TOPSIS YÖNTEMĠYLE FĠNANSAL PERFORMANSIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE BĠR UYGULAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPSIS YÖNTEMĠYLE FĠNANSAL PERFORMANSIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE BĠR UYGULAMA"

Transkript

1 TOPSIS YÖNTEMĠYLE FĠNANSAL PERFORMANSIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE BĠR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr. Yılmaz AKYÜZ * Yrd.Doç.Dr.Tunga BOZDOĞAN ** Emin HANTEKĠN *** Özet GeçmiĢten günümüze değin insanoğlu en uygun kararı vermek üzerinde önemli çabalar sarf etmiģtir ve sarf etmektedir. Bu nedenle karar vermeye dönük olarak çeģitli yöntemler, yollar geliģtirilmeye çalıģılmıģtır. ÇağdaĢ karar verme yollarından biriside çok kriterli karar verme yöntemlerini kullanmaktır. Çok kriterli karar verme yöntemleri, kiģisel anlamda meslek seçiminden kurumsal anlamda makine seçimine kadar çok farklı alanlarda uygulanabilmektedir. Bu yöntemlerin kullanılması her alanda olduğu gibi iģletme alanında da isabetli kararlar verilmesine imkan tanımaktadır. Bu çerçevede, çalıģmanın amacı, Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (IMKB) iģlem gören ve seramik sektöründe faaliyette bulunan bir Anonim ġirketin 1 yıllık (1) finansal performansını değerlendirmektir. Bu amacı gerçekleģtirmeye dönük olarak çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan TOPSIS Yöntemi (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solutions) kullanılmıģtır. ÇalıĢmanın ilk kısmında TOPSIS Yöntemi açıklanmaktadır. ÇalıĢmanın ikinci kısmında ise iģletmenin finansal oranları kullanılarak yıllar bazında karar matrisleri oluģturulmuģ ve yakınlık değerleri belirlenmeye çalıģılmıģtır. ÇalıĢmanın son kısmında ise yıllar itibariyle baģarı sıralaması yapılmıģ ve iģletmenin finansal performansı değerlendirilmeye çalıģılmıģtır. Anahtar Kelimeler: Finansal Performans, TOPSIS Yöntemi, Oran Analizi * UĢak Üniversitesi, ĠĠBF, ĠĢletme Bölümü ** UĢak Üniversitesi ĠĠBF, ĠĢletme Bölümü, *** Endüstri Mühendisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I, 11)

2 Abstract Over the past human beings have made significant efforts to make the most appropriate decision and today these efforts are unceasingly going on. Therefore, aiming at making decision, variety of methods, ways have been examined to develop. One of the ways of contemporary decisionmaking is also to use multicriteria decision making methods. Multicriteria decision making methods can be applied to so many different areas ranging from the selection of profession as a personal sense, to the selection of machines as an institutional sense. Using these methods, like in every field, helps make accurate decisions in the business as well. In this context, the purpose of study is to evaluate the 1 years (1) financial performance of a joint stock company which is operating in the ceramics industry and being traded in the Istanbul Stock Exchange Market. Towards realizing this goal, TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solutions) which is one of the methods of multiple criteria decision making method was used. In the first part of the study, the TOPSIS method is being explained. In the second part of the study, the years based decision matrixes were created by using the entity's financial ratios and proximity values are determined. In the last part of the study years were ranked by success and interpreted to evaluate the financial performance of the business. Keywords: Financial Performance, TOPSIS, Ratio Analysis GĠRĠġ Karar vermek hayatın önemli bir parçasıdır. Çok kriterli karar verme yöntemleri, geniģ bir kullanım alanına sahiptir. Bunun nedeni karar alıcıların sürekli olarak çok kriterli farklı problemlerle karģılaģmaları ve bu problemlere en kısa zamanda çözüm bulmak zorunda olmalarıdır. Çok kriterli karar verme yöntemleri birden farklı kriterle karakterize edilen sonlu sayıdaki alternatifler arasından en uygun olanı seçme ve değerlendirmede iģletme yönetiminin karar vermesine destekler (Yoon,15;5). ĠĢletmeler hakkında önemli kararların baģında finansal performansın değerlendirilmesine dönük kararlar yer almaktadır. Finansal performansın değerlendirilmesi, iģletmeye kredi verecek olan Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I, 11)

3 kiģi ve kuruluģlardan, iģletmenin muhtemel ortaklarının yatırım kararına kadar birçok alanı etkilemektedir. Ayrıca gelecek ile ilgili isabetli kararlar alabilmek geçmiģ faaliyetlerin doğru bir biçimde analiz edilmesi ve yorumlanmasıyla mümkündür. Bu çerçevede alınacak kararlar ne kadar objektif ve bilimsel yöntemlere dayanarak alınırsa karģılaģılacak risk ve kayıplar en minimum düzeye indirgenmiģ ve böylece rasyonel kararlar alınması mümkün olabilecektir. Yapılan çalıģmada finansal performansın değerlendirilmesinde çok kriterli karar alma yöntemlerinden birisi olan TOPSIS yöntemi kullanılarak iģletmenin baģarılı olduğu yıllar sıralanmaya çalıģılmıģ ve bundan sonra yapılacak analizlere ve çalıģmalara bilimsel katkıda bulunulması amaçlanılmıģtır. Bilimsel anlamda karar verme sürecinde, çok kriterli karar verme (Multi Criteria Decision MakingMCDM) iki gruba ayrılır. Bunlar; Çok Özellikli Karar Verme (Multi Attribute Decisions MakingMADM) ve Çok Amaçlı Karar Verme (Multi Objectives Decisions MakingMODM) dir. Ġki grup arasındaki en büyük fark önceden belirlenmiģ alternatifin varlığıdır. Çok Özellikli Karar Verme (MADM), alternatiflerin önceliklerinin saptanması problemleriyle ilgilenirken, Çok Amaçlı Karar Verme (MODM), amaçlanan birden çok fonksiyonun baģarılmasındaki problemlerin en uygun çözümüyle ilgilidir. Alınacak karar; değerlendirme, öncelik verme, seçim gibi çoklu ve genellikle birbiriyle çeliģen özellikleri bulunan alternatifler arasında tercih yapmaktır. Çok Özellikli Karar Verme (MADM) Yöntemleri gerçek hayat problemlerinin çözümünde yaygın olarak kullanılmaktadır (Dashti,1;611). Wang a göre Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri (MCDM) ise üç gruba ayrılmaktadır (Wang,;). I.Temel Yöntemler; (AğırlıklandırılmıĢ Toplama ve Çarpım Yöntemleri) II.Bir Değerli Birleştirilmiş Kriter Yöntemler; (AHP., TOPSIS, Gri ĠliĢki Yöntemi, Bulanık mantıkla birleģik çok kriterli karar verme yöntemleri) III. Üstünlüğe Göre Sıralama Yöntemler; (ELECTRE, PROMETHEE) Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I, 11) 5

4 ÇalıĢmanın konusunu oluģturan bir değerli birleģtirilmiģ kriter yöntemlerinden biri olan TOPSIS yönteminin mantığı en iyi alternatif için pozitif ideal çözüme en yakın ve negatif ideal çözüme en uzak olanı belirlemektir. Bu yöntemin altında yatan temel düģünce, pozitif ideal çözüme en yakın alternatiflerin seçilmesi ve böylece çözümün fayda kriterlerini maksimize ederken maliyet kriterlerini de minimize etmesidir. (Benitez,;5). Bu yöntemde, negatif ideal çözüme en uzak kriterlerin seçilerek maliyet kriterlerini maksimize ederken, fayda kriterlerini de minimize eden çözümlerin elde edilmesini sağlamaktır. Diğer bir ifadeyle maliyet kriterleri/özellikleri minimize edilirken, fayda kriterleri/özellikleri maksimize edilir. En iyi alternatif ise pozitif ideal çözüme en yakın, negatif ideal çözüme en uzak olan alternatiftir (Wang,6;1). Literatür Araştırması Bu çalıģmanın konusu olan Çok kriterli karar verme yöntemlerinden birisi olan TOPSIS Yönteminin temelleri ilk kez, Hwang ve Yoon tarafından 11 yılında geliģtirilmiģtir (Cheng Ru,,55). Bu yöntem çok kriterli karar verme problemlerini çözmek için geçmiģten günümüze değin farklı alanlarda yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Bu çalıģmalara örnek olarak; Çok kriterli karar verme yöntemleri örnek olarak, sürdürülebilir enerji karar vermede (Wang,;6), havayolları Ģirketlerinin finansal performansını değerlendirmede (Wang YuJie,;115), taģımacılık iģletmelerinin finansal performansının ölçülmesinde (Wang YuJie,;), kullanılmıģtır. TOPSIS yönteminin kullanıldığı alanlara örnek olarak da; Bankaların sermaye yönetiminde örgütsel performanslarının değerlendirilmesinde (ChengRu Wu,;556), çok amaçlı envanter planlamada (ChingShih Tsou,;161), sigorta iģletmelerinin performanslarının değerlendirilmesinde (Hui Yin Tasai,;5661), otobüs iģletmelerinin finansal performans değerlendirilmesinde (ChengMin Feng,1;6), bankacılık sektörünün hizmet kalitesinin değerlendirilmesinde (Manabendra,;1551), risk değerlendirmesinde (Wang, 6 Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I, 11)

5 Elhag,6;1:Amiri,1;5516), otel iģletmelerinin hizmet kalitesinin değerlendirilmesinde (Benitez,;5555), veri madenciliğinde (Dashti,1;61161), tesis yeri seçimi probleminde (Chu,;61), Ülkemizde ise çimonta fabrikalarının finansal performanslarının değerlendirilmesinde (Ertuğrul,;15), bankaların üretim firmalarının kredibilitesini değerlendirilmesinde (Ġç,1;565), bankacılık sektöründeki finansal performansın değerlendirilmesinde (Seçme, ;11611), yatırımların finansal açıdan değerlendirilmesinde (Tolga,;51), Teknoloji firmalarının finansal performanslarının değerlendirilmesinde (Dumanoğlu,1;1111), otomotiv firmalarının performans ölçümünde (Yurdakul,;11), havayolları iģletmelerinin performanslarının değerlendirilmesinde (Akkaya,;15), kamu bankalarının performanslarının değerlendirilmesinde (Demireli,1;1111), gıda Ģirketlerinin finansal performansının değerlendirilmesi (Bülbül,;1) çalıģmalarını saymak mümkündür. ĠĢletmelerin finansal performanslarının ölçümünde finansal oranlar yaygın olarak kullanılmaktadır. (Eleren,;: Dumanoğlu,1;1). Ayrıca aktif karlılığı, artık karı, ekonomik katma değeri ve karlılık oranlarını finansal performans göstergeleri olarak kullanan çalıģmalar yapılmıģtır (Yükçü,1;). I.TOPSIS Yöntemi TOPSIS Yöntemi, yoğun rekabet ortamında iģletmelerin performanslarını değerlendirmede ve karģılaģtırmada, çoklu finansal oranları göz önüne alarak çok kriterli karar verme problemlerinin çözümünde kullanılmaktadır. TOPSIS yönteminin mantığı pozitif ideal çözüm ve negatif ideal çözümü belirlemektir. TOPSIS yönteminde alternatiflerin sıralanması ideal çözüme göreceli yakınlık temeline dayanır. Pozitif ideal çözüm, fayda kriterini maksimize, maliyet kriterini minimize eden bir çözümdür. Negatif ideal çözüm ise fayda kriterini minimize maliyet kriterini maksimize eden bir çözümdür. En uygun seçenek ideal çözüme en yakın ve negatif ideal çözüme en uzak olan seçenektir. (ChengRu,;56). Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I, 11)

6 TOPSIS Yöntemi aģağıdaki adımları takip etmektedir; (Cheng Ru,;5:ChengMin,1;65:Amiri,1;51). Adım 1: Karar matrisinin oluşturulması; Bu adımda değerlendirmeye esas kriterler ve ağırlık katsayıları belirlenerek hesaplanır ve matris formatında ifade edilir. Ai: Muhtemel alternatifler Xj: Alternatif performansa ait kriterler J=1 den n e kadar Xij: Her kriter değerine iliģkin, her alternatifin performans derecesini gösteren değer. (1) Adım : Karar Matrisinin normalleştirilmesi; Bu adımda karģılaģtırılabilir ölçek elde edilmek üzere, her kritere ait değerler o kriterlerin kareleri toplamının kareköküne bölünerek normalleģtirilir., j = 1,,,n i = 1,,,m () Adım : Normalleştirilmiş Karar Matrisinin Ağırlıklandırılması; Bu adımda normalleģtirilmiģ karar matrisi belirlenen ağırlıklarla çarpılır. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I, 11)

7 () Adım : Pozitif ve negatif ideal çözümlerin oluşturulması; Bu adımda pozitif ve negatif ideal değer setleri belirlenir. A* = {(max j ϵ J), (min j ϵ J'), i = 1,,..., m} () A = {(min j ϵ J), (max j ϵ J'), i = 1,,..., m} (5) J fayda kriterlerinin, J de maliyet kriterlerinin indeks setidir. j = {j = 1,,,n j fayda kriterine aittir.} j = {j = 1,,,n j maliyet kriterine aittir.} Adım 5: Uzaklık değerlerinin hesaplanması; Pozitif ve negatif ideal seçenekler için ayrı ayrı euclidean uzaklıkları hesaplanır. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I, 11)

8 i=1,.,m (6) i=1,.,m () Adım 6: Ġdeal çözüme göre nispi yakınlığın hesaplanması; Bu adımda ideal çözüme yakınlık aģağıdaki formülle hesaplanır. i=1,.,m () Adım : Yakınlık Değerlerinin Sıralanması; Hesaplanan yakınlık değerleri bu adımda büyükten küçüğe sıralanır. Yüksek yakınlık, sıralamada öncelik anlamına gelmektedir. 1. Bu ifadeye göre; 1 e yaklaģtıkça bir alternatifte A* ne yaklaģır. II. ARAġTIRMA Bu çalıģmada, TOPSIS Yöntemi kullanılarak iģletme performansı değerlendirilmeye çalıģılmıģtır. Bu çerçevede baģlıkta toplam 1 finansal oran kriter kabul edilerek on yıl üzerinden baģarı sıralaması yapılmaya çalıģılmıģtır. Veri Hazırlama ÇalıĢmada ĠMKB de iģlem gören bir seramik imalat iģletmesi seçilmiģtir. ĠĢletmenin 1 yıllarındaki on yıllık faaliyet raporları adresinden elde edilmiģtir. ÇalıĢmada Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I, 11)

9 iģletmenin faaliyet raporlarına dayanılarak hesaplanılan oranlar veri seti olarak kullanılmıģtır. Yöntemin uygulanmasında kullanılan performans kriterleri, finansal oran analizinde kullanılan oranlardır. Bunlar aģağıdaki tabloda verilmektedir. (Sevim,;16) Tablo 1: Performans Kriterleri Performans Kriteri Likidite Oranları Finansal Yapı Oranları Faaliyet Oranları Karlılık Oranları Cari Oran Asit Test Oranı Nakit Oran Toplam Borç/Toplam Varlıklar Kısa Vadeli Yab. Kay./Toplam Varlıklar Uzun Vadeli Yab.Kay./Toplam Varlıklar Özkaynaklar /Toplam Varlıklar Stok Devir Hızı Alacak Devir Hızı Özsermaye Devir Hızı Net ĠĢletme Sermayesi Devir Hızı Maddi Duran Varlık Devir Hızı Hazır Değerler Devir Hızı Aktif Devir Hızı Net Kar/Özsermaye Net Kar/Toplam Varlıklar Brüt SatıĢ Karı/Net SatıĢlar Faaliyet Karı/Net SatıĢlar Net Kar/Net SatıĢlar Oranların formüleri de aģağıda verilmektedir; (Akdoğan,;66) I.Likidite Oranları: L1.: Cari Oran: Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar L.: Asit Test Oranı: Dönen Var. Stoklar / Kısa Vadeli Yab.Kay. L.: Nakit Oran: Hazır Değ.+Menkul Kıy. / Kısa Vadeli Yab. Kay. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I, 11) 1

10 II. Finansal Yapı Oranları: M1.: Toplam Borç / Toplam Varlıklar Oranı M.: Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar / Toplam Varlıklar Oranı M.: Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar / Toplam Varlıklar Oranı M.: Öz Kaynaklar / Toplam Varlıklar Oranı III. Faaliyet Oranları: F1.: Stok Devir Hızı: Satılan Malın Maliyeti / Stoklar F.: Alacak Devir Hızı: Kredili SatıĢlar / Ticari Alacaklar F.: Öz Sermeye Devir Hızı: Net SatıĢlar / Öz Sermaye F.: Net ĠĢletme Sermayesi Devir Hızı: Net SatıĢlar/Net ĠĢletme Ser. F5.: Maddi Duran Var. Devir Hızı: Net SatıĢlar/Maddi Duran Var. F6.: Hazır Değerler Devir Hızı: Net SatıĢlar / Hazır Değerler F.: Aktif Devir Hızı: Net SatıĢlar / Toplam Varlıklar IV. Karlılık Oranları: K1.: Net Kar / Özsermaye Oranı K.: Net Kar / Toplam Varlıklar Oranı K.: Brüt SatıĢ Karı / Net SatıĢlar Oranı K.: Faaliyet Karı / Net SatıĢlar Oranı K5.: Net Kar / Net SatıĢlar Oranı Tablo : Performans Kriterlerinin Kodlanması I.Likidite Oranları II. Finansal Yapı Oranları III. Faaliyet Oranları IV. Karlılık Oranları Kod. L1. L. L. M1. M. M. M. F1. F. F. F. F5. F6. F. K1. K. K. K. K5. Yöntemin Uygulanması Yöntem, aģağıdaki yedi adım uygulanarak gerçekleģtirilmiģtir. Adım 1: Karar matrisinin oluşturulması; TOPSIS yöntemine karar matrisinin oluģturulmasıyla baģlanacaktır. Bunun için finansal performans göstergeleri ana grupta toplanmıģ ve gruplara bağlı 1 alt performans kriteri belirlenmiģtir. Bu kriterlerin finansal performansa etkisi toplamı 1 olacak Ģekilde ağırlıklandırılmıģ ve ağırlık katsayıları (W) tespit edilmiģtir (Eleren,:). Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I, 11)

11 Tablo : Karar Matrisi L1. L. L. M1. M. M. M. F1. F. F. F. F5. F6. F. K1. K. K. K. K W= ,,1,1,65,,,5,,1, 5, 1,6,,,,1,,,1 1,,6,,6,1,, 6, 5,,, 1, 65,55,,,1,1,,15 1 1,,6,,6,,1, 5,11 5,5,61 6,6, 1, 1,,1,6,,5,6 1,,65,,6,,11,,6, 1,11 5,, 11,,5,,11,1,,1 1,15,6,,6,5,1,5,6, 1,6 1, 1,55 1,5,5,6,,1,, 1,1,,,,6,11,5,, 1,1 11,6 1,6 5,1,1,,1,,1,1 5 1,,,,61,,1, 1,,55,6,,,,,1,5,,,1 6,,66,16,,56,16,,16,,, 1,6 5,,6,,1,1,,,,6,,6,56,1,1, 6,,,6,1 1,6,,6,,1,1,,,5,,,61,1,6, 5,15,55,1, 5,6,,1,,,15, Adım : Karar Matrisinin normalleştirilmesi; Sütunlardaki her değer ilgili sütundaki değerlerin kareleri toplamının kareköküne bölünmesiyle tek paydaya indirgenerek normalleģtirilmiģ karar matrisi elde edilmiģtir. Tablo : Karar Matrisinin NormalleĢtirilmesi L1. L. L. M1. M. M. M. F1. F. F. F. F5. F6. F. K1. K. K. K. K5. 1,,,1,,5,5,,,,,,,,1,,6,,,5,5,,15,,,,,,5,1,11,,6,,5,,,, 1,5,,1,1,,5,,,,,1,5,6,,1,16,,1,1,5,,16,,,1,5,16,,16,,,1,,,,,1,5,1,,,1,,5,1,1,1,,1,5,1,,,,1,,,,,,,,,,6,1,,1,,,5,6,,,6, 5,,6,6,,6,,,5,1,1,,1,,15,15,1,,15, 6,6,1,,6,,,,5,15,1,55,6,,,,,6,,,,,1,,6,6,1,1,6,,61,5,,,6,,,,,5,,56,,,5,1,,,5,,,,6,15,,,5, Adım : Normalleştirilmiş Karar Matrisinin Ağırlıklandırılması; Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I, 11)

12 Standart matris kriterleri ağırlık katsayıları (W) ile çarpılmıģ ağırlıklandırılmıģ karar matrisi elde edilmiģtir. Tablo 5: Karar Matrisinin Ağırlıklandırılması L1. L. L. M1. M. M. M. F1. F. F. F. F5. F6. F. K1. K. K. K. K5. 1,1,,,1,5,1,1,1,,1,,,,,1,15,1,1,1,1,,1,1,,15,1,15,1,,6,,1,1,1,,,15,1 1,1,6,1,1,,1,1,11,1,11,5,1,6,1,11,1,1,1,6,1,,1,1,,,,,1,5,,1,1,1,1,1,,,1,16,,,1,,1,1,,1,,,,,,,6,6,,,16,5,,1,,,1,1,1,,,,,11,16,1,1,,1 5,1,,6,1,6,16,1,,,,1,,,,,,,,1 6,1,,,1,,1,1,1,,,,,1,,,1,,1,1,1,5,1,1,6,1,11,16,,1,1,1,,1,,,,1,,1,5,61,,,1,,1,1,15,1,11,,11,,6,11,, Adım : Pozitif ve negatif ideal çözümlerin oluşturulması; Ağırlıklı karar matrisinde her sütundan ideal çözüm için ideal ve negatif ideal çözüm için negatif ideal değerler seçilerek ideal ve negatif ideal çözüm setleri (ĠÇS) belirlenir ve aģağıdaki tabloda ilk satır pozitif ideal, ikinci satır ise negatif ideal çözüm setini göstermektedir. Tablo 6: Ġdeal Çözümler L1. L. L. M1. M. M. M. F1. F. F. F. F5. F6. F. K1. K. K. K. K5. Poz. ĠÇS. Neg.ĠÇS.,1,5,6,1,,,,,,15,1,1,6,1,16,1,1,,1,1,5,,,,1,,,,,1,,1,,,6,6,15, Adım 5: Uzaklık değerlerinin hesaplanması; Her faktöre ait sütundaki değerlerden pozitif ideal ve negatif ideal değerler çıkarılarak pozitif ideal ve negatif ideal çözüme uzaklık değerleri hesaplanır. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I, 11)

13 Tablo : Pozitif Ġdeal Çözüme Uzaklık Değerleri L1. L. L. M1. M. M. M. F1. F. F. F. F5. F6. F. K1. K. K. K. K ,,1,,11,,1,5,5,5,5,,5,5,6,,,,,6,,,5,5,515,6,66,,5,5,,5,,,,,, 1,,6,,,, 1,,,,,1,1,16 1,1,6,1,,1,,,,,1,1,1,15,,6,,1,11,16,1,,,11,1,1 5,,, 6,6 6,5 6,,5,6,,1,1 1,15,16,,6,5,5 6,,1,,,1,5 5,,,1,11,1,1,,,,, 6, 1,5,,,1,5,5 1,,5 5,, 1,,5,,5, 6,,,5 5,,1,,1,,1,,1,,,1 5,,,6,6, 5,5,,6 6,1,11,,,,,6,65,,11 1,,16 5,,1,,,,6,,,,,,,,1,, 6,5,1,15, 6,,6, 1, 1,6 5,5,,,15,11,1 Tablo : Negatif Ġdeal Çözüme Uzaklık Değerleri L1. L. L. M1. M. M. M. F1. F. F. F. F5. F6. F. K1. K. K. K. K5. 1,5,51,6,5,15,,,1,16,5,,6,1,5,,6,5,,,6,1,5,,1 1,5,1,111,6,1,,,,1,,,,,1,6,,,,,161 5,1,,66,,1 6,5,,5,5,1,6,,5,1,5,,,5,,,5,1,1,11,1,5,,1,111,,6,1,5,6,5,,5,5,6,,,51,,,,6,55,,5,,,6,61,5,1,1,,,6,,,,55,5,,15,15,6,115,6,,,,,11,,,,,11,,,,,,,,,6,5,65,6,1,5,5,1,11,,6,,1,,5,5,,5,5,6,6,,5,,,,,16,6,1,,,15,5,156,,,6,,5,6,,,1,1,,6,6,1,15,,,6,6,,55,,55 Adım 6:Ġdeal çözüme göre nispi yakınlığın hesaplanması; Her yıla ait uzaklık değerlerinin kareleri toplamının karekökleri alınarak her yılın pozitif ve negatif ideal çözümlere olan ortalama uzaklıkları hesaplanır. En son yakınsaklık oranları (c) ilgili yılın negatif ortalama uzaklığının pozitif ve negatif ortalama uzaklıkları toplamına bölünerek bulunur. Yüksek yakınlık, sıralamada öncelik anlamına gelmektedir. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I, 11) 5

14 Tablo : Çözüme Yakınlık Sırası Yıllar Poz.Ġdeal (S*) Negatif (S) Yakınlık (c) % Yakınlık Sırası 1,5,6,55 6,5,616, 51 1,55,, ,55,6,6 5,1156,5,566 1,65,1, ,,15, ,5,1,51 6,1,16, ,61,51,611 1 Adım : Yakınlık Değerlerinin Sıralanması; Yakınsama oranlarına göre yılların baģarı sıralaması Tablo 1 da görülmektedir. Tablo 1: Yılların BaĢarı Sıralaması Yıllar Poz.Ġdeal (S*) Negatif (S) Yakınlık (c) % BaĢarı Sıralaması 5,6,151, ,655,1, ,611,5115, ,5,15,511 6,15,166, ,555,11, ,5665,5,55 6,5551,61,6 5,5,615,6 51,1155,55, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I, 11)

15 TOPSIS yöntemi kullanılarak on yıllık süreçte (1) elde edilen performans sonuçlarına göre iģletmenin en baģarılı yılı 5 olarak tespit edilmiģtir. SONUÇ ÇalıĢmada seramik sektöründe faaliyet gösteren ve ĠMKB. de iģlem gören bir A.ġ. in on yıllık (1) finansal performansı TOPSIS Yöntemiyle değerlendirilmiģ ve her bir yılın baģarı durumu sıralanmıģtır. ĠĢletmenin son 1 yıllık süreç içerisinde Oran Analizinde kullanılan 1 oran yöntemde uygulanmıģtır. Uygulanan yöntemle incelenen iģletmenin finansal oranları matematiksel olarak somut bir tek değere dönüģtürülerek sonuçlar yıllar bazında rakamsal olarak ifade edilmiģtir. Bu çerçevede iģletmenin en baģarılı yılın 5 olduğu görülmüģtür. ĠĢletmenin en baģarılı olduğu yıl olan 5(%1) yılına göre baģarı yüzdeleri alındığında baģarı düzeyi en düģük yıl sırasıyla; (%), (%51) ve (%5) Ģeklinde sıralandığı görülmektedir. BaĢarı düzeyi yıllar itibariyle aģağıdaki ġekilde görülmektedir. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I, 11)

16 ġekil: Yıllar Ġtibariyle BaĢarı Düzeyi Yıllar itibariyle sonuçlar incelendiğinde, her yıl için sonuçların farklılık gösterdiği ve doğrusal bir geliģme göstermediği görülmektedir. Bunun sebebi olarak ulusal ve uluslararası ekonomik geliģmeler ile iģletmenin almıģ olduğu finansal ve ekonomik kararlar ifade edilebilir. Çok kriterli karar verme yöntemlerinin kullanılmasıyla iģletmenin alacağı finansal kararların etkin ve etkili olması sağlanabilir ve doğru alternatiflerin seçilerek iģletme performansı arttırabilir. ĠĢletmenin diğer performans kriterleri, sektör ortalamaları ve diğer rakip iģletmelerle de değerlendirilmesi ve yapılan yöntemle karģılaģtırılması iģletme adına karar vericiler için daha anlamlı olabilir. Seramik sektöründe yapılan bu çalıģma diğer sektörlerdeki iģletmeler için ve benzer sektördeki diğer iģletmeler içinde uygulanabilir. Yapılacak çalıģmalar her düzeydeki karar vericiler ve Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I, 11)

17 araģtırmacılar için iģletme baģarılarının ölçümü ve değerlendirilmesine katkı sağlayabilir. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I, 11)

18 KAYNAKLAR AKDOĞAN, N., TENKER, N., (), Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Gazi Kitapevi, Ankara, s AKKAYA, G.C., (), Finansal Rasyolar Yardımıyla Havayolları ĠĢletmelerinin Performansının Değerlendirilmesi, D.E.Üni., Ġ.Ġ.B.F. Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, s.15. AMIRI, M., ZANDIEH M., VAHDANI B., SOLTANI R., ROSHANAEI V., (1), An Integrated Eigenvector DEA TOPSIS Methodology For Portfolio Risk Evaluation In The FOREX Spot Market, Expert Systems with Applications, s BENITEZ, J.M., MARTIN, J.C., ROMAN, C. (), Using Fuzzy Number For Measuring Quality Of Service In The Hotel Industry, Tourism Management, (), s BÜLBÜL, S., KÖSE, A., (), Türk Gıda ġirketlerinin Finansal Performansını Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi,(EriĢim;.11.1) iletisim.atauni.edu.tr/eisemp/html/tammetinler/15.pdf CHENGMIN Feng, WANG RongTsu, (1), Considering The Financial Ratios On The Performance Evaluation Of Highway Bus Industry, Transport Reviews, Vol.1, No., s.6. CHENGRU Wu, LIN ChinTsai, TSAI PeiHsuan, (), Financial Service of Wealth Management Banking: Balanced Scorecard Approach, Journal of Social Sciences (), s.556. CHINGSHIH Tsou, (), MultiObjective Inventory Planning Using MOPSO And TOPSIS, Expert Systems With Applications 5, s.161. CHU, T.C., (), Facility Location Selection Using Fuzzy TOPSIS Under Group Decisions, International Journal Of Uncertainty, Fuzziness and KnowledgeBased Systems, Vol.1, No.6, s.6 1. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I, 11)

19 DASHTI, Z., PEDRAM, M.M., SHANBEHZADEH, J., (1), A MultiCriteria Decision Making Based Method For Ranking Sequential Patterns, International MultiConference Of Engineers And Computers Scientists March 11, Vol I., 1, s DEMĠRELĠ, E., (1), TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Sistemi: Türkiye de Kamu Bankaları Üzerine Bir Uygulama, GiriĢimcilik ve Kalkınma Dergisi (5:1), s DUMANOĞLU, S., Ergül, N., (1), ĠMKB de ĠĢlem Gören Teknoloji ġirketlerinin Mali Performans Ölçümü, Muhasebe Ve Finansman Dergisi, Sayı;, s ELEREN, A., Ögel S., Yıldız F., (), ĠĢletmelerde Finansal Performansın Ölçülmesinde TOPSIS Yöntemin Kullanılması ve Bir Uygulama, 1. Ulusal Finans Sempozyumu, Afkonkarahisar, s. 1. ERTUĞRUL, Ġ., KARAKAġOĞLU, N., (), Performance Evaluation Of Turkish Cement Firms With Fuzzy Analytic Hierarchy Process And TOPSIS Methods, Expert Systems With Applications 6, s. 15. HUI YIN Tasai, BAOHUEY, WANG Huang, An Siou, (), Combining ANP And TOPSIS Concepts For Evaluation The Performance Of PropertyLiability Insurance Companies, Journal Of Social Sciences (1), s ĠÇ, Y.T., YURDAKUL, M., (1), Developments Of A Quick Credibilty Scoring Decision Support System Using Fuzzy TOPSIS, Expert Systems With Apllications, s.565. MANABENDRA, N. Pal, KOUSHIKI Choudhury, (), Exploring The Dimensionality Of Service Quality: An Application Of TOPSIS In The Indian Banking Industry, AsiaPacific Journal of Operational Research Vol. 6, No. 1, s SEÇME, N.,Y., BAYRAKDAROĞLU, A., KAHRAMAN, C., (), Fuzzy Performance Evaluation In Turkish Banking Sector Using Analytic Hierarchy Process And TOPSIS, Expert Systems With Applications 6, s Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I, 11) 1

20 SEVĠM, ġ., (), Mali Tablolar Analizi, DPÜ. Yayınları No:, Kütahya, s.161. TOLGA, A.Ç., (), Fuzzy Multicriteria R&D Project Selection With A Real Options Valuation Model, Journal Of Intelligent & Fuzzy Systems 1, s.51. WANG, Y.M., ELHAG, T.M.S., (6), Fuzzy TOPSIS Method Based On Alpha Level Sets With An Application To Bridge Risk Assessment. Expert Systems With Applications, 1, s. 1. WANG, J.J., Jing, Y.Y., Zhang, C.F., Zhao, J.H., (), Review On MultiCriteria Decision Analysis Aid In Sustainable Energy DecisionMaking, Renewable And Sustainable Energy Reviews (1), s.6. WANG, YuJie, (), Applying FMCDM To Evaluate Financial Performance Of Domestic Airlines In Taiwan, Expert Systems With Applications, s.115. WANG, YuJie, (), Combining Grey Relation Analysis With FMCGDM To Evaluate Financial Performance Of Taiwan Container Lines, Expert Systems With Applications 6, s.. YOON, K., HWANG, C.L., (15), Manufacturing Plant Location Analysis By Multiple Attribute Decision Making: Part I Single Plant Strategy, Int. J. Prod. Pres., Vol., No.., s.55. YURDAKUL, M., ĠÇ, Y.T., (), Türk Otomotiv Firmalarının Performans Ölçümü ve Analizine Yönelik TOPSIS Yöntemini Kullanan Bir Örnek ÇalıĢma, Gazi Üni., Müh. Mim. Fakültesi Dergisi, Cilt;1, No.1, s.11. YÜKÇÜ, S., ATAĞAN, G., (1), TOPSIS Yöntemine Göre Performans Değerleme, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 5, s.5. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X III,S I, 11)

TOPSIS YÖNTEMİNİ KULLANARAK FİNANSAL VE FİNANSAL OLMAYAN ORANLARA GÖRE PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ, ŞEHİRLERARASI OTOBÜS SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

TOPSIS YÖNTEMİNİ KULLANARAK FİNANSAL VE FİNANSAL OLMAYAN ORANLARA GÖRE PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ, ŞEHİRLERARASI OTOBÜS SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA TOPSIS YÖNTEMİNİ KULLANARAK FİNANSAL VE FİNANSAL OLMAYAN ORANLARA GÖRE PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ, ŞEHİRLERARASI OTOBÜS SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Mustafa SOBA * Kudret EREN ** ÖZET Her geçen gün artan

Detaylı

BIST ULAŞTIRMA ENDEKSİNE KAYITLI ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

BIST ULAŞTIRMA ENDEKSİNE KAYITLI ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICAFR Özel Sayısı Int. Journal of Management Economics and Business, ICAFR Special Issue BIST ULAŞTIRMA ENDEKSİNE KAYITLI ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ

Detaylı

BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 İpek Nur Erkmen ve 2 Özer Uygun 1 Karabük-Sakarya Ortak Program, Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği ABD, 2 Sakarya Üniversitesi

Detaylı

BİST te İmalat Sektöründeki İşletmelerin Finansal Performansları Üzerine Bir Araştırma

BİST te İmalat Sektöründeki İşletmelerin Finansal Performansları Üzerine Bir Araştırma Muhasebe ve Finansman Dergisi Ocak/2015 BİST te İmalat Sektöründeki İşletmelerin Finansal Performansları Üzerine Bir Araştırma Ramazan AKBULUT Ömer Faruk RENÇBER ÖZET Bu çalışmada BIST te işlem gören İmalat

Detaylı

SESSION 6B: Bölgesel Ekonomiler II 321

SESSION 6B: Bölgesel Ekonomiler II 321 SESSION 6B: Bölgesel Ekonomiler II 321 Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomik Performanslarının TOPSIS Metodu ile Karşılaştırılması Comparison of the Economic Performance of Turkish Republics in Central

Detaylı

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜNDE TOPSIS YÖNTEMİYLE FİNANSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜNDE TOPSIS YÖNTEMİYLE FİNANSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.3, s.343-363. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 56

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 56 ÖZET: Bu çalışmada 1992-2014 yılları arasında Rusya ekonomisinin performans düzeyi çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan TOPSİS yöntemiyle değerlendirilmiştir. Ekonomik performansı ölçebilmek

Detaylı

ŞAKİR SAKARYA * HİLMİ TUNAHAN AKKUŞ **

ŞAKİR SAKARYA * HİLMİ TUNAHAN AKKUŞ ** FİNANSAL PERFORMANSIN ÖLÇÜLMESİNDE GELENEKSEL ORANLAR İLE NAKİT AKIM ORANLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: BİST ÇİMENTO ŞİRKETLERİ ÜZERİNE TOPSIS YÖNTEMİ İLE BİR UYGULAMA DOI NO: 10.5578/jeas.9797 ŞAKİR

Detaylı

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi Sayı:21 (2013) - Doi: http://dx.doi.org/10.11611/jmer191

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi Sayı:21 (2013) - Doi: http://dx.doi.org/10.11611/jmer191 BIST DE ĠġLEM GÖREN GIDA ĠġLETMELERĠNĠN TOPSIS YÖNTEMĠ ĠLE FĠNANSAL PERFORMANSLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 1 ÖZ Yrd. Doç. Dr. Sinan AYTEKĠN Doç. Dr. ġakir SAKARYA Belirli koşullara göre sınıflandırılan alternatifler

Detaylı

I. ULUSLARARASI SPOR EKONOMİSİ VE YÖNETİMİ KONGRESİ

I. ULUSLARARASI SPOR EKONOMİSİ VE YÖNETİMİ KONGRESİ I. ULUSLARARASI SPOR EKONOMİSİ VE YÖNETİMİ KONGRESİ 12-15 EKİM 2011 / İZMİR-TÜRKİYE BİLDİRİLER KİTABI EGE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EGE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Detaylı

Doç. Dr. Fatih Temizel - Berfu Ece Bayçelebi

Doç. Dr. Fatih Temizel - Berfu Ece Bayçelebi Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu University Journal of Social Sciences Finansal Oranların TOPSIS Sıralaması ile Yıllık Getiriler Arasındaki İlişki: Tekstil İmalatı Sektörü Üzerine Bir

Detaylı

ArĢ. Gör. Emre Esat TOPALOĞLU *

ArĢ. Gör. Emre Esat TOPALOĞLU * FĠNANSAL KRĠZLERĠN BIST METAL EġYA, MAKĠNA ENDEKSĠ NDE FAALĠYET GÖSTEREN FĠRMALARIN MALĠ PERFORMANSLARINA ETKĠSĠNĠN TOPSIS YÖNTEMĠ ĠLE ÖLÇÜLMESĠ ArĢ. Gör. Emre Esat TOPALOĞLU * ÖZ Bu çalışma Borsa İstanbul

Detaylı

BIST DE İŞLEM GÖREN TURİZM İŞLETMELERİNİN TOPSIS YÖNTEMİ İLE FİNANSAL PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

BIST DE İŞLEM GÖREN TURİZM İŞLETMELERİNİN TOPSIS YÖNTEMİ İLE FİNANSAL PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ BIST de İşlem Gören Turizm İşletmelerinin TOPSIS Yöntemi ile Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi BIST DE İŞLEM GÖREN TURİZM İŞLETMELERİNİN TOPSIS YÖNTEMİ İLE FİNANSAL PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Finansal Performansın TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Belirlenmesi: Ana Metal Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama

Finansal Performansın TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Belirlenmesi: Ana Metal Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama Finansal Performansın TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Belirlenmesi: Ana Metal Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama Hasan UYGURTÜRK Yrd.Doç. Dr., Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek

Detaylı

FİNANSAL RASYOLAR YARDIMIYLA HAVAYOLLARI İŞLETMELERİNİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

FİNANSAL RASYOLAR YARDIMIYLA HAVAYOLLARI İŞLETMELERİNİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi Cilt:19 Sayı:1, Yıl:2004, ss:15-29 FİNANSAL RASYOLAR YARDIMIYLA HAVAYOLLARI İŞLETMELERİNİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ Göktuğ Cenk AKKAYA * ÖZET Rasyolar uzun yıllardır işletmelerde

Detaylı

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1 ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1 Selçuk PERÇİN Doç. Dr., KTÜ, İİBF, İşletme Bölümü, selcukpercin@yahoo.com A. Cansu GÖK Arş. Gör., KTÜ, İİBF, İşletme Bölümü cansu_gok@hotmail.com

Detaylı

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması 2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması Mahmut YARDIMCIOĞLU Özet Genel anlamda krizler ekonominin olağan bir parçası haline gelmiştir. Sıklıkla görülen bu krizlerin istatistiksel

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC YATIRIM MENKUL DEĞ. A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV FİRMALARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE ANALİZİNE YÖNELİK TOPSIS YÖNTEMİNİ KULLANAN BİR ÖRNEK ÇALIŞMA

TÜRK OTOMOTİV FİRMALARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE ANALİZİNE YÖNELİK TOPSIS YÖNTEMİNİ KULLANAN BİR ÖRNEK ÇALIŞMA Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 18, No 1, 1-18, 2003 Vol 18, No 1, 1-18, 2003 TÜRK OTOMOTİV FİRMALARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE ANALİZİNE YÖNELİK TOPSIS YÖNTEMİNİ KULLANAN

Detaylı

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

TOPSIS Yöntemine Göre Performans Değerleme

TOPSIS Yöntemine Göre Performans Değerleme Prof. Dr. üleyman Yükçü Arş. Gör. Gülşah Atağan TOPI Yöntemine Göre Performans Değerleme Prof. Dr. üleyman YÜKÇÜ Araş. Gör. Gülşah ATAĞAN Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF. Özet Bu çalışmanın amacı, farklı

Detaylı

BULANIK TOPSIS ALGORİTMASINDA ÜÇGEN BULANIK SAYILAR İLE SATIŞ ELEMANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

BULANIK TOPSIS ALGORİTMASINDA ÜÇGEN BULANIK SAYILAR İLE SATIŞ ELEMANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET BULANIK TOPSIS ALGORİTMASINDA ÜÇGEN BULANIK SAYILAR İLE SATIŞ ELEMANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Arş Gör. Burcu AVCI ÖZTÜRK 1 Doç. Dr. Zehra BAŞKAYA 2 ÖZET İşletmelerde satış elemanı seçim süreci bir çok

Detaylı

Yıl:2013, C:5, S:2, s. 99-109 Year:2013, Vol:5, No:2, s. 99-109

Yıl:2013, C:5, S:2, s. 99-109 Year:2013, Vol:5, No:2, s. 99-109 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2013, C:5, S:2, s. 99-109 Year:2013, Vol:5, No:2, s. 99-109 İMKB de İşlem Gören Mevduat Bankalarının

Detaylı

BIST te İşlem Gören Gıda İşletmelerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi

BIST te İşlem Gören Gıda İşletmelerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi BIST te İşlem Gören Gıda İşletmelerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi Cebrail MEYDAN Bahadır Fatih YILDIRIM Ötüken SENGER ÖZET Bu çalışmada BIST

Detaylı

ĐMKB YE KOTE BĐLĐŞĐM SEKTÖRÜ ŞĐRKETLERĐNĐN FĐNANSAL PERFORMANSLARININ TOPSIS YÖNTEMĐ ĐLE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ĐMKB YE KOTE BĐLĐŞĐM SEKTÖRÜ ŞĐRKETLERĐNĐN FĐNANSAL PERFORMANSLARININ TOPSIS YÖNTEMĐ ĐLE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Yıl: 26 Sayı: 95 Nisan 2012 59 ĐMKB YE KOTE BĐLĐŞĐM SEKTÖRÜ ŞĐRKETLERĐNĐN FĐNANSAL PERFORMANSLARININ TOPSIS YÖNTEMĐ ĐLE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Sibel YILMAZ TÜRKMEN * - Gülcan ÇAĞIL ** ÖZ Çalışmada Đstanbul

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ) SONER AKKOÇ DOÇENT Adres ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Evliya Çelebi Yerleşkesi KÜTAHYA 10.04.2014 Telefon E-posta 2742652031-4631 Doğum Tarihi 26.11.1978

Detaylı

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması 49 Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması Cemil Akçay 1, A.Sertaç KarakaĢ 2, BarıĢ Sayın 3, Ekrem

Detaylı

Anahtar kelimeler: Ders seçimi, ANP, TOPSIS, Çok Kriterli Karar Verme A MODEL PROPOSAL FOR COURSE SELECTION FOR POSTGRADUATE STUDENTS

Anahtar kelimeler: Ders seçimi, ANP, TOPSIS, Çok Kriterli Karar Verme A MODEL PROPOSAL FOR COURSE SELECTION FOR POSTGRADUATE STUDENTS LĠSANÜSTÜ ÖĞRENĠMDE DERS SEÇĠMĠNE YÖNELĠK BĠR MODEL ÖNERĠSĠ Dr.Filiz ERSÖZ Dr.Mehmet KABAK Zafer YILMAZ ÖZET Lisans ve lisansüstü eğitimde ders seçimi, öğrencilerin akademik kariyerlerini, meslekte uzmanlaģmalarını

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Mevduat Bankaları, Finansal Performans, Çok Kriterli Karar Verme, TOPSIS, VIKOR, Gri İlişkisel Analiz.

Anahtar Kelimeler: Mevduat Bankaları, Finansal Performans, Çok Kriterli Karar Verme, TOPSIS, VIKOR, Gri İlişkisel Analiz. İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: 5, Sayı: 7, 2016 Sayfa: 1766-1776 Ticari Bankaların Finansal Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile İncelenmesi: Borsa İstanbul

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

THE COMPARISON OF THE OUTRANKING RESULTS OF TOPSIS AND PROMETHEE METHODS

THE COMPARISON OF THE OUTRANKING RESULTS OF TOPSIS AND PROMETHEE METHODS TOPSIS VE PROMETHEE YÖNTEMLERĠ ĠLE ELDE EDĠLEN ÜSTÜNLÜK SIRALAMALARININ BĠR UYGULAMA ÜZERĠNDEN KARġILAġTIRILMASI Dr. Tolga GENÇ * Doç. Dr. Mahmut MASCA ** ÖZET TOPSIS (Technique for Order Preference by

Detaylı

NETWORK MODELİ İLE AĞ ANALİZİ İÇİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜM

NETWORK MODELİ İLE AĞ ANALİZİ İÇİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜM NETWORK MODELİ İLE AĞ ANALİZİ İÇİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜM Deniz Koçak Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler, Ekonometri Bölümü, Ankara denizkocak36@gmail.com

Detaylı

FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS SELECTION USING AHP AND FUZZY PROMETHEE APPROACH

FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS SELECTION USING AHP AND FUZZY PROMETHEE APPROACH Marmara Üniversitesi YIL 2010, SAYI II, S. 555-575 Özet teknolojileridir. Bu nedenle en uygun EÜS r. Bundan sonraki Anahtar Kelimeler: üreci, FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS SELECTION USING AHP AND FUZZY

Detaylı

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 12 Mayıs 2011 0 ĠÇĠNDEKĠLER EGELĠ & CO HAKKINDA... 2 YÖNETĠM KURULU

Detaylı

FİNANSAL PERFORMANS İLE KURUMSAL YÖNETİM NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BIST ÜZERİNE BİR UYGULAMA

FİNANSAL PERFORMANS İLE KURUMSAL YÖNETİM NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BIST ÜZERİNE BİR UYGULAMA FİNANSAL PERFORMANS İLE KURUMSAL YÖNETİM NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BIST ÜZERİNE BİR UYGULAMA Doç. Dr. İlhan EGE Mersin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Arş. Gör. Emre

Detaylı

Ali ELEREN. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (13) 2007, ÖZET

Ali ELEREN. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (13) 2007, ÖZET Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (3) 2007, 280-295 KURULUŞ YERİ SEÇİMİNİN FUZZY TOPSIS YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ: DERİ SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ CHOOSING PLANT LOCATION BY FUZZY TOPSIS TECHNIQUE; A CASE STUDY: TANNING INDUSTRY

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖ- RÜNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ İskender PEKER 1 Birdoğan BAKİ 2

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖ- RÜNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ İskender PEKER 1 Birdoğan BAKİ 2 GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖ- RÜNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ İskender PEKER 1 Birdoğan BAKİ 2 ÖZ Bu çalıģmanın amacı, sigorta sektöründe faaliyet gösteren üç Ģirketi finansal performanslarına

Detaylı

Gri ilişkisel analiz ile çok kriterli tedarikçi seçimi: Otomotiv sektöründe bir uygulama

Gri ilişkisel analiz ile çok kriterli tedarikçi seçimi: Otomotiv sektöründe bir uygulama İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Administration Cilt/Vol:38, Sayı/No:2, 2009, 147-156 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2009 Gri ilişkisel

Detaylı

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik Unvanı Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı İrfan DELİ Doğum Yeri ve Tarihi: Çivril/Denizli -- 06.04.1986 Bölüm: E-Posta Matematik irfandeli20@gmail.com, irfandeli@kilis.edu.tr AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL Lisans

Detaylı

BORSA ĐSTANBUL DA ĐŞLEM GÖREN ÇĐMENTO ĐŞLETMELERĐNĐN ETKĐNLĐKLERĐNĐN VERĐ ZARFLAMA ANALĐZĐ KULLANILARAK ÖLÇÜLMESĐ

BORSA ĐSTANBUL DA ĐŞLEM GÖREN ÇĐMENTO ĐŞLETMELERĐNĐN ETKĐNLĐKLERĐNĐN VERĐ ZARFLAMA ANALĐZĐ KULLANILARAK ÖLÇÜLMESĐ Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences Bahar-206 Cilt:5 Sayı:57 (429-439) www.esosder.org ISSN:304-0278 Spring-206 Volume:5 Issue:57 BORSA ĐSTANBUL DA ĐŞLEM GÖREN ÇĐMENTO

Detaylı

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK Tezleri Proje Kelimesi Taraması Sonuçları Toplam Çalışma Sayısı 1833 İncelenen 1673 İlgisiz 372 Toplam İncelenen 1301 X Projesi 720 Proje Yönetimi 123 Yatırım Projeleri

Detaylı

TCDD İLTİSAK HATLARI PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE UZLAŞIK ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERİ UYGULAMASI

TCDD İLTİSAK HATLARI PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE UZLAŞIK ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERİ UYGULAMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 31, No 1, 11-0, 016 Vol 31, No 1, 11-0, 016 TCDD İLTİSAK HATLARI PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE

Detaylı

Öncelikli Sektörlerin Belirlenmesinde AHS-TOPSIS ve AHS-VIKOR Yaklaşımlarının Kullanımı: Rize Organize Sanayi Bölgesi Örneği

Öncelikli Sektörlerin Belirlenmesinde AHS-TOPSIS ve AHS-VIKOR Yaklaşımlarının Kullanımı: Rize Organize Sanayi Bölgesi Örneği Journal of Yasar University, 2014 9(35) 6099-60xx Öncelikli Sektörlerin Belirlenmesinde AHS-TOPSIS ve AHS-VIKOR Yaklaşımlarının Kullanımı: Rize Organize Sanayi Bölgesi Örneği Using AHP-TOPSIS and AHP-VIKOR

Detaylı

VİKOR-MAUT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK ÇUKUROVA BÖLGESEL HAVAALANI YERİ SEÇİMİ

VİKOR-MAUT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK ÇUKUROVA BÖLGESEL HAVAALANI YERİ SEÇİMİ VİKOR-MAUT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK ÇUKUROVA BÖLGESEL HAVAALANI YERİ SEÇİMİ Medine Nur Türkoğlu ve * 2 Yrd. Doç. Dr. Özer Uygun Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 2003 MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ

ÖZGEÇMİŞ 2003 MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İPEK EKER 2. Doğum Tarihi: 31.01.1980 3. Ünvanı: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ENDÜSTRİ İSTANBUL KÜLTÜR 2003 MÜHENDİSLİĞİ ÜNİVERSİTESİ Y.Lisans

Detaylı

1986-2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi

1986-2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2008 Cilt:15 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA 1986-2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi Yrd. Doç. Dr. Ali ELEREN Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Gül Tekin TEMUR Doğum Tarihi : Unvanı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Gül Tekin TEMUR Doğum Tarihi : Unvanı ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Gül Tekin TEMUR Doğum Tarihi : 15.02.1983 Unvanı : Doç. Dr. Yabancı Dil : İngilizce (İyi), Almanca (Başlangıç) Bilgisayar Becerileri : MsOffice Araçları (+MsProject), NeuroSolutions,

Detaylı

BİR AKARYAKIT İSTASYONU SEÇİMİNDE ELECTRE YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

BİR AKARYAKIT İSTASYONU SEÇİMİNDE ELECTRE YÖNTEMİNİN KULLANILMASI BİR AKARYAKIT İSTASYONU SEÇİMİNDE ELECTRE YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Pınar KILIÇOĞULLARI Burcu ÖZCAN Büşra ERTUĞ Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Veziroğlu Yerleşkesi,

Detaylı

DERS SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES UYGULAMASI APPLICATION OF ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS IN COURSE SELECTION

DERS SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES UYGULAMASI APPLICATION OF ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS IN COURSE SELECTION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2008, C.13, S.2 s.217-226 Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2008,

Detaylı

ĐMKB DE ĐŞLEM GÖREN ÇĐMENTO SEKTÖRÜNDEKĐ ŞĐRKETLERĐN FĐNANSAL PERFORMANSLARININ VIKOR YÖNTEMĐ ĐLE SIRALANMASI

ĐMKB DE ĐŞLEM GÖREN ÇĐMENTO SEKTÖRÜNDEKĐ ŞĐRKETLERĐN FĐNANSAL PERFORMANSLARININ VIKOR YÖNTEMĐ ĐLE SIRALANMASI Ekonometri ve Đstatistik Sayı:17 2012 23-44 ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSAT FAKÜLTESĐ EKONOMETRĐ VE ĐSTATĐSTĐK DERGĐSĐ ĐMKB DE ĐŞLEM GÖREN ÇĐMENTO SEKTÖRÜNDEKĐ ŞĐRKETLERĐN FĐNANSAL PERFORMANSLARININ VIKOR

Detaylı

Diğer ilişkili taraflardan ticari alacaklar 30 Haziran Aralık 2011 VDF Faktoring Hizmetleri A.ġ. ( VDF Faktoring )

Diğer ilişkili taraflardan ticari alacaklar 30 Haziran Aralık 2011 VDF Faktoring Hizmetleri A.ġ. ( VDF Faktoring ) 21.2 ĠliĢkili Taraflardan Ticari Alacaklar (Devamı) 21.2.2 Diğer ilişkili taraflardan ticari alacaklar 2012 31 Aralık 2011 VDF Faktoring leri A.ġ. ( VDF Faktoring ) 301.742 242.334 Garanti Filo Yönetim

Detaylı

PET ŞİŞE TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YAKLAŞIMI * FUZZY AHP AND FUZZY TOPSIS APPROACH TO PET BOTTLE SUPPLIER SELECTION

PET ŞİŞE TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YAKLAŞIMI * FUZZY AHP AND FUZZY TOPSIS APPROACH TO PET BOTTLE SUPPLIER SELECTION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.202, C.7, S.3, s.35-37. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.202, Vol.7,

Detaylı

Proje Portföyü Seçiminde Çok Boyutlu Sırt Çantası Modeli ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi

Proje Portföyü Seçiminde Çok Boyutlu Sırt Çantası Modeli ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 4 Sayı: 3 Temmuz 204 ss. 493-498 Proje Portföyü Seçiminde Çok Boyutlu Sırt Çantası Modeli ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi Multidimensional Knapsack

Detaylı

ÖZET. Dönem Projesi ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN DEĞERLENMESĠ.

ÖZET. Dönem Projesi ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN DEĞERLENMESĠ. ÖZET Dönem Projesi ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN DEĞERLENMESĠ HaĢim TAġTAN Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü TaĢınmaz GeliĢtirme Anabilim

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ ALTERNATİFLERİNİN SEÇİMİ İÇİN GRAF TEORİ VE MATRİS YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ ALTERNATİFLERİNİN SEÇİMİ İÇİN GRAF TEORİ VE MATRİS YAKLAŞIM Ekonometri ve İstatistik Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması, İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 23 40 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 16, Sayı 2,

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 205 259 BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖREN OTOMOTİV İMALAT SEKTÖRÜ FİRMALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ ELECTRE VE AHP YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ Engin

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

KURULUŞ YERİ SEÇİMİNDE BULANIK AHS-VIKOR YAKLAŞIMININ KULLANIMI: OTEL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

KURULUŞ YERİ SEÇİMİNDE BULANIK AHS-VIKOR YAKLAŞIMININ KULLANIMI: OTEL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA KURULUŞ YERİ SEÇİMİNDE BULANIK AHS-VIKOR YAKLAŞIMININ KULLANIMI: OTEL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA ÖZ İlker Murat AR 1 Birdoğan BAKİ 2 Fatih ÖZDEMİR 3 Kapasite kullanım oranı ve yatırımın geri dönüş performansı

Detaylı

BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA

BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA Hacer GÜNER Pamukkale Üniversitesi Özcan MUTLU Pamukkale Üniversitesi Özet Günümüzün yok edici rekabet ortamında işletmeler, ayakta kalabilmek için

Detaylı

Anahtar Kelimeler: GSM operatörleri, Numara taşınabilirliği sistemi, Bulanık TOPSIS.

Anahtar Kelimeler: GSM operatörleri, Numara taşınabilirliği sistemi, Bulanık TOPSIS. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ A Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY A Cilt/Vol.:11-Sayı/No: 2 : 81-93 (2010) NUMARA TAŞINABİLİRLİĞİ

Detaylı

ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNAN İŞLETMELER İÇİN CNC TORNA TEZGAHI ALTERNATİFLERİNİN VIKOR VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNAN İŞLETMELER İÇİN CNC TORNA TEZGAHI ALTERNATİFLERİNİN VIKOR VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014, Cilt:14, Yıl:14, Sayı:2, 14: 37-57 ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNAN İŞLETMELER İÇİN CNC TORNA TEZGAHI ALTERNATİFLERİNİN VIKOR VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Personel Seçimi için Gri Sistem Teori Tabanlı Bütünleşik Bir Yaklaşım

Personel Seçimi için Gri Sistem Teori Tabanlı Bütünleşik Bir Yaklaşım EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 13 Sayı: 4 Ekim 2013 ss. 461-471 Personel Seçimi için Gri Sistem Teori Tabanlı Bütünleşik Bir Yaklaşım An Integrated Approach Based on Grey System Theory

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) ve KOBİ TFRS. 14-15 Ekim 2011 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) ve KOBİ TFRS. 14-15 Ekim 2011 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) ve KOBİ TFRS 14-15 Ekim 2011 Divan Otel Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA 09.15-09.30 Kayıt Prof.

Detaylı

Öğrenim Bilgisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik

Öğrenim Bilgisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik Sema BEHDİOĞLU E-posta : sema.behdioglu@dpu.edu.tr Telefon : 0 (274) 265 20 31-2116 Öğrenim Bilgisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik Yüksek Anadolu

Detaylı

Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü C Blok No:216 06836 İncek Ankara

Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü C Blok No:216 06836 İncek Ankara UĞUR BAÇ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : ugur.bac@atilim.edu.tr Telefon (İş) : 3125868759- Telefon (Cep) : Faks : 3125868091 Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2012, Cilt: 5, Sayı: 2, s.119-135 119

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2012, Cilt: 5, Sayı: 2, s.119-135 119 Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 202, Cilt: 5, Sayı: 2, s.9-35 9 BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE MORTGAGE BANKA KREDİSİ SEÇİM PROBLEMİNE UYGULANMASI Arzu ORGAN Murat Deniz KENGER ÖZET Mortgage sistemi

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE UYGULANMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN BİR ÖRNEK APPLICATION

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME (3)

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME (3) ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME (3) ÖLÇME SONUÇLARI ÜZERĠNDE ĠSTATĠSTĠKSEL ĠġLEMLER VERĠLERĠN DÜZENLENMESĠ -Herhangi bir test uygulamasından önce verilerin düzenlenmesi için önce bütün puanların büyüklüklerine

Detaylı

Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası nda İşlem Gören Firmaların Gri İlişkisel Analiz ile Performans Ölçümü

Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası nda İşlem Gören Firmaların Gri İlişkisel Analiz ile Performans Ölçümü Y.2013, Cilt 3, Sayı 2, ss.185-198 Y.2013, Volume 3, Issue 2, pp.185-198 Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası nda İşlem Gören Firmaların Gri İlişkisel Analiz ile Performans Ölçümü Hakan BEKTAŞ Sorumlu

Detaylı

LİKİDİTE VE KARLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ İMKB 100 İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

LİKİDİTE VE KARLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ İMKB 100 İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2012/2, Sayı:16 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2012/2, Number:16 LİKİDİTE VE KARLILIK ARASINDAKİ

Detaylı

ISSN : 1308-7231 iozdemir@ogu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey

ISSN : 1308-7231 iozdemir@ogu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 1, Article Number: 1A0294 Ömür Tezcan 1 Osman Aytekin 2 Hakan Kuşan 3 Ilker Özdemir 4 Oyak Construction 1 Eskisehir Osmangazi

Detaylı

AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS) YÖNTEMİ VE HAZIR BETON TESİSİ ARAZİ SEÇİMİNDE UYGULAMASI

AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS) YÖNTEMİ VE HAZIR BETON TESİSİ ARAZİ SEÇİMİNDE UYGULAMASI AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS) YÖNTEMİ VE HAZIR BETON TESİSİ ARAZİ SEÇİMİNDE UYGULAMASI ANALYTIC HIERARCHY PROCESS METHOD AND APPLICATION IN AREA SELECTION OF READY MIXED CONCRETE PLANT ÖZET Ömür TEZCAN*

Detaylı

Client logo [delete the right line and the grey box if not required] Teknoloji Marketleri Sektörü Ġtibar Değerlendirmesi Ocak 2012

Client logo [delete the right line and the grey box if not required] Teknoloji Marketleri Sektörü Ġtibar Değerlendirmesi Ocak 2012 Teknoloji Marketleri Sektörü Ġtibar Değerlendirmesi Ocak 2012 1 Ġçerik Metodoloji Ġtibar Yönetimi Yönetici Özeti Türkiye de Sektörlerin Ġtibarı Teknoloji Marketleri Sektörü Ġtibar Değerlendirmesi Ġtibar

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı Kullanılarak Mobilya Sektörü İçin Ege Bölgesi nde Hedef Pazarın Belirlenmesi

Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı Kullanılarak Mobilya Sektörü İçin Ege Bölgesi nde Hedef Pazarın Belirlenmesi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2007 Cilt:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı Kullanılarak Mobilya Sektörü İçin Ege Bölgesi nde Hedef Pazarın Belirlenmesi Araş.

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 13 Mart 2011-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: a. Finansal (Mali) Tabloları sadece sayınız ve bunları Muhasebe Sistemi

Detaylı

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.237266 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.237266 İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Detaylı

Analitik Hiyerarşi Süreci Temelli TOPSIS ve VIKOR Yöntemleri İle Futbolcu Performanslarının Değerlendirilmesi

Analitik Hiyerarşi Süreci Temelli TOPSIS ve VIKOR Yöntemleri İle Futbolcu Performanslarının Değerlendirilmesi Yayın Geliş Tarihi : 9.12.213 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Kabul Tarihi : 17.2.214 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Online Yayın Tarihi: 8.7.214 Cilt:29, Sayı:1, Yıl:214, ss. 25-61 Analitik

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES YÖNTEMİ İLE RÜZGAR TÜRBİN SEÇİMİ. Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, KONYA

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES YÖNTEMİ İLE RÜZGAR TÜRBİN SEÇİMİ. Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, KONYA S.Ü. Müh. Mim. Fak. Derg., c.25, s.1, 2010 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.25, n.1, 2010 ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES YÖNTEMİ İLE RÜZGAR TÜRBİN SEÇİMİ Ahmet SARUCAN 1, Mehmet Cabir AKKOYUNLU 2, Aydoğan BAŞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

AHP VE VIKOR YÖNTEMLERİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYE ÜLKELER VE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AHP VE VIKOR YÖNTEMLERİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYE ÜLKELER VE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: Özel Sayı: Bahar 0/ s.- AHP VE VIKOR YÖNTEMLERİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYE ÜLKELER VE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

Lisans : İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi (1980-1984) : Kimya Mühendisliği Bölümü

Lisans : İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi (1980-1984) : Kimya Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Demet BAYRAKTAR ın Özgeçmişi Adı, Soyadı : Demet BAYRAKTAR Adresi : İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi Maçka, 34367 ISTANBUL Telefon : (0212) 293 13 00 / 2084 (0212) 296 40 40 Faks

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

Ö z Bu çalışmada, üretim yapan işletmeler için

Ö z Bu çalışmada, üretim yapan işletmeler için TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANP, TAGUCHI ve TOPSIS YÖNTEMLERİ ile OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Makale Sunum Tarihi : 25.03.2015 Yayına Kabul Tarihi : 27.04.2015 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri İle Performans Değerlendirmesine İlişkin Bir Uygulama

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri İle Performans Değerlendirmesine İlişkin Bir Uygulama Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 2, 176-186 (June 2015), ISSN: 2147-5237 176 Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri İle Performans Değerlendirmesine İlişkin Bir Uygulama Meltem Karaatlı,

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans SBF, İşletme Bölümü Ankara Üniversitesi 1991. Y. Lisans MBA Old Dominion University 1997

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans SBF, İşletme Bölümü Ankara Üniversitesi 1991. Y. Lisans MBA Old Dominion University 1997 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İsmail EROL 2. Doğum Tarihi: 24.05.1968 3. Unvanı: Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans SBF, İşletme Bölümü Ankara Üniversitesi 1991 Y. Lisans MBA Old Dominion

Detaylı

Kamu Bankaları ve Halka Açık Özel Bankaların Promethee Yöntemi İle Kârlılıklarının Analizi

Kamu Bankaları ve Halka Açık Özel Bankaların Promethee Yöntemi İle Kârlılıklarının Analizi Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 6(1). 39-47 2014 Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi http://iibfdergi.aksaray.edu.tr Kamu Bankaları ve Halka Açık

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/03/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 1.3.

Detaylı

Doç. Dr. Güner GÜRSOY

Doç. Dr. Güner GÜRSOY ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Güner GÜRSOY 1. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Institute of Economics and Social Sciences, Business Administration, Finance. Bilkent University, Ankara, Turkey 2001

Detaylı

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

EN UYGUN OTOMOBİLİN GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE ELECTRE YÖNTEMLERİ İLE SEÇİMİ

EN UYGUN OTOMOBİLİN GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE ELECTRE YÖNTEMLERİ İLE SEÇİMİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.203, C.8, S.3, s.4-429. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.203, Vol.8,

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

Arçelik Grubu. 2010 Yılı Finansal Sonuçları

Arçelik Grubu. 2010 Yılı Finansal Sonuçları Arçelik Grubu 2010 Yılı Finansal Sonuçları 2010 Genel olarak beklentiler paralelinde elde edilen sonuçlar Ciro/pazar payı/karlılık parametrelerinde dengeli geliģme 2011 e iliģkin olumlu beklentiler Uzun

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı