659 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDAKİ İDARELERİN TARAF OLDUKLARI HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN SULHEN HALLİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "659 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDAKİ İDARELERİN TARAF OLDUKLARI HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN SULHEN HALLİ"

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 659 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDAKİ İDARELERİN TARAF OLDUKLARI HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN SULHEN HALLİ Müşavir Hazine Avukatı Ayla DADALI

2 TC MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü??? SULH NEDİR????? SULH; doğmuş bir uyuşmazlığa son vermek veya doğacak bir uyuşmazlığı önlemek amacıyla tarafların karşılıklı ve birbirine uygun iradeleri ile yaptıkları anlaşmadır.??? 2

3 SULHUN, FERAGAT, KABUL VE İBRADAN FARKI NEDİR? SULH; tarafların karşılıklı iradeleri ile kurulan ve karşılıklı fedakarlık temeline dayanan bir anlaşma mahiyetindedir. Anlaşma ve karşılıklı fedakarlık unsurları nedeniyle; bir borcu ya da uyuşmazlığı tek taraflı olarak ortadan kaldıran feragat, kabul ve ibradan farklıdır. 3

4 SULHUN TERCİH NEDENLERİ Taraf iradelerini esas alması, Faydacı ve çözümcü bir yaklaşım temeline dayanması, Her iki taraf için tatmin sağlayan bir sonuç yaratması, Toplumsal barışa hizmet etmesi, Yargı yükünü azaltması, 4

5 SULHUN TERCİH NEDENLERİ Yargıda çözüme ulaşmanın gecikmesi hallerinde ihtilafın sonlandırılmasına imkan sağlaması, Tarafların, hak kaybına uğrama korkusu olmadan karşılıklı olarak alacak ve borçlarını müzakere edebilmesi, 6100 sayılı HMK nın 188/3 maddesine göre sulh görüşmeleri sırasında yapılan ikrarın tarafları bağlamaması, Sulhun tercih nedenleridir. 5

6 SULHUN GETİRDİĞİ ÇÖZÜM Sulh müessesesi; Sözleşme serbestisi ilkesi çerçevesinde, Yargının daha hızlı, etkin ve verimli işleyişine hizmet etmek amacıyla, Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri işlerden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarda, Uzlaşma temeline dayanan bir çözüm imkânı sağlamaktadır. 6

7 MEVZUATIMIZDA SULH Mahkeme içi sulh; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun Ön İnceleme başlıklı 137 nci maddesinde Sulhe Teşvik ve inci maddelerinde Sulh hükümleri olarak iki ayrı bölümde yer almaktadır. Mahkeme dışı sulh; genel ve özel bütçeli idareler yönünden 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenmiştir. 7

8 HMK da SULH Md.137 vd sayılı HMK nın 137 ve devamı maddelerine göre; Hakim, uyuşmazlık konusunda tarafları sulhe teşvik edecektir. Tarafların sulh olacağına kanaat getirilmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere sulh konusunda beyanda bulunmak üzere taraflara süre verilecektir. Sulh olunması halinde bu durum tutanağa geçirilerek sulh nedeniyle davanın sona erdiğine karar verilecektir. 8

9 HMK da SULH Md.313 HMK da SULH; Görülmekte olan bir davada, tarafların aralarındaki uyuşmazlığı kısmen veya tamamen sona erdirmek amacıyla, mahkeme huzurunda yapmış oldukları bir sözleşme olarak tanımlanmıştır. Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri uyuşmazlıkları konu alan davalarda sulh olunabileceği belirtilmiştir. 9

10 HMK da SULH Md.314 vd. Dava konusu dışında kalan hususlar da sulh kapsamına dahil edilebilir. Sulh, şarta bağlı olarak da yapılabilir. Hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir. Sulh davayı sona erdirir ve kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğurur. Mahkemece, tarafların isteğine göre; -sulh sözleşmesi hükümlerine göre, ya da -karar verilmesine yer olmadığına, karar verilebilir. 10

11 HMK da SULH Md.73 Sulh anlaşması, taraflar arasında yapılır. Vekilin sulh olması için vekaletnamede özel olarak sulh ve ibra yetkisi verilmiş olması gerekir. 659 sayılı KHK kapsamındaki idarelerde sulh yetkisi idarelere aittir. İdare vekillerinin sulh ve ibra yetkisi yoktur. 11

12 KAMU İDARELERİNDE SULH Mülga 4353 sayılı Kanun'da sulh; genel bütçe kapsamındaki idarelere ait uyuşmazlıklarla ilgili olarak Kanunun 30 ve 31 inci maddelerinde yer almıştır sayılı Kanun, 2/11/2011 tarihinde yürürlüğe giren 659 sayılı KHK nın 18 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı KHK da genel ve özel bütçe kapsamındaki idarelerin taraf oldukları uyuşmazlıkların sulhen halline ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Sulh hükümleri, 659 sayılı KHK nın 9, 10, 11 ve 12 nci maddelerinde yer almaktadır. 12

13 659 SAYILI KHK Md.9 SULHE DAVET İdarelerin adli yargıda dava açmadan veya icra takibine başlamadan önce karşı tarafı sulhe davet etmesi esası düzenlenmiştir. Amacı; ihtilafın tamamının çözümlenmesidir. Kamu menfaati görülmesi halinde kısmi sulh de mümkündür. Sulh teklifi için karşı tarafa 30 günlük süre verilmesi gerekir sayılı Kanun kapsamı dışında kalan tüm taksit teklifleri sulh kapsamındadır. 13

14 659 SAYILI KHK Md.9 SULHE DAVET Sulh başvurularının 60 gün içinde sonuçlandırılması gerekir. Aksi takdirde başvuru reddedilmiş sayılır. İdareler, kendi aleyhlerine dava açılacağını veya icra takibine başlanacağını öğrenmeleri halinde karşı tarafı sulhe davet edebilir. Sulhe davet, uyuşmazlığın tarafı olan gerçek veya tüzel kişilerce de yapılabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan veya işin mahiyeti gereği süre verilmesinde fayda görülmeyen hallerde doğrudan dava ve icra yoluna başvurulabilir. Dava konusu edilmiş veya icraya intikal etmiş uyuşmazlıklarda da taraflarca sulh teklifinde bulunulabilir. 14

15 ADLİ UYUŞMAZLIKLARDA SULHUN USUL VE ESASLARI Md.10 Sulh anlaşması, anlaşma tutanağında belirtilen tutar kadar; - Bir hakkın tanınması, - Menfaatin terki, - Bir şeyin verilmesi, - Yapılması ya da yapılmaması, konusundaki anlaşmalar veya sözleşme değişikliklerini kapsar. Sulh, ancak idarece maddi ve hukuki nedenlerle kamu menfaati görülmesi halinde mümkündür. 15

16 ADLİ UYUŞMAZLIKLARDA SULHUN USUL VE ESASLARI Md.10 Sulhe konu işte birden çok ihtilaf bulunduğu takdirde asıl olan, ihtilafın tamamının çözümlenmesidir. Kamu menfaati görüldüğü takdirde kısmi sulh de mümkündür. Maddi ve hukuki nedenlerle kamu menfaati görülmesi halinde, 11 inci maddedeki yetkiler çerçevesinde asıl alacak ve fer ilerinden kısmen ya da tamamen vazgeçilebilir. Sulh anlaşmalarına ilişkin tutanak ilam hükmünde olup, ilamların icrasına dair genel hükümlere göre infaz olunur. 16

17 ADLİ UYUŞMAZLIKLARDA SULHUN USUL VE ESASLARI Md.10 Vadeye bağlanmamış alacaklarda tutanağın imzalandığı tarihten itibaren iki aylık sürenin dolmasından, Vadeye bağlanmış alacaklarda ise vadenin dolmasından, önce tutanak icraya konulamaz. Sulh anlaşması hükümleri yerine getirilmediği takdirde 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesap edilen faizi ile birlikte alacak takip ve tahsil edilir. 17

18 ADLİ UYUŞMAZLIKLARDA SULHUN USUL VE ESASLARI Md.10 Sulh halinde üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamaz. Tarafların sulhe davet yazısının karşı tarafa tebliği ile uyuşmazlık konusu hak ve alacağın tabi olduğu kanuni süreler durur. Sulh olunamaması durumunda bu durum tutanağa bağlanır, tutanak tarihinden itibaren uyuşmazlığın niteliğine göre süreler yeniden işlemeye başlar. Mücbir sebep hallerinde genel hükümlere göre işlem yapılır. 18

19 ADLİ UYUŞMAZLIKLARDA SULH VE VAZGEÇME YETKİLERİ Md.11 KHK nın 11/1 maddesine göre; İdarelerin, kendi aralarındaki uyuşmazlıkların sulh yolu ile çözümünde, sözleşmelerin değiştirilmesinde veya sona erdirilmesinde, Gerçek veya tüzel kişilerle aralarındaki sözleşmelerde belirtilen sebeplerle yapılan her türlü sözleşme değişikliklerinde, çıkabilecek uyuşmazlıkların sulhen çözümünde, hukuk biriminin görüşü üzerine, onay ve anlaşmaları imzalamaya; Bakanlıklarda BAKAN, diğer idarelerde ÜST YÖNETİCİ yetkilidir. 19

20 ADLİ UYUŞMAZLIKLARDA SULH VE VAZGEÇME YETKİLERİ KHK nın 11/2 maddesine göre; KHK nın 11/1-a ve 11/1-b fıkraları dışında kalan ve idarelerin, herhangi bir sözleşmeye dayanıp dayanmadığına, uyuşmazlıkların yargıya intikal edip etmediğine bakılmaksızın gerçek veya tüzel kişilerle arasında çıkan; -Her türlü hukuki uyuşmazlığın sulh yoluyla halinde, -Cezada uzlaşmaya gidilmesinde, -Sözleşmede belirtilmeyen sebeplerle; sözleşmelerin değiştirilmesinde veya sona erdirilmesinde, 20

21 ADLİ UYUŞMAZLIKLARDA SULH VE VAZGEÇME YETKİLERİ Maddi ve hukuki sebeplerle kamu menfaati görülmesi halinde, buna dair onay veya anlaşmaları imzalamaya, vazgeçilen veya tanınan yada terkin edilen hak ve menfaatin değeri dikkate alınmak suretiyle; Tutara ilişkin olmayanlar ile Türk Lirasına kadar olanlarda ( TL.dahil) hukuk biriminin görüşü alınarak, ilgili harcama yetkilisinin teklifi üzerine üst yönetici (KHK md.11/2-a) Türk Lirasından fazla olanlardan Türk Lirasına kadar olanlarda ( TL. dahil), hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun görüşü, üst yöneticinin teklifi üzerine, ilgili bakan, Milli Savunma Bakanlığında Müsteşarın teklifi üzerine Bakan, (KHKmd.11/2-b) 21

22 ADLİ UYUŞMAZLIKLARDA SULH VE VAZGEÇME YETKİLERİ Türk Lirasından fazla olanlarda, ilgili bakanlık hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu, (KHK md.11/2-c) yetkilidir. Bakan ya da üst yönetici bu yetkisini; alt kademelere, münhasıran taşra birimlerinin iş ve işlemleri ile ilgili olup İllerde valilik, ilçelerde kaymakamlık onayına bağlanan iş ve işlemlerde vali ve kaymakama devredebilir. 22

23 PARASAL YETKİLER Vazgeçme, sulh, kabul ve feragat yetkileri standart olarak, vazgeçilen veya, tanınan veya, terkin edilen, hak veya menfaatin değerine göre sınırlanmak suretiyle, Üst yönetici, Bakan, Bakanlar Kurulu na verilmiştir. 23

24 PARASAL YETKİLER KHK nın 11 ve 12 nci maddesinde Bakan ve üst yöneticiye tanınan yetkiler; Bakanlık Makamının yetki devrine ilişkin 13/1/2012 tarih ve 56 sayılı Onayı ile alt kademelere devredilmiştir. Bu yetkiler; Müsteşar, Müsteşar yardımcısı, birim amiri ve defterdar, Taşra birimlerinin illerde valilik, ilçelerde kaymakamlık onayına bağlanan iş ve işlemlerinde vali ve kaymakam, tarafından kullanılacaktır. 659 sayılı KHK'daki Sulh ve Vazgeçme Yetkilerini Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan 8/2/2012 tarihli ve 3656 sayılı genel yazı Bakanlığımız birimlerine gönderilmiştir. Ayrıca 2012/2 sayılı BAHUM İç Genelgesi ile de Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatına duyurulmuştur. 24

25 SULH İŞLEMLERİNDE YETKİNİN KULLANILMASI Defterdarın yetkisi kapsamındaki işlerde; Muhakemat müdürünün/müdürlük olmayan yerlerde yetkilendirilen Hazine avukatının hukuki görüşü, Defterdarlık ilgili müdürünün teklifi üzerine, Defterdar, İlgili birim amirinin yetkisi kapsamındaki işlerde; Muhakemat müdürünün/yetkilendirilen Hazine avukatının hukuki görüşü, Defterdarın teklifi üzerine, Bakanlık ilgili birim amiri, 25

26 SULH İŞLEMLERİNDE YETKİNİN KULLANILMASI Müsteşar yardımcısının yetkisi kapsamındaki işlerde; Hukuk birimin görüşü, Bakanlık ilgili birim amirinin teklifi üzerine, Müsteşar yardımcısı, Müsteşarın yetkisi kapsamındaki işlerde; Hukuk birimin görüşü, Bakanlık ilgili birim amirinin teklifi, Müsteşar, 26

27 SULH İŞLEMLERİNDE YETKİNİN KULLANILMASI Bakanın yetkisi kapsamındaki işlerde; Hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun görüşü, Üst yöneticinin teklifi üzerine, Bakan, Bakanlar Kurulunun yetkisi kapsamındaki işlerde; Hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun görüşü, Maliye Bakanının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu, yetkilidir. 27

28 TAKSİT TEKLİFLERİ 6183 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan taksit teklifleri de sulh kapsamındadır. Bakanlığımızın taraf olduğu taksit anlaşmalarındaki usul ve esaslar 1/10/2012 tarihli ve sayılı genel yazı ile belirlenmiş ve Bakanlık birimlerine gönderilmiştir. Buna göre taksitlendirmeye yetkili makam; TL'ye kadar üst yönetici, TL'ye kadar Bakan, TL'nin üzerinde Bakanlar Kuruludur. 28

29 TAKSİT TEKLİFLERİ Bu yetkiler, 13/1/2012 tarihli ve 56 sayılı Onay ile yapılan yetki devrine göre; Müsteşar, Müsteşar yardımcısı, birim amiri ve defterdar, Münhasıran taşra birimlerinin iş ve işlemleri ile ilgili olup İllerde valilik, ilçelerde kaymakamlık onayına bağlanan iş ve işlemlerde vali ve kaymakam, tarafından kullanılacaktır. 29

30 TAKSİT TEKLİFİ Mali açıdan zor durumda olan şirketler ve diğer tüzel kişiler ile, Ödeme güçlüğü içinde olan gerçek kişiler, borçlarını taksitle ödemek istemeleri halinde taksit tekliflerine ilişkin dilekçelerini; Borç hakkında henüz yasal takip başlatılmamışsa borçlu bulundukları idareye/birime, Borçlu hakkında dava açılmış veya icra takibi başlatılmışsa takibi yapan Muhakemat Müdürlüğüne veya müdürlük kurulmayan yerlerde Hazine Avukatlığına, ileterek değerlendirilmesini talep edebilirler. 30

31 TAKSİT TEKLİFİ Taksitlendirme teklifi, taksitlendirme talebinin nedenlerini açıklayan ve ödeme planını içeren, borçlu veya borçluyu temsile yetkili olanlar tarafından imzalanmış taksitlendirme talep dilekçesi ile yapılır. Bu dilekçeye; Gerçek kişiler, beyanlarının doğruluğunu tevsik eden belgeleri ve nüfus cüzdanı örneğini (T.C.Kimlik numarası), Tüzel kişiler, dilekçeyi imzalayanların tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna ilişkin yetki belgesi ve imza sirküleri ile tüzel kişiliğin mali tablolarını (gelir tablosu ve bilanço), ekler. 31

32 TAKSİT TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-Borçlunun Şirket olması halinde; Şirketin mali açıdan zor durumda olup olmadığının tespiti için şirketin likidite oranlarına bakılacaktır. Likidite oranının 1 den büyük olması durumunda şirketin mali durumunun iyi olduğu sonucuna varıldığından, borç taksitlendirilmeyecektir. Likidite oranının 1 veya 1 den küçük ve 0,5 den büyük olması durumunda borcun taksitlendirilme süresi daha kısa olarak belirlenecek, Likidite oranının 0,5 veya 0,5 den küçük olması durumunda ise bu süre 36 aya kadar uzatılabilecektir. 32

33 TAKSİT TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ B-Borçlunun Gerçek Kişi Olması Halinde; Borçlunun mali durumuna bakılması, Kişinin ödeme güçlüğü içinde olduğunu belgelendirmesi, Borç tutarı, taksit tutarı ve ödeme süresi, dikkate alınarak, taksit teklifi hakkında değerlendirme yapılması gerekir. 33

34 TAKSİT TEKLİFİNİN KABULÜ Taksit teklifinin kabulü halinde; 5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddesindeki parasal sınırın(2013 yılı için TL) üzerindeki kamu zararı alacakları için düzenlenecek resen borç senedi ve kefaletname için noter tasdiki aranacaktır. Bu miktarın altındaki alacaklar için ise sadece borçlu beyan ve imzasını içeren bir borç senedi alınması uygun olacaktır. Mahkeme kararıyla kesin hükme bağlanan alacakların taksitlendirilmesinde ilam olduğu için resen borç senedi ve kefaletname alınmasına gerek bulunmamaktadır. 34

35 TAKSİT ANLAŞMASI Taksit teklifinin kabulü halinde; Borç aslının faiziyle birlikte ödenmesinin kabul edildiği, Ödemelerin başlama tarihi, Aylık taksit tutarları ve süresi, Bir taksitin zamanında ödenmemesi halinde alacağın muacceliyet kazanacağı, hususlarını belirtir taksit anlaşması imzalanacaktır. 35

36 CEZADA UZLAŞMA 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Uzlaşma UZLAŞMA; suçtan mağdur olan kişinin suç şüphelisi ile anlaşması sonucunda ceza yargılamasının sona ermesidir. TARAFLARI; Şüpheli, Suçtan zarar gören veya mağdur, Reşit olmamaları halinde şüpheli veya mağdurun kanuni temsilcisi, 36

37 CEZADA UZLAŞMA 5271 sayılı C.M.K. nun 253/1.maddesinde; şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde bulunulacağı hükme bağlandığından, Uzlaşma için suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması gerekir. Suçtan zarar görenin Devlet veya kamu tüzel kişisi olması halinde, uzlaşmadan bahsedilemez. ŞİKÂYETTEN VAZGEÇMEDEN FARKI; Uzlaşma şikâyetten vazgeçmek değildir. Ancak uzlaşmadan önce şikâyetten vazgeçilir ise uzlaşmadan yararlanılamaz. 37

38 CEZADA UZLAŞMA UZLAŞMAYA KONU OLABİLECEK SUÇLAR; Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar, Şikayete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın 5237 C.M.K.nun 253/1-b maddesi gereğince uzlaşmaya tabi suçlar ; Uzlaşma yoluna gidilebileceğine ilişkin ancak kanunda açık hüküm bulunması halinde özel kanunlarda sayılmış suçlar hakkında, uzlaşma mümkündür. UZLAŞTIRMA YOLUNA GİDİLEMEYEN SUÇLAR : 5271 Sayılı C.M.K.nun 253/3 maddesi gereğince; soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olsa bile, etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda, uzlaştırma yoluna GİDİLEMEZ. 38

39 CEZADA UZLAŞMA UZLAŞMA NASIL YAPILIR? Kolluk görevlileri, Cumhuriyet savcısı ya da hâkim, taraflara uzlaşmanın ne demek olduğunu ve sonuçlarını ayrıntılı bir şekilde anlatır. Taraflara uzlaşma isteyip istemedikleri sorulur. Taraflar, uzlaşmak isteyip istemediklerini 3 gün içerisinde bildirirler. Her iki taraf da uzlaşmak istediğini bildirirse bir uzlaştırmacı görevlendirilir. Uzlaşmada taraflar uzlaştırmacı önünde anlaşarak kendileri hakkındaki kararı yine kendileri verirler. Suç şüphelisinin ortaklaşa kararlaştırılan şeyi yapmasıyla, uzlaşma süreci tamamlanır ve ceza yargılaması biter. 39

40 CEZADA UZLAŞMA UZLAŞMANIN SONUCU; Uzlaşıldığı takdirde üzerinde anlaşılan hususlar yerine getirilir. Şüpheli tarafından bu yükümlülüğün yerine getirilmesi halinde; Mağdurun mağduriyeti daha hızlı bir şekilde giderilmiş olur. Şüpheli hakkında dava açılmaz. Dava açılmışsa düşer. Ceza alma ve sabıkalı olma ihtimali ortadan kalkar. 40

41 İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN SULH YOLU İLE HALLİ VE VAZGEÇME YETKİLERİ Md sayılı KHK nın 12. maddesine göre; - İdari işlemler, - İdari eylemler, nedeniyle hakları ihlal edilenler; uğramış oldukları zararın sulh yoluyla giderilmesini dava açma süresi içersinde (60 gün) isteyebilirler sayılı İYUK/13-1 e göre yapılan başvurular da sulh başvurusu olarak kabul edilir ve bu maddede yer alan hükümler çerçevesinde incelenir. 41

42 İDARİ UYUŞMAZLIKLARDA SULH BAŞVURUSUNUN HUKUKİ SONUÇLARI Sulh başvurusu, işlemeye başlamış olan dava açma süresini durdurur. Başvuru sonuçlanmadan dava açılamaz. Başvurularının altmış gün içinde sonuçlandırılması zorunludur. Sonuçlandırılmamışsa istek reddedilmiş sayılacaktır. Başvuru, belli bir konuyu ve somut bir talebi içermiyorsa, idari makam tarafından reddedilmesi gerekmektedir. 42

43 İDARİ UYUŞMAZLIKLARDA SULH BAŞVURUSUNUN HUKUKİ SONUÇLARI İdareye yapılan sulh başvurusunun kabul edilmesi halinde başvuru sahibine, hazırlanan sulh tutanağının imzalanması için onbeş günlük süre verilir. Davet yazısında belirtilen tarihte gelinmesi veya temsilci gönderilmesi aksi takdirde sulh tutanağının kabul edilmemiş sayılacağı ve yargı yoluna başvurularak zararın tazmin edilmesini talep etme hakkının bulunduğu bildirilir. Tazminat miktarı ve ödeme şekli üzerinde anlaşılması ve sulh olunması halinde buna ilişkin bir tutanak düzenlenir ve taraflarca imzalanır. Bu tutanak ilam hükmündedir. 43

44 İDARİ UYUŞMAZLIKLARDA SULH BAŞVURUSUNUN HUKUKİ SONUÇLARI Vadeye bağlanmamış alacaklarda tutanağın imzalandığı tarihten itibaren iki aylık sürenin dolmasından, Vadeye bağlanmış alacaklarda ise vadenin dolmasından, önce tutanak icraya konulamaz. Sulh tutanağının kabul edilmemesi veya kabul edilmemiş sayılması hallerinde uyuşmazlık tutanağı düzenlenerek ilgiliye verilir. Sulh olunan konu ya da miktara ilişkin olarak dava yoluna başvurulamaz. İdari uyuşmazlıkların sulhen halli, 11 inci maddede belirtilen esas ve tutarlara göre belirlenir. 44

45 HUKUKİ UYUŞMAZLIK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNUN TEŞKİLİ Komisyon; İdarelerin taraf olduğu adli ve idari uyuşmazlıklarda ihtilafın çözümlenmesinde görüş bildirmek üzere her idarenin kendi bünyesinde üst yöneticinin görevlendireceği, biri hukuk birim amiri ve biri hukuki uyuşmazlıkla ilgili birim amiri ve biri de hukuk biriminde görevli olanlar arasından seçilecek bir kişi olmak üzere, En az üç üyeden oluşur. Komisyon başkanı üst yönetici tarafından belirlenir. Üyeler dışında komisyona katılanlar oylamaya katılamaz Hak ihlaline neden olan birden fazla idarenin varlığı halinde, ortak hukuki uyuşmazlık komisyonu oluşturulabilir. 45

46 HUKUKİ UYUŞMAZLIK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ Md.12 Komisyonun görevi; 659 sayılı KHK nın 11 ve 12 nci maddeleri kapsamında idarelerde vazgeçilen veya tanınan ya da terkin edilen hak ve menfaatin değeri Türk Lirasından fazla olan; Herhangi bir sözleşmeye dayanıp dayanmadığına, yargıya intikal edip etmediğine bakılmaksızın idare ile gerçek veya tüzel kişiler arasında çıkan her türlü hukuki uyuşmazlığın sulhen çözümlenmesine, Sözleşmede belirtilmeyen nedenlerle sözleşmelerin değiştirilmesi veya sona erdirilmesine, 6183 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan taksit tekliflerine, 46

47 HUKUKİ UYUŞMAZLIK DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ Md.12 Her türlü dava açılmasından ve icra takibine başlanılmasından veya, Yargı ve icra mercilerine intikal etmiş olanların takiplerinden ya da, Verilen kararlara karşı karar düzeltme yoluna gidilmesi dışındaki kanun yollarına gidilmesinden vazgeçmeye, Davaları kabul ve feragate, Ceza uyuşmazlıklarında şikayetten vazgeçmeye veya uzlaşmaya, ilişkin olarak yetkili makam ve mercilere görüş sunmaktır. 47

48 HUKUKİ UYUŞMAZLIK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU VE SEKRETERYA HİZMETLERİ Komisyonun sekreterya hizmetleri ile komisyon tarafından hazırlanan raporların kaydı, numaralandırılması, muhafazası ve arşivlenmesi iş ve işlemleri hukuk birimi tarafından yerine getirilir. Komisyon toplantılarının günü, yeri, saat ve gündemi komisyon başkanı tarafından belirlenerek toplantı tarihinden en az iki gün önce komisyon üyelerine bildirilir. 48

49 HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Komisyon, -Adli yargı kapsamındaki sulh anlaşmalarında; Uyuşmazlığın konusu, Vazgeçilen veya terkin edilen hak ve menfaatin değeri, İdarenin görüşü, karşı tarafın görüş veya teklifi, İhtilafın devamı halinde elde edilecek muhtemel sonucu, Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri, inceleyerek, İdarenin sulh olmasında yarar olup olmadığı hususunda raporunu hazırlar. 49

50 HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Komisyon; -İdari işlem ve eylemler nedeniyle yapılan sulh başvurularında; Başvurunun konusu, Zarara yol açan olay ve nedenleri, Zararın idari eylem veya işlemden doğup doğmadığı ve meydana geliş şekli, İdarenin tazmin sorumluluğunun olup olmadığı, hususlarını değerlendirerek, zararın miktarını ve ödenecek tazminat tutarını tespit eder. 50

51 HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Komisyon; Sözleşmede belirtilmeyen nedenlerle sözleşmelerin değiştirilmesi veya sona erdirilmesine ilişkin uyuşmazlıklarda; Maddi ve hukuki sebeplerin varlığı veya kamu menfaati olup olmadığı hususlarını inceler. Sözleşme değişikliği yapılması gereken hallerde karar verecek yetkili makam veya mercii; Değişiklik sonucu tanınacak hak ve menfaatin değerine göre, Sözleşmelerin sulhen tasfiye suretiyle sona erdirilmesinde, teminat mektubunun tutarına göre, belirlenir. 51

52 HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Komisyon; İncelemelerini tarafların sunmuş olduğu bilgi ve belgeler kapsamında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapar. İhtiyaç duyması halinde konunun taraflarını ve uzman kişileri dinleyebileceği gibi bilirkişi de görevlendirebilir. Komisyon kendisine gelen konuyu görüşmek üzere beş iş günü içinde toplanır, en geç otuz gün içinde raporunu hazırlar. Komisyon tarafından bilirkişi olarak görevlendirilenlere HMK Bilirkişi Ücret Tarifesinde yer alan Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülen dava ve işler için takdir edilen ücrete göre ödeme yapılır. 52

53 KOMİSYON RAPORUNUN HAZIRLANMASI Rapor; Tarih ve sayı ile ekleri, Giriş, Konu, Mevzuat, İnceleme ve Değerlendirme, Sonuç, bölümlerinden oluşur ve 11 inci maddedeki yetkili makamlara sunulur. 53

54 SULH ANLAŞMASI TASLAĞI Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde, taraflarca sulh olunması konusunda anlaşmaya varıldığı takdirde sulh anlaşması taslağı hazırlanır. Taslakta üzerinde mutabık kalınan hususlara yer verilir. Taslak idare temsilcisi tarafından imzalanmadan önce karşı tarafça imzalanarak ilgili idareye gönderilir. İdare tarafından onay alınması gereken hallerde yetkili makamdan onay alındıktan sonra ilgili idare temsilcisi (harcama yetkilisi) tarafından sulh anlaşması tutanağı imzalanır. Gerekli işlemler bu anlaşma içeriğine göre yapılır. 54

55 SULHUN ORTAK HÜKÜMLERİ Sayılı KHK nın 9, 10, 11 ve 12 nci maddelerindeki sulh hükümleri, KHK kapsamındaki idarelerin taraf oldukları uyuşmazlıkların sulhen halli için uygulanabilir. Aksine bir hüküm olmadıkça genel ve özel bütçe içerisinde yer almayan kuruluşların taraf olduğu uyuşmazlıkların sulhen çözümünde bu maddelerin uygulanmasına imkân bulunmamaktadır. Bu doğrultuda, Belediyeler, İl Özel İdareleri, Sosyal Güvenlik Kurumları ile Denetleyici ve Düzenleyici Kurumlar 659 sayılı KHK kapsamı dışında bulunduğundan söz konusu hükümlere dayanarak sulh anlaşması yapamazlar. 55

56 SULHUN ORTAK HÜKÜMLERİ 2-Sulhun, Tarafların Üzerinde Serbestçe Tasarruf Yetkisine Sahip Olduğu Hak ve Menfaatlere İlişkin Olması Asıldır. Sulh akdinin konusunu, tarafların sözleşme ile düzenleme, üzerinde tasarruf etme erkine sahip oldukları iş ve işlemler oluşturabilmekte, bu kapsamda; sebepsiz zenginleşmeden, haksız fiilden, özel hukuk sözleşmelerinden, hizmet kusuru ve kusursuz sorumluluk hallerinden kaynaklanan alacak ve borçlar hakkında sulh anlaşmaları yapılabilmektedir. Buna karşılık; kamu hukukundan doğan vergi, ceza v.s. hak ve menfaatlere ilişkin konular sulh kapsamı dışında olup, tabi oldukları mevzuat çerçevesinde incelenmelidir. 56

57 SULHUN ORTAK HÜKÜMLERİ 3-Sulhun, Kamu Düzenine, Emredici Kanun Hükümlerine Uygun Olması, Sulh Konusunun İmkansız Olmaması Gerekir. Borçlar Kanununa tabi her anlaşma gibi sulh anlaşmasının da; geçerli ve hüküm ifade eden bir anlaşma olarak varlık gösterebilmesi için, içeriği itibarıyla emredici hukuk kurallarına ve kamu düzenine uygun olması, ayrıca akdin konusunun fiilî veya hukukî açıdan imkânsız olmaması gerekmektedir. 57

58 SULHUN ORTAK HÜKÜMLERİ 4-Sulhun, Tarafların Mutabık Kaldığı Şartları İçeren, Karşılıklı Bir Anlaşma Olması Gerekir. Sulh, tek taraflı bir işlem olmayıp, anlaşma hükmündedir. Her anlaşma gibi, sulh için de öncelikle tarafların sulh koşullarında mutabakata varmış olmaları gerekmektedir. İdarenin alacağından tek taraflı olarak feragati anlamına gelen ve esasen karşı tarafın uygun iradesine ve kabulüne ihtiyaç göstermeyen borcun affedilmesi ya da terkin gibi işlemler, sulh kapsamı dışındadır. 58

59 SULHUN ORTAK HÜKÜMLERİ 5-Sulh Anlaşmasının Yazılı Olarak Yapılması Gerekir. 659 sayılı KHK kapsamındaki idarelerin taraf oldukları uyuşmazlıkların sulhen hallinde; tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini, sulh olma iradelerini ve karşılıklı ibra beyanlarını içeren, terk edilen menfaatin ve tanınan hakkın bedelini gösteren yazılı bir sulh anlaşması yapmaları, Bu anlaşmanın hukuk biriminin/hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun görüşü alındıktan ve yetkili makamca onaylandıktan sonra idarece imzalanması, gerekir. 59

60 SULHUN ORTAK HÜKÜMLERİ 6-Tarafların Sulh Yapmaya Yetkili Olması Gerekir. Sulh anlaşmasını imzalayacak kişinin, temsilci veya vekil olması durumunda sulh ve ibra konusunda açıkça yetkilendirilmiş olması şartı aranacaktır. B.K ve HMK özel bir yetkiyi haiz olmadıkça vekilin sulh ve ibraya yetkili olamayacağı kuralını öngörmektedir. Bakanlığımız uygulamalarında da sulh anlaşması niteliğinde olan ve ibra hükmü içeren Sulhnamelerin, belirtilen hususlarda özel olarak yetkilendirilmiş bir temsilci/vekil tarafından imzalanmış olması şartı aranmaktadır. 60

61 SULHUN ORTAK HÜKÜMLERİ 7-Sulhte Kamu Menfaati ve İdare Yararı Olması Gerekir. Sulh için uygun görüş vermeye yetkili makamların yapacakları değerlendirmenin önemli bir adımını, anlaşma yapılmasında maddi ve hukuki nedenlerle kamu menfaatinin bulunması ve yapılacak sulhun İdarenin yararına olup olmadığının belirlenmesi oluşturmaktadır. Sulh anlaşması yapılmadığı ve uyuşmazlık yargıya veya icraya intikal ettiği takdirde; idare aleyhine bir netice ile karşılaşılması, hakkın özünün kaybedilmesinin yanı sıra faiz, masraf, vekalet ücreti gibi nedenlerle ek mali bir külfete katlanılması, kuvvetle muhtemel görüldüğü takdirde, uyuşmazlığın sulhen çözümünde İdarenin yararı olduğu kabul edilmektedir. 61

62 SULHUN ORTAK HÜKÜMLERİ 8- Sulh İçin Önceden Görüş Alınması Gerekir. 659 Sayılı KHK nın 11 nci maddesi gereğince hukuk biriminin veya hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun görüşünün sulh anlaşması yapılmadan önce alınması, İdarenin menfaatinin bulunup bulunmadığı, Sulhen çözüm önerilerinin mevcut hukuk kurallarıyla bağdaşıp bağdaşmadığı, hususlarında önceden yapılacak inceleme sonucunda uygun görüş verilmesi, idarelerce sulh anlaşması yapılması ve sulh konusu iş ve işlemlerin yerine getirilmesi açısından büyük önem taşıdığı gibi sulh anlaşmasının yapılması da bu görüşlerin alınması halinde mümkün olabilecektir. 62

63 SULHUN ORTAK HÜKÜMLERİ 9- Sulh ile Ulaşılmak İstenen Sonucun, Mevcut Sözleşme Kapsamında Gerçekleştirilmesinin Mümkün Olmaması Gerekir. Kural olarak geçerli bir sözleşmenin tarafları, o sözleşmeden kaynaklanan edim ve taahhütlerini yerine getirme yükümüne ve karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmesini isteme hakkına sahip bulunmaktadır. Dolayısıyla sözleşme hükümleri dairesinde zaten yapılabilecek olan bir ifa için sulh anlaşması yapılmasında hukuki yarar bulunmamaktadır. 63

64 SULHUN YARARLARI Devlet ile vatandaşı arasındaki ihtilafları azaltmaktadır. Tadil edilmediği takdirde sona erdirilmesi ya da uygulanamaz hale gelmesi söz konusu olabilecek sözleşmelerin tadili veya süresinin uzatılması suretiyle sözleşmeden beklenen amacın elde edilmesi sağlanmaktadır. SULHUN YARARI Devam edilmesi imkânı kalmayan ya da devamında idare yararı görülmeyen sözleşmelerin tasfiyesi yoluna gidilerek, idarenin tazminat ödemek durumunda kalabileceği durumların önüne geçilmektedir. 64

65 SULHUN YARARLARI İdare aleyhine sonuçlanması kuvvetle muhtemel görülen davaların açılmasına engel olunmaktadır. Bir yargı kararına ihtiyaç olmaksızın, karşı tarafın hakkı teslim edilebilmektedir. Sulhen çözüm yolu ile; - Toplumsal barışın sağlanmasına, - Hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesine, - Yargının yükünün azaltılmasına, hizmet edilmektedir. Devletin hukuki ve mali yararının gerçekleştirilmesine, kamu yararının korunmasına önemli katkı sağlanmaktadır. 65

66 T.C. MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞEKKÜR EDER, SAYGILAR SUNARIM. Müş.Av.Ayla DADALI BAHUM

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

GÜMRÜK İDARESİNCE İSTENEN VERGİ VE PARA CEZALARINA KARŞI YÜKÜMLÜNÜN İDARİ BAŞVURU Y

GÜMRÜK İDARESİNCE İSTENEN VERGİ VE PARA CEZALARINA KARŞI YÜKÜMLÜNÜN İDARİ BAŞVURU Y GİRİŞ Bu yazımızn amacı; idare ile yükümlü ya da ceza muhatabı arasındaki uyuşmazlıkların, yargı organlarına intikal etmeden başlangıç aşamasında çözümlenmesi yollarını göstermektir. Yükümlülerin gümrük

Detaylı

Kamu Zararı ve Alacak Tahsili Melek KIZILKAYA Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı

Kamu Zararı ve Alacak Tahsili Melek KIZILKAYA Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı Kamu Zararı ve Alacak Tahsili Melek KIZILKAYA Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı İÇERİK Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kamu Zararının Tespiti ve Bildirilmesi Alacak Takibi ve Tahsil Şekilleri

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri,

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, KAMU ZARARI İlgili-Sorumlu İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, Sorumlu; Kamu zararının oluşmasına sebep olan kamu görevlisini Kamu Kaynağı Kamuya

Detaylı

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 01.08.2003 Resmi Gazete Sayısı : 25186 MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5929 VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/6/2012 No : 2012/3327 Dayandığı KHK nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERDE HUKUK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERDE HUKUK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 2 Kasım 2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERDE HUKUK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği Sayı11985113/641.03.01 05.02.2015 Konu : Adli Dava ve İcra Takipleri 05.02.2015 DAĞITIM 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu

Detaylı

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 22 OCAK 2015 PERŞEMBE R.G SAYI: 29244 Taşeron firmalar aracılığı ile çalışan

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ 1 GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Devlet

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERDE HUKUK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (*)

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERDE HUKUK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (*) GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERDE HUKUK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (*) Karar Sayısı: KHK/659 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 2 Kasım

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239)

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ MUHAKEMAT İŞLEMLERİ 1- GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 30.09.2016 Sirküler No : 2016/25 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR DAVA SAFHASINDA BULUNAN VERGİ ALACAKLARINDA VERGİ AFFI UYGULAMASI Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/11/20111102-4.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/11/20111102-4.htm Page 1 of 11 2 Kasım 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28103 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERDE HUKUK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KANUN

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 (27 Şubat 2008 Tarihli ve 26800 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe

Detaylı

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR (İTİRAZLAR) Mik.Uzm.Ekrem YAŞAR Çocuk Hastalıkları Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı DİYARBAKIR 1-Şikayet: İdare 2-İtirazen Şikayet: KİK 1-Şikayet: İhale sürecindeki işlem

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN. (5736 S. Kanun )

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN. (5736 S. Kanun ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 28.02.2008 Sirküler No: 2008/34 BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN (5736 S. Kanun ) 27 Şubat 2008 tarih ve 26800 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKĐLATI ĐMZA YETKĐLERĐ VE YETKĐ DEVRĐ YÖNERGESĐ

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKĐLATI ĐMZA YETKĐLERĐ VE YETKĐ DEVRĐ YÖNERGESĐ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKĐLATI ĐMZA YETKĐLERĐ VE YETKĐ DEVRĐ YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Đlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bakanlığın

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 13.06.2008 Seri B, Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/60 06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve dayanak MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü,

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/96. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/96. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Maslak No/1 Plaza Eski Büyükdere Cad. Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI

KAMU İHALE KURULU KARARI Hizmet Alım İhalesinde İş Artışı Nasıl Yapılır? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2010/033 Gündem No : 63 Karar Tarihi : 11.05.2010 Karar No : 2010/UH.I-1312 Şikayetçi: Tuğra Temizlik Gıda İnş. Taah.

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PATENT HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ Senato: 08 Mayıs 2012 / 302-4. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PATENT HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ Senato: 08 Mayıs 2012 / 302-4. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARMARA ÜNİVERSİTESİ PATENT HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ Senato: 08 Mayıs 2012 / 302-4 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi çalışanlarının

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var Çek Kanunu; 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun 19.03.1985 tarihlide kabul edilmiş, 03.04.1985 tarihli, 18714 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI : S.K

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI : S.K T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :02.2013/560 KARAR TARİHİ:26/02/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE : S.K : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 SĐRKÜLER Đstanbul, 10.05.2011 Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 Konu: 31.12.2010 TARĐHĐNDEN ÖNCE GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞAN VE 25.02.2011 TARĐHĐNE KADAR YÜKÜMLÜSÜNE TEBLĐĞ EDĐLEN ALACAKLARIN 6111 SAYILI KANUNDAN

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar T.C. TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı Türkiye Yazma

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik. Resmî Gazete: BİRİNCİ BÖLÜM

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik. Resmî Gazete: BİRİNCİ BÖLÜM Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete: 15.07.2005 25876 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, özel hukuka

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme lığı Sayı : 40562096-010.04/345 Konu: İmza ve Yetki Devri Yönergesi BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında

Detaylı

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015 Artvine Bağlı Bazı İlçelerdeki Mükelleflerin Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesine İlişkin Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:8) Resmi Gazetede Yayımlandı. Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Detaylı

Vergi İncelemesinde Rapor Değerlendirme Komisyonları

Vergi İncelemesinde Rapor Değerlendirme Komisyonları Vergi İncelemesinde Rapor Değerlendirme Komisyonları Dr. Fazıl AYDIN Gelirler Başkontrolörü I. Giriş 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ Sirküler Tarihi : 31.05.2017 Sirküler No : 2017/069 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

659 SAYILI KHK ya GÖRE İDARİ DAVALARIN TAKİBİ

659 SAYILI KHK ya GÖRE İDARİ DAVALARIN TAKİBİ İDARİ DAVALAR 659 SAYILI KHK ya GÖRE İDARİ DAVALARIN TAKİBİ GENEL YAZI İdari davaların yargılama usulü adli davaların yargılama usulünden farklılık göstermektedir. Uygulamada birliğin sağlanması amacıyla

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 12.11.2008 Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı DUYURU NO:2008/112 12.11.2008 tarih ve 27052 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yönetmelik ile yabancı

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/28927 Karar No. 2012/577 Tarihi: 17.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 NEMA ALACAĞI ZORUNLU TASARRUFLARDAN

Detaylı

SİRKÜLER TARİHİ : 01 / 08 / 2016 SİRKÜLER SAYISI : 2016 / 029 SİRKÜLER KONUSU : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:10) Hak.

SİRKÜLER TARİHİ : 01 / 08 / 2016 SİRKÜLER SAYISI : 2016 / 029 SİRKÜLER KONUSU : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:10) Hak. S İ R K Ü L E R R A P O R FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez. SİRKÜLER TARİHİ : 01 / 08 / 2016 SİRKÜLER SAYISI : 2016

Detaylı

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir.

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir. 27 Mayıs 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26888 TEBLİĞ İçişleri, Maliye ve Sağlık Bakanlıklarından: KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT YER, ARAÇ, BİNA VE TESİSLERDE TÜTÜN ÜRÜNÜ TÜKETENLERE VERİLECEK İDARİ YAPTIRIM

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR 2942 KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 HÜLYA BOZKIRAN 05.02.2014 AMAÇ ve KAPSAM Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nın Artvin Valiliğine hitaben yazdığı 25/11/2015 tarih ve 80100189-105[13-1227]-111814

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.04.2011/ 46-1 6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 6111 sayılı Yasanın geçici 3 üncü maddesiyle 5811 sayılı Bazı Varlıkların

Detaylı

SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5987 SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/12/2012 No : 2012/4096 Dayandığı K.H.K. nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659

Detaylı

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : (28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek

Detaylı

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.10.2016/130-1 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI ÖZET : - 6736 sayılı Kanunun

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 200 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Sayı : 26660611-640-[15189]-4721 16/03/2015 Konu : Yazışma Usul ve Esasları ve Dosyalama İşlemleri İÇ GENELGE (2015/2) I - YAZIŞMALARDA

Detaylı

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhalelerine Yönelik Başvurular 1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhale Kanununun İdareye Şikâyet Başvurusu başlıklı 55 inci maddesi uyarınca şikâyet başvurusu usulüne uygun olarak

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

Sayı : [02] /556/ /01/2013

Sayı : [02] /556/ /01/2013 T.C. ADALET BAKANLIĞI Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 49453461-045.02[02]-504-2013/556/2392 29/01/2013 Konu : Yakalanan araçların teslimi... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 1 / 5 İlgi : 04/01/2013 tarihli

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./69. Konu: Ecrimisil Borçlarının Yapılandırılmasına Yönelik Tahsilat Genel Tebliği

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./69. Konu: Ecrimisil Borçlarının Yapılandırılmasına Yönelik Tahsilat Genel Tebliği 01.08.2016/Pazartesi ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./69 Konu: Ecrimisil Borçlarının Yapılandırılmasına Yönelik Tahsilat Genel Tebliği Kültür ve Turizm Bakanlığı ndan alınmış yatırım

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih:

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: 02.06.2017 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı. 2 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ ALT İŞVERENLER TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN İŞÇİLİĞE BAĞLI GİDERLERİNDE OLUŞAN ARTIŞIN FİYAT FARKI OLARAK ÖDENMESİ Vural ŞAHBENDEROĞLU vsahbenderoglu@gmail.com Kamu Yönetimi Uzmanı ve Siyaset Bilimci

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 69358343-010.06.01[38-7]-122157 18/11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (SERİ NO:2016/3).VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Detaylı

girmektedir.

girmektedir. 30.05.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/49 KONU: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı.

Detaylı

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri Altay AKKAY, SMMM Bağımsız Denetçi 6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri 30/06/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.04.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28270

Resmi Gazete Tarihi: 20.04.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28270 Resmi Gazete Tarihi: 20.04.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28270 TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNİN YAPILMA USUL VE ESASLARI İLE KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU, KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU VE KURUM İDARİ KURULLARININ

Detaylı

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ 27.05.2017/69-1 VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ ÖZET : 6183 sayılı AATUH Kanuna eklenen 48/A maddesinde vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi çalışanlarının yaptığı

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ

ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ (6.7.1994 - R.G. 74 - EK III - A.E. 342 Sayılı Tüzük) ORMAN ARAZİSİ (İCARLAMA VE YÖNETİM) YASASI (53/1993 Sayılı Yasa) 7 (2), 8 (1) ve 17 nci

Detaylı