T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI"

Transkript

1 T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : /1110 KARAR TARİHİ:30/05/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : K.Ç. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü/ERZURUM ŞİKAYETİN KONUSU : Şikayet, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ( AÖF) Çocuk Gelişimi Önlisans Programı öğrencisi olan şikayetçinin internet üzerinden yürütülen derslerin kitap olarak Üniversite tarafından dağıtımının yapılması talebi hakkındadır. ŞİKAYET BAŞVURU TARİHİ : 19/12/2013 I. USÛL A. Şikayet Başvuru Süreci 1. Şikayet başvurusu, Kurumumuz elektronik sistemi aracılığıyla 19/12/2013 tarihinde yapılan ve 20 /12/2013 tarih ve sayı ile kayıt altına alınan şikayet başvuru belgesi doldurulmak suretiyle gerçekleştirilmiştir. Şikayetçi ayrıca 29/1/2014 tarih ve 964 sayı ile kayıt altına alınan belgeleri şikayet başvuru belgesine eklenmek üzere Kurumumuza sunmuştur. Şikayet başvurusunun karara bağlanması için 28 /3/2013 tarihli ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 41/1 a maddesi ve İmza Yetkileri Yönergesinin 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca, şikayetin incelenmesine ve araştırılmasına geçilmiş ve /1110 şikayet sayılı Ret önerisiyle Kamu Başdenetçisi'ne sunulmuştur. B. Ön İnceleme Süreci 2. Yapılan ön inceleme neticesinde, şikayet konusunun Kurumumuzun görev alanına girdiği, şikayetçinin menfaat ihlali koşulunu taşıdığı, idari başvuru yollarının tüketildiği, şikayetin süresinde yapıldığı ve diğer ön inceleme konularında da bir eksiklik olmadığı, bu nedenle şikayetin incelenmesine ve araştırılmasına engel bir durumun bulunmadığı tespit edilmiştir. II. OLAY ve OLGULAR A. Şikayetçinin Konu Hakkındaki Açıklamaları ve İddiaları 3. Şikayetçi başvurusunda, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi Önlisans Programı öğrencisi olarak ders kitaplarını Üniversitenin internet sitesinden indirmek zorunda olduklarını, her dersin 14 ünite olduğunu ve her hafta 1 ünitenin yayımlandığını, kitap olması

2 halinde diğer üniteleri de vakit kaybetmeden çalışma imkanı olacağını, ellerinde matbu olarak ders kitabı bulunmadığını, herkesin evinde bilgisayar ve internet olmadığını, ders notlarını bu şekilde almanın hem zaman kaybı hem de maddi yük olduğunu ve bunların kağıt yığını haline geldiğini ifade etmekte ve Fakültenin kitap sağlaması halinde derslere çalışma açısından büyük avantaj sağlayacağını, kitapları daha sonraki yıllar için saklama ve okuma şansı olacağını iddia etmekte ve Fakültesinin ders kitaplarının dağıtımını yapmasını talep etmektedir. Şikayetçi başvuru belgesine ek olarak ilettiği belgelerde de, bir dönem için 290 TL, iki dönem için toplam 580 TL harç ödediğini, Üniversitenin kitapları sistemde yayımladığını, ders kitaplarını göndermediğini, kitap çıktılarını kendilerinin aldığını, bunun da yüksek maliyete neden olduğunu, kendisinin bunu karşılayamadığını, bu nedenle final sınavlarına çalışamadığını, kendisi gibi diğer öğrencilerin de mağdur ve şikayetçi olduklarını, herkesin evinde bilgisayar, yazıcı ve internet bulunmadığını, bulunsa dahi üniteler yoğun olduğu için kağıt ve kartuş masraflarının fazla olduğunu, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin daha düşük harç alarak (205 TL) öğrencilerine ders kitabı dağıttığını iddia ve beyan etmektedir. Şikayetçi ayrıca, bilgisayar başında uzun süre çalışmak zorunda kalınmasının göz ve beden sağlığı başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına neden olduğunu, özellikle bilgisayar bağımlılığı riskinin artırdığını iddia etmekte ve Üniversitenin öğrencilere kitap dağıtımı yapması talebini yinelemektedir. B. İdarenin Şikayete İlişkin Açıklamaları 4. Şikayetçinin 20/12/2013 tarihli dilekçesine Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığınca verilen 22/1/2014 tarihli ve 134 sayılı cevabi yazıda; Fakülte bünyesinde devam etmekte olan programların derslerinin internet üzerinden online olarak yürütülmekte olduğu ve basılı herhangi bir kitap veya materyal bulunmadığı ifade edilmiştir. C. Olaylar 5. Şikayetçi, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi Önlisans Programına 17/9/2013 tarihinde kayıt olmuştur. Şikayetçi, Üniversitenin internet üzerinden yayımladığı derslerin basılı olarak kitap şeklinde dağıtımının yapılmasını talep etmektedir. Şikayetçi söz konusu talebine ilişkin olarak Kurumumuza 19 /12/2013 tarihinde şikayet başvurusunda bulunmuştur. Bu talebini ilgili idare olan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine de ileten şikayetçi 22/1/2014 tarihinde olumsuz yanıt almıştır. D. Kamu Denetçisi Serpil ÇAKIN'ın İnceleme ve Araştırma Bulguları 6. Şikayete konu talebe ilişkin 6/2/2014 tarihinde Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi telefon numarasından aranmış ve her bir öğrencinin kendisine ait sayfası olduğu, bu sayfaya öğrencilerin şifreleri ile girdiği, her hafta pazartesi günü bir üniteye ait derslerin bu sayfaya yüklendiği, yine derslere ilişkin videoların da bu sayfalara yüklendiği bilgileri edinilmiştir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin internet sayfası incelendiğinde adresinde Çocuk Gelişimi bölümüne ait programın tanıtımında "Derslerin İşlenişi" başlığı altında bu programda derslerin Fakülte tarafından hazırlanan etkileşimli materyaller kullanılarak, internet üzerinden yürütüleceği ve öğrencilere basılı materyal (kitap vb.) dağıtımı yapılmayacağının ilan edildiği tespit edilmiştir. III. HUKUKİ DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE A. İlgili Mevzuat 7. 6/11/1981 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

3 "Diploma alma, ders kredilerinin hesaplanması, öğrencilik haklarından yararlanma ve sınavlar" başlıklı 44. maddesi birinci fıkrasının (e) bendi; Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü önlisans, lisans ve lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Ders malzemelerinin hazırlanması, derse kaydolan öğrenci sayısı, dersin canlı veya kayıttan verilmesi, öğrencilerin sorularına verilen cevaplar, ödev veya uygulamaların değerlendirilmesi için harcanan süreler ile uzaktan öğretimle verilen derslere katılan öğrenci sayısı esas alınarak öğretim elemanlarına yapılacak ek ders ücreti ile ders malzemelerinin hazırlanmasında veya dersin yürütülmesinde fiilen katkıda bulunanlara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Ancak, yukarıda belirtilen her türlü ödemelerin toplamı uzaktan öğretim için yatırılan toplam öğrenim ücretinin yüzde yetmişini geçemez. Uzaktan öğretim için yatırılan öğrenim ücretinin bu fıkraya göre yapılan ödemeler sonrası kalan kısmı ile elektronik ortamda veya internet ortamında sunulan uzaktan öğretim materyalinden elde edilen gelirler, ilgili birimin veya yükseköğretim kurumunun mal ve hizmet alımlarında kullanılır. "Cari hizmet maliyetinin hesaplanması, öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri" başlıklı 46. maddesi (a) ve (b) bentleri; a) Yükseköğretim kurumlarında, öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri, yükseköğretim programlarının özellikleri göz önüne alınarak Yükseköğretim Kurulunca hesaplanır. Öğrencilerden her bir dönem için birinci öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci öğretim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti alınır. Yabancı uyruklu öğrencilerden, birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmaksızın, her bir dönem için öğrenim ücreti alınır. Devlet tarafından karşılanacak kısım ile birinci öğretim, ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim öğrencileri tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretleri, öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri göz önünde bulundurularak belirlenir. Cari hizmet maliyetinin öğrenciler tarafından karşılanacak kısmı dışında kalan miktarı, Devlet tarafından karşılanır. Devletçe karşılanan kısım cari hizmet maliyetinin yarısından az olamaz. b. Birinci öğretim, ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim için Yükseköğretim Kurulu tarafından hesaplanan cari hizmet maliyetlerinin Devlet tarafından karşılanacak kısmı, öğrenciler tarafından karşılanacak katkı payları ve öğrenim ücretleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, her yıl haziran ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun görüşü ve Milli Eğitim Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinden muaf tutulacaklar ile yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak asgari öğrenim ücretlerinin tutarı Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir. "Ders kitapları ve eğitim öğretim araçlarının basılıp çoğaltılması" başlıklı 48. maddesi: Üniversitelerde ders kitapları, bilgisayar ve elektronik ortamlarda hazırlanan eğitim öğretim ve uzaktan öğretim ilkelerine göre oluşturulan her türlü materyal ilgili üniversite veya

4 Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanır ve hazırlattırılır ve öğrencilere uygun bedelle satılır 8. 6/11/1982 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Açık Yükseköğretim Yönetmeliği 8. maddesi; Açık öğretimde, imkanlar ölçüsünde, a) Basılı eğitim araçları, kaset, video, teyp, band ve film, b) Radyo ve televizyon, c) Danışman gözetiminde toplu tartışma; ve benzeri gereç ve sistemlerden yararlanılır. 9. Yükseköğretim Genel Kurulunun 1/2/2013 tarihli toplantısında kabul edilen Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar "Tanımlar" başlıklı 4. maddesi; Ders materyali ve materyal ücreti: uzaktan öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için yükseköğretim kurumlarınca basılan veya elektronik olarak internet ortamında sunulan, üretilen veya kullanılan her türlü materyali ve bunlar karşılığında öğrencilerden alınan ücrettir. Öğrenim ücreti ise uzaktan öğretimde öğrencilerin öğretimin karşılığı olarak ödeyeceği ve Bakanlar Kurulunca belirlenen uzaktan öğretim öğrenim ücretini ifade etmektedir. Usul ve Esasların "Öğrenim Ücretleri ve Materyal Ücreti" başlıklı 14. maddesinin 1. fıkrasında yükseköğretim kurumlarının uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek programlar ile dersler için alınacak uzaktan öğretim ücretinde, 2547 sayılı Kanunun 46. maddesine göre Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen ücretler esas alınır denilmekte ve aynı maddenin 2. fıkrasında ise yürütülen programlarda materyal ücretlerinin, fakülte veya programa ilişkin öğrenim ücreti tutarını geçmeyecek şekilde ilgili üniversite yönetim kurul tarafından maliyet esaslı olarak belirleneceği ifade edilmektedir /11/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atatürk Ünı versı tesı Açıköğretım Fakültesı Eğıt ım Öğretım ve Sınav Yönetmelığ ı "Katkı payı ve öğretim giderleri" başlıklı 9. maddesi; (1) Öğrenciler kayıt yaptırabilmeleri veya kayıt yenileyebilmeleri için; cari hizmet maliyetine öğrenci katkısını ve açıköğretim/uzaktan öğretim materyal ücretini ödemiş olmaları gerekir. (2) Cari hizmet maliyetine öğrenci katkı payı hakkında ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. (3) (Değişik:RG 17/1/ ) (1) Açıköğretim/uzaktan öğretim materyal ücreti, programların özellikleri dikkate alınarak ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Fakülte Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. (4) Mali yükümlülüklerini belirlenen süreler içerisinde yerine getirmeyen öğrencilerin kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaz. Bu öğrenciler, ara sınav ve yarıyıl/yılsonu sınavlarına alınmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

5 "Derslerin yürütülmesi" başlıklı 11. maddesinin 2. fıkrası; Fakülte Kurulunun kararına bağlı olarak dersler, açıköğretim veya uzaktan eğitim yöntemleriyle ya da yüz yüze yürütülebilir /5172 sayılı 2013/2014 Eğitim Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı "Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları" başlıklı 1. maddesi üçüncü fıkrası; (3) Öğrencilerden kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında (açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücreti hariç) her ne ad altında olursa olsun ücret alınamaz. "Genel esaslar" başlıklı 2. maddesi birinci fıkrası; (1) eğitim öğretim yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açıköğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır. B. Şikayet Konusuna İlişkin Uygulamalar 15. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, imkanları ölçüsünde öğrencilerine ders materyali sağlamakta ve bunun için de öğrencilerden materyal ücreti almaktadırlar. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi internet sitesinin ve uzaktan egitimde ne gibi ucretler odenir.html adresinde, bu materyal ücretinin içeriği hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilmektedir. Alınan materyal ücretinin kullanım alanlarının idari, içerik tasarım, yönetim bilgi sistemleri, ölçme değerlendirme, film merkezi, ek ödemeler ve ders ücretleri olduğu belirtilmiştir. C. Kamu Denetçisi Serpil ÇAKIN'ın Kamu Başdenetçisi'ne Önerisi 16. Kamu Denetçisi inceleme ve araştırması sonucunda yukarıda "İlgili Mevzuat" başlığı altında değinilen düzenlemeler kapsamında, şikayetçinin internet üzerinden yürütülen program derslerinin basılı kitap olarak sunulması talebinin idarece reddi işleminin ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde hazırlanan veya hazırlatılan öğretim materyalleri için öğrencilerden bedel istenmesi ve bu bedelin diğer Üniversitelerden farklı olmasının hukuka ve hakkaniyete aykırılık teşkil etmediğini belirterek şikayetin Reddini önermiştir. D. Hukuka ve Hakkaniyete Uygunluk Yönünden Değerlendirme ve Gerekçe /5172 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2/1 maddesine istinaden 2013/2014 eğitim öğretim yılında yeni kayıt yaptıran şikayetçinin öğrenci katkı payı tutarının devlet tarafından karşılandığı, öğrencinin sadece söz konusu Bakanlar Kurulu kararının II sayılı cetvelinde belirlenen öğrenim ücreti tutarının (açıköğretim materyal ücreti olarak) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen (güz yarıyılı ve bahar yarıyılı için 290'ar TL.) kısmını ödediği; 2547 sayılı Kanunun 44/1 e maddesinin verdiği yetki çerçevesinde Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11/2 maddesi uyarınca Fakülte Kurulunun kararına bağlı olarak derslerin, açıköğretim veya uzaktan eğitim yöntemleriyle ya da yüz yüze yürütülebileceğinin hüküm altına alındığı; Üniversitenin öğrencilerden aldığı ücretlere ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 48. maddesine göre Üniversitelerde ders kitaplarının, bilgisayar ve elektronik ortamlarda hazırlanan eğitim öğretim ve uzaktan öğretim ilkelerine göre oluşturulan her türlü materyalin ilgili üniversite veya Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanabileceğinin veya hazırlatılabileceğinin ve

6 öğrencilere uygun bedelle satılacağının düzenlendiği; Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9/3 maddesinde açıköğretim/uzaktan öğretim materyal ücretinin, programların özellikleri dikkate alınarak ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Fakülte Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirleneceğinin karar altına alındığı; Açık Yükseköğretim Yönetmeliğinin 8. maddesine göre açık öğretimde, imkanlar ölçüsünde basılı eğitim araçları verileceğinin hükme bağlandığı, dolayısıyla bu konuda yükseköğretim kurumlarına bir zorunluluk dayatılmadığı ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin Çocuk Gelişimi Önlisans programının tanıtımının yer aldığı internet sayfasında programlarda derslerin Fakülte tarafından hazırlanan etkileşimli materyaller kullanılarak internet üzerinden yürütüleceği ve öğrencilere basılı materyal (kitap vb.) dağıtımı yapılmayacağının açıkça vurgulandığı, hususları birlikte değerlendirildiğinde, Üniversitenin 2547 sayılı Kanun, 2013/5172 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Açık Yükseköğretim Yönetmeliği ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde takdir yetkisi sınırları içerisinde hareket ettiği ve imkanları ölçüsünde öğrencilerine eğitim araçları sunduğu değerlendirildiğinden, basılı olarak ders kitaplarının dağıtımının yapılmaması konusunda hukuka ve hakkaniyete aykırılık tespit edilmemiştir. 18. Bununla birlikte, açık ve uzaktan eğitim hizmetlerinde öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları ile telifli eserlerin öğrencilere elektronik veya internet ortamında ulaştırılması için gerekli çalışma ve ödemeleri karşılamak üzere ilgili mevzuat gereği Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim ücretinin Üniversiteden Üniversiteye farklılık göstermesinin idarenin takdir marjı içinde kaldığı ve yürütülen hizmetin içeriği, kapsamı ve maliyetine bağlı olarak değişebileceği değerlendirildiğinden, şikayetçinin Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde hazırlanan veya hazırlatılan öğretim materyalleri için öğrencilerden alınan öğrenim ücretinin diğer benzer programları yürüten Üniversitelerdeki öğrenim ücretinden farklı olduğu yönündeki şikayetinin yerinde olmadığı tespit edilerek bu hususta da hukuka ve hakkaniyete aykırılık gözlenmemiştir. IV. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN YASAL MEVZUAT A. Dava Açma Süresinin Yeniden Başlaması /6/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, durmuş olan dava açma süresi gerekçeli ret kararının ilgiliye tebliğinden itibaren kaldığı yerden işlemeye başlayacaktır. B. Yargı Yolu Sayılı 1982 Anayasası'nın Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması Başlıklı 40. maddesinin 2. fıkrasında, "Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır." hükmü yer almakta olup, 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 20 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, ilgili idarenin işlemine karşı 60 günlük dava açma süresinden arta kalan süre içinde Erzurum İdare Mahkemesine yargı yolu açıktır. V. KARAR Açıklanan gerekçelerle ve dosya kapsamına göre; ŞİKAYETİN REDDİNE, Kararın, şikayetçiye ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'ne tebliğine, Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi'nce karar verildi. M. Nihat ÖMEROĞLU Kamu Başdenetçisi

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI : M.B.B

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI : M.B.B T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :01.2013/684 KARAR TARİHİ : 27/02/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : B.B VEKİLİ/TEMSİLCİSİ : M.B.B ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU ŞİKAYET BAŞVURU TARİHİ : 16.09.2013

Detaylı

ŞİKAYET NO : 01.2013/222 KARAR NO : 2013/88 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : T.Ç. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu /ANKARA

ŞİKAYET NO : 01.2013/222 KARAR NO : 2013/88 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : T.Ç. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu /ANKARA ŞİKAYET NO : 01.2013/222 KARAR NO : 2013/88 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : T.Ç. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu /ANKARA ŞİKAYETİN KONUSU : Telefon Şirketi abonesi olduktan 4 gün

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Yükseköğretim Genel Kurulu nun 01.02.2013 tarihli toplantısında; Yükseköğretim Genel Kurulu nun 6-7.12.2012 tarihli toplantısında Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar ile

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu) BİRİNCİ BÖLÜM

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu) BİRİNCİ BÖLÜM YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Değişik; BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, yükseköğretim kurumlarında, bilgi

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI. : N.B :Av. Y.P

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI. : N.B :Av. Y.P T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :04.2013/1691 KARAR TARİHİ:20/02/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ VEKİLİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE : N.B :Av. Y.P : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ŞİKAYETİN KONUSU ŞİKAYET

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI : C.Ö

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI : C.Ö T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 2013.1501 KARAR TARİHİ : 31/01/2014 ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE RET KARARI : C.Ö : Sermaye Piyasası Kurulu ŞİKAYETİN KONUSU : Şikayetçinin sahibi olduğu hisse

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ANKARA

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ANKARA T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :01.2013/289 KARAR TARİHİ : 18/03/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : N.A. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ANKARA ŞİKAYETİN

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (Başdenetçilik) TAVSİYE KARARI

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (Başdenetçilik) TAVSİYE KARARI TAVSİYE KARARI ŞİKÂYET NO :04.2013.321 KARAR NO :2013/38 ŞİKÂYETÇİNİN ADI SOYADI, ADRESİ : ŞİKÂYET EDİLEN İDARE VE ADRESİ :Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Bahçelievler

Detaylı

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ :

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : RED KARARI KARAR NO :2013/59 ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI :.. ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE :Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/Ankara ŞİKAYET KONUSU :Başbakanlık ve Çalışma Sosyal Güvenlik

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :04.2013.1633 KARAR TARİHİ:20/02/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : K.M ŞİKAYET EDİLEN İDARE : ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü Halaskargazi

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) TAVSİYE KARARI : 31/10/2014

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) TAVSİYE KARARI : 31/10/2014 TC KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO: 2014/4718 KARAR TARİHİ :19/03/2015 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : AK ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ŞİKAYETİN KONUSU ŞİKAYET

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Ocak 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28188 İstanbul Teknik Üniversitesinden: Amaç YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

3843 19.11.1992 İkinci öğretim uygulanan yükseköğretim kurumlarında gerektiğinde hafta tatilinde de eğitim - öğretim yapılabilir.

3843 19.11.1992 İkinci öğretim uygulanan yükseköğretim kurumlarında gerektiğinde hafta tatilinde de eğitim - öğretim yapılabilir. 13 Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı :

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - 8 Ekim 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27370, Değiştirilmiş

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Şubat 2015 SALI Sayı : 29277 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28820 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28625 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - (1) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yönergesi, 2547

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Temmuz 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29428 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) TAVSİYE KARARI : M.T.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) TAVSİYE KARARI : M.T. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO :2014/2905 KARAR TARİHİ : 11/12/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : M.T. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : 1)Diyanet İşleri Başkanlığı, 2)Keçiören Kaymakamlığı İlçe

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar Ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı İşletme Fakültesi nde yürütülen

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Sayı : 28763 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ankara Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLARIN İSTİFASI VE ATANMASINA DAİR İŞLEM

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLARIN İSTİFASI VE ATANMASINA DAİR İŞLEM T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Aralık 2013 PERŞEMBE Sayı : 28863 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLARIN İSTİFASI VE ATANMASINA DAİR İŞLEM T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 29 Haziran 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Haziran 2015

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Ekim 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29138 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6794 Hükümetimiz

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2011 FAALİYET RAPORU Yayın No: 28 Nisan 2012 - Ankara KAMU İHALE KURUMU Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 186 06520 Balgat-ANKARA Tel: 0 312 218 45 00 www.kik.gov.tr

Detaylı

TAVSİYE KARARI ŞİKAYET NO : 01.2013/282 KARAR NO :2013/107 ŞİKAYETÇİ :...

TAVSİYE KARARI ŞİKAYET NO : 01.2013/282 KARAR NO :2013/107 ŞİKAYETÇİ :... TAVSİYE KARARI ŞİKAYET NO : 01.2013/282 KARAR NO :2013/107 ŞİKAYETÇİ :...... ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İSTANBUL, :Şikayetçinin İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

Detaylı