ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ"

Transkript

1 ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ D- KĐMYASAL TEPKĐMELER (REAKSĐYONLAR) (6 SAAT) 1- Fiziksel Değişim ve Fiziksel Özellikler 2- Kimyasal Tepkime (Değişim) ve Kimyasal Özellikler 3- Kimyasal Tepkimelerin Gerçekleşmesi ve Özellikleri 4- Kimyasal Tepkimelerde Kütlenin Korunumu Kanunu 5- Kimyasal Tepkime Denklemleri 6- Kimyasal Tepkimelerde Sabit Oranlar Kanunu 7- Katlı Oranlar Kanunu (*) 8- Elementlerin Bileşikteki Kütlece Yüzdelerinin Hesaplanması 9- Kimyasal Tepkime Çeşitleri 10- Kimyasal Tepkimelerin Önemi 1

2 D- KĐMYASAL TEPKĐMELER (REAKSĐYONLAR) : 1- Fiziksel Değişim ve Fiziksel Özellikler : Maddenin dış yapısı yani görünüşü ile ilgili olan ölçülebilen, hissedilebilen ve gözlenebilen renk, tat, koku, görünüm, şekil, sertlik, parlaklık, kırılganlık, hacim, kaynama sıcaklığı, erime sıcaklığı, donma sıcaklığı, yoğunlaşma sıcaklığı, genleşme, sıkışma, katı, sıvı veya gaz halinde olma gibi özelliklere fiziksel özellikler denir. Maddenin kendi özelliğini yani kimliğini değiştirmeden sadece dış görünüşünde şeklinde, büyüklüğünde yani fiziksel özelliklerinde meydana gelen değişmelere fiziksel değişme (olay) denir. Fiziksel değişme sonucu maddenin kimliği değişmez, yeni madde oluşmaz, değişen madde kendi özelliğini kaybetmez ve eski haline geri dönebilir. a) Tanecik Boyutunda Fiziksel Değişim : Fiziksel değişimde taneciklerin yapısı değişmez ve yeni tanecikler oluşmaz. Sadece taneciklerin arasındaki boşluk miktarı (uzaklık) değişir. Kırılma, Bölünme : Kırılan 1. Parça Kırılan, Bölünen Cisim Yırtılma : Kırılan 2. Parça Yırtılan 1. Parça Yırtılan 2. Parça Hal Değiştirme : Maddenin Katı Hali (Buz) Maddenin Sıvı Hali (Su) Maddenin Gaz Hali (Su Buharı) Çözünme (Karışım Oluşturma) : 1. Madde Karışım Sonucu Oluşan Madde 2. Madde 2

3 Çözünme (Karışım Oluşturma) : 1. Madde (Karbondioksit) Karışım Sonucu Oluşan Madde (Su Karbondioksit Karışımı) 2. Madde (Su) 2- Kimyasal Tepkime (Değişim) ve Kimyasal Özellikler : Maddenin içyapısı yani taneciklerinin (atom ve moleküllerinin) dizilişleri ile ilgili olan yanıcılığı, yakıcılığı, çürümesi, mayalanması, paslanması, tepkimeye girmesi gibi özelliklere kimyasal özellikler denir. Maddenin içyapısının yani taneciklerinin dizilişinin yani kimliğinin değişerek yeni madde oluşmasını sağlayan değişmelere kimyasal değişim, kimyasal reaksiyon, kimyasal olay veya kimyasal tepkime denir. Kimyasal değişme sonucu maddenin kimliği değişir yani yeni madde oluşur, maddenin rengi, kokusu, şekli değişir, ısı ve ışık açığa çıkar, çökelti ve gaz kabarcıkları oluşur, değişen madde kendi özelliğini kaybeder ve eski haline geri dönemez. a) Tanecik Boyutunda Kimyasal Değişim : Kimyasal değişimde molekülleri ve molekülleri oluşturan atomları (tanecikleri) bir arada tutan kimyasal bağlar kopar ve ayrılan atomlar başka atomlarla yeni kimyasal bağlar oluştururlar. Bu da farklı özellikte yeni maddelerin oluşmasını sağlar. Su Bileşiğinin Oluşması : 1. Madde (Hidrojen Elementi) Su Bileşiği 2. Madde (Oksijen Elementi) Karbondioksit Bileşiğinin Oluşması : 3

4 1. Madde (Karbon Monoksit Bileşiği) Karbondioksit Bileşiği 2. Madde (Oksijen Elementi) ÖRNEKLER : 1- Maddenin hal değiştirmesi, parçalanması, toz haline getirilmesi, çözünme olayları fiziksel değişmedir. 2- Bütün yanma, çürüme, paslanma ve mayalanma olayları, canlılardaki büyüme, sindirim, solunum, fotosentez gibi olaylar kimyasal tepkimeler sonucu gerçekleşir. 3- Kimyasal Tepkimelerin Gerçekleşmesi ve Özellikleri : Maddeler bir araya getirildiklerinde her zaman kimyasal tepkime gerçekleşmez. Kimyasal tepkimenin gerçekleşmesi için enerji gereklidir. Bu enerji tepkimeye giren maddeleri oluşturan taneciklerin kinetik enerjisini arttırır ve tanecikler arasındaki bağların kopması veya yeni bağlar oluşturulması için kullanılır. Yeni bağlar oluştuğu için de kimyasal tepkimeler sonucunda yeni maddeler oluşur. Kimyasal tepkimelerde iyonları ve molekülleri oluşturan atomları bir arada tutan kimyasal bağlar kopar ve atomlar birbirinden ayrılır. Ayrılan atomlar başka atomlarla yeni kimyasal bağlar oluşturur. Kimyasal tepkimelerde atomlar yok olmaz, atomların cinsleri değişmez ve yeni atomlar oluşmaz. Bu nedenle kimyasal tepkimelerde, tepkimeye giren maddelerdeki atomların cinsleri değişmediği için tepkimeye giren atomların proton veya nötron sayıları da değişmez. Kimyasal tepkime sonucu yeni kimyasal bağlar oluştuğu için elektron alışverişi veya elektronların ortaklaşa kullanılması olayları gerçekleşir ve bu nedenle tepkimeye giren atomların elektron sayıları değişebilir. 4- Kimyasal Tepkimelerde Kütlenin Korunumu Kanunu : Kimyasal tepkimeler gerçekleşirken atomlar veya moleküller arasındaki kimyasal bağlar kopar ve yeni kimyasal bağlar oluşur yani atomlar yer değiştirir. Kimyasal tepkimelerde atomlar yok olmadığı ve yeni atomlar oluşmadığı için tepkimeden sonra yeni maddeler oluştuğunda kütlede herhangi bir değişiklik olmaz. Kimyasal tepkimelerde, tepkimeye giren maddelerin kütlelerinin toplamı, tepkime sonucu oluşan maddelerin yani tepkimeden çıkan maddelerin yani ürünlerin kütlelerinin toplamına eşittir. Bu kanuna kütlenin korunumu kanunu ya da Lavosier kanunu denir. Kimyasal tepkimelerde, hiçbir zaman tepkimeye giren maddeler yok olmaz, ancak bir halden başka bir hale dönüşür. Bu nedenle kimyasal tepkimelerde kütle korunur. Tepkimeye Girenlerin Kütleleri Toplamı = Tepkimeden Çıkanların Kütleleri Toplamı m Girenler = m Ürünler 4

5 ÖRNEKLER : 1- H 2 ve O 2 elementleri H 2 O bileşiğini oluştururken; H 2 molekülünün yapısındaki kimyasal bağlar kopar ve H atomları birbirinden ayrılır. O 2 molekülünün yapısındaki kimyasal bağlar kopar ve O atomları birbirinden ayrılır. Ayrılan H ve O atomları yeni kimyasal bağ sayesinde H 2 O molekülünü oluşturur. H 2 O molekülü oluşurken tepkimeye giren H ve O atomlarının sayısı değişmez. 2- Kömürün O 2 gazı ile yanması sonucu CO 2 bileşiğini oluştururken; Kömürdeki C atomları, havadaki O 2 molekülündeki O atomları ile etkileşir ve C ve O atomları arasında yeni kimyasal bağ sayesinde CO 2 molekülünü oluşur 5- Kimyasal Tepkime Denklemleri : Elementler sembollerle, bileşikler formüllerle, kimyasal tepkimeler de denklemlerle gösterilir. Denklemler, kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesi olayının cümle ile değil de sembol ve formül kullanılarak gösterilmesidir. a) Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Yazılması : 1- Kimyasal tepkimelerde değişmeye uğrayan (tepkimeye giren) maddelere girenler (reaktifler) denir. 2- Kimyasal tepkimelerde değişme sonucu oluşan (tepkimeden çıkan) maddelere çıkanlar (ürünler) denir. 3- Kimyasal tepkimelerde girenlerin ve ürünlerin özellikleri farklıdır. 4- Kimyasal tepkime denklemleri yazılırken sol tarafa (önce) girenler, sağ tarafa (sonra) ürünler yazılır ve aralarına ok işareti ( ) konur. Ok işareti eşittir anlamındadır, tepkimenin gerçekleşme yönünü yani tepkimeye girenlerin hangi ürünleri oluşturduğunu gösterir. 5- Kimyasal tepkime denklemleri yazılırken girenler ya da ürünler birden fazla ise aralarına artı (+) işareti konur. Girenlerin arasındaki (+) işareti bu maddelerin birbiriyle tepkimeye girdiğini, ürünlerin arasındaki (+) işareti de bu maddelerin tepkime sonucu oluştuğu anlamına gelir. Girenler Ürünler A + B + C + D + A ve B maddeleri tepkimeye girerek C ve D maddelerini oluşturur. 6- Kimyasal tepkime denklemlerinde, tepkimeye girenler veya ürünler yazılırken bu maddeleri oluşturan en küçük birim (atom, molekül, iyon) esas alınır ve bu maddeler sembol veya formül kullanılarak yazılır. Oksijen elementi moleküler yapılı olduğu için denklemlerde O şeklinde değil, O 2 şeklinde gösterilir. Demir elementi atomik yapılı olduğu için denklemlerde Fe 2 şeklinde değil, Fe şeklinde gösterilir. Örnek : Karbon + Oksijen Karbondioksit C + O 2 CO 2 (Giren Madde) (Giren Madde) (Ürün) (Katı) (Gaz) (Gaz) 5

6 b) Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Özellikleri : 1- Kimyasal tepkime denklemlerinde girenlerin ve ürünlerin bazı özellikleri aynıdır yani korunur. Bu özellikler; Atom sayıları. Atom cinsleri. Kütle toplamları. Proton sayıları toplamları. Nötron sayıları toplamları. Elektron sayıları toplamları. Kütle numaraları toplamları. 2- Kimyasal tepkime denklemlerinde girenlerin ve ürünlerin bazı özellikleri bazen aynı bazen de farklıdır yani bazen korunur bazen de korunmaz. Bu özellikler; Mol sayıları. Molekül sayıları. Hacimleri. Enerji miktarları. Her bir elementin elektron sayısı. Elementlerin değerlikleri. Molekül çeşitleri. 3- Kimyasal tepkime denklemlerinde girenler tarafındaki atom sayıları ile ürünler tarafındaki atom sayıları eşit değilse tepkime denkleştirilir. c) Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi : Kimyasal tepkime denklemlerinde girenler ve ürünler tarafında aynı atomdan eşit sayıda bulunmuyorsa tepkime denkleştirilir. Denkleştirme yapılırken; 1- Tepkimeye girenlerdeki ve ürünlerdeki sembol veya formüllerin sadece önlerin uygun rakamlar (katsayılar) yazılır. 2- Yazılan katsayı hangi formülün önüne yazılmışsa o formüldeki bütün elementlere aittir. 3- Denkleştirme yapılırken atom sayısı en fazla olan formülün katsayısı önce 1 kabul edilir. 4- Denkleştirme yapılırken genelde H ve O nin denkleştirilmesi en sona bırakılır. ÖRNEKLER : 1- H 2 + O 2 H 2 O kimyasal tepkimesini denkleştirin. Girenler H 2 O 2 Ürünler H 2 O 1 Oksijen sayılarının eşitlenmesi için ürünlerdeki H 2 O, 2 ile çarpılır. H 2 + O 2 2 H 2 O Girenler Ürünler H 2 H 2. 2 = 4 O 2 O 1. 2 = 2 6

7 Oksijen sayıları eşitlendi fakat H sayıları eşitlenmediği için H sayılarının eşitlenmesi için girenlerdeki H 2, 2 ile çarpılır. 2 H 2 + O 2 2 H 2 O Girenler Ürünler H 2. 2 = 4 H 2. 2 = 4 O 2 O 1. 2 = 2 2- H 2 + O 2 H 2 O kimyasal tepkimesini denkleştirin. H 2 + 1/2 O 2 H 2 O Girenler Ürünler H 2 H 2 O 2. ½ = 1 O 1 3- N 2 + H 2 NH 3 kimyasal tepkimesini denkleştirin. N H 2 2 Girenler Ürünler N 2 N 1. 2 = 2 H 2. 3 = 6 H 3. 2 = 6 Özellikler Girenler Ürünler Özelliklerin Korunup Korunmadığı Atom Sayıları 2N + 6H =8 Atom 2(1N+3H) = 2N + 6H = 8 Atom Korunur Atom Cinsleri N ve H N ve H Korunur Proton Sayıları 2.N + (3.2).H = = 20 2.(1.N+3.H) = 2.( ) = 2.10 = 20 Korunur Nötron Sayıları 2.N + 6.H = = 14 2.( ) = 2.7 = 14 Korunur Toplam Elektron Sayıları Molekül Sayıları Hacimleri Kütleleri (Kütle No) SORULAR : 2.N + (3.2).H = = 20 2.(1.N+3.H) = 2.( ) = 2.10 =20 Korunur 1 Molekül N 2 + 3Molekül H 2 = 4 Molekül 1 Hacim N Hacim H 2 = 4 Hacim 2.N + (3.2).H = = 34 2 Molekül NH 3 Korunmayabilir 2 Hacim NH 3 Korunmayabilir 2.(1.N+3.H) = 2.( ) = 2.17 = Aşağıdaki kimyasal tepkime denklemlerini denkleştirin. 1-) CaO + H 2 O Ca(OH) 2 (Sönmemiş Kireç+ Su Sönmüş Kireç) 2-) KOH + HBr KBr + H 2 O 3-) NH 3 + H 2 O NH 4 + OH Korunur 4-) CaCO 3 CaO + CO 2 (Kireç Taşı Sönmemiş Kireç + CO 2 ) (Denk) 7

8 5-) NH 4 Cl NH 3 + HCl 6-) NaOH + HCl NaCl + H 2 O 7-) Fe + S FeS 8-) C 2 H 2 + O 2 CO 2 + H 2 O 9-) Fe + O 2 Fe 2 O 3 10-) C 2 H 2 + O 2 CO 2 + H 2 O 11-) C 2 H 5 OH + O 2 CO 2 + H 2 O 12-) NH 3 + O 2 NO + H 2 O 13-) C 2 H 6 + O 2 CO 2 + H 2 O 14-) CH 3 OH + O 2 CO 2 + H 2 O 15-) C 6 H 12 O 6 + O 2 CO 2 + H 2 O (Solunum) 16-) C 4 H 10 + O 2 CO 2 + H 2 O 17-) C + O 2 CO 2 18-) N 2 + O 2 NO 2 19-) CH 4 + O 2 CO 2 + H 2 O 20-) Zn + HCl ZnCl 2 + H 2 21-) Mg + HCl MgCl 2 + H 2 22-) H 2 SO 4 + Ca(OH) 2 Ca(SO 4 ) + H 2 O 23-) Mg + HBr MgBr 2 + H 2 24-) NaHCO 3 Na 2 (CO 3 ) + H 2 O + CO 2 25-) Mg(OH) 2 Mg + (OH) 26-) Ca(OH) 2 Ca + (OH) 27-) Al + HBr AlBr 3 + H 2 28-) Ca + HCl CaCl 2 + H 2 29-) Fe 2 O 3 + Al Al 2 O 3 + Fe 30-) CO 2 + H 2 O C 6 H 12 O 6 + O 2 (Fotosentez) 31-) NaOH + H 2 SO 4 Na 2 SO 4 + H 2 O 8

9 32-) H 2 SO 4 + Al(OH) 3 Al 2 (SO 4 ) 3 + H 2 O 33-) Fe + Cl 2 FeCl 3 34-) Na + H 2 O NaOH + H 2 35-) Br 2 + KI I 2 + KBr 36-) HgO Hg + O 2 37-) KClO 3 KCl + O 2 38-) NaClO 3 NaCl + O 2 39-) KNO 3 KNO 2 + O 2 40-) Ag 2 O Ag + O 2 41-) H 2 O H 2 + O 2 42-) BaO 2 BaO + O 2 2- Aşağıdaki denkleştirilmiş tepkimede X yerine hangi bileşik veya element yazılmalıdır? H 2 + ½ X H 2 O 3- Aşağıdaki denkleştirilmiş tepkimede X yerine hangi bileşik veya element yazılmalıdır? 3 X + 8 HNO 3 3 CO NO + 10 H 2 O 4- Aşağıdaki denkleştirilmiş tepkimede X yerine hangi bileşik veya element yazılmalıdır? KMnO HCl KCl +X +4 H 2 O + 5/2 Cl 2 5- Aşağıdaki kimyasal tepkime denkleştirildiğinde H 2 O nun katsayısı kaç olur? H 2 (CO 3 ) + Ba(OH) 2 Ba(CO 3 ) + H 2 O 6- Aşağıdaki kimyasal tepkime denkleştirildiğinde X ve Y yerine hangi katsayılar yazılmalıdır? H 3 (PO 4 ) + Y Mg(OH) 2 Mg 3 (PO 4 ) 2 + X H 2 O 7- Aşağıdaki tepkimede kaç gram FeS bileşiği oluşur? ( 56 Fe, 32 S) Fe + S FeS 8- Aşağıdaki tepkimede kaç gram H 2 O bileşiği oluşur? ( 1 H, 16 O) H 2 + ½ O 2 H 2 O 9- Aşağıdaki tepkimede 100 gram CaCO 3 bileşiği ayrıştırıldığında 56 gram CaO ile kaç gram CO 2 oluşur? CaCO 3 CaO + CO 2 9

10 10- Aşağıdaki tepkimede verilen kütlelere göre tepkimeye giren HCl nin kütlesi kaç gramdır? HCl + NaOH NaCl + H 2 O 6- Kimyasal Tepkimelerde Sabit Oranlar Kanunu : Bileşikler, en az iki farklı cins elementten oluşur ve bileşiği oluşturan elementler belirli oranlarda birleşirler. Bu nedenle bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit (belirli) bir oran vardır ve elementler bu orana göre birleşerek bileşikleri oluştururlar. Bu kanuna sabit oranlar kanunu denir. Bileşiği oluşturan elementler arasındaki sabit oranlar bulunurken elementlerin kütle numaraları kullanılır. Elementler bileşik oluştururken, herhangi bir elementten fazla miktarda bulunuyorsa, bu elementin fazla olan kısmı tepkimeye girmeden kalır. ÖRNEKLER : 1- Aşağıdaki tepkimede H ve O elementlerinin sabit oranı nedir? ( 1 H, 16 O) H 2 + ½ O 2 H 2 O 2- Aşağıdaki tepkimede Fe ve S elementlerinin sabit oranları nedir? ( 56 Fe, 32 S) Fe + S FeS 3- Aşağıdaki tepkimede 14 gr C ile 32 gr O, bileşik oluşturması için kullanılmıştır. Buna göre hangi elementten kaç gram artar? ( 12 C, 16 O) C + O 2 CO 2 8- Elementlerin Bileşikteki Kütlece Yüzdelerinin Hesaplanması : Bileşiği oluşturan elementler belirli oranlarda birleşirler. Elementlerin bileşikteki kütlece yüzdeleri hesaplanırken bileşiğin toplam kütlesi 100 birim (gram) kabul edilir. ÖRNEKLER : 1- Aşağıdaki tepkimede H 2 O bileşiğini oluşturan H ve O elementlerinin kütlece yüzdelerini hesaplayın. ( 1 H, 16 O) H 2 + ½ O 2 H 2 O H 2 + ½ O 2 H 2 O = 18 gr 18 gr H 2 O da 2 gr H 2 varsa 100 gr H 2 O da x gr H 2 vardır x = = = = 11, H 2 % 11,1 18 gr H 2 O da 16 gr O 2 varsa 100 gr H 2 O da x gr O 2 vardır x = = = = 88, O 2 % 88,9 Veya; O 2 = 100 H 2 = ,1 = 88,9 10

11 2- Aşağıdaki tepkimede CO 2 bileşiğini oluşturan C ve O elementlerinin kütlece yüzdelerini hesaplayın. ( 12 C, 16 O) SORULAR : C + O 2 CO 2 1- Aşağıdaki tepkime için; ( 12 C ; 16 O) a) Elementlerin kütle oranlarını (sabit oranlarını) bulun. b) Kaç gr CO 2 bileşiği oluşur? c) 30 gr C ile kaç gr O 2 tepkimeye girer ve kaç gr CO 2 oluşur? C + O 2 CO 2 2- Aşağıdaki tepkimede 600 gr CaCO 3 (Kireç Taşı) bileşiğinden kaç gr CaO (Sönmemiş Kireç) ve kaç gr CO 2 oluşur? ( 40 Ca, 12 C, 16 O) CaCO 3 CaO + CO 2 3- Fe 7 = kütle oranına sahip elementlerden FeS bileşiği oluşuyor. 21 gr Fe ve 20 gr S S 4 elementlerinden FeS bileşiği oluşurken; a) Hangi elementten kaç gram artar? b) Kaç gram FeS bileşiği oluşur? Fe + S FeS 4- Aşağıdaki tepkimede Cl 2 kaç gramdır? 2 KMnO HCl 2 KCl + 2 MnCl H 2 O + 5 Cl 2 3,16 gr 5,84 gr 1,49 gr 2,52 gr 1,44 gr x gr 5- X ve Y elementlerinin kütlece birleşme oranları X = 8 tür. Bu elementlerden 44 gr bileşik Y 3 elde edebilmek için X ve Y elementlerinden eşit miktarlarda alındıklarında hangi elementten kaç gram artar? X + Y XY 6- Şekildeki grafiğe göre X ve Y elementleri arasında oluşan birinci bileşiğin formülü X 3 Y 2 ise ikinci bileşiğin formülü nedir? Y (gr) 2.Bileşik Bileşik 0 12 X (gr) 7- X 3 Y 4 bileşiğinde kütlece %10 Y elementi vardır. Buna göre X 2 Y 6 bileşiğinde kütlece yüzde kaç X elementi bulunur? 11

12 8- X 2 Y 3 bileşiğinin % 30 u Y elementidir. 70 gr X ile 70 gr Y elementi kullanılarak kaç gr bileşik elde edilir? 9- Kalsiyum bromür (CaBr 2 ) bileşiğinin kütlece 1/5 i kalsiyumdur (Ca). Buna göre 80 gr Br ile kaç gr Ca tepkimeye girer ve kaç gr CaBr 2 bileşiği oluşur? 10- Aşağıdaki bileşikleri oluşturan elementlerin bileşikteki kütlece yüzdelerini bulun. a) CH 4 ( 12 C, 1 H) b) NaOH ( 23 Na, 16 O, 1 H) c) Ca(NO 3 ) 2 ( 40 Ca, 14 N, 16 O) 11-6,6 gr Fe elementi O 2 elementi ile tepkimeye girdiğinde 8 gr Fe 2 O 3 bileşiği oluşuyor ve 1 gr Fe artıyor. Buna göre F 2 O 3 bileşiğinde kullanılan Fe ve O elementlerinin kütlece oranları ne olur? 2 Fe + 3/2 O 2 Fe 2 O Kalsiyum oksit bileşiğinde kalsiyum ve oksijenin kütle oranı 5/2 dir. 12 gr O, yeterince Ca ile tepkimeye girince kaç gr CaO bileşiği oluşur? 13- Şekildeki grafik bir kimyasal tepkimenin gerçekleşmesi sürecinde tepkimeye girenlerin ve ürünlerin kütlelerindeki değişim miktarını göstermektedir. X, Y, Z maddelerinin toplam atom kütlelerine ve tepkimede verilen kütle değerlerine göre katsayılar ne olmalıdır? Kütle (gr) Z Y X Zaman 9- Kimyasal Tepkime Çeşitleri : a) Yanma Tepkimeleri : Maddelerin oksijen ile tepkimeye girmesine yanma, bu olayı gösteren tepkimelere de yanma tepkimeleri denir. Yanma olayının gerçekleşmesi için yanıcı madde, yakıcı madde, oksijen gazı ve tutuşma sıcaklığı gereklidir. Yanma olayı her zaman alev çıkararak gerçekleşmez. Bu nedenle yanma olayı, yavaş yanma ve hızlı yanma olarak iki çeşittir. Paslanma, çürüme, sindirim, solunum olayları alevsiz veya çok hafif alevle gerçekleşir ve yavaş yanmadır. C H veya C H O den oluşan (organik) maddeler yanınca CO 2 ve H 2 O oluşur. Yanma olayı sonucu ısı açığa çıktığı için bütün yanma olayları ekzotermik, yanma olayını gösteren tepkimeler de ekzotermik tepkimelerdir. CH O 2 CO H 2 O C 2 H 6 + 5/2 O 2 2 CO H 2 O C 2 H 5 OH + 3 O 2 2 CO H 2 O 2 Fe + 3/2 O 2 Fe 2 O 3 12

13 b) Endotermik (Isı Alan) Tepkimeler : Dışarıdan ısı (elektrik enerjisi veya farklı enerjiler) alarak gerçekleşen tepkimelere endotermik tepkimeler denir. Endotermik tepkime denklemleri yazılırken ısı (veya enerji) girenler tarafına yazılır. Endotermik tepkimelerde dışarıdan alınan enerji (ısı veya elektrik) bileşikleri oluşturan kimyasal bağları parçalamak içim kullanılır. Bu nedenle ayrışma tepkimeleri genelde endotermik tepkimelerdir. HgO + Isı Hg + 1/2 O 2 KClO 3 + Isı KCl + 3/2 O 2 CaCO 3 + Isı CaO + CO 2 SO 2 + Isı S + O 2 CO 2 + Isı C + O 2 NaClO 3 + Isı NaCl + 3/2 O 2 NH 4 Cl + Isı NH 3 + HCl C + 2S + Isı CS 2 1/2 N 2 + O 2 + Isı NO 2 H 2 O + Elektrik Enerjisi H 2 + 1/2 O 2 6CO 2 + 6H 2 O + Güneş Enerjisi C 6 H 12 O O 2 Suyun Kaynaması Buzun Erimesi Endotermik Fiziksel Olaylar Karın Erimesi c) Ekzotermik (Isı Veren) Tepkimeler : Dışarıya ısı (elektrik enerjisi veya farklı enerji) vererek gerçekleşen tepkimelere ekzotermik tepkimeler denir. Ekzotermik tepkime denklemleri yazılırken ısı (veya enerji) ürünler tarafına yazılır. Birleşme (sentez) tepkimeleri, nötrleşme tepkimeleri ve yanma tepkimeleri genelde ekzotermik tepkimelerdir. H 2 + 1/2 O 2 H 2 O + Isı C + O 2 CO 2 + Isı KCl + 3/2 O 2 KClO 3 + Isı NaCl + 3/2 O 2 NaClO 3 + Isı Hg + 1/2 O 2 HgO + Isı Mg + 3/2 O 2 MgO + Isı 2Fe + 3/2 O 2 Fe 2 O 3 + Isı NaOH + HCl NaCl + H 2 O + Isı NH 3 + HCl NH 4 Cl + Isı CH O 2 CO 2 + 2H 2 O + Isı C 6 H 12 O O 2 6CO 2 + 6H 2 O + Enerji CaO + CO 2 CaCO 3 + Isı CaO + H 2 O Ca(OH) 2 + Isı Suyun Donması Su Buharının Yoğunlaşması Ekzotermik Fiziksel Olaylar Kar Ya da Yağmur Yağması d) Sentez (Birleşme) Tepkimeleri : Đki ya da daha fazla maddenin birleşerek kendinden daha karmaşık yapılı maddeleri oluşturmasını gösteren tepkimelere sentez (birleşme) tepkimeleri denir. Sentez tepkimeleri sonunda ısı açığa çıkar. Bu nedenle ekzotermik tepkimeler genelde sentez tepkimeleridir. 13

14 H 2 + 1/2 O 2 H 2 O 2Fe + 3/2 O 2 Fe 2 O 3 KCl + 3/2 O 2 KClO 3 CaO + H 2 O Ca(OH) 2 6CO 2 + 6H 2 O C 6 H 12 O O 2 Fe + S FeS C + O 2 CO 2 e) Ayrışma (Analiz) Tepkimeleri : Karmaşık yapılı bir maddenin kendinden daha basit yapılı maddelere ayrılmasını gösteren tepkimelere ayrışma (analiz) tepkimeleri denir. Karmaşık yapılı maddelerin kendinden daha basit maddelere ayrılmasına analiz denir. Ayrışma tepkimelerinin gerçekleşmesi için enerji gereklidir. Bu nedenle endotermik tepkimeler genelde ayrışma tepkimeleridir. H 2 O H 2 + 1/2 O 2 CaCO 3 CaO + CO 2 KClO 3 KCl + 3/2 O 2 HgO Hg + 1/2 O 2 CO 2 C + O 2 2NaHCO 3 Na 2 CO 3 + H 2 O + CO 2 f) Asit ve Baz (Nötrleşme) Tepkimeleri : Asit ve bazların tepkimeye girerek su ve tuz oluşturup tepkime sonucu ısı açığa çıkarmasını gösteren tepkimelere nötrleşme tepkimeleri denir. Nötrleşme tepkimeleri sonucu ısı açığa çıktığı için bu tepkimeler aynı zamanda ekzotermik tepkimelerdir. NaOH + HCl NaCl + H 2 O + Isı Baz Asit Tuz Su KOH + HBr KBr + H 2 O + Isı Baz Asit Tuz Su 2NaOH + H 2 SO 4 Na 2 SO 4 + 2H 2 O + Isı Baz Asit Tuz Su g) Asitlerin Metallere Etkisi : Kuvvetli asitlerin (aktif) metallerle tepkimeye girerek metal tuzu ve hidrojen gazı oluşmasını gösteren tepkimelerdir. Al + 3 HCl AlCl 3 + 3/2 H 2 Zn + 2 HCl AlCl 2 + H 2 Mg + 2 HCl MgCl 2 + H 2 h) Yer Değiştirme Tepkimeleri : Tepkimeye giren maddelerdeki elementlerin yer değiştirmesini gösteren tepkimelerdir. Mg + 2 HCl MgCl 2 + H 2 2 KI + Pb(NO 3 ) 2 2K(NO 3 ) + PbI Kimyasal Tepkimelerin Önemi : Doğadaki canlılığın devam etmesi için kimyasal tepkimeler önemlidir. Çevremizde bulunan ve canlılar tarafından kullanılan maddelerin çoğu bileşik halde olup bu maddeler kimyasal tepkimeler sonucu oluşur. 14

15 Bitkilerin fotosentez sonucu besin üretmeleri kimyasal tepkimedir. Karbondioksit + Su + Güneş Enerjisi Besin (Glikoz) + Oksijen 6CO 2 + 6H 2 O+ Güneş Enerjisi C 6 H 12 O O 2 Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için gerekli olan enerji, hücrelerdeki mitokondrilerde besinlerin oksijen ile yakılması sonucu elde edilir. Bu olay solunumdur ve kimyasal tepkimedir. Besin (Glikoz) + Oksijen Karbondioksit + Su Buharı + Enerji C 6 H 12 O O 2 6CO 2 + 6H 2 O + Enerji Doğadaki karbon, azot ve oksijen döngüleri kimyasal tepkimedir. Hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar kimyasal tepkimeler sonucu üretilir. Sabun (yağ ve bazdan oluşur), deterjan (petrol kullanılır) gibi temizlik ürünleri kimyasal tepkimeler sonucu üretilir. Canlılardaki sindirim olayları kimyasal tepkimedir. Sütten peynir, yağ, yoğurt yapılması, üzümden sirke, şarap, pekmez yapılması kimyasal tepkimedir. Giysi üretiminde kullanılan yapay ipek, naylon ve saten kimyasal tepkimeler sonucu üretilir. Tarımda kullanılan gübre ve ilaçlar kimyasal tepkimeler sonucu üretilir. Fosillerin toprak altında petrol, kömür ve doğal gazı oluşturması kimyasal. Metallerin saflaştırılması kimyasal tepkimeler sonucu gerçekleşir. 15

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL

DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL DERSĐN SORUMLUSU : PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN : HALE ÜNAL KĐMYASAL REAKSĐYONLARA GĐRĐŞ -Değişmeler ve Tepkime Türleri- Yeryüzünde bulunan tüm maddeler değişim ve etkileşim içerisinde bulunur. Maddelerdeki

Detaylı

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI)

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir. Buna göre: X + Y Z + T tepkimesinde X ve Y girenler

Detaylı

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s)

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s) 1 Kimyasal Tepkimeler Kimyasal olaylar elementlerin birbirleriyle etkileşip elektron alışverişi yapmaları sonucu oluşan olaylardır. Bu olaylar neticesinde bir bileşikteki atomların sayısı, dizilişi, bağ

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur). Bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere

Detaylı

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM FİZİKSEL DEĞİŞİM Beş duyu organımızla algıladığımız fiziksel özelliklerdeki

Detaylı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik

Detaylı

GENEL KİMYA. 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar

GENEL KİMYA. 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar GENEL KİMYA 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar Kimyasal Reaksiyonlar Kimyasal reaksiyon (tepkime), kimyasal maddelerdeki kimyasal değişme

Detaylı

KONU: KÜTLENĐN KORUNUMU (8.sınıf) ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI

KONU: KÜTLENĐN KORUNUMU (8.sınıf) ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI KONU: KÜTLENĐN KORUNUMU (8.sınıf) ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI Fiziksel ve Kimyasal Olaylar Maddenin şekil, yoğunluk, çözünürlük, genleşme, erime ve kaynama noktaları, sıvı, katı ya da gaz hâlde olması

Detaylı

Fiziksel Özellikler: Bir maddenin beş duyu organı ile algılanabilen renk, koku, tat, şekil gibi dış yapısındaki özelliklerdir.

Fiziksel Özellikler: Bir maddenin beş duyu organı ile algılanabilen renk, koku, tat, şekil gibi dış yapısındaki özelliklerdir. KİMYASAL DEĞİŞİMLER FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Fiziksel Özellikler: Bir maddenin beş duyu organı ile algılanabilen renk, koku, tat, şekil gibi dış yapısındaki özelliklerdir. Örnek: Çözünürlük, hal

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ C- BĐLEŞĐKLER VE BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐ (4 SAAT) 1- Bileşikler 2- Đyonik Yapılı Bileşik Formüllerinin Yazılması 3- Đyonlar ve Değerlikleri

Detaylı

FEN BİLİMLERİ LGS 3. FÖY KİMYASAL TEPKİMELER. Madde ve endüstri. Ünite: 4. Fiziksel ve Kimyasal Değişim. 8. sınıf. Neler Öğreneceğiz?

FEN BİLİMLERİ LGS 3. FÖY KİMYASAL TEPKİMELER. Madde ve endüstri. Ünite: 4. Fiziksel ve Kimyasal Değişim. 8. sınıf. Neler Öğreneceğiz? 3. FÖY FEN BİLİMLERİ Madde ve endüstri LGS KİMYASAL TEPKİMELER Neler Öğreneceğiz? 2 Ders Saati Ünite: 4 Fiziksel ve Kimyasal Değişim Kimyasal Tepkimeler Kütle Korunumu Fiziksel ve Kimyasal Değişim Maddelerin

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8. 1 e - Ca +2 F -1 CaF 2. 1e - Mg +2 Cl -1. MgCl 2. Bileşik formülü bulunurken; Verilen elementlerin e- dizilimleri

Fen ve Teknoloji 8. 1 e - Ca +2 F -1 CaF 2. 1e - Mg +2 Cl -1. MgCl 2. Bileşik formülü bulunurken; Verilen elementlerin e- dizilimleri KİMYASAL TEPKİMELER Anahtar Kavramlar Kimyasal Tepkime Kimyasal Denklem Yanma Tepkimesi KAZANIM 3.1 Yükü bilinen iyonların oluşturduğu bileşiklerin formüllerini yazar. *Mg ve Cl atomlarının oluşturacağı

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK STOKĐYOMETRĐ Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 3. Stokiyometri 3.1. Atom Kütlesi 3.1.1.Ortalama Atom Kütlesi 3.2. Avagadro Sayısı ve Elementlerin Mol Kütleleri 3.3. Molekül Kütlesi 3.4. Kütle Spektrometresi

Detaylı

ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER

ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri a) ELEMENTLER Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

5) Çözünürlük(Xg/100gsu)

5) Çözünürlük(Xg/100gsu) 1) I. Havanın sıvılaştırılması II. abrika bacasından çıkan SO 3 gazının H 2 O ile birleşmesi III. Na metalinin suda çözünmesi Yukardaki olaylardan hangilerinde kimyasal değişme gerçekleşir? 4) Kütle 1

Detaylı

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I D) Elmas E) Oltu taşı 1. I. Civa II. Kil III. Kireç taşı Yukarıdaki maddelerden hangileri simyacılar tarafından kullanılmıştır? D) II ve III E) I, II

Detaylı

Element ve Bileşikler

Element ve Bileşikler Element ve Bileşikler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Bir elementi oluşturan bütün atomların

Detaylı

CEMAL ŞENOL ÖMER ÇOPUR FIRAT AYDOĞAN

CEMAL ŞENOL ÖMER ÇOPUR FIRAT AYDOĞAN CEMAL ŞENOL ÖMER ÇOPUR FIRAT AYDOĞAN SÜRE : 14 TEORĐK 2 PRATĐK DERS SAATĐ KĐMYASAL REAKSĐYONLARIN ÖZELLĐKLERĐ KONUSU 9. SINIF KĐMYA MÜFREDATINDA YER ALMAKTADIR. KĐMYASAL TEPKĐMELER KĐMYASAL REAKSĐYONUN

Detaylı

ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ

ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ METAL AKTİF METAL YARISOY METAL SOY METAL AMFOTER METAL 1A (Li, Na, K) Cu (Bakır) Au (Altın) Zn Cr 2A (Mg, Ca) Hg (Civa) Pt (Platin) Al Pb Ag (Gümüş) Sn 1- ASİT + AKTİF METAL TUZ

Detaylı

STOKİYOMETRİ. Kimyasal Tepkimelerde Kütle İlişkisi

STOKİYOMETRİ. Kimyasal Tepkimelerde Kütle İlişkisi STOKİYOMETRİ Kimyasal Tepkimelerde Kütle İlişkisi Sülfür oksijen içerisinde yanarak kükürt dioksit oluşturur. Modeller elementel sülfürü (S8), oksijeni ve kükürt dioksit moleküllerini göstermektedir. Her

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI 3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI S (k) + O SO + ısı Reaksiyon sonucunda sistemden ortama verilen ısı, sistemin iç enerjisinin bir kısmının ısı enerjisine dönüşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Enerji sistemden

Detaylı

MADDENİN HALLERİ VE TANECİKLİ YAPI

MADDENİN HALLERİ VE TANECİKLİ YAPI MADDENİN HALLERİ VE TANECİKLİ YAPI MADDE BİLGİSİ Kütlesi hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddenin şekil almış haline cisim denir. Cam bir madde iken cam bardak bir cisimdir. Maddeler doğada

Detaylı

Element ve Bileşikler

Element ve Bileşikler Element ve Bileşikler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Bir elementi oluşturan bütün atomların

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER KİMYASAL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER BASİT DENKLEM DENKLEŞTİRME DENKLEM KATSAYILARININ YORUMU ve ANLAMI REAKSİYON TİPLERİ REDOKS REAKSİYONLARI YÜKSELTGENME (ELEKTRON VERME) İNDİRGENME (ELEKTRON ALMA) REDOKS

Detaylı

ELEMETLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMETLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Elementler çok sayıda

Detaylı

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü

Detaylı

BÖLÜM. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler. Zayıf Etkileşimler Test Kimyasal Tür Nedir? Test Zayıf Etkileşimler Test

BÖLÜM. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler. Zayıf Etkileşimler Test Kimyasal Tür Nedir? Test Zayıf Etkileşimler Test BÖLÜM 3 Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Kimyasal Tür Nedir? Test - 1... 2 Lewis Sembolleri Test - 2...2 Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması Test - 3...2 Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Detaylı

GENEL KİMYA. 6. Konu: Mol Kavramı ve Avagadro Sayısı

GENEL KİMYA. 6. Konu: Mol Kavramı ve Avagadro Sayısı GENEL KİMYA 6. Konu: Mol Kavramı ve Avagadro Sayısı Avagadro Sayısı ve Mol Kavramı Gündelik hayatta bazen maddeleri teker teker ifade etmek yerine toplu halde belirtmeyi tercih ederiz. Örneğin; 30 tane

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. Bir atomun gram türünden miktarına atom-gram (1 mol atom) denir.

Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. Bir atomun gram türünden miktarına atom-gram (1 mol atom) denir. KİMYASAL HESAPLAMALAR MOL KAVRAMI Mol: 6,02.10 23 taneciğe 1 mol denir. Bu sayıya Avogadro sayısı denir. Bazı işlemlerde kısaltma olarak (No: Avogadro sayısı) gösterilir. 1 mol Mg atomu 6,02.10 23 tane

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

Kimyanın Temel Kanunları

Kimyanın Temel Kanunları Kimyanın Temel Kanunları A. Kütlenin Korunumu Kanunu Lavoiser miktarı belli olan kalay (Sn) parçasını içinde bir miktar hava bulunan bir fanusa koyarak tartmış.daha sonra fanusu içindekilerle birlikte

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

Katlı oranlar kanunu. 2H 2 + O 2 H 2 O Sabit Oran ( 4 g 32 g 36 g. 2 g 16 g 18 g. 1 g 8 g 9 g. 8 g 64 g 72 g. N 2 + 3H 2 2NH 3 Sabit Oran (

Katlı oranlar kanunu. 2H 2 + O 2 H 2 O Sabit Oran ( 4 g 32 g 36 g. 2 g 16 g 18 g. 1 g 8 g 9 g. 8 g 64 g 72 g. N 2 + 3H 2 2NH 3 Sabit Oran ( Sabit oranlar kanunu Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran vardır. Bu sabit oranın varlığı ilk defa 799 tarihinde Praust tarafından bulunmuş ve sabit oranlar kanunu şeklinde

Detaylı

12-B. 31. I. 4p II. 5d III. 6s

12-B. 31. I. 4p II. 5d III. 6s -B.. 4p. 5d. 6s Baş kuantum sayısı n, açısal kuantum sayısı olmak üzere yukarıda verilen orbitallerin enerjilerinin karşılaştırılması hangisinde doğru verilmiştir? A) == B) >> C) >> D) >> E) >> ÖLÇME,

Detaylı

Ġyon halindeki elektron sayısı: 10 Proton sayısı: Adı: Sembolü Periyodik tablodaki yeri:

Ġyon halindeki elektron sayısı: 10 Proton sayısı: Adı: Sembolü Periyodik tablodaki yeri: PERĠYODĠK TABLO ÇALIġMA KÂĞIDI Yandaki periyodik tabloda verilen yönlere göre cümlelerdeki yanlıģlıkları bulup doğru ifadeyi boģ bırakılan yere yazınız. ( Bütün cümlelerde yanlışlık vardır.) 1 yönünde

Detaylı

Maddenin Tanecikli Yapısı

Maddenin Tanecikli Yapısı Maddenin Tanecikli Yapısı MADDENİN TANIMI MADDENİN HALLERİ MADDENİN EN KÜÇÜK BİRİMİ MADDENİN DEĞİŞİMİ YAPISI Maddenin Tanımı Kütlesi olan ve boşlukta yer kaplayan her şeye madde denir. Cisim nedir? Maddenin

Detaylı

Genel Kimya Prensipleri ve Modern Uygulamaları Petrucci Harwood Herring 8. Baskı. Bölüm 4: Kimyasal Tepkimeler

Genel Kimya Prensipleri ve Modern Uygulamaları Petrucci Harwood Herring 8. Baskı. Bölüm 4: Kimyasal Tepkimeler Genel Kimya Prensipleri ve Modern Uygulamaları Petrucci Harwood Herring 8. Baskı Bölüm 4: Kimyasal Tepkimeler İçindekiler 4-1 Kimyasal Tepkimeler ve Kimyasal Eşitlikler 4-2 Kimyasal Eşitlik ve Stokiyometri

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

Serüveni. YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca

Serüveni.  YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1.BÖLÜM: ATOM KAVRAMININ GELİŞİMİ Kütlenin Korunumu Yasası Sabit Oranlar Yasası KÜTLENİN KORUNUMU YASASI Antoine Laurent Lavoisier yaptığı bir deneyde ; Bir miktar

Detaylı

FİZİKSEL VE KİMYASAL TEPKİMELER I

FİZİKSEL VE KİMYASAL TEPKİMELER I FİZİKSEL VE KİMASAL TEPKİMELER I Maddenin yapısındaki değişmeleri Fiziksel değişmeler Kimyasal değişmeler Çekirdek olayları şeklinde sınıflandırabiliriz. FİZİKSEL DEĞİŞMELER Fiziksel tepkimeler, maddenin

Detaylı

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Fiziksel Özellikler Maddenin bileşimini değiştirmeyen özellikler ya da diğer maddelerle olan etkileşimleri düşünülmeden gösterdiği davranışlar yani sadece kendisine bağlı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu 4.Kimyasal Bağlar Kimyasal Bağlar Aynı ya da farklı cins atomları bir arada tutan kuvvetlere kimyasal bağlar denir. Pek çok madde farklı element atomlarının birleşmesiyle meydana gelmiştir. İyonik bağ

Detaylı

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2 On5yirmi5.com Madde ve özellikleri Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan herşey maddedir. Yayın Tarihi : 21 Ocak 2014 Salı (oluşturma : 2/9/2016) Kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir.çevremizde

Detaylı

maddelere saf maddeler denir

maddelere saf maddeler denir Madde :Kütlesi olan her şeye madde denir. Saf madde: Aynı cins atom veya moleküllerden oluşan maddeye denir. Fiziksel yollarla kendisinden başka maddelere ayrışmayan maddelere saf maddeler denir Element:

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK İÇERİK Elementlere, Bileşiklere ve Karışımlara atomik boyutta bakış Dalton Atom Modeli Atom Fiziğinde Buluşlar - Elektronların Keşfi - Atom Çekirdeği Keşfi Günümüz Atom Modeli Kimyasal Elementler Periyodik

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR KARIŞIMLAR İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek

Detaylı

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR 1. ASİTLER Sulu çözeltilerine Hidrojen İyonu veren maddelere asit denir. Ör 1 HCl : Hidroklorik asit HCl H + + Cl - Ör 2 H 2 SO 4 : Sülfürik asit H 2 SO 4 2H + + SO 4-2 Ör 3 Nitrik

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

Maarif Günlüğü FEN BİLİMLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ. Eğitim ve Kültür Yayıncılığı PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ

Maarif Günlüğü FEN BİLİMLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ. Eğitim ve Kültür Yayıncılığı PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ (1) benzer özellik gösteren elementleri üçerli gruplar hâlinde göstermiştir. (2)... Elementleri atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. İlk sekiz elementten sonra benzer özelliklerin

Detaylı

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 2 KİMYASAL HESAPLAMALAR

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

Asitler, Bazlar ve Tuzlar

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1.Ünite Asitler, Bazlar ve Tuzlar Maddelerin Asitlik ve Bazik Özellikleri Test-1 1. I. Tatlarının ekşi olması II. Tahriş edici olması III. Ele kayganlık hissi vermesi Yukarıdaki özelliklerden hangileri

Detaylı

MOL KAVRAMI 2009-2010 KONU-5. Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ

MOL KAVRAMI 2009-2010 KONU-5. Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ 2009-2010 KONU-5 MOL KAVRAMI Mehmet TURK KİMYA ÖĞRETMENİ 1 5.Konu: Mol Kavramı Kazanımlar: 5. Bağıl atom kütlesi ve mol kavramı ile ilgili olarak öğrenciler; 5.1. İkili hidrojen bileşiklerinde, 1g hidrojen

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 1- SICAKLIK 2- ORTAK İYON ETKİSİ 3- ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN CİNSİ 4- BASINCIN ETKİSİ 1- SICAKLIK ETKİSİ Sıcaklık etkisi Le Chatelier prensibine bağlı olarak yorumlanır. ENDOTERMİK

Detaylı

Radyoaktif elementin tek başına bulunması, bileşik içinde bulunması, katı, sıvı, gaz, iyon halinde bulunması radyoaktif özelliğini etkilemez.

Radyoaktif elementin tek başına bulunması, bileşik içinde bulunması, katı, sıvı, gaz, iyon halinde bulunması radyoaktif özelliğini etkilemez. RADYOAKTİFLİK Kendiliğinden ışıma yapabilen maddelere radyoaktif maddeler denir. Radyoaktiflik çekirdek yapısıyla ilişkilidir. Radyoaktif bir atom hangi bileşiğin yapısına girerse o bileşiği radyoaktif

Detaylı

Kimyasal Hesaplamalar / Mol I. 6, tane CH 4 molekülü , tane N 2 O 3 molekülünün mol sayısı ve toplam 6. I.

Kimyasal Hesaplamalar / Mol I. 6, tane CH 4 molekülü , tane N 2 O 3 molekülünün mol sayısı ve toplam 6. I. BÖLÜM 02 Test Kimyasal Hesaplamalar / Mol - 1 01 1. I. 6,02.10 23 tane CH 4 molekülü II. 44 gram CO 2 gazı III. Normal koşullarda 11,2 litre hacim kaplayan O 2 gazı ukarıda verilen maddelerden hangilerinin

Detaylı

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 9. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler, oldukça yorucu ve yoğun 9.sınıf kimya programını başarıyla tamamlayarak tatili hak ettiniz. YGS de 13 tane kimya sorusunun 13 tanesi 9.sınıf

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

1 mol = 6, tane tanecik. Maddelerde tanecik olarak atom, molekül ve iyonlar olduğunda dolayı mol ü aşağıdaki şekillerde tanımlamak mümkündür.

1 mol = 6, tane tanecik. Maddelerde tanecik olarak atom, molekül ve iyonlar olduğunda dolayı mol ü aşağıdaki şekillerde tanımlamak mümkündür. 1 GENEL KİMYA Mol Kavramı 1 Mol Kavramı Günlük hayatta kolaylık olsun diye, çok küçük taneli olan maddeler tane yerine birimlerle ifade edilir. Örneğin pirinç alınırken iki milyon tane pirinç yerine ~

Detaylı

Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin

Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin titreşim hızı artar. Tanecikleri bir arada tutan kuvvetler

Detaylı

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır.

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır. Atom üç temel tanecikten oluşur. Bunlar proton, nötron ve elektrondur. Proton atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciktir. Nötron atomun çekirdeğin bulunan yüksüz taneciktir. ise çekirdek etrafında

Detaylı

D) NH 3 + HCl NH 4 Cl Nötrleşme E) H / 2 O 2 H 2 O Yanma

D) NH 3 + HCl NH 4 Cl Nötrleşme E) H / 2 O 2 H 2 O Yanma 1) I. Katlı Oranlar Y. a) Gay-Lussac II. Sabit Oranlar Y. b) Dalton III. Sabit Hacimler Y. c) Proust IV. Kütlenin Korunumu Y. d) Lavoiser e) Avagadro Yukarıdaki bilim insanları ve buldukları yasaların

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları 1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ 1.7. İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları Yüksüz bir atomun yapısındaki pozitif (+) yüklü protonlarla negatif () yüklü elektronların sayıları birbirine eşittir. Yüksüz

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

Malzeme Bilgisi. Madde ve Özellikleri

Malzeme Bilgisi. Madde ve Özellikleri Malzeme Bilgisi Madde: Boşlukta yer kaplayan, kütlesi ve hacmi olan katı, sıvı veya gaz şeklinde bulunan her şeye madde denir. Ayırt edici özellikler: Bir maddenin diğer maddelerden farklılık gösterenyanları,

Detaylı

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j ISI VE SICAKLIK ISI Isı ve sıcaklık farklı şeylerdir. Bir maddeyi oluşturan bütün taneciklerin sahip olduğu kinetik enerjilerin toplamına ISI denir. Isı bir enerji türüdür. Isı birimleri joule ( j ) ve

Detaylı

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3 DENEY 2 BİLEŞİKLERİN TEPKİMELERİ İLE TANINMASI 2.1. AMAÇ Bileşiklerin verdiği tepkimelerin incelenmesi ve bileşiklerin tanınmasında kullanılması 2.2. TEORİ Kimyasal tepkime bir ya da daha fazla saf maddenin

Detaylı

Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen

Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen ÇÖZÜCÜ VE ÇÖZÜNEN ETKİLEŞİMLERİ: Çözünme olayı ve Çözelti Oluşumu: Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen Çözünme İyonik Çözünme Moleküler

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 17 HAZİRAN 2017 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Kimyasal denklemlere dayanan hesaplamaları öğrenerek stokiyometri problemlerini çözebileceksiniz.

Kimyasal denklemlere dayanan hesaplamaları öğrenerek stokiyometri problemlerini çözebileceksiniz. ÜNİTE 5 Kimyasal Reaksiyonlar ve Hesaplamalar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Kimyasal reaksiyonları kavrayarak, kimyasal denklemleri yazabilecek, Kimyasal denklemleri denkleştirebilecek ve denkleştirilmiş

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ. kimyaci_glcn_hoca

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ. kimyaci_glcn_hoca KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ KİMYASAL REAKSİYONLARDA ENERJİ Ekzotermik (Isı Veren) Tepkimeler Bir kimyasal reaksiyonda ürünlerin potansiyel enerjileri toplamının girenlerin potansiyel enerjileri toplamından

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 9. SINIF KİMYA 3. ÜNİTE: KİMYASAL DEĞİŞİMLER

ORTAÖĞRETİM 9. SINIF KİMYA 3. ÜNİTE: KİMYASAL DEĞİŞİMLER ORTAÖĞRETİM 9. SINIF KİMYA 3. ÜNİTE: KİMYASAL DEĞİŞİMLER ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI 1. REAKSİYON NEDİR? 2. REAKSİYON TİPLERİ 3. POLİMERLEŞME VE HİDROLİZ 1. REAKSİYON NEDİR? KİMYASAL TEPKİMELERDE DEĞİŞMEYEN

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDE Madde kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeydir. Maddenin aynı zamanda kütlesi hacmi vardır. Maddenin üç fiziksel hali vardır: Katı, sıvı, gaz. HACİM Her maddenin

Detaylı

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2...

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2... Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2.... 3. MgCI2... 4. NaF... Bileşik Formülleri Bileşik formüllerinin yazılması İki

Detaylı

KİMYASAL BİLEŞİKLER İÇERİK

KİMYASAL BİLEŞİKLER İÇERİK KİMYASAL BİLEŞİKLER İÇERİK Mol, Molar Kütle Kimyasal Formülden Yüzde Bileşiminin Hesaplanması Bir Bileşiğin Yüzde Bileşiminden Kimyasal Formülünün Hesaplanması Organik Bileşiklerin Kimyasal Bileşiminin

Detaylı

3. Kimyasal Bileşikler

3. Kimyasal Bileşikler TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 3. Kimyasal Bileşikler Mol kavramı ve kimyasal bileşikler Kimyasal Bileşik Formülleri (Kaba vs Molekül Formülü) Yüzde bileşimin hesaplanması Yakma analizi TOBB Ekonomi

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI KĐÖ 326 KĐMYA ÖĞRETĐMĐ VE KĐÖ 330 KĐMYA EĞĐTĐMĐ SEMĐNERĐ I DERSLERĐ KAPSAMINDA HAZIRLANMIŞTIR DERSĐN SORUMLUSU: PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

Elektronların Dizilişi ve Kimyasal Özellikleri

Elektronların Dizilişi ve Kimyasal Özellikleri Elektronların Dizilişi ve Kimyasal Özellikleri ELEKTRON ALIŞVERİŞİ VE SONUÇLARI: Helyum (2), neon (10), argon (18)in elektron dağılımları incelendiğinde Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı,

Detaylı

TY T Temel Yeterlilik Testi

TY T Temel Yeterlilik Testi Ortaöğretim lanı MF - 01 TY T Temel Yeterlilik Testi Kimya Ders Föyü Mol Mol: Maddeyi oluşturan tanecikleri saymayı kolaylaştıran bir paketleme sistemidir. 1. 3 S atomu için verilen; I. 1 mol S atomu 3

Detaylı

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bölüm 4 TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra Magnezyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum ve radyumdan

Detaylı

ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI

ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI SORU 1.) 1 büten ve 2 büten için cis ve trans izomeri yazmak mümkün müdür? SORU 2.) Aşağıda verilen bileşikleri IUPAC metoduna göre adlandırınız. A) CH2 = C = CH CH3 B) CH3 CH

Detaylı

6. I. Sirke ruhu (CH 3 COOH)

6. I. Sirke ruhu (CH 3 COOH) ph ve poh Kavramları - Asit Baz İndikatörleri BÖLÜM 08 Test 04 1. Aşağıdaki maddelerin standart koşullarda ph değerleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 4. mavi turnusol kağıdı kırmızı

Detaylı

KĐMYA ÖĞRETĐMĐ PROF.DR. ĐNCĐ MORGĐL

KĐMYA ÖĞRETĐMĐ PROF.DR. ĐNCĐ MORGĐL KĐMYA ÖĞRETĐMĐ PROF.DR. ĐNCĐ MORGĐL KĐMYASAL REAKSĐYONLARLA ĐLGĐLĐ HESAPLAMALAR Girenler ve ürünlerin miktarlarının hesaplanması. Sınırlayıcı reaktif içeren reaksiyonlarla ilgili hesaplamalar. DERS SAATĐ

Detaylı