T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT"

Transkript

1 1 T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT Karar Tarihi Karar No 136 Özü: Teftiş Kurulu Müdürlüğü nün Kuruluş Görev ve Çalışma Esaslar Hakkında Yönetmeliğin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildiği hk. Meclisin 17. dönem 2010 yılı 10. toplantısı olan Pazartesi günü saat de yaptığı Ağustos ayı olağan toplantısı 1. birleşiminde alınan sayılı kararıdır. K A R A R : Gündemin 5. Maddesinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün; Belediye Meclisimizin 05/07/2010 tarih ve 116 nolu kararı ile görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Teftiş Kurulu Müdürlüğü nün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği ile ilgili Komisyon Raporu tamamlanarak yazımız ekinde sunulmuştur, Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması hususunu bilgilerinize arz ederim. Deyimli gün ve 709 sayılı yazısı okundu. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Karar Tarihi : 09/07/2010 Karar No : 2010/42 Gündem : 05/07/ Nolu Meclis Kararının Görüşülmesi Belediye Meclisimizin 05/07/2010 tarihli toplantısında gündemin 9. maddesinde yer alan, Antalya Kepez Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik yine Belediyemiz Meclisinin tarih ve 116 sayılı Kararı ile görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş bulunmaktadır. Komisyonumuz havale edilmiş bulunan gündem maddesini incelemek üzere; 09/07/2010 tarihinde, Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu toplantı salonunda üyelerin tamamının katılımı ile toplanmış ve yaptığımız incelemede Teftiş Kurulu Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını Belirleyen Yönetmelik Belediye meclisine sunulmasına oy birliğiyle karar verildi. Aydın AÇAN Dilaver TANIK E.Derya CANBULUT Bütçe Kom. Bşk. Başkan Vekili Sözcü (İmza) (İmza) (İmza) Erdoğan YARBAŞ Hasan AYDOĞAN a Üye Üye (İmza) (İmza) Ait deyimli komisyon raporu okundu. T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

2 2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE -1 Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Kepez Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğünün, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE -2 a) Bu Yönetmelik, Antalya Kepez Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğünün görev ve yetkileri ile Teftiş Kurulu Müdürü, Müfettiş, Müfettiş Yardımcıları ve Teftiş Kurulu Bürosu Personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin yükümlülüklerini, b) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının seçilme ve atanmalarını, c)teftiş Kurulu ile Müfettiş, Müfettiş Yardımcıları ve Büro Personelinin çalışma usul ve esaslarını kapsar. Hukuki dayanak MADDE -3 Bu Yönetmelik; a) Başkanlık Makamının (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden çıkışlı) tarih ve M 07 7 KEP sayılı talimatları, b) 5393 sayılı Belediye Kanunu, c) Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik, d) 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanunun 20. Madde (a) fıkrası ( Bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kamu iktisadi teşebbüslerinde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek) hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE -4 Bu Yönetmelikte geçen, a) Belediye : Antalya Kepez Belediyesini b) Başkanlık : Belediye Başkanlığını c) Başkan : Belediye Başkanını d) Meclis : Belediye Meclisini e) Encümen : Belediye Encümenini f) Teftiş Kurulu : Belediye Teftiş Kurulunu g) Kurul Müdürü : Teftiş Kurulu Müdürünü h) Müfettiş : Belediye Müfettişlerini ı) Müfettiş Yard : Belediye Müfettiş Yardımcılarını j) Büro Şefi : Teftiş Kurulu Müdürlüğü Büro hizmetleri Şefini k) Personel : Teftiş Kurulu Müdürlüğü büro hizmetlerinde çalışan diğer personeli. İfade eder. İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Bağlılık, Görev, Müdürün atanması, Yetkileri ve Sorumlulukları, Müdürlüğe vekalet ve Bürü Şefliği Teşkilat MADDE- 5 Teftiş Kurulu Müdürlüğü; Bir müdür ile yeteri kadar Müfettiş, Müfettiş yardımcısı, Kurul un büro işlerini yürüten Şef ve diğer personelden oluşur. Bağlılık MADDE- 6 Teftiş Kurulu Müdürlüğü; Doğrudan Kepez Belediye Başkanına bağlıdır. Müfettişler teftiş, inceleme ve soruşturmalarını Başkan adına yaparlar. Belediye Başkanı ve Kurul Müdürü dışında

3 3 hiçbir makam ve merciden emir almazlar. Görevi MADDE -7 Teftiş kurulu müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 1) Belediye Başkanının emri ve onayı üzerine, Kamu hizmetlerinin geliştirilip etkinleştirilmesini, verimlilik ve çalışma gücünün (performansın) artırılmasını, Belediyenin mevzuat, plan, program ve projelere uygun çalışmasını sağlamak amacıyla araştırmalar yaparak gerekli görüş ve öneriler hazırlayıp Belediye Başkanına sunmak, 2) Gerektiğinde, Belediye hizmetlerinde çalışma gücünün (performans), etkinlik ve verimliliğin artırılması için üretilecek politika, proje ve hizmet standartlarının oluşumuna paydaş birimlerle birlikte katkıda bulunmak, 3) Belediyemizin hazırlamış olduğu Yol Haritası Planında (Stratejik Plan) belirlenen hedeflere ulaşmasına katkıda bulunmak, 4) İnceleme ve Teftişin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla genel prensipleri tespit etmek, personelin çalışmalarını teşvik etmek, hataların en aza indirilebilmesi için teftiş sistemini geliştirmek, 5)Belediye Başkanı, diğer seçilmiş kişi ve organlar ile Encümen Başkanı ve üyelerinin Encümen çalışmalarından doğan karar ve işlemleri hariç olmak üzere; Belediye Başkanının emri ve onayı ile tüm belediye birimlerinin her türlü iş ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütmek, 6) Kanun, Kanun Hükmünde kararname, Tüzük ve Yönetmeliklerde gösterilen ve Belediye Başkanınca verilen teftiş hizmetlerini ifa etmek, 7) Mer i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevleri icra etmek. Atama, Yetki ve Sorumluluk MADDE - 8 Teftiş Kurulu Müdürü; a) Kurul içersindeki Müfettişlerden Başkanlık Makamı tarafından atanır. b) Kurul Müdürü Müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri kullanır; 1- Teftiş Kurulu Müdürlüğünün çalışmalarını koordine etmek ve 7. maddede belirtilen görevlerini yürütmek, 2- Belediye Başkanı, diğer seçilmiş kişi ve organlar ile Encümen Başkanı ve üyelerinin Encümen çalışmalarından doğan karar ve işlemleri hariç olmak üzere Müfettişlerin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek, 3- Teftiş Programlarını yaparak, Başkanlık Makamının onayına sunmak, 4- Başkanlık Makamının onayı ile gerektiğinde bizzat teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak, 5-Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, ilgililerle alınacak tedbirleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve alınması gereken tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak, 6- Teftiş Kurulu Müdürlüğüne intikal eden teftiş, denetim, inceleme veya soruşturmayı gerektiren konuları ilgili organlara göndermek, 7-Görev alanına giren konularla ilgili olarak uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Başkanlık Makamına tekliflerde bulunmak, 8- Müfettiş Yardımcılarının işe alınması ve üç yıllık staj döneminde yetişmeleri ile ilgili tedbirleri almak, 9- Müfettişlerin mesleki ve ilmi çalışmalarını teşvik ve tanzim etmek, gerekirse başarılı tetkik sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak, 10- Teftiş Kurulu Müdürlüğünün çalışmalarını izlemek, dönem sonunda çalışmalarla ilgili değerlendirme raporları ve yıllık faaliyet raporları düzenleyerek Başkanlık Makamına arz etmek, 11- Mevzuat ve Belediye Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak,

4 4 12- Teftiş Kurulu Müdürü kendisine verilen ve Müdürlüğe ait görevlerin yerine getirilmesinden yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Belediye Başkanına karşı sorumludur. Teftiş Kurulu Müdürüne Vekalet MADDE -9 Teftiş Kurulu Müdürü; geçici sebeplerle görevinden ayrıldığında Müfettişlerden en kıdemli birine vekâlet görevini verir. Herhangi bir sebeple Teftiş Kurulu Müdürlüğünün devamlılık arz edecek şekilde boşalması halinde vekâlet görevi Müfettişler arasından Başkanlık Makamının onayı ile belirlenir. Vekilin yetki ve sorumluluğu Müdürün yetki ve sorumluluğu ile aynıdır. Büro Şefliğinin Oluşumu, Görev, Yetki ve Sorumlulukları MADDE Teftiş Kurulu Müdürlüğü bürosu (Kalemi), Birim müdürü emri altında Büro Şefi ve yeterli sayıda personelden oluşur. 2- Büro Şefliğinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Teftiş Kurulu Müdürlüğüne intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevapları ilgili yerlere iletmek, b) Müfettişlerden gelen raporları kayıt etmek, ilgili oldukları yerlere göndererek takip etmek c) İşlemleri biten raporların ve evrakların dosyalama işlemlerini yapmak ve muhafaza etmek, ç) Müfettişlerden gelen çalışma cetvelleriyle ilgili işlemleri yapmak, d) Teftiş Kurulunun ayniyat işlemlerini yürütmek, e) Teftiş Kurulunun yazışma hizmetlerini yürütmek, f) Birim Müdürü ve Müfettişlerin vereceği diğer işleri yapmak, 3- Büronun yönetiminden Kurul Müdürüne karşı Büro Şefi sorumludur. 4- Büro işlerinde gizlilik esastır. Görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar. Birim Müdürü veya Müfettişlerin izni olmadan Belediye Başkanı dışında hiç bir makama evrak ve bilgi veremez ve gösteremezler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Müfettişler Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları MADDE-11 Müfettişler, Belediye Başkanı adına şu görev ve yetkileri kullanırlar: ( Bu yönetmeliğin 7/5 maddesinde belirtilen Belediye Başkanı, diğer seçilmiş kişi ve organlar ile Encümen Başkanı ve üyelerinin Encümen çalışmalarından doğan karar ve işlemleri hariç olmak üzere;) 1- Tüm Belediye birimlerinin iş ve işlemlerini, personelin görevleri ile ilgili hal ve hareketlerini, kanun, tüzük, yönetmelik ve Belediye Başkanı talimatlarının uygulanıp uygulanmadığını, teftiş program ve talimatlarına göre incelemek, denetlemek ve teftiş etmek, 2- işlemleri teftiş edilen personel hakkında Personel denetleme raporu düzenlemek, 3- Belediyenin tüm birimlerinin personeli hakkında, görev emri gereğince soruşturma yapmak, 4- Görevlerini yerine getirmeleri sırasında öğrenmiş oldukları yolsuzluklar veya soruşturma açılması gereken konularda re sen soruşturmaya başlamak ve durumu derhal kurul müdürüne bildirmek, 5- Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenilen seviyede yürümesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve düşüncelerini raporla Teftiş Kurulu Müdürlüğüne bildirmek, 6- Refakatine verilecek Müfettiş yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak, ehliyet, tavır ve çalışmaları hakkında düzenleyecekleri yazıyı ve/veya belgeyi Teftiş Kurulu Müdürlüğüne vermek, 7- Çeşitli konularda Belediye Başkanınca verilen araştırma ve inceleme görevlerini yapmak, ayrıca görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak, 8- Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle ilgili çalışmalar yapmak, 9- Belediye Başkanı ve Teftiş Kurulu Müdürünce, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen teftiş hizmetleriyle ilgili olarak verilen benzeri görevleri yapmak,

5 5 10- Müfettişler yaptıkları çalışmalar ve hazırladıkları raporlardan yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar. Müfettişlerin Bilgi ve Belge İsteme Yetkileri MADDE -12 Müfettişler yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgileri, defter, evrak ve belgeleri denetim, inceleme ve soruşturma yaptıkları birimlerden istemek ve görmek, bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve ambarlarını incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlemlerinde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer Müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla yükümlüdürler. Asılları alınan belgelerin Müfettişlerin mühür ve imzası ile onanmış örnekleri dosyasında saklanmak üzere alındığı yere verilir. Bilirkişi İncelemesi MADDE -13 İnceleme ve değerlendirilmesi özel bilgi ve yetenek isteyen konuların varlığı halinde konu uzman kurum veya kişilere Müfettişçe incelettirilir. Bunların verecekleri raporlar kanıtlayıcı belge olarak inceleme veya soruşturma raporlarına eklenir. Bu gibi uzman kurum veya kişilerin ücretleri ile inceleme giderleri fatura veya fatura yerine geçen belgeler karşılığında Belediye Bütçesinden ödenir. Teftiş ve Soruşturma Sırasında Görevden Uzaklaştırma MADDE -14 Müfettişler görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak; a) Teftiş ve soruşturma sırasında suç delilleri henüz elde edilememiş olmakla beraber iş başında kalmasının soruşturmayı güçleştireceği kanaatine varılanlar, b) Teftiş sonucunda gizli veya açık zimmet ve ihtilası veya işlemlerinde önemli yolsuzluklar görülen veyahut para, değerli kağıt, ayniyat, defter ve belgelerini göstermeyen ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınan memur ve diğer personel hakkında Başkanlık Makamına görevden uzaklaştırma önerisinde bulunabilirler. Görevden uzaklaştırma tedbiri teftiş ve soruşturmanın her aşamasında alınabilir. Ancak görevden uzaklaştırılan kişinin görevde kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekilde ortaya konulması şarttır. Görevlendirme MADDE -15 Müfettişler, Belediye Başkanının emir ve onayı üzerine Teftiş Kurulu Müdüründen aldıkları talimatla görev yaparlar. Müfettişler aldıkları görevlerin sonuçlarını Kurul Müdürüne rapor olarak sunarlar. Belediye Başkanından doğrudan doğruya aldıkları emirleri Teftiş Kurulu Müdürüne bildirirler. Ayrıca, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkındaki mevcut yasal düzenleme gereği, Kepez Kaymakamlığı ve Antalya Valilik Makamı tarafından verilen ön inceleme emirlerini yerine getirirler. Müfettişler yaptıkları ön inceleme sonucunda düzenledikleri ön inceleme raporlarını doğrudan, ilgisine göre, Kepez Kaymakamlığı ve/veya Valilik Makamına sunarlar. Müfettişlerin Uyacakları Hususlar MADDE -16 Müfettişler, bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Müfettişler özellikle şu iş ve işlemleri yapamazlar: a) Yönetime müdahale edemezler. b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve düzeltme yapamazlar. c) Teftişe tabi kimselerle hususi münasebetler tesis edemezler. Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar, bu yasağın dışındadır.

6 6 ç) Teftişe gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar. Birlikte Görev MADDE -17 Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma programlarının gruplar halinde uygulanmasında her gruba dahil Müfettişlerden en kıdemlisi o grubun başkanı sıfatıyla çalışmaları düzenler. Grup başkanları, işe başlarken ve çalışmalarının devamı sırasında teftiş ve tetkiklere verilecek en uygun yönü belirleyip, işlerin seyrini takip ve sonuç alınmasını sağlayabilecek fikir ve tedbirlerin uygulanmasını temin eder. İşin Süresinde Bitirilememesi ve İşin Devri MADDE Müfettişler, Kendilerine verilen işleri ara vermeden Teftiş Kurulu Müdürlüğü nce belirtilen süreler içinde bizzat yapıp bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Teftiş Kurulu Müdürlüğüne zamanında bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler. 2- Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Geri bırakma ve devir zorunluluğu doğarsa; Müfettişler ellerindeki işleri gerekçesi açıklanmak kaydıyla alınacak yeni bir onayla başka bir Müfettişe devredebilirler. 3- Devredilecek işler için devri yapılacak olan Müfettiş bir Devir notu hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna; a) Devredilen işin ne olduğu, b) Devir gününe kadar işin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği c) İş hakkında ne gibi görüş ve kanaate varıldığı hakkındaki düşüncelerini yazar. 4- Bundan başka devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, işe ait kayıt ve belgelerle birlikte işi devralan Müfettişe imza karşılığında verir. 5- Devir notu ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden Müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Müdürlüğüne gönderilir. Üçüncü nüsha devreden Müfettişte kalır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Müfettişliğe Giriş, Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı, Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi Müfettişliğe Giriş MADDE -19 Müfettişliğe, Müfettiş Yardımcısı olarak girilir. Müfettiş Yardımcılığına atanabilmek için, 3 Mayıs 2002 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) na katıldıktan sonra, bu yönetmelikte belirlenmiş olan şartlara uygun olanlar arasından yapılacak giriş sınavını kazanmış olmak şarttır. Müfettiş yardımcılığı sınavı açılmasına, Teftiş Kurulu Müdürünün önerisi üzerine, Belediye Başkanının onayı ile karar verilir. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı bir sınavdır. Giriş sınavına, KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan, açıktan atama izni alınmış kadro sayısının 20 katından fazlası çağrılamaz. Başvuruların bu sayıyı aşması durumunda, KPSS sonuçlarına göre puanı en yüksek olandan düşük olana doğru yapılacak sıralama esas alınır. İstenilen aday sayısına ulaşıldığında son sıradaki adayla aynı puanda olan kişiler de sınava çağrılır. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav Kurulu MADDE -20 Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını yapacak sınav kurul, Belediye Başkanının onayı ile Teftiş Kurulu Müdürü ile kuruldan, kıdem esasına göre görevlendirilecek en az iki Müfettişin katılımıyla oluşur. Ayrıca yine kurul müfettişlerinden en az bir yedek üye belirlenir. Kurulda, Sınav Kurulu oluşturmaya yetecek sayıda Müfettiş bulunmaması durumunda, Belediye Başkanının onayı ile diğer kurumların Teftiş Kurullarından görevlendirme yapılabilir. Belediye Başkanı sınavlara katıldığı takdirde sınav kurulunun tabii başkanıdır. Bu hallerde,

7 7 Kurul Müdürü sınav kuruluna üye olarak katılır. Sınav İlanı MADDE -21 Açıktan atama izni alınmış kadroların sayı, sınıf, unvan ve dereceleri, sınava giriş şartları, belirlenen KPSS taban puanı, son başvuru tarihi, sınavın yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi son başvuru tarihinden en az bir ay önce olmak üzere Resmi Gazetede ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan vermek suretiyle adaylara duyurulur. Sınava Giriş Şartları MADDE -22 Müfettiş yardımcılığı sınavına katılabilmek için; a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde yazılı genel şartları taşımak b) Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak (Askerlik hizmetini yapmış olan erkek adaylarda askerlikte geçen süre 30 yaş sınırına eklenir.), c) Hukuk, siyasal, işletme, iktisat ve idari bilimler fakültelerinden veya denkliği Yüksek Öğrenim Kurulunca onaylanmış yerli ya da yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak, d) KPSS sonucunda, Sınav Kurulu tarafından belirlenecek ve sınav duyurusunda belirtilecek olan puanı almış olmak, e) Bu sınava daha önce iki kereden fazla katılmamış olmak gereklidir. Sınav İşlemleri MADDE -23 Yazılı sınava girecek olan adaylar; a) Kurul Müdürlüğünden veya görevlendirilecek birimden temin edecekleri aday formu, b) Nüfus cüzdanının aslı veya noterden onaylı örneği, c) 4,5x6cm boyutlarında iki adet fotoğraf, d) Yüksek öğrenim kurumu diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği, e) KPSS sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği ile giriş sınavı duyurusunda belirtilen son başvuru tarihine kadar Kurul Müdürlüğüne bizzat müracaat etmek zorundadırlar. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan, sınavdan önce ayrıca aşağıdaki belgeler istenir: a) Tam teşekküllü Devlet hastanelerinin birinden alınacak sağlık kurulu raporu, (Bu rapor atanma için gerekli olup sözlü sınav sonrasında da verilebilir.) b) Erkek adaylar için, askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya noterden onaylı örneği. c) 4,5x6cm boyutlarında 4 adet fotoğraf, d) Cumhuriyet Savcılığından alınan sabıka kaydı belgesi. e) Kendi yazısı ile özgeçmişi. (Bu özgeçmişte; baba ve ana adları ile meslek veya işleri, kendisinin ilk orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adı, soyadı ve adresi, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir.) Aday formu ve eklerinde yer alan bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar ile ÖSYM tarafından yapılacak kontrol sonucunda KPSS sonuç belgesinde tahrifat yaptığı anlaşılanlar tüm haklarını kaybedecekleri gibi haklarında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur. Yazılı ve Sözlü Sınav Esası ve Yeri MADDE -24 Aranan nitelikleri taşıyan ve KPSS sınavını kazanan istekliler, yazılı ve sözlü olmak üzere iki sınava tabi tutulurlar. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. Yazılı ve sözlü sınav Başkanlıkça belirlenecek yerde yapılır. Sınav Adaylık Belgesi MADDE -25 Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılacaklara Kurul Müdürlüğü veya görevlendirilecek birim tarafından fotoğraflı adaylık belgesi verilir. Sınavlara ancak bu belgenin aslının gösterilmesi suretiyle girilir. Sınav Konuları

8 8 MADDE -26 Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. Yazılı sınav aşağıda gruplar halinde belirtilen konulardan yapılır. a) Hukuk 1. Anayasa Hukuku(Genel Esaslar) 2. İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Kaza, İdari Teşkilat) 3. Ceza Hukuku (Genel Esaslar) 4. Medeni Hukuk (Aile Hukuku Hariç) 5. Borçlar Hukuku (Genel Esaslar) 6. Ticaret Hukuku (Genel Esaslar) b) Ekonomi 1. Genel Ekonomi 2. İşletme Ekonomisi c) Maliye 1. Genel Maliye 2. Kamu Gelirleri 3. Bütçe d) Muhasebe 1. Genel Muhasebe 2. Bilânço Analizi Sınav soruları ve her soruya verilecek puanlar ile sınav süresi Sınav Kurulunca saptanır. Hazırlanan sorular Sınav Kurulu üyeleri tarafından imzalanarak mühürlü bir zarf içinde sınavdan bir gün önce Sınav Kurulu Başkanına sunulur. Yazılı Sınav Sorularının Hazırlanması MADDE -27 Yazılı sınav soruları ve cevap anahtarları ile her soruya verilecek puanlar ve sınav süreleri sınav kurulu tarafından sınav konularına göre tespit edilir. Tespit edilen puanlar ve sınav süreleri, sınava giren adaylara duyurulur. Hazırlanan soru kağıtları ve cevap anahtarları sınav kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Her sınava ait soru kağıtları ayrı ayrı zarflara konularak zarflar kapatılır, üzerine hangi konuya ait sınav soruları olduğu yazılır, arkaları mühürlenip sınav kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır ve ayrı bir zarfa konulacak cevap anahtarları ile birlikte Sınav Kurulu Başkanına teslim edilir. Yazılı Sınavların Yapılış Şekli MADDE -28 Yazılı sınavlar, duyurulan yer ve saatte sınav kurulu ve gerektiğinde Teftiş Kurulu Müdürlüğünce görevlendirilen Müfettiş yardımcılarının gözetiminde başlar ve önceden tespit edilen saatte bitirilir. Sınav başladıktan sonra gelen adaylar sınava alınmazlar. Sınava giren adayların kimlikleri bir tutanakla tespit edilir. Adaylar yanlarında sınav giriş belgeleri ile birlikte resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesini bulundurmak zorundadır Sınava, içinde sınav soruları bulunan mühürlü zarfın sınava katılanların huzurunda açılması, soruların adaylara dağıtılması veya yazdırılması suretiyle başlanır. Zarfların açılmasına ilişkin bir tutanak düzenlenir ve bu tutanak sınav gözcüleri ile sınava giren iki aday tarafından imzalanır. Sınava katılan adaylar, soruların cevaplarını, mühürlü cevap kağıtlarına yazarlar. Cevap kağıtlarına, kapatılacak kısım dışında adayların kimliğini belirtecek her hangi bir yazı yazılmaz ve işaret konmaz. Cevap kağıdına bu şekilde yazı yazan veya işaret koyan adaylarla, sınavda kopya çektiği tespit edilen adaylar hakkında bir tutanak düzenlenerek, sınavları geçersiz sayılır. Sınav sonunda, toplanan cevap kağıtları ile tutanaklar bir zarf içerisine konulur ve zarf kapatılıp mühürlendikten sonra, bu husus ayrı bir tutanakla tespit edilip, zarf ve tutanak Sınav Kurulu Başkanına teslim edilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için yazılı sınav gruplarından alınan notların her birinin 100 tam puan üzerinden 60 den ve ortalamasının da 70 ten aşağı olmaması gerekir.

9 9 Yazılı sınav sonuçları bir tutanakla tespit edilir, 30 gün içinde Belediye merkez binasının ilan panosuna liste halinde asılmak ve Belediyenin internet sayfasında yayınlanmak suretiyle duyurulur. Bu duyuruda sözlü sınavın yeri ve zamanı da belirtilir. Ayrıca yazılı sınavı kazanan adaylara yazılı olarak da bildirim yapılabilir. Ancak ilan panosundaki duyuru tebligat sayılır. Sözlü Sınav MADDE -29 Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınav adaylara bildirilen yer, gün ve saatte başlar. İlan edilen gün ve saatte, mücbir sebeplerini belgeleyenler dışında sınava girmeyen adaylar haklarını kaybederler. Mazeretlerini sözlü sınavın bitiş tarihinden itibaren üç gün içinde belgeleyenler ve belgesi sınav kurulunca kabul edilenler için 5 işgünü sonra sınav tekrarı yapılır Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanmasının yanında zekâ, muhakeme ve konuşma yetenekleri değerlendirilir. Sözlü sınavda adaylara Sınav Kurulu Üyelerinin her biri tarafından 100 tam not üzerinden not verilir. Verilen bu notların ortalaması sözlü sınav notunu oluşturur. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için alınacak notun 70 den az olmaması zorunludur. Giriş Sınavı Sonucu MADDE -30 Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Sınavı kazananların durumu Sınav Kurulu tarafından en yüksek nottan başlanılmak üzere bir tutanağa bağlanır. Notların eşitliği halinde sıralamada KPSS notu esas alınır. Giriş sınavını kazanan adayların listesi başarı sırasına göre hazırlanarak atamaların yapılması için Teftiş Kurulu Müdürlüğünce Başkanlığa sunulur. Giriş sınavını kazananların listesi Belediye binası ilan panosuna asılır, kurumun internet sayfasında yayınlanır ve ayrıca adaylara yazılı bildirim yapılır. Giriş Sınavı Sonucuna İtiraz MADDA -31 Giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 gün içerisinde Sınav Kuruluna yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından 7 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır ve sonuç itiraz eden adaylara yazılı olarak bildirilir. Sınav Belgelerinin Saklanması MADDE -32 Giriş sınavını kazanarak müfettiş yardımcılığına atamaları yapılanların sınavla ilgili belgeleri sicil dosyalarına konulur, kazanamayan adayların belgeleri ile diğer sınav belgeleri, Teftiş Kurulunda beş yıl süreyle saklanır. Adayların sınavlara iki defadan fazla girip girmediklerinin belirlenebilmesi amacıyla, sınavlara katılan adayların bir listesi çıkarılarak bir sonraki sınav tarihine kadar Müdürlük arşivinde saklanır. Müfettiş Yardımcılığına Atanma ve Kıdem Sırası MADDE -33 Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavında başarılı olanlar, başarı sırasına göre boş olan Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına atanırlar. Ataması yapılmayan adaylar yedek olarak belirlenir. Kurul Başkanlığı tarafından sınavı kazandığına ilişkin kendilerine tebligat yapılan adaylar 30 gün içerisinde atanmak üzere müracaat etmezlerse haklarını kaybederler ve yerine yedek adayların ataması yapılır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Müfettiş Yardımcıları arasındaki kıdem sırası, aynı giriş sınavını kazanarak Müfettiş Yardımcılığına atananların giriş sınavı notuna göre belirlenir. Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi MADDE -34 Müfettiş Yardımcıları, müfettiş refakatinde aşağıdaki esaslar dahilinde yetiştirilirler; a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek, b) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile teftiş ve soruşturma konularında deneyim ve uzmanlık sahibi olmalarını sağlamak, c) Mesleki çalışma ve araştırma alışkanlığını kazandırmak, d) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi konusunda olanak sağlamak.

10 10 Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde, ilgili bakanlık ve kuruluşların, teftiş birimleri ile işbirliği sağlanabilir. Müfettiş Yardımcıları 3 yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilir. Hastalık ve askerlik gibi zorunlu nedenlerle 3 yıllık süreyi kesintiye uğratan müfettiş yardımcılarının yetiştirme programından ayrı kaldıkları süreler 3 yıllık süreye eklenir. a) Birinci Dönem Çalışmaları: Bu dönem, Teftiş Kurulu Müdürlüğün yetki alanına giren teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturmalarla ilgili mevzuatın, Müfettiş Yardımcılarına öğretilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir. Kurul Müdürünce, yardımcıların sayısına göre görevlendirilecek bir ya da daha fazla Müfettiş tarafından hazırlanacak eğitim programı çerçevesinde yürütülür. Bu dönem en fazla 6 ay sürer. b) İkinci Dönem Çalışmaları: Birinci dönemde mevzuatı öğrenen yardımcıların kurum müfettişleri ya da ilgili bakanlık ya da kurum müfettişleri yanında geçirecekleri staj dönemidir. Müfettişler teftiş, inceleme ve soruşturmalarda çalışma programlarını, yardımcıların mevzuat uygulamasını öğrenebilecekleri tarzda düzenlerler. İkinci dönem çalışmaları 6 ay sürelidir. Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını kapsayan 1 yıllık süre sonunda Müfettiş Yardımcılarının durumları, hizmet içi eğitimlerini sağlayan Müfettişler ve birlikte görev yaptıkları Müfettişler tarafından değerlendirilerek Kurul Müdürüne bildirilir. Bu değerlendirme ve Kurul Müdürünün kanaati ile olumlu sicil alan yardımcıların memuriyete asaleten atanmaları işlemi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen usullere göre yapılır. Olumlu sicil alamayanların memuriyet ve Kurulla olan ilişkisi kesilir c) Üçüncü Dönem Çalışmaları: Bu dönem çalışmaları 3 yıllık yardımcılık süresinin ikinci ve üçüncü yılını kapsar. İkinci yıl Müfettişler eşliğinde bilgi ve deneyimlerini arttırmak üzere çalışmaya devam eden yardımcılardan re sen görev yapacak duruma gelenler son yıl bağımsız olarak görev yapmaya başlarlar. Bağımsız görev yapacak duruma gelemeyen yardımcılar son yıllarında da Müfettişlerle birlikte çalışmaya devam ederler. d)yetişme Notu: Yetişme notu aşağıda belirtilen konulardan her biri için verilen notlar ortalaması alınarak tespit edilir. 1) Etüt ve İnceleme notu; Müfettiş yardımcılarına verilen etüt ve inceleme sonucu düzenledikleri raporlara Kurul Müdürlüğünce verilen not, 2) Teftiş ve Denetim notu; Yetkili Müfettiş yardımcılarının yaptıkları teftiş ve denetim sonunda düzenledikleri raporlara Kurul Müdürlüğünce verilen notlar ortalaması, 3) Soruşturma Notu; Yetkili Müfettiş yardımcılarının yaptıkları soruşturma sonunda düzenledikleri raporlara Kurul Müdürlüğünce verilen notlar ortalaması, 4) Özel Not; Müfettiş yardımcılarının nitelikleri, tutum ve davranışları, meslek bilgileri, çalışkanlıkları ve mesleki liyakatleri hakkında yanında çalıştıkları Müfettişler ve Kurul Müdürü tarafından verilen notlar ortalaması. Her konudan alınacak not un asgari 60, yetişme not ortalamasının ise 65 olması gerekir Notlar 100 tam puan üzerinden verilir. Müfettiş Yardımcılığı döneminde müfettişlik karakter ve nitelikleri ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanların üç yıllık sürenin tamamlanması beklenilmeksizin Kurulla ilişikleri kesilerek, Belediye Başkanınca, Kurul dışında, durumlarına uygun bir göreve atanırlar. BEŞİNCİ BÖLÜM Müfettişliğe Tayin, Yükselme, Kıdem ve Müfettişlik Güvencesi, Müfettişlerin Çalışma Esasları Ve Ayrılan Müfettişlerin Tekrar Kabulü Müfettişlik Yeterlik Sınavı ve Sınav Kurulu MADDE -35 Müfettiş yardımcıları, üç yıllık yetişme dönemi sonunda, yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

11 11 Yeterlik sınavına girebilmek için; a) Üç yıllık Müfettiş Yardımcılığı dönemini fiilen tamamlamış olmak, b) Müfettiş Yardımcılığı dönemindeki hizmet yıllarına ait bütün sicil notlarının olumlu olması, c) Yetişme notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 olması zorunludur. Yeterlik sınavlarını, bu yönetmeliğin Müfettiş Yardımcılığına Giriş Sınavı Kurulu başlıklı 20. maddesine göre oluşturulan sınav kurulu yapar. Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Yeterlik sınavının yapılacağı tarih ve yer sınava girecek yardımcılara en az bir ay önce yazı ile, sözlü sınavın tarihi ve yeri ise sınavdan en az beş gün önce sınava gireceklere Teftiş Kurulunca bildirilir. Yeterlik Sınavı Programı MADDE -36 Yeterlik sınavı Sınav Kurulunca belirlenecek esaslara göre yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Yazılı sınav, Sınav Kurulunun gözetimi altında aşağıda belirtilen konularda yapılır. a) Mevzuat ve uygulama; 1. Belediyelere ilişkin mevzuat, 2. Devlet memurları hakkındaki mevzuat, Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat, 4. Devlet ihale mevzuatı, 5. Harcırah Kanunu ve uygulaması, b) Teftiş, inceleme ve soruşturma yöntemleri: 1. Devlet memuru ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkındaki yasal düzenleme kapsamına giren suçlarla ilgili uygulama esasları, 2. Mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele hakkındaki yasal düzenleme kapsamına giren suçlarla ilgili uygulama esasları, 3. Ceza muhakemeleri usulü hakkındaki yasanın uygulaması, 4. Türk Ceza Kanununun memur suçlarına ilişkin hükümleri, 5. Disiplin cezaları ile ilgili hükümler. Yazılı sınavda tam not 100 olup, bu sınavda başarılı sayılmak için; alınacak notun 70 olması zorunludur. Yazılı sınavda başarılı olan Müfettiş Yardımcıları yazılı sınav tarihinden sonraki beş gün içerisinde Sınav Kurulu tarafından sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda yardımcıların mevzuat bilgilerinin yanı sıra mevzuatın uygulanması hakkındaki bilgi ve becerilerini değerlendirecek tarzda sorular sorulur. Sözlü sınavda tam not 100 olup bu sınavda başarılı sayılmak için alınacak notun en az 70 olması zorunludur. Yeterlik Sınav Notlarının Değerlendirilmesi MADDE -37 Yeterlik notu; yetişme notu, yazılı sınav ve sözlü sınav notu ortalamasından oluşur. Yeterlik notunun 70 den aşağı olmaması şarttır. Yazılı sınav kağıtları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için yazılı sınav gruplarının her birinden alınan notların en az 65, ortalamasının da en az 70 olması şarttır. Yazılı sınavda başarılı olan Müfettiş yardımcıları sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda Müfettiş yardımcılarına sınav kurulu üyelerinden her biri 100 tam puan üzerinden puan verir. Verilen puanların ortalaması sözlü sınav puanını oluşturur. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu puanın en az 70 olması şarttır. En yüksek yeterlik notundan başlayarak bir başarı listesi düzenlenir. Yeterlik sınavında başarılı olanların Müfettişliğe atanmaları yeterli kadro mevcut olmadığı takdirde, başarı sırasına göre yapılır. Notların eşitliği halinde yetişme notu esas alınır. Yeterlik Sınavını Kazanamayanlar ve Sınava Girmeyenler

12 12 MADDE -38 Yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde mazereti olmaksızın sınava girmeyenler ve sınavda başarılı olamayanlar Müfettiş Yardımcısı unvanını kaybederler ve belediyede durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar. Geçerli mazeretleri sınav kurulunca kabul edilen Müfettiş yardımcıları için bir kereye mahsus olmak üzere, ilk sınav tarihinden sonraki 30 gün içinde ikinci bir sınav açılır. Bu sınava da katılmayanlar hakkında sınavı başaramamış muamelesi yapılır. Yükselme MADDE -39 Yeterlik sınavını başarı ile verip Müfettişliğe tayin edilenlerin maaş dereceleri itibariyle müteakip terfileri genel hükümlere göre yapılır. Müfettişlerin Kıdemi MADDE -40 Müfettişlik kıdemine esas süre, Müfettiş yardımcılığında, Müfettişlikte, Müfettişlik sıfat ve kadrosunu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde, ücretli ve ücretsiz tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir. Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; Müfettiş yardımcıları açısından giriş sınavındaki, Müfettişler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir. Teftiş Kurulu Müdürlüğü yaptıktan sonra Müfettişliğe dönenler, dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla Müfettiş varsa, bunların kıdem sırasının tespitinde Müfettişlik kıdemi esas alınır. Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan Müfettişliğe dönenlerin kıdem sırası da, Müfettişlik kıdem sırası esaslarına göre belirlenir. Müfettişlik Güvencesi MADDE -41 Teftiş Hizmetleri; diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; Müfettişler kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin yürütülmesi açısından görevde kalmalarında sakınca olduğuna dair kesinleşmiş yargı kararı veya sağlık raporu olmadıkça görevden alınamaz, başka göreve atanamazlar. Teftiş Kurulu Müdürlüğünden İstifa Suretiyle veya Naklen Ayrılan Müfettişlerin Tekrar Kabulleri MADDE -42 Kurum içinde veya dışında başka bir göreve atanan ya da istifa ederek ayrılan Müfettişler, kurumda boş kadro bulunduğu takdirde tekrar göreve dönmek istediklerinde Müfettişlerin tekrar teftiş Müdürlüğünde görevlendirilmeleri Başkanlık Makamının iznine tabidir. Müfettişlerin Çalışma Anlayışı ve Amacı MADDE -43 Müfettişler, belediye ve bağlı birimlerin çalışmalarının düzenli olarak geliştirilmesine ışık tutmak ve personelin daha iyi ve verimli çalışmasını sağlamak için gerekli önlemlerin alınması amacını göz önünde tutarlar. Müfettişler bu amaçla, çalışmalar sırasında tespit ettikleri çalışkan, başarılı, devlet hizmetini gayret ve feragatle yapan, devlete sahip çıkan, yetkilerini kamu çıkarları doğrultusunda kullanan, basiretli devlet memurlarının taltif edilmeleri için tekliflerde bulunurlar. İnceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş faaliyetleri esnasında çalışanların morallerini bozmayacak ve iş verimini arttıracak şekilde davranmaya özen gösterirler. Müfettişler yerine getirilmeyen ve sürüncemede bırakılan işlerin sorumlularının cezalandırılmasına da önem verirler. Müfettişler; Kurumun mevcut hukuk düzeni içersinde amaçlarına zamanında ve verimli olarak ulaşıp ulaşmadığını, amaca yönelik olarak benimsenen ilke, politika ve yöntemler ile yapılan işlem ve eylemlerin yerindelik ve etkinliğini araştırmak, incelemek ve denetlemek, planlanan hedeflerden ve mevzuattan sapmalar varsa bunları ve nedenlerini saptayıp tahlil etmek, aksaklıkların giderilmesi ve kurum hizmetlerinin verimli ve rasyonel bir düzeye ulaşması için alınması gerekli görülen önlemleri

13 13 belirlemek ve ilgili mercilere tavsiyelerde bulunmak amacını göz önünde tutarlar. Yurt Dışına Gönderilme MADDE -44 Müfettişler; Kurumun görev alanına giren konularda inceleme ve araştırma yapmak, mesleki ve yabancı dil bilgilerini artırmak amacıyla bir yılı aşmamak üzere yurt dışına gönderilebilirler. Yurt dışına gönderilmede Müfettişlik kıdemiyle birlikte, mesleki yetenek, başarı ve yabancı dil bilgisi dikkate alınır. ALTINCI BÖLÜM Raporlar ve Raporlar ile İlgili İşlemler, Rapor Çeşitleri MADDE -45 Müfettişler çalışmalarının sonucunda işin özelliğine göre şu raporları düzenlerler: a) Teftiş Rapor, b) İnceleme ve Araştırma Raporu, c) Disiplin Raporu, d) Personel Denetleme Raporu, e) Genel Durum Raporu, f) Ön İnceleme Raporu g) Tanzim Raporu h) Özel Denetim Raporu Teftiş Raporu MADDE -46 Teftiş sonucunda noksan ve hatalı bulunarak ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken işlemleri belirleyen ve teftiş neticesinde birimin genel durumu hakkında müfettişin görüşünü de içeren raporlardır. Teftiş raporları, ele alınan konuların niteliğine göre cevaplı veya cevapsız olarak düzenlenirler. Cevaplı raporlarda; işlemleri teftiş edilen memurların ad ve memuriyet unvanları, teftişin hangi dönemi kapsadığı, hatalı ve noksan görülen hususların hangi mevzuat hükümleri ile ilgili olduğu belirtilir. Bu rapor, noksanlık ya da yanlışlıkların, görevlilerin kendi teşebbüs ve yetkileri içerisinde düzeltmelerini veya tamamlamalarını sağlamak amacıyla düzenlenir. Cevaplı raporlar, belirtilen süre içinde cevaplandırıldıktan sonra Müfettişe iade edilir. İlgililerce verilen cevaplar müfettişlikçe son kanaat belirtilerek Kurul Müdürüne sunulur. Kurul Müdürü raporu Başkanın onayına sunar. Onaylanan raporun bir nüshası en kısa zamanda gereği yapılmak ve saklanmak üzere ilgili birime gönderilerek sonuçları yakından takip edilir. Cevap gerektirmeyen hususlarda düzenlenen teftiş raporları da Başkanın onayından sonra gereği yapılmak ve saklanmak üzere ilgili birime gönderilir ve takibi yapılır. İnceleme ve Araştırma Raporu MADDE -47 İnceleme ve araştırma raporları; Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, karar, genelge ve emirlerin uygulanmasında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yollarıyla yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkındaki görüş ve önerilerin, İhbar ve şikâyet üzerine yapılan inceleme sonucunda soruşturmayı gerektirir hal bulunmadığı takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin, mesleki ve bilimsel çalışmalara ilişkin sonuçların, genel teftiş esnasında tespit edilen ve teftiş raporlarına yazılmayan düşünce ve önerilerin bildirilmesi maksadıyla düzenlenir. İnceleme ve Araştırma raporlarında, inceleme konusunda ne şekilde bilgi edinildiği, incelemenin konusu, yapılan araştırma ve incelemeler, Müfettişin görüş ve önerileri belirtilir. İnceleme raporları, ilgili birimlerin görevleri göz önünde bulundurulup, yeteri kadar düzenlenerek Kurul Müdürlüğüne gönderilir, bir nüshası Müfettişte kalır. Disiplin Raporu MADDE -48 Disiplin raporu memurlar ve diğer kamu görevlilerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre disiplin suçu sayılan eylem ve davranışlarına ilişkin olarak düzenlenir.

14 14 Yürürlükteki ceza mevzuatına göre suç ya da personel mevzuatına göre disiplin suçu oluşturan eylem ve işlemlerden dolayı yapılan soruşturmaların sonuçları Disiplin Raporu na bağlanır. Disiplin Raporlarında; Soruşturma konuları ve işlenen suçlar ile suçlular hakkında hangi kanun hükümlerinin tatbik edileceği ve suçlu veya kusurlu olanların fiillerinin hangi disiplin suçunu oluşturduğu, belirtilir. Müfettiş, soruşturmayı bitirdikten sonra en çok bir ay içersinde disiplin raporunu tamamlayıp, Kurul Müdürlüğüne vermek zorundadır. Kurul Müdürlüğünce kabul edilen mazeretin bulunması halinde bu süre uzatılabilir sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17. nci maddesine giren eylemlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına hemen bildirim yapılması gereken hallerde, Müfettiş bu bildirimi yaparak en seri şekilde Kurul Müdürüne bilgi verir. Düzenlenen soruşturma raporlarının asılları kanunen verilmesi gereken makamlara gönderilmek üzere, Kurul Müdürüne teslim edilir. Raporun bir nüshası Kurul Müdürlüğünce, bir nüshası da Müfettiş tarafından muhafaza edilir Personel Denetleme Raporu MADDE -49 Personel Denetleme Raporu; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 110 ncu maddesinde öngörülen, teftiş edilen birimlerin amir ve memurları hakkında Müfettişlerin görüş ve kanaatini belirten formlardır. Bu formlarda, teftiş gören birimlerin amir ve memurlarının; a) Mesleki bilgileri, mevzuata uyma dereceleri, b) Çalışmaları, intizam ve enerjileri, yaşları ve bünyeleri, c) Yaratıcı zeka ve kavrayış kabiliyetleri, ç) Amir ve memurların, iş sahibi vatandaşlara karşı davranışları, d) Çevre ile ilişkileri ve yaşayış şekilleri, e) İtimada şayan olup olmadıkları, f) Görevinde başarı dereceleri, hangi görevlerde başarılı olabilecekleri ve daha fazla sorumluluk taşıyan görevler yüklenip yüklenemeyecekleri, g) Dirayetli olup olmadıkları hususlarında Müfettişin objektif bilgi ve müşahedelere dayanan kanaatleri belirtilir. Yetersiz ve delillendirilmemiş hususlarda görüş belirtilmez. Personel denetleme raporları, müfettiş tarafından kendi el yazısı ile tek nüsha olarak düzenlenip kapalı zarf içersinde, hakkında personel denetleme raporu düzenlenen personeli gösterir iki nüsha liste ile birlikte bir yazı ekinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne iletilmek üzere Teftiş Kurulu Müdürlüğüne teslim edilir. Müfettişlerce düzenlenen Personel Denetleme Raporları, personelle ilgili tayin, terfi ve sicil raporu tanzimi gibi işlemler sırasında dikkate alınır. Genel Durum Raporu MADDE -50 Genel Durum Raporu; Yıllık teftiş ve denetim programları Kurul Müdürünce, önceki teftişlerden elde edilen sonuç ve deneyimler ile teftiş edilecek yerlerin durumları göz önünde bulundurulmak şartıyla her yıl Ocak ayı içerisinde hazırlanarak aynı ayın sonuna kadar Belediye Başkanının onayına sunulur. Bu program hazırlanırken tüm birimlerin belirli aralıklarla denetlenmesi amaçlanır. Teftişler sırasında her türlü faaliyet ve işlemlerin mevzuata uygunluğu açısından denetlenmesiyle birlikte denetlenen birimin eksik ve hatalı işlemlerinin düzeltilerek personelin görevi ile ilgili konularda eğitilmeleri sağlanır. Kurul Müdürlüğünce ve Müfettişlerce gerekli görüldüğü hallerde, teftiş sonucu hakkında Belediye Başkanına özet bilgi vermek, teftiş ve soruşturma göreviyle ilgili iyileştirici, yol gösterici ya da mevzuat düzenlenmesine ilişkin önerilerde bulunmak amacıyla düzenlenen raporlardır. Ön İnceleme Raporu MADDE -51 Teftiş Kurulu Müdürlüğünde görev yapan Müfettişler, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanunun 5.maddesi gereği izin vermeye yetkili merci

15 15 tarafından Ön İnceleme yapmakla görevlendirildikleri takdirde; kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkilerine haiz olarak 4483 sayılı yasada hüküm bulunmayan hususlarda 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanun hükümlerine göre işlem yapabilirler. Ön İnceleme raporu; Hakkında Ön İnceleme yapılan memur ve diğer kamu görevlisinin ifadesini almak suretiyle yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp görüşlerini içeren bir rapor düzenleyerek durumu yasa tarafından öngörülen süre içinde izin vermeye yetkili mercie sunarlar. Ön İnceleme birden çok müfettiş tarafından yapılmışsa farklı görüşler raporda gerekçeleriyle ayrı ayrı belirtilir. Tazmin Raporu MADDE-52 Tazmin raporu; Devlete, kişilere memurlar ve diğer kamu görevlileri tarafından verilen zararlarla, borçlar kanunu hükümlerine göre oluşan zararların belirlenmesi halinde zararın kimlerden tazmin edileceğine ilişkin ayrıntılarla görüş ve kanaatin yetkili makama intikali amacıyla hazırlanır. Tazmin raporlarında tazmine neden olan fiil ve bu fiillerin faillerinin yanı sıra tazmine esas tutarın hukuksal dayanaklarla ve ayrıntılı bir şekilde ortaya konulması zorunludur. Özel Denetim Raporu MADDE - 53 Özel denetim raporu, yıllık teftiş programı dışında Başkanın talebi üzerine yapılan kısa süreli denetimler sonucunda veya teftiş, inceleme ve soruşturmalar sırasında gerekli görülen hallerde birimin hizmet kalitesi ve verimliliğini arttıracak önlemleri belirtmek ve personelin durumunu değerlendirmek üzere düzenlenir. Raporların Düzenlenmesi MADDE -54 Raporlar, daktilo veya bilgisayar kullanılarak yazılır. Raporlarda silinti ve kazıntı yapılamaz. Zorunlu olarak yapılan düzeltmeler, Müfettiş tarafından parafe edilir. Raporların; düzgün cümleler kullanılarak uygun ve anlaşılabilir bir dille ve raporlarda adları geçen kişi ve birimleri rencide edebilecek deyim ve yakıştırmalara, kanıtsız suçlamalara yer verilmeden yazılmasına, hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta olmasına, konu ile ilgisi bulunmayan ayrıntılara yer verilmemesine özen gösterilir. Raporların her sayfası Müfettişlik mühürü ile mühürlenerek parafe edilir. Son sayfasına Müfettişin adı, soyadı unvanı yazılarak, raporu düzenleyen Müfettiş veya Müfettişler tarafından imzalanır. Raporlar, Müfettiş tarafından bir yazı ekinde Kurul Müdürlüğüne sunulur. Raporların şekil ve kapsamı ile rapor düzenlenmesine ilişkin uyulması gerekli diğer usul ve esaslar, Kurul Müdürlüğünce yayınlanacak Yönergelerle belirlenir. Raporlar Üzerine Kurul Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler MADDE -55 Müfettişler tarafından, Kurul Müdürlüğüne gönderilen raporlar, Müdürlükçe incelendikten sonra, Müdürlük görüşünün belirtildiği bir onay hazırlanarak, Belediye Başkanına sunulur. Rapor ve yazılarda düzeltilmesi veya tamamlattırılması gereken hususlar varsa, bunların giderilmesi, raporu veya yazıyı düzenleyen Müfettişten istenir. Bu yazışma sonunda görüş birliğine varılmadığı takdirde konu, Başkanlık Makamının onayı ile seçilecek üç Müfettişe birlikte incelettirilir. Bu inceleme sonucunda ortaya çıkan görüş ile Müdürlük görüşü Başkanın onayına sunulur. Onayı takiben rapor aslı ve onay, gereği yerine getirilmek üzere ilgili birime gönderilir. Teftiş edilen birimlere ait cevaplı raporlarda Müdürlüğün görüşü, Müfettişin görüş ve tekliflerine uygun ise, onaylarda ayrıntılı görüş yazılmasına gerek yoktur. Raporlar üzerine ilgili birimlerce yapılması gereken işlemlerin izlenmesi Kurul Müdürlüğüne aittir. Raporlar Üzerine Yapılacak İşlemler MADDE -56 Raporlar üzerine yapılacak işlemler şunlardır: a) Cevaplı raporlar; En geç bir ay içinde incelenerek, raporda belirtilen hususlar talimat haline

16 16 getirilip teftiş edilen birime gönderilir. Teftiş edilen birimler teftiş talimatı üzerine, talimatta belirtilen hususları en kısa zamanda yerine getirir. b) Disiplin raporları ile inceleme raporları üzerine yapılan işlemler ve sonuçları, en kısa zamanda Kurul Müdürlüğüne bildirilir. Rapor Sonuçlarının Müfettişlere Bildirilmesi MADDE 57 Müfettişlerce düzenlenen raporların sonucunda yapılan işlemlerin Kurul Müdürlüğüne iletilmesi üzerine, bu işlemler Müdürlükçe raporu yazan Müfettiş veya Müfettişlere verilir ya da duyurulur. Müfettişler bu işlemleri uygun ve yeterli bulmadıkları takdirde konu ile ilgili görüşlerini gerekçeleri ile birlikte en geç 15 gün içinde Kurul Müdürlüğüne bildirirler. Müfettişlerin bu yeni görüşleri karşısında ilgili birimlerin kendi tutum ve işlemlerini değiştirmemeleri halinde, Kurul Müdürlüğü konuyu Belediye Başkanına iletir. YEDİNCİ BÖLÜM Teftiş, Teftişle İlgili İşlemler ve Teftişe Tabi Olanların Ödev ve Sorumlulukları Teftiş MADDE -58 Teftiş; Bu Yönetmelikte teftişe tabi oldukları belirtilen birimlerin hizmet ve işlemlerinin belirli zaman aralıkları ile teftiş programı çerçevesinde denetlenmesidir. Teftiş Programı MADDE -59 Teftiş Kurulunun çalışmaları hazırlanan teftiş programlarına göre yürütülür. Teftiş Programı; teftiş edilecek birimlerin iş kapasiteleri, önceki teftiş programları ve Müfettiş sayısı göz önünde bulundurulmak suretiyle, Kurul müdürü tarafından hazırlanarak, Belediye Başkanının onayına sunulur. Teftiş Programında; Müfettişlerce teftiş edilecek birimler ve müfettişlerin hangi işlemlerin teftişi ile görevlendirileceği gösterilir. Birimlerin teftişi bu program esasına göre yürütülür. Belediye Başkanınca onaylanan teftiş programı, onay tarihini takiben Müfettişlere bildirilerek uygulamaya başlanır. Teftiş programının, teftişe başlama tarihinden en az yedi gün önce Müfettişlere duyurulması esastır. Teftiş programında yer alan birimlerin programdan çıkarılması, Müfettişlerin görev yerlerinin değiştirilmesi ve bir ayı aşan teftiş süresi uzatmaları Belediye Başkanının onayı ile mümkündür. Bu hususların dışında programda değişiklik yapmaya Kurul müdürü yetkilidir Teftiş Programının Uygulanması MADDE -60 Müfettişlerin teftişe, programda belirtilen tarihte başlamaları esastır. Zorunlu nedenlerin mevcut olması halinde durum gerekçeleri ile Kurul müdürüne bildirilerek, alınacak emre göre hareket edilir. Teftişe İlgili İşlemler MADDE -61 Müfettişler veznesi, kasası, değerli kâğıtları ve ambarı bulunan birimlerin kasa, değerli kâğıt ve gerektiğinde ambarlarını sayarak işe başlarlar. Hesapların incelenmesi ve sayımların yapılması bir gün içinde bitirilemezse kasa ve ambar Müfettişlerce mühürlenir, bunlarla ilgili belge ve kayıtlara el konularak saklanır, işe ertesi gün devam edilir. Sayım ve inceleme sonuçları bir tutanakla tespit edilir. Sayım işleri zorunlu haller dışında görevli memurun huzuruyla yapılır. Önceki Teftiş Sonuçlarının Araştırılması MADDE -62 Müfettişler teftişe başladıklarında teftiş defterlerini ve dosyalarını inceleyerek önceki teftişte yapılan eleştiri ve tavsiyelerin veya bu teftişlere ilişkin emir ve genelgelerin gereklerinin yerine getirilip getirilmediğini tespit ederler ve bunu raporlarında belirtirler.

17 17 Yerine getirilmeyen bu tür konular olması ve ilgili memurların yerine getirmeme gerekçelerinin yeterli bulunmaması halinde konuların niteliğine göre ceza veya disiplin yönünden gereğinin takdiri yetkili mercilere duyurulur. Akçalı Birimlerde Tahsilat İşlerinin Teftişi MADDE -63 Müfettişler tahsilât işlemlerinin teftişinde çalıştırılmak üzere teftiş edilen birim dışından yeterli sayıda memurun görevlendirilmesini isteyebilirler. Toplantı Düzenlenmesi MADDE -64 Müfettişler gerek görürlerse teftişe başlamadan önce sorunların belirlenmesi, teftiş bittikten sonra da sonuçların değerlendirilmesi amacıyla birimdeki personelle toplantı yapabilirler. Teftiş Defteri MADDE-65 Teftişe tabi her birimde bir teftiş defteri bulunur. Bu defterin her sayfası numaralı ve mühürlü olarak ve son sayfasında yaprak adedi belirtilerek Kurul Müdürünce onaylanır ve ilgililerine zimmetle teslim edilir. Müfettişler teftişin başlangıç ve bitiş tarihlerini, hangi işleri teftiş ettiklerini, düzenledikleri layiha veya raporun tarih ve sayısını, teftiş edilen memurun ad ve soyadını deftere yazar ve imzalarlar. Teftiş defteri ile layiha ve teftiş raporunun saklanmasından, devir ve tesliminden birim amirleri sorumludur. İnceleme ve Araştırma MADDE -66 İnceleme ve araştırmalar şu husus ve konular hakkında yapılır: a) Yürürlükteki Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Karar ve Emirlerin uygulanmalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında, b) Teftişlerde cevaplı raporlara bağlanması gerekli görülmeyen hususlar hakkında, c) Şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, soruşturma açılmasına gerek görülmeyen haller hakkında, ç) Belediye Başkanınca incelenmesi istenilen veya doğrudan Müfettişçe belirlenen sorun ya da konular, hakkında yapılır. Soruşturma MADDE -67 Müfettişler, Belediye personeli hakkında isnad edilen suçlardan dolayı Başkanın emri veya onayı üzerine yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre soruşturma yaparlar. Teftiş Edilenlerin Yükümlülüğü MADDE -68 Belediye Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren birimlerde görev yapan tüm birim müdürleri, memurları ve diğer personel para ve para hükmündeki evrak ve senetlerle, her türlü ayniyatı ve bunlarla ilgili kayıt, belge ve defterleri, ayrıca gizli dahi olsa her türlü evrakı ilk talebinde Müfettişe göstermek ve/veya vermek, saymasına ve incelemesine yardımda bulunmak zorundadır. İlgili birim Müdürleri ve personeli, Müfettişin gerekli gördüğü evrak kayıt ve belgelerin asıllarını veya tasdikli suretlerini vermek zorundadır. Asılları alınan evrak ve belgelerin, Müfettiş Mühür ve imzası ile onaylı suretleri ilgili birimlere verilir. İlgili birimlerin müdürleri, müfettişlerin görevleri süresince uygun bir çalışma yeri ile göreve ilişkin gerekli araç ve gereçleri sağlamak, gerek görülen diğer tedbirleri almak zorundadır. İlgili birim müdürleri ve personeli Müfettişin sözlü veya yazılı sorularını cevaplamak zorundadır. Teftişe tabi birimlerin müdürleri bir teftiş defteri ve dosyası tutmak, tüm teftiş raporlarını ve bunlar üzerine yapılan yazışmaları bu dosyada muhafaza etmek, görev değişimlerinde görevi devralana zimmetle teslim etmek zorundadır. Teftiş yada soruşturmaya başlanan birim görevlilerinin hastalık ve benzeri nedenler dışında

18 18 izne ayrılmalarına, Müfettişin olumlu görüşü alındıktan sonra birim amirlerince izin verilir. Müfettişin birimde göreve başlamasından önce verilmiş olan izinler, Müfettişin talebi halinde durdurulur ve personel geri çağırılır. Müfettişlerin görev yaptığı birimlerde, başta müdürler olmak üzere tüm personel gereken her türlü kolaylığı göstermek, yardımda bulunmak ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. SEKİZİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler İzin Kullanılması MADDE -69 Müfettişler, ve personel kanuni izinlerini kurum mevzuatına göre kullanırlar. İzine hangi tarihte başladıklarını ve göreve dönüş tarihlerini Teftiş Kurulu Müdürlüğüne yazı ile bildirirler. Hafta sonu ve genel tatil günlerini, önceden Kurul müdürlüğüne haber vermek kaydı ile görev ve ikametgah yeri dışında geçirebilirler. Kimlik Belgesi, Mühür ve Demirbaşlar MADDE -70 Müfettişlere ve yetkili Müfettiş Yardımcılarına beratıyla birlikte birer mühür verilir. Ayrıca Müfettişler ile yetkili -yetkisiz Müfettiş Yardımcılarına Belediye Başkanı tarafından imzalanmış fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde Müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten bir özet yer alır. Kimlik belgesi, gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir. Müfettişlere gerekli olan demirbaş, malzeme ve kitaplar Kurul Müdürlüğünce sağlanarak zimmetle verilir. Müfettişlerin görevden ayrılmaları halinde bunları on beş gün içinde Müdürlüğe iade etmek zorundadırlar. Haberleşme ve Ulaşım Yöntemi MADDE -71 Müfettişler, teftiş, inceleme ve soruşturma görevleri ile ilgili olarak re sen haberleşme yaparlar. Acele fakat gizli olmayan haberleşme durumuna göre, faks veya telefon kullanabilirler, gönderdikleri yazıları giden evrak defterine kaydederler. Bağlılık standardının bir ifadesi olarak Teftiş Kurulu Müfettişleri, Münhasıran Kurumun en üst amiri adına teftiş, inceleme ve soruşturma yetkilerini icra merciinde olduğundan, Müfettiş kimlik belgesiyle denetim görev yetkisinin doğal sonucu olarak, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı kurum ve kuruluşlara ait kent içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz istifade ederler. Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik MADDE -72 Belediye Meclisinin tarih ve 43 sayılı kararı ile kabul edilip tarihinde yürürlüğe giren Kepez Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, Teftiş Kurulu Müdürlüğünde boş bulunan kadrolara atama yapılıncaya kadar müfettişlik hizmetleri; Birim Müdürlüklerinde çalışan ve bu konuda hizmeti, kıdemi ve mevzuatla ilgili tecrübesi olduğu tespit edilen memurlardan görevlendirme yoluyla gördürülebilir. Geçici Madde 2- Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Kurulda görev yapmakta olan Teftiş Kurulu Müdürü 8. maddede belirtilen sıfat, yetki ve sorumluluklara haiz olup, kazanılmış hakları saklıdır. Tereddütlerin Giderilmesi: MADDE -73 Teftiş Kurulu Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Belediye Başkanı yetkilidir. DOKUZUNCU BÖLÜM Son Hükümler Yürürlük

19 19 MADDE -74 Bu yönetmelik hükümleri Antalya Kepez Belediye Meclisinin onayından sonra yayımı ile yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 75 Bu yönetmelik hükümleri, Antalya Kepez Belediye Başkanı tarafından yürütülür. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Başkan; 5. gündem maddesini Komisyon raporu doğrultusunda kabulünü oylarınıza sunuyorum. Yapılan Oylamada; Belediye Meclisimizin 05/07/2010 tarih ve 116 nolu kararı ile görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Antalya Kepez Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü nün Kuruluş Görev ve Çalışma Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi. Av. Hakan TÜTÜNCÜ Belediye Başkanı Hüseyin EMÜR Divan Kâtibi Elif Derya CANBULUT Divan Kâtibi

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

27 Eylül 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Kamu İhale Kurumundan:

27 Eylül 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Kamu İhale Kurumundan: 27 Eylül 2006 tarih ve 26302 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILARI YARIŞMA VE YETERLİK SINAVLAR İLE KAMU İHALE UZMAN VE YARDIMCILARININ ÇALIŞMA ESAS

Detaylı

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Teftiş Kurulu Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin Amacı, Avcılar Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğünün

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ

SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ 3161 SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/7/1990, No : 90/671 Dayandığı KHK'nin Tarihi : 13/12/1983, No : 181 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 14/9/1990, No : 20635

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Hazine Müsteşarlığınca

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTĐŞ KURULU TÜZÜĞÜ

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTĐŞ KURULU TÜZÜĞÜ DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTĐŞ KURULU TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 8/2/1991, No : 91/1467 Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi : 1/3/1991, No : 20801 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Mart 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28935 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ 3315 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/7/1993 No: 93/4688 Dayandığı Kanunun Tarihi : 4/6/1937 No: 3201 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 17/8/1993 No:

Detaylı

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI 2 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26364 YÖNETMELİK Başbakanlıktan: BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI YETERLİK

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KONTROLÖRLER TÜZÜĞÜ

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KONTROLÖRLER TÜZÜĞÜ 3479 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KONTROLÖRLER TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/1/1998, No : 98/10514 Dayandığı Kanunun Tarihi : 8/1/1985, No : 3143 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 3/2/1998

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL İLİ SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL İLİ SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç, Kapsam ve Dayanak: MADDE- 1 ) - (1) Bu Yönetmelik;

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALİYE UZMANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALİYE UZMANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALİYE UZMANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ (24 Aralık 1994 tarih ve 22151 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) (Değişiklik: 31/07/2009 tarih ve 27305

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayın Tarihi: 28 Şubat 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç MADDE-1 Bu Yönetmeliğin amacı, Kastamonu Belediyesinin bünyesinde

Detaylı

GRUPLAR FAKÜLTE/BÖLÜM SAYI. Birinci Grup Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler 35

GRUPLAR FAKÜLTE/BÖLÜM SAYI. Birinci Grup Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler 35 TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHDAM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına sözlü sınavla Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 6, 7 ve 8 inci dereceli

Detaylı

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI, ĠETT ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAV DUYURUSU:

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI, ĠETT ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAV DUYURUSU: ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI, ĠETT ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAV DUYURUSU: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE UZMAN YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE UZMAN YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 25 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27357 YÖNETMELİK Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinden: AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE UZMAN YETERLİK SINAVI

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ KARAR NO: 189 02.10.2015 K A R A R Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan yönetmelik ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 03.10.2013/179-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Denetim Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esaslarına ilişkin Yönetmelikte değişiklik

Detaylı

Sirküler Rapor 16.10.2014/198-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 16.10.2014/198-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 16.10.2014/198-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esaslarına ilişkin Yönetmelikte değişiklik

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU GENEL AÇIKLAMALAR: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca, 657 sayılı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28821 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik; Altınordu

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Bağlılık. BİRİNCİ BÖLÜM Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Görevleri

İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Bağlılık. BİRİNCİ BÖLÜM Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Görevleri NİLÜFER BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kuruluş ve Bağlılık BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği. ve Çalışma Yönetmeliği. Resmi Gazete: 11 Haziran 2004 Cuma, Sayı: 25489

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği. ve Çalışma Yönetmeliği. Resmi Gazete: 11 Haziran 2004 Cuma, Sayı: 25489 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: 11 Haziran 2004

Detaylı

T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı, Fatih Belediyesi

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA AİT HUKUK MÜŞAVİRİ VE AVUKAT KADROLARINA ATAMA YAPMAK İÇİN UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA AİT HUKUK MÜŞAVİRİ VE AVUKAT KADROLARINA ATAMA YAPMAK İÇİN UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 02.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29404 İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA AİT HUKUK MÜŞAVİRİ VE AVUKAT KADROLARINA ATAMA YAPMAK İÇİN UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI Teftiş Kurulu Müdürü Müfettiş Müfettiş Yardımcıları İdari Personel KARS BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI TEFTĠġ KURULU YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç,Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI TEFTĠġ KURULU YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç,Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI TEFTĠġ KURULU YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve Kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar MADDE-1- Bu Yönetmeliğin Amacı, Silivri Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

: Sağlık Bakanlığı başmüfettiş ve müfettişi anlamında kullanılmıştır.

: Sağlık Bakanlığı başmüfettiş ve müfettişi anlamında kullanılmıştır. SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 18/07/1990-90/671 Dayandığı KHK Tarihi - No: 13/12/1983-181 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 14/09/1990-20635 BİRİNCİ BÖLÜM:

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bağlar Belediyesi Teftiş Kurulu

Detaylı

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi : 07.08.2012 Kabul Sayısı : 208 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR Amaç MADDE-1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik. ve Çalışma Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik. ve Çalışma Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: 11 Haziran 2004 Cuma, Sayı:

Detaylı

KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR

KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR Amaç MADDE-1 Bu Yönetmeliğin amacı, Meram Belediyesinin bünyesinde bulunan tüm birimlerin verimli,

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 60 kişi, - Hukuk,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29363

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29363 Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29363 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET KOMUTANLIKLARINDA İLK DEFA DEVLET MEMURLUĞUNA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında istihdam edilecek uzman yardımcıları ile uzmanları kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında istihdam edilecek uzman yardımcıları ile uzmanları kapsar. 10 Haziran 2010 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 27607 YÖNETMELİK Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tan: AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME,

Detaylı

T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 30 kişi, - Hukuk,

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE 10 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27607 YÖNETMELİK Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tan: AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME,

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel

Detaylı

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Malatya

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 16.01.2005 R.G. Sayısı : 25702 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeminli Mali

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı emrinde münhal, aşağıda görev yeri, sınıfı, unvanı, kadro derecesi belirtilen 657

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

07 Mart 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

07 Mart 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 07 Mart 2010 tarih ve 27514 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERGİ DENETMENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç : MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

BALIKESİR ALTIEYLÜL BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĠİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ALTIEYLÜL BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĠİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ALTIEYLÜL BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĠİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Altıeylül Belediyesi Teftiş Kurulunun kuruluş,

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 05.11.2012 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 6 Nisan 2012 tarih ve 28256 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın 2015/8

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 1 BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğü bünyesinde açık bulunan 3 adet G.İ.H. sınıfı 6. derecedeki Müfettiş Yardımcısı

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 04.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28962 SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Grup Puan Türü Fakülte/Bölüm Kontenjan Sayısı

Grup Puan Türü Fakülte/Bölüm Kontenjan Sayısı GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DEVLET GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Başkanlığımızda açık bulunan kadrolara atanmak üzere; Grup Puan Türü Fakülte/Bölüm Kontenjan

Detaylı

YURT DIŞI TEŞKİLATINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK TARIM MÜŞAVİRLERİNİN ATANMALARININ ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK

YURT DIŞI TEŞKİLATINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK TARIM MÜŞAVİRLERİNİN ATANMALARININ ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK YURT DIŞI TEŞKİLATINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK TARIM MÜŞAVİRLERİNİN ATANMALARININ ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 09/10/2001 Resmi Gazete Sayısı:

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29371 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ I. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde ve taşra teşkilatlarında

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI FEN LİSELERİ VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİNİN ÖĞRETMENLERİ İLE GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNİN BEDEN EĞİTİMİ, MÜZİK VE GÖRSEL SANATLAR/RESİM ÖĞRETMENLERİNİN SEÇİMİ VE ATAMALARINA

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI YARIŞMA SINAVI İLE AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI YARIŞMA SINAVI İLE AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI YARIŞMA SINAVI İLE AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI I. GENEL BİLGİLER Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği kapsamında Merkez

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 11/06/2003 Sayı: 25135 Düzeltme Yapılan Resmi Gazete Tarih: 01/07/2003 Sayı: 25155 (Mükerrer) BİRİNCİ

Detaylı

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK 1 912.02.00.00-912.03.00.00 hususi veya hizmet pasaportu çıkarma ve yenileme talepleri

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Kurumumuz merkez teşkilatı kadrolarında çalıştırılmak üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 ve 9 uncu derecelerden 200 adet Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı kadrosuna,

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU GENEL AÇIKLAMALAR: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca, 657 sayılı

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4/4/1996 No : 96/7994 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/1/1985 No : 3146 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 15/4/1996

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EYLÜL,2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Alanya Belediyesi Yapı Kontrol

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Belediye Teftiş Kurulunun kuruluş, görev, yetki

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumları ve tutukevlerine ait kadrolara aday olarak atanan

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı