KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER"

Transkript

1 Ünite KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1. Kimyasal Tür edir? Kimyasal Türleri Bir Arada Tutan Kuvvetler Güçlü Etkileşimler Zayıf Etkileşimler Konu Değerlendirme Testi iziksel ve Kimyasal Değişimler Tepkime Denklemleri Konu Değerlendirme Testi

2 Kimyasal Tür edir? Kimyasal Türler Maddelerin özelliklerini gösteren atom, molekül, iyon ve radikal taneciklerine kimyasal tür denir. ATM Kimyasal Türler MLEKÜL İY RADİKAL Atom : bir elementin bütün özelliklerini gösteren en küçük parçacığına denir. e gibi... Molekül en az 2 atomun belirli geometrik düzende birleşmesiyle oluşturduğu kimyasal türdür. C 2 gibi... İyon nötr bir atom ya da molekülün kimyasal değişim ile elektron alması veya vermesiyle oluşan yüklü taneciklerdir. a 1 gibi... Pozitif yüklü iyonlara katyon iyonlara anyon adı verilir. Katyon, negatif yüklü Anyon Li Mg 2 AI a Ca 2 CI S 2 P 3 K Sr 2 Br Se 2 Rb Ba 2 I Te 2 Radikal ortaklanmamış elektronu bulunan kimyasal türe denir.,,... gibi Örnek 1 Ödevim: Aşağıdaki iyonların adını yazınız. etkinlik 1. Anyon a Molekül b Katyon c. 3 Yukarıdaki tabloda verilen maddelerin eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) 1-b, 2-c, 3-a B) 1-c, 2-b, 3-a C) 1-a, 2-b, 3-c D) 1-c, 2-a, 3-b Çözüm 1 1-c, 2-b, 3-a E) 1-b, 2-a, 3-c İyon C S 4 2 S 3 2 Cr P 3 3 P 4 Mn 4 Mn 4 2 CI Adı Karbonat itrat idroksit Sülfat Sülfit Kromat Amonyum idronyum osfit osfat Permanganat Manganat ipoklorit 74

3 Kimyasal Türleri Bir Arada Tutan Kuvvetler KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması Kimyasal türler arası etkileşimler Güçlü Etkileşimler Zayıf Etkileşimler İyonik bağ Kovalent bağ Metalik bağ Van der Waals bağları idrojen bağı Dipol-dipol bağları İyon-dipol bağları İndüklenmiş dipol bağları İyonlar Arası Bağlar Pozitif ve negatif yüklü taneciklerin elektron alışverişi ile birbirini çekmesi sonucu oluşan bağa iyonlar arası bağ denir. a CI a CI [a] [ CI ] Elektron dizilimi: a atom CI atom a iyon 2-8 CI iyon ot: Zıt yüklü iki iyon arasındaki çekim kuvveti Coulomb bağıntısı ile bulunur. = e 2 4π.ε.d 2 e : elektron yükü d : iyonların çapları toplamı : çekim kuvveti ε o : dielektrik sabiti acl bileşiği animasyon 75

4 Moleküller Arası Bağlar En az iki atomun elektron ortaklaşması sonucu birbirine bağlanmasıyla oluşan bağa kovalent bağ denir. Kovalent bağlı moleküllerin birbirleri arasındaki etkileşimine moleküller arası bağ denmektedir. Örnek C C = C = C 2 2 C 2 Açık bağ yapıları verilen asetilen (C 2 2 ) ve karbondioksit (C 2 ) bileşiklerinin birer moleküllerindeki, I. toplam bağ, II. toplam atom, III. atom türü sayılarından hangileri farklıdır? ( 1, 6 C, 8 ) Çözüm 2 C C = C = I. Toplam bağ 5 4 II. Toplam atom 2C, 2 4 C, 2 3 III. Atom türü C, C, animasyon Moleküller arası bağ Metallerdeki Bağlar Metallerin bir elektron denizi içerisinde bir arada tutulmasını sağlayan bağ türüne metalik bağ denir. yüklü metal iyonu elektron denizi Periyodik tabloda aşağıdan yukarıya ve soldan sağa metalik bağ gücü artacağından metalin erime ve kaynama noktası artar. Örneğin; 11 a in erime noktası 19 K nın erime noktasından büyüktür. Aynı şekilde 12 Mg nin erime noktası 11 a nın erime noktasından büyüktür. Örnek 3 Metal atomlarındaki hareketli elektronların metallere kazandırdığı üç önemli özelliği yazınız. Çözüm 3 Elektriksel iletkenlik Parlaklık Tel ve levha haline gelebilme 76

5 KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Kimyasal türler arası etkileşimler, birbirine bağlanan türe bakılarak iki ana gruba ayrılabilir: 1. Atomlar arası bağlar 2. Moleküller arası bağlar 1. tür bağlar, iyonik bileşiklerde, kovalent bileşiklerde ve metallerde atomları bir arada tutan güçlü çekim kuvvetleridir. 2. tür bağlar ise molekül yapılı katı ve sıvıların molekülleri arasındaki etkileşimi ifade eder. Bu kuvvetler atomlar arası bağlardan daha zayıftır. Örneğin; Su ( 2 ) moleküllerini oluşturan hidrojen ve oksijen atomları birbirine atomlar arası sağlam bağlarla bağlı iken farklı su molekülleri arasında zayıf çekim kuvvetleri vardır. Bağ Enerjisi Bir kimyasal bağ oluşumunda açığa çıkan veya herhangi bir kimyasal bağın kopması için geçen enerjiye bağ enerjisi denir Bağ enerjisinin birimi kj mol 1 dir. Bağ oluşum olayları ekzotermiktir. Yani ısı verendir. ksijen atomu ksijen atomu 495,04 kj 2 (g) 2(g) kj.mol 1 Bağ kırılması olayları Yani ısı alandır. ksijen molekülü 495,04 kj ksijen molekülü endotermiktir. ksijen atomu ksijen atomu 2(g) kj.mol 1 2 (g) Örnek 4 Aşağıda verilen olaylardan hangisi zayıf etkileşim sınıfına girer? A) Ι 2 katısının süblimleşmesi B) 2 ve 2 moleküllerinden 2 oluşması C) a metalinin elektron vermesi D) C gazının yanması E) Br 2 molekülünün atomlarına ayrışması Örnek 5 Aşağıda bazı değişimler sırasında alınan veya verilen enerji değerleri verilmiştir. Buna göre, bu değişimlerden hangileri güçlü etkileşim olarak sınıflandırılır? a) Ι 2(k) 150 kj.mol 1 2Ι (g) b) aci (k) 760 kj.mol 1 a (g) CI (g) c) 2 (s) 40,1 kj.mol 1 2 (g) d) C 4(s) 8 kj.mol 1 C 4(g) e) Mg 2 (g) 2 (g) Mg (k) 3850 kj.mol 1 Çözüm 4 Süblimleşme sırasında iyot moleküllerindeki atomlar arasında herhangi bir ayrılma olmaz. Katı haldeki Ι 2 molekülleri gaz haline geçer. Çözüm 5 a, b ve e olayları kimyasal olaylardır. Bu nedenle güçlü etkileşimler olarak sınıflandırılırlar. Yaklaşık 40 kj.mol 1 veya daha fazla enerji gerektiren olaylar güçlü etkileşimlerdir. 40 kj.mol 1 den daha az enerji gerektiren olaylar ise zayıf etkileşimlerdir. 77

6 Güçlü Etkileşimler Atom / İyonların Katman Elektron Dizilimleri ve Lewis Gösterimleri Tabloyu inceleyelim Tür ELEKTR DİZİLİMİ 1. Katman 2. Katman 3. Katman 4. Katman Lewis Gösterimi a a a 2 8 [a] Mg Mg Mg [Mg] 2 CI CI CI [ CI ] S S S [ S ] 2 Tablodaki a ve Mg atomları son katmanlarındaki elektronları verdiklerinde son katmanları 8 elektron olacak ve oktete ulaşacaklardır. Yine Cl ve S atomları son katmanlarına elektron aldıklarında son katmanları 8 elektron olacak ve oktete ulaşacaklardır. ktet Kuralı: Elementlerin bileşik meydana getirirken son yörüngelerindeki elektron sayılarını, soygazların elektron dizilimlerine (e hariç) benzetme isteğine oktet kuralı denir. a S Mg Mg a Mg 2 CI CI CI Mg 2 8 CI

7 KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER İlk 20 Elementin Katmanlarındaki Elektron Sayıları IA VIIIA 1 1 : 1 IIA IIIA IVA VA VIA VIIA 2 : 2 2 3p 4p 5p 6p 7p 8p 9p 10p 3Li : 2, 1 4Be : 2, 2 5 B : 2, 3 6 C : 2, 4 7 : 2, 5 8 : 2, 6 9 : 2, 7 10e : 2, p 12p 13p 14p 15p 16p 17p 18p 11a : 2, 8, 1 12Mg : 2, 8, 2 13Al : 2, 8, 3 14Si : 2, 8, 4 15P : 2, 8, 5 16S : 2, 8, 6 17Cl : 2, 8, 7 18Ar : 2, 8, p 20p 19K : 2, 8, 8, 1 20Ca : 2, 8, 8, 2 Atomlar Arası Bağlar Bir atom elektron verdiğinde katyon oluşur. Örneğin, a a Mg Mg 2 Bir atom elektron aldığında anyon oluşur. Örneğin, Cl Cl S S 2 a ve Cl atomları bir araya gelince a ve CI iyonları oluşur ve birinin verdiği elektronu diğeri alır. (elektron alışverişi) ve atomların her ikisi de oktete ulaşırlar ve ( ) ve () yükler birbirini çektiği için atomlar arasında iyonik bağ oluşur. Cl atomları bir araya gelince elektron alışverişi olmaz çünkü her iki atomun da oktete ulaşmak için elektron alması gerekir. Bu durumda CI atomları birer elektronlarını ortaklaşarak oktete ulaşırlar ve atomlar arasında kovalent bağ oluşur. a atomları bir araya gelince ise ne iyonik ne de kovalent bağ oluşur. Bir aradaki a atomlarının son katmanlarındaki elektronlar atom kümesinin tamamında serbest dolaşıp ( ) yüklü elektron denizi oluşturur. Elektronlarını kaybetmiş a iyonları da bu denizde bulunurlar. Elektron denizindeki ( ) yük ile () yüklü a atomları arasında metalik bağ oluşur. 79

8 İyonik Bağ Zıt yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvvetine dayanan kimyasal bağ türüne iyonik bağ denir. a CI a CI a Atomu CI Atomu a CI a atomu son yörüngesindeki 1 elektronu CI atomuna verdiğinde her iki atomun da son yörüngesinde 8 elektronun oluşması sağlanmıştır. aci Kovalent Bağ Ametal atomları arasında elektron ortaklaşması sonucu oluşan bağa kovalent bağ denir. Kovalent bağlarda, iyonik bağlarda olduğu gibi atomlar arasında elektron alışverişi olmaz. Atomların son katmanlarında bulunan elektronlardan bir veya birkaç tanesi atomlar arasında paylaşılır. Genel olarak, atomların son katmanlarındaki elektron sayısını oktete tamamlamaları için kaç elektron gerekiyorsa o kadar kovalent bağ kurulur. Bir kovalent bağdaki elektronların iki atom arasındaki paylaşım oranına bağlı olarak iki tür kovalent bağ ortaya çıkar. Birincisi elektronların eşit paylaşıldığı apolar kovalent bağ, ikincisi eşit paylaşılmadığı polar kovalent bağdır. Apolar Kovalent Bağ Bir molekülde bağ elektronlarının iki atom arasında eşit paylaşılmasıyla oluşan bağa apolar kovalent bağ denir. Örneğin; 2 molekülünde kovalent bağ ile bağlanan iki atom da aynıdır. er bir hidrojen atomunun sadece bir protonu ve bir elektronu olduğundan iki atom da paylaşılan elektronları eşit kuvvetle çeker ve elektronlar eşit paylaşılır. rtaklaşılan elektronlar 80

9 KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Apolar Kovalent Bağ Örnekleri ksijen Molekülü ( 2 ) er iki oksijen atomunun da son yörüngesinde altı elektron bulunur. Bu atomlar oktete ulaşmak için ikişer elektronlarını ortaklaşa kullanmalıdır. Azot Molekülü ( 2 ) er iki azot atomunun da son yörüngesinde beş elektron bulunur. Bu atomlar oktete ulaşmak için üçer elektronlarını ortaklaşa kullanmalıdır. = animasyon rtaklaşılan elektronlar Genellikle bir atom, son yörüngesindeki elektronunu sekize tamamlayacak sayı kadar bağ yapar. Atomlar arasında oluşan bağda, 1 çift elektron kullanılmışsa tekli bağ 2 çift elektron kullanılmışsa ikili bağ 3 çift elektron kullanılmışsa üçlü bağ oluşur. Örnek CI 2 6 S 2 Yukarıdaki çizelgede atomları arasında tekli, ikili ve üçlü bağ bulunan atomların kutucukları belirtiniz. Çözüm 6 Tekli bağ bulunanlar: 2, 2, CI 2, 1, 4, 5 İkili bağ bulunanlar: 2, S 2 2, 6 Tekli Bağ Üçlü Bağ İkili Bağ Üçlü bağ bulunanlar:

10 Apolar = Aynı atom Polar = farklı atom Polar Kovalent Bağ Bir molekülde bağ elektronlarının iki atom arasında eşit paylaşılmaması sonucu oluşan bağa polar kovalent bağ denir. Polar kovalent bağdaki atomların elektronegatiflikleri farklı olduğundan bu bağ türü kutuplu kovalent bağ olarak da adlandırılır. CI CI CI molekülünde kovalent bağ oluşumu molekülünde kovalent bağ oluşumu C Elektronegatiflik, bir atomun bağ elektronlarına sahip çıkma eğiliminin ölçüsüdür. Kovalent bağa katılan iki atomun elektronegatiflikleri arasındaki fark, bağın polarlık derecesini belirler. C 4 molekülünde kovalent bağ oluşumu Polar Kovalent Bağ Örnekleri Amonyak Molekülü ( 3 ) Azot () atomunun son yörüngesinde beş elektronu vardır ve bu nedenle üç bağ yapar. idrojen () atomları ise e düzenine ulaşmak için birer bağ yapar. 3 Karbon dioksit Molekülü (C 2 ) Karbon (C) atomunun son yörüngesinde dört elektronu bulunur ve bu nedenle dört bağ yapar. ksijen () atomları da son yörüngesinde altı elektronu olduğundan iki bağ yapar. Böylelikle her bir oksijen atomu karbon atomu ile ikili bağ yapmalıdır. C Karbon dioksit molekülünün elektron dizilimi. 3 ün üç boyutlu görünümü = C = 82

11 KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Karbon monoksit Molekülü (C) C molekülünde karbon (C) atomunun dört, oksijen () atomunun ise iki bağ yapması gerekir. akat bu molekül oluşurken atomundaki elektronlardan birinin C atomuna aktarıldığı varsayılır ve böylece C ile atomları arasında üç bağ oluşur. C ve atomları bu molekülde oktetini tamamlamamış olur. C C Örnek 7 Aşağıda verilen moleküllerden hangisinin elektron nokta yapısı yanlıştır? A) B) C Çözüm 7 CI CI C CI CI D) E) C) CI CI C CI Şeklinde tüm atomlar oktetini tamamlamalıdır. animasyon CI Bağ Polarlığı Molekül Polarlığı İki atomlu moleküllerde bağ polar ise molekül de polardır. Örneğin;, ve CI molekülleri İkiden fazla atomu olan moleküllerin polarlığı incelenirken bağların polarlığı yanında molekülün geometrisi de incelenmelidir. Örneğin; C 2 molekülünde bağlar polar olduğu halde molekül apolardır. δ (2δ ) δ C = = δ δ molekülünde polarlık δ Şekilde görülen δ (kısmi), moleküldeki atomların yükünün elektron yükünden daha küçük olduğunu belirtir. δ 1 bağıntısı her zaman geçerlidir. δ (2δ) 2 molekülünde polarlık animasyon 83

12 Örnek 8 Kovalent bağ ile oluşmuş bazı bileşiklerde atomların elektronları farklı güçlerle çekmeleri sebebi ile molekülde kutuplanma olmasına rağmen moleküldeki simetri sebebi ile bileşik apolar olabilir. Buna göre, aşağıda verilen bileşiklerden hangisi bileşikteki atomlarda kutuplanma olmasına rağmen kendisi apolardır? ( 1, 6 C, 7, 8, 9, 17 Cl) A) 2 B) C) C 4 D) 3 E) Cl Çözüm 8 Cl C Görüldüğü gibi C 4 bileşiğindeki simetri sebebi ile molekül içi bağlarda kutuplanma olmasına rağmen bileşik apolardır. Örnek 9 CCl 3 bileşiğinin Lewis yapısı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? ( 1, 6 C, 17 Cl) A) Cl C Cl B) Cl C Cl Cl Cl C) Cl C Cl Cl Çözüm 9 E) C Cl D) Cl C Cl Cl C, ve Cl atomlarının tümü ortaklaşılan elektronlarla oktetlerini ( için dubletini) tamamlamalıdır. Metalik Bağ Metaller arasındaki bir ya da daha çok atomu bir arada tutan kimyasal bağ türüne metalik bağ denir. Metalik bağ, elektron bulutu ile pozitif iyonlar arasındaki elektriksel çekim kuvvetidir. Metalik bağ, metalin dövülebilirliği, ısı iletkenliği, elektrik iletkenliği, parlaklığı gibi pek çok özelliğin nedenidir. Elektron bulutu içindeki katyonlar kolayca hareket edebildikleri için metaller genelde yumuşaktır ve kolaylıkla işlenebilir. Metaller neden iletkendir? Metalik katıların elektrik iletkenliği çok yüksektir. Bunun nedeni metallerin son yörüngesindeki elektronların hareketli olması ve bu elektronların tüm yapıya dağılarak bir elektron denizi oluşturmasıdır. Metaller neden parlaktır? Metallerin son yörüngesindeki elektronlarının hareketli olması o metale parlaklık kazandırır. Bir ışık demeti metalin yüzeyine çarptığında elektriksel alan oluşturur ve hareketli elektronlara titreşim hareketi yaptırır. Bu titreşim hareketini yapan elektronlar gelen ışınla aynı frekansta ışın yayar ve gelen ışın yansımış olur. Böylelikle metal yüzeyler parlaklık kazanır. 84

13 Zayıf Etkileşimler Zayıf etkileşimler fiziksel bağlardır ve maddelerin molekülleri arasında etkilidir. Zayıf Etkileşimler KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 249 Moleküller arası çekim kuvvetleri büyük olan maddeler katı, daha az olanlar sıvı, en az olanlar gaz hâlde bulunur. 250 Van der Waals Etkileşimleri idrojen Bağları Katı Sıvı Gaz Dipol-dipol Etkileşimi İyon-Dipol Etkileşimi London Kuvvetleri Zayıf etkileşimler genellikle 40 kj.mol 1 den daha az enerji gerektiren etkileşimlerdir ve bu nedenle fiziksel bağ olarak kabul edilirler. 40 kj.mol 1 den daha fazla enerji gerektiren etkileşimler güçlü kimyasal bağlardır. Br 2 oda sıcaklığında sıvı ve gaz halde bulunur. I 2 oda sıcaklığında süblimleşebilen bir katıdır. animasyon Van der Waals Etkileşimleri A) Dipol-Dipol Etkileşimleri Polar yapıya sahip moleküller arasında görülen çekim kuvvetidir. CI, 2 ve 3 gibi polar moleküllerde elektron dağılımı simetrik olmadığından kısmi pozitif (δ ) ve kısmi negatif (δ ) uçlar bulunur. Moleküller arasındaki bu uçlar arasında bir çekim kuvveti oluşur. δ δ δ δ Polar kovalent bağ CI dipol-dipol etkileşimi CI Polar kovalent bağ Molekülün polarlığı ne kadar fazlaysa dipol karakteri o kadar yüksektir. Örneğin; oda koşullarında molekülleri gaz iken, C 3 C molekülünün polarlığı daha fazla olduğundan bu molekül sıvıdır. Dipol-dipol etkileşimlerinin gücü bağ dipollerinin büyüklüğüne ve molekül geometrisine bağlı olarak değişir. = C = S C 2 ve S 2 moleküllerini incelemek gerekirse, C 2 apolar, S 2 ise polar moleküldür. S 2 de dipol-dipol etkileşimi etkin olduğundan molekülleri C 2 molekülüne göre daha sağlamdır. Moleküller arası bu etkileşimden dolayı S 2 nin kaynama noktası 10 C, C 2 nin ise 78 C dir. Br, Ι, 2 S, 2, 3, P 3 gibi moleküllerde de molekül içi bağlar polar kovalent molekül ise polardır. Bu nedenle molekülleri arasında dipol-dipol kuvveti etkindir. 85

14 B) İyon-Dipol Etkileşimleri Bir iyon ile polar molekül arasında görülen etkileşime iyon-dipol etkileşimi denir. Örneğin; suda çözünen bir tuz olan aci katısının katyonları (a ), 2 moleküllerinin kısmi negatif yüklü atomları ile; anyonları (CI ) ise kısmi pozitif yüklü atomları ile etkileşir CI a iyon-dipol etkileşimi δ Polar kovalent bağ δ δ a iyonu CI iyonu 2 Molekülü acl'nin (yemek tuzu) sudaki ( 2 ) çözeltisinde iyon-dipol etkileşimleri animasyon C) London Kuvvetleri (İndüklenmiş Dipol Bağları) Soygazlar ve apolar moleküller uygun koşullar sağlandığında sıvı veya katı hale geçebilmektedir. Bu da o atom veya molekülleri arasında bir etkileşim olduğunu göstermektedir. Apolar moleküllerde ve soygazlarda anlık geçici dipoller oluşur. arklı atom veya moleküllerin anlık kısmi yükleri birbirini çeker ve böylece moleküller arası bağlar oluşur. Bu şekilde geçici polar özellik kazanan moleküller arasında meydana gelen çekim kuvvetlerine London kuvvetleri ya da indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi denir. London kuvvetini ilk açıklayan bilim adamı ritz London dır. London kuvvetleri her kimyasal tür için mümkündür fakat, başka etkileşimler içeriyorsa o etkileşim her zaman önceliklidir. Sadece London kuvvetlerinin etkin olduğu moleküllerde, molekül büyüdükçe ve toplam elektron sayısı arttıkça London kuvveti artar. Elektrostatik Çekim e e 2 2 e 1. elyum Atomu e 2. elyum Atomu δ δ δ δ ek bilgi 86

15 KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Örnek 10 I. 2 S II. e III. KCl 2 molekülleri arasında yoğun fazlarda görülen etkileşimleri açıklayınız. ( 1, 2 e, 8, 16 S, 17 Cl, 19 K) Çözüm 10 I. 2 S molekülü S yapısına sahip polar bir moleküldür. Polar yapılı moleküller arasında yoğun fazda dipol - dipol etkileşimleri etkindir. II. Soygazlar apolardır. Apolar moleküller arasında London kuvvetleri etkindir. III. KCl kristalleri iyon, 2 polar yapılı moleküldür. İyon kristallerinin polar çözücülerde çözünme olayında iyon - dipol etkileşimleri olur. Örnek 11 I. CCl 4 II. Ar III. Br 2 IV. C 2 Yukarıda verilenlerin London kuvvetleri arasındaki ilişkiyi yazınız. ( 6 C, 8, 17 Cl, 18 Ar, 35 Br) Çözüm 11 Elektron sayısı arttıkça London kuvvetleri artar. Buna göre, London kuvvetleri arasındaki ilişki I > III > IV > II şeklindedir. idrojen Bağları idrojen () atomları, elektronegatiflikleri yüksek olan, ve atomlarıyla, ve bağlarını oluşturduğunda kısmi pozitif (δ ) yük, diğer uç ise kısmi negatif (δ ) yük kazanır. Bunun sonucunda δ yüklü atomu ile δ yüklü diğer atom arasında bir elektrostatik çekim kuvveti oluşur. Bu çekim kuvvetine hidrojen bağı denir. idrojen bağı δ δ δ δ δ idrojen bağı 2 bileşiğinde hidrojen bağı δ 3 bileşiğinde hidrojen bağı δ idrojen bağları bileşiğinde hidrojen bağı δ δ δ δ δ δ δ animasyon 87

16 idrojen bağı etkin olan maddelerde, moleküller arası etkileşimler başka etkileşim türlerine göre daha baskındır. idrojen bağı içeren moleküllerin kaynama noktaları, moleküller arası diğer etkileşim türlerini içerenlere göre daha yüksektir. Grup 4A (14) Grup 5A (15) Grup 6A (16) Grup 7A (17) 2 Te 0 2 Se Sb S As 3 I Kaynama Sıcaklığı ( C) 100 CI P 3 Si 4 Br Ge 4 Sn C Periyodik sistemde farklı gruplardaki elementlerin hidrojenli bileşiklerinin kaynama noktaları C, 2 S 60 C de kaynar. Bunun nedeni 2 S moleküllerinde dipol-dipol etkileşiminin, 2 moleküllerinde ise dipol-dipol etkileşiminin yanı sıra hidrojen bağlarının daha etkin oluşudur. C 3 C C 3 (aseton) ile 2 ; C (formik asit) ile 2 ; C 3 C 3 (di metil eter) ile 2 molekülleri arasında hidrojen bağı oluşur. C 3 C idrojen bağı ormik asit ile 2 C = 3 C C 3 idrojen bağı Aseton ile 2 C 3 idrojen bağı Dimetil eter ile 2 88

17 KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER idrojen Bağına Sahip Maddelerin iziksel Özellikleri idrojen bağlarının varlığı ve büyüklüğü hidrojen içeren maddelere içermeyenlere göre avantaj sağlar, maddelere bazı fiziksel özellikler kazandırır. a) Erime ve kaynama noktası b) Çözünürlüğü c) Yoğunluğu diğer maddelere göre daha yüksektir. Kimyasal Türler Arasındaki Etkileşimlerin Çözünmeye Etkisi 258 Molekülleri arasında hidrojen bağı oluşturabilen maddenin; İyonik bileşikler polar çözücülerde çözünür. Bunun nedeni iyon-dipol etkileşiminin kuvvetli olmasıdır. Genellikle polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler ise apolar çözücülerde iyi çözünür. Apolar ve polar maddeler genellikle birbirleriyle karışmazlar. Örneğin apolar CCI 4 molekülü, polar olan su içinde hiç çözünmez. Bunun nedeni su molekülleri arasındaki etkileşimin su ve CCI 4 arasındaki etkileşimden daha güçlü olmasıdır. 261 Maddelerin birbiri içerisindeki çözünmesinde moleküller arası etkileşimlerin rolü büyüktür. Aralarında çekme kuvveti olan moleküller birbiri içinde kolay çözünürler. Örnek 12 I. C 4 II. Cl III. a IV. 2 Yukarıda verilen maddelerin hangilerinin yoğun fazlarında molekülleri arasında hidrojen bağları vardır? Açıklayınız. Çözüm 12 I., ve atomları içermeyen apolar bir moleküldür. Molekülleri arasında London etkileşimleri etkindir. II., ve atomları içermeyen polar bir moleküldür. Molekülleri arasında dipol - dipol etkileşimleri etkindir. III. İyonik bağlı bir bileşiktir. IV. idrojenin atomu ile yaptığı bağları içeren polar bir moleküldür. Molekülleri arasında dipol - dipol etkileşimleri de olmakla birlikte hidrojen bağları etkindir. Örnek 13 Aşağıda bazı çözücülerde çözünen maddeler ile çözücü - çözünen arasında etkin olan etkileşimin türü verilmiştir. Buna göre, hangisinde çözücü - çözünen arasındaki etkileşimin türü hatalıdır? Çözücü Çözünen Etkileşim türü A) 2 KCI İyon-dipol B) CI 3 Dipol-dipol C) 2 3 idrojen bağları D) 2 C 3 idrojen bağları E) Br aci Dipol - Dipol Çözüm 13 A) K CI ile 2 arasında iyon-dipol B) Polar molekül olan 3 ile Cl arasında lipol-dipol C) 3 ile 2 arasında hidrojen bağları D) C 3 ile 2 arsında hidrojen bağları E) Cl ile Br arasında iyon-dipol etkileşimleri görülür. 89

18 Konu Değerlendirme Testi CI 4 AI 3 CI Yukarıdaki tabloda bazı kimyasal türlere örnekler verilmiştir. Buna göre tablodakilerden, I. iyon, II. radikal olan kimyasal türlerin sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? I II A) 1 5 B) 2 4 C) 3 3 D) 4 2 E) Kimyasal türler arasında oluşan etkileşimler ile ilgili; I. Güçlü etkileşimler kimyasal bağ tanımına girer. II. İki farklı türün çekirdekleri arasında itme kuvvetleri bulunur. III. Birbirine yaklaşan türler arasında çekme kuvvetleri çok fazla, itme kuvvetleri çok az ise güçlü etkileşimler oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 2. 1 ve 8 atomları arasında oluşan 2 bileşiği ile ilgili, I. Kovalent bağ ile oluşur. II. Bağ yapımında 4 elektron ortaklaşa kullanılır. III. Elektron nokta yapısı şeklindedir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 5. I. II. 3. Atomların elektron dağılımında son katmanda yer alan elektronların element sembolü çevresinde noktalarla gösterilmesine Lewis yapısı denir. Buna göre periyodik sistemde yer aldığı grubu belirtilen atomlardan hangisinin Lewis yapısı yanlış gösterilmiştir? Periyodik cetveldeki grubu Lewis yapısı A) 1A Li B) 2A Be C) 3A B D) 4A C E) 6A III. Yukarıda bazı atomların elektron - nokta gösterimleri verilmiştir. Buna göre, verilen atom çiftleri ve oluşturabilecekleri yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I. de iyonik bağlı bileşik oluşur. B) II. de elektron alışverişi ile bağ oluşur. C) III. de element çiftleri arasında bağ oluşmaz. D) I. ve II. de oluşan bileşiklerin formülleri farklıdır. E) II. de taneciklerin kimyasal özellikleri farklıdır. 90

19 KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Aşağıda verilen kimyasal tür çiftlerinden hangisinde tanecikler arasında dipol - dipol etkileşimleri görülebilir? ( 1, 6 C, 7, 8, 17 Cl) Katman elektron dağılımı ile bağ yapısı verilen X 2 molekülü ve X atomu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) X 2 apolar bir moleküldür. B) X bir ametaldir. C) X 2 molekülünde X atomları kovalent bağ ile birbirine bağlanmıştır. D) X 2 molekülünde X atomları arasında ikili bağ vardır. E) X bir halojen atomudur. 7. Türler arası etkileşim İyonik (1) Güçlü etkileşimler Kovalent (2) Metalik (3) Zayıf etkileşimler Yukarıdaki şemada türler arası etkileşimlerin sınıflandırılması yapılmıştır. Buna göre, aşağıdaki örneklerden hangisi 1, 2 ve 3 ile gösterilen türlerden herhangi birine ait değildir? A) Cu atomları arasındaki bağ B) 2 molekülündeki atomların arasındaki bağ C) Cl molekülündeki atomlar arası bağ D) aci molekülündeki atomlar arası bağ E) 2 ve C 3 molekülleri arasındaki bağlar A) C 2 2 B) C 4 2 C) 3 2 D) CCl 4 2 E) CCI 4 CI 10. idrojen bağı, diğer bağlardan ayırt edilebilmesi için şeklinde gösterilir. Aşağıdaki molekül çiftleri arasındaki hidrojen bağlarından bazıları gösterilmiştir. Buna göre, hangisinde hidrojen bağı yanlış gösterilmiştir? A) C 3 B) C) C 3 D) E) C C Yukarıdaki bazı bağ türleri 1, 2 ve 3 ile işaretlenmiştir. Buna göre, I. 1. fiziksel, 2. ve 3. kimyasal bağdır. II. 1. bağ, diğerlerinden daha kolay kopar. III. 1. ve 2. bağlar hidrojen bağıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 11. Polar moleküller arasında katı ve sıvı halde molekülleri bir arada tutan etkileşim apolar moleküllere kıyasla daha kuvvetlidir. Bu sebeple polar bileşiklerin erime ve kaynama sıcaklığı, apolar bileşik ve element moleküllerininkinden genellikle daha büyüktür. Buna göre, aşağıda verilen maddelerden hangisinin, aynı koşullarda kaynama sıcaklığı diğerlerininkinden daha büyüktür? ( 1, 6 C, 8, 16 S) A) 2 B) CS 2 C) C 2 D) 2 E) 2 91

20 iziksel ve Kimyasal Değişimler Günlük hayatımızda çeşitli etkiler sonucunda maddelerde bazı değişimler olduğunu görürüz. Örneğin, açık havada bırakılan demirin paslanması, sıcak bir ortama konulan buz parçasının erimesi, gümüşün kararması değişimleri bunlardan sadece birkaçıdır. Maddelerde meydana gelen değişimler 2 grupta incelenebilir: iziksel Değişimler Kimyasal değişimler iziksel Değişme Maddelerin yapısı değişmeden sadece hal, biçim, şekil, dış görünüşünde meydana gelen değişimlere fiziksel değişim denir. iziksel değişmeler sonucunda maddenin kimyasal yapısı değişmez. Örneğin 2 ile formülize edilen suyun katı, sıvı ve gaz hallerinin hepsi aynı formülle gösterilir. Buz Sıvı su Sıvı buharı Suyun ( 2 ) katı, sıvı ve gaz hali iziksel Değişim Örnekleri Kağıdın yırtılması Mumun erimesi Şekerin suda çözünmesi Gökkuşağı oluşumu Yoğurttan ayran yapımı Tebeşirin toz haline getirilmesi Camın kırılması Maddelerde meydana gelen değişimlere bir enerji değişimi de eşlik eder. iziksel olaylarda moleküller arası etkileşimler (zayıf etkileşimler) söz konusu olduğundan kimyasal olaylara kıyasla daha düşük enerji değişimi vardır. a) 2 (s) 40,6 kj/mol 2 (g) b) aci (k) 787 kj/mol a (g) CI (g) a örneğindeki değişim fiziksel, b örneğindeki değişim kimyasaldır. Bu nedenle a örneğindeki enerji değişimi b örneğindekine göre daha azdır. Camın kırılması Gökkuşağı oluşumu Şekerin çayda çözünmesi Buzun erimesi video 92

21 KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Kimyasal Değişme Maddenin iç yapısında meydana gelen değişimlere kimyasal değişim denir. Kimyasal değişimde maddelerin fiziksel özelliklerinin yanında atom veya molekül yapıları da değişir. Kömürün Yanması Demirin Paslanması Kimyasal Değişim Örnekleri Kömürün yanması Demirin paslanması Bitkilerin fotosentez yapması Ekmeğin küflenmesi Suyun elektrolizi Elmanın çürümesi amurun mayalanması Yumurtanın pişmesi Elmanın Çürümesi Bitkilerin otosentez Yapması video Örnek 14 Suyun elektrolizinde gerçekleşen değişim aşağıdaki olayların hangisinde vardır? A) Buzun erimesi B) aftalinin süblimleşmesi C) Elmadan sirke yapılması D) Mürekkebin su içinde dağılması E) Ekmeğin dilimlenmesi Örnek 15 Aşağıda verilen değişimleri fiziksel ve kimyasal olarak sınıflandırınız. / K a) Yemek tuzunun suda çözünmesi fiziksel b) Sütten yoğurt yapılması kimyasal c) Demirin paslanması kimyasal d) Soyulan patatesin kararması kimyasal e) amurun yoğurulması fiziksel f) Suyun buharlaşması fiziksel Çözüm 14 g) Üzümden sirke yapılması kimyasal Suyun elektrolizi kimyasal olaydır. Elmadan sirke yapılması da aynı şekilde kimyasaldır. 93

22 Tepkime Denklemleri Tepkime Denklemlerinin Yazılması ve Denkleştirilmesi Bir kimyasal olaya karışan maddelere tepkimeye girenler ya da reaktifler denir. luşan maddelere ise ürünler ya da reaktanlar denir. Girenler ve ürünlerin formüllerinin yazılı olduğu gösterimlere tepkime denklemi denir. Kimyasal tepkimeler tepkime denklemleri yazılarak gösterilir. Tepkimeye girenlerin ürünlere dönüştüğünü belirtmek için girenlerden ürünlere doğru bir ok ( ) konulmalıdır. Maddeyi oluşturan en küçük birim esas alınır. Örneğin idrojen elementi moleküllü yapıya sahip olduğundan denklemde değil, 2 şeklinde gösterilir. Tepkimelerde, acim, sıcaklık, basınç ve molekül sayısı her zaman korunmayabilir. Atom türü ve sayısı her zaman korunur. Toplam proton, nötron ve elektron sayısı her zaman korunur. Kimyasal tepkimelerde girenlerin kütlesi ürünlerin kütlesine eşittir. Yani kütle korunur. Tepkimeler denkleştirilirken girenler ve ürünlerdeki atom sayıları eşitlenir. Bileşik formülündeki atom sayıları ile kat sayıları çarpım durumundadır. Atomik haldeki elementlerin ve bileşiklerin başına kesirli sayı gelemez. Ancak moleküler haldeki elementlerin başına kesirli sayı gelebilir. 2 2(g) 2(g) 2 2 (g) animasyon Örneğin; C C Girenler Ürünler (reaktifler) tepkimesini denkleştirelim. Girenler tarafında 2 karbon atomu vardır. Karbon atomu denkliğini sağlamak için sağ taraftaki C 2 formülünün başına 2 kat sayısı konur. C C 2 2 Girenler tarafında 6 hidrojen atomu vardır. Sağ taraftaki 2 formülünün başına 3 konularak hidrojen denkliği sağlanmış olur. C C Karbon ve hidrojen sayıları eşitlenmiş oldu. akat oksijen atom sayıları eşit değildir. Ürünlerde toplam 7 oksijen bulunmaktadır. Bu nedenle girenlerdeki 2 nin katsayısına 7 konulmalıdır. Böylece tepkime 2 denkliği sağlanmış olur. C 2 6 Örnek C C C 2 2 tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde 2 nin katsayısı kaç olur? Çözüm 16 C C Katsayıları tam sayı yapmak için 2 ile çarpalım. 2C C

23 KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Örnek 17 I. 2Ag 2 2 S 4 X S II. 3Mg 2Y Mg 3 (P 4 ) Yukarıda denkleşmiş olarak verilen tepkimelerdeki X ve Y ile gösterilen bileşiklerin formüllerini bulunuz. Çözüm 17 X : Ag 2 S 4 Y : 3 P 4 Örnek 18 I X 2 II. 2 3X 2Y III. Y Cl Z Yukarıdaki denkleştirilmiş denklemlerde yer alan X, Y ve Z maddelerinin formülleri nelerdir? Çözüm 18 I. denklem = 2. X 2. 2 = X X = 2 II. denklem = 2. Y 3 = Y Y = 3 III. denklem 3 Cl = Z Z = 4 Cl Tepkime Çeşitleri luşum (Sentez) Tepkimeleri İki veya daha çok elementin tepkimeye girerek bileşik oluşturduğu tepkime türüne oluşum (sentez) tepkimesi denir. Bozunma (Ayrışma) Tepkimeleri Bazı maddelerin ısı etkisiyle elementlerine veya basit bileşiklere dönüşmesi tepkimelerine bozunma (ayrışma) tepkimeleri denir Bir tepkime denkleminde, girenlerin ve ürünlerin fiziksel halleri parantez içinde yazılır. Gaz için (g), sıvı için (s) ve katı için (k) simgeleri kullanılır. 2KCI 3(k) MgC 3(k) Mn 2, 350 C 2KCI (k) 3 2(g) ısı Mg (k) C 2(g) 2(g) 3 2(g) 2 3(g) Tepkimenin ilerlemesi için gerekli olan sıcaklık, basınç ve yardımcı maddeler ok üzerinde gösterilebilir. 2(g) 2 2(g) yüksek sıcaklık 2 2(g) Kireç cakları 95

24 Yanma Tepkimeleri Maddelerin havadaki oksijenle etkileşmesi olaylarına yanma tepkimeleri denir. C 2 C 2 C C Çözünme-Çökelme Tepkimeleri Suda çözünen iki bileşikten birinin katyonunun diğerinin anyonu ile suda çözünmeyen bir katı oluşturmasına çökme, kalan diğer iyonların suda görülemeyecek kadar küçük tanecikler halinde dağılmasına çözünme denir. 2KI (suda) Pb( 3 ) 2(suda) PbI 2(k) 2K 3(suda) aci (suda) Ag 3(suda) AgCI (k) a 3(suda) Asit-Baz Tepkimeleri Suda çözündüğünde iyonu veren maddeler asit, iyonu veren maddeler bazdır. Bir asit ile bazın etkileştiği ve çoğu zaman nötralleşme olarak da adlandırılan tepkimelere asit-baz tepkimeleri denir. CI (suda) a (suda) aci (suda) 2 (s) 2 3(suda) Ca() 2(suda) Ca( 3 ) 2(suda) 2 2 (s) Pamukkale Travertenleri Örnek 19 Örnek (g) 2(g) 2 2 (g) tepkimesi, I. Sentez II. Yanma III. Asit-Baz tepkime türlerinden hangilerine örnek olarak verilebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II Çözüm 19 D) II ve III E) I, II ve III Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi asit-baz tepkimesidir? A) 2 3 Ca() 2 Ca( 3 ) B) aci Ag 3 AgCI a 3 C) CaC 3 Ca C 2 D) 2 CI 2 2CI E) 6C C Çözüm 20 A seçeneğindeki tepkime asit-baz tepkimesidir. 2 (su) oluşumu sentez ve yanma tepkimelerine örnektir. 96

25 Konu Değerlendirme Testi - 2 KİMYA BİLİMİ 1. Aşağıda bazı olaylar ve sınıflandırmaları verilmiştir. Buna göre, verilenlerden hangisi yanlıştır? lay Sınıflandırma A) Elmadan sirke eldesi Kimyasal B) Yoğurttan ayran eldesi iziksel C) Sütten peynir eldesi Kimyasal D) İyotun süblimleşmesi iziksel E) Elektroliz iziksel X 2 Y (s) Q 1 X 2 Y (g) 2. X 2 Y (g) Q 2 2X (g) Y (g) Yukarıdaki tepkimelerde Q 1 ve Q 2 ile gösterilen değerler tepkime sırasında alınan enerji miktarlarıdır. Buna göre; 4. Kütle A B Zaman Kimyasal bir tepkimenin Kütle - Zaman grafiği yanda verilmiştir. Buna göre, I. Reaktifler A ve B, ürün C maddesidir. II. B nin tamamı harcanmıştır. III. Başlangıçta alınan A ve B nin toplam kütlesi kadar C oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III C I. Q 2 > Q 1 dir. II. 1. tepkimede zayıf etkileşimler, 2. tepkimede güçlü etkileşimler kırılmıştır. III. 1. tepkimede fiziksel, 2. de kimyasal değişme olmuştur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 3. Aşağıda bazı değişmeler ve bu değişimlerin gerçekleşebilmesi için gerekli enerji miktarları verilmiştir. Buna göre, bu değişimlerden hangisinde tepkimeye giren kimyasal türün kimliği değişmemiştir? A) 2 (s) 43,9 kj mol 1 2 (g) B) Mg (k) 3850 kj mol 1 Mg 2 (g) 2 (g) C) 2 (g) 463,4 kj mol 1 (g) (g) D) I 2(k) 151 kj mol 1 2I (g) E) aci (k) 787 kj mol 1 a (g) CI (g) 5. Deniz suyundan Mg metali eldesi işlemleri aşağıda verilmiştir. I. Deniz suyundaki Mg 2 iyonları Ca() 2 çözeltisiyle tepkimeye sokularak Mg() 2 katısı çöktürülür. II. Çöken Mg() 2 katısı çözeltiden süzülerek ayrılır. III. Ayrılan Mg() 2 katısı Cl çözeltisiyle tepkimeye sokularak MgCl 2 sulu çözeltisi elde edilir. IV. MgCl 2 çözeltisinin suyu buharlaştırılarak katı MgCl 2 elde edilir. V. Katı MgCl 2 eritilir. VI. Erimiş MgCl 2 elektroliz edilerek Mg metali elde edilir. Buna göre, işlemlerin fiziksel ve kimyasal olarak sınıflandırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Kimyasal iziksel A) I, II, III IV, V, VI B) I, II, IV III, V, VI C) I, III, VI II, IV, V D) III, IV, V I, II, VI E) III, V, VI I, II, IV 97

26 6. I X 2 II. 2 3X 2Y III. Y Cl Z Yukarıdaki denkleştirilmiş denklemlerde yer alan X, Y ve Z maddelerinin formülleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? X Y Z A) Cl B) 2 3 Cl C) Cl D) 2 Cl E) Cl 10. I. ötrleşme tepkimesidir. II. luşan tuzun bir formülünde 9 tane atom vardır. Bilgileri verilen tepkimenin denklemi aşağıdakilerin hangisi olabilir? A) 3K 3 P 4 K 3 P B) Cu 4 3 Cu( 3 ) C) Ca() Ca( 3 ) D) 2Cl Mg() 2 MgCl E) Zn 2K K 2 Zn I. C C 2 2 II. CaC 2 2 Ca() 2 C 2 2 III. 2 S 4 AI() 3 AI 2 (S 4 ) 3 2 Yukarıda verilen tepkimeler en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde 2 ların katsayıları arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmiştir? A) I > II > III B) III > I > II C) III > II > I D) II > I > III E) I > III > II 8. Aşağıdaki verilen denklemler en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde hangisinde ürünlerin katsayıları toplamı en fazla olur? 11. ötralleşme reaksiyonları sonucu tuz ve su, organik bileşiklerin yanma reaksiyonları sonucu karbondioksit ve su oluşurken çözünme - çökelme tepkimeleri iyon değişimi ile gerçekleşir. Buna göre, aşağıdaki reaksiyonlardan hangisinin ürünü yanlış verilmiştir? Tepkime Ürün A) 3 K K 3 2 B) C 4 2 C 2 2 C) 3 Cl 3 Cl 2 D) KΙ Pb( 3 ) 2 PbΙ 2 K 3 E) KCl Ag 3 AgCl K 3 A) AI 3 AI( 3 ) 3 2 B) C) Ca 2 Ca() 2 2 D) Zn a a 2 Zn 2 2 E) C C (g) 1 2 2(g) 2 5(g) tepkimesi ile ilgili, I. Yanma tepkimesidir. II. Molekül sayısı azalmıştır. III. Atom sayısı korunmuştur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 12. Aşağıda bazı tepkimeler ve türleri verilmiştir. Buna göre, hangisinin türü yanlıştır? Tepkime Tepkime türü A) C (k) 6 2(g) Yanma 6C 2(g) 6 2 (g) B) CaC 3(k) Çözünme Ca (k) C 2(g) C) Ag 3(suda) ai (suda) Çökme AgI (k) a 3(suda) D) 2e (k) 3 2 2(g) e 2 3(k) Yanma E) 2Cl (suda) Mg() 2(suda) ötralleşme MgCl 2(suda) 2 2 (s) 98

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu 4.Kimyasal Bağlar Kimyasal Bağlar Aynı ya da farklı cins atomları bir arada tutan kuvvetlere kimyasal bağlar denir. Pek çok madde farklı element atomlarının birleşmesiyle meydana gelmiştir. İyonik bağ

Detaylı

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz.

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR İki atom veya atom grubu

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL

DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN : HALE ÜNAL KĐMYASAL REAKSĐYONLARA GĐRĐŞ -Değişmeler ve Tepkime Türleri- Yeryüzünde bulunan tüm maddeler değişim ve etkileşim içerisinde bulunur. Maddelerdeki

Detaylı

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır. KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soy gazlara benzetmeye çalışırlar. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip

Detaylı

BÖLÜM. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler. Zayıf Etkileşimler Test Kimyasal Tür Nedir? Test Zayıf Etkileşimler Test

BÖLÜM. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler. Zayıf Etkileşimler Test Kimyasal Tür Nedir? Test Zayıf Etkileşimler Test BÖLÜM 3 Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Kimyasal Tür Nedir? Test - 1... 2 Lewis Sembolleri Test - 2...2 Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması Test - 3...2 Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

KĠMYASAL ÖZELLĠKLER VE KĠMYASAL BAĞ

KĠMYASAL ÖZELLĠKLER VE KĠMYASAL BAĞ Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler Atomların katmanlarında belirli sayılarda elektron bulunmaktadır. Ancak bir atom, tek katmanlıysa ve bu katmanda iki elektronu varsa kararlıdır. Atomun iki

Detaylı

ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ

ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı. Çünkü her üçünün de en dıştaki katmanları tamamen dolu durumdadır. 1.Katmanda en çok 2

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 Periyodik sistemde yatay sıralara Düşey sütunlara.. adı verilir. 1.periyotta element, 2 ve 3. periyotlarda..element, 4 ve 5.periyotlarda.element 6 ve 7. periyotlarda

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar.

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin bileşik oluşturma istekleri onların kararlı yapıya ulaşma

Detaylı

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s)

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s) 1 Kimyasal Tepkimeler Kimyasal olaylar elementlerin birbirleriyle etkileşip elektron alışverişi yapmaları sonucu oluşan olaylardır. Bu olaylar neticesinde bir bileşikteki atomların sayısı, dizilişi, bağ

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır:

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır: Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır: İyonik bağlar, elektronlar bir atomdan diğerine aktarıldığı zaman

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Atom, birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal öğeyi oluşturan parçacıktır. Atom, elementlerin özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimi olup çekirdekteki

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 Elektron Kütlesi 9,11x10-31 kg Proton Kütlesi Nötron Kütlesi 1,67x10-27 kg Bir kimyasal elementin atom numarası (Z) çekirdeğindeki

Detaylı

Bir atomdan diğer bir atoma elektron aktarılmasıyla

Bir atomdan diğer bir atoma elektron aktarılmasıyla kimyasal bağlar Kimyasal bağ, moleküllerde atomları bir arada tutan kuvvettir. Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek için bir araya gelirler. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları

Detaylı

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER KİMYASAL TÜRLER KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Atom: Molekül: İyon: Bir elementin tüm kimyasal özelliklerini gösteren yapı taşıdır... : :.. He Ne H.... : Ar : N. Ȯ.. :.. Cl.. Kararlı atomlar (Soygazlar)

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞLAR KOVALENT BAĞLAR

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞLAR KOVALENT BAĞLAR KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları bir arada tutan kuvvettir. Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek için bir araya gelirler. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları

Detaylı

Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen

Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen ÇÖZÜCÜ VE ÇÖZÜNEN ETKİLEŞİMLERİ: Çözünme olayı ve Çözelti Oluşumu: Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen Çözünme İyonik Çözünme Moleküler

Detaylı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik

Detaylı

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ ATOM YARIÇAPI Çekirdeğin merkezi ile en dış kabukta bulunan elektronlar arasındaki uzaklık olarak tanımlanır. Periyodik tabloda aynı

Detaylı

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur). Bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR KARIŞIMLAR İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek

Detaylı

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1.Kimyasal Türler Atomlar, moleküller, iyonlar ve radikaller genel olarak kimyasal tür adıyla bilinir. ATOM: Bir elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük birimine

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları 1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ 1.7. İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları Yüksüz bir atomun yapısındaki pozitif (+) yüklü protonlarla negatif () yüklü elektronların sayıları birbirine eşittir. Yüksüz

Detaylı

.NO 2,.ClO 2,.NO gibi moleküller radikal

.NO 2,.ClO 2,.NO gibi moleküller radikal KİMYASAL TÜRLER Kimyasal türler maddelerin özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşlarıdır. Bu türler atomlar, iyonlar, moleküller veya radikaller olabilir. Kimyasal türler Atom Molekül İyon Radikal ATOM

Detaylı

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM FİZİKSEL DEĞİŞİM Beş duyu organımızla algıladığımız fiziksel özelliklerdeki

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA MOLEKÜLLER ARASI KUVVETLER Moleküller Arası Kuvvetler Yüksek basınç ve düşük sıcaklıklarda moleküller arası kuvvetler gazları ideallikten saptırır. Moleküller arası kuvvetler molekülde kalıcı

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA KİMYASAL BAĞLAR Lewis Kuramı Kimyasal bağlanmada esas rolü dış kabuk elektronları (değerlik) oynar. Bazı durumlarda elektronlar bir atomdan diğerine aktarılır. Böylece oluşan (+) ve (-) yüklü

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY.

MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY. MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net GEÇEN HAFTA TEMEL KAVRAMLAR ATOMLARDA ELEKTRONLAR PERİYODİK TABLO BÖLÜM II ATOM YAPISI VE ATOMLARARASı BAĞLAR BAĞ KUVVETLERİ VE ENERJİLERİ

Detaylı

5) Çözünürlük(Xg/100gsu)

5) Çözünürlük(Xg/100gsu) 1) I. Havanın sıvılaştırılması II. abrika bacasından çıkan SO 3 gazının H 2 O ile birleşmesi III. Na metalinin suda çözünmesi Yukardaki olaylardan hangilerinde kimyasal değişme gerçekleşir? 4) Kütle 1

Detaylı

MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME. (Kimya Ders Notu)

MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME. (Kimya Ders Notu) MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME (Kimya Ders Notu) MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME Periyodik cetvelde A gruplarında bulunan elementler bileşik oluştururken kendilerine en yakın olan soygazın elektron

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

FEN BİLİMLERİ LGS 3. FÖY KİMYASAL TEPKİMELER. Madde ve endüstri. Ünite: 4. Fiziksel ve Kimyasal Değişim. 8. sınıf. Neler Öğreneceğiz?

FEN BİLİMLERİ LGS 3. FÖY KİMYASAL TEPKİMELER. Madde ve endüstri. Ünite: 4. Fiziksel ve Kimyasal Değişim. 8. sınıf. Neler Öğreneceğiz? 3. FÖY FEN BİLİMLERİ Madde ve endüstri LGS KİMYASAL TEPKİMELER Neler Öğreneceğiz? 2 Ders Saati Ünite: 4 Fiziksel ve Kimyasal Değişim Kimyasal Tepkimeler Kütle Korunumu Fiziksel ve Kimyasal Değişim Maddelerin

Detaylı

ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE

ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ELEMENTLER ELEMENTLER METALLER AMETALLER SOYGAZLAR Hiçbir kimyasal ayırma yöntemi ile kendinden daha basit maddelere ayrıştırılamayan saf maddelere element

Detaylı

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır.

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır. Atom üç temel tanecikten oluşur. Bunlar proton, nötron ve elektrondur. Proton atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciktir. Nötron atomun çekirdeğin bulunan yüksüz taneciktir. ise çekirdek etrafında

Detaylı

KİMYASAL TÜRLER VE ETKİLEŞİMLER. Kimya Ders Notu

KİMYASAL TÜRLER VE ETKİLEŞİMLER. Kimya Ders Notu KİMYASAL TÜRLER VE ETKİLEŞİMLER Kimya Ders Notu KİMYASAL TÜRLER Atomlar, moleküller iyonlar ve radikaller genel olarak kimyasal tür adı ile bilinirler. Atom: Bir elementin bütün özelliğini taşıyan en küçük

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ

BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ KİMYASALBAĞLAR BAĞLAR KİMYASAL VE HÜCRESEL REAKSİYONLAR Yrd. Doç.Dr. Funda BULMUŞ Atomun Yapısı Maddenin en küçük yapı taşı olan atom elektron, proton ve nötrondan oluşmuştur.

Detaylı

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler, oldukça yorucu ve yoğun 9.sınıf kimya programını başarıyla tamamlayarak tatili hak ettiniz. YGS de 13 tane kimya sorusunun 13 tanesi 9.sınıf

Detaylı

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha AYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 6 KİMYASAL BAĞLAR

Detaylı

Moleküllerarası Etkileşimler, Sıvılar ve Katılar - 11

Moleküllerarası Etkileşimler, Sıvılar ve Katılar - 11 Moleküllerarası Etkileşimler, Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten Sıvılar ve Katılar - 11 Maddenin Halleri Maddenin halleri arasındaki

Detaylı

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır.

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır. ATOM ve YAPISI Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Atom Numarası Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. Protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü

Detaylı

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Atomlar Arası Bağlar 1 İyonik Bağ 2 Kovalent

Detaylı

Böyle molekülün negatif ve pozitif uçlarının birbirinden ayrıldığı moleküllere polar moleküller denir.

Böyle molekülün negatif ve pozitif uçlarının birbirinden ayrıldığı moleküllere polar moleküller denir. Sayfa 1 / 6 01. Moleküllerin Polaritesi ve Dipol Moment 02. İyon-Dipol Etkileşimi 03. Dipol-Dipol Etkileşimi 04. İndüklenme ile Elektriklenme 04.01. İyon- İndüklenmiş Dipol (Apolar) Etkileşimi 04.02. Dipol-İndüklenmiş

Detaylı

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş FZM 220 Yapı Karakterizasyon Özellikler İşleme Performans Prof. Dr. İlker DİNÇER Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü 1 Atomsal Yapı ve Atomlararası Bağ1 Ders Hakkında FZM 220 Dersinin Amacı Bu dersin

Detaylı

Periyodik Tablo(sistem)

Periyodik Tablo(sistem) Periyodik Tablo(sistem) Geçmişten Günümüze Periyodik Tablo Bilim adamları elementlerin sayısı arttıkça bunları benzer özelliklerine göre sıralamaya çalışmışlardır.(bunu süpermarketlerdeki ürünlerin dizilişlerine

Detaylı

Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten. Kimyasal Bağlar.

Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten. Kimyasal Bağlar. Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten Kimyasal Bağlar Kimyasal Bağlar 3 temel tip bağ vardır: İyonik İyonlar arası elektrostatik etkileşim

Detaylı

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6 PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel, benzer kimyasal özellik gösteren elementlerin alt alta gelecek şekilde artan atom numaralarına göre sıralandıkları çizelgelerdir. Periyodik cetveli oluşturan yatay satırlara

Detaylı

GENEL KİMYA. 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar

GENEL KİMYA. 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar GENEL KİMYA 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar Kimyasal Reaksiyonlar Kimyasal reaksiyon (tepkime), kimyasal maddelerdeki kimyasal değişme

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Atomun sembolünün

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK. Bileşikler 5. Bölüm

KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK. Bileşikler 5. Bölüm KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK Bileşikler 5. Bölüm Ametallerin Bağ Elektronlarına Sahip Çıkma Ġsteği Aynı periyottaki elementlerin soldan sağa: Çekirdek yükü artar Son katmandaki elektronların çekirdeğe uzaklığı

Detaylı

B E A D CEVAP ANAHTARI

B E A D CEVAP ANAHTARI E B EVP NTRI E B evap nahtarı 1. ÜNİTE / 1. Bölüm Kimya Nedir? 1-E 2-3-E 4-B 5-6- 7-8- 9-10-B 11-B 12-1. ÜNİTE / 2. Bölüm Kimya Ne İşe Yarar? 1-2-E 3-E 4-5-E 6-7-E 8-9- 10-B 1. ÜNİTE / 3. Bölüm Kimyanın

Detaylı

1- ELEMENTLER: 2. BÖLÜM SAF MADDELER. saf madde denir.

1- ELEMENTLER: 2. BÖLÜM SAF MADDELER. saf madde denir. 2. BÖLÜM SAF MADDELER Saf madde: Aynı cins taneciklerden oluşan ( yani aynı cins atomlardan ya da aynı cins moleküllerden oluşan ) maddelere saf madde denir. SAF MADDELER - Elementler - Bileşikler olmak

Detaylı

2. HAMLE web:

2. HAMLE web: 2. HAMLE Nötron sayısı İZOTOP ATOM 1-Proton sayıları... nötron ve kütle numaraları.. atomlardır. 2-İzotop atomların fiziksel özellikleri. 3-Nötr izotop atomlar kimyasal özellikleri. 4-İzotop atomlar aynı

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR. Atomları Bir Arada Tutan Kuvvet

KİMYASAL BAĞLAR. Atomları Bir Arada Tutan Kuvvet KİMYASAL BAĞLAR Birleşiğin en küçük parçasın oluşturan ve en az iki atomun birleşmesinden meydana gelen kararlı yapı moleküldür. Moleküldeki atomları bir arada tutan kuvvet ise kimyasal bağlardır. Atomları

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8. 1 e - Ca +2 F -1 CaF 2. 1e - Mg +2 Cl -1. MgCl 2. Bileşik formülü bulunurken; Verilen elementlerin e- dizilimleri

Fen ve Teknoloji 8. 1 e - Ca +2 F -1 CaF 2. 1e - Mg +2 Cl -1. MgCl 2. Bileşik formülü bulunurken; Verilen elementlerin e- dizilimleri KİMYASAL TEPKİMELER Anahtar Kavramlar Kimyasal Tepkime Kimyasal Denklem Yanma Tepkimesi KAZANIM 3.1 Yükü bilinen iyonların oluşturduğu bileşiklerin formüllerini yazar. *Mg ve Cl atomlarının oluşturacağı

Detaylı

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Helyum (2), neon (10), argon (18)in elektron dağılımları incelendiğinde Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı.

Detaylı

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com ELEKTROKİMYA II ELEKTROKİMYASAL PİLLER Kendiliğinden gerçekleşen redoks tepkimelerinde elektron alışverişinden yararlanılarak, kimyasal bağ enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Kimyasal enerjiyi,

Detaylı

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü

Detaylı

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ I «ÇÖZELTİLER»

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ I «ÇÖZELTİLER» FARMASÖTİK TEKNOLOJİ I «ÇÖZELTİLER» Uygun bir çözücü içerisinde bir ya da birden fazla maddenin çözündüğü veya moleküler düzeyde disperse olduğu tektür (homojen: her tarafta aynı oranda çözünmüş veya dağılmış

Detaylı

12-B. 31. I. 4p II. 5d III. 6s

12-B. 31. I. 4p II. 5d III. 6s -B.. 4p. 5d. 6s Baş kuantum sayısı n, açısal kuantum sayısı olmak üzere yukarıda verilen orbitallerin enerjilerinin karşılaştırılması hangisinde doğru verilmiştir? A) == B) >> C) >> D) >> E) >> ÖLÇME,

Detaylı

İÇERİK. Lewis Kuramı. Kovalent Bağlar. Polar Kovalent Bağlar. Lewis Yapılarının Yazımı. Oktet Kuralının Istisnaları.

İÇERİK. Lewis Kuramı. Kovalent Bağlar. Polar Kovalent Bağlar. Lewis Yapılarının Yazımı. Oktet Kuralının Istisnaları. İÇERİK Lewis Kuramı Kovalent Bağlar Polar Kovalent Bağlar Lewis Yapılarının Yazımı Oktet Kuralının Istisnaları Molekül Şekilleri Prentice-Hall 2002 LEWIS KURAMI Lewis Kuramı kimyasal bağı gösteren en basit

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ D- KĐMYASAL TEPKĐMELER (REAKSĐYONLAR) (6 SAAT) 1- Fiziksel Değişim ve Fiziksel Özellikler 2- Kimyasal Tepkime (Değişim) ve Kimyasal

Detaylı

SINIF. Atom ve Periyodik Sistem - VI (Periyodik Sistem - II) 1. X : 2 ) 8 ) 2 ) 4. Periyodik tablo ile ilgili;

SINIF. Atom ve Periyodik Sistem - VI (Periyodik Sistem - II) 1. X : 2 ) 8 ) 2 ) 4. Periyodik tablo ile ilgili; Atom ve Periyodik Sistem - VI (Periyodik Sistem - II). X : 2 ) 8 ) 2 ) 4. Periyodik tablo ile ilgili; 9 Y: 2 ) 8 ) 3 ) Z: 2 ) 7 ) atman elektron dağılımı verilen nötr X, Y ve Z elementleri için aşağıdakilerden

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

Her madde atomlardan oluşur

Her madde atomlardan oluşur 2 Yaşamın kimyası Figure 2.1 Helyum Atomu Çekirdek Her madde atomlardan oluşur 2.1 Atom yapısı - madde özelliği Elektron göz ardı edilebilir kütle; eksi yük Çekirdek: Protonlar kütlesi var; artı yük Nötronlar

Detaylı

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3.

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3. PERİODİK CETVEL Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları temel alınarak düzenlenmiş bir sistemdir. Periyodik cetvelde, nötr atomlarının elektron içeren temel enerji düzeyi sayısı aynı olan elementler

Detaylı

PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Kovalent yarıçap: Van der Waals yarıçapı: İyon yarıçapı:

PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Kovalent yarıçap: Van der Waals yarıçapı: İyon yarıçapı: PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Elementlerin fiziksel ( erime ve kaynama noktaları, yoğunluk, iletkenlik vb.) ve kimyasal özellikleri ( elektron alma ve verme ) atom yarıçaplarıyla

Detaylı

Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar

Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar Elektronların Dizilimi Elektronlar çekirdek çevresindeki yörüngelerde dönerek hareket ederler. Çekirdeğe en yakın yörünge 1 olmak üzere dışa doğru 2, 3,4... olarak

Detaylı

Maarif Günlüğü FEN BİLİMLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ. Eğitim ve Kültür Yayıncılığı PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ

Maarif Günlüğü FEN BİLİMLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ. Eğitim ve Kültür Yayıncılığı PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ (1) benzer özellik gösteren elementleri üçerli gruplar hâlinde göstermiştir. (2)... Elementleri atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. İlk sekiz elementten sonra benzer özelliklerin

Detaylı

Maddenin Tanecikli Yapısı

Maddenin Tanecikli Yapısı Maddenin Tanecikli Yapısı MADDENİN TANIMI MADDENİN HALLERİ MADDENİN EN KÜÇÜK BİRİMİ MADDENİN DEĞİŞİMİ YAPISI Maddenin Tanımı Kütlesi olan ve boşlukta yer kaplayan her şeye madde denir. Cisim nedir? Maddenin

Detaylı

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır.

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır. Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır. 1-İyonik bağlar, elektronlar bir atomdan diğerine aktarıldığı zaman

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 25 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası İÇERİK Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası Su içinde İyonik Bileşikler Su içinde Kovalent Bileşikler Çökelme Tepkimesi Asit-Baz Tepkimeleri (Nötürleşme) Yükseltgenme-İndirgenme Tepkimeleri Önemli Tip

Detaylı

KONU: KÜTLENĐN KORUNUMU (8.sınıf) ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI

KONU: KÜTLENĐN KORUNUMU (8.sınıf) ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI KONU: KÜTLENĐN KORUNUMU (8.sınıf) ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI Fiziksel ve Kimyasal Olaylar Maddenin şekil, yoğunluk, çözünürlük, genleşme, erime ve kaynama noktaları, sıvı, katı ya da gaz hâlde olması

Detaylı

Lewis Nokta Yapıları ve VSEPR

Lewis Nokta Yapıları ve VSEPR 6 DENEY Lewis Nokta Yapıları ve VSEPR 1. Giriş Bu deneyde moleküllerin Lewis Nokta yapıları belirlenecek ve VSEPR kuralları ile molekülün geometrisi ve polaritesi tayin edilecektir. 2. Lewis Nokta Yapıları

Detaylı

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 05-ÇÖZÜNME VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 Çözünme Olayı Analitik kimyada çözücü olarak genellikle su kullanılır. Su molekülleri, bir oksijen atomuna bağlı iki hidrojen

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK İÇERİK Elementlere, Bileşiklere ve Karışımlara atomik boyutta bakış Dalton Atom Modeli Atom Fiziğinde Buluşlar - Elektronların Keşfi - Atom Çekirdeği Keşfi Günümüz Atom Modeli Kimyasal Elementler Periyodik

Detaylı

SU VE KİMYASAL BAĞLAR. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ

SU VE KİMYASAL BAĞLAR. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ SU VE KİMYASAL BAĞLAR Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ Kimyasal Bağlar ve Çeşitleri Nelerdir? Kimyasal bağ, çekirdekteki atomları bir arada tutan kuvvettir. İki ya da daha fazla atom arasında elektron alışverişi

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 Genel Kimya 101 Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 İyonik Bağ; İyonik bir bileşikteki pozitif ve negatif iyonlar arasındaki etkileşime iyonik bağ denir Na Na + + e - Cl + e

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ C- BĐLEŞĐKLER VE BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐ (4 SAAT) 1- Bileşikler 2- Đyonik Yapılı Bileşik Formüllerinin Yazılması 3- Đyonlar ve Değerlikleri

Detaylı

İnstagram:kimyaci_gln_hoca MODERN ATOM TEORİSİ-2.

İnstagram:kimyaci_gln_hoca MODERN ATOM TEORİSİ-2. MODERN ATOM TEORİSİ-2 ATOM YARIÇAPI PERİYODİK ÖZELLİK DEĞİŞİMİ Kovalent Yarıçap: Tek bir kovalent bağla bağlanmış eşdeğer iki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısına kovalent yarıçap denir.(şekil1)

Detaylı

MADDENİN HALLERİ VE TANECİKLİ YAPI

MADDENİN HALLERİ VE TANECİKLİ YAPI MADDENİN HALLERİ VE TANECİKLİ YAPI MADDE BİLGİSİ Kütlesi hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddenin şekil almış haline cisim denir. Cam bir madde iken cam bardak bir cisimdir. Maddeler doğada

Detaylı