N.E.L. (National Engineering Laboratory) İngiliz Milli Mühendislik Laboratuvarı, East Kilbride, Glasgow

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "N.E.L. (National Engineering Laboratory) İngiliz Milli Mühendislik Laboratuvarı, East Kilbride, Glasgow"

Transkript

1 mutual inductance karşılıklı doğuşturu (irgiti) mutual inductance karşılıklı endüksiyon mutual inductance coupling karşılıklı irgitil bağlaşım mutual inductive coupling karşılıklı endüktanslı kuplaj mutual interest karşılıklı fayda mutual liability karşılıklı yükümlülük mutual understanding müşterek anlayış mutually karşılıklı olarak mutually exclusive birbirini dışlayan mutually exclusive karşılıklı dışarlayan mutually exclusive events karşılıklı dışarlayan olaylar myria (ön ek) on bin anlamı veren birleştirici myriad on bin myriad sayısız N n birim zamandaki devir sayısı N Newton u belirten sembol n.a. (neutral axis) tarafsız eksen, nötür eksen N.E.L. (National Engineering Laboratory) İngiliz Milli Mühendislik Laboratuvarı, East Kilbride, Glasgow n.h.p. (nominal horse power) nominal beygir gücü, itibari beygir gücü N.P.L. (National Physics Laboratıry) İngiliz Milli Fizik Laboratuvarı, Teddington and East Kilbride, Glasgow n.t.p. (normal temperature and pressure) normal sıcaklık ve basınç, (0 c ve 760 mm cıva basıncı) nacelle motor bölmesi NACK (negative acknowledgement message) olumsuz alındı damgası

2 nail çivi, çivilemek nail tırnak, çivi nail head çivi başı nail hole çivi deliği nail point çivi ucu nail puller kerpeten nail, cast bkz. cast nail nail, copper bkz. copper nail nail, four cornered bkz. four cornered nail nail, round bkz. round nail nail, wood bkz. wood nail nailing çivileme, zemin çivilemesi nailing strip çivileme latası, çivileme laması nailing, concrete bkz. concrete nailing naked eye çıplak göz name ad name of the drawing pafta adı name plate imalatçı etiketi name plate tabela name plate isim plakası, köprü isim ve numara levhası, motor, makine ve tezgahların üzerindeki, imalatçının ismini, fabrika işaretini, model, vb numaralarını gösteren plaka naming convention adlandırma kuralları NAND gate OVE (olumsuz Ve) geçidi nano (ön ek) milyarda bir anlamı veren ön ek naphtha 1. nafta, ağır benzin; 2. neftyağı naphthalen (e) kömür katranı yağından çıkarılan bir hidrokarbon olup, antiseptik olarak kullanılır, naftalin

3 naphthalene nafta naphthalene base crude nafta kökenli petrol naphthol bkz. betanaphthol narrow dar, ensiz narrow band frequency modulator dar bantlı sıklık kiplenimi narrow chisel dar keski narrow footings şerit temeller narrow gauge dekovil narrow gauge dar hat, dekovil hattı narrow gauge dar ray standardı narrow gauge İngiliz standardı, 4 ayak 8, 5 parmak, dan daha az olan ray mastarı, ray geyç i narrowband communication dar bantlı iletişim narrowband FM dar bantlı sıklık kiplenimi (FM) narrowcast dar alana yayın, aza gönderim narrowed median daraltılmış refüj natatorium kapalı yüzme havuzu, özellikle üstü kapalı yüzme havuzu national milli, ulusal national vatandaş national archive ulusal belgelik national bank milli banka, merkez bankası national boundary ulusal sınır national budget ulusal bütçe national coordinate system ulusal koordinat sistemi national geodetic control network ulusal jeodezik kontrol ağı national income milli gelir (bir ekonomide belli bir dönemdeki safi milli hasıla değerlerinden aynı dönemde o ekonomide alınan dolaylı vergiler toplamının çıkartılmasıyla elde edilen tutar) national lubricating grease institute (NLGI) ulusal yağlama gresi enstitüsü national park milli park

4 national product ulusal ürün, milli hasıla national road devlet yolları (ülke yol ağında il merkezleri ile önemli liman, havaalanı, demiryolu istasyonu gibi merkezleri birbirine bağlayan birinci derecede ana yollar) national standard ulusal standart native tabii yerinde, normaml yerinde bulunan, nativus native yerel native language anadil native water magma ya da tortul kayaçların gözenekleri ve boşlukları içinde yerleşmiş oluşum zamanından kalma su natural 1. tabii, normal; 2. doğuştan; 3. sun i veya patoljik olmayan; 4. kendiliğinden olan, naturalist natural angle of repose doğal şev açısı natural asphalt doğal asfalt (petrolün uçucu fonksiyonlarının doğal etkenler sonunda buharlaşarak geride bıraktığı yer kabuğunda serbest halde bulunan asfalt) natural aspiration doğal hava emişli natural building stone doğal inşaat taşı natural cement doğal çimento natural circulation doğal sirkülasyon natural clay doğal kil, örselenmemiş kil natural convection doğal konveksiyon natural convection air cooler doğal konveksiyonlu hava soğutucusu natural deposits doğal malzeme depoları natural draught atmosferik natural draught doğal çekiş natural draught burner bkz. atmospheric burner doğal çekişli (atmosferik) brülör natural earth level doğal zemin seviyesi natural environment doğal çevre natural foundation doğal temel

5 natural frequency özfrekans, doğal frekans, özgül frekans natural gas doğalgaz natural gas deposit doğalgaz yatağı natural gas liquefaction plant doğalgaz sıvılaştırma tesisi natural gas/liquid sıvı doğalgaz natural gas tabi gaz, yeraltı gazı, grizo, doğal gaz, düşük molekül ağırlıklı parafın hidrokarbon karışımı yanıcı gaz, genelllikle metan, etan, az miktarda propan, bütan ve yüksek hidrokarbonlar ile bazer nitrojen, karbondioksit, hidrojen sülfat ve heliyum ihtiva ed natural gravel doğal çakıl (kristalli kayaçlarda bileşenlerin doğal yollarla dağılması ile oluşmuş genellikle kum ve çakıl boyutundaki malzeme) natural ground doğal zemin, doğal toprak, yerindeki toprak natural heritage tabiat varlıkları (jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup, ender bulunmaları, özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan değerler) natural language doğal dil natural lighting doğal aydınlatma natural logarithm doğal logaritma natural magnet doğal mıknatıs natural moisture content doğal su içeriği natural noise doğal gürültü natural number doğal sayı natural or legal person gerçek veya hükmi kişi natural oscillations özsalınımlar, doğal salınımlar natural park tabiat parkı natural protection site doğayı koruma alanı natural raft doğal radye natural resources doğal kaynaklar (üretim sürecinin değil, doğanın sağladığı mallar, değerler) natural rock asphalt doğal kaya asfaltı (doğal olarak bünyesinde bitüm ihtiva eden granüler yapıda genellikle, kalker veya kumtaşı olan kayaç)

6 natural sand doğal kum (büyük kütle halindeki taşların doğal yollarla dağılmasından meydana gelen kum) natural scale aritmetik ölçek, doğal ölçek natural sciences doğal bilimler natural sites doğal sit alanı natural slope doğal eğim, şev natural slope doğal şev, arazinin doğal şevi natural soil doğal zemin, doğal toprak, yerindeki toprak natural soil deposit doğal toprak deposu natural soil stratum doğal zemin tabakası natural state of soil zeminin doğal durumu natural surface doğal yüzey natural vegetation doğal bitki örtüsü natural ventilation doğal havalandırma natural void ratio doğal boşluk oranı natural water content doğal su içeriği natural wealth doğal zenginlik natural draught water cooling tower doğal çekişli su soğutma kulesi naturalist tabiat bilgisi alimi veya mütehassısı tabiatçı nature 1. doğa, tabiat; 2. mahiyet, nitelik; 3. tür, cins nature of boiling kaynama karakteristiği nature of the fill dolgu cinsi nature of the soil temel şartları, zemin şartları, zeminin karakteri, zemin cinsi nature of the surface yüzey durumu naught hiç, sıfır nave tekerlek göbeği navel göbek, omfalon, umbilicus, orta yer, merkez navicular kayık şeklinde, sandalsı, navicularis

7 navigate bir gemiyi veya uçağı rotasında götürmek navigation denizcilik ve havacılık, seyrü sefer navigation [software] yöngüdüm, gezinim (yazılımı) navigation light gemi mania ışığı navigation systems seyir sistemleri navigational radar yöngüdüm radarı, seyrüsefer radarı nawy eskavatör, toprak kazıcı makine, makineli kepçe nc bkz. national coarse near yakın near yakınında near yakınlaştırmak near end crosstalk, NEXT yakın çaprazkarışma near end echo yakın uçtaki yankı near field yakın alan near letter quality kurye niteliğine yakın nearest neighbour en yakın komşu near letter quality mektup niteliğine yakın neat temiz düzenli nebulize (f) sislemek, sis yapmak nebulizer bir sıvının çok ince partiküller (spray) halinde dağıtılmasını sağlayan aygıt necessary gerekli, zorunlu, lüzumlu necessary condition gerekli koşul necessary expenses gerekli masraflar necessitate gerektirmek, lüzumlu kılmak, zorunlu kılmak necessity gereksinim, ihtiyaç necessity certificate ihtiyaç belgesi neck boyun, boğaz, depo ve yağ haznesi vb, nin ağız kısmı neck safttan daha küçük çaplı yatak, boyun

8 necking boyun verme (çekme gerilmeleri etkisiyle bir malzemenin kesit alanının lokal olarak daralması) need gereksinmek, gereksinim needle iğne, ibre, çok ince rulmanlı yatak masurası, supap iğnesi needle enjektör, iğne needle and seat komple iğne supap, iğne supap ve yuvası needle beam yanak kirişi needle bearing iğneli yatak, iğne makaralı yatak, iğne makara needle bearing cage iğne makaralı yatak zarfı needle clamping plunger ibre sıkıştırma memesi needle flame iğne şeklinde hamlaç (üfleç, şalume, bek) alevi needle holder iğne taşıyıcısı needle lubricator iğneli yağdanlık needle lubricator tersine döndürülmüş içi yağ ile dolu şişenin tıpasına gevşek geçirilmiş bir telin şaft ile temasının sağlanması ile oluşmuş yağlama düzeneği, iğneli yağlayıcı needle machines tek iğne tipli nakış makinesi needle nose plier kargaburnu needle release plunger iğne serbest bırakma memesi needle roller and cage iğneli çember needle roller bearing iğne makaralı yatak needle valve iğne supap, karbüratör şamandıra iğnesi needle valve iğneli sübab, iğneli valf, aşağı yönde döndürülen kapama sübabı, gövde giriş çıkışları aynı doğrultuda veya birbirine 90 olacak biçimde veya diski iğne ucu biçiminde olan valf, iğne valfların boyutları çok küçük tutulmuştur needle, gillmore bkz. gillmore needle need to know principle bilmesi gereken ilkesi negate olumsuzlamak negate gücünü yok etmek negation olumsuzlama

9 negation inkar negative eksi, negatif negative sıfırdan küçük negative acknowledgement olumsuz alındı negative bias eksi kutuplanma negative charge eksi (negatif) yük negative charge negatif yük negative definite matrix kesin eksi matris negative indentation ters girinti negative integer negatif tamsayı negative lead pistonun silindirin en altında bulunduğu zaman emme borusunun buhar girişine kapalı olduğu süre negative logic negatif mantık negative moment negatif moment negative plate negatif plaka, akünün negatif plakası negative pole negatif kutup, eksi kutup negative pore water pressure negatif boşluk suyu basıncı negative pressure negatif basınç negative resistance eksi direnç negative sign eksi işareti negative signal eksi değerli sinyal negative skin friction negatif çevre sürtünmesi (kazık çevresindeki zeminin oturması sonucu kazığın aşağı doğru çekilmesi) negative surface friction negatif yüzey sürtünmesi negative terminal negatif akım ucu, eksi uç negative toe resistance of a pile bir kazığın negative uç direnci negative wire eksi teli neglect ihmal etmek

10 negligence ihmalkarlık, gaflet, kayıtsızlık negligence/contributory müşterek kusur negligent kusurlu negligible yoksanabilir, gözardı edilebilir negligible error yoksanabilir hata negotiable 1. pazarlık konusu olabilir; 2. ciro edilebilir veya paraya çevrilebilir çek veya senet negotiate 1. görüşmek, uzlaşmak; 2. ciro etmek negotiation pazarlık negotiation görüşme negotiations/contract görüşmeleri/ sözleşme neighbour node komşu düğüm neighbourhood operator komşuluk işleci neighbourhood civar, etraf, çevre (bir kentsel alandaki coğrafi veya yönetsel alt bölüm) neighbouring komşu neighbouring picture komşu resim neither hiçbiri neo (ön ek) yeni neodymium Nd sembolü ile bilinen, atom no:60 ve atom ağrılığı: 144, 27 olan nadir kimyasal element, neodimyum neon Ne sembolü ile bilinen, atom no:10 ve atom ağırlığı: 20, 183 olan kimyasal element, neon, havanın bileşiminde bulunan bir gaz; neon bulb neon ampulü neon glow lamp neon lambası neoprene neopren, sentetik elastomer poliklororoprenin tescilli marka adı neoprene bearing neopren mesnet neoprene insulator neopren izolatör neoprene seal benzin veya mazotla temas halinde olan bazı yerlerde kullanılan neopren keçe neoteric en son

11 neptunium neptünyum nest yuvalamak nest, to yuvalamak, içiçe düzenlemek nested içiçe, yuvalanmış nested game içiçe oyun, yuvalanmış oyun nested intervals içiçe aralıklar nested loops içiçe döngüler, yuvalanmış döngüler nested structure içiçe yapı, yuvalanmış yapı nesting level içiçelik düzeyi net 1. ağ, file, net, şebeke; 2. kesintisiz, kesinti sonrası net amount net miktar, net toplam, kesintilerden sonra kalan tutar net capacity net kapasite net cost net fiyat net domestic product yurtiçi net ürün, yurtiçi safi hasıla net each net birim fiyat net level tüm yol ağı düzeyinde verilen kararlar net load net yük net national product safi milli hasıla (gayri safi milli hasıladan sermaye mallarının aşınma ve eskime payının çıkartılması ile elde edilen miktar) net of control points kontrol noktaları ağı net of triangulation nirengi ağı net present value (NPV) net bugünkü değer (bir projenin sağlayacağı faydaların bugünkü değerinden, maliyetinin bugünkü değeri çıkarılarak hesaplanan bir proje değerlendirme kriteri) net price net fiyat net product net ürün, safi hasıla net section net kesit net slip bir kırıkta yer değiştiren iki nokta arasındaki en kısa uzunluk net total cost net toplam fiyat, toplam maliyet

12 net weight net ağırlık netting net ayarı network şebeke, ağ, network network ağ, şebeke, yol ağı network address ağ adresi network administration, network management ağ yönetimi network administrator, network manager ağ yöneticisi network analysis kritik yol analizi network analyzer devre çözümleyici network components ağ bileşenleri, devre bileşenleri network computing ağ üzerinde bilgi işlem network controller ağ denetleyicisi network database ağ veritabanı network deformation ağ deformasyonu network design ağ tasarımı network domain ağ yönetim bölgesi network element ağ öğesi; devre öğesi network extension ağ genişletilmesi network interface ağ arayüzü network loss şebeke kaybı network management ağ işletimi network manager ağ işleticisi network monitoring ağ gözetimi network node ağ düğümü; devre düğümü network node processor ağ düğümü işlemcisi network of elevation yükseklik ağı network operating system ağ işletim sistemi network pressure şebeke basıncı

13 network processor ağ işletim bilgisayarı network protocol ağ protokolu network resources ağ özkaynakları network security ağ güvenliği network synthesis devre sentezi network theory ağ kuramı network topology ağ ilingesi (topolojisi) network transparency ağ saydamlığı network triangulation nirengi şebekesi network/interconnected enterkonnekte sistem network/interconnecting enterkonnekte sistem network/looped şebeke/ağ network/meshed şebeke/ağ network/radial şebeke/dal network/ringed şebeke/ağ network/star şebeke/dal networking ağ oluşturma neutral 1. tarafsız, nötr; 2. ölü durumda, boşta, vitesten çıkarılmış, vites ölü noktası, vitesin boşta olması hali neutral ne asit ne de kalevi mahiyetinde olan, nötr, mutedil neutral axis tarafsız eksen neutral axis eğilmeye maruz bir çubukta gerilmelerin mevcut olmadığı (sıfır olduğu) hat neutral circuit nötr devresi neutral condition nötr şart neutral equilibrium nötür denge, tabi denge, ilgisiz denklik neutral gear taşıt çalışırken dişlilerin güç iletmediği konum, boşta çalışma durumu neutral ground nötr toprak neutral point nötr nokta

14 neutral point yansız nokta, tarafsız nokta neutral position ölü durum, normal vaziyette boşta durum, vitesin boşta olması hali neutral pressure boşluk suyu basıncı neutral pressure nötr basınç, boşluk suyundaki gerilme neutral state nötr hal neutral stress nötr gerilme neutral wire nötr tel neutral zone nötr zon neutral zone sıfır bölgesi, ölü bölge neutral zone control ölü bölgeli denetim neutralization 1. bir eriyiğin asit veya alkali (kalevi) niteliğini ortadan kaldırma, nötür yapma, nötralizasyon; 2. herhangi bir şeyin tesirini ortadan kaldırma, tesirsiz hale getirme neutralize 1. eriyiğin asit veya alkali (kalevi) etkisini ortadan kaldırmak, nötralize etmek; 2. herhangi bir şeyi tesirsiz hale getirmek neutron atomun yüksüz bir parçası, nötron neutron absorber nötron emicisi neutron logging nötron diyagrafisi neutrons/delayed nötronlar/gecikmeli neutrons/fast nötronlar/hızlı neutrons/fission nötronları/fisyon neutrons/prompt nötronlar/anında oluşan neutrons/thermal nötronlar/termik neutrophilic 1. nötr boyalarla boyanabilen; 2. reaksiyonu asit veya bazik olmayan never asla, hiçbir zaman newton (n) 1 kg kütleli bir cisme 1 m/s2 lik bir ivmeyi etki yönünde kazandıran kuvvet nevus ben new yeni new construction yeni inşaat

15 new line yeni satır new point yeni nokta newspaper gazete Newton m, k, s sisteminde kuvvet birimi 1 kilogram x 1 m/s Newtonian fluid newton akışkanı Newtonian simple liquid basit newton sıvısı (kesme değeri kesme gerilimi ile orantılı olan sıvı) newton s law of gravity newton un çekim yasası next bir sonraki, gelecek next beam bir sonraki kiriş, en yakın kiriş, yanındaki kiriş NGO bkz. non governmental organization nib uç nib uç açmak nibble dörtlü nibble kemirmek, oymak nibble (measurement unit) yarım byte nibbling machine oyma makinesi, çok parçalı ince metal lehvanın kaba dış kısmını oluşturmak için birbiri üzerine binecek şekilde delik delen makine niche duvarda yapılan boşluk, (niş), oyuk niche niş içine koymak nick çentik nick kertik, çertik, çok küçük kesit nickel nikel nickel Ni sembolü ile bilinen atom no:28 ve atom ağırlığı: 58, 69 olan madeni element, nikel nickel plate nikel kaplama, nikelaj nickel plated nikelajlı nickel plating nikelaj, nikel kaplama nickname takma ad night gece

16 night setback gece için azaltma, indirme ayarı night setback gece ayarı night time gece vakti night time lighting gece aydınlatması (tünelin aydınlatılmış veya aydınlatılmamış bir yol üzerinde olması durumuna göre gece aydınlatması) nihil hiç nihilism hiçlik nil hiçbir, sıfır nine track tape dokuz izli şerit niobium niyobyum nip kıstırmak nippers kerpeten, keskin ağızlı pens, kıskaç, tel pensi nipple boru rakoru, meme ucu, meme, nipel nipple nipel, küçük delinmiş kovan, kısa dışyüzü diş açılmış boru nitrate nitrat nitric nitrik nitric acid nitrik asit nitric oxide azot oksit (yanma sonucu oluşan, havayı kirletici zehirli madde) nitrided alloy nitrikleşmiş alaşım, azotlu çelik nitrite nitrit nitrogen nitrojen, azot nitrogen cycle azot çevrimi nitrogen oxide Nox azot oksit nox nitrogen oxide Nox nitrojen oksit nox nitrogen azot, nitrojen nitrogenmeter azotometre nitrous azotlu nlgi bkz. national lubricating grease ınstitute

17 n neighbourhood n tane komşuluk bölgesi no load yüksüz no load speed yüksüz hız no passing zone iki şeritli bir karayolunda, tek yönde ya da her iki yönde geçişin yasaklandığı yol kesimi no scale ölçeksiz nobelium nobelyum noble gas soy gaz noci influence zarar verici etki, incitici etki nociuty zarar, zarar verme noct (ön ek) gece anlamına önek nocturnal 1. gece ile ilgili; 2. gece olan, gece oluşan, nocturnus nodal gearing bir şaftın düğüm (titreşmeyen, titreşme genliğinin sıfır olduğu) noktasına dişli çark monte etmek nodal point of network bir ağın düğüm noktası node düğüm (devre, çizge, ağ); boğum (duran dalga) node admittance matrix düğüm geçiri matrisi node analysis düğüm yöntemi node ID düğüm tanıtıcısı node of a network ağ düğümü node of a standing wave duran dalganın boğumu nodes duran dalgalı sistemlerde yarım dalga boyu aralıkta bulunan sıfır yerdeğiştirme noktalan, düğüm hiç yer değiştirme olmadığı zaman kullanılan bir terim olup, az bir yer değiştirme olması durumunda kısmi dügüm(partial node), maksimum yer değiştirme olması nodule yumru no frost karlanmasız noise gürültü, ses noise attenuation gürültü azaltma noise attenuation (see noise reduction) gürültüyü azaltma, susturma

18 noise barrier gürültü perdesi (gürültü kirliliğini azaltmak amacıyla gürültü düzeyini belli değerlere indirmek için özel şekilde mekanik ya da doğal elemanlar kullanılarak tasarlanmış engelleyici mühendislik yapısı) noise contamination gürültü kirlenmesi noise criteria curve gürültü kriterleri eğrisi noise criteria curves gürültü değerlendirme eğrileri noise figure gürültü kazancı noise generator gürültü üreteci noise immunity gürültü bağışıklığı noise intensity gürültü yeğinliği, gürültü yoğunluğu, gürültü şiddeti noise level gürültü seviyesi noise limiter gürültü azaltıcı, gürültü sınırlayıcı noise meter, psophometer gürültüölçer noise modulation gürültü sinyali kiplenimi noise peaks gürültü dorukları noise pollution gürültü kirliliği (insanlar üzerinde olumsuz fizyolojik ve psikolojik etkiler yaratan, arzu edilmeyen sesler) noise reduction gürültü azaltma noise resistance gürültü direnci noise shaping gürültü spektrumu biçimlendirme noise source gürültü kaynağı noise spike ani gürültü doruğu noise susceptibility gürültü duygunluğu noise temperature gurültü sıcaklığı noise wall gürültü perdesi (gürültü kirliliğini azaltmak amacıyla gürültü düzeyini belli değerlere indirmek için özel şekilde mekanik ya da doğal elemanlar kullanılarak tasarlanmış engelleyici mühendislik yapısı) noise weighting gürültü ağırlıklandırması

19 noise (a) istenmeyen, rahatsız edici ses, gürültü, (b) iletişim kanallarında hatalı ve manasız veriler, (c) elektrik cihaz ve sistemlerinde istenmeyen, karışıklık yaratan akım ve voltajlar, (d) gelişigüzel tahrik kuvvetlerinin uyarısı neticesi bir sistemin peri noiseless sessiz noisy measurement gürültülü ölçüm noisy observation gürültülü gözlem no load yüksüz no load adjustment yüksüz ayar no load condition yüksüz durum no load operation yüksüz çalışma no load speed yüksüz hız no load start yüksüz kalkış no load test yüksüz test nomenclature bir bilim veya fen şubesine ait yahut bir şahıs veya zümre tarafından kullanılan terimler, terminoloi, nomenklatür nomenclature isimler, adlar nomenclature terimler dizini nomenclature taşıt veya makine ve tezgahlarda bulunan ve taşıt seri numarası, vb bilginin kayıtlı olduğu plaka nominal anma, nominal nominal ismen, sözde, itibari, anılan nominal cooling capacity anma soğutma kapasitesi nominal diameter anma çapı nominal dimension nominal boyut, anılan boyut, itibari boyut nominal flow anma akışı nominal heating capacity anma ısıtma kapasitesi nominal horsepower anma beygirgücü nominal opening anma açıklığı

20 nominal output nominal çıktı nominal power anma gücü nominal pressure anma basıncı nominal range anma erimi nominal size anma büyüklüğü nominal value anma değeri nominate aday göstermek, atamak, görevlendirmek nominated subcontractors görevli taşeronlar nomination aday gösterme nomogram birçok değişken arasındaki ilgileri bir arada göstermek için kullanılan grafik nomogram nomogram, kart, abak nomograph nomograf nomotopic nomotop, 1. normal yerinde bulunan; 2. olması gereken yerde meydana gelen nomy (ön ek) ilmi anlamı veren birleştirici non (ön ek) olmayan anlamı veren ön ek non calibrated chain kalibresiz zincir non commercial energy ticari olmayan enerji non contacting temassız non corrosive kimyasal aşındırmayan non destructive tahribatsız non overlapping taşmasız non repetat tekrarlama, tekrar etme non repetatur bkz. non repetat non return valve tek yönlü valf non rotating cylinder dönmesiz silindir non steady state geçiş hali non stick yapışmayan non volatile uçucu olmayan

21 nonability ehliyetsizlik nonabsorbent emici olmayan non absorbing state soğurmayan durum non acceptance kabul etmeme non acceptance ret, reddetme nonacid fast asite dirençsiz (boyanmasını takiben %1 hidroklorik asit ihtiva eden alkol ile işleme tabi tutulduğu zaman rengini kaybeden bakterinin bu niteliğini belirtmede kullanılan terim) non addressable adreslenemez nonadherent yapışık olmayan, yapışıklık göstermeyen non adjustable ayarlanamaz non adjustable type ayarlanamaz tip nonageing yaşlanmayan nonaggressive zararsız nonangular unconformity uyumsuzluk sınırının altında ve üstündeki katmanları birbirine koşut olan uyumsuzluk nonapproved onaylanmamış non asphaltic pyrobitumen asfaltik olmayan pirobitüm (koyu renkli, nispeten sert ve uçucu olmayan katıları da kapsayan bir pirobitüm türü) nonatmospheric atmosferik olmayan non autonomous özerk olmayan non bitumenous yağsız kömür, antrasit non blocking tıkanmasız non breaking space (NBSP) bölünemez boşluk non breaking hyphen bölünemez kısa çizgi non breaking space, no break space (NBSP) bölünemez boşluk non causal system nedensel olmayan sistem noncellular yapısında hücre bulunmayan, hücresiz noncertified onaysız

22 nonchangeover değiştirelemiyen non coherent evreuyumsuz non coherent interference evreuyumsuz karışma non coherent signal detection evreuyumsuz sinyal sezimi noncohesive kohezyonsuz, taneli, çimentosuz noncohesive soil kohezyonsuz toprak, kohezyonsuz zemin (taneler arası bağı kuvvetli bir kitle meydana getiremeyen zemin) noncoking coal koklaşmayan kömür noncollinear points doğrusal olmayan noktalar noncombustable yanmaz noncombustible yanmaz, alev almaz noncommercial ticari olmayan non commutative sırabağımlı noncompliance uymama noncomplying uymayan non composite section kompozit olmayan kesit noncompressible sıkıştırılamayan non condensing engine egzoz buharını direk olarak atmosfere veren makine nonconducting iletken olmayan nonconductor ısı veya elektrik veya sesi iyi nakletmeyen madde, iletken olmayan nonconfined compression test serbest basınç deneyi nonconforming uymayan nonconformity uymama non cooperative game işbirliksiz oyun noncorrosive aşınmaz, paslanmaz non corrosive korozif olmayan non countable sayılamaz nondecreasing azalmayan

23 non dedicated özgülenmemiş, özel göreve atanmamış nondelivery teslim edilmeyen nondepletable boşalmayan non depletable (s) tükenmez, bitmez, kesilmez non destructive tahrip etmeyen, tahrip etmeden non destructive inspection örselemeyen deneti non destructive testing hasarsız test non destructive testing örselemeyen sınama non deterministic gerekirci olmayan non deterministic network gerekirci olmayan ağ nondifferentiable diferansiyeli alınamayan nondimensional boyutsuz nondisplay görüntülenmez none hiçbiri nonempty set boş olmayan küme non energy consumption enerji dışı tüketim non energy use enerji dışı kullanım non erasable silinemez nonescaping key, dead key konum atlatmayan tuş nonexistence mevcut olmayış, yokluk nonexistent var olmayan nonfebrile ısı yükselişi göstermeyen, ateşsiz non ferrous demir ihtiva etmeyen non ferrous metal demir ihtiva etmeyen maden non flammable (s) ateş almayan, tutuşturulamayan nongravity cantilevered retaining wall betonarme istinat duvarı non hinged mafsalsız nonhomogeneous heterojen, homojen olmayan

24 nonimpact vuruşsuz non impact printer vuruşsuz yazıcı nonincreasing artmayan non increasing function artmayan işlev non interlace; noninterlace binişmesiz non invasive müdahalesiz noninverting evirmeyen non ionic emulsifiers iyonlaşmayan emülsiyon verici maddeler (sulu çözeltide iyonize olmayan, yol emülsiyonları yapımında pek az kullanılan emülsiyon verici maddeler) nonliability sorumsuzluk nonlinear lineer olmayan non linear amplifier doğrusal olmayan yükselteç non linear control doğrusal olmayan denetim non linear distortion doğrusal olmayan bozunum non linear load doğrusal olmayan yük non linear mapping doğrusal olmayan eşlem non linear programming doğrusal olmayan programlama non linear regression doğrusal olmayan bağlanım non linear scale doğrusal olmayan ölçek non linear system doğrusal olmayan sistem non linear transformation doğrusal olmayan dönüşüm non linearity doğrusalsızlık non linearity distortion doğrusalsızlık bozulması nonliquid water katı su, adsorbe veya higroskopik su non locking shift kilitlenmeyen damga değiştirme nonmagnetic manyetik olmayan non magnetic watch pandül, pandül yayı, sargısı ve çatalı manyetik olmayan alaşımdan yapılmış ve manyetik alanda, çalışma performansı etkilenmeyen saat

25 non maskable interrupt maskelenemez iş kesme nonmetal madeni olmayan element, ametal nonmetallic 1. metalle ilgili olmayan; 2. metal olmayan, metal dışı bir maddeden yapılı non metallic anions metal olmayan anyonlar nonmetric geometry ölçüsel olmayan geometri non minimum phase system karma evreli dizge nonmotile hareket göstermeyen, hareketsiz nonnegative negatif olmayan non negotiable cirosu kabil olmayan non negotiable bill of lading cirosu kabil olmayan konşimento non Newtonian complex liquid newtonian olmayan kompleks sıvı (kesme değeri kesme gerilimi ile orantılı olmayan sıvı) nonnucleated çekirdeği bulunmayan, çekirdeksiz non numerical character sayısal olmayan damga nonorganic silt inorganik silt non oriented graph yönsüz çizge nonoverlapping üst üste çakışmayan non parametric model parametrik olmayan model nonperiodic devirsel olmayan, dönemsel olmayan non persistent direngen olmayan nonplastic plastik olmayan nonpositive pozitif olmayan non positive number artısız sayı non primed surface treatment astarsız sathi kaplama non printing characters basılamaz karakterler nonproduction meydana gelmeme, oluşmama, yokluk nonrandom sample tesadüfi olmayan örnek non recoverable debt geri ödenemeyen borç

26 non recursive filter özyinesiz süzgeç non redundant artıksız nonreflexive relation yansımayan bağıntı non relativistic göresiz nonrenewable sources yenilenemeyen enerji kaynakları (sınırlı olarak bulunan mineral gibi doğal, kural olarak cansız kaynak) nonresident yerleşik olmayan nonresistant soil dayanımsız zemin, yumuşak zemin non retum valve kontrol valfı, çekvalf non return damper geri dönüşsüz damper non return damper çek valf non return to zero unipolar (bipolar) sıfıra dönüşsüz tek (çift) kutuplu) non return valve çek valf non return valve klape, yalnız bir yönde yol veren supap non return to zero code sıfıra dönüşsüz kod nonreversible tersinir olmayan nonrotation dönememe, rotasyon yeteneği taşıyan herhnagi bir organ veya oluşumun bu niteliğini gösterememesi non sense correlation anlamsız ilinti nonsetting grouting mortar geç priz yapan sulu çimento harcı non significance anlamsızlık nonsimple region basit olmayan bölge nonsingular matrix tekil olmayan matris nonskid kaymaz non skid chain patinaj zinciri non skid surface kaygan olmayan yüzey (kaymaya karşı yeter derecede direnç gösteren yol yüzeyi türünü anlatan bir terim) nonslip finish kaygan olmayan yüzey

label etiket label identification etiket tanıma label/identification tanıtıcı etiket labelling etiketleme labelled etiketli labelled set etiketli küme

label etiket label identification etiket tanıma label/identification tanıtıcı etiket labelling etiketleme labelled etiketli labelled set etiketli küme label etiket label identification etiket tanıma label/identification tanıtıcı etiket labelling etiketleme labelled etiketli labelled set etiketli küme labelling etiketlendirme labile kararsız, çabuk değişen

Detaylı

c(a)esium Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir maden

c(a)esium Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir maden C and F bkz. cost and freight c frame hamut,şasi,çerçeve, c frame pivot hamut mihveri,çerçeve ekseni c(a)esium Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir

Detaylı

HVAC TERİMLER SÖZLÜĞÜ TÜRKÇE-İNGİLİZCE

HVAC TERİMLER SÖZLÜĞÜ TÜRKÇE-İNGİLİZCE 350 HVAC TERİMLER SÖZLÜĞÜ TÜRKÇE-İNGİLİZCE 351 A-Ağırlıklı ölçek A-weighing scale insan kulağının duyarlığına yaklaşan bir ses ölçüm değeri, seslerin rahatsızlık verme düzeyini belirlemekte kullanılır;

Detaylı

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh.

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. GELENEKSEL ELEKTRİK SANTRALLARI İÇİN TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ BÖLÜM:1 İNGİLİZCE TÜRKÇE Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. *2009* DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ Cinnah Caddesi No. 67/15 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

Ulaştırma ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü ile ilgili her türlü yorum ve önerileriniz için:

Ulaştırma ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü ile ilgili her türlü yorum ve önerileriniz için: Ulaştırma Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2011 5846 Sayılı Fikir Eserleri Kanunu gereğince yazı ile izin almaksızın çoğaltılamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Proje Yöneticisi: Kenan

Detaylı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yayınları - 16. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü. Proje Yöneticisi: Erol YANAR

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yayınları - 16. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü. Proje Yöneticisi: Erol YANAR T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yayınları - 16 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü Proje Yöneticisi: Erol YANAR Proje Koordinatörü: Aysu Müge YEŞİL Yayıma Hazırlama:

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül A A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini sağlar. AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül TEKNĐK TERĐMLER SÖZLÜĞÜ (Kaynak : Otomasyon dergisi) A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh.

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. GELENEKSEL ELEKTRİK SANTRALLARI İÇİN TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ BÖLÜM:2 TÜRKÇE-İNGİLİZCE Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. *2009* DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ Cinnah Caddesi No. 67/15 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1 1.1 İşin Kapsamı... 1 1.2 İlgili Dökümanlar... 1 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 1.4 Uygulanacak Standartlar... 1 1.5 Markalama ve İsim Plakaları... 2 1.6 Projelendirme...

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 (YOL ALTYAPISI, SANAT YAPILARI, KÖPRÜ VE TÜNELLER, ÜSTYAPI VE ÇEŞİTLİ İŞLER) Her hakkı saklıdır. Bu Teknik Şartnamenin bir kısmı veya tamamı Karayolları Genel Müdürlüğü

Detaylı

- A - almaşık akım darbesi. olağandışı son. (bitirmeden) durdurmak. makina dilindeki komut, mutlak komut. almaşık akım, AA

- A - almaşık akım darbesi. olağandışı son. (bitirmeden) durdurmak. makina dilindeki komut, mutlak komut. almaşık akım, AA - A - a posteriori distribution a priori distribution A.C. pulse abandoned connection abbreviated address calling abend aberration abnormal end abnormal reflection abnormal termination abort sequence abort,

Detaylı

FA Terminoji Terimler Sözlüğü. Türkçe. FA ile ilgili terminoloji listesi yaklaşık 740 kelimenin üzerinde kayıt içermektedir.

FA Terminoji Terimler Sözlüğü. Türkçe. FA ile ilgili terminoloji listesi yaklaşık 740 kelimenin üzerinde kayıt içermektedir. Türkçe FA ile ilgili terminoloji listesi yaklaşık 740 kelimenin üzerinde kayıt içermektedir. Uyarılar Cümle yapısına veya durumuna bağlı olarak, cümlenin veya kelimenin farklı tercüme edilmiş olma olasılığı

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

5846 Sayılı Fikir ISBN:978-975-493-032-0 Eserleri Kanunun. gereğince yazı ile izin almaksızın çoğaltılamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

5846 Sayılı Fikir ISBN:978-975-493-032-0 Eserleri Kanunun. gereğince yazı ile izin almaksızın çoğaltılamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. 5846 Sayılı Fikir ISBN:978-975-493-032-0 Eserleri Kanunun Müdürlüğü Yayınları-1 gereğince yazı ile izin almaksızın çoğaltılamaz. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Havacılık Terimleri Sözlüğü 1.Baskı;

Detaylı

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R TS 2510 (Nisan 1977) TS 11386 (Nisan 1994) Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları III- MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 Kapsam

Detaylı

İngilizce Türkçe Otopark Endüstrisi Sözlüğü. Dictionary for Parking Industry

İngilizce Türkçe Otopark Endüstrisi Sözlüğü. Dictionary for Parking Industry İngilizce Türkçe Otopark Endüstrisi Sözlüğü Dictionary for Parking Industry Dr. Abdullah DEMİR Etüt Plan ve Proje Müdürü Haziran, 2009 ÖNSÖZ Konfüçyüs der ki; Sende bir yumurta var, bende bir yumurta var.

Detaylı

ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ / ULUSAL VERİ STANDARTLARI KONUMSAL VERİ SÖZLÜĞÜ

ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ / ULUSAL VERİ STANDARTLARI KONUMSAL VERİ SÖZLÜĞÜ 11/10 peg adjustment 11/10 peg dengelenmesi bknz peg dengelemesi. 24 hour satellite 24 saatlik uydu bknz. eşzamanlı uydu. a1 time a1 zamanı birleşik devletler deniz gözlem laboratuvarı tarafından oluşturulan

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 10 Nisan 2007 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ARAÇ YÖNETİM SİSTEMLERİ 525MT0283 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER. HRS Tasarım Kriterleri

ĐÇĐNDEKĐLER. HRS Tasarım Kriterleri ĐÇĐNDEKĐLER 1. GENEL... 1 2. GEOMETRĐK TASARIM... 2 2.1 YATAY GÜZERGAH... 2 2.1.1 Genel... 2 2.1.2 Düz Hat Kesimleri (Aliyman)... 2 2.1.3 Kurplar... 3 2.1.3.1 Dairesel Kurplar... 3 2.1.3.2 Bileşik Kurplar...

Detaylı

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ Bilirsiniz ki, hayatta her şey teşvik ile olur. Bugün kendi mallarınıza göstereceğiniz rağbet, yerli mallarının günden güne daha nezih ve daha ucuz olmasını

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2013 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2014 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ AKKUYU NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi Aziziye Mah. Kırkpınar Sok. No:18/5 06550 Çankaya-ANKARA Tel : (312) 442 6000 Faks : (312) 442 6016 AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ Yazarlar Prof.Dr. T. Hikmet KARAKOÇ, Dr. Nimet KARAKOÇ (Ünite 1, 2, 5) Prof.Dr. Berrin ERBAY (Ünite 3, 4)

Detaylı

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN)

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) İTS001 YAYIN TARİHİ: 01/11/2004 /REV:4 / REV TAR.16.09.2013 SAYFA NO: 1 / 71 İÇİNDEKİLER Ekler listesi....3 Şekiller Listesi ve Çizelgeler Listesi...4

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı