Avrupa Konseyi Belgelere Erişim Özgürlüğü Sözleşmesi Karşısında Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Konseyi Belgelere Erişim Özgürlüğü Sözleşmesi Karşısında Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı"

Transkript

1 Avrupa Konseyi Belgelere Erişim Özgürlüğü Sözleşmesi Karşısında Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Ramazan Şengül Özet: Günümüzde bireyler devlet faaliyetleri konusunda daha fazla bilgilenme ihtiyacı hissetmektedirler. Kişisel veya toplumsal bir konuda bireylerin bilgilenme taleplerinin karşılanması temel bir hak olarak kabul edilmektedir. Devletlerin kendi iç hukuklarında benimsedikleri bilgi edinme hakkı ulusüstü kurumların da ilgi alanındadır. Avrupa Konseyi, bilgi edinme hakkı konusunda aldığı çeşitli tavsiye kararlarından sonra bu hakkı bir sözleşmede bütüncül şekilde düzenlemiştir. Çalışma, Avrupa Konseyi Belgelere Erişim Özgürlüğü Sözleşmesi karşısında Türkiye deki bilgi edinme hakkının durumunu incelemektedir. Bu bağlamda Türkiye deki bilgi edinme hakkının sözleşmede benimsenen çerçeveyle karşılaştırılması yapılarak iki mevzuat arasındaki benzerlik ve farklılıklar ortaya konulmuştur. Bilgi edinme hakkının kapsamı, içeriği, istisnaları ve yöntemi konusunda değerlendirmeler yapılarak Türkiye de ve sözleşmede benimsenen anlayışlara ilişkin bulgular tartışılmıştır. Anahtar Sözcükler: Avrupa Konseyi, bilgi edinme hakkı, Türkiye. The Council of Europe Convention on Access to Official Documents Vis A Vis the Turkish Law on the Right to Information Abstract: Nowadays, individuals require even more information regarding state activities. Responding requests for government-held information in individual and social issues are being regarded as a basic right. Legislations considering the right to access information in national level have become an important issue for supra-national establishments as well. After adopting several recommendations about the right to information, the European Council has signed a convention collecting this right in a unified document. This study examines the Council of Europe Convention on Access to Official Documents vis-a-vis the Turkish Law on the Right to Information. In this regard, we compare the Turkish Law with the norms adopted in the Convention in an attempt to find out the similarities and differences between the two official documents. In this study, we discuss the basic findings in the Turkish Law and the European Convention together with the scope, content, methods, and exceptions of the right to access information. Key Words: The Council of Europe, the right to information, Turkey. Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Umuttepe Yerleşkesi, 41380, Kocaeli/Türkiye. Amme İdaresi Dergisi, Cilt 47, Sayı 3, Eylül 2014, s

2 92 Amme İdaresi Dergisi, Cilt 47 Sayı 3 GİRİŞ Devletler, gerek kişileri gerekse toplumu ilgilendiren çok çeşitli bilgilere sahiptir. En önemli bilgi üreticisi olan devlet, bilgi stokları sayesinde bireysel ve toplumsal yaşamı doğrudan ilgilendiren çeşitli sektörlerde kamu politikaları uygulamaktadır. Bireyler kamu politikalarından etkilenen özneler olarak talep, istek ve şikayetlerini kamu otoritelerine aktarmak için bilgilenme ihtiyacı hissederler. Bu yöndeki ihtiyaç, devletler tarafından garanti altına alınmakta ve bilgi akışının sağlıklı şekilde işlemesi devletlerin sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir. Bilgiye erişim hak ve özgürlüğünün devletlerin sınırlarını aşarak yaygın hale gelmesinde uluslar arası kurumların önemli payı vardır. Uluslararası kurumların ülkelerin tecrübelerinden istifade ederek yapmış oldukları düzenlemeler bilgi edinme hakkına evrensel nitelik kazandırmıştır. Bilgi edinme hakkı Avrupa Konseyi ülkeleri arasında öncelikle kuzey ülkelerde görülmüştür. İlk defa İsveç de 1766 da bilgi edinme hakkının anayasal değer kazanmasını takiben bu hak diğer kuzey ülkelerinde benimsenmiştir (Laubadere, 1977: ). Avrupa Konseyi ülkeleri bilgi edinme hakkına ilişkin düzenlemeleri anayasa veya kanunlarla gerçekleştirmektedir. Bilgi edinme hakkının tanınması ve uygulanması Avrupa ile sınırlı kalmamıştır. Birleşmiş Milletler in kabul ettiği çeşitli belgelerde de bilgi edinme hakkı garanti alınmıştır. Kamu yönetimlerindeki resmi belgelere erişiminin Avrupa Konseyi düzeyinde kişilere hak olarak tanınması 2009 yılında kabul edilen Avrupa Konseyi Belgelere Erişim Özgürlüğü Sözleşmesi ile gerçekleşmiştir 1. Sözleşme, bilgi edinme hakkı konusunda doğrudan ve kapsamlı düzenlemeleri ihtiva etmektedir li yıllardan itibaren aldığı tavsiye kararlarıyla bilgi edinme hakkını gündeme getiren Avrupa Konseyi, sözleşmeyle birlikte bu hakkı sistematik bir çerçeveye kavuşturmuştur. Avrupa Konseyi üyesi olarak Türkiye, sözleşmenin kabulünden önce 2003 yılında 4982 sayılı kanunla bilgi edinme hakkını kabul ederek kamu yönetimiyle yönetilenler arasındaki bilgi paylaşımının hukuki altyapısını kurmuştur. BİLGİ EDİNME HAKKININ KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ Kamu yönetiminin işleyişi geleneksel olarak yazılı belgeler üzerinden gerçekleşmektedir. Yazılılık, kamu kurum ve kuruluşlarının iradesini ortaya koymada en fazla kullandığı yöntemdir. Yazılılık sayesinde bireylerle iletişim kurulmakta ve yönetimle bireyler arasındaki ilişkinin hukuki dayanakları oluşmaktadır. Bireyler ve toplumla kurduğu iletişimin yoğunluğuna bağlı olarak yönetimin sahip olduğu bilgi stokları gün geçtikçe artış göstermektedir. 1 Sözleşmenin Fransızca metni için bkz

3 Avrupa Konseyi Belgelere Erişim Özgürlüğü Sözleşmesi Karşısında Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı 93 En güçlü bilgi üreticisi ve kullanıcısı durumunda olan yönetimin şeffaflaşarak bilgilerini toplumla paylaşması günümüz demokrasinin ilgilendiği temel konular arasına girmiştir. Demokrasinin gelişmesine bağlı olarak bilgi edinme hakkı yaygınlaşmaktadır. Demokrasiler açık rejimler olduğundan halkın yönetime katılması ve kamu otoritelerinin kararlarını etkilemesi temel bir ilkedir. Yönetime katılma, toplumun bilgi sahibi olmasıyla mümkün ve anlamlı olur. Yönetimin sahip olduğu bilgileri gizlemesi veya manipüle etmesi keyfiliğe sebebiyet vereceğinden demokratik yönetimde bozulmalar meydana gelecektir (Eken, 1996: 64). Yönetsel süreçlere ilişkin bilgi edinme hakkının tanınmaması devlet ile halk arasında kopukluğa yol açar (Önder, 2010: 39). Gizliliğin meşru kabul edilebilecek sınırları aşması kişilerin devlet tarafından mağdur edilmesine sebep olmaktadır. Yönetsel faaliyetlerden kaynaklanan çeşitli sorunlar konusunda toplumun yeterince ve doğru şekilde bilgi elde edememesi devlete olan güveni azaltmaktadır (Toprak-Karaman, 2000: 48). Oysaki toplumsal desteğin sağlanması yönetsel faaliyetlerin kamuoyuna açık bir şekilde yapılmasıyla gerçekleşir. Bilgi edinme yoluyla kamuoyuna açılım, yönetimde kalite, verimlilik ve etkinliği güçlendirecek ve yozlaşma sorununu asgariye indirecektir (Fındıklı, 1996: ). Bilgi edinme hakkı sayesinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla bireyler arasındaki ilişkiler korku temelli olmaktan çıkıp karşılıklı güvene dayalı bir temele kavuşur (Eroğul, 1991: 70). Bilgi edinme hakkının tanımlanması, devlet ile birey ilişkilerinin açıklanmasında yol gösterici niteliğe sahiptir. Hak kavramı insanların gidişatını düzenleme, ya da belli bir davranış biçimini insanlara buyurmak veya yapılması konusunda izin vermektir şeklinde tanımlamaktadır (Eisenmann, 1982: 367). Türk Dil Kurumu nun verdiği tanımlardan birisine göre bilgi öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf anlamına gelmektedir. Belge ise bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb., vesika, doküman olarak tanımlanmaktadır 2. Avrupa Konseyi Sözleşmesine göre ise yönetsel belge kamu otoritelerinin hangi biçimde olursa olsun ürettiği, kendisine ulaşan ve kendisinde bulunan her türlü enformasyonu kapsamaktadır. Sözleşme, erişime açık belge tanımını oldukça geniş tutmuştur. Sözleşmedeki tanımla, hem kamu kurumlarının işleyişlerinde ortaya çıkan belgeler hem de herhangi bir şekilde kamu hizmetlerine ilişkin olarak yönetime ulaşan belgeler söz konusudur. Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettiği veya kendilerinde bulunan belgelerin şekli konusunda sözleşme herhangi bir sınırlama öngörmediğinden belge olarak nitelendirilebilecek materyallerin kapsamı genişlemektedir. Belge, kağıt şeklinde düzenlenebileceği gibi, elektronik ortamda veya diğer şekillerde düzenlenmiş olabilir

4 94 Amme İdaresi Dergisi, Cilt 47 Sayı 3 Türkiye deki 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu bilgi ve belgeyi kamu kurum ve kuruluşları açısından tanımlamıştır. Kanuna göre bilgi, kurum ve kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan bu kanun kapsamındaki her türlü veriyi ifade etmektedir. Aynı kanuna göre belge, kurum ve kuruluşların sahip oldukları bu kanun kapsamındaki yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plân, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcılarını içermektedir. Bilgi edinme hakkına ilişkin düzenlemelerde kavram farklılıkları görülmektedir. Bilgi edinme hakkı, bilgi edinme hakkı ve özgürlüğü, yönetsel belgelere erişim hakkı, yönetsel belgelere erişim özgürlüğü gibi çeşitli kavramlar benimsenmektedir. Farklı kavramların ortak noktası bireylerin kamu kurumlarından bilgi ve belge edinmesini kapsamasıdır. Diğer yandan bilgi edinmenin hak mı özgürlük mü olduğu ve bu ayrımın sonuçları doktrinde tartışma konusudur (Şengül, 2008a: 38-39). Bilgi edinmenin hak olarak kabul edilmesi, hak sahibi bireylere yönetimden bilgi isteme imkanı sağlamaktadır. Başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluşlar bilgi ve belge taleplerini karşılamakla yükümlüdür. Bilgi edinme başvuru sahipleri yetkili kamu otoritelerinin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda sorunu yargı organlarına taşıyabilecektir. Bilgi edinmenin özgürlük olarak kabul edilmesi durumunda yönetimin herhangi bir eylemde bulunma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kamu otoritelerinden beklenen bireylerin özgürlüklerini engellememesidir (Önder, 2010: 89). BİLGİ EDİNME HAKKINA İLİŞKİN AVRUPA KONSEYİ NDE ALINAN KARARLAR 2009 Sözleşmesine kadar Avrupa Konseyi bilgi edinme hakkına ilişkin birçok karar kabul etmiştir. Avrupa Konseyi 28 Eylül 1977 tarihli tavsiye kararı 3 yönetsel işlemlerin yapılmasında gözetilecek kimi ilkeleri saptamaktadır. Karar, yönetilenlerin haklarını düzenlemeye yöneliktir. Karara göre kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti yürüten kişiler yükümlü olarak düzenlenmiştir. Yönetimin işlemlerinden karar kapsamına girenler bireylerin çıkar, özgürlük ve hakları üzerinde doğrudan etki üretebilecek işlemlerdir. Kararın kapsamındaki işlemler kişilere uygulanan işlemler olup üye devletlerin uyması gereken ilkeler dinlenilme hakkı, bilgi kaynaklarına giriş, hukuki yardım ve temsil, yönetsel işlemlerin gerekçeli olması ve yönetsel işleme başvuru yollarının belirtilmesi olarak düzenlenmiştir (Akıllıoğlu, 1981: 38-39; Eken, 2005: 31; Lasserre vd., 1987: 172). 3 Résolution no:77/31 du 28 septembre 1977 Relative a la Protection de L individu au Regard des Actes de L administration.

5 Avrupa Konseyi Belgelere Erişim Özgürlüğü Sözleşmesi Karşısında Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı 95 Avrupa Konseyi nin 25 Kasım 1981 kararı 4 ise yönetsel belgelere erişim hakkını düzenlemektedir. Kararda belirtilen prensipler gerçek ve tüzel kişilere uygulanır. Karardaki ilkeler iyi ve etkili yönetim için gerekli olan ilkelerdir. Karara göre kişilere bilgi edinme hakkı konusunda garantiler sağlanmalı, hakkın uygulanması eşitlik temeli üzerinde yapılmalı ve hakkın etkin kullanımı için gerekli olanaklar sağlanmalıdır. Karar gereğince herkes, yasama ve yargı organları hariç kamu otoritelerinin elindeki belgelere ulaşabilir. Karar, bilgi edinme hakkının yasal temele dayanmasını ve başvuru sahibinin talep ettiği belgeyle ilişkisinin aranmamasını içermektedir. Bilgi edinme hakkı ulusal güvenlik, kamu düzeni, ülkenin ekonomik çıkarları, suçların önlenmesi, gizli bilgilerin yayınlanmasının önüne geçilmesi gibi meşru sebeplerle sınırlandırılabilmektedir. Bilgi edinme talebinin reddedilmesi ülkelerin kanunlarında belirtilen sebeplere dayanmalı ve red kararları gerekçeli olmalıdır. Red kararı durumunda başvuru yolları güvence altına alınmalıdır (https://wcd.coe.int, ). Avrupa Konseyi nin 21 Şubat 2002 Kararı 5 Yönetsel Belgelere Erişim başlığını taşımaktadır (https://wcd.coe.int, ). Karara göre belgelere erişim eşitlik temelinde yapılmalı ve açık kurallarla belirlenmelidir. Yönetsel belgelere erişim hakkının sağlayacağı yararlar kararda şu şekilde sıralanmıştır: -Kamuoyunun devlet faaliyetleri konusunda fikir sahibi olmasını sağlamak ve böylece genel yararın oluşumuna halkın katılımını kolaylaştırmak -Kamu yönetiminin etkin işleyişini sağlamak, bütünlüğünü korumasına yardımcı olmak ve yozlaşmanın önüne geçmek -Kamu yönetiminin meşruluğunu güçlendirmek Karar, kamu otoritelerini organik ve fonksiyonel ölçütler açısından tanımlamıştır. Organik ölçüte göre kamu otoritesi, hükümet ile yerel, bölgesel ve ulusal düzeydeki yönetimleri kapsamaktadır. Fonksiyonel ölçüte göre kamu otoritesi, kamu hizmeti gören veya kamu otoritesi kullanan gerçek ve tüzel kişileri tanımlamaktadır. Erişim, kamu otoritelerinde bulunan yönetsel belgeler için uygulanacaktır. Yasama ve yargı organlarının sahip olduğu bilgi ve belgelerin erişime açılıp açılmaması üye ülkelerin takdirine bırakılmıştır. Kararın benimsediği genel prensibe göre üye devletler kamu otoritelerinde bulunan yönetsel belgelere erişim hakkını herkes için garanti altına almakla yükümlüdür. Bu prensip kişilerin ulusal kökenine bakılmaksızın ve hiçbir ayrım yapılmaksızın uygulanmalıdır. Üye ülkeler kanunlarında belirtmek şartıyla bilgi edinme hakkına sınırlamalar getirebilir. Bilgi edinme hakkıyla ilgili istisnalar demokratik toplum gereklerine uygun olmalı ve korunması amaçlanan çıkarlarla 4 Recommandation no: r (81) 19 du 25 novembre 1981 Comité des Ministres aux Etats Membres sur L'accès à L'information Détenue Par Les Autorités Publiques 5 Recommandation no: (2002)2 du du 21 février 2002 Comité des Ministres sur L'accès aux Documents Administratifs.

6 96 Amme İdaresi Dergisi, Cilt 47 Sayı 3 sınırlandırılmalıdır. Kararda belirtilen sınırlamaların hepsi 2009 Sözleşmesinde de benimsenmiştir. Karara göre başvuru sahipleri talep ettikleri belgelerle ilişkilerini açıklamak zorunda değillerdir. Belgelere erişim konusundaki formaliteler minimum düzeyde saptanmalıdır. Belgeye erişim talebinin reddedilmesi durumunda yönetsel karar gerekçeli olmalıdır. Red kararına karşı kişilerin başvurabileceği yargı organı olmalı veya bağımsız bir kurul yetkilendirilmelidir. Belgenin yerinde görülmesi prensip olarak ücretsizdir. Kopyasının verilmesinin ücretlendirildiği durumlarda maliyetin üzerinde ücret talep edilmemelidir Yılındaki Avrupa Konseyi nin kamusal belgelere erişim hakkındaki tavsiye kararı 2009 da kabul edilen Avrupa Konseyi Belgelere Erişim Özgürlüğü Sözleşmesine esin kaynağı olan temel belgedir. Deklarasyon niteliğindeki belgelerin bilgi edinme hakkının tanınmasına yönelik etkisi, zorlayıcı hukuki belgelerden önceki aşama olması ve esas belgelerin oluşmasına katkı sağlamasıdır (Edel, 2011: 63). AVRUPA KONSEYİ BELGELERE ERİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMESİNİN KABULÜ Avrupa Konseyi Belgelere Erişim Özgürlüğü Sözleşmesi, uluslararası düzeyde yönetsel belgelere erişimi tanıyan ilk belgedir. Sözleşmenin imzalanma ve onaylanma sürecine yönelik Avrupa Konseyi ülkelerinin çekinceli tutumları 6 yönetsel şeffaflığın güçlükle ulaşılan bir hedef olduğunu göstermektedir. Sözleşmenin benimsediği hukuki çerçeve birçok ülkenin uzun geçmişe dayanan gizlilik kültürünü sorgulamaktadır (Edel, 2011: 60). Sözleşme kimi yetersizlikler içermesine rağmen bilgi ve belgeye erişim hakkını temel bir kişisel hak olarak benimsemiştir. Bilgi edinme hakkı, tamamlayıcı insan hakkı olarak görülmektedir (Edel, 2011: 77). Bilgi ve belgelere erişim hakkı, AB Temel Haklar Şart ının 41. maddesinde düzenlenen iyi yönetim hakkıyla bağlantılıdır (Jacqué, 2011: 81). Bilgi edinme hakkı, Avrupa Konseyi üyesi bazı ülkelerde anayasal düzeyde benimsenmişken bazı ülkelerde ise kanunla düzenlenmiştir. Bilgi edinme hakkı İsveç de anayasal hak iken Finlandiya, Danimarka ve Norveç de bilgi edinme hakkı kanunları anayasal bloğa dahil değildir (Lasserre vd., 1987: 179). Belçika, Estonya, Finlandiya, Polonya, Çek Cumhuriyeti gibi ülkeler bilgi edinme hakkını temel bir hak olarak kabul etmektedir. Bilgi edinme hakkı, ya düşünce ve ifade özgürlüğünün uzantısı olarak düzenlenmekte ya da ayrı bir hak olarak benimsenip temel haklar kategorisine eklenmektedir (Edel, 2011: 61-62). 6 Türkiye nin henüz imzalamadığı sözleşme, 14 ülke tarafından imzalanmış, 5 ülke tarafından onaylanmıştır

7 Avrupa Konseyi Belgelere Erişim Özgürlüğü Sözleşmesi Karşısında Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı 97 Türkiye de bilgi edinme hakkının düzenlenmesi ilk defa kanunla yapılmıştır Sayılı kanunun kabulüyle bireylere yönetsel bilgi ve belgelere erişim hakkı tanınmıştır. Bu kanundan önce hangi bilgilerin gizli kalmasına ilişkin liste olmadığı gibi bilgi verme konusunda yasal ve anayasal düzenleme mevcut değildi (Akıllıoğlu, 1990: 811). Bilgi edinme hakkına ilişkin boşluk 2003 yılında 4982 sayılı kanunla giderilmesine karşın 1982 Anayasası nda bilgi edinme hakkına ilişkin doğrudan bir dayanak bulunmamaktaydı Anayasa değişikliğine kadar bilgi edinme hakkı anayasadaki çeşitli hak ve özgürlüklerle ilişkilendirilmiştir. Hukuk devleti, düşünce ve ifade özgürlüğü, dilekçe hakkı, hak arama özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi prensiplerin bilgi edinme hakkının dayanağı olduğu konusunda görüşler ileri sürülmüştü (Kaya, 2005: 210) Anayasa değişikliğiyle bilgi edinme hakkının anayasal değeri konusunda yapılan tartışmalar sonuçlanmış ve bu hak anayasal düzeyde koruma altına girmiştir. Dilekçe Hakkı başlığını taşıyan 1982 Anayasası nın 74. maddesi Dilekçe, Bilgi Edinme ve Kamu Denetçisine Başvurma Hakkı şeklinde değişmiştir. Bu maddeye eklenen fıkrayla herkesin bilgi edinme hakkına sahip olduğu anayasa tarafından benimsendiğinden bilgi edinme hakkı temel bir hak olarak anayasal niteliğe kavuşmuştur. Avrupa Konseyi Belgelere Erişim Özgürlüğü Sözleşmesinde belgeye erişim konusunda yapılan düzenlemeler imzacı devletler için minimum standartlardır. Sözleşme yöneticileri, sözleşme dışında bilgi edinme hakkının genişletilmesini imzacı devletlerin inisiyatifine bırakmalarına rağmen standartların yükseltilmesi konusunda çabalarına devam etmektedirler. Bu bağlamda bir taraftan imzacı devletler, sözleşmede tercihe bırakılan düzenlemeleri benimsemeleri konusunda cesaretlendirilmektedir. Diğer taraftan, imzacı devletlerin sözleşmede belirtilen haklar konusunda daha ileri düzenleme yapılmasına karşı olunmadığı belirtilmektedir. Sözleşme yöneticilerinin ikinci yoldaki tutumu sözleşmenin zayıf kaldığının itirafı şeklinde yorumlanmıştır (Edel, 2011: 76). Edel, sözleşmenin bizzat kendisi tarafından daha geniş bir koruma sağlamasının iki yolla gerçekleştirilebileceği kanısındadır. Birincisi, kendisinden bilgi ve belge talebinde bulunabilecek kurum ve kuruluşların sayısı arttırılabilir. Kamu hizmeti yürüten kurumlar ve kamu fonları kullanan özel kişiler bilgi edinme hakkı kapsamına alınabilir. Danimarka, İrlanda, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde hangi nedenle olursa olsun kamu fonlarından yararlanan özel kişiler bilgi edinme hakkı yükümlüsüdür. Ayrıca bilgi edinme hakkının genişletilmesi yönetsel faaliyetler dışındaki faaliyetlerin bu kapsama alınmasıyla sağlanabilir. Macaristan, yasama ve yargı faaliyetleriyle ilgili olarak bilgi edinme hakkını kabul etmektedir. İkincisi, devletler belge talebinde bulunanların anonim kalma hakkını tanıyarak belgeye erişimi kolaylaştırabilirler. Finlandiya, Norveç ve İsveç mevzuatlarında böyle bir düzenleme bulunmaktadır (Edel, 2011: 76-77).

8 98 Amme İdaresi Dergisi, Cilt 47 Sayı 3 BİLGİ EDİNME HAKKININ KAPSAMI Karar alma süreci aleni olmayan yönetimler, tek yanlı işlemleriyle kişilere yükümlülükler getirmektedir. Bilgi edinme hakkının tanınmadığı dönemde yönetsel işlemlerden mağduriyetler yaşamamak için kişiler kamu otoritelerini gizli çabalarla etkilemeye çalışmışlardır. Yönetimden kişilere doğru keyfi ve tek yönlü bir bilgi akışı yaşanmıştır (Özay, 1996: 74). Bilgi edinme hakkı, yönetsel kararları hukuka uygun şekilde etkileyebilmek için ilgililere hukuki destek sağlar. Bilgi edinme özgürlüğü, yapılmakta olan yönetsel işlemleri kapsadığı gibi bitmiş yönetsel işlemlere ilişkin bilgilere erişimi de kapsamaktadır (Yıldırım, 1998: ). Bilgi edinme hakkı kamu yönetimleriyle bireyler arasındaki ilişkileri derinden değiştirmekte ve bu sayede bireyler açık pozitif haklara sahip olmaktadırlar (Chevallier, 2011: 222). Bilgi edinme hakkı sayesinde devlet yönetiminde şeffaflık ilkesi değer kazanmakta ve kamu yönetimlerin yapı ve işleyişinde dönüşümler yaşanmaktadır. Sözleşmenin önsözünde şeffaflığın çoğulcu demokratik toplumlardaki önemi dile getirilmiştir. Sözleşmeye göre belgelere erişim özgürlüğü, kamuya bilgi kaynağı sunmak ve toplum ile kamu otoritelerinin durumu hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı olmak, kamu yönetimlerinin iyi işleyişini özendirmek ve böylece meşruiyetlerini güçlendirmek amaçlarını gerçekleştirmeye yöneliktir. Sözleşme, Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin bilgi edinme hakkı düzenlemelerini birbirine yaklaştırmaktadır. Benimsediği minimum standartlarla sözleşme, uluslararası düzeyde bir boşluğu doldurmaktadır. Sözleşmeye kadar bilgi ve belgelere erişim hakkı uluslar arası düzeydeki belgelerde kapsamlı ve sistematik şekilde ele alınmayıp sınırlı şekilde düzenleme konusu olmuştur. Bilgi edinme hakkının sınırlı şekilde benimsenmesi iki nedene dayandırılmaktadır. Birincisi, belgelere erişim hakkı genel anlamda kabul edilmekle beraber hukuki bağlayıcılığı esnek olmuştur. Çoğunlukla bilgi edinme hakkı deklarasyon niteliğindeki belgelere (soft law) yazıldığından etkisi zayıf kalmıştır. İkincisi, bilgi edinme hakkına ilişkin hukuki açıdan bağlayıcılığı güçlü metinler kabul edilmekle beraber bu hak genel niteliğe kavuşturulamamış, sınırlı alanlar için geçerli olmuştur (Edel, 2011: 63). Sözleşmeye göre bir kısım düzenlemeler zorunludur. Böylece belgelere erişim hakkının korunmasına yönelik çekirdek alan kabul edilmiştir. Seçmeli düzenlemelerle sözleşmeyi imzalayan ülkelere belgelere erişim hakkının genişletilmesi konusunda inisiyatif bırakılmaktadır. Sözleşmeye göre belgeye erişim hakkı kural iken sınırlamalar istisnadır (Edel, 2011: 71). Türkiye de bilgi edinme hakkı mevzuatına göre yükümlü kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi veya belge talebinde bulunulmalıdır. Yönetimden bir edimde bulunulmasının talep edildiği durumlar bilgi edinme hakkı kapsamında

9 Avrupa Konseyi Belgelere Erişim Özgürlüğü Sözleşmesi Karşısında Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı 99 değerlendirilmemektedir. Bu durumlarda 4982 sayılı kanunla bilgi edinme itirazlarını incelemek üzere oluşturulan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK) dilekçe hakkının kullanılmasını tavsiye etmektedir 7. Kamu kurum ve kuruluşlarından ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgeler talep edilebilir. Dolayısıyla yönetim, hem kendisinin hazırladığı hem de kendisine dışardan gönderilen bilgi ve belgeleri erişime açmakla yükümlüdür (Kaya, 2005: 235). Başvuru konusu olan bilgi veya belgenin başvurulan kurum veya kuruluşta olup olmadığı ilgili kurum ve kuruluşun sorumluluğundadır. BEDK, başvurulan kurum ve kuruluşun verdiği cevabın aksi ispat edilene kadar doğruluğu karinesini benimsemiştir 8. Türkiye de yönetimin kamuya açıkladığı bilgi ve belgeler başvuru konusu olamaz. Yönetime düşen ödev yayınlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgelerin ne şekilde, ne zaman ve nerede yayımlandığı veya açıklandığını başvurana bildirmesidir. Kamuya süreli şekilde açıklanmış bilgi ve belgelere erişim imkanının ortadan kaldırılması yönetime ilgilinin bilgi edinme başvurusunu reddetme olanağı vermez. BEDK ya göre kamuya açıklanmış bilgiler nedeniyle yönetimin olumsuz yanıt vermesi ancak kamuya açıklanmış bilgilere erişim imkanı başvuru anında devam ediyorsa mümkündür 9. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu yönetime ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılan başvurulara olumsuz cevap verme imkanı sağlamaktadır. BEDK, çeşitli kararlarında bu mahiyette olan bilgi ve belge taleplerinin reddeden kamu kurum ve kuruluşlarının kararlarını yerinde görmüştür 10. BİLGİ EDİNME HAKKINDAN YARARLANANLAR Sözleşmeye göre taraf devletler resmi belgelere erişim hakkını ayrımcılık yapmaksızın herkese tanımak zorundadır. Bilgi edinme hakkından yararlanabileceklerin kapsamı geniş tutulmuştur. Gerçek ve tüzel kişiler, özel hukuk kişileri, çalışan veya emekli kamu görevlileri hakkın muhatabıdır. Sözleşmeye göre bilgi edinme hakkı temel haklar kategorisinde olduğundan vatandaşlar gibi yabancı kişiler de haktan yararlanabileceklerdir. Haktan yararlanmak için imzacı devletin topraklarında yaşama şartı aranmadığından imzacı devletin toprakları dışında yaşayanlar haktan istifade edebileceklerdir. Bilgi edinme hakkı, her türlü yönetsel ve sosyal bağdan soyutlanarak herkesin her yerden kullanabileceği bir hak şeklinde düşünülmüştür (Edel, 2011: 71). Bilgi edinme hakkının vatandaşlarla sınırlanmayıp herkese açılması azami ifşa ilkesinin bir görünümünü ifade eder (TESEV, 2004). 7 29/07/2010 Tarihli 2010/1242 Sayılı Karar, /10/2010 Tarihli 2010/- Sayılı Karar, /03/2009 Tarihli 2009/215 Sayılı Karar, /09/2010 Tarihli 2010/1573 Sayılı Karar,

10 100 Amme İdaresi Dergisi, Cilt 47 Sayı 3 Türkiye de bilgi edinme hakkı vatandaşlara olduğu gibi yabancılara da tanınmıştır. Ancak yabancıların bilgi edinme haklarını kullanabilmesi şarta bağlanmıştır. Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre Türkiye de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde bilgi edinme hakkından yararlanabilirler 11. Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye de ikamet etmesi veya faaliyette bulunması gerektiğinden Türkiye sınırları dışında yaşayan yabancıların bilgi edinme hakkından yararlanması mümkün görünmemektedir. Sözleşme karşısında Türkiye deki uygulama daha dar kapsamlıdır ve azami ifşa prensibi koşullu ve sınırlı şekilde benimsenmiştir. Sözleşmeye göre belgeye erişimde ilgililer gerekçe gösterme zorunda değillerdir. Diğer bir ifadeyle yönetim, kişilerden belge talep gerekçelerini soramaz ve belgeyle ilişkisini açıklamasını isteyemez. Sözleşmedeki bu düzenlemeye karşın farklı şekilde tutum alan ülkeler bulunmaktadır. İtalya da belgeye erişim talebinde bulunan kişiler gerekçelerini açıklamak zorundadır. Ayrıca kişiler, talep edilen belgelerle doğrudan ve güncel ilişkiye sahip olduklarını göstermelidirler. Hırvatistan da ise arşiv belgeleri talep edildiğinde gerekçe gösterilmesi gerekmektedir. (Edel, 2011: 73). Türkiye deki bilgi edinme hakkı mevzuatı sözleşme doğrultusunda düzenleme içermektedir. Başvuru sahipleri talep ettikleri bilgiyle ilişkilerini göstermek ve gerekçe açıklamak zorunda değildir (Şengül, 2008a: 67-68). Tüzel kişilerin bilgi edinme hakkından yararlanması olumlu bir düzenleme olarak görülmüştür. Tüzel kişilere bu hakkın tanınması yönetimin şeffaflaşmasına katkı sağlar. Sivil toplum kuruluşları, faaliyet alanlarıyla ilgili konularda uzmanlık bilgisine sahiptirler. Kamuoyunu harekete geçirmede bireylere göre daha avantajlı konumdadırlar. Tüzel kişilere başvuru hakkı tanınması yönetimin iş yükünü azaltması yönüyle de olumlu içeriğe sahiptir. Temsil ettikleri üyelerin tek tek bilgi edinme hakkını kullanmaları yerine tüzel kişiler onlar adına yaptıkları başvuruyla yönetimin işini kolaylaştırmaktadır (Önder, 2010: 151; Eken, 1996: 69). BİLGİ EDİNME HAKKININ KULLANIMINDA YÖNTEM Yönetimden talep edilen bilgi veya belgelere erişim belli usuller çerçevesinde gerçekleşir. Bilgi edinme talebinin yönetim tarafından hangi süre içerisinde cevaplandırılacağı, bilgiye erişim usulleri, taleplerin reddedilmesi durumunda gerekçe gösterme zorunluluğu, red kararına karşı başvuru yollarının olup olmadığı hususlarında sözleşme, çeşitli hükümler kabul etmiştir. Sözleşmeye göre 11 Karşılıklılık İlkesi Kapsamında Bulunan Ülkeler Hakkındaki Dışişleri Bakanlığı Tebliği 17/10/2008 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

11 Avrupa Konseyi Belgelere Erişim Özgürlüğü Sözleşmesi Karşısında Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı 101 bilgi edinme hakkıyla ilgili formaliteler talebin incelenmesi için zorunlu olan hususlarla sınırlanmalıdır. Bilgi Edinme Hakkında Süre Sözleşme, belgeye erişim konusunda aşırı formalitelerden kaçınılmasını tavsiye etmektedir. Talepler hızlı şekilde sonuçlandırılmalı, belgenin başvurulan kurumda olmaması durumunda ilgililer belgenin bulunduğu kamu kurumuna yönlendirilmelidir. Sözleşme belge talebinin sonuçlandırılmasına ilişkin süre öngörmemektedir. Sözleşmeye taraf olan kimi ülkelerde taleplerin sonuçlandırılmasına yönelik azami süreler belirlenmiştir. Belgeye erişim Fransa, Finlandiya ve Polonya da 1 ay, Hollanda da 15 gün, Estonya da ise 5 gündür. (Edel, 2011: 74). Türkiye de yönetim, bilgi ve belgeye erişimi on beş iş günü içinde sağlamakla yükümlüdür. Bu kuralın istisnası talep edilen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması, başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında ortaya çıkmaktadır. Mevcut durumların varlığında bilgi veya belgeye erişim süresi otuz iş günüdür. İstisnai durumların varlığının başvuru sahibine yazılı olarak ve on beş iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilmesi yönetimin sorumluluğundadır. Belgenin Kopyasının Verilmesi Sözleşme, belgeye erişim hakkının etkili şekilde kullanılmasına yönelik seçenekler sunmaktadır. Talepleri kabul edilen kişilere, belgenin aslını veya kopyasını görme hakkı verilmiştir. Kişiler, belgenin kopyasını alma hakkına sahiptir. Belgenin bir kısmındaki bilgiler erişime kapalıysa yönetim geri kalan bilgileri başvuru sahiplerine vermelidir. Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu belgenin onaylı kopyasının verilmesini temel erişim yöntemi olarak düzenlemiştir (Eken, 2005: 159). Kopyası verilen belgelerin onaylı olmaması BEDK tarafından uygun görülmemiştir 12. Yönetsel belgelere erişimde kopya verilmesi usulü tek değildir (Şengül, 2008a: 65). Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hallerde kanunda belirtilen usullerle erişim sağlanmalıdır. Bu çerçevede, yazılı veya basılı belgeler için, söz konusu belgenin aslının incelenebilmesi ve not alınabilmesi, ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerin dinlenilebilmesi, görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerin izlenilebilmesi öngörülmüştür. Bilgi veya belgelere kısmi erişim imkanı da sağlanmıştır. Talep edilen bilgi veya belgelerde gizli bilgilerlerle açıklanabilir nitelikte olanlar birlikte bulunuyor ve bunlar birbirlerinden ayrılabili /06/2010 Tarihli 2010/943 Sayılı Karar,

12 102 Amme İdaresi Dergisi, Cilt 47 Sayı 3 yorsa, gizli bilgiler verilmeksizin diğer bilgiler erişime açılabilir. Bilgileri ayırma gerekçesinin başvurana yazılı olarak bildirilmesi yönetimin ödevidir. Bilgi Edinme Hakkının Kullanımında Ücret Sözleşmeye göre resmi belgelerin kamu binalarında incelenmesi ücrete tabi değildir. Bununla birlikte sözleşmeye taraf devletler, arşiv ve müze yönetimleri tarafından gerçekleştirilen belge erişim faaliyetlerini ücretlendirebilirler. Sözleşme, bu kurumların yaptığı hizmetlerin ücretlendirilmesini devletlerin takdirine bırakmıştır. Belgeye erişimin ücretsiz olması kural olmakla beraber bilgi veya belgeye erişimin makul bir fiyata bağlanması yasaklanmamıştır. Devletler tarafından tespit edilecek ücret, belgenin üretim ve dağıtımına ilişkin gerçek maliyetini aşmamalı ve tarife kamuya ilan edilmelidir. Fransa daki düzenleme sözleşmedeki düzenlemeyle paraleldir. İdari yargı, aşırı fiyatlandırmaları iptal etmektedir (Edel, 2011: 74). Türkiye deki uygulamada kamu kurumları belgeleri ilk on sayfaya kadar ücretsiz vermektedir. Kurum ve kuruluşların belgeye erişim ücretini Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliğini dikkate alarak belirlemeleri gerekmektedir 13. Ölçüsüz şekilde yapılan ücretlendirmeler BEDK tarafından iptal edilmektedir (Şengül, 2008a: 67). Bilgi Edinme Talebinin Reddedilmesi Sözleşmeye göre bilgi edinme talebi istisnai alanlarla ilgiliyse yönetim tarafından reddedilebilir. Ayrıca talep edilen bilgi ve belge tam olarak belirlenmediği ve makul olmayan bir talep yapıldığı durumlarda yönetim başvuruları reddedebilir. Yönetimin red kararı gerekçeli olmalıdır ve talep etmeleri durumunda gerekçeli red kararı başvuru sahiplerine verilmelidir. Fransa da bilgi edinme talebinin reddedilmesi durumunda yönetimin red kararına karşı başvuru yolları ve süresi konusunda ilgiliyi bilgilendirmesi gerekmektedir (Delaunay, 2004: 106). Türkiye deki uygulama sözleşmedeki çerçeveyi benimsemiştir Sayılı kanuna göre yönetim, kanunda belirtilen alanlarda bilgi edinme hakkının kullanımına olumlu yanıt vermeyebilir. Bilgi edinme başvurusunu reddeden yönetimin kararı gerekçeli olmalı ve red kararına karşı başvuru yolları başvuru sahibine gösterilmelidir. Yönetim, kanunda belirtilen hangi nedene dayanarak red kararı verdiğini açıklamaktan kaçınamaz /08/2010 Tarihli 2010/1390 Sayılı Karar,

13 Avrupa Konseyi Belgelere Erişim Özgürlüğü Sözleşmesi Karşısında Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı 103 Bilgi Edinme Hakkının Kullanımında Bağımsız Kurullar Bilgi edinme hakkının etkili olabilmesi bireylerle yönetim arasındaki anlaşmazlıkların çözümünü sağlayacak mekanizmaların varlığına bağlıdır. Bilgi edinme hakkının etkisiz kalmasını önlemek üzere bireylerin başvurabilecekleri yargısal veya yönetsel yapılar oluşturulmalıdır. Bilgi edinme başvurularının reddedilmesi, cevaplandırılmaması, eksik veya yanlış cevaplandırılması gibi durumlarda hak arama güvencesi sağlanmalıdır. Başvuru sahiplerinin hak ihlallerini düzeltecek, kanun koyucunun iradesini uygulamaya aktarabilecek aracı kurumların oluşturulması pozitif bir tutumdur. Sözleşme, bu ihtiyacın giderilmesine yönelik olarak yargı, bağımsız kurul, ombudsman gibi mekanizmalar öngörmektedir. Türkiye de bilgi edinme talebi reddedilen ilgililerin itirazlarını incelemek üzere Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur. BEDK, birer üyesi Yargıtay ve Danıştay genel kurullarının kendi kurumları içinden önerecekleri ikişer aday, birer üyesi ceza hukuku, idare hukuku ve anayasa hukuku alanlarında profesör veya doçent ünvanına sahip kişiler, bir üyesi Türkiye Barolar Birliği nin baro başkanı seçilme yeterliliğine sahip kişiler içinden göstereceği iki aday, iki üyesi en az genel müdür düzeyinde görev yapmakta olanlar ve bir üyesi de Adalet Bakanının önerisi üzerine bu bakanlıkta idari görevlerde çalışan hakimler arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek dokuz üyeden oluşur. Başvuru sahipleri, bilgi taleplerinin reddedilmesi kararının tebliğinden itibaren on beş gün içinde BEDK ya itiraz edebilir. Kişiler yargıya başvurabilecekleri gibi kurula da başvurabilirler. Kanun, kurula başvuruyu ihtiyari yol olarak düzenlemiştir. Kurulun, kendisine ulaşan itirazları otuz iş günü içinde karara bağlaması gerekmektedir. Kurulun vermiş olduğu kararlar kesin değildir. İdari yargı önünde kurul kararları dava konusu yapılabilir. BEDK, bilgi edinme hakkının kullanımında bireylerle yönetim arasında meydana gelen uyuşmazlıkların çözüm yeridir. Şikayet nedeniyle vermiş olduğu kararlarla bilgi edinme hakkının kapsamını belirlemektedir. Bireylerin kolayca başvuruda bulunabilmesi nedeniyle BEDK, bilgi edinme hakkının kullanılmasında cesaretlendirici rol oynamaktadır. Kendisinden görüş isteyen kamu kurumlarına yardımcı olarak uygulamada karşılaşılan tereddütleri gidermektedir. BİLGİ EDİNME HAKKININ YÜKÜMLÜSÜ Sözleşme, bilgi edinme hakkının yükümlüsü konusunda geniş bir çerçeve çizmektedir. Sözleşmeye göre bilgi edinme yükümlüsü kamu otoriteleri şunlardır: -Yerel, bölgesel ve ulusal hükümet ve yönetimler -İdari faaliyetleri yönüyle yasama ve yargı organları

14 104 Amme İdaresi Dergisi, Cilt 47 Sayı 3 -Kamu otoritesi kullanan gerçek ve tüzel kişiler Sözleşme, kamu hizmeti yürüten özel kişileri bilgi edinme hakkı kapsamında düzenlememiş, bu konudaki tercihi devletlere bırakmıştır. Yeni kamu yönetimi anlayışının sonucu olarak birçok kamu hizmeti özel kişilerce yerine getirilmektedir. Dolayısıyla kamu hizmeti yüklenicisi olan özel kişilerin bilgi edinme hakkı yükümlüsü olarak düzenlenmemesi olumsuz bir tutum olarak değerlendirilmektedir. Sözleşmenin bu konuda benimsediği tutum, imzacı devletlerdeki kamu sektörü faaliyetlerinin önemli bir bölümünün kapsam dışında kalmasına sebebiyet verdiğinden ölü doğmuş bir eğilim şeklinde yorumlanmıştır (Edel, 2011: 71). Sözleşmeye taraf olan ülkeler belgeye erişimi etkin hale getirmeye yönelik gerekli hukuki düzenlemeleri yapmakla sorumludur. Bu düzenlemeler en geç sözleşmenin yürürlüğe gireceği döneme kadar yapılmalıdır. Sözleşme, devletlere bilgi edinme hakkının etkili şekilde işletilmesine yönelik tavsiyelerde bulunmaktadır. Söz konusu tavsiyelere göre kamu kurumları yükümlülükleri konusunda eğitilmelidir. Kurumların yetki ve faaliyet alanlarıyla ilgili olarak kamuya bilgilendirmede bulunulmalıdır. Belge yönetimi, başvuru sahiplerinin erişimini kolaylaştırıcı şekilde yapılmalıdır. Belgelerin saklanması ve imhasında kurumsallaşmış ve açık prosedürler izlenmelidir. Kurumlar yönetimde açıklığı ve etkinliği sağlamak üzere kendi inisiyatifleri sonucunda uygun gördükleri bilgileri kamunun bilgisine sunmalıdır. Aktif bilgilendirme anlamına gelen böylesi bir tercih kamunun yönetime katılımını teşvik edici niteliğe sahiptir. Türkiye de bilgi edinme hakkının yükümlüsü kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır. Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik, bilgi edinme hakkı yükümlüsü kurum ve kuruluşları ayrıntılı bir biçimde saymıştır. Yönetmeliğe göre merkezi idare kapsamındaki kamu idareleri ile bunların bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşları, köyler hariç olmak üzere mahalli idareler ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları ile birlik veya şirketleri, T.C. Merkez Bankası, İMKB ve üniversiteler de dahil olmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz olarak enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bilgi vermekle yükümlüdür. Kişiler ancak bu kurumlardan bilgi edinme talebinde bulunabilirler. BEDK, bu kapsama girmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik bilgi edinme taleplerine ilişkin itirazları reddetmektedir 14. Yasama ve yargı organlarının yönetsel faaliyetlerinin bilgi edinme hakkı kapsamında olup olmadığı konusundaki tartışmaların sonuçlanmasında BEDK kararları belirleyici olmuştur. Bu konuda fonksiyonel ölçüt benimsenerek talep edilen bilgi ve belgenin yönetsel faaliyete 14 16/09/2010 Tarihli 2010/1548 Sayılı Karar,

15 Avrupa Konseyi Belgelere Erişim Özgürlüğü Sözleşmesi Karşısında Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı 105 ilişkin olması yeterli görülmüştür. Özel hukuk kişileri ise bilgi edinme kapsamında düzenlenmemiştir (Şengül, 2008a: 58-59). Türkiye de yönetim bilgi edinme hakkına ilişkin gerekli idari ve mali tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu tedbirlere ilişkin ayrıntılı düzenlemeler uygulama yönetmeliğinde yapılmıştır. Yönetmeliğe göre kurum ve kuruluşlar görev ve faaliyet alanıyla ilgili konuları kamuoyunun bilgisine sunmalıdır. Resmi internet sayfalarını bilgi edinme hakkının kullanımını kolaylaştıracak şekilde düzenlemelidir. Bilgi edinme başvurularının etkili şekilde incelenip sonuçlandırılmasını sağlamak üzere bilgi edinme birimleri oluşturulmalıdır. Bilgi edinme birimleri, kurumların basın ve halkla ilişkiler birimlerinde örgütlenmişlerdir. Basın ve halkla ilişkiler birimleri olmayan kurumlarda bilgi edinme birimleri herhangi bir birim içinde yapılandırılmaktadır. Fiziki mekan, teknik imkanlar, görevli personelin donanımı ve bilinç düzeyi bilgi edinme birimlerinin işlevselliğini doğrudan etkileyen faktörlerdir (Şengül vd., 2008b: ). Gerek kanunda gerekse de yönetmelikte belirtilen tedbirlerin uygulamaya aktarılması bilgi edinme hakkının sözleşmede öngörüldüğü şekliyle etkili kullanılmasını mümkün kılacaktır. BİLGİ EDİNME HAKKININ İSTİSNALARI Bilgi ve belgelere erişim hakkı, sözleşme tarafından mutlak bir hak olarak kabul edilmemiştir. Kamu yönetiminin bütün faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi edinmek mümkün değildir. Sözleşme, sayma yoluyla belirttiği kimi alanlarda hakkın sınırlanmasına meşruiyet sağlamaktadır. Dolayısıyla bilgi edinme hakkı nispi bir hak olarak benimsenmiştir. Bilgiye erişimin sınırlanması kamu yararı ve özel hayatın korunması amacına yöneliktir. Bilgi edinme hakkının kullanılmasıyla elde edilecek bireysel yararlar ile kamu yararı arasında çatışma olması her zaman için muhtemeldir. Kişisel yarar ile kamu yararı arasında çatışmanın olması durumunda bilgi edinme hakkının sınırlanması zorunlu hale gelir (Önder, 2010: 221). Bununla birlikte bilgi edinme hakkına getirilen sınırlamalar hakkın özünü zedelememelidir (Özkan, 2004: 80). Bilgi edinme hakkının mevzuatla sınırlanması konusunda iki yaklaşım ön plana çıkmaktadır. Birinci yaklaşım genel ölçütler yaklaşımı olup bilgi edinme hakkının hangi alanlarda sınırlandığı kanunla belirlenmekte ve talep edilen bilginin bu alanlara girip girmediğinin tespiti yönetim tarafından yapılmaktadır. İkinci yaklaşım detaylandırılmış gizlilik kuralları anlayışını benimsemiştir. Gizlilik kapsamına giren bilgilerin türü, süresi ve gizliliğin devamının gerekçeleri somut şekilde tespit edilir. Belçika daki uygulama birinci yaklaşımın örneğiyken, İsveç ve Finlandiya uygulamaları ikinci yaklaşımın örneğidir (Cottier, 2002: ). Sözleşme birinci yaklaşımı benimsemiştir. Kanunda gösterilmek şartıyla sözleşmede belirtilen alanlarda imzacı ülkelerin bilgi edinme hakkını sınırlaması mümkündür. Demokratik bir toplumda sınırlamaların korunmak

16 106 Amme İdaresi Dergisi, Cilt 47 Sayı 3 istenen çıkar ile orantılı olması gerekir. Sözleşmeye göre bilgi edinme hakkının sınırlandırılabileceği alanlar şunlardır: Ulusal güvenlik, savunma, dış ilişkiler, kamu güvenliği, adli faaliyetler, idari soruşturmalar, yönetim tarafından gerçekleştirilen denetim, teftiş ve vesayet görevleri, özel yaşam, ticari ve ekonomik çıkarlar, devletin para ve ekonomik politikaları, yargı önünde eşitlik ve yargının iyi işleyişi, çevre ve yönetimin iç işleyişi. İsveç de bilgi edinme hakkının istisnaları net ve ayrıntılı şekilde kanunda düzenlenmiştir Gizlilik Kanunu 300 den fazla maddeden oluşmaktadır. Hazırlık işlemlerine ilişkin belgeler veya tamamlanmamış belgelerin kamuya açılması ancak yönetsel karar alındıktan sonra gerçekleşmektedir (Öberg, 2004: ). Finlandiya, Danimarka ve Norveç te bilgi edinme hakkına ilişkin istisnalar İsveç e göre daha gevşek düzenlenmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi edinme hakkının istisnalarının çerçevesinin çizilmesinde geniş yetki tanınmıştır (Lasserre vd., 1987: 179). Türkiye de bilgi edinme hakkının sınırlandırılması birinci yaklaşıma göre yapılmaktadır. Bilgi Edinme Hakkı Kanunundaki sınırlama nedenleriyle sözleşmedeki sınırlama nedenleri benzerlik göstermektedir. Bilgi edinme hakkının sınırları 4982 sayılı kanunun dördüncü bölümünde düzenlenmiştir. Yargı denetimi dışında kalan işlemler, devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler, ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler, istihbarata ilişkin bilgi veya belgeler, idari soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler, adli soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler, özel hayatın gizliliği, haberleşmenin gizliliği, ticari sır, kurum içi düzenlemeler, kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyeler, tavsiye ve mütalaa talepleri bilgi edinme hakkının istisnalarını oluşturmaktadır. Kanunun dördüncü bölümünde sayılan konularla ilgili bilgi ve belge taleplerinin gizlilik kapsamına girip girmediğine yönetim karar verir (Şengül, 2008a: 77). Bilgi edinme hakkına ilişkin sınırlamalar dışındaki diğer kanunlarda belirtilen sınırlamalar hükümsüzdür (Zengin, 2012: 47). Sözleşme, yönetimin hazırlık işlemleri ve iç işlemleri konusunda açık bir tavır almamaktadır. İmzacı devletler arasında uygulamada farklılıklar görülmektedir. Avrupa Konseyi ülkelerindeki genel eğilim, yönetimin hazırlık işlemleri ve iç işlemlerine ilişkin bilgi ve belge talebinin reddedilmesi yönündedir. Birleşik Krallık, Portekiz, Çek Cumhuriyeti ndeki düzenlemelerde belgeye erişim hakkı tamamlanmamış işlemleri ve yönetsel karara dayanak teşkil eden belgeleri kapsamaktadır. Fransa da ise belgeye erişim hakkı ancak tamamlanmış işlemler için kullanılabilmektedir. Hazırlık işlemleri yönetsel işlemler tamamlandıktan sonra erişime açılmaktadır (Edel, 2011: 72,77). Türkiye deki anlayışta kurum içi düzenlemeler bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır. Kurum içi düzen-

17 Avrupa Konseyi Belgelere Erişim Özgürlüğü Sözleşmesi Karşısında Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı 107 leme kabul edilen konularda bilgi verilmemesine yönelik kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği kararlar BEDK tarafından uygun bulunmuştur 15. Bilgi edinme hakkının sınırlanmasında yaşanan sorunlardan birisi devletin emniyeti, milli güvenlik, devlet sırrı gibi belirsiz ve kapsamı çok geniş kavramlara dayanılarak yönetimin talepleri reddetmesidir (İştar, 1998: 128). Sözleşmenin 3.madde gerekçesinde belirtildiği üzere ulusal güvenlik, savunma, dış ilişkilerle ilgili sınırlamaların ölçülü kullanılması gerekmektedir. Sınırlama sebepleri temel hakları zedeleyecek şekilde yönetim tarafından keyfi şekilde kullanılmamalı ve yönetimdeki yolsuzlukları örtmenin ve hataları kapatmanın aracı olmamalıdır. SONUÇ Bilgi edinme hakkı, kamu yönetimlerinin şeffaflaşmasında ve halka açılmasında önemli işleve sahiptir. Yönetsel faaliyetleri tanıma imkanına sahip olan toplumun devlete olan güveni artar. Bilgi edinme hakkı sayesinde yönetsel faaliyetlerden halkın haberdar olması yönetimlerin meşruiyetlerini güçlendirir. Kamu yönetimlerinin sahip oldukları bilgilerin gerçek ve tüzel kişilerle paylaşılmasında Avrupa Konseyi Belgelere Erişim Özgürlüğü Sözleşmesi ile yeni bir safhaya girilmiştir. Avrupa Konseyi, 2009 Sözleşmesinin kabulüne kadar bilgi edinme hakkına yönelik çeşitli kararlar almıştır. Üye ülkelere tavsiye niteliğindeki bu kararlarla bilgi edinme hakkı konusunda sözleşmenin altyapısı hazırlanmıştır. Üye ülkeler arasında bilgi edinme hakkına ilişkin ortak bir anlayış olmadığından Avrupa Konseyi, tavsiye niteliğindeki kararlarıyla ülkeleri yönetsel şeffaflık sürecine hazırlamıştır. Bilgi edinme hakkına ilişkin sistematik ve bütüncül bir düzenlemenin yapılmasında Avrupa Konseyi tavsiye kararları öncülük ve yapı taşı işlevi görmüştür. Sözleşme ile birlikte yönetsel bilgi ve belgelerin erişime açılmasında ortak payda tespit edilmiş ve Avrupa Konseyi düzleminde hukuki boşluk doldurulmuştur. Birçok ülkedeki düzenlemeler dikkate alındığında sözleşmeyle düzenlenen bilgi edinme hakkının temel haklar kategorinde yer alması yönünde güçlü bir eğilim oluşmaktadır. Bireylerin devlet karşısında sahip olduğu özgürlük alanının genişletilmesi sözleşmenin temel felsefidir ve hukuk devletinin liberal mantığının derinleştirilmesini ifade eder (Edel, 2011: 73). Avrupa Konseyi Belgelere Erişim Özgürlüğü Sözleşmesi, kişilerin yönetiminden bilgi edinmesini hak olarak düzenlemekte ve hakkın kullanılmasının güvence altına alınmasına yönelik imzacı ülkelerin gerekli tedbirleri almasını 15 Karar Sayısı : 2007/452,

18 108 Amme İdaresi Dergisi, Cilt 47 Sayı 3 öngörmektedir. Sözleşme, hakkın muhataplarının kapsamını oldukça geniş tutmuştur. Bilgi edinme hakkını temel bir hak olarak nitelendirmesinden dolayı sözleşme, haktan yararlanacaklara ilişkin yönetsel bir bağ kurmamıştır. Azami ifşa ilkesi gereğince üye ülkelerin topraklarında ikamet şartı aranmaksızın herkesin bilgi edinme hakkından yararlanmasını mümkün hale getirmiştir. Üye devletlerin ortaya koyduğu çekinceler nedeniyle sözleşmede minimum standartların ötesine geçilememiştir. İmzacı devletlerin bilgi edinme hakkının kapsamını genişletmesi sözleşme hükümleriyle teşvik edilmektedir. Gelinen noktanın asgari nokta olduğu, daha ileriye geçilmesi gerektiği sözleşmeyle zımnen de olsa kabul edilmiştir. Bilgi edinme hakkına ilişkin sözleşmeyle belirlenen çerçeve karşısında imzacı devletlerin konumları farklılık göstermektedir. Kimi ülkeler sözleşmenin getirdiği özgürlüklerin çok ötesinde mevzuat ve uygulamaya sahipken kimi ülkeler ise sözleşmenin belirlediği asgari özgürlük alanıyla yetinmektedir. Türkiye de bilgi edinme hakkı Avrupa Konseyi Belgelere Erişim Özgürlüğü Sözleşmesi nden önce yürürlüğe girmiştir Anayasa değişikliğiyle bilgi edinme hakkının anayasaya dahil olmasıyla bu hak en üst düzeyde hukuki koruma altına alınmıştır. Böylece bilgi edinme hakkının anayasada düzenlenen haklarından hangisiyle ilişkilendirileceği tartışmaları son bulmuş ve temel bir hak haline gelmiştir. Anayasal güce kavuşan bilgi edinme hakkı hukuki açıdan bağlayıcılığı güçlü ve genel bir hak hüviyetine kavuşmuştur. Türkiye nin bilgi edinme mevzuatı, sözleşmenin asgari standartlarını karşılamaktadır Sayılı kanun ile sözleşme hükümleri arasında benzerlikler oldukça fazladır. Bilgi edinme hakkının kapsamı, bilgi ve belgenin hukuki tasnifi, bilgi edinme hakkından yararlananlar, bilgi edinme hakkının yükümlüsü, bilgi edinme hakkının istisnaları, red taleplerinin gerekçeli olması, red taleplerine karşı başvurulacak kurulun oluşturulması, bilgi edinme hakkının kullanılmasında formalitelerin azaltılması ve en kısa sürede başvuruların sonuçlandırılması konularında 4982 sayılı kanun sözleşmedeki çerçeveye uygunluk göstermektedir. Bilgi ve belge yönetiminin kanunla ve özellikle de yönetmelikle ayrıntılı şekilde düzenlenmesi sözleşmenin tavsiyelerini karşılamaktadır. Kişilerin başvurusu olmadan kurum ve kuruluşların yapı ve faaliyetlerine ilişkin bilgilerin internet sayfalarında açıklanması sözleşmede dile getirilen aktif bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye yöneliktir. Türkiye deki bilgi edinme hakkı mevzuatı ile sözleşme arasında belirgin şekilde öne çıkan ayrılık bilgi edinme hakkının ülke toprakları dışındaki kişiler tarafından kullanılabilmesinde görülmektedir. Sözleşme, başvuru sahibiyle devlet arasında siyasal ve yönetsel bağ aranmamasını öngörürken Türkiye de bilgi edinme hakkından istifade edecek gerçek ve tüzel yabancı kişilerin kanunda gösterilen şartları taşıması gerekir. Karşılıklılık ilkesinin esas alındığı anlayışta

19 Avrupa Konseyi Belgelere Erişim Özgürlüğü Sözleşmesi Karşısında Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı 109 yabancı kişilere Türkiye de ikamet etmek veya ilgililik göstermek şartıyla bilgi ve belge edinmesi imkanı tanınmıştır. Diğer yandan kamu hizmeti yürüten kurumlar ve kamu fonları kullanan özel kişilerin bilgi edinme hakkı kapsamına alınması Türkiye de bilgi edinme hakkını daha geniş alanlarda geçerlilik sağlayacaktır. KAYNAKÇA Akıllıoğlu, Tekin (1990), Yönetimde Açıklık-Gizlilik ve Bilgi Alma Hakkı, I.Ulusal İdare Hukuku Kongresi, 2. Kitap Kamu Yönetimi, Ankara, s Akıllıoğlu, Tekin (1981), Bireyin Yönetsel İşlemler Karşısında Korunması ve Yönetim Hukukumuz Amme İdaresi Dergisi, Cilt:14, Sayı: 3, s Chevallier, Jacques (2011), De L administration Démocratique A La Démocratique Administrative, Revue Française d Administration Publique, No: , s Cottier, Bertil (2002), Les Leçons des Expériences Etrangéres, Tanquerel, Thierry- ve Bellanger, François (Ed.), L Administration Transparente, Helbing&Lichtenhahn, Bale, Genéve, s Delaunay, Bénédicte (2004), Le Cas Particulier des Collectivités Locales: Analyse A Partir De L Exemple de la Région Centre, İFSA/CADA (Ed.), Transparence et Secret,, Colloque pour le XXV eme anniversaire de la loi du 17 juillet sur l accés aux documents administratifs, La Documentation Française, Paris, s Edel, Frédéric (2011), La Convention du Conseil de L Europe sur L Accés aux Documents Publics: Premier Traité Consacrant Un Droit Général d Accés aux Documents Administratifs, Revue Française d Administration Publique, No:137-!38, s Eisenmann, Charles (1982), Cours D.E.S , L.G.D.J., Paris. Eken, Musa (2005), Yönetimde Şeffaflık Teori-Uygulama, Sakarya Kitabevi, Adapazarı. Eken, Musa (1996), Bilgi Edinme Hakkı, İnsan Hakları Yıllığı, Cilt: s Eroğul, Cem (1991), Devlet Yönetimine Katılma Hakkı, İmge Yayınevi, Ankara. Fındıklı, Remzi (1996), Yönetimde Açıklık-Açık Yönetim, Türk İdare Dergisi, S.426. s Gözaydın, İştar (1998), Yönetimde Şeffaflık Üzerine Notlar, Başbakanlık İdari Usul Kanunu Hazırlığı Sempozyumu Bildiriler, T.C. Başbakanlık Basımevi, Ankara, s Jacque, Jean Paul (2011), Le Droit A Une Bone Administration Dans La Charte des Droits Fondamentaux de L Union Européenne, Revue Française d Administration Publique, No:137-!38, s Kaya, Cemil (2005), İdare Hukukunda Bilgi Edinme Hakkı, Seçkin Yayıncılık, Ankara. Lasserre, Bruno.-Lenoir, Noelle.- Stirn Bernard (1987), La Transparence Administrative, PUF, Paris. Laubadere, M. André de (1977), Chronique Générale de Législation, Actuailité Juridique Droit Administratif (AJDA), 20 Avril 1977, s

20 110 Amme İdaresi Dergisi, Cilt 47 Sayı 3 Öberg, Ulf (2004), L Exemple Suédois, İFSA/CADA (Ed.), Transparence et Secret,, Colloque pour le XXV eme anniversaire de la loi du 17 juillet sur l accés aux documents administratifs, La Documentation Française, Paris, s Özay, İl Han (1996), Günışığında Yönetim, Alfa, İstanbul. Önder, Ayhan (2010), Şeffaf Devlette Bilgi Edinme Hakkı ve Sınırları, XII Levha, İstanbul. Özkan, Gürsel (2004), Demokratik Yönetimin Birinci Adımı: Bilgi Edinme Hakkı, Türkiye Kamu-Sen, Ankara. Şengül, Ramazan (2008a), Bilişim Çağında Şeffaf Yönetim, Nobel Yayıncılık, Ankara. Şengül, Ramazan.- Es, Muharrem.- Nohutçu Ahmet (2008b), Kamu Yönetiminde Bilgi Edinme Birimlerinin İşlevselliği Üzerine Bir Alan Araştırması, Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Vol.II, Kocaeli, s TESEV (2004), Bilgi Edinme Hakkı Değerlendirme Raporu, Toprak Karaman, Zerrin (2000), Yönetim Stratejilerindeki Gelişmeler, Türk İdare Dergisi, S.426. s Yıldırım, Ramazan (1998), İdare Hukuku Açısından Bilgi Edinme Hak ve Özgürlüğü, İdari Usul Kanunu Hazırlığı Uluslar arası Sempozyumu Bildiriler, T.C. Başbakanlık Basımevi, Ankara, s Zengin, Mehmet Ali (2012), Türk Hukukunda Bilgi Edinme Hakkının Sınırları, Adalet Yayınevi, Ankara. (https://wcd.coe.int/com.instranet.instraservlet?command=com.instranet.cmdblobget &InstranetImage=600643&SecMode=1&DocId=673734&Usage=2, ). (https://wcd.coe.int/viewdoc.jsp?id=262125&site=cm, ). (http://conventions.coe.int/treaty/commun/cherchesig.asp?nt=205&cm=8&df=&c L=FRE, ).

TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ. Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney

TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ. Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney Çevre hakkının uygulanabilirliğini ancak onu sağlayacak mekanizmaların öngörülmesi ve güvence altına alınması ile

Detaylı

ŞEFFAF DEVLETTE BİLGİ EDİNME HAKKI VE SINIRLARI

ŞEFFAF DEVLETTE BİLGİ EDİNME HAKKI VE SINIRLARI Yrd. Doç. Dr. Ayhan DÖNER Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ŞEFFAF DEVLETTE BİLGİ EDİNME HAKKI VE SINIRLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR...xv

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması

4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması 4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25356 Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-1327

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. Başkanlık Divanı Karar Tarihi: 22 Ocak 2014 Karar No: 63

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. Başkanlık Divanı Karar Tarihi: 22 Ocak 2014 Karar No: 63 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi: 22 Ocak 2014 Karar No: 63 Resmi Gazetede Yayın Tarihi: 18 Şubat 2014 Sayı: 28917 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

4982 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU (MADDELERE GÖRE ÇIKMIŞ SORULAR)

4982 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU (MADDELERE GÖRE ÇIKMIŞ SORULAR) 4982 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU (MADDELERE GÖRE ÇIKMIŞ SORULAR) Tanımlar (Madde 3) 1. Kurum ve kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki her türlü veri ifadesi

Detaylı

T.C. RESMİ GAZETE. Kanunlar. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

T.C. RESMİ GAZETE. Kanunlar. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar T.C. RESMİ GAZETE Kanunlar Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kanun No. 4982 Kabul Tarihi : 9.10.2003 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1. Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Kabul Tarihi : 09-10-2003 KANUN NUMARASI :4982 Yayın Tarihi : 24.10.2003 Yürürlük Tarihi : 24-04-2004 Resmi Gazete Sayısı : 25269 Niteliği : BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Detaylı

BĐLGĐ EDĐNME DEĞERLENDĐRME KURULU KARARLARI ÇERÇEVESĐNDE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ EDĐNME HAKKI

BĐLGĐ EDĐNME DEĞERLENDĐRME KURULU KARARLARI ÇERÇEVESĐNDE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ EDĐNME HAKKI BĐLGĐ EDĐNME DEĞERLENDĐRME KURULU KARARLARI ÇERÇEVESĐNDE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ EDĐNME HAKKI Doç. Dr. Ramazan ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi ĐĐBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ÖZET Çalışma, Bilgi Edinme

Detaylı

BİLGİ EDİNME KANUNU KONU TARAMA TESTİ. Yukarıdakilerden hangileri kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin ilkelerdendir?

BİLGİ EDİNME KANUNU KONU TARAMA TESTİ. Yukarıdakilerden hangileri kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin ilkelerdendir? BİLGİ EDİNME KANUNU KONU TARAMA TESTİ Hazırlayan: Harun YEŞİLOVA 1. I. Eşitlik II. Açıklık III. Tarafsızlık IV. Genellik A) I-II-IV B) I-II-III C) II-III-IV D) I-III-IV E) I-III-V Yukarıdakilerden hangileri

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 8617 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Kanun Numarası : 4982 Kabul Tarihi : 9/10/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 24/10/2003 Sayı : 25269 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU.

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU. BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Kanun Numarası: 4982 Kabul Tarihi: 9/10/2003 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 24/10/2003 Sayı : 25269 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 8617 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Kanun Numarası : 4982 Kabul Tarihi : 9/10/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 24/10/2003 Sayı : 25269 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE BİLGİ EDİNME HAKKININ ALGILANMASINA YÖNELİK UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA

KAMU YÖNETİMİNDE BİLGİ EDİNME HAKKININ ALGILANMASINA YÖNELİK UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA KAMU YÖNETİMİNDE BİLGİ EDİNME HAKKININ ALGILANMASINA YÖNELİK UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA Doç.Dr. Ramazan ŞENGÜL ÖZET Çalışmamızda bilgi edinme hakkı ve bu hakkın kamu yönetiminin işleyişi üzerine etkileri incelenmiştir.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA

T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Yayınları : 3 1. Basım, Ocak 2015. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 4.İnternet Yayıncılığı ve Yasal Düzenlemeler 5.Medyada Cezai Sorumluluk 6.Medyada

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE EK I

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE EK I Sayı : 30 Madde 1. Kısa İsim Madde 2. Tefsir Madde 3. Amaç Madde 4. Kapsam KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE EK I BİLGİ EDİNME HAKKI YASASI İÇDÜZENl BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar 14 Şubat, 2006

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE EK I

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE EK I Sayı : 30 Madde 1. Kısa İsim Madde 2. Tefsir Madd; 3. Amaç Madde 4. Kapsam KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE EK I BİLGİ EDİNME HAKKI YASASI İÇDÜZENl BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar 14 Şubat, 2006

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR İmtiyazlı paylar şirketlerin ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda kardan daha çok pay alma, şirkete finansman yaratma ya da şirkete yeni yatırımcıların katılmasını sağlama

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Bilgi Edinme Hakkı ve Bilgi Verme Yükümlülüğü

BİLGİ EDİNME HAKKI YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Bilgi Edinme Hakkı ve Bilgi Verme Yükümlülüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak, 2006 tarihli Otuzbeşinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan, Bilgi Edinme Hakkı Yasası, Anayasa nın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü İçin Taslak Yasal Temeller Merkez Düzey Yerel Düzey Müdahale Mekanizmaları Geleneksel

Detaylı

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014 İTİRAZ USULLERİ BMMYK Kasım 2014 İtiraz Usülleri Etkili çare Son karara kadar ülkede kalma hakkı Sınırdışı edilmeme İdari ve yargısal itiraz hakkı İdari süreçler: İlk aşamada dosyayı inceleyen kişiden

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI 1 GİRİŞ TÜRKİYE DE ULUSLARARASI KORUMA MEVZUATI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL İLKELER-TANIMLAR Göç İdaresi Genel Müdürlüğü,

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından: TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE l (1)

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Page 1 of 8 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni Đlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 8617

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 34 Aralık 2012

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 34 Aralık 2012 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 34 Aralık 2012 BİLGİ EDİNME HAKKININ KURUMSALLAŞMASINDA BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULUNUN ROLÜ Ramazan ŞENGÜL Doç. Dr. Kocaeli Üniversitesi, İİBF

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No: 4620 Kabul Tarihi : 31/1/2001

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

Sayı: 27/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Bilgi Edinme Hakkı (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN BİRİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN BİRİNCİ BÖLÜM 11 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı

İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı İlke GÜRSEL Adalet Yayınevi 1227 İÇİNDEKİLER SUNUŞ ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR GİRİŞ I. KONUNUN ÖNEMİ II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI III. ÇALIŞMANIN PLANI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

İDARİ YARGI ( ADL104U )

İDARİ YARGI ( ADL104U ) İDARİ YARGI ( ADL104U ) KISA ÖZET kolayaof.com İDARİ YARGI - ADL104U İÇİNDEKİLER Ünite Ünite Adı Sayfa Ünite 1 : İdarenin Denetlenmesi 1 Ünite 2 : İdari Yargı Yetkisi Ve Yargı Düzenleri 4 Ünite 3 : İdari

Detaylı

İdare Hukuku Ve İdari Yargı Alanında Anayasa Değişikliği İle İlgili Bazı Öneriler

İdare Hukuku Ve İdari Yargı Alanında Anayasa Değişikliği İle İlgili Bazı Öneriler İdare Hukuku Ve İdari Yargı Alanında Anayasa Değişikliği İle İlgili Bazı Öneriler Arş. Gör. Ahmet Kürşat ERSÖZ* * S. Ü. Hukuk Fak. İdare Hukuku ABD. Mevcut anayasamızda idare hukukuna ilişkin olan hükümler

Detaylı

AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ

AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ AVRUPA KONSEYĐ BAKANLAR KONSEYĐ Mahkeme Hizmetleri Đle Diğer Hukuki Hizmetlerin Yeni Teknolojiler Kullanılarak Halka Ulaştırılması Hakkında Üye Devletlere Yönelik Rec(2001) 3 Sayılı Tavsiye Kararı (Bakanlar

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2 Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3 Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 Vergi Hukukunda Yorum ÜNİTE:5 1 Vergi Mükellefiyeti ve Sorumluluğu ÜNİTE:6

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK?

DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK? Yaklaşım Dergisi, Ekim 2014, Sayı:262 DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK? 1- GİRİŞ Kuruluş amaçları birbirinden farklı değişik türlerde faaliyet gösteren kooperatiflerin

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. 688 Sıra Sayılı Kanun uyarınca, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun

3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun Amaç: (Madde 1) Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının ve Türkiye de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

kapsamında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşu ya da onaylanmış kuruluşların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir;

kapsamında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşu ya da onaylanmış kuruluşların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir; Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; bir teknik düzenleme kapsamında

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ (Danıştay Karar İncelemesi) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Bu düzenlemenin amacı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN OMBUDSMAN (KAMU DENETÇİSİ) ve TÜRKİYE DEKİ TARTIŞMALAR Ankara 2010 Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 9.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Kamu hizmetlerinin yürütülmesi birçok unsur yanında olmazsa olmaz unsur işgücü gereksinimidir. Kamu görevlileri, kamu hizmetinin işgücü unsurunu oluştururlar.

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

Dr. MUHAMMED GÖÇGÜN İDARİ İŞLEMİN KONU UNSURU

Dr. MUHAMMED GÖÇGÜN İDARİ İŞLEMİN KONU UNSURU Dr. MUHAMMED GÖÇGÜN İDARİ İŞLEMİN KONU UNSURU İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm İdari İşlem, İdari İşlemin Özellikleri ve Konu Unsuru I.

Detaylı

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi 13 Ekim 1962 Karar Sayısı: 6/1011 Strazburg da 14/9/1962 tarihinde imzalanan ilişik Avrupa

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA HÂKİM VE BAĞLI ŞİRKETLERİN KONTROL ÖLÇÜTÜ

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA HÂKİM VE BAĞLI ŞİRKETLERİN KONTROL ÖLÇÜTÜ ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA HÂKİM VE BAĞLI ŞİRKETLERİN KONTROL ÖLÇÜTÜ Ufuk ÜNLÜ 43 * ÖZ Güncel ve kanuni tabiriyle şirketler topluluğu olarak adlandırılan holdinglerin, ticari alandaki sayıları gün geçtikçe

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ 5 Aralık 2011 ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ I.YENĠ BĠR ANAYASA MI? GENĠġ KAPSAMLI BĠR ANAYASA DEĞĠġĠKLĠĞĠ MĠ? Anayasa hazırlığıyla ilgili olarak kamuoyunda önemli bir tartışma yaşanıyor:

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO :2016/1888 KARAR TARİHİ :12/10/2016 tarih KISMEN TAVSİYE KISMEN RET KARARI ŞİKAYETÇİ :

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO :2016/1888 KARAR TARİHİ :12/10/2016 tarih KISMEN TAVSİYE KISMEN RET KARARI ŞİKAYETÇİ : T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO :2016/1888 KARAR TARİHİ :12/10/2016 tarih KISMEN TAVSİYE KISMEN RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYETÇİ VEKİLİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE :. Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİÇİİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Türkiye'deki Tek Üniversite İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Biz, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi nin paydaşları; gelecek kuşaklara daha yaşanabilir

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/158 Ref: 4/158

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/158 Ref: 4/158 SİRKÜLER İstanbul, 03.07.2012 Sayı: 2012/158 Ref: 4/158 Konu: ELEKTRONİK FATURA HAKKINDA DÜZENLEMELER İÇEREN 397 NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 416 NUMARALI VERGİ USUL KANUNU

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukuki Dayanak... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Tanımlar...

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI

ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI Telekomünikasyon Kurumu Bilgilendirme Toplantısı 22 Mart 2005 Ankara 1 YASAL SÜREÇ 30 Temmuz 2001 DTM bünyesinde yapılan çalışmalar 14 Ocak 2002 Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılan

Detaylı

CEZA YÖNETMELİĞİ * Şamil PİŞMAF REKABET KURUMU. TÜSİAD Rekabet Toplantıları 29 Ocak 2010

CEZA YÖNETMELİĞİ * Şamil PİŞMAF REKABET KURUMU. TÜSİAD Rekabet Toplantıları 29 Ocak 2010 CEZA YÖNETMELİĞİ * Şamil PİŞMAF REKABET KURUMU TÜSİAD Rekabet Toplantıları 29 Ocak 2010 *Sunumdaki görüşler tamamen konuşmacıya ait olup Rekabet Kurulu ya da Rekabet Kurumu açısından bağlayıcı değildir.

Detaylı

Lex specialis derogat legi generali

Lex specialis derogat legi generali 1 Lex specialis derogat legi generali Madde 91 devamı: Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin, amacını, kapsamını, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp

Detaylı

Madde 2 Serbest dolaşım özgürlüğü

Madde 2 Serbest dolaşım özgürlüğü İNSAN HAKLARININ VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME İLE BU SÖZLEŞME'YE EK BİRİNCİ PROTOKOL'DA TANINMIŞ BULUNAN HAKLARDAN VE ÖZGÜRLÜKLERDEN BAŞKA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER TANIYAN Protokol No:

Detaylı

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İMKB UYUŞMAZLIK KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uyuşmazlık

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ (05.09.2001 - ANKARA) (25/27 NİSAN 2014 MERKEZ GENEL KURULU DEĞİŞİKLİKLERİNİ İÇEREN SON HALİ) 1 I-GENEL

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı