KONYA MAKĠNE ĠMALAT SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU (2008) ĠÇĠNDEKĠLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONYA MAKĠNE ĠMALAT SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU (2008) ĠÇĠNDEKĠLER"

Transkript

1 1

2 2

3 KONYA MAKĠNE ĠMALAT SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU (2008) ĠÇĠNDEKĠLER GiriĢ.. 2 BÖLÜM 1 DÜNYA DA MAKĠNE ĠMALAT SANAYĠ SEKTÖRÜ 1.1 Sektörün Genel Tanımı Mevcut Durum Sektörün Dünyadaki Durumu Makine ve Teçhizat Sanayinin Alt Sektörlere Göre Durumu Sektörün AB deki Durumu Sektördeki Yeni Eğilimler 17 BÖLÜM 2 TÜRKĠYE DE MAKĠNE ĠMALAT SANAYĠ SEKTÖRÜ 2.1. Mevcut Durum KuruluĢ Sayısı, Mevcut Kapasite ve Kullanımı Üretim DıĢ Ticaret Yurt Ġçi Tüketim Fiyatlar Ġstihdam Diğer Sektörler ve Yan Sanayi ĠliĢkileri Sektörün Sorunları SWOT Analizi Sektörde Uygulanması Önerilen Stratejik Öncelik, Politika ve Tedbirler.. 41 BÖLÜM 3 KONYA DA MAKĠNE ĠMALAT SANAYĠ SEKTÖRÜ 3.1. Mevcut Durum Konya Profili Konya Makine Ġmalat Sanayi Saha AraĢtırma Raporu AraĢtırmanın Metodolojisi AraĢtırma Bulguların Analizi. 65 Sonuç ve Değerlendirme. 74 Kaynakça. 76 3

4 GiriĢ Dünya ekonomisinin en önemli özelliği üretimin hızla küreselleģmekte olmasıdır. Sürekli geliģen teknolojinin de katkısıyla önemi daha da artan imalat sanayi, dünya ticaretinde lokomotif bir sektör konumundadır. Ġmalat sanayinin ekonomik geliģim için tetikleyici oluģu ülkeler arası rekabeti doğurmuģ, teģvikler ve vergi indirimleri gibi yollarla imalat sanayinin geliģmesi sağlanmaya çalıģılmıģtır. Makine imalat sanayi dünyada mühendislik sanayi ya da makine mühendisliği sanayi olarak bilinmektedir. Hiç Ģüphesiz imalat sanayi içerisinde tüm sektörlere girdi sağlayan makine imalat sanayi özel ve önemli bir konumda yer almaktadır. Teknolojik altyapı, bilimsel bilgi ve mühendislik hizmetlerini makine imalat sanayi bir noktada buluģturmaktadır. Sayılan etkenlerin birinde ya da tamamında yaģanabilecek herhangi bir değiģim, dolaylı olarak ekonomik geliģmeye etkide bulunacağı gibi aynı zamanda ülkeler arası rekabet gücünü de belirleyici olacaktır. Makine imalat sanayinde yer alan firmalar hem yerel hem de dünya eksenli üretimde bulunarak sanayideki tüm alanlara, ihtiyaçları nispetinde makineler, aksam ve parçalar imal etmektedirler. Sektörel özelliği dolayısıyla sürekli geliģen makine sektöründe, üretimi yapılan her yeni mamul için proje tasarımı, AR-GE ve ayrıntılı mühendislik tasarımları yapılmaktadır. Ayrıca yeni bir mamul üretimi için talep edilen mamulün nitelikleri ayrıntılı olarak alınmakta, bunun sonucu olarak küreselleģen dünyada önemli bir olgu olan müģteri odaklılık prensibi ile müģteri isteklerine uygun makine parça, aksam ve aparatları üretilmektedir. Makine imalat sektöründe yeni icatlar, Ar-Ge ve teknolojik geliģim önemli bir rol oynamaktadır. Ġleri teknoloji kullanan imalat sanayide ki her 100 firmadan 60 ı makine imalat sanayide faaliyet gösteren firmadır.(seçilmiģ Sektörler ve Teknoloji, 2005) ÇalıĢmamızda makine imalat sanayinin kurumsal yapısı, rekabet gücü, çalıģan ve yönetici analizi, ticaret yapısı, teknolojik geliģimi, detaylı istatistikler ve yorumlarla; Dünya, Türkiye ve Konya perspektifinde ayrı ayrı ele alınarak incelenmiģtir. 4

5 BÖLÜM 1 DÜNYA DA MAKĠNE ĠMALAT SANAYĠ SEKTÖRÜ 1.1. Sektörün Genel Tanımı Makine sözcüğü Türk Dil Kurumunun sözlüğünde Herhangi bir enerji türünü baģka bir enerjiye dönüģtürmek, belli bir güçten yararlanarak bir iģi yapmak veya etki oluģturmak için çarklar, diģliler ve çeģitli parçalardan oluģan düzenekler bütünü 1 olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlamaya göre dönüģtürülmesi mümkün olan bir enerji türünün iģlenerek baģka bir enerji türüne dönüģtürülmesi, bir iģin yapılması ve etki oluģturulması amaçlı olarak çeģitli mekanizmaların sistemli bir bütün oluģturması, bu sistemin ise belli mekanik parçaların sistemli olarak bir arada bulunmasına makine adı verilmektedir. Makine imalatı amaçlarına göre iki temel makine grubuna ayrılmaktadır. a) Genel Amaçlı Makine Ġmalatı b) Özel Amaçlı Makine Ġmalatı ( MüĢteri talepleri doğrultusunda) BaĢka yerde sınıflandırılmamıģ makine ve teçhizat imalatı, ISIC Revize 3 sınıflandırmasında, imalat sanayi altında 29 numaralı grupta yer almaktadır. Grupta, üçlü sınıflandırma yapıldığında 3 alt sektör, dörtlü sınıflandırma yapıldığında ise 15 alt sektör bulunmaktadır. ISIC Revize 3 Sınıflandırmasına Göre Makine Ġmalat Sanayi (M.Ġ.S.) Genel Amaçlı Makine Ġmalatı 2911 Ġçten yanmalı motor ve türbin imalatı; uçak, motorlu taģıt ve motosiklet motorları hariç 2912 Pompa, kompresör, musluk ve vana imalatı 2913 Mil yatağı, diģli, diģli takımı ve tahrik tertibatı imalatı 2914 Sanayi fırını, ocak ve ocak ateģleyicilerin imalatı 2915 Kaldırma ve taģıma teçhizatı imalatı 2919 Diğer genel amaçlı makinelerin imalatı 292 Tarım ve orman makineleri imalatı 2921 Tarım ve orman makineleri imalatı 2922 Takım tezgahları imalatı 2923 Metalürji makineleri imalatı 2924 Maden, taģocağı ve inģaat makineleri imalatı 2925 Gıda, içecek ve tütün iģleyen makinelerin imalatı 2926 Tekstil, giyim eģyası ve deri iģlemede kullanılan makinelerin imalatı 2927 Silah ve mühimmat imalatı 2929 Diğer özel amaçlı makinelerin imalatı 293 BaĢka yerde sınıflandırılmamıģ ev aletleri imalatı 2930 BaĢka yerde sınıflandırılmamıģ ev aletleri imalatı 1 Makine sözcük sorgulaması; (EriĢim Tarihi: ) 2 ISIC Revize 3 Sınıflandırma Kodları, (EriĢim Tarihi ) 5

6 Makine Ġmalat Sanayi, Nace Rev. 1.1 sınıflandırmasında da 29 nolu grup içerisinde yer almaktadır. Yine bu grupta da üçlü sınıflandırmada 7 alt sektör, dörtlü sınıflandırmada ise 22 adet alt sektör bulunmaktadır. Nace Rev. 1.1 Sınıflandırmasına Göre Makine Ġmalat Sanayi(M.Ġ.S.) 3 29 BaĢka yerde sınıflandırılmamıģ makine ve teçhizat imalatı 29.1 Uçak, motorlu taģıt ve motosiklet motorları hariç, mekanik güç üretimi ve kullanımına yönelik makinelerin imalatı Ġçten yanmalı motor ve türbin imalatı; uçak, motorlu taģıt ve motosiklet motorları hariç Pompa ve kompresör imalatı Musluk ve vana imalatı Mil yatağı, diģli, diģli takımı ve tahrik tertibatı imalatı 29.2 Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı Sanayi fırını, ocak ve ocak ateģleyicilerin imalatı Kaldırma ve taģıma teçhizatı imalatı Evde kullanıma yönelik olanlar hariç, soğutma ve havalandırma donanımı imalatı BaĢka yerde sınıflandırılmamıģ diğer genel amaçlı makinelerin imalatı 29.3 Tarım ve ormancılık makineleri imalatı Tarımsal amaçlı traktör imalatı Diğer tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı 29.4 Takım tezgâhları imalatı TaĢınabilir ve el ile kullanılan makineli aletlerin imalatı Diğer metal iģleme takım tezgâhlarının imalatı BaĢka yerde sınıflandırılmamıģ diğer takım tezgahlarının imalatı 29.5 Diğer özel amaçlı makinelerin imalatı Metalürji makineleri imalatı Maden, taģocağı ve inģaat makineleri imalatı Gıda, içecek ve tütün iģleyen makinelerin imalatı Tekstil, giyim eģyası ve deri iģlemede kullanılan makinelerin imalatı Kâğıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı BaĢka yerde sınıflandırılmamıģ diğer özel amaçlı makinelerin imalatı 29.6 Silah ve mühimmat imalatı Silah ve mühimmat imalatı 29.7 BaĢka yerde sınıflandırılmamıģ ev aletleri imalatı Elektrikli ev aletleri imalatı Elektriksiz ev aletleri imalatı 3 Nace Rev. 1.1 Sınıflandırma Kodları, (EriĢim Tarihi: ) 6

7 1.2. Mevcut Durum Dünya ekonomisi son 25 yıllık dönemde üretici odaklı bir sistemden tüketici odaklı bir sisteme doğru hızla ilerlemektedir. Tüketici odaklı bu yeni oluģum, dünyanın her noktasında üretilen malın, dünyanın her noktasında tüketilebileceği yeni bir rekabet ortamını tanımlamaktadır. Makine sektörünün geliģiminin sanayileģmenin geliģimi olarak düģünüldüğünde ortaya konulan stratejiler, plan, program ve politikaların uygulama alanı bulması büyük önem taģımaktadır. Dünya ekonomisi genelinde makine imalat sektöründeki herhangi bir geliģme dolaylı olarak ülkelerin Gayri Safi Milli Hâsılası ndaki büyümenin temel göstergesi olarak nitelendirilmektedir. Avrupa Birliği(AB) ülkeleri makine üretiminde önde gelen üretici ve ihracatçı ülkelerdir. Dünya çapında makine imalatı yapan Avrupa Birliği(AB), Amerika BirleĢik Devletleri(ABD) ve Japonya tahmini olarak dünya makine ve teçhizat üretiminin ¾ ünü sağlamakta aynı zamanda ileri teknoloji ve sürekli Ar-Ge çalıģmalarıyla baģat rol üstlenmektedirler. Ayrıca orta ve düģük teknolojik makine üretimleriyle Çin ve diğer geliģmekte olan endüstriyel ülkeler makine üreticilerinin sürekli artan performans talebi ile teknolojik ve bilimsel geliģmeleri yakından izlemekte, rekabet güçlerini her geçen gün artırmaya çalıģmaktadırlar. Makine sektörü aģağıda yer alan özellikleriyle dikkat çekmektedir. Katma değeri yüksektir, Ekonomik refahı etkiler, Teknolojinin geliģimini sağlar böylece yeni teknolojilerin kullanıldığı mamuller üretir, Ölçeğe göre artan getiri yapısına sahiptir, Sürekli yapılan ar-ge çalıģmaları rekabeti güçlendirir, Tetikleyici gücü olan lokomotif sektördür, Kriz anlarında en dirençli olan ve ayakta kalabilen sektördür, Ġstihdamı etkileyen bir sektördür Sektörün Dünyadaki Durumu Sektörün lideri durumundaki ülkeler ABD (%17), Almanya (%8), ÇHC (Çin Halk Cumhuriyeti) (%7), Ġngiltere (%5), Fransa (%5) ve Japonya (%5) toplam makine ithalatından yaklaģık %47 oranında pay almaktadırlar. Aynı zamanda yaklaģık % 52 lik payla toplam makine ihracatında söz sahibi ülkeler ise sırasıyla Almanya (%14), ABD (%12), ÇHC (Çin Halk Cumhuriyeti) (%11), Japonya (%9) ve Ġtalya (%6) dır. Dünya geneli ithalat ve ihracat rakamlarına bakıldığında sektörün dünya ticaret hacmindeki yeri ve önemi dikkat çekmektedir. 7

8 MİKTAR Tablo 1.1. Makine ve Aksamları (84. Fasıl) BaĢlıca Ġthalatçı Ülkeler (1.000 $) ÜLKELER DEĞ. PAY ABD ALMANYA ÇHC ĠNGĠLTERE FRANSA JAPONYA HOLLANDA KANADA HONGKONG ĠTALYA DĠĞER TOPLAM Kaynak: & OAİB Makine Sektör Raporu s.6 Makine imalat sektöründe gerçekleģen makro göstergeleri rakamlarla ifade etmek gerekirse, 2001 yılında ithalat rakamının 865 milyar $ dan 2005 yılında %54 büyüyerek 1,336 milyar $ a, yine 2001 yılında 858 milyar $ olan dünya geneli makine ihracatının 2005 yılında %59 büyüme oranı ile 1,361 milyar $ a ulaģtığı söylenebilir. ġekil 1.1. Dünya Geneli Makine Sektörü Ġthalatçı Ġlk BeĢ Ülke $ $ $ $- ABD (% 17) ALMANYA (% 8) ÇİN H.C. (% 7) İNGİLTERE (% 5) FRANSA (% 5) ÜLKELER Sektörün dünya ticari yapısı içerisindeki yerinin diğer bir belirleyicisi ise dünya genel ticaret rakamları ile ithalat ve ihracat rakamlarının karģılaģtırılmasıdır. Dünya genel ithalat rakamı 2005 yılında 10,8 trilyon $ olarak gerçekleģmiģ, makine ve aksamları ithalatının payı ise % 12 olarak tespit edilmiģtir. Dünya genel ihracat rakamı ise 2005 yılında 10,4 trilyon $, dünya makine ve aksamları ihracat payı ise %13,1 olmuģtur 4 4 Makine Sektör Raporu 2007, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği,Syf:6-10 (Erişim Tarihi: ) 8

9 Tablo 1.2. Makine ve Aksamları (84. Fasıl) BaĢlıca Ġhracatçı Ülkeler (1.000 $) ÜLKELER DEĞ. PAY ALMANYA ABD ÇĠN JAPONYA ĠTALYA ĠNGĠLTERE HOLLANDA FRANSA SĠNGAPUR HONGKONG DĠĞER TOPLAM Kaynak: & OAİB Makine Sektör Raporu s.10 Grafik 1.2. Dünya Geneli Makine Sektörü Ġhracatçı Ġlk BeĢ Ülke Miktar $ $ $ $ $0 ALMANYA (% 14) ABD (%12) Çin (%11) JAPONYA (%9) ĠTALYA (%6) Ülkeler / Payları Makine imalat sanayinin dünyada genel görünümüne bakıldığında üretici ülkelerin büyük kısmının OECD ülkesi olduğu görülmektedir. Japonya, Almanya, ABD, Ġtalya, Ġsviçre, Ġsveç, Fransa, Ġngiltere gibi ülkeler ile son yıllarda hızla geliģen Tayvan, Çin ve Hindistan gibi ülkeler dikkat çekmektedir. Sektörün genel yapısal özellikleri içerisindeki dikkati çeken özelliklere bakıldığında Ģu iki özellik dikkat çekicidir: a. Firmalar arası birleģmeler ve satın almalar yolu ile verimlilik artıģları sağlama çabası. b. Parça tedariki ve yeni yatırımlarda ucuz iģ gücünün olduğu ülkelere yönelim (DPT, 2000:11) itibarı ile dünya makine sanayi ihracatı 1 trilyon 330 milyar dolardır. Sektördeki ihracat yılları arasında % 50 lik bir büyüme gerçekleģtirmiģtir. Ġhracatta önde gelen ülkeler ise, Almanya, ABD, Çin, Japonya, Ġtalya, Ġngiltere ve Fransa dır. Almanya yaklaģık 180 milyar dolarlık ihracatla birinci, ABD 166 milyar dolarla ikinci, yaklaģık 150 milyar dolarla Çin üçüncü, 120 milyar dolarla Japonya dördüncü, 75 milyar dolarla Ġtalya beģinci ve 63 milyar dolarla Ġngiltere altıncı sıradadır. Türkiye ise 3,88 milyar dolarla 34. dür. (ĠGEME, 2007b:8). 9

10 Tablo Arası Makine Ġmalat Sanayi nde Önemli Ġhracatçılar ($) ÜLKE ALMANYA ABD ÇĠN JAPONYA ĠTALYA ĠNGĠLTERE FRANSA SĠNAGAPUR HONG KONG GÜNEY KORE HOLLANDA MEKSĠKA TAYVAN KANADA MALEZYA BELÇĠKA ĠSVEÇ AVUSTURYA ĠSVĠÇRE ĠRLANDA DĠĞERLERĠ Kaynak: İGEME, 2007b, 8-9. Dünya makine sanayi ithalatı 2005 yılında 1 trilyon 264 milyar dolar seviyesindedir. En büyük makine ithalatçısı 228 milyar dolarla ABD dir. Onu, 100 milyar dolarla Almanya, 96 milyar dolarla Çin ve 69 milyar dolarla Ġngiltere izlemektedir. Türkiye 2005 de 13 milyar dolarlık ithalatla 27. dır. (ĠGEME, 2007b:9). Tablo Arası Makine Ġmalat Sanayi nde Önemli Ġthalatçılar ($) ÜLKE ABD ALMANYA ÇĠN ĠNGĠLTERE FRANSA HOLLANDA JAPONYA KANADA HONG KONG ĠTALYA MEKSĠKA SĠNGAPUR ĠSPANYA BELÇĠKA GÜNEY KORE TAYVAN AVUSTRALYA MALEZYA TAYLAND ĠSVEÇ DĠĞERLERĠ Kaynak: İGEME, 2007b:9-10. Makine ve teçhizat yatırımları ile ekonomik büyüme arasında yakın iliģki vardır. Makine ve teçhizat teknoloji biçimlendirir. Dolayısıyla bu sektörde artan ticaret hacmi bir 10

11 anlamda teknolojinin ülkeler arasında yayılma hızının da arttığını gösterir. Öte yandan bu sektörün sermaye mallarının verimliliğinin artmasına yol açması nedeniyle pozitif dıģsallığı vardır yılında baģlayan ekonomik canlanma ile birlikte 2001 deki ekonomik durgunluğa kadar sektörde büyük yatırımlar yapıldı. OECD ülkelerinde geniģ ölçekli yatırımların nedeni enformasyon ve telekomünikasyon sektörlerinde artan yatırım harcamalarıdır. Bu sektörde Kanada ile ABD arasında olduğu gibi, bazı bölgelerde bazı ülkelerin kendi aralarında artan bir dikey uzmanlaģma ve endüstri-içi ticaret iliģkisi vardır.(khondaker, 2005:5-7) Makine ve Teçhizat Sanayinin Alt Sektörlere Göre Durumu Takım Tezgahları Sanayi: Japonya ve Almanya takım tezgâhlarında en büyük iki üretici unvanını korudular. Ancak son yıllarda düģük değerli yen-yüksek değerli Euro değerlerinden dolayı Japonya nın payı arttı. GeliĢen pazarlardan Çin deki hızla geliģen yerel imalatçılar Japonya ve Almanya nın Pazar paylarını muhtemelen daha fazla tehdit edecek gibi görünmektedir. Bu sektördeki rekabetçilikte etkin olan bir dizi faktörden bazıları; döviz kurları ile satıģ sonrası servis kalitesi ve Çin in bu alandaki teknolojik açığını yavaģ yavaģ kapatıp dünya pazarlarına açılmasıdır. Öte yandan ürüne ve fonksiyona dayalı farklılaģmalar da rekabeti etkilemektedir. Bu anlamda, Japonya nın Yamazaki Mazak, Mori Seiki, Okuma ve Almanya nın DMG firmaları çok iģlem yapabilen tezgâhlar üretebilen az sayıda üreticiler olduklarından uluslar arası rekabette kendilerini ayrı bir yerde tutmaktadırlar. Endüstrideki diğer üreticilerden ayrı bir üstünlük elde etmenin anahtar faktörü, temel bilgisayar kontrollü programları oluģturan yazılım geliģtirmektir. Ekonomik durgunluk dönemlerinde üretim ve idari anlamda birleģmeler ve satın alımlar, satıģ sonrası servis ve ortak yazılım geliģtirme gibi iģbirliğine dayalı ortaklıklar gözlemlenebilmektedir. Japon iģleme (takım) tezgâhları sanayi 1975 den sonra büyük sıçrama gösterdi. Bu sıçramanın nedenleri CNC yapımcıları ile yapılan stratejik AR-GE ittifakları, mükemmel hassas alet tedarikçilerine dıģarıdan iģ yaptırma ve oto imalatçılarının ĢaĢırtıcı geliģmesi gibi faktörlerle açıklanmıģtır. Chuma, yukarıdaki faktörlerin sektördeki daha ileri geliģmeleri açıklamakta yetersiz kaldığını öne sürerek; firma-içi bazı faktörlere dikkat çekiyor. Bunlar, yeni ürün geliģtirme süreçlerinin ilk aģamalarından birinde eģ zamanlı ve iç içe geçmiģ fonksiyonel bilgi paylaģım sistemi; vasıflı iģçilerin fabrika ve makine imalathanelerinde en ön üretim hatlarında olmasının pozitif rolü; hayli vasıflı ustaların varlığı. Bu firma içi faktörlerin Japon ve Alman takım tezgâhları imalatçılarını benzeģtirirken, Amerikan imalatçılarına ise benzeģtirmediği sonucunu ileri sürmektedir. Vasıflı iģçilerden kasıtın eski bilinen becerili iģçilerden ziyade, problem çözen iģçi tipi olduğu ifade edilmektedir. (Chuma, 2001:1) e kadar Japon takım tezgâhları sanayi, Amerikan ve Alman rakiplerinin arkasında idi. Japonya eski Sovyetler Birliği nden sonra dördüncü sırada idi. Ġlk sırada Amerika ve sonra Almanya vardı yılında ise dünyada birinci takım tezgâhları imalatçısı durumuna geldi. Öte yandan 1981 de otomotiv sanayinde Japonya nın en büyük üretici olduğu hatırlanmalıdır. Ġmalatçılar Sayımı na göre Japonya da 1997 de metal kesim, metal biçimleme veya takım tezgâhları ile ilgili kesici ve tutturucular imalatı ile uğraģan imalatçı vardı. Aynı yıl ABD de 883 ve Almanya da ise 273 imalatçı vardı. (Chuma, 2001:4-5). 200, ,000$ lık CNC ve servo motorlu tezgâhlarda rekabet gücü hayli yüksek olan Japon CNC ve servo motor imalatçısı firmalardan, Fanuc, Mitsubishi Electric ve Yasukawa Electric bu sektördeki üretimin büyük bir kısmına sahiptir. Mesela Fanuc, iç pazarın %70 ine ve dünya pazarının %50 sine sahiptir. CNC parçaları ile yazılımın bu tür ileri tezgâhların imalat maliyetindeki payı bazı örneklerinde %30-40 a kadar çıkabilmektedir. Dolayısıyla yeni tezgâhlarını CNC ve kontrol yazılımları ile donatmak isteyen takım tezgâh üreticileri, CNC yapımcıları ile yakın teknolojik bir iģ birliğine ihtiyaç duymaktadır. Çünkü CNC li takım tezgâhları üreticileri, tezgâhlarının mevcut fonksiyonlarına daha özel isteğe bağlı yazılım 11

12 fonksiyonları ilave ederek tezgâhlarını farklılaģtırmaya oldukça isteklidirler. (Chuma, 2001:5-6). CNC üreticileri, kârlarının çoğunu CNC cihazları satıģından değil, uygun yazılım geliģtirmekten elde etmektedirler. Japon üreticilerinin özellikle Amerikan ve Alman rakiplerine üstünlüğü, dünyadaki ünlü takım tezgâhları sergilerinde ve fuarlarında sergilenen tezgâhların ülkelere göre oranından anlaģılabilir. Örneğin, Eylül 1999 daki sergide sergilenen tezgâhların %33 ü GE nin (General Electric), %14 ü Fanuc un, %9 u Siemens in ve %6 sı Mitsubishi nin CNC si ile donanmıģken; Mayıs 1999 da Paris sergisinde ise oranlar %35 Fanuc, %18 Siemens, %10 Heidenhein ve % 5 Mitsubishi Ģeklindeydi. Ancak 2000 Tokyo da ise Fanuc un payı %72 iken, Mitsubishi nin %10 ve Ohkuma nın %4 oldu. Yine aynı Ģekilde görece düģük maliyetli makine merkezlerinin (MC) tamamlanma süresi Alman firmalarında 16 ay iken Amerikan firmalarında 24 aydır. Özellikle yüksek teknolojiye sahip torna ve freze tezgâhlarının sipariģlerinin tamamlanma süresi Amerikan firmalarında 30 ay; Alman firmalarında 33 ay iken Japon 10 ile 12 ay arasındadır. Bu aradaki dev fark dikkat çekicidir. Tayvan firmaları da, takım tezgâhı üreticileri ve CNC imalatçıları arasında yakın iģbirliği ile özellikle düģük maliyetli takım tezgâhlarında son derece rekabetçidir. Kore firmaları da, kalifiye iģ gücüne daha az yatırım yapılması yüzünden Tayvan firmaları kadar olmasa da rekabetçidir. Kore nin 2000 e kadar Japonya dan takım tezgâhı ithalatını yasakladığı hatırlanmalıdır. Tayvan takım tezgahlarında 2000 itibarı en büyük beģinci ihracatçı ve en büyük altıncı üretici ülkedir. En önemli pazarları Avrupa, ABD, Çin ve Güneydoğu Asya ülkeleridir. ( Liu- Brookfield, 2000: 324). CNC ve servo motorlara ilaveten, takım tezgâhlarının ana parçaları olan kılavuz ve Ģaftlar, rulmanlar, kılavuzlar ve ballscrews veya yatay uzun motorlar için gereken Ģaftlar ve rulmanlar ile yataklar, sütunlar veya Ģaryoların dökme demirden parçalarındaki teknolojik ilerlemeleri gerçekleģtiren Japon tedarikçilerinin varlığı da önemlidir. Ki bunların toplam maliyetin %10-20 sini oluģturduğu bilinmektedir. Hassas aletler imalatı 1990 larda küreselleģti. Örneğin, NSK firmasının sırasıyla deniz aģırı üretimi, deniz aģırı satıģları ve yabancı iģçilerinin oranları %30, %70 ve %40 dır. (Chuma, 2001:8). Japon otomotiv endüstrisindeki muazzam geliģme de takım tezgâhları imalatının nicel ve teknolojik geliģimini etkileyen en önemli faktörlerdendir. Bir diğer husus yalnızca otomotiv değil otomotivle iliģkili olan kalıp ve elektrikli makineler endüstrilerinin de dikkate alınması gerektiğidir. Ancak burada ilginç olan bir husus takım tezgâhlarının geliģiminin yalnızca Japon otomotiv endüstrisinden gelen taleple açıklanamayacağıdır. Nitekim özellikle Amerikan otomobil ve havacılık endüstrisinin 1970 sonları ve 1980 baģlarından itibaren artan Japon takım tezgâhı talebinde görülen artıģtır. Örneğin, 1975 de takım tezgâhlarında %80 olan Amerikan üretiminin payı, 1985 de %50 ye düģmüģtü. Bu azalıģın önemli bir kısmı Japon tezgâhları tarafından doldurulmuģtu da %10 olan Japon tezgâh ihracatı, 1978 de %40 a yükseldi lerde ise %30 ile %40 arasında dalgalandı de %30 olan oran, iç talepteki önemli düģüģten sonra 1995 de %68 ve 1999 da %74 oldu. ABD nin takım tezgâhları üretiminin %40 ı ihraç edilmektedir. Ağustos 2005 itibarı ile Çin, ABD takım tezgâhlarının en önemli alıcısıdır. Öte yandan, Almanya ve Japonya da, ABD nin takım tezgâhları ithalatının en önemli tedarikçisidirler. Son yıllarda Çin takım tezgâhları endüstrisinde önemli bir rol oynamaktadır. Çıktı değeri olarak Çin dünya makine tezgâhlarının ¼ ünü yaratmaktadır de Çin, milyon $ takım tezgahı ve 7.07 milyon $ lık metal iģleme tezgahı ithal etmiģtir. Çin ekonomisindeki aģırı ısınma ve yüksek enflasyon nedeni ile hükümetin sıkı para politikası izlemek zorunda olması, yatırımları azaltacağından özellikle küçük ve orta ölçekli tezgâh yatırımlarının bundan olumsuz etkilenmesi beklenmektedir. Çin makine tezgâh endüstrisindeki yavaģlamaya rağmen, NC (numerical control) tezgâhları, büyük ve ağır tezgâhlarındaki büyümenin devam etmesi beklenmektedir. Bunun nedeni, devlet tarafından sürdürülen büyük yatırımlar ve 16 adet önemli bilim ve teknoloji projesinin yüksek 12

13 teknolojiye dayalı NC takım tezgâhlarına yönelik iç talebi artırması ve önümüzdeki 5 yıl içerisinde büyük ölçekli NC takım tezgâhlarına yönelik güçlü talebin yaklaģık her yıl %30 luk bir oranda devam etmesinin beklenmesidir. Japonya nın takım tezgâhlarındaki liderliği 1982 den beri sürmektedir da Japonya da imal edilen takım tezgâhlarının %88 i NC tipidir. Japonya nın tezgâh ithalatı, ihracatının yalnızca 1/7 si kadardır. Ucuz iģgücüne sahip olan Hindistan da takım tezgâhları üretimi hızla geliģmektedir. Hindistan pazarındaki Hint ve ithal takım tezgâhları piyasasına yönelik bir araģtırmanın bulgularına göre, Hint tezgâhları Japon ve Tayvan tezgâhlarına oranla biraz daha düģük kalitelidir. Ama bu kalite farklılığı çok önemlidir. SatıĢ sonrası servis hizmetlerde hızlılık açısından Hint malı tezgâhlar öndedir. Ancak servisin kalitesi rakiplerinin kalitesinden daha düģüktür. Hint malı tezgâhların toplam maliyeti içerisinde emek maliyetinin diğer ülkelere oranla daha düģük olması Hindistan a nispi bir üstünlük sağlamakla birlikte emek verimliliğinin ileri ülkelere göre düģük olması dikkat çekmektedir. Ancak, yine de emek maliyetinin düģüklüğü (toplam maliyetin % 15 i) Hint tezgâhlarının dezavantajlarını telafi ediyor görünmektedir. Çünkü emek verimliliği ikiye katlansa emek maliyeti eski düzeyinin iki kat altına inecektir. Elektrikli makineler: Güç üretiminde elektrikli makinelerin kullanımı 1870 lere kadar gitmektedir. Elektrikli motorlar, 1920 larda vakumlu süpürgeler ve buzdolaplarında; 1940 larda çamaģır makinesinde; 1960 larda ön cephe klimalarında; 1970 lerde elektrikli delgi makinelerinde, gıda iģleyen mikserlerde, pille çalıģan kol saatlerinde; 1980 lerde CD çalar, masa üstü bilgisayar ve yazıcılar ile modern kameralarda kullanımı ile geliģmiģtir. Son yıllarda özellikle enerji sorunları ve çevrecilik yüzünden otomobillerde elektrikli motorların kullanımı gündemdedir. Büyük çaplı güç santrallerinin jeneratörlerinde Ġsveç önde gelen ülkelerdendir. Özellikle ABB firması dikkat çekicidir. Ġsveç, Ġsviçre ile birlikte nüfusuna oranla elektrikli makine üretimi hayli geliģmiģ bir ülkedir lerde Avrupa ülkelerinde 15 ülkede 20 kadar türbinli motor üreticisi varken, bu sayı son zamanlarda bir elin parmakları kadardır. Dolayısıyla üretim eskiye oranla çok daha yoğunlaģmıģ durumdadır. KüreselleĢme ile birlikte elektrikli makineler sektöründe üretim, dikey entegrasyona dayalı üretim biçiminden, pek çok parçanın düģük emek maliyetine sahip uzmanlaģmıģ alt tedarikçilerden temin edildiği bir Ģekle dönüģmüģtür. Tekstil makineleri: ABD ve geliģmiģ tekstil makineleri sektörüne sahip ülkelerde, tekstil makineleri sektöründe 1990 baģlarından 1995 e kadar olumlu ekonomik koģullardan dolayı, teknolojik ilerlemeler üreticilerin verimliliğini ve kârlılığını da olumlu etkiledi. Daha yüksek kalitede hazır giyim ve ev döģemesi talebinin daha düģük fiyatlardan karģılanmasının mümkün olması sektöre yeni yatırımlar yapılmasına yol açtı. Ayrıca yüksek maliyetli emek yoğun iģlemlerin yerine otomatik yöntemlere doğru dönüģüm yaģandı. Özetle, 1990 ortalarına kadar tekstil makineleri endüstrisindeki pek çok firma fabrika ve donanımlarını yeniledi, bilançolarını büyüttü ve verimsiz iģletmeleri satarken, maliyetleri düģürmek için faaliyetlerini birleģtirmek üzere diğer firmaları da satın aldı. Sektörde dikkat çeken bir diğer olgu özellikle NAFTA nın menģe kuralı düzenlemesinin ABD, Kanada ve Meksika arasında yarattığı sinerji oldu. MenĢe kuralı gereği üye ülkeler arasında vergi ve kotalardan feragat etmeyi ve tarifelerin Kuzey Amerika da üretilen ürünlerin en fazla 10 yılda aģamalı olarak kaldırılmasını öngörmekteydi. Bu kurallar doğal olarak NAFTA ülkelerine diğer ülkelerine oranla tekstil üretiminde mukayeseli bir üstünlük sağlamakta idi. Sovyetleri Birliği nin dağılmasından sonra, teknolojileri Batı ve Japonya ya karģı geri olan eski komünist ülkelerdeki üreticilerin imalatlarını modernize etmek için gözlerini Batıya ve Japonya ya çevirmesi de sektör için itici bir güç oldu. ABD tekstil makineleri endüstrisi üretiminin neredeyse yarıya yakınını ihraç 13

14 etmektedir. En önemli pazarları, Çin, Kanada, Japonya, Meksika, Almanya, Tayland ve Ġtalya dır. (US Industry Profile, 2008). Sektörde ticareti en çok yapılan ürünler dokuma yıkama, kurutma, ütüleme makine ve cihazlarıdır. DikiĢ makinaları, mobilyaları, iğneleri ve aksamı da diğer önemli kalemlerdendir. Dünya ihracatında en önde gelen ülkeler, Almanya, Japonya, Ġtalya, Ġsviçre ve Belçika dır. En önemli ithalatçı ülkeler ise Çin, ABD, Hindistan, Türkiye, Hong Kong ve Almanya dır. ĠnĢaat makineleri ve teçhizat endüstrisi: Genel olarak ekonomik koģulların iyi olduğu 1990 baģlarından 90 ların ortasına kadar olan süreçte sektör özellikle ABD de patladı. Daha sonraki Asya Krizi ABD nin bu sektördeki ihracatını olumsuz etkiledi ise de, ABD de Kongre den geçen tarihinin en büyük kamu iģi faturası olan 219 milyar dolarlık bir dizi yol ve köprü onarımı ile yeni oto yol inģası ve sıvı atık arıtma tesisleri gibi yatırımları öngören, 21. Yüzyılın UlaĢım ve Etkinlik Yasası Haziran 1998 de kabul edildi. Sektörün lideri açık ara, 1998 deki toplam satıģları 21 milyar dolar olan ve bunun 13 milyar dolarlık kısmı inģaat makinesi ve teçhizatından oluģan Caterpillar dır de firma, en büyük 500 içerisinde 58. sırada idi de kurulan firma önemli ölçüde yeniden yapılanma içerisine girdikten ve çalıģan sayısının 90 binden 60 bine indirdikten sonra toplam 22 ülke üretim yapmakta ve ürünleri 195 satıģ temsilciliği ile tüm dünyaya pazarlanmaktadır. ġirket 1998 de Veratech Holdings, Handling Crane Systems ve Wrightech firmalarını satın almıģtır. Ġkinci büyük üretici Japon Komatsu dur de kurulan ere ise dünyanın önde gelen tarımsal ve endüstriyel üreticilerinden biri olduğu gibi, inģaat bölümünün 1998 yılı toplam satıģlarının (2.6 milyar dolar) %19 unu oluģturmaktadır. Sektörün teknolojik seviyesi görece düģük kabul edilmekle birlikte son yıllarda, Kansas lı Kraft Tele Robotics gibi firmalar, yüzlerce metre öteden kumanda edilen ve tehlikeli maddeleri kaldırmaya olanak tanıyan Haz-Trak isminde ekskavatörleri test etmektedir. ĠnĢaat ve madencilikte maliyetleri düģürmek için sektörün emek yoğun üretimden, tek kiģi ile kumanda edilen makineler filosuna uygun otomasyona geçeceği öngörülmektedir. ĠnĢaat makinelerinde global talebin yıllık %6 lık artıģla 2011 de 130 milyar dolara yükseleceği tahmin edilmektedir. Ürün satıģları, sağlıklı ekonomik büyüme, devam eden sanayileģme giriģimleri, dünyanın geliģmekte olan kısımlarındaki yüksek nüfus artıģı ve yükselen hayat standardının ve maden zenginliği olan ülkelerindeki maden üretimindeki geliģmenin inģaat harcamalarını artıracağı tahmin edilmektedir. Çin, Hindistan, Meksika ve Rusya da en yüksek satıģ artıģları görüleceği ve özellikle Çin in tek baģına %31 oranında 2011 e kadar olan global talepteki artıģı karģılayacağı beklenmektedir. Ayrıca iran, Malezya, Endonezya, Ukrayna, Türkiye, Güney Afrika ve Polonya gibi daha küçük pazarlarda da geliģmiģ ülkelerdekine oranla daha az oranda olsa da bir artıģ olması beklenmektedir. Sektördeki satıģları etkileyecek unsurlardan bir tanesi de arazi araçlarına getirilen dizel motor emisyonlarına getirilen katı düzenlemelerin yeni makineleri daha pahalı hale getirecek olması ve ABD ve Japonya da yeni inģaatlarda azalma olacağının beklenmesidir. ĠnĢaatta en çok mikser ve tuğla ve kaplama malzemeleri ile iliģkili ürünlerde artıģ olması beklenmektedir. Vinçler, paletli taģıyıcılar, kazıyıcılar, grayderler, silindir ve ilgili yüksek tekerli kamyon ve traktörler gibi diğer ürünlerin de satıģının artması beklenmektedir. Dünya üretiminde bazı firmalar belli makinelerde uzman olan ve tam üretim hattına sahip olanlar Ģeklinde ikili bir ayrıma gidilmektedir. Hemen her çeģit iģ makinesini yapan ve küresel üretim hattına sahip olan firmalar Caterpillar, Komatsu, Volvo ve CNH dir. Belirli ürünlerde uzmanlaģmıģ ve bölgesel markalara örnek olarak Hitachi, Liebherr verilebilir itibarı ile yaklaģık 68 milyar dolarlık iģ makinesi pazarından, Caterpillar % 33, Komatsu % 15, Terex % 8, Volvo % 7, CNH Global ve ere % 6, IR (Bobcat) % 5, Hitachi % 4, Liebherr % 3 ve JCB % 2 pay almaktadır. (ĠGEME, 2007a:8) de yaklaģık olarak 60 milyar dolarlık pazarda ihracat lideri 14 milyar dolar ile ABD olmuģtur. Daha sonra Japonya, 14

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

KONYA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU

KONYA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU 1 KONYA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU 2 (2008) ĠÇĠNDEKĠLER GiriĢ 2 BÖLÜM 1 DÜNYA DA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖRÜ 1.1 Sektörün Genel Tanımı... 3 1.2. Sektörün Dünyadaki Durumu. 8 BÖLÜM 2 TÜRKĠYE DE

Detaylı

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN FAALĠYET ALANI 344MV0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI KONAKLAMA ĠġLETMELERĠ ĠÇĠN ULUSLARARASILAġMA YOLLARI VE ULUSLARARASILAġMA YOLU OLARAK DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE

Detaylı

Ortadoğu Ticaret, Fuar ve Kongre Merkezi

Ortadoğu Ticaret, Fuar ve Kongre Merkezi Ortadoğu Ticaret, Fuar ve Kongre Merkezi PROJESĠ FĠZĠBĠLĠTE RAPORU HAZIRLAYAN FĠRMA SERDEM Mak. ĠnĢ. Gıda. Turizim ve Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. ġti. Peyas Mh., Sellahattin Üyubi Blv., Azizoğlu Sitesi,

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü -1- İçerik 1. Giriş 3 2. Dünyada Madencilik 4 2.1. Genel Görünüm 4 2.2. Üretim 5 2.3. Tüketim 6 2.4. Dünya Madenciliği 8 2.4.1. Gelişmiş Bazı Ülkelerde Madencilik Faaliyetleri 8 3. Türkiye de Madencilik

Detaylı

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2010 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika BirleĢik Devletleri AR-GE: AraĢtırma GeliĢtirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ Eskişehir 2010 i TÜRKĠYE VE DÜNYA DA ORGANĠK TARIMIN EKONOMĠK

Detaylı

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA Hazırlayan Ġbrahim AKGÖBEK ĠĢletme Ana

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

TÜRKİYE DE BEYAZ EŞYA SANAYİ (The Appliance Industry in Turkey)

TÜRKİYE DE BEYAZ EŞYA SANAYİ (The Appliance Industry in Turkey) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 21, OCAK - 2010, S. 150-185 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2010 http://www.marmaracografya.com TÜRKİYE DE BEYAZ EŞYA SANAYİ (The Appliance Industry in Turkey) Doç. Dr.

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 KISALTMALAR AB ABD Ar Ge BSTB BOTAŞ ÇEBİD DÇHD DÇÜD EPDK GSMH GSYH GTİP HM KOSGEB KOBİ OAİB STK TALSAD TCDD

Detaylı

PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR

PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR YÖNETİCİ ÖZETİ Parça sektörü, genel olarak çalıştıkları ana sanayii müşterilerine bağımlı bir sanayi koludur. Parça sektöründe faaliyet gösteren

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Fatma

Detaylı

TÜRKĠYE SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU

TÜRKĠYE SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı TÜRKĠYE SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU DECEMBER AĞUSTOS 2010 2009 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 3 2. Sektöre Genel BakıĢ 5 2.1 Küresel Sektör 5 2.1.1

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK)

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) T.C. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) 2012 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 0 2. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ... 2 3. MEVCUT

Detaylı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İçerik Takdim ve Teşekkür... 1 1. Giriş... 3 2. Küme Analizi... 7 2.1. Sektörel Analiz... 7 2.2. Yerel Ekonomi...

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2009 İÇİNDEKİLER I. HOLLANDA HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

Detaylı

DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ

DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ 1 2 ĠÇĠNDEKĠLER KISALTMALAR..... 7 PROJEDEN SORUMLU KOSGEB BĠRĠMĠ.. 8 PROJE EKĠBĠ..... 8

Detaylı

OKA HEYETİ JAPONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU] 24 Ekim 2011 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI JAPONYA ZİYARETİ RAPORU 27.EYLÜL-03.EKİM.

OKA HEYETİ JAPONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU] 24 Ekim 2011 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI JAPONYA ZİYARETİ RAPORU 27.EYLÜL-03.EKİM. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI JAPONYA ZİYARETİ RAPORU 27.EYLÜL-03.EKİM.2011 O r t a K a r a d e n i z K a l k ı n m a A j a n s ı Sayfa 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1. JAPONYA ÜLKE PROFİLİ...3 1.1 Genel Bilgiler.

Detaylı

Bu yayın 1000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir

Bu yayın 1000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir ISBN 978-975 19 4202-9 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI LEONARDO DA VĠNCĠ HAREKETLĠLĠK PORJESĠ DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ ĠNGĠLTERE PROJE GRUBU RAPORU 2008 HAZIRLAYANLAR

Detaylı

Alternatif Politika, Cilt. 4, Sayı. 1, 84-128, Şubat 2012 84 AB NĠN ZAYIF EKONOMĠK HALKASI YUNANĠSTAN IN EKONOMĠK KRĠZĠ DĠNECEK MĠ?

Alternatif Politika, Cilt. 4, Sayı. 1, 84-128, Şubat 2012 84 AB NĠN ZAYIF EKONOMĠK HALKASI YUNANĠSTAN IN EKONOMĠK KRĠZĠ DĠNECEK MĠ? Alternatif Politika, Cilt. 4, Sayı. 1, 84-128, Şubat 2012 84 AB NĠN ZAYIF EKONOMĠK HALKASI YUNANĠSTAN IN EKONOMĠK KRĠZĠ DĠNECEK MĠ? Serap DURUSOY * Ömür ġamġloğlu** ÖZET 2007 nin ikinci çeyreğinde ABD

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

Beyaz Eşya Sektör Raporu

Beyaz Eşya Sektör Raporu Beyaz Eşya Sektör Raporu İÇİNDEKİLER BÖLÜM I 1.GİRİŞ 1. Sektörün Tanımı ve Ürün Çeşitleri 1.1. Sektörün Tanımı 1.2. Ürün Çeşitleri 2. Sektörün Gelişimi ve Potansiyeli 2.1. Dünyada Beyaz Eşya Sektörü 2.2.

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 3. MEVCUT DURUM... 9 3.1. Ülkemizde Otomotiv Sektörünün Gelişimi...

Detaylı