TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI"

Transkript

1 TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI Lise, Yabanc ý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lises i, Yabancý Dille Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Aç ýköðretim Lisesi, Çok Programlý Lise adlý ortaöðretim kurumlarýnýn "Sosyal Bilimle r, Edebiyat, Sosyal Bilimle r ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür " leri mezunlarý aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili aðýrlýklý ortaöðretimbaþarý puanlarý 0,5 ile çarpýlacaktýr. Anaokulu Öðretmenliði EA Hititoloji SÖZ Sanat ve Sosy al Bilimler Programlarý EA Arkeoloji ve Sanat Tarihi SÖZ Ýktis at EA Sinema ve Televizyon SÖZ Ar þiv cilik SÖZ Ýlahiyat SÖZ Sinema-TV SÖZ Basým ve Yayýmcýlýk SÖZ Ýletiþim SÖZ Sýnýf Öðretmenliði EA Coðrafya SÖZ Ýletiþim Sanatlarý SÖZ Siyaset Bilimi EA Coðrafya Öðretmenliði SÖZ Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðr. SÖZ Siyaset Bilimi ve Uluslararas ý Ýliþ. EA Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý SÖZ Ýþitme Engeliler Öðretmenliði SÖZ Sosyal A ntropoloji SÖZ Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri EA Ýþletme EA Sosyal Bilgiler Öðretmenliði SÖZ Çocuk Geliþ imi ve Eðitimi SÖZ Ýþletme-Ýktisat EA Sosyal Hizmetler SÖZ Dokümantasyon v e Enformasyon SÖZ Klasik Arkeoloji SÖZ Sosyoloji EA Eðitim Ýletiþimi ve Planlamasý SÖZ Kütüphanecilik SÖZ Sümeroloji SÖZ Eskiçað Dilleri ve Kültürler i SÖZ Medya ve Ýletiþim Sistemleri SÖZ Tarih SÖZ Etnoloji SÖZ Okul Öncesi Öðretmenliði EA Tarih Öðretmenliði SÖZ Ev Ýdaresi ve Aile Ekonomisi SÖZ Prehistorya SÖZ Televizyon Gazeteciliði SÖZ Felsefe EA Protohistorya ve Önas ya Arkeolojisi SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ Felsefe Grubu Öðretmenliði EA Psikoloji EA Türk Dili ve Edebiyatý Öðr. SÖZ Gazetecilik SÖZ Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ Türk Halkbilimi SÖZ Görme Engelliler Öðretmenliði SÖZ Radyo-TV-Sinema SÖZ Türkçe Öðretmenliði SÖZ Halkbilimi (Folklor) SÖZ Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk SÖZ Uluslar arasý Ýliþkiler EA Halkla Ýliþkiler SÖZ Reklamcýlýk SÖZ Zihin Engelliler Öðretmenliði SÖZ Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým SÖZ Sanat Tarihi SÖZ

2 Lise, Yabanc ý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lises i, Yabancý Dille Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Aç ýköðretim Lisesi, Çok Programlý Lise adlý ortaöðretim kurumlarýnýn "Türkçe-Matematik" leri mezunlarý aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý 0,5 ile çarpýlacaktýr. Aktüary a EA Kamu Yönetimi EA Siyaset Bilimi EA Anaokulu Öðretmenliði EA Konaklama Ýþletmeciliði EA Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA Bankacýlýk EA Maliye EA Siyaset Bilimi ve Uluslararas ý Ýliþ. EA Bankacýlýk ve Finans EA Matematik SAY Sosyoloji EA Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri EA Matematik Öðretmenliði SAY Turiz m Ýþlet meciliði EA Denizcilik Ýþletmeleri Yönetimi EA Muhasebe EA Turizm Ýþletmeciliði v e Otelc ilik EA Ekonometri EA Okul Öncesi Öðretmenliði EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA Ekonomi EA Psikoloji EA Turizmde Bilgisayar Teknolojisi EA Enformasyon Teknolojileri SAY Sanat ve Sosy al Bilimler Programlarý EA Turizmde Büro Yönetimi EA Enformatik EA Saðlýk Eðitimi EA Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ Ev Ekonomisi EA Saðlýk Ýdaresi EA Türk Dili ve Edebiyatý Öðr. SÖZ Felsefe EA Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði EA Türkçe Öðretmenliði SÖZ Felsefe Grubu Öðretmenliði EA Saðlýk Yönetimi EA Uluslararasý Finans EA Hukuk EA Sermaye Piyasas ý EA Uluslar arasý Ýliþkiler EA Ýktis at EA Seyahat Ýþletmeciliði EA Uluslararasý Ticaret EA Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði SAY Sigortacýlýk EA Yönetim Biliþim Sistemleri EA Ýþletme EA Sýnýf Öðretmenliði EA Ýþletme-Ýktisat EA Sivil Hav a Ulaþtýrma Ýþletmeciliði EA

3 TABLO-6'nýn Devamý Lise, Yabanc ý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lises i, Yabancý Dille Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, A skeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Aç ýköðretim Lisesi, Çok Programlý Lise adlý ortaöðretim kurumlarýnýn "Fen, Fen Bilim ler i, Klasik Fen, Mate mat ik, Tab ii Bilimler " leri mezunlarý aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý 0,5 ile çarpýlacaktýr. Aðaç Ýþleri Endüstri Mühendisliði SAY Fizik SAY Matematik-Bilgisayar SAY Anaokulu Öðretmenliði EA Fizik Antropoloji SAY Metalurji ve Malzeme Mühendisliði SAY Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY Fizik Mühendisliði SAY Meteoroloji Mühendisliði SAY Balýkçýlýk Teknolojisi Mühendisliði SAY Fizik Öðretmenliði SAY Mimarlýk SAY Beslenme ve Diyetetik SAY Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SAY Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY Bilgisayar Mühendisliði SAY Gemi Ýnþaatý Mühendisliði SAY Mühendislik ve Doða Bilimleri Prog. SAY Bilgisayar Öðretmenliði SAY Gemi Makineleri Ýþletme Mühendisliði SAY Nükleer Enerji Mühendisliði SAY Bilgisayar Sistemleri Öðretmenliði SAY Gýda Mühendisliði SAY Okul Öncesi Öðretmenliði EA Bilgisayar ve Kontrol Öðretmenliði SAY Güverte SAY Orman Endüstrisi Mühendisliði SAY Bilgisayar ve Teknolojileri Öðr. SAY Havacýlýk Elektrik ve Elektroniði SAY Orman Mühendisliði SAY Bitkisel Üretim SAY Havacýlýk Mühendisliði SAY Paleoantropoloji SAY Biyokimya SAY Hayvansal Üretim SAY Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði SAY Biyoloji SAY Hemþirelik SAY Peyzaj Mimarlýðý SAY Biyoloji Öðretmenliði SAY Hidrojeoloji Mühendisliði SAY Saðlýk Memurluðu SAY Biyomedikal Cihaz Teknolojisi SAY Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði SAY Seramik Mühendisliði SAY Çevre Mühendisliði SAY Ýnþaat Mühendisliði SAY Sýnýf Öðretmenliði EA Deniz Teknolojisi Mühendisliði SAY Ýstatistik SAY Sistem Mühendisliði SAY Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði SAY Ýstatistik v e Bilgis ayar Bilimleri SAY Su Ürünleri SAY Deri Mühendisliði SAY Ýktis at EA Þehir ve Bölge Planlama SAY Diþ Hekimliði SAY Ýþletme EA Tarým Teknolojisi SAY Ebelik SAY Ýþletme-Ýktisat EA Tekstil Mühendisliði SAY Eczacýlýk SAY Ýþletme Mühendisliði SAY Týbbi Biyolojik Bilimler SAY Ekonometri EA Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði SAY Týp SAY Elektrik Mühendisliði SAY Jeofizik Mühendisliði SAY Tütün Eksperliði SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliði SAY Jeoloji Mühendisliði SAY Uçak Gövde Bakým SAY Elektronik Mühendisliði SAY Kimya SAY Uçak Motor Bakým SAY Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði SAY Kimya Mühendisliði SAY Uçak Mühendisliði SAY Endüstri Mühendisliði SAY Kimya Öðretmenliði SAY Uzay Mühendisliði SAY Endüstri Ürünleri Tasarýmý SAY Maden Mühendisliði SAY Veteriner SAY Enformasyon Teknolojileri SAY Makine Mühendisliði SAY Felsefe EA Matematik SAY Felsefe Grubu Öðretmenliði EA Matematik Mühendisliði SAY Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY Matematik Öðretmenliði SAY

4 Lise, Yabanc ý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lises i, Yabancý Dille Yapan Özel Lise, Akþam Lisesi, Polis Koleji, Özel Akþam Lisesi, Aç ýköðretim Lisesi, Çok Programlý Lise, Anadolu Güzel Sanatlar Lises i adlý ortaöðretim kurumlarýnýn "Sanat, Sanat (M üzik ), Sanat (Res im), Müz ik, Res im" leri mezunlarý aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý 0,5 ile çarpýlacaktýr. Arkeoloji ve Sanat Tarihi SÖZ Sanat Tarihi SÖZ TABLO-6'nýn Devamý Lise, Yabanc ý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lises i, Yabancý Dille Yapan Özel Lise, Akþam Lisesi, Polis Koleji, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi, Çok Programlý Lise adlý ortaöðretim kurumlarýnýn "Yabancý Dil" ü mezunlarý aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý 0,5 ile çarpýlacaktýr. Alman Dili ve Edebiyatý DÝL Hindoloji DÝL Romen Dili ve Edebiyatý DÝL Alman Dili ve Kültürü DÝL Hungaroloji DÝL Rus Dili ve Edebiyatý DÝL Almanca Öðretmenliði DÝL Ýngiliz Dil Bilimi DÝL Sinoloji DÝL Amerikan Kültürü ve Edebiyatý DÝL Ýngiliz Dili ve Edebiyatý DÝL Siyaset Bilimi ve Uluslararas ý Ýliþ. EA Arap Dili ve Edebiyatý DÝL Ýngilizce Öðretmenliði DÝL Turist Rehberliði DÝL Arapç a Öðretmenliði DÝL Ýspanyol Dili ve Edebiyatý DÝL Turiz m Ýþlet meciliði EA Bulgar Dili ve Edebiyatý DÝL Ýtalyan Dili ve Edebiyatý DÝL Turiz m Ýþlet meciliði v e Otelc ilik EA Çaðdaþ Yunan Dili ve Edebiyatý DÝL Japon Dili ve Edebiyatý DÝL Turiz m ve Otel Ýþletmeciliði EA Çin Dili ve Edebiyatý DÝL Japonca Öðretmenliði DÝL Turizmde Büro Yönetimi EA Dil Bilimi DÝL Karþýlaþtýrmalý Edebiyat DÝL Uluslararasý Finans EA Fars Dili ve Edebiyatý DÝL Kore Dili ve Edebiyatý DÝL Uluslar arasý Ýliþkiler EA Fransýz Dili ve Edebiyatý DÝL Latin Dili ve Edebiyatý DÝL Uluslararasý Ticaret EA Fransýz Dili ve Kültürü DÝL Leh Dili ve Edebiyatý DÝL Urdu Dili ve Edebiyatý DÝL Fransýzca Öðretmenliði DÝL Mütercim-Tercümanlýk DÝL Yunan Dili ve Edebiyatý DÝL

5 Anadolu Öðretmen Lisesi ve Öðretmen Lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn "Sosyal Bilimle r, Edebiyat, Sosyal Bilimle r ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sýnýf Öðre tm enlið i" leri ile "Öðretmen Okulu ve Köy Enstitüsü" mezunlarý aþaðýdaki lisans pr ogramlarýna yerleþtirilirken ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý 0,5 ile çarpýlacak; (*) iþar eti bulunan lisans programlarýna yerleþtirme yapýlýrken ayrýca, Y - puanlarýna ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanýnýn 0,15 ile çarpýlmasýndan elde edilecek olan ek puanlar da katýlacaktýr. Anaokulu Öðretmenliði (*) EA Hititoloji SÖZ Sanat ve Sosy al Bilimler Programlarý EA Arkeoloji ve Sanat Tarihi SÖZ Ýktis at EA Sýnýf Öðretmenliði (*) EA Ar þiv cilik SÖZ Ýlahiyat SÖZ Sinema-TV SÖZ Basým ve Yayýmcýlýk SÖZ Ýletiþim SÖZ Sinema ve Televizyon SÖZ Coðrafya SÖZ Ýletiþim Sanatlarý SÖZ Siyaset Bilimi EA Coðrafya Öðretmenliði (*) SÖZ Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bil.Öðr. SÖZ Siyaset Bilimi ve Uluslararas ý Ýliþ. EA Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý SÖZ Ýþletme EA Sosyal A ntropoloji SÖZ Çalýþma Ekonomisi ve End. Ýliþ. EA Ýþletme-Ýktisat EA Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (*) SÖZ Çocuk Geliþ imi ve Eðitimi SÖZ Ýþitme Engeliler Öðretmenliði (*) SÖZ Sosyal Hizmetler SÖZ Dokümantasyon v e Enformasyon SÖZ Klasik Arkeoloji SÖZ Sosyoloji EA Eðitim Ýletiþimi ve Planlamasý SÖZ Kütüphanecilik SÖZ Sümeroloji SÖZ Eskiçað Dilleri ve Kültürler i SÖZ Medya ve Ýletiþim Sistemleri SÖZ Tarih SÖZ Etnoloji SÖZ Okul Öncesi Öðretmenliði (*) EA Tarih Öðretmenliði (*) SÖZ Ev Ýdaresi ve Aile Ekonomisi SÖZ Prehistorya SÖZ Televizyon Gazeteciliði SÖZ Felsefe EA Protohistorya ve Önas ya Arkeolojisi SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ Felsefe Grubu Öðretmenliði (*) EA Psikoloji EA Türk Dili ve Edebiyatý Öðr. (*) SÖZ Gazetecilik SÖZ Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ Türk Halkbilimi SÖZ Görme Engelliler Öðretmenliði (*) SÖZ Radyo-TV-Sinema SÖZ Türkçe Öðretmenliði (*) SÖZ Halkbilimi (Folklor) SÖZ Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk SÖZ Uluslar arasý Ýliþkiler EA Halkla Ýliþkiler SÖZ Reklamcýlýk SÖZ Zihin Engelliler Öðretmenliði (*) SÖZ Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým SÖZ Sanat Tarihi SÖZ

6 TABLO-6'nýn Devamý Anadolu Öðretmen Lisesi ve Öðretmen Lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn "Fen, Fen Bilim ler i, Klasik Fen, Mate mat ik, Tab ii Bilimler " leri mezunlarý aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý 0,5 ile çarpýlacak; (*) iþareti bulunan lisans programlarýna yerleþtirme yapýlýrken ayrýca, Y - puanlarýna ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanýnýn 0,15 ile çarpýlmasýndan elde edilecek ek puanlar da katýlacaktýr. Aðaç Ýþleri Endüstri Mühendisliði SAY Fizik Antropoloji SAY Matematik-Bilgisayar SAY Anaokulu Öðretmenliði (*) EA Fizik Mühendisliði SAY Metalurji ve Malzeme Mühendisliði SAY Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY Fizik Öðretmenliði (*) SAY Meteoroloji Mühendisliði SAY Balýkçýlýk Teknolojisi Mühendisliði SAY Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SAY Mimarlýk SAY Beslenme ve Diyetetik SAY Gemi Ýnþaatý Mühendisliði SAY Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY Bilgisayar Mühendisliði SAY Gemi Makineleri Ýþletme Mühendisliði SAY Mühendislik ve Doða Bilimleri Prog. SAY Bilgisayar Öðretmenliði SAY Gýda Mühendisliði SAY Nükleer Enerji Mühendisliði SAY Bilgisayar Sistemleri Öðretmenliði SAY Görme Engelliler Öðretmenliði (*) SÖZ Okul Öncesi Öðretmenliði (*) EA Bilgisayar ve Kontrol Öðretmenliði SAY Güverte SAY Orman Endüstrisi Mühendisliði SAY Bilgisayar ve Teknolojileri Öðr. SAY Havacýlýk Elektrik ve Elektroniði SAY Orman Mühendisliði SAY Bitkisel Üretim SAY Havacýlýk Mühendisliði SAY Paleoantropoloji SAY Biyokimya SAY Hayvansal Üretim SAY Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði SAY Biyoloji SAY Hemþirelik SAY Peyzaj Mimarlýðý SAY Biyoloji Öðretmenliði (*) SAY Hidrojeoloji Mühendisliði SAY Saðlýk Memurluðu SAY Biyomedikal Cihaz Teknolojisi SAY Ýktis at EA Seramik Mühendisliði SAY Çevre Mühendisliði SAY Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (*) SAY Sýnýf Öðretmenliði (*) EA Deniz Teknolojisi Mühendisliði SAY Ýnþaat Mühendisliði SAY Sistem Mühendisliði SAY Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði SAY Ýstatistik SAY Su Ürünleri SAY Deri Mühendisliði SAY Ýstatistik v e Bilgis ayar Bilimleri SAY Þehir ve Bölge Planlama SAY Diþ Hekimliði SAY Ýþitme Engeliler Öðretmenliði (*) SÖZ Tarým Teknolojisi SAY Ebelik SAY Ýþletme EA Tekstil Mühendisliði SAY Eczacýlýk SAY Ýþletme-Ýktisat EA Týbbi Biyolojik Bilimler SAY Ekonometri EA Ýþletme Mühendisliði SAY Týp SAY Elektrik Mühendisliði SAY Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði SAY Tütün Eksperliði SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliði SAY Jeofizik Mühendisliði SAY Uçak Gövde Bakým SAY Elektronik Mühendisliði SAY Jeoloji Mühendisliði SAY Uçak Motor Bakým SAY Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði SAY Kimya SAY Uçak Mühendisliði SAY Endüstri Mühendisliði SAY Kimya Mühendisliði SAY Uzay Mühendisliði SAY Endüstri Ürünleri Tasarýmý SAY Kimya Öðretmenliði (*) SAY Veteriner SAY Enformasyon Teknolojileri SAY Maden Mühendisliði SAY Zihin Engelliler Öðretmenliði (*) SÖZ Felsefe EA Makine Mühendisliði SAY Felsefe Grubu Öðretmenliði (*) EA Matematik SAY Fen Bilgisi Öðretmenliði (*) SAY Matematik Mühendisliði SAY Fizik SAY Matematik Öðretmenliði (*) SAY

7 TABLO-6'nýn Devamý Anadolu Öðretmen Lisesi ve Öðretmen Lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn "Türkçe-Matematik" ü mezunlarý aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý 0,5 ile çarpýlacak; (*) iþar eti bulunan lisans programlarýna yerleþtirme yapýlýrken ayrýca, Y - puanlarýna ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanýnýn 0,15 ile çarpýlmasýndan elde edilecek ek puanlar da katýlacaktýr. Aktüary a EA Ýþletme EA Siyaset Bilimi EA Anaokulu Öðretmenliði (*) EA Ýþletme-Ýktisat EA Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA Bankacýlýk EA Kamu Yönetimi EA Siyaset Bilimi ve Uluslararas ý Ýliþ. EA Bankacýlýk ve Finans EA Konaklama Ýþletmeciliði EA Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (*) SÖZ Bilim Tarihi EA Maliye EA Sosyoloji EA Coðrafya Öðretmenliði (*) SÖZ Matematik SAY Tarih Öðretmenliði (*) SÖZ Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri EA Matematik Öðretmenliði (*) SAY Turiz m Ýþlet meciliði EA Denizcilik Ýþletmeleri Yönetimi EA Muhasebe EA Turizm Ýþletmeciliði v e Otelc ilik EA Ekonometri EA Okul Öncesi Öðretmenliði (*) EA Turiz m ve Otel Ýþletmeciliði EA Ekonomi EA Psikoloji EA Turizmde Bilgisayar Teknolojisi EA Enformasyon Teknolojileri SAY Saðlýk Eðitimi EA Turizmde Büro Yönetimi EA Enformatik EA Saðlýk Ýdaresi EA Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ Ev Ekonomisi EA Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði EA Türk Dili ve Edebiyatý Öðr. (*) SÖZ Felsefe EA Sanat ve Sosy al Bilimler Programlarý EA Türkçe Öðretmenliði (*) SÖZ Felsefe Grubu Öðretmenliði (*) EA Saðlýk Yönetimi EA Uluslararasý Finans EA Görme Engelliler Öðretmenliði (*) SÖZ Sermaye Piyasas ý EA Uluslar arasý Ýliþkiler EA Hukuk EA Seyahat Ýþletmeciliði EA Uluslararasý Ticaret EA Ýktis at EA Sýnýf Öðretmenliði (*) EA Yönetim Biliþim Sistemleri EA Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (*) SAY Sigortacýlýk EA Zihin Engelliler Öðretmenliði (*) SÖZ Ýþitme Engeliler Öðretmenliði (*) SÖZ Sivil Hav a Ulaþtýrma Ýþletmeciliði EA

8 Anadolu Öðretmen Lisesi ve Öðretmen Lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn "Yabancý Dil" ü mezunlarý aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý 0,5 ile çarpýlacak; (*) iþar eti bulunan lisans programlarýna yerleþtirme yapýlýrken ayrýca, Y - puanlarýna ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanýnýn 0,15 ile çarpýlmasýndan elde edilecek ek puanlar da katýlacaktýr. Alman Dili ve Edebiyatý DÝL Fransýz Dili ve Kültürü DÝL Kore Dili ve Edebiyatý DÝL Alman Dili ve Kültürü DÝL Fransýzca Öðretmenliði (*) DÝL Latin Dili ve Edebiyatý DÝL Almanca Öðretmenliði (*) DÝL Hindoloji DÝL Leh Dili ve Edebiyatý DÝL Amerikan Kültürü ve Edebiyatý DÝL Hungaroloji DÝL Mütercim-Tercümanlýk DÝL Arap Dili ve Edebiyatý DÝL Ýngiliz Dil Bilimi DÝL Romen Dili ve Edebiyatý DÝL Arapç a Öðretmenliði (*) DÝL Ýngiliz Dili ve Edebiyatý DÝL Rus Dili ve Edebiyatý DÝL Bulgar Dili ve Edebiyatý DÝL Ýngilizce Öðretmenliði (*) DÝL Sinoloji DÝL Çaðdaþ Yunan Dili ve Edebiyatý DÝL Ýspanyol Dili ve Edebiyatý DÝL Turist Rehberliði DÝL Çin Dili ve Edebiyatý DÝL Ýtalyan Dili ve Edebiyatý DÝL Urdu Dili ve Edebiyatý DÝL Dil Bilimi DÝL Japon Dili ve Edebiyatý DÝL Yunan Dili ve Edebiyatý DÝL Fars Dili ve Edebiyatý DÝL Japonca Öðretmenliði (*) DÝL Fransýz Dili ve Edebiyatý DÝL Karþýlaþtýrmalý Edebiyat DÝL

9 TABLO-6'nýn Devamý Anadolu Öðretmen Lisesi ve Öðretmen Lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn "Sanat, Sanat (M üzik ), Sanat (Res im), Müz ik, Res im" leri mezunlarý aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý 0,5 ile çarpýlacaktýr. Arkeoloji ve Sanat Tarihi SÖZ Sanat Tarihi SÖZ Anadolu Ýmam Hatip Lise si, Ým am Hatip Lise si ve Ýmam Hatip Okulu mezunlarý aþaðýdaki lisans pr ogramlarýna yerleþtirilirken ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý 0,5 ile çarpýlacak; (*) iþar eti bulunan lisans programlarýna yerleþtirme yapýlýrken ayrýca, Y - puanlarýna ilgili aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanýnýn 0,15 ile çarpýlmasýndan elde edilecek ek puanlar da katýlacaktýr. Ýlahiyat (*) SÖZ Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bil. Öðr.(*) SÖZ

10 Aþaðýdaki alan/kol/bölümlerden mezun olan adaylar, alan/kol/bölümleri karþýsýndaki yükseköðretim programlarýna yerleþtirilirken, 1999-Y- puanlarý, 1024 Adalet Adalet 2 SÖZ Adalet Yüksekokulu 2 SÖZ Adalet Yüksekokulu (A) 2 SÖZ 1039 Aðaç Ýþleri Aðaç Ýþleri 2 SAY Mobilya ve Dekorasyon 2 SAY Mobilya ve Dekorasyon Öðretmenliði 4 SAY Mesleki Teknoloji Y.O. Aðaç Ýþleri Endüstri Mühendisliði 4 SAY 3544 Aðýrlama ve Gýda Teknolojisi Aþçýlýk 2 SÖZ Gýda Teknolojisi 2 SAY Mutfak Yönetimi 2 SÖZ Yiyecek Ýçecek Ýþletmeciliði 2 EA Otel Yöneticiliði 2 EA Meyve-Sebze Ýþleme 2 EA Süt ve Ürünleri 2 EA Aile Bilimleri ve Tüketici Öðretmenliði 4 EA Aile Ekonomisi ve Beslenme Öðretmenliði 4 SÖZ Saðlýk Y.O. Saðlýk Teknolojisi Y.O. 4 EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði 4 EA Turizm Ýþletmeciliði 4 EA Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O. 4 EA Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O. Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik 4 EA Konaklama Ýþletmeciliði 4 EA Seyahat Ýþletmeciliði 4 EA 1018 A Grubu (Ticaret Lisesi Fen) Muhasebe 2 EA Bilgisayar Destekli Muhasebe 2 EA Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uygulama 2 EA 3681 Ahþap Yat Ýnþaa Gemi Ýnþaatý 2 SAY 1045 Alt Yapý (Ýnþaat) Beton Teknolojisi 2 SAY Ýnþaat 2 SAY Yapý Öðretmenliði 4 SAY 1051 Anestezi/Anestezi Teknisyenliði Anestezi 2 SAY 1072 Aþçýlýk Aþçýlýk 2 SÖZ Mutfak Yönetimi 2 SÖZ Yiyecek Ýçecek Ýþletmeciliði 2 EA Aile Ekonomisi ve Beslenme Öðretmenliði 4 SÖZ 1093 Ayakkabýcýlýk Dericilik 2 SAY 1107 Bankacýlýk Bankacýlýk 2 EA Emtia Borsasý 2 EA Sigortacýlýk 2 EA Banka ve Sigorta Yönetimi 2 EA Bankacýlýk ve Sigortacýlýk 2 EA Bankacýlýk ve Sigortacýlýk Y.O. Bankacýlýk 4 EA Uygulamalý Yabancý Diller Y.O. Bankacýlýk 4 EA Bankacýlýk ve Finans 4 EA 88

11 TABLO-6 nýn Devamý Aþaðýdaki alan/kol/bölümlerden mezun olan adaylar, alan/kol/bölümleri karþýsýndaki yükseköðretim programlarýna yerleþtirilirken, 1999-Y- puanlarý, 3559 Baský (Ofset Baský-Tipo Baský) Matbaacýlýk 2 EA Fotoðrafçýlýk 2 SÖZ 1113 Beden 1128 Besin Endüstrisi Gýda Teknolojisi 2 SAY 1134 Besin Endüstrisi-Ýþleme Meyve-Sebze Ýþleme 2 EA Süt ve Ürünleri 2 EA 1149 Besin Teknolojisi Gýda Teknolojisi 2 SAY 1161 Besin Teknolojisi-Kurum BeslenmesiMeyve-Sebze Ýþleme 2 EA 1155 Besin Teknolojisi-Besin Kontrol ve Süt ve Ürünleri 2 EA Analizleri Aile Ekonomisi ve Beslenme Öðretmenliði 4 SÖZ Saðlýk Yüksekokulu Saðlýk Teknolojisi Yüksekokulu 1176 Besin Teknolojisi-Pastacýlýk Aþçýlýk 2 SÖZ Aile Ekonomisi ve Beslenme Öðretmenliði 4 SÖZ 1589 Beslenme ve Ev Yönetimi Aile Ekonomisi ve Beslenme Öðretmenliði 4 SÖZ Ev Yönetimi/Ev Yönetimi Aile Bilimleri ve Tüketici Öðretmenliði 4 EA ve Beslenme Saðlýk Yüksekokulu Saðlýk Teknolojisi Yüksekokulu Ev Ekonomisi Yüksekokulu Ev Ýdaresi ve Aile Ekonomisi 4 SÖZ 1197 Bilgiiþlem Bilgisayar Destekli Tasarým 2 SAY Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uygulama 2 EA Bilgisayar Öðretmenliði 4 SAY Turizmde Bilgisayar Teknolojisi 4 EA Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Yönetim Biliþim Sistemleri 4 EA 1202 Bilgisayar Bilgisayar Donanýmý 2 SAY Bilgisayar Operatörlüðü ve Teknikerliði 2 SAY Bilgisayar Programcýlýðý 2 SAY Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri 2 SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 2 SAY Bilgisayar Destekli Tasarým 2 SAY Bilgisayar Öðretmenliði 4 SAY Bilgisayar ve Teknolojileri Öðr. 4 SAY Bilgisayar ve Kontrol Öðretmenliði 4 SAY Bilgisayar Sistemleri Öðretmenliði 4 SAY Turizmde Bilgisayar Teknolojisi 4 EA Yönetim Biliþim Sistemleri 4 EA 3015 Bilgisayar Donaným Bilgisayar Donanýmý 2 SAY 1217 Bilgisayar Ýþletimi/Bilgisayar Bilgisayar Operatörlüðü ve Teknikerliði 2 SAY Ýþletimi Teknisyenliði Bilgisayar Programcýlýðý 2 SAY Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri 2 SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 2 SAY Bilgisayar Öðretmenliði 4 SAY Bilgisayar ve Teknolojileri Öðr. 4 SAY Bilgisayar ve Kontrol Öðretmenliði 4 SAY Bilgisayar Sistemleri Öðretmenliði 4 SAY 3021 Bilgisayar Yazýlýmý Bilgisayar Programcýlýðý 2 SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 2 SAY Bilgisayar Destekli Tasarým 2 SAY Bilgisayar Öðretmenliði 4 SAY Bilgisayar ve Teknolojileri Öðr. 4 SAY Bilgisayar ve Kontrol Öðretmenliði 4 SAY Bilgisayar Sistemleri Öðretmenliði 4 SAY Turizmde Bilgisayar Teknolojisi 4 EA Yönetim Biliþim Sistemleri 4 EA 3036 Bilgisayarlý Nümerik Kontrol Metalurji Malzeme 2 SAY (CNC) Talaþlý Üretim Öðretmenliði 4 SAY 3318 Borsa Hizmetleri Bankacýlýk 2 EA Emtia Borsasý 2 EA Sigortacýlýk 2 EA Banka ve Sigorta Yönetimi 2 EA Bankacýlýk ve Sigortacýlýk 2 EA Bankacýlýk ve Sigortacýlýk Y.O. Bankacýlýk 4 EA Sermaye Piyasasý 4 EA Sigortacýlýk 4 EA 1223 Boya Apre Tekstil Baský 2 EA 2892 Boya-Baský-Desen Tekstil 2 SAY Tekstil Terbiye Öðretmenliði 4 SAY 3696 Boya Teknolojisi Boya Teknolojisi 2 SAY Ýnþaat ve Sanayi Boya Uygulama Teknolojisi 2 SAY Oto Boya Karoseri Doðrultma Teknikerliði 2 SAY 1238 Büro Hizmetleri Büro Yönetimi ve Sekreterlik 2 SÖZ Diþ Teknik Sekreterliði 2 SÖZ Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 SÖZ Büro Yönetimi 2 SÖZ Orta Kademe Yöneticilik 2 EA Ofis Teknolojileri ve Yönetimi 2 EA Büro Yönetimi Öðretmenliði 4 SÖZ 3675 Büro Yönetimi Ofis Teknolojileri ve Yönetimi 2 EA Orta Kademe Yöneticilik 2 EA Turizmde Büro Yönetimi 4 EA 3229 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik 2 SÖZ Diþ Teknik Sekreterliði 2 SÖZ Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 SÖZ Büro Yönetimi 2 SÖZ Ofis Teknolojileri ve Yönetimi 2 EA Büro Yönetimi Öðretmenliði 4 SÖZ Turizmde Büro Yönetimi 4 EA 2969 Cam Ýþlemeciliði Cam-Seramik 2 SAY 1244 Cer (Demiryolu) Makine 2 SAY Elektrik 2 SAY 1903 Cilt Bakýmý ve Güzellik Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öðr. 4 SÖZ 1903 Kuaförlük/Kuaförlük-Cilt Bakýmý ve Epilasyon 1259 Cilt ve Serigrafi/Ciltleme ve Serigrafi Matbaacýlýk 2 EA Fotoðrafçýlýk 2 SÖZ 2948 Çay Teknolojisi Çay Eksperliði 2 EA 1265 Çevre Saðlýðý/Çevre Saðlýðý Çevre 2 SAY Teknisyenliði Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü 2 SAY Çevre Koruma 2 SAY Saðlýk Y.O. Saðlýk Memurluðu 4 SAY Saðlýk Ýdaresi Y.O. 4 EA 1271 Çini Desinatörlüðü/Çini Desinatörlüðü Çini Ýþlemeciliði 2 SÖZ (Süslemecilik) 1286 Çinicilik ve Seramik/ Çinicilik ve Seramik(Dekorlama)/ Çinicilik ve Seramik (Þekillendirme) 89

12 TABLO-6 nýn Devamý Aþaðýdaki alan/kol/bölümlerden mezun olan adaylar, alan/kol/bölümleri karþýsýndaki yükseköðretim programlarýna yerleþtirilirken, 1999-Y- puanlarý, 1292 Çocuk Geliþimi ve Eðitimi/ Ýþitme Engelliler Öðretmenliði 4 SÖZ Çocuk Geliþimi/Çocuk Geliþimi Görme Engelliler Öðretmenliði 4 SÖZ ve Bakýmý Zihin Engelliler Öðretmenliði 4 SÖZ 1292 Çocuk Geliþimi ve Eðitimi/ Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Öðretmenliði 4 SÖZ Çocuk Geliþimi/Çocuk Geliþimi Çocuk Geliþimi ve Okul Öncesi Eðitimi Öðr.4 SÖZ ve Bakýmý (Devamý) Anaokulu Öðretmenliði 4 EA Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA Ev Ekonomisi Y.O. Çocuk Geliþimi ve Eðitimi 4 SÖZ Sosyal Hizmetler Y.O. 4 SÖZ 1306 Deðirmencilik Un Üretim Teknolojisi 2 SAY Dekoratif El Sanatlarý El Sanatlarý 2 SÖZ 1464 Ebelik Hemþirelik 2 SAY 1547 El Sanatlarý/El Sanatlarý ve Çiçek/ Geleneksel El Sanatlarý 2 SÖZ 3606 Ebelik-Hemþirelik Perfüzyon 2 SAY El Sanatlarý Teknolojisi Halý ve Kilim 2 EA Saðlýk Y.O. Halýcýlýk 2 EA Ebelik 4 SAY Halýcýlýk ve Desinatörlüðü 2 EA Hemþirelik 4 SAY Dekoratif Ürünler Öðretmenliði 4 SÖZ Hemþirelik Y.O. Çiçek, Örgü, Dokuma Öðretmenliði 4 SÖZ Ebelik 4 SAY Trikotaj Öðretmenliði 4 SÖZ Hemþirelik 4 SAY 1327 Dekoratif Resim Duvar Süsleme Sanatlarý 2 SÖZ 1485 Eðitim Araçlarý El Sanatlarý 2 SÖZ 3428 Dekoratif Sanatlar Boya Teknolojisi 2 SAY Duvar Süsleme Sanatlarý 2 SÖZ 2838 Deniz Astsubay Hazýrlama Okulu Deniz Elektroniði 2 SAY Deniz Haberleþme 2 SAY Deniz ve Liman Ýþletme 2 EA 3387 Deniz Turizmi Turizm Rehberliði 2 SÖZ Turizm ve Otelcilik 2 SÖZ Turizm Ýþletmeciliði 2 EA Turizm Yönetimi 2 EA Konaklama Ýþletmeciliði Öðretmenliði 4 EA Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði Öðretmenliði 4 EA 1381 Deniz ve Liman Ýþletme Güverte 2 SAY Ulaþtýrma 2 EA Deniz ve Liman Ýþletme 2 EA Deniz Ýþletmeciliði ve Yönetimi Y.O. Denizcilik Ýþletmeleri Yönetimi 4 EA 1369 Deri-Hazýr Giyim/Deri Konfeksiyon Moda-Konfeksiyon 2 SÖZ Deri Konfeksiyon 2 EA Hazýr Giyim 2 EA Konfeksiyon (Hazýr Giyim) 2 EA Giyim Öðretmenliði 4 SÖZ Hazýr Giyim Öðretmenliði 4 SÖZ 3084 Deri Teknolojisi Dericilik 2 SAY 1396 Dýþ Ticaret Dýþ Ticaret 2 EA Ýthalat-Ýhracat 2 EA Satýþ Yönetimi 2 SÖZ Ticaret ve Yönetim 2 EA Uluslararasý Taþýmacýlýk Yönetimi 2 EA Uluslararasý Ticaret Yönetimi 2 EA Uluslararasý Ticaret 4 EA 1416 Diþ Protez Teknisyenliði Aðýz Diþ Saðlýðý 2 SAY Diþ Protez 2 SAY 1422 Dizgi Fotoðrafçýlýk 2 SÖZ Matbaacýlýk 2 EA 1437 Dokuma Dokumacýlýk ve El Sanatlarý 2 EA Tekstil 2 SAY Halý ve Kilim 2 EA Halýcýlýk 2 EA Örme 2 EA 1437 Dokuma (Devamý) Pamuk Eksperliði ve Ýplikçilik 2 EA 1443 Döküm/Dökümcülük Döküm 2 SAY Döküm Öðretmenliði 4 SAY 3434 Döþemecilik Aðaç Ýþleri 2 SAY Mobilya ve Dekorasyon 2 SAY Mobilya ve Dekorasyon Öðretmenliði 4 SAY 1547 El Sanatlarý/El Sanatlarý ve Çiçek/ Dokumacýlýk ve El Sanatlarý 2 EA El Sanatlarý Teknolojisi El Sanatlarý 2 SÖZ Geleneksel El Sanatlarý 2 SÖZ Halý ve Kilim 2 EA Halýcýlýk 2 EA Halýcýlýk ve Desinatörlüðü 2 EA Dekoratif Ürünler Öðretmenliði 4 SÖZ Çiçek, Örgü, Dokuma Öðretmenliði 4 SÖZ Nakýþ Öðretmenliði 4 SÖZ Trikotaj Öðretmenliði 4 SÖZ 1491 Elektrik Elektrik 2 SAY Hidroelektrik Santrallarý 2 SAY Uçak Elektriði 2 SAY Elektrik Öðretmenliði 4 SAY Sivil Havacýlýk Y.O. Havacýlýk Elektrik ve Elektroniði 4 SAY 1505 Elektrik-Elektronik Deniz Elektroniði 2 SAY Elektrik 2 SAY Elektronik 2 SAY Elektronik Haberleþme 2 SAY Endüstriyel Elektronik 2 SAY Haberleþme 2 SAY Haberleþme Teknolojisi 2 SAY Hidroelektrik Santrallarý 2 SAY Kontrol Sistemleri Teknolojisi 2 SAY Radyo-Televizyon Tekniði 2 SAY Telekomünikasyon 2 SAY Uçak Elektriði 2 SAY Uçak Elektroniði 2 SAY Elektrik Öðretmenliði 4 SAY Elektronik Öðretmenliði 4 SAY Sivil Havacýlýk Y.O. Havacýlýk Elektrik ve Elektroniði 4 SAY 1526 Elektromekanik Taþýyýcýlar Elektrik 2 SAY Hidroelektrik Santrallarý 2 SAY Uçak Elektriði 2 SAY Elektrik Öðretmenliði 4 SAY 1511 Elektronik Deniz Elektroniði 2 SAY Elektronik 2 SAY Elektronik Haberleþme 2 SAY Endüstriyel Elektronik 2 SAY Haberleþme 2 SAY Haberleþme Teknolojisi 2 SAY Kontrol Sistemleri Teknolojisi 2 SAY Radyo-Televizyon Tekniði 2 SAY Telekomünikasyon 2 SAY Uçak Elektroniði 2 SAY Elektronik Öðretmenliði 4 SAY

13 TABLO-6 nýn Devamý Aþaðýdaki alan/kol/bölümlerden mezun olan adaylar, alan/kol/bölümleri karþýsýndaki yükseköðretim programlarýna yerleþtirilirken, 1999-Y- puanlarý, Elektronik ve Haberleþme Öðretmenliði 4 SAY Sivil Havacýlýk Y.O. Havacýlýk Elektrik ve Elektroniði 4 SAY 1532 El ve Makine Nakýþlarý El Sanatlarý 2 SÖZ Nakýþ Öðretmenliði 4 SÖZ 3324 Emlak Komisyonculuðu Ýþletmecilik 2 EA Gümrük Ýþletme 2 EA Endüstriyel Yönetim 2 EA Genel Ýþletme 2 EA 3104 Endüstriyel Boyacýlýk Boya Teknolojisi 2 SAY 1553 Endüstriyel Boya ve Dekorasyon Duvar Süsleme Sanatlarý 2 SÖZ Ýnþaat ve Sanayi Boya Uygulama Teknolojisi 2 SAY 1568 Endüstriyel Elektronik Deniz Elektroniði 2 SAY Elektronik 2 SAY Elektronik Haberleþme 2 SAY Endüstriyel Elektronik 2 SAY Haberleþme 2 SAY Haberleþme Teknolojisi 2 SAY Kontrol Sistemleri Teknolojisi 2 SAY Radyo-Televizyon Tekniði 2 SAY Telekomünikasyon 2 SAY Uçak Elektroniði 2 SAY Elektronik Öðretmenliði 4 SAY Elektronik ve Haberleþme Öðretmenliði 4 SAY Sivil Havacýlýk Y.O. Havacýlýk Elektrik ve Elektroniði 4 SAY 1574 Ev Ekonomisi Aile Ekonomisi ve Beslenme Öðretmenliði 4 SÖZ Aile Bilimleri ve Tüketici Öðretmenliði 4 EA Ev Ekonomisi Y.O. Ev Ýdaresi ve Aile Ekonomisi 4 SÖZ 1589 Ev Yönetimi/Ev Yönetimi ve Beslenme e Ekonomisi ve Beslenme Öðr. 4 SÖZ 1589 Beslenme ve Ev Yönetimi Aile Bilimleri ve Tüketici Öðretmenliði 4 EA Ev Ekonomisi Y.O. Ev Ýdaresi ve Aile Ekonomisi 4 SÖZ Saðlýk Y.O. Saðlýk Teknolojisi Y.O Fotoðraf ve Kliþe Fotoðraçýlýk 2 SÖZ Fotoðraçýlýk ve Kameramanlýk 2 SÖZ Matbaacýlýk 2 EA 1615 Gazetecilik Radyo-Televizyon Programcýlýðý 2 SÖZ Radyo ve TV Yayýmcýlýðý 2 EA 1621 Gemi Elektroniði ve Haberleþme Deniz Elektroniði 2 SAY Deniz Haberleþme 2 SAY Elektronik 2 SAY Elektronik Haberleþme 2 SAY Endüstriyel Elektronik 2 SAY Haberleþme 2 SAY Haberleþme Teknolojisi 2 SAY Kontrol Sistemleri Teknolojisi 2 SAY Radyo-Televizyon Tekniði 2 SAY Telekomünikasyon 2 SAY Uçak Elektroniði 2 SAY Elektronik Öðretmenliði 4 SAY Elektronik ve Haberleþme Öðretmenliði 4 SAY 3449 Gemi Ýnþaa Gemi Ýnþaatý 2 SAY 1636 Gemi Makineleri Gemi Makineleri 2 SAY Gemi Makineleri Ýþletme 2 SAY Otomotiv Öðretmenliði 4 SAY Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öðr. 4 SAY Gemi Yapýmý Gemi Ýnþaatý 2 SAY 1657 Genel Hizmetler(Demiryolu) Endüstriyel Yönetim 2 EA Gümrük Ýþletme 2 EA Genel Ýþletme 2 EA Ýþletmecilik 2 EA 1155 Gýda Kontrol ve Analizleri Meyve-Sebze Ýþleme 2 EA 1155 Besin Teknolojisi-Besin Kontrol ve Süt ve Ürünleri 2 EA Analizleri Gýda Teknolojisi 2 SAY Aile Ekonomisi ve Beslenme Öðr. 4 SÖZ Saðlýk Y.O. Saðlýk Teknolojisi Y.O Gýda Teknolojisi Gýda Teknolojisi 2 SAY Meyve-Sebze Ýþleme 2 EA Süt ve Ürünleri 2 EA 1663 Giyim/Giyim Teknolojisi Moda-Konfeksiyon 2 SÖZ Deri Konfeksiyon 2 EA Hazýr Giyim 2 EA Konfeksiyon (Hazýr Giyim) 2 EA Giyim Öðretmenliði 4 SÖZ Hazýr Giyim Öðretmenliði 4 SÖZ 1678 Giyim ve Ev Aksesuarlarý Dekoratif Ürünler Öðretmenliði 4 SÖZ 1684 Grafik Fotoðrafçýlýk 2 SÖZ Matbaacýlýk 2 EA Tasarým ve Konstrüksiyon Öðretmenliði 4 SAY 1699 Güverte Güverte 2 SAY Ulaþtýrma 2 SAY Deniz Ýþletmeciliði ve Yönetimi Y.O. Güverte 4 SAY 1704 Güverte-Avlama Güverte 2 SAY Su Ürünleri 2 EA Deniz Ýþletmeciliði ve Yönetimi Y.O. Güverte 4 SAY 1719 Harita ve Kadastro Harita 2 SAY Harita Kadastro 2 SAY Harita ve Maden Ölçme 2 SAY Tapu ve Kadastro M.Y.O. 2 EA 1725 Hayvan Saðlýðý Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý 2 SAY Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme 2 SAY 3119 Hazýr Giyim Moda-Konfeksiyon 2 SÖZ Hazýr Giyim 2 EA Deri Konfeksiyon 2 EA Konfeksiyon (Hazýr Giyim) 2 EA Hazýr Giyim Öðretmenliði 4 SÖZ Giyim Öðretmenliði 4 SÖZ 1746 Hemþirelik Diyaliz 2 SAY Odyometri 2 SAY Optisyenlik 2 SAY Hemþirelik 2 SAY Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði 2 SAY Perfüzyon 2 SAY Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY Hemþirelik 4 SAY Hemþirelik Yüksekokulu 4 SAY Hemþirelik Yüksekokulu Ebelik 4 SAY Hemþirelik 4 SAY

14 TABLO-6 nýn Devamý Aþaðýdaki alan/kol/bölümlerden mezun olan adaylar, alan/kol/bölümleri karþýsýndaki yükseköðretim programlarýna yerleþtirilirken, 1999-Y- puanlarý, 3214 Hidrolik ve Pnömatik/ Talaþlý Üretim Öðretmenliði 4 SAY Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi Otomotiv Öðretmenliði 4 SAY 1752 Hukuk Sekreterliði Adalet 2 SÖZ Adalet Y.O. 2 SÖZ Adalet Y.O.(A) 2 SÖZ 1752 Hukuk Sekreterliði (Devamý) Büro Yönetimi ve Sekreterlik 2 SÖZ Diþ Teknik Sekreterliði 2 SÖZ Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 SÖZ Büro Yönetimi 2 SÖZ Büro Yönetimi Öðretmenliði 4 SÖZ 3235 Ýç Mekân Düzenleme/Ýç Mekân Restorasyon 2 EA Tasarýmý Restorasyon ve Konservasyon 2 EA 3497 Ýletiþim Radyo-Televizyon Programcýlýðý 2 SÖZ Halkla Ýliþkiler 2 SÖZ Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk 2 SÖZ Radyo ve TV Yayýmcýlýðý 2 EA 3523 Ýlk Yardým ve Acil Bakým Acil Bakým Teknikerliði 2 SAY Teknisyenliði Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði 2 SAY 1767 Ýnþaat Beton Teknolojisi 2 SAY 1773 Ýnþaat-Üst Yapý Ýnþaat 2 SAY Yapý Öðretmenliði 4 SAY 1788 Ýplik/Ýplikçilik Dokumacýlýk ve El Sanatlarý 2 EA Tekstil 2 SAY Halý ve Kilim 2 EA Halýcýlýk 2 EA Örme 2 EA Pamuk Eksperliði ve Ýplikçilik 2 EA 1814 Ýþletme/Ýþletmecilik (Demiryolu) Ýþletmecilik 2 EA Endüstriyel Yönetim 2 EA Gümrük Ýþletme 2 EA Genel Ýþletme 2 EA 1808 Ýþ Makineleri/Ýþ Makineleri Bakým veýþ Makineleri 2 SAY Onarým/Ýþ Makineleri Operatörlüðü Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öðr. 4 SAY Tasarým ve Konstrüksiyon Öðretmenliði 4 SAY 1829 Ýzabe Döküm 2 SAY Döküm Öðretmenliði 4 SAY 2838 Jandarma Astsubay Hazýrlama Okulu 1835 Kalýp/Kalýpçýlýk Kalýpçýlýk 2 SAY Kalýpçýlýk Öðretmenliði 4 SAY 2583 Kalite Kontrol (Tekstil) Örme 2 EA Pamuk Eksperliði ve Ýplikçilik 2 EA Tekstil 2 SAY Tekstil Baský 2 EA 2838 Kara Astsubay Hazýrlama Okulu 3339 Kat Hizmetleri Otel Yöneticiliði 2 EA Konaklama Ýþletmeciliði Öðretmenliði 4 EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði 4 EA Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O. 4 EA Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O. Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik 4 EA Turizm Ýþletmeciliði 4 EA 1856 Kimya Biyokimya Teknikerliði 2 SAY Kimya 2 SAY 92 Fermantasyon 2 SAY Lastik-Plastik 2 SAY Lastik Teknolojisi 2 SAY Kozmetik Teknolojisi 2 SAY Plastik Teknolojisi 2 SAY Kaðýtçýlýk 2 SAY Kimya Öðretmenliði 4 SAY 3057 Klasik Ciltçilik Fotoðrafçýlýk 2 SÖZ Matbaacýlýk 2 EA 3119 Konfeksiyon Moda-Konfeksiyon 2 SÖZ Deri Konfeksiyon 2 EA Hazýr Giyim 2 EA Konfeksiyon (Hazýr Giyim) 2 EA Hazýr Giyim Öðretmenliði 4 SÖZ Giyim Öðretmenliði 4 SÖZ 3701 Konfeksiyon Makineleri Bakým Makine 2 SAY ve Onarým 3256 Konservasyon Restorasyon 2 EA Restorasyon ve Konservasyon 2 EA 2906 Kontrol ve Enstrümantasyon Deniz Elektroniði 2 SAY Teknolojisi Elektronik 2 SAY Endüstriyel Elektronik 2 SAY Haberleþme 2 SAY Haberleþme Teknolojisi 2 SAY Kontrol Sistemleri Teknolojisi 2 SAY Radyo-Televizyon Tekniði 2 SAY Telekomünikasyon 2 SAY Uçak Elektroniði 2 SAY Elektronik Öðretmenliði 4 SAY Elektronik ve Haberleþme Öðretmenliði 4 SAY 1883 Kooperatifçilik Kooperatifçilik 2 EA Tarýmsal Kooperatifçilik 2 EA 1903 Kuaförlük/Kuaförlük-Cilt Bakýmý ve Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öðretmenliði 4 SÖZ Epilasyon Cilt Bakýmý ve Güzellik 1918 Kuaförlük/Kuaförlük-Saç Bakýmý ve Yapýmý 1161 Kurum Beslenmesi Gýda Teknolojisi 2 SAY 1161 Besin Teknolojisi-Kurum BeslenmesiMeyve-Sebze Ýþleme 2 EA Süt ve Ürünleri 2 EA Aile Ekonomisi ve Beslenme Öðr. 4 SÖZ Saðlýk Y.O. Saðlýk Teknolojisi Y.O Kuyumculuk Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý 2 EA 3393 Kuyumculuk Taký Tasarýmý Taþ Ýþlemeciliði 2 EA Taþ ve Metal Ýþlemeciliði 2 EA Uygulamalý Taký Teknolojisi 2 EA Taký Tasarýmý ve Süs Taþlarý Ýþlemeciliði 2 EA 1939 Kütüphanecilik Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 SÖZ 1945 Laborant Laboratuvar 2 SAY Patoloji Laboratuvar 2 SAY Týbbi Laboratuvar 2 SAY Tarýmsal Laboratuvar 2 SAY 1951 Laboratuvar/Laboratuvar Laboratuvar 2 SAY Teknisyenliði Patoloji Laboratuvar 2 SAY Týbbi Laboratuvar 2 SAY 3131 Lastik Teknolojisi Lastik Teknolojisi 2 SAY Fermantasyon 2 SAY

15 TABLO-6 nýn Devamý Aþaðýdaki alan/kol/bölümlerden mezun olan adaylar, alan/kol/bölümleri karþýsýndaki yükseköðretim programlarýna yerleþtirilirken, 1999-Y- puanlarý, Kimya 2 SAY Lastik-Plastik 2 SAY Plastik Teknolojisi 2 SAY 1972 Maden Cevher Hazýrlama 2 SAY Maden 2 SAY 3345 Mahalli Ýdareler Mahalli Ýdareler 2 SÖZ Mahalli Ýdareler (Zabýta) 2 SÖZ 1987 Makine Makine 2 SAY Makine Yaðlarý ve Yaðlama Teknolojisi 2 SAY Gemi Makineleri 2 SAY Gemi Makineleri Ýþletme 2 SAY Ýþ Makineleri 2 SAY Makine-Resim-Konstrüksiyon 2 SAY Sondajcýlýk 2 SAY Tarým Alet ve Makineleri 2 SAY Uçak Gövdesi 2 SAY Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öðr. 4 SAY Makine Resmi Öðretmenliði 4 SAY 2933 Makine Model 1993 Makine Ressamlýðý Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öðr. 4 SAY 2006 Maliye Maliye 2 EA 2012 Matbaa/Matbaacýlýk Fotoðrafçýlýk 2 SÖZ Matbaacýlýk 2 EA 3173 Mermer Teknolojisi/ Mermercilik 2 SAY Mermer Teknolojisi (Süsleme Taþ Ýþlemeciliði 2 EA Taþçýlýðý) Taþ ve Metal Ýþlemeciliði 2 EA 2048 Metal Ýþleri Metal Ýþleri 2 SAY Metalurji Malzeme 2 SAY Kaynak Teknolojisi 2 SAY Oto Boya Karoseri Doðrultma Teknikerliði 2 SAY Metal Öðretmenliði 4 SAY 2054 Metalurji Metalurji Malzeme 2 SAY Döküm Öðretmenliði 4 SAY Metal Öðretmenliði 4 SAY 2069 Meteoroloji 2075 Mikroteknik Talaþlý Üretim Öðretmenliði 4 SAY 2859 Mýzýka Astsubay Hazýrlama Okulu 2081 Mobilya ve Dekorasyon Aðaç Ýþleri 2 SAY Mobilya ve Dekorasyon 2 SAY Mobilya ve Dekorasyon Öðretmenliði 4 SAY Mesleki Teknolojisi Y.O. Aðaç Ýþleri Endüstri Mühendisliði 4 SAY 3241 Moda Tasarým/Moda(Giysi) Tasarým Moda-Konfeksiyon 2 SÖZ Deri Konfeksiyon 2 EA Hazýr Giyim 2 EA Konfeksiyon(Hazýr Giyim) 2 EA Uygulamalý Taký Teknolojisi 2 EA Taký Tasarýmý ve Süs Taþlarý Ýþlemeciliði 2 EA Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý 2 SAY Giyim Öðretmenliði 4 SÖZ Hazýr Giyim Öðretmenliði 4 SÖZ 2096 Moda Resmi Fotoðrafçýlýk 2 SÖZ 2101 Model/Modelcilik Monitörlük 2137 Motor Otomotiv 2 SAY Uçak Motoru 2 SAY Otomotiv Öðretmenliði 4 SAY 2137 Motor (Devamý) Sivil Havacýlýk Y.O. Uçak Motor Bakým 4 SAY 2143 Muhasebe Muhasebe 2 EA Bilgisayar Destekli Muhasebe 2 EA Bilgisayarlý Muhasebe ve Vergi Uygulama 2 EA Muhasebe ve Finansman Öðretmenliði 4 EA Uygulamalý Yabancý Diller Y.O. Muhasebe 4 EA 2158 Mutfak Aþçýlýk 2 SÖZ Meyve-Sebze Ýþleme 2 EA Süt ve Ürünleri 2 EA Yiyecek Ýçecek Ýþletmeciliði 2 EA Mutfak Yönetimi 2 SÖZ Aile Ekonomisi ve Beslenme Öðretmenliði 4 SÖZ Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O. Konaklama Ýþletmeciliði 4 EA Turizm Ýþletmeciliði 4 EA 2179 Nakýþ El Sanatlarý 2 SÖZ Nakýþ Öðretmenliði 4 SÖZ 2185 Ofset Baský/Ofset Baský Serigrafi Fotoðrafçýlýk 2 SÖZ Matbaacýlýk 2 EA 2191 Ortopedik Cihaz ve Protez Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 SAY Teknisyenliði Protez ve Ortez 2 SAY Saðlýk Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 4 SAY 2205 Otelcilik ve Turizm Otel Yöneticiliði 2 EA Konaklama Ýþletmeciliði Öðretmenliði 4 EA Turizm Ýþletmeciliði 4 EA Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O. 4 EA Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O. Konaklama Ýþletmeciliði 4 EA Seyahat Ýþletmeciliði 4 EA Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik 4 EA 4 EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði 4 EA 2211 Otomatik Kumanda Deniz Elektroniði 2 SAY Elektronik 2 SAY Endüstriyel Elektronik 2 SAY Haberleþme 2 SAY Haberleþme Teknolojisi 2 SAY Kontrol Sistemleri Teknolojisi 2 SAY Radyo-Televizyon Tekniði 2 SAY Telekomünikasyon 2 SAY Uçak Elektroniði 2 SAY Elektronik Öðretmenliði 4 SAY Elektronik ve Haberleþme Öðretmenliði 4 SAY 3571 Örgü Teknolojisi Örme 2 EA 2598 Örme Pamuk Eksperliði ve Ýplikçilik 2 EA Tekstil 2 SAY 3366 Örme Hazýr Giyim Moda-Konfeksiyon 2 SÖZ Hazýr Giyim 2 EA Konfeksiyon (Hazýr Giyim) 2 EA

16 TABLO-6 nýn Devamý Aþaðýdaki alan/kol/bölümlerden mezun olan adaylar, alan/kol/bölümleri karþýsýndaki yükseköðretim programlarýna yerleþtirilirken, 1999-Y- puanlarý, Örme 2 EA Trikotaj Öðretmenliði 4 SÖZ Hazýr Giyim Öðretmenliði 4 SÖZ 1176 Pastacýlýk Aþçýlýk 2 SÖZ Aile Ekonomisi ve Beslenme Öðretmenliði 4 SÖZ 2232 Petrokimya Rafineri ve Petrokimya 2 SAY 3476 Plastik Ýþleme Fermantasyon 2 SAY Kimya 2 SAY Lastik-Plastik 2 SAY Lastik Teknolojisi 2 SAY Plastik Teknolojisi 2 SAY 2247 Plastik Sanatlar 3262 Proses Fermantasyon 2 SAY Kimya 2 SAY Lastik-Plastik 2 SAY Lastik Teknolojisi 2 SAY Plastik Teknolojisi 2 SAY 2253 Radyoloji/Radyoloji Teknisyenliði Radyoloji 2 SAY 2268 Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarý Radyoterapi 2 SAY Saðlýk Y.O. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 4 SAY Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. 4 SAY 3277 Radyo Televizyon Radyo-Televizyon Programcýlýðý 2 SÖZ Radyo ve TV Yayýmcýlýðý 2 EA 2274 Reprodüksiyon ve Kliþe Fotoðrafçýlýk 2 SÖZ Matbaacýlýk 2 EA 2295 Resepsiyon/Resepsiyon(Ön Büro) Otel Yöneticiliði 2 EA Konaklama Ýþletmeciliði Öðretmenliði 4 EA Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O. 4 EA Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O. Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik 4 EA 4 EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði 4 EA 2749 Resim (Kýz Meslek Lisesi) Matbaacýlýk 2 EA Duvar Süsleme Sanatlarý 2 SÖZ Fotoðrafçýlýk 2 SÖZ 2309 Restorasyon Duvar Süsleme Sanatlarý 2 SÖZ Restorasyon 2 EA Restorasyon ve Konservasyon 2 EA 3612 Saðlýk Astsubay Hazýrlama Okulu Saðlýk Yüksekokulu Saðlýk Memurluðu 4 SAY Saðlýk Ýdaresi Y.O. 4 EA 2315 Saðlýk Memurluðu Diyaliz 2 SAY Odyometri 2 SAY Optisyenlik 2 SAY Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði 2 SAY Perfüzyon 2 SAY Saðlýk Yüksekokulu Saðlýk Memurluðu 4 SAY Saðlýk Ýdaresi Yüksekokulu 4 EA 2321 Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik 2 SÖZ Diþ Teknik Sekreterliði 2 SÖZ Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 SÖZ 94 Büro Yönetimi 2 SÖZ Büro Yönetimi Öðretmenliði 4 SÖZ Turizmde Büro Yönetimi 4 EA 2336 Seramik Cam-Seramik 2 SAY 2342 Seramik Sanatý Seramik 2 SAY 2357 Servis/Servis Hizmetleri Mutfak Yönetimi 2 SÖZ Yiyecek Ýçecek Ýþletmeciliði 2 EA Aile Ekonomisi ve Beslenme Öðretmenliði 4 SÖZ Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O. Konaklama Ýþletmeciliði 4 EA Seyahat Ýþletmeciliði 4 EA Turizm Ýþletmeciliði 4 EA 3208 Seyahat Acentacýlýðý Seyahat Ýþletmeciliði 2 EA Seyahat Ýþletmeciliði ve Tur Operatörlüðü 2 EA Seyahat ve Tur Ýþletmeciliði 2 EA Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði Öðretmenliði 4 EA Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O. 4 EA Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O. Konaklama Ýþletmeciliði 4 EA Seyahat Ýþletmeciliði 4 EA Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik 4 EA 4 EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði 4 EA Turizm Ýþletmeciliði 4 EA 2378 Sýhhi Tesisat Sýhhi Tesisat 2 SAY 2384 Sýhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isýtma Doðalgaz ve Isýtma 2 SAY Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Teknolojisi 2 SAY Ýklimlendirme-Soðutma 2 SAY Tesisat Teknolojisi 2 SAY Enerji Öðretmenliði 4 SAY Tesisat Öðretmenliði 4 SAY 2399 Sýnai Boya Ýnþaat ve Sanayi Boya Uygulama Teknolojisi 2 SAY Boya Teknolojisi 2 SAY Duvar Süsleme Sanatlarý 2 SÖZ 3351 Sigortacýlýk Sigortacýlýk 2 EA Bankacýlýk 2 EA Emtia Borsasý 2 EA Banka ve Sigorta Yönetimi 2 EA Bankacýlýk ve Sigortacýlýk 2 EA Bankacýlýk ve Sigortacýlýk Y.O. Aktüarya 4 EA Sigortacýlýk 4 EA Sigortacýlýk 4 EA 2912 Soðutma ve Ýklimlendirme Sýhhi Tesisat 2 SAY Doðalgaz ve Isýtma 2 SAY Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Teknolojisi 2 SAY Ýklimlendirme-Soðutma 2 SAY Tesisat Teknolojisi 2 SAY Enerji Öðretmenliði 4 SAY Tesisat Öðretmenliði 4 SAY 2446 Spor 2452 Su Ürünleri/Su Ürünleri-Ýþleme/ Su Ürünleri 2 EA Su Ürünleri-Üretme 3373 Süs Bitkileri Bahçe Ziraatý 2 SAY Peyzaj 2 SAY Seracýlýk ve Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði 2 SAY Fidan Yetiþtirme 2 EA Fidan ve Fidecilik 2 EA

17 TABLO-6 nýn Devamý Aþaðýdaki alan/kol/bölümlerden mezun olan adaylar, alan/kol/bölümleri karþýsýndaki yükseköðretim programlarýna yerleþtirilirken, 1999-Y- puanlarý, 3648 Süsleme Taþçýlýðý Mermercilik 2 SAY Taþ Ýþlemeciliði 2 EA Taþ ve Metal Ýþlemeciliði 2 EA 3063 Þekillendirme ve Desenleme Cam-Seramik 2 SAY Seramik 2 SAY 2508 Tapu Kadastro Harita 2 SAY Harita Kadastro 2 SAY Harita ve Maden Ölçme 2 SAY Tapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulu 2 EA 2514 Tarým Antep Fýstýðý Tarýmý ve Teknojisi 2 SAY Bahçe Ziraatý 2 SAY Gýda Teknolojisi 2 SAY Hasat Sonrasý Teknolojisi 2 SAY Seracýlýk 2 SAY Seracýlýk ve Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði 2 SAY Tarýmsal Laboratuvar 2 SAY Tarla Bitkileri 2 SAY Týbbi ve Aromatik Bitkiler 2 SAY Tohumculuk 2 SAY Tütün Yetiþtiriciliði ve Ýþlemeciliði 2 SAY Arýcýlýk 2 EA Baðcýlýk 2 EA Besicilik 2 EA Çay Eksperliði 2 EA Endüstri Bitkileri Yetiþtirme ve Deðerlendirme 2 EA Fýndýk Eksperliði 2 EA Fidan ve Fidecilik 2 EA Fidan Yetiþtirme 2 EA Sebze Üretimi 2 EA Süt ve Ürünleri 2 EA Mantarcýlýk 2 EA Ýpek Böcekçiliði 2 EA Pancar Yetiþtiriciliði ve Þeker Teknolojisi2 SAY Tavukçuluk 2 EA Tarýmsal Sulama Yönetimi 2 SAY Kanatlý Hayvan Yetiþtiriciliði 2 EA Tütün Eksperliði Y.O. 4 SAY 3565 Tasarým ve Teknolojisi Fotoðrafçýlýk 2 SÖZ Duvar Süsleme Sanatlarý 2 SÖZ Cam-Seramik 2 SAY Seramik 2 SAY Tasarým ve Konstrüksiyon Öðretmenliði 4 SAY 2535 Tekstil Dokumacýlýk ve El Sanatlarý 2 EA Tekstil 2 SAY Halý ve Kilim 2 EA Halýcýlýk 2 EA Örme 2 EA Pamuk Eksperliði ve Ýplikçilik 2 EA 2541 Tekstil Boya-Apre Tekstil 2 SAY 2892 Tekstil Boya-Baský-Desen Tekstil Baský 2 EA Tekstil Terbiye Öðretmenliði 4 SAY 1437 Tekstil Dokuma Dokumacýlýk ve El Sanatlarý 2 EA 1788 Tekstil Ýplik/Tekstil Ýplikçilik Tekstil 2 SAY Halý ve Kilim 2 EA Halýcýlýk 2 EA Örme 2 EA Pamuk Eksperliði ve Ýplikçilik 2 EA Tekstil Kalite Kontrol Tekstil 2 SAY Örme 2 EA Pamuk Eksperliði ve Ýplikçilik 2 EA Tekstil Baský 2 EA 3586 Tekstil(Konfeksiyon) Tekstil 2 SAY 2598 Tekstil Örme Tekstil 2 SAY 3146 Tekstil (Örme Teknolojisi) Örme 2 EA Pamuk Eksperliði ve Ýplikçilik 2 EA 3188 Tekstil Tasarýmý Moda-Konfeksiyon 2 SÖZ Tekstil 2 SAY Örme 2 EA Pamuk Eksperliði ve Ýplikçilik 2 EA Deri Konfeksiyon 2 EA Hazýr Giyim 2 EA Konfeksiyon(Hazýr Giyim) 2 EA Tekstil Baský 2 EA 2603 Telekomünikasyon Deniz Elektroniði 2 SAY Elektronik 2 SAY Endüstriyel Elektronik 2 SAY Haberleþme 2 SAY Haberleþme Teknolojisi 2 SAY Kontrol Sistemleri Teknolojisi 2 SAY Radyo-Televizyon Tekniði 2 SAY Telekomünikasyon 2 SAY Uçak Elektroniði 2 SAY Elektronik Öðretmenliði 4 SAY Elektronik ve Haberleþme Öðretmenliði 4 SAY 2618 Terzilik/Erkek Terziliði/ Moda-Konfeksiyon 2 SÖZ Kadýn Terziliði Deri Konfeksiyon 2 EA Hazýr Giyim 2 EA Konfeksiyon(Hazýr Giyim) 2 EA Giyim Öðretmenliði 4 SÖZ Hazýr Giyim Öðretmenliði 4 SÖZ 2645 Tesis Ýþletmeciliði 3517 Tesisat Teknolojisi Sýhhi Tesisat 2 SAY 3167 Tesisat Teknolojisi(Isýtma ve Doðalgaz) Doðalgaz ve Isýtma 2 SAY 3152 Tesisat Teknolojisi(Isýtma ve Tesisat) Doðalgaz, Isýtma ve Sýhhi Tesisat Teknolojisi 2 SAY 3654 Tesisat Teknolojisi(Isýtma ve Sýhhi Ýklimlendirme-Soðutma 2 SAY Tesisat) Tesisat Teknolojisi 2 SAY Enerji Öðretmenliði 4 SAY Tesisat Öðretmenliði 4 SAY 2651 Tesisler (Demiryolu) Kontrol Sistemleri Teknolojisi 2 SAY Elektrik 2 SAY Elektronik 2 SAY Endüstriyel Elektronik 2 SAY 2666 Tesviye Metalurji Malzeme 2 SAY Endüstriyel Tasarým 2 EA Talaþlý Üretim Öðretmenliði 4 SAY 2672 Týp Elektroniði Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 SAY Saðlýk Teknolojisi Y.O. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 4 SAY 2687 Týp Sekreterliði Büro Yönetimi ve Sekreterlik 2 SÖZ

18 TABLO-6 nýn Devamý Aþaðýdaki alan/kol/bölümlerden mezun olan adaylar, alan/kol/bölümleri karþýsýndaki yükseköðretim programlarýna yerleþtirilirken, 1999-Y- puanlarý, Diþ Teknik Sekreterliði 2 SÖZ Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 SÖZ Týbbi Mümessillik ve Pazarlama 2 EA Büro Yönetimi 2 SÖZ Büro Yönetimi Öðretmenliði 4 SÖZ 3538 Týbbi Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik 2 SÖZ Diþ Teknik Sekreterliði 2 SÖZ Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 SÖZ Týbbi Mümessillik ve Pazarlama 2 EA Saðlýk Yüksekokulu Saðlýk Memurluðu 4 SAY 2693 Ticaret Dýþ Ticaret 2 EA Ýthalat-Ýhracat 2 EA Maðaza Ýþletmeciliði 2 EA Pazarlama 2 SÖZ Piyasa Araþtýrmalarý ve Pazarlama 2 EA Reklamcýlýk Yönetimi 2 EA Satýþ Yönetimi 2 SÖZ Ticaret ve Yönetim 2 EA Uluslararasý Taþýmacýlýk Yönetimi 2 EA Uluslararasý Ticaret Yönetimi 2 EA Perakende Satýþ ve Maðaza Yönetimi 2 EA Bankacýlýk ve Sigortacýlýk Y.O. Sermaye Piyasasý 4 EA 2707 Tipo Baský/Tipo Baský Serigrafi Fotoðrafçýlýk 2 SÖZ Matbaacýlýk 2 EA 3366 Trikotaj Moda-Konfeksiyon 2 SÖZ Hazýr Giyim 2 EA Konfeksiyon(Hazýr Giyim) 2 EA Örme 2 EA Trikotaj Öðretmenliði 4 SÖZ Hazýr Giyim Öðretmenliði 4 SÖZ 2713 Turizm Turizm Rehberliði 2 SÖZ Turizm ve Otelcilik 2 SÖZ Turizm Ýþletmeciliði 2 EA Turizm Yönetimi 2 EA Konaklama Ýþletmeciliði Öðretmenliði 4 EA Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði Öðretmenliði 4 EA Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O. 4 EA Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O. Konaklama Ýþletmeciliði 4 EA Seyahat Ýþletmeciliði 4 EA Turist Rehberliði 4 DÝL Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik 4 EA 4 EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði 4 EA Turizm Ýþletmeciliði 4 EA 3482 Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri Mutfak Yönetimi 2 SÖZ Yiyecek Ýçecek Ýþletmeciliði 2 EA Aile Ekonomisi ve Beslenme Öðretmenliði 4 SÖZ Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O. Konaklama Ýþletmeciliði 4 EA Seyahat Ýþletmeciliði 4 EA Turizm Ýþletmeciliði 4 EA 2927 Uçak Bakýmý ve Elektroniði/ Deniz Elektroniði 2 SAY Uçak Bakýmý Teknisyenliði Elektronik 2 SAY ve Elektroniði Endüstriyel Elektronik 2 SAY Haberleþme 2 SAY Haberleþme Teknolojisi 2 SAY Kontrol Sistemleri Teknolojisi 2 SAY Radyo-Televizyon Tekniði 2 SAY Telekomünikasyon 2 SAY 96 Uçak Elektroniði 2 SAY Elektronik Öðretmenliði 4 SAY Elektronik ve Haberleþme Öðretmenliði 4 SAY Sivil Havacýlýk Y.O. Havacýlýk Elektrik ve Elektroniði 4 SAY 3669 Uçak Bakým Teknisyenliði Uçak Gövdesi 2 SAY ve Gövde Motor Uçak Motoru 2 SAY 2728 Uçak Motorlarý Otomotiv 2 SAY 2734 Uçak Motorlarý Bakým ve Onarým Otomotiv Öðretmenliði 4 SAY Sivil Havacýlýk Y.O. Uçak Gövde Bakým 4 SAY Uçak Motor Bakým 4 SAY 2749 Uygulamalý Resim Duvar Süsleme Sanatlarý 2 SÖZ (Kýz Meslek Lisesi) Fotoðrafçýlýk 2 SÖZ Matbaacýlýk 2 EA 2755 Veteriner Saðlýk Teknisyenliði Hayvan Yetiþtiriciliði ve Saðlýðý 2 SAY Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme 2 SAY 2797 Yapý Ressamlýðý Yapý Ressamlýðý 2 SAY Yapý Ressamlýðý Öðretmenliði 4 SAY 2776 Yapý/Yapýcýlýk/Yapý (Kâgir-Ahþap) Ýnþaat 2 SAY Yapý Öðretmenliði 4 SAY 2802 Yol (Demiryolu) Ulaþtýrma 2 SAY 2817 Yönetim ve Ticaret Sekreterliði Büro Yönetimi ve Sekreterlik 2 SÖZ Diþ Teknik Sekreterliði 2 SÖZ Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 SÖZ Büro Yönetimi 2 SÖZ Büro Yönetimi Öðretmenliði 4 SÖZ Turizmde Büro Yönetimi 4 EA 2823 Ziraat Antep Fýstýðý Tarýmý ve Teknojisi 2 SAY Bahçe Ziraatý 2 SAY Gýda Teknolojisi 2 SAY Hasat Sonrasý Teknoljisi 2 SAY Pancar Yetiþtiriciliði ve Þeker Teknolojisi2 SAY Seracýlýk 2 SAY Seracýlýk ve Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði 2 SAY Tarýmsal Laboratuvar 2 SAY Tarla Bitkileri 2 SAY Týbbi ve Aromatik Bitkiler 2 SAY Tohumculuk 2 SAY Tütün Yetiþtiriciliði ve Ýþlemeciliði 2 SAY Arýcýlýk 2 EA Baðcýlýk 2 EA Besicilik 2 EA Çay Eksperliði 2 EA Endüstri Bitkileri Yetiþtirme ve Deðerlendirme 2 EA Fýndýk Eksperliði 2 EA Fidan ve Fidecilik 2 EA Fidan Yetiþtirme 2 EA Sebze Üretimi 2 EA Süt ve Ürünleri 2 EA Mantarcýlýk 2 EA Ýpek Böcekçiliði 2 EA Tarýmsal Sulama Yönetimi 2 SAY Tavukçuluk 2 EA Kanatlý Hayvan Yetiþtiriciliði 2 EA Tütün Eksperliði Y.O. 4 SAY Teknik Liseler, Endüstriyel Teknoloji Öðretmenliði 4 EA Endüstri Meslek Liseleri, Kýz Meslek Liseleri, Ticaret Meslek Liseleri ile Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin Tüm leri

19 TABLO-6 nýn Devamý Aþaðýdaki alan/kol/bölümlerden mezun olan adaylar, alan/kol/bölümleri karþýsýndaki yükseköðretim programlarýna yerleþtirilirken, 1999-Y- puanlarý, Ticaret Meslek Liseleri ile Ýþletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi 2 EA Otelcilik ve Turizm M. Liselerinin Maðaza Ýþletmeciliði 2 EA Tüm leri Perakende Satýþ ve Maðaza Yönetimi 2 EA Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði 2 EA Ýþletme Öðretmenliði 4 EA Sivil Havacýlýk Yüksekokulu Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði 4 EA... 97

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

TABLO-6. TABLO-6 nýn Devamý ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI *

TABLO-6. TABLO-6 nýn Devamý ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * TABLO-6 TABLO-6 nýn Devamý ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Yapan

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI Aþaðýdaki tablo üç sütundan oluþmuþtur. Birinci Tercih sütun Yapýlabilecek önlisans mezuniyet Lisans alan kodlarýný, ikinci sütun önlisans mezuniyet Tercih alanlarýný, Yapýlabilecek üçüncü sütun Lisans

Detaylı

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 165.105 10101 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY 183.716 10102 1013043 Fen Bilgisi Öðr.

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Mesleki ve ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Mesleki ve ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3C Tablo 3C Mesleki ve ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim Önlisans Programlarý 1018-A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen) 1107-Bankacýlýk

Detaylı

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI 114114 1015 Acil Bakým Teknikerliði Hemþirelik 5795 Acil Yardým Teknikerliði 5904 Adli Týp Teknikerliði 1022 Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði 5198 Ameliyathane Teknikerliði 1068 Anestezi 4972 Anestezi

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Adana Saðlýk Hizmetleri 2035442 Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði 36 36 SAY-1 2002,2,D,84 81.625 89.347 2035459 Ambulans ve Acil

Detaylı

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Tablo 6C Tablo (Devam) 6C Mesleki Mesleki ve Teknik ve Teknik Ortaöðretim Ortaöðretim Kurumu Kurumu Mezunlarýnýn Mezunlarýnýn Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim

Detaylı

TABLO-2. ÖNLÝSANS DÝPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI

TABLO-2. ÖNLÝSANS DÝPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI Aþaðýdaki tablo üç sütundan oluþmuþtur. Birinci sütun önlisans mezuniyet alan programýnýn kodu, ikinci sütun bu programýn adýný, üçüncü sütun ise mezuniyet alan kodunu göstermektedir. Bu tablodan mezun

Detaylı

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 333.488 1011053 Okul Öncesi Öðretmenliði EA 1011106 Biyoloji (Ýngilizce) SAY 356.354

Detaylı

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Önlisans Programlarý

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Önlisans Programlarý Tablo Tablo 6C 6C Mesleki Mesleki ve Teknik ve Teknik Ortaöðretim Ortaöðretim Kurumu Kurumu Mezunlarýnýn Mezunlarýnýn Sýnavsýz 1018-A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen) 1107-Bankacýlýk 3868-Bilgisayarlý Muhasebe

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Önlisans Programlarý

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Önlisans Programlarý Tablo Tablo 6C 6C Mesleki Mesleki ve Teknik ve Teknik Ortaöðretim Ortaöðretim Kurumu Kurumu Mezunlarýnýn Mezunlarýnýn Sýnavsýz 1018-A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen) 1107-Bankacýlýk 3868-Bilgisayarlý Muhasebe

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

Ayakkabý Tasarýmý --------------------------------------------------------------------------------- Ýktisat-Ýþletme Baðcýlýk

Ayakkabý Tasarýmý --------------------------------------------------------------------------------- Ýktisat-Ýþletme Baðcýlýk TABLO-4. MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE HAZIRLIK PROGRAMINA KATILMADAN ÜÇÜNCÜ SINIFA KAYIT YAPTIRABÝLECEKLERÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI *

Detaylı

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI *

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise,

Detaylı

Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn aþaðýda belirtilen (renkli) alanlarýndan mezun olanlar altlarýnda

Detaylı

2013 YGS-LYS larý Üniversite Adý - Bölüm Adý - Türü ABANT ÝZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Diþ Hekimliði Fakültesi (MF-3) 47 448,934 17.600 Bilgisayar ve Öðretim Tek. Öðr. (YGS-1) 52 298,213 248.000 Fen Bilgisi

Detaylı

Bu tablo adaylara bilgi amaçlı verilmiştir. Adaylar tercihlerini yaparken bu tablo yerine, tercih aşamasında yayımlanan tabloyu kullanmalıdır.

Bu tablo adaylara bilgi amaçlı verilmiştir. Adaylar tercihlerini yaparken bu tablo yerine, tercih aşamasında yayımlanan tabloyu kullanmalıdır. TABLO-4. MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE HAZIRLIK PROGRAMINA KATILMADAN ÜÇÜNCÜ SINIFA KAYIT YAPTIRABÝLECEKLERÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI *

Detaylı

Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý (*) (*)

Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý (*) (*) Tablo Tablo 5 (Devam) 5 Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý (*) (*) Adaylara yardýmcý olmak üzere 2006-2007 ders yýlýnda Özel Yetenek Sýnavý sonuçlarýna göre öðrenci

Detaylı

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği *

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * 2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (, YGS-1) Aktüerya * (, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * (, YGS-2) Metal Öğretmenliği * (, YGS-2) Su Ürünleri Mühendisliği

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi,

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği *

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * (TM-2, YGS-6) 3 Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 4 Aile

Detaylı

Ameliyathane Hizmetleri 1106 Anestezi Turizm

Ameliyathane Hizmetleri 1106 Anestezi Turizm 1101 8342 9132 3204 8585 3205 4202 1105 9178 4205 Ameliyathane Hizmetleri 1106 Anestezi 9077 3243 8215 9116 3337 3338 6339 Turizm ve Otelcilik 3340 8587 5114 7161 7162 1102 Hukuk 3209 5301 3101 3276 6277

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 75 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

KADRO VE SÖZLEÞMELÝ POZÝSYONLAR ÝÇÝN ARANAN NÝTELÝKLER VE BU NÝTELÝKLERÝN KODLARI

KADRO VE SÖZLEÞMELÝ POZÝSYONLAR ÝÇÝN ARANAN NÝTELÝKLER VE BU NÝTELÝKLERÝN KODLARI 1101 Cinsiyeti erkek olmak. 1103 Cinsiyeti kadýn olmak. 1211 Sýnav tarihi itibarýyla ( 30 ) yaþýndan gün almamýþ olmak. 1213 Sýnav tarihi itibarýyla ( 31 ) yaþýndan gün almamýþ olmak. 1215 Sýnav tarihi

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ (ADANA) Adana Meslek Yüksekokulu 1135422 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 121 121 SAY 2004,2,D,84 90.405 100.000 1135598 Bilgisayar Teknolojisi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS NIN 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS Aktüerya Bilimleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Bilgisayar Bilimleri Finans Matematiği İlköğretim Matematik

Detaylı

TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Adalet Meslek Lisesi mezunu Bk. 2. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 63 2008 2008 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

TABLO-1, TABLO-2 VE TABLO-3 TE YER ALAN KADRO VE POZÝSYONLAR ÝÇÝN ARANAN NÝTELÝKLER VE BU NÝTELÝKLERÝN KODLARI

TABLO-1, TABLO-2 VE TABLO-3 TE YER ALAN KADRO VE POZÝSYONLAR ÝÇÝN ARANAN NÝTELÝKLER VE BU NÝTELÝKLERÝN KODLARI 1101 Cinsiyeti erkek olmak. 1103 Cinsiyeti kadýn olmak. 1201 Sýnav tarihi itibarýyla ( 25 ) yaþýndan gün almamýþ olmak. 1205 Sýnav tarihi itibarýyla ( 27 ) yaþýndan gün almamýþ olmak. 1209 Sýnav tarihi

Detaylı

2015-ÖSYS Lisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri)

2015-ÖSYS Lisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri) Acil Yardım ve Afet Yönetimi 99,71 Adli Bilişim Mühendisliği 100,00 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 21,77 Aile ve Tüketici Bilimleri 100,00 Aktüerya 83,65 Aktüerya Bilimleri 98,65 Aktüerya ve Risk Yönetimi

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 Dünya Dinleri 4 TS-1 Gazetecilik 4 TS-1 Görsel İletişim Tasarımı

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Üretim ve

Detaylı

Besin Teknolojisi-Besin Teknolojisi Gıda Yiyecek-İçecek Kontrol ve Analizleri İşletmeciliği

Besin Teknolojisi-Besin Teknolojisi Gıda Yiyecek-İçecek Kontrol ve Analizleri İşletmeciliği 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Lise Alan Adı Okul puanı

Detaylı

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları 4951-Acil Sağlık Hizmetleri 3523-Acil Tıp Teknisyenliği 3523-İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Yüksekokul) Sağlık Kurumları

Detaylı

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları 4951-Acil Sağlık Hizmetleri 3523-Acil Tıp Teknisyenliği 3523-İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği 1589-Beslenme ve Ev Yönetimi 1589-Ev Yönetimi 1589-Ev Yönetimi ve Beslenme Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)

Detaylı

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler Puan Türleri MF-1 MF-2 MF-3 PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler 1. Matematik (%16) 2. Türkçe (%11) 3. Fen Bilimleri (%8) 4. Sosyal Bilimler (%5) YGS LYS (LYS-1 ve LYS-2) 1. Fen Bilimleri

Detaylı

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik SAY 166.365 10101 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 183.585 10102 1013043 Fen Bilgisi Öğr.

Detaylı

Ankara Üniversitesi Taban Puanları

Ankara Üniversitesi Taban Puanları 0-0 Üniversitesi Taban Puanları 0-0 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları YILLIK BÖLÜMLER Üniversite Puan Küçük

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 2007 2007 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON.

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 501,71474 111 MF-3 517,91975 92 MF-3 538.863 86 MF-3 541.674

Detaylı

KON. Program Adı KON. KON.

KON. Program Adı KON. KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN KON. KON. KON. KON. KON. Program Adı TÜRÜ KÜÇÜK

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL 2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL PUAN TÜRÜ SAY 1 TOPLAM : 23 SÖZ 1 EA 1 ALAN İÇİ OLARAK SEÇEBİLECEĞİNİZ LER Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aktüerya Beslenme ve Diyetetik Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 37 MF-3 37 MF-3 31 MF-3 29 MF-3 28 SAY-2 28 SAY-2 28 SAY-2 23

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi EK-1 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 111

Detaylı

MEB'ce Desteklenecek Öðrenci Sayýsý. Yüzdelik Dilimi. ve Açýklamalar. Puan Türü ve. Özel Koþullar. Programýn Kodu. Programýn Kodu

MEB'ce Desteklenecek Öðrenci Sayýsý. Yüzdelik Dilimi. ve Açýklamalar. Puan Türü ve. Özel Koþullar. Programýn Kodu. Programýn Kodu 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Puan Türü Ek Kont. Yerl. Sayısı Min Puan Puan Min 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 6 4 309,09103 335,72217 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LYS, 5 AYRI OTURUMDA GERÇEKLEŞTİRİLİR. İLGİLİ YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN, LYS NİN % 60 I, YGS NİN İSE 40 I KULLANILIR. OTURUMLA İLGİLİ AYRINTILAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

Detaylı

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423 GEL KONTJAN KONTJANI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 41 41 MF-3 473,36322 15.400 477,21672 460,05368 460,05368 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON.

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı ÖSYM Kodu Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 369 MF-3 501,71474

Detaylı

2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE)

2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) 2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) Programın Adı Toplam Kontenjan Toplam Yerleşen Boş Kontenjan Acil Yardım ve Afet Yönetimi 52 52 0 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği 155

Detaylı

PROGRAMLARIMIZA SINAVSIZ GEÇİŞ İMKANI VEREN LİSE BÖLÜMLERİ PUAN TÜRLERİ PROGRAMLAR MEZUN OLUNAN LİSELER

PROGRAMLARIMIZA SINAVSIZ GEÇİŞ İMKANI VEREN LİSE BÖLÜMLERİ PUAN TÜRLERİ PROGRAMLAR MEZUN OLUNAN LİSELER SIRA NO PROGRAMLARIMIZA SINAVSIZ GEÇİŞ İMKANI VEREN LİSE BÖLÜMLERİ PUAN TÜRLERİ PROGRAMLAR MEZUN OLUNAN LİSELER Bilgi işlem Bilgisayar Bilgisayar Donanım 1 YGS1 Bilgisayar Programcılığı 2 YGS 4 Çocuk Gelişimi

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmenliği İngilizce Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği İngilizce Öğretmenliği İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 KON. KON. KON. KON. KON. KON. KON. KON. KON. 105610016

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 MF-3 501,71474 MF-3 517,91975 MF-3 538.863 MF-3 541.674

Detaylı

TABLO-3B MEZUN OLUNAN ORTAÖĞRETİM ALANLARI

TABLO-3B MEZUN OLUNAN ORTAÖĞRETİM ALANLARI 3523 ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ 1024 ADALET 1018 A-GRUBU (TİCARET LİSESİ FEN) 1039 AĞAÇ İŞLERİ 3544 AĞIRLAMA VE GIDA TEKNOLOJİSİ 3681 AHŞAP YAT İNŞA 3681 AHŞAP YAT İNŞAA 1045 ALT YAPI 1045 ALT YAPI (İNŞAAT)

Detaylı

A YÖP Ç I K L A M A Puan Küçük Yerleþtirme Kayýt Bu Kodu tablodaki Program meslek Adý yüksekokullarý ile açýköðretim önlisans Türü programlarýna, Puan Öncelikleri öncelikle Kodu ilgili mesleki ve teknik

Detaylı

2016 Yılı Program Öğretim Türü Kontenjan Akademik Birim Devlet Konservatuvarı Keman Normal Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal

2016 Yılı Program Öğretim Türü Kontenjan Akademik Birim Devlet Konservatuvarı Keman Normal Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal Devlet Konservatuvarı Keman Normal 16 0 16 - Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal 5 0 5 - Devlet Konservatuvarı Viyolonsel Normal 10 0 10 - Devlet Konservatuvarı Viyola Normal 5 1 4 20,00 Devlet Konservatuvarı

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARININ 2016 KONTENJANLARININ ÜNİVERSİTE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

LİSANS PROGRAMLARININ 2016 KONTENJANLARININ ÜNİVERSİTE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI MF-3 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 250 20 55-325 105 YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) 190 - - - 190 330 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği 75 - - - 75 56 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği (MTOK) 10 - -

Detaylı

2017 Yılı Birim Öğretim Türü Kontenjan Akademik Birim Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal Öğretim Devlet Konservatuvarı Piyano Normal

2017 Yılı Birim Öğretim Türü Kontenjan Akademik Birim Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal Öğretim Devlet Konservatuvarı Piyano Normal Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal Öğretim 5 0 5 - Devlet Konservatuvarı Piyano Normal Öğretim 10 0 10 - Devlet Konservatuvarı Viyola Normal Öğretim 5 0 5 - Devlet Konservatuvarı Viyolonsel Normal

Detaylı

2015 ÖSYS'DE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN LİSANS PROGRAMLARINA AİT DOLULUK VE SIRALAMA BİLGİLERİ

2015 ÖSYS'DE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN LİSANS PROGRAMLARINA AİT DOLULUK VE SIRALAMA BİLGİLERİ YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) 7 342 342 100,0% 247.000 177.000 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği 2 58 58 100,0% 163.000 128.000 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği (MTOK) 2 26 26 100,0% 207.000 191.000

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

Kayıt Yaptıran Yılı Akademik Birim. Boş. Doluluk Oranı. Kontenjan

Kayıt Yaptıran Yılı Akademik Birim. Boş. Doluluk Oranı. Kontenjan Devlet Konservatuvarı Piyano 5 0 5 - Devlet Konservatuvarı Viyola 3 0 3 - Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 41 12 29 29,27 Devlet Konservatuvarı Keman 6 2 4 33,33 Fen Fakültesi Biyoteknoloji (İngilizce)

Detaylı

Ebelik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Ebelik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri ÖSS TERCİHİ VE KATSAYI Bekir Özer > ozerbekir@gmail.com İngiliz sistemi, YÖK önerisi, Millî Eğitim Bakanlığının çalışmaları derken sık sık değişen ve bütün dengeleri bir anda altüst eden ÖSS de, alan-içi,

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI 6001 ADALET 1 Adalet Özel Güvenlik ve Koruma Sosyal Güvenlik Eser Koruma 6002 Mimari Dekoratif Sanatlar Mimari Restorasyon Mobilya ve Dekorasyon 7 Endüstriyel Tavukçuluk Et ve Ürünleri 6003 Sosyal Hizmetler

Detaylı

Fakülte/ Yüksekokul. Bölümler. Ekonometri Ekonometri (İ.Ö.) Ekonomi ve Finans

Fakülte/ Yüksekokul. Bölümler. Ekonometri Ekonometri (İ.Ö.) Ekonomi ve Finans HEMŞİRELİK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ Fakülte/ Yüksekokul Bölümler Yeni kayıt olan Mezun Olan Öğrenci Sayısı öğrenci sayısı 2014-2015 2015-2016

Detaylı

TABLO-3A. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz.

TABLO-3A. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz. Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olanlarýn kendi Adý alanlarýnda sýnavsýz olarak yerleþtirilebilecekleri 2 (iki) yýllýk yükseköðretim önlisans programlarý Mesleki ve Teknik

Detaylı

2018-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI LİSANS PROGRAMLARI-PUAN TÜRLERİ TABLOSU

2018-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI LİSANS PROGRAMLARI-PUAN TÜRLERİ TABLOSU Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Adli Bilimler Adli Bilişim Mühendisliği Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Aile ve Tüketici Bilimleri Aktüerya (Fakülte)

Detaylı

[Belge başlığını yazın]

[Belge başlığını yazın] TS-1 TS PUANLI LİSANS PROGRAMLARI Animasyon Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basım Yayın ve Redakte Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Film Tasarım ve Yazarlık

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI NORM KADRO PLANLAMASI

EGE ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI NORM KADRO PLANLAMASI BİRGİVİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Fakülte Bazında 8 16 ECZACILIK FAKÜLTESİ Fakülte Bazında 13 26 SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ Fakülte Bazında 7 14 TIP FAKÜLTESİ Fakülte Bazında 43 86 HEMŞİRELİK

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Adý Sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýldýktan sonra Tablo-3A'daki boþ kalan kontenjanlara lise

Detaylı

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri

Detaylı

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları YGS-1 Beton Teknolojisi 45 45 ---- YGS-1 Kaynak Teknolojisi (İÖ) 40 40 ---- YGS-1 Tekstil ve Halı Makineleri 15 15 ----

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARINDA GEÇEN YILA GÖRE KONTENJAN DEĞİŞİMLERİ

LİSANS PROGRAMLARINDA GEÇEN YILA GÖRE KONTENJAN DEĞİŞİMLERİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi - 40 70-110 - 30 75-105 -4,5% Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) 384 - - - 384 342 - - - 342-10,9% Adli Bilişim Mühendisliği 58 - - - 58 58 - - - 58 0,0% Ağaç İşleri Endüstri

Detaylı

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; - Minimum (taban) puan: Programa en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: Programa en yüksek puanla yerleşen öğrencinin

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 ÖSYS' DE ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINATERCİH ETME DURUMU Program Adı Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Tercih Sayısı Doluluk Durumu Amerikan Kültürü ve

Detaylı

2007 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSSP10 PUANI HESAPLANAN ADAYLARIN ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI

2007 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSSP10 PUANI HESAPLANAN ADAYLARIN ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI KPSSP10 PUANI HESAPLANAN LARIN LARINA GÖRE DAĞILIMI 5101 AİLE BİLİMLERİ VE TÜKETİCİ ÖĞRETMENLİĞİ 38 3102 AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ 693 8120 AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 83 3103

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI ( itibariyle)

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI ( itibariyle) 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI (31.10.2017 itibariyle) GENEL I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM TOPLAM AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ E K T E K T TOPLAM Ekonometri 55 65 120 49 35 84 204 Ekonomi ve Finans 194

Detaylı

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI SIRA NO. 1 Adalet. 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri. 3 Almanca. 4 Arapça. 5 Bahçecilik. 6 Bilişim Teknolojileri

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI SIRA NO. 1 Adalet. 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri. 3 Almanca. 4 Arapça. 5 Bahçecilik. 6 Bilişim Teknolojileri SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI 1 Adalet 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri 3 Almanca 4 Arapça 5 Bahçecilik 6 Bilişim Teknolojileri 7 Biyoloji 8 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 9 Coğrafya 10 Çince

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun 2003 Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk Sekreterliği Dalından mezun 6001 * ADALET ALANI VE DALLARI

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (2015 EKPSS/KURA TERCİH KILAVUZU)

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (2015 EKPSS/KURA TERCİH KILAVUZU) 2003 2003 Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk Sekreterliği Dalından mezun Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk

Detaylı

TABLO-4A. MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ORTAÖĞRETİM ALANLARI

TABLO-4A. MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ORTAÖĞRETİM ALANLARI 3523 ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ / İLK YARDIM VE ACİL BAKIM TEKNİSYENLİĞİ 1024 ADALET 1018 A-GRUBU (TİCARET LİSESİ FEN) 1039 AĞAÇ İŞLERİ 3544 AĞIRLAMA VE GIDA TEKNOLOJİSİ 4134 AHŞAP TEKNOLOJİSİ 3681 AHŞAP YAT

Detaylı

EKPSS ARAŞTIRMASI. 2015-1 ve 2014 Yıllarında ÖSYM Tarafından Yapılan Engelli Atamaların Araştırması ARALIK 2015

EKPSS ARAŞTIRMASI. 2015-1 ve 2014 Yıllarında ÖSYM Tarafından Yapılan Engelli Atamaların Araştırması ARALIK 2015 ARALIK 2015 ARAŞTIRMASI 2015-1 ve 2014 Yıllarında ÖSYM Tarafından Yapılan Engelli Atamaların Araştırması (Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans Alan/Bölüm ve Programlara Göre Toplam Kadro Sayıları / Atama Sayıları

Detaylı