GÜMRÜK İDARESİNCE İSTENEN VERGİ VE PARA CEZALARINA KARŞI YÜKÜMLÜNÜN İDARİ BAŞVURU Y

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜMRÜK İDARESİNCE İSTENEN VERGİ VE PARA CEZALARINA KARŞI YÜKÜMLÜNÜN İDARİ BAŞVURU Y"

Transkript

1 GİRİŞ Bu yazımızn amacı; idare ile yükümlü ya da ceza muhatabı arasındaki uyuşmazlıkların, yargı organlarına intikal etmeden başlangıç aşamasında çözümlenmesi yollarını göstermektir. Yükümlülerin gümrük idaresince istenen vergi, idari para cezaları ve dava konu- su olabilecek idari işlemler için yargıya başvurmadan önce vergi dairesi ile aralarındaki uyuşmazlıkların doğrudan gümrük idaresi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurarak nasıl giderecekleri aşağıda açıklanmıştır. Gümrük idaresince kesilen vergi cezalarında hangi oranda indirim yapılabileceği, hangi konularda uzlaşmaya gidilebileceği, itiraz edebileceği, üst makamlara hangi şartlarda başvurulabileceği ve mükelleflerin bu süreçte karşılaştığı sorunlar ve çözümlerine aşağıda yer verilmiştir. Yükümlünün idari başvuru yolları "Uzlaşma", "İtiraz" "Üst Makamlara Başvurma", ve "Cezada İndirim" ana başlıkları altında ele alınmıştır. UZLAŞMA Uzlaşma, yükümlülerin veya ceza muhatap olanların yapılan beyanın denetimi sonucunda hiç ödenmediği veya noksan ödendiği tespit edilen gümrük vergileri ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve diğer kanun hükümlerine uygulanması önerilen para cezalarına ilişkin yapılan tebligatlar üzerine yargıya gitmeden önce gümrük idaresi ile tahakkuk edecek vergi ve ceza hususunda anlaşmak için başvurabilecekleri idari bir müessesesidir. Uzlaşmanın amacı, tebliğ edilen vergi ve kesilen cezalarda dava yoluna başvurulmaksızın gümrük idaresi ile mükellefin anlaşması suretiyle vergi alacağının bir an önce hazineye intikal etmesini sağlamaktır. 1 / 10

2 Uzlaşma, gümrük idaresinin tek taraflı olarak yaptığı idari bir işlem değildir. İdari işlemler hakkında yargı yoluna gidilmesine rağmen uzlaşılan hususlar hakkında yargı yoluna gidilememektedir. Hangi Hallerde Uzlaşmaya Başvurulur? Yükümlüler tarafından vergi ve para cezasına sebebiyet verilmesinin aşağıda belirtilen nedenlerden herhangi birinden kaynaklanmış olduğu ileri sürülerek uzlaşmaya başvurulabilir. Kanun hükümlerine yeterince nüfuz edilememesi, Kanun hükümlerinin yanlış yorumlanması, İhtilaf konusu olayda yargı kararları ile idarenin görüşünün farklı Olması, Gümrük idarelerince tahsili gereken vergi ve para cezalarına ilişkin uzlaşma 4458 sayılı Gümrük Kanunun 244 üncü maddesi ile Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'nde yer alan düzenlemelere göre yapılmaktadır. Uzlaşmaya başvurabilmek için gümrük idaresi tarafından verginin ve/veya cezanın yükümlüye tebliğ edilmiş olması gerekir. 2 / 10

3 Uzlaşmanın Kapsamı Uzlaşmanın kapsamına; yükümlüler tarafından gümrük idaresine yapılan sözlü veya yazılı beyanların gümrük idareleri tarafından muayene veya denetleme veya sonradan kontrolü sonucunda noksan veya hiç beyan edilmediği tespit edilen vergiler ile bu şekilde tespit yapılmadan once beyan sahibince kendiliğinden bildirilen Gümrük vergileri, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen para cezaları girmektedir. Beyana dayanılarak tahakkuk ettirilen vergilerin uzlaşma konusu yapılması mümkün değildir. Gümrük idarelerince takip ve tahsil edilmeyen ancak gümrük vergilerinin matrahına giren vergi ve benzeri mali yük asılları uzlaşma konusu edilemez. Ilgili mevzuat uyarınca Gümrük Vergileri ve para cezalarının kesin tahsilinin öngörülmediği ve teminata bağlandığı durumlar uzlaşma kapsamı dışındadır. Gümrük vergileri ve para cezalarını doğuran olay 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan gerektiren fiillerden kaynaklanıyorsa bu vergi ve cezalar uzlaşma konusu yapılamayacaktır. Uzlaşma Talebi 3 / 10

4 Uzlaşma talebi; Yükümlü, veya noterden alınmış vekâletnameye dayanarak bunların vekili, Tüzel kişiler, küçükler ve kısıtlılarda ise bunların kanuni temsilcileri tarafından talep dilekçe ile yetkili uzlaşma komisyonlarına veya mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine dilekçe ile yapılması gerekmektedir. Dilekçenin taahhütlü posta ile gönderilmesi de mümkündür. Uzlaşma talebi, vergi ve cezanın tamamı için yapılır. Uzlaşma talebi, vergi ve cezanın tamamı için yapılır. Uzlaşma talebi, vergi/ceza cezanın tebellüğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde yapılır. Bu süre dolduktan sonra uzlaşma talebinde bulunulması mümkün değildir. Uzlaşma Görüşmelerine Kimler Katılabilir? Mükellef, vergi sorumlusu yada noterden alınan vekaletname ile bunların vekilleri, Tüzel kişiliklerde, küçükler ve kısıtlılarda bunları temsile yetkili kimseler, katılabilir. 4 / 10

5 Yükümlü, uzlaşma görüşmelerinde varsa dolaylı temsile yetkili gümrük müşavirini de bulundurabilir. Uzlaşmanın Sonuçları Uzlaşmanın Kesinliği ve Dava Konusu Edilememesi Uzlaşma tutanakları kesin olup, gereği gümrük idaresince hemen yerine getirilir. Üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit edilen hususlar hakkında dava açılamıyacağı gibi hiçbir merciye şikayette de bulunulamaz. Uzlaşmaya varılması halinde uzlaşmaya varılan vergi ve cezaya karşı dava açılmaz. Uzlaşmaya varılması halinde uzlaşmaya varılan vergi ve cezaya karşı dava açılamaz. Uzlaşma tutanağının gümrük idaresine intikali üzerine tebliğ edilmiş vergi ve ceza, uzlaşılan vergi miktarına göre düzeltilir. Uzlaşmanın Temin Edilememesi veya Uzlaşmaya Varılamaması Uzlaşma talebinde bulunan mükellef, uzlaşma talep ettiği ancak uzlaşma sağlayamadığı; 4458 sayılı Gümrük Kanunu kanunu hükümlerine gore alınan gümrük vergileri( özel kanun ve kararlarında gümrük mevzuatına atıf yapılan yükümlülükler dahil) para cezaları ( 4458 sayılı 5 / 10

6 Gümrük Kanununa tabi para cezaları) için 4458 sayılı Gümrük Kanunun 242.maddesi uyarınca idari itiraz, Özel kanun veya kararlarında gümrük mevzuatına atıf yapılmayan yükümlülükler ile 2976 sayılı kanuna gore verilen para cezaları ile ilgili mevzuatında 4458 sayılı Gümrük kanununun uygulanacağına dair bir hüküm bulunmayan para cezaları için 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca da yargı, yoluna başvurabilir. Uzlaşmanın temin edilememeis halinde, aynı vergi için yeniden uzlaşma talebinde bulunulamaz. Uzlaşmanın temin edilememesi halinde, aynı vergi için yeniden uzlaşma talebinde bulunulamaz. Uzlaşmanın vaki olmaması durumunda mükellef, uzlaşmanın sağlanamadığını gösteren tutanağın tebliğinden itibaren yukarıda belirtildiği şekilde yetkili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne itiraz veya vergi mahkemesinde dava açabilir. Uzlaşma talebinde bulunulması halinde itiraz veya dava açma süresi durur. Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi sure kaldığı yerden işlemeye başlar. Ancak sürenin bitimine üç günden az kalmış olması halinde sure üc gün uzar sayılı Gümrük Kanununun 242. Maddesinde belirlenen usul ve esaslara gore itiraz edilmiş alacaklar için uzlaşma talebinde bulunulamaz. Uzlaşılan Vergi ve Cezaların Ödenmesi 6 / 10

7 Uzlaşma konusu yapılan vergi ve cezalarda uzlaşma gerçekleşmişse buna ilişkin olarak düzenlenen uzlaşma tutanağının tebellüğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Uzlaşılan vergilerin ilgili olduğu gümrük beyannamelerinin tescil tarihinden itibaren uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen sure için uzlaşılan tutar üzerinden 4458 sayılı Gümrük Kanununun 193. Üncü maddesinin 3 numaralı fıkrası uyarınca gecikme zammı oranında gecikme faizi tahsil edilir. Uzlaşılan tutarın süresiiçinde ödenmemei veya tescil/taksitlendirilmeye konu edilmemeis halinde uzlaşma vaki olmamış sayılır. Bu durumda uzlaşmaya konu edilen alacak genel usullere gore tahsil edilir. CEZADA İNDİRİM Yükümlülerle gümrük idaresi arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların itiraz/yargı yoluna gitmeden çözümlenmesinin diğer bir yolu da cezada indirim uygulamasıdır. Yükümlüler ve adlarına ceza kesilmiş bulunanlar, kendilerine gümrük idaresince tebliğ edilen ceza kararlarına karşı idari yargı yollarına başvurmadan once indirim için tebliğ yapan gümrük idaresine başvurabilirler. Ceza kararlarına 4458 sayılı Gümrük Kanunun 242. Maddesi uyarınca Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılacak itiraz süresi içinde veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri kararlarına karşı vergi mahkemesinde dava açma süresi içinde para cezalarının % 75 inin 7 / 10

8 ödenmesi halinde % 25 i indirilir. Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 2011/11 sayılı Genelgenin 9 maddesinin ( a ) bendi uyarınca 4458 sayılı Gümrük Kanunun 234. Maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi, ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları, 235. Maddesi ve 236. Maddesi hükümleri uyarınca uygulanan para cezalarının ödeme süresi 15 gün olduğundan dava açma süresi içinde değil bu sure içinde ödeme yapılması halinde indirim uygulanacaktır. Aynı kanunun 236. Maddesinin ikinci fıkrası, 237. Maddesi, 238. Maddesi, 239. Maddesi ve 241. Maddesi hükümleri uyarınca uygulanan para cezalarının ödeme süresi bir ay olduğundan bu sure içinde ödeme yapılması halinde inidirm yapılacaktır. Yükümlünün bu para cezalarına karşı vergi mahkemesine dava açması indirimden yararlanması hakkını ortadan kaldırmamaktadır. ÜST MAKAMLARA BAŞVURU Üst Makamlara Başvuru Vergi ve para cezasına veya bunlar dışında kalan idari kararlara karşı dava açılmadan önce idari bünyede yapılacak başvuru için; İYUK Md. 11, üst makamlara veya üst makamın bulunmadığı hallerde, işlemi yapmış olan idari makama başvuruyu düzenlemektedir. İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce; idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde 8 / 10

9 istenebilir. İdarenin 4458 sayılı Gümrük kanunun 242. Maddesi uyarınca 30 gün içinde bir cevap vermemesi durumunda istek reddedilmiş sayılır. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır. Mükelleflerin üst makamlara başvuruda bulunması tamamen kendi isteğine bağlıdır. Üst makamlara başvurabilmek için mükelleflere konu bakımından herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Üst makamlara başvuru, işlemi yapan idari birimin üst makamına, işlemi yapan makamın üst makamı yoksa işlemi yapan makama yazılı olarak yapılmalıdır. Mükellefler Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerikararlarınakarşı Gümrük ve Ticaret Bakanlığına başvurulabilirler. Üst makama başvuru dava açma süresi ile kısıtlanmıştır. Doğrudan dava konusu yapılabilecek işlemle ilgili dava açma süresi geçirildikten sonra üst makama başvuruda bulunulması mümkün değildir. Süreden sonraki başvuru dava açma süresini durdurmaz. Üst makama dava açma süresi içinde yapılmış olan başvuru, dava açma süresini açık veya zımni cevap alınıncaya kadar durdurur. Duran süre, cevabın alındığı veya bekleme süresinin dolduğu tarihi izleyen günden başlayarak kaldığı yerden (yeniden değil) işlemeye başlar. İdarenin bekleme süresi içinde cevap vermemesi dava açma süresinin kaldığı yerden işlemesini başlatır. Bekleme süresi geçtikten sonra idare tarafından verilecek red cevapları ilgililere yeniden dava açma hakkını doğurmaz. 9 / 10

10 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinin kararlarına karşı üst makamlara başvuru vergi davası açmak için belirlenmiş süreler içinde yapılmalıdır. Mükelleflerin üst makamlara başvuruda bulunması vergi davası açma süresini durdurmaktadır. Üst makamın isteği reddetmesi durumunda ya da isteğin reddedilmiş sayılması durumunda durmuş olan dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye başlar. Üst makam, talep sahibinin talebine 30 gün içinde cevap vermezse talep reddedilmiş sayılacaktır. Bu durumda, 30 günlük bekleme süresinin dolmasından itibaren dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye devam edecektir Dava Açma Süreleri Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay'da ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde ise otuz gündür. Nail İNAL E.Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı 10 / 10

Gümrük mevzuatı kapsamında düzenlenen tahakkuk ve ceza kararlarına karşı başvurulabilecek hukuki yollar

Gümrük mevzuatı kapsamında düzenlenen tahakkuk ve ceza kararlarına karşı başvurulabilecek hukuki yollar Gümrük mevzuatı kapsamında düzenlenen tahakkuk ve ceza kararlarına karşı başvurulabilecek hukuki yollar Giriş Yükümlülerin adlarına düzenlenen, gümrük vergi ve ceza kararlarına karşı başvurabilecekleri

Detaylı

659 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDAKİ İDARELERİN TARAF OLDUKLARI HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN SULHEN HALLİ

659 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDAKİ İDARELERİN TARAF OLDUKLARI HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN SULHEN HALLİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 659 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDAKİ İDARELERİN TARAF OLDUKLARI HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN SULHEN HALLİ Müşavir Hazine Avukatı

Detaylı

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Vergi Alma Hakkı, devletlerin en önemli egemenlik haklarından biri olduğu gibi, Vergi Ödevi

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete 16.01.2004 Cuma Sayı: 25348 (Asıl Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Vergi mahkemelerinde davanın görüşülmesi ve karara bağlanması

Vergi mahkemelerinde davanın görüşülmesi ve karara bağlanması Vergi mahkemelerinde davanın görüşülmesi ve karara bağlanması 1. Dilekçe Üzerinde İlk İnceleme Dava dilekçesi görevli ve yetkili yargı yerine verildiğinde, dilekçeler, vergi mahkemelerinde, mahkeme başkanının

Detaylı

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması Nisan 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 4 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması İçindekiler Önsöz 7 1 Afet durumunda bildirim ve primlerin

Detaylı

Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır.

Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır. MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU Kanun No: 4686 Kabul Tarihi: 21/06/2001 Resmi Gazete Tarihi: 05/07/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24453 BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM

Detaylı

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, İst. 26/06/2015 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı

Detaylı

66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI

66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI 66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU SözleĢmeye davet Madde 42- (DeğiĢik birinci fıkra: 20/11/2008-5812/15 md.) 41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali

Detaylı

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Vergi Hukukunda Ödeme Zamanları ve Ödeme Zamanlarına Uyulmamasının 207 H VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME ZAMANLARI VE ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Dr. Adil NAS * GİRİŞ Vergi hukukunda süreler,

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAL TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA SON DURUM

DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAL TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA SON DURUM DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAL TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA SON DURUM Mustafa İNANÇ * 1-Kapsam Dahilde işleme rejimi ve geçici kabul rejimi, kısaca açıklayacak

Detaylı

İDARİ YARGIDA UYGULAMA İŞLEMİ

İDARİ YARGIDA UYGULAMA İŞLEMİ İDARİ YARGIDA UYGULAMA İŞLEMİ Çınar Can EVREN * ÖZET Uygulama işlemi, dayanağı düzenleyici işleme karşı dava açma süresi geçtikten sonra iki işlemin birden dava edilebilmesine imkân veren bir müessesedir.

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Doç. Dr. İBRAHİM ORGAN Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Arş. Gör. DOĞAN BOZDOĞAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ :

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : RED KARARI KARAR NO :2013/59 ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI :.. ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE :Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/Ankara ŞİKAYET KONUSU :Başbakanlık ve Çalışma Sosyal Güvenlik

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00/73-031-72 4/2/2011 Konu : İlişiksizlik belgesi

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00/73-031-72 4/2/2011 Konu : İlişiksizlik belgesi T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00/73-031-72 4/2/2011 Konu : İlişiksizlik belgesi GENELGE 2011/ 13 İlişiksizlik belgesi verilmesine ilişkin

Detaylı

MALÝYE BAKANLIÐININ EYLEM VE ÝÞLEMLERÝNE KARÞI VATANDAÞLARA TANINAN HAKLAR ÝLE BAÞVURUDA BULUNULABÝLECEK MERCÝLER

MALÝYE BAKANLIÐININ EYLEM VE ÝÞLEMLERÝNE KARÞI VATANDAÞLARA TANINAN HAKLAR ÝLE BAÞVURUDA BULUNULABÝLECEK MERCÝLER MALÝYE BAKANLIÐININ EYLEM VE ÝÞLEMLERÝNE KARÞI VATANDAÞLARA TANINAN HAKLAR ÝLE BAÞVURUDA BULUNULABÝLECEK MERCÝLER MALİYE BAKANLIĞININ EYLEM VE İŞLEMLERİNE KARŞI VATANDAŞLARA TANINAN HAKLAR İLE BAŞVURUDA

Detaylı

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama

Detaylı

18- ĠHALE TARĠHĠNDEN 3 ĠġGÜNÜ ÖNCESĠNE KADAR ĠDAREYE ġġkâyet BAġVURUSU

18- ĠHALE TARĠHĠNDEN 3 ĠġGÜNÜ ÖNCESĠNE KADAR ĠDAREYE ġġkâyet BAġVURUSU 18- ĠHALE TARĠHĠNDEN 3 ĠġGÜNÜ ÖNCESĠNE KADAR ĠDAREYE ġġkâyet BAġVURUSU ġġkayet SÜRESĠ İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetlerin istekli olabilecekler tarafından (Ġstekli olabilecek;

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031-727934 30 Ekim 2008 Konu : Prim ve idari para cezası borçlarının

Detaylı

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER 10 SORUDA TRANSFER FİYATLANDIRMASI: 1. TRANSFER FİYATLANDIRMASI NEDİR? Transfer Fiyatlandırması genel olarak malların hizmetlerin ya da gayri maddi hakların ilişkili kişiler arasında el değiştirmesinde

Detaylı

ZİMNİ RETTEN SONRA GELEN AÇIK YANITLARDA DAVA AÇMA SÜRESİ. (İÇTİHAT DEĞERLENDİRMESİ) * - ** Onur Karahanoğulları *

ZİMNİ RETTEN SONRA GELEN AÇIK YANITLARDA DAVA AÇMA SÜRESİ. (İÇTİHAT DEĞERLENDİRMESİ) * - ** Onur Karahanoğulları * (İÇTİHAT DEĞERLENDİRMESİ) * - ** Onur Karahanoğulları * 1 ZİMNİ RETTEN SONRA GELEN AÇIK YANITLARDA DAVA AÇMA SÜRESİ Hukuka aykırı idari eylem ve işlemlerin ortadan kaldırılması için ilgililerin başvurabileceği

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Haziran 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29384 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI VERGİ İNCELEMELERİNDE MÜKELLEF HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Şubat 2013 www.vdk.gov.tr ÜCRETSİZDİR VERGİ İNCELEMELERİNDE MÜKELLEF HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ÜCRETSİZDİR.

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 11695 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kanun Numarası : 6356 Kabul Tarihi : 18/10/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7/11/2012 Sayı : 28460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 53 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNA GÖRE VERİLECEK İDARÎ PARA CEZALARINDA İHLALİN TESPİTİ VE CEZA VERİLMESİ İLE TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNA GÖRE VERİLECEK İDARÎ PARA CEZALARINDA İHLALİN TESPİTİ VE CEZA VERİLMESİ İLE TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNA GÖRE VERİLECEK İDARÎ PARA CEZALARINDA İHLALİN TESPİTİ VE CEZA VERİLMESİ İLE TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı