İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız."

Transkript

1 UMS 24 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) İlişkili Taraflar İle İlgili Açıklamalar Kontrol listesinin bu kısmı ilişkili taraflar ve söz konusu taraflarla olan işlemlerin belirlenmesine yöneliktir. Bu standardın temel konusu tüm ilişkili tarafların belirlenmesidir. Bu standardın amacı, bir işletmenin finansal durumunun ve faaliyet sonuçlarının, ilişkili tarafların mevcudiyeti ile ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler ve mevcut bakiyelerden etkilenebileceği olasılığına dikkat çekmek için, işletmenin mali tablolarının gerekli açıklamaları içermesini sağlamaktır. İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız. İşletme, UMS 24 standardının gerekliliklerini göz önünde tutarak aşağıdakileri uygulamak zorundadır: a) ilişkili taraf ilişkilerinin ve işlemlerinin belirler; b) işletme ile ilişkili taraf arasındaki mevcut bakiyeleri belirler; c) (a) ve (b) maddelerindeki kalemlerin açıklanmasının gerekli olduğu koşulları saptar; ve d) ilgili kalemlere ilişkin yapılacak açıklamaları belirler. Bu Standart, ilişkili taraflarla olan işlemlerin ve mevcut bakiyelerin, UMS 27 Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar standardına göre, bir ana ortaklık, ortak girişimci ya da yatırımcı tarafından sunulan bireysel mali tablolarda açıklanmasını öngörür. UMS 24.9(a)(i) UMS 24.9(a)(i) UMS 24.9(a)(ii) UMS 24.9(a)(iii) Bir grup içindeki diğer işletmelerle olan işlemler ve mevcut bakiyeler, işletmenin mali tablolarında açıklanır. Grup içi ilişkili taraf işlemleri ve mevcut bakiyeler ilgili grubun konsolide mali tablolarının hazırlanmasında elimine edilir. İlişkili tarafların tanımlanması Bir tarafın bir işletme ile ilişkili sayılabilmesi için, söz konusu tarafın doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla, işletmeyi kontrol etmesi, işletme tarafından kontrol edilmesi ya da işletme ile ortak kontrol altında bulunması gerekir. Açıklama: Buna, ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı iş dalındaki bağlı ortaklıklar dahildir. Bir tarafın bir işletme ile ilişkili sayılabilmesi için, söz konusu tarafın doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla, işletme üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması gerekir. Bir tarafın bir işletme ile ilişkili sayılabilmesi için, söz konusu tarafın doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla, işletme üzerinde ortak kontrole sahip olması gerekir.

2 UMS 24.9(b) UMS 24.9(c) UMS 24.9(d) UMS 24.9 UMS 24.9(e) UMS 24.9 Bir tarafın bir işletme ile ilişkili sayılabilmesi için tarafın, işletmenin bir iştiraki olması gerekir (UMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar standardında tanımlandığı gibi). Bir tarafın bir işletme ile ilişkili sayılabilmesi için tarafın, işletmenin ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması gerekir (UMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar standardına bakınız). Bir tarafın bir işletme ile ilişkili sayılabilmesi için tarafın, işletmenin veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması gerekir. Açıklama: Kilit yönetici personel, işletmenin herhangi bir yöneticisi de dahil olmak üzere, faaliyetlerini planlama, yönetme ve kontrol etme yetki ve sorumluluğuna doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olan kişilerdir. Bir tarafın bir işletme ile ilişkili sayılabilmesi için tarafın, bu standardın 9(a) ile 9(d) arasındaki paragraflarda (yukarıya bakınız) bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması gerekir. Açıklama: Bir bireyin yakın aile üyeleri: İşletme ile ilgili işlemler üzerinde etkisi olabilecek ya da işlemlerden etkilenebilecek aile bireyleridir. Yakın aile üyeleri aşağıda tanımlanmıştır (liste çok ayrıntılı değildir): bireyin eş ve çocukları, bireyin eşinin çocukları, ve UMS 24.9(f) UMS 24.9(g) UMS bireyin ya da bireyin eşinin bakmakla yükümlü oldukları kişiler. Bir tarafın bir işletme ile ilişkili sayılabilmesi için tarafın; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya bu standardın 9(a) ile 9(e) arasındaki paragraflarda (yukarıya bakınız) bahsedilen herhangi bir bireyin doğrudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip olduğu bir işletme olması gerekir. Bir tarafın bir işletme ile ilişkili sayılabilmesi için tarafın, işletmenin ya da işletme ile ilişkili taraf olan bir işletmenin çalışanlarına işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda planlarına sahip olması gerekir. Açıklamalar: 1. Her olası ilişkili taraf ilişkisi değerlendirilirken ilişkinin özü dikkate alınır, sadece yasal şekle bakılmakla yetinilmez.

3 UMS Bu Standart kapsamında, aşağıdakiler ilişkili taraf olmak zorunda değildir: iki işletmenin, ilişkili taraf tanımında belirtilen UMS 24 ün 9(d) ve 9(f) paragrafları (yukarıya bakınız) kapsamında olmayan, sadece ortak bir yöneticiye ya da kilit yönetici personelinin başka bir üyesine sahip olması; iki ortak girişimcinin sadece bir iş ortaklığı üzerinde müşterek kontrolü paylaşmaları; finansman sağlayanlar, sendikalar, kamu hizmeti şirketleri, ve devlet makamları ve kurumlarından, işletme ile sadece olağan iş ilişkileri içerisinde olanlar (işletmenin serbest hareket etmesini etkileyebilecek ya da karar alma sürecine dahil olabilecek olsa da); bir işletmenin önemli hacimde işlem yaptığı bir müşteri, tedarikçi, acente, dağıtımcı ya da genel mümessili (sadece bu işlemlerden kaynaklanan ekonomik bağımlılık nedeniyle). İlişkili taraf açıklamaları Ana ortaklık ve nihai kontrol gücüne sahip tarafa ilişkin açıklama UMS İşletme, ana ortaklığının ve eğer farklıysa nihai kontrol gücüne sahip tarafın adını açıklamalıdır. UMS Açıklama: Ana ortaklıklar ve bağlı ortaklıkları arasındaki ilişkiler, aralarında işlem olup olmadığına bakılmaksızın açıklanır. UMS İşletmenin ne ana ortaklığının ne de nihai kontrol gücüne sahip tarafın kamuya açıklamak üzere mali tablo hazırlamıyor olması durumunda, kamuya açıklanmak üzere mali tablo oluşturan ikincil ana ortaklığın adı açıklanır. UMS Açıklama: İkincil ana ortaklık, gruptaki en yakın ana ortaklığın üzerinde olan ve kamuya açıklanmak üzere konsolide mali tablo hazırlayan ilk ana ortaklıktır. UMS Mali tablo kullanıcılarının ilişkili taraf ilişkilerinin işletme üzerindeki etkisi hakkında bir fikir sahibi olmalarını sağlamak için, ilişkili taraflar arasında işlem olup olmadığına bakılmaksızın, kontrolün var olduğu ilişkili taraf ilişkileri açıklanmalıdır. UMS Açıklama: Ana ortaklıklar ve bağlı ortaklıklar arasındaki ilişkili taraf ilişkisinin tespiti, bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek kontrol edilen işletmelere yapılan önemli yatırımların uygun şekilde listelenip açıklanmasını gerektiren UMS 27 Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar, UMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar ve UMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar standartlarında açıklanması gereken hususlara ek bir açıklama niteliğindedir.

4 UMS UMS 24.9 Kilit yönetici personeline ödenen ücretler İşletme, kilit yönetici personeline ödenen toplam ücreti kamuya açıklamalıdır: Açıklamalar: 1. Üst düzey yönetici personeli için yukarıdaki tanıma bakınız. 2. Tazminat, UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler standardına tabi olanlar dahil olmak üzere, çalışanlara sağlanan bütün faydaları içerir (UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar standardında tanımlandığı gibi). Çalışanlara sağlanan faydalar, işletmeye sunulan hizmetler karşılığında işletme tarafından ya da işletme adına ödenen, ödenecek olan ya da sağlanan her türlü faydalardır. Ayrıca işletme ile ilgili ana ortaklık adına yapılan ödemeleri de içermektedir. Tazminat aşağıdakileri içerir: ücret, maaş, sosyal güvenlik yardımı, ücretli yıllık izin, ücretli hastalık izni, kârdan verilen paylar, ikramiyeler gibi fiilen çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar (eğer dönem sonundan itibaren on iki ay içinde ödenecekse) ile fiilen çalışanlara sağlanan parasal olmayan faydalar (sağlık imkanları, barınma, taşıt ve bedelsiz ya da indirimli sağlanan mal ya da hizmetler gibi); emeklilik, diğer emeklilik faydaları, işten ayrılma sonrası hayat sigortası ve sağlık imkanları gibi işten ayrılma sonrası sağlanan faydalar; uzun vadeli hizmet izni ya da ücretli izin, jübile veya diğer uzun süreli hizmete bağlı faydaları, uzun vadeli iş görememezlik faydaları ve dönem sonundan itibaren on iki ay içinde tamamı ödenmeyecek olan kârdan verilen paylar, ikramiyeler ve ertelenmiş tazminatı içeren, çalışanlara sağlanan diğer uzun vadeli faydalar; işten ayrılma tazminatı; ve UMS 24.16(a) UMS 24.16(b) UMS 24.16(c) UMS 24.16(d) UMS 24.16(e) hisse bazlı ödemeler. İşletme, kilit yönetici personele ödenen toplam ücret ve benzeri faydaları aşağıdaki her bir kategori için açıklamalıdır: a) çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar; b) işten ayrılma sonrası faydalar; c) diğer uzun vadeli faydalar; d) işten ayrılma tazminatı; ve e) hisse bazlı ödemeler.

5 UMS İlişkili taraflar arasında yapılan işlemler İlişkili taraflar arasında işlemlerin gerçekleşmesi durumunda işletme aşağıda belirtilenleri açıklamalıdır; a) ilişkili taraf ile olan ilişkinin niteliği, ve UMS UMS 24.17(a) UMS 24.17(b) UMS 24.17(c) UMS 24.17(d) UMS 24.18(a) UMS 24.18(b) UMS 24.18(c) UMS 24.18(d) UMS 24.18(e) UMS 24.18(f) UMS 24.18(g) UMS b) ilişkinin mali tablolar üzerindeki muhtemel etkisini ortaya koymak üzere işlemler hakkındaki bilgiler ile mevcut bakiyeleri. Açıklama: Açıklama gerektiren bu hususlar, bu standardın 16. paragrafı (yukarıya bakınız) kapsamında açıklanması gereken kilit yönetici personelin ücret ve benzeri menfaatlerine ilişkin konulara ek olarak düzenlenmiştir. İlişkili taraflar arasında yapılan işlemler ve mevcut bakiyeler ile ilgili açıklamalar en az aşağıdaki hususları içermelidir: a) işlemlerin tutarı; b) mevcut bakiyeler ve: i) işlemlerin koşul ve durumları, teminat altına alınmış olup olmadıkları ve ödeme için belirlenen karşılığın niteliğ;, ve ii) verilen veya alınan garantilerin ayrıntıları; c) mevcut bakiyelerle ilgili şüpheli alacak karşılıkları;ve d) dönem içinde ilişkili taraflardan olan şüpheli alacaklarla ilgili olarak mali tablolara yansıtılan giderler. Bu standardın 17. paragrafı (yukarıya bakınız) uyarınca yapılması öngörülen açıklamalar aşağıda belirtilen kategoriler itibariyle ayrı ayrı yapılır: a) ana ortaklık, b) işletme üzerinde müşterek kontrol gücüne ya da önemli etkiye sahip bulunan işletmeler, c) bağlı ortaklıklar, d) iştirakler; e) işletmenin ortak girişimci konumunda olduğu iş ortaklıkları, f) işletmenin ya da ana ortaklığının üst düzey yönetici personeli, ve g) diğer ilişkili taraflar. Açıklamalar: 1. UMS 24 ün 18. paragrafında (yukarıya bakınız) açıklanması öngörülen ilişkili taraflara borçların ve ilişkili taraflardan alacakların farklı kategorilerde sınıflandırılması, UMS 1 Mali Tabloların Sunumu standardında yer alan bilançoda ya da dipnotlarda sunulacak bilgilere ilişkin hükümlerin bir uzantısı niteliğindedir. Kategoriler, ilişkili taraf bakiyeleri ile ilgili daha kapsamlı analiz yapılmasını sağlamak üzere genişletilir ve ilişkili taraflarla olan işlemlere uygulanır.

6 UMS İlişkili taraf ile yapılmış olmaları durumunda açıklanması gereken işlemlere ilişkin örneklere aşağıda yer verilmiştir: mal alım ve satımı (mamul ya da yarı mamul), maddi duran varlık ve diğer varlıkların alım ve satımı, hizmet sunumu ve alımı, kiralamalar, araştırma ve geliştirme transferleri, lisans anlaşmaları kapsamında yapılan transferler, finansman anlaşmaları kapsamında yapılan transferler (nakdi ya da gayri nakdi krediler ve özkaynak katılımları dahil olmak üzere), teminat veya kefalet karşılıkları, ve işletme adına veya işletme tarafından başka bir taraf adına borçların ödenmesi. UMS UMS Ana ortaklık ya da bağlı ortaklığın, grup işletmeleri ile birlikte riskin paylaşıldığı tanımlanmış fayda esaslı bir plana katılımı, ilişkili taraflar arasında yapılmış bir işlem olarak kabul edilir (UMS 19 un 34B paragrafına bakınız). İlişkili taraf işlemlerine ilişkin koşulların, piyasa şartlarında emsal bedele göre olan işlemlerin koşullarına denk olduğunun kamuya açıklanması, yalnızca bu şartların doğrulanabilir olduğu durumlarda yapılır. Benzer nitelikli kalemler, işletmenin mali tabloları üzerindeki etkilerinin anlaşılması için ayrıca açıklanmalarının gerektiği durumlar hariç olmak üzere, toplu olarak açıklanabilir.

TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Pınar Güleç, Müdür - Denetim P. 1 TMS 24 ün amacı temel olarak: İşletmenin finansal durumu ile kâr veya zararının, ilişkili tarafların

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası UMS 34 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 1.3 Ara Dönem Finansal Raporlama Kontrol listesinin bu kısmı ara dönem finansal raporlamaya ilişkin muhasebeleştirmeyi belirleyen

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

2.İLİŞKİLİ TARAF VE İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

2.İLİŞKİLİ TARAF VE İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNİN ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI VE SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ASSESSMENT OF RELATED PARTY TRANSACTIONS IN TERMS OF INTERNATIONAL AUDITING

Detaylı

4.9. İlişkili Taraflar

4.9. İlişkili Taraflar 4.9. İlişkili Taraflar HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Süleyman UYAR Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: İlişkili taraf kavramını açıklayabilecek, İlişkili

Detaylı

TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ (a) TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması UFRS 1 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UFRS 1.20A UFRS 1.25B Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Kontrol listesinin bu kısmı, bir işletmenin

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na Göre Hazırlanmış Örnek Konsolide Finansal Tablolar 2013

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na Göre Hazırlanmış Örnek Konsolide Finansal Tablolar 2013 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na Göre Hazırlanmış Örnek Konsolide Finansal Tablolar 2013 Giriş Bu yayın, üretim, toptan ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren Örnek A.Ş. nin Uluslararası

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen ve Uluslararası

Detaylı

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 2012-2011-2010-2009 Hesap Dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara Đlişkin Dipnotlar Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim

Detaylı

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282 09 46 Web

Detaylı

UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ

UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 38, başka bir Standartta özel hüküm bulunmayan maddi olmayan duran varlıklarla ilgili muhasebeleştirme yöntemlerini belirleyen Uluslararası Muhasebe

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

Konsolidasyon: tek bir kontrol modeli

Konsolidasyon: tek bir kontrol modeli UFRS Bülten Temmuz 2012, Sayı 1 Konsolidasyon: tek bir kontrol modeli Our forthcoming publication First Impressions: IFRS 10 Consolidated UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar konsolide edilmesi gereken

Detaylı

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ ÖZEL DURUMLAR REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 3 II. İÇSEL BİLGİLER... 3 1. İÇSEL BİLGİ NEDEN AÇIKLANMALIDIR?... 3 2. İÇSEL BİLGİ NEDİR?... 3 2.1. Bilginin Niteliklerinin Belirli Olması... 4 2.2.

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLAR İÇİN HAZIRLANACAK AKTÜERYA RAPORUNA VE AKTÜERYAL HESAPLAMALARDA KULLANILACAK VARSAYIMLARA İLİŞKİN REHBER

DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLAR İÇİN HAZIRLANACAK AKTÜERYA RAPORUNA VE AKTÜERYAL HESAPLAMALARDA KULLANILACAK VARSAYIMLARA İLİŞKİN REHBER DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLAR İÇİN HAZIRLANACAK AKTÜERYA RAPORUNA VE AKTÜERYAL HESAPLAMALARDA KULLANILACAK VARSAYIMLARA İLİŞKİN REHBER 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu rehberin amacı, üye, çalışan veya

Detaylı

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖ EMĐ E ĐLĐŞKĐ FĐ A SAL TABLOLARLA ĐLGĐLĐ BAĞIMSIZ DE ETĐM RAPORU Kent Gıda Maddeleri

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ Yusuf Kaçar 1 0.ÖZET Çok uluslu şirketlerin yapısı gereği ülkelerin ekonomilerine olumlu katkıları yanında

Detaylı

İçindekiler GİRİŞ Öğrenim çıktıları IFRS for SMEs Hükümlere giriş HÜKÜMLER VE ÖRNEKLER Bu bölümün kapsamı Muhasebe politikalarının seçimi ve uygulanması Muhasebe politikalarının tutarlılığı Muhasebe politikalarındaki

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ Dr. TUBA ŞAVLI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 1974 yılında 1 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardının (UMS) Muhasebe Politikalarının Açıklanması

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı