BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ."

Transkript

1 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 18. GRUP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AŞASİSTANLIK SINAVI 04/11/2012 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ALANLAR SORU SAYISI SINAV SÜRESİ (DAKİKA) Atama Yapılacak Görevin Niteliği ADAYLARIN DİKKATİNE! 1. Sınav saat da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. u araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. aşvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini sağlamakla yükümlüsünüz. u durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır. 3. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır. 4. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 6. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 7. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız. 8. Her sorunun beş seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 9. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır. 10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 11. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. AŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2 1. Sefalik prezantasyonda suture sagittalisin simfizis pubise yaklaştığı duruma ne ad verilir? A) Asinklitik anterior ) Defleksiyon geliş C) Mentum posterior D) Occiput posterior E) Asinklitik posterior 5. Gebelikte demir alımında aşağıdakilerden hangisi en fazla miktarda demir alır? A) Fetus ) Plasenta C) Günlük kayıplar D) Maternal barsak E) Maternal eritrosit kitlesi 2. Aşağıda menstrual siklusun fazları sıralanmıştır. Aşağıdakilerin hangisinde aynı faz sıralanmıştır? A) Preovulatuar, sekretuar, luteal, progestasyonel ) Preovulatuar, proliferative, follikuler, estrojenik C) Preovulatuar, proliferative, luteal, progestasyonel D) Postovulatuar, proliferative, luteal, progestasyonel E) Postovulatuar, sekretuar, follikuler, progestasyonel 3. Poliglaktin veya poliglikolik asit sütür kullanıldığı zaman uygulamanın ilk 7 günü içinde gerilme gücünün ne kadarı kaybedilir? A) % 0-1 ) % 10 C) % 25 D) % 50 E) % Aşağıdakilerden hangisi hormon primer olarak korpus luteumdan üretilir? A) Aktivin ) Relaksin C) Inhibin D) Inhiban A E) Human korionik gonadotropin 7. Anne ve fetus arasındaki antijenik uygunsuzluğa karşı bunun immünolojik olarak kabulüne ve buna izin verilmesine olanak sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir? A) HLA-A ) HLA-C C) HLA-F D) HLA-G E) MHC Class II Antijenleri 8. Servikal intraepithelial lezyonlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 4. Spontan abortus materyallerinde en sık görülen kromozom anomalisi hangisidir? A) Triploidi ) Monozomi X C) Otozomal trizomi D) Seks kromozom trizomi E) Kromozomda yapısal anomaliler A) ASC lerde invaziv kanser oranı % dir. ) Pap smear testlerinin % 4-5 inde ASC saptanır. C) ASC lerde HPV DNA pozitifliği yaklaşık % 4-5 dir. D) CIN 1 olgularının % i spontan olarak regrese olur. E) Servikal sitolojik incelemede CIN 2,3 saptanan olgularda % 7-12 oranında invaziv kanser mevcuttur. 2

3 9. Gebelik sırasında alınan kiloya, aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha fazla katkı sağlar? A) Amniotik sıvı ) Meme büyümesi C) Uterusun büyümesi D) Kan volümündeki artış E) Ekstrasellüler sıvı artışı 13. Gebelikte rastlanan en sık otoimmun hastalık aşağıdakilerden hangisidir? A) SLE ) ITP C) Romatoid artrit D) Haşimoto tiroiditi E) Sjogren sendromu 10. Fertilizasyondan sonra uterusa implante olan yapı aşağıdakilerden hangisidir? A) lastokist ) Zigot C) Morula D) lastomer E) Gastrula 14. Endometrium kanserinde en kötü prognozlu histolojik tip aşağıdakilerden hangisidir? A) Adenoakantoma ) Adenokarsinoma C) Adenoskuamoz karsinoma D) Sekretuar adenokarsinoma E) errak hücreli karsinoma 11. Aşağıdakilerden hangisi preterm eylemi önceden belirlemede daha güvenilirdir? A) Alfa feto protein artısı ) C-Reaktif protein artısı C) Tümör nekrozis faktör-tnf artışı D) Östrojen/Progesteron oranının yüksekliği E) Servikal sekresyonda fetal fibronektin artışı 15. Klasik bir tip III radikal histerektomide uterin arter hangi noktadan bağlanır? A) Arteria iliaca eksternadan çıktığı yerden ) Arteria internadan çıktığı yerden C) Parametrial web e girdiği yerden D) Uterusun 1 cm lateralinden E) Ureteri bağladığı noktadan 12. Klinik evreleme aşağıdaki genital kanserlerden hangisi için kullanılır? A) Servikal kanser ) Over kanseri C) Sarkomlar D) Tuba kanseri E) Endometrium kanseri 16. Gestasyonel diyabetliler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) GDM lilerde ortaya çıkacak omuz distosisi sezaryen ile engellenebilir. ) GDM li hastalarda doğumda ilk seçenek, iri fetus ihtimali dolayısı ile sezaryendir. C) Oral antidiabetiklerden gliburid, plasentayı geçmediği için, malformasyon riski gösterilememiştir. D) Doğum, intrauterin ölüm riskini artırmamak için, 37 haftayı geçmemelidir. E) Postterm olan GDM li gebelerde intrauterin fetal ölüm riski, normal gebelerden yüksek değildir. 3

4 17. Obstetrik durumlarda sepsisten şüphe edilirse, yönetim sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A) Oksijen tedavisi ) Antimikrobial tedavi C) Hızlı kristaloid infuzyonu D) Sepsis yerinin tespiti için araştırma E) Inotropik ve Vazopressor uygulaması 21. Aşağıdakilerden hangisi hangisi postmaturite sendromunun bulgusu değildir? A) Uzamış tırnaklar ) Uzamış ince saç-tüy C) Deride pörsümüş görünüm D) Üzgün, yaşlı bakışlı, gözleri açık görünüm E) 42 haftanın üstüne uzamış gebeliklerde daima iri fetus görünümü 18. Maternal mortalite üzerine majör risk taşıyan kalp hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Aortik tutulumlu Marfan sendromu ) Trikuspit kapak hastalığı C) Patent duktus arteriozus D) Ventrikuler septal defekt E) Atrial septal defekt 22. Aşağıdakilerden hangisi edensel uterin rüptür sebeplerinden biri değildir? A) Aşırı retrovert uterusun sakkulasyonu ) Gestasyonel trofoblastik hastalıklar C) Plasental yapışma anomalileri D) Intraoperatif müdahale E) Adenomyozis 19. Aşağıdakilerden hangisi ifade gebelikte radyolojik tetkikler için yanlıştır? A) Ultrasonografinin zararlı etkisi ispat edilememiştir. ) Manyetik rezonans her hastada rahatlıkla uygulanabilir. C) eş rad altındaki dozlar ve diagnostik amaçlı yapılan tek çekimlere izin verilebilir. D) Manyetik rezonans çekim sırasında kullanılan kontrast maddeler, plasenta ve amniotik sıvıya genellikle geçmezler. E) Gebelikte tiroid taraması için kullanılan radyoaktif iyot 123 ve 131 terapötik dozda zararlı, eser dozda ise minimal risk taşır. 23. Kan ürünleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) ir ünite kriopresipitat miktarı 15 ml dir ve donmuştur. ) ir ünite eritrosit süspansiyonunda hematokrit oranı % dir. C) ir ünite tam kan 500 ml civarındadır. Hematokrit oranı % 60 tır. D) ir ünite trombosit süspansiyonu 50 ml civarındadır ve oda sıcaklığında saklanır. E) Taze donmuş plazma 250 ml civarındadır ve kullanılmadan önce 30 dakika çözdürülmelidir. 20. Tokolitik ajanlardan beta adrenerjik agonistlerin komplikasyonları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Aritmi ) Hiperkalemi C) Hiperglisemi D) Hipotansiyon E) Pulmoner ödem 24. Aşağıdakilerden hangisi komplet mol un kromozom yapısında çoğunlukla görülür? A) 46 XX ) 23 XX C) 46 XXX D) 47 XY E) 23 XY 4

5 25. Gestasyonel trofoblastik neoplazi (GTN) için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Evre IV te akciğer metastazı vardır. ) Evre II de pelviste vajen metastazı vardır. C) Metastatik GTN de böbrek ve dalak tutulumu, vajen tutulum oranına benzer. D) Metastatik GTN tahliye sonrası % 5 ten fazla olmaz. E) Evre I tümörün korpusta sinirli olduğu durumdur. 26. Jinekolojik onkoloji hastalarında ARDS yapmayan aşağıdakilerden hangisidir? A) DIC ) Septisemi C) Pulmoner Emboli D) Diyafram metastazı E) Aspirasyon pnomonisi 27. Hiperkalemiye neden olmayan aşağıdakilerden hangisidir? A) Diüretik tedavi ) Renal yetmezlik C) Adrenal yetmezlik D) Diyabetik ketoasidoz E) Hemoliz veya rabdomyoliz e bağlı hücre yıkımı 29. Postmenopozal osteoporozda hangisinin tedavi ve profilakside yeri yoktur? A) Alendronat ) Risedronat C) Raloksifen D) Konjuge östrojen E) Tamoksifen 30. Septik şok tedavisinde yapılması en son sırada düşünülen tedavi hangisi olmalıdır? A) Kortikosteroid ) Vazopressor ajan verilmesi C) Geniş spektrumlu antibiyotik D) Hızlı ve yeterli sıvı replasmanı E) Enfeksiyon kaynağının ortadan kaldırılması 31. Aşağıdaki hangi grup meme kanserli hasta tamoksifenden yarar görmez? A) 69 yaşından küçük hastalar ) Grade I-II tümörlü hastalar C) Östrojen reseptörü negatif olanlar D) Yüksek östrojen reseptör pozitifliği olan hastalar E) Aksiller lenf bezlerinden 4 tanesi pozitif olanlar 32. Aşağıdaki hangi progestinin antiandrojenik ve antimineralokortikoid etkisi daha belirgindir? 28. Pulmoner emboli için doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) Akciğer grafisi ile kolayca tanı koyulur. ) Kendisini yalnızca hemoptizi ile gösterir. C) Kendisini yalnızca nefes darlığı ile gösterir. D) Pulmoner anjiyografi her zaman tanı koydurucu değildir. E) En sık miyokard enfarktüsü, Dissekan aort anevrizması ve pnömoni ile karışır. A) Ostriol ) Drospirenon C) Desogestrel D) Levanogestrel E) Medroksiprogesteron asetat 5

6 33. Tubal kanser olgularında klasik semptom triadi olarak geçen bulgular hangileridir? A) Ağrı, kitle, sulu akıntı ) Ağrı, sulu akıntı, kanama C) Kanama, kitle, distansiyon D) Dismenore, Disparoni, kitle E) Sulu akıntı, kanama, disparoni 37. Evre IV gestasyonel trofoblastik hastalıkta aşağıdakilerden hangisi uygun tedavidir? A) Kombinasyon tedavisi ) Selektif radyasyon ve cerrahi C) Cerrahi ve kombinasyon kemoterapisi D) Kombinasyon kemoterapisi ve selektif radyasyon E) Kombinasyon kemoterapisi + selektif radyasyon ve cerrahi 34. Aşağıdakilerden hangisi batin duvarının arterleri arasında yer almaz? A) A.subkostalis ) Arteria femoralis C) Arteria iliaka eksterna D) Arteria mezenterika inferior E) A. Torasika internanın dalları 38. Ovarian siklusta luteofollikuler geçiş döneminde hangi parakrin etki ile FSH serum düzeyinin yükselişi başlar? A) Inhibin A azalışı ) Inhibin azalışı C) Aktivin A artışı D) Aktivin artışı E) Follistatin artışı 35. Cerrahi abdominal insizyonlar için aşağıdaki eşleşmelerden hangisi uygun değildir? A) Paramedian insizyon - çok kanama ) Mackenrot insizyonu - vertikal insizyon ve az kanama C) Midline insizyon - az kanama, iyi eksplorasyon D) Cherney insizyonu - transvers kesi, rektus kasının transvers insizyonu E) Transrektus insizyon - torakoabdominal sinir zedelenme ihtimali ve rektus atrofisi 39. Aşağıdakilerden hangisi jinekolojik kanserlerde kullanılan alkilleyici ajanlardan değildir? A) Melfalan ) Ifosfamid C) Klorambusil D) Metotreksat E) Siklofosfamid 36. Hormonun kendi reseptör proteinini tanımasının tespit kriterleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Dokuya özgüllük ) Hormona özgü olma C) Sistemik hastalık varlığı D) Sinirli bağlanma kapasitesi E) Yüksek reseptör balgama eğilimi 40. Aşağıdakilerden hangisi bitki alkaloidi grubu kemoterapi ajanı değildir? A) Vinkristin ) 5 Fluorourasil C) Vinblastin D) Etoposit E) Paklitaksel 6

7 41. Aşağıdakilerden hangisi tokolizin mutlak kontrendikasyonlarından değildir? A) Akciğer ödemi ) Ağır hipertansiyon C) Orak hücre anemisi D) Üriner enfeksiyon E) İntra uterin fetal ölüm 45. Çoğul gebeliklerde fetal büyüme kısıtlılığı hangi haftada başlar? A) İkizlerde 30 haftadan sonra ) İkizlerde 34 haftadan sonra C) Üçüzlerde 26 haftadan sonra D) Üçüzlerde 30 haftadan sonra E) Dördüzlerde 24 haftadan sonra 42. Erken eylem tedavisinde kullanılan prostaglandin sentetaz inhibitörlerinin yan etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Duktus arteriozusun erken kapanmasına yol açmak ) Fetusta kanama zamanını uzatmak C) Renal fonksiyon bozulması D) İdrar çıkışında azalma E) Polihidramnioz 46. IVF gebeliklerinde riskin artış sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Anne yaşının ileri oluşu ) Fetal anomali oranının artışı C) IVF de kullanılan kimyasal maddeler D) İnfertiliteye sebep olan faktörün kendisi E) Çoğul gebeliklerin oranının artmış olması 43. Prematür yenidoğanlarda aşağıdaki yan etkilerden hangisi iatrojenik olarak oluşabilir? A) Körlük ) Sepsis C) İntrakranial kanama D) Nekrotizan enterokolit E) Respiratuar distress sendromu 47. İkiz gebeliklerde erken doğum riski için aşağıdakilerden hangisinin faydası daha muhtemeldir? A) Servikal sirklaj ) Yatak istirahatı C) Tokoliz profilaksisi D) Magnezyum takviyesi E) Akciğer maturitesi için kortikosteroid yapımı 44. Preterm yenidoğanlarda aşağıdakilerden hangisinin görülme ihtimali en azdır? A) Periventrikuler kanama ) Anormal mental gelişim C) Anormal somatik gelişim D) Kronik akciğer hastalıkları E) Anormal sinir sistemi gelişimi 48. Yapışık ikizlerin en sık rastlanan tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) Iskiofagus ) Kraniofagus C) Torakofagus D) Akardiak fetus E) Iskio-kranio fagus 7

8 49. Tek yumurta ve tek sperm döllenmesi sonrası oluşan zigot blastula safhasında bölünürse (4-7 gün) ortaya çıkan fetusun durumu ne olur? A) Kraniofagus ) Torakofagus C) Diamniotik-dikoryonik ikiz D) Diamniotik-monokoryonik ikizler E) Monoamniotik-monokoryonik ikizler 53. Gestasyonel hipertansiyonda plasentada meydana gelen Akut Aterosiz isimli patognomonik değişikliğe aşağıdakilerden hangisi eşlik etmez? A) Mural trombozis ) Fibrinoid nekroz C) Endotel hücre hasarı D) Düz kas hücrelerinde hipoplazi E) azal membran bütünlüğünün bozulması 50. İkizlik aktarımının gen yönü nasıldır? A) Maternal ) Paternal C) Her ikisinden aynı oranda D) Paternal ağırlıklı ortak aktarım E) Maternal ağırlıklı ortak aktarım 54. Gestasyonel hipertansiyonda plasentada meydana gelen Akut Aterosiz isimli değişikliğe aşağıdakilerden hangisi eşlik eder? A) Mural trombus ) Vazodilatasyon C) Myointimal hipoplazi D) Platelet azalması E) Düz kas hücrelerinde hipoplazi 51. Aşağıdakilerden hangisi kronik hipertansiyonu (KH), gebelik hipertansiyonundan (GH) ayıran doğru seçenektir? A) Proteinuri yalnızca GH de olur. ) Kronik hipertansiyon, 20 gebelik haftasından önce başlar. C) KH de Trombositopeni altında olmalıdır. D) Postpartum 12 haftadan sonra KH nin % 50 si spontan iyileşir. E) Tansiyon arteriel, KH de mutlaka 160/110 üstü olmalıdır. 55. Preeklamsi-eklamsi sonrasındaki gebelikte yeniden Gebelik hipertansiyonu gelişme riski nedir? A) 1/100 ) 1/10 C) 1/5 D) 1/3 E) 1/4 56. Eklamside en önemli ölüm sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 52. Preeklamsi patofizyolojisinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Perferik vaskuler resistans artar. ) Tromboksan A2/ Prostasiklin I.2 oranı azalır. C) Angiotensin II ye karşı artmış bir sensitivite şart değildir. D) Tromboksan A2 nin artışı, trombosit aktivasyonundan dolayı olur. E) Endotel hasarının olması ile Prostasiklin I.2 üretimi azalır. A) Karaciğer rüptürü ) Plasenta dekolmanı C) Intrakranial kanama D) Aspirasyon pnomonisi E) Trombosit azalmasına bağlı vajinal kanama 8

9 57. Gebelikte diyabette fetal hiperinsülineminin fetal makrozomiye yol açtığını ifade eden hipotez aşağıdakilerden hangisidir? A) White hipotezi ) Pederson hipotezi C) Frank hipotezi D) Muller hipotezi E) Gauss hipotezi 61. Fertil dönemdeki bir kadında probe yapmak için endometrial kalınlığın en az kaç mm olması gerekir? A) 4 ) 5 C) 8 D) 12 E) Diyabetik annelerde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Fetal malformasyon riski 5 kat artmıştır. ) Hb A1 c fetal toksik etki ile malformasyona yol açar. C) Hb A1 c ile fetal malformasyon arasında yakın ilişki vardır. D) Hb A1 c 3 ay öncesine ait kan glikoz düzeylerine ait bilgi verir. E) Pregestasyonel diyabet varlığı, fetal-maternal morbidite ve mortalite ile yakından ilişkilidir. 62. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Metrorajide ilk yapılacak işlem histeroskopidir. ) Perimenarşal dönemde endometrial kanser ihtimali yoktur. C) Semptomatik intrauterin patoloji tespitinde altın standart laparoskopidir. D) Transvajinal Ultrasonografi, Transabdominal USG ye eşit tanı değerine sahiptir. E) Organik patolojilerde Sonohisterografinin tanı değeri, Histerosalpingografiye yakındır. 59. Gebelik ve diabetes mellitus varlığında hangi sistemde fetal anomali daha fazla görülür? A) Konjenital Gastrointestinal sistem anomalileri ) Konjenital kalp-damar anomalileri C) Santral sinir sistemi anomalileri D) İskelet displazileri E) Yüz anomalileri 63. Aşağıdaki hangi ilacın anormal uterin kanamaya meyil yarattığı söylenemez? A) Tamoksifen ) Diuretikler C) Antikuagulanlar D) Antihipertansifler E) Glukokortikoidler 64. Menstruel siklustaki ara kanamaların azaltılmasında etkili olmadığı düşünülen tedavi şekli aşağıdakilerden hangisidir? 60. Postmenopozal kanamalı hastaların yaklaşık yüzde kaçı endometrium kanseridir? A) % 65 ) % 50 C) % 35 D) % 25 E) % 10 A) NSAI ) Antifibrinolitikler C) Progesteron D) Meterjin E) Kortikosteroidler 65. Postmenopozal kanama sebeplerinden ekzojen östrojen kullanımı nın oranı nedir? A) % 30 ) % 15 C) % 10 D) % 5 E) % 1 9

10 66. Erkekteki karşılığı hidrosel olan, labium majusta şişliğe yol açan ve semptomatik olgularda eksizyon yapılabilen oluşum aşağıdakilerden hangisidir? A) İnkluzyon kisti ) Nuck kanalı kisti C) Hidradenom D) Hidradenitis E) artolin kisti 70. Anormal endometrial hücreler görülen smearli hastada endometrium kanseri çıkma oranı nedir? A) % 1 ) % 6 C) % 13 D) % 25 E) % Kontrasepsiyon istemeyen bir kadında dismenorenin tedavisinde en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Anksiyolitikler ) Kortikosteroidler C) Diuretikler ve laksatifler D) Prostaglandin sentetaz inhibitörleri E) Her siklusun son 5 günü testosteron 68. Aşağıdakilerden hangisi genital kanserlerin tedavisinde sıklıkla kullanılan sisplatinin yan etkilerinden biri değildir? A) Nefrotoksisite ) ulantı-kusma C) Ototoksisite D) Nöropati E) Kardiotoksisite 69. Ulusal kanser tarama programlarına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) yaş aralığında 5 yılda bir smear testi ) yaş aralığında 2 yılda bir mamografi çekimi C) 65 yaşta 5 yılda bir smear testi, en sonuncu testi negatif çıkan programdan çıkarılır. D) Elli yaşında her yıl bir kez gaitada gizli kan testi, 10 yılda bir kolonoskopi E) Yirmi yirmi beş yaş aralığında ayda bir kendi kendine meme muayenesi (kkmm), yılda bir hekim muayenesi 71. Aşağıdakilerden hangi ifade endometrium kanseri ile ilgili olarak doğrudur? A) Piyometra endometrial kanserin bir göstergesi değildir. ) Probeyi kabul etmeyen hastalarda MRI yeterli bilgi verir. C) Endometrial biyopside kanser açısından yalancı pozitiflik oranı % 10 dur. D) Asemptomatik endometrium kanserinin sebebi arasında servikal stenoz yoktur. E) Pelvik muayenede daima yumuşak, büyük uterus ve metastatik olan kanserlerde asit tespit edilir. 72. Postmenopozal endometrial kanama etyolojileri açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Eksojen östrojen kullanımı % 30 ) Endometrial kanser % 5 C) Atrofik endometrit/vajinit % 30 D) Endometrial /servikal polip % 10 E) Endometrial hiperplazi % Endometrium kanserlerinde prognostik faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Peritoneal sitoloji ) Servikal stromal invazyon C) Histolojik greyd, nükleer greyd D) Hormon reseptör durumu, DNA ploidi E) Myometrial invazyon, vaskuler yatak invazyonu 10

11 74. Aşağıdakilerden hangisi uterus sarkomları için yanlış ifadedir? A) Oranı düşük olup % 3-5 arasındadır. ) Mezodermal kökenli nadir tümörlerdendir. C) Homolog ve heterolog olarak ikiye ayrılırlar. D) Karsinosarkom, mikst malign sarkomlar grubuna girer. E) Endometrial stromal sarkom, mikst heterolog sarkom grubuna girer. 78. Heterotropik gebelikte, intrauterin gebelik isteniyorsa, uygun tedavi seçenekleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Salpenjektomi ) Lokal metotreksat C) Lokal potasyum klorid D) Lokal hyperosmolar glukoz E) Selektif embriyo redüksiyonu 75. Aşağıdakilerden hangisi abdominal ektopik gebelik oranını gösterir? A) % 12 ) % 5 C) % 2 D) % 1.4 E) % Tubal ektopik gebelik varlığında, salpenjektomi için, aşağıdakilerden hangisi endikasyonlar arasında yoktur? A) Yaygın tubal hasar ) Kontrol edilemeyen kanama C) Tamamlanmış çocuk arzusu D) Karşı tubanın sağlam olduğunun tespiti E) Aynı fallop tüpünde tekrarlayan ektopik gebelik varlığı 76. Aşağıdakilerden hangisi metotreksat kullanımının kontrendikasyonlarından biri değildir? A) Artmış serum kreatinini ) Immundefektif durumlar C) Özellikle romatolojik hastalıklar olmak üzere otoimmun durumlar D) Hematolojik bozukluklardan şiddetli trombositopeni E) Aktif pulmoner hastalık veya peptik ülser varlığı 80. Ovarian hiperstimulasyon sendromunda etkili olmayan faktör aşağıdakilerden hangisidir? A) Gelişen follikul sayısının az oluşu ) Toplanan oosit sayısının yüksek olması C) Yüksek dozlarda gonadotropin kullanımı D) Keskin ve hızlı yükselen estradiol seviyeleri E) Yüksek veya tekrarlayan dozda hcg kullanımı 77. Servikal gebelik hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Oranı nadir olup, 1/ dir. ) Sezaryen doğum, dilatasyon ve küretaj servikal gebelik için risk faktörlerindendir. C) İnternal osun kapalı olduğu servikal kese varlığı önemli bir ultrason bulgusudur. D) Histerektomi ilerlemiş servikal gebeliklerde, durdurulmayan kanama varlığında gerekli olabilir. E) Tedavi seçenekleri arasında intra servikal metotreksat veya potasyum klorid enjeksiyonu, dilatasyon-küretaj ve sonrasında intraservikal balon uygulanması sayılabilir. 81. ART ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? A) Ektopik gebelik riski 2 kat artar. ) OHSS riski spontan gebeliklere göre daha yüksektir. C) aşarı oranı ve çoğul gebelik oranlarında kadın yaşının önemi yoktur. D) Over kanseri gelişimi ile ilgili riskler kesinlik kazanmamıştır. E) Çoğul gebelik oranı, spontan gebeliklere göre artmıştır. 11

12 82. Ovulasyon indüksiyonu uygulanan ve kotu cevaplı kavramı verilen hastaların tanımı için aşağıdakilerden hangisi daha uygundur? A) eş ve daha az sayıda 20 mm den küçük çaplı oosit varlığı ) Üç veya daha az oosit veya 16 mm den daha büyük oosit sayısının 3 veya daha az oluşu C) Üç ve daha az sayıda 20 mm den küçük çaplı oosit varlığı D) Üç ve daha az sayıda 16 mm den daha küçük oosit varlığı E) eş ve daha az sayıda 16 mm den daha küçük çaplı oosit varlığı 83. Aşağıdakilerden hangisi A. İliaca İnterna nın ön dalından çıkmaz? A) Umblikal arter ) Obturator arter C) Vaginal arter D) Middle rektal arter E) Superior gluteal arter 84. Aşağıdakilerden hangisi gerçek pelvis giriminin sınırlarını oluşturmaz? A) Symphisis pubis ) Ala sacralis C) Linea terminalis D) Tuberositas ischi E) Promontorium 86. En sık görülen germ hücreli over tümörü aşağıdakilerden hangisidir? A) Kistik teratom ) Disgerminom C) Seroz Kist adenoma D) Musinoz Kist adenoma E) Endodermal sinüs tümörü 87. Aşağıdakilerden hangisi plasenta kaynaklı hormon değildir? A) AFP ) ACTH C) Relaksin D) Progesteron E) Parathormon releated protein 88. Aşağıdakilerden hangisi eriksinde Vena umblikalisin kalıntısıdır? A) Ligamentum Falciforme hepatis ) Ligamentum teres hepatis C) Ligamentum teres uteri D) Ligamentum venosum E) Urakus 85. Disfonksiyonel uterin kanama (DFK) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) DFK ların % ı anovulatuardır. ) Organik bir nedene bağlı olmayan kanamalardır. C) En fazla peripubertal ve perimenopozal dönemde görülürler. D) Anovulatuar siklusların en fazla sebebi polikistik over sendromudur. E) DFK ların en sık sebebi gebelik ve komplikasyonlarıdır. 89. Aşağıdakilerden hangisi doğum eyleminde uzamış latent fazın en muhtemel nedenidir? A) Makrozomi ) Koryoamnionit C) Kontrakte pelvis D) Anormal fetal prezentasyon E) Tedbirsiz analjezik kullanımı 12

13 90. Doğum eyleminin ikinci evresi ne ile başlar, ne ile biter? A) Servikal dilatasyonun 3-4 cm olması; servikal dilatasyonun tamamlanması ) Düzenli uterin kontraksiyonların başlaması; fetusun doğumu C) Servikal dilatasyonun tamamlanması; fetal doğum D) Latent fazın bitimi; servikal dilatasyonun tamamlanması E) Düzenli uterin kontraksiyonların başlaması; plasentanın çıkması 91. Dişi fetusun maskulinizasyonunun en sık sebebi nedir? A) Testikuler feminizasyon ) Aromataz p450 eksikliği C) Konjenital adrenal hiperplazi D) Eksojen progesteron salınması E) Swyer sendromu (primer gonadal disgenezi) 92. Maternal serum düzeyleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) TSH düzeyi artar. ) Total T4 düzeyi artar. C) Serbest T3 düzeyi artar. D) Tiroksin bağlayıcı globulin düzeyi artar. E) Tiroid releasing hormon düzeyi değişmez. 93. Primer vajinal kanser aşağıdaki özelliklerden hangisini göstermez? 94. Aşağıdakilerden hangisi oral kontraseptiflerin mutlak kontendikasyonlarındandır? A) Varis ) Migren C) Diabetes mellitus D) 35 yaş üstü sigara içenler E) Mitral kapak prolapsusu 95. asit atipisiz ve kompleks atipili endometrial hiperplazide endometrium kanseri gelişme oranları yaklaşık yüzde kaçtır? A) %1 ve % 9 ) % 1 ve % 19 C) % 1 ve % 29 D) % 5 ve % 9 E) % 5 ve % Erken membran rüptüründe en kesin tanı hangi yöntemle konur? A) Ultrason ) PROM testi C) Nitrazin testi D) Ferning testi E) Spekulum muayenesi 97. Yapılan amniosentez sonucu 46 XY olarak raporlanan bir gebe, normal kız görünümlü bir bebek doğurursa muhtemel tanı ne olur? A) Mozaisizm ) Mc Cune Albreith sendromu C) Gerçek hermafroditzm D) Androjen insensitivitesi E) Konjenital adrenal hiperplazi A) Genellikle 50 yaşın üstünde gözlenir. ) En sık semptomlar vajinal kanama ve akıntıdır. C) Radyoterapi en sık uygulanan tedavi seklidir. D) En sık rastlanan histolojik tip skuamoz hücreli karsinomadır. E) Jinekolojik malignitelerin yaklaşık % 8 ini oluşturur Ovulasyonu takiben oositler ne kadar sürede fertilize olabilir? A) 6-12 saat ) saat C) saat D) 3-4 gün E) 7 gün

14 99. Primer amenorenin en sık sebebi nedir? A) Gebelik ) Mullerian agenezi C) Gonadal disgenezi D) Hipofiz adenoma E) Rezistan over sendromu 100. Aşağıdakilerden hangisi amnion sıvısı için yanlıştır? A) Polihidramniosun en sık sebebi gestasyonel diyabettir. ) En fazla olduğu dönem 36 hafta civarıdır. C) Normal sınırları ml arasındadır. D) Oligohidamniosun en sık sebeplerinden biri EMR dir. E) Fetusun yutma ve idrarının amnios sıvısına olan etkisi gebeliğin 2. yarısından sonra daha çok olur. TEST İTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 14

15 SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR 1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV AŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. aşlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) u kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim akanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

16 4 KASIM 2012 TARİHİNDE YAPILAN SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AŞASİSTANLIK SINAVI 18. GRUP: KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI 1. E A 4. C 5. E D 8. C 9. D 10. A 11. E 12. A E 15. A 16. c 17. e 18. a 19. d 20. b 21. e 22. d 23. c 24. a 25. c 26. d 27. a 28. e 29. e 30. a 31. c 32. b 33. a 34. d 35. b 36. c 37. e 38. a 39. d 40. b 41. d 42. e 43. a 44. c 45. d 46. b 47. e 48. c 49. d 50. a 51. b 52. c 53. d 54. a 55. d 56. c 57. b 58. a 59. b 60. e 61. d 62. c 63. b 64. e 65. a 66. b 67. d 68. e 69. c 70. d 71. c 72. b 73. b 74. e 75. d 76. c 77. a 78. b 79. d 80. a 81. c 82. b 83. e 84. d 85. e 86. a 87. a 88. b 89. e 90. c 91. c 92. a 93. e 94. d 95. c 96. e 97. d 98. b 99. c 100. a

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 38. GRUP İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ SAĞLIK AKANLIĞI VE AĞLI KURULUŞLARININ PERSONELİNE YÖNELİK UNVAN

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2012-TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK CERRAHİSİ 25 KASIM 2012 PAZAR T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

2 3 KADIN DOĞUM KADIN DOĞUM

2 3 KADIN DOĞUM KADIN DOĞUM 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE TÜM EMLAK MÜŞAVİRLERİ FEDERASYONU KONUT FİNANSMANI TANITIM VE PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI (MORTGAGE

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 3. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 2/0/204 Ad ve Soyadı

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 18/10/2014 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 18/10/2014 Saat: 11.00 6. İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 8/0/204 Saat:.00 Adı ve Soyadı :... T.C. imlik No :... ADAYLARIN

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 6. İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 Adı ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİN TERATOZOOSPERMİNİN ICSI de GEBELİK SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TEZ DANIŞMANI Klinik Şefi Doç.Dr. A.Süha

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 13/12/2014 Saat: 14.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 13/12/2014 Saat: 14.00 6. İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 13/12/2014 Saat: 14.00 Adı ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/06/2014

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/06/2014 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 4/06/204 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik No :... ADAYLARIN DİATİNE!.

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ K T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKALIĞI YEİLİK VE EĞİTİM TEKOLOJİLERİ GEEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SIAVI 29/06/2013 Ad ve Soyadı

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ K T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C-D-E 4. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 101220111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ L MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ Dr Vuslat Yürüt Çaloğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı vuslatyurut@yahoo.com Kanser tedavisinde

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

TERMDE MAKAT PREZENTASYONLA DOĞAN BEBEKLERDE, DOĞUM ŞEKLİNİN PERİNATAL SONUÇLARA ETKİSİ

TERMDE MAKAT PREZENTASYONLA DOĞAN BEBEKLERDE, DOĞUM ŞEKLİNİN PERİNATAL SONUÇLARA ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Hastalıkları-Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi Klinik Şefi: Doç.Dr.Ahmet Gülkılık TERMDE MAKAT PREZENTASYONLA DOĞAN BEBEKLERDE, DOĞUM ŞEKLİNİN PERİNATAL

Detaylı