N.E.L. (National Engineering Laboratory) İngiliz Milli Mühendislik Laboratuvarı, East Kilbride, Glasgow

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "N.E.L. (National Engineering Laboratory) İngiliz Milli Mühendislik Laboratuvarı, East Kilbride, Glasgow"

Transkript

1 mutual inductance karşılıklı doğuşturu (irgiti) mutual inductance karşılıklı endüksiyon mutual inductance coupling karşılıklı irgitil bağlaşım mutual inductive coupling karşılıklı endüktanslı kuplaj mutual interest karşılıklı fayda mutual liability karşılıklı yükümlülük mutual understanding müşterek anlayış mutually karşılıklı olarak mutually exclusive birbirini dışlayan mutually exclusive karşılıklı dışarlayan mutually exclusive events karşılıklı dışarlayan olaylar myria (ön ek) on bin anlamı veren birleştirici myriad on bin myriad sayısız N n birim zamandaki devir sayısı N Newton u belirten sembol n.a. (neutral axis) tarafsız eksen, nötür eksen N.E.L. (National Engineering Laboratory) İngiliz Milli Mühendislik Laboratuvarı, East Kilbride, Glasgow n.h.p. (nominal horse power) nominal beygir gücü, itibari beygir gücü N.P.L. (National Physics Laboratıry) İngiliz Milli Fizik Laboratuvarı, Teddington and East Kilbride, Glasgow n.t.p. (normal temperature and pressure) normal sıcaklık ve basınç, (0 c ve 760 mm cıva basıncı) nacelle motor bölmesi NACK (negative acknowledgement message) olumsuz alındı damgası

2 nail çivi, çivilemek nail tırnak, çivi nail head çivi başı nail hole çivi deliği nail point çivi ucu nail puller kerpeten nail, cast bkz. cast nail nail, copper bkz. copper nail nail, four cornered bkz. four cornered nail nail, round bkz. round nail nail, wood bkz. wood nail nailing çivileme, zemin çivilemesi nailing strip çivileme latası, çivileme laması nailing, concrete bkz. concrete nailing naked eye çıplak göz name ad name of the drawing pafta adı name plate imalatçı etiketi name plate tabela name plate isim plakası, köprü isim ve numara levhası, motor, makine ve tezgahların üzerindeki, imalatçının ismini, fabrika işaretini, model, vb numaralarını gösteren plaka naming convention adlandırma kuralları NAND gate OVE (olumsuz Ve) geçidi nano (ön ek) milyarda bir anlamı veren ön ek naphtha 1. nafta, ağır benzin; 2. neftyağı naphthalen (e) kömür katranı yağından çıkarılan bir hidrokarbon olup, antiseptik olarak kullanılır, naftalin

3 naphthalene nafta naphthalene base crude nafta kökenli petrol naphthol bkz. betanaphthol narrow dar, ensiz narrow band frequency modulator dar bantlı sıklık kiplenimi narrow chisel dar keski narrow footings şerit temeller narrow gauge dekovil narrow gauge dar hat, dekovil hattı narrow gauge dar ray standardı narrow gauge İngiliz standardı, 4 ayak 8, 5 parmak, dan daha az olan ray mastarı, ray geyç i narrowband communication dar bantlı iletişim narrowband FM dar bantlı sıklık kiplenimi (FM) narrowcast dar alana yayın, aza gönderim narrowed median daraltılmış refüj natatorium kapalı yüzme havuzu, özellikle üstü kapalı yüzme havuzu national milli, ulusal national vatandaş national archive ulusal belgelik national bank milli banka, merkez bankası national boundary ulusal sınır national budget ulusal bütçe national coordinate system ulusal koordinat sistemi national geodetic control network ulusal jeodezik kontrol ağı national income milli gelir (bir ekonomide belli bir dönemdeki safi milli hasıla değerlerinden aynı dönemde o ekonomide alınan dolaylı vergiler toplamının çıkartılmasıyla elde edilen tutar) national lubricating grease institute (NLGI) ulusal yağlama gresi enstitüsü national park milli park

4 national product ulusal ürün, milli hasıla national road devlet yolları (ülke yol ağında il merkezleri ile önemli liman, havaalanı, demiryolu istasyonu gibi merkezleri birbirine bağlayan birinci derecede ana yollar) national standard ulusal standart native tabii yerinde, normaml yerinde bulunan, nativus native yerel native language anadil native water magma ya da tortul kayaçların gözenekleri ve boşlukları içinde yerleşmiş oluşum zamanından kalma su natural 1. tabii, normal; 2. doğuştan; 3. sun i veya patoljik olmayan; 4. kendiliğinden olan, naturalist natural angle of repose doğal şev açısı natural asphalt doğal asfalt (petrolün uçucu fonksiyonlarının doğal etkenler sonunda buharlaşarak geride bıraktığı yer kabuğunda serbest halde bulunan asfalt) natural aspiration doğal hava emişli natural building stone doğal inşaat taşı natural cement doğal çimento natural circulation doğal sirkülasyon natural clay doğal kil, örselenmemiş kil natural convection doğal konveksiyon natural convection air cooler doğal konveksiyonlu hava soğutucusu natural deposits doğal malzeme depoları natural draught atmosferik natural draught doğal çekiş natural draught burner bkz. atmospheric burner doğal çekişli (atmosferik) brülör natural earth level doğal zemin seviyesi natural environment doğal çevre natural foundation doğal temel

5 natural frequency özfrekans, doğal frekans, özgül frekans natural gas doğalgaz natural gas deposit doğalgaz yatağı natural gas liquefaction plant doğalgaz sıvılaştırma tesisi natural gas/liquid sıvı doğalgaz natural gas tabi gaz, yeraltı gazı, grizo, doğal gaz, düşük molekül ağırlıklı parafın hidrokarbon karışımı yanıcı gaz, genelllikle metan, etan, az miktarda propan, bütan ve yüksek hidrokarbonlar ile bazer nitrojen, karbondioksit, hidrojen sülfat ve heliyum ihtiva ed natural gravel doğal çakıl (kristalli kayaçlarda bileşenlerin doğal yollarla dağılması ile oluşmuş genellikle kum ve çakıl boyutundaki malzeme) natural ground doğal zemin, doğal toprak, yerindeki toprak natural heritage tabiat varlıkları (jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup, ender bulunmaları, özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan değerler) natural language doğal dil natural lighting doğal aydınlatma natural logarithm doğal logaritma natural magnet doğal mıknatıs natural moisture content doğal su içeriği natural noise doğal gürültü natural number doğal sayı natural or legal person gerçek veya hükmi kişi natural oscillations özsalınımlar, doğal salınımlar natural park tabiat parkı natural protection site doğayı koruma alanı natural raft doğal radye natural resources doğal kaynaklar (üretim sürecinin değil, doğanın sağladığı mallar, değerler) natural rock asphalt doğal kaya asfaltı (doğal olarak bünyesinde bitüm ihtiva eden granüler yapıda genellikle, kalker veya kumtaşı olan kayaç)

6 natural sand doğal kum (büyük kütle halindeki taşların doğal yollarla dağılmasından meydana gelen kum) natural scale aritmetik ölçek, doğal ölçek natural sciences doğal bilimler natural sites doğal sit alanı natural slope doğal eğim, şev natural slope doğal şev, arazinin doğal şevi natural soil doğal zemin, doğal toprak, yerindeki toprak natural soil deposit doğal toprak deposu natural soil stratum doğal zemin tabakası natural state of soil zeminin doğal durumu natural surface doğal yüzey natural vegetation doğal bitki örtüsü natural ventilation doğal havalandırma natural void ratio doğal boşluk oranı natural water content doğal su içeriği natural wealth doğal zenginlik natural draught water cooling tower doğal çekişli su soğutma kulesi naturalist tabiat bilgisi alimi veya mütehassısı tabiatçı nature 1. doğa, tabiat; 2. mahiyet, nitelik; 3. tür, cins nature of boiling kaynama karakteristiği nature of the fill dolgu cinsi nature of the soil temel şartları, zemin şartları, zeminin karakteri, zemin cinsi nature of the surface yüzey durumu naught hiç, sıfır nave tekerlek göbeği navel göbek, omfalon, umbilicus, orta yer, merkez navicular kayık şeklinde, sandalsı, navicularis

7 navigate bir gemiyi veya uçağı rotasında götürmek navigation denizcilik ve havacılık, seyrü sefer navigation [software] yöngüdüm, gezinim (yazılımı) navigation light gemi mania ışığı navigation systems seyir sistemleri navigational radar yöngüdüm radarı, seyrüsefer radarı nawy eskavatör, toprak kazıcı makine, makineli kepçe nc bkz. national coarse near yakın near yakınında near yakınlaştırmak near end crosstalk, NEXT yakın çaprazkarışma near end echo yakın uçtaki yankı near field yakın alan near letter quality kurye niteliğine yakın nearest neighbour en yakın komşu near letter quality mektup niteliğine yakın neat temiz düzenli nebulize (f) sislemek, sis yapmak nebulizer bir sıvının çok ince partiküller (spray) halinde dağıtılmasını sağlayan aygıt necessary gerekli, zorunlu, lüzumlu necessary condition gerekli koşul necessary expenses gerekli masraflar necessitate gerektirmek, lüzumlu kılmak, zorunlu kılmak necessity gereksinim, ihtiyaç necessity certificate ihtiyaç belgesi neck boyun, boğaz, depo ve yağ haznesi vb, nin ağız kısmı neck safttan daha küçük çaplı yatak, boyun

8 necking boyun verme (çekme gerilmeleri etkisiyle bir malzemenin kesit alanının lokal olarak daralması) need gereksinmek, gereksinim needle iğne, ibre, çok ince rulmanlı yatak masurası, supap iğnesi needle enjektör, iğne needle and seat komple iğne supap, iğne supap ve yuvası needle beam yanak kirişi needle bearing iğneli yatak, iğne makaralı yatak, iğne makara needle bearing cage iğne makaralı yatak zarfı needle clamping plunger ibre sıkıştırma memesi needle flame iğne şeklinde hamlaç (üfleç, şalume, bek) alevi needle holder iğne taşıyıcısı needle lubricator iğneli yağdanlık needle lubricator tersine döndürülmüş içi yağ ile dolu şişenin tıpasına gevşek geçirilmiş bir telin şaft ile temasının sağlanması ile oluşmuş yağlama düzeneği, iğneli yağlayıcı needle machines tek iğne tipli nakış makinesi needle nose plier kargaburnu needle release plunger iğne serbest bırakma memesi needle roller and cage iğneli çember needle roller bearing iğne makaralı yatak needle valve iğne supap, karbüratör şamandıra iğnesi needle valve iğneli sübab, iğneli valf, aşağı yönde döndürülen kapama sübabı, gövde giriş çıkışları aynı doğrultuda veya birbirine 90 olacak biçimde veya diski iğne ucu biçiminde olan valf, iğne valfların boyutları çok küçük tutulmuştur needle, gillmore bkz. gillmore needle need to know principle bilmesi gereken ilkesi negate olumsuzlamak negate gücünü yok etmek negation olumsuzlama

9 negation inkar negative eksi, negatif negative sıfırdan küçük negative acknowledgement olumsuz alındı negative bias eksi kutuplanma negative charge eksi (negatif) yük negative charge negatif yük negative definite matrix kesin eksi matris negative indentation ters girinti negative integer negatif tamsayı negative lead pistonun silindirin en altında bulunduğu zaman emme borusunun buhar girişine kapalı olduğu süre negative logic negatif mantık negative moment negatif moment negative plate negatif plaka, akünün negatif plakası negative pole negatif kutup, eksi kutup negative pore water pressure negatif boşluk suyu basıncı negative pressure negatif basınç negative resistance eksi direnç negative sign eksi işareti negative signal eksi değerli sinyal negative skin friction negatif çevre sürtünmesi (kazık çevresindeki zeminin oturması sonucu kazığın aşağı doğru çekilmesi) negative surface friction negatif yüzey sürtünmesi negative terminal negatif akım ucu, eksi uç negative toe resistance of a pile bir kazığın negative uç direnci negative wire eksi teli neglect ihmal etmek

10 negligence ihmalkarlık, gaflet, kayıtsızlık negligence/contributory müşterek kusur negligent kusurlu negligible yoksanabilir, gözardı edilebilir negligible error yoksanabilir hata negotiable 1. pazarlık konusu olabilir; 2. ciro edilebilir veya paraya çevrilebilir çek veya senet negotiate 1. görüşmek, uzlaşmak; 2. ciro etmek negotiation pazarlık negotiation görüşme negotiations/contract görüşmeleri/ sözleşme neighbour node komşu düğüm neighbourhood operator komşuluk işleci neighbourhood civar, etraf, çevre (bir kentsel alandaki coğrafi veya yönetsel alt bölüm) neighbouring komşu neighbouring picture komşu resim neither hiçbiri neo (ön ek) yeni neodymium Nd sembolü ile bilinen, atom no:60 ve atom ağrılığı: 144, 27 olan nadir kimyasal element, neodimyum neon Ne sembolü ile bilinen, atom no:10 ve atom ağırlığı: 20, 183 olan kimyasal element, neon, havanın bileşiminde bulunan bir gaz; neon bulb neon ampulü neon glow lamp neon lambası neoprene neopren, sentetik elastomer poliklororoprenin tescilli marka adı neoprene bearing neopren mesnet neoprene insulator neopren izolatör neoprene seal benzin veya mazotla temas halinde olan bazı yerlerde kullanılan neopren keçe neoteric en son

11 neptunium neptünyum nest yuvalamak nest, to yuvalamak, içiçe düzenlemek nested içiçe, yuvalanmış nested game içiçe oyun, yuvalanmış oyun nested intervals içiçe aralıklar nested loops içiçe döngüler, yuvalanmış döngüler nested structure içiçe yapı, yuvalanmış yapı nesting level içiçelik düzeyi net 1. ağ, file, net, şebeke; 2. kesintisiz, kesinti sonrası net amount net miktar, net toplam, kesintilerden sonra kalan tutar net capacity net kapasite net cost net fiyat net domestic product yurtiçi net ürün, yurtiçi safi hasıla net each net birim fiyat net level tüm yol ağı düzeyinde verilen kararlar net load net yük net national product safi milli hasıla (gayri safi milli hasıladan sermaye mallarının aşınma ve eskime payının çıkartılması ile elde edilen miktar) net of control points kontrol noktaları ağı net of triangulation nirengi ağı net present value (NPV) net bugünkü değer (bir projenin sağlayacağı faydaların bugünkü değerinden, maliyetinin bugünkü değeri çıkarılarak hesaplanan bir proje değerlendirme kriteri) net price net fiyat net product net ürün, safi hasıla net section net kesit net slip bir kırıkta yer değiştiren iki nokta arasındaki en kısa uzunluk net total cost net toplam fiyat, toplam maliyet

12 net weight net ağırlık netting net ayarı network şebeke, ağ, network network ağ, şebeke, yol ağı network address ağ adresi network administration, network management ağ yönetimi network administrator, network manager ağ yöneticisi network analysis kritik yol analizi network analyzer devre çözümleyici network components ağ bileşenleri, devre bileşenleri network computing ağ üzerinde bilgi işlem network controller ağ denetleyicisi network database ağ veritabanı network deformation ağ deformasyonu network design ağ tasarımı network domain ağ yönetim bölgesi network element ağ öğesi; devre öğesi network extension ağ genişletilmesi network interface ağ arayüzü network loss şebeke kaybı network management ağ işletimi network manager ağ işleticisi network monitoring ağ gözetimi network node ağ düğümü; devre düğümü network node processor ağ düğümü işlemcisi network of elevation yükseklik ağı network operating system ağ işletim sistemi network pressure şebeke basıncı

13 network processor ağ işletim bilgisayarı network protocol ağ protokolu network resources ağ özkaynakları network security ağ güvenliği network synthesis devre sentezi network theory ağ kuramı network topology ağ ilingesi (topolojisi) network transparency ağ saydamlığı network triangulation nirengi şebekesi network/interconnected enterkonnekte sistem network/interconnecting enterkonnekte sistem network/looped şebeke/ağ network/meshed şebeke/ağ network/radial şebeke/dal network/ringed şebeke/ağ network/star şebeke/dal networking ağ oluşturma neutral 1. tarafsız, nötr; 2. ölü durumda, boşta, vitesten çıkarılmış, vites ölü noktası, vitesin boşta olması hali neutral ne asit ne de kalevi mahiyetinde olan, nötr, mutedil neutral axis tarafsız eksen neutral axis eğilmeye maruz bir çubukta gerilmelerin mevcut olmadığı (sıfır olduğu) hat neutral circuit nötr devresi neutral condition nötr şart neutral equilibrium nötür denge, tabi denge, ilgisiz denklik neutral gear taşıt çalışırken dişlilerin güç iletmediği konum, boşta çalışma durumu neutral ground nötr toprak neutral point nötr nokta

14 neutral point yansız nokta, tarafsız nokta neutral position ölü durum, normal vaziyette boşta durum, vitesin boşta olması hali neutral pressure boşluk suyu basıncı neutral pressure nötr basınç, boşluk suyundaki gerilme neutral state nötr hal neutral stress nötr gerilme neutral wire nötr tel neutral zone nötr zon neutral zone sıfır bölgesi, ölü bölge neutral zone control ölü bölgeli denetim neutralization 1. bir eriyiğin asit veya alkali (kalevi) niteliğini ortadan kaldırma, nötür yapma, nötralizasyon; 2. herhangi bir şeyin tesirini ortadan kaldırma, tesirsiz hale getirme neutralize 1. eriyiğin asit veya alkali (kalevi) etkisini ortadan kaldırmak, nötralize etmek; 2. herhangi bir şeyi tesirsiz hale getirmek neutron atomun yüksüz bir parçası, nötron neutron absorber nötron emicisi neutron logging nötron diyagrafisi neutrons/delayed nötronlar/gecikmeli neutrons/fast nötronlar/hızlı neutrons/fission nötronları/fisyon neutrons/prompt nötronlar/anında oluşan neutrons/thermal nötronlar/termik neutrophilic 1. nötr boyalarla boyanabilen; 2. reaksiyonu asit veya bazik olmayan never asla, hiçbir zaman newton (n) 1 kg kütleli bir cisme 1 m/s2 lik bir ivmeyi etki yönünde kazandıran kuvvet nevus ben new yeni new construction yeni inşaat

15 new line yeni satır new point yeni nokta newspaper gazete Newton m, k, s sisteminde kuvvet birimi 1 kilogram x 1 m/s Newtonian fluid newton akışkanı Newtonian simple liquid basit newton sıvısı (kesme değeri kesme gerilimi ile orantılı olan sıvı) newton s law of gravity newton un çekim yasası next bir sonraki, gelecek next beam bir sonraki kiriş, en yakın kiriş, yanındaki kiriş NGO bkz. non governmental organization nib uç nib uç açmak nibble dörtlü nibble kemirmek, oymak nibble (measurement unit) yarım byte nibbling machine oyma makinesi, çok parçalı ince metal lehvanın kaba dış kısmını oluşturmak için birbiri üzerine binecek şekilde delik delen makine niche duvarda yapılan boşluk, (niş), oyuk niche niş içine koymak nick çentik nick kertik, çertik, çok küçük kesit nickel nikel nickel Ni sembolü ile bilinen atom no:28 ve atom ağırlığı: 58, 69 olan madeni element, nikel nickel plate nikel kaplama, nikelaj nickel plated nikelajlı nickel plating nikelaj, nikel kaplama nickname takma ad night gece

16 night setback gece için azaltma, indirme ayarı night setback gece ayarı night time gece vakti night time lighting gece aydınlatması (tünelin aydınlatılmış veya aydınlatılmamış bir yol üzerinde olması durumuna göre gece aydınlatması) nihil hiç nihilism hiçlik nil hiçbir, sıfır nine track tape dokuz izli şerit niobium niyobyum nip kıstırmak nippers kerpeten, keskin ağızlı pens, kıskaç, tel pensi nipple boru rakoru, meme ucu, meme, nipel nipple nipel, küçük delinmiş kovan, kısa dışyüzü diş açılmış boru nitrate nitrat nitric nitrik nitric acid nitrik asit nitric oxide azot oksit (yanma sonucu oluşan, havayı kirletici zehirli madde) nitrided alloy nitrikleşmiş alaşım, azotlu çelik nitrite nitrit nitrogen nitrojen, azot nitrogen cycle azot çevrimi nitrogen oxide Nox azot oksit nox nitrogen oxide Nox nitrojen oksit nox nitrogen azot, nitrojen nitrogenmeter azotometre nitrous azotlu nlgi bkz. national lubricating grease ınstitute

17 n neighbourhood n tane komşuluk bölgesi no load yüksüz no load speed yüksüz hız no passing zone iki şeritli bir karayolunda, tek yönde ya da her iki yönde geçişin yasaklandığı yol kesimi no scale ölçeksiz nobelium nobelyum noble gas soy gaz noci influence zarar verici etki, incitici etki nociuty zarar, zarar verme noct (ön ek) gece anlamına önek nocturnal 1. gece ile ilgili; 2. gece olan, gece oluşan, nocturnus nodal gearing bir şaftın düğüm (titreşmeyen, titreşme genliğinin sıfır olduğu) noktasına dişli çark monte etmek nodal point of network bir ağın düğüm noktası node düğüm (devre, çizge, ağ); boğum (duran dalga) node admittance matrix düğüm geçiri matrisi node analysis düğüm yöntemi node ID düğüm tanıtıcısı node of a network ağ düğümü node of a standing wave duran dalganın boğumu nodes duran dalgalı sistemlerde yarım dalga boyu aralıkta bulunan sıfır yerdeğiştirme noktalan, düğüm hiç yer değiştirme olmadığı zaman kullanılan bir terim olup, az bir yer değiştirme olması durumunda kısmi dügüm(partial node), maksimum yer değiştirme olması nodule yumru no frost karlanmasız noise gürültü, ses noise attenuation gürültü azaltma noise attenuation (see noise reduction) gürültüyü azaltma, susturma

18 noise barrier gürültü perdesi (gürültü kirliliğini azaltmak amacıyla gürültü düzeyini belli değerlere indirmek için özel şekilde mekanik ya da doğal elemanlar kullanılarak tasarlanmış engelleyici mühendislik yapısı) noise contamination gürültü kirlenmesi noise criteria curve gürültü kriterleri eğrisi noise criteria curves gürültü değerlendirme eğrileri noise figure gürültü kazancı noise generator gürültü üreteci noise immunity gürültü bağışıklığı noise intensity gürültü yeğinliği, gürültü yoğunluğu, gürültü şiddeti noise level gürültü seviyesi noise limiter gürültü azaltıcı, gürültü sınırlayıcı noise meter, psophometer gürültüölçer noise modulation gürültü sinyali kiplenimi noise peaks gürültü dorukları noise pollution gürültü kirliliği (insanlar üzerinde olumsuz fizyolojik ve psikolojik etkiler yaratan, arzu edilmeyen sesler) noise reduction gürültü azaltma noise resistance gürültü direnci noise shaping gürültü spektrumu biçimlendirme noise source gürültü kaynağı noise spike ani gürültü doruğu noise susceptibility gürültü duygunluğu noise temperature gurültü sıcaklığı noise wall gürültü perdesi (gürültü kirliliğini azaltmak amacıyla gürültü düzeyini belli değerlere indirmek için özel şekilde mekanik ya da doğal elemanlar kullanılarak tasarlanmış engelleyici mühendislik yapısı) noise weighting gürültü ağırlıklandırması

19 noise (a) istenmeyen, rahatsız edici ses, gürültü, (b) iletişim kanallarında hatalı ve manasız veriler, (c) elektrik cihaz ve sistemlerinde istenmeyen, karışıklık yaratan akım ve voltajlar, (d) gelişigüzel tahrik kuvvetlerinin uyarısı neticesi bir sistemin peri noiseless sessiz noisy measurement gürültülü ölçüm noisy observation gürültülü gözlem no load yüksüz no load adjustment yüksüz ayar no load condition yüksüz durum no load operation yüksüz çalışma no load speed yüksüz hız no load start yüksüz kalkış no load test yüksüz test nomenclature bir bilim veya fen şubesine ait yahut bir şahıs veya zümre tarafından kullanılan terimler, terminoloi, nomenklatür nomenclature isimler, adlar nomenclature terimler dizini nomenclature taşıt veya makine ve tezgahlarda bulunan ve taşıt seri numarası, vb bilginin kayıtlı olduğu plaka nominal anma, nominal nominal ismen, sözde, itibari, anılan nominal cooling capacity anma soğutma kapasitesi nominal diameter anma çapı nominal dimension nominal boyut, anılan boyut, itibari boyut nominal flow anma akışı nominal heating capacity anma ısıtma kapasitesi nominal horsepower anma beygirgücü nominal opening anma açıklığı

20 nominal output nominal çıktı nominal power anma gücü nominal pressure anma basıncı nominal range anma erimi nominal size anma büyüklüğü nominal value anma değeri nominate aday göstermek, atamak, görevlendirmek nominated subcontractors görevli taşeronlar nomination aday gösterme nomogram birçok değişken arasındaki ilgileri bir arada göstermek için kullanılan grafik nomogram nomogram, kart, abak nomograph nomograf nomotopic nomotop, 1. normal yerinde bulunan; 2. olması gereken yerde meydana gelen nomy (ön ek) ilmi anlamı veren birleştirici non (ön ek) olmayan anlamı veren ön ek non calibrated chain kalibresiz zincir non commercial energy ticari olmayan enerji non contacting temassız non corrosive kimyasal aşındırmayan non destructive tahribatsız non overlapping taşmasız non repetat tekrarlama, tekrar etme non repetatur bkz. non repetat non return valve tek yönlü valf non rotating cylinder dönmesiz silindir non steady state geçiş hali non stick yapışmayan non volatile uçucu olmayan

21 nonability ehliyetsizlik nonabsorbent emici olmayan non absorbing state soğurmayan durum non acceptance kabul etmeme non acceptance ret, reddetme nonacid fast asite dirençsiz (boyanmasını takiben %1 hidroklorik asit ihtiva eden alkol ile işleme tabi tutulduğu zaman rengini kaybeden bakterinin bu niteliğini belirtmede kullanılan terim) non addressable adreslenemez nonadherent yapışık olmayan, yapışıklık göstermeyen non adjustable ayarlanamaz non adjustable type ayarlanamaz tip nonageing yaşlanmayan nonaggressive zararsız nonangular unconformity uyumsuzluk sınırının altında ve üstündeki katmanları birbirine koşut olan uyumsuzluk nonapproved onaylanmamış non asphaltic pyrobitumen asfaltik olmayan pirobitüm (koyu renkli, nispeten sert ve uçucu olmayan katıları da kapsayan bir pirobitüm türü) nonatmospheric atmosferik olmayan non autonomous özerk olmayan non bitumenous yağsız kömür, antrasit non blocking tıkanmasız non breaking space (NBSP) bölünemez boşluk non breaking hyphen bölünemez kısa çizgi non breaking space, no break space (NBSP) bölünemez boşluk non causal system nedensel olmayan sistem noncellular yapısında hücre bulunmayan, hücresiz noncertified onaysız

22 nonchangeover değiştirelemiyen non coherent evreuyumsuz non coherent interference evreuyumsuz karışma non coherent signal detection evreuyumsuz sinyal sezimi noncohesive kohezyonsuz, taneli, çimentosuz noncohesive soil kohezyonsuz toprak, kohezyonsuz zemin (taneler arası bağı kuvvetli bir kitle meydana getiremeyen zemin) noncoking coal koklaşmayan kömür noncollinear points doğrusal olmayan noktalar noncombustable yanmaz noncombustible yanmaz, alev almaz noncommercial ticari olmayan non commutative sırabağımlı noncompliance uymama noncomplying uymayan non composite section kompozit olmayan kesit noncompressible sıkıştırılamayan non condensing engine egzoz buharını direk olarak atmosfere veren makine nonconducting iletken olmayan nonconductor ısı veya elektrik veya sesi iyi nakletmeyen madde, iletken olmayan nonconfined compression test serbest basınç deneyi nonconforming uymayan nonconformity uymama non cooperative game işbirliksiz oyun noncorrosive aşınmaz, paslanmaz non corrosive korozif olmayan non countable sayılamaz nondecreasing azalmayan

23 non dedicated özgülenmemiş, özel göreve atanmamış nondelivery teslim edilmeyen nondepletable boşalmayan non depletable (s) tükenmez, bitmez, kesilmez non destructive tahrip etmeyen, tahrip etmeden non destructive inspection örselemeyen deneti non destructive testing hasarsız test non destructive testing örselemeyen sınama non deterministic gerekirci olmayan non deterministic network gerekirci olmayan ağ nondifferentiable diferansiyeli alınamayan nondimensional boyutsuz nondisplay görüntülenmez none hiçbiri nonempty set boş olmayan küme non energy consumption enerji dışı tüketim non energy use enerji dışı kullanım non erasable silinemez nonescaping key, dead key konum atlatmayan tuş nonexistence mevcut olmayış, yokluk nonexistent var olmayan nonfebrile ısı yükselişi göstermeyen, ateşsiz non ferrous demir ihtiva etmeyen non ferrous metal demir ihtiva etmeyen maden non flammable (s) ateş almayan, tutuşturulamayan nongravity cantilevered retaining wall betonarme istinat duvarı non hinged mafsalsız nonhomogeneous heterojen, homojen olmayan

24 nonimpact vuruşsuz non impact printer vuruşsuz yazıcı nonincreasing artmayan non increasing function artmayan işlev non interlace; noninterlace binişmesiz non invasive müdahalesiz noninverting evirmeyen non ionic emulsifiers iyonlaşmayan emülsiyon verici maddeler (sulu çözeltide iyonize olmayan, yol emülsiyonları yapımında pek az kullanılan emülsiyon verici maddeler) nonliability sorumsuzluk nonlinear lineer olmayan non linear amplifier doğrusal olmayan yükselteç non linear control doğrusal olmayan denetim non linear distortion doğrusal olmayan bozunum non linear load doğrusal olmayan yük non linear mapping doğrusal olmayan eşlem non linear programming doğrusal olmayan programlama non linear regression doğrusal olmayan bağlanım non linear scale doğrusal olmayan ölçek non linear system doğrusal olmayan sistem non linear transformation doğrusal olmayan dönüşüm non linearity doğrusalsızlık non linearity distortion doğrusalsızlık bozulması nonliquid water katı su, adsorbe veya higroskopik su non locking shift kilitlenmeyen damga değiştirme nonmagnetic manyetik olmayan non magnetic watch pandül, pandül yayı, sargısı ve çatalı manyetik olmayan alaşımdan yapılmış ve manyetik alanda, çalışma performansı etkilenmeyen saat

25 non maskable interrupt maskelenemez iş kesme nonmetal madeni olmayan element, ametal nonmetallic 1. metalle ilgili olmayan; 2. metal olmayan, metal dışı bir maddeden yapılı non metallic anions metal olmayan anyonlar nonmetric geometry ölçüsel olmayan geometri non minimum phase system karma evreli dizge nonmotile hareket göstermeyen, hareketsiz nonnegative negatif olmayan non negotiable cirosu kabil olmayan non negotiable bill of lading cirosu kabil olmayan konşimento non Newtonian complex liquid newtonian olmayan kompleks sıvı (kesme değeri kesme gerilimi ile orantılı olmayan sıvı) nonnucleated çekirdeği bulunmayan, çekirdeksiz non numerical character sayısal olmayan damga nonorganic silt inorganik silt non oriented graph yönsüz çizge nonoverlapping üst üste çakışmayan non parametric model parametrik olmayan model nonperiodic devirsel olmayan, dönemsel olmayan non persistent direngen olmayan nonplastic plastik olmayan nonpositive pozitif olmayan non positive number artısız sayı non primed surface treatment astarsız sathi kaplama non printing characters basılamaz karakterler nonproduction meydana gelmeme, oluşmama, yokluk nonrandom sample tesadüfi olmayan örnek non recoverable debt geri ödenemeyen borç

26 non recursive filter özyinesiz süzgeç non redundant artıksız nonreflexive relation yansımayan bağıntı non relativistic göresiz nonrenewable sources yenilenemeyen enerji kaynakları (sınırlı olarak bulunan mineral gibi doğal, kural olarak cansız kaynak) nonresident yerleşik olmayan nonresistant soil dayanımsız zemin, yumuşak zemin non retum valve kontrol valfı, çekvalf non return damper geri dönüşsüz damper non return damper çek valf non return to zero unipolar (bipolar) sıfıra dönüşsüz tek (çift) kutuplu) non return valve çek valf non return valve klape, yalnız bir yönde yol veren supap non return to zero code sıfıra dönüşsüz kod nonreversible tersinir olmayan nonrotation dönememe, rotasyon yeteneği taşıyan herhnagi bir organ veya oluşumun bu niteliğini gösterememesi non sense correlation anlamsız ilinti nonsetting grouting mortar geç priz yapan sulu çimento harcı non significance anlamsızlık nonsimple region basit olmayan bölge nonsingular matrix tekil olmayan matris nonskid kaymaz non skid chain patinaj zinciri non skid surface kaygan olmayan yüzey (kaymaya karşı yeter derecede direnç gösteren yol yüzeyi türünü anlatan bir terim) nonslip finish kaygan olmayan yüzey

3100/3104/4100/4104 MOTOR ENGINE

3100/3104/4100/4104 MOTOR ENGINE 3100/3104/4100/4104 MOTOR ENGINE SİLİNDİR BLOK / CYLINDER BLOK 3 7 11 5 8 9 12 2 4 10 13 1 6 14 15 32 31 30 29 18 19 16 28 27 26 25 24 23 22 21 20 17 10 SİLİNDİR BLOK / CYLINDER BLOK Sıra No Item No Stok

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji Kaynakları MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji kaynakları Yakıtlar Doğa kuvvetleri Özel doğa kuvvetleri Yrd. Doç. Dr. Yüksel HACIOĞLU Katı Sıvı Gaz Odun Petrol Doğal Gaz Hidrolik Güneş Rüzgar

Detaylı

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ Makine Elemanları 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ 1 Bu bölümden elde edilecek kazanımlar Güç Ve Hareket İletim Elemanları Basit Dişli Dizileri Redüktörler Ve Vites Kutuları : Sınıflandırma Ve Kavramlar Silindirik

Detaylı

4204 / 4304 / 4404 SERIES ENGINES

4204 / 4304 / 4404 SERIES ENGINES 4204 / 4304 / 4404 SERIES ENGINES PA S A A A A PA S A A e No P N N S N N S NN 9 140100531 1 Turbo Yağlama Borusu pipe oil, turbo 10 140100575 1 Turbo Yağ Dönüş Rakoru fitting, turbo oil return 11.52 140100582

Detaylı

RTR7500DE DİZEL JENERATÖR

RTR7500DE DİZEL JENERATÖR RTR7500DE 82 RTR7500DE DİZEL JENERATÖR 0 Sigorta 1 Dizel Motor Komple 2 Pul M10 3 Rondela M10 4 Somun M10 5 Gövde Kapağı 6 Gövde Kapak Vidası M8X32 7 Rotor Pervane Vidası M5X10 7-20 Rotor-Statör Komple

Detaylı

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Şev Stabilitesi I Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Farklı Malzemelerin Dayanımı Çelik Beton Zemin Çekme dayanımı Basınç dayanımı Kesme dayanımı Karmaşık davranış Boşluk suyu! Zeminlerin Kesme Çökmesi

Detaylı

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan ELASTİSİTE TEORİSİ I Yrd. Doç Dr. Eray Arslan Mühendislik Tasarımı Genel Senaryo Analitik çözüm Fiziksel Problem Matematiksel model Diferansiyel Denklem Problem ile ilgili sorular:... Deformasyon ne kadar

Detaylı

Temel Motor Teknolojisi

Temel Motor Teknolojisi Temel Motor Teknolojisi İçerik Otomotiv Tarihçesi Otto Motorlarda 4 Zaman Krank Mili Kam Mili Lambda Vuruntu Motor Yerleşim Tipleri Güç ve Tork 2 Otomotiv Tarihçesi İlk Buharlı otomobil 1769.(Fransız Joseph

Detaylı

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu Laboratuar Yeri: E1 Blok Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Laboratuvarı

Detaylı

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS 8 tarım agriculture sanayi industry su idareleri water authority POMPA VE S AND S " 8" PASLANMAZ POMPA 8" SS 6 8 8 10 10 SS 877 KOMPLE PASLANMAZ POMPA FABRICATED STAINLESS STEEL 60 Hz 60 Hz seçim aralığı:

Detaylı

5. YERALTISUYU & SIZMA BASINCI (SEEPAGE PRESSURE)

5. YERALTISUYU & SIZMA BASINCI (SEEPAGE PRESSURE) 5. YERALTISUYU & SIZMA BASINCI (SEEPAGE PRESSURE) Toprak içindeki su: Toprağa giren su, yerçekimi etkisi ile aşağı doğru harekete başlar ve bir geçirimsiz tabakayla karşılaştığında, birikerek su tablasını

Detaylı

ENJEKSİYON MAKİNELERİ

ENJEKSİYON MAKİNELERİ ENJEKSİYON MAKİNELERİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Plastik Enjeksiyon Makinesi 2 Mengene/Kapama Ünitesi (Clamping Unit) Plastikleştirme ve Enjeksiyon

Detaylı

600MG Model Mercedes-Benz OM 926 LA (FAZ III A) Tip 4 zamanlı, turbo şarjlı, direk enjeksiyonlu, intercooler su soğutmalı dizel motor Silindir sayısı 6 Sıra Piston Çapı ve Stroku 106 mm x 136 mm Motor

Detaylı

Sıkıştırma enerjisi arttıkça optimum su muhtevası azalmakta, kuru birim hacim ağırlık artmaktadır. Optimum su muhtevasına karşılık gelen birim hacim

Sıkıştırma enerjisi arttıkça optimum su muhtevası azalmakta, kuru birim hacim ağırlık artmaktadır. Optimum su muhtevasına karşılık gelen birim hacim KOMPAKSİYON KOMPAKSİYON Zeminlerin stabilizasyonu için kullanılan en ucuz yöntemdir. Sıkıştırma, zeminin kayma mukavemetini, şişme özelliğini arttırır. Ancak yeniden sıkışabilirliğini, permeabilitesini

Detaylı

Teknik bilgiler. weidemann.de oluşturma tarihi Sayfa: 1

Teknik bilgiler. weidemann.de oluşturma tarihi Sayfa: 1 1140 Teknik bilgiler Standart Donanım örneği Motor verileri Motor üreticisi Perkins Perkins Motor tipi 403 D-11 403 D-11 Silindir 3 3 Motor gücü (maks.) kw (PS) 17.9 ( 24 ) 17.9 ( 24 ) maks. devirme sayısı

Detaylı

Dişli çark mekanizmaları en geniş kullanım alanı olan, gerek iletilebilen güç gerekse ulaşılabilen çevre hızları bakımından da mekanizmalar içinde

Dişli çark mekanizmaları en geniş kullanım alanı olan, gerek iletilebilen güç gerekse ulaşılabilen çevre hızları bakımından da mekanizmalar içinde DİŞLİ ÇARKLAR Dişli çark mekanizmaları en geniş kullanım alanı olan, gerek iletilebilen güç gerekse ulaşılabilen çevre hızları bakımından da mekanizmalar içinde özel bir yeri bulunan mekanizmalardır. Mekanizmayı

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU TEL=08660(h) FAX=08660(h) Sayfa No / Dosya No : -KÇLİ/0077 Açıklama: KOMATSU KAMYONLAR VE DA- VE A- BULDOZERLERDE KULLANILMAK ÜZERE İHTİYACIMIZ 6 7 8 9 6-000-08-00-0-0-0-0-09-06-60-06-60-09-6-7-960-0-0-0-

Detaylı

2. Basınç ve Akışkanların Statiği

2. Basınç ve Akışkanların Statiği 2. Basınç ve Akışkanların Statiği 1 Basınç, bir akışkan tarafından birim alana uygulanan normal kuvvet olarak tanımlanır. Basıncın birimi pascal (Pa) adı verilen metrekare başına newton (N/m 2 ) birimine

Detaylı

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii Last A Head xvii İ çindekiler 1 GİRİŞ 1 1.1 Akışkanların Bazı Karakteristikleri 3 1.2 Boyutlar, Boyutsal Homojenlik ve Birimler 3 1.2.1 Birim Sistemleri 6 1.3 Akışkan Davranışı Analizi 9 1.4 Akışkan Kütle

Detaylı

Yüksek verimli içme suyu pompası. Calio-Therm S. Tip Kitapçığı

Yüksek verimli içme suyu pompası. Calio-Therm S. Tip Kitapçığı Yüksek verimli içme suyu pompası Calio-Therm S Tip Kitapçığı Baskı Tip Kitapçığı Calio-Therm S Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz, düzenlenemez veya

Detaylı

İNM 415 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE SAYISAL ÇÖZÜMLEMELER

İNM 415 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE SAYISAL ÇÖZÜMLEMELER T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İNM 415 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE SAYISAL ÇÖZÜMLEMELER Yrd.Doç.Dr. Sedat SERT Geoteknik

Detaylı

KONUM ALGILAMA YÖNTEMLERİ VE KONTROLÜ

KONUM ALGILAMA YÖNTEMLERİ VE KONTROLÜ KONUM ALGILAMA YÖNTEMLERİ VE KONTROLÜ 1. AMAÇ: Endüstride kullanılan direnç, kapasite ve indüktans tipi konum (yerdeğiştirme) algılama transdüserlerinin temel ilkelerini açıklayıp kapalı döngü denetim

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt.

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. MAK-204 Üretim Yöntemleri Freze Tezgahı Frezeleme Đşlemleri (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde

Detaylı

Soru 5) Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı tek bir harekete ne denir? a) Çevrim b) Vakum c) Basma d) Zaman

Soru 5) Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı tek bir harekete ne denir? a) Çevrim b) Vakum c) Basma d) Zaman Soru 1) Pistonun silindir içersinde yön değiştirmek üzere bir an durakladığı yere ne ad verilir? a) Silindir başı b) Silindir eteği c) Ölü nokta d) Piston durağı Soru 4) Silindir hacmi aşağıdakilerden

Detaylı

Periyodik Bakım ve Yağlama Tablosu

Periyodik Bakım ve Yağlama Tablosu 1inci 500-750 kmler / 30 45 gün, 2nci 5000km sonra Rölanti Hızı / CO% Vana Manivela Boşluğu Motor Yağı (Bajaj DTS-i 10000 Yağ)* Yağ Filtresi (Bajaj DTS-i 10000 Yağ)* Motor Yağı Filtresi (Bajaj DTS-i 10000

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU TERMODİNAMİK Öğr. Gör. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU ISI Maddenin kütlesine, cinsine ve sıcaklık farkına bağımlı olarak sıcaklığını birim oranda değiştirmek için gerekli olan veri miktarına

Detaylı

C6 Mugla White

C6 Mugla White Sayfa 1/8 Page 1/8 Müşterinin Adı/Adresi: Customer Name/Adress: Raport No: Report No: ÇOBANLAR MERMER MADENCİLİK TURZ. TİC. VE İNŞ. A.Ş. Salkım Mah. Çıngıl Sok. No:7 Kavaklıdere/MUĞLA 228 Numunenin Adı

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ

DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Dişli Çarklar Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Güç ve Hareket İletim Elemanları Basit Dişli Dizileri

Detaylı

C5 Mugla White

C5 Mugla White Sayfa 1/8 Page 1/8 Müşterinin Adı/Adresi: Customer Name/Adress: Raport No: Report No: ÇOBANLAR MERMER MADENCİLİK TURZ. TİC. VE İNŞ. A.Ş. Salkım Mah. Çıngıl Sok. No:7 Kavaklıdere/MUĞLA 227 Numunenin Adı

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. Bölüm GİRİŞ 2. Bölüm TASARIMDA MALZEME

İÇİNDEKİLER 1. Bölüm GİRİŞ 2. Bölüm TASARIMDA MALZEME İÇİNDEKİLER 1. Bölüm GİRİŞ 1.1. Tasarım... 1 1.2. Makine Tasarımı... 2 1.3. Tasarım Fazları... 2 1.4. Tasarım Faktörleri... 3 1.5. Birimler... 3 1.6. Toleranslar ve Geçmeler... 3 Problemler... 20 2. Bölüm

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1 Kaynak için gerekli ısının biri yanıcı, diğeri yakıcı olan gazların yakılmasıyla elde edilen yüksek sıcaklıktaki alev ile yapılan kaynağa "gaz ergitme kaynağı" adı verilir. 1892-1900 yılları arasında

Detaylı

Projenizin gizli değeri. Hidden value of your project MOTOR VE POMPA MOTORS AND PUMPS

Projenizin gizli değeri. Hidden value of your project MOTOR VE POMPA MOTORS AND PUMPS Projenizin gizli değeri Hidden value of your project VE POMPA S AND PUMPS İÇİNDEKİLER INDEX Açıklamalar.................. 2 Instructions Ürün gamı.................. Product range 6".................. 5

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 5. Soğutma Şekline Göre Hava soğutmalı motortar: Bu motorlarda, silindir yüzeylerindeki ince metal kanatçıklar vasıtasıyla ısı transferi yüzey alanı artırılır. Motor krank milinden hareket alan bir fan

Detaylı

HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ. www.simaksan.com.tr

HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ. www.simaksan.com.tr HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ www.simaksan.com.tr HAKKIMIZDA SİMAKSAN MAKİNE ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2006 yılında CNC takım tezgahlarına servis hizmetleri sunmak,

Detaylı

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS 5 tarım agriculture sanayi industry su idareleri water authority POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS 6 6 8 10 5 " 5" NORIL POMPA 5" NORYL PUMP 5 RN 516 NORİL POMPA NORYL PUMP 60 Hz 3 60 Hz seçim aralığı: Q=

Detaylı

Sudan hafif, Çelikten dayanıklı. Mühendislik Plastiklerinde Bir Polikim Klasiği ULPOLEN UHMWPE. Ulpolen Polikim in tescilli markasıdır.

Sudan hafif, Çelikten dayanıklı. Mühendislik Plastiklerinde Bir Polikim Klasiği ULPOLEN UHMWPE. Ulpolen Polikim in tescilli markasıdır. Sudan hafif, Çelikten dayanıklı Mühendislik Plastiklerinde Bir Polikim Klasiği ULPOLEN UHMWPE Ulpolen Polikim in tescilli markasıdır. Genel Özellikler ULPOLEN, ortalama molekül ağırlığı 4 milyonun üstünde

Detaylı

Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program

Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program Tip Kitapçõğõ./- G HPK Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program Kullanõm Alanlarõ Standart dizayn HPK pompalarõ, sõcak su veya kõzgõn õsõ transfer yağlarõnõn boru veya tank sistemleri ile transferinin

Detaylı

CAST IRON SUBMERSIBLE PUMPS DÖKÜM DALGIÇ POMPA

CAST IRON SUBMERSIBLE PUMPS DÖKÜM DALGIÇ POMPA CAST IRON SUBMERSIBLE PUMPS DÖKÜM DALGIÇ POMPA DÖKÜM DALGIÇ POMPA HZ CAST IRON SUBMERSIBLE PUMPS 1 1 Performans Eğrileri Performance Curves Uzun ömür Yüksek verim Yüksek dayanıklılık ve kolay montaj Kolay

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Mamül kodu : 41 / 2009400 Mamül adı : 4-MIX 54cc (ATOMIC) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Mamül kodu : 41 / 2009400 Mamül adı : 4-MIX 54cc (ATOMIC) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Mamül kodu : 41 / 2009400 Mamül adı : 4-MIX 54cc (ATOMIC) 1 2009079 Plastik muhafaza (Atomizör) 1 2 2008902 Starter kapağı 1 3 2008987 Starter komple 1 4 2008909 Plastik buji kapağı 1 5 2009012 Özel civata

Detaylı

ÇAPA MAKİNALARI. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw Budama Aparatı ile birlikte

ÇAPA MAKİNALARI. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw Budama Aparatı ile birlikte 203 ÇAPA MAKİNALARI 1125.$ Motor: 6,5 Hp Benzinli / Honda GX200 4 Zamanlı Hava Soğutmalı OHV Motor Hareket Tipi: Şanzıman 2 ileri + 1 geri Şaft Sayısı: 1 Çalışma Genişliği: 80-100 cm Çalışma Derinliği:

Detaylı

RMF bsft yakit filtre sistemleri

RMF bsft yakit filtre sistemleri RMF bsft yakit filtre sistemleri Değerli kuruluşunuza uzun yıllar güvenle hizmet verecek olan ve filtrasyon dünyasında günümüzün en yüksek teknolojisine sahip RMF BSFT ürün ve çözümlerini kısaca tanıtmak

Detaylı

Pnömatik Komponentler

Pnömatik Komponentler Bornova Caddesi No: 9/7H Öztim İş Merkezi TR 370 Işıkkent - Bornova / İZMİR Tel :+90 232 472 23 pbx Fax :492 00 www.izmir.com Komponentler Ürün Kataloğu 1 2 F/RL+M AS SERİSİ HAVA HAZIRLAMA ELEMANLARI R

Detaylı

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır.

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır. Freze ile ilgili tanımlar Kendi ekseni etrafında dönen bir kesici ile sabit bir iş parçası üzerinden yapılan talaş kaldırma işlemine Frezeleme, yapılan tezgaha Freze ve yapan kişiye de Frezeci denilir.

Detaylı

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1 Y. Doç. Dr. Güray Doğan 1 Kinematik Kinematik: akışkanların hareketlerini tanımlar Kinematik harekete sebep olan kuvvetler ile ilgilenmez. Akışkanlar mekaniğinde

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders BS250 Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders Genel açıklamalar General description Blok silindirler kısa stroklu çalışma alanları için tasarlanmış, çok küçük montaj boyutlarına sahip kompakt silindirlerdir.

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

4" STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS 4" PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPA

4 STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS 4 PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPA 4" STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS 4" PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPA www.vansan.com.tr 4" DALGIÇ POMPALAR 4" SUBMERSIBLE PUMPS 5 HZ m ft 9 25 8 15 6 5 4 1 5 VSP SN 4 VSP SN 45 VSP SN 48 VSP SN 412 VSP

Detaylı

AKM BÖLÜM 11 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı

AKM BÖLÜM 11 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı AKM 205 - BÖLÜM 11 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı 1. Bir arabanın 1 atm, 25 C ve 90 km/h lik tasarım şartlarında direnç katsayısı büyük bir rüzgar tünelinde tam ölçekli test ile

Detaylı

Su ile soğutma sistemleri

Su ile soğutma sistemleri Su ile soğutma sistemleri Hava/su ısı değiştiriciler Duvara monte...300 500 W...354 Duvara monte...600 1000 W...355 Duvara monte...1250 3000 W...356 Duvara monte...3000 5000 W...357 Duvara monte...7000

Detaylı

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları 1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları Sol üstte yüzey seftleştirme işlemi uygulanmış bir çelik

Detaylı

Gaz Türbinli Uçak Motorları

Gaz Türbinli Uçak Motorları UCK 421 - Tepki ile Tahrik 2. Hafta Gaz Türbinli Uçak Motorları İtki Denklemi Gaz Türbinli Motor Bileşenleri Alıklar Sesaltı Sesüstü Kompresörler Merkezcil Eksenel Yanma Odası Türbinler Impuls Reaksiyon

Detaylı

İçerik. Giriş. Yakıt pili bileşenlerinin üretimi. Yakıt pili modülü tasarımı ve özellikleri. Nerelerde kullanılabilir?

İçerik. Giriş. Yakıt pili bileşenlerinin üretimi. Yakıt pili modülü tasarımı ve özellikleri. Nerelerde kullanılabilir? Prof. Dr. İnci EROĞLU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Savunma Sanayiinde Borun Kullanımı Çalıştayı (SSM) 14 Haziran 2011 1 İçerik Giriş Yakıt pili bileşenlerinin üretimi Yakıt pili

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK PROGRAMI DERS LİSTESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK PROGRAMI DERS LİSTESİ Ders List ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK PROGRAMI DERS LİSTESİ 17.11.2016 Yüksek Lisans Dersleri Kod Ders Adı Ders Adı (EN) T U L K AKTS MTK501 Reel

Detaylı

Geri dönüşsüz damperler

Geri dönüşsüz damperler ,1 X X testregistrierung Geri dönüşsüz damperler Tipi Ayarlanabilir durdurucu Ağır iş uygulamalarına yönelik Geri dönüşsüz damperler, sistem çalışır durumda değilken istenilen hava akış yönüne karşı istenmeyen

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ İÇİNDEKİLER Bölüm 1 GİRİŞ 1.1 TAŞITLAR VE SOSYAL YAŞAM... 1 1.2 TARİHSEL GELİŞİM... 1 1.2.1 Türk Otomotiv Endüstrisi... 11 1.3 TAŞITLARIN SINIFLANDIRILMASI... 14 1.4 TAŞITA ETKİYEN KUVVETLER... 15 1.5

Detaylı

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1 Y. Doç. Dr. Güray Doğan 1 Kinematik Kinematik: akışkanların hareketlerini tanımlar Kinematik harekete sebep olan kuvvetler ile ilgilenmez. Akışkanlar mekaniğinde

Detaylı

CLAMP PIECE CPL.LHS SERRATED 7 SM/1007-3 ALT ÇENE KOMPLE SOL

CLAMP PIECE CPL.LHS SERRATED 7 SM/1007-3 ALT ÇENE KOMPLE SOL PARÇA NO PART NO KOD CODE PARÇA ADI PART NAME 1 SM/1001 MEKİK KOMPLE ÇELİK SOL RAPİER CPL.LHS 2 SM/1002 MEKİK GÖVDESİ ÇELİK SOL RAPİER HEAD BODY LHS 3 SM/1003 MEKİK MANDALI ÇELİK SOL CLAMPİNG LEVER CPL.LHS

Detaylı

SICAK YOLLUK SİSTEMİ

SICAK YOLLUK SİSTEMİ SICAK YOLLUK SİSTEMİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Sıcak Yolluk Sistemi (SYS) 2 Plastik enjeksiyon kalıplarında eriyik plastik malzemeyi sıcaklık ve basınç

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Duvar Altı (veya Perde Altı) Şerit Temeller (Duvar Temelleri) 3 Taş Duvar Altı Şerit Temeller Basit tek

Detaylı

NİXON AUTO EUROPEN TRUCK SPARE PARTS product catalogue +905301453454

NİXON AUTO EUROPEN TRUCK SPARE PARTS product catalogue
+905301453454 NXN1001 NXN1002 51958007431 51958006075 51958007386 51958007418 TIGHTENER PULLEY 65 X 36 TIGHTENER PULLEY 74 X 42 X 6304 NXN1003 NXN1004 51958006092 51958007436 51958200039 TIGHTENER PULLEY 74 X 34 X 6304

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta: orhan.arkoc@kirklareli.edu.tr Web : http://personel.kirklareli.edu.tr/orhan-arkoc 2 BÖLÜM 12 Baraj Jeolojisi 3 Barajlar ve Baraj inşaatlarında

Detaylı

840180YK SANTRAL REGÜLATÖRÜ

840180YK SANTRAL REGÜLATÖRÜ GAZ ALETLERİ 444 5 168 [info@alkangaz.com] [www.alkangaz.com.tr] 840180YK SANTRAL REGÜLATÖRÜ GİRİŞ 840180YK basınç regülatörleri, yüksek basınç için direk etkili cihazlardır, diyagram tarafından kontrol

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR

DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Helisel Dişli Çarklar Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular:

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ. Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ. Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi Laboratuvar Tarihi: Laboratuvarı Yöneten: Laboratuvar Yeri: Laboratuvar Adı: Öğrencinin Adı-Soyadı

Detaylı

DC Motors and Windscreen Wiper Systems

DC Motors and Windscreen Wiper Systems DC Motors and Windscreen Wiper Systems DC Motorlar ve Silecek Sistemleri 50031326 50031342 2,2 1,0 32 32 1,5 1,5 Sweep Angle (α) Silme Açısı 95 60 Self-Oscillating Windscreen Wiper Motor İçten Mekanizmalı

Detaylı

Pita MAKİNA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. MONTAJ RESİMLERİ VE YEDEK PARÇA LİSTESİ

Pita MAKİNA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. MONTAJ RESİMLERİ VE YEDEK PARÇA LİSTESİ Pita MAKİNA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. MONTAJ RESİMLERİ VE YEDEK PARÇA LİSTESİ Parça Adı / Part Name No 53P00 53P003 53P004 53P005 53P006 53P007 53P008 53P009 53P00 53P0 53P0 53P03 53P04 53P05 53P06 53P07

Detaylı

FLUID MECHANICS PRESSURE AND MOMENTUM FORCES A-PRESSURE FORCES. Example

FLUID MECHANICS PRESSURE AND MOMENTUM FORCES A-PRESSURE FORCES. Example A-PRESSURE FORCES FLUID MECHANICS PRESSURE AND MOMENTUM FORCES Consider a duct as shown in figure. First identify the control volume on which to conduct a force balance. The inner passage is filled with

Detaylı

Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir.

Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir. 9. VİDALAR Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir. Vida Helisi Vida Adımı Bir kenarı silindirin çapına eşit dik bir üçgen, silindirin üzerine sarıldığında

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2017-2018 EĞİTİM PLANI Ders Kodu Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

Geri dönüşsüz damperler

Geri dönüşsüz damperler ,1 X X testregistrierung Geri dönüşsüz damperler Tipi Kanal sistemin içine monte Geri dönüşsüz damperler, sistem çalışır durumda değilken istenilen hava akış yönüne karşı istenmeyen hava akışlarını önler.

Detaylı

TOPRAK SUYU. Toprak Bilgisi Dersi. Prof. Dr. Günay Erpul

TOPRAK SUYU. Toprak Bilgisi Dersi. Prof. Dr. Günay Erpul TOPRAK SUYU Toprak Bilgisi Dersi Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Toprak Suyu Su molekülünün yapısı Toprak Suyu Su molekülünün yapısı Polarite (kutupsallık) ve Hidrojen bağı Polarite (kutupsallık)

Detaylı

İÇTEN YANMALI MOTORLARIN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ DİZEL MOTORLARI

İÇTEN YANMALI MOTORLARIN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ DİZEL MOTORLARI İÇTEN YANMALI MOTORLARIN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ DİZEL MOTORLARI DİZEL MOTORLARI (Tarihçesi) İLK DİZEL MOTORU DİZEL MOTORLARI DÖRT ZAMANLI ÇEVRİM Çalışma prensibi Dizel motor, benzinli motorlardan farklı olarak

Detaylı

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA MOMENT, GÜÇ ve YAKIT SARFİYATI KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA MOMENT, GÜÇ ve YAKIT SARFİYATI KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇTEN YANMALI MOTORLARDA MOMENT, GÜÇ ve YAKIT SARFİYATI KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ 1. Deneyin Amacı İçten yanmalı motorlarda moment, güç ve yakıt sarfiyatı karakteristiklerinin belirlenmesi deneyi,

Detaylı

YATAK HASARLARI (I) Mustafa YAZICI TCK

YATAK HASARLARI (I) Mustafa YAZICI TCK YATAK HASARLARI (I) Mustafa YAZICI TCK Yataklar makinalarda hareket ve yük iletimini aynı anda sağlayan parçalardır. Makinalarda hareketli ve sabit parçalar arasında yük iletimini sağlamak ve bu parçaları

Detaylı

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

Basınç sensörlerinin endüstride kullanımı

Basınç sensörlerinin endüstride kullanımı Basınç sensörlerinin endüstride kullanımı Basınç sensörleri için, farklı pazarlarda değişik önemler taşıyan pek çok uygulama vardır. Şekilde kimya endüstrisiyle ilgili bir kullanım görülmektedir. Mutlak

Detaylı

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 3111 HAZIRLIK SINIFI

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 3111 HAZIRLIK SINIFI HAZIRLIK SINIFI 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri *FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 *FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 * İngilizce hazırlık isteğe bağlıdır. 1 BEÜ./ÖĞR.İŞL. 01.Yarıyıl Dersleri

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 6 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut

AKM 205 BÖLÜM 6 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut AKM 205 BÖLÜM 6 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Bir püskürtücü dirsek, 30 kg/s debisindeki suyu yatay bir borudan θ=45 açıyla yukarı doğru hızlandırarak

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

ASENKRON MOTORLARIN KISA TANITIMI. Bu bölümde kısaca motorlar ve kullanılan terimler tanıtılacaktır.

ASENKRON MOTORLARIN KISA TANITIMI. Bu bölümde kısaca motorlar ve kullanılan terimler tanıtılacaktır. ASENKRON MOTORLARIN KISA TANITIMI Bu bölümde kısaca motorlar ve kullanılan terimler tanıtılacaktır. MOTOR PARÇALARI 1. Motor Gövdesi 2. Stator 3. Stator sargısı 4. Mil 5. Aluminyum kafesli rotor 6.

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI KODU : 81109 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu INS735* 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Mamül kodu : 41 / : DEKOMPRESÖR KOMPLE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Mamül kodu : 41 / : DEKOMPRESÖR KOMPLE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Mamül kodu : 41 / 2008989 Grup : DEKOMPRESÖR KOMPLE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET NO KODU 1 2008924 Plastik kam (Kam dişlisi) 1 2 2008926 Dekompresor kapağı 1 3 2008927 Dekompresor yayı 1 4 2008928

Detaylı

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1: TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Mekanik, Tanımlar 12 1.1.1.Madde ve Özellikleri 12 1.2.Sayılar, Çevirmeler 13 1.2.1.Üslü Sayılarla İşlemler 13 1.2.2.Köklü Sayılarla İşlemler 16 1.2.3.İkinci

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 4 Akışkanlar ile ilgili temel kavramlar MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 4 Yrd. Doç. Dr. Yüksel HACIOĞLU Su,, gaz, buhar gibi kolayca şekillerini değiştirebilen ve dış etkilerin etkisi altında kolayca hareket

Detaylı

Isı Kütle Transferi. Zorlanmış Dış Taşınım

Isı Kütle Transferi. Zorlanmış Dış Taşınım Isı Kütle Transferi Zorlanmış Dış Taşınım 1 İç ve dış akışı ayır etmek, AMAÇLAR Sürtünme direncini, basınç direncini, ortalama direnc değerlendirmesini ve dış akışta taşınım katsayısını, hesaplayabilmek

Detaylı

COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti

COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti, gerçek bir otomobildeki elektrik tesisatını incelemeye, oluşturulacak arızaları gözlemlemeye uygun yapıdadır. Tüm modüller

Detaylı

8. Silindirlerin Düzenleniş Şekline Göre

8. Silindirlerin Düzenleniş Şekline Göre 8. Silindirlerin Düzenleniş Şekline Göre 1/40 Sıra Motor 2/40 V- Motor 3/40 Ferrari V12 65 o motoru 375 kw (7000 devir/dakikada) D/H 86/75 mm 5474 cc 4/40 Boksör Motor 5/40 Yıldız Tip Motor 6/40 Karşı

Detaylı

OSCAR P900 B PERDAH MAKİNESİ // POWER TROWEL GASOLINE KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU

OSCAR P900 B PERDAH MAKİNESİ // POWER TROWEL GASOLINE KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU P900 B PERDAH MAKİNESİ // POWER TROWEL GASOLINE KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU OSKAR MAKINA INSAAT SANAYI VE DIS TIC. LTD. STI. CANKIRI YOLU 1. CAD. BOZYER SOK. NO:17 PK: 06750 BUGDUZ-AKYURT/ANKARA/TURKEY

Detaylı

MOTOR KONSTRÜKSİYONU-3.HAFTA

MOTOR KONSTRÜKSİYONU-3.HAFTA MOTOR KONSTRÜKSİYONU-3.HAFTA Yrd.Doç.Dr. Alp Tekin ERGENÇ İçten Yanmalı Motor Hareketli Elemanları 1- Piston 2- Perno 3- Segman 4- Krank mili 5- Biyel 6- Kam mili 7- Supaplar Piston A-Görevi: Yanma odası

Detaylı

Malzeme Bilimi Ve Laboratuvarı KOROZYON. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

Malzeme Bilimi Ve Laboratuvarı KOROZYON. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Malzeme Bilimi Ve Laboratuvarı KOROZYON Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Korozyon Tabiatta hemen hemen tamamı bileşik halde bulunan metallerin tabii hallerine dönüş çabasına korozyon denilebilir.

Detaylı

Mekanik. 1.3.33-00 İp dalgalarının faz hızı. Dinamik. İhtiyacınız Olanlar:

Mekanik. 1.3.33-00 İp dalgalarının faz hızı. Dinamik. İhtiyacınız Olanlar: Mekanik Dinamik İp dalgalarının faz hızı Neler öğrenebilirsiniz? Dalgaboyu Faz hızı Grup hızı Dalga denklemi Harmonik dalga İlke: Bir dört köşeli halat (ip) gösterim motoru arasından geçirilir ve bir lineer

Detaylı

GMV/GMV4. Kirli Su ve Foseptik İçin Dalgıç Pompalar Submersible Pumps For Waste Water

GMV/GMV4. Kirli Su ve Foseptik İçin Dalgıç Pompalar Submersible Pumps For Waste Water Serbest duruşlu montaj için ayak dahil Pompa çıkışında 90 flanşlı hortum bağlantılı ağızlı dirsek dahil Çift mekanik salmastralı, vortex tip açık çarklı Katı partikül geçirgenliği; GMV80=ø 70 mm, GMV4

Detaylı

EMEA Aftermarket Press Event Aftermarket Basın Toplantısı, June 17, 2009 Türkiye, 12 Kasım Turbo Hakkında Fundamentals Genel Bilgiler

EMEA Aftermarket Press Event Aftermarket Basın Toplantısı, June 17, 2009 Türkiye, 12 Kasım Turbo Hakkında Fundamentals Genel Bilgiler EMEA Aftermarket Press Event Aftermarket Basın Toplantısı, June 17, 2009 Türkiye, 12 Kasım 2009 Turbo Hakkında Fundamentals Genel Bilgiler Gündem Turbo nedir? Turbo nasıl çalışır? İç Parçalar ve Fonksiyonları

Detaylı

I S I T M A S T A N D A R T L A R I

I S I T M A S T A N D A R T L A R I I S I T M A S T A N D A R T L A R I TS 2736 16.06.1977 Çıkış Suyu Sıcaklığı 110 C'den Daha Yüksek Kızgın Sulu Isıtma Tesisleri TS 4662 24.12.1985 Gemi Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Tesisat Projeleri

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 0 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY İÇİNDE SABİT SICAKLIKTA SİLİNDİRİK ISITICI BULUNAN DİKDÖRTGEN PRİZMATİK SAC KUTU YÜZEYLERİNDEN ZORLANMIŞ TAŞINIM

Detaylı

DENİZ MOTORLARI. e. Egzoz Sistemi Motor içinde yanma sonrası oluşan kirli gazların dışarı atılmasını sağlayan sistem.

DENİZ MOTORLARI. e. Egzoz Sistemi Motor içinde yanma sonrası oluşan kirli gazların dışarı atılmasını sağlayan sistem. Motorların Sınıflandırılması A. Kullandıkları Yakıta Göre; a. Benzinli b. Dizel (Mazotlu) c. Elektrikli (Akülü) B. Çalışma Prensibine Göre; a. İki Zamanlı b. Dört Zamanlı C. Soğutma Sistemine Göre; a.

Detaylı

MOTORLAR VE TRAKTÖRLER Dersi 3

MOTORLAR VE TRAKTÖRLER Dersi 3 MOTORLAR VE TRAKTÖRLER Dersi 3 Termik Motorlarda Yardımcı Donanımlar Yakıt donanımları Elektrik donanımı Prof. Dr. Ayten ONURBAŞ AVCIOĞLU e-mail: onurbas@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı