DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠNĠN SEÇĠMĠ, KABULÜ, DEĞERLENDĠRĠLMESĠ, DESTEKLENMESĠ VE ĠZLENMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠNĠN SEÇĠMĠ, KABULÜ, DEĞERLENDĠRĠLMESĠ, DESTEKLENMESĠ VE ĠZLENMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE"

Transkript

1 DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠNĠN SEÇĠMĠ, KABULÜ, DEĞERLENDĠRĠLMESĠ, DESTEKLENMESĠ VE ĠZLENMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE Dayanak, Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı Kanunla değişik 58.maddesi ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış olan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık, ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yönetilen, Bilimsel Araştırma projeleri tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili usul ve esasları düzenler. Tanımlar Madde 2 Bu yönergede geçen deyimlerden; Yönetmelik: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun, 4684 sayılı Kanunla değişik 58 inci maddesine dayanılarak düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik i, Yükseköğretim Kurumu: Dokuz Eylül Üniversitesi ni, Yükseköğretim Kurumu Yönetim Kurulu: Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Kurulu nu, Komisyon: Bilimsel araştırma projelerinin kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve üst yönetimin bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütmek amacıyla oluşturulan Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu nu, Alt Komisyonlar: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu nca kendisine yardımcı olmak üzere gerektiğinde kurulan komisyonu, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP): Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslar arası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma alt yapısını geliştirme projelerini, Proje Yöneticisi: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından, yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık, ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğu taşıyan, ortak araştırmalarda birinci isim olarak yer alan kişiyi, Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yöneticisi tarafından proje ekibinde yer verilen; öğretim elemanları, proje konusu ile ilgili lisans, yüksek lisans,

2 doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlik veya diğer lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrenciler ile eğitimlerini tamamlamış ve uzmanlığı nedeniyle projede görev verilen kişileri, Ortak Araştırmacı: Ortaklaşa yürütülen bir projede proje yöneticisi tarafından proje ekibinde gösterilen kurum ya da kişileri, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu nun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması, özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve yükseköğretim kurumu araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, yükseköğretim kurumu araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve üst yönetimin araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütmekle sorumlu birimi, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Koordinatörü: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi nin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu üst yönetici tarafından belirlenen ve üst yöneticiye karşı sorumlu kişiyi, Dokuz Eylül Üniversitesi BAP Otomasyonu: Bilimsel Araştırma projeleri tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin işlemlerin gerçekleştiği yazılımı, ifade eder. Bilimsel AraĢtırma Projelerine ĠliĢkin Destek Tutarlarının Dağılımı ve Kullanımı Madde 3- Bilimsel Araştırma Projelerine ilişkin destek tutarları; eğitim bilimleri, fen ve mühendislik bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarındaki araştırmalarda bireysel (münferit), tıpta uzmanlık, doktora ve yüksek lisans çalışmalarında kullanılır. Madde 4- Bilimsel araştırma projeleri giderleri, Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller e göre gerçekleştirilir. Bilimsel AraĢtırma Projelerinin Hazırlanma Esasları Madde 5- Projeler yönetmeliğin 7. maddesinde bulunan ilkelere uygun olmalıdır (Değişik ) Projeler Dokuz Eylül Üniversitesi BAP Otomasyonu proje başvuru ekranı kullanılarak hazırlanmalıdır. Doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış bulunan öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve uzman kadrolarındaki akademik personel ile doçentlik akademik unvanını almış ancak farklı kadrolarda bulunan akademik personel proje teklifinde bulunabilir. Ayrıca, yabancı uyruklu öğretim üyeleri ve Bilim Teknoloji İnovasyon Üst Kurulu nca belirtilen öncelikli temalarda ileri araştırma faaliyetlerinde bulunmak amacıyla görevlendirilmiş araştırmacılar proje teklifinde bulunabilirler.

3 5.2- En çok üç yıllık olarak önerilebilecek projeler, ilgili fakülte, enstitü, yüksekokul, merkez yönetim kurullarında incelenip, istenen demirbaş niteliğindeki dayanıklı taşınırların proje yöneticisinin kadrosunun bulunduğu birimin envanterinde olup olmadığı da dikkate alınarak değerlendirildikten sonra, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu nda değerlendirilmek üzere Rektörlüğe sunulur. Bilimsel AraĢtırma Projelerinin Seçiminde Göz Önünde Bulundurulacak Ġlke Ve Esaslar Madde 6- Projeler Yönetmeliğin 7. Maddesinde belirtilen amaca uygun olmalıdır. 6.1 Uluslararası alanda tanınmış ve kabul edilmiş dergilerde yayımlanmış konu ile ilgili orijinal araştırmaları olan araştırıcıların projelerine öncelik verilir. 6.2 Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar tarafından maddi olarak desteklenen tercihen bir ürün ya da hizmet zincirinin halkalarına yönelik projelere öncelik verilir. 6.3 Yabancı ülkelerde daha önce yapılmış ancak Türkiye de ilk kez uygulanacak olan araştırma projeleri de değerlendirmeye alınır. Bu konuda ulusal/uluslararası yayın yapılmış ise bu da belirtilir. 6.4 Daha önce tamamlamış olduğu araştırma projelerinden Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları nda yer alan bilimsel endeksler kapsamındaki dergilerde / toplantılarda makale yayımlamış / bildiri sunmuş / yüksek lisans ve/veya doktora tezi üretilmiş olan proje yöneticilerinin projelerine öncelik verilir. Madde 7- Proje yöneticisinin desteklenmiş bulunan ve süresi sona ermesine rağmen kapatılmamış projesi var ise ve/veya süresi devam eden projelerine ilişkin gelişme raporları eksik ise yeni proje teklifi değerlendirmeye alınmaz. Her proje yöneticisi en fazla 3 proje yürütebilir. Madde 8- Yönetmelik çerçevesinde gerekli koşulları sağlayan ve Komisyon tarafından uygun görülen projeler, Rektör onayına sunulur; onaylanan projeler, değerlendirmede yer alan esaslara göre yürütülür ve sonuçlandırılır. Bu işlemler, Dokuz Eylül Üniversitesi BAP Otomasyonu üzerinde sürdürülür. (Ek ) Komisyon en az ayda 1 kez toplanır. AraĢtırma Projelerinin Tamamlanma Süresi Madde 9- Projelerin Komisyon tarafından onaylanan çalışma takvimine ve bütçe planına uygun olarak yürütülmesi esastır. Ancak, gerekli hallerde proje yöneticisinin talebi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu nun kararı ile projeler için ek süre veya ek kaynak verilebilir. Araştırma projeleri ek süreler dahil en çok 36 ay içerisinde tamamlanır. Ancak, tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen uzatmalar kapsamında en çok iki yarıyıl uzatılabilir. (Ek ) 12 ay olarak kabul edilen projelerin de ek süreleri toplamı en fazla 12 ay olabilir. Ek süre almış olup olmamasına bakılmaksızın; proje yöneticisinin ve/veya proje çalışanlarının geçerli nedenlerle proje sürecinin aksamasına neden olan durumları, Komisyona dayanakları

4 ile bildirilmesi halinde, yasal dayanaklar dikkate alınarak proje sürecine ara verilebilir. Projeye ara verme süresi, proje sürecinden sayılmaz. Projeler için sağlanabilecek ek kaynak proje bütçesinin yüzde 50 sini aşamaz. Projelerin Ġzlenmesi Madde 10- Projelerin izlenmesinde aşağıda belirtilen usul ve esaslar uygulanır: a) Projenin başladığı tarihten itibaren 6 ayda bir olmak üzere proje yöneticileri, Komisyona sunulmak üzere yürüttükleri projeler hakkında geçmiş dönemdeki çalışmalarla ilgili bilgilerin yer aldığı gelişme raporlarını Dokuz Eylül Üniversitesi BAP Otomasyonu üzerinden hazırlar ve bu raporlar Dokuz Eylül Üniversitesi BAP Otomasyonu üzerinde Komisyon tarafından değerlendirilir. b) İzleme sonucunda öngörülen amaç ve çalışma programına uygun biçimde yürütülmediği anlaşılan projeler, Komisyonun uygun görüşü ve Rektör onayı ile iptal edilebilir. İptal kararı, Komisyon Başkanı kanalıyla proje yöneticileri ile araştırıcıların görevli oldukları birime bildirilir. İptal durumunda, proje için alınan araç ve gereçler ile kalan sarf malzemeleri proje yöneticisinin bağlı bulunduğu birimdeki taşınır kayıt yetkilisine teslim edilir. İptal edilen projelerde görev alan yöneticiye üç yıl araştırma projeleri ile ilgili yönetici olarak görev ya da destek verilmez. c) (Değişik ) Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları nda yer alan bilimsel endeksler kapsamındaki dergilerde, proje sonuç raporunun tesliminden sonraki 18 ay içerisinde yayın yapılmamış projelerde görev alan yöneticilere ilk seferinde bir yıl, ikinci seferinde iki yıl süresince araştırma projeleri ile ilgili yönetici olarak görev ya da destek verilmez. d) Elde olmayan ve zorunlu nedenlerle yürütülmeleri olanaksız hale gelen projeler, proje yöneticisinin başvurusuna istinaden, Komisyonun uygun görüşü ve Rektör onayı ile yürürlükten kaldırılabilir. Bu durumda, (b) maddesindeki proje desteği konusundaki kısıtlayıcı hükümler uygulanmaz ve sadece proje için alınan araç ve gereçler ile kalan sarf malzemeleri proje yöneticisinin bağlı bulunduğu birimdeki taşınır kayıt yetkilisine teslim edilir. e) Hayati tehlike arz eden sağlık problemleri veya vefat nedeniyle sonuçlandırılamayan projeler, ilgili bölüm tarafından projenin devredilmesine ilişkin bir talep gelmemesi durumunda Komisyonun uygun görüşü ve Rektör onayı ile resen kapatılır. Projelerin Sonuçlandırılması Madde 11- Projelerin sonuçlandırılması aşağıdaki esaslara göre yapılır: Sonuçlanan araştırma projesinin bilimsel ve teknik tüm yönlerini ve sonuçlarını kapsayan ve Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca tespit edilen formata uygun biçimde hazırlanan sonuç raporu ve sonuçlanan projeye ilişkin olarak Dokuz Eylül Üniversitesi BAP Otomasyonu üzerinde yer alan Türkçe ve İngilizce özetler, proje süresinin tamamlanmasını izleyen en çok iki ay içinde teslim edilir.

5 (Ek ) Sonuç raporu teslim edilmiş projeler, komisyon onayı ile kapatılır. Ancak, hakem görüşü ile kabul edilen projelerin kapatılma onayında da hakem görüşü istenir. Araştırma alt yapısını geliştirme projelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu nun onayı ile projenin tamamlanmış olduğuna karar verilir. Madde 12- Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen araştırma projeleri bu konuda yürürlükteki yönetmelik hükümlerine göre, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca izlenir. Projelerde doğabilecek aksaklıkların ve her türlü sorunun çözümü için en yetkili merci Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonudur. Genel Hükümler Madde 13- Proje kapsamında satın alınacak mal ve hizmetlerin projede yer alması esastır. Projeye ilişkin değişiklikler, proje yöneticisinin değişiklik talebine istinaden Komisyonun uygun görüşü ile gerçekleşebilir. Değişiklik talepleri, bütçe ödeneklerine ve proje karakterine uygun olarak değerlendirmeye alınabilir. Madde 14- Projelerin gerek BAP Koordinasyon Birimi nde gerçekleştirilen işlemlerin altyapısına ilişkin giderleri ve gerekse diğer ihtiyaçlardan doğan giderler BAP Özel Hesabı ndan karşılanır. Madde 15- Projelerden alınan dayanıklı taşınırlar, taşınır kaydını takiben ilgili birime devredilerek proje yöneticisine proje süresince zimmetlenir. Projeden sağlanan her türlü dayanıklı taşınırın korunmasından gerekli bakım ve onarımından proje süresince proje yöneticisi sorumludur. Proje sonuçlandıktan sonra proje için satın alınan dayanıklı taşınırlar, taşınır kayıtlarına uygun olarak o birimin eğitim, öğretim hizmetlerinde ve gerektiğinde yeni projelerde kullanılmak üzere birimin taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine teslim edilir. Teslim edilmeyen dayanıklı taşınırlar için teslim etmeyenler hakkında Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Madde 16- Proje yöneticisi, projeye ait tüm kayıt ve verileri projenin sonuçlandığı tarihten itibaren 10 (on) yıl süreyle saklamak zorundadır. Madde 17- Projeden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı, patenti ve bunlardan sağlanacak gelirler Dokuz Eylül Üniversitesi ne aittir. Madde 18 Ek süreleriyle birlikte süresi bir yıldan fazla olan projelere yönelik olarak, proje süresinin tamamlanmasına iki ay kala, proje yöneticisi yeni harcama talepleri ile projeye ilişkin değişiklik taleplerinde bulunamaz. Yürürlük Madde 19- Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu'nun tarih ve 399/13 sayılı kararı ile kabul edilen bu yönerge hükümleri tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bu yönergede yer almayan hususlarda yönergeye dayanak teşkil eden Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

6 Bu yönergenin mali hükümlerine ilişkin işlemlerde yılı merkezi yönetim bütçe kanunlarına dayanılarak düzenlenerek yürürlükte bulunan ilgili esas ve usuller uygulanır. Yürütme Madde 20- Bu yönerge hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür. Geçici Maddeler Geçici Madde 1- Bu yönergenin yürürlüğe girmesinden önce geçerli olan yönerge, usul ve esaslar, yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 2- Bu yönergenin yürürlüğe girmesinden önce kabul edilmiş projeler için, bu yönergede bulunmayan hükümlerde eski yönerge geçerlidir.