Rüya Kaç saniye sürer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Rüya Kaç saniye sürer"

Transkript

1

2 Rüya Kaç saniye sürer Bilim adamlar rüyan n süresi üzerinde kesin bir sonuca varamad lar. Bir k sm birkaç saniye sürdüünü iddia ederken baz lar da saatlerce devam eden rüyalar n mevcut olduu fikrinde srar etmekteydiler. Bu tart malar devam ederken, Dr. B. Klein ad nda Amerikal bir bilim adam yard mc lar ile birlikte hummal çal malara koyuldu. Gönüllü olarak seçtii baz kimseleri hipnotize ederek uyuttu. Belli bir süre sonra uyand r p rüyalar n dinledi. Neticede, bir rüyan n yirmi saniyeyi geçmeyecek kadar k sa sürdüünü tespit etti. &in enteresan taraf uydu ki ; uyand rd gönüllüler üç be saniye süren rüyalar n saatlerce anlatabiliyorlard. Hatta bir k sm n n rüyas yaz lsa ortaya kal nca bir macera roman ç kabilirdi. Dr. Klein y lmadan tecrübelerini sürdürdü. Bu i üzerinde sarf ettii pek çok mesai sonunda vard netice; en uzun rüyan n doksan saniyeyi geçirmedii idi. Bu konudaki çal malar n ard arkas kesilmedi. Chicago Üniversitesi uzmanlar ndan Dr. Kleitman ve örencisi Aserinsky 1953 y l nda geni çapta çal malara balad lar. Objektif deneylerini daha sonra nörofizyolojik sahada devam ettirdiler. Dr. Kleitman otuz y ldan beri kendisini rüyadan mahrum etme denemeleri yapmaktayd. Fakat hiç bir zaman bir haftadan fazla tahammül gösterememiti. Otuz y ll k çal mas arad sonucu vermeyince bakalar üzerinde deiik denemeler yapmaya balad. Deneyin sonunda, rüya esnas nda k sa ve uzun süren süratli göz hareketlerine ahit oldu. Denemeye tabi tuttuu kimseleri, göz hareketlerinin balad ve bittii devrenin muhtelif bölümlerinde uyand rd. Böylece her defas nda kiilerin rüya görmekte olduunu örenmi oldu. Bu tespitin doruluunu ilim çevrelerine delilleriyle sunmak gereini duydu. Ömrü boyunca hiç rüya görmediklerini iddia eden kimseleri toplay p onlar üzerinde tecrübeler yapt. Göz hareketlerinin balad anda uyand rd bu kimseler hayret ve ak nl k içinde ilk defa rüya gördüklerini söylediler. Dr. Kleitman bundan u sonucu ç kard. Herkes rüya görmekte, fakat baz kimseler rüyalar n hat rlayamamaktad r. Rüyan n objektif olarak en kuvvetli delili ise uyumakta olan kimsenin süratli göz hareketleridir. Rüya ile Amel edilir mi? &nsan n sorumlu olduu saha vard r. Bu da uyan kl k halidir. Yani insan uyan kl k halinde sorumludur, uyan kl k haricinde uyku ve bayg nl k gibi yapt ilerden sorumlu tutulmam t r. Dolay s yla insan rüyas nda yapt i ve davran lardan, söyledii sözlerden sorumlu deildir. Hatta bir insan rüyas nda dinden ç kacak kelimeler söylese dinden ç km say lmaz. Konuya bu aç dan bakt m zda ister olumlu ister olumsuz manada rüyalarla gelen haberler objektif bir deer ifade etmez. Balay c bir delil kabul edilemez. Rüya yorumunda rüyan n iyi ve isabetli yorumlanmas esast r. Bundan dolay da ruya yorumlayacak kiinin ehil olmas artt r. Rüyada Kur an ve Sünnete ayk r,ters bir durum olduu takdirde bununla amel edilmesi mümkün deildir. Mesela rüyan zda size bir insan öldürmeniz emrediliyorsa veya intihar etmeniz isteniyorsa bununla amel etmek söz konusu olamaz. Çünkü bir insan öldürmek ve intihar etmek Kur an- Kerimde ve Sünnette haram k l nm t r. Bu rüyay bir insan defalarca ayn ekilde görse yine de gördüü rüyayla amel edemez ve Kuran ve Sünnet d na ç kamaz. Kuran ve sünnette tespit edilen hükümler dorultusunda amel etmek zorundad r. Bu gibi örnekleri çoaltmak mümkündür. Bununla beraber, rüyalar n mübah meselelerde, rüyay görene münhas r kalmak art yla, yönlendirici bir fonksiyonunun olduu

3 da kabul edilebilir. Yaln z bunun bile Kur an ve sünnette ictihad edilerek ç kar lm bir hüküm ölçüsünde a rl n n olduu söylenemez. Rüyalar kayt edilebilir mi? RÜYA ELEKTRON&K C&HAZLARLA TESB&T ED&LEB&B&L&R M&? Dr. Kleitman, uykular n müahede alt nda tuttuu kimselerin (EEG) elektroensefalogranik ve (EKG) elektrokardiagramlar n cihazlarla tespite balad. Bu çal malar n sonucunda; rüyan n varl na delil olarak gösterdii göz hareketlerine, heyecana bal kalp at lar n da ilave etmi oldu. EEG nin verdii sonuç oldukça dikkat çekiciydi. Rüyan n balad andan itibaren, a r bir ahenk içinde devam eden uyku halini gösteren çizgiler ritmik bir hal al yor, uyan kl k halindeki ekilleriyle cihaz n ka t eridi üzerine kaydoluyordu. Sekiz kii üzerinde yap lan bu deneyler on gün devam etti. Her defas nda elektronik cihaz n kaydettii eri bürü çizgiler dikkatle incelendi. Ve u sonuca var ld : Rüya, uykunun yüzde yirmilik bir bölümünü tekil etmektedir. Bu durumda ; sekiz saat uyuyan bir insan n uykusunun ilk saati a r ve rüyas z geçmektedir. Bundan sonraki on dakika içinde rüya görülmekte ve sonra yine bir buçuk saat sürecek a r uyku devresi balamaktad r. Sonra yirmi dakikal k bir rüya ve yine bir buçuk saatlik a r uyku... Uykunun bundan sonraki k sm nda ise otuz dakikal k bir rüya fasl daha vard r. Nihayet yine uyku ve onu da uyanma takip eder. Rüya ve slam &slam âlimlerinden baz lar rüyan n, rüya melekleri taraf ndan gösterildiine inan rlar. Bunun da insana rüyas nda refâkat eden rüya meleklerinin, insan ruhuna refâkat ederek deiik yerlere götürülüp gezdirilmesi eklinde olduunu söylerler. Bu seyahat s ras nda ruhun gördüü olaylar, ak l veya zihin olarak tabir edilen haf za taraf ndan kaydedilir, sonra yeri ve zaman geldikçe veya uyand ktan sonra bir ekilde hat rlan r. Rüya hakk nda hemen herkes bir eyler söylemi ve özellikle &slam alimleri, rüya tabircileri ve filozoflara var ncaya kadar herkes, rüya üzerine deiik yorumlar yapm lard r. Burada Risale-i Nur külliyat ndan Mektubat isimli eserde geçen ve üstat Bediüzzaman n naklettii güzel bir rüyay ve rüyalara ait baz ilmi gerçekleri ifade eden bir bölümü nakletmek yerinde olacakt r. Eöyle ki: Bir zaman kalp ehli iki çoban varm. Kendileri aaç kâsesine süt sa p yanlar na b rakt lar. Kaval tabir ettikleri düdüklerini, o süt kâsesi üzerine uzatm lard. Birisi Uykum geldi. deyip yatar. Uykuda bir zaman kal r. Ötekisi yatana dikkat eder, bakar ki; sinek gibi bir ey, yatan n burnundan ç k p, süt kâsesine bak yor ve sonra kaval içine girer, öbür ucundan ç kar gider, bir geven alt ndaki delie girip kaybolur. Bir zaman sonra yine o ey döner, yine kavaldan geçer, yatan n burnuna girer; o da uyan r. Der ki: Ey arkada! Acayip bir rüya gördüm. O da der: Allah hay r etsin, nedir? Der ki: Sütten bir deniz gördüm. Üstünde acayip bir köprü uzanm. O köprünün üstü kapal, pencereli idi. Ben o köprüden geçtim. Bir meelik gördüm ki, balar hep sivri. Onun alt nda bir maara gördüm, içine girdim, alt n dolu bir hazine gördüm. Acaba tabiri nedir? Uyan k arkada dedi: Gördüün süt denizi, u aaç

4 çanakt r. O köprü de, u kaval m zd r. O ba sivri meelik de u gevendir. O maara da, u küçük deliktir. &te kazmay getir, sana hazineyi de göstereceim. Kazmay getirir. O gevenin alt n kazd lar, ikisini de dünyada mesut edecek alt nlar buldular. &te yatan adam n gördüü dorudur, doru görmü, fakat rüyada iken ihatas z olduu için tabirde hakk olmad ndan, âlem-i maddî ile âlem-i manevîyi birbirinden fark etmediinden, hükmü k smen yanl t r ki, Ben hakikî maddî bir deniz gördüm. der. Fakat uyan k adam, âlem-i misal ile âlem-i maddîyi fark ettii için tabirde hakk vard r ki, dedi: Gördüün dorudur, fakat hakikî deniz deil; belki u süt kâsemiz senin hayaline deniz gibi olmu, kaval da köprü gibi olmu ve hakeza... Demek oluyor ki; âlem-i maddî ile âlem-i ruhanîyi birbirinden fark etmek lâz m gelir. Birbirine kar t r lsa, hükümleri yanl görünür. Meselâ: Senin dar bir odan var; fakat dört duvar n kapayacak dört büyük âyine konulmu. Sen içine girdiin vakit, o dar oday bir meydan kadar geni görürsün. Eer desen Odam geni bir meydan kadar görüyorum, doru dersin. Eer Odam bir meydan kadar genitir diye hükmetsen, yanl edersin. Çünkü âlem-i misali, alemi hakikiye kar t r rs n. Kuran da Rüya Enfal Suresi 43. Ayet Hani Allah, sana rüyandan onlar az gösteriyordu; eer sana onlar aç k gösterseydi, korkacak ve kumanda da tart acakt n z. Fakat Allah, selamete balad ; çünkü O, bütün sinelerin özünü bilir. Yusuf Suresi 4. Ayet Bir vakit Yusuf babas na: Babac m, ben rüyada onbir y ld zla günei ve ay gördüm. Gördüm ki, onlar bana secde ediyorlar. dedi. Yusuf Suresi 5. Ayet Babas : Yavrum, rüyan kardelerine anlatma, sonra sana bir tuzak kurarlar; çünkü eytan, insana belli bir dümand r. Yusuf Suresi 36. Ayet Onunla birlikte zindana iki delikanl daha girdi. Birisi: rüyada kendimi arap s karken görüyorum. dedi. Dieri: Ben, rüyada kendimi bas m n üstünde bir ekmek götürürken görüyorum, ondan kular yiyor. Bize bunun tabirim haber ver; çünkü biz seni iyilik sevenlerden görüyoruz. dedi. Yusuf Suresi 41. Ayet Ey zindan arkadalar m, gelelim rüyan za: Biriniz, efendisine yine arap sunacak, dieri as lacak ve kular bas ndan yiyecek; ite fetvas n istediiniz mesele halledildi! dedi. Yusuf Suresi 43. Ayet Bir gün hükümdar: rüyamda yedi ar k inein yemekte olduu yedi semiz inek ve yedi yeil baakla dier yedi kuru baak görüyorum. Ey efendiler, eer rüya tabir ediyorsan z, bana rüyam halledin! dedi. Yusuf Suresi 44. Ayet Dediler ki: rüya dediin, demet demet hayallerdir, biz ise hayallerin tabirini bilmiyoruz. Yusuf Suresi 46. Ayet Gelip: Yusuf, ey dosdoru kii, yedi semiz inek. bunlar yedi ar k inek yiyor ve yedi yeil baakla dier yedi kuru baak rüyas n bize tabir et, ümit ederim ki, o insanlar n yan na cevapla dönerim, ola ki, deerini bilirler dedi. Yusuf Suresi 100. Ayet Ana ve babas n taht üzerine ç kard, hepsi Yusuf için secdeye kapand lar. Yusuf da: Ey babac m, ite bundan önceki rüyam n yorumu bu; gerçekten

5 Rabbim onu gerçekletirdi, cidden bana iyilikte bulundu;çünkü beni zindandan ç kard ; eytan benimle kardelerimin aras n dürtütürdükten (bozduktan) sonra sizi çölden buraya getirdi. Gerçekten Rabbim, diledii ey için ald tedbirde çok ho davran r. Gerçek u ki, O, hereyi çok iyi bilen, her yapt n bir hikmete göre yapand r! Yusuf Suresi 101. Ayet Ey Rabbim, Sen bana mülkten bir nasip verdin ve bana rüyalar n tabirinden bir ilim örettin. Gökleri ve yeri yaratan Rabbim, dünya ve ahirette benim velim Sensin! Benim ruhumu müslüman olarak al ve beni iyiler aras na kat! dedi. Enbiya Suresi 5. Ayet (Onlar): Bunlar bir tak m kar k rüyalar; yok onu kendisi uydurdu; yok o bir airdir; öyle deilse, önceki peygamberlerin gönderdikleri gibi, bize bir mucize getirsin! derler. Saffat Suresi 102. Ayet (Olu) yan nda koma ça na gelince : Yavrum, ben seni rüyamda boazlad m görüyorum. Art k bak ne düünürsün? dedi. (Çocuk da): Babac m sana ne emrediliyorsa yap! Beni inaallah sabredenlerden bulacaks n! dedi. Saffat Suresi 105. Ayet rüyaya gerçekten sadakat gösterdin, ite Biz güzel davrananlar böyle mükafatland r r z. Fetih Suresi 27. Ayet Andolsun ki, Allah gerçekten peygamberine o rüyay hakk yla doru gösterdi, Ean ma yemin ederim ki, &naallah Mescid-i Haram a güvenlik içinde balar n z kaz tarak, k rkarak korkusuzca gireceksiniz! Ancak O, sizin bilmediiniz eyleri bildi de ondan önce yak n bir fetih verdi. Uyku Nedir? Uykunun sebebi veya fonksiyonu bilinmemektedir. Chicago üniversitesi uyku arat rmalar ndan Allan Rechtschaffen uykunun hiç bir fonksiyonu olmad n tespit etmitir. Adale yorgunluklar n n azalmas na ramen vücudun dinlenmesi için uykuya ihtiyac olmad n söylemitir. Çünkü vücudumuzdaki hücrelerin kendi kendilerini tamir etme yetenei vard r. Arat rmac lar n tespitlerine göre bu esnada faaliyetten uzak olmas na, ya dinlenme veya uyku durumunda bulunmas na da gerek yoktur. Uyku s ras nda al nan EEG kay tlar üzerinde yap lan incelemelerde beyinde faaliyetsizlik görülmemitir. &ngiltere Milli Fizik Laboratuar Kompütür bilimleri bölümünde psikolog arat rmac Dr. Evans a göre uykunun tek maksad rüya görmemiz için, zemin haz rlamas d r. Stanford T p Merkezi Uyku Klinii doktoru Dr.William Dument in görüüne göre ise; rüya görmek son derece önemlidir. Rüyalar fiziki dengenin olumas n salanmaktad r. Temple Üniversitesinden Koruyucu ilaç profesörü Dr.Fred.Rofers uykunun aktif hayattan tamam yla uzaklamak olmad n,bilakis yavalayan kalp de dahil olmak üzere uzuvlar m z n deiik bir tip yaay durumuna girdiine inanmaktad r. Fakat yinede akl m za u sorunun gelmemesi mümkün deil. Uyku geceye ait bir al kanl k olabilir mi? Uyku arat rmac lar n n babas olarak bilinen Nathaniel Klietman uyku haline geçebilmek için bir faaliyet sisteminde kritik bir seviyenin alt nda iddetli bir durum olmas gerektii inanc ndad r. Bütün kainata ölçülü bir hareket,yani ritim hakimdir. Med-Cezir, güne ve ay n doup batmalar,mevsimler,dünyan n ekseni etraf nda dönmesi ve daha pek çok düzenli ve maksatl hareketler hep bu ritmi bize gösterirler. Dr.Franz Halberg normal durumda ve 24 saatlik bir periyotta meydana gelen deimeler için circation kelimesini kullanm t r. Vücut dengesi zamana bal ritim deimeleriyle salan r. Azalar m z n ritminin en kifayetsiz olduu anlarda uyku bast r r.gecenin ilk uyku dönemine

6 h zl olamayan göz hareketi manas na gelen NREM-non Raped Eye Movement denilmektedir.vücudun dinlendii en sakin uykudur bu.nefesimiz düzgün ve sakindir. EEG kay tlar ve beyin faaliyetleri düzgün ve imtiyazl d r.horlamada bu uyku döneminde vuku bulur. H zl göz hareketi denilen (REM Ropel Eye Movement) faal uyku halidir.vücut hareketsiz olmakla beraber yüzde ve parmak uçlar nda düzensiz hareketler vard r. Horlama kesilir.nefes düzensiz haldedir.yani h zl ve yava aras nda ritim deiiklii görülür.baz lar n n kanaatlerine göre REM uyku hali deil bir çeit sara nöbetidir. Gece uykumuzun 1.5 ile 2 saati REM uykusudur.nram ve Rem dereleri 70 ile 110 dakika aras nda deiir.ortalama 90 dakika olarak kabul edilmektedir. Ruhi depresyon geçirenler REM uykusu olmad sürece kendilerini daha rahat hissederler. Rüya görme hadisesi ekseriye REM döneminde olmaktad r.pek çok kii yat t r c ve uyku verici ilaçlar almalar na ramen REM döneminde faal uyku halinden kurtulamazlar. Halbuki al nan ilaçlarda Rem i tamamen veya k smen ortadan kald r lmas aranmaktad r. ARABA : Arabaya binmek ilerinizin iyiye gideceine ve bir terfii edeceinize iarettir. dolmu yapan arabaya binmek, güzel geçecek ticari amaçl bir yolculua ç kaca n za iarettir.kaza yapm araba büyük bir mevki sahibi olmaya; yuvarlanm araba, itibar n z n k sa süreli olaca na; araba alt nda kalmak, zenginlie veya büyük bir mirasa; araban n peinden komak, uzun süreli isizlie yorumlan r. ALTIN : Rüyada alt n görmek birkaç ekilde yorumlan r. Rüyada alt n ile ilgili herhangi bir ey görmek, maddi, manevi ve sal k yönünden istenilen eylerin gerçekleecei, çevreden iyilik ve yard m görülecei bir döneme girildiini gösterir Alt n para, dedikodu demektir. Alt nlar y l bir ekilde gören kimse, birisiyle ilgili bir s rr örenir. Bekar bir genç k z ya da erkek alt n yüzük takarsa iyi bir evlilik yapar. Bir erkekten alt n para, alt n ziynet eyas al rken gören bir kad n, gizli bir ilikiye giriir. Ama bu durum muhakkak duyulacakt r.. AMBULANS : Yakaland n z bir hastal ktan çok çabuk kurtulacaks n z. AMELYAT : Rüyas nda ameliyat olduunu gören kiinin sal mükemmeldir. AMERKA : &inizde çok baar l olup, birden yükseleceksiniz. Fakat bu, birçok kiinin sizi k skanmas na ve size düman olmas na neden olacak. Ailenizde baz tart malar olaca na iarettir. ABAJUR : Her ne ekilde olursa olsun abajur ile ilgili bir ey görmek, yak n gelecekte bir iten maddi bir kazanç salanaca n, faydal bir ie balamaya, geliri önceden bilinen ve belli olan ileri belirtir. O anda bilmediiniz, daha sonradan ortaya ç kabilecek bir iten kazanç salamak anlam na gelir. ABANOZ : Abanozdan yap lm bir eya görmek, iyi olmayan sonuçlarla kar lamaya iarettir. Kimileri de abanoz görmeyi kuvvetli ve inatç biriyle kar lama olaca na yorarlar. Abanoz aac n erkek görürse neeli, varl kl bir kad na; kad n görürse kat kalpli zengin bir erkee delalet eder ABDEST ALMAK : Genellikle ferahlamaya iaret eder. &leri gelen kimselerin yan nda ihtiyaçlar n kar lanmas na yorulur. Temiz bir su ile abdest al n yorsa amac na kavuur. Eer

7 abdest tamamlamazsa amac na kavuamaz. Souk bir mahzende abdest alan çal nan eyas n bulur. Abdest al p namaz k ld n gören kii üzüntü ve kederden kurtulur. Tüccar olan kimsenin rüyada abdestin namaz k ld n görmesi, sermayesi olmadan mal kazanaca na iaret eder. Rüyada abdestin bozulmas ise, bir dönem geçici s k nt lar yaayaca n belirtir. ABI HAYAT : Suyundan içmek, hastal klar n za ve dertlerinize çare bulaca n z anlam na gelir. Ab hayat suyundan içmek yaad n z sürece hastal k ve dertlerle uramayaca n z anlam na gelir. ABLA : Yapt n z ite ya da ilerde yapaca n z bir ite kar lat n z zorluklar kar s nda itibarl birisi taraf ndan kollan p gözetileceiniz anlam nda gelir. Rüyada kendi ablas n görmek, yak nda iyi bir haber almak demektir. Bekarlara evlenebileceini belirtir. Ablan z veya ablan z n olduunu görmeniz, bütün ilerinizde koruma göreceinize ve ömrünüzün uzun olaca na iarettir. ACI ÇEKMEK : Vücudunda veya ba nda bir ar veya ac bulunduu eklinde bir rüya görmek, özel meselelerini bakalar na anlatmamas ve baz eyleri kendisine saklamay örenmesi gerektiine iarettir. Di ar s : Rüyada di ar mas yak nda sevindirici bir haber alaca n za iarettir.bir yerinizi ac tt n z görmeniz ise dostlar n z n ineli sözleriyle kar laaca n z gösterir. ACI : Rüyada ac bir ey yemek, birden sevinmek demektir. Bir söz veya iitecei eyler bu sevince de söylenecek neden olabilir. Rüyada ac çekmek tam aksi olarak yorumlan r. Duyulan ac büyük huzur ve mutlulua iaret eder. Ellerdeki ac hissetmek bolluk olarak yorumlan r. ACIKMAK : Rüyada ac kmak ve doyuncaya kadar yemek hastal ktan kurtulmaya ve bollua iarettir. Rüyada açl k çekmek, maddi konularda kazanç salayaca n belirtir. Çocuu, dilenciyi veya bir hayvan doyurmak ise hay rl bir i yaparak, manevi kazanç salanaca n belirtir. ACIMAK : Kimse rüyada birisine ac yarak yard m ediyorsa, s k nt l bir yaam geçirmemek için biraz daha s k ve disiplinli çal mal d r. ACUZE : Rüyada çirkin ve ihtiyar bir kad n görmek, evlilikte s k nt y, ya da ilerinizin ters gitmesine ve üzüntülü anlar yaayaca n za iarettir. AÇGÖZLÜLÜK : Rüyada açgözlülük yapt n görmek, içinizdeki üzüntüden bir süre daha kurtulamayaca n za iarettir. AÇILI; : Rüyada bir aç l ta bulunmak veya bir aç l a davet edilmek sevinçli habere iarettir. Bir yerin aç l n yapmak, insanlar n hayr na olan bir iin, güzel günlerin k sa sürede geleceine iarettir. AÇLIK : Rüyada açl k çekmek, maddi konularda kazanç salayaca n belirtir. Çocuu, dilenciyi veya bir hayvan doyurmak ise hay rl bir i yaparak, manevi kazanç salanaca n belirtir. AÇMA : Rüyada açma yemek, bir yoksulu düüneceiniz konusundaki vaadinizi gerçekletirmeniz gerektiine iarettir. Bo laflar etmemeniz, adaklar n za ve verdiiniz

8 sözlere dikkat etmeniz gerektii anlam na da gelir. ADA ÇAYI : Rüyada, ada çay görmek, toplamak veya ada çay içmek, d ar dan gelecek biri taraf ndan evinizdeki huzurun bozulaca na delalettir. ADA : Kayal klarla kapl ada yaln zl a, yeil ada hay rl nimete, insanlar n yaad ada huzurlu ve sonu güzel olan hayata iaret eder. Bekarlar için güzel bir ak yaayaca n, evliler için ise evlilik hayat nda maddi veya manevi s k nt ya yorumlan r. Orta yal lar için, i deitirmeyi de belirtebilir. Ada da gezinti, çok istedii bir iin gerçeklemeyeceini; ada da f rt na, üzüntü ve ac yaanaca n belirtir. Ada da yanarda görmek, yak n n zdaki kiilerden bir kötülük göreceinize yorumlan r. Adan n batmas ise, bir k z çocuu doaca na iarettir. ADA SO<ANI : Kötülükle an lan bir adam olarak tabir edilir. Elinde bu soan olduunu gören kimse, kendisinin kötü an lmas na neden olacak bir yapmay arzu eder. ADALET : Davran lar n za dikkat etmeniz gerekir, baz kar k olaylarla kar laabilirsiniz. &nsanlara kar zor durumda kalabilirsiniz diye yorumlan r. ADAM : Rüyada daha önce tan mad bir adam ile konuma, yeni ve iyi bir arkadal gösterir. Adamla kavga etmek, ev içinde bir s k nt y ; adam öldürmek, eski bir dümanl n canlanmas n veya bir dedikodu yüzünden s k nt ya dümeyi belirtir. Adama yiyecek vermek, hafif bir sal k bozukluuna, adamdan bir ey almak, ciddi bir hastal a, birisine iyilik etmek, yak n çevrede bir s k nt ya iaret eder. Adama para vermek, dedikoduyu, para almak, emeinin kar l çok büyük miktarda para kazan laca n belirtir. Adama hakaret, size yöneltilen suçlamalardan kurtulmaya iarettir. ADEM PEYGAMBER : Rüyada Adem peygamber niyetine kutsal bir kii görmek, o dönemde olmas n istedii birçok eyin gerçekleeceini belirtir. Adem Dünyada ilk rüya gören ve bunu ilk defa yorumlayan olduu için; tabir ilminde baar l olmaya, Hacca gitmeye ve dostlar ile bir araya gelmeye, uzak yerlere seyahate ç kmaya iaret eder. ADI DUYMAK : Rüyada ad n z duymak veya ad n zla çar lmak, sizi sevindirecek güzel bir haberin müjdecisidir. Tan d klar aras nda daha çok sevilip say lmaya yorumlan r. AD : Kendini bu durumda görmek, i hayat n za düzen vermeniz gerektiine iarettir. ADL : Çekilen zahmetlerin kar l n n al naca na, er ya da geç baar n n sizinle birlikte olaca na iarettir. ADLYE BNASI : &lerinizin bozulaca ve s k nt ya düeceinizi belirtir. Adliyede hakim görmek iyiye iarettir. Bulunduunuz durumdan çok daha güzel konumlara gelerek, sayg nl n z n artaca n belirtir. Güç ilerin üstesinden gelerek, emellerinize kavuacaks n z. ADRES : Adres almak veya vermek:akraba ve dostlar n z ziyaret edeceiniz anlam na gelir. AF : Birisini affettiinizi görmek, ilediiniz sevaplardan dolay ALLAH IN sevgili kullar ndan birisi olduunuzu size müjdeler. Af dilemek, bir haks zl a urayaca n z ve bundan duyaca n z üzüntü duyaca n z anlam ndad r. A< : Baz sorun ve sahtekarl kla kar kar ya kalacaks n z demektir.

9 A<ABEY : Yard ma ihtiyaç duymadan yaayaca n za ve maddi s k nt çekmeyeceinize iarettir. A<AÇ : Rüyada meyve aac görmek, isteklerin olaca na ve maddi kazanca iarettir. Yapraks z ve kuru bir aaç fak rl k; çok yaprakl aaç ise sal k ve mutluluu belirtir. Aaç dal k sa bir süre için sorunlar n çözüleceine, fakat tekrar balayaca na iarettir. A<AÇ SAKIZI : Birinin y l kl yüzünden ba n z n s k nt ya düeceine yorumlan r. A<DA : Görmek ya da kullanmak, endielerden geçeceine ve mutluluun geleceine iarettir. A<IZ : Az n kapal olduunu görmek, az bozuk olan bir kimse demektir.a z kenar görmek, kar laabileceiniz tehlikelerden kaçarak kurtulaca n za iarettir. A<LAMAK : Tam tersi olarak sevineceinizin iaretidir. A<RI : Sevgiliniz sizi hayal k r kl na urat p kalbinizi k rabilir. Hayat n za kendi menfaatleri için sizi kullanmak isteyen biri girebilir. Ya da önemsiz bir hastal a yakalanaca n z anlam na gelir. AHIR : Bo bir ah r, mal kayb na, fakirlie ve s k nt ya ; hububat, buday ve birçok sal kl hayvanla dolu ah rsa bolluun, bereketin iaretidir. AHRET : Rüyada ahrete gitmek, uzun ve faydal bir yolculuu belirtir. Ahrette bulunmak, emeklerinin kar l n alaca n büyük bir iyilik ve mutlulua kavuulaca n belirtir. Ahretten kovulmak, mal, bazen de can kayb na iarettir. Kendini ahrette görmek, dileklerinizin gerçeklemesi, uruna harcad n z gayretlere ramen bunlar n ancak bir k sm n elde edeceinize iarettir.ahrette kovulmak, mal kayb na ve sefalete iarettir. Ahreti seyretmek, ailece mutlu bir yaam sürmeye yorumlan r. AH;AP : Ahap bir ev görmek,eer ev yeni ise iyi bir evlilie, eski ise bir hastal n daha kötüye gideceine iarettir. AHTAPOT : Rüyada ahtapot görmek, birden fazla ie giriilecei ve bu ilerden baar lar elde etmeyi iaret eder. ALE : Rüyas nda ailesiyle birlikte oturduunu gören kimse güçlü duruma gelir. Yani hemen her konuda kendini destekleyenler vard r. Aile karanl k bir yerde oturuyorsa, i ve parayla ilgili sorunlar n halledilmesi için zaman gerekir; Aile ayd nl k ve ferah bir yerdeyse, güçlü bir destek, baar l bir giriim için yeterli olacakt r demektir. AKAR ÇE;ME : Güzel günlerin boa geçirildiine iarettir. AKAR SU : Herhangi bir su ak nt s görmek, maddi kazanç olarak yorumlan r. AKASYA : &yi haber al naca na iarettir. AKIL HASTANES : Yaam n kötüye gitmesi anlam ndad r.

10 AKK : Sal kl ve uzun bir yaant y belirtir. AKORDYON : Müzii dinlemek, yak nda mutlu günlerin gelecei anlam na gelir. Akordeon çalmak holand n z kimsenin sevgisini kazanaca n z n iaretidir. Fakat bu kii, baz olaylardan sonra size a k olacak demektir. AKRABA : Yak nda kötü bir haber alacaks n z demektir. Hastalar n zdan dolay ilerinizin bozulaca na bu durumundan sal n z n etkileneceine iarettir. AKREP : Rüyada akrep görmek, kötü biri ile kar la laca veya onunla bir ie giriileceine iarettir. Akrep öldürmek bir beladan kurtulaca n belirtir. Akrep inançs z, zararl, külfeti çok, bozuk a zl fakat zay f bir dümand r. Evde akrep olmas, hilekar biri taraf ndan aldat lmaya iarettir. Akrep sokmas, bir ölüm haberi veya tehlikeye iarettir. Akrep öldürmek bir düman n kötü haberini almaya; yatakta akrep olmas aile içinde birinin gurbete ç kmas na iarettir.akrep sokmas dümandan zarar görüleceine; elbisesinde akrep görmek çoluk çocuundan zarar göreceine; bir eyi akrep olmad halde akrep sanmak, dost ve zarars z olan birini düman zannetmeye; akrep tutup bir kad n n üzerine koymak onunla iliki kumaya iarettir. AKTÖR : Rüyada film veya tiyatro aktörü görmek mutluluk habercisidir, kendisinin veya yak n n n devlet veya bir kurumdan herhangi bir kazanç elde edeceine iarettir. birine a ksan z, onunla mutlu bir beraberliiniz olacak demektir. Eer Gördüünüz aktör ya da aktris yaam yorlarsa, o zaman bir tak m zorluklarla kar laacaks n z anlam na gelir. Aktris görmek, maddi kayba urayaca n z gösterir. ALABALIK : Rüyada alabal k ile ilgili herhangi bir ey görmek, hiç beklemediiniz bir anda ortaya ç kan maddi veya manevi kazançlar belirtir. ALARM : Rüyada alarm çald n duymak, içinizde baz gizli korkular n varolduunun iaretidir. Seyahat ederken dikkatli olun ve özel hayat n zdan kimseye bahsetmeyin. ALBÜM : Bir albüme fotoraf takt n gören kimse geçmiten ald ders sayesinde daha dikkatli davranacak ve bir engeli de böylece aacakt r. &çi fotoraflarla dolu bir albüm görmek geçmite kalan ve birden tekrar alevlenecek bir olay olarak yorumlan r. ALEV : Rüyada harl bir alev görmek, batan kötü giden bir iin zamanla düzeleceini gösterir. Alevle bir yerinin yanmas, t bbi bir operasyona iarettir. Yang n alevi, iyi bir haber al naca demektir. ALI;VER; : Kazançl bir döneme girildiini belirtir. ANAHTAR : Rüyada anahtar kaybetme, erkekler için, ev deiikliine,kad nlar için, evliliinde geçimsizlie iarettir. Anahtar bulmak güç ve iyi bir gelecek salayacak bir ie balanaca na iarettir. Anahtarla kap açmak, problemlerin çözümünün göründüünden daha kolay olduuna iarettir K r k anahtar görmek,çevrenizde arkan zda konuan dostlar n z n varl na iarettir. Anahtar çal nmas,ilerinizi bo vermenizden dolay çok zor durumlara düeceinize iarettir.. ANESTEZ : Kendinizi anestezi yaparken görmek,yak nlar n zdan birinin sal k haberlerini

11 alaca n za elinizden geldii kadar yla zor durumdakilerin yard m na koaca n za iarettir. ANLA;MA : Kendinizi birisiyle anlama yaparken görmek, ticari ilerinizde büyük zarara urayaca n za ve mal n zdan olaca n z anlam na gelir.anlamazl k ise, yap lan iyilikleri sürekli hat rlatmaktan vazgeçilmesi gerektiine iarettir. ANNE : Rüyada bir kiinin annesini görmesi, iyi ve kazançl günleri belirtir. Annesini ölü görmesi iyi bir haber veya olaya iarettir. Anne ile dar lmak ve kavga etmek ise, baar s zl k ve maddi kayba iarettir. ANTKA E;YA : Sevdiklerinizle birlikte uzun ve mutlu bir yaam süreceksiniz anlam na gelir.sat n almak ise, uzun süreli bir s k nt ya gireceiniz anlam na gelir. APARTMAN : Aile içinde baz tart malar olabileceine iaret eder. ARAMAK : Eer rüyada aranan ey bulunursa,geçmite bir yanl l k yüzünden kaybedilenlere yeniden kavumaya,bulunamazsa s k nt lar n bir müddet daha sürecei anlam ndad r. Birisinin sizi arad n görmek,üzüntü ve keder demektir. ARI : Bereket, baar ve mutluluun habercisidir. Ar görmek, & ve özel hayat n zda birçok baar ya imza ataca n z n habercisidir. Ailenizle mutlu bir hayat sizi bekliyor demektir. Eer ar soktuysa, bir arkada n z sizi hayal k r kl na uratacak anlam na gelir. Ar yakalamak, isteklerinizin gerçeklemesi; ar öldürmek, beklenmeyen bir haber; ar topluluu bir s rr n aç klanmas.çiçekler üzerinde ar ise yak n bir dostun habersiz ziyareti anlam na gelir. ARKADA; : Ticarette baar ve iyi ansa yorulur. Arkada n z n mutlu olduunu gördüyseniz, bu sizinde mutlu olaca n z anlam na gelir. Arkadala kavga:birisine anlatt n z s rr n z n herkesin az na düeceine iarettir. Arkada n z hasta veya üzgün gördüyseniz, ondan kötü bir haber alacaks n z demektir. ARMA<AN : Arkada veya sevgili bulmakt r. Armaan vermek, verilen kiinin deerine göre iyi veya kötü bir haber al naca na; armaan almak, evlilerin çocuk sahibi olmalar na, bekarlar n evlenmesine yorulur. ARMUT : Neeli ve keyifli olmakt r. Mevsimsiz armut yediinizi gördüyseniz, bir haram mal kazanabilir ya da hastal a yakalanabilirsiniz. Armut almak ertelenecek bir yolculua; ham armut,üzüntüye iarettir.aaçta görmek ise, baar l olaca n z n habercisidir.hasta birinin armut aac görmesi, ölüme yorulur.armut satmak ise, zorluklarla kar laacaks n z demektir. ARPA : Arpa yemek arkadalar n zla kavga edeceinize; arpa ekmei zenginlie; arpa tarlas, k smete ve bollua; ya arpa, çok kazanca; arpa biçmek, mal almaya ve hacca gitmeye yorulur. ASANSÖR : Rahatl a ve Size maddi yükü olan kimseden kurtulmaya iarettir ASILMAK : Sizden üst seviyedeki birinin size yard m etmesi veya sizin bakas na iyilik yapman zd r. ASKER : Rüyada asker olmak, zorluklara ramen zengin ve ünlü olabilmek demektir. Askeri silahs z görmek, iyi diye bildiiniz birisinin size kötülüünün dokunaca na iarettir. Bir

12 konuda karar vermeden önce çok iyi düünmelisiniz, aksi takdirde büyük hatalar yapabilirsiniz. ASLAN : Rüyan zda aslan n sald r s na urad ysan z, dümanlar n z taraf ndan yenilecek onlar n emri alt na gireceksiniz. Aslanla boumak, kazanmaya; aslan öldürmek, her alanda baar ya; aslana s rt n dayamak, kay p ve üzüntüye;.aslan taraf ndan tak p edilmek; tuzaa dümeye iarettir. A;ÇI : Bolluk, rahatlama ve mutlulua iaret eder. Ayr ca ani bir yolculuu da belirtebilir. Seyyar aç görmek, durumunuzun deieceine veya ta naca n za; Aç y kazan ba nda görmek, evlenmek isteyenler için hay rl k smete, hastalar için hastal n ilerlemesine yorulur. Aç y evde görmek, oturduunuz evden daha iyi bir eve ta nmaya; Aç ile kavga etmek, dost ve komular hakk nda kötümser olmaya ve bundan zarar göreceinize iarettir. A;K : Rüyada sevgilisi ile baka birisini görmek, kad n için, tehlikeli bir rakibi olduuna erkek içinse sevgilisinin kendisine çok sad k olduuna, iarettir. A k olduunu görmek çok mutlu olaca n z anlam na gelir. Bu rüya, çevrenizdeki insanlardan memnun olduunuza, s k nt dan uzak olduunuza iarettir. AT ARABASI : At arabas na bindiinizi görmek, geçici bir hastal a yakalanaca n z anlam na da gelir.birçok yeri ziyaret edeceksiniz. AT : Rüyada herhangi bir ekilde at görmek, iyiye iarettir. & hayat nda yükselme, ak hayat nda iyi gelimeler, maddi ve manevi isteklerin yerine gelmesi demektir. Ama ölü at zarara ve yak n zamanda ölüme; bal at mevkiinin deimemesine; at satmak kavgaya; at dövmek hapse girileceine,suda at dedikoduya iarettir. ATE; : Ateinizin ç kt n görmek, hayatt n as l güzellikleri varken sizin gereksiz ilerle urat n z anlam na gelir. Kendinize biraz çeki düzen verip daha verimli olmaya çal n. Ba ndan ate ç kmas,önemli bir hastal k geçirmeye, evden ate ç kmas ise, ite baar ; atein sönmesi, evden yal birinin vefat na; evin yanmas hakkedilmeyen bir zenginlie; ate içinde olmak, önemli birilerini korkutmaya; ate söndürmek, iyilie; sobada veya ocakta ate görmek rüyay gören evli ise hamileliine; atete et piirmek dedikoduya; atete tencere kaynatmak, ilerin yolunda gitmesine iarettir. ATE;BÖCE< : Yak nda alaca n z bir haberden dolay sal n z n düzeleceine moralinizin düzeleceine yorumlan r. ATLAMAK : Bir yerden baka bir yere atlamak,sosyal statünüzün deimesi anlam ndad r. Aa atlamak, para durumun tamamen tersine dönmesi, yukar atlamak, gelire ve zenginlie; dere,hendek veya duvardan atlamak, rahata ermek demektir. ATLAS KUMA; : Daha önce balad n z bir ii baar yla bitireceksiniz. Atlas kuma sat n almak, eini aldatma; atlas elbise giyinmek ise, iyi bir evlilik yapmak demektir. ATÖLYE : Yeni bir ie gireceksiniz ve azminizle baar l olacaks n z demektir. Riyakar bir arkada n z n varl n n da habercisidir. AV: Eer rüyan zda av n z yakalayamad n z gördüyseniz, zoru baarmak için mücadele vermeniz gerekecek demektir. Av yakalad n z görmek ise yak n zamanda baar y ve mutluluu elde edeceksiniz demektir. Dada avc görmek tan mad n z birisi taraf ndan urayaca n za iarettir. Köpeklerle ava ç kmak

13 güvenli, sayg n ve rahat yaamak; av köpeklerinin avdan dönmesi, isiz kalaca n za ve s k nt larla uraaca n za, Y rt c hayvan avlamak, has mlar alt etmeye ve sorunlar amaya; ormanda avc : izlediiniz yolun hatal olduuna iarettir. AV KÖPE< : Giriimde bulunaca n z ilerde baar ya ulaaca n za ve hayallerinizi gerçekletireceinize habercidir. AVUÇ : Avucun temiz olmas faydal ve karl ilerle uramak anlam ndad r. Alk lamak ho vakit geçirmek mutluluun iaretidir. AVUKAT : &çinde bulunduunuz durumda hareketlerinize dikkat etmelisiniz, Düünmeden hareket ettiiniz takdirde çok büyük zararlara kar laabilirsiniz demektir. AYAK : Bol kazançl ie, s hhatli ve zekice düüncelere,azimli ve sab rl davran lara iarettir. Sakat ayak, kötü haber ve üzüntüye; k ll ayak, büyük bir suçtan aklanmaya; ayak kesmek, bir i için ödüllendirmeye; k z aya, ilerde baar ya; kad n aya, yaam boyu zorluklara; ayak y kamak, kar yapmaya iarettir. AYAKKABI : Zenginlik ve servet demektir.yeni bir ayakkab almak veya ayakkab s n kaybetmek, kötü günlerin belirtisidir. Rahat bir ayakkab giymek, yak n zamanda huzura kavuulaca na iaret eder. Y rt k ayakkab tehlikeli bir durumla kar kar ya kal naca na yorumlan r. Bu rüyalar genel olarak iyi say lmazlar. Ayakkab diktirmek, üzüntülere ve terk edilmeye; ayakkab s kmas, çevrede bir cinayet ilenmesine; bir kad n n ayakkab ç karmas, ayr l a; çocuk ayakkab, ilerin kötülemesine iarettir. Siyah, beyaz, k rm z ayakkab giymek birden bire bir s k nt yla kar lamay ; Sar ayakkab hastal anlat r. Ayakkab lar ç karmak çok yak nda zorluklardan kurtulmay anlat r. AYÇÇE< : Eans n aç lmas ve s k nt lar n sona ermesi anlam na gelir. AYDINLIK : Hayallerinizin gerçekleeceine isteklerinizin olaca na iarettir. AYI : Zorluklarla ve s k nt larla kar laaca n z anlam na gelir.bir kad n için bu rüya, yeni dümanlara sahip olaca n n ve baz zorluklar n oluaca n n iaretidir. Bir ay öldürmek, s k nt lardan kurtulaca n z anlam na gelir. AYRILIK : Rüyada sevdiiniz birinden ayr ld n z görürseniz, yeni baz zorluklarla kar kar ya olman z n habercisidir. Düman olduunuz birinden ayr lmak, ise hayat n z n düzene girecei anlam ndad r. AY : & hayat nda meydana gelecek baz deiiklikler, kazançl ç kman za neden olacak demektir. Ak hayat n zda da gelimeler olacak. Ay n yerde olmas, rüyay görenin annesinin vefat edeceine; ay n bulutla kapl olmas, gözde bir hastal a veya sevgiliden ayr lmaya iarettir. AYNA : Rüyada ayna silmek ünlü olmaya; ayna s rlamak bir kötülüe, s rlar dökülmü ayna, kazançl bir yard m almaya; yuvarlak ayna:dedikodular yüzünden üzülmeye; çerçeveli ayna:para kayb na; k r k ayna, ein ölümüne;aynan n kay p olmas :büyük paralar kazanmaya iarettir.. Rüyada aynaya bakmak, yeni bir çevre ve yeni dostlar edinmeye iarettir.. Bir aynaya bakarak çok güzel olduunu düünen birinin önünde, mutluluk, ama aynaya bakarken solgun ve bitkin olduunu görmek önünde s k nt larla dolu bir döneme girildiine iarettir.

14 Ayna satmak, ilerde zarara girmek demektir. Aynan n k r lmas kötü bir haber al naca n belirtir AYVA : Rüyada ayva görmek, içinde bulunulan durma göre hastal k, hastal ktan kurtulu, yolculuk, doum, ite baar ve kazanc iaret eder.ayva aac, faydas z bir arkadal a;ayva s kmak, kazançl bir i gezisi sonucunda para kazanmaya iarettir. AZRAL : Azrail e selam vermek, bu dünyada daha çok çekeceiniz var anlam na gelir. Azrail i can al rken görmek, uzun bir hayat yaaca n za iarettir. Azrail i gülerek görmek, ac s z bir vefat; k zg n görmek ac çekerek ve zd rap içinde öleceinize iarettir. BABA Rüyas nda babas taraf ndan sevildiini gören kimse önünde hay rl bir yol aç lacak demektir. Sorunlar n üstesinden gelineceine iarettir. Rüyas nda babas n gören kimse güç bulur ve olaylar n üstüne cesaretle gidebilir. Böylece sorunlardan s yr l r. Rüyay gören kiinin babas ya yorsa bu ibirlii mutlu edecektir. Babas ölmüse, bir süre sonra bir müjde ve sevilen biri gelecektir. BACAK Güzel ve ekilli bacaklar görme mutluluk ve dost edineceinizin habercisidir. Hastal kl veya özürlü bacaklar, fakirlik ve hayal k r kl demektir. BADANA Badana yap yor görmek sorunlar n a lmas ve rahat bir hayat anlam na gelir. Rüyada badanac görmek ise oturulan evin sat lmas anlam na gelir. BA<IRMAK Ba rarak yard m istediinizi görmek ba n za tehlikeli bir olay geleceine iarettir. BA<LAMAK Birini balamak sizi k skananlar n artmas na ramen baar l olaca n z anlam na gelir. Bir düman balamak para kazanacaks n z anlam ndad r. Ancak bu para gayri meru yollardan da kazan labilir. Köpek balamak iyi giden ilerin bozulmas ; bir diree balamak, paras zl k çekmeye ve kolay yoldan para kazanma giriimlerinin hüsranla sonuçlanaca anlam na gelir. BA< Mutluluk ve baar ya iarettir. BAHARAT Birinden zarar görmeye ve hastal a iarettir. BAHAR Bahar mevsimini görmek ak hayat n z n güzel olaca anlam na gelir. BAHÇE Rüyada bahçe görmek, çok güzel, sal kl, mutlu ve baar l bir döneme girildiini, emellerin yerine geleceini belirtir. Bahçeye aaç dikmek, rahat ve huzur içinde geçireceiniz bir ömre iarettir. Bahçe sulamak, bahçeyi kazd n z görmek ise:geçim s k nt s na düeceiniz

15 anlam na gelir. BAHÇIVAN Bol ve sürekli gelire kavuaca n z anlam ndad r. Geveze bahç van, çöpçatan bir kimseyi belirtir. Bir bahç vandan bir ey alan kimse, yararl, deerli bir ey duyar.bahç van tutmak bir rahats zl k geçireceiniz anlam na gelir.rüyas nda bahç van gören kii büyük hay r iler. Bu rüya onun temiz, iyi ve makbul biri olduunu aç klar. Bu insan yapt iyiliklerin kar l n mutlaka görür. BAH;; VERMEK Rüyada bahi vermek kaybolan bir eyin bulunmas na, küçük miktarda bahi vermek büyük bir s k nt y sorunsuz atlataca n za; büyük miktarda bahi vermek ise, sayg nl n art rmas na ve yap lan ite ilerlemeye iarettir. Herkese bahi da tmak ticarette baar kazanaca n za iarettir. BAKIR Üst pozisyonlarda çal an kiiler taraf ndan ezileceksiniz demektir. BAKKAL Çok dürüst bir kiilie sahip olduunuza ve kimsenin hakk na göz dikmediinize iarettir. BAKLA Kuru bakla sakin ve huzurlu bir hayat yaayaca n za iarettir. Üzüntü ve s k nt çekeceinize iarettir. Baklac kötü sözler duyaca n z anlam na gelir. Bakla yemek ticari durumunuzun sars laca na iarettir. BAL Zenginliin gösterir. Rüyada bal yiyorsan z, bu hem zengin olaca n z hem de ak hayat n zda ansl olaca n z anlam ndad r. Bal yalamak evlenmeye, birine bal vermek iflas edeceinize, bal yapmak gerçekleemeyecek hayaller kurmak, süzme bal görmek geçim s k nt n z n biteceine ve güzel günlerin yak n olduuna iarettir. Bal satmak birden bire alaca n z kötü bir haberle ac çekeceiniz anlam na gelir. BALDIZ Ev içinde huzursuzluk ç kacak, aile aras nda yaayaca n z sorunlar can n z n s k lmas na neden olacak demektir. BRANDA ÇADIR Yolculua, kabre, kad na ve eve iarettir. Bu rüyalar farkl birkaç ekilde yorumlan r. Branda Çad rdan içeri girmek hiç beklemediiniz birinden bir fenal k göreceksiniz demektir. Branda Çad r kuran erkek yak nda i sahibi olur, eli ekmek tutar. Branda Çad r toplayan erkek ise, kendi iinin sahibi olur. branda Çad rda uyumak sevdiinden haber geleceini belirtir.branda Çad r ne kadar büyükse o kadar iyidir. branda Çad rda oturmak güzel bir olay n pek yak nda gerçekleeceine iaret eder. BALE Evliliinizde baz sorunlar görülecek. Einizde siz de birbirinize sad k olmayacaks n z. Bu rüya evli olmayanlar taraf ndan görülürse sevgililer aras nda kavgaya iaret eder. BALIK Bal k daima k smet say l r. Canl bal k görmek, akta ve ite ans n n aç ld anlam ndad r.

16 Bal k yediini görmek, mülk ve çocuk sahibi olaca na, suda bal k avlamak iç aç c bir haber duyaca na, bal k sürüsü görmek yönetici durumuna gelineceine iarettir. Bal k tuttuunu gören kimsenin eline toplu para geçer. Çok say da bal k tutmak büyük servet demektir. Suda yüzen bal klarda yaklaan k smetlerdir. BALKON Rüya sahibinin arkada ya da akrabalardan kötü haber alaca n n da iaretidir.balkonda durmak veya balkon görmek, ayr l n habercisidir. Bu rüyay gören kii genelde sevgilisinden ayr l r. BALON Her konuda yanl kararlar alacaks n z ve her iiniz aksi gidecek.amaçlar n za ulaamayacaks n z. BALTA Rüyada balta görmek, s k nt l yaan lan konuda yard m geleceini, sal kötü ise sal na kavuaca n belirtir. Balta vurmak amaçlar n za ulamak için çok çaba sarf etmeniz gerekecek demektir. K r k balta, hastal k olaca na ve para kaybedileceine iarettir. Rüya sahibi bir kad nsa, zengin olmayan fakat çok iyi kalpli biriyle evlenecei anlam na gelir. BAMYA Art k ansl bir döneme girdiinizin habercisidir. BANKA Bankada çok para görmek, zengin olaca n z n iaretidir. Banka görmek para kaybedileceine iarettir. Para çekmek, para aç s ndan rahatlayaca n z ve i hayat nda baar l olaca n z anlam na gelir. BANYO YAPMAK Rüyay gören hamile bir kad n ise çocuunu düürme tehlikesiyle kar kar ya demektir.rüya sahibi genç ise, kar l ks z bir ak yaayacak sevgisinin kar l n göremeyecek ve mutsuz olacak demektir. BARAKA Sonunda para kayb olan kötü bir durumla kar laaca n za iaretidir Barakada oturmak:evdeki huzurunuzun bozulaca na iaretidir. BAR Bara gitmek, para kazanmak için yasal olmayan yollara ba vuraca n z ve bunun sonucunda da olaylar n sizin aç n zdan olumsuz geliecei anlam na gelir. BARDAK Dolu bardak iyi haber anlam na gelir. Bardak güven vermemeye veya bir yard mc anlam na gelir. Bo bardak, iyi giden evliliinizin bozulaca ve çok s k nt çekeceinize iarettir. Bardak k rmak, ev içinden birinin ölümüne iarettir. BARI;MAK Yaan lan küskünlüklerin büyümesidir. BARUT

17 Barut patlatmak, genç biri ile ilikiye girmek anlam ndad r.çevrenizde sevilen biri olman za iarettir Barut duman, uzaktaki bir arkadatan haber gelmesi anlam na gelir. BASAMAK Basamaktan ç kmak yak n bir gelecekte hayat n düzene girmesine basamakta oturmak ise ans n bir süre daha kapal kalmas na iaret eder. BASKI Rüyada bask yap l rken görmek,&lmi alanda önemli bir baar d r. BA; AGRISI Birine yaranmaya çal mak veya yalanc ahitlik yapmakt r. BA;ÖRTÜSÜ Rüyas nda ba na bir baörtüsü, takan k z hemen evlenir. Yeil earp, mutlu bir ak evlilii, k rm z, beyaz, siyah ba örtüleri ani evlilik anlam na gelir. Mor earp tan nm önemli bir evliliktir. Ancak gri, bej ve rengi güzel olmayanlar ise evliliin mutluluk getirmeyeceini bildirir. BATAKLIK Sahtekar insanlarla tan acak, zarara urayacaks n z. Rüyada batakl kta olduunu görmek, s k nt l bir dönem geçireceinin iaretidir. Batakl ktan ç kmak, i hayat nda küçük bir ilerlemeye iarettir. BATMAK Bir tekne içinde batmak,yaant n z n birden bire aksi istikamete döneceine ve sorunlu günler geçireceinize iarettir. BATTANYE Rüyada temiz battaniye veya yorgan görmek, ilerinizin yoluna gireceini, sal n z n iyi olaca anlam na gelir. Battaniye veya yorgan kirli ise, çevrenizde sizi k skananlar var demektir. Y rt k battaniye veya yorgan görmek, fark nda olmadan yerine getiremediiniz bir sözünüzden dolay bir yak n n za zarar geleceine iarettir. BAVUL Rüyada ne ekilde olursa olsun bir bavul görmek, mutlaka yolculua iarettir.&çi dolu bavul, kötü bir haber; bo bavul,planlanan yolculuun baz sorunlar yüzünden olmamas anlam ndad r.. BAYILMAK Rüyada bay l rsan z üzücü bir haber alacaks n z demektir.bay ld ktan sonra ay lmak,haberin etkisinden çabuk kurtulup, üstesinden gelineceinin iaretidir. Aile içinde hastal n, üzücü haberler alaca n z n iaretidir. S hhatinize dikkat etmeli ve yaam eklinizi deitirmelisiniz. BAYKU; Bayku sesi duymak, yak nda bir ölü haberi alaca n z ya da uzakta yaayan bir tan d n zdan kötü haber alaca n z anlat r. Rüyada öten bir bayku görmek, baz insanlar n sizi k skand n ve arkan zdan kötü konutuunu belirtir. Eer bayku ötmüyorsa veya canl deilse, iinizde baar elde edeceksiniz demektir. Aaçta duran bir bayku düman sahibi olduunuz anlam ndad r.

18 BAYRAK Sava olan bir ülkede ya yorsan z, sava kazanaca n za, sava olmayan ülkede ya yorsan z, zenginlie iarettir.rüyada bayra dalgalan r görmek, ansl bir dönemde olduunuzu belirtir. Durgun, sarkan veya yar ya kadar çekilmi bir bayrak, sorunlu günler yaayaca n za iarettir. BAYRAM Zorluklar n a laca na huzurlu bir hayata geçileceine, rahat ve bolluk içinde bir yaama ula laca na iarettir. BEBEK Bebek haberdir. Eer bebek güzelse iyi bir haberdir. Çirkin, c l z, s ska bir bebek kötü haber veya dedikodudur. Üstü ba kirli bir bebek yak n zaman sonra para geleceine iarettir. Alayan bir bebek sevilen kimsenin tatl sözleridir. Rüyada yeni domu bebek görmek, s k nt l bir dönem geçirilecei ama bu s k nt l günlerin sonunda iyi günlerin geleceine iarettir. Oyuncak bebek, güzel bir yere davet edileceine, bebei hediye ediyorsa, sonradan piman olaca bir i yapaca na yorumlan r. BEDDUA Hal ve hareketlerinizdeki yanl l klar nedeniyle mahcup olaca n za iarettir. BEKÇ Rüyada bekçi görmek, kuvvet ve kudrette art belirtir. Mal sahibi ulunaca na yorumlan r. BEKLEMEK Kendinizi birisini beklerken görmek, bilimde ilerlemeye veya dini inançlar n z n azalaca na iarettir. BELGE Resmi belge görmek, bir arkada n ya da ailede birinin evlenmesine, ya da tapuyla ilgili iiniz olaca na iarettir.okuldan belge verilmesi, hiçbir zaman urat n z ilerin yolunda gitmeyeceine ve her alanda baar s z olaca n za iarettir. BERBER Büyük uralar sonucu, baar ve ans sizinle olacak. Berberde t ra olmak:zorlukla kazand n z paray olumlu ilerde kullanamayaca n za iarettir.. Berbere gitmek bir hastal a yakalanaca n z anlam na gelir. Ein berberde görülmesi kar n z n sizi avucuna almak istediine iarettir BE;K Beiin içinde güzel bir bebein yat yorsa bu, zenginlie ve ansa yorumlan r. Beik sallamak ise hastal n habercisidir. BEYAZ KÜRK &yi bir ans n ve baar n n habercisidir. BEYN Beyin yiyorsan z, baz bilgiler edinip bundan karl ç kacaks n z.hayvan beyni görmek, psikolojik durumunuzun yak nda bozulabileceine iarettir. Eer kendi beyninizi gördüyseniz,

19 durumunuzdan ve çevrenizden memnun olmad n z n iaretidir. BEZELYE Zenginlie ve sal kl bir yaama iaret eder. BIÇAK Kavgan n ve ayr l n iaretidir. Bu rüya, i hayat n zda zarar edeceinizin habercisidir. Rüyada elinde b çak tutmak, güç ve zenginliin sürekli olaca na, b çakla bir ey kesmek, eline para geçeceine iarettir. B çak kaybetmek veya saklamak olas tehlikelerden kurtulaca n za iarettir. B ça k rmak ilerin yolunda gitmesi, b çak ta mak insanlardan zarar görmemek için dikkatli olman z gerektiine, ölümle burunu buruna gelebileceinize iarettir. BIYIK Rüyada b y kl olduunuzu gördüyseniz, bu bencil olduunuzun iaretidir. Sahtekarl a urayaca n z anlam na da gelir. Kopar lmas yoksullua iarettir. B y n uzamas üzücü, kesilmesi kötü bir haber anlam na gelir. Birinin b y n çekmek o kiiye zarar vereceiniz anlam na gelir. Kara, uzun b y k kazanc n artmas yla para bak mdan ferahlayaca n z anlam na gelir. BBER Dedikoduya ilginiz ba n za büyük sorun açacak. Etraf n zdaki insanlara dikkat edin ve olur olmaz herkese güvenmeyin. Biber satmak hasta iseniz, iyileeceksiniz, biber almak geçim s k nt s yaayaca n za iarettir. Rüyada biber yemek, yapaca bir i nedeniyle piman olaca na iarettir BLARDO Bilardo masas veya oynad n görmek, s k nt n n iaretidir. BLET Çekinerek ç kaca n z yolculuktan rahat bir ekilde döneceinize iarettir BLEZK Erken bir evlilik yapaca n z n habercisidir. Alt n bilezik bir miras veya yüklü bir paraya kavuaca n za, bilezik ç karmak arkadalar n zla aran zda ç kacak bir soruna, hediye etmek yak nl k kurduunuz bir kad nla aran zda problemler ç kaca na, gümü bilezik daha çok para kataca n za iarettir. Bir kad n n bilezik takmas r zk n bol olduuna ve mutlu bir haber alaca n za iarettir. BNA Güzel bir bina gördüyseniz, çok güzel ve uzun bir hayat n z olacak demektir. Yolculuklara ç kacak, mutlu bir yaam süreceksiniz. Hasarl bir bina, sal n bozulaca na iarettir. Bina boyamak alacakl lar n s k t rmas yüzünden eski borçlar n z ödeyeceinize, binan n yanmas hakk n zda kötülük düünenleri alt edeceinize, binada çal anlar görmek kar koca aras nda sorunlar ç kaca na ve ayr l a kadar gideceine iarettir BRA &çtiinizi görmek, hayal k r kl na urayaca n z n iaretidir. Eer bakalar içiyorsa bu, baz gizli has mlara sahip olduunuz anlam na gelir

20 BSKLET Rüyada bisiklet s k nt dan sonra gelen ferahl k anlam ndad r. Çok kar k bir sorunla kar la laca baz yanl lar yap laca ancak sonuçta sorunun a laca na iarettir.bisiklete bindiini gören kimse, kendi çabas yla sorunlar n üstesinden gelecektir. Bir bisiklet alan kimse ise, bilerek sorumluluk yüklenecek ve bunun sayesinde iinde sivrilecektir. BSKÜV Hay rl bir seyahate ç kaca n z anlam na gelir. Bu seyahat sayesinde hem siz hem yak nlar n z karl ç kacak. BT Rüyada bit öldürmek, bir yak n n za kar ac mas zca davranaca n za iarettir. Bit sirkesi ise fesatl k ve kötülük anlam na gelir.bitlenmek bol paraya kavuaca n za ve dostlar n z n birden artaca na iarettir. Bitler taraf ndan sar lmak sermayenizin sürekli artaca na ve her geçen gün daha iyi duruma geleceine yorumlan r. Üzerinden bit dökülmesi paran z n bol olduu için bir çok arkada n z olaca na iarettir. BODRUM S k nt lar n sürmesine ve sadaka vererek sevap ilemeniz gerektiine iaret eder. BO<A Boa gürei olumlu yönde baz deiikliklerin olaca n n habercisidir.rüyada k zg n bir boa görmek, kötü bir olayla kar la laca na iarettir. BOHÇA Uzak ve beklenmeyen bir yerden ummad n z bir misafir gelecek demektir. Dolu bohça zenginlik, bohça kaybetmek s k nt lar n balamas ve ak hayat n n kötülemesine iarettir. BOMBA Bo yere para harcay p sonra bunun s k nt s çekmek anlam na gelir. Bombay patlam görmek fakirlie ve ilerin bozulmas na iarettir. El bombas bir s r yüzünden aile içinde kavgalara iarettir. Büyük bir bomba görmek ilerini birinin emri alt nda yönetmeye habercidir. Bomba satmak zenginlik içinde bir yaama iarettir. Bir yeri bombalamak sayg nl n artmas na yorumlan r. Bomba sat n almak sal n hafif ekilde bozulaca na, kutu içinde bomba görmek s k nt l günlerin geldiinin habercisidir. Bombay kurcalamak bir tehlikeyle kar kar ya olmaya yorumlan r. BONCUK Meydana gelmesinden korkulan bir olay n gerçeklemesinin habercisidir. Rüyas nda bir yerden boncuk alan genç bir k z a k olur. Evli kad n içinse einden duyaca tatl sözlerdir. Erkek için ise bu rüya gizli bir ilikiye iarettir.yeil boncuk baar l olunaca na, sar olaylar n planland gibi gitmemesine, mavi boncuk iyi bir habere, pembe birinden yard m istemeye, k rm z boa para harcamaya, siyah bir hastal a anlam ndad r.rüyada boncuk görmek, yak n çevreden birinin kötü bir olayla kar laaca na iarettir. BORAZAN Bu müzik aletlerini rüyada sadece görmek, bir yak n n z n k sa bir hastal k geçireceine iarettir.rüyada borazan veya baka nefesli sazlar çalmak, s k nt l bir meselenin anlamayla sonuçlanaca na ve tatl ya balanmas na iarettir. Borazan sesi iitmek, iinizde ilerlemeyi iarettir.

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir.

Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir. Gasl, yıkamak demektir. Gusül ve iğtisal da, yıkanma anlamını taşır. Din deyiminde gusül: Bütün bedenin yıkanmasıdır, boy abdesti alınmasıdır. Buna taharet-i kübra (büyük temizlik) denir. Böyle bir temizliği

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

KALE GEÇ KONTROL SSTEMLER

KALE GEÇ KONTROL SSTEMLER KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU MODEL 10-300 SERVS HATTI (0212) 641 71 56 - E-mail:otelsistem@kaletrade.com KALE GEÇ KONTROL ÜNTES SSTEM ELEMANLARI KALE GEÇ KONTROL ÜNTES Kart Okuyucu Bölüm Gösterge Iıı nfrared,(kızıl

Detaylı

Okutunuz ve defterlerine yazdırınız 1 abla abdest kablo Sabri tablo tablet tabla kablo baba bakır kaba soba bayrak kabak badem bakkal Banu bal balık

Okutunuz ve defterlerine yazdırınız 1 abla abdest kablo Sabri tablo tablet tabla kablo baba bakır kaba soba bayrak kabak badem bakkal Banu bal balık Okutunuz ve defterlerine yazdırınız 1 abla abdest kablo Sabri tablo tablet tabla kablo baba bakır kaba soba bayrak kabak badem bakkal Banu bal balık bakla bardak balkon ebe Ebru tebrik bebek Sibel Belma

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Rüya Kaç saniye sürer

Rüya Kaç saniye sürer RÜYA TABİRLERİ ANSİKLOPEDİSİ Rüya Kaç saniye sürer Bilim adamları rüyanın süresi üzerinde kesin bir sonuca varamadılar. Bir kısmı birkaç saniye sürdüğünü iddia ederken bazıları da saatlerce devam eden

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

MODÜL BİLGİ SAYFASI İÇERİK

MODÜL BİLGİ SAYFASI İÇERİK : 10X10 ÇAPRAZ DAMA OYUN KURALLARI SÜRE : 40/8 AÇIKLAMA : Öğrenci/Kursiyerin 10x10 çapraz dama oyun kurallarını tanıması ve incelemesi sağlanmalıdır. GENEL AMAÇ : Öğrenci/Kursiyer, uygun şartlar sağlandığında

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE

YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE Hızla gelen bir ambulans görürüz. Sirenleri durmadan çalmaktadır. Hastanenin kapısından içeri girer. Hastane bahçesi / Dış Gün / 01-01 Hızla gelen bir ambulans. Sirenleri çalmaktadır.

Detaylı

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİNDE ÖNEMLİ RENKLER DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 RENKLER Türk mitolojisinde renklerin sembolik anlamları ilk olarak batılı Türkologların dikkatini çekmiş ve çalışmalarında bu hususa işaret etmişlerdir.

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

2- Ağır bir yükü kaldırmayı denemeyin. Kaldırmak zorundaysanız başkalarından yardım isteyin.

2- Ağır bir yükü kaldırmayı denemeyin. Kaldırmak zorundaysanız başkalarından yardım isteyin. Belinizden rahatsızlığınız varsa, uymanız gereken 40 da kural var Uzmanlar bel sağlığını korumak isteyen ya da fıtık veya başka bir sebebe bağlı bel rahatsızlığı bulunan herkesin günlük yaşamda dikkat

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Meme kanseri taramasi

Meme kanseri taramasi Meme kanseri taramasi 2015 Bevolkingsonderzoek Neden halk taraması yapılır? BMeme kanseri çok sık görülür. Hollanda da yaklaşık her 8 kadından 1 i hayatında meme kanserine yakalanır. Bu kadınların çoğu

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI 1. Firma karını maksimize eden üretim düzeyini seçmiştir. Bu üretim düzeyinde ürünün fiyatı 20YTL ve ortalama toplam maliyet 25YTL dir. Firma: A)

Detaylı

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Sohbetler Çevre bilincinedir? sorusuna cevap arıyorum. Çevre bilinci konulu sohbet ediyorum. Kızılay hakkında sohbet ediyorum.

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları (6.Sınıf) 1. İnternette uygun olmayan içerikle karşılaştığınızda bildirebileceğiniz ihbar telefon numarası bulunmaktadır. Boş bırakılan yere uygun

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı Okyanus, Yaşam İçin Gereklidir Ve Doğal Dengesinin Korunması İçin İnsanların Çaba Göstermesi Gereklidir Neler Biliyoruz? İpek A.: Okyanusun mavi ve yeşil su olduğunu biliyorum. Deniz Can K: Yunuslar karaya

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi)

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Bağımlılıkta rehabilitasyon süreci dediğimizde bağımlı bireylerin psikolojik ve sosyal destek ile hayata yeniden kazandırılması kast edilmektedir.

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Andropozun temel nedeni testosteron hormonunun azalmasıdır.

Andropozun temel nedeni testosteron hormonunun azalmasıdır. Andropozun temel nedeni testosteron hormonunun azalmasıdır. Testosteron noksanlığının erkekleri en çok ilgilendiren yanı, libido ve potens azalmasıdır. Cinsel arzunun azalması, orgazm hissinin zayıflaması,

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çankaya Belediye sınırları içinde yaşayan, yaş sınırı

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız Konya nın son dönemlerde en hızlı gelişen bölgesinde, DEKOR inşaatın 30 yılı aşkın tecrübesinin yansıması, yakından tanıdığınız yaşamınıza kalite kazandıran felsefesiyle MERAM PARK VİLLARI hayata geçiyor.

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

OTİZM NEDİR? becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur.

OTİZM NEDİR? becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur. OTİZM NEDİR? Otizm, sosyal ve iletişim Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur. GÖRÜLME SIKLIĞI Son verilere göre 110 çocuktan birini etkilediği kabul edilmektedir

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

TÜRKİYE DE ŞİRKET KURULUŞU

TÜRKİYE DE ŞİRKET KURULUŞU TÜRKİYE DE ŞİRKET KURULUŞU Türk Ticaret Kanunu nda Şirketler Hukuku na ilişkin hükümler 124.madde ve devamında düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu nda şirket çeşitleri ve şirket kuruluşları ayrıntılı olarak

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Durumunuz: Bunlar hamile Bir tedavi ihtiyacı veya Bakım geçici hastalık düşmek Çocuğun ve ev

Durumunuz: Bunlar hamile Bir tedavi ihtiyacı veya Bakım geçici hastalık düşmek Çocuğun ve ev Aile ve üst düzey yardım Tarih: Nisan 2016 Durumunuz: Bunlar hamile Bir tedavi ihtiyacı veya Bakım geçici hastalık düşmek Çocuğun ve ev Anne veya baba, çocuk ve ev bakım açarsanız, ortaya çıkar Gerçek

Detaylı

Abdeste mani olmayan şeyler

Abdeste mani olmayan şeyler Abdeste mani olmayan şeyler Sual: Boya işiyle uğraşıyorum. Elimde öyle kolay kolay çıkmayan boya izleri kalıyor. Namaz kılabilir miyim? Elbette kılabilirsiniz. Boyaları çıkarma imkanı yoksa, o haliyle

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Psikolojiye Giriş. Gözden geçirme oturumları. Evrim ve Akılcılık Ders 10. Pazartesi, 26/02, 16.00-18.00 Salı, 27/02, 18.00-20.00

Psikolojiye Giriş. Gözden geçirme oturumları. Evrim ve Akılcılık Ders 10. Pazartesi, 26/02, 16.00-18.00 Salı, 27/02, 18.00-20.00 Gelecek Çarşamba Yapılacak Sınav (olası dağılım) Psikolojiye Giriş Evrim ve Akılcılık Ders 10 Giriş: 4 Beyin: 9 Freud: 9 Skinner: 9 Bilişsel Gelişim: 9 Dil: 9 Algı/Dikkat: 9 Bellek: 9 Aşk: 7 Evrim: 4 Akılcılık:

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

İmam Nablusi - Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

İmam Nablusi - Rüya Tabirleri Ansiklopedisi İmam Nablusi - Rüya Tabirleri Ansiklopedisi www.cepsitesi.net Rüya Kaç saniye sürer Bilim adamları rüyanın süresi üzerinde kesin bir sonuca varamadılar. Bir kısmı birkaç saniye sürdüğünü iddia ederken

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler:

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler: Mikro TESE Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Mikroskopik TESE ameliyatı genel, veya bolgesel anestezi altında yapılabilir. Skrotum (torba) orta hattan 4 cm lik bir kesi yapılırak testislere ulaşılır ve testisler

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 (0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 E T M KOÇLU U S nav sistemlerinde yap lan de i ikliklerin s kla mas, hem velilerin hem de ö rencilerin süreç içerisinde emin ad mlarla ilerlemelerini zorla

Detaylı

Kullanım kılavuzu HERE Maps

Kullanım kılavuzu HERE Maps Kullanım kılavuzu HERE Maps Baskı 1.0 TR HERE Maps HERE Maps, size etrafta neler olduğunu gösterir ve gitmek istediğiniz yere ulaşmanızı sağlar. Şunları yapabilirsiniz: Şehirleri, sokakları ve servisleri

Detaylı

OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I. Oyununuzun senaryosunu kısaca tanıtınız/ amacınıda belirtiniz:

OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I. Oyununuzun senaryosunu kısaca tanıtınız/ amacınıda belirtiniz: OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I Oyununuzun senaryosunu kısaca tanıtınız/ amacınıda belirtiniz: Oyunumuz nesnelerin sürükle bırak özelliği ile kendi İngilizce isimlerinin üzerlerine bırakılmasını esas almaktadır.

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi NOSACQ-50- Turkish skandinav mesleki güvenlik ortam anketi Bu anketin amac bu i yerindeki güvenlikle ilgili görü lerinizi almakt r. Cevaplar n z bilgisayara i lenecek ve güvenilir biçimde tutulacakt r.

Detaylı

Para Arzı. Dr. Süleyman BOLAT

Para Arzı. Dr. Süleyman BOLAT Para Arzı 1 Para Arzı Bir ekonomide dolaşımda mevcut olan para miktarına para arzı (money supply) denir. Kağıt para sisteminin günümüzde tüm ülkelerde geçerli olan itibari para uygulamasında, paranın hangi

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008

BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.06.2008 SAYI :2008-046

Detaylı

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9 1 / 9 2 / 9 "Ağır ağır hiçliğe giden bir salyangozum." Yazar: Volkan Durmaz Yunan Yönetmen Theo Angelopoulos un 1988 yapımı filmi Landscape in the Mist-Puslu Manzaralar [1], belirsizlik içerisinde beliren

Detaylı

Elma ve armutta ateş yanıklığı (Erwinia amylovora)

Elma ve armutta ateş yanıklığı (Erwinia amylovora) Elma, armut ve ayva gibi yumuşak çekirdekliler ile diğer bazı kimi sert çekirdekliler konukçusudur. Asıl zararı yumuşak çekirdeklilerde olu hastalık özellikle elma ve armutta şiddetli zararlara neden olmaktadır.

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ:

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler kanununda belirtilen tüzel kişilerce

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Çocuğum Krup Oldu! Türkischer Elternratgeber Krupp. Doktorunuzla birlikte çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz.

Çocuğum Krup Oldu! Türkischer Elternratgeber Krupp. Doktorunuzla birlikte çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz. Türkischer Elternratgeber Krupp Çocuğum Krup Oldu! Doktorunuzla birlikte çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz. Anne babalar için yararlı ipuçları: Bir krupnöbetinde ne yapmalı? Krupa karşı hangi ilaçlar

Detaylı

Kurbanlar & Failler. Kurban-Fail Bölünmesinin Psikodinamiği. Istanbul, 6 Nisan 2013. www.franz-ruppert.de. 02.04.2013 (c) Prof. Dr.

Kurbanlar & Failler. Kurban-Fail Bölünmesinin Psikodinamiği. Istanbul, 6 Nisan 2013. www.franz-ruppert.de. 02.04.2013 (c) Prof. Dr. Kurbanlar & Failler Kurban-Fail Bölünmesinin Psikodinamiği Istanbul, 6 Nisan 2013 www.franz-ruppert.de 02.04.2013 (c) Prof. Dr. Franz Ruppert 1 Kurbanlar ve Failler Tanımlar Hayatta Kalma Stratejileri

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

AçıkÖğrenim: ÖğrenmeAlanı DD208: Refah, Suç ve Toplum DVD den öğrenmek

AçıkÖğrenim: ÖğrenmeAlanı DD208: Refah, Suç ve Toplum DVD den öğrenmek AçıkÖğrenim: ÖğrenmeAlanı DD208: Refah, Suç ve Toplum DVD den öğrenmek Bu videonun amacı bir DVD materyalinden nasıl öğrenileceği üzerine tavsiyelerde bulunmak. DVD nin her bölümünü bir kere durmadan izlemenizi,

Detaylı

Aşağıdaki resmin çizeri 8 yaşındaki oğlum Baybars Gürel, bu kitabın satışını yapmak için sabırsızlanıyor, bir de büyünce cumhurbaşkanı olmak istiyor.

Aşağıdaki resmin çizeri 8 yaşındaki oğlum Baybars Gürel, bu kitabın satışını yapmak için sabırsızlanıyor, bir de büyünce cumhurbaşkanı olmak istiyor. Aşağıdaki resmin çizeri 8 yaşındaki oğlum Baybars Gürel, bu kitabın satışını yapmak için sabırsızlanıyor, bir de büyünce cumhurbaşkanı olmak istiyor. Hülya GÜREL: Konya Selçuk Üniversitesinde Çocuk Gelişimi

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Yusuf Yıldırım. Kategori: Türk Romanı Çarşamba, 28 Nisan 2010 11:19 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4066

Yusuf Yıldırım. Kategori: Türk Romanı Çarşamba, 28 Nisan 2010 11:19 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4066 TANITIM: 1931 de cezaevinde tanıdığı genç mahkumun macerasını dinleyerek roman yazar. Topluma ve insanlara gerçekçi bakış açısıyla bakan Sabahattin Ali hem Yusuf-Muazzez aşkını hem de kasaba hayatının

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız

TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız 1 2 TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız Tunç Tort a ve kütüphane sorumlusu Tansu Hanım

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı