T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler Ağustos 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Ağustos 2013 Sayı ĠÇĠNDEKĠLER - Elazığ Havalimanının daimi yolcu giriģ-çıkıģ hava hudut kapısı olarak tespiti Hakkında 2013/5141 Sayılı Karar (R.G. 16 Ağustos ) - Finike Denizaltı Dağlarının Özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak Tespit ve Ġlan Edilmesine ĠliĢkin 2013/5153 Sayılı Karar (R.G. 16 Ağustos ) - Gebe veya Emziren Kadınların ÇalıĢtırılma ġartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik (R.G. 16 Ağustos ) - Adalet Bakanlığından ÇeĢitli Ġlan (R.G. 16 Ağustos ) - Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı (MASAK) ile Türkmenistan Maliye Bakanlığı Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Ġlgili Finansal Ġstihbarat DeğiĢiminde ĠĢbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası Hakkında 2013/5166 Sayılı Karar (R.G. 16 Ağustos Mükerrer) - Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı (MASAK) ile Suudi Arabistan Krallığı, ĠçiĢleri Bakanlığı, Suudi Arabistan Mali Ġstihbarat Birimi (SAFIU) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Ġlgili Finansal Ġstihbarat DeğiĢiminde ĠĢbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası Hakkında 2013/5167 Sayılı Karar (R.G. 16 Ağustos Mükerrer) - Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı (MASAK) ile Danimarka Krallığı, Ağır Ekonomik ve Uluslararası Suçlar Devlet Savcılığı, Karapara Aklama Sekretaryası (Danimarka FIU) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Ġlgili Finansal Ġstihbarat DeğiĢiminde ĠĢbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası Hakkında 2013/5185 Sayılı Karar (R.G. 16 Ağustos Mükerrer) - Atatürk Uluslararası BarıĢ Ödülü Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair2013/5149 Sayılı Tüzük (R.G. 17 Ağustos ) - Tapu Sicili 2013/5150 Sayılı Tüzüğü

2 (R.G. 17 Ağustos ) - Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli Projesi Kapsamında Yapılması Planlanan Hızlı Tren Demiryolu Hattının ĠnĢası Amacıyla YeniĢehir- Vezirhan Arasında Bulunan Bazı TaĢınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/5133 Sayılı Karar (R.G. 17 Ağustos ) - Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/5138 Sayılı Karar (R.G. 17 Ağustos ) - Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/5139 Sayılı Karar (R.G. 17 Ağustos ) - Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/5140 Sayılı Karar (R.G. 17 Ağustos ) - Bağlantı AnlaĢması Uyarınca Tesis Edilecek 154 kv Mersin 380 TM- Karacailyas Mevkii ND Enerji Ġletim Hattı (Yenileme) Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/5145 Sayılı Karar (R.G. 17 Ağustos ) - Denizli Ġli, Acıpayam Ġlçesi ve Sınırları Belirtilen Yerlerde Arazi ToplulaĢtırması Yapılması Hakkında 2013/5146 Sayılı Karar (R.G. 17 Ağustos ) - Uygulama Alanı Ġlan Edilen ġanlıurfa Ġlinde Bağımsız Köy Kurulması Hakkında 2013/5164 Sayılı Karar (R.G. 17 Ağustos ) - Adana Ġli, Seyhan Ġlçesi, Fatih Mahallesi Sınırları Ġçerisinde Yer Alan Bazı Gösterilen Alanların Riskli Alan Ġlan Edilmesi Hakkında 2013/5178 Sayılı Karar (R.G. 17 Ağustos ) - Adana Ġli, Kozan Ġlçesi, Mahmutlu ve Yarımoğlu Mahalleleri Sınırları Ġçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Proje Alanı Ġlan Edilmesi Hakkında 2013/5179 Sayılı Karar (R.G. 17 Ağustos ) - Bağlantı AnlaĢması Uyarınca Tesis Edilecek 154 kv Nacarlı TM-Yakaköy TM Enerji Ġletim Hattı (Yenileme) Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/5181 Sayılı Karar (R.G. 17 Ağustos ) - Bağlantı AnlaĢması Uyarınca Tesis Edilecek 154 kv Yakaköy TM- Karacailyas Mevkii ND Enerji Ġletim Hattı (Yenileme) Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/5182 Sayılı Karar (R.G. 17 Ağustos ) - Bağlantı AnlaĢması Uyarınca Tesis Edilecek 154 kv Akbelen TM-

3 Karacailyas Mevkii ND Enerji Ġletim Hattı (Yenileme) Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/5183 Sayılı Karar (R.G. 17 Ağustos ) - Erzincan Ġli, Merkez Ġlçe, Uluköy Beldesi, Faik Osman, Eyüp Sultan ve Fatih Mahalleleri Sınırları Ġçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan Olarak Belirlenmesi Hakkında 2013/5184 Sayılı Karar (R.G. 17 Ağustos ) - Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5) (R.G. 17 Ağustos ) - Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62) (R.G. 17 Ağustos ) - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/Ab) Kapsamında OnaylanmıĢ KuruluĢların Görevlendirilmesine ve Denetlenmesine Dair Tebliğ (Tebliği No: MHG/ ) (R.G. 18 Ağustos ) - ĠĢ Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik (R.G. 20 Ağustos ) - Gümrük UzlaĢma Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 20 Ağustos ) - Hava Aracı ve Ġlgili Ürün, Parça ve Cihazın UçuĢa ElveriĢlilik ve Çevresel Sertifikasyonu Yönetmeliği (SHY-21) (R.G. 20 Ağustos ) - Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği (R.G. 20 Ağustos ) - Etil Alkol ve Metanolün Üretimi Ġle Ġç ve DıĢ Ticaretine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 20 Ağustos ) - Sosyal Sigorta ĠĢlemleri Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 21 Ağustos ) - Bireysel Katılım Yatırımcısı Ġndirimi Hakkında Tebliğ (Seri No: 1) (R.G. 21 Ağustos ) - Ġnternet Alan Adları Tebliği (R.G. 21 Ağustos ) - Ġnternet Alan Adları UyuĢmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği (R.G. 21 Ağustos ) - ÇalıĢanların TitreĢimle Ġlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik (R.G. 22 Ağustos ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 21/8/2013 Tarihli ve 2013/132 Sayılı Kararı (R.G. 22 Ağustos Mükerrer) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 21/8/2013 Tarihli ve 2013/134 Sayılı Kararı (R.G. 22 Ağustos Mükerrer) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 21/8/2013 Tarihli ve 2013/135 Sayılı Kararı (R.G. 22 Ağustos Mükerrer) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 21/8/2013 Tarihli ve 2013/136 Sayılı Kararı (R.G. 22 Ağustos Mükerrer) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 21/8/2013 Tarihli ve 2013/137 Sayılı Kararı (R.G. 22 Ağustos Mükerrer) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 21/8/2013 Tarihli ve 2013/138 Sayılı Kararı

4 (R.G. 22 Ağustos Mükerrer) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 21/8/2013 Tarihli ve 2013/139 Sayılı Kararı (R.G. 22 Ağustos Mükerrer) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 21/8/2013 Tarihli ve 2013/140 Sayılı Kararı (R.G. 22 Ağustos Mükerrer) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 21/8/2013 Tarihli ve 2013/141 Sayılı Kararı (R.G. 22 Ağustos Mükerrer) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 21/8/2013 Tarihli ve 2013/142 Sayılı Kararı (R.G. 22 Ağustos Mükerrer) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 21/8/2013 Tarihli ve 2013/143 Sayılı Kararı (R.G. 22 Ağustos Mükerrer) - Emniyet Genel Müdürlüğü TaĢra TeĢkilatı Bünyesinde Yer Alan Bursa Polis Koleji Müdürlüğünün Kapatılarak, Adı Geçen Genel Müdürlüğün Doğrudan Merkeze Bağlı TaĢra TeĢkilatı Olarak Bursa Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü Kurulması Hakkında 2013/5176 Sayılı Karar (R.G. 23 Ağustos ) - ÇeĢitli Afetler Nedeniyle Zarar Gören Gerçek veya Tüzel KiĢi Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.ġ. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan DüĢük Faizli Kredi Kullandırılmasına ĠliĢkin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında 2013/5199 Sayılı Karar (R.G. 23 Ağustos ) - Geçici veya Belirli Süreli ĠĢlerde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik (R.G. 23 Ağustos ) - Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları KuruluĢ ve ÇalıĢma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 23 Ağustos ) - Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 23 Ağustos ) - HaberleĢme, Seyrüsefer, Gözetim Sistemleri Mânia Kriterleri Hakkında Yönetmelik (R.G. 23 Ağustos ) - Açık Yönetim Ortaklığı GiriĢimi ile Ġlgili 2013/9 Sayılı BaĢbakanlık Genelgesi (R.G. 23 Ağustos ) - Kamu Ġhale Genel Tebliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G. 23 Ağustos ) - Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 18/8/2013 Tarih ve 2013/1 Sayılı Kararı (R.G. 23 Ağustos ) - Adalet Bakanlığından Münhal Noterlikler Ġlanı (R.G. 24 Ağustos ) - Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Musa YULA için Maddi Destek ve Yardım Toplanması Hakkında (26 Ağustos 2013) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 26/8/2013 Tarihli ve 2013/146 Sayılı Kararı (R.G. 27 Ağustos ) - ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 26/8/2013 Tarihli ve 2013/147 Sayılı Kararı (R.G. 27 Ağustos ) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 22/8/2013 Tarihli ve 5490 Sayılı Kararı (R.G. 27 Ağustos ) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 22/8/2013 Tarihli ve 5491 Sayılı Kararı (R.G. 27 Ağustos )

5 - Adalet Bakanlığından ÇeĢitli Ġlanlar (R.G. 28 Ağustos ) - Ekonomi Bakanlığının Bazı Birimlerde Yer Alan 60 Adet ġube Müdürlüğünün Kapatılması Hakkında 2013/5202 Sayılı Kararı (R.G. 29 Ağustos ) - SözleĢmeli Personel ÇalıĢtırılmasına ĠliĢkin Esaslarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında 2013/5212 Sayılı Karar (R.G. 29 Ağustos ) - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında 2012/5261 Sayılı Karar (R.G. 29 Ağustos ) - Orman Kanununun 17 ve 18 Ġnci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 29 Ağustos ) - ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ile Ġlgili ÇalıĢan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına ĠliĢkin Tebliğ (R.G. 29 Ağustos ) - Tütün Mamulleri ve Alkollü Ġçkilerde Bandrollü Ürün Ġzleme Sistemi Genel Tebliği (Seri No:1) nde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) (R.G. 29 Ağustos ) kv Mersin 380 TM-Kadıncık II HES TM DR.58 (ND) Arası Ġrtibatı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin Ġse Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/5203 Sayılı Karar (R.G. 31 Ağustos ) - 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 2013/5205 Sayılı Karar (R.G. 31 Ağustos ) - Ankara-Ġstanbul Hızlı Tren Projesi Kapsamında, Doğançay Ripajı Ġlk Kısım AlifuatpaĢa-Doğançay Arasında Bazı TaĢınmazlar Ġle Üzerindeki Muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/5210 Sayılı Karar (R.G. 31 Ağustos ) - Denizli Ġlinde Tesis Edilecek Sami Soydam-Sandalcık Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/5218 Sayılı Karar (R.G. 31 Ağustos ) - Çanakkale Ġlinde Tesis Edilecek Gelibolu Feribot Ġskele Kompleksinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Gelibolu Belediye BaĢkanlığı Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/5220 Sayılı Karar (R.G. 31 Ağustos ) - Bazı Mahalli Ġdare Birliklerinin Kurulmasına Ġzin Verilmesi Hakkında 2013/5222 Sayılı Karar (R.G. 31 Ağustos ) - Ġstanbul Ġli, Bağcılar Ġlçesi, Çınar, Ġnönü, Sancaktepe, Yavuzselim ve

6 Merkez Mahalleleri Sınırları Ġçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Ġlan Edilmesi Hakkında 2013/5223 Sayılı Karar (R.G. 31 Ağustos ) - Tokat Ġli, Turhal Ġlçesi, Kova ve Camikebir Mahalleleri Sınırları Ġçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan Ġlan Edilmesi Hakkında 2013/5232 Sayılı Karar (R.G. 31 Ağustos ) - Bazı AnlaĢmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında 2013/5236 Sayılı Karar (R.G. 31 Ağustos ) - Mersin Ġlinde Tesis Edilecek Yazılı I-II-III Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/5238 Sayılı Karar (R.G. 31 Ağustos ) - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı TaĢra TeĢkilatı Bünyesinde Yer Alan Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne Bağlı Olarak Muratlı Gümrük Müdürlüğü Kurulması Hakkında 2013/5249 Sayılı Karar (R.G. 31 Ağustos ) kv EskiĢehir 3 TM-EskiĢehir Çimsa TM Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 2013/5250 Sayılı Karar (R.G. 31 Ağustos ) - Ġstanbul Ġli, Beyoğlu Ġlçesi, Çukur Mahallesinde Bulunan ve Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilen Mülkiyeti Hazineye Ait TaĢınmazın Bedelsiz Olarak Beyoğlu Belediyesine Devredilmesi Hakkında 2013/5251 Sayılı Karar (R.G. 31 Ağustos ) - Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile BoĢ TaĢıyıcı Materyallerin Ġmalat veya Ġthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine ĠliĢkin 2013/5260 Sayılı Karar (R.G. 31 Ağustos Kamu Kurum ve KuruluĢlarında Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin 2013/4957 Sayılı Yönetmelik (R.G. 31 Ağustos ) - Menkul Kıymetler Borsalarında Üyeliğe ve Kotasyona ĠliĢkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 2013/5208 Sayılı Yönetmelik (R.G. 31 Ağustos ) Sayılı Kanunun ek 1 inci Maddesinin Uygulanması Hakkında Usul ve Esaslar ile Ġlgili 2310/10 Sayılı BaĢbakanlık Genelgesi (R.G. 31 Ağustos ) Ağustos Ayında Ġstifa Eden, Meslekten Ayrılan, YaĢ Haddinden veya Ġsteği Üzerine Emekliye Ayrılan Hâkim ve Savcıları Belirtir Liste ( 31 Ağustos 2013)

7 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/5141 Elazığ Havalimanının daimi yolcu giriģ-çıkıģ hava hudut kapısı olarak tespiti; ĠçiĢleri Bakanlığının 2/7/2013 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 16/7/2013 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK S. KILIÇ A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik Bakanı V.DıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı M. GÜLER C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma BakanıKültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı M. MÜEZZĠNOĞLU B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı [R.G. 16 Ağustos ] Karar Sayısı : 2013/5153 Ekli Finike Denizaltı Dağlarının Özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak Tespit ve Ġlan Edilmesine ĠliĢkin Karar ın yürürlüğe konulması; Çevre ve ġehircilik Bakanlığının 10/7/2013 tarihli ve 6771 sayılı yazısı üzerine, 2872 sayılı Çevre Kanununun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 22/7/2013 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

8 F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı M. GÜLER C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı M. MÜEZZĠNOĞLU B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı FĠNĠKE DENĠZALTI DAĞLARININ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĠ OLARAK TESPĠT VE ĠLAN EDĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN KARAR Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesi MADDE 1 (1) Ekli harita ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmiģtir. Usul ve esaslar MADDE 2 (1) Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesinde ilgili mevzuat hükümlerine göre çevrenin araģtırılması, korunması ve izlenmesi çerçevesinde alan kullanım ve yönetimine iliģkin usul ve esaslar, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ile ilgili diğer bakanlıklar tarafından hazırlanır. Söz konusu usul ve esaslar çerçevesinde bölgedeki faaliyetlere iliģkin tedbirlerin alınması, kontrolü ve izlenmesi yetkisi ilgili bakanlıklar ve valiliklere aittir. Yürürlük MADDE 3 (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 4 (1) Bu Karar hükümlerini Çevre ve ġehircilik Bakanı yürütür. Harita sınır ve koordinatları [R.G. 16 Ağustos ] YÖNETMELĠK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GEBE VEYA EMZĠREN KADINLARIN ÇALIġTIRILMA ġartlariyla EMZĠRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gebe, yeni doğum yapmıģ veya emziren çalıģanın iģyerlerindeki sağlık ve güvenliğinin sağlanması ve geliģtirilmesini destekleyecek önlemlerin alınması ve bu çalıģanların hangi dönemlerde ne gibi iģlerde çalıģtırılmalarının yasak olduğunu, çalıģtırılabileceği iģlerde hangi Ģart ve usullere uyulacağını, emzirme

9 odalarının veya çocuk bakım yurtlarının nasıl kurulacağını ve hangi Ģartları taģıyacağını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki kadın çalıģan çalıģtıran iģyerlerine uygulanır. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Gebe çalıģan: Herhangi bir sağlık kuruluģundan alınan belge ile gebeliği hakkında iģverenini bilgilendiren çalıģanı, b) Emziren çalıģan: Tabi olduğu mevzuat hükümleri uyarınca süt izni kullanmakta olan ve iģverenini durum hakkında bilgilendiren çalıģanı, c) Emzirme odaları: ÇalıĢanların bir yaģından küçük çocuklarını emzirmeleri için ayrılan odaları, ç) Yeni doğum yapmıģ çalıģan: Yeni doğum yapmıģ ve iģverenini durumu hakkında bilgilendiren çalıģanı, d) Yurt/Çocuk bakım yurdu/kreģ: 0-60 aylık çocuklar ile velisinin isteği üzerine ilkokula kaydı yapılmayan aylık çocukların bakım ve eğitimlerinin yapıldığı yerleri, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Genel ve Özel Hükümler Uygulamada öncelik MADDE 5 (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında öncelikle çalıģanın tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınır. (2) 6331 sayılı Kanun kapsamında olup kendi özel mevzuatlarında hüküm bulunmaması halinde çalıģanlar açısından bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. (3) Bu Yönetmeliğin oda ve yurtlarla ilgili dördüncü bölümünde yer alan hükümlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren çalıģanlar için uygulanmasında, 8/12/1987 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kamu Kurum ve KuruluĢlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır. (4) Oda ve yurt açma yükümlülüğü için çalıģan sayısı bakımından statü ayrımı yapılmaksızın 6331 sayılı Kanuna tabi bütün çalıģanlar hesaba katılır. Ancak bu çalıģanların kendi özel mevzuatlarına göre kurulmuģ oda, yurt, kreģ veya çocuk bakımevinin bulunması halinde söz konusu yükümlülük yerine getirilmiģ sayılır. Bilgilendirme ve değerlendirme MADDE 6 (1) ÇalıĢan, gebelik ve emzirmeye baģlama halinde iģverenini bilgilendirir. (2) ĠĢveren, gebe veya emziren çalıģanın sağlık ve güvenliği için tehlikeli sayılan kimyasal, fiziksel, biyolojik etkenlerin ve çalıģma süreçlerinin çalıģanlar üzerindeki etkilerini değerlendirir. Bu değerlendirme sonucuna göre EK-I de belirtilen genel ve özel önlemleri alır. (3) ĠĢveren, iģyerindeki maruziyetin Ģeklini, düzeyini ve süresini EK-II ve EK-III teki etkenler, süreçler, çalıģma koģulları veya özel bir riske maruz kalma olasılığı bulunan iģleri de; a) sağlık ve güvenlik risklerinin, gebe veya emziren çalıģanlar üzerindeki etkilerini belirlemek b) alınacak önlemleri kararlaģtırmak

10 üzere değerlendirir. Bu değerlendirmede kiģisel olarak çalıģanı etkileyen psikososyal ve tıbbi faktörleri de dikkate alır. (4) Gebe veya emziren çalıģan, iģyerinde yapılan değerlendirmenin sonuçları ile sağlık ve güvenlik amacıyla alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirilir. Değerlendirme sonuçlarını izleyen eylem MADDE 7 (1) Değerlendirme sonuçları, gebe veya emziren çalıģan için sağlık ve güvenlik riskini veya çalıģanın gebeliği veya emzirmesi üzerindeki bir etkiyi ortaya çıkardığında iģveren, ilgili çalıģanın çalıģma koģullarını ve/veya çalıģma saatlerini, çalıģanın bu risklere maruz kalmasını önleyecek bir biçimde geçici olarak değiģtirir. (2) ÇalıĢma koģullarının ve/veya çalıģma saatlerinin uyarlanması mümkün değilse, iģveren ilgili çalıģanı baģka bir iģe aktarmak için gerekli önlemleri alır. (3) Sağlık raporu ile gerekli görüldüğü takdirde gebe çalıģan, sağlığına uygun daha hafif iģlerde çalıģtırılır. Bu halde çalıģanın ücretinde bir kesinti yapılmaz. BaĢka bir iģe aktarılması mümkün değilse, çalıģanın sağlık ve güvenliğinin korunması için gerekli süre içinde, isteği halinde çalıģanın tabi olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ücretsiz izinli sayılması sağlanır. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÇalıĢma KoĢulları ve Ġzinler Gece çalıģması MADDE 8 (1) Kadın çalıģanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalıģmaya zorlanamazlar. (2) Yeni doğum yapmıģ çalıģanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıģtırılması yasaktır. Bu sürenin sonunda sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlendiği dönem boyunca gece çalıģtırılmaz. ÇalıĢma saatleri MADDE 9 (1) Gebe veya emziren çalıģan günde yedi buçuk saatten fazla çalıģtırılamaz. Analık ve süt izni MADDE 10 (1) ÇalıĢanın tabi olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla analık ve süt izninde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı ĠĢ Kanununun 74 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Gebe çalıģanın muayene izni MADDE 11 (1) Gebe çalıģanlara gebelikleri süresince, periyodik kontrolleri için ücretli izin verilir. Emziren çalıģanın çalıģtırılması MADDE 12 (1) Emziren çalıģanların, doğum izninin bitiminde ve iģe baģlamalarından önce, çalıģmalarına engel durumları olmadığının raporla belirlenmesi gerekir. ÇalıĢmasının sakıncalı olduğu hekim raporu ile belirlenen çalıģan, raporda belirtilen süre ve iģlerde çalıģtırılamaz. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Oda ve Yurtlarla Ġlgili Genel Hükümler Oda ve yurt açma yükümlülüğü MADDE 13 (1) YaĢları ve medeni halleri ne olursa olsun, kadın çalıģanı olan iģyerlerinde, emziren çalıģanların çocuklarını emzirmeleri için iģveren tarafından, çalıģma yerlerinden ayrı ve iģyerine en çok 250 metre uzaklıkta EK-IV te belirtilen Ģartları taģıyan bir emzirme odasının kurulması zorunludur. (2) YaĢları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150 den çok kadın çalıģanı olan iģyerlerinde, 0-6 yaģındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalıģanların çocuklarını emzirmeleri için iģveren tarafından, çalıģma yerlerinden ayrı ve iģyerine yakın EK-IV te

11 belirtilen Ģartları taģıyan bir yurdun kurulması zorunludur. Yurt, iģyerine 250 metreden daha uzaksa iģveren taģıt sağlamakla yükümlüdür. (3) ĠĢverenler, ortaklaģa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü, kamu kurumlarınca yetkilendirilmiģ yurtlarla yapacakları anlaģmalarla da yerine getirebilirler. (4) Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde, iģverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm iģyerlerindeki kadın çalıģanların toplam sayısı dikkate alınır. (5) Emzirme odası ve/veya yurt kurulması için gereken kadın çalıģan sayısının hesabına erkek çalıģanlar arasından çocuğunun annesi ölmüģ veya velayeti babaya verilmiģ olanlar da dâhil edilir. Oda ve yurtlardan faydalanacaklar MADDE 14 (1) Oda ve yurtlardan, kadın çalıģanların çocukları ile erkek çalıģanların annesi ölmüģ veya velayeti babaya verilmiģ çocukları faydalanırlar. Odalara 0-1 yaģındaki, yurtlara velisinin isteği üzerine ilkokula kaydı yapılmayan 66 aylığa kadar çocuklar alınır. (2) Oda ve yurtlarda, çocuklar ve görevliler dıģında baģkasının bulunması ve bunların amaç dıģında kullanılması yasaktır. Yurtlarda 0-24 aylık, aylık ve aylık çocuklar birbirinden ayrı bulundurulur. (3) Çocuklar, oda ve yurtlara iģbaģı yapılmadan önce bırakılır, iģin bitiminde alınır. Anne ve babalar, odaların ve yurtların disiplin ve yönetimine dair kurallara uymak Ģartıyla ara dinlenmesinde çocuklarını görüp bakımlarıyla ilgilenebilirler. Kayıt ve çıkıģ MADDE 15 (1) Oda ve yurtlara kabul edilen çocuklar, EK-V te belirtilen kayıt ve kabul defterine yazılır. (2) Oda ve yurtlardan tamamen ayrılan çocukların, ayrılıģ nedeni, tarihi, kiminle çıktığı, gözlem kağıdına ve kayıt kabul defterine iģlenir. Çocuğun özel dosyası anne veya babasına verilir. Oda ve yurtlarda bulundurulacak ilaç ve tıbbi gereçler MADDE 16 (1) Oda ve yurtların gereken yerlerine çocukların vücut ısılarının ölçülmesi için termometreler konulur, buralarda EK-VI daki çizelgede yazılı olan ve ayrıca iģyerinde görevli hekim tarafından gerekli görülen ilaç ve tıbbi gereçler bulundurulur. Bunlar özel bir dolap içinde ve kolayca kullanılabilecek Ģekilde saklanır ve düzenli olarak iģyerinde görevli hekim tarafından gözden geçirilerek bozulmuģ veya kullanılmaz duruma gelmiģ yahut tükenmiģ bulunanların yerlerine yenileri konulur. Personel, yönetim ve gözetim MADDE 17 (1) Oda ve yurtlarda çalıģacak yönetici, sağlık personeli ve diğer personelin nitelikleri ve görevleri aģağıda belirtilmiģtir; a) Yönetici: Oda ve yurtların amacına uygun olarak, iģleyiģle ilgili idari konulardaki her türlü iģlerden ve oda ve yurtlardaki çocukların sağlık kurallarına uygun bir ortam içinde yaģama, geliģme ve eğitimlerinin sağlanmasından birinci derecede sorumlu olmak üzere aģağıdaki niteliklerden birine sahip kiģilerden biri yönetici olarak görevlendirilir: 1) Eğitim yönetimi, sosyal hizmetler, çocuk geliģimi ve eğitimi, okul öncesi eğitim, psikoloji, çocuk sağlığı veya çocuk geliģimi ve anaokulu alanlarından birinde yükseköğrenim görmüģ olmak, 2) Okul öncesi öğretmeni unvanını almıģ olmak. b) Sağlık personeli: Oda ve yurtlar, iģyeri hekiminin tıbbi gözetimi altındadır. Çocukların sağlık durumları düzenli aralıklarla kontrol edilir ve gereği yapılır. ĠĢyeri hekimi ile iģyeri hemģiresi, çocukların periyodik sağlık kontrollerini yapmak, sağlıkla ilgili kayıtlarını tutmak, salgın ve bulaģıcı hastalıklara karģı gerekli önlemleri almak veya aldırmak, sağlık ve temizlik yönünden gerekli denetimleri yapmakla görevlidir. c) Diğer personel:

12 1) Oda ve yurtların emzirme odalarında her 10 çocuk için bir kadın çocuk bakıcısı bulundurulur. Çocuk bakıcılarından en az birinin Kız Meslek Lisesi Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi Bölümü mezunu veya benzeri mesleklerden olması zorunludur. Yurtlarda, her 20 çocuk için bir çocuk bakıcısı ile Kız Meslek Lisesi Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi Bölümü mezunu veya benzeri meslek mensubu eleman bulundurulur. 2) Oda ve yurtlardaki toplam çocuk ve grup sayısına göre beslenme, temizlik ve diğer hizmetler için yeterli sayıda personel istihdam edilir. Bu personel için en az ilkokul diploması veya okur yazarlık belgesi almıģ ve sağlıklı olma Ģartı aranır. ç) Yukarıda belirtilen personel dıģında, iģverence gerekli görüldüğü takdirde, sosyal hizmet uzmanı, beslenme uzmanı ve psikolog, Kız Meslek Lisesi Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi Bölümü mezunlarıyla müzik, güzel sanatlar ve spor dalında ihtisas sahibi elemanlar görevlendirilebilir. Bunlar kendi alanları ile ilgili çalıģma programları çerçevesinde faaliyet gösterirler. d) Oda ve yurtlarda bulunan çocukların korunmaları amacıyla buralarda çalıģtırılacak tüm personelin iģe giriģte ve periyodik olarak akıl ve vücut sağlığı ve bulaģıcı hastalıklar yönünden sağlık kontrolü yapılır. BulaĢıcı hastalığı bulunanlar ile çocukların sağlık ve geliģimlerini olumsuz etkileyebilecek personel çalıģtırılmaz. Çocukların muayeneleri MADDE 18 (1) Oda ve yurtlara kabul edilecek çocuklar önce gözlem odasına alınır ve iģyeri hekiminin muayenesinden geçirilir. BulaĢıcı veya tehlikeli bir hastalığı bulunmayan veya portör olmayan çocuklar hakkında rapor düzenlenir, raporlar çocukların özel dosyalarında saklanır. (2) BulaĢıcı veya tehlikeli bir hastalığı olanlar, hastalık kuģkusu bulunanlar veya portör olan çocuklar, sağlıklı olduklarının belirlenmesine kadar oda ve yurtlara alınmazlar. (3) BulaĢıcı hastalığa tutulan veya tutulduğundan Ģüphe edilen oda ve yurtlarda bulunan çocuklar iģyeri hekimine muayene ettirilmek üzere derhal gözlem odalarına alınırlar. Muayene sonucunda bulaģıcı veya tehlikeli bir hastalığa tutulduğu anlaģılan çocuklar, iģyeri hekimince bir sağlık kuruluģuna gönderilir ve durumuyla ilgili olarak velisi bilgilendirilir. (4) Oda veya yurda kabul edilen her çocuk için EK-VII de yer alan gözlem kağıdı doldurulur ve özel dosyasına konur. Çocuklar burada kaldığı sürece, onların sağlık ve genel geliģme durumları, beden yapıları ve ruhsal özellikleri düzenli aralıklarla iģyeri hekimince EK-VIII de yer alan sağlık muayenesi kağıtlarına iģlenir. (5) Oda ve yurtlarda kalan çocukların aģılarının yapılıp yapılmadığı iģyeri hekimince takip edilir, çocukların aģısız veya eksik aģılı olduğunun tespiti durumunda çocuğun kayıtlı bulunduğu aile hekimine götürülmesi hususunda velileri bilgilendirilir. Çocukların beslenmesi MADDE 19 (1) Oda ve yurtlarda, çocukların ihtiyaçlarına göre gerekli besinler, kahvaltıları ve yemekleri verilir. Yemek listeleri ve tamamlayıcı beslenmenin düzenlenmesinde iģyeri hekiminin görüģleri alınır. (2) Çocuklara ayrıca, günde 250 Ģer gram dayanıklı veya pastörize, yoksa kaynamıģ süt veya yoğurt verilir. Çocukların eğitim ve geliģtirilmeleri MADDE 20 (1) Oda ve yurtlarda, çocuklara psikososyal geliģimlerini sağlayacak okul öncesi eğitimlerin verilmesi sağlanır. ĠĢverenin yükümlülüğü MADDE 21 (1) Oda ve yurtların bina, kuruluģ, döģeme, araç, gereç, taģıt, beslenme gibi giderlerinin tamamı iģverenlerce karģılanır. (2) Buralar, ayda en az bir defa iģveren veya vekili tarafından denetlenir. ĠĢveren, iģveren vekili, iģyeri hekimi veya bu birimlerin yönetim ve gözetiminden sorumlu olanlarca görülen eksiklikler derhal giderilir.

13 OrtaklaĢa kurulan oda ve yurtların yönetimi MADDE 22 (1) Oda ve yurtlar birden çok iģveren tarafından kurulduğu takdirde, bu iģverenler veya iģveren vekilleri, ayda en az bir defa toplanarak bu yerlerin yönetimine dair kararları alırlar ve uygulanmasını sağlarlar. Oda ve yurtların bildirilmesi MADDE 23 (1) ĠĢverenler, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki iģyerlerinde açtıkları oda ve yurtlarla ilgili bilgi ve belgeleri, açılma tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde bir rapor halinde Millî Eğitim Bakanlığı ile bağlı oldukları ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüğüne gönderirler. Bu raporda aģağıdaki hususlar belirtilir; a) ĠĢyerinin unvanı, bağlı olduğu ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüğü sicil numarası ve adresi, b) ĠĢyerinde çalıģtırılan toplam çalıģan sayısı ve kadın çalıģan sayısı, c) Kuruma alınan çocuk sayısı, cinsiyeti, ç) Kurumun açık adresi, oda sayısı, oyun yerleri, bahçenin büyüklüğü, bakım ve eğitim araçlarının miktar ve çeģitleri. BEġĠNCĠ BÖLÜM ÇeĢitli ve Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 24 (1) 14/7/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların ÇalıĢtırılma ġartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıģtır. Bildirim yükümlülüğü GEÇĠCĠ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 4857 sayılı Kanun gereğince 23 üncü madde kapsamında yapılan bildirimler geçerli sayılır. ĠĢyerlerinde açılan oda ve yurtlarla ilgili bildirim GEÇĠCĠ MADDE 2 (1) 23 üncü maddede yer alan 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki iģyerlerinde açtıkları oda ve yurtlarla ilgili bildirim yapmayan iģverenler 31/12/2013 tarihine kadar Millî Eğitim Bakanlığı ile bağlı oldukları ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüğüne bildirim yapmak zorundadır. Yürürlük MADDE 25 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 26 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. Yönetmeliğin Ekleri [R.G. 16 Ağustos ] Adalet Bakanlığından : Ġstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2005/301 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaģıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iģlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 7007/1-1 [R.G. 16 Ağustos ]

14 BAKANLAR KURULU KARALARI Karar Sayısı : 2013/5166 Ekli Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı (MASAK) ile Türkmenistan Maliye Bakanlığı Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Ġlgili Finansal Ġstihbarat DeğiĢiminde ĠĢbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası nın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/7/2013 tarihli ve 4181 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 22/7/2013 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı M. GÜLER C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı M. MÜEZZĠNOĞLU B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı (MASAK) ile Türkmenistan Maliye Bakanlığı Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Ġlgili Finansal Ġstihbarat DeğiĢiminde ĠĢbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası [R.G. 16 Ağustos Mükerrer] Karar Sayısı : 2013/5167 Ekli Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı (MASAK) ile Suudi Arabistan Krallığı, ĠçiĢleri Bakanlığı, Suudi Arabistan Mali Ġstihbarat Birimi (SAFIU) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Ġlgili Finansal Ġstihbarat DeğiĢiminde ĠĢbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası nın yürürlüğe

15 konulması; Maliye Bakanlığının 15/7/2013 tarihli ve 4181 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 22/7/2013 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı M. GÜLER C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı M. MÜEZZĠNOĞLU B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı (MASAK) ile Suudi Arabistan Krallığı, ĠçiĢleri Bakanlığı, Suudi Arabistan Mali Ġstihbarat Birimi (SAFIU) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Ġlgili Finansal Ġstihbarat DeğiĢiminde ĠĢbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası [R.G. 16 Ağustos Mükerrer] Karar Sayısı : 2013/5185 Ekli Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı (MASAK) ile Danimarka Krallığı, Ağır Ekonomik ve Uluslararası Suçlar Devlet Savcılığı, Karapara Aklama Sekretaryası (Danimarka FIU) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Ġlgili Finansal Ġstihbarat DeğiĢiminde ĠĢbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası nın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/7/2013 tarihli ve 4181 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 22/7/2013 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Recep Tayyip ERDOĞAN Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI

16 BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı M. GÜLER C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı M. MÜEZZĠNOĞLU B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı (MASAK) ile Danimarka Krallığı, Ağır Ekonomik ve Uluslararası Suçlar Devlet Savcılığı, Karapara Aklama Sekretaryası (Danimarka FIU) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Ġlgili Finansal Ġstihbarat DeğiĢiminde ĠĢbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası [R.G. 16 Ağustos Mükerrer] TÜZÜKLER Karar Sayısı : 2013/5149 Ekli Atatürk Uluslararası BarıĢ Ödülü Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük ün yürürlüğe konulması; BaĢbakan Yardımcılığının 14/5/2013 tarihli ve 1036 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu nca 22/7/2013 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı

17 T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı M. GÜLER C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı M. MÜEZZĠNOĞLU B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı ATATÜRK ULUSLARARASI BARIġ ÖDÜLÜ TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAĠR TÜZÜK MADDE 1 14/11/1984 tarih ve 84/8769 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Atatürk Uluslararası BarıĢ Ödülü Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıģtır. MADDE 2 DanıĢtayca incelenmiģ olan bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. [R.G. 17 Ağustos ] Karar Sayısı : 2013/5150 Ekli Tapu Sicili Tüzüğü nün yürürlüğe konulması; Çevre ve ġehircilik Bakanlığının 22/1/2013 tarihli ve 400 sayılı yazısı üzerine, 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 913 üncü, 997 nci, 998 inci, 1000 inci, 1012 nci ve 1017 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 22/7/2013 tarihinde kararlaģtırılmıģtır. Abdullah GÜL CUMHURBAġKANI Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı S. ERGĠN F. ġahġn E. BAĞIġ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELĠK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı M. GÜLER C. YILMAZ Ö. ÇELĠK M. ġġmġek ĠçiĢleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI Ġ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı M. MÜEZZĠNOĞLU B. YILDIRIM Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı

18 TAPU SĠCĠLĠ TÜZÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tüzüğün amacı, 22/11/2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını sağlamaktır. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tüzük, taģınmazlarla ilgili mülkiyet hakkı, sınırlı aynî haklar ve kiģisel hakların tapu siciline tescil, değiģiklik, terkin ve düzeltme iģlemleri ile sicil ve belgelerin arģivlenmesinin usûl ve esaslarını kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Tüzük, 4721 sayılı Kanunun 913 üncü, 997 nci, 998 inci, 1000 inci, 1012 nci ve 1017 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıģtır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Tüzükte geçen; a) Bölge müdürlüğü: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bölge müdürlüklerini, b) Genel Müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü, c) Ġstem belgesi: Tescil veya terkin istem belgesini, ç) Kütük: Tapu kütüğü ve kat mülkiyeti kütüğünü, d) Müdür: Tapu müdürünü, e) Müdürlük: Tapu müdürlüğünü, f) TAKBĠS: Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemini, g) Tapu görevlisi: Tapu müdürlüklerinde iģlem hazırlama ve kontrol iģlerini yürüten memur veya sözleģmeli personeli, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Tapu sicili MADDE 5 (1) Tapu sicili, Devletin sorumluluğu altında, tescil ve açıklık ilkelerine göre taģınmazlar ile üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere tutulan sicildir. Sicil bölgeleri MADDE 6 (1) Her ilçenin idarî sınırları bir tapu sicili bölgesidir. TaĢınmazlar, bulundukları bölgenin tapu siciline kaydedilir. (2) Tapu sicili, her mahalle veya köy için ayrı ayrı düzenlenir ve taģınmazlara Genel Müdürlük tarafından Türkiye Cumhuriyeti taģınmaz numarası verilir. (3) Birden çok bölgede bulunan taģınmaz, diğer bölge sicillerine kayıtlı olduğu belirtilmek suretiyle her bölgedeki sicile ayrı ayrı kaydedilir. Böyle bir taģınmaza iliģkin tescil istemleri ve tescil iģlemleri taģınmazın büyük kısmının bulunduğu bölgede yapılır ve yapılan tescil kütüğe iģlenmek üzere diğer bölgelerdeki ilgili müdürlüklere bildirilir. Tapu sicilinin unsurları MADDE 7 (1) Tapu sicili, aģağıda belirtilen ana ve yardımcı sicillerden oluģur: (2) Ana siciller: a) Tapu kütüğü, b) Kat mülkiyeti kütüğü, c) Yevmiye defteri, ç) Resmî belgeler (resmî senet, mahkeme kararı ve diğerleri), d) Plân. (3) Yardımcı siciller: a) Aziller sicili, b) Düzeltmeler sicili,

19 c) Kamu orta malları sicili, ç) Tapu envanter defteri. Tapu siciline kaydı gereken taģınmazlar MADDE 8 (1) Tapu siciline taģınmaz olarak Ģunlar kaydedilir: a) Arazi, b) Bağımsız ve sürekli haklar, c) Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler. (2) Özel mülkiyete tâbi olmayan ve kamunun yararlanmasına ayrılan taģınmazlar, bunlara iliģkin tescili gerekli bir aynî hakkın kurulması söz konusu olmadıkça kütüğe kaydolunmaz. (3) Tapuya kayıtlı bir taģınmaz, kayda tâbi olmayan bir taģınmaza dönüģürse, tapu sicilinden terkin edilir. Arazi MADDE 9 (1) Arazi, sınırları hukukî ve geometrik yöntemlerle belirlenmiģ yeryüzü parçasıdır. Arazinin tapu siciline kaydı, özel kanun hükümlerine tâbidir. Bağımsız ve sürekli haklar MADDE 10 (1) Süresiz veya en az otuz yıl süreli olan ve tasarrufları kısıtlanmayan ve izne tâbi kılınmayan bağımsız ve sürekli irtifak hakları, hak sahibinin yazılı istemi üzerine tapu kütüğünün ayrı bir sayfasına taģınmaz olarak tescil edilir. (2) Tapu kütüğüne taģınmaz olarak tescil edilen bağımsız ve sürekli haklar, üçüncü kiģilere devredilebilir, mirasçılara geçebilir ve üzerinde her türlü aynî veya kiģisel hak kurulabilir. Bağımsız bölüm MADDE 11 (1) Ana taģınmazın bağımsız mülkiyete konu olan bölümleri, kat mülkiyeti kütüğünün ayrı sayfalarına kaydedilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tapu Sicilinin Elektronik Ortamda Tutulması Sicillerin elektronik ortamda tutulması MADDE 12 (1) Tapu kayıtlarının elektronik ortamda tutulması hâlinde, ana ve yardımcı siciller TAKBĠS içerisinde saklanır ve yönetilir. TAKBĠS te saklanan ve güvenliği sağlanan taģınmaza iliģkin bilgiler, sicilde esas alınır. (2) TAKBĠS üzerindeki kayıtlar, sicillerin elektronik ortamda tutulmaya baģlandığı tarihten sonraki bilgileri gösterir. Elektronik ortamda iģlem yapılması MADDE 13 (1) Genel Müdürlük tarafından belirlenecek resmî Ģekle tabî olmayan belge ve kayıt örneği verilmesi gibi iģlemler, elektronik ortamda baģvuru yapılarak ve elektronik imza dâhil diğer kimlik doğrulama yöntemleri kullanılarak tamamlanabilir. Elektronik ortamda verilere eriģim hakkı MADDE 14 (1) Mahkemeler, Cumhuriyet baģsavcılıkları, icra ve iflas müdürlükleri ile kamu kurum ve kuruluģlarının görevleriyle ilgili taģınmaz verilerine eriģimi protokol düzenlenerek sağlanabilir. EriĢim hakkına sahip kuruluģlar, taģınmaz ile ilgili verileri TAKBĠS üzerinden alırlar. (2) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģları ile taģınmaza iliģkin konularda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kiģiler, kendi iģleriyle sınırlı olmak üzere, düzenlenecek protokol kapsamında gerekli verilere eriģebilirler. (3) TAKBĠS üzerinden sorgulama yapılabilmesi için, Genel Müdürlük tarafından belirlenecek sözleģme imzalanır. Bu sözleģmede, eriģimin türü ve Ģekli, eriģim kontrolü, verilerin kullanım amacı, üçüncü kiģilere kullandırılmasına iliģkin sınırlamalar ve amacı dıģında kullanımın sonuçları yer alır.

20 (4) TaĢınmaz malikleri ile taģınmaz üzerinde hak sahibi olanlar, düzenlenecek sözleģme Ģartları dahilinde verilere eriģebilirler. (5) Tapu sicilinde kayıtlı taģınmazın tanımlayıcı bilgileri herkes tarafından sözleģme Ģartları kapsamında sorgulanabilir. (6) Verilere eriģim hakkının kötüye kullanılması hâlinde, özel kanun hükümleri saklı kalmak üzere, TAKBĠS e eriģim derhâl durdurulur. (7) TAKBĠS verilerine eriģime iliģkin döner sermaye katılma payını ve bunun istisnalarını belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir. EriĢim ve bilgi güvenliği MADDE 15 (1) TAKBĠS üzerinden yapılacak her türlü sorgulama ve sorgulayan bilgisi kayıt altına alınır. Bu kayıtlar iki yıl süreyle saklanır. (2) TAKBĠS üzerindeki verilere eriģimi durdurmaya veya kısıtlama yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir. (3) TAKBĠS üzerinde, tapu görevlileri hariç olmak üzere, verilerin ardı ardına sorgulanmasına iliģkin her türlü güvenlik önlemi alınır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Ġstem ve ĠĢlemin Sonuçlandırılması Ġstem MADDE 16 (1) Kanunlarda veya bu Tüzükte belirlenen istisnalar dıģında, yazılı istem olmadıkça tapu sicili üzerinde iģlem yapılamaz, (2) Ġstem, tescili bozucu veya hükümsüz kılıcı kayıt ve Ģarta bağlanamaz, (3) Müdürlüklere her türlü tapu iģlemi için yapılacak istemde, baģvuru istem belgesi düzenlenir. (4) Tapu sicilinde yapılacak haciz dahil her türlü kayıt sorgulaması istemlerinde, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya taģınmazın ada ve parsel numarasının belirtilmesi zorunludur. Aksi hâlde istem reddedilir. Ġstemde bulunacaklar MADDE 17 (1) Kanunî istisnalar dıģında, tapu sicilinde hak sahibi olan kiģiler istemde bulunabilir. Tescilden önce hak sahibi olmuģ kiģiler de hakkın tescili için gerekli belgeleri ibraz ederek istemde bulunabilirler. (2) Aile konutu olarak özgülenen taģınmazın maliki olmayan eģ, tapu kütüğüne konutun aile konutu olduğuna dair Ģerhin verilmesini isteyebilir. Hak sahibinin belirlenmesi MADDE 18 (1) Ġstem, müdür veya görevlendireceği tapu görevlisi tarafından incelenir ve istemin hak sahibi tarafından yapılıp yapılmadığı belirlenir. (2) Ġstemde bulunan hak sahibi gerçek kiģi ise, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus cüzdanı istenir, ibraz edilen kimlik bilgileri ile tescile esas belgelerde yer alan nüfus bilgileri karģılaģtırılarak istemde bulunan ile hak sahibinin aynı kiģi olup olmadığı tespit edilir. (3) Hak sahibinin tespit edilmesine yönelik kimlik doğrulama yöntemlerini belirleyerek her türlü teknolojik güvenlik önlemlerini almaya Genel Müdürlük yetkilidir. (4) Ġstem vekâleten yapılmıģsa, vekilden 18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı Noterlik Kanununa göre düzenlenmiģ ve istem konusu iģleri yapmaya yetkili olduğunu içerir vekâletname istenir. Tapu iģlemi için düzenlenecek vekâletnamelerde, vekâlet verenin imzasının bulunması zorunludur. Vekil, tevkil yetkisine dayalı olarak bir baģkasını vekil tayin etmiģ ise, dayanağı olan vekâletname de aranır. Vekilin kimliği belirlendikten sonra, tapu sicilindeki hak sahibi ile vekâletnamedeki vekâlet verenin kimliği ikinci fıkra hükmüne göre karģılaģtırılır. (5) Ġstem bir tüzel kiģi adına yapılmıģ ise, tüzel kiģinin istemde bulunulan iģlemi yapabileceğini ve temsilcilerini belirten, kanunlarda yazılı mercilerden alınmıģ yetki belgesi

GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK

GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 16.08.2013/28737 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Ağustos 2014 Yayımlandığı Tarih 15 Ağustos 2014 Sayı 2014-15 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 17 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28028 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-30 Haziran 2015 Yayımlandığı Tarih 30 Haziran 2015 Sayı 2015-12 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESĠ Amaç Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

A. GÜL A. ġener M. A. ġahġn B. ATALAY DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.

A. GÜL A. ġener M. A. ġahġn B. ATALAY DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. 18 Ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazete Karar Sayısı : 2006/11545 Ekli TaĢınır Mal Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 21/11/2006 tarihli ve 19423 sayılı yazısı üzerine,

Detaylı

YÖNETMELİK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II)

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II) ĠġVEREN VE SORUMLULUKLARI Yurtiçinde istihdam ederken veya geçici görevle yurtdıģına götürürken; ĠġVEREN 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası uyarınca iģverenin yapması gereken iģ ve iģlemleri ana baģlıklar

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 4729 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iģ sağlığı

Detaylı

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL YENĠ SOSYAL GÜVENLĠK SĠSTEMĠ AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL NEXIA TÜRKĠYE HAKKINDA Nexia Türkiye bağımsız denetim, mali danıģmanlık, tasdik hizmetleri, kurumsal finans, iç denetim ve yapılandırması,

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Millî Eğitim Bakanlığından: *Yönetmelik (Resmî Gazete): 08/06/2004-25486 *Yönetmelik DeğiĢikliği (1)-(R.G): 20/02/2006-26086 *Yönetmelik DeğiĢikliği (2)-(R.G): 09/06/2007-26547 *Yönetmelik DeğiĢikliği

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05 ġubat 2008/26778 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI Yasal Düzenlemeler Özürlülük Konusundaki Ulusal Mevzuat'a ulaģmak için: www.ozida.gov.tr/mevzuat KANUNLAR 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠÇĠNDEKĠLER

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1 MADDE 1 - Amaç 1 MADDE 2 - Kapsam 1 MADDE 3 - Tanımlar 2 ĠKĠNCĠ KISIM 7 Sosyal Sigorta Hükümleri 7 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 7 Sigortalılara ĠliĢkin Hükümler

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

İÇ DENETİM MEVZUATI. Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey

İÇ DENETİM MEVZUATI. Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey İÇ DENETİM MEVZUATI Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey ĠBB Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı Yayınları No:2 Ġstanbul, Haziran 2010 ĠÇ DENETĠM MEVZUATI Birincil, Ġkincil ve Üçüncül Düzey Derleyen: Sabri ÇAKIROĞLU

Detaylı

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu,

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu, A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 5 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 5 AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR... 5 Amaç... 5 Kapsam... 5 Tanımlar... 5 ĠKĠNCĠ BÖLÜM... 6 KAMU MALĠYESĠ... 6 Kamu maliyesi... 6 Kamu maliyesinin

Detaylı

SUÇ GELĠRLERĠNĠN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FĠNANSMANININ ÖNLENMESĠNE DAĠR TEDBĠRLER HAKKINDA YÖNETMELĠK

SUÇ GELĠRLERĠNĠN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FĠNANSMANININ ÖNLENMESĠNE DAĠR TEDBĠRLER HAKKINDA YÖNETMELĠK 5337 SUÇ GELĠRLERĠNĠN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FĠNANSMANININ ÖNLENMESĠNE DAĠR TEDBĠRLER HAKKINDA YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır.

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır. www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Anonim şirketlerin genel kurul

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiģ, Rapor Değerlendirme Kurulu

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Ocak 2014 PERŞEMBE Sayı : 28884 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5769 Birleşmiş

Detaylı

SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI

SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sebze ve meyve ticaretinin kaliteli, standartlara

Detaylı