KURTULUŞ SAVAŞ INDA DEMİ RYOLCULUK VII

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURTULUŞ SAVAŞ INDA DEMİ RYOLCULUK VII"

Transkript

1 KURTULUŞ SAVAŞ INDA DEMİ RYOLCULUK VII ZIYA GÜREL Düş manı yurdumuzdan kovacağı mı za öyle inarnyorduk ki, her çeş it çalış ma ve her davranış, bu amacı gerçekleş tirmeğ e yönelik olduğ u oranda bir anlam kazanı yordu. Demiryolları Idaresi de, her biri baş lı başı na bir idareyi uğ raş tı rmağ a yetecek büyüklükteki iş lerinin yanı nda, ileride, Ordumuzun geri alacağı yerlerde düş manı n tahrip ederek bı rakacağı demiryolu ş ebekesinin onarı lması problemini, günlük iş lerinin ortaya çı karmakta olduğ u sorunlardan daha önemli görüyor, bunun için "çaresizlik içinde bir takı m tedbirler" almayı tasarlı yordu. Cephe gerisi hazı rlı kları : Demiryolları Idaresinin bir sorusuna karşı lı k olarak gönderdiğ i tarihli yazı sı nda Garp Cephesi Kumandanlığı ; düş manı n geri çekilirken tahrip etmiş olduğ u yerlerden Çay-Büyük Çobanlar arası onarı mı nı n yeter olduğ unu bildirmekte; Büyük Çobanlar istasyonundan daha ileride bir yer olan Karaarslan denilen yere kadar olan bölümün malzemesinin gerideki bir istasyonda depo edilmesini rica etmektedir. Büyük Çobanlar istasyonunun Afyon Karahisar'a kadar mesafesi 20 kilometredir. Düş man, Afyon Karahisar'dan 6-7 km. ileride demiryolu ray ve traverslerinden kendine "tahkimat" yapmış tı r. Böyle olunca, Büyük Çobanlar istasyonu dahi düş man mevzilerine 13 km. yakı n bulunduğ undan, demiryolunun, ondan daha ilerideki bir yere, Karaarslan denilen yere uzatı lması elbette sakı ncalı olacaktı r. Nitekim; önceden verilen emirde Çay'dan Çobanlara giden hattı n tam olarak onarı mı istenildiğ i halde, onarı mı n sonradan Büyük Çobanlar istasyonuna 5 km. kala, Kumarallı denilen yerde durdurulması istenmiş tir. Yol Dairesinin U. Müdürlüğ e bu konu üzerindeki yazı sı nda; Kumrallı 'da onarı mı n durdurulduğ u, eldeki malzemenin Akş ehir'e taşı nması na giriş ildiğ i, Kumrallı 'dan B. Çobanlar'a kadar olan kı sı m için yeter kupon ray ve travers bulunduğ u, Çobanlar istasyonunda aletlerin tamam olduğ u söz konusu edilmektedir. Garp Cephesinin özellikle sorduğ u onarı m zamanı nı hesaba vurarak; günde beş yüz metre onarı m yapa- Belleten C. LI, 54

2 850 ZIYA GÜREL bildiğ ine göre; hattı n 5 km. tutan Kumrallı - B. Çobanlar kı smı nı n on günde onarı lacağı nı bildiren Yol Dairesi Reisi; 20 kilometrelik B. Çobanlar- Afyon arası nı n kı sa bir zamanda onarı lması mn ise eldeki raylarla kuponları n delinerek hazı rlanması na bağ lı olduğ unu; öte yandan bu kesimde bir metrelik on köprü ile 3, 2, 3, 4 metrelik dört köprünün yı kı lmış olabileceğ inin de göze alı narak, gerekli kereste ve malzemenin ş imdiden tedarikine giriş ildiğ ini; mühendis Necip Bey'in Akş ehir'de kupon yaptı rmakla uğ raş acağı m bildirmektedir. 5 Ş ubat 338 tarihli yazı sı nda U. Müdür, bir ay hazı rlığı n yapı l- ması ndan sonra 25 km. tutan Kumrallı -Afyon Karahisar hattı nı n, gerektiğ inde onbeş günde onarı labileceğ i Garp Cephesi Kumandanlığı na bildirilmiş olduğ undan "görüş üldüğ ü üzere" denilerek buna göre hazı rlı k yapı lması nı Yol Dairesi Reisliğ ine bildirmektedir. Kumrallı -B. Çobanlar arası malzemesi kağ nı arabalariyle belli yerlerde toplattı rı larak iş katarlariyle geriye getirtilmiş tir. Bütün dikkatler, Kumrallı -B. Çobanlar-Afyon Karahisar hattı onarı mı üzerine toplanmış tı r. 16 Nisan 338 de Garp Cephesi, hattı n gerektiğ inde Kumrallı rampası ndan Afyon Karahisar'a kadar ne kadar zamanda yapı labileceğ ini yeniden sormuş tur. Ertesi günü ş ifre ile verilen karşı lı kta, beş günü hazı rlı k olmak üzere, bu onarı mı n yirmi günde yapı labileceğ i bildirilmiş tir. Bu yazı da, idarece sağ lanması na olanak bulunmı yan beş yüz telgraf direğ i ile 50 km. telgraf teli ve bin tane mücerrit eksiğ inin bulunduğ u da bildirilmiş, özellikle de Azarı köy dekovil hattı nı n uzatı lması nda Kumrallı -Afyon geniş hat malzemesinin kullanı lması nı n sürüp sürmeyeceğ i sorulmuş tur. Garp Cephesinden gelen tarihli karşı lı k yazı da; elde bulunan geniş hat malzemesinin Azarı Dekovil hattı nı n uzatı lması nda kullanı lacağı, Kumrallı -Afyon onarı mı baş layı nca, gerek bu malzemenin gerekse amele taburunun hemen Kumrallı -Afyon hattı na taşı nabileceğ i; bu hat için telgraf malzemesinin Cephe'ce hazı rlattı rı lmakta olduğ u bildirilmektedir. 2 ı Nisanda Demiryolları U. Müdürü, Kumrallı -Çobanlar-Afyon hattı onarı mı iş ini konuş mak üzere G.C. Karargahı na çağı rı lmış tı r tarihli G. Cephesi ş ifresinde Kumrallı -Çobanlar arası onarı mı na hemen baş lanacağı, bunun en kı sa bir zamanda bitirilmesi gerektiğ i, B. Çobanlar ilerisinde bulunan kı rı k rayları n toplattı rı lması için U. Müdürlük emrine bir kağ nı kolu verileceğ i bildirilmektedir. Kumrallı 'dan B. Çobanlar'a kadar olan kı smı n onarı mı na hemen baş lamlmış, bu iş den Nafia Vekaletine de haber verilmiş tir.

3 Olası lı kları Gözetme: KURTULUŞ SAVAŞ INDA DEMIRYOLCULUK 851 İş in başı nda olanları n en uzak olası lığı göz önüne alarak ona göre davranmağ a çalış tı kları nı görmekteyiz. Nafia Vekaletinin bir yazı sı na karşı lı k olan yazı sı nda U. Müdür Behiç Bey; Çay-B. Çobanlar kesiminin Çay istasyonunun 21,5 km. batı sı ndaki Kumrallı 'ya kadar olan onarı mı nı n, önceden Afyon-Uş ak- hattı ndan çı karı lmış raylarla 1 yapı lmakta iken, cephe civarı nda tam raylarla onarı m yapı lması nı sakı ncalı gördüklerinden, G. Cephesinin de uygun bulması ile ondan sonra tahrip edilmiş rayları n kesilmesi ile yapı ldığı nı, bu onarı m çok sağ lam yapı lmış olduğ undan trenlerin 20 km. hı zla gidebilmelerine elveriş li olduğ unu bildirmektedir. Bu; olası lığı olan her ş eyi gözönüne almayı gerekli bulan bir düş ünce tarzı nı belirtmektedir. Erkânı Harbiyyei Umumiye'nin tarihli yazı sı, daha ileri zamanları da gözönüne getirmektedir. Bu yazı nı n başı nda; Anadolu hatlariyle Izmir hatları nı n "düş manı n gerek harben ve gerekse harpsiz uzaklaş tı rı lması halinde" 2 tarafı mı zdan süratle onarı lması ve iş letilmesinin önemine değ inilmektedir. Bu nedene dayamlarak malzeme ve memur ihtiyacı nı n ş imdiden düş ünülmesi gerektiğ i ileri sürülen bu yazı da; Yurdumuzun baş ka yerlerinde gereksiz sayı lacak hatları n, geri alı nacak toprakları mı zdaki onarı mları yapmak amaciyle sökülerek bu alanda kullanı lmaları nı zorunlu görmekte bu nedenle bunları n ş imdiden belirlenmesi istenilmektedir. Memurlar bakı mı ndan da, "Dersaadet" te bulunan ş imendifer memurları ile sanatkârları getirtmekle birlikte, askerlik yaşı nda olanları nı n ş imdiden ş imendifer taburuna alı narak, açı lacak yerlerde memur gibi çalış tı rı lmaları nı öneren bu yazı da, bir yandan da erler içinde yetenekleri belirgin ve okur-yazar olanları n ş imendifer taburuna alı narak burada yetiş tirilmelerinin Idarece sağ lanması istenilmektedir. Mayı s ayı sonundaki bu yazı ya 18 Ağ ustos'ta verdiğ i karşı lı kta D. U. Müdürlüğ ü; Nafia Vekâletinden E.H. Umumiyye çekilen ve birer suretleri Idareye gönderilmiş bulunan iki telgraftan baş ka bu alanda hiç bir sonuç alı namadığı nı bildirmektedir. Bu iki telgraftan tarihli olanı nda, düş manı n kovulduğ u yerlerdeki hatları n onarı mı için gerekli görülen 150 km. ray, travers ve öteki malzemenin yaklaşı k tutarı nı n iki milyon ikiyüz bin 1 "Üçüncü Yunan taarruzu hissedildiğ i vakit yirmi kilometre kadar Uş ak hattı rayları sökülmeğ e baş lanı lmış, kı smen Ankara kı smen Konya hattı na sevkedilmiş tir," (271. def Say.) 2 Vekiller Heyeti içinde ve onun reisliğ ini yapan E.H. Umumiye Reisliğ ine göre o sı ralarda düş manı n savaş sı z uzaklaş tı rı lması olası lığı nı n da belirmiş olduğ u anlaşı lmaktadı r.

4 852 ZIYA GÜREL lira olduğ u, böyle büyük bir paranı n ödenmesine hâl-i mali-i Devletin ( = Devletin mali durumunun) kesin olarak elveriş li olmadığı nı n Erkanı Harbiye'nin ve Müdafaai Milliye'nin dikkat nazarı na konulması na ve durumun ilgili makamlara da bildirilmesine Vekiller Heyetince tarihinde karar verildiğ i, ancak; bundan ayrı olarak bulon ve cebire gibi küçük aksamı n satı n alı nması için istenilen 8o bin liranı n Demiryolları İ daresinin askeri taşı malardan oluş muş alacağı ndan mahsup edilmek üzere acele verilmesinin Maliye Vekâletine tebliğ inin ayrı ca kararlaş tı rı ldığı bildirilmektedir. Düş manı n ister savaş la, ister savaş sı z olarak yurdumuzdan uzaklaş tı rı lması nda, eli altı ndaki demiryolları nı tahrip edeceğ i olası lığı na göre istenilen iki milyon ikiyüz bin lira tutan ı 5o kilometrelik ray ve öteki malzemenin satı n alı nması na Devletin mali durumunun kesin olarak elvermediğ i hususunun Vekiller Heyetince saptandığı görülmektedir. Ancak, bu durum, ordumuzun harekete geçmesinden bir ay önce konuş ulmuş ve kararlaş tı rı lmış tı r. Bu para bulunup hemen verilseydi dahi bu malzemenin hemen bulunması na koş ullar elveriş li değ ildi. Demiryolları U. Müdürlüğ ü, daha önce Erkanı Harbiyye'nin önerdiğ i yurt içinde kullanı lmayan rayları n sökülmesi iş ini de araş tı rmış tı r. Nafia komiseri ile hat askeri komiseri, birlikte imza ettikleri tarihli bir telgrafta, Fransı z askeri hat komiserliğ i dosyaları nda görüp inceledikleri bir rapora dayanarak Mamure yöresinde hat durumunu bildirmektedirler. Buna göre, Mamure istasyonundan köprüler kesimine kadar ı o km. lik, Mamure-Osmaniye arası nda yine ı o kilometrelik hattı n sökülüp kolayca taşı nabilir olduğ unu, özellikleri dolayı siyle bu Bağ dat tipi rayları taşı yabilecek vagonlardan Adana'da ancak beş adet bulunduğ unu, rayları n indirileceğ i yerlerde de özel tertibat alı nması gerektiğ ini anlamaktayı z. U. Md. Behiç Bey'in tasarlamalarz: Behiç Bey, 14 Ağ ustos tarihli olup E.H.U. nin tarihli yazı sı na karşı lı k olan yazı sı nda tasarladı kları nı açı klamaktadı r: Düş manı n bı rakacağı hatları n ne ş ekilde olacağı nı bilememekle birlikte, önce çözülecek sorunun ray olduğ unu bildirerek bunun için tasarladı kları m açı klamaktadı r. U. Md. bu yazı sı nda, Osmaniye- Meydanı ekber kesimini ele almış, buralardaki doksan kilometrelik rayları n kaldı rı lması nı, Osmaniye ile Meydanı ekber arası nda epeyce tahribat olduğ undan, bu yerlerin, rayları geçirecek surette onarı lmaları nı, bu rayları n sökülmesi için Fransı z İ daresiyle bir anlaş ma yapı lması nı ve taşı ma iş inin güçlüğ ü nedeniyle, gecikmeden bu iş e ş imdiden baş lanı lması nı ileri sürmektedir.

5 KURTULUŞ SAVAŞ INDA DEMIRYOLCULUK 853 Elde edilecek bu raylar da yetmediğ inde, Eskiş ehir-afyon kı smı nı onardı ktan ve Ankara'daki makine ve vagonları bu tarafa aldı ktan sonra, Ankara'dan Polatlı 'ya kadar olan doksan kilometrelik rayı kaldı rarak bunun yerine dekovil rayları döş emeyi tasarladığı nı dp bildirmektedir. U. Müdür bu yazı sı nı n 4. fı krası nda, idare'nin o sı radaki varlığı nı da açı klamaktadı r. Ele geçecek kesik rayları birbirine bağ lamak için gerekli olan bulon ve cebirelerin; telgrafteli ve mücerridlerinin, makas tertibatı gibi malzemenin ş imdiden Avrupa'dan getirtilmesi iş ine giriş ilmesini istemektedir. "Çünkü" dedikten sonra, yapı lan hesaplara göre hattı n bu cihetten "ancak Afyon", Ankara cihetinden de Sarı köy-beylikahı r arası nda 295. km. ye kadar" onarı labileceğ ini bildirmekte, "ilerisi için hiç bir nevi malzememiz mevcut değ ildir" demektedir. Cebire ve bulon alı nması için gerekli 8o bin liralı k ödenekten umudunu kesen U. Müdür Behiç Bey, Fevzi Paş a ile görüş tükten sonra, Adapazarı iş letmesine "harp telgrafı dı r" iş aretli ve 15 ağ ustos 338 tarihini taşı yan bir ş ifre telgraf çekmiş tir. Taarruzumuzdan on bir gün önce çekilen bu telgrafı nda U. Müdür, Lefke ile Bilecik arası ndaki hattı n cebire ve bulonları nı n burada kullanı lmak üzere sökülüp gönderilmesini "Erkâm Harbiyyei Umumiyye Reisi Paş a Hazretleri emir buyurdular" diyerek istemekte ve ne kadar zamanda kaç kilometrelik cebire ve bulon sökülebileceğ ini sormaktadı r. Adapazarı İş letme Müdürü tarihli karşı lı k telgrafı nda, Lefke'den ileriye yirmibeş kilometrelik hatta bulon ve cebirelerin sökülmeğ e baş lanı ldığı nı, bunları n bir ay sonra Izmit'de yüklemeğ e hazı r bulundurulabileceğ ini bildirdikten sonra: "İ zmit körfezinde dün bir Yunan torpidosu Fransı z bandı ralı bir vapuru zaptetmiş tir" demektedir. Bu gibi malzemenin Haydarpaş a'ya gönderilmesinin de dikkati çekeceğ ini hesaplamakta olan İş letme Müdürü Fuat Ziya Bey, bunları "Karadeniz'- den küçük parçalar halinde" sürekli olarak göndermeğ i yeğ lediğ ini de bildirmektedir. Bu gibi tasarlamalar; düş manı n Sakarya savaşı ndan sonra çekilirken yaptığı gibi, yurdumuzdan uzaklaş tı rı lı rken de eli altı ndaki demiryolları nı büsbütün bozup parçalayacağı olası lığı na karşı duyulan derin kayguları n bir sonucu olarak görünmektedir. Bir yandan da bunlar; görevlilerin, en olmayacak nitelikte görünse bile, yapı labilir ne varsa onu araş tı rı p yapma gereğ ini duymaları nı n belirtileri olması bakı mı ndan değ erli davranış lar sayı lacaktı r.

6 854 ZIYA GUREL Ancak; 338 (922) yı lı nı n ağ ustos ayı ortaları ndan sonraki bu yazış malarda bulunan olası lı klara dayanan kayguları n ve bunun sonucu hayal gücünden doğ an bu çeş it tasarlamaları n üstünde kalan, bürokrasinin darlığı ndan kurtulmuş, olaylara geniş açı dan ve yüksekten bakan, seziş gücü üstün bir kimsemiz başı mı zda bulunuyordu. Gizli Konuk: O zaman Demiryolları U. Müdürü olan (rahmetli) Behiç Erkin'in, 1953 yı lı nda bir ziyaretimiz sı rası nda; Gazi Mustafa Kemal Paş a'nı n, genel tarih kitapları nda bulunmayan bu alandaki özel bir davranışı ile ilgili anı ları nı, bize not ettirdiğ i ş ekliyle, burada sunmaktayı z: "17 Ağ ustos'ta öğ le yemeğ inden sonra ben siyes yapı yordum. Aş ağı da bir gürültü duydum. Akabinde Mustafa Kemal Paş a'nı n odama girdiğ ini gördüm. Bana: "Gizli geldim. Burada kalacağı m. Kimse duyması n" dedi. (Zira, Konya'da kendi evi vardı ) Halbuki o gün Ankarada ajans Mustafa Kemal Paş a'nı n bir çaya davetli olduğ unu bildiriyordu 3. Gazi biraz rahatsı zdı. Iki gün benim evde kaldı. Gizli bir tren istedi. Gece Akş ehir'e gitti. Tekrar Konya'ya geldi. Bana: "Aldığı m haberleri yanyana koyuyorum. Artı k düş manı memleketten atmak zamanı gelmiş tir." dedi ve tekrar Akş ehir'e gitti. Bu seyahatler hep geceleyin ve gizli yapı lı yordu. 26 Ağ ustos sabahı "Dakika tehiri mucibi idamdı r" baş lı klı, Baş Kumandan Gazi Mustafa Kemal imzalı ş ifreli bir telgraf aldı m. Telgrafı açtı k. Taarruzun baş ladığı nı bildiriyor, ve hariçle her türlü münakale ve muhaberenin kesilmesini emrediyordu. Bu emri derhal yaptı k. Fakat iş in müş kül ciheti, bu emri Istanbul ile teması çok olan Adapazarı Iş letme Müdürlüğ üne zamanı nda tebliğ etmek idi. Zira telgraflar günlerce sonra gidiyordu 4. Düş ündüm; ş u tarzda başı açı k telgraf yazdı m: "Dakika tehiri mucibi idamdı r baş lığı ile Baş Kumandan Gazi 3 Bir kı sı m tarih kitapları nda Gazi Mustafa Kemal Paş a'nı n bu seyahati 20 Ağ ustos'ta gösterilmektedir. Ancak, Gazi'yi kendi evinde konuklayan bir kimsenin belirttiğ i günleri biz daha doğ ru bulmaktayı z. Hele bu kimse ne olursa olsun, her belgeyi büyük bir titizlikle saklayan ve olayları zaman ı nda tesbit eden (rahmetli) Behiç Erkin olursa... Nutuk'da da Gazi: "E.H.U. Reisi de cepheye gitmiş. Ben bir kaç gün sonra gittim" demektedir. 13 Ağ ustos'un "bir kaç gün sonra"sı Ağ ustos'un ı 7 sine uygun düş mektedir. Ayı n yirmisi olsaydı Gazi "bir kaç gün" yerine "bir hafta" deyimini kullanı rdı. Gazi "Nutuk"da Konya'ya geldikten sonra bu durumun duyulmaması için telgrafhaneyi kontrol alt ı na ald ı rdığı nı belirttikten sonra "20 Ağ ustos 92 2 günü öğ leden sonra saat 4 de Garp Cephesi Karargâhı nda yani Akş ehir'de bulunuyordum" demektedir. 20 Ağ ustostan önce Konya'da olduğ una göre Konya'ya geliş i tarihi ayı n 17 sine uygun düş mektedir. 4 Bu telgraflaş malar, Demiryolu telgrafları n ı n bağ lant ı sı olmadığı ndan P.T.T. idaresi aracı lığı ile yapı lı yordu.

7 KURTULUŞ SAVAŞ INDA DEMIRYOLCULUK 855 Mustafa Kemal Paş a Hazretlerinden aldığı m emir, ber veçhiâtidir" Bundan sonrası nı ş ifreli olarak ikmal ettim. Hakikaten ş ifreyi tam vaktinde alarak Istanbul'a hareket etmek üzere olan treni durdurmuş lar. "Büyük Çobanlar Istasyonundan sonra beş kilometre uzaktaki bir yere bir memur ve telgraf makinesi koymuş tuk. Buradaki memurumuzdan 27 Ağ ustos'ta aldığı mı z telgrafta ordumuzun Afyon Karahisarı na girdiğ ini bildiriyordu. Bu müjdeyi Konya'da lazı mgelen makamlara bildirdim. O memura bir maaş nisbetinde ikramiye verdim. Müteakiben, Garp Cephesi Erkanı Harbiye Reisi Miralay Ası m imzalı ş u telgrafi aldı m:" Avn-i Hak'la bu gün Karahisar'ı zapt ve istirdat ettik. Çobanlar'dan itibaren demiryolunun gece gündüz çalışı larak pek az zamanda Karahisar'a isali hususunda himmet buyrulması müstercadı r. Azari amele taburlannı n tekmilinin bu iş de çalış tı rı lması muvafik olur efendim "Hemen Çobanlar istasyonuna geldim. 27 /28 gecesi tamirat baş ladı. On beş günden fazla tahmin edilmesine rağ men 7 eylül sabahı tren Afyon'a girdi" Olağ an üstü Çalış malar: B. Çobanlar-Afyon Karahisar hattı nı n -yeniden ray dnenmesi, menfez ve köprücüklerinin yeniden yapı lması anlamı nda olan- onarı mı iş inin, o günkü koş ullara göre normal yapı m hesapları nı görmemizin, bu hesaplamalara rağ men; sonradan yapı lmış olan iş i değ erlendirmede bize yararı olacağı nı sanı yoruz. Ordumuzun taarruza geçmesinden beş gün önce, G.C. Kumandanlığı - nı n bir sorusuna karşı lı k olan yazı sı nda, B. Çobanlar-Afyon hattı nı n onarı lması konusunda: "...âzami faaliyetle çalış arak asgari zamanda temin edileceğ ini zatı alilerine katiyyen vadederim" diyen D.U. Müdürü Behiç Bey; toplamı üç bin ton tutan Çobanlar-Afyon arası ray ve traverslerinin ı ı oo tonunun Azari istasyonu ile Çay istasyonu arası nda bulunduğ unu, 600 tonunun Azari Dekovil hattı nda döş eli durumda, geri kalan ı 300 tonun da Konya doğ usundaki hatlarda olduğ unu belirtmekte; bunları taşı yacak vagon sayı sı az olduğ undan ve öteki askeri taşı malar arası nda bu iş için günde ancak bir tren yapı labileceğ inden, taşı ma iş leri düzenli sürse dahi, onarı m yerine günde 225 ton, yani bir buçuk kilometrelikten çok taşı ma yapı lamı yacağı sonucuna varmaktadı r. Bu da, onarı mı n onbeş günden önce yapı lamı yacağı hesabı na uygun düş mektedir. Garp Cephesine gönderdiğ i bu yazı nı n bir kopyesini, yine o gün, 6. Ş ube Mühendisi Emin Avni Bey'e gönderen U. Müdür Behiç Bey, yazı sı nda, gece gündüz çalışı lması gereğ i dolayı siyle "elimizde üç bin mum kuvvetinde

8 856 ZIYA GÜREL bir elektrik dinamosu" bulunduğ unu 5, bununla ve bundan baş ka meş ale ve karpit lambası yardı mı ile gece çalış maları nı n düzene konulabileceğ ini, satı n alı nan dekovil rayları geldikçe, geniş hat rayları nı n döş eli olduğ u yerlere gönderilerek değ iş tirilmelerine baş lamlması m, ordunun ilerlemesi ş imendifer'e bağ lı olduğ undan Afyon'a onbeş günden önce ulaş mayı kendisinin de istediğ ini bildirmiş tir. Hazı rlı klar: Ordumuzun taarruza geçmesinden önce, B. Çobanlar-Afyon hattı nı n onarı lması için gereken hazı rlı klara da giriş ilmiş olduğ u anlaşı lmaktadı r. "Daha ağ ustosta Garp Cephesi Kumandanı, orduları na mahrem olarak taarruza hazı rlı k emri vermiş tir (Nutuk S. 412)" Fakat, taarruzun gününü kimse bilmiyor, kestirmek te kolay olmuyordu. Öyle ki, G. Cephesi K. adı na Ası m Paş a'nı n imzaladığı "Makine başı nda" ve "Zate mahsus" iş aretli tarihli (taarruzumuzdan üç gün önce) bir telgraf: "Gerek Azari dekovilinden kaldı rı lacak olan ve gerekse Konya cenubunda bulunan geniş hat malzemesinin Ishaklı (Çay'dan önceki istasyon) civarı na" getirtilerek orada taşı maya hazı r bir halde bulundurulması nı n uygun olacağı nı, Azari dekovil hattı ndan kaldı rı lacak geniş hat malzemesinden dolayı bu hattı n bozulmaması gerekeceğ ini de bildirmektedir. 24 Ağ ustos'da 6. Ş ube Mühendisi Emin Avni Beye gönderdiğ i telgrafı nda U. Müdür: "Geniş hat malzemesi hemen Ishaklı 'ya naklolunacaktı r" dedikten sonra "ş imdilik" kaydiyle, dekovil hattı nda döş eli bulunan geniş hat rayları nı bu emrin kapsamı ndan ayrı tutmuş tur. Çünkü; bu sı ralarda bu dekovilin görevi sürmekte, bu nedenle -en azı ndandaha ileri bir yer olan "Ağ zı açı k"a kadar uzatı lması dahi istenilmektedir. Bu tel yazı sı nda, 25 Ağ ustos'da Azariköy istasyonundan geniş hat malzemesinin taşı nmaya baş lanı lması ve bunları n Ishaklı 'da "muntazam istif edilmesi" istenilmektedir. Bu durum iki gün sonraki taarruzdan habersiz, rahat bir genel hazı rlı k olarak görülmektedir. Zira; taarruzumuzun iki gün sonra baş lı yacağı bilinseydi, muntazam istiften söz edilemezdi, sanı yoruz. Allah'tan Sonra Biricik Zafer Yardı mcı lığı : sabahı Baş Kumandan Gazi Mustafa Kemal Paş a'dan gelen telgraf taarruza geçtiğ imizi bildirmektedir. 5 Behiç Bey, Demiryolları nı n gelecekteki "Zafer Yardı mcı lığı " görevini en iyi bir ş ekilde yapabilmesi için, yol onarı mları nda geceleri de çalış mayı sağ lı yacak olan motorlu dinamo ve takı mları nı, aylar önce Istanbul'dan satı n aldı rmış, bunlarla bir vagonu donatmış tı r. Daha az önemli iş lerde kullanma isteklerini önlemek için, bundan kimseye bilgi vermemiş tir.

9 KURTULUŞ SAVAŞ INDA DEMIRYOLCULUK 857 Nafia Vekâletine vekalet etmekte olan Reş ad Bey'den yine o gün gelen bir telgraf, taarruzumuzun baş ladığı nı bildirdikten sonra: "İş bu dakikada bütün millet ş imendiferlerimizi ve fedakâr ş imenfercilerimizi Allah'tan sonra kahraman ordumuzun yegane muin-i zaferi" olarak tandığı nı bildirmekte ve durumdan bilgi istemektedir. Nafia Vekâletine gönderdiğ i karşı lı kta, Çobanlar-Afyon hattı nı n onarı mı na 28 Ağ ustosta baş lanı lmış olduğ unu, yirmi kilometre olan bu mesafenin onbeş günde bitirilmesinin umulduğ unu bildirdikten sonra, eski kayguları nı unutamamış olan Behiç Bey'in: "Eğ er düş man malzeme bı rakmazsa Afyon'dan ilerisinin tamiri için elimizde hiç bir ş ey bulunmadığı nı " yinelemekten kendini alamadığı görülmektedir. Daha önce de tarihli yazı sı nda buna değ inmiş, düş man uzaklaş tı rı lı rken Cephe'ye dikey düş en demiryolu rayları nı söküp götürmesi, paralel düş en hatları da tahrip etmesi olası lığı ndan söz etmiş ti. Halide Edip Hanı mı n Cepheye Kurtuluş Savaşı sı rası nda Mülâzim-i Evvel (üsteğ men) olup sonradan D. Demiryolları Genel Müdürü olan General Zihni üner, "Demiryol" dergisinin 1953 T. ve sayı sı nda çı kan "İ stiklal Harbinden Bir Hatı ra" baş lı klı yazı sı nda; Afyon Karahisar'ı n geri alı nması üzerine U. Müdür Behiç Bey'in kendisini çağı rtarak: "Hemen Afyon'a hareket ediniz ve-bu istasyonu süratle iş letmeye hazı rlayı nı z" emrini verdiğ ini, bu nedenle Konya Garı nda yola çı kması için hazı r duran otodrezine bineceğ i sı rada "başı ndan topukları na kadar siyahlara bürünmüş, genç, güzel ve zarif bir bayan belirdiğ ini" bildirmekte, bu bayanı n "Afyon'un zaptı günü Garp Cephesi Kumandanlığı ndaki vazifesi başı na dönmek emrini almış olan" Halide Edip Hanı m olduğ unu anladığı nı ; birlikte geldikleri Çay istasyonunda drezineden inerek akş am karanlığı nda askeri bir kamyonetle Afyon Karahisar yolunu tuttukları nı, gece karanlığı nda ş oförün bir aralı k yolu ş aşı rdığı nı, bu sı rada Halide Edip Hanı mı n düş man eline düş me korkusu geçirdiğ ini, gecenin karanlı kları arası nda, yanan Afyon ş ehrinin alevlerinin görünmesi üzerine yönlerini doğ rulttukları nı anlatmaktadı r. Halide Edip Onbaşı nı n ne yaptığı nı bilemiyoruz. Mülâzim-i Evvel Zihni efendi ş ehre girer girmez, hemen istasyon tesislerini dolaş mış, lokomotif, vagon ve kömür aramış tı r. Makine deposu yanı ndaki sundurmada, bir yerinden tutuş muş yanmakta olan kömürleri söndürtmüş, durumu ş u telgrafia U. Müdürlüğ e bildirmiş tir: "Afyon istasyon binaları yanmış, bir atelye treninin lokomotif kazam patlatı lmış ve vagonları yakı lmış. Yollarda tahribat ehemmiyetli. Bin ton maden kömürü

10 858 ZIYA GÜREL muhafazaya alı ndı ". Düş manı n kaçarken Döğ er istasyonu yakı nları nda bı raktığı bir tren söz konusu olduğ undan, durumun incelenmesi kendisinden istenen Zihni Efendinin verdiğ i karşı lı ktan; böyle bir tren olmadığı, Kütahya ve Sabuncupı nar'a kadar demiryolları nı n ve telgraf hatları nı n sağ lam olduğ u anlaşı lmış tı r. Onarı mı Üç Terden Sürdürme: E.H.U. Reisliğ i Ş imendifer Ş ubesi Müdürü Binbaşı Fatin Bey, tarihli bir telgrafinda, Afyon'dan Çobanlar istasyonuna kadar hattı inceleyerek geldiğ ini, düş manı n 168. kilometrede tahkimatta kullandığı 6 kilometrelik traverslerin toplatı labileceğ ini, 168. kilometreden Çobanlar istasyonuna kadar travers ve rayları n durduğ unu, ancak, rayları n yarı sı nı n kı rı k, çoğ unun da bükülmüş olduğ unu bildirmekte, Azari dekovil hattı ndan getirtilecek iş çi taburunun çabuklaş tı rı lması nı dilemektedir. Binbaşı Fatin, 28 Ağ ustos akş amı na kadar Gazligöl istasyonuna ve İ zmir yolunda Dumlupı nar'a kadar olan yerlerin elimize geçtiğ ini de bildirmektedir. Onarı mları yapmakla görevli (Yüksek) Mühendis Emin Avni Beye gönderdiğ i tarihli emrinde U. Müdür Behiç Bey, Erkanı Harbiyyei Umumuiyenin Çobanlar-Afyon hattı nı n beş günde ikmalini istediğ ini bildirdikten sonra, iş katarları için kı rk vagon daha ayrı ldığı nı ; Azari dekovil hattı ndaki geniş hat raylarmı kaldı rarak yerine (satı n alı nmış olan) dar hat rayları nı döş emeğ e yetecek en az iş çiyi bulundurarak geri kalanları nı hemen B. Çobanlar'a göndermesini; Afyon telgraf hattı nı n da en çabuk bir zamanda uzatı lması nı istemektedir. En önemlisi; B. Çobanlar istasyonundan baş lanı lan onarı mdan baş ka, Afyon istasyonundan da B. Çobanlar'a doğ ru bir onarı mı n baş laması için Afyon istasyonundan Eskiş ehir yönüne doğ ru olan, Gazlı göl ve Haman yöresindeki ray ve traverslerin sökülmesi öngörülmüş tür. Böylece, onarı m, iki uçtan baş latı lmış olmaktadı r. Bir ekip de bu iki ucun ortası nda iş e baş lamış tı r. 8o Bin Liralı k Ödenek: Nafia Vekâletinden gelen 30 Ağ ustos tarihli telgraf, hat onarı mları na harcanmak üzere Maliyeden 8o bin lira alı ndığı nı, bunun 50 bin lirası nı n Ziraat Bankası aracı lığı ile Konya'ya U. Müdürlüğ e gönderildiğ ini, otuz bin lirası nı n da, Sarı köy-eskiş ehir bölümünün onarı mı için Ankara İş letme Müfettiş liğ ine verilerek onarı ma baş lattı rı ldığı nı, baş ka ödenek de alı nı p gönderilmesine çalışı ldığı nı bildirmektedir. Buna karşı lı k olan telgrafinda U. Müdür Behiç Bey; bundan sonra alı nacak ödeneklerin paylaş tı rı lması nı n kendisine buyurulması nı, onarı m

11 KURTULUŞ SAVAŞ INDA DEMIRYOLCULUK 859 için dış arı dan getirtilecek malzemenin gelmesinin zamana bağ lı olduğ undan, eldeki olanaklarla onarı mı n sürdürüldüğ ünü bildirmektedir. 30 Ağ ustos meydan savaşı ve zaferinin kazanı ldığı günün akş amı verilmiş bu ödenekle bir satı n alma iş ine giriş meğ e koş ulları n elveriş li olmadığı bellidir. Ele geçen yerlerdeki demiryolları nı n, genellikle, tahrip edilmemiş bir durumda bulunması ise, Fevzi Paş a ve Behiç Beyi büyük kayguları ndan kurtarmış olmalı dı r. Onarı mlar: Binbaşı Fatin Bey, 31 Ağ ustos tarihli telgrafı nda Fevzi Paş a'nı n dileklerini bildirmektedir. Çobanlar-Afyon hattı nı n "en büyük süratle" onarı lması nı isteyen bu telgrafta; Afyon-Dumlupı nar ve batı sı na doğ ru demiryolları nda ve Dumlupı nar tunellerinde tahribat olmadığı, yalnı z Küçükköy yöresinde bizim atlı larca tahrip edilmiş iki köprünün ş imdiden onarı lması ile Afyon'a girecek ilk trenin Dumlupı nar batı sı na doğ ru gidebilmesinin sağ lanması söz konusu edilmektedir. 3 ı Ağ ustos akş amı na kadar Çobanlar yönünden 2600, ı 7o. km. de 700 metre, Afyon'dan doğ uya doğ ru da 800 metre, ki toplamı 4 oo metre, ray döş enmiş olduğ u Yol Dairesi Reisi Rı fat Bey tarafı ndan bildirilmektedir. 1 Eylül günü Garp Cephesi Kumandanlığı ndan gelen telgrafta; Azari hattı ndaki geniş hat malzemesinin derhal kald ı rı larak Çobanlar-Afyon hattı nı n ikmali istenilmektedir. Bu yüzden Azari dekovilinin iş lememesinin bir sakı ncası olmadığı da bildirilmektedir. Ordunun baş arı sı nı n, hattı n 5 Eylül akş amı na kadar, beş kilometrelik bir hı zla da olsa trenlerin iş lemeğ e elveriş li bir duruma gelmesine bağ lı olduğ unu ve Cephe Kumandanlığı na böyle söz verildiğ ini, Mühendis Emin Avni Beye gönderdiğ i ı tarihli buyruğ unda bildiren U. Müdür; bütün maddi ve manevi kuvvetlerin sarfı ile bu iş in beş günlük zaman içinde bitirilmesini zorunlu göstererek "bunu himmetinizden beklerim" demektedir. Erkanı Harbiyyei Umumiyye Resisliğ ine göderdiğ i 2 Eylül tarihli telgrafı nda "Dün akş am inş aat mahallinde idim" diyerek, onarmaları n, büyük bir çalış ma ve çabalama ile üç noktadan sürdürüldüğ ünü belirten U. Müdür; düş man tarafı ndan bu hattı n yedi kilometrelik rayları nı n olduğ u gibi kaldı rı lmış ı kilometrelik kı smı nı n da tahrip edilmiş olduğ u anlaşı ldığı ndan onarı mı n 5 Eylülde bitirilemiyeceğ inin anlaşı ldığı nı ; bununla birlikte bitirilmesine çalışı lmakta olduğ unu bildirmektedir. 5 Eylül tarihli bir genel emirde: "Yarı n de Çobanlar'dan ordunun ilk cephane treni sabah saat 4, 5 de hareket edecektir. Bu tren saatte

12 86o ZIYA GÜREL beş kilometre katedecektir" diyen U. Müdür, hangi kı sı mda yol bu sürate göre ikmal edilmemiş ve trenin durması nı gerektirmiş se o kı smı n fen memurları nı ve zabitlerini sorumlu tutacağı nı bildirmektedir. Bütün çabalamalar yı ldı rı m savaşı yapan ordumuzun cephanesini zamanı nda yetiş tirmektir. Uykusuz, yarı aç yarı tok çalış an ilgilileri, içinde U. Müdür'ün de bulunduğ u bu Cephane treninin yola çı kması büsbütün gayrete getirmiş tir. Ve tren, 7 Eylül sabahı Afyon Karahisara girmiş bulunmaktadı r. Bu iş lerin başı nda olan Mühendis Emin Avni Bey'in 6 bu çalış maları ndan sayı n Behiç Erkin bize övgü ve sevgi ile söz etmiş lerdi. Mühendis Emin Avni Bey ve arkadaş ları günde 18-2o saat çalış mış lardı. Nafia Vekilliğ ine dört ay sonra gönderdiğ i bir yazı nı n 8. maddesi ile sayı n Behiç Bey durumu özetlemiş olmaktadı r.: "...tahrip edilmiş olan rayları kesmek ve tekrar takmak suretiyle B. Çobanlar-Afyon Karahisar arası ndaki yirmi kilometrelik kı sı m dokuz günde tamir edilmiş tir ki, vasaiti mükemmel memleketlerde bile bundan daha fazlası nı n yapı lması mümkün değ ildir. Bu sayede harekatı harbiyenin onuncu günü katarlar, B. Çobanlar'dan itibaren yüz yirmi kilometre ileride islamköyü (Banaz) civarı na kadar iş leyerek ordunun erzak ve cephanesini yetiş tirmiş ve İ slâmköyü ile Uş ak arası ndaki tamiratı n ikmalinden evvel Uş ak-ahmetler kı smı nı n da iş letmesine baş lanı lmış tı r" Böylece; yı ldı rı m hı ziyle ilerleyen ordumuzun cephane ve iaş e malzemesini ardı ndan yetiş tirmekle Demiryolları zafer yardı mcı lığı görevini yapmış bulunmaktadı r. Hüseyin Cahit Bey'in Tanin gazetesinde çı kan, Anadolu-Bağ dat hatları nı n Devletçe satı n alı nması ve iş letilmesi konusundaki yazı sı üzerine bir çok kimseler bu düş ünceyi uygun bulmuş lardı r. Eski ş irkete devredilmesi hakkı nda düzenlenen bir proje Büyük Millet Meclisi Müvazenei Maliye Encümenine gelmiş tir. Encümen üyeleri satı n alma yanlı sı dı rlar. Behiç Beyi 6 Mühendishaneden 1907 yı lı nda çı kmış olan Emin Avni Bey, uzun müddet Hicaz Demiryolları nda sonra da ş ark demiryolları nda çalış mış olup, Anadolu'ya katı lan iki mühendis arası ndan Nafia vekâletince seçilmiş tir. Nafia Vekili Süleyman sı rrı Bey'in tarihli telgrafı nda "Zaferin en büyük âmillerinden biri de Anadolu-Bağ dat demiryolları nı n iyi idaresidir" diyerek "Zâtı âlileri baş ta olmak üzere" kaydiyle bir topluluğ un Baş Kumandanlı k muharebesinin kutlanması töreninde Idareyi temsil etmesini istemiş tir. Buna verdiğ i karşı lı kta, gelemiyeceğ ini açı klayan Behiç Bey, Hareket Reisi Zihni Bey'in baş kanlığı nda B. Çobanlar- Dumlupı nar-uş ak hattı nı n süratle onarı mı nda olağ an üstü çalış malar göstermiş olan Emin Avni beyle çeş itli ş ubelerden yirmibir kiş i seçilmiş olduğ unu bildirmektedir.

13 KURTULUŞ SAVAŞ INDA DEMIRYOLCULUK 861 çağı rarak, kendimizin iş letip iş letemiyeceğ imizi sorarlar. Behiç Bey teminat verir. Onun üzerine ş irkete geri verilmesi projesini Encümen geri çevirir. Nafia Vekili istifa eder. Sonunda bu hatları n satı n alı nması için Hükümet'e yetki veren 2 2 Nisan T. ve 506 sayı lı kanun kabul edilir. Kurtuluş savaşı sı rası ndaki, iş letme baş arı ları, böylece kendimize bu alanlarda da güven kazandı rmış olmaktadı r.

14

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... BELGELER III SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp Raporu... 1 2. Ali İhsan Paşa nın Güney

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

Ödettirilecek tazminat miktarı

Ödettirilecek tazminat miktarı ASKERİ OKULLARA ALINAN ÖĞRENCİLER İLE SİLAHLI KUVVETLER HESABINA FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLER İÇİN YÜKLENME SENEDİ DÜZENLENMESİNE VE BU OKULLARDAN ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE AYRILACAK ÖĞRENCİLERE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT VE DOSYALAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT VE DOSYALAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EVRAK KAYIT VE DOSYALAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, T.C. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nın

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/152129 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/152129 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/152129 İhalenin adı KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) MALZEMESİ Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Gürsu Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı e c o n o m i c p o l i c y r e s e a r c h i n s t i t u t e ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Politika Notu Ekim 2005 Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi

Detaylı

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK 23 Ağustos 2008 tarihli ve 26976

Detaylı

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, İnegöl Belediyesi Destek Hizmetleri

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU KIRIKKALE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ OTOMATİK TELEFON SANTRALI İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU KIRIKKALE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ OTOMATİK TELEFON SANTRALI İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU KIRIKKALE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ OTOMATİK TELEFON SANTRALI İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1-Bu Yönergenin

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/20046 İhalenin adı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI HARCIRAH YÖNERGESİ

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI HARCIRAH YÖNERGESİ Sıra No :GMKA/Yönerge/8 Revizyon No : 2 Tarih :11/03/2015 T.C. HARCIRAH YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönerge Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü,

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü, 27 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27271 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 14/04/2015-15755 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik *BD856308231* Sayı : 47334775/045.03/ Konu : İmza Yetkileri Yönergesi KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR

ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR Ek listede belirtilen makine ve ekipman alımlarına ilişkin faaliyetleri Hibe Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirdiğimizi; ilgili

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ Amaç ve Konusu: ESKĠ METĠN Amaç ve Konusu: YENĠ METĠN Madde 3 Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, B- Üretilen

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Millî Eğitim Bakanlığı personel kimlik kartlarıyla ilgili işlemlere ait usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ:

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler kanununda belirtilen tüzel kişilerce

Detaylı

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi Dönem : 2008 Konu : Öneri Toplantı : Nisan Karar Sayısı : 45 Birleşim : 04/04/2008 Karar Tarihi : 04/04/2008 Đl Genel Meclisinin Ocak 2008 tarihli toplantısında

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI 29.05.2008/88 TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : Kıymetli maden ve depo hesaplarına ilişkin olaral Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU Üst Politika Belgelerinde Okul Bazlı Bütçe: Amaç: OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU 1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 154- Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı ...

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı ... T.C. 00980797 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı Sayı : 59131235-060.11.03 Konu : Kurumsal Kimlik Çalışmaları T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri

Detaylı

Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi bir hal alması, uluslararası boyut kazanması; mevcut kanunun tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve diğer

Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi bir hal alması, uluslararası boyut kazanması; mevcut kanunun tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve diğer İhale Dosyası İhale, sözlük anlamıyla; bir işi veya bir malı birçok istekli arasından en uygun koşullarda kabul edene bırakma, eksiltme veya arttırma işlemidir Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Evet Hayır Birim Personeli, Bağışlanmak istenen yayınların kabul Şube Müdürü, edilememe gerekçesi bağışçıya iletilir.

Evet Hayır Birim Personeli, Bağışlanmak istenen yayınların kabul Şube Müdürü, edilememe gerekçesi bağışçıya iletilir. BASILI YAYIN BAĞIŞI Basılı Yayın Bağışı Bağış, Yayın Kabul İlkelerine uygun mu? Tüzel ya da gerçek kişilerden gelen bağış talepleri ile ilgili yayınların içeriği hakkında bilgi alınır. ve Dokümantasyon

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biri değildir? A) Mala

Detaylı

KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 21.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20821 KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş arayanlar ile işverenlere Kurum tarafından sunulan hizmetlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş arayanlar ile işverenlere Kurum tarafından sunulan hizmetlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Not: Yönetmeliğin 2nci maddesinde yer alan 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 ibaresi, 21nci maddesinin 1nci fıkrasının ve 22nci maddesinde yer alan 25412 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı 6.000 Ton Taze Soğutulmuş Karkas Sığır Eti Alımı BaĢvuru sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu

Detaylı

833 îşçi Sigortaları Kurumu Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 16. YİT, 1945 - Sayı : 6058)

833 îşçi Sigortaları Kurumu Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 16. YİT, 1945 - Sayı : 6058) 833 îşçi Sigortaları Kurumu Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 16. YİT, 1945 - Sayı : 6058) Nb. Kabul tarihi 4792 9. VII. 1945 Kuruluş BİRİNCİ MADDE İş hayatında türlü hallere karşı ilgili Sigorta Kanunu

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Mak.Y.Müh. Nuri ERTOKAT Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Çalışmamızın isminden de anlaşılacağı gibi Avrupa

Detaylı

İŞÇİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞÇİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞÇİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİNDE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ PERSONELİN İŞÇİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI E-Posta: bilgi@yyuedutr Web: wwwyyuedutr BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43 KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 2012/4213 sayılı Karar 23

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Konu: Elektronik Tebligat Uygulaması Zorunluluğu 27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereğini arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili 1 GENEL GEREKÇE

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RODİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RODİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RODİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı, Diyarbakır Büyükşehir

Detaylı

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmelik, İnegöl Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı