havuz kimyasalı ihtiyaçlarınızı mail ile bildirin çok özel fiyatlar ve teknik destek ile aqualife havuz kimyasalları burada!..

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "havuz kimyasalı ihtiyaçlarınızı mail ile bildirin çok özel fiyatlar ve teknik destek ile aqualife havuz kimyasalları burada!.. info@ferrodor."

Transkript

1 HAVUZ KİMYASALLARI içiniz rahat olsun AQUALIFE YÜZME HAVUZU KİMYASALLARI YAZ-KIŞ STOKTAN TESLİM 22 YILLIK HAVUZ SEKTÖRÜ TECRÜBEMİZLE EN UYGUN FİYATLARLA BURADA!.. HAVUZ K MYASALLARI havuz kimyasalı ihtiyaçlarınızı mail ile bildirin çok özel fiyatlar ve teknik destek ile aqualife havuz kimyasalları burada!..

2 ÜRÜN KULLANIM AMACI KULLANIM TAL MATI AMBALAJ fiekl SA LIKBAKANLI I AQUALIFE DCN GRANUL KLOR %56 AQUALIFE TCCA/T200 TABLET KLOR % 90 Havuz suyu dezenfeksiyonu için çabuk çözünen stabil klor. Havuz suyu dezenfeksiyonu için stabil 200 graml k tablet klor. Dozaj; günlük kullan m için 1-2 gr /m 3, flok uygulamada 10 gr/m 3. % 5-10'luk haz rlanan solüsyon direkt havuza veya skimmere verilir. Dozaj pompas kullan ld zaman % 5-10 solüsyon tavsiye edilir. Dozaj; haftal k kullan m için 4 adet/100 m 3. Ürün tabletleri direkt skimmerlere veya klorinatörlere konulur. Tabletleri do rudan havuz taban na atmay n z. 25 KG KOVA 50 KG PLAST K B DON 25 KG KOVA O N A YLI AQUALIFE TCCA % 90 (8-15) Havuz suyu dezenfeksiyonu için stabil aktif granül klor. Dozaj; günlük kullan m için 100 m 3 havuz suyuna gr, flok uygulamada 100 m 3 havuz suyuna ilk üç gün gr ilave edilir. Havuzun üzerinden suya serpilir. Liner kaplamal havuzlarda direkt kullan lmaz. 25 KG KOVA AQUALIFE fiok KLOR % 70 Havuz suyu dezenfeksiyonu için kullan lan stabilizatör içermeyen toz klor. Dozaj;günlük kullan m için 100 m 3 havuz suyuna gr, flok uygulamada 100 m 3 havuz suyuna ilk üç gün gr ilave edilir. Havuz üzerinden serpilerek kullan l r. 40 KG PLAST K B DON AQUALIFE ALG/R AQUALIFE FL AQUALIFE ph/+g AQUALIFE ph/-g AQUALIFE PAR AQUALIFE DET/AC AQUALIFE DET/PE AQUALIFE WIN/TR Yosunlaflmay önler ve önceden oluflmufl yosunlar öldürür. Havuz sular ndaki kolloidal parçac klar çöktüren ve filtre edilerek ortamdan uzaklaflmas n sa layan özel çöktürücüdür. Havuz suyunun ph de erinin yükseltilmesini sa layan toz üründür. Havuz suyunun ph de erinin düflürülmesini sa layan toz üründür. Suda sertlikten dolay oluflan matl ve kireçlenmeyi önleyerek suyun berraklaflmas n sa layan s v bir üründür. Kireç ve ya lar çözen özel temizlik maddesidir. Havuzlar n temizli i ve filtrelerin kireçten ar nd r lmas n sa lar. Kireç, ya ve di er kirlerin yok edilmesinde kullan l r. Aside dayan kl her türlü malzemede kullan labilir. K fl mevsiminde dolu halde b rak lan aç k havuzlarda oluflacak yosunlaflmay engelleyerek sezon bafllang c nda temizlik ifllemini kolaylaflt ran s v bir üründür. Dozaj; haftal k kullan m için 50 gr/10 m 3, flok uygulamada 200 gr/10m 3 kullan l r. lave edilen miktar havuza giren kifli say s na ve hava koflullar na göre de iflebilir. Önceden oluflmufl yosunlar önlemek için flok uygulama yap lmal d r. Dozaj; gerekti inde10-20 gr/m 3 Havuza %15'lik çözelti halinde direkt verilir. Dozaj pompas na verilmesi durumunda konsantrasyon %5 tavsiye edilir Dozaj; ph 0.1 yükseltmek için 5 gr/m 3 (yumuflak su için), 15 gr/m 3 (sert su için) kullan l r. ph ayarlanmas dezenfeksiyon malzemelerinin ilavesinden önce yap l r. %10 luk çözeltiler haz rland ktan sonra havuza verilir Dozaj; suyun ph de erini 0.1 düflürmek için 5 gr/m 3 (yumuflak su), 15 gr/m 3 (sert su) kullan l r. ph ayarlanmas dezenfeksiyon malzemelerinin ilavesinden önce yap l r. %10 luk çözeltiler haz rland ktan sonra havuza verilir. Dozaj;100 m 3 havuz suyu için 1 kg ürün eklenir. Gereken hallerde ve kirilili in fazla olmas durumunda 100 m 3 için 2 kg a kadar artt r labilir. Çökme tamamland ktan sonra havuz temizlik prosedürüne göre temizlenir. Havuza otomatik dozlama sistemi ile verilmesi önerilir. Besleme, kum filtresi ç k fl nda yap l r. Uygulamas s ras nda havuz bofl olmal d r. Dozaj; kg ürün 10 lt suda çözülür. Oldu u gibi kullan labilir. Uygulamadan sonra dk beklenir ve su ile durulan r. Dozaj; Kireçlemenin miktar na ba l olarak 1:1 ila 1:80 oran nda kullan labilir. Uygulamadan sonra dk beklenir ve su ile durulan r. Dozaj; Bafllang çta 2-3 kg /100 m 3 suya eklenir. K fl boyunca ayda bir 500 gr /100 m 3 kullan l r. 10 KG ve 20 KG PLAST K B DON 10 KG ve 20 KG PLAST K B DON 25 KG KOVA 25 KG KOVA 20 KG PLAST K B DON 20 KG PLAST K B DON 25 KG KOVA 20 KG PLAST K B DON HAVUZ K MYASALLARI HAVUZ PROBLEMLER PROBLEM SEBEP ETK S ÇÖZÜM Donuk Görünümlü Bulan k Su Su parlak de il Berrak fakat renkli su Saçlarda, giysilerde ve vinil kaplamalarda a arma Klor seviyesi düflük Stabilizer yüksek (<100 ppm) Filtrasyon zay f ph yüksek Metal iyonlar mevcut Renkli Parçac klar Korozyon nedeniyle düflük SI Duvarlarda, borularda, filtrelerde ph yüksek tafl oluflmas Alkalinite yüksek Yeflil bulan k su, kaygan yüzeyler ve yosunlaflma Göz ve cilt tahrifli Gözü yakacak seviyede kuvvetli klor kokusu Klor seviyesi düflük Satbilizer fazla ph uygun de il, etkisiz klor, eskimifl OTO test çözeltisi Klor düflük, yanl fl flok klorlama, stabilizer yüksek Serbest klorun yanl fl ölçümü, testin yanl fl yap lmas, eski OTO test çözeltisi. Yosun üremesinin ilk aflamas Çözünmeyen ask da maddeler Okside olmufl metaller Okside olmufl metaller Kalsiyum karbonat çözünürlü ü afl lm flt r. Yosun üremesi Ba l klor veya klor yüksek Ba l klor yüksek (>0.2 ppm) Klor seviyesi çok yüksek (>15 ppm) Aqualife ph +/-G ile ph' ayarlan r, flok klorlama yap l r. Filtre kontrol edilir, Aqualife ph - G ile ph' ayarlan r. Aqualife ph +/-G ile ph' ayarlan r, flok klorlama yap l r. Aqualife FL ile çöktürülür. Aqualife ph +G ile ph' yükseltilir. Aqualife ph -G ile ph' ayarlan r. Aqualife ph +/-G ile ph' ayarlan r, flok klorlama yap l r. Aqualife ph +/-G ile ph' ayarlan r, flok klorlama yap l r. Klor seviyesi yüksek ise düflürülmeli, PFD ile ölçüm yap lmal d r. Serbest klor 0,8-2 ppm yap l r, flok klorlama yap l r. Klor seviyesi düflürülür. Havuz Suyu çin Önerilen De erler SERBEST KLOR ppm BA LI KLOR max. 0.6 ppm Ph TOPLAM ALKAL ppm (CaCO3) SERTL K ppm (CaCO3) TOPLAM ÇÖZÜNMÜfi MADDE 1500 ppm'den az farklı kimyasal ve ekipman ihtiyaçlarınız için tek adres

3 YÜZME HAVUZU KİMYASALLARI SWIMMING POOL CHEMICALS SPP SUPERPOOL SUPERCHLOR 56GR Hızlı çözünen stabilizatörlü bir klor bileşiğidir ve %56-60 aktif klor içerir. Yüzme havuz suyunun dezenfeksiyonunda kullanılır. Yapısal özelliği nedeniyle bakterileri kısa sürede öldürür, virüsleri etkisiz hale getirir ve yosunlaşmayı önleyerek sağlıklı havuz suyu şartlarını sağlar SPP SUPERPOOL SUPERCHLOR 90GR Yavaş çözünen stabilizatörlü bir klor bileşiğidir ve % 90 aktif klor içerir. Yüzme havuz suyunun dezenfeksiyonunda kullanılır. Yapısal özelliği nedeniyle bakterileri kısa sürede öldürür, virüsleri etkisiz hale getirir ve yosunlaşmayı önleyerek sağlıklı havuz suyu şartlarını sağlar SPP SUPERPOOL SUPERCHLOR 90TB Yavaş çözünen stabilizatörlü bir klor bileşiğidir ve % 90 aktif klor içerir. Yüzme havuz suyunun dezenfeksiyonunda kullanılır. Yapısal özelliği 50 nedeniyle bakterileri kısa sürede öldürür, virüsleri etkisiz hale getirir 10 ve yosunlaşmayı önleyerek sağlıklı havuz suyu şartlarını sağlar. 5 MULTİ TABLET Yavaş çözünen dezenfektan, yosun önleyici ve topaklayıcı olarak kullanılabilen çok amaçlı tablet yapıda bir kimyasaldır. Yüzme havuz suyunun dezenfeksiyonu, yosun oluşumunun önlenmesi ve topaklayıcı olarak kullanılır SPP SUPERPOOL SUPERMİNUS (-) Superminus (-) Gr ph düşürücü inorganik asit içerir. Superminus (-) Gr havuz suyunda yükselen ph değerini düşürülerek, ideal değerleri olan arasında tutmak amacıyla kullanılır SPP SUPERPOOL SUPERALGACIDE Superalgaecide özel farmasotik kalitededir. SUPERALGAECIDE havuz suyunda bazı virüs, bakteri, mantar ve algleri yok etmek amaçlı kullanılır. Sağlıklı, berrak, göz zevkine uygun bir ortam sağlar SPP SUPERPOOL SUPERFLOK Farmasotik kalitede, Polimerik yapıdadır. Havuz sularında normal şartlarda filtre edilemeyen küçük askıda katı maddeleri flokulasyon işlemiyle hızla çöktürerek filtrelerin etkinliğini arttıran, temizleyici bir maddedir. İhtiyaçlarınızı mail ile bildirip iskontolu fiyatlarımızı talep edin 20 10

4 YÜZME HAVUZU KİMYASALLARI SWIMMING POOL CHEMICALS SPP SUPERPOOL SUPERCLEANCE Polimerik yapıda güçlü bir kougulanttır. Havuz suyu içerisinde bulunan kirlilk yaratan partikülleri topaklama amacıyla kullanılan bir kimyasal maddedir. Topaklayıcı özelliği sayesinde kirliliklerin filtrede daha kolay tutulmasını sağlar PLUS (+) Plus (+) Gr ph yükseltici inorganik baz içerir. Plus (+) Gr havuz suyunda düşen ph değerini ideal değer olan arasında muhafaza etmek amacıyla kullanılır. ANTİ Anti organik esaslı iyon tutucudur. Havuz sularında mevcut ağır metal iyonlarının oluşturduğu leke ve renkli su, sertlik yapıcı tuzları yol açağı scale (kireç) oluşumlarının önlemesinde kullanılır. ACID Organik asılı asidik özellikte bir tozdur. Kireç, yağ ve diğer kirlerin yok edilmesinde kullanılır. Havuzlarda banyolarda, duşlarda, tuvaletlerde ve her türlü aside dayanıklı malzemelerde (karolar, fayanslar,seramik,plastik ve boyalı yüzeyler) kullanılabilir. FOOT Kuarterner Amonyum bileşikleri ve naniyonik ıslatıcılar ihtiva eden etkin mantar öldürücü ayak dezenfektanıdır. Yüzey dezenfeksiyonu ve ayak mantarının oluşumunu önlemek için kullanılır WINTER Konsantre kuarterner Amonyum tuzları ve sertlik stabilizatörleri içerir. Klor ve Brom ile uyumlu sıvı bir kimyasaldır. Boşaltılmamış açık havuzlarda kış mevsimi boyunca yosun,bakteri, mantar ve kireç oluşumunu engeller. Bahar temizliğini kolaylaştırır Uygulama Şekli SPP SUPERPOOL SUPERCHLOR LQ Yüzme havuzlarında dezenfeksiyonu sağlamak için kullanılır. 100 m³ havuz suyu için gerekli dezenfeksiyonu sağlamak için gr kullanınız Uygulama Şekli SPP SUPERPOOL SUPERMİNUS LQ Havuz suyunun ph ını düşürmek için kullanılır. ph değerini 0,1 derece düşürmek için 100 m³ havuz suyuna gr kullanınız. Ambalaj (kg) İhtiyaçlarınızı mail ile bildirip iskontolu fiyatlarımızı talep edin

5 İhtiyacınız olan ürünleri mail ile bildirip iskontolu fiyatlarımızı talep edin. pina ürünlerinde de en uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Havuz Kimyasalları BC Teknik bilgi Technical info Kod Code FİYAT PRICE EURO Paket Box GRANÜL KLOR %56 %56'lık toz klor stabilizatör içerir ve yavaş çözünür. Bu açıdan, %56 toz klor günlük kullanıma uygundur. Yüzme havuzlarında, günlük kullanımda 100 m 3 su için gr kullanılması tavsiye edilir. CHLORINE IN POWDER FORM %56 Daily usage is gr for 10 m 3 water. stabilised. %56 klor içerir. Stabilizatörlüdür. Sert suya uygundur. 10 kg 25 kg 50 kg BDC01 BDC02 BDC03 KALSİYUM HİPOKLORİT %70 %65'lık toz klor stabilizatör içermez ve hızlı çözünür. Bu açıdan, %65 toz klor sadece şok dezenfeksiyon kullanıma uygundur. Yüzme havuzlarında, şoklama kullanımda 100 m 3 su için 1,000-1,250gr kullanılması tavsiye edilir. CHLORINE IN POWDER FORM %70 For breakpoint chlorination, usage is gr for 10 m 3 water shock treatment. %65 klor içerir. Stabilizatörsüzdür. Sert suya uygundur. 10 kg 40 kg BDC04 BDC05 GRANÜL KLOR %90 %90'lık (Triklor) toz klor stabilizatörlüdür. Klor oranı yüksektir, kuvvetli bir dezenfektandır. Periyodik dezenfektan olarak kullanıma uygundur. Yüzme havuzlarında, periyodik kullanımda 100 m 3 su için gr kullanılması tavsiye edilir. GRANULAR CHLORINE 90% For periodic usage as most powerful disinfector, stabilised. %90 klor içerir. Stabilizatörlüdür. Sert suya uygundur. 10 kg 25 kg 50 kg BDC25 BDC26 BDC27 TABLET KLOR %90 %90 tablet klor stabilizatör içerir, yavaş çözünür ve etkili bir dezenfektandır. Tablet klor'u sadece Klorinatör ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.100 m 3 'lük bir yüzme havuzunda, clorinator içinde günde ortalama 1 tablet erir (200gr). CHLORINE TABLETS %90 Used in chlorinators and dispensers only. Slow and strong treatment. For 100 m 3 pool water, 1 tablet (200gr) in one day. %90 klor içerir. Stabilizatörlüdür. Sert suya uygundur. 10 kg 25 kg 50 kg BDC07 BDC08 BDC09 SODYUM HİPOKLORİT (SIVI KLOR) Otomatik dozaj sistemlerinde kullanılmak üzere sıvılaştırılan %15 lik klor çözeltisidir. Yüzme havuzları günlük kullanımında 100 m 3 suya litre kullanılması önerilir. SODIUM HYPOCHLORITE Liquid 15% chlorine solution for automatic dosign systems. It is recommended to use liters for each 100 m 3 of water. 25 Lt BDC43

6 İhtiyacınız olan ürünleri mail ile bildirip iskontolu fiyatlarımızı talep edin. pina ürünlerinde de en uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Havuz Kimyasalları BC Teknik bilgi Technical info Kod Code FİYAT PRICE EURO Paket Box ph DÜŞÜRÜCÜ Orta alkalinitedeki bir suyun ph değerini 0,2 ppm düşürmek için 100 m 3 'lik tonaja 1,500-2,000 gr ph düşürücü kullanılması tavsiye edilir. İdeal seviye 7,2 ile 7,6 arasında olmalıdır. ph REDUCER For medium-scaled alkalanity water; usage is gr reducer for decreasing 0.2 unit ph of 10 m 3 water. Ideal ph value should be 7,2 between 7,6. Köpürmez. Hızlı çözünür. 10 kg 15 kg 25 kg BDC44 BDC10 BDC11 SIVI ph DÜŞÜRÜCÜ Otomatik dozlama sistemleri için sıvı ph düşürücüsüdür. İdeal seviye 7.2 ila 7.6 arasında olacak şekilde dozaj pompası ve kontrol cihazı ile beraber kullanılabilir. LIQUID ph REDUCER To arrange ideal ph value automatic dosign pumps and probe systems. For using with tanks liquid ph solution. Paketleme/ 20 Lt BDC45 YOSUN ÖNLEYİCİ Havuz suyunda yosun oluşumunu engeller. Şok kullanımda 100 m 3 su için 1,0-1,25 lt, düzenli kullanımda, haftada bir ya da iki kez 100 m 3 su için 0.5 lt kullanılır. ALGICIDE Substance used to kill algae. Usage for shock treatment is lt for 100 m 3. Weekly usage is 0.5 lt for 100m 3 water. Once or twice. Köpürme yapmaz. Hızlı ve kuvvetli 10 lt 20 lt BDC14 BDC52 AYAK DEZENFEKTANI Yüzme havuzu girişinde yer alan dezenfekte havuzuna konulur. Her gün suyun değiştirilmesi önerilir. FEET DISINFECTANT Before entering the pool for disinfection of feet bacterias. Paketleme / 10 lt 20 lt BDF01 BDF02 SIVI ÇÖKELTİCİ Havuz suyu bünyesinde oluşan tortu, toz ve kirleri topaklayarak, havuz tabanına çökeltir. Şok kullanımda 100 m 3 su için 0,5-1,0 lt, düzenli kullanımda, haftada bir ya da iki kez 100 m 3 su için 0,5 lt kullanılır. LIQUID FLOCCULANT Used for floculation.usage for shock treatment is 0,5-1,0 lt for 100 m 3 water. Twice in one week usage is 0,5 lt for 100 m 3 water. Paketleme / 10 lt 20 lt BDC18 BDC53

7 İhtiyacınız olan ürünleri mail ile bildirip iskontolu fiyatlarımızı talep edin. pina ürünlerinde de en uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Havuz Kimyasalları BC Teknik bilgi Technical info Kod Code FİYAT PRICE EURO Paket Box PİNA KIŞ BAKIM JELİ Yoğun mavi renkli kış bakım ilacı, kış aylarında yüzme havuzunuzda kimyasal kullanımını kış mevsiminde dolu olarak bırakılan açık havuzlarda havuz kenarlarındaki yosunlaşmayı önler. PİNA WINTERISER It slows to occur algae in pool during winter. Phosphate free, high density agent. Yüksek yoğunlukta. Fosfat içermez 10 lt 20 lt BDC20 BDC54 PİNA YÜZEY TEMİZLEYİCİ Havuz fayans-cam mozaik (kaplama)yüzeyinde oluşabilecek yağ ve kirlerin neden olabileceği görüntü kirliliğini azaltmak amacıyla kullanılır. Yarı yarıya sulandırılarak fırça ile uygundıktan sonra, yüzey bol su ile yıkanmalıdır. PİNA SURFACE CLEANER Used to decrease dirty view of swimming pool surfaces. Yoğun kıvamda 10 lt. 20 lt. BDC36 BDC46 PİNA PARLATICI Yüzme havuzu sularında bulanıklık, matlık giderici olarak kullanılır. PİNA WATER POLISHER Polisher is used to made a shiny pool water. 10 lt. 20 lt. BDC37 BDC41 PİNA FİLTRE TEMİZLEYİCİ Yüzme havuzlarında filtrasyon sistemine yardımcı olarak kullanılır. Sulandırılarak filtreye döküldükten 12 saat sonra ters yıkama yapılır. Sürekli kullanıldığında kuvars kumun temizlenmesine ve filtreleme performansının artmasına yardımcı olur. PİNA SAND FILTER CLEANER It can be used to increase filtretion performance it should be used after backwash process. Sıvı 10 lt. 20 lt. BDC39 BDC42 İYON TUTUCU Sudaki kireci ve metal iyonları tutan kompleks yapıcı özellikleri, organik esaslı,klora dayanıklı bir kompleks yapıcıdır. Kireçli sularda,havuzun ve makine aksamının kireçlenmesini ve filtelerin tıkanmasını önler. Demir,bakır,mangan gibi metal iyonlarının neden olduğu sararma ve renklenmeyi önler ve giderir. PİNA ANTI ION CHEMICAL Used to control Fe, Cu or Mn metallic ions which are caused yellowish or color problems on water. Sıvı 10 lt. 20 lt. Kullanım/Usage gr/ 100m 3 BDC82 BDC83

8 SANTEM

9 SANTEM

10 SANTEM İhtiyacınız olan ürünleri mail ile bildirip iskontolu fiyatlarımızı talep edin. santem ürünlerinde de en uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz

11 SANTEM

12 İhtiyacınız olan ürünleri mail ile bildirip iskontolu fiyatlarımızı talep edin. santem ürünlerinde de en uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz

13 İhtiyacınız olan ürünleri mail ile bildirip iskontolu fiyatlarımızı talep edin. santem ürünlerinde de en uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz

14 İhtiyacınız olan ürünleri mail ile bildirip iskontolu fiyatlarımızı talep edin deep blue ürünlerinde de en uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz.

15 İhtiyacınız olan ürünleri mail ile bildirip iskontolu fiyatlarımızı talep edin deep blue ürünlerinde de en uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz.

16 İhtiyacınız olan ürünleri mail ile bildirip iskontolu fiyatlarımızı talep edin deep blue ürünlerinde de en uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz.

17 İhtiyacınız olan ürünleri mail ile bildirip iskontolu fiyatlarımızı talep edin deep blue ürünlerinde de en uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz.

18 İhtiyacınız olan ürünleri mail ile bildirip iskontolu fiyatlarımızı talep edin deep blue ürünlerinde de en uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz.

19 İhtiyacınız olan ürünleri mail ile bildirip iskontolu fiyatlarımızı talep edin deep blue ürünlerinde de en uygun fiyatlarla

20

21 İhtiyacınız olan ürünü mail ile bildirerek iskontolu fiyatlarımızı talep edin. Atlaspool ürünlerinde de en uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz.

22 İhtiyacınız olan ürünü mail ile bildirerek iskontolu fiyatlarımızı talep edin. Atlaspool ürünlerinde de en uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. havuz kimyasallarında en çok çeşit en uygun fiyat yaz-kış stoktan hemen teslim

HAVUZ SUYU OPERATÖRÜ EL KİTABI. Kerem Sabit GÖKÇEOĞLU MAKİNA MÜHENDİSİ. Kamil Safa KALAY ÇEVRE MÜHENDİSİ

HAVUZ SUYU OPERATÖRÜ EL KİTABI. Kerem Sabit GÖKÇEOĞLU MAKİNA MÜHENDİSİ. Kamil Safa KALAY ÇEVRE MÜHENDİSİ HAVUZ SUYU OPERATÖRÜ EL KİTABI Kamil Safa KALAY ÇEVRE MÜHENDİSİ Kerem Sabit GÖKÇEOĞLU MAKİNA MÜHENDİSİ HAVUZ SUYU OPERATÖRÜ KİMDİR? Sağlık Bakanlığının 15 Aralık 2011 tarihli yönetmeliğinde havuz suyu

Detaylı

STANDARTLARA UYGUN, TEMİZ, SAĞLIKLI, GÜVENİLİR HAVUZ SUYU İÇİN

STANDARTLARA UYGUN, TEMİZ, SAĞLIKLI, GÜVENİLİR HAVUZ SUYU İÇİN STANDARTLARA UYGUN, TEMİZ, SAĞLIKLI, GÜVENİLİR HAVUZ SUYU İÇİN Kullandığınız kimyasalın yalnızca en iyilerden oluştuğundan emin olmak istiyorsanız. Hangi malzemenin hangi koşullarda, ne oranda kullanılmasının

Detaylı

HAVUZ TANITIM VE KULLANIM KİTAPÇIĞI

HAVUZ TANITIM VE KULLANIM KİTAPÇIĞI HAVUZ TANITIM VE KULLANIM KİTAPÇIĞI 2 ÖNSÖZ...3 SKİMMERLİ SİSTEM NEDİR? (ÇELİK/PANEL)...4 SKİMMERLİ YÜZME HAVUZLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!...4 FİLTRASYON SİSTEMİ NEDİR? NE İŞE YARAR?...4 FİLTREMİZİN

Detaylı

HAVUZ SUYUNA KİMYASAL MADDE UYGULAMASI

HAVUZ SUYUNA KİMYASAL MADDE UYGULAMASI HAVUZ SUYUNA KİMYASAL MADDE UYGULAMASI Kaynak: Tintometer Lovibond GmbH İçindekiler : Sayfa: 1. TOPAKLAMA ( FLOKULASYON ) : 2 2. FİLİTRENİN TERS YIKANMASI : 3 3. SU DEZENFEKSİYONU : 3 4. KLOR GAZI : 4

Detaylı

ULUSAL HAVUZ ENSTİTÜSÜ TEKNİK KOMİSYONUNU ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANMIŞTIR.

ULUSAL HAVUZ ENSTİTÜSÜ TEKNİK KOMİSYONUNU ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANMIŞTIR. TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI HAVUZ TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU NOTLARI MİEM ULUSAL HAVUZ ENSTİTÜSÜ TEKNİK KOMİSYONUNU ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANMIŞTIR. E.ERKOÇ Güncelleme Mayıs 2007 HAVUZ

Detaylı

SEMİNER KULLANICI EĞİTİM SEMİNERİ 2006 ADRAMİS TERMAL OTEL EDREMİT

SEMİNER KULLANICI EĞİTİM SEMİNERİ 2006 ADRAMİS TERMAL OTEL EDREMİT SEMİNER KULLANICI EĞİTİM SEMİNERİ 2006 ADRAMİS TERMAL OTEL EDREMİT YÜZME HAVUZU KULLANMI Kent yaşamının verdiği dayanılmaz stres sonucu, her gelir grubundan insan için tatil yapma, kent dışında dinlenme

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 11899 Nisan 2007 (TS 11899: 2000 + T1: 2003 dahil) 2.Baskı ICS 03.080.30; 13.060.99 YÜZME HAVUZLARI SUYUN HAZIRLANMASI, TEKNİK YAPIM, KONTROL, BAKIM VE İŞLETMESİ İÇİN

Detaylı

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Hakan Kaplan; Çevre Müh. TTMD Üyesi ÖZET H zl teknolojik ve endüstriyel geliflme,çarp k kentleflme, geleneksel yaflam tarz n n de iflmesi gibi faktörler

Detaylı

İçme ve Kullanma Sularının Arıtılması ve Dezenfeksiyonu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, SAMSUN

İçme ve Kullanma Sularının Arıtılması ve Dezenfeksiyonu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, SAMSUN İçme ve Kullanma Sularının Arıtılması ve Dezenfeksiyonu Doç. Dr. Ahmet Tevfik SÜNTER Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, SAMSUN Su 2 hidrojen ve 1 oksijen atomunun birleşmesinden

Detaylı

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ TS 11899

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ TS 11899 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ TS 11899 YÜZME HAVUZU SUYUNUN HAZIRLANMASI, TEKNİK YAPIM, KONTROL, BAKIM ve İŞLETMESİ İÇİN GENEL KURALLAR NİSAN 2000 Bu standart; TSE Teknik kurulunun 25 Nisan 2000 tarihli

Detaylı

Kemisan Su ve Atıksu Dezenfeksiyon Teknolojileri. HypoX HYPO/KLOROZON. Klor-Oksijen bazlı Dezenfektan üretimi

Kemisan Su ve Atıksu Dezenfeksiyon Teknolojileri. HypoX HYPO/KLOROZON. Klor-Oksijen bazlı Dezenfektan üretimi Page0 HypoX HYPO/KLOROZON Klor-Oksijen bazlı Dezenfektan üretimi Page1 İçindekiler Sayfa - HypoX Hakkında----------------------------------------------------------------- 3 - Gaz Klor/SuReaksiyonları--------------------------------------------------------

Detaylı

Kimya Her Yerde. Ünite

Kimya Her Yerde. Ünite Ünite 4 Kimya er Yerde Su ve ayat 208 azır Gıdalar ve Temizlik Malzemeleri 224 Polimerler, Kozmetikler, İlaçlar, Kırtasiye Malzemeleri 242 Sanayide Kimya 260 Çevre Kimyası 276 ÜNİTE - 4 KİMYA ER YERDE

Detaylı

İÇME-KULLANMA SULARINDA Kİ TEMEL NİTELİKLER TABLO 1. En fazla bulunabilecek miktar. İzin verilen miktar A) ZEHİRLİ MADDELER

İÇME-KULLANMA SULARINDA Kİ TEMEL NİTELİKLER TABLO 1. En fazla bulunabilecek miktar. İzin verilen miktar A) ZEHİRLİ MADDELER SU NEDİR? Dünyamızda yaşamın temel taşlarından biridir su. Su aynı zamanda maddenin 3 halinde bulunabilen tek maddedir.tüm değerlendirmeler su üzerinden yapılmaktadır. Gerek insan yaşamı için olsun, gerekse

Detaylı

(İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI)

(İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI) KLORLAMA REHBERİ (İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI) Uzm. Dr. Recai OĞUR Doç. Dr. Ömer Faruk TEKBAŞ Prof. Dr. Metin HASDE Gülhane Askeri Tıp Akademisi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Ankara 2004 İÇİNDEKİLER

Detaylı

1 AFM ile filtrasyon 2 APF ve ZPM ile koagülasyon ve flokülasyon 3 ACO ve ZPM ile katalitik oksidasyon APF AFM ACO ZPM ZPM. Besgo.

1 AFM ile filtrasyon 2 APF ve ZPM ile koagülasyon ve flokülasyon 3 ACO ve ZPM ile katalitik oksidasyon APF AFM ACO ZPM ZPM. Besgo. DAISY Dryden Aqua integrated System Kristal berraklığında sağlıklı yüzme havuzu suyu için Doğa ile uyum içinde yenilikçi teknoloji Havuzlar için DAISY filtrasyon sistemi 2 1 3 Frekans kontrollü pompa APF

Detaylı

PROSES Ticaret, İmalat, Mühendislik

PROSES Ticaret, İmalat, Mühendislik - T.İ.M. Sayfa : 1 / 18 SU KİMYASI, SUDAKİ SAFSIZLIKLAR VE SUYUN ARITILMASI A. SU KİMYASI ve SUDAKİ SAFSIZLIKLAR Su kimyası, suyun arıtılması ve deiyonize su elde edilmesiyle ilgili karşılaşabileceğimiz

Detaylı

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi PM4WAT Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1 Yazar: Türkçe Tercüme: CANaH Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Selçuk Toprak Doç. Dr. A. Cem Koç Bu projeye

Detaylı

SU HERŞEYİN BAŞLANGICIDIR

SU HERŞEYİN BAŞLANGICIDIR SU HERŞEYİN BAŞLANGICIDIR KULLANIM TALİMATLARI ÜRÜN BİLGİLERİ SU BÜTÜN CANLILARIN TEMEL TAŞI! Bitkiler, hayvanlar ve de biz insanlar, milyonlarca yıl önce, sudan doğduk. Bahçe, süs ve yüzme göletleri ile

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU

SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU 850CK0013 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Prof.Dr. Hulusi BARLAS

Prof.Dr. Hulusi BARLAS STANBUL ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS TEZ LAÇ ENDÜSTR S ATIKSULARINDA FENTON PROSES LE RENK VE KO G DER M Çevre Müh. N.Didem SERT Çevre Mühendisli i Anabilim Dal Dan man Prof.Dr. Hulusi

Detaylı

YAĞ SÖKÜCÜLER. Konsantre Su Bazlı Yağ Sökücü. RESOLVER -EX Konsantre Su Bazlı Yağ Sökücü. Alkali Toz Yağ Alma Ürünü

YAĞ SÖKÜCÜLER. Konsantre Su Bazlı Yağ Sökücü. RESOLVER -EX Konsantre Su Bazlı Yağ Sökücü. Alkali Toz Yağ Alma Ürünü YAĞ SÖKÜCÜLER RESOLVER Yüksek Konsantre Su Bazlı Yağ Sökücü Su ile karıştırılarak kullanılan güçlü yağ sökücüdür. Tüm sanayi yağları üzerinde etkili ve hızlı sonuç verir. Katı yağlar, gıda yağları, gres

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

Sayfa 1 25.09.2007 BUHAR ÜRETMEK İÇİN KULLANILAN HAMMADDE, SU SU NEDEN EŞİ BULUNMAZ BİR KAYNAKTIR?

Sayfa 1 25.09.2007 BUHAR ÜRETMEK İÇİN KULLANILAN HAMMADDE, SU SU NEDEN EŞİ BULUNMAZ BİR KAYNAKTIR? Sayfa 1 25.09.2007 BUHAR ÜRETMEK İÇİN KULLANILAN HAMMADDE, SU SU NEDEN EŞİ BULUNMAZ BİR KAYNAKTIR? Su normal sıcaklıkta maddenin üç halinde (katı, sıvı ve gaz) bulunabilen tek maddedir. Aynı derecede ısıyı

Detaylı

Açık Çevrimli Soğutma Sistemlerinde (AÇSS) Bakım ve Dezenfeksiyon

Açık Çevrimli Soğutma Sistemlerinde (AÇSS) Bakım ve Dezenfeksiyon Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 88, s. 35-39, 2005 Açık Çevrimli Soğutma Sistemlerinde (AÇSS) Bakım ve Dezenfeksiyon C. Yüce KAYABEK* A. Şinasi YILDIRIM** Funda ĐNCE*** Özet Açık çevrimli soğutma sistemlerinin

Detaylı

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MUZAFFER SÖZER YÜKSEK LİSANS TEZİ (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI 1. İÇME SULARININ ARITIMI 1.1. İçme Sularının Özellikleri İçme ve kullanma sularında istenilen ve istenmeyen özellikleri beş grupta toplamak mümkündür. a) Su,

Detaylı

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI 1. İÇME SULARININ ARITIMI 1.1. İçme Sularının Özellikleri İçme ve kullanma sularında istenilen ve istenmeyen özellikleri beş grupta toplamak mümkündür. a) Su,

Detaylı

Size sadece en iyi yararı sağlayacak doğal çözüm Sistem ve Ürün Tanımları sayfa 1/3

Size sadece en iyi yararı sağlayacak doğal çözüm Sistem ve Ürün Tanımları sayfa 1/3 Sistem ve Ürün Tanımları sayfa 1/3 Kuluçkahane ve Havuzlar için Ticari Amaçlı BACTIVATOR D Bacta-Pur, BACTIVATOR D & ECOPROBIOTICS, Aquasearch Kanada Ltd.Şti nin ruhsatı altında kullanılan ticari markalardır.

Detaylı

17. Noniyonik yüzey aktif maddeler, çözücüler, konservan maddeler, boya ve parfüm içermeli.

17. Noniyonik yüzey aktif maddeler, çözücüler, konservan maddeler, boya ve parfüm içermeli. 1.GENEL TEMİZLİK MADDESİ ( YÜZEY VE WC ) DEZENFEKTANLI 1. Genel amaçlı yüzeylerde güvenli temizlik sağlamalıdır. 2. Ferah kokulu ve dezenfektanlı olmalıdır. 3. Zor kirlerin ve yağların sökülmesini sağlamalıdır.

Detaylı