Internet Sitesi Üzerinde Bilgi Yayınlama Süreci. 21 Eylül 2013 Versiyon 1.0. Bilgi Teknolojileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Internet Sitesi Üzerinde Bilgi Yayınlama Süreci. 21 Eylül 2013 Versiyon 1.0. Bilgi Teknolojileri"

Transkript

1 Internet Sitesi Üzerinde Bilgi Yayınlama Süreci 21 Eylül 2013 Versiyon 1.0 Bilgi Teknolojileri

2 ĠÇERĠK 1) PROSEDÜR ÖZETĠ ) PROSEDÜR TARĠHÇESĠ ) AMAÇ ) KAPSAM ) TANIMLAR / STANDARTLAR ) GENEL KURAL VE ESASLAR ) OPERASYONEL / BĠRĠNCĠL KONTROLLER ) DENETĠM / ĠKĠNCĠL KONTROLLER ) ONAYLAR ) YAPTIRIM ) ĠLĠġKĠLĠ DOKÜMANLAR

3 1) PROSEDÜR ÖZETĠ Prosedür Adı Internet Sitesi Üzerinde Bilgi Yayınlama Süreci Versiyon 1.0 Prosedür Sahibi Bilgi Teknolojileri Uygulama Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon Sıklığı Her sene Statü Aktif 2) PROSEDÜR TARĠHÇESĠ No Versiyon Tarih ) AMAÇ Hazırlayan (Adı ve Soyadı, Görevi) Erkan Sertoğlu BT Yönetişim, Güvenlik ve Uyum Birim Müdürü DeğiĢiklik Yeni Doküman Bu prosedürün amacı; 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1524 üncü maddesinin birinci fıkrası (Kanun) uyarınca internet sitesi açılmasına ve bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 4) KAPSAM Bu dokümantasyon içerisinde tanımı aktarılan süreç, tüm Banka çalışanlarını kapsar. Bu prosedür, Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik te belirtilen kural ve gereksinimlerin nasıl karşılanacağını belirtir. Bu prosedür, aşağıda belirtilen bilgilerin 01/10/2013 tarihindne itibaren Banka web sitesi üzerinde nasıl güncelleneceğini belirtir. 5) TANIMLAR / STANDARTLAR 3

4 6) GENEL KURAL VE ESASLAR 1. Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik (Yönetmelik) içinde web sitesi üzerinde yayınlanacak bilgileri ve güncellenme sıklıkları aşağıdaki gibi belirtilmiştir. o Sürekli yayınlanması gerekli bilgiler aşağıda yer almakta olup söz konusu bilgilerde bir değişiklik meydana gelmesi durumunda değişikliğin meydana geldiği tarihte değişiklik internet sitesinde yayımlanır. a) Şirketin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı ile anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, limited şirketlerde müdürlerin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin ad ve soyadları. b) Bir tüzel kişinin; anonim şirketlerde yönetim kuruluna üye olarak limited şirketlerde müdür olarak seçilmesi durumunda; tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin de tescil ve ilan olunduğuna ilişkin açıklama, seçilen tüzel kişinin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi ve tüzel kişi ile birlikte tescil edilen gerçek kişinin adı ve soyadı. c) Seçilen denetçinin adı ve soyadı/unvanı, yerleşim yeri/merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi. o En az altı aylık süre için yayınlanması gerekli bilgiler ve yayınlama süreleri aşağıdadır. a) Kanunun 149 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları, gereğinde ara bilançoları ortakların incelemesine sunulmak üzere genel kurul kararından önceki otuz gün içinde internet sitesine konur. b) Bu fıkranın (a) bendinde sayılan belgelerde inceleme yapma hakkının belirtildiği, bu belgelerin nereye tevdi edildiklerine ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarına ilişkin ilan, belgelerin tevdi tarihinden itibaren en az üç iş günü öncesinde internet sitesine konur. c) Birleşmeye katılan şirketlerin, alacaklılarına, alacaklarının teminat altına alınması için talepte bulunabileceklerine dair sicil gazetesinde yedişer gün arayla üç defa yapılan ilan, birinci ilanın sicil gazetesinde itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur. d) Bölünmeye katılan şirketlerden her biri tarafından, Kanunun 171 inci maddesi uyarınca bölünme sözleşmesi veya planı, bölünme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları ve varsa ara bilançoları üzerinde inceleme yapma hakkına işaret eden ve bu belgelerin nereye tevdi edildiklerine 4

5 ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarına dair ilan, bölünme kararının alındığı tarihten iki ay önce internet sitesine konur. e) Bölünmeye katılan şirketler tarafından alacaklıların alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesi için talepte bulunmaya çağrılmasına ilişkin sicil gazetesinde yedişer gün arayla üç defa yapılan ilan, birinci ilanın sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten gün içinde internet sitesine konur. f) Şirkete fesih davası açılmış ise davanın açıldığı hususu, sicil gazetesinde gün içinde internet sitesine konur. g) Şirkete açılan fesih davasına ilişkin kesinleşmiş olan mahkeme kararı, sicil gazetesinde itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur. h) Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilan en geç sicil gazetesinde yayımlandığı tarihte internet sitesine konur. i) Anonim şirket genel kurulunda, finansal tabloların ve buna bağlı konuların müzakeresinin bir ay sonraya ertelenmesi halinde, bu duruma ilişkin pay sahiplerine yapılan ilan, erteleme kararı tarihinden gün içinde internet sitesine konur. j) Şirketin genel kurul toplantı tutanağı ile imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantı tutanağı genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur. k) Kanunun 428 inci maddesi uyarınca organın temsilcisi, bağımsız temsilcisi ve kurumsal temsilciliğe ilişkin ilanlar, ilanın yayımlandığı gün internet sitesine konur. l) Genel kurul kararına karşı iptal veya butlan davasının açıldığı hususu ve duruşma günü, şirket sözleşmesine uygun olarak yapılan ilan tarihinden gün içinde internet sitesine konur. m) Genel kurul kararının iptaline veya butlanına ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı, tescil tarihinden gün içinde internet sitesine konur. n) Şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı, sicil gazetesinde gün içinde internet sitesine konur. o) Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şekli, yeni payların itibarî değerleri, cinsleri, sayıları, imtiyazlı olup olmadıkları, imtiyazlı paylara ve rüçhan haklarına ilişkin sınırlamalar ve kullanılma şartları ile bunların süresi, prime dair kayıtlar ve bunun uygulanması hakkındaki kurallar şirket sözleşmesine uygun olarak yapılan 5

6 ilan tarihinden gün içinde internet sitesine konur. p) Yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarının belirlenmesine ilişkin yönetim kurulunun kararı, sicil gazetesinde gün içinde internet sitesine konur. q) Esas sermayenin azaltılması durumunda, sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağına ilişkin ayrıntılı açıklamalar, bu açıklamaların da yer aldığı genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanının sicil gazetesinde itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur. r) Genel kurulun esas sermayenin azaltılmasına ilişkin kararı üzerine alacaklılara sicil gazetesinde yedişer gün arayla üç defa yapılan ilan, birinci ilanın itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur. s) Mütemerrit pay sahibine temerrüde konu olan pay tutarını bir ay içinde ödemesi, aksi halde, ilgili paylara ilişkin haklarından yoksun bırakılacağı ve sözleşme cezasının isteneceğine ilişkin yapılan davet ve ihtar mesajı, bu davet ve ihtarın sicil gazetesinde gün içinde internet sitesine konur. Nama yazılı pay senedi sahiplerine, davet ve ihtarın ilan yerine iadeli taahhütlü mektupla yapılması halinde, bu davet ve ihtar iadeli taahhütlü mektubun gönderildiği tarihten gün içinde internet sitesine konur. t) Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten gün içinde internet sitesine konur. u) Alacaklı oldukları, şirket defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılamayan ya da yerleşim yerleri bilinmeyen diğer alacaklılara yönelik şirketin sona ermiş bulunduğu konusunda bilgilendirilmelerine ve alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmeye çağrılmalarına ilişkin sicil gazetesinde birer hafta arayla üç defa yapılan ilan, birinci ilanın gün içinde internet sitesine konur. v) Şirketler topluluğuna dahil bir teşebbüs tarafından payların, Kanunun 198 inci maddesinde belirtilen oranlarda kazanılması veya elden çıkarılmasına ilişkin açıklama, gerçekleşme tarihinden gün içinde internet sitesine konur. w) Kanunun 966 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca malik ve diğer hak sahiplerinin kimler olduğunun veya yerleşim yerlerinin belli olmadığı hallerde, geminin gemi sicilinden silinmesine ve belirlenen süreye ilişkin olarak sicil gazetesinde 6

7 yapılan ilan, sicil gazetesinde itibaren en geç beş gün içinde internet sitesinde de ilan edilir. x) Şirketler topluluğuna dahil olan teşebbüsün ve sermaye şirketinin yönetim kurulu üyeleriyle yöneticilerinin, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ve bunların, sermayelerinin en az yüzde yirmisine sahip bulundukları ticaret şirketlerinin o sermaye şirketindeki payları ile ilgili olarak yapacakları açıklama, sicil gazetesinde gün içinde internet sitesine konur. y) Şirketler arasında yapılan hakimiyet sözleşmesi sicil gazetesinde gün içinde internet sitesine konur. z) Şirketteki pay sahibi/ortak sayısının bire düşmesi ya da şirketin tek pay sahipli/ortaklı olarak kurulması halinde, şirketin tek pay sahipli/ortaklı olduğu hususu ve tek pay sahibi/ortağın adı, soyadı, yerleşim yeri ve vatandaşlığına dair bilgiler sicil gazetesinde gün içinde internet sitesine konur. aa) Şirket sözleşmesi ve değişiklikler kuruluşun ya da değişikliğin sicil gazetesinde gün içinde internet sitesine konur. bb) Şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın, sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin sözleşme sicil gazetesinde gün içinde internet sitesine konur. cc) Yönetim kurulunun veya müdürler kurulunun temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararı, sicil gazetesinde gün içinde internet sitesine konur. dd) Anonim şirketlerde genel kurulun çalışma usul ve esaslarını içeren iç yönerge ilan tarihini izleyen beş gün içinde internet sitesine konur. ee) Yönetim kurulunun rüçhan hakkının sınırlandırılmasının veya kaldırılmasının gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini, primin nasıl hesaplandığını gösteren raporu sicil gazetesinde itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur. ff) Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir yönetim/müdürler kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor, sicil gazetesinde gün içinde internet sitesine konur. 7

8 gg) Yönetim/müdürler kurulunun pay bedellerinin ödenmesine ilişkin çağrı ilanı yapıldığı tarihten gün içinde internet sitesine konur. hh) Yönetim kurulunun mütemerrit pay sahibinin senedini iptal etmesine ilişkin kararı sicil gazetesinde gün içinde internet sitesine konur. ii) Yönetim kurulu veya müdürler kurulu ile genel kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılması veya bu toplantılara elektronik ortamda katılım sağlanması hallerinde, elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin ispatlandığı teknik rapor, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten gün içinde internet sitesine konur. 2. Internet sitesinde yukarıda belirtilen kapsamda yer alan içeriğin PDF olarak yayınlanması durumunda içerik dijital imza ile imzalanmalı ve zaman damgasının vurulmalıdır. 3. Eğer içerik bir Web sayfası olarak veriliyor ise (örn: sayfadaki içerik PDF dosyasına dönüştürülmeli ve sayfaya link olarak eklenmelidir. 4. PDF dosyalarının başına tarih ve parantez içinde yönlendirilmiş mesaj ibaresi konulmalıdır. Yönlendirilmiş mesaj zaman damgası ile oluşturulmalıdır. 5. Banka içindeki bilgi sağlayıcılar web sitesi üzerine yayınlanacak belgelerin teslim edilirken PDF lerin oluşturulmasında yukarıdaki kurallara dikkat ederler. 6. Internet sitesi üzerinde yapılacak PDF lerde Madde 1 de tanımlanmış herhangi bir bilginin yer alması durumunda PDF in imzalandığından ve zaman damgasının uygulandığından emin olur. 7. Engelli bireylerin erişilebilirliği sağlamak için ise ISO/IEC 40500:2012 (W3C Web Content AccessibilityGuidelines (WCAG) 2.0) standardına uyulmalıdır. 8. ISO/IEC standardına göz önüne alınarak yayınlanmalıdır. 9. Web sitesi için yedekleme ve felaketten kurtarma planları, yetkisiz erişimlere ve saldırılara karşı gerekli ağ ve sistem güvenliğine sahip olmaları gerekir. 10. İnternet sitesinde yer alan bilgilerin arşivlemenin işleme ilişkin ilgili mevzuatta daha uzun bir saklama süresi öngörülmemişse yayımın son bulduğu tarihten itibaren 5 yıl süreyle- elektronik olarak arşivlenmesi gerekmektedir. Bu sorumluluk BT tarafından yerine getirilir. 8

9 11. Yönetmelik ve Kanunun 1524 üncü madde hükümlerine uygunluğu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu veya bu alanda denetim yapmaya yetkilendirilmiş bağımsız denetim şirketi tarafında iki yılda bir kez tespit edilir. 12. Sitenin işleyişinde ve güvenlik kriterlerine ilişkin olarak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Sertifikasyon Merkezinin internet sitesinde (http://www.kamusm.gov.tr) yayımlanan İnternet Sitesi Yükümlülüğüne Tabi Şirketlerin veya MTHS lerin Alacakları Teknik Raporda Yer Alması Gereken Teknik Kriterler Rehberindeki şartlara uyulur. 13. Site üzerinde yeni bir belgenin yayınlanması sırasında aşağıdaki adımlara uyulur. Ek 1. Internet Sitesinde Bulunması Gereken Bilgiler ve Sorumluluklar tablosunda belirtilen bilgiler ilgili sorumlular tarafından tabloda tanımlanan zaman hedeflerineuygun olacak şekilde hazırlanır. Belgelerin hazırlanması sırasında doküman PDF formatına dönüştürülür. (Bkz. Ek 2. PDF Oluşturma Süreci) Oluşturulan PDF dokümanına imza alanları eklenir (Bkz. Ek 3. PDF İmza Alanını Ekle) İmza alanları eklendikten sonra ilk imza alanı 1. İmzacı tarafından ikinci imza alanı da ikinci imzacı tarafından doldurulur. İmzalama sırası olarak önce 1. imzacının dokümanı onaylaması ve oluşturulan dosyanın ikinci onaycıya iletilmesi gerekir. (Bkz. Ek 4. Nitelikli Elektronik Sertifika ile PDF İmzalama) 2. Onaycı tarafından onaylanan belge e iletilir. iletilen belgenin iki farklı imzacı tarafından imzalandığını kontrol eder (Bkz. Ek 5. Örnek İmzalı Doküman) Eğer belge iki ayrı imzacı tarafından onaylanmış ve belgenin sağ üst kısmında <<Günün Tarihi>> (Yönlendirilmiş mesaj) (örn: 02/10/2013 (yönlendirilmiş mesaj) metni var ise belgeyi zaman damgası ile damgalar (Bkz. Ek 6. Belgenin Zaman Damgası İle Damgalanması) Ek 7. Belgenin İmzalarının Ve Zaman Damgasının Kontrol Edilmesi metoduna uygun olarak kontrol edip bir problem bulunmuyor ise dokümanı web sitesi üzerinde ilgili yere transfer etmek için gerekli işlemleri yürütür. 9

10 7) OPERASYONEL / BĠRĠNCĠL KONTROLLER Birincil kontroller, Kapsam kısmında belirtilen süreçlere ait risk kontrol matrislerinde gösterilmektedir. 8) DENETĠM / ĠKĠNCĠL KONTROLLER Mevzuat ve Uyum Bölümü nün, İç Kontrol Bölümü nün ve Teftiş Kurulu Başkanlığı nın uyguladığı denetim ve kontroller, ikincil kontroller olarak bahsedilmektedir.ikincil kontroller, Kapsam kısmında belirtilen süreçlere ait risk kontrol matrislerinde gösterilmektedir. 9) DAĞITIM Tarih Icra Kurulu Bölüm Yöneticileri Şube Müdürleri Dağıtılan (Adı ve Soyadı, Görevi) 10) ONAYLAR No 1 Tarih Onaylayan (Adı ve Soyadı, Görevi) Adem Aykın BTGenel Müdür Yardımcısı Ġmza 2 Emre Ergün Genel Müdür Yardımcısı 3 Alsev Utku Genel Müdür Yardımcısı 4 Ayşe Akdaş Mali Kontrol Bölüm Yöneticisi 10

11 5 6 7 Ayşegül Özütürk Perakende Pazarlama Bölüm Yöneticisi Gerçek Önal Bölüm Yöneticisi Serdal Yıldırım Mevzuat ve Uyum Bölüm Yöneticisi 11) YAPTIRIM Bu prosedüre uyulması Bankamız Mevzuat ve Uyum Bölümü nün, İç Kontrol Bölümü nün ve Teftiş Kurulu Başkanlığı nın gözetimi altındadır. Uyulmadığı taktirde Personel Prosedürü nde ilgili bölümde belirtildiği şekilde yaptırım uygulanacaktır. 12) ĠLĠġKĠLĠ DOKÜMANLAR 11

12 Ek 1. Internet Sitesinde Bulunması Gereken Bilgiler ve Sorumluluklar Bilgi Şirketin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı ile anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, limited şirketlerde müdürlerin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin ad ve soyadları. Bir tüzel kişinin; anonim şirketlerde yönetim kuruluna üye olarak limited şirketlerde müdür olarak seçilmesi durumunda; tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin de tescil ve ilan olunduğuna ilişkin açıklama, seçilen tüzel kişinin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi ve tüzel kişi ile birlikte tescil edilen gerçek kişinin adı ve soyadı. Seçilen denetçinin adı/soyadı/unvanı, yerleşim yeri/merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi Kanunun 149 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları, gereğinde ara bilançoları ortakların incelemesine sunulmak üzere genel kurul kararı. Bu fıkranın (a) bendinde sayılan belgelerde inceleme yapma hakkının belirtildiği, bu belgelerin nereye tevdi edildiklerine ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarına ilişkin ilan, Birleşmeye katılan şirketlerin, alacaklılarına, alacaklarının teminat altına alınması için talepte bulunabileceklerine dair sicil gazetesinde yedişer gün arayla üç defa yapılan ilan, Güncelleme süresi Derhal Derhal Bilgiyi Sunacak Birim/Bölüm İçeriğin Şekil Onayı Verecek Birim / bölüm Bilgiyi Yayınlayacak Birim/Bölüm Derhal Mali Kontrol karardan önceki otuz gün içinde internet sitesine konur belgelerin tevdi tarihinden itibaren en az üç iş günü öncesinde internet sitesine konur. birinci ilanın sicil gazetesinde gün içinde internet sitesine konur. Mali Kontrol Bölünmeye katılan şirketlerden her biri tarafından, Kanunun 171 bölünme kararının Mali Kontrol / 12

13 Bilgi inci maddesi uyarınca bölünme sözleşmesi veya planı, bölünme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları ve varsa ara bilançoları üzerinde inceleme yapma hakkına işaret eden ve bu belgelerin nereye tevdi edildiklerine ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarına dair ilan, Bölünmeye katılan şirketler tarafından alacaklıların alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesi için talepte bulunmaya çağrılmasına ilişkin sicil gazetesinde yedişer gün arayla üç defa yapılan ilan, birinci ilanı. Şirkete fesih davası açılmış ise davanın açıldığı hususu Şirkete açılan fesih davasına ilişkin kesinleşmiş olan mahkeme kararı Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilan Anonim şirket genel kurulunda, finansal tabloların ve buna bağlı konuların müzakeresinin bir ay sonraya ertelenmesi halinde, bu duruma ilişkin pay sahiplerine yapılan ilan, Şirketin genel kurul toplantı tutanağı ile imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantı tutanağı Güncelleme süresi alındığı tarihten iki ay önce internet sitesine konur., sicil gazetesinde gün içinde internet sitesine konur., sicil gazetesinde gün içinde internet sitesine konur., sicil gazetesinde gün içinde internet sitesine konur. sicil gazetesinde yayımlandığı tarihte erteleme kararı tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur. genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine Bilgiyi Sunacak Birim/Bölüm İçeriğin Şekil Onayı Verecek Birim / bölüm Bilgiyi Yayınlayacak Birim/Bölüm 13

14 Bilgi Kanunun 428 inci maddesi uyarınca organın temsilcisi, bağımsız temsilcisi ve kurumsal temsilciliğe ilişkin ilanlar, Genel kurul kararına karşı iptal veya butlan davasının açıldığı hususu ve duruşma günü, şirket sözleşmesine uygun olarak yapılan Genel kurul kararının iptaline veya butlanına ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı, Şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şekli, yeni payların itibarî değerleri, cinsleri, sayıları, imtiyazlı olup olmadıkları, imtiyazlı paylara ve rüçhan haklarına ilişkin sınırlamalar ve kullanılma şartları ile bunların süresi, prime dair kayıtlar ve bunun uygulanması hakkındaki kurallar şirket sözleşmesine uygun olarak yapılan ilan Yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarının belirlenmesine ilişkin yönetim kurulunun kararı, Esas sermayenin azaltılması durumunda, sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağına ilişkin ayrıntılı açıklamalar, bu açıklamaların da yer aldığı genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanı Güncelleme süresi konur. ilanın yayımlandığı gün internet sitesine konur. ilan tarihinden gün içinde internet sitesine konur. tescil tarihinden gün içinde internet sitesine konur. sicil gazetesinde gün içinde ilan tarihinden gün içinde internet sitesine konur. sicil gazetesinde gün içinde sicil gazetesinde gün içinde Bilgiyi Sunacak Birim/Bölüm İçeriğin Şekil Onayı Verecek Birim / bölüm Bilgiyi Yayınlayacak Birim/Bölüm 14

15 Bilgi Genel kurulun esas sermayenin azaltılmasına ilişkin kararı üzerine alacaklılara sicil gazetesinde yedişer gün arayla üç defa yapılan ilan, Mütemerrit pay sahibine temerrüde konu olan pay tutarını bir ay içinde ödemesi, aksi halde, ilgili paylara ilişkin haklarından yoksun bırakılacağı ve sözleşme cezasının isteneceğine ilişkin yapılan davet ve ihtar mesajı, bu davet ve ihtarın sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten gün içinde internet sitesine konur. Nama yazılı pay senedi sahiplerine, davet ve ihtarın ilan yerine iadeli taahhütlü mektupla yapılması halinde, Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı Alacaklı oldukları, şirket defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılamayan ya da yerleşim yerleri bilinmeyen diğer alacaklılara yönelik şirketin sona ermiş bulunduğu konusunda bilgilendirilmelerine ve alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmeye çağrılmalarına ilişkin sicil gazetesinde birer hafta arayla üç defa yapılan ilan, Şirketler topluluğuna dahil bir teşebbüs tarafından payların, Kanunun 198 inci maddesinde belirtilen oranlarda kazanılması veya elden çıkarılmasına ilişkin açıklama, Kanunun 966 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca malik ve diğer hak sahiplerinin kimler olduğunun veya yerleşim yerlerinin belli olmadığı hallerde, geminin gemi sicilinden silinmesine ve belirlenen süreye ilişkin olarak sicil gazetesinde yapılan ilan, Güncelleme süresi birinci ilanın gün içinde internet sitesine konur. bu davet ve ihtar iadeli taahhütlü mektubun gönderildiği tarihten gün içinde internet sitesine konur. sicil gazetesinde gün içinde birinci ilanın gün içinde internet sitesine konur. gerçekleşme tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur. sicil gazetesinde gün içinde Bilgiyi Sunacak Birim/Bölüm İçeriğin Şekil Onayı Verecek Birim / bölüm Bilgiyi Yayınlayacak Birim/Bölüm????? 15

16 Bilgi Şirketler topluluğuna dahil olan teşebbüsün ve sermaye şirketinin yönetim kurulu üyeleriyle yöneticilerinin, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ve bunların, sermayelerinin en az yüzde yirmisine sahip bulundukları ticaret şirketlerinin o sermaye şirketindeki payları ile ilgili olarak yapacakları açıklama Şirketler arasında yapılan hakimiyet sözleşmesi. Şirketteki pay sahibi/ortak sayısının bire düşmesi ya da şirketin tek pay sahipli/ortaklı olarak kurulması halinde, şirketin tek pay sahipli/ortaklı olduğu hususu ve tek pay sahibi/ortağın adı, soyadı, yerleşim yeri ve vatandaşlığına dair bilgiler Şirket sözleşmesi ve değişiklikler Şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın, sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin sözleşme. Yönetim kurulunun veya müdürler kurulunun temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararı, Anonim şirketlerde genel kurulun çalışma usul ve esaslarını içeren iç yönerge ilanı Yönetim kurulunun rüçhan hakkının sınırlandırılmasının veya kaldırılmasının gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz Güncelleme süresi sicil gazetesinde gün içinde sicil gazetesinde gün içinde sicil gazetesinde gün içinde sicil gazetesinde gün içinde sicil gazetesinde gün içinde sicil gazetesinde gün içinde ilan tarihini izleyen beş gün içinde internet sitesine konur. sicil gazetesinde Bilgiyi Sunacak Birim/Bölüm İçeriğin Şekil Onayı Verecek Birim / bölüm Bilgiyi Yayınlayacak Birim/Bölüm???????? 16

17 Bilgi çıkarılmasının sebeplerini, primin nasıl hesaplandığını gösteren raporu. Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir yönetim/müdürler kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor, Yönetim/müdürler kurulunun pay bedellerinin ödenmesine ilişkin çağrı ilanı Yönetim kurulunun mütemerrit pay sahibinin senedini iptal etmesine ilişkin kararı Yönetim kurulu veya müdürler kurulu ile genel kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılması veya bu toplantılara elektronik ortamda katılım sağlanması hallerinde, elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin ispatlandığı teknik rapor Güncelleme süresi gün içinde sicil gazetesinde gün içinde İlanın yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur. sicil gazetesinde gün içinde sicil gazetesinde gün içinde Bilgiyi Sunacak Birim/Bölüm İçeriğin Şekil Onayı Verecek Birim / bölüm Bilgiyi Yayınlayacak Birim/Bölüm??? 17

18 Ek 2. PDF OluĢturma Süreci PDF Oluştur görevine tıklayınız. 18

19 PDF oluşturulacak dokümanı seçiniz ve Open ı tıklayınız 19

20 Dokümanı oluşturduktan sonra CTRL + S e tıklayınız. 20

21 Açılan pencerede dosyanın kaydedileceği yeri seçiniz ve dosya ismini güncelleyiniz. Güncelleme sonrasında Save tuşuna basınız. 21

22 Ek 3. PDF Ġmza Alanını Ekleme Dosyayı açmak için Aç a tıklayınız. 22

23 Açmak istediğiniz dosyayı seçiniz ve Open a tıklayınız. 23

24 Araçlar menüsü açık değilse Araçlar a tıklayınız. 24

25 Açılan menüde Eylem Sihirbazı alt menüsünü açıp İmza Alanları Ekle butonuna tıklayınız. 25

26 Başlat butonuna tıklayınız 26

27 Dosya isminin üzerinde yeşil onay işareti ( ) görüldüğünde işlem tamamlanmıştır. 27

28 Ek 4. Nitelikli Elektronik Sertifika ile PDF Ġmzalama Dosyaya çift tıklayarak Adobe Acrobat Pro da açtığınızda aşağıdaki ekran görüntüsünü görmelisiniz. İlk imzacı iseniz ortadaki kutuya ikinci imzacı iseniz sağdaki kutuya tıklayınız 1. İmzacının tıklayacağı alan 2. İmzacının tıklayacağı alan 28

29 Menü de çıkan Belgeyi İmzala butonuna tıklayınız 29

30 Adobe otomatik olarak bilgisayarda tanımlı sertifikaları getirecektir. Size ait olan imzayı seçiniz. 30

31 İmzalanacak dosyanın kayıt edileceği yeri seçiniz 31

32 Otomatik olarak imza ile ilgili şifre giriş giriş ekranı önünüze gelecektir. Söz konusu ekran kullanılan imzaya bağlı değişebildiği için örnek ekran konulmamıştır. 32

33 İmzalama tamamlandığında imza ekranda görülür hale gelir. 33

34 Bkz. Ek 5. Örnek Ġmzalı Doküman Uyarı: AĢağıdaki belge iki farklı bir kullanıcı tarafından imzalanmıģtır. Uyarı: AĢağıdaki belge tek bir kullanıcı tarafından imzalanmıģtır. Bu örnek bilinçli verilmiģtir. 34

35 Ek 6. Belgenin Zaman Damgası Ġle Damgalanması Dosyaya çift tıklayarak Adobe Acrobat Pro da açıp İmzala butonuna tıklayınız 35

36 Açılan menüde sırasıyla Sertifikalarla Çalış ve Belgeyi Zaman Damgala butonlarına tıklayınız 36

37 Zaman damgası için iletişim kurma onay ekranı gelmesi durumunda onaylayın 37

38 Ek 7. Belgenin Ġmzalarının ve Zaman Damgasının kontrol edilmesi Dosyayı açıp İmza Paneli ne tıklayınız. Açılan ekranda iki farklı kişise ait sayısal imza ile zaman damgası görülmelidir. 38

TÜRK TİCARET KANUN TASARISINDA ELEKTRONİK İŞLEMLER İLE İLGİLİ YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER

TÜRK TİCARET KANUN TASARISINDA ELEKTRONİK İŞLEMLER İLE İLGİLİ YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER TÜRK TİCARET KANUN TASARISINDA ELEKTRONİK İŞLEMLER İLE İLGİLİ YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER Erkan YETKİNER E. Baş Hesap Uzmanı, YMM VergiDepartmanıOrtağı Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. E-yaklaşım Dergisi,

Detaylı

Değerli Meslek Mensupları,

Değerli Meslek Mensupları, Değerli Meslek Mensupları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun gereklerine göre sizlerin de beklentisi göz önüne alınarak hazırlamış olduğumuz çalışma, anonim şirket esas sözleşme değişikliklerinde veya yeni

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNUNDA BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN HUKUKİ İŞLEMLER VE MÜESSESELER

TÜRK TİCARET KANUNUNDA BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN HUKUKİ İŞLEMLER VE MÜESSESELER TÜRK TİCARET KANUNUNDA BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN HUKUKİ İŞLEMLER VE MÜESSESELER TÜSİAD TTK Semineri - Sabancı Center 15.02.2011 Yasin Beceni Yönetici Ortak

Detaylı

KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1 II - Kuruluş belgeleri MADDE 336- (1) III - Kurucular 1. Tanım MADDE 337 2. Asgari sayı MADDE 338

KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1 II - Kuruluş belgeleri MADDE 336- (1) III - Kurucular 1. Tanım MADDE 337  2. Asgari sayı MADDE 338 KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1) Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi, şartsız taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı esas sözleşmede,

Detaylı

Eylül 2012. Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri

Eylül 2012. Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Eylül 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Önsöz Ali Çiçekli TTK İş Geliştirme Ortağı, SMMM, CPA Sizlerle Temmuz Ayı Bültenimizde 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Yürürlüğü ve

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 1 TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 2 KONU: ENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERİN ANA SÖZLEŞMELERİNİN

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARA DEĞERLEME HĠZMETĠ VERECEK KURULUġLARIN YETKĠLENDĠRĠLMESĠ VE FAALĠYETLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3)

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3) 9 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28790 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE UN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.2013 Prof. Dr. NECDET SAĞLAM SMMM MEHMET YOLCU GEREKÇESİ 6102 Sayılı

Detaylı

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Güreli Yayınları Eylül, 2012 1 2 ÖNSÖZ Ülkemizde ticari hayatın son 50 yılını önemli ölçüde etkilemiş olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri 01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri Av. Yuda REYNA - Av. Süzet ANJEL Kanun No : 6102 Kabul Tarihi : 13.01.2011 Resmi Gazetede

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013

ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 [You can add an abstract or other key statement here. An abstract is typically a short summary of the document content.] Değerli Meslektaşlarım,

Detaylı

EGELİ & CO. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EGELİ & CO. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EGELİ & CO. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

www.pwc.com.tr/ttkrehberi Düzenlemeler Işığında Yeni TTK

www.pwc.com.tr/ttkrehberi Düzenlemeler Işığında Yeni TTK www.pwc.com.tr/ttkrehberi İkincil Düzenlemeler Işığında Yeni TTK Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) 6102 sayılı Kanun ve 6103 sayılı uygulama Kanun u ile 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY TEBLİĞİ (VII-128.1)

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY TEBLİĞİ (VII-128.1) 22 Haziran 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28685 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY TEBLİĞİ (VII-128.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 27 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29043 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA İHRACI İLE ÖDEME KURULUŞLARI VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA

Detaylı

VII-128.1 PAY TEBLĠĞĠ

VII-128.1 PAY TEBLĠĞĠ VII-128.1 PAY TEBLĠĞĠ (VII-128.1) (22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır.) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, paylar ile pay

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ekim 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 17 Ekim 2014 69471265-305-9397

Detaylı

ORTAKLIKLARIN KANUN KAPSAMINDAN ÇIKARILMASI VE BORSADA İŞLEM GÖRMESİ TEBLİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ORTAKLIKLARIN KANUN KAPSAMINDAN ÇIKARILMASI VE BORSADA İŞLEM GÖRMESİ TEBLİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ORTAKLIKLARIN KANUN KAPSAMINDAN ÇIKARILMASI VE BORSADA İŞLEM GÖRMESİ TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ in amacı, halka açık

Detaylı

23 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28891 TEBLİĞ

23 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28891 TEBLİĞ 23 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28891 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, yatırımcıların

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMET BEDELİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT KURULUŞ: GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS)

Detaylı

Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012

Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf,

Detaylı

EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE 6103 SAYILI TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 1 / 72

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE 6103 SAYILI TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 1 / 72 TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE 6103 SAYILI TİCARET IV - Ticari davalar ve delilleri 1. Genel

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL TÜRK TİCARET KANUNU İLK TİCARET KANUNU İlk Ticaret Kanunu 1926 yılında çıkmıştır. 29.5.1926 tarih ve

Detaylı