Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Aqrar İqtisadiyyat fakultəsi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Aqrar İqtisadiyyat fakultəsi"

Transkript

1 Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Aqrar İqtisadiyyat fakultəsi Aqrobiznesin təşkili və idarə edilməsi kafedrası Fənn : Biznesin təşkili və idarə edilməsi Fənnin tədris edildiyi ixtisas : Aqrar istehsalatın təşkili və idarə edilməsi. Marketinq Menecment Muhasibat uçotu və audit. Mövzu10. BİZNESİN STRATEJİ İDARƏ EDİLMƏSİ Gəncə -2009

2 MOVZU 10. BİZNESİN STRATEJİ İDARƏ EDİLMƏSİ PLAN: l.əsas anlayışlar 2.Strategiyanın fərqli xüsusiyyətləri və işlənilmə prosesinin çətinlikləri. 3. İdarəetmə məsələlərinin təkamül dövrləri 4.Strateji qərar qəbul etmə sistemləri. ƏDƏBİYYAT : 1.Azərbaycan Respublikası Regionlarının ci illərdə sosial -iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı,Bakı Azərbaycan Respublikası Regionlarının cü illərdə sosial -iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı,Bakı Tağıyev A.H, Fərzəliyev S.A. Biznesin təşkili və idarə edilməsi. Sumqayıt Niftullayev V.- Sahibkarlığın əsasları. Bakı Azərbaycan Respublikanın Dövlət Statistika Komitəsi Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin və fərdi sahibkarların əsas iqtisadi göstəriciləri ( ci illər).bakı Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika komitəsi- Azərbaycanın kənd təsərrüfatı.bakı-2008.

3 BİZNESİN STRATEJİ İDARƏ EDİLMƏSİ l.əsas anlayışlar Strateji idarəetmənin əsas məqsədi - xarici mühitdə dəyişən vəziyyətə müəssisənin üzvi surətdə, ardıcıl uyğunlaşmasını, həm ayrı-ayrı idarəetmə məsələlərinin həllinə, həm də təşkilatın bütövlükdə idarə olunma sisteminə məqsədli yanaşmam təmin etməkdir. Strateji idarəetmədə ən çox işlədilən anlayışların qısa məzmunu ilə tanış olaq. Təşkilat - ümumi məqsədlərə nail olmaq üçün fəaliyyətləri şüurlu surətdə əlaqələndirilən adamlar qrapudur. Məqsədlər -qrupun birgə işləməklə nail olmağa cəhd etdiyi arzu olunan nəticələr və ya konkret sonlu nəticələrdir. Ümumiyyətlə istənilən təşkilatın məqsədi - nəzərdə tutulan məqsədlərin əldə olunması üçün ehtiyatların (adamlar, kapital, materiallar, texnologiya, informasiya) çevrilməsidir. Təşkilatların ümumi xarakteristikalan əsasən aşağıdakılardır: resurslara malik olmaq, xarici mülıitdən asılılıq, əməyin şaquli və üfüqi bölgüsü, idarəetmənin zəruriliyi. İdarəetmə - təşkilatın məqsədlərini formalaşdırmaq və onlara nail olmaq üçün zəruri olan planlaşdırma, təşkiletmə, motivləşdirmə və nəzarət prosesidir. Təşkilatın strukturu - idarəetmə səviyyələri və funksional sahələr arasmda məntiqi qarşılıqlı münasibətlərin təşkilatm məqsədlərinə ən səmərəli şəkildə nail olmağa imkan verən formasıdır. Təşkilatın missiyası - onun mövcudluğunun dəqiq ifadə olunmuş səbəbi, əsas funksiyası və ümumi məqsədidir. Strategiya - təşkilatın öz missiyasmı həyata keçirməsini, məqsədlərinə nail olmasını təmin etmək üçün tərtib etdiyi hərtərəfli, geniş kompleks plandır. Məqsədlər isə missiyanı həyata keçiraıək üçün hazırlanır. Təşkilatın siyasəti - məqsədlərə nail olmanı asanlaşdırmaq üçün fəaliyyətə və qərar qəbul etməyə ümumi rəhbərlikdir. Prosedur - konkret (təkrarlanan) vəziyyətdə lazım olan fəaliyyətin əməliyyatlarıdır.

4 Məsələ - əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş üsulla əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş müddətdə icra olunmasına sərəncam (göstəriş) verilmiş iş, işlər seriyası və ya iş hissəsidir. Texnologiya - materiallarda, adamlarda və ya informasiyalarda arzu olunan dəyişiklikləri həyata keçirmək üçün zəruri olan ixtisaslaşmış əməyin, avadanlıqların, infrastrukturun, alətlərin və müvafıq texniki biliklərin əlaqələndirilməsini təmin edən əməliyyatların məcmusudur. Qayda - spesifik, tək-tək hallarda nə edilməli olduğunun dəqiq ifadəsidir. Qayda - məhdud konkret məsələlər üçün nəzərdə tutulur. Prosedur isə bir-biri ilə bağlı bir neçə fəaliyyət ardıcdlığı olan vəziyyətlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Büdcə - kəmiyyətcə təqdim olunan məqsədlərə nail olmaq üçün kəmiyyətcə xarakterizə olunan ehtiyatların bölüşdürülmə metodundan ibarətdir. Strateji idarəetmənin mahiyyətini başa düşmək üçün strategiya anlayışmı hərtərəfli və düzgün dərk etmək vacibdir. «Strategiya» sözü yunan mənşəli «strategos» (tərcüməsi- «general olmaq elmi», «generalın məharəti» deməkdir) sözündən götürülmüşdür [29]. Strategiya qədim yunanlarda ordunun təşkili, döyüşlər, danışıqlar və dipiomatiyada mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Strategiya anlayışından qədim Çin alimləri də istifadə etmişlər. Bizim eradan əwəl 480-cı və 222-ci illər arasında Sun Çu tərəfindən yazılmış «Strategiya məharəti» adlı kitab bunu sübut edir [27]. Strategiya anlayışını yaxşı başa düşmək üçün bilmək lazımdır ki, strategiya - son nəticəyə nail olmaq vasitəsidir; - təşkilatın bütün hissələrini tam şəkildə birləşdirir və təşkilatın əsas cəhətlərini əhatə edir; - təşkilatın uzunmüddətli planıdır və təşkilatın planlarının bütün hisssələrinin birgəliyini təmin edir; təşkilatın mövcudluğuna dair əsas suallara cavabdır; - təşkilatın daxili zəif və güclü cəhətlərinin idarəetmə baxımından təhlilidir; - təşkilatm xarici mühitində onım inkişafına kömək edə biləcək imkanların, dəyişikliklərin və gözlənilən təhlükələrin müəyyənləşdirilməsidir;

5 xarici mühitdəki dəyişikliklərə təşkilatın reaksiyasıınn qabaqcadan planlaşdınlmasıdır. H.Minsberqə görə [38] strategiya aşağıdakı cəhətlərin məcmusudur: - fəaliyyət planı; - rəqiblərə (düşmənlərə) kələk gəlməyə yönəldilmiş fəaliyyət; - fəaliyyət qaydası; - ətraf mühitdə mövqe; - perspektiv. Strategiyada aşağıdakı tələblərə müvafiqlik gözlənilməlidir: - mühüm məqsədlərin strategiyada əks olunması; - təşəbbüskarlığın tərəfində durma; - əsas səyləri zəruri vaxtda lazım olan yerdə birləşdirmək; - maksimum nəticələr əldə etınək üçün minimum ehtiyat sərfinin çevik davranış forması kimi nəzərdə tutulması; - rəhbərlikdə koordinasiyanın gözlənilməsi; - ehtiyatlarla təminat. İ.Ansoffa görə [19] strategiya - təşkilatın öz fəaliyyətində rəhbər tutduğu qərarları həyata keçirmək üçün istifadə etdiyi və aşağıdakı kimi qruplaşdırılan qaydalann məcmusudur. 1. Mövcud fəaliyyətin və gələcək (perspektiv) fəaliyyətin noticələrini qiymətləndirmək üçün istifadə olunan qaydalar. 2. Firmanm ətraf mühitlə münasibətini müəyyənləşdirən qaydalar (biznes strategiyası). Bu qaydalann köməyi ilə hazırlanacaq məhsul növləri, işləniləcək texnologiya, əmtəələrin kimə və hara satılması, rəqiblər üzərində hansı üsullarla üstünlük qazanılması müəyyənləşdirilir. 3. Təşkilatdaxili münasibətləri və proseduralan müəyyən-ləşdirən qaydalar (təşkilati müddəalar). 4. Firmanm gündəlik fəaliyyətini müəyyənləşdirən qaydalar.

6 2. Strategiyanın fərqli xüsusiyyətləri və işlənilmə prosesinin çətinlikləri Strateji idarəetmə nəzəriyyəsində strategiya anlayışını yönüm anlayışından fərqləndirmək lazımdır. Yönüm firmanın nail olmağa cəhd etdiyi məqsəddir və daha yüksək səviyyəli qərar qəbul etmə ilə müşayiət olunur. Strategiya isə məqsədə (yönümə) çatma vasitəsidir. Strategiyanın mahiyyətini tam dərk etmək üçün strategiyanın özünəməxsus xüsusiyyətlərini yadda saxlamaq lazımdır: 1. Strategiyanın işlənib hazırlanması firmanm yüksəlişini və mövqeyinin möhkəmlənməsini təmin edəcək ümumi istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsi ilə başa çatan mürəkkəb prosesdir, konkret iş deyil. 2. Strategiya əsasında konkret layihələr işlənib hazırlanır. Bu zaman əsas diqqəti müvafıq mühüm sahə və imkanlar üzərində cəmləşdirmək, strategiyaya uyuşmayan inıkanları nəzərdən atmaq lazımdır. 3. İnkişaf prosesində müəssisədə arzu edilən vəziyyət yarandıqda strategiya köhnəlmiş sayılır. 4. Bütün imkanlan qabaqcadan görmək mümkün olmadığmdan strateji layihələrin işlənməsi zamanı yarımçıq, dəqiq olmayan, güclü ümumiləşdirilmiş məlumatlardan istifadə etmək lazım gəlir. 5. Zaman keçdikcə axtarış prosesində məlumatlar dəqiqləşdirildiyindən ilkin strategiyanm əsaslandırılmış olması şübhə altına salına bilər. Bu, о deməkdir ki, strategiyanın müvəffəqiyyəti əks - əlaqə sisteminin düzgün qurulmasından da asılıdrr. 6. Konkret yönümə çatmanı təmin etmiş strategiya yeni yönüm müəyyənləşdirildikdə dəyişdirilməlidir. 7. Myəyyən zaman ərzində və təşkilatm müxtəlif səviyyələrində strategiya ilə yönümlər bir birini qarşılıqlı əvəz edir. Bəzi səmərəlilik göstəriciləri müəyyən halda firma üçün yönüm, digər halda strateji məqsəd ola bilərlər. Eyni zamanda idarəetmənin yüksək səviyyələrində strategiya elementi olanlar aşağı səviyyələr üçün yönüm hesab olumxrlar. Strategiyanın işlənməsi prosesində qarşıya çıxan əsas çətinlikləri sadalayaq.

7 1. Strategiyanın işlənilməsinə nə vaxt zərurət yarandığının müəyyənləşdirilməsi. Strategiyaya müraciət etmək aşağıdakı hallarda vacib sayılır: firmanı əhatə edən mühitdə qəfil dəyişikliklərin baş verməsi (tələbin doyma həddinə çatması, yeni rəqiblərin ortaya çıxması, inflyasiya dəyişiklikləri, qanunvericilikdə mühüm dəyişikliklər və s.); cəmiyyətin tələbi ilə firmanm öz yönümünü dəyişməyə məcbur olması. 2. Mühüm qərarların qəbulunun əksər təşkilatlarda hakimiyyət strukturlarından asılılıq zəminində baş verməsi. 3. Strategiyanınn reallaşdırlmasının firmadaxili mövcud qarşılıqlı əlaqələr sisteminin yenidən quralmasının tələb etməsi. 4. Strategiyamn verəcəyi səmərəlilik elementlərinin rəhbərliyin siyasətinə yenidən baxılmasını tələb etməsi. 5. Strateji planlaşdırmanın tətbiqinin mənfəəti təmin edən əwəlki fəaliyyət növləri ilə yeniləri arasmda toqquşmaya gətirib çıxarması. 6. Strateji planlaşdırmanı tətbiq etmək üçün zəruri olan informasiyaları tam və dəqiq əldə etməyin mümkün olmaması. 7. Firmada strategiyanı işləyib hazırlamağa səriştəli, istedadlı rəhbərlərin çatışmaması. 8. Ehtiyatlarla təminat baxımından strateji alternativləri qiymətləndirməyin lazım gəlməsi. 2.İdarəetmə məsələlərinin təkamül dövrləri XX əsrdə sahibkarlığın inkişafında üç əsas dövrü fərqləndirmək lazımdır: kütləvi istehsal dövrü, kütləvi satış dövrü, postindustrial dövr. Kütləvi istehsal dövrü- əsrin əvvəlindən başlayaraq təxminən otuz il davam edən inkişaf dövrüdür. Həmin dövrdə məhsul istehsalı xərclərini aşağı salan kütləvi istehsal mexanizminin işlənib hazırlanması və təkmilləşdirilməsi sahibkarlıq fəaliyyətində əsas vəzifə idi. Ən aşağı qiymətə standart məhsul istehsalı - uğur qazanmağın əsas şərti, təminatı idi. Əksəriyyəti yaxşı artım perspektivinə malik olan istehsal sahələri bir- birindən ayrılmışdılar. Firmalar konkret istehsal

8 sahələrindən kənarda fəaliyyətə ümumiyyətlə az meyl edirdilər. Rəhbərliyin əsas qayğısı istehsal mexanizminin səmərəli işləməsini təmin etməkdən ibarət idi. Kütləvi istehsal dövründə sahibkarlıq fəaliyyəti cəmiyyətin kənar müdaxiləsindən etibarlı mühafizə olunurdu, sahibkarlığa sosial və siyasi nəzarətin səviyyəsi çox aşağı idi. Eyni zamanda dövlətin özü də yalnız zəruri hallarda sahibkarlıq fəaliyyətinə müdaxilə edirdi. Keçən əsrin 30-cu illərindən 50-ci illərin ortalarma qədərki dövr sahibkarlığın inkişaf tarixində kütləvi satış dövrü kimi tamnır. Bu dövrün spesifik xüsusiyyətləri əsasən aşağıdakılardan ibarətdir: əsas istehlak mallarına tələb artıq doyma həddində olduğundan, təşkilatlarda əsas diqqət istehsala yox, bazara yönəldilirdi,idarəetmənin əsas vəzifəsi marketinqin yüksək səviyyədə qurulması idi. Deməli, məhsulun bazara çıxarılmasında reklama, satışın stimullaşdırılmasına, istehlakçıların əmtəəyə cəlb olunmasına zəmin yaradan digər təsir vasitələrinə əl atılması əksər təşkilatlarda idarəetmənin əsas diqqət mərkəzinə çevrilirdi. Əvvəlcə istehlak malları istehsal edən sahələrdə, sonra sənaye yarımfabrikatı hazırlayan sahələrdə kütləvi satış siyasəti təşkilatların idarə olunmasında önəmli mövqe tutdu. Texnologiyası az mürəkkəb olan sahələrdə məhsulun tədricən mükəmməlləşdirilməsi, qablaşdırmanm yaxşılaşdırılması, məhsulun xarici görünüşünün cəlbediciliyinin artırılması tədbirlərinə əl atılması satışın müvəffəqiyyətini təmin edirdi. Mürəkkəb texnologiyalı sahələrdə isə yeni növ məhsullari işləyib hazırlamaqla bazarda qələbəni təmin etmək siyasəti reallaşdınlmağa başladı. Nəhəng sənaye müəssisələrində elmi tədqiqatlara, təcrübi konstruktor işlərinə xüsusi şərait yaradılırdı. 20-ci əsrin 50-ci illərin ortalarından etibarən sahibkarlığın sərhədləri sürətlə genişlənməyə, sahibkarlığın strukturu kəskin dəyişikliyə uğramağa başladı. Sahibkarlıq fəaliyyətinin beynəlmiləlləşdirilməsi, texniki innovasiyanın sürətlənməsi, ehtiyatların qıtlığı kimi amillər rəqabətin tədricən amansızlaşmasına səbəb oldu. İstehsal və satış problemlərinin mürəkkəbləşməsi, texnoloji sıçrayış,

9 məhsulların həyat dövrlərinin sürətlə qısalması, bazann və iqtisadiyyatın strukturlarında dəyişikliklər, cəmiyyətlə münasibətin xüsusi diqqət tələb etməsi firmaların rəhbərlərini tez-tez yeni, mürəkkəb və gözlənilməz məsələləri həll etməyə məcbur edirdi. Bu dövrü P.Drukker «qanunauyğunsuzluq dövrü», D.Bell isə «postindustrial dövr» adlandırmışdır. Postindustrial dövrdən sonra hadisələrin iki istiqamətdə inkişaf edəcəyi mümkündür. 1. Hadisələrin sürətlənməsi, mürəkkəbləşməsi davam edəcəkdir (dinamik mürəkkəbləşmə dövrü formalaşacaq). 2. Bir müddətdən sonra vəziyyət qərarlaşacaq və dəyişikliklərin nəticələrindən istifadə dövrü başlanacaqdır. Hazırda dünya miqyasmda sahibkarlığın inkişaf meyli birinci variantın daha ehtimallı olduğunu göstərir. Strateji idarəetmənin təkamülündə aşağıdakı dövrləri də qeyd etmək lazımdır: reaktiv adaptasiya dövrü; strateji planlaşdırma dövrü; strateji imkanların idarə edilməsi dövrü; real vaxt miqyasında problemin idarə olunması dövrü. Strateji qərar qəbul etmə sistemləri. Strateji məsələlərin təsnifata görə həll edilməsi. Strateji məsələlərin idarə edilməsinin bu üsulu həmin məsələlərin kateqoriyalara bölünməsinə əsaslamr (cədvəl 8.1). Üsulun mahiyyətini onun aşağıda göstərilən tətbiq ardıcıllığına əsasən asan başa düşmək olar. Strateji məsələlərin təsnifatı Kateqoriya Mühümlük səviyyəsi Təcililik səviyyəsi Məsələya reaksiya Təcili tədbirlərin görülməsi (təcili layihələrin işlənməsi) Həlli növbəti planlaşdırma dövrünə qədər təxirə salma bilər və 0 Müşahidənin davam etdirilməsi

10 4 0 0 Saxta həyəcan kimi nəzərdən atılması 1. Firmanın mühitində (xarici və daxili) baş verən və fırmaya təsir baxımmdan əhəmiyyət kəsb edən dəyişikliklər, hadisələr müşahidə və təhlil olunur. 2. Nəticələr məlumat kimi firmanm ali rəhbərliyinə təqdim olunur. Firmänm ali rəhbərliyi (plan şöbəsinin xidmətindən istifadə etməklə) məsələləri kateqoriyalara ayırır (ranqlaşdırır). Konkret kateqoriyalı məsələyə cədvəl 7.1-də göstərilən kimi reaksiya planlaşdmlır. Cədvəldə mühümlüyün və təcililiyin ən yüksək səviyyələri 1 balla, orta səviyyələri isə 0.5 balla qiymətləndirilmişdir. Mürəkkəb vəziyyətdə idarəetmə Xarici mühitdə dəyişikliklərin baş verməsini və bu dəyişikliklərin firmanın mövqeyinə nə dərəcədə təsir edəcəyini qabaqcadan müəyyənləşdirmək çox çətin prosesdir. Mürəkkəb vəziyyətdə xarici mühitin həlledici amillərinə vaxtında və düzgün reaksiya verilməsi rəhbərlikdən müdrik siyasət yürütməyi tələb edir. Vəziyyətin getdikcə mürəkkəbləşməsi (xarici mühitlə bağlı daha mürəkkəb problemlərin ortaya çıxması) idarəetmə sisteminin mürəkkəbləşməsi ilə (bununla bağlı idarəetmə qərarlarının bəzən vaxtında qəbulunun mümkün olmaması və idarəetməyə çəkilən xərclərin artması ilə) müşayiət olunur. Mürəkkəb vəziyyətdə idarəetməyə bir-birindən kəskin fərqlənən iki yanaşmanın qısa məzmunu ilə tanış olaq. 1. Xarici mühitdə yaranan əlverişli imkanlardan vaxtmda və səmərəli istifadə etmək, xarici təhlükələrə qarşı firmanm müvəffəqiyyətli durumunu təmin etmək üçün firmanm ali rəhbərliyi tərəfindən qərar qəbul etmənin sürəti və mürəkkəbliyi mühitdə baş verən dəyişikliklərin sürətinə və mürəkkəbliyinə uyğun gəlməlidir. 2. Həm ayn-ayrı adamlar, həm də təşkilatlar mürəkkəblik səviyyəsinin müəyyən həddinə qədər problemləri dərk və həll etmək iqtidarındadırlar. Həmin hədd keçildikdən sonra problemin həlli rasionälliqdan uzaq olur. Odur ki, mürəkkəb vəziyyətlərdə uzunmüddətli planlanlaşdırma müddətini azaltmaq, müvafiq

11 vəziyyətdə təcrübəni əsas götürmək, idarəetmə sistemini mürəkəbləşdirməmək lazımdır (Q. Saymon). Mürəkkəb vəziyyətdə idarəetməyə her iki baxışı müqayisə etməklə beiə bir nəticəyə gəlmək olar: mürəkkəb vəziyyətdə idarəetmə sisteminin mürəkkəbləşdirilməsini azaltmaq, mürəkkəb məsələlərə həm mürəkkəb, həm də sadə qərarlann uyğun gələ bilməsini nəzərə almaq lazımdır. Qeyri-stabil fəaliyyot sahəsini tərk etməklə firma xarici mühitdə dəyişkənlik səviyyəsinə müvafıq olan mürəkkəb idarəetmə sistemindən imtina edə bilər. Strateji gözlənilməzlik şəraitində idarəetmə. Problemin strateji gözlənilməzliyə çevrilməsi əsasən aşağıdakı hallarda baş verir: - problem qəfil törənir; - problem firmanın qarşısında tamamiiə yeni məsələlər qoyur; - problemə düzgün reaksiya verilməməsi- potensial mənfəətdon məhrum olma və ya böyük maliyyə itkiləri ilə nəticələnir; - mövcud idarəetmə sistemi (təşkilati straktur) problemin həlli üçün zəruri tocili əks-tədbirlərin həyata keçirilməsinə imkan vermir. Gözlənilmədən ortaya çıxmış problem firmanın əvvəlki tecrübəsi ilə heç bir əlaqəsi olmayan yeni məsələnin təcili həllini toləb edirsə və firmanın mövcud strukturu buna əngəl törodirsə, onda çaxnaşma təhlükəsi yaranır. Təcili surətdə yeni informasiyalann işlənilməsinin zərariliyi, yeni planlarm, yeni strategiyanın, yeni fəaliyyət mexanizmmin vacibliyi, həmçinin böyük maddi itkilərə məruz qalmaq qorxusu və peşəkar kadrların azlığı stress vəziyyəti formalaşdıra bilər. Bu zaman ali rehborliyin əsas qayğılarının siyahısına sağlam mənəvi mühitin qorunub saxlanılması, strateji gözlənilməzliklə bağlı çətinliklərin gündəlik işə mane olmamasının qayğısına qalmaq da əlavə olunur. Belə vəziyyətdə «aşağıların» if rat təşəbbüskarlığına, «yuxarıların» isə passivliyinə yol vermək olmaz.

12 Gözlənilməzlik şəraitində idarəetmənin xarakteri (əks-tədbirlərin forması, miqyası və həyata keçirilmə müddəti) ümumiyyətlə yaranmış problemin məzmunundan və firmanm imkanlanndan asılı olaraq müəyyənləşdirilir. Strateji imkanların idarə edilməsi Diversifikasiya yollarını tapa bilmədikdə firmalar əvvəlki güclü cəhətlərindən istifadə edə bilmirlər. Mövcud fəaliyyət sferasında baş verən dəyişikliklər keçmişdə güclü sayılan cəhətləri zəif cəhətlərə çevirir. Mövcud imkanların, strategiyanın genişləndirilməsi, gələcək imkanların, problemlərin, həm də gələcək mühitdə uğur qazandıra biləcək qabiliyyətlərin proqnozlaşdınlması- strateji imkanların idarə edilməsi sisteminin əsas mahiyyətini təşkil edir. Məqsəd- kəskin dəyişikliklərə lırmanın optimal adaptasiyasmı təmin etməkdir. Strateji imkanlarm idarə edilməsi aşağıdakı müddəalar üzərində qurulur: strategiyanın nüfuzetmə qabiliyyəti xarici mühitdəki dəyişikliklərin səviyyəsinə müvafıq olmalıdır; - ümumi rəhbərliyin dəyişikliklərə hazırlıq səviyyəsi strategiyanın nüfuzetmə qabiliyyətinə uyğun olmalıdır; - firmanın strukturu, idarəetmə sistemi, mədəniyyəti, informasiya sistemi, müdirlərin bacarıqları və s. bir-birinə uyğunlaşdırılmalıdır; - strateji imkanların reallaşdırlılmasına müqavimətin soviyyəsinin potensial strukturla mövcud struktur arasındakı fərqə mütənasibliyi nəzərə alınmalıdır; - yeni strateji potensiala keçidin optimal olması üçün mövcud müqavimətlər minimallaşdırılmalıdır; - davranışın strateji nüfuzetmə qabiliyyətindəki dəyişikliklər imkanların uyğun dəyişmələri ilə müşayiət olumnalı, yeni strategiya dayanıqlı davranış şəraitində reallaşdırılmalıdır.

ŞIRKƏTIN INKIŞAFıNıN RƏQABƏT STRATEGIYALARı VƏ ONLARıN TƏSNIFLƏŞDIRILMƏSI

ŞIRKƏTIN INKIŞAFıNıN RƏQABƏT STRATEGIYALARı VƏ ONLARıN TƏSNIFLƏŞDIRILMƏSI ŞIRKƏTIN INKIŞAFıNıN RƏQABƏT STRATEGIYALARı VƏ ONLARıN TƏSNIFLƏŞDIRILMƏSI i.e.n., doc. Hüseynova Arzu Rəqabətədavamlı təşkilatların layihələndirilməsi Baxılan məsələlər: Strategiyaların təsnifləşdirilməsi

Detaylı

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT VƏ SƏNAYE UNİVERSİTETİ. Kafedra: Metrologiya, standartlaşdırma və keyfiyyətin idarəə olunması

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT VƏ SƏNAYE UNİVERSİTETİ. Kafedra: Metrologiya, standartlaşdırma və keyfiyyətin idarəə olunması AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT VƏ SƏNAYE UNİVERSİTETİ Fakültə: İqtisadiyyatt və menecment Kafedra: Metrologiya, standartlaşdırma və keyfiyyətin idarəə olunması Fənn: Standartlaşdırma və sertifikasiya SƏRBƏST İŞ

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN TEXNOLOGİYA UNİVERSİTETİ. Bakalavr hazırlığı üçün TURİZM MARKETİNQİ. kursunun TƏDRİS PROQRAMI

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN TEXNOLOGİYA UNİVERSİTETİ. Bakalavr hazırlığı üçün TURİZM MARKETİNQİ. kursunun TƏDRİS PROQRAMI AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN TEXNOLOGİYA UNİVERSİTETİ Marketinq kafedrası Bakalavr hazırlığı üçün TURİZM MARKETİNQİ kursunun TƏDRİS PROQRAMI İxtisas 050408 Marketinq GƏNCƏ 2012 2

Detaylı

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT VÖEN

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT VÖEN MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT «Qeyri-hökumət təşkilatının illik maliyyə hesabatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası»na 1 nömrəli əlavə 31 dekabr 2009 il tarixə FORMA 1 VÖEN 1 3 0 0 1 2

Detaylı

MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv

MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv bir ERKƏN İNKİŞAF SİSTEMİ hazırlamışlar. Bizim SERTIFIKATLAŞDIRILMIŞ

Detaylı

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT. 31 dekabr 2013-ci il tarixə

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT. 31 dekabr 2013-ci il tarixə MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT "Qeyrihökumət təşkilatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası»na 1 nömrəli əlavə 31 dekabr 2013ci il tarixə FORMA 1 Müəssisə, təşkilat Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını

Detaylı

Sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilində biznes-planın rolu

Sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilində biznes-planın rolu Sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilində biznes-planın rolu Sahibkarlıq fəaliyyəti mülkiyyət formasından asılı olamayaraq fiziki və hüquqi şəxslərin mənfəət və ya şəxsi gəlir əldə etmək məqsədilə özlərinin

Detaylı

Təcrübəçi və Yeni Məzunların işə qəbulu

Təcrübəçi və Yeni Məzunların işə qəbulu Təcrübəçi və Yeni Məzunların işə qəbulu 2013 Məzmun Nə etməli Texniki müsahibəyə dair məsləhətlər Seçim prosesinə ümumi baxış Gənc mütəxəssis (Challenge) proqramı Nə etməli Müsahibədə uğur qazanmaq üçün

Detaylı

STRATEJİ PLANLAŞDIRMA

STRATEJİ PLANLAŞDIRMA 23 sentyabr 2016 Bakı, Azərbaycan STRATEJİ PLANLAŞDIRMA Gubad İbadoğlu Strategiya nədir? Strategiya əksər vaxtı Plan Üsül Pozisiya Ssenari Perspektiv kimi təsvir olunur Strategiya - taktika Strategiya

Detaylı

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2014 XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİN BAŞLICA İSTİQAMƏTLƏRİ Bir ölkənin xarici iqtisadi əlaqələri əsasən aşağıdakı istiqamətlər

Detaylı

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ KAFEDRA: QİDA MƏHSULLARININ TEXNOLOGİYASI FƏNN: BİOTEXNOLOGİYANIN ƏSASLARI GENETIK MÜHƏNDISLIK VƏ ONUN ƏSAS ANLAYIŞLARI Tərtib etdi: Dos.,t.e.n. Qədimova Natəvan

Detaylı

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikası Milli Bankı İdarə Heyətinin _03_ noyabr 2006-cı il tarixli qərarı ilə Protokol 34 D/reyestr 160 QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN

Detaylı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin cı il 5 oktyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Əlavə Ümumi müddəalar

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin cı il 5 oktyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Əlavə Ümumi müddəalar Xarici ölkələrə ixrac missiyalarının təşkilinə, xarici bazarların araşdırılması və marketinq fəaliyyətinə, Made in Azerbaijan brendinin xarici bazarlarda təşviqinə, yerli şirkətlərin ixracla bağlı xarici

Detaylı

AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2016 ÜDM İSTEHSALINDA SEKTORLARIN PAYI (2015) ÜDM İSTEHSALINDA SEKTORLARIN PAYI Azərbaycanda ÜDM-nin

Detaylı

YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI

YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI Yerli şirkətin yaradılması mərkəzləşdirilmiş qaydada vergi orqanında həyata keçirilir. Prosedur qaydalar: 1. Təsis sənədlərin a. Nizamnamə b. Hüquqi ünvan

Detaylı

M Ə L U M A T I. 1. Bankın Nizamnaməsini qəbul etmək, nizamnaməyə əlavə və dəyişikliklər etmək;

M Ə L U M A T I. 1. Bankın Nizamnaməsini qəbul etmək, nizamnaməyə əlavə və dəyişikliklər etmək; Yapı Kredi Bank Azərbaycan Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İdarəetmə Orqanlarının səlahiyyətləri, maliyyə idarəetməsi, hesabatlıq və daxili nəzarət prosesləri haqqında M Ə L U M A T I Bankın Səhmdarlarının

Detaylı

ALİ TƏHSİL PİLLƏSİNİN DÖVLƏT STANDARTI T Ə H S İ L P R O Q R A M I AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

ALİ TƏHSİL PİLLƏSİNİN DÖVLƏT STANDARTI T Ə H S İ L P R O Q R A M I AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 1463 saylı 31 avqust 2012-ci il tarixli əmri ilə təsdiq edilmişdir. ALİ TƏHSİL PİLLƏSİNİN DÖVLƏT STANDARTI MAGİSTRATURA

Detaylı

Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin

Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin AZƏRLOTEREYA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN 2012-ci il üzrə İLLİK HESABATI Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni

Detaylı

Finansist. Təqdimat ALMANİYA VERGİ SİSTEMİ

Finansist. Təqdimat ALMANİYA VERGİ SİSTEMİ Finansist Təqdimat ALMANİYA VERGİ SİSTEMİ 54 APREL 2013 Təqdimat Finansist Almaniya güclü maliyyə sisteminə malik olan dövlətlərdən biridir. Vergi sisteminə gəldikdə isə demək olar ki, burada vergi gəlirləri

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyəti 18 yanvar 2003-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol N 01 Reyestr N 32 İdarə Heyətinin Sədri Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının

Detaylı

AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI Aprel 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI Baş redaktor : Dr. Vüsal Musayev İqtisad Elmləri Doktoru London Universiteti AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA KİÇİK VƏ ORTA SAHİBKARLIQ SƏVİYYƏSİNDƏ İSTEHLAK

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI AZƏRBAYCAN TEXNIKI UNIVERSITETI. KREDİT SİSTEMİ İLƏ BaKALAVR HAZIRLIĞININ Tədris planı

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI AZƏRBAYCAN TEXNIKI UNIVERSITETI. KREDİT SİSTEMİ İLƏ BaKALAVR HAZIRLIĞININ Tədris planı AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI AZƏRBAYCAN TEXNIKI UNIVERSITETI 050627- Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi Təhsil müddəti 4 il (əyani) Sıra Fənlərin şifri Fənlərin adı

Detaylı

Bu hesabatda biznesin həyat siklinin əsas istiqamətləri ətraflı şəkildə təhlil olunur.

Bu hesabatda biznesin həyat siklinin əsas istiqamətləri ətraflı şəkildə təhlil olunur. Xülasə Bu hesabatda biznesin həyat siklinin əsas istiqamətləri ətraflı şəkildə təhlil olunur. Müşahidələr 2007-ci ilin sonunda 2008-ci ilin əvvəllərində seçilən 1800 statistic bölgü vahidi təmsil edən

Detaylı

Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları. Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets

Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları. Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets 100% dövlət şirkəti və ölkənin ən böyük vergi ödəyicisi; Şaxələnmiş gəlir mənbələri - Neft, qaz

Detaylı

Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında qrantların (o cümlədən sub-qrantın, qranta əlavənin, habelə ianələr istisna olmaqla, bu Qanunun 1-ci maddəsinin birinci

Detaylı

İyul 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

İyul 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI İyul 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA İXTISASLAŞMIŞ TURİZM SƏNAYESİNİN İNKİŞAFINA DAİR STRATEJİ YOL XƏRİTƏSİ Strateji Yol Xəritəsi nəzərdə tutulmuş müddətlər ərzində

Detaylı

YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də. İstehlakçıların müraciətlərinə baxılmasına dair Qaydalar

YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də. İstehlakçıların müraciətlərinə baxılmasına dair Qaydalar Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC-nin Müşahidə Şurasının tarixli saylı Protokol üzrə qərarı ilə Təsdiq edimişdir Müşahidə Şurasının Sədri Faik Açıkalın YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də İstehlakçıların müraciətlərinə

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Sektorunun İnkişafı Strategiyası

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Sektorunun İnkişafı Strategiyası Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Sektorunun İnkişafı Strategiyası Nəqliyyat sisteminin inkişafı Azərbaycan Respublikası üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ölkə iqtisadiyyatının infrastruktur sahələri

Detaylı

Bakı Tədris proqramı. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Təhsil Problemləri İnstitutu

Bakı Tədris proqramı. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Təhsil Problemləri İnstitutu Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Təhsil Problemləri İnstitutu Ilk peşə ixtisas təhsilli mütəxəssislərin hazırlığı üçün Kompüterlərin konstruksiyası və komponovkası fənninin Tədris proqramı Bakı

Detaylı

3 Təsirin qiymətləndirilməsi üzrə metodologiya

3 Təsirin qiymətləndirilməsi üzrə metodologiya 3 Mündəricat 3.1 Giriş... 2 3.2 ƏMSSTQ prosesi... 2 3.2.1 İlkin müəyyənləşdirmə və işin əhatə dairəsinin müəyyənləşdirilməsi... 3 3.2.2 Layihənin alternativ variantları və əsas kimi qəbul edilmiş layihə

Detaylı

Korporativ idarəetmə. Ruslan Atakişiyev İqtisadi Resursların Öyrənilməsi Mərkəzinin sədri. Məruzəçi:

Korporativ idarəetmə. Ruslan Atakişiyev İqtisadi Resursların Öyrənilməsi Mərkəzinin sədri. Məruzəçi: Korporativ idarəetmə Məruzəçi: Ruslan Atakişiyev İqtisadi Resursların Öyrənilməsi Mərkəzinin sədri 1 Sahibkarlığın tarixi inkişafı a) Tacirlər, sənətkarlar, iri torpaq sahibləri və s.; b) XVI əsrdə sahibkarlığın

Detaylı

Mövzu 2. İQTİSADİ SAHƏDƏ QENDER BƏRABƏRSİZLİYİ

Mövzu 2. İQTİSADİ SAHƏDƏ QENDER BƏRABƏRSİZLİYİ Mövzu 2. İQTİSADİ SAHƏDƏ QENDER BƏRABƏRSİZLİYİ 1. İqtisadi sistemlər arasında fərqlər 2. Klassik əmranə - inzibati və klassik kapitalist yanaşma 3. Sistemin dinamikliyi, onun əsas xüsusiyyətləri və inkişaf

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI BİZNES UNİVERSİTETİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI BİZNES UNİVERSİTETİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI BİZNES UNİVERSİTETİ Fakültə: İqtisadiyyat və idarəetmə İxtisas: Mühasibat uçotu və audit Kafedra: Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarə etməsi Kurs: IV Qrup:

Detaylı

Kredit bürosu borcalanlar üçün əla imkanlar

Kredit bürosu borcalanlar üçün əla imkanlar Kredit bürosu borcalanlar üçün əla imkanlar Bu məqalə Kredit Bürolarının yaradılması vasitəsilə kredit məlumatının mübadiləsinin əsas prinsiplərini təsvir edir. 15 dekabr 2009-cu il tarixdə Bakı şəhərində

Detaylı

BÖYÜK BRİTANİYANIN VERGİ SİSTEMİ

BÖYÜK BRİTANİYANIN VERGİ SİSTEMİ 58 MART 2013 BÖYÜK BRİTANİYANIN VERGİ SİSTEMİ Böyük Britaniya Qərbi Avropanın ən yüksək inkişaf ölkələrindən biridir. Bu ölkə vergi elminin vətəni hesab edilir. Böyük Britaniyanın vergi sahəsində olan

Detaylı

5 li KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT ÜZRƏ

5 li KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT ÜZRƏ Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2006-ci il 18 aprel tarixli İ-38 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir 5 li KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İçindekiler Azerbaycan Cumhuriyeti Hakkında Genel Bilgiler...5 Azerbaycan Cumhuriyeti

Detaylı

AVRASİYA SOSİAL ELMLƏR FORUMU

AVRASİYA SOSİAL ELMLƏR FORUMU II CİLD Azərbaycan Dövlət Hacettepe Qırğızıstan-Türkiyə Ahmet Yesevi İqtisad Universiteti Universiteti Manas Universiteti Universiteti Dünya İqtisadiyyatının İnkişaf Paradiqması: Bazar və Sonrası mövzusunda

Detaylı

Azərbaycan Dövlət İqtİsad Unİversİtetİ Qİda məhsullarının texnologiyası kafedrası Fənn: İaşə müəssisələrinin avadanlıqları

Azərbaycan Dövlət İqtİsad Unİversİtetİ Qİda məhsullarının texnologiyası kafedrası Fənn: İaşə müəssisələrinin avadanlıqları Azərbaycan Dövlət İqtİsad Unİversİtetİ Qİda məhsullarının texnologiyası kafedrası Fənn: İaşə müəssisələrinin avadanlıqları Tərtib etdi: b/m, i.e.d. Nəsrullayeva G.M. MÖVZU 13. ISTILIK AVADANLILQARI PLAN

Detaylı

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı Qərar 2014-cü il Sədr Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən ödəniş sistemlərində hesablaşmaların təşkili Qaydaları

Detaylı

2016-cı il Azərbaycan tarixində dərin islahatlar ili kimi yadda qalacaq! Vusal Musayev

2016-cı il Azərbaycan tarixində dərin islahatlar ili kimi yadda qalacaq! Vusal Musayev 2016 İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi İqtisadi Təhlil və Analitik-İnformasiya Departamenti 2016-cı il Azərbaycan tarixində dərin

Detaylı

Azərbaycan Hava Yolları QSC. Milli Aviasiya Akademiyası. Iqtisadiyyat və Hüquq. Kurs işi. Avidaşımaların satışında reklamın.

Azərbaycan Hava Yolları QSC. Milli Aviasiya Akademiyası. Iqtisadiyyat və Hüquq. Kurs işi. Avidaşımaların satışında reklamın. Azərbaycan Hava Yolları QSC Milli Aviasiya Akademiyası Fakültə İxtisas Iqtisadiyyat və Hüquq BİM Kurs işi Fənn Mövzu HNKİ Avidaşımaların satışında reklamın işinin təşkili Rəhbər Tələbə Qrup Süleymanlı

Detaylı

ETGi Video Konfrans E-Learning, Uzaqdan Təhsil Həlləri

ETGi Video Konfrans E-Learning, Uzaqdan Təhsil Həlləri Dünyanı Dəyişdirən İnnovativ Texnologiyalar və Həllər ETGi Video Konfrans E-Learning, Uzaqdan Təhsil Həlləri Məhsullar Həllər Xidmətlər Video Konfrans Xidmət içi Təhsil Qurumsal Kommunikasiya Sadəcə Software

Detaylı

ENERJİ SƏMƏRƏLİYİ: DAVAMLI İNKİŞAF ÜÇÜN YENİ VASİTƏ. Azərbaycan şirkətlərin enerji səmərəyili ilə bağlı təçrübələrinin öyrənilməsi

ENERJİ SƏMƏRƏLİYİ: DAVAMLI İNKİŞAF ÜÇÜN YENİ VASİTƏ. Azərbaycan şirkətlərin enerji səmərəyili ilə bağlı təçrübələrinin öyrənilməsi ENERJİ SƏMƏRƏLİYİ: DAVAMLI İNKİŞAF ÜÇÜN YENİ VASİTƏ Azərbaycan şirkətlərin enerji səmərəyili ilə bağlı təçrübələrinin öyrənilməsi 3 Mündəricat GİRİŞ... 4 İCMAL... 5 1.GİRİŞ... 9 1.1. İqtisadi məlumat...9

Detaylı

İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları

İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «İdman mərc oyunlarının həyata keçirilməsi məqsədi ilə hüquqi şəxsin akkreditasiya olunması Qaydası»nın və «İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları»nın

Detaylı

Qərar Q-14. Relizin Tarixi: Bakı şəhəri, 30 iyun 2014-cü il

Qərar Q-14. Relizin Tarixi: Bakı şəhəri, 30 iyun 2014-cü il İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta müqaviləsinin məzmununun və formasının təsdiq edilməsi haqqında Relizin Tarixi:

Detaylı

"Birləşmiş Millətlər Təşkilatının "İqlim Dəyişmələri haqqında" Çərçivə Konvensiyasına dair" Kioto Protokoluna qoşulmaq barədə

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri haqqında Çərçivə Konvensiyasına dair Kioto Protokoluna qoşulmaq barədə "Birləşmiş Millətlər Təşkilatının "İqlim Dəyişmələri haqqında" Çərçivə Konvensiyasına dair" Kioto Protokoluna qoşulmaq barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi

Detaylı

Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası qaydaları. 1. Ümumi müddəalar

Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası qaydaları. 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 28 sentyabr 2010-cu il tarixli 167 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası qaydaları 1. Ümumi müddəalar 1.1. Bu Qaydalar

Detaylı

Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri

Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri Əsas göstəricilər Hasilat AÇG neft (min barel/gün) neft (milyon ton) Sahdəniz qaz (milyard kubmetr) kondensat (milyon ton) Əməliyyat

Detaylı

Turizm haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Turizm haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Turizm haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında turizm bazarının hüquqi əsaslarının bərqərar edilməsinə yönəldilmiş dövlət siyasətinin prinsiplərini, turizm fəaliyyətinin

Detaylı

DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI

DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI DSMF 16.09.2015 Mündəricat Giriş...2 Məqsəd... 2 Məzmun... 2 Xidmətin istifadəçiləri...

Detaylı

Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair ci illər üçün. Tədbirlər Planı

Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair ci illər üçün. Tədbirlər Planı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 30 mart tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair -ci illər üçün Tədbirlər Planı Tədbirin adı

Detaylı

Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat. 1. Ümumi müddəalar

Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat. 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin _06_ oktyabr 2009-cu il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol 28 Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması

Detaylı

AMEDIA Ünvan: Bakı, Azərbaycan / C.Cabbarlı 44 / Caspian Plaza Tel.:( ) / ( )

AMEDIA Ünvan: Bakı, Azərbaycan / C.Cabbarlı 44 / Caspian Plaza Tel.:( ) / ( ) AMEDIA 2016 Ünvan: Bakı, Azərbaycan / C.Cabbarlı 44 / Caspian Plaza Tel.:(+994 12) 4369846 / (+994 77) 4100004 E-mail: info@amedia.az www.amedia.az HAQQIMIZDA AMEDIA komandası olaraq biz böhranda şirkətlərin

Detaylı

DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU www.stomatoloq.az DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında dərman və tibb vasitələri ilə davranışın hüquqi və təşkilatı əsaslarını müəyyən edir,

Detaylı

Turizimdə informasiya texnologiyaları fənni üzrə imtahan suallarının cavabları.

Turizimdə informasiya texnologiyaları fənni üzrə imtahan suallarının cavabları. Turizimdə informasiya texnologiyaları fənni üzrə imtahan suallarının cavabları. 1. İn formasiya texnologiyaları aləmində süni intellektin yeri və əsas iqtisadi tətbiq sahələri. Kompüter sistemini XX əsrin

Detaylı

EDİTÖR DEN. Aşk olsun böyle dostluğa ve kardeşliğe. Eşq olsun belə dostluğa. və qardaşlığa. www.petkim.com.tr - 1

EDİTÖR DEN. Aşk olsun böyle dostluğa ve kardeşliğe. Eşq olsun belə dostluğa. və qardaşlığa. www.petkim.com.tr - 1 EDİTÖR DEN Aşk olsun böyle dostluğa ve kardeşliğe PETKİM YAŞAM ın 1-4 Haziran 2010 tarihleri arasında Bakü de düzenlenen Caspian Oil & Gas (COG) Fuarı için hazırladığımız özel sayısı ile karşınızdayız

Detaylı

Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri

Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri QOŞMA C3 ƏMSSTQ SƏNƏDİNƏ ƏLAVƏYƏ DÜZƏLİŞLƏRİN REYESTRİ Qoşma C3: ƏMSSTQ sənədinə Əlavəyə Düzəlişlərin Reyestri i MÜNDƏRİCAT 1 MÜQƏDDİMƏ... I Cədvəllər Cədvəl

Detaylı

DÜNYA İQTİSADİYYATI. I Mövzu - Giriş: dünya iqtisadiyyatının coğrafiyası və qloballaşma

DÜNYA İQTİSADİYYATI. I Mövzu - Giriş: dünya iqtisadiyyatının coğrafiyası və qloballaşma DÜNYA İQTİSADİYYATI I Mövzu - Giriş: dünya iqtisadiyyatının coğrafiyası və qloballaşma THE WORLD ECONOMY: Geography, Business, Development Frederick P. Stutz, Barney Warf Sixth Edition, Pearson, 2012 HAZIRLADI:

Detaylı

Bank sistemində pulların ekspertizasının təşkili və aparılması Q A Y D A L A R I

Bank sistemində pulların ekspertizasının təşkili və aparılması Q A Y D A L A R I Dövlət qeydiyyatına alınmışdır Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti Qeydiyyat 3118 Protokol 05 18 mart 2005-ci il 03 mart

Detaylı

2. Müəssisələrdə müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi

2. Müəssisələrdə müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssisələrində müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi, pedaqoji kadrların işə qəbulu və yerdəyişməsi QAYDALARI 1. Ümumi müddəalar

Detaylı

Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun əhalinin tibbi sığortasının təşkilati, hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir, tibbi sığortanın subyektləri arasındakı münasibətləri

Detaylı

Kompüter (computer) verilənləri emal etmək üçün istifadə edilən proqramlaşdıra bilən elektron qurğu.

Kompüter (computer) verilənləri emal etmək üçün istifadə edilən proqramlaşdıra bilən elektron qurğu. 1 Kompüter nədir? 2 Kompüter (computer) verilənləri emal etmək üçün istifadə edilən proqramlaşdıra bilən elektron qurğu. Analoq kompüterlər analoq (kəsilməz) siqnallarını toplayır və vurur Rəqəmsal kompüterlər

Detaylı

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 8 oktyabr tarixli

Detaylı

ANLAŞMA MEMORANDUMU. İlkin məlumat

ANLAŞMA MEMORANDUMU. İlkin məlumat ANLAŞMA MEMORANDUMU Bu Anlaşma Memorandumu («AM») 22 aprel 2004-cü il tarixində Lixtenşteyn qanunvericiliyinə müvafiq qaydada qeyri-kommersiya xeyriyyə təşkilatı kimi təsis edilmiş Açıq Cəmiyyət İnstitutu

Detaylı

Kommunal Müəssisələrin Maliyyə Məsələləri ilə Tanışlıq

Kommunal Müəssisələrin Maliyyə Məsələləri ilə Tanışlıq Kommunal Müəssisələrin Maliyyə Məsələləri ilə Tanışlıq Çaba Kovаç Macarıstan Enerji Bürosu Коммунал Мцяссисялярин Тянзимлянмясиня даир Комиссийа Цзвляринин Милли Ассосиасийасынын (NARUC) «Тариф дяряжяляринин

Detaylı

KREDIT MAHİYYƏTİ,FUNKSİYALARI,PRİNSİPLƏRİ VƏ FORMALARI

KREDIT MAHİYYƏTİ,FUNKSİYALARI,PRİNSİPLƏRİ VƏ FORMALARI KREDIT MAHİYYƏTİ,FUNKSİYALARI,PRİNSİPLƏRİ VƏ FORMALARI Kredit latın dilindən tərcümədə iki məna kəsb edir: - inanıram, etibar edirəm və borc. Kredit - iqtisadi kateqoriya olub, müvəqqəti sərbəst pul vəsaitlərinin

Detaylı

REFERAT. Azərbaycan Respublikası Təhsil Naizrliyi Azərbaycan Dövlət Texniki Universiteti. Kompyuter təhlükəsizliyi. Kompyuter mühəndisliyi

REFERAT. Azərbaycan Respublikası Təhsil Naizrliyi Azərbaycan Dövlət Texniki Universiteti. Kompyuter təhlükəsizliyi. Kompyuter mühəndisliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Naizrliyi Azərbaycan Dövlət Texniki Universiteti Fakültə: Qrup: İxtisas: Kompyuter təhlükəsizliyi M 682a5 Kompyuter mühəndisliyi REFERAT Fənn: Mövzu: Paylanmış və paralel

Detaylı

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 28 dekabr tarixli, 212 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası 1.1. Bu Qayda Azərbaycan

Detaylı

Azərbaycanda turizmin vəziyyəti

Azərbaycanda turizmin vəziyyəti Azərbaycanda turizmin vəziyyəti İqtisadi islahatların həyata keçirilməsində iqtisadi və sosial mexanizmlərin formalaşması, dinamikası və proqnozlaşdırılması, xüsusi tədqiqat obyekti kimi təhlili, islahatların

Detaylı

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B.

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B. «Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının Protokol 11 -li «16» may 2016-cı il Sədr B.Əzizov (Azərbaycan Respublikasının Müşahidə Şurasının 24 oktyabr 2016-cı

Detaylı

Kommunal müəssisələr tərəfindən satınalma

Kommunal müəssisələr tərəfindən satınalma 16-cı Xülasə Avqust 2011-ci il Dövlət satınalmaları Kommunal müəssisələr tərəfindən satınalma MÜNDƏRİCAT Kommunal müəssisələr tərəfindən satınalma Kommunal müəssisələrin satınalma prosedurları haqqında

Detaylı

Əlavə D Ətraf Mühitin və Sosial Sahənin İdarə Edilməsi və Monitorinqi Planı

Əlavə D Ətraf Mühitin və Sosial Sahənin İdarə Edilməsi və Monitorinqi Planı Əlavə D Ətraf Mühitin və Sosial Sahənin İdarə Edilməsi və Monitorinqi Planı MÜNDƏRİCAT 1 GİRİŞ... 1 2 İDARƏETMƏ PLANLARINA DÜZƏLİŞLƏR... 2 Cədvəl Cədvəl 1: -ə düzəlişlərin siyahısı... 3 Ətraf Mühitin və

Detaylı

Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi

Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi Yekun variant Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi Cənubi Qafqaz Boru Kəməri Şirkəti İYUN 2014-CÜ IL RSK

Detaylı

Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Maddə 1. Bu Qanunun məqsədi I fəsil ÜMUMİ MÜDDƏALAR 1.1. bu Qanun ictimai birliklərin və fondların yaradılması

Detaylı

Microsoft Enterprise Services

Microsoft Enterprise Services Microsoft Enterprise Services Xidmətlərin təsviri Yanvar 2015 Mündəricat 1 Bu sənəd haqqında... 2 2 Məsləhətləşmə xidmətləri... 3 2.1 Satın almaq haqqında... 3 2.2 Paketin təsvirləri... 3 2.2.1 Enterprise

Detaylı

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti Tikinti İqtisad fakültəsi Biznesin təşkili və idarə olunması kafedrası Fənnin adı: Biznesin təşkili və idarə edilməsi

Detaylı

MobilBank. Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması

MobilBank. Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması MobilBank Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması Xidmət siyahısı Kommunal xidmətlərin ödənişi Mobil operator xidmətlərinin ödənişi İnternet provayderlər xidmətlərinin ödənişi Pulun kartdan

Detaylı

1- Forex bazarı nədir?

1- Forex bazarı nədir? 2 1- Forex bazarı nədir? Forex: İngilis dilində məzənnə dəyişikliyi mənasından gələn FOReign EXchangə kəlmələrinin birləşməsidir və Forex bazarı beynəlxalq bazarlarda əməliyyat etmək imkanı verərək, ölkələrin

Detaylı

1. Bazar iqtisadiyyatında dövlətin rolu.

1. Bazar iqtisadiyyatında dövlətin rolu. MÖVZU 8. İQTİSADİYYATA DÖVLƏT TƏSMİRİ ALƏTLƏRİ 1. Bazar iqtisadiyyatında dövlətin rolu. 1. Bazar iqtisadiyyatında dövlətin rolu. 2. Dövlət xərcləri və vergi tutumu. 3. Monetar siyasət. Bazar, öz-özlüyünə

Detaylı

Fəsil 14 Ümumi layihə qiymətləndirməsi

Fəsil 14 Ümumi layihə qiymətləndirməsi Fəsil 14 Ümumi layihə qiymətləndirməsi MÜNDƏRİCAT 14 LAYİHƏNİN ÜMUMİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ... 14-1 14.1 Giriş... 14-1 14.2 ƏMSATQ hazırlanması... 14-1 14.2.1 Qəbul edilmiş proses... 14-1 14.2.2 ƏMSATQ Prosesində

Detaylı

TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜÇÜN MEBEL KATALOQU

TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜÇÜN MEBEL KATALOQU Məktəb mebeli Partalar Oturacaqlar Toplantı yerləri Laboratoriya İxtisaslaşmiş siniflər Metal mebellər Bağça mebeli Akt zalı Yumşaq mebel TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜÇÜN MEBEL KATALOQU TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜÇÜN

Detaylı

ADA Universitetində təhsil alan tələbələrin təhsil. haqqının maliyyələşdirilməsi üçün Təhsil krediti

ADA Universitetində təhsil alan tələbələrin təhsil. haqqının maliyyələşdirilməsi üçün Təhsil krediti ADA Universitetində təhsil alan tələbələrin təhsil haqqının maliyyələşdirilməsi üçün Təhsil krediti 03.09.2015 Ərizəçi (Borcalan) Universitetdə bakalavr və magistr pilləsində təhsilini başlayan və ya təhsilini

Detaylı

Azər-Türk Bank ASC üzrə

Azər-Türk Bank ASC üzrə Azər-Türk Bank ASC üzrə XİDMƏT HAQQI TARİFLƏRİ Fiziki şəxslərə göstərilən bank xidmətləri üzrə TARİFLƏR CƏDVƏLİ 1 1.1 1.2 1.3 2 Bank hesablarının açılması: Cari hesabın açılması (əmanət qoyulması, kredit

Detaylı

Məxfilik Siyasəti. Əhatə dairəsi. Məlumatın növü və Toplanma Metodları

Məxfilik Siyasəti. Əhatə dairəsi. Məlumatın növü və Toplanma Metodları Məxfilik Siyasəti Bu Məxfilik Siyasətində ("Siyasət") biz Qualcomm Incorporated və filiallarımızın (kollektiv şəkildə "biz", "bizi" və yaxud "bizim") şəxsi məlumatları necə toplaması istifadə etməsi, emal

Detaylı

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:4 Sayfa:118-138 ISSN: 2147-8872

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:4 Sayfa:118-138 ISSN: 2147-8872 TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:4 Sayfa:118-138 ISSN: 2147-8872 AZƏRBAYCAN VƏ OSMANLI TƏZKİRƏLƏRİNİN MÜQAYİSƏSİ ÖZET Vüsale Musalı * Ortaçağ'dan bugüne

Detaylı

AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ SİYASƏTİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ

AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ SİYASƏTİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ SİYASƏTİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2014 İQTİSADİ SİYASƏT VƏ ƏSAS NÖVLƏRİ İqtisadi siyasət, makroiqtisadi tarazlıqların hansı istiqamətdə

Detaylı

Açıq bazar əməliyyatları. Banklardan kənar nağd pul. Baza inflyasiya. Çərçivə alətləri. Deflyasiya. Dezinflyasiya. Dollarlaşma

Açıq bazar əməliyyatları. Banklardan kənar nağd pul. Baza inflyasiya. Çərçivə alətləri. Deflyasiya. Dezinflyasiya. Dollarlaşma Açıq bazar əməliyyatları Banklararası pul bazarı Banklardan kənar nağd pul Baza inflyasiya Çərçivə alətləri Deflyasiya Devalvasiya Dezinflyasiya Dollarlaşma Dövriyyədə olan nağd pul Emissiya Faiz dərəcələri

Detaylı

KORPORATİV SOSİAL MƏSULİYYƏT ÜZRƏ BEYNƏLXALQ

KORPORATİV SOSİAL MƏSULİYYƏT ÜZRƏ BEYNƏLXALQ KORPORATİV SOSİAL MƏSULİYYƏT ÜZRƏ BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏ VƏ ONDAN İSTİFADƏ İMKANLARI İnsan resurslarının dəyərlərə dayalı menecmenti Korporativ dəyərlər və davranış kodeksi İctimai sektorda fəallıq KSM Təhcizatda

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 2009-cu il 18 mart tarixli referendum nəticəsində qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının referendum aktının tətbiqi

Detaylı

2015-ci ildə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarında Biologiya fənni üzrə istifadə olunmuş test tapşırıqları

2015-ci ildə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarında Biologiya fənni üzrə istifadə olunmuş test tapşırıqları 2015-ci ildə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarında Biologiya fənni üzrə istifadə olunmuş test tapşırıqları İXTİSAS QRUPU IV TEST TAPŞIRIĞI 25 QAPALI 21 AÇIQ HESABLAMA 1 SEÇİM 2 UYĞUNLUĞU MÜƏYYƏN

Detaylı

1.3. Komitə öz fəaliyyəti barədə yalnız Səhmdarların Ümumi Yığıncağı və Müşahidə Şurası qarşısında ildə bir dəfədən az olmayaraq hesabat verir.

1.3. Komitə öz fəaliyyəti barədə yalnız Səhmdarların Ümumi Yığıncağı və Müşahidə Şurası qarşısında ildə bir dəfədən az olmayaraq hesabat verir. 1. Ümumi müddəalar 1.1. Audit Komitəsi (bundan sonra Komitə ) Banklar haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu, Daxili Audit haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının

Detaylı

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ / TEŞKİLAT KOMİSYONU

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ / TEŞKİLAT KOMİSYONU Çağ Öğretim İşletmeleri Qafqaz Universiteti Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) MÜLKİ HÜQUQ BEYNƏLXALQ SİMPOZİUM M ATERİ ALLAR ÖZEL HUKUK ULUSLARARASI SEMPOZYUM TEBLİ ĞLER Bakı Azərbaycan

Detaylı

MİKROİQTİSADİYYAT QAFQAZ UNİVERSİTETİ. Mayis Əzizov. İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi tələbələri üçün metodik vəsait. iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

MİKROİQTİSADİYYAT QAFQAZ UNİVERSİTETİ. Mayis Əzizov. İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi tələbələri üçün metodik vəsait. iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru QAFQAZ UNİVERSİTETİ MİKROİQTİSADİYYAT İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi tələbələri üçün metodik vəsait Mayis Əzizov iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bu metodik vəsait Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin

Detaylı

Bazar iqtisadiyyatı və maddi tlərin bölüşdürülməsi. Lüdviq M. Laxman, Kapital, Ehtimallar və Bazar Prosesi (1940)

Bazar iqtisadiyyatı və maddi tlərin bölüşdürülməsi. Lüdviq M. Laxman, Kapital, Ehtimallar və Bazar Prosesi (1940) Bazar iqtisadiyyatı və maddi sərv rvətl tlərin bölüşdürülməsi (1940) Lüdviq M. Laxman, Kapital, Ehtimallar və Bazar Prosesi 1 İstifadə edilən nəşrlər: Kapital, Ehtimallar və Bazar Prosesi: Bazar iqtisadiyyatı

Detaylı

ACCESSPAY XİDMƏTİ. 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 -

ACCESSPAY XİDMƏTİ. 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 - ACCESSPAY XİDMƏTİ 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 - ACCESSPAY XİDMƏTİ ƏSAS FUNKSİYALAR AccessBank-ın və ya digər Bankın plastik kartı vasitəsilə AccessBank-da olan cari, debit kart, əmanət hesablarına

Detaylı

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI MÜNDƏRİCAT 1. VALYUTA TƏNZİMİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNDA DƏYİŞİKLİKLƏR...3 2.ÖDƏMƏ QABİLİYYƏTİNİ İTİRMİŞ BANKLARIN REZOLYUSİYASI VƏ SAĞLAMLAŞDIRMA

Detaylı

MÜASİR ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQDA ŞƏRQ-QƏRB KONTEKSTİNİN TƏDQİQİ

MÜASİR ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQDA ŞƏRQ-QƏRB KONTEKSTİNİN TƏDQİQİ MÜASİR ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQDA ŞƏRQ-QƏRB KONTEKSTİNİN TƏDQİQİ Öz Günümüzde, küreselleşme koşullarında Doğu-Batı çatışması özel aciliyet arz etmektedir. Doğu ülkelerinin zengin kültürel geleneğe sahip edebiyatı

Detaylı

VRF KONDİSİONER SİSTEMLERİNƏDİR

VRF KONDİSİONER SİSTEMLERİNƏDİR VRF KONDİSİONER SİSTEMLERİNƏDİR VRF NƏDİR? VRF (Variable Refrigerant Flow), Dəyişkən soyuducu Freon axımı deməkdir. Bir VRF kondisioner sistemi, binanın dəyişən hava ehtiyaclarına bağlı olaraq soyuducu

Detaylı

Dövlət satınalmalarında iqtisadi məsələlər

Dövlət satınalmalarında iqtisadi məsələlər 2-ci Xülasə Yanvar 2011-ci il Dövlət satınalmaları Dövlət satınalmalarında iqtisadi məsələlər MÜNDƏRİCAT Mərkəzləşdirilmiş və ya desentralizasiya edilmiş satınalma yanaşması Ən yaxşı müqavilə növü Tenderin

Detaylı