KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YENİ ESAS SÖZLEŞME METNİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YENİ ESAS SÖZLEŞME METNİ"

Transkript

1 KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YENİ ESAS SÖZLEŞME METNİ Kuruluş: Madde I: İşbu Esas Sözleşmenin sonunda adları, soyadları ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında işbu Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuata uyulmak suretiyle idare olunmak üzere Türk Ticaret Kanunu nun kuruluş hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur. Kurucular: Madde-2: Şirketin Kurucuları, işbu Esas Sözleşmenin sonunda adları, soyadları, ünvanları ve imzaları bulunan gerçek ve tüzel kişilerden ibarettir. Şirketin Ünvanı: Madde 3: Şirketin ünvanı Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi Anonim Şirketi dir. İşbu Esas Sözleşmede kısaca (Şirket) olarak anılacaktır. Şirketin Amaçları, İşletme ve Faaliyet Konuları: Madde 4: a) Bilumum kozmetikler, koku veren ürünler, kişisel bakım ve sağlık ürünleri, ağız ve diş bakımı ürünleri, hijyenik ürünler, tuvalet ürünleri, estetik ve güzellik alet ve cihazları ve ürünleri, saç bakım ürünleri, kuaför malzemeleri ve ürünleri, çocuk mamaları, kedi köpek mamaları, diyetik mamuller, şampuanlar, kolonya ve esanslar, kremler, sabunlar, diş macunları, kolalar, insektisitler, koku gidericiler, her türlü deterjanlar, çamaşır suları, temizleme ve parlatma maddeleri, boyalar, mürekkepler, eczane levazımatı, nutritiv, vitaminli ürünler ve elektronik eşya ve malzeme ile her çeşit oyuncak, yiyecek, giyecek, kırtasiye malzemesi ve ev ihtiyaç maddelerinin ve bunların ham maddelerinin üretimi, ithali, ihracı, pazarlanması ve satışını yapmak, b)faaliyet konusundaki ürünlerin, üretimi, ambalajlanması depolanması ve taşınması için tesisler kurmak ve işletmek gereğinde bu ürünlerin haricen başka üreticiler tarafından üretilmesi için anlaşmalar yapmak ve başka kuruluşlara ait ürünleri kendi tesislerinde fason olarak üretmek. c)ürünlerinin pazarlaması için yurt içinde ve yurt dışında teşkilat kurmak, bayilikler almak ve vermek, şubeler ve irtibat büroları açmak, acentelik ve mümessillikler almak ve vermek. d) Yukarıda belirtilen konularda yerli ve yabancı sermayeli firmalarla iş birliği yapmak ve bu konularda ihtira beratı, alametifarika, lisans ve imtiyazlar, sınai resim ve modeller, telif hakları, ticaret ünvanları iktisap etmek, kullanmak, almak ve satmak, işletmek veya devretmek. e) Kurulmuş veya kurulacak herhangi bir konuda faaliyet gösteren yerli veya yabancı şirketlerin sermayelerine iştirak etmek, iştiraki olan şirketlerin Yönetim Kurullarında temsil edilmek ve yönetimlerine katılmak, yerli ve yabancı sermayeli şirketlerle ortaklıklar tesis etmek, bu konularla ilgili olarak, aracılık ve portföy işletmeciliği faaliyetinde olmamak koşuluyla, her türlü hukuki ve ekonomik işlemlere girişmek, anlaşmalar yapmak.

2 f) Şirket, gayrimenkuller ve her türlü menkul kıymeti alabilir. Bunları başkalarına devir, temlik ve ferağ edebilir. Kısmen veya tamamen başkalarına kiralayabilir. Ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile Medeni Kanun hükümleri gereğince ayni veya gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir. Gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir. Hak ve alacaklarının tahsil ve temini için ayni veya şahsi her çeşit ipotek, rehin ve teminat alabilir veya verebilir. Bunlarla ilgili olarak tapuda ipotek tesis, tescil ve terkin isteminde bulunabilir. Kendi adına ve hesabına markalar ihdas ve tescil ettirebilir. Kefaletler alabilir ve verebilir. Şirketin Merkezi ve Şubesi: Madde 5: Şirketin merkezi İstanbul dadır. Adresi Maslak Mahallesi Sümer Sokak No:4 Şişli-İstanbul dur. Şirketin, Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Mahallesi, 5.Sokak No.8 Karaağaç, Çerkezköy, Tekirdağ adresinde kurulu Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi Anonim Şirketi Çerkezköy Şubesi ünvanlı bir adet şubesi vardır. Şirket, gereğinde yasal düzenlemelere uymak kaydıyla yurtiçinde ve yurtdışında başka şubeler açabilir. Adres değişikliklerinde bu konudaki yasal mevzuata uyulur. Şirketin Süresi: Madde 6: Şirketin süresi şirketin kuruluşu ve ilk tescilinden itibaren 99 yıldır. Ancak Genel Kurul, Kanun ve işbu esas sözleşmede gösterilen toplantı ve karar nisaplarına uymak şartıyla şirketin süresini değiştirebilir. Şirketin hukuki varlığına son veren fesih ve birleşmelere ilişkin yasal hükümler saklıdır. Şirketin Sermayesi: Madde 7: Şirketin Sermayesi tamamı ödenmiş olarak ,-(Yedimilyon) Türk Lirası olup herbiri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde (Yediyüzmilyon) paya bölünmüştür. İhraç edilmiş olan pay senetlerinin tamamı hamiline yazılı olup tertip ve türü itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir. Tertibi Nev i Pay Adedi Pay Tutarı (TL) 15 Hamiline ,- 16 Hamiline TOPLAM ,- Pay Senetleri : Madde- 8 : a)sermayeyi teşkil eden pay senetlerine tanınmış herhangi bir imtiyaz ve devir sınırlaması yoktur. b)şirket, Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde sermaye artırımlarında hamiline ve nama yazılı pay senetleri ihraç edebilir.

3 c)pay senetlerinde yer alacak bilgiler ve pay senetlerinin iktisabı ve devredilmesi usul ve esasları ve pay sahipleri ile ilişkiler hususunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve bu kapsamdaki tüm yasal düzenlemelere uyulur. d)nama yazılı pay senetleri ihraç edildiğinde bunlara ait temettü kuponları hamiline yazılı olarak düzenlenecek olup bunlara tahakkuk ettirilen temettüler, pay senetlerinin Şirkete ibrazına veya bir vekil tayinine lüzum kalmadan kupon hamiline ödenir. e)kaybolma, çalınma, yırtılma veya benzeri sebeplerle pay senetleri veya kuponları elinden çıkmış olan senet veya kupon sahipleri, haklarını korumak için ilgili yasa hükümlerine göre Şirkete ve yetkili mahkemeye başvurmak ve durumlarını tescil ettirmek zorundadırlar. Aksi halde uğrayabilecekleri kayıplardan dolayı Şirket hiç bir mali ve hukuki mesuliyete muhatap kılınamaz. Kurucu Senetleri: Madde 9: Kuruculara dağıtılmak üzere Şirketin kuruluşunda 50 adet bedelsiz ve nama yazılı kurucu senedi ihraç edilmiş ve Kuruculara aşağıdaki şekilde verilmiştir. 1 Dr. Hanri Emirze ye : On adet Kurucu Senedi 2 - Ecz. Mehmet Adil Karaağaç a : On adet Kurucu Senedi 3 Dr. Ohannes Nurhan Özaltın a : On adet Kurucu Senedi 4 Dr. Akif Karaağaç a : On adet Kurucu Senedi 5 Dr.Kirkor Ara Özaltın a : On adet Kurucu Senedi Sermayenin Arttırılması veya Azaltılması: Madde - 10: Şirket in sermayesi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyularak arttırılıp azaltılabilir. Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi: Madde -11: Genel Kurul, Kanunda öngörülen şartlara uyarak esas sözleşmenin bütün hükümlerini değiştirebilir. Bu amaçla yapılacak olan Genel Kurul toplantı çağrısından önce, Esas Sözleşme değişiklik önerisinin Yönetim Kurulunca karara bağlanmış olması ve Türk Ticaret Kanununun 333 ncü maddesi uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izninin alınması gerekli olmuş ise bu iznin de alınması şarttır. Esas sermaye değişikliklerine ilişkin toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanununun 421 nci maddesi hükümlerine uyulur. Esas sermayenin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı ancak Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanununun 455 nci maddesine göre Ticaret Sicilinde tescil ve ilan ettirilmesiyle tamamlanır ve üçüncü kişilere hüküm ifade eder. Borçlanma Senetleri: Madde 12: Her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetler ancak Genel Kurul Kararı ile çıkarılabilirler.

4 Yönetim Kurulu: Madde-13: a)şirket, Genel Kurul tarafından seçilen beş ila yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Pay sahibi olmayan kimseler de Yönetim Kuruluna üye seçilebilirler. Ancak bu kimseler pay sahibi sıfatını kazanmadıkça Yönetim Kurulu toplantılarına katılamazlar. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Görev süresi biten üyenin tekrar seçilmesi mümkündür. b)pay sahibi tüzel kişilerin Yönetim Kurulunda temsiline ilişkin olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 359 ncu madde hükmüne uyulur. c)yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununda verilmiş olan görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmakla yükümlüdür. d)yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Üyelerin tamamına önceden haber verilmek suretiyle toplantı şirket merkezinden başka bir yerde de yapılabilir. Toplantıların Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili Yönetmelik kapsamında elektronik ortamda yapılması mümkündür. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde kararların Türk Ticaret Kanununun 390 ncı maddesinin (4.)fıkra hükümlerine uyularak alınması da mümkündür. Toplantı ve karar nisapları hakkında diğer hususlarda Türk Ticaret Kanununun 390 ncı maddesinin (1.),(2.),(3.),(5.)fıkraları hükümlerine uyulur. Yönetim Kurulunda Üyeliğin Boşalması: Madde-14: Yönetim Kurulunda herhangi bir nedenle bir üyelik boşalırsa, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz birini, geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar. Türk Ticaret Kanununun 334 ncü madde hükmü saklıdır. Yönetim Kurulu Görev Bölümü: Madde-15: Her Olağan Genel kurul toplantısını takiben ilk Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir başkan ve onun bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçilir. Şirketin Temsil ve İlzamı: Madde-16: Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile Şirketin yönetim yetkilerini kısmen veya tamamen Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri uyarınca bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini gerekli gördüğü hallerde tamamen veya kısmen Yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara ve/veya Genel Müdüre bırakabilir. Şirket adına imzaya yetkili olanlar ve bu kişilerin imza yetkilerinin sınırları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Ticaret Sicilinde tescil ve ilan ettirilir. Yönetim Kurulunun devredemeyeceği görev ve yetkiler Türk Ticaret Kanununun 375 nci maddesi hükmü ile belirlenir

5 Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri: Madde-17: Her yıllık olağan genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri (huzur hakları)belirlenir. Bunun dışında Yönetim Kurulu üyelerine kardan pay verilmesine ilişkin olarak işbu esas sözleşmenin 29 ncu maddesi hükmü saklıdır. İmza Şekli: Madde-18: Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirket resmi ünvanı altına konmuş Şirket namına yetkili kılınmış şahıs veya şahısların imzasını taşıması gereklidir. Denetleme: Madde-19: Şirketin Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin (4.) fıkra hükmüne göre Denetim kapsamına alınması durumunda, şirketin yönetim organları Türk Ticaret Kanununun Denetleme ile ilgili hükümlerini uygulamakla yükümlü olacaklardır. Genel Kurullar ve Davet: Madde 20 : a)şirketin Genel Kurulları olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı her faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içinde yapılır ve toplantıda Türk Ticaret Kanununun 409 ncu maddesinin (1.) fıkrasında belirtilen hususlar ve gündemde bulunan ya da gündeme alınan diğer konular görüşülüp karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları da gerekli hallerde pay sahiplerinin toplantıya çağırılması durumunda yapılır. b)olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına davet Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Bu toplantılara davet, Türk Ticaret Kanununun 410, 411 ve 414 ncü Madde hükümlerine uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı gününden en az iki hafta evvel tüm hissedarlara yazılı olarak yapılır. Türk Ticaret Kanununun 416 ncı maddesi gereğince Şirket ilan yapmaksızın da genel kurul toplantısı yapabilir. Genel Kurulun toplantı günü ve gündemi bütün pay sahiplerine taahhütlü mektupla bildirilir. Toplantıya davet ile ilgili ilanlarda ve davet mektuplarında toplantının akdedileceği yer, gün, saat ile toplantının gündemi, temsil belgesinin örneği ve Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesinde belirtilen hususlar yazılır. c)genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu üyelerinden en az birinin, varsa murahhas üyelerin, mevzuat gereği varsa Denetçinin hazır bulunmaları şarttır. Üyeler ve denetçi görüş bildirebilirler. d)genel Kurulun görev ve yetkileri, gündem, pay sahiplerinin katılımı ve temsili, hazır bulunanlar listesi, toplantı ve karar nisapları, toplantının yapılması ve yönetimi, genel kurul iç yönergesi ve genel kurul toplantılarına ait diğer tüm hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Genel Kurulların Toplantı Yeri: Madde 21: Genel Kurul toplantıları Şirketin merkezinde veya merkezin bulunduğu ilin uygun bir yerinde yapılır. Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Madde-22: Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması konusunda Türk Ticaret Kanununun 333 ncü maddesi ve 407 nci maddesinin (3.) fıkrasında yer alan düzenlemelere uyulacaktır.

6 Genel Kurulların Toplanma ve Karar Nisabı: Madde:23: Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanununun hükümlerine tabidir. Oy Hakkı: Madde-24: a)pay sahipleri oy haklarını genel kurulda paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanır. Pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Oy hakkı ve oydan yoksunluk konularındaki tüm hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantılarında vekaleten oy kullanılabilir. b)genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden pay sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. c)genel Kurul toplantılarında Birikimli Oy Kullanılması: Oy hakkı veren tüm payların sahiplerinin, yönetim kurulu üye seçiminde oylarını bir veya daha fazla aday için birikimli olarak kullanabilmeleri mümkündür. Birikimli oy, genel kurula katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin kullanmaya yetkili olduğu oy sayısının, seçimi yapılacak yönetim kurulu üye sayısı ile çarpılması suretiyle hesaplanır Birikimli oy kullanılmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanan Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ açıklamalarına uyulur. İlanlar: Madde 25: Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35 nci maddesinin (4.) fıkrası gereğince Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. İlanlara ilişkin hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Yıllık Raporlar: Madde-26: a)faaliyet dönemine ilişkin bilanço ve kar zarar cetveli ile şayet şirket Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin (4.) fıkrası uyarınca denetim kapsamına girerse ayrıca Türkiye Muhasebe Standartlarına ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanmış önceki dönemle karşılaştırmalı finansal tablolar hazırlanır. b)yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanununun 516.maddesine ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hesap döneminin kapanmasından itibaren iki ay içinde hazırlanır. c)şirketin Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin (4.) fıkrasına göre Denetim kapsamına alınması halinde görevlendirilecek Denetçi tarafından hazırlanacak olan Denetim Raporu genel kurula sunulur.

7 Hesap Dönemi: Madde-27: Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününde başlar ve aynı yılın Aralık ayının son gününde biter. Kar ve Zararın Tespiti: Madde-28: Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap dönemi sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar net karı teşkil eder. Karın Dağıtımı: Madde-29: Şirketin faaliyet dönemi net karı aşağıda belirtilen sıra ve oranlarda dağıtıma tabi tutulur. a)hesap dönemi net karından varsa geçmiş yıl zararları indirilir ve sonra Şirket tüzel kişiliğinin yükümlü bulunduğu vergiler ve benzeri ödemeler karşılığı ayrılır. b) Kalan tutardan, şirketin ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine (%20) ulaşılıncaya kadar yüzde beş (%5) kanuni yedek akçe ayrılır. c)kalandan bedelleri ödenmiş pay senetlerine yüzde beş (%5) oranında birinci temettü verilmesine yetecek tutar ayrılır. d)kalanın en çok yüzde beşi (%5) oranında Yönetim Kuruluna kar payı Genel Kurulun onayına bağlı olarak verilir. Yönetim kurulu kar payı olarak ayrılan tutar Yönetim Kurulu üyeleri arasında eşit olarak paylaştırılır e)gerek Yönetim Kurulu üyelerine kar payı ödenmesine gerekse aşağıdaki (f) bendi uyarınca pay sahiplerine ikinci temettü ve memur ve hizmetlilere kar payı ödenmesine genel kurulca karar verildiği takdirde dağıtılan tutarlardan Türk Ticaret Kanununun 519 ncu maddesinin (2.) fıkrasının ( c ) bendi hükmüne göre yüzde on (%10) kesilerek kanuni yedek akçeye eklenir. f)kalan kardan pay sahiplerine ikinci temettü, memur ve hizmetlilere pay verilip verilmeyeceğini, özel ve olağanüstü yedek akçelere pay verilecek ise bunun oran ve tutarını Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul belirler. Türk Ticaret Kanununun 519 ncu madde (3.) fıkrası hükmü saklıdır. Karın Dağıtım Tarihi: Madde-30: Genel Kurul tarafından dağıtılmasına karar verilen kar paylarının ödenme tarihi Yönetim Kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Yedek Akçeler: Madde-31 : a)kanuni yedek akçe yıllık karın yüzde beşi (%5) ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine (%20) ulaşıncaya kadar ayrılan fonlardan ve kardan pay almasına karar verilenlere dağıtılan karın yüzde onundan (%10) oluşur. Kanuni yedek akçe sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye, işsizliğin önüne geçmeye veya sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir. b)olağanüstü ve Özel Yedek akçeler genel kurulun dönem karından ayrılmasına karar verdiği paylardır.

8 Şirketin Sona Erme ve Tasfiyesi: Madde:32:Şirketin sona ermesi Türk Ticaret Kanununun 529, 530 ve 531 nci maddelerinde zikredilen sebeplerle olur. Tasfiye işlemleri hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Kanuni Hükümler: Madde:33: Bu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Geçici Madde-1: İşbu Esas Sözleşme değişikliğinin tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihte görevde olan yönetim kurulu üyeleri, toplanacak ilk olağan genel kurulda işbu esas sözleşmeye göre yapılacak yönetim kurulu seçimine kadar görevlerine devam ederler. Geçici Madde -2: İşbu Esas Sözleşme değişikliğinin tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihte görevde olan 6762 sayılı kanuna göre seçilmiş bulunan Murakıplar tarihine kadar görevlerine devam ederler. Kurucular: 1 Bilfar Holding A.Ş adet hamiline yazılı hisse senedi karşılığı TL 2 Bilim İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş adet hamiline yazılı hisse senedi karşılığı TL 3 Dr. Hanri Emirze (T.C.) 4 Ecz. Mehmet Adil Karaağaç (T.C.) 5 Dr. Ohannes Nurhan Özaltın (T.C.) 6 Dr.Akif Karaağaç (T.C.) 7 Dr.Kirkor Ara Özaltın (T.C.)

9

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1 KURULUŞ 27/06/1990 tarih ve 90/644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi, Bankalar hakkındaki mevzuat ve Türk Ticaret

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1- Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin tedrici surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553.

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553. TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş Aşağıda adı, soyadı, uyrukları ve adresleri belirtilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

Detaylı

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş : Aşağıda adları tabiyetleri ve ikametleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin (ani)

Detaylı

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Sicil No: 388669-336251 METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticari Merkez: Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Kavak Sokak, Kavacık Ticaret Merkezi, B Blok, 34805, Kavacık, Beykoz, İstanbul

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I: Kuruluş: Madde 1 İşbu Esas Sözleşmenin içerdiği hükümler, kayıt ve şartlar dairesinde aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmak ve işlemleri

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret ünvanları, ad soyad ve ikametgahları ile tabiyetleri belirtilen gerçek

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM ORTAKLAR MADDE 1- Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sigorta Murakabe Kanunu hükümlerine göre bir anonim şirketin ortakların tabiiyetleri ve

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME KURULUŞ: MADDE 1 - Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluş hakkındaki hükümlerine göre bir

Detaylı

1- Koç Holding A.Ş. T.C. Nakkaştepe, Azizbey Sk. 1 Kuzguncuk İstanbul

1- Koç Holding A.Ş. T.C. Nakkaştepe, Azizbey Sk. 1 Kuzguncuk İstanbul COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ 2013 Madde 1 : KURULUŞ Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN MADDE 4 İDARE MERKEZİ VE ŞUBELER Bankanın İdare Merkezi İstanbul dadır. Banka, Türkiye ve diğer ülkelerde şube ve temsilcilik açabilir, muhabirlik

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret ünvanları, ad soyad ve ikametgahları ile tabiyetleri belirtilen gerçek

Detaylı

ÇUKUROVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ÇUKUROVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ÇUKUROVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Genel hükümler: Kuruluş: Madde 1 - Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular, aralarında Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş

Detaylı

Z İ R A A T H A Y A T VE E M E K L İ L İ K A. Ş. A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

Z İ R A A T H A Y A T VE E M E K L İ L İ K A. Ş. A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Z İ R A A T H A Y A T VE E M E K L İ L İ K A. Ş. A N A S Ö Z L E Ş M E S İ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ Madde: 1- Aşağıda unvanları, ikametgah adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından, Bireysel Emeklilik

Detaylı

EUREKO SİGORTA A.Ş. ANA SÖZLEŞME

EUREKO SİGORTA A.Ş. ANA SÖZLEŞME . İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 5 KURULUŞ HÜKÜMLERİ... 5 Madde 1 - Kuruluş... 5 Madde 2 - Kurucular... 5 Madde 3 - Şirketin Ticari Ünvanı... 6 Madde 4 - Şirketin Konusu ve Amacı... 6 Madde 5 - Merkez Ve

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ MADDE 1. - KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, tabiiyetleri ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun ANİ KURULUŞ

Detaylı

MADDE 4 AMAÇ VE KONU A) Banka nın kuruluş amaç ve konusu, Bankacılık Kanunu ile yürürlükteki mevzuatın cevaz vermesi koşulu ile şunlardır:

MADDE 4 AMAÇ VE KONU A) Banka nın kuruluş amaç ve konusu, Bankacılık Kanunu ile yürürlükteki mevzuatın cevaz vermesi koşulu ile şunlardır: FİNANS BANK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURULUŞ Bakanlar Kurulu nun 15.9.1987 tarih ve 19575 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, 4 Eylül 1987 tarihli ve 87/12075 sayılı izin kararına istinaden yürürlükteki

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 : İzmir Ticaret Sicil Memurluğunun Merkez - 107745 sicil numarasında kayıtlı "A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYÎ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" unvanlı

Detaylı

ESAS SÖZLEŞME. Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Sayfa 1

ESAS SÖZLEŞME. Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Sayfa 1 ESAS SÖZLEŞME Sayfa 1 KURULUŞ Madde 1 ZİRAAT KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Aşağıda belirtilen kurucular tarafından, Bankacılık Kanunu na tabi Katılım Bankası olarak faaliyet göstermek

Detaylı

ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ

ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 230342 177908 numarasında kayıtlı ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NİN devamı

Detaylı

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ GİRİŞ MADDE 1-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. nin 10.04.1985 tarih ve 408/11515 sicil numaralı ana sözleşmesi, 4046 sayılı Kanun hükümlerine göre

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ-

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- KURULUŞ Madde-1- Aşağıda adları, soyadları, kanuni ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI : Madde : 2- Şirketin Unvanı VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. İş bu Anasözleşme de kısaca Şirket olarak anılacaktır.

ŞİRKETİN ÜNVANI : Madde : 2- Şirketin Unvanı VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. İş bu Anasözleşme de kısaca Şirket olarak anılacaktır. VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ VE KURUCULAR: Madde : 1 - Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret unvanı adı soyadı ve ikametgâh adresleri ile uyrukları yazılı hükmi ve hakiki

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Bölüm : 1 Kuruluşla İlgili Hükümler : Madde 1 : Kuruluş Bu Ana Sözleşmenin 2. maddesinde Ad ve Soyadları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında, Türk

Detaylı