Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 T.C. SANAYİ VE TİCAR ET BAKANL IĞ I S T R A T E JİK P L A N I

2 BAKAN SUNUŞ U Ülke ekonomisinin can damarı olan küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ); işsiz liğe getirdiği çöz ümler ve bölgesel kalkınmaya önemli katkıları ile ekonomik ve sosyal yaşamın temel taşıdır. Toplumun refah ında ve sosyal düz enin gelişmesinde bu kadar önemli bir role sah ip olan KOBİ lerimiz i ve yeni girişimcilerimiz i destekleyen, rekabet güçlerinin gelişimini sağlayan Küçük ve Orta Ö lçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı nın (KOSGEB) önemi h er geçen gün artmaya devam etmektedir. KOSGEB in, KOBİ lerin ülke ekonomisine dah a faz la katkı sağlayan, rekabet gücü yüksek, uluslar arası paz arlara açılmış ve sürekliliği olan verimli işletmeler h aline gelebilmesini sağlamak amacıyla uyguladığı destek politikaları, KOBİ leri planlı çalışmaya yönlendirecek şekilde yeniden yapılandırılmıştır. KOBİ lerin etkin ve verimli olması için bu işletmelerin planlı çalışma sistemine geçmesini teşvik eden ve KOBİ ye Stratejik Yol H aritası h az ırlatan KOSGEB; 5018 sayılı Kamu M ali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde kendi h iz metlerinin de dah a verimli, etkin ve kaliteli olması için Stratejik Planını h az ırlamıştır. KOSGEB Stratejik Planı, 651 çalışanın dönemindeki çalışma sistemini doğrudan etkileyecek olmasının yanı sıra, imalat sanayinde faaliyet gösteren yaklaşık KOBİ, çalışan ve bu çalışanların aileleri ile birlikte vatandaşımız ı doğrudan ilgilendirmektedir. Doğrudan veya dolaylı olarak bütün vatandaşlarımız ı ekonomik ve sosyal yönden etkileyecek önemli ve kritik bir plan olması nedeniyle, KOSGEB Stratejik Planı h er vatandaşımız ı ilgilendirecek ve geleceğine ışık tutacak bir h assasiyete sah iptir. KOSGEB Stratejik Planı, H ükümet Programının, 9. Kalkınma Planının ve Avrupa Birliğine uyum sürecinde KOSGEB in aktif katılımı ile yürütülecek olan CIP- İşletmeler R ekabet Edebilirlik ve Yenilik Programının başarıyla uygulanmasını sağlayacaktır. Ekonomiye ve sosyal h ayata önemli katkılarıyla geleceğimiz e ışık tutan KOBİ lerimiz in gelişen ve değişen küresel rekabet ortamında başarılı olabilmesi için KOSGEB tarafından h az ırlanan Stratejik Planın, belirtilen h edeflere ulaşılması ve uygulanması aşamasında büyük katkı sağlayacağı inancındayım. KOBİ leri ve girişimcileri destekleyen en önemli kamu kuruluşu olan KOSGEB in Stratejik Planının başarısının, Türkiye nin başarısı olacağı sağduyusuna ülkesini seven h er vatandaşımız ın sah ip olduğu inancımla, bu planı h az ırlayan KOSGEB çalışanlarına ve katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara teşekkür ederim. M eh met Zafer ÇAĞ L AYAN Sanayi ve Ticaret Bakanı KOSGEB İcra Komitesi Başkanı

3 BAŞ KAN SUNUŞ U İşsiz liğin az altılması ve yeni iş alanlarının yaratılmasındaki katkıları, dengeli ve sürdürülebilir kalkınma konusundaki önemli rolleri ve piyasa koşullarına kendilerini uyarlayabilen esnek üretim yapılarıyla KOBİ ler, ekonomik gelişmemiz in en önemli unsuru konumundadır. KOBİ lerin ekonomik yaşamdaki öneminin yanı sıra, sosyal yaşamdaki işlevleri de yadsınamaz boyuttadır. KOBİ ler Türkiye de geniş bir alana yayıldıkları için bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesinde, yatırımların geniş bir alana yayılmasında ve demokratik yaşamın desteklenmesinde çok önemlidir. Ekonomimiz deki bu önemli rollerine karşılık KOBİ lerimiz, finansman, modern teknolojiye erişim, bilgi ve iletişim teknolojisinden faydalanma becerisi, ürün ve sistem kalite yönetimi, paz arlama ve finansman yönetimi konularında yetersiz likler yaşayabilmektedir. Ayrıca, dış şoklara karşı kendilerini koruyacak donanıma sah ip olmamaları nedeniyle, istikrarlı yatırım ortamına büyük işletmelerden dah a faz la ih tiyaç duymaktadırlar. KOBİ lerimiz in önündeki içsel ve çevresel riskler az altıldığında, girişimcilerimiz in yeni iş kurma becerisi ve genç insan kaynağı potansiyelimiz ülkemiz de bilim ve teknoloji alanında kaydedilen h ız lı gelişme ile birleşecek ve KOBİ lerimiz in rekabet gücü h ız la yükselecektir. KOBİ lerimiz in önündeki içsel ve çevresel engellerin bertaraf edilmesi, dah a elverişli yatırım ortamı sunulması ve nih ai olarak rekabet gücü yüksek KOBİ ler yaratılması için gerçekleştirilmesi gereken reformlar KOSGEB in doğrudan ve tek başına sorumluluğunda bulunmamaktadır. Ancak KOSGEB, gerekli reformların h ayata geçirilmesi amacıyla oluşturulan h er platformda katılımcı ve yönlendirici konumda yer almaktadır. Ö nümüz deki dönemde de KOSGEB, KOBİ lerle ilgili h er platformda aktif olacak ve istikrarlı KOBİ politikaları üretilmesini sağlayacaktır. Bu anlamda diğer kurum ve kuruluşların Stratejik Planları da çok önemli dokümanlar olacaktır. Zira KOBİ lerle ilgili tüm tarafların, yani KOSGEB paydaşlarının, KOSGEB in önümüz deki döneme ilişkin stratejik amaç ve h edeflerini irdeleyebilmelerine, aynı şekilde KOSGEB in de paydaşlarının stratejik amaç ve h edeflerini irdeleyebilmesine imkan tanıyacak, böylelikle ilgili kurum ve kuruluşların KOBİ stratejilerinde üst düz eyde bütünlük sağlanabilecektir. Kamu kuruluşlarına öncülük ederek, 1998 yılında münferiden tüm birimleri; 2002 yılında ise tüm teşkilat olarak ISO 9000 Kalite Yönetim Sistem belgesi alan ve kalite yönetim sistemini günümüz e kadar başarıyla uygulayan KOSGEB in, Stratejik Planının uygulanmasında da aynı başarıyı göstereceğine olan az mini belirtir, planın oluşturulmasında katkı sağlayan paydaşlarımız a ve çalışanlarımız a teşekkür ederim. M ustafa KAPL AN Başkan Vekili

4 Kısaltmalar L istesi AB : Avrupa Birliği ABM : Avrupa Bilgi M erkez i CIP : AB R ekabetçilik ve Yenilikçilik Programı FP7 : AB 7. Çerçeve Programı GSİS : Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı GZFT Analiz i : Güçlü-Zayıf- Fırsat-Teh dit Analiz i IPA : AB Katılım Ö ncesi M ali Yardım Programı IR C : Yenilikçilik Aktarım M erkez i İVCİ : İstanbul Girişim Sermayesi Fonu İGEM : İşletme Geliştirme M erkez i İŞ GEM : İş Geliştirme M erkez i KOBİ : Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme KOSGEB : Küçük ve Orta Ö lçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KSEP : KOBİ Strateji ve Eylem Planı KÜSGEM : Küçük Sanayi Geliştirme M erkez i Genel M üdürlüğü KÜSGET : Küçük Sanayi Geliştirme Teşkilatı Genel M üdürlüğü KVT : KOSGEB Veri Tabanı SEGEM : Sınai Eğitim ve Geliştirme M erkez i Genel M üdürlüğü SYH : Stratejik Yol H aritası TEKM ER : Teknoloji Geliştirme M erkez i TESK : Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu TGB : Teknoloji Geliştirme Bölgesi TİM : Türkiye İh racatçılar M eclisi TOBB : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOSYÖ V : Türkiye Orta Ö lçekli İşletmeler Serbest M eslek M ensupları ve Yöneticiler Vakfı TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜİK : Türkiye statistik Kurumu TM M OB : Türkiye M üh endis ve M imar Odaları Birliği ÜFE : Üretici Fiyat Endeksi VPN : Sanal Ö z el Ağ YDTF : Yararlanıcı Durum Tespit Formu

5 İçindekiler Sayfa 1. : GİR İŞ 1 2. : DUR UM ANAL İZİ : Kuruluş Amacı : 0rganiz asyon Yapısı : Tarih sel Gelişim : KOSGEB Niçin Kurulmuştur? : Kuruluşundan Bugüne KOSGEB deki Yapısal Değişiklikler : Kuruluşundan Bugüne KOSGEB deki M ali Değişiklikler : M evz uat Analiz i : KOSGEB M evz uatı : KOSGEB in Yasal Görevleri : Kuruluşun Faaliyet Alanları ve H iz metleri : Paydaş Analiz i : Kuruluş İçi Analiz : Yönetim ve Organiz asyon : İnsan Kaynakları : Teknolojik Alt Yapı ve Teknoloji Kullanım Düz eyi : M ali Durum : Destek Süreci : Çevre Analiz i : KOBİ Tanımı : KOBİ lerin Ekonomideki Yeri ve Ö nemi : KOSGEB Verileri ile KOBİ lerin Değerlendirilmesi : Güçlü-Zayıf-Fırsat-Teh dit (GZFT) Analiz i : GEL ECEĞ E BAKIŞ : Viz yonumuz : M isyonumuz : Temel Değerlerimiz : Amaçlar / H edefler / Stratejiler / Eylemler/ Performans Göstergeleri : M AL İYETL ENDİR M E : İZL EM E VE DEĞ ER L ENDİR M E : EKL ER Paydaş L istesi L ITM US Testi 81

6 Grafikler L istesi Sayfa Grafik 1 : Birim Sayısının Yıllara Göre Değişimi 8 Grafik 2 : Gelir-Gider Bütçesinin Yıllara Göre Değişimi 10 Grafik 3 : Genel Giderler Bütçesinde Destek H arcamaları 11 Grafik 4 : Kurumsal İletişim Süreci Değerlendirmesi 19 Grafik 5 : Karar Alma Süreci Değerlendirmesi 20 Grafik 6 : Organiz asyon Yapısı Değerlendirmesi 21 Grafik 7 : Unvanlara Göre Personel Sayısı 21 Grafik 8 : Birimlere Göre Personel Sayısı Dağılımı 22 Grafik 9 : Yıllar İtibariyle H arcamaların Dağılımı 25 Grafik 10 : KOSGEB Veri Tabanına Kayıtlı İşletmelerin Ö lçeksel Dağılımı 27 Grafik 11 : SYH si Onaylanan İşletmelerin Ö lçeksel Dağılımı 27 Grafik 12 : Sağlanan Desteklerinin Bölgesel Dağılımı 31 Grafik 13 : Kredi Faiz Desteği Verilen İşletme Sayısı Dağılımı 31 Grafik 14 : Kredi Faiz Desteğinin Dağılımı 32 Grafik 15 : Kredi Faiz Desteğinin Tür Baz ında Dağılımı 32 Grafik 16 : İşletme Sayısının Sektörel Dağılımı 38 Grafik 17 : İmalat Sanayi İşletmelerinin Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı 39 Grafik 18 : Tüm İşletmelerin Ö lçeksel Dağılımı 39 Grafik 19 : İmalat Sanayi İşletmelerinin Ö lçeksel Dağılımı 40 Grafik 20 : İmalat Sanayi İşletmelerinin Bulundukları Yerlere Göre Dağılımı 40 Grafik 21 : İmalat Sanayi İşletmelerinin İllere Göre Sayısının Dağılımı 41 Grafik 22 : İşletmelerin İh racat Yapamama Nedenleri 42 Grafik 23 : İşletmelerin Bilişim Altyapısı 42 Grafik 24 : İşletmelerin Kredi Kullanma Durumu 43 Grafik 25 : İşletme Sah iplerinin Eğitim Durumu 43 Grafik 26 : İşletmelerin Sah ip Olduğu Belge ve Sertifikalar 44 Ş ekiller L istesi Sayfa Ş ekil 1 : KOSGEB Organiz asyon Ş eması 5

7 Tablolar L istesi Sayfa Tablo 1 : KOBİ lerin Ekonomideki Payı 6 Tablo 2 : KOSGEB M evz uatı 13 Tablo 3 : KOSGEB M ali Destekleri 15 Tablo 4 : Paydaşların Ö nem Derecelendirmesi 18 Tablo 5 : Personelin KOSGEB Deneyimi Durumu 22 Tablo 6 : YTDF ve SYH Verilerinin Oransal Karşılaştırması 28 Tablo 7 : Sağlanan Desteklerin Türlerine ve İşletme Ö lçeğine Göre Dağılımı 29 Tablo 8 : Sağlanan Desteklerin İşletmelerin Sektörlerine Göre Dağılımı 30 Tablo 9 : Kredi Faiz Desteklerinin Uygulama Sonuçları 33 Tablo 10 : Türkiye ve AB deki KOBİ Tanımları 35 Tablo 11 : Tah mini M aliyet 78

8 1. GİR İŞ KOSGEB, tarih ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ö lçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresinin Kurulması H akkında Kanun ile; Ülkenin ekonomik ve sosyal ih tiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düz eylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur. KOBİ lere h iz met ve destek vermek üz ere öz el yasaya sah ip tek kamu kuruluşu olan KOSGEB, 55 adet uygulama merkez i ve 76 adet sinerji odağı ile ülke çapında faaliyet göstermektedir. Kuruluşundan bugüne kadar Yıllık Çalışma Programları ve Faaliyet R aporlarını; KOSGEB İcra Komitesi onayını müteakiben Genel Kuruluna sunarak, planlı ve programlı çalışmayı ilke edinmiş bir kamu kuruluşudur. Kamuda yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu M ali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali kaynaklarının verimli ve etkin kullanılması h edeflenmektedir. Doğru stratejik h edefleri gerçekleştirecek şekilde kaynakların planlanması, verimli ve etkin bir şekilde h arcanması, riske dayalı kontrol edilmesi söz konusu kanun gereğidir. Doğru stratejik h edeflerin ortaya konulması ve sistematik olarak gerçekleştirilmesi sürecinin temel girdisi ise Stratejik Plandır. Kaynakların verimli ve etkin kullanılmasını sağlayacak çalışmaların gerçekleştirilmesinde temel dayanak olacak olan KOSGEB Stratejik Planı nı h az ırlama süreci; tarih ve sayılı R esmi Gaz ete de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar H akkında Yönetmelik uyarınca başlatılmış ve tarih ve 2006/30 sayılı Genelge ile tüm KOSGEB birimlerine duyurulmuştur. Strateji Geliştirme ve M ali H iz metler Daire Başkanlığı; stratejik plan h az ırlanmasında koordinatör birim görevi yapmıştır. Stratejik Planın h az ırlanmasında; - Planın sah iplenilmesi - Farkındalık yaratılması, - Durum tespiti ve ih tiyaçların belirlenmesi, - Çalışma yönteminin tespiti, - Ekibin oluşturulması, - Organiz asyon, görev, sorumluluklar ve iş planının belirlenmesi süreci takip edilmiştir. Stratejik Plan çalışmalarının yönlendirilmesi için Yönlendirme Kurulu ve Stratejik Plan H az ırlama Ekibi oluşturulmuştur. Stratejik Plan H az ırlama Ekibi oluşturulurken; - KOSGEB tüm faaliyet alanlarının temsil edilmesi, - H er düz eydeki çalışanın katılımı, - İlgili uz manlık alanlarından yeterli temsil, - Verimli çalışma için yeterli sayıda ekip üyesi, - Çalışma süresince üyelerin değiştirilmemesi dikkate alınmıştır. KOSGEB Stratejik Planlama çalışmaları yaklaşımı, yöntemi ve ih tiyaçlar üst yönetimle birlikte değerlendirilmiştir. Üst yönetim ve ekip stratejik planlama sürecinde ortak bir dili 1

9 konuşabilmek üz ere misyon, viz yon, değerler, stratejik amaç, stratejik h edef ve strateji kavramlarının neyi ifade ettiği konusunda görüş birliğine varmış ve çalışmalar bu kapsamda yürütülmüştür. Planın h az ırlanmasında; H ükümet Politikaları, 9. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, 2008 Yılı Programı, KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı, 9. Kalkınma Planı KOBİ Ö z el İh tisas Komisyon R aporu vb. makro planlar ve raporlar analiz edilmiş ve öz ellikle eylem ve performans göstergeleri makro planlar ve raporlar çerçevesinde belirlenmiştir. KOSGEB faaliyetleri h akkında Devlet Denetleme Kurulu ve Yüksek Denetleme Kurulu tarafından düz enlenen raporlardaki görüş ve öneriler de Plan h az ırlanırken dikkate alınmıştır. Planın en önemli bölümü olan Stratejik Amaçlar ve Stratejik H edeflere uygun eylem ve projelerin belirlenmesinde, kamu kaynaklarının en etkin ve verimli kullanımı ilke edinilerek, Stratejik Plan çalışmalarına az ami öz en gösterilmiştir. Stratejik Planlama çalışmalarıyla başlayan bu süreçte; kuruluş çapında viz yonumuz u gerçekleştirme inanç ve az miyle, ortak amaç ve h edeflerle bütünsel bir kurum kültürü ortamında yeşeren önemli eylemlere imz a atmayı h edeflemekteyiz. Ülkemiz de rekabet gücü yüksek KOBİ yaratma idealini gerçekleştirme az im ve kararlılığına sah ip olan KOSGEB in, Stratejik Planın yön göstermesiyle h iz met anlayış ve kalitesini sürekli geliştirerek, kaynaklarını dah a etkin ve verimli kullanarak, h iz metlerini dah a güçlendireceğine inancımız tamdır. 2. DUR UM ANAL İZİ Yapılan durum analiz i çalışmasında KOSGEB in mevcut durumu değerlendirilmiştir. Kuruluş amacı, organiz asyonel yapısı, tarih sel gelişimi, mevz uat analiz i, faaliyet alanları ve h iz metleri, paydaş analiz i, iç analiz, çevre analiz i konuları durum analiz i başlığında incelenmiş olup, tüm bu değerlendirmeler dikkate alınarak, GZFT Analiz i yapılmıştır. Durum analiz i çalışması belirlenen h edeflere ulaşmak için KOSGEB in sah ip olduğu kaynakların durumunu ortaya koyması açısından da önem taşımaktadır. 2.1 Kurulu luş Amacı KOSGEB, tarih ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ö lçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresinin Kurulması H akkında Kanun ile; Ülkenin ekonomik ve sosyal ih tiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin oranını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düz eylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur rganiz asyon Yapısı KOSGEB in kuruluş kanunu ile oluşturulan organları şunlardır; Genel Kurul İcra Komitesi 2

10 Başkanlık Başbakanın veya görevlendireceği Devlet Bakanının başkanlığında yılda iki defa toplanan Genel Kurul şu üyelerden oluşur; Devlet Bakanı M aliye Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Kamu Kuruluşları (Devlet Planlama Teşkilatı, H az ine M üsteşarlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, M illi Prodüktivite M erkez i, Türk Standartları Enstitüsü, vb.) üst düz ey yetkilileri M eslek Kuruluşları üst düz ey temsilcileri (TOBB,TESK,TM M OB,TOSYÖ V, M eslek ve Sanayi Odaları) İlgili Banka Genel M üdürleri Üniversite Temsilcileri KOSGEB İcra Komitesi ise; Sanayi ve Ticaret Bakanı başkanlığında M aliye Bakanlığı M üsteşarı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı M üsteşarı Devlet Planlama Teşkilatı M üsteşarı TÜBİTAK Başkanı Teknik Üniversite R ektörü TOBB Başkanı TESK Başkanı KOSGEB Başkanı ndan oluşmaktadır. Genel Kurul un görevleri; Kalkınma Plan ve Programları doğrultusunda işletmelerin teknolojik gelişmelere ve serbest rekabet ortamına uyumunu sağlamak amacı ile destekleme kararlarının alınması, uygulamaların planlanması ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik önerilerde bulunmak ve düz enleyici direktifler vermektir. İcra Komitesi nin görevleri; Genel Kurul un belirlediği amaçlar, h edefler ve ilkeler doğrultusunda küçük ve orta ölçekli imalat sanayinin geliştirilmesi ve desteklenmesine ilişkin uygulama kararlarını almak ve yürütmektir. KOSGEB; 35 adet İşletme Geliştirme M erkez i (İGEM ), 20 adet Teknoloji Geliştirme M erkez i (TEKM ER ) ve 76 adet Sinerji Odağı ile h iz met vermektedir. İGEM ve TEKM ER M üdürlükleri ile 33 ilde, Sinerji Odakları dikkate alındığında toplam 63 ilde h iz met verilmektedir. H iz met Birimlerimiz İGEM ve TEKM ER lerin ana fonksiyonu KOSGEB Destekleri Yönetmeliği ve Yönergesi çerçevesinde KOBİ lerin desteklenmesidir. KOSGEB Organiz asyon Ş eması Ş ekil 1 de verilmektedir. KOSGEB birimleri; fonksiyonları itibariyle Başkanlık ana h iz met birimleri, Başkanlık destek h iz met birimleri ve uygulama birimleri olarak gruplanmaktadır. Destek H iz metleri Daire Başkanlığı ve alt müdürlükleri; idari işler, satın alma ve insan kaynakları ile ilgili fonksiyonları yerine getirerek Başkanlık destek 3

11 h iz met birimlerini oluşturmaktadır. Teknoloji Geliştirme M erkez leri Koordinasyon Daire Başkanlığı ve İşletme Geliştirme M erkez leri Koordinasyon Daire Başkanlığı, bağlı birimleri olan TEKM ER ve İGEM ler ile birlikte KOSGEB h iz met ve desteklerini KOBİ lere ve Girişimcilere ulaştırarak, uygulama fonksiyonunu yerine getirmekte ve uygulama birimlerini oluşturulmaktadır. Diğer birimler ise uygulama birimlerinin çalışmalarına yönelik model oluşturma, süreç iyileştirme ve geliştirme, strateji geliştirme, mali h iz metler, basın ve h alkla ilişkiler ve bilgi işlem fonksiyonlarını yerine getirerek KOSGEB in ana h iz met birimlerini oluşturmaktadır. Birimlerin bağlı olduğu Başkan Yardımcıları arasındaki görev dağılımı Genelge ile yapılmaktadır. 4

12 Ş ekil 1: KOSGEB Organiz asyon Ş eması 5

13 2.3 Tarih sel Gelişim Bu bölümde, KOSGEB in niçin kurulduğu, kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği organiz asyonel ve mali yapı değişiklikleri değerlendirilmiştir KOSGEB Niçin N Kurulmuştur? Ülke ekonomilerinde toplam işletme sayısının % 90 ından faz lasını, toplam çalışan sayısının % 50 sinden faz lasını, toplam yatırımların ve toplam ih racatın yaklaşık % 40 ını KOBİ ler oluşturmaktadır. KOBİ ler ekonomilerdeki bu paylarından dolayı sosyal yaşantıda ve bölgeler arasındaki farklılıkların giderilmesinde de son derece önemlidir. Ülkemiz de KOBİ lerin ekonomideki payı Tablo 1 de gösterilmiştir. Tablo 1: KOBİ lerin Ekonomideki Payı 2002 Yılı Göstergeler Göstergeleri (%) KOBİ lerin Toplam İşletmelere Oranı* 99,90 KOBİ lerde İstih dam Oranı* 81,48 KOBİ lerin Yatırımlardaki Payı** 26,50 KOBİ lerin Üretimdeki Payı** 38,00 KOBİ lerin Toplam Kredilerden Aldıkları Pay*** 25,00 KOBİ lerin İh racattaki Payı**** 16,00 Kaynak: * TUİK (2002), ** DPT (2002), *** BDDK (2007), **** KOSGEB (Tah min 2006) Gelişen ve kalkınan bir ekonomiye sah ip ülkemiz de de ; Dah a az yatırımla dah a çok kişiye istih dam sağlayan, M akro ekonomik dalgalanmalardan dah a az etkilenen, Talep değişikliklerine ve çeşitliliklerine dah a kolay uyum sağlayabilen, Teknolojik yeniliklere ve inovasyona dah a yatkın olan, Bölgelerarası dengeli gelişmeye büyük katkısı olan, Büyük işletmelerin vaz geçilmez destekleyicisi ve tamamlayıcısı olan, İstih dam ve üretime katkıları ile KOBİ ler ekonominin omurgasını oluşturmaktadır. H ükümetler, gelişme eksenlerini bu işletmelerin ekonomik, politik ve sosyal dengeler açısından desteklenmesi üz erine kurgulamışlardır. Ülkemiz de KOSGEB öncesi KÜSGEM, KÜSGET ve SEGEM Genel M üdürlükleri kurulmuştur. Türkiye Cumh uriyeti H ükümeti ile Birleşmiş M illetler Sınai Kalkınma Teşkilatı arasındaki M illetlerarası Antlaşma çerçevesinde 1973 yılında Gaz iantep te pilot proje niteliğinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan KÜSGEM, küçük ölçekli sanayi işletmelerine ortak kolaylık atölyeleri ile h iz met vermeye başlamıştır. 6

14 Bu çalışmalar dah a sonraki yıllarda genel değerlendirmeye tabi tutularak tarih ve 83/6744 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Küçük Sanayi Yayım H iz metlerinin Geliştirilmesi ne dair M illetlerarası Antlaşmaya göre KÜSGET Genel M üdürlüğü faaliyete başlamıştır. KÜSGET, Küçük ve Orta Ö lçekli İşletmeleri Geliştirme M erkez leri ile teknik danışmanlık h iz metleri vermiş, modern işletmecilik ilkelerini bu işletmelerde uygulamaya koymuş, dünya standartlarında kalite bilincinin yerleşmesi ve yaygınlaştırılması, teknolojik üretim seviyesinin yükseltilmesi, istih dam kapasitesinin artırılması yolunda çalışmalarda bulunmuş, çağdaş yönetim becerilerinin kaz andırılması için teknik alt yapının kuvvetlendirilmesine ilişkin h iz metleri gerçekleştirmeye çalışmıştır. Bakanlar Kurulu nun tarih ve 7/16728 sayılı kararı ile onaylanıp yürürlüğe giren Sınai Eğitim H iz metlerinin Verilmesi ne dair M illetlerarası Antlaşmaya göre SEGEM Genel M üdürlüğü faaliyete başlamıştır. SEGEM, eğitim ih tiyacını karşılamak üz ere çok sayıda eğitim programı tertiplemiş ve eğitimin faktörünün öneminden h areketle küçük ve orta ölçekli işletmelerde çalışanların ve yöneticilerinin, h ayat boyu eğitim anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla h iz met veren bir kuruluş olmuştur. KÜSGET ve SEGEM in proje anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirmeye çalıştığı bu h iz metlerin süreli olması, yurt düz eyinde duyulan ih tiyacı yeterince karşılayamaması vb. nedenlerle, iki kuruluşun bir çatı altında birleşerek dah a kapsamlı, ülke genelinde sürekli ve yaygın h iz metler verebilecek bir yapıya kavuşturulması açısından yasal bir düz enlemeye gidilmesi ih tiyacı doğmuştur. Ortaya çıkan bu ih tiyacın karşılanması amacıyla h az ırlanan Küçük ve Orta Ö lçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının Kurulması H akkında Kanun Tasarısı, TBM M Sanayi Teknoloji ve Ticaret Komisyonu nda tarih inde, Bütçe Plan Komisyonu nda ise tarih inde görüşülmüş, M eclis Komisyonlarının görüşleri dah ilinde gereken düz eltme ve düz enlemeler yapılarak son şekli verilmiştir. Dah a sonra TBM M ye sunulan tasarı, TBM M Genel Kurulu nda tarih inde görüşülmüş ve kanunlaşmıştır sayılı Küçük ve Orta Ö lçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması H akkında Kanun tarih ve sayılı R esmi Gaz ete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir Kuruluşundan undan Bugüne KOSGEB deki Yapısal Değişiklikler Başkanlığı Ankara da bulunan KOSGEB, h iz met ve desteklerin h edef kitleye yerinde sunulmasını teminen ülke sath ına yaygın H iz met M erkez leri ağı oluşturmuştur. Kuruluştan bugüne ih tiyaçlar doğrultusunda Başkanlık Birimleri ve H iz met M erkez leri sayılarında değişiklikler olmuş, bu sayısal değişiklikler Grafik 1 de öz et olarak gösterilmiştir. 7

15 Grafik 1: 1 : Birim Sayısının Yıllara Göre Değişimi ( ) Kaynak: KOSGEB Faaliyet R aporları Bakanlık Birimi Enstitü/Süreç Gelitirme Birimi H iz met M erkez i KOSGEB in Dönemindeki H iz met M erkez leri; Danışmanlık ve Kalite Geliştirme M erkez i-(dkgm ) İh tisas M erkez i-(im ) Uygulamalı Eğitim M erkez i-(kosem ) Teknoloji Geliştirme M erkez i-(tekm ER ) Paz ar Araştırma M erkez i-(pam ) İrtibat M erkez i-(ir TİM ) Yatırım Yönlendirme M erkez i-(yö M ) Yatırım Geliştirme M erkez i-(ygm ) İrtibat Bürosu-(İR TİB) olarak faaliyet göstermiştir. Değişim M üh endisliği Projesinin 1998 yılında yürürlüğe girmesi ile KOSGEB Organiz asyon Yapısına Enstitü kavramı girmiş, baz ı H iz met M erkez lerinin fonksiyonları birleştirilerek, baz ı H iz met M erkez lerinin ise fonksiyonları diğer M erkez lere aktarılarak faaliyetlerine son verilmesi nedeniyle toplam H iz met M erkez i sayısında az alma olmuştur yılından günümüz e kadarki süreçte bölgelerin sanayi potansiyeli ve ih tiyaçları dikkate alınarak açılan yeni M erkez M üdürlükleri ile H iz met M erkez i sayısı artış göstermiştir. Değişim M üh endisliği Projesi ile 1998 yılında H iz met M erkez leri, Küçük İşletmeleri Geliştirme M erkez i ve Teknoloji Geliştirme M erkez i olarak iki tip merkez e indirgenmi, 2003 yılında ise İşletme Geliştirme M erkez i, Teknoloji Geliştirme M erkez i ve L aboratuar M üdürlüğü olarak üç tip merkez e çıkarılmıştır. Gelişen ve değişen ih tiyaca binaen aynı dönemde Enstitüler, Süreç Geliştirme Birimlerine dönüştürülmüştür yılında L aboratuar M üdürlükleri, süreç geliştirme birimlerinin fonksiyon ve faaliyetlerini bölgesel baz da destekleyecek biçimde yapılandırılarak, Bölge Sanayi Geliştirme M erkez leri ne (BSGM ) dönüştürülmüştür. 8

16 2007 yılında, birim türlerinde ve yerine getirilen fonksiyonlarda sadelik ve bütünlüğün sağlanması amacıyla BSGM M üdürlükleri İGEM M üdürlüklerine dönüştürülmüş ve H iz met M erkez i tipi sayısı ikiye indirgenmiştir. KOSGEB h iz met ve desteklerinin ülke sath ında yaygın olarak dah a faz la KOBİ ye ve Girişimciye sunulabilmesi için 2003 yılından itibaren TOBB ile işbirliği içinde kurulan ve 2007 yılı itibariyle sayısı 76 olan Sinerji Odakları, KOSGEB in ulaşma güçlüğü çektiği noktalara asgari maliyetle ve geniş bir ağ yapısıyla ulaşmasını sağlamıştır. Verilen destek ve h iz metlerin h edef kitleye dah a etkin ulaşmasını sağlamak amacı ile döneminde mevcut H iz met M erkez lerinde yapılması öngörülen etki analiz leri, Sinerji Odakları için de yapılacak olup, paydaşlarımız ın da görüşleri çerçevesinde odaklar değerlendirilecektir Kuruluşundan undan Bugüne KOSGEB deki M ali Değişiklikler Kuruluşundan 2001 yılına kadar KOSGEB in gelirleri Küçük ve Orta Ö lçekli Sanayi Geliştirme Destekleme Fonu ndan oluşmakta iken, 2001 yılında yayımlanan 4684 sayılı Kanun ile KOSGEB gelirleri yeniden düz enlenmiştir. Yapılan düz enlemeye göre KOSGEB in gelirleri; Genel bütçeden alınan pay, KİT, Bankalar, TESK, TOBB ve OSB lerden alınan aidatlar, H iz met gelirleri ve sair gelirlerinden oluşmaktadır. oluşmaktadır yılında yayımlanan 5230 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten sonra Ziraat Bankası ve H alkbankası aidat ödeyecek kurum/kuruluşlar arasından çıkmıştır yılından sonra, Grafik 2 den de görüleceği üz ere KOSGEB gelirlerinde yıllar itibari ile artış ve az alışlar olmuştur. Bu durum, kanun değişiklikleri ve gelir kalemlerinden birisini oluşturan çeşitli kurum/kuruluşların ödediği aidatların söz konusu kurum/kuruluşların yıllık gelir ve karlarının yıllar itibari ile farklı olmasından kaynaklanmaktadır yılında KOSGEB Destek Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ve aynı yıl verilmeye başlanan Kredi Faiz Desteği, KOBİ lerin desteklere olan talebini arttırmış, bunun sonucunda Grafik 3 te de görüleceği gibi yıllarında KOBİ lere verilen desteklerde tutar baz ında artış olmuştur. 9

17 Grafik 2: 2 : Gelir-Gider Gider Bütçesinin Yıllara Göre Değişimi Milyon YTL GEL R G DER GEL R G DER Kaynak : KOSGEB Çalışma Programları Açıklama : M ali değerler ÜFE oranları kullanılarak 2007 yılı fiyatlarına göre düz enlenmiştir. Gelirlere net finansman dah il edilmemiştir. 10

18 Grafik 3: Genel Giderler Bütçesinde Destek H arcamaları DESTEK H AR CAM AL AR I M ilyon YTL DESTEK H AR CAM AL AR I 0,6 0,1 2,0 1,0 1,3 1,4 9,0 7,7 3,7 2,0 6,7 7,5 11,6 171,7 175,6 110,0 38,0 193,0 DESTEK H AR CAM AL AR I Kaynak : KOSGEB Çalışma Programları Açıklama : M ali değerler ÜFE oranları kullanılarak 2007 yılı fiyatlarına göre düz enlenmiştir. 11

19 5018 sayılı Kamu M ali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesi ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarında analitik bütçe sınıflandırması uygulaması başlatılmıştır. KOSGEB de 2006 yılından itibaren bütçe gelir ve giderlerine ilişkin h esaplar analitik bütçe sınıflandırması kodlamaları baz alınarak yapılmaktadır. Bu bağlamda; KOSGEB Gelir Bütçesi aşağıdaki gelir kalemlerinden oluşmaktadır. I Teşebbüs ve M ülkiyet Gelirleri 1 M al ve H iz met Satış Gelirleri 2 Kira Gelirleri 3 Diğer Teşebbüs ve M ülkiyet Gelirleri II Alınan Bağış ve Yardımlar ile Ö z el Gelirler 1 M erkez i Yönetim Bütçesine Dah il İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar III Diğer Gelirler 1 Faiz Gelirleri 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 3 Diğer Çeşitli Gelirler IV Sermaye Gelirleri 1 Taşınır Satış Gelirleri V Alacaklardan Tah silat 1 Yurtiçi Alacaklardan Tah silat KOSGEB Gider Bütçesi aşağıdaki gider kalemlerinden oluşmaktadır. I. Sermaye Giderleri 1. M amul M al Alımları 2. M enkul Sermaye Üretim Giderleri 3. Gayri M addi H ak Alımları 4. Gayri M enkul Sermaye Üretim Giderleri 5. M enkul M alların Büyük Onarım Giderleri 6. Gayri M enkul Büyük Onarım Giderleri II. Cari Transferler 1. Görev Zararları 2. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 3. H ane H alkına Yapılan Transferler 4. Yurt Dışına Yapılan Transferler III.Personel Giderleri 1. M emurlar 2. Söz leşmeli Personel IV. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1. Söz leşmeli Personel V.M al Ve H iz met Alım Giderleri 1. Tüketime Yönelik M al ve H iz met Alımları 2. Yolluklar 3. Görev Giderleri 4. H iz met Alımları 5. Temsil ve Tanıtma Giderleri 6. M enkul M al Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 7. Gayrimenkul M al Bakım ve Onarım Giderleri 8. Tedavi ve Cenaz e Giderleri VI. Borç Verme 1. Yurt İçi Borç Verme 12

20 2.4 M evz uat Analiz i KOSGEB faaliyetleri, KOSGEB Kanunu nda yer alan h ükümler çerçevesinde yürütülmektedir. Söz konusu kanunun 2. maddesinde yer alan fon tanımı, tarih ve 4684 sayılı kanunun 11. maddesi h ükmü gereğince, tarih inden geçerli olmak üz ere yürürlükten kaldırılmış ve Kanunun Bütçe h ükümlerini içeren 14. maddesi ve fona ilişkin diğer maddelerinde 4684 sayılı kanun kapsamında düz enlemeler yapılmıştır. KOSGEB desteklerinin verilmesine yönelik olarak h az ırlanan yönetmelik ve gelişen şartlar kapsamında desteklere ilişkin olarak yönetmelikte yapılan reviz yonlar, R esmi Gaz ete de yayımlanmıştır. KOSGEB Kanun unda değişiklik yapılmasına ait öneriler, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu R aporlarında ve çeşitli platformlarda gündeme getirilmiş olup, konuya ilişkin çalışmalar Bakanlığımız nez dinde sürdürülmektedir KOSGEB M evz uatı KOSGEB Kuruluş Kanunu ve KOSGEB Desteklerine ilişkin mevz uatın yayın tarih ve sayıları Tablo 2 de belirtilmiştir. Tablo 2: 2 : KOSGEB M evz uatı Sıra No M evz uat Adı Kanun/ Karar No. R esmi Gaz ete Tarih i R esmi Gaz ete Sayısı 1 KOSGEB Kuruluş Kanunu KOSGEB Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunlar Küçük ve Orta Ö lçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması H akkında Bakanlar Kurulu Kararı 4 Küçük ve Orta Ö lçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması H akkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 5 KOSGEB Destekleri Yönetmeliği KOSGEB Destekleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikler

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 2008 2012 STRATEJİK PLANI 22.04.2008 BAKAN SUNUŞU Ülke ekonomisinin can damarı olan küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ); işsizliğe getirdiği çözümler ve bölgesel kalkınmaya

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Yeni KOSGEB Teşvik Yönetmeliğinde Bilişim Sektörüne İlişkin Destekler Neler? Nesrin YARDIMCI SARIÇAY- Beril BAŞLANGIÇ KOSGEB in, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin; Sözkonusu Yönetmelik, o Etkinliğini

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

1. Stratejik Yol Haritası Hazırlanarak Yararlanılabilecek Destekler

1. Stratejik Yol Haritası Hazırlanarak Yararlanılabilecek Destekler KOSGEB Yeni Kredi Protokollerini Hayata Geçirdi Ahmet KARAYİĞİT Ülkemizde KOBİ lere yönelik destek veren en büyük kuruluş, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na bağlı olarak faaliyet gösteren Küçük ve Orta

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul KOSGEB Dernekler Yayıncılar Buluşması 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1.KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı

Detaylı

15 Ekim 2012. Ankara

15 Ekim 2012. Ankara 15 Ekim 2012 Ankara Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı Bilanço (Milyon

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı

Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı YENİ DÖNEMDE KOSGEB DESTEKLERİ Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı KAPSAM: 1. Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi 2. KOSGEB ve KOBİ lere Sağladığı Mevcut Destekler 3. Yeni KOSGEB Destek Sistemi 4. Yeni

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Minimal Yardımlar Bölgesel Geliştirme Yardımları İşletme Giderlerine Yardım

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

30.06.2010 Tarihi itibarıyla KOSGEB veritabanına kayıt olan KOBİ Sayısı 329.899 rakamına ulaşmıştır.

30.06.2010 Tarihi itibarıyla KOSGEB veritabanına kayıt olan KOBİ Sayısı 329.899 rakamına ulaşmıştır. KOSGEB İDARESİ BAŞKANLIĞI 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Detaylı

KOSGEB - SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜT- DANIŞMANLIK VE EĞİTİM DESTEKLERİ. Mehmet ÖĞÜT. EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MÜDÜRÜ

KOSGEB - SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜT- DANIŞMANLIK VE EĞİTİM DESTEKLERİ. Mehmet ÖĞÜT. EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MÜDÜRÜ KOSGEB - SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜT- DANIŞMANLIK VE EĞİTİM DESTEKLERİ Mehmet ÖĞÜT EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MÜDÜRÜ 10 Haziran 2009 ANKARA SUNUMUN ÇERÇEVESİ KOBİLER KOSGEB

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 1 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI Mart 2011 - Antalya 2 KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili

Detaylı

2.000 70 70 70 x - 20.000 70 70 70 x - 10.000 70 70 70 x - 200.000 80 80 80 X

2.000 70 70 70 x - 20.000 70 70 70 x - 10.000 70 70 70 x - 200.000 80 80 80 X 1. Danışmanlık ve Eğitim 1.1. Danışmanlık Desteği 5 15.000 80 70 60 X 1.1.1. Enerji Verimliliği Etüt ve 5/A Danışmanlık Desteği 1.1.1.1. Ön Enerji Etütleri 1.1.1.2. Detaylı Enerji Etütleri 1.1.1.3. Verimlilik

Detaylı

KOSGEB. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Hamit SUCU ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

KOSGEB. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Hamit SUCU ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Hamit SUCU ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM KOSGEB İN GÖREVİ VE HEDEF KİTLESİ KOBİ LER KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi

BELGELENDİRME HİBELER(1) DÖKÜMANLAR KREDİLER(2) HİBELER(1) KOSGEB HİBELER. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi HİBELER(1) BELGELENDİRME KREDİLER(2) DÖKÜMANLAR HİBELER(1) KALKINMA AJANSLARI HAZİNE HİBELERİ TARIMSAL KOSGEB HİBELER GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ 100.000 tl KOBİ Proje Destek Programı 150.000 Tematik Proje Destek

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 07.06.2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, İstanbul Özgür AKYILDIZ KOSGEB İstanbul Boğaziçi Hizmet Merkezi Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi 250 den az çalışan istihdam eden,

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DESTEK MODELLERİ Hamza Alper DOĞRU KOSGEB Burdur Müdürü «KOSGEB Destekleri» Burdur TSO 10 Mart 2016 BURDUR KOSGEB Kimdir?

Detaylı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı Madde 0004: Kısaltmalar ve Tanımlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Dayandığı Kanun:12.04.1990-3624 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Bu program, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği, İş planı

Detaylı

PLAN Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme

PLAN Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 2011 2015 STRATEJİK PLAN Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanığı KOSGEB 2011 2015 STRATEJİK PLAN Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

2023 e 8 Kala KOBİ ler 12-13 MART 2015 İSTANBUL

2023 e 8 Kala KOBİ ler 12-13 MART 2015 İSTANBUL 2023 e 8 Kala KOBİ ler 12-13 MART 2015 İSTANBUL GENEL BİLGİ 1. KOSGEB ve KOBİ ler KOSGEB ve Kuruluş Amacı KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının

Detaylı

KOSGEB. Dr. ADEM TUNCER. DR. ADEM TUNCER KOSGEB YTÜ TEKMER Müdürü

KOSGEB. Dr. ADEM TUNCER. DR. ADEM TUNCER KOSGEB YTÜ TEKMER Müdürü KOSGEB TEKNOLOJĐ GELĐŞ ĐŞTĐRME ve Dr. ADEM TUNCER 12-14 14 HAZĐRAN 2008 1 KOSGEB KOSGEB, T.C. SANAYĐ VE TĐCARET T BAKANLIĞI ĐLE ĐLGĐLĐ BĐR R KAMU KURULUŞU U OLUP, 20 NĐSAN N 1990 TARĐHĐNDE 3624 SAYILI

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı, toplumda

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 05 MAYIS

KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 05 MAYIS KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 05 MAYIS 2015 ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM KOSGEB İN GÖREVİ VE HEDEF KİTLESİ KOBİ LER KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir KOSGEB Destekleri a) KOBİ Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Konuları İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ Mehmet CANDAN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TEMATİK PROJE II. İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ III. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLER

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLER KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLER MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Minimal Yardımlar Bölgesel Geliştirme Yardımları İşletme Giderlerine Yardım

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları Gülgün ÇELİK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen

Detaylı

T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOBİLER VE KOSGEB DESTEKLERİ

T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOBİLER VE KOSGEB DESTEKLERİ T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI ADANA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOBİLER VE KOSGEB DESTEKLERİ Hamit SUCU Aralık 2012 KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ

Detaylı

HİZMETE ÖZEL GİRİŞ YOİKK Sekreteryası Son güncelleme: Ağustos 2008

HİZMETE ÖZEL GİRİŞ YOİKK Sekreteryası Son güncelleme: Ağustos 2008 GİRİŞ Türkiye de Ar-Ge faaliyetlerinin ve yenilikçiliğin desteklenmesi yolu ile rekabet gücünün artırılması hususu temel politika metinlerinde önemle üzerinde durulan hususlardandır. Bu konunun önemi Yatırım

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU ANKARA- 13 /04/2016 1 Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi 2 Araştırma ve Geliştirme Araştırma Stratejisi ve Hedefleri Araştırma Kaynakları Araştırma

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 I KURUMSAL DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Dumlupınar Üniversitesi

Detaylı

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel)

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel) EKONOMİ BAKANLIĞI & ww.ekonomi.gov.tr URGE Projeleri Desteği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (Link) Kimler Başvurabilir Özel Sektör İşbirliği Kuruluşları TİM, TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler

Detaylı

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Dr. Sinan Tandoğan Girişim Destek Grubu TEYDEB TÜBİTAK TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri

Detaylı

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 12 Ekim 2012 Türkiye Çimento

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN BAKAN SUNUŞU Dünyada ekonomik, politik, sosyal ve teknolojik bakımdan yaşanan sürekli değişim ve gelişim

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Koordinatörlüğümüzün Amacı, Üniversite birimleri ile özel sektör, sanayi ve sivil toplum kuruluşları arasında; İşbirliği stratejileri ve politikaları belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara

Detaylı

Tablo 4 : Başvuru Belgeleri ve Ödemeye Esas Belgeler, Geri Ödeme Planı Tablosu

Tablo 4 : Başvuru Belgeleri ve Ödemeye Esas Belgeler, Geri Ödeme Planı Tablosu 5 1.1. Danışmanlık Desteği 2. Yararlanıcı İmza sirküleri, 3. Danışmanlık hizmetinin; şirket statüsündeki danışman kuruluşlar tarafından verilmesi durumunda, kuruluş adına imza atmaya yetkili kişiye ait

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Dr. Özgür ARMANERİ T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB İzmir Kuzey Müdürlüğü

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri GENEL ÇALIŞMA DÖNGÜSÜ Bölge Planı Hedef ve Öncelikleri, Katılımcı Stratejik Planlama Anlayışı ULUSAL PLAN VE PROGRAMLAR PLANLAMA ve PROGRAMLAMA Etki Analizi ve

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı 1 / 30 İçerik Amaç / Hedef Önem Kamu Destekleri Temel Kavramlar Değerlendirme ne işe yarar? Yöntem 2 / 30 Amaç / Hedef Amaç Etki değerlendirme konusunda,

Detaylı

Dr. Adem TUNCER KOSGEB İSTANBUL HALİÇ MERKEZİ MÜDÜRÜ

Dr. Adem TUNCER KOSGEB İSTANBUL HALİÇ MERKEZİ MÜDÜRÜ Dr. Adem TUNCER KOSGEB İSTANBUL HALİÇ MERKEZİ MÜDÜRÜ KOBİ LER VE KOSGEB 1990 yılında, 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı: Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

Betül KONAKLI Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı

Betül KONAKLI Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ VE ATIK YÖNETİMİ Betül KONAKLI Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı 21.10.2015 - Ankara 1 Geçmişten EKK günümüze atığa bakış açısında ve atık yönetiminde

Detaylı

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu?

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu? KONYA "BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZİ" GÜDÜMLÜ PROJE ÖZETİ Başvuru Sahibi: Konya Sanayi Odası Proje Ortakları: Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası,Konya ABİGEM, Konya Ticaret Borsası,

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı