performans göstergeleri ana grupta toplanmıģ ve gruplara bağlı 1 alt performans kriteri belirlenmiģtir. Bu kriterlerin finansal performansa etkisi toplamı 1 olacak Ģekilde ağırlıklandırılmıģ ve ağırlık katsayıları (W) tespit edilmiģtir (Eleren,:). Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I, 11)

11 Tablo : Karar Matrisi L1. L. L. M1. M. M. M. F1. F. F. F. F5. F6. F. K1. K. K. K. K W= ,,1,1,65,,,5,,1, 5, 1,6,,,,1,,,1 1,,6,,6,1,, 6, 5,,, 1, 65,55,,,1,1,,15 1 1,,6,,6,,1, 5,11 5,5,61 6,6, 1, 1,,1,6,,5,6 1,,65,,6,,11,,6, 1,11 5,, 11,,5,,11,1,,1 1,15,6,,6,5,1,5,6, 1,6 1, 1,55 1,5,5,6,,1,, 1,1,,,,6,11,5,, 1,1 11,6 1,6 5,1,1,,1,,1,1 5 1,,,,61,,1, 1,,55,6,,,,,1,5,,,1 6,,66,16,,56,16,,16,,, 1,6 5,,6,,1,1,,,,6,,6,56,1,1, 6,,,6,1 1,6,,6,,1,1,,,5,,,61,1,6, 5,15,55,1, 5,6,,1,,,15, Adım : Karar Matrisinin normalleştirilmesi; Sütunlardaki her değer ilgili sütundaki değerlerin kareleri toplamının kareköküne bölünmesiyle tek paydaya indirgenerek normalleģtirilmiģ karar matrisi elde edilmiģtir. Tablo : Karar Matrisinin NormalleĢtirilmesi L1. L. L. M1. M. M. M. F1. F. F. F. F5. F6. F. K1. K. K. K. K5. 1,,,1,,5,5,,,,,,,,1,,6,,,5,5,,15,,,,,,5,1,11,,6,,5,,,, 1,5,,1,1,,5,,,,,1,5,6,,1,16,,1,1,5,,16,,,1,5,16,,16,,,1,,,,,1,5,1,,,1,,5,1,1,1,,1,5,1,,,,1,,,,,,,,,,6,1,,1,,,5,6,,,6, 5,,6,6,,6,,,5,1,1,,1,,15,15,1,,15, 6,6,1,,6,,,,5,15,1,55,6,,,,,6,,,,,1,,6,6,1,1,6,,61,5,,,6,,,,,5,,56,,,5,1,,,5,,,,6,15,,,5, Adım : Normalleştirilmiş Karar Matrisinin Ağırlıklandırılması; Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I, 11)

12 Standart matris kriterleri ağırlık katsayıları (W) ile çarpılmıģ ağırlıklandırılmıģ karar matrisi elde edilmiģtir. Tablo 5: Karar Matrisinin Ağırlıklandırılması L1. L. L. M1. M. M. M. F1. F. F. F. F5. F6. F. K1. K. K. K. K5. 1,1,,,1,5,1,1,1,,1,,,,,1,15,1,1,1,1,,1,1,,15,1,15,1,,6,,1,1,1,,,15,1 1,1,6,1,1,,1,1,11,1,11,5,1,6,1,11,1,1,1,6,1,,1,1,,,,,1,5,,1,1,1,1,1,,,1,16,,,1,,1,1,,1,,,,,,,6,6,,,16,5,,1,,,1,1,1,,,,,11,16,1,1,,1 5,1,,6,1,6,16,1,,,,1,,,,,,,,1 6,1,,,1,,1,1,1,,,,,1,,,1,,1,1,1,5,1,1,6,1,11,16,,1,1,1,,1,,,,1,,1,5,61,,,1,,1,1,15,1,11,,11,,6,11,, Adım : Pozitif ve negatif ideal çözümlerin oluşturulması; Ağırlıklı karar matrisinde her sütundan ideal çözüm için ideal ve negatif ideal çözüm için negatif ideal değerler seçilerek ideal ve negatif ideal çözüm setleri (ĠÇS) belirlenir ve aģağıdaki tabloda ilk satır pozitif ideal, ikinci satır ise negatif ideal çözüm setini göstermektedir. Tablo 6: Ġdeal Çözümler L1. L. L. M1. M. M. M. F1. F. F. F. F5. F6. F. K1. K. K. K. K5. Poz. ĠÇS. Neg.ĠÇS.,1,5,6,1,,,,,,15,1,1,6,1,16,1,1,,1,1,5,,,,1,,,,,1,,1,,,6,6,15, Adım 5: Uzaklık değerlerinin hesaplanması; Her faktöre ait sütundaki değerlerden pozitif ideal ve negatif ideal değerler çıkarılarak pozitif ideal ve negatif ideal çözüme uzaklık değerleri hesaplanır. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I, 11)

13 Tablo : Pozitif Ġdeal Çözüme Uzaklık Değerleri L1. L. L. M1. M. M. M. F1. F. F. F. F5. F6. F. K1. K. K. K. K ,,1,,11,,1,5,5,5,5,,5,5,6,,,,,6,,,5,5,515,6,66,,5,5,,5,,,,,, 1,,6,,,, 1,,,,,1,1,16 1,1,6,1,,1,,,,,1,1,1,15,,6,,1,11,16,1,,,11,1,1 5,,, 6,6 6,5 6,,5,6,,1,1 1,15,16,,6,5,5 6,,1,,,1,5 5,,,1,11,1,1,,,,, 6, 1,5,,,1,5,5 1,,5 5,, 1,,5,,5, 6,,,5 5,,1,,1,,1,,1,,,1 5,,,6,6, 5,5,,6 6,1,11,,,,,6,65,,11 1,,16 5,,1,,,,6,,,,,,,,1,, 6,5,1,15, 6,,6, 1, 1,6 5,5,,,15,11,1 Tablo : Negatif Ġdeal Çözüme Uzaklık Değerleri L1. L. L. M1. M. M. M. F1. F. F. F. F5. F6. F. K1. K. K. K. K5. 1,5,51,6,5,15,,,1,16,5,,6,1,5,,6,5,,,6,1,5,,1 1,5,1,111,6,1,,,,1,,,,,1,6,,,,,161 5,1,,66,,1 6,5,,5,5,1,6,,5,1,5,,,5,,,5,1,1,11,1,5,,1,111,,6,1,5,6,5,,5,5,6,,,51,,,,6,55,,5,,,6,61,5,1,1,,,6,,,,55,5,,15,15,6,115,6,,,,,11,,,,,11,,,,,,,,,6,5,65,6,1,5,5,1,11,,6,,1,,5,5,,5,5,6,6,,5,,,,,16,6,1,,,15,5,156,,,6,,5,6,,,1,1,,6,6,1,15,,,6,6,,55,,55 Adım 6:Ġdeal çözüme göre nispi yakınlığın hesaplanması; Her yıla ait uzaklık değerlerinin kareleri toplamının karekökleri alınarak her yılın pozitif ve negatif ideal çözümlere olan ortalama uzaklıkları hesaplanır. En son yakınsaklık oranları (c) ilgili yılın negatif ortalama uzaklığının pozitif ve negatif ortalama uzaklıkları toplamına bölünerek bulunur. Yüksek yakınlık, sıralamada öncelik anlamına gelmektedir. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I, 11) 5

14 Tablo : Çözüme Yakınlık Sırası Yıllar Poz.Ġdeal (S*) Negatif (S) Yakınlık (c) % Yakınlık Sırası 1,5,6,55 6,5,616, 51 1,55,, ,55,6,6 5,1156,5,566 1,65,1, ,,15, ,5,1,51 6,1,16, ,61,51,611 1 Adım : Yakınlık Değerlerinin Sıralanması; Yakınsama oranlarına göre yılların baģarı sıralaması Tablo 1 da görülmektedir. Tablo 1: Yılların BaĢarı Sıralaması Yıllar Poz.Ġdeal (S*) Negatif (S) Yakınlık (c) % BaĢarı Sıralaması 5,6,151, ,655,1, ,611,5115, ,5,15,511 6,15,166, ,555,11, ,5665,5,55 6,5551,61,6 5,5,615,6 51,1155,55, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I, 11)

15 TOPSIS yöntemi kullanılarak on yıllık süreçte (1) elde edilen performans sonuçlarına göre iģletmenin en baģarılı yılı 5 olarak tespit edilmiģtir. SONUÇ ÇalıĢmada seramik sektöründe faaliyet gösteren ve ĠMKB. de iģlem gören bir A.ġ. in on yıllık (1) finansal performansı TOPSIS Yöntemiyle değerlendirilmiģ ve her bir yılın baģarı durumu sıralanmıģtır. ĠĢletmenin son 1 yıllık süreç içerisinde Oran Analizinde kullanılan 1 oran yöntemde uygulanmıģtır. Uygulanan yöntemle incelenen iģletmenin finansal oranları matematiksel olarak somut bir tek değere dönüģtürülerek sonuçlar yıllar bazında rakamsal olarak ifade edilmiģtir. Bu çerçevede iģletmenin en baģarılı yılın 5 olduğu görülmüģtür. ĠĢletmenin en baģarılı olduğu yıl olan 5(%1) yılına göre baģarı yüzdeleri alındığında baģarı düzeyi en düģük yıl sırasıyla; (%), (%51) ve (%5) Ģeklinde sıralandığı görülmektedir. BaĢarı düzeyi yıllar itibariyle aģağıdaki ġekilde görülmektedir. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I, 11)

16 ġekil: Yıllar Ġtibariyle BaĢarı Düzeyi Yıllar itibariyle sonuçlar incelendiğinde, her yıl için sonuçların farklılık gösterdiği ve doğrusal bir geliģme göstermediği görülmektedir. Bunun sebebi olarak ulusal ve uluslararası ekonomik geliģmeler ile iģletmenin almıģ olduğu finansal ve ekonomik kararlar ifade edilebilir. Çok kriterli karar verme yöntemlerinin kullanılmasıyla iģletmenin alacağı finansal kararların etkin ve etkili olması sağlanabilir ve doğru alternatiflerin seçilerek iģletme performansı arttırabilir. ĠĢletmenin diğer performans kriterleri, sektör ortalamaları ve diğer rakip iģletmelerle de değerlendirilmesi ve yapılan yöntemle karģılaģtırılması iģletme adına karar vericiler için daha anlamlı olabilir. Seramik sektöründe yapılan bu çalıģma diğer sektörlerdeki iģletmeler için ve benzer sektördeki diğer iģletmeler içinde uygulanabilir. Yapılacak çalıģmalar her düzeydeki karar vericiler ve Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I, 11)

17 araģtırmacılar için iģletme baģarılarının ölçümü ve değerlendirilmesine katkı sağlayabilir. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I, 11)

18 KAYNAKLAR AKDOĞAN, N., TENKER, N., (), Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Gazi Kitapevi, Ankara, s AKKAYA, G.C., (), Finansal Rasyolar Yardımıyla Havayolları ĠĢletmelerinin Performansının Değerlendirilmesi, D.E.Üni., Ġ.Ġ.B.F. Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, s.15. AMIRI, M., ZANDIEH M., VAHDANI B., SOLTANI R., ROSHANAEI V., (1), An Integrated Eigenvector DEA TOPSIS Methodology For Portfolio Risk Evaluation In The FOREX Spot Market, Expert Systems with Applications, s BENITEZ, J.M., MARTIN, J.C., ROMAN, C. (), Using Fuzzy Number For Measuring Quality Of Service In The Hotel Industry, Tourism Management, (), s BÜLBÜL, S., KÖSE, A., (), Türk Gıda ġirketlerinin Finansal Performansını Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi,(EriĢim;.11.1) iletisim.atauni.edu.tr/eisemp/html/tammetinler/15.pdf CHENGMIN Feng, WANG RongTsu, (1), Considering The Financial Ratios On The Performance Evaluation Of Highway Bus Industry, Transport Reviews, Vol.1, No., s.6. CHENGRU Wu, LIN ChinTsai, TSAI PeiHsuan, (), Financial Service of Wealth Management Banking: Balanced Scorecard Approach, Journal of Social Sciences (), s.556. CHINGSHIH Tsou, (), MultiObjective Inventory Planning Using MOPSO And TOPSIS, Expert Systems With Applications 5, s.161. CHU, T.C., (), Facility Location Selection Using Fuzzy TOPSIS Under Group Decisions, International Journal Of Uncertainty, Fuzziness and KnowledgeBased Systems, Vol.1, No.6, s.6 1. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I, 11)

19 DASHTI, Z., PEDRAM, M.M., SHANBEHZADEH, J., (1), A MultiCriteria Decision Making Based Method For Ranking Sequential Patterns, International MultiConference Of Engineers And Computers Scientists March 11, Vol I., 1, s DEMĠRELĠ, E., (1), TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Sistemi: Türkiye de Kamu Bankaları Üzerine Bir Uygulama, GiriĢimcilik ve Kalkınma Dergisi (5:1), s DUMANOĞLU, S., Ergül, N., (1), ĠMKB de ĠĢlem Gören Teknoloji ġirketlerinin Mali Performans Ölçümü, Muhasebe Ve Finansman Dergisi, Sayı;, s ELEREN, A., Ögel S., Yıldız F., (), ĠĢletmelerde Finansal Performansın Ölçülmesinde TOPSIS Yöntemin Kullanılması ve Bir Uygulama, 1. Ulusal Finans Sempozyumu, Afkonkarahisar, s. 1. ERTUĞRUL, Ġ., KARAKAġOĞLU, N., (), Performance Evaluation Of Turkish Cement Firms With Fuzzy Analytic Hierarchy Process And TOPSIS Methods, Expert Systems With Applications 6, s. 15. HUI YIN Tasai, BAOHUEY, WANG Huang, An Siou, (), Combining ANP And TOPSIS Concepts For Evaluation The Performance Of PropertyLiability Insurance Companies, Journal Of Social Sciences (1), s ĠÇ, Y.T., YURDAKUL, M., (1), Developments Of A Quick Credibilty Scoring Decision Support System Using Fuzzy TOPSIS, Expert Systems With Apllications, s.565. MANABENDRA, N. Pal, KOUSHIKI Choudhury, (), Exploring The Dimensionality Of Service Quality: An Application Of TOPSIS In The Indian Banking Industry, AsiaPacific Journal of Operational Research Vol. 6, No. 1, s SEÇME, N.,Y., BAYRAKDAROĞLU, A., KAHRAMAN, C., (), Fuzzy Performance Evaluation In Turkish Banking Sector Using Analytic Hierarchy Process And TOPSIS, Expert Systems With Applications 6, s Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I, 11) 1

20 SEVĠM, ġ., (), Mali Tablolar Analizi, DPÜ. Yayınları No:, Kütahya, s.161. TOLGA, A.Ç., (), Fuzzy Multicriteria R&D Project Selection With A Real Options Valuation Model, Journal Of Intelligent & Fuzzy Systems 1, s.51. WANG, Y.M., ELHAG, T.M.S., (6), Fuzzy TOPSIS Method Based On Alpha Level Sets With An Application To Bridge Risk Assessment. Expert Systems With Applications, 1, s. 1. WANG, J.J., Jing, Y.Y., Zhang, C.F., Zhao, J.H., (), Review On MultiCriteria Decision Analysis Aid In Sustainable Energy DecisionMaking, Renewable And Sustainable Energy Reviews (1), s.6. WANG, YuJie, (), Applying FMCDM To Evaluate Financial Performance Of Domestic Airlines In Taiwan, Expert Systems With Applications, s.115. WANG, YuJie, (), Combining Grey Relation Analysis With FMCGDM To Evaluate Financial Performance Of Taiwan Container Lines, Expert Systems With Applications 6, s.. YOON, K., HWANG, C.L., (15), Manufacturing Plant Location Analysis By Multiple Attribute Decision Making: Part I Single Plant Strategy, Int. J. Prod. Pres., Vol., No.., s.55. YURDAKUL, M., ĠÇ, Y.T., (), Türk Otomotiv Firmalarının Performans Ölçümü ve Analizine Yönelik TOPSIS Yöntemini Kullanan Bir Örnek ÇalıĢma, Gazi Üni., Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, Cilt;1, No.1, s.11. YÜKÇÜ, S., ATAĞAN, G., (1), TOPSIS Yöntemine Göre Performans Değerleme, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 5, s.5. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I, 11)

TOPSIS YÖNTEMİNİ KULLANARAK FİNANSAL VE FİNANSAL OLMAYAN ORANLARA GÖRE PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ, ŞEHİRLERARASI OTOBÜS SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

TOPSIS YÖNTEMİNİ KULLANARAK FİNANSAL VE FİNANSAL OLMAYAN ORANLARA GÖRE PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ, ŞEHİRLERARASI OTOBÜS SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA TOPSIS YÖNTEMİNİ KULLANARAK FİNANSAL VE FİNANSAL OLMAYAN ORANLARA GÖRE PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ, ŞEHİRLERARASI OTOBÜS SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Mustafa SOBA * Kudret EREN ** ÖZET Her geçen gün artan

Detaylı

BIST ULAŞTIRMA ENDEKSİNE KAYITLI ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

BIST ULAŞTIRMA ENDEKSİNE KAYITLI ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICAFR Özel Sayısı Int. Journal of Management Economics and Business, ICAFR Special Issue BIST ULAŞTIRMA ENDEKSİNE KAYITLI ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ

Detaylı

BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 İpek Nur Erkmen ve 2 Özer Uygun 1 Karabük-Sakarya Ortak Program, Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği ABD, 2 Sakarya Üniversitesi

Detaylı

BİST te İmalat Sektöründeki İşletmelerin Finansal Performansları Üzerine Bir Araştırma

BİST te İmalat Sektöründeki İşletmelerin Finansal Performansları Üzerine Bir Araştırma Muhasebe ve Finansman Dergisi Ocak/2015 BİST te İmalat Sektöründeki İşletmelerin Finansal Performansları Üzerine Bir Araştırma Ramazan AKBULUT Ömer Faruk RENÇBER ÖZET Bu çalışmada BIST te işlem gören İmalat

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ İLE SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ İLE SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ 16. Finans Sempozyumu, 1-13 Ekim 212, Erzurum 521 GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ İLE SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ Özet Cemal ELİTAŞ 1, Ali ELEREN 2, Feyyaz YILDIZ 3, Mesut DOĞAN 4, Bu çalışmada

Detaylı

SESSION 6B: Bölgesel Ekonomiler II 321

SESSION 6B: Bölgesel Ekonomiler II 321 SESSION 6B: Bölgesel Ekonomiler II 321 Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomik Performanslarının TOPSIS Metodu ile Karşılaştırılması Comparison of the Economic Performance of Turkish Republics in Central

Detaylı

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜNDE TOPSIS YÖNTEMİYLE FİNANSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜNDE TOPSIS YÖNTEMİYLE FİNANSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.3, s.343-363. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 56

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 56 ÖZET: Bu çalışmada 1992-2014 yılları arasında Rusya ekonomisinin performans düzeyi çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan TOPSİS yöntemiyle değerlendirilmiştir. Ekonomik performansı ölçebilmek

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ KAPSAMINDAKİ İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ

KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ KAPSAMINDAKİ İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ Business & Management Studies: An International Journal Vol.:4 Issue:2 Year:2016, pp. 185-202 BMSIJ http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v4i2.156 KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ KAPSAMINDAKİ İŞLETMELERİN FİNANSAL

Detaylı

ŞAKİR SAKARYA * HİLMİ TUNAHAN AKKUŞ **

ŞAKİR SAKARYA * HİLMİ TUNAHAN AKKUŞ ** FİNANSAL PERFORMANSIN ÖLÇÜLMESİNDE GELENEKSEL ORANLAR İLE NAKİT AKIM ORANLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: BİST ÇİMENTO ŞİRKETLERİ ÜZERİNE TOPSIS YÖNTEMİ İLE BİR UYGULAMA DOI NO: 10.5578/jeas.9797 ŞAKİR

Detaylı

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi Sayı:21 (2013) - Doi: http://dx.doi.org/10.11611/jmer191

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi Sayı:21 (2013) - Doi: http://dx.doi.org/10.11611/jmer191 BIST DE ĠġLEM GÖREN GIDA ĠġLETMELERĠNĠN TOPSIS YÖNTEMĠ ĠLE FĠNANSAL PERFORMANSLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 1 ÖZ Yrd. Doç. Dr. Sinan AYTEKĠN Doç. Dr. ġakir SAKARYA Belirli koşullara göre sınıflandırılan alternatifler

Detaylı

I. ULUSLARARASI SPOR EKONOMİSİ VE YÖNETİMİ KONGRESİ

I. ULUSLARARASI SPOR EKONOMİSİ VE YÖNETİMİ KONGRESİ I. ULUSLARARASI SPOR EKONOMİSİ VE YÖNETİMİ KONGRESİ 12-15 EKİM 2011 / İZMİR-TÜRKİYE BİLDİRİLER KİTABI EGE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EGE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Detaylı

Kaynak: A. İŞLİER, TESİS PLANLAMASI, 1997

Kaynak: A. İŞLİER, TESİS PLANLAMASI, 1997 Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2016-2017 Güz Dönemi Kaynak: A. İŞLİER, TESİS PLANLAMASI, 1997 2 Tesis Yer Seçimi Problemi (TYSP) TEK AMAÇLI

Detaylı

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 15, pp

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 15, pp International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 15, pp. 69-75 www.javstudies.com Javstudies@gmail.com Disciplines: Business Administration, Economy, Econometrics,

Detaylı

Doç. Dr. Fatih Temizel - Berfu Ece Bayçelebi

Doç. Dr. Fatih Temizel - Berfu Ece Bayçelebi Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu University Journal of Social Sciences Finansal Oranların TOPSIS Sıralaması ile Yıllık Getiriler Arasındaki İlişki: Tekstil İmalatı Sektörü Üzerine Bir

Detaylı

ArĢ. Gör. Emre Esat TOPALOĞLU *

ArĢ. Gör. Emre Esat TOPALOĞLU * FĠNANSAL KRĠZLERĠN BIST METAL EġYA, MAKĠNA ENDEKSĠ NDE FAALĠYET GÖSTEREN FĠRMALARIN MALĠ PERFORMANSLARINA ETKĠSĠNĠN TOPSIS YÖNTEMĠ ĠLE ÖLÇÜLMESĠ ArĢ. Gör. Emre Esat TOPALOĞLU * ÖZ Bu çalışma Borsa İstanbul

Detaylı

FİNANSAL RASYOLAR YARDIMIYLA HAVAYOLLARI İŞLETMELERİNİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

FİNANSAL RASYOLAR YARDIMIYLA HAVAYOLLARI İŞLETMELERİNİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi Cilt:19 Sayı:1, Yıl:2004, ss:15-29 FİNANSAL RASYOLAR YARDIMIYLA HAVAYOLLARI İŞLETMELERİNİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ Göktuğ Cenk AKKAYA * ÖZET Rasyolar uzun yıllardır işletmelerde

Detaylı

Finansal Performansın TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Belirlenmesi: Ana Metal Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama

Finansal Performansın TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Belirlenmesi: Ana Metal Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama Finansal Performansın TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Belirlenmesi: Ana Metal Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama Hasan UYGURTÜRK Yrd.Doç. Dr., Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek

Detaylı

BIST DE İŞLEM GÖREN TURİZM İŞLETMELERİNİN TOPSIS YÖNTEMİ İLE FİNANSAL PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

BIST DE İŞLEM GÖREN TURİZM İŞLETMELERİNİN TOPSIS YÖNTEMİ İLE FİNANSAL PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ BIST de İşlem Gören Turizm İşletmelerinin TOPSIS Yöntemi ile Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi BIST DE İŞLEM GÖREN TURİZM İŞLETMELERİNİN TOPSIS YÖNTEMİ İLE FİNANSAL PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC YATIRIM MENKUL DEĞ. A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI

Detaylı

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması 2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması Mahmut YARDIMCIOĞLU Özet Genel anlamda krizler ekonominin olağan bir parçası haline gelmiştir. Sıklıkla görülen bu krizlerin istatistiksel

Detaylı

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 33, Kasım 2016, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 33, Kasım 2016, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 33, Kasım 2016, s. 609-623 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 23.10.2016 20.11.2016 Öğr.Gör. Tuncer YILMAZ

Detaylı

TOPSIS Yöntemine Göre Performans Değerleme

TOPSIS Yöntemine Göre Performans Değerleme Prof. Dr. üleyman Yükçü Arş. Gör. Gülşah Atağan TOPI Yöntemine Göre Performans Değerleme Prof. Dr. üleyman YÜKÇÜ Araş. Gör. Gülşah ATAĞAN Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF. Özet Bu çalışmanın amacı, farklı

Detaylı

ĐMKB YE KOTE BĐLĐŞĐM SEKTÖRÜ ŞĐRKETLERĐNĐN FĐNANSAL PERFORMANSLARININ TOPSIS YÖNTEMĐ ĐLE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ĐMKB YE KOTE BĐLĐŞĐM SEKTÖRÜ ŞĐRKETLERĐNĐN FĐNANSAL PERFORMANSLARININ TOPSIS YÖNTEMĐ ĐLE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Yıl: 26 Sayı: 95 Nisan 2012 59 ĐMKB YE KOTE BĐLĐŞĐM SEKTÖRÜ ŞĐRKETLERĐNĐN FĐNANSAL PERFORMANSLARININ TOPSIS YÖNTEMĐ ĐLE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Sibel YILMAZ TÜRKMEN * - Gülcan ÇAĞIL ** ÖZ Çalışmada Đstanbul

Detaylı

BULANIK TOPSIS ALGORİTMASINDA ÜÇGEN BULANIK SAYILAR İLE SATIŞ ELEMANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

BULANIK TOPSIS ALGORİTMASINDA ÜÇGEN BULANIK SAYILAR İLE SATIŞ ELEMANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET BULANIK TOPSIS ALGORİTMASINDA ÜÇGEN BULANIK SAYILAR İLE SATIŞ ELEMANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Arş Gör. Burcu AVCI ÖZTÜRK 1 Doç. Dr. Zehra BAŞKAYA 2 ÖZET İşletmelerde satış elemanı seçim süreci bir çok

Detaylı

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1 ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1 Selçuk PERÇİN Doç. Dr., KTÜ, İİBF, İşletme Bölümü, selcukpercin@yahoo.com A. Cansu GÖK Arş. Gör., KTÜ, İİBF, İşletme Bölümü cansu_gok@hotmail.com

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Mevduat Bankaları, Finansal Performans, Çok Kriterli Karar Verme, TOPSIS, VIKOR, Gri İlişkisel Analiz.

Anahtar Kelimeler: Mevduat Bankaları, Finansal Performans, Çok Kriterli Karar Verme, TOPSIS, VIKOR, Gri İlişkisel Analiz. İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: 5, Sayı: 7, 2016 Sayfa: 1766-1776 Ticari Bankaların Finansal Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile İncelenmesi: Borsa İstanbul

Detaylı

BIST te İşlem Gören Gıda İşletmelerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi

BIST te İşlem Gören Gıda İşletmelerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi BIST te İşlem Gören Gıda İşletmelerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi Cebrail MEYDAN Bahadır Fatih YILDIRIM Ötüken SENGER ÖZET Bu çalışmada BIST

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ) SONER AKKOÇ DOÇENT Adres ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Evliya Çelebi Yerleşkesi KÜTAHYA 10.04.2014 Telefon E-posta 2742652031-4631 Doğum Tarihi 26.11.1978

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV FİRMALARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE ANALİZİNE YÖNELİK TOPSIS YÖNTEMİNİ KULLANAN BİR ÖRNEK ÇALIŞMA

TÜRK OTOMOTİV FİRMALARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE ANALİZİNE YÖNELİK TOPSIS YÖNTEMİNİ KULLANAN BİR ÖRNEK ÇALIŞMA Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 18, No 1, 1-18, 2003 Vol 18, No 1, 1-18, 2003 TÜRK OTOMOTİV FİRMALARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE ANALİZİNE YÖNELİK TOPSIS YÖNTEMİNİ KULLANAN

Detaylı

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması 49 Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması Cemil Akçay 1, A.Sertaç KarakaĢ 2, BarıĢ Sayın 3, Ekrem

Detaylı

Yıl:2013, C:5, S:2, s. 99-109 Year:2013, Vol:5, No:2, s. 99-109

Yıl:2013, C:5, S:2, s. 99-109 Year:2013, Vol:5, No:2, s. 99-109 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2013, C:5, S:2, s. 99-109 Year:2013, Vol:5, No:2, s. 99-109 İMKB de İşlem Gören Mevduat Bankalarının

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖ- RÜNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ İskender PEKER 1 Birdoğan BAKİ 2

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖ- RÜNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ İskender PEKER 1 Birdoğan BAKİ 2 GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖ- RÜNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ İskender PEKER 1 Birdoğan BAKİ 2 ÖZ Bu çalıģmanın amacı, sigorta sektöründe faaliyet gösteren üç Ģirketi finansal performanslarına

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

FİNANSAL PERFORMANS İLE KURUMSAL YÖNETİM NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BIST ÜZERİNE BİR UYGULAMA

FİNANSAL PERFORMANS İLE KURUMSAL YÖNETİM NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BIST ÜZERİNE BİR UYGULAMA FİNANSAL PERFORMANS İLE KURUMSAL YÖNETİM NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BIST ÜZERİNE BİR UYGULAMA Doç. Dr. İlhan EGE Mersin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Arş. Gör. Emre

Detaylı

THE COMPARISON OF THE OUTRANKING RESULTS OF TOPSIS AND PROMETHEE METHODS

THE COMPARISON OF THE OUTRANKING RESULTS OF TOPSIS AND PROMETHEE METHODS TOPSIS VE PROMETHEE YÖNTEMLERĠ ĠLE ELDE EDĠLEN ÜSTÜNLÜK SIRALAMALARININ BĠR UYGULAMA ÜZERĠNDEN KARġILAġTIRILMASI Dr. Tolga GENÇ * Doç. Dr. Mahmut MASCA ** ÖZET TOPSIS (Technique for Order Preference by

Detaylı

Anahtar kelimeler: Ders seçimi, ANP, TOPSIS, Çok Kriterli Karar Verme A MODEL PROPOSAL FOR COURSE SELECTION FOR POSTGRADUATE STUDENTS

Anahtar kelimeler: Ders seçimi, ANP, TOPSIS, Çok Kriterli Karar Verme A MODEL PROPOSAL FOR COURSE SELECTION FOR POSTGRADUATE STUDENTS LĠSANÜSTÜ ÖĞRENĠMDE DERS SEÇĠMĠNE YÖNELĠK BĠR MODEL ÖNERĠSĠ Dr.Filiz ERSÖZ Dr.Mehmet KABAK Zafer YILMAZ ÖZET Lisans ve lisansüstü eğitimde ders seçimi, öğrencilerin akademik kariyerlerini, meslekte uzmanlaģmalarını

Detaylı

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 12 Mayıs 2011 0 ĠÇĠNDEKĠLER EGELĠ & CO HAKKINDA... 2 YÖNETĠM KURULU

Detaylı

FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM

FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜNDEKİ DEĞİŞİM MUHASEBE Bugün FİNANS Geçmiş Destek Rolü ağırlıklı Defter Kayıtlarının tutulması Finansal Tabloların Raporlanması Finansal Anlaşmaların

Detaylı

Ali ELEREN. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (13) 2007, ÖZET

Ali ELEREN. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (13) 2007, ÖZET Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (3) 2007, 280-295 KURULUŞ YERİ SEÇİMİNİN FUZZY TOPSIS YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ: DERİ SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ CHOOSING PLANT LOCATION BY FUZZY TOPSIS TECHNIQUE; A CASE STUDY: TANNING INDUSTRY

Detaylı

Gri ilişkisel analiz ile çok kriterli tedarikçi seçimi: Otomotiv sektöründe bir uygulama

Gri ilişkisel analiz ile çok kriterli tedarikçi seçimi: Otomotiv sektöründe bir uygulama İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Administration Cilt/Vol:38, Sayı/No:2, 2009, 147-156 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2009 Gri ilişkisel

Detaylı

BORSA ĐSTANBUL DA ĐŞLEM GÖREN ÇĐMENTO ĐŞLETMELERĐNĐN ETKĐNLĐKLERĐNĐN VERĐ ZARFLAMA ANALĐZĐ KULLANILARAK ÖLÇÜLMESĐ

BORSA ĐSTANBUL DA ĐŞLEM GÖREN ÇĐMENTO ĐŞLETMELERĐNĐN ETKĐNLĐKLERĐNĐN VERĐ ZARFLAMA ANALĐZĐ KULLANILARAK ÖLÇÜLMESĐ Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences Bahar-206 Cilt:5 Sayı:57 (429-439) www.esosder.org ISSN:304-0278 Spring-206 Volume:5 Issue:57 BORSA ĐSTANBUL DA ĐŞLEM GÖREN ÇĐMENTO

Detaylı

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK Tezleri Proje Kelimesi Taraması Sonuçları Toplam Çalışma Sayısı 1833 İncelenen 1673 İlgisiz 372 Toplam İncelenen 1301 X Projesi 720 Proje Yönetimi 123 Yatırım Projeleri

Detaylı

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Adı Soyadı : Çiğdem KADAİFÇİ 2. Doğum Tarihi : 20 Ağustos 1984 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 2008 Y.

Detaylı

VİKOR-MAUT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK ÇUKUROVA BÖLGESEL HAVAALANI YERİ SEÇİMİ

VİKOR-MAUT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK ÇUKUROVA BÖLGESEL HAVAALANI YERİ SEÇİMİ VİKOR-MAUT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK ÇUKUROVA BÖLGESEL HAVAALANI YERİ SEÇİMİ Medine Nur Türkoğlu ve * 2 Yrd. Doç. Dr. Özer Uygun Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Detaylı

FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS SELECTION USING AHP AND FUZZY PROMETHEE APPROACH

FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS SELECTION USING AHP AND FUZZY PROMETHEE APPROACH Marmara Üniversitesi YIL 2010, SAYI II, S. 555-575 Özet teknolojileridir. Bu nedenle en uygun EÜS r. Bundan sonraki Anahtar Kelimeler: üreci, FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS SELECTION USING AHP AND FUZZY

Detaylı

Araştırma Makalesi BULANIK ORTAMDA TOPSIS YÖNTEMİ İLE PERSONEL SEÇİMİ: KATILIM BANKACILIĞI SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Araştırma Makalesi BULANIK ORTAMDA TOPSIS YÖNTEMİ İLE PERSONEL SEÇİMİ: KATILIM BANKACILIĞI SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Istanbul Commerce University Journal of Science İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 15(30), Güz 2016 http://dergipark.gov.tr/ticaretfbd Araştırma Makalesi BULANIK ORTAMDA TOPSIS YÖNTEMİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 2003 MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ

ÖZGEÇMİŞ 2003 MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İPEK EKER 2. Doğum Tarihi: 31.01.1980 3. Ünvanı: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ENDÜSTRİ İSTANBUL KÜLTÜR 2003 MÜHENDİSLİĞİ ÜNİVERSİTESİ Y.Lisans

Detaylı

NETWORK MODELİ İLE AĞ ANALİZİ İÇİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜM

NETWORK MODELİ İLE AĞ ANALİZİ İÇİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜM NETWORK MODELİ İLE AĞ ANALİZİ İÇİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜM Deniz Koçak Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler, Ekonometri Bölümü, Ankara denizkocak36@gmail.com

Detaylı

ĠnĢaat Proje Yatırımlarının Değerlendirilmesinde Analitik HiyerarĢi Yönteminin Kullanılması

ĠnĢaat Proje Yatırımlarının Değerlendirilmesinde Analitik HiyerarĢi Yönteminin Kullanılması 202 6. İnşaat Yönetimi Kongresi, 25-26-27 Kasım 2011, Bursa ĠnĢaat Proje Yatırımlarının Değerlendirilmesinde Analitik HiyerarĢi Yönteminin Kullanılması Özet Ömür Tezcan 1, Osman Aytekin 2, Hakan KuĢan

Detaylı

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik Unvanı Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı İrfan DELİ Doğum Yeri ve Tarihi: Çivril/Denizli -- 06.04.1986 Bölüm: E-Posta Matematik irfandeli20@gmail.com, irfandeli@kilis.edu.tr AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Gül Tekin TEMUR Doğum Tarihi : Unvanı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Gül Tekin TEMUR Doğum Tarihi : Unvanı ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Gül Tekin TEMUR Doğum Tarihi : 15.02.1983 Unvanı : Doç. Dr. Yabancı Dil : İngilizce (İyi), Almanca (Başlangıç) Bilgisayar Becerileri : MsOffice Araçları (+MsProject), NeuroSolutions,

Detaylı

Öncelikli Sektörlerin Belirlenmesinde AHS-TOPSIS ve AHS-VIKOR Yaklaşımlarının Kullanımı: Rize Organize Sanayi Bölgesi Örneği

Öncelikli Sektörlerin Belirlenmesinde AHS-TOPSIS ve AHS-VIKOR Yaklaşımlarının Kullanımı: Rize Organize Sanayi Bölgesi Örneği Journal of Yasar University, 2014 9(35) 6099-60xx Öncelikli Sektörlerin Belirlenmesinde AHS-TOPSIS ve AHS-VIKOR Yaklaşımlarının Kullanımı: Rize Organize Sanayi Bölgesi Örneği Using AHP-TOPSIS and AHP-VIKOR

Detaylı

Diğer ilişkili taraflardan ticari alacaklar 30 Haziran Aralık 2011 VDF Faktoring Hizmetleri A.ġ. ( VDF Faktoring )

Diğer ilişkili taraflardan ticari alacaklar 30 Haziran Aralık 2011 VDF Faktoring Hizmetleri A.ġ. ( VDF Faktoring ) 21.2 ĠliĢkili Taraflardan Ticari Alacaklar (Devamı) 21.2.2 Diğer ilişkili taraflardan ticari alacaklar 2012 31 Aralık 2011 VDF Faktoring leri A.ġ. ( VDF Faktoring ) 301.742 242.334 Garanti Filo Yönetim

Detaylı

DERS SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES UYGULAMASI APPLICATION OF ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS IN COURSE SELECTION

DERS SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES UYGULAMASI APPLICATION OF ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS IN COURSE SELECTION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2008, C.13, S.2 s.217-226 Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2008,

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 16, Sayı 2,

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 205 259 BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖREN OTOMOTİV İMALAT SEKTÖRÜ FİRMALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ ELECTRE VE AHP YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ Engin

Detaylı

ĐMKB DE ĐŞLEM GÖREN ÇĐMENTO SEKTÖRÜNDEKĐ ŞĐRKETLERĐN FĐNANSAL PERFORMANSLARININ VIKOR YÖNTEMĐ ĐLE SIRALANMASI

ĐMKB DE ĐŞLEM GÖREN ÇĐMENTO SEKTÖRÜNDEKĐ ŞĐRKETLERĐN FĐNANSAL PERFORMANSLARININ VIKOR YÖNTEMĐ ĐLE SIRALANMASI Ekonometri ve Đstatistik Sayı:17 2012 23-44 ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSAT FAKÜLTESĐ EKONOMETRĐ VE ĐSTATĐSTĐK DERGĐSĐ ĐMKB DE ĐŞLEM GÖREN ÇĐMENTO SEKTÖRÜNDEKĐ ŞĐRKETLERĐN FĐNANSAL PERFORMANSLARININ VIKOR

Detaylı

TCDD İLTİSAK HATLARI PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE UZLAŞIK ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERİ UYGULAMASI

TCDD İLTİSAK HATLARI PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE UZLAŞIK ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERİ UYGULAMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 31, No 1, 11-0, 016 Vol 31, No 1, 11-0, 016 TCDD İLTİSAK HATLARI PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE

Detaylı

1986-2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi

1986-2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2008 Cilt:15 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA 1986-2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi Yrd. Doç. Dr. Ali ELEREN Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF,

Detaylı

BİR AKARYAKIT İSTASYONU SEÇİMİNDE ELECTRE YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

BİR AKARYAKIT İSTASYONU SEÇİMİNDE ELECTRE YÖNTEMİNİN KULLANILMASI BİR AKARYAKIT İSTASYONU SEÇİMİNDE ELECTRE YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Pınar KILIÇOĞULLARI Burcu ÖZCAN Büşra ERTUĞ Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Veziroğlu Yerleşkesi,

Detaylı

Proje Portföyü Seçiminde Çok Boyutlu Sırt Çantası Modeli ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi

Proje Portföyü Seçiminde Çok Boyutlu Sırt Çantası Modeli ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 4 Sayı: 3 Temmuz 204 ss. 493-498 Proje Portföyü Seçiminde Çok Boyutlu Sırt Çantası Modeli ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi Multidimensional Knapsack

Detaylı

PET ŞİŞE TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YAKLAŞIMI * FUZZY AHP AND FUZZY TOPSIS APPROACH TO PET BOTTLE SUPPLIER SELECTION

PET ŞİŞE TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YAKLAŞIMI * FUZZY AHP AND FUZZY TOPSIS APPROACH TO PET BOTTLE SUPPLIER SELECTION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.202, C.7, S.3, s.35-37. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.202, Vol.7,

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 46, Mayıs 2017, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 46, Mayıs 2017, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 46, Mayıs 2017, s. 453-469 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 05.04.2017 12.05.2017 Arş. Gör. Burak KAYIHAN

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ ALTERNATİFLERİNİN SEÇİMİ İÇİN GRAF TEORİ VE MATRİS YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ ALTERNATİFLERİNİN SEÇİMİ İÇİN GRAF TEORİ VE MATRİS YAKLAŞIM Ekonometri ve İstatistik Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması, İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 23 40 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

S U N U Ş. Merhaba Değerli Meslektaşlarımız, 2017 yılının ilk sayısında 2 makale ile karşınızdayız.

S U N U Ş. Merhaba Değerli Meslektaşlarımız, 2017 yılının ilk sayısında 2 makale ile karşınızdayız. ENDÜSTRÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ TMMOB MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI YAYINIDIR 3 Ayda Bir Yayýmlanýr Yerel Süreli Yayın Hakemli Bir Dergidir OCAK/ŞUBAT/MART 2017 January/February/March Cilt / Vol: 28 Sayý / No: 1 Makina

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Gül Tekin TEMUR Doğum Tarihi : Unvanı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Gül Tekin TEMUR Doğum Tarihi : Unvanı ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Gül Tekin TEMUR Doğum Tarihi : 15.02.1983 Unvanı : Doç. Dr. Yabancı Dil : İngilizce (İyi), Almanca (Başlangıç) Bilgisayar Becerileri : MsOffice Araçları (+MsProject), NeuroSolutions,

Detaylı

Öğrenim Bilgisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik

Öğrenim Bilgisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik Sema BEHDİOĞLU E-posta : sema.behdioglu@dpu.edu.tr Telefon : 0 (274) 265 20 31-2116 Öğrenim Bilgisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik Yüksek Anadolu

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

ÖZET. Dönem Projesi ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN DEĞERLENMESĠ.

ÖZET. Dönem Projesi ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN DEĞERLENMESĠ. ÖZET Dönem Projesi ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN DEĞERLENMESĠ HaĢim TAġTAN Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü TaĢınmaz GeliĢtirme Anabilim

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM

SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 01.01.2011/31.03.2011 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER 1-Son Durum Ġtibariyle Ortaklık Yapısı 2-Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Denetçilerimiz 3-2011/1 Dönem

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) ve KOBİ TFRS. 14-15 Ekim 2011 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) ve KOBİ TFRS. 14-15 Ekim 2011 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) ve KOBİ TFRS 14-15 Ekim 2011 Divan Otel Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA 09.15-09.30 Kayıt Prof.

Detaylı

KURULUŞ YERİ SEÇİMİNDE BULANIK AHS-VIKOR YAKLAŞIMININ KULLANIMI: OTEL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

KURULUŞ YERİ SEÇİMİNDE BULANIK AHS-VIKOR YAKLAŞIMININ KULLANIMI: OTEL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA KURULUŞ YERİ SEÇİMİNDE BULANIK AHS-VIKOR YAKLAŞIMININ KULLANIMI: OTEL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA ÖZ İlker Murat AR 1 Birdoğan BAKİ 2 Fatih ÖZDEMİR 3 Kapasite kullanım oranı ve yatırımın geri dönüş performansı

Detaylı

Anahtar Kelimeler: GSM operatörleri, Numara taşınabilirliği sistemi, Bulanık TOPSIS.

Anahtar Kelimeler: GSM operatörleri, Numara taşınabilirliği sistemi, Bulanık TOPSIS. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ A Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY A Cilt/Vol.:11-Sayı/No: 2 : 81-93 (2010) NUMARA TAŞINABİLİRLİĞİ

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU I. SUNUġ 1. Tarihsel GeliĢim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı DeğiĢimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası nda İşlem Gören Firmaların Gri İlişkisel Analiz ile Performans Ölçümü

Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası nda İşlem Gören Firmaların Gri İlişkisel Analiz ile Performans Ölçümü Y.2013, Cilt 3, Sayı 2, ss.185-198 Y.2013, Volume 3, Issue 2, pp.185-198 Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası nda İşlem Gören Firmaların Gri İlişkisel Analiz ile Performans Ölçümü Hakan BEKTAŞ Sorumlu

Detaylı

FĐNANSAL KARARLARIN VERĐLMESĐNDE PROMETHEE SIRALAMA YÖNTEMĐ

FĐNANSAL KARARLARIN VERĐLMESĐNDE PROMETHEE SIRALAMA YÖNTEMĐ Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 10 (3) 2010: 845-854 FĐNANSAL KARARLARIN VERĐLMESĐNDE PROMETHEE SIRALAMA YÖNTEMĐ PROMETHEE ORDERING METHOD ON FINANCIAL DECISION PROCESS Doç.Dr. Göktuğ Cenk AKKAYA,

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 51, Ağustos 2017, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 51, Ağustos 2017, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 51, Ağustos 2017, s. 139-151 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 11.06.2017 13.08.2017 Prof. Dr. Kadri

Detaylı

Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü C Blok No:216 06836 İncek Ankara

Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü C Blok No:216 06836 İncek Ankara UĞUR BAÇ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : ugur.bac@atilim.edu.tr Telefon (İş) : 3125868759- Telefon (Cep) : Faks : 3125868091 Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2006 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2007 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 KISACA HSBC YATIRIM 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE YAPISI

Detaylı

Turizm Sektöründe Gri İlişkisel Analiz (Gia) Yöntemiyle Finansal Performans Değerlemesi

Turizm Sektöründe Gri İlişkisel Analiz (Gia) Yöntemiyle Finansal Performans Değerlemesi Selçuk Ün. Sos. Bil. Ens. Der. 2017; (37): 154-162 - İşletme / Araştırma - Turizm Sektöründe Gri İlişkisel Analiz (Gia) Yöntemiyle Finansal Performans Değerlemesi Osman KARKACIER * A.Elif YAZGAN ** ÖZ

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

Personel Seçimi için Gri Sistem Teori Tabanlı Bütünleşik Bir Yaklaşım

Personel Seçimi için Gri Sistem Teori Tabanlı Bütünleşik Bir Yaklaşım EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 13 Sayı: 4 Ekim 2013 ss. 461-471 Personel Seçimi için Gri Sistem Teori Tabanlı Bütünleşik Bir Yaklaşım An Integrated Approach Based on Grey System Theory

Detaylı

ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNAN İŞLETMELER İÇİN CNC TORNA TEZGAHI ALTERNATİFLERİNİN VIKOR VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNAN İŞLETMELER İÇİN CNC TORNA TEZGAHI ALTERNATİFLERİNİN VIKOR VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014, Cilt:14, Yıl:14, Sayı:2, 14: 37-57 ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNAN İŞLETMELER İÇİN CNC TORNA TEZGAHI ALTERNATİFLERİNİN VIKOR VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

2014/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 02 Kasım 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2014/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 02 Kasım 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2014/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 02 Kasım 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve ticaret A.Ş nin 31.12.2013 tarihli Bilançosu aşağıdaki

Detaylı

VİKOR YÖNTEMİ İLE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN PERFORMANS ANALİZİ

VİKOR YÖNTEMİ İLE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN PERFORMANS ANALİZİ Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Cilt 38 Sayı 1 Haziran 2016 ISSN: 2149-1844, ss. 357-373 DOI: 10.14780/iibd.92056 VİKOR YÖNTEMİ İLE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN PERFORMANS ANALİZİ

Detaylı

BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA

BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA Hacer GÜNER Pamukkale Üniversitesi Özcan MUTLU Pamukkale Üniversitesi Özet Günümüzün yok edici rekabet ortamında işletmeler, ayakta kalabilmek için

Detaylı

Mobilya sektöründe bulanık TOPSIS yöntemi ile tedarikçi seçimi. Supplier selection for furniture industry with fuzzy TOPSIS method

Mobilya sektöründe bulanık TOPSIS yöntemi ile tedarikçi seçimi. Supplier selection for furniture industry with fuzzy TOPSIS method SAÜ Fen Bil Der 20 Cilt, 1 Sayı, s 55-63, 2016 Mobilya sektöründe bulanık TOPSIS yöntemi ile tedarikçi Esra Kurt Tekez 1*, Nuray Bark 2 ÖZ 14042015 Geliş/Received, 09112015 Kabul/Accepted Tedarikçi, karlılık,

Detaylı

DETERM INING THE M OST SUITABL E RENEWEABLE ENERGY RESOURCES USING ANALYTICALNETWORK PROCESS APPROACH

DETERM INING THE M OST SUITABL E RENEWEABLE ENERGY RESOURCES USING ANALYTICALNETWORK PROCESS APPROACH 380 10th International Clean Energy Symposium, 24-26 October 2016, Istanbul, Turkey LE DETERM INING THE M OST SUITABL E RENEWEABLE ENERGY RESOURCES USING ANALYTICALNETWORK PROCESS APPROACH Fatma TARAF

Detaylı

Arçelik Grubu. 2010 Yılı Finansal Sonuçları

Arçelik Grubu. 2010 Yılı Finansal Sonuçları Arçelik Grubu 2010 Yılı Finansal Sonuçları 2010 Genel olarak beklentiler paralelinde elde edilen sonuçlar Ciro/pazar payı/karlılık parametrelerinde dengeli geliģme 2011 e iliģkin olumlu beklentiler Uzun

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ENGİN ÇAKIR

Yrd.Doç.Dr. ENGİN ÇAKIR Yrd.Doç.Dr. ENGİN ÇAKIR Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1999-2003 Lisans İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme

Detaylı

Lojistik Sektöründe Ağır Ticari Araç Seçimi Problemine Yönelik Copras-G Yöntemi ile Karar Verme

Lojistik Sektöründe Ağır Ticari Araç Seçimi Problemine Yönelik Copras-G Yöntemi ile Karar Verme Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: 19, Sayı: 1, Haziran 2017, 153-178 Lojistik Sektöründe Ağır Ticari Araç Seçimi Problemine Yönelik Copras-G Yöntemi ile Karar Verme DOI No:10.5578/jss.43422

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 13 Mart 2011-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: a. Finansal (Mali) Tabloları sadece sayınız ve bunları Muhasebe Sistemi

Detaylı

Client logo [delete the right line and the grey box if not required] Teknoloji Marketleri Sektörü Ġtibar Değerlendirmesi Ocak 2012

Client logo [delete the right line and the grey box if not required] Teknoloji Marketleri Sektörü Ġtibar Değerlendirmesi Ocak 2012 Teknoloji Marketleri Sektörü Ġtibar Değerlendirmesi Ocak 2012 1 Ġçerik Metodoloji Ġtibar Yönetimi Yönetici Özeti Türkiye de Sektörlerin Ġtibarı Teknoloji Marketleri Sektörü Ġtibar Değerlendirmesi Ġtibar

Detaylı

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2012, Cilt: 5, Sayı: 2, s.119-135 119

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2012, Cilt: 5, Sayı: 2, s.119-135 119 Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 202, Cilt: 5, Sayı: 2, s.9-35 9 BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE MORTGAGE BANKA KREDİSİ SEÇİM PROBLEMİNE UYGULANMASI Arzu ORGAN Murat Deniz KENGER ÖZET Mortgage sistemi

Detaylı