GEDĐZ GELENEKSEL KADIN CEPKENLERĐNĐN MOTĐF, DESEN VE KOMPOZĐSYON ÖZELLĐKLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEDĐZ GELENEKSEL KADIN CEPKENLERĐNĐN MOTĐF, DESEN VE KOMPOZĐSYON ÖZELLĐKLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ"

Transkript

1 MYO-ÖS Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu EKĐM 2010-DÜZCE GEDĐZ GELENEKSEL KADIN CEPKENLERĐNĐN MOTĐF, DESEN VE KOMPOZĐSYON ÖZELLĐKLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ Büşra UYSAL 1 Müzeyyen AYGÜN 1 F. Seçil KARAYEL 1 1 Gediz Meslek Yüksekokulu Dumlupınar Üniversitesi - KÜTAHYA muzeyyen_aygun@hotmail.com ÖZET Đlk çağlarda, doğa koşullarından korunmak amacı ile giyinen insanoğlu, gün geçtikçe becerilerini ve sanatını geliştirerek giyimi süslenme amacı ile de kullanmaya başlamıştır. El sanatlarımızdan olan kadın cepkenleri, ulusal kültürümüzü ve geleneklerimizi yansıtan değerlerimizdendir. Anadolu giysileri, motif ve desen özellikleriyle, sürekli değerlendirmeye açık, zengin bir moda ve tasarım kaynağı niteliğindedir. Anadolu nun binlerce yıllık tarihinden gelen, çeşitli uygarlıkların mirası ile kendi öz değerlerini birleşiminden oluşan giysilerimiz ve giyim kültürümüz giderek yok olmaktadır. Kütahya, Đç Ege bölgesinde, tarihi ve kültürel varlıkları ile yaşayan Anadolu şehridir. Germiyanoğullarına başkent, Osmanlı Đmparatorluğu na eyalet merkezi olan Kütahya, el sanatları konusunda köklü bir geçmişe sahiptir. Örme ve nakış sanatının ilk ustaları olan Firigler tarafından kurulan Gediz, Germiyanoğulları ve Friglerin kültürünün ve sanatının sentezidir. Çalışmanın amacı, Kütahya-Gediz ilçesi geleneksel kadın cepkenlerinin motif, desen ve kompozisyon özelliklerini inceleyerek giysileri gelecek nesillere aktarmaktır. Anahtar Kelimeler: Gediz Kadın Giyimi 1, Kültür 2, Modernizasyon 3. 1.GĐRĐŞ Giyim insanlar için önceleri dış etkenlerden korunma ihtiyacından doğmuş, sonraları ise geleneksel biçimde süregelmiştir.[1] Đlk çağlarda basit bir örtünme aracı olan giyim, tarihi evrimi içinde gelişerek insanların süslenme arzusunu yerine getiren bir sanat olmuştur. Giysilerde kullanılan renkler ve motifler çoğu zaman belirli duyguları ifade etmek için kullanılan işaretler olmuş ve bu, giysilerin sanatsal değerler kazanmasını sağlamıştır. Geçmişimizden süzülüp gelen maddi ve manevi değerlerimiz kültürümüzü oluşturmuştur. Kültürümüzün en güzel örnekleri olan Türk el sanatları, Türk folklorunu karakterize edebilmesi, geçmişinin çok eskilere dayanması, çeşitliliği ve sanat değeri taşıması nedenlerinden dolayı dünya el sanatları içersinde seçkin bir yere sahiptir. [2] 2. TEORĐK ÇALIŞMA 2.1 Gediz Yöresi, Cepkenin Tanımı ve Tarihçesi Kütahya ya 90 km uzaklıkta olan Gediz ilçesi milattan önce Firigyalılar tarafından kurulmuş ve adına Kadi denilmiştir.[3] Germiyanoğulları zamanında bir sancak olarak yönetilen Gediz, 1429 dan sonra kesin olarak Osmanlı ülkesine katılmıştır.[4] Gediz ilçesi tarihte iki defa düşman işgaline maruz kalmış, Kurtuluş Savaşında milli mücadeleye sahne olmuştur. 1

2 Cumhuriyetin getirdiği yeniliklere kolayca uyum sağlayan Gediz halkı geçmişlerinin bir parçası olan geleneksel giyim kuşam ve el sanatlarını sandıklarda özenle korumuş ve özel günlerde kullanmaya devam etmişlerdir. Cepken; gömlek üstüne giyilen yaka kesimi düz, önü düz veya çapraz eteği kısa genellikle bele kadar inen ve kolları uzun, el üstüne kadar düşen giysidir. Yaşlıların cepkenleri siyah veya kahverengi, gençlerin de al ve mavi renkli kumaşlardan kesilir; giyenin varlık durumuna göre yaka ve kol kenarları, önleri, etek köşeleri ipek sırma ile işlenir, süslenir.[5] Cepkenler yörelere göre, salta, libade, fermene, camedan gibi isimlerle adlandırılmaktadır. Kurgan kazılarından elde edilen buluntulara göre cepkenin Hunlular zamanından beri kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Osmanlılarda bir üst giyim olarak varlığını sürdüren cepken, yeniçeri ordu teşkilatında üniforma geleneğinin başlamasıyla birlikte askeri alanda giyilen bir üniformaya dönüşmüştür. [6] Cepkenler, kültürler arası etkileşim sonucu bir kültürden öteki kültüre aktarılarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Günümüzde geleneksel kıyafetler sandıklarda saklanmakta, ya da biçim yönünden aynı olsa da kullanılan malzemeler yönünden farklılıklar göstermektedir. Yeni dikilmiş örnekleri folklorik amaçla kullanılmaktadır. Gediz de dış giyim olma özelliğinden dolayı cepkenlerin işlemelerine özen gösterilmiş çok işlemeli cepkenler yapılmıştır. 3. BULGULAR Numaralı Cepkenin Đncelenmesi Hatice KIYMAZ a ait olan cepken 1915 tarihlidir. Erdoğmuş Köyündendir. Resim 1. 1 Nolu Cepkenin Önden Görünüşü 2

3 Resim 2. 1 Nolu Cepkenin Arkadan Görünüşü Çizim 1. 1 Nolu Cepkenin Kalıp Çizimi Giysiye Ait Teknik Detaylar Kullanılan Malzeme ve Renkler: Cepkende ana kumaş olarak siyah çuha, astarda pembe desenli astarlık bez, süslemede sarı sim kordon kullanılmıştır Giysinin Modeli ve Kesimi Đle Đlgili Bilgiler: Cepken U yaka kesimlidir. Yakaya 4 cm genişliğinde hakim yaka çalışılmıştır. Giysinin boyu 38 cm dir. Uzun kolludur. Kol altında kare kuşları olup, ön ortası açıktır. Cepkenin Dikimi Đle Đlgili Bilgiler: Cepken parçaları oyulgama dikiş tekniği ile birleştirilmiştir. Çevresindeki harçlar çırpma dikişi ile tutturulmuştur. Cepkenin Astarlanması Đle Đlgili Bilgiler: Giysinin astar parçaları oyulgama dikişi ile birleştirilmiştir. Astar giysiye baskı dikişi ile tutturulmuştur. 3

4 Uysal, B., Aygün, M., Karayel, F.S Giysinin Süsleme Özellikleri Süsleme Teknikleri: Süsleme metal iplik kullanılarak blonya iğnesi tekniğiyle yapılmıştır. Cepkenin yaka, ön orta, etek ve kol uçlarına elde çırpma dikişi ile harç tutturulmuştur. Süsleme Konusu: Giysinin önünde Türklerin milli çiçeği lale motifi kullanılmıştır. Osmanlı Allah lafzı yerine askeri konularda laleyi sembol olarak kullanmıştır. Giyside stilize dört yapraklı çiçekler kullanılmıştır. Çiçeklerin yaprak sayısının dört olmasının; insan hayatındaki dört temel yön ( doğu, batı, kuzey, güney), dört mevsim, dört temel zaman süreci ( gün, hafta, ay, yıl) ayın dört fazı, jeolojik oluşumların sayısı, dünyayı yaratan dört temel eleman ( hava, ateş, su ve toprak) bitkilerin dört parçası (kök, gövde, çiçek, meyve), kalbin dört bölmesi, insan yaşamındaki dört evre (çocukluk, gençlik, olgunluk ve ihtiyarlık), cennetin dört nehri ve kapısı, haçın dört kolu, dört Đncil yazarı ve dört halife, Kudüs ün dört duvarı gibi önemli görülen evreleri sembolize ettiği düşünülmektedir.[7] Giysinin önünde papatya, lale, daire ve yapraklar kullanılarak S harfi şeklinde bir kompozisyon oluşturulduğu düşünülmektedir.. S harfi şeklindeki motif genellikle Anadolu kilim ve halı dokumalarında dikey veya yatay konumda yerleştirilmiş, stilize edilerek kullanılmıştır. Anadolu da çengel, çakmak, eğri alabalık gibi isimler almaktadır. Çengel motifi, kötü gözün etkisini yok etmek amacıyla kullanıldığı gibi, dişil ve eril kavramla arasında bir köprü anlamında da kullanıla gelmiştir. Kadın - erkek, dağ-vadi, deniz-dalga, rüzgar-su gibi zıt ve değişik kavramları, düzlemleri hatta odakları birleştiren hareketleri sembolize etmektedir. Bu bağlamda evlilik ve bereketle de ilişkisi vardır.[8] Resim 3. 1 Nolu Cepkenin Ön Detay Görünüşü Hareket, süreklilik, eşitlik, koruyuculuk ve mükemmelliğin göstergesi olan hilal sembolü giysinin ön ve arka koluna simetrik olarak yerleştirilmiştir. Hilalin ortasında yer alan motifin; sabit merkez etrafında dönen, kendi kendini yenileme, yeniden oluşma izlenimi veren svastika motifi veya dünyanın dönüşü, düzeni ve yaşamın devr-i daimini ifade eden çarkıfelek motifi olduğu düşünülmektedir. Her iki kolda toplam dört adet hilal, dört adet svastika veya çarkıfelek motifinin kullanılması giyside dörtlü sembollerin kullanıldığını vurgulamaktadır. 4

5 Cepkende, simetrik olarak kullanılan motifler doğada üreme- çoğalma bölünme mantığı aynada yansıyan görüntüler gibi ikili, dörtlü (veya daha çok )simetriler tekniğiyle anlatılmaya çalışılmıştır.[9] Süsleme Kompozisyonu: Stilize papatya ve lalelerden oluşan süsleme; ön yaka ucundan başlayıp giysinin önünde S kıvrım oluşturduktan sonra tüm etek ucunu bordür olarak çevrelemiştir. Önde S kıvrım olarak stilize ters lale ile başlayan motif, papatya yapraklar ve düz lale ile tamamlanmıştır. Giysinin ön omuz başını kaplayan stilize papatya ve yapraklardan oluşan motif ön ortada incelerek bordür şeklinde devam etmiş etek ucuna doğru tekrar genişleyerek yapraklarla dörtlü kompozisyon oluşturulmuş ve yana doğru kıvrımlı stilize lale motifi ile tamamlanmıştır. Arka ortada bordürün üstüne etek ucunda geniş üste doğru daralan stilize papatya, lale ve yapraklardan oluşan üçgen motif tasarlanmıştır. Arka omuz başını kaplayan motif, arka kup üzerinde daralarak su şeklinde devam etmiş, etek ucuna doğru genişleyerek papatya ve yapraklarla dörtlü kompozisyon oluşturarak arka ortaya doğru kıvrımlanmıştır. Kol ucunda geniş olarak tasarlanan motif kol ortasına paralel olarak su şeklinde devam etmiş kol üstüne doğru tekrar genişlemiştir. Su motifinin iki yanına ay çarkıfelek (svastika) motifi yerleştirilmiştir. Giysinin motifleri serbest düzen ve sıralı düzen kompozisyonu ile oluşturulmuştur Numaralı Cepkenin Đncelenmesi Murat GÖKÇE ye ait olan cepken 1915 tarihlidir. Resim 4. 2 Nolu Cepkenin Önden Görünüşü 5

6 Uysal, B., Aygün, M., Karayel, F.S. Resim 5. 2 Nolu Cepkenin Arkadan Görünüşü Resim 6. 2 Nolu Cepkenin Arka Detayı Çizim 2. 2 Nolu Cepkenin Kalıp Çizimi 6

7 Giysiye Ait Teknik Detaylar Kullanılan Malzeme: Cepkende ana kumaş olarak siyah çuha, astarda kırmızı desenli astarlık bez, süslemede gri sim kordon kullanılmıştır. Giysinin Modeli ve Kesimi Đle Đlgili Bilgiler: Cepken U yaka kesimlidir. Yakaya 3cm genişliğinde hakim yaka çalışılmıştır. Giysinin boyu 36 cm dir. Uzun kolludur. Kol altında kare kuşları olup, ön ortası açıktır. Cepkenin Dikimi Đle Đlgili Bilgiler : Cepken parçaları makine dikişi ile birleştirilmiştir. Çevresindeki harçlar çırpma dikişi ile tutturulmuştur. Cepkenin Astarlanması Đle Đlgili Bilgiler: Giysinin astar parçaları makine dikişi ile birleştirilmiştir. Astar giysiye elde baskı dikişi ile tutturulmuştur Giysinin Süsleme Özellikleri Süsleme Teknikleri: Süsleme metal iplik kullanılarak blonya iğnesi tekniğiyle yapılmıştır. Cepkenin yaka, ön orta, etek ve kol uçlarına elde çırpma dikişi ile harç tutturulmuştur. Süsleme Konusu: Giysi, bitkisel ve geometrik bezeme ile tasarlanmıştır. Bitkisel bezemede stilize papatya, lale ve dallar, geometrik bezemede hareketlilik, canlılık ve mükemmelliğin sembolü olan daire ve zarafet ve incelik sembolü olan suyolu motifi kullanılmıştır. Su, yeniden doğuşun, bedensel ve ruhsal yenilenmenin, yaşamın akışkanlığının ve sürekliliğinin, bereket, soyluluk, bilgelik, saflık ve erdemin sembolüdür. Anadolu da su ateşin zıddıdır; o hem yaşamın hem de ölümün kaynağıdır.[8] Süsleme Kompozisyonu: Cepkenin yaka, ön ortası etek ve kol uçlarına bordür motifi olarak daire, stilize lale ve dal motifleri yerleştirilmiştir. Ön bedende omuzdan çıkan dalların ucuna ön ortayı ortalayarak suyolu motifi ve stilize dallardan oluşan bordür motifi tasarlanmıştır. Arka ortada daire ve suyolu motifleriyle stilize çiçek sepeti oluşturulmuştur. Kupların üzerine omuzdan çıkan dalların ucuna suyolu motifi ve stilize dallardan oluşan bordür motifi tasarlanmıştır. Kol ucu bordürünün üzerine üçgen olarak daire ve stilize laleden motif oluşturulmuştur. Oluşturulan bu motiften bağımsız olarak kol ortasına paralel kol üstüne kadar su motifi yerleştirilmiştir. Giysinin motifleri, ön orta kol ucu ve tek ucunda sıralı düzen kompozisyonu ile ön, arka ve kolda serbest düzen kompozisyonu ile oluşturulmuştur Numaralı Cepkenin Đncelenmesi Adını vermek istemeyen kaynak kişiye ait olan cepken Gediz merkezdendir tarihlidir. 7

8 Resim 7. 3 Nolu Cepkenin Önden Görünüşü Resim 8. 3 Nolu Cepkenin Arkadan Görünüşü Giysiye Ait Teknik Detaylar Çizim 3. 3 Nolu Cepkenin Kalıp Çizimi Kullanılan Malzeme ve Renkler: Cepkende ana kumaş olarak siyah çuha, astarda kırmızı astarlık bez, süslemede sarı sim kordon kullanılmıştır. Giysinin Modeli ve Kesimi Đle Đlgili Bilgiler: Cepken U yaka kesimlidir. Yakaya 4cm genişliğinde hakim yaka çalışılmıştır. Giysinin boyu 36 cm dir. Uzun kolludur. Ön ortası açıktır. 8

9 Cepkenin Dikimi Đle Đlgili Bilgiler :Cepken parçaları makine dikişi ile birleştirilmiştir. Çevresindeki harçlar çırpma dikişi ile tutturulmuştur. Cepkenin Astarlanması Đle Đlgili Bilgiler: Giysinin astar parçaları oyulgama dikişi ile birleştirilmiştir. Astar giysiye elde baskı dikişi ile tutturulmuştur Giysinin Süsleme Özellikleri Süsleme Teknikleri: Süsleme metal iplik kullanılarak blonya iğnesi tekniğiyle yapılmıştır. Cepkenin yaka, ön ortası etek ve kol uçlarına elde çırpma dikişi ile balıksırtı şeritler tutturulmuştur. Şeritler Süsleme Konusu: Giysi, bitkisel ve geometrik bezeme ile tasarlanmıştır. Bitkisel bezemede stilize lale, papatya ve yaprak motifleri, geometrik bezemede daire üçgen ve şal motifleri kullanılmıştır. Motiflerin stilize spiraller ile oluşturulduğu görülmektedir. Spirallerin kullanılmasının doğum ve yeniden doğum olgusu ile ilgili olduğu düşünülmektedir.[8] Giyside geometrik motiflerin çok kullanıldığı dikkat çekmektedir. Geometrik motiflerin sonsuzluğu çağrıştırdığı için çok kullanıldığı düşünülmektedir. Süsleme Kompozisyonu: Cepken oldukça ağır işlidir. Cepkenin yaka, ön orta, etek ve kol uçlarına dairesel formdan ve C kıvrımlardan oluşan bordür motifi yerleştirilmiştir. Bordür motifinin ön orta etek ucuna altı yapraklı papatya yerleştirilmiştir. Giysideki motifler simetrik ve oldukça düzenli şekilde tasarlanmıştır. Giysinin arka ortasında ve kol ortasında stilize kalp motifinin etrafı şal desenleri ve geometrik motiflerle süslenmiştir. Giysinin motifleri, kol ucu ve tek ucunda sıralı düzen kompozisyonu ile ön, arka ve kolda serbest düzen kompozisyonu ile oluşturulmuştur. 4. SONUÇLAR VE ÖNERĐLER Kütahya-Gediz ilçesi geleneksel kadın cepkenlerinin motif, desen ve kompozisyon özelliklerinin incelenerek giysileri gelecek nesillere aktarmak amacıyla yapılan bu çalışmada üç adet kadın cepkeni incelenmiş, araştırmada gözlem fişinden yararlanılmıştır. Giysilerde kullanılan kumaş ve renkler, giysilerin dikim özellikleri ve modeliyle ilgili bulgular elde edilerek giysilerin kalıpları çizilmiştir. Đncelenen giysilerde zeminde siyah, süslemede sarı ve gri, astarda kırmızı, pembe, mavi ve sarı renklerin kullanıldığı tespit edilmiştir. Ana kumaş olarak ise çuha kullanıldığı saptanmıştır. Astar olarak pamuklu dokumalar kullanılmıştır. Süsleme malzemeleri ise sim, iplik kordonlar ve balıksırtı şeritlerdir. Đncelen cepkenlerde dikiş tekniklerinden, elde çırpma, oyulgama, baskı dikişi ve makine dikişi, süsleme tekniklerinden kordon yürütme tekniği uygulandığı görülmüştür. Đncelen giysilerin desenlerinde bitkisel ve geometrik bezemeler kullanılmıştır. Bitkisel bezemede, papatya, Türklerin milli çiçeği lale, dallar ve yapraklar kullanıldığı görülmüştür. Geometrik bezemede ise, canlılık ve mükemmelliğin sembolü daire, hareket, süreklilik, eşitlik, koruyuculuk, kutsallık ve mükemmelliğin sembolü hilal, zarafet ve incelik sembolü suyolu, kendi kendini yenileme, yeniden oluşma izlenimi veren svastika motifi veya dünyanın dönüşü, düzeni ve yaşamın devr-i daimini ifade eden çarkıfelek motifi, kötü gözün etkisini yok eden evlilik ve bereket sembolü olan çengel S motifi kullanıldığı tespit edilmiştir. 9

10 Gediz ilçesine ait incelenen cepkenlerin motiflerine bakarak bu giysilerin oldukça çok işli sanat özelliği taşıyan zarif, ince ve özgün giysiler olduğu söylenebilir. Giysilerdeki süslemelerin dörtlü simetrik kompozisyonlar ile oluşturulduğu tespit edilmiştir. Đncelenen giysilerde simetrik kompozisyonların kullanılması üreme bölünme çoğalma ile ilgili olduğu düşünülebilir. Đncelen giysilerin motifleri, kol ucu ve tek ucunda sıralı düzen kompozisyonu ile ön, arka ve kolda serbest düzen kompozisyonu ile oluşturulmuştur. Kaybolmaya yüz tutmuş bu kültür değerlerinin araştırılması günümüze ulaşabilen örneklerinin tespit ve muhafaza edilmesi, sistemli olarak incelenmesi ve belgelenmesi, gelecek kuşaklara tanıtılması açısından önemlidir. 5. KAYNAKLAR [1] Komsuoğlu. Ş., Đmer (Mengi). A., Seçkinöz. M., Alpaslan (Akaer). S., Etike (Köse). S., Resim II Moda Resmi ve Giyim Tarihi. Sayfa1 3. Türk Tarih Kurumu Basımevi. Ankara [2] Erbek. M., Çatalhöyük ten Günümüze Anadolu Motifleri. T. C. Kültür Bakanlığı Yayınları. Dumat Ofset ltd. sayfa 2. Ankara [3] Önder. Ö., Gediz in Tarihi. Sayfa 42. Đzmir [4] Güner. H., Tarihte Kütahya. Sayfa 57. Đzmir [5] Koçu. R. E., Türk Giyim, Kuşam ve Süslenme Sözlüğü. Sayfa 51. Başnur Matbaası. Ankara [6] Yılmaz. B., Kütahya Yöresine Ait Otantik Cepkenlerin Đncelenmesi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Giyim Endüstrisi ve Giyim Eğitimi Bölümü Yüksek Lisans Tezi. Ankara [7] Ersoy. N., Semboller ve Yorumları. Dönence Basım ve Yayın Hizmetleri. Sayfa 470. Đstanbul [8] Erbek. Mine., Çatalhöyükten Günümüze Anadolu Motifler. Kültür Bakanlığı. Sayfa 102 Ankara [9] Ateş. M., Mitolojiler Semboller ve Halılar. Net Turistik Yayınlar A.Ş. Sayfa Đstanbul

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 827 KAHRAMANMARAŞ MÜZESİNDE BULUNAN KADIN CEPKENLERİNİN İNCELENMESİ

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 827 KAHRAMANMARAŞ MÜZESİNDE BULUNAN KADIN CEPKENLERİNİN İNCELENMESİ KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 827 KAHRAMANMARAŞ MÜZESİNDE BULUNAN KADIN CEPKENLERİNİN İNCELENMESİ Saadet BEDÜK* Mücella ÖZKAN** L Giriş İnsanoğlunun ilk çağlar da giyinmekteki amacı tabiattın dış etkilerinden

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 869 KAHRAMANMARAŞ İLİ BİNDALLI ELBİSELERİ

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 869 KAHRAMANMARAŞ İLİ BİNDALLI ELBİSELERİ KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 869 KAHRAMANMARAŞ İLİ BİNDALLI ELBİSELERİ Öğr.Gör.Handan Çelebi* Öğr.Gör.Gülden Abanoz" Arş.Gör.Tıığba Şener*" 1. Giriş Giyim; doğa şartlarından korunma ve örtünme amacıyla ortaya

Detaylı

Yıl: 2, Sayı: 5, Aralık 2015, s. 172-185

Yıl: 2, Sayı: 5, Aralık 2015, s. 172-185 Muhammed Mustafa GÜLDÜR 1 Derya IRMAK 2 BEYPAZARI YÖRESİ KADIN CEPKENLERİ VE BU CEPKENLERİN KESİM, DİKİM VE SÜSLEME ÖZELLİKLERİ Özet Ülkemizdeki birçok yöremiz değişen yaşam şartlarına rağmen geleneksel

Detaylı

ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER

ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER G.Ü. SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER 1 Yrd.Doç.Nursel BAYKASOĞLU **Yrd.Doç.Dr. Tomris YALÇINKAYA Türk kültüründe temizliğe verilen önem, temizlik

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 29, Ağustos 2016, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 29, Ağustos 2016, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 29, Ağustos 2016, s. 394-406 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Published Date 12.05.2016 17.08.2016 Öğr.Gör. Emel BULMUŞ

Detaylı

HÂKİM VE SAVCILARIN RESMİ KIYAFET YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

HÂKİM VE SAVCILARIN RESMİ KIYAFET YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 29.03.1998 Resmi Gazete Sayısı: 23301 HÂKİM VE SAVCILARIN RESMİ KIYAFET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, adli ve idari yargıda görevli

Detaylı

ADANA İLİ KARAİSALI İLÇESİ EL SANATLARINDAN ÖRNEKLER. Prof.Dr. Taciser ONUK. Yrd. Doç.Dr. Feriha AKPINARLI

ADANA İLİ KARAİSALI İLÇESİ EL SANATLARINDAN ÖRNEKLER. Prof.Dr. Taciser ONUK. Yrd. Doç.Dr. Feriha AKPINARLI ADANA İLİ KARAİSALI İLÇESİ EL SANATLARINDAN ÖRNEKLER Prof.Dr. Taciser ONUK Yrd. Doç.Dr. Feriha AKPINARLI Çeşitli medeniyet ve kültürlerin beşiği olan, bünyesinde eşsiz tarihi eserleri saklayan ülkemiz

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇARDAK İLÇESİ SÖĞÜT KÖYÜ GELİN ENTARİLERİ * BRIDAL WEAR IN THE VILLAGE OF SOGUT IN CARDAK IN DENIZLI

DENİZLİ İLİ ÇARDAK İLÇESİ SÖĞÜT KÖYÜ GELİN ENTARİLERİ * BRIDAL WEAR IN THE VILLAGE OF SOGUT IN CARDAK IN DENIZLI Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 16, 2013, Sayfa 21-31 DENİZLİ İLİ ÇARDAK İLÇESİ SÖĞÜT KÖYÜ GELİN ENTARİLERİ * Emel BULMUŞ** - H. Saadet BEDÜK*** Özet Geleneksel öğeler içeren

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 853 KAHRAMANMARAŞ GELENEKSEL ERKEK KIYAFETLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE GÜNÜMÜZ MODASINA AKTARILMASI

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 853 KAHRAMANMARAŞ GELENEKSEL ERKEK KIYAFETLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE GÜNÜMÜZ MODASINA AKTARILMASI KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 853 KAHRAMANMARAŞ GELENEKSEL ERKEK KIYAFETLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE GÜNÜMÜZ MODASINA AKTARILMASI Yrd.Doç.Şerife KÜÇÜKOSMANOĞLU* Öğr.Gör Emine ESİRGENLER" Arş.Gör.SeIda GÜZEL"* Giriş

Detaylı

BULDAN BEZİ ÜRETİLEBİLİR TASARIMLARI ve UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER

BULDAN BEZİ ÜRETİLEBİLİR TASARIMLARI ve UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER BULDAN BEZİ ÜRETİLEBİLİR TASARIMLARI ve UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER Öğr. Gör. Semra ÖZBEK- Araş. Gör. Songül ARAL Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi ÖZET Bu bildirinin konusunu; Buldan Bezi Üretilebilir

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 70, Mayıs 2018, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 70, Mayıs 2018, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 70, Mayıs 2018, s. 368-379 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 11.04.2018 20.05.2018 Öğr. Gör. Yüksel

Detaylı

-AYSEL KİBAROĞLU nun çeyizinden..

-AYSEL KİBAROĞLU nun çeyizinden.. -AYSEL KİBAROĞLU nun çeyizinden.. -ZARF FİNCAN (1930) Metal zarf içinde sapsız porselen fincan. Lütfiye Kibaroğlu nun, çocukluğundan beri dedesinin kullandığı fincanlar aile yadigarı olarak çeyizinde yer

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BURSA OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ PRATİK KIZ SANAT OKULU ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ BURSA'DA GEÇMİŞ DÖNEM KADIN GİYSİLERİ ARAŞTIRMA FORMU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BURSA OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ PRATİK KIZ SANAT OKULU ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ BURSA'DA GEÇMİŞ DÖNEM KADIN GİYSİLERİ ARAŞTIRMA FORMU Ülfet GÜZEY 1900 Doğumlu Gelinlik ÜRÜNÜN YAPIM TARİHİ 1915 ÜRÜNÜN İNCELEME TARİHİ 16 /03 / 2011 Greg tül üzerine ipek ipliği ile zincir işi işlenmiş, rişliyö tekniği ile motifler tüle monte edilmiş, bitkisel

Detaylı

Yüksel DOĞDU Emel BULMUŞ**

Yüksel DOĞDU Emel BULMUŞ** Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Nisan 2018 April 2018 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20185638992 SİNOP ARKEOLOJİ MÜZESİNDE BULUNAN GELENEKSEL GİYİM

Detaylı

El sanatları bir milletin kültürel kimliğinin en canlı belgelerinden sayılır. Asırlar boyu insanoğlunun

El sanatları bir milletin kültürel kimliğinin en canlı belgelerinden sayılır. Asırlar boyu insanoğlunun KOCAELİ PEŞKİR İŞLEMELERİNDEN ÖRNEKLER Mine CAN* Giriş El sanatları bir milletin kültürel kimliğinin en canlı belgelerinden sayılır. Asırlar boyu insanoğlunun yaşam zevki, hayata bakışı ve sanat anlayışı,

Detaylı

No: 228 Mahreç işareti AYANCIK GÖYNEK YAKASI AYANCIK HALK EĞİTİM MERKEZİ VE AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

No: 228 Mahreç işareti AYANCIK GÖYNEK YAKASI AYANCIK HALK EĞİTİM MERKEZİ VE AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ No: 228 Mahreç işareti AYANCIK GÖYNEK YAKASI Tescil Ettiren AYANCIK HALK EĞİTİM MERKEZİ VE AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ Bu coğrafi işaret, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 26.11.2012 tarihinden

Detaylı

DERSİN ADI VE İÇERİĞİ Z/S DERS SAATİ

DERSİN ADI VE İÇERİĞİ Z/S DERS SAATİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU GELENEKSEL EL SANATLARI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I. DÖNEM (GÜZ DÖNEMİ) DERSİN TDB 101 AITB 191 YDB 115 MAT118 TÜRK DİLİ-I Dilin Tanımı,

Detaylı

Business Projesi için Talimatlar

Business Projesi için Talimatlar Business Projesi için Talimatlar www.mybernette.com Business Projesi için Talimatlar Etek İhtiyacınız olanlar 2 adet erkek gömleği 0,7 m gri takım elbise kumaşı (1,4 m genişliğinde) 1 m astar kumaşı 14

Detaylı

Öğr. Gör. Semiye BOTTAN

Öğr. Gör. Semiye BOTTAN Öğr. Gör. Semiye BOTTAN Temel etek kalıbı kopya alınır. Etek boyu 6 cm kısaltılır. Eteğin yanlarından 2,5 ve arka ortasından 1 cm girilir. Giysi vazo (kalem ) model olduğu için etek uçlarının daraltılması

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DESEN PANOSU ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

MUĞLA İLİ MİLAS İLÇESİ ÇOMAKDAĞ KÖYÜ GELENEKSEL KADIN KIYAFETİ

MUĞLA İLİ MİLAS İLÇESİ ÇOMAKDAĞ KÖYÜ GELENEKSEL KADIN KIYAFETİ MUĞLA İLİ MİLAS İLÇESİ ÇOMAKDAĞ KÖYÜ GELENEKSEL KADIN KIYAFETİ Traditional Women Costume in Çomakdağ Village of Milas District of Muğla Province Doç. Dr. Melda ÖZDEMİR* 1.Giriş Giyim kuşam, insanoğlunun

Detaylı

Gülfizar ÇAYLI 1, Doç. Dr. Filiz Nurhan ÖLMEZ 2

Gülfizar ÇAYLI 1, Doç. Dr. Filiz Nurhan ÖLMEZ 2 Denizli Atatürk Ve Etnografya Müzesi nde Bulunan Serinhisar İlçesi Yöresel Kadın Giysileri ATATÜRK AND ETHNOGRAPHY MUSEUM DENIZLI CLOTHES WOMEN IN LOCAL DISTRICT SERİNHİSAR Gülfizar ÇAYLI 1, Doç. Dr. Filiz

Detaylı

İlkbahar/yaz 14: Who's Next Fuarı Trend Analizleri Claire Dickinson WGSN, 23 Temmuz 2013

İlkbahar/yaz 14: Who's Next Fuarı Trend Analizleri Claire Dickinson WGSN, 23 Temmuz 2013 İlkbahar/yaz 14: Who's Next Fuarı Trend Analizleri Claire Dickinson WGSN, 23 Temmuz 2013 Bu sezon, spor görünümler ve Aztek etkili desenler; giyimdeki önemli detaylardan. Tropik ve klasik kız temaları

Detaylı

BULDAN DOKUMALARININ KULLANIM ALANININ ARTTIRILMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI

BULDAN DOKUMALARININ KULLANIM ALANININ ARTTIRILMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI BULDAN DOKUMALARININ KULLANIM ALANININ ARTTIRILMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI Emine UTKUN 1, Melek ARPACI GÜNDOĞAN 2 ÖZET Ülkemizde Denizli ilinin Buldan ilçesi, kendisine has el dokuması kumaşlarından

Detaylı

DENĠZLĠ TAVAS ĠLÇESĠ GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERĠ

DENĠZLĠ TAVAS ĠLÇESĠ GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERĠ International Journal of Science Culture and Sport July 2014 : Special Issue 1 ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IJSCS119 DENĠZLĠ TAVAS ĠLÇESĠ GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERĠ Filiz ERDEN, Melek TUFAN, E. Elhan

Detaylı

ANKARA MİLLİ KÜTÜPHANE DE BULUNAN 19. YÜZYILA ÂİT KUR AN-I KERİMLERDE SERLEVHA BEZEME ÖRNEKLERİ

ANKARA MİLLİ KÜTÜPHANE DE BULUNAN 19. YÜZYILA ÂİT KUR AN-I KERİMLERDE SERLEVHA BEZEME ÖRNEKLERİ HATİPOĞLU, Oktay, Ankara Milli Kütüphane de Bulunan 19. Yüzyıla Ait Kur an-ı Kerimlerde Serlevha Bezeme Örnekleri ANKARA MİLLİ KÜTÜPHANE DE BULUNAN 19. YÜZYILA ÂİT KUR AN-I KERİMLERDE SERLEVHA BEZEME ÖRNEKLERİ

Detaylı

Ethnic Style Projeleri için Talimatlar

Ethnic Style Projeleri için Talimatlar Ethnic Style Projeleri için Talimatlar www.mybernette.com Ethnic Style (Etnik Stil" Projeleri için Talimatlar) Etnik Giysi Tek beden İhtiyacınız olanlar - 2,10m pembe tafta (minimum kumaş genişliği 0,9

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ELBİSE KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Cumhuriyet Dönemi nde ;

Cumhuriyet Dönemi nde ; O Orta Asya Türklerinin bahçe düzenlemeleri hakkındaki bilgilerimiz oldukça kısıtlıdır. Bunun en büyük nedeni belki de Türklerin mekan olusturmada toprak, kerpic gibi cabuk dağılan malzeme kullanmalarının

Detaylı

Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir?

Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir? Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir? Asil duruşu nedeniyle bayanların kıyafetlerde tercih ettiği renklerin başında siyah gelir. Kadına zerafet ve incelik katan siyah aynı zamanda kadınları daha zayıf ve

Detaylı

GAZİANTEP ERKEK CEPKEN, BÜRÜMLÜ YELEK VE ŞALVAR ÖRNEKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME * ÖZET

GAZİANTEP ERKEK CEPKEN, BÜRÜMLÜ YELEK VE ŞALVAR ÖRNEKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 403-416, ANKARA-TURKEY GAZİANTEP ERKEK CEPKEN, BÜRÜMLÜ YELEK VE ŞALVAR ÖRNEKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME * Yüksel

Detaylı

KÜTAHYA GEDİZ İLÇESİ İĞNE OYALARI 1

KÜTAHYA GEDİZ İLÇESİ İĞNE OYALARI 1 AKDENİZ SANAT DERGİSİ, 2013, Cilt 6, Sayı, 11 KÜTAHYA GEDİZ İLÇESİ İĞNE OYALARI 1 Fatma Seçil KARAYEL* Müzeyyen AYGÜN** Özet Süslenme ve süsleme arzusu insanoğlunun yaradılışı ile başlar. İnsanda var olan

Detaylı

495 TL. Ne istersen o, SONBAHARDA SOKAK MODASI. Sadece Tchibo dünyasına özel. Sadece Tchibo dünyasına özel. LATTE Şimdi SADECE

495 TL. Ne istersen o, SONBAHARDA SOKAK MODASI. Sadece Tchibo dünyasına özel. Sadece Tchibo dünyasına özel. LATTE Şimdi SADECE Ne istersen o, 30 Eylül de www.tchibo.com.tr de ve tüm Tchibo larda LATTE Şimdi SADECE 495 TL Her hafta yeni bir dünya keşfedin. Bu hafta: SONBAHARDA SOKAK MODASI Bu kampanya 16-29 Eylül tarihleri arasında

Detaylı

Ülkeye özgü el sanatları teknikleri ve malzemeleri vaka çalışmaları

Ülkeye özgü el sanatları teknikleri ve malzemeleri vaka çalışmaları Ülkeye özgü el sanatları teknikleri ve malzemeleri vaka çalışmaları ARCHE - Mesleki Eğitimde Yapısal Kültürel Değerler Project No. LLP-LdV-TOI-2010-DE-147 327 Bu çalışma sadece yazarın görüşlerini yansıtır

Detaylı

GAZİANTEP GELENEKSEL ERKEK GİYİMLERİNDEN ABA VE ABA YELEK ÜZERİNE BİR İNCELEME 1

GAZİANTEP GELENEKSEL ERKEK GİYİMLERİNDEN ABA VE ABA YELEK ÜZERİNE BİR İNCELEME 1 DOI: 10.7816/kalemisi-04-08-05 kalemisi, 2016, Cilt 4, Sayı 8, Volume 4, Issue 8 GAZİANTEP GELENEKSEL ERKEK GİYİMLERİNDEN ABA VE ABA YELEK ÜZERİNE BİR İNCELEME 1 Yüksel DOĞDU 2 ÖZ Gaziantep dokumaları

Detaylı

Giysilerde Kumaş, malzeme, dikim özellikleri kontrolü yanı sıra, ölçü kontrolü de önemli bir yer tutar. T-Shirt Ölçü Kontrol Noktaları:

Giysilerde Kumaş, malzeme, dikim özellikleri kontrolü yanı sıra, ölçü kontrolü de önemli bir yer tutar. T-Shirt Ölçü Kontrol Noktaları: 1. GİYSİLERDE ÖLÇÜ KONTROL NOKTALARI Giysilerde Kumaş, malzeme, dikim özellikleri kontrolü yanı sıra, ölçü kontrolü de önemli bir yer tutar. T-Shirt Ölçü Kontrol Noktaları: 1. Göğüs genişliği: Koltuk altının

Detaylı

Çizim No:1 Tel kırma + puan Çizim No:2 Tel kırma x puan

Çizim No:1 Tel kırma + puan Çizim No:2 Tel kırma x puan Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 9 Sayı: 43 Volume: 9 Issue: 43 Nisan 2016 April 2016 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AMASRA MÜZESİNDE

Detaylı

Konya İli Müzelerinde ve Özel Koleksiyonlarda Bulunan Erkek Entari Örnekleri *

Konya İli Müzelerinde ve Özel Koleksiyonlarda Bulunan Erkek Entari Örnekleri * TÜRKİYAT ARAŞTRMALAR DERGİSİ 679 Konya İli Müzelerinde ve Özel Koleksiyonlarda Bulunan Erkek Entari Örnekleri * Male Dress-Gown Examples Taking Place in Konya City Museums and Special Collections Saadet

Detaylı

Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015,

Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 182-195 NAHCIVAN DEVLET HALI MÜZESİ NDE SERGİLENEN KİLİM, CİCİM VE SUMAK TEKNİĞİ

Detaylı

- 518 - *Bu çalışma, Afyonkarahisar İli Antikacılarında Bulunan Hesap İşi İşlemeler Üzerine Bir Araştırma adlı yüksek lisans

- 518 - *Bu çalışma, Afyonkarahisar İli Antikacılarında Bulunan Hesap İşi İşlemeler Üzerine Bir Araştırma adlı yüksek lisans Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 36 Volume: 8 Issue: 36 Şubat 2015 February 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİ İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİLERİNİN KIYAFET YÖNETMELİĞİ

CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİ İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİLERİNİN KIYAFET YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26038 CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİ İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİLERİNİN KIYAFET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -11 EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ AMAÇ Bu faaliyet

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF (A) GÜZ DÖNEMİ 07 Ekim 2013 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 14 Ekim 2013 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 21 Ekim 2013 Yaprak çizimleri,

Detaylı

Türk Giyiminde Konya İli Sille Yöresi ne Ait Geleneksel Kadın Kıyafetleri ve Süslemeleri

Türk Giyiminde Konya İli Sille Yöresi ne Ait Geleneksel Kadın Kıyafetleri ve Süslemeleri International Journal of Science Culture and Sport July 2014 : Special Issue 1 ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IJSCS99 Türk Giyiminde Konya İli Sille Yöresi ne Ait Geleneksel Kadın Kıyafetleri ve Süslemeleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 12 16 YAŞ BLUZ KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Yrd. Doç. Songül KURU Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü,

Yrd. Doç. Songül KURU Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, ISSN: 2149-9225 Yıl: 4, Sayı:13, Mart 2018, s. 40-52 Yrd. Doç. Songül KURU Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, songul.kuru@atilim.edu.tr Öğrt.

Detaylı

Gemici Takvimler Piramit Takvimler Sümenler Masa Takvimleri. Ajandalar. 171 Küp Bloklar. Defterler

Gemici Takvimler Piramit Takvimler Sümenler Masa Takvimleri. Ajandalar. 171 Küp Bloklar. Defterler 01-31 Gemici Takvimler 36-38 41-52 Piramit Takvimler 61-64 Sümenler 71-73 Masa Takvimleri 101-142 Ajandalar 151-166 Defterler 171 Küp Bloklar Minik Gemici Tek Parça Spiralli Yapraklar Alt Karton 01 Küçük

Detaylı

Her hafta yeni bir dünya keşfedin. Bu hafta:

Her hafta yeni bir dünya keşfedin. Bu hafta: y p p a H y a d Birth 21 Ekim de www.tchibo.com.tr de ve tüm Tchibo larda simo Cafis şında 10 Ya SS I C C L A A D EC E is Şi m d,95 199 TL Her hafta yeni bir dünya keşfedin. Bu hafta: Bu kampanya 7 Ekim

Detaylı

2.2.Derinin yapısı. Derinin kimyasal yapısı incelendiğinde genel olarak bileşenlerinin oranları şöyledir; Protein %33 Su %64-70

2.2.Derinin yapısı. Derinin kimyasal yapısı incelendiğinde genel olarak bileşenlerinin oranları şöyledir; Protein %33 Su %64-70 MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE DERĐ ÜRETĐM TEKNĐKLERĐNDEN BĐRĐ OLAN APLĐKASYON TEKNĐĞĐ KULLANILARAK TABLO TASARIMI ÇALIŞMASI Osman ÖZÇELĐK 1 F.Seçil

Detaylı

BALKAN ÜLKESİ BULGARİSTAN DAN GÖÇ EDEN TÜRK AİLELERİNE AİT GELENEKSEL İÇ GÖMLEKLERİN İNCELENMESİ

BALKAN ÜLKESİ BULGARİSTAN DAN GÖÇ EDEN TÜRK AİLELERİNE AİT GELENEKSEL İÇ GÖMLEKLERİN İNCELENMESİ Economics and Administration, Tourism and Tourism Management, History, Culture, Religion, Psychology, Sociology, Fine Arts, Engineering, Architecture, Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy

Detaylı

BAŞLICA KUMAŞ ÇEŞİTLERİ 1- TRİKO POLYESTER KUMAŞ ÖZELLİKLERİ (AVRUPA STANDARTI) Genellikle gönder bayraklarında ve açık alanlarda kullanılır. Rüzgarı gözenekleri arasından geçirebilme özelliğinden dolayı

Detaylı

ANTİK ÇAĞDA ANADOLU DERS 11 HELLEN SERAMİK SANATI

ANTİK ÇAĞDA ANADOLU DERS 11 HELLEN SERAMİK SANATI ANTİK ÇAĞDA ANADOLU DERS 11 HELLEN SERAMİK SANATI ANTİK ÇAĞDA SERAMİK BEZEME TEKNİKLERİ Antik çağda seramiklerin bezenmesinde/süslenmesinde seyreltilmiş/sulandırılmış kil içeren ve firnis olarak anılan

Detaylı

GİRESUN MÜZESİNDE BULUNAN GELENEKSEL KADIN CEPKEN ÖZELLİKLERİNİN KORE JEOGORİ SİNE UYARLANMASI

GİRESUN MÜZESİNDE BULUNAN GELENEKSEL KADIN CEPKEN ÖZELLİKLERİNİN KORE JEOGORİ SİNE UYARLANMASI Anahtar kelimeler: Cepken, Jeogori, Kore, kültür, Türkiye. Keywords: Cepken, Jeogori, Korea, culture, Turkey. GİRESUN MÜZESİNDE BULUNAN GELENEKSEL KADIN CEPKEN ÖZELLİKLERİNİN KORE JEOGORİ SİNE UYARLANMASI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GÖMLEK KALIBI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Romantik stil proje dikiştalimatları

Romantik stil proje dikiştalimatları Romantik stil proje dikiştalimatları www.mybernette.com Romantik stil proje dikiş talimatları Fırfırlı bluz Beden 34 42 Avrupa (4-12 ABD, 6-14 BK) İhtiyacınız olanlar - 1,2 m pembe tafta (kumaş genişliği

Detaylı

LİBYA GHADAMES GELENEKSEL ÖZEL GÜN KADIN GİYİM KÜLTÜRÜNÜN İNCELENMESİ * Libya Analysis of Ghadames Traditional Special Day Clothing Culture

LİBYA GHADAMES GELENEKSEL ÖZEL GÜN KADIN GİYİM KÜLTÜRÜNÜN İNCELENMESİ * Libya Analysis of Ghadames Traditional Special Day Clothing Culture LİBYA GHADAMES GELENEKSEL ÖZEL GÜN KADIN GİYİM KÜLTÜRÜNÜN İNCELENMESİ * Libya Analysis of Ghadames Traditional Special Day Clothing Culture Abtisam Embaih ELFACI ** Fatma ÖZTÜRK *** Geliş Tarihi:15.11.2017

Detaylı

TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 15.10.2018 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 22.10.2018 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 05.11.2018 Yaprak çizimleri,

Detaylı

MiLLiEGiTiMBAKANllGI. Talim ve Terbiye Kurulu Baskanligi

MiLLiEGiTiMBAKANllGI. Talim ve Terbiye Kurulu Baskanligi T.C. MiLLiEGiTiMBAKANllGI Talim ve Terbiye Kurulu Baskanligi SAYi: 3~ TARiH:OS',O1,'2,.{)o6 KONU: Konu: Modelistlik, Kalip Tasarimi, Stilistlik ve ÖNCEKI KARARiN Giysi Tasarimi Kursu Ögretim Programlari

Detaylı

Doğanın Özgürlüğünü Keşfedin

Doğanın Özgürlüğünü Keşfedin Ne istersen o, 11 Kasım da www.tchibo.com.tr de ve tüm Tchibo larda Cafissimo LATTE Şimdi SADECE 495 TL Bu kampanya 4 17 Kasım tarihleri arasında tüm Tchibo mağazalarından, Tchibo.com.tr den ve 444 28

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 12 Ekim 2015 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 19 Ekim 2015 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 26 Ekim 2015 Yaprak çizimleri,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 10.10.2016 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 17.10.2016 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 24.10.2016 Yaprak çizimleri,

Detaylı

TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 09.10.2017 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 16.10.2017 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 23.10.2017 Yaprak çizimleri,

Detaylı

T C. MİLLİ EĞİTİM BAKAN LIĞI

T C. MİLLİ EĞİTİM BAKAN LIĞI T C. MİLLİ EĞİTİM BAKAN LIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇ LENDİRİLMES İ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK GÖMLEĞİ KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Konfeksiyon Teknolojisi Dersi Uygulama Formu

Konfeksiyon Teknolojisi Dersi Uygulama Formu Konfeksiyon Teknolojisi Dersi Uygulama Formu Adı Soyadı: No : Model adı: Tarih : 1. Model Tanımı ve Resmi: 2.Kumaş türü ve özellikleri 3. Yardımcı malzemeler ve aksesuarlar: 4. Temel ölçüler: No: Operasyonlar:

Detaylı

Her kumaşın kendine özgü bir ütüleme tekniği vardır Fitilli kadife ve kadife: Kalın bir örtüyü ütü masasına yerleştirin. Giysinin içini dışına

Her kumaşın kendine özgü bir ütüleme tekniği vardır Fitilli kadife ve kadife: Kalın bir örtüyü ütü masasına yerleştirin. Giysinin içini dışına Her kumaşın kendine özgü bir ütüleme tekniği vardır Fitilli kadife ve kadife: Kalın bir örtüyü ütü masasına yerleştirin. Giysinin içini dışına getirin ve ütüleyin. Zor ütülenen bölgeler için dikey buhar

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF (A) GÜZ DÖNEMİ 13 Ekim 2014 9.30-12.30 13.30-16.00 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 20 Ekim 2014 9.30-12.30 13.30-16.00 Hatai çizimleri,

Detaylı

GELENEKSEL KADIN GİYİMİ KESİM TEKNİĞİNDE MODANIN ETKİSİ

GELENEKSEL KADIN GİYİMİ KESİM TEKNİĞİNDE MODANIN ETKİSİ folklor/edebiyat, cilt:17, sayı:68, 2011/4 GELENEKSEL KADIN GİYİMİ KESİM TEKNİĞİNDE MODANIN ETKİSİ Yüksel Şahin * GİRİŞ Bu makalede, 19. Yüzyılda Batı modalarının geleneksel kadın giyimine etkilerine değinilerek,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ MANTO - KABAN KALIBI II ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

GELENEKSEL AYAŞ DİVAL İŞLEMELERİ

GELENEKSEL AYAŞ DİVAL İŞLEMELERİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 2C0012 VOCATIONAL EDUCATION Received: November 2008 Accepted: June 2009 Series : 2C ISSN : 1308-7355 2009

Detaylı

Fırça Ucu Şekilleri. KEDİ DİLİ Yuvarlak fırça ucu yapraklar ve çiçekler gibi yuvarlak hatlı çizimlerde kullanılır.

Fırça Ucu Şekilleri. KEDİ DİLİ Yuvarlak fırça ucu yapraklar ve çiçekler gibi yuvarlak hatlı çizimlerde kullanılır. Fırça Ucu Şekilleri YUVARLAK UÇLU Yuvarlak uçlu fırçalar detay çalışmaları için kullanılır. Fırça ucuna baskı uygulayarak kalın çizgiler elde edebilirsiniz. DÜZ KESİK Geniş yüzeylerin boyamasında kullanabileceğiniz

Detaylı

VE RAHAT Rengarenk Çorap & Organik Pamuklu Ev Giyim koleksiyonumuzu keşfedin

VE RAHAT Rengarenk Çorap & Organik Pamuklu Ev Giyim koleksiyonumuzu keşfedin Ne istersen o, 7 Ekim de www.tchibo.com.tr de ve tüm Tchibo larda LATTE Şimdi SADECE 495 TL Her hafta yeni bir dünya keşfedin. Bu hafta: DOĞAL, SICAK VE RAHAT Rengarenk Çorap & Ev Giyim koleksiyonumuzu

Detaylı

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number:XIII/1 Nisan/April2004, 169-180 İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Kadriye Figen VARDAR Osmanlı Devleti XVIII. yüzyıldan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 12 16 YAŞ ERKEK JEAN PANTOLON KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

SÜRE (SAAT) GENEL TOPLAM S.N. ALAN (FOET KODU) / PROGRAM SEVİYE EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ (FOET KODU: 215)

SÜRE (SAAT) GENEL TOPLAM S.N. ALAN (FOET KODU) / PROGRAM SEVİYE EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ (FOET KODU: 215) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ (FOET KODU: 215) 1 Dekoratif El Sanatları Elemanı 4 1800/1200 2152 2 Ağaç Baston Yapma 80/56 3 Alüminyum Kabartma 160/112 4 Balıksırtı Hasır Örme 120/96 5 Batik 200/144 6 Bebek

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KOMBİNEZON-JÜPON KALIBI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KOMBİNEZON-JÜPON KALIBI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KOMBİNEZON-JÜPON KALIBI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

IJOEEC (International Journal of Eurasian Education and Culture) (ISSN: )

IJOEEC (International Journal of Eurasian Education and Culture) (ISSN: ) Issue / Sayı: 4 Year / Yıl: 2018 April/Nisan OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİ İŞLEMELERİNDE KORDONLA YAPILAN KENAR SÜSLEMELERİNİN İNCELENMESİ 1 Mine CAN Dr. Öğr. Üyesi, Kocaeli Üniversite, mine_can82@hotmail.com

Detaylı

Proje Adı. Projenin Türü. Projenin Amacı. Projenin Mekanı. Medeniyetimizin İsimsiz Taşları. Mimari yapı- anıt

Proje Adı. Projenin Türü. Projenin Amacı. Projenin Mekanı. Medeniyetimizin İsimsiz Taşları. Mimari yapı- anıt Önsöz Medeniyet; bir ülke veya toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim, teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder. Türk medeniyeti dünyanın en eski medeniyetlerinden biridir. Dünyanın

Detaylı

BOLU-MENGEN İLÇESİ KIYASLAR KÖYÜ GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERİ TRADITIONAL WOMAN CLOTHINGS IN KIYASLAR VILLAGE OF BOLU-MENGEN DISTRICT

BOLU-MENGEN İLÇESİ KIYASLAR KÖYÜ GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERİ TRADITIONAL WOMAN CLOTHINGS IN KIYASLAR VILLAGE OF BOLU-MENGEN DISTRICT ISSN 1308-2698 1 BOLU-MENGEN İLÇESİ KIYASLAR KÖYÜ GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERİ TRADITIONAL WOMAN CLOTHINGS IN KIYASLAR VILLAGE OF BOLU-MENGEN DISTRICT Zeynep TEZEL 1, Gamze BİLGİN 2 ÖZET Giyim-kuşam gelenekleri,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN İŞÇİ TULUMU KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZESİ KOLEKSİYONUNDA BULUNAN İPEK ÜZERİNE İŞLEME HAT LEVHALARI 1

TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZESİ KOLEKSİYONUNDA BULUNAN İPEK ÜZERİNE İŞLEME HAT LEVHALARI 1 TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZESİ KOLEKSİYONUNDA BULUNAN İPEK ÜZERİNE İŞLEME HAT LEVHALARI 1 Zübeyde Cihan ÖZSAYINER* İşleme, kasnak ve gergef adı verilen araçlara gerilen deri ve kumaşın çeşitli renkteki

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ABİYE ELBİSE KALIBI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN KIYAFET VE TECHİZATINA İLİŞKİN ESASLAR. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN KIYAFET VE TECHİZATINA İLİŞKİN ESASLAR. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN KIYAFET VE TECHİZATINA İLİŞKİN ESASLAR Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar * Amaç: Bu esaslar; Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

KASTAMONU İLİ LİVA PAŞA KONAĞI ETNOGRAFYA MÜZESİ NDE BULUNAN İŞLEMELİ ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ

KASTAMONU İLİ LİVA PAŞA KONAĞI ETNOGRAFYA MÜZESİ NDE BULUNAN İŞLEMELİ ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ Ekim 2007 Cilt:15 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 727-746 KASTAMONU İLİ LİVA PAŞA KONAĞI ETNOGRAFYA MÜZESİ NDE BULUNAN İŞLEMELİ ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ Fatma YETİM G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi, El Sanatları

Detaylı

BURSA'DA DÜNDEN BUGÜNE TASAVVUF KÜLTÜRÜ. Vakfı. İslAm Ara~tırrnalan Merkezi KiHüphanesi. 81)_5J;f. Dem. No: Tas. No: ' ' "-==~~="" -~~..,_.

BURSA'DA DÜNDEN BUGÜNE TASAVVUF KÜLTÜRÜ. Vakfı. İslAm Ara~tırrnalan Merkezi KiHüphanesi. 81)_5J;f. Dem. No: Tas. No: ' ' -==~~= -~~..,_. BURSA'DA DÜNDEN BUGÜNE TASAVVUF KÜLTÜRÜ Vakfı İslAm Ara~tırrnalan Merkezi KiHüphanesi Dem. No: Tas. No: 81)_5J;f ' ' "-==~~="" -~~..,_.J 3 BURSA KÜLTÜR SANAT VE TURİZM V AKFI YA YINLARI BURSA KİTAPLIGI:

Detaylı

GİYİM-SÜSLEME TARİHİ SÜRECİNDE İŞLEMENİN ÖNEMİ VE KULLANIM ALANLARI

GİYİM-SÜSLEME TARİHİ SÜRECİNDE İŞLEMENİN ÖNEMİ VE KULLANIM ALANLARI 669 GİYİM-SÜSLEME TARİHİ SÜRECİNDE İŞLEMENİN ÖNEMİ VE KULLANIM ALANLARI HARMANKAYA, Hatice (Bilki) GÜZEL, Selda TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET İnsanoğlu örtünmek amacı ile giyinmenin yanında süslenme olgusunu kazanmış,

Detaylı

Fırça Ucu Şekilleri. KEDİ DİLİ Yuvarlak fırça ucu yapraklar ve çiçekler gibi yuvarlak hatlı çizimlerde kullanılır.

Fırça Ucu Şekilleri. KEDİ DİLİ Yuvarlak fırça ucu yapraklar ve çiçekler gibi yuvarlak hatlı çizimlerde kullanılır. Fırça Ucu Şekilleri YUVARLAK UÇLU Yuvarlak uçlu fırçalar detay çalışmaları için kullanılır. Fırça ucuna baskı uygulayarak kalın çizgiler elde edebilirsiniz. DÜZ KESİK Geniş yüzeylerin boyamasında kullanabileceğiniz

Detaylı

2 0 1 4 İ L K B A H A R / Y A Z

2 0 1 4 İ L K B A H A R / Y A Z 2014 İLKBAHAR / YAZ La Misura İlkbahar/Yaz 2014 Kusursuz işçilik, benzersiz kumaşlarla tasarlanan La Misura 2014 İlkbahar - Yaz koleksiyonu, katı sezon kurallarındansa kişisel yorumlar ve stillerin vurgulandığı

Detaylı

T.C. İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BARBAROS HAYRETTİN GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

T.C. İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BARBAROS HAYRETTİN GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ T.C. İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BARBAROS HAYRETTİN GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ Kıyafetlerin Özellikleri a) Yazlık bay tören kıyafeti: Düz, beyaz alpaka

Detaylı

Türk Halı Sanatında Bir Teknik Özellik

Türk Halı Sanatında Bir Teknik Özellik Türk Halı Sanatında Bir Teknik Özellik Prof. Dr. Şerare Yetkin 18. yüzyıl sonu -19. yüzyıl başına tarihlenen bir Yörük halisidir... Düğümler her sırada bir atlamalı olarak değişen argaçlara bağlanmıştır.

Detaylı

Bu Sezon 80'lerin İşgali Altında!

Bu Sezon 80'lerin İşgali Altında! On5yirmi5.com Bu Sezon 80'lerin İşgali Altında! Bu kış neler giyeceğiz, merak edip durduk. Bir de baktık ki, o nefret edilen 80ler gelip bu kışta durmuş. Tabi modacılar sevmediğimiz o şeyleri baştan öyle

Detaylı

KONSERVASYON UYGULAMALARI

KONSERVASYON UYGULAMALARI KONSERVASYON UYGULAMALARI Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi -Yazma Bağışlar 720/4 EKİM 2013 OCAK 2014 Uygulama: Birgül EFE KOLEKSİYON HAKKINDA Yazma Bağışlar

Detaylı

1-Üst Mahya 2-3 yol mahya 3- Yan mahya. 4- Mahya Bitiş Kapama 5- Dere 6- Saçak kapama

1-Üst Mahya 2-3 yol mahya 3- Yan mahya. 4- Mahya Bitiş Kapama 5- Dere 6- Saçak kapama PVC PANEL KİREMİT 2 3 4 1 6 5 1-Üst Mahya 2-3 yol mahya 3- Yan mahya 4- Mahya Bitiş Kapama 5- Dere 6- Saçak kapama ÜRÜN BİLGİSİ ASA ile kaplanan DURAMİT PVC Panel Kiremitleri ko-ekstrüzyon teknolojisiyle

Detaylı

YÜKSEK SEÇİM KURULU KURUMSAL KİMLİĞİ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KURUMSAL KİMLİĞİ YÜKSEK SEÇİM KURULU KURUMSAL KİMLİĞİ YÜKSEK SEÇİM KURULU Kurumsal Kimliği Seçimlerin yönetim ve denetimi, çeşitli aşamalardan geçerek bugünkü konumuna gelmiştir. İlk olarak 16 Şubat 1950 tarih ve 5545

Detaylı

LOGO. Logonun Hikayesi Logo Bileşenleri Logotype Logo Versiyonları Ölçüler Boşluk Minumum Kullanım Hatalı Kullanım RENK

LOGO. Logonun Hikayesi Logo Bileşenleri Logotype Logo Versiyonları Ölçüler Boşluk Minumum Kullanım Hatalı Kullanım RENK LOGO Logonun Hikayesi Logo Bileşenleri Logotype Logo Versiyonları Ölçüler Boşluk Minumum Kullanım Hatalı Kullanım RENK Renk Paleti Renk Özellikleri Logotype Renkleri yapılacak Logo Logo, ülkemizin ulusal

Detaylı

ş Ü Ö Ü ö Ğ ş ş ş ş ö ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ö ş ş ö ş ş Ğ ö ş ö ş ş ö ş ş ö ö ş ş ö ö ş ö ö ş ö ö ş ö ö ö ö ş ş ö ş ş ş ö ö ö ö ö ş ş ş ö ş ş ö ö ş ş ö ş ö ö ş ş ö ö ö ö ö ş ş ö ö ş ö ö ö ö ş ş ş ş ö ö ş

Detaylı

İ İ Ş İ İ İ İ İ Ö İ Ö İ Ü Ü İ Ü İ Ü Ü Ü Ü Ö Ö Ö İ İ Ö Ö Ü Ü Ü İ Ö Ö Ö İ Ö Ö Ü İ Ü Ü Ş Ş Ş Ü Ş Ş Ü Ş Ö Ö Ö Ü İ İ Ö İ Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş İ Ü Ü Ü Ü Ü İ Ü İ Ş Ş Ö İ Ş İ İ İ İ İ İ İ Ş İ İ İ İ İ İ İ İ

Detaylı

ANTİK ÇAĞDA ANADOLU ANATOLIA AT ANTIQUITY KONU 3 FRİGLER 1

ANTİK ÇAĞDA ANADOLU ANATOLIA AT ANTIQUITY KONU 3 FRİGLER 1 ANTİK ÇAĞDA ANADOLU ANATOLIA AT ANTIQUITY KONU 3 FRİGLER 1 Frigler Frigler Troya VII-a nın tahribinden (M.Ö. 1190) hemen sonra Anadolu ya Balkanlar üzerinden gelen Hint Avupa kökenli kavimlerden biridir.

Detaylı

BURDUR EVLERİNDE VE MÜZELERİNDE BULUNAN ERKEK İÇ GİYİMİNDEN DON VE GÖYNEKLER

BURDUR EVLERİNDE VE MÜZELERİNDE BULUNAN ERKEK İÇ GİYİMİNDEN DON VE GÖYNEKLER 107 BURDUR EVLERİNDE VE MÜZELERİNDE BULUNAN ERKEK İÇ GİYİMİNDEN DON VE GÖYNEKLER Nuray GÜNDÜZALP * Özet Yaşanan toplumda giyimle ilgili değer yargılarına büyük önem verilir. Fertler yaşadığı toplumun düzenini

Detaylı