Türk Ekonomisinde Sektörel Geliflmeler Bilgi Yenilikleri ve Biliflim Sektörü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Ekonomisinde Sektörel Geliflmeler Bilgi Yenilikleri ve Biliflim Sektörü"

Transkript

1 Prof. Dr. Haluk Soyuer Günümüzde ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanda hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecinin yaşandığı görülmektedir. Bu değişimlerin en önemlisi ise, bilgi teknolojilerinde hızla ortaya çıkan gelişmelerdir. Geçmişte sanayi devriminin etkisiyle ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanda yaşanan değişim ve dönüşümler, bugün bilgi devrimi olarak da ifade edilen bilgi teknolojilerindeki gelişmeler ile yaşanmaktadır. Daha çok gelişmiş ülkelerin ulaşmış olduğu ve henüz sanayileşme sürecini tamamlamış olmasa da gelişmekte olan ülkeleri de etkisi altına alan bilgi toplumu aşamasında, ekonomik politika önceliklerinin bilgi üretimi ve kullanımı yönünde oluşturulması önem kazanmaktadır. 121

2 Küreselleşme sürecinin hız kazanması ve işletmelerde birim zamanda işlenmesi gereken bilgi miktarının artmasıyla; ölçeği ne olursa olsun, bütün işletmeleri aynı derecede ilgilendiren köklü bir dönüşüm ve değişim süreci yaşanmakta ve işletmeler klasik yönetim yaklaşımlarının ötesinde yeni oluşumlar içerisinde sürekli yenileme ve uyum çabalarını gündeme getirmektedirler. Özellikle sermayenin ve bilginin uluslararası dolaşımı yaygınlaşmaktadır. Bunun en önemli nedeni, günümüzde gerek sermayenin ve gerekse bilginin küresel boyutta hızla yer değiştirebilmesi için ihtiyaç duyulan Bilgi Teknolojilerinin (Information Technologies-IT) mevcut olması ve sürekli daha da geliştirilmeye devam edilmesidir. Bilgi teknolojilerinin sunduğu yeni avantajlar klasik işletme fonksiyonlarını da etkileyerek üretimden pazarlamaya kadar her alanda örgütlere üstünlükler ve fırsatlar yaratmıştır. Bu değişim sürecinin bir ürünü olan Bilgisayara Dayalı Bilgi Sistemleri, para, malzeme, insangücü, makine ve teçhizat gibi işletme kaynaklarının etkin dağıtımını ve işletmenin dengeli ve sağlıklı bir şekilde büyümesine katkıda bulunarak bilginin yönetimini sağlamaktadır. Dünyada ve Türkiye de Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yeni büyüyen ekonomilerin gelişmesiyle birlikte, dünya BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri ICT Information and Communication Technologies) harcamaları döneminde yılda yüzde 5.6 artmıştır. OECD harcamalarındaki artış yüzde 4.2 olurken, OECD nin dünya pazarındaki payı 2000 yılında yüzde 89 iken 2006 yılında yüzde 83 e düşmüştür. BİT harcamalarındaki en hızlı artış OECD dışındaki gelişmekte olan ekonomilerde görülmektedir. Çin başta olmak üzere, döneminde en yüksek artış oranları Rusya (yılda yüzde 25) ve 122

3 Prof. Dr. Haluk Soyuer Hindistan (yüzde 23) gibi OECD dışındaki dokuz ülkede görülmüştür. Yüksek artış görülen ülkelerin bir sonraki grubunu ise Endonezya, Güney Afrika ve OECD üyesi doğu Avrupa ülkeleri oluşturmaktadır. BİT alanında yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler hizmetlerin alınıp satılabilirliğini arttırmakla birlikte, yüz yüze iletişim gerektirmeyen birçok BİT destekli hizmetin uzaktan erişimle sağlanabilmesini olanaklı hale getirmiştir. OECD ülkeleri hâlâ hizmet faaliyetleri ve hizmet ticaretinin çoğuna kaynaklık etmekle beraber, OECD dışındaki birçok ülkede bu alanda çok hızlı bir büyüme söz konusudur. Hindistan ve Çin halen bilgisayar ve bilgi hizmetleri ile diğer ticari hizmetler alanındaki ihracatın yaklaşık yüzde 6.5 ine, ithalatın ise neredeyse yüzde 5 ine sahiptir. Bazı Doğu Avrupa ve Baltık ülkeleri de BİT destekli hizmetler alanındaki paylarını artırmakta ve genellikle en hızlı büyümeyi de gerçekleştirmektedir (OECD, 2006). Teknolojik Yenilikler ve İş Süreçlerine Etkisi Teknolojik gelişmeler, günlük yaşantımızı, içinde bulunduğumuz çevreyi ve işletmelerin müşterilerle karşılaştığı pazarların yapısını büyük ölçüde yeniden şekillendirmektedir. Artık özel müşteri isteklerine kitlesel üretim imkanlarını kullanarak cevap verebilmek olanaksız hale gelmiş, elektronik ticaret, müşterilerle iki taraflı iletişim olanağı sağlayan pazarlama araçlarının kullanılması, çarpıcı gelişmeler olarak ortaya çıkmıştır. İşletmeler bu tip teknolojilerin sağladığı olanakları kullanarak sipariş kabulü, ürün tasarımı, üretim planlaması, üretim, stok kontrolü, dağıtım ve müşteri değerlendirmelerinin toplanması gibi işlemleri, bireysel tüketici tercihlerine göre, düşük maliyetlerle yapabilmektedir. İnternet tabanlı yeni teknolojiler, büyük işletmeler gibi küçük ve orta 123

4 ölçekli işletmelerin de dünya ölçeğinde bütün bilgilere ulaşmasına, müşteriler, tedarikçiler, rakipler, ürünler vb. konularda veri tabanları oluşturmasına ve pazarlama çabalarını geliştirmesine olanak sağlamaktadır. İşletmelerde bu tip teknolojiler kullanılarak oluşturulan veritabanları sadece müşterilerle iletişim kurmanın ötesinde, zaman içinde değişen tercihlerin izlenmesi bakımından da yararlı olmaktadır. Bu tür bilgiler stratejik yönetim, planlama ve karar verme açısından oldukça önemlidir. İşletmelerin son 20 yıldır bilgi ve iletişim teknolojilerine adaptasyonu, İnternete bağlanan firma sayısının artmasıyla hızlanmıştır (European Commission FP6, 2004). İşletmeler genellikle bilgi ve iletişim teknolojilerini, üretim süreçlerinde, müşteri ilişkileri ve tedarik zinciri yönetiminde ya da dağıtım ve lojistik şebekelerinin yönetiminde kullanmaktadır. Bu teknolojiler, firmaların ürün/hizmetlerin alım ve satım işlemlerinde önemli değişiklikler yaratabilmektedir (E-Business Policy Group, 2002). İşletmeler bilgi ve iletişim teknolojilerini, iş süreçlerinde, bazı yazılım çözümleri aracılığıyla kullanmaktadırlar. İ ş l e t m e l e rde ilk önce sadece malzeme planlama bölümlerinin ihtiyaçlarına hizmet eden Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP- Material Requirements Planning) yazılımları kullanılmaktayken daha sonra malzeme ile beraber üretim planlamayı da gerçekleştiren İmalat Kaynakları Planlaması (MRP II-Manufacturing Resource Planning) yazılımları geliştirilmiştir. Bu yazılımlar da zamanın koşullarına iyi hizmet etmekle beraber, işbirliği ve süreçler arası entegrasyon konularında oldukça yetersiz kalmıştır. Bu yazılımları 1970 lerde ortaya çıkan ve yalnızca malzeme planlaması değil, aynı zamanda buna bağlı üretim, finans, lojistik ve insan kaynakları süreçlerini de planlayan 124

5 Prof. Dr. Haluk Soyuer E R P (Enterprise Resource Planning) çözümleri izlemiştir. A n c a k 1990 ların dinamik pazar şartları içinde yalnızca kurum içi süreçlerin entegrasyonunu sağlamak yetersiz kalmaya başlamıştır. İnternet in iş hayatına girmesiyle birlikte tedarikçiler ve müşterilerle de entegrasyonu sağlayan ERP II yazılımları geliştirilmiştir. Günümüzde de kullanılan bu yazılımlar, ortak ürün tasarımlarının geliştirilmesi, ortak üretim/malzeme planlarının oluşturulması, satış ve sipariş yönetimi, tedarik zinciri yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimini kapsamaktadır (Oracle, 2003). Ancak bu teknolojilerin işletmelerce satın alınması, onların verimlilik artışına anında bir katkı sağlayacağı anlamına gelmemektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, işletme açısından rekabet avantajı yaratabilmesi için işletmelerde yönetsel anlayışın gelişmiş olması, bu teknolojilerin her sürece etkin uygulanabilme becerisinin bulunması ve insan kaynaklarının bu konuda eğitilmiş olması gerekmektedir. Günümüzde işletmeler bu tip sistemleri kullanarak iş süreçlerinin tam entegrasyonunu sağlama yönünde hızla ilerlemektedirler. İş süreçlerinin işletme içinde tam entegrasyonu bütünleşik bilgi sistemleri aracılığıyla gerçekleşmektedir. Dünyada ERP çözümleri sürekli olarak yenilenmekte ve gelişmektedir. Birçok yabancı ERP yazılım üreticilerinin yanı sıra yerel çözüm sağlayıcılar da bulunmaktadır. Türkiye pazarında uygulamaları en çok kullanılan yabancı yazılım şirketleri SAP, Oracle ve Microsoft Dynamics iken, Logo, Netsis, IAS, Diyalog ve Uyumsoft da en çok kullanılan yerli yazılımlar arasındadır. Yerli ERP üreticileri yabancı yazılımlarla rekabet edebilmek amacıyla üstünlüklerini arttırmak ve hatta yurt dışına açılmak için yoğun pazarlama faaliyetleri yürütmektedirler (Netsis, 2007 : h t t p :// o z h a n s e z g i n. a y o s i s. c o m. t r / o z h a n / n e t s i s. e r p / Tu r k i y e d e E R P Y 125

6 azilimlari_files/frame.html#slide0057.html). Türkiye de yazılım satışından elde edilen gelirlerin üçte ikisi Microsoft, Oracle ve SAP gibi global işletmelerin altyapı ve uygulamalarıyla elde edilmiştir. Geri kalanı da yerli yazılım çözümlerinden oluşmaktadır. Microsoft un verilerine göre, yerel yazılım firmaları 2005 yılında 444 milyon dolarlık toplam sektörün 150 milyon dolarlık satış gelirini elde etmişlerdir. Yerel yazılım üreticilerinden Logo ve Netsis en çok kullanılan yerli yazılımlardır (Alican, 2007). Dünyada ve Türkiye de E-Ticaret ve E-İş Uygulamaları E-iş genellikle firmaların global pazarlara açılma yolu olarak görülmektedir. Günümüzde birçok firma sadece elektronik kataloglardan oluşan basit web sitelerine sahipken, yapılan çalışmaların çoğu bunların büyük bir çoğunluğunun bilgi ve iletişim teknolojilerini stratejik bir iş aracı olarak kullanmada ne kadar yetersiz olduklarını göstermektedir (European Commission FP5, 2004). E-Avrupa 2005 Eylem Planı nda da önemle belirtildiği üzere, firmaların yeni hedefi, Avrupalı işletmelerin rekabet gücünü ve verimliliklerini ve bilgi ve iletişim teknolojilerine yapılan yatırımı arttırma amacıyla işletmeyi kalkındırmaktır. Bu da Türkiye nin tam üyelik müzakere sürecinde Avrupa pazarlarına entegrasyonun sağlanmasına yönelik faaliyetlerin uyumlaştırılması fırsatını sağlayacaktır (ECCOM, 2003) yılında OECD e-iş i kısaca bilgisayar destekli ağlar üzerinden otomatik iş süreçleri (hem firma içi hem firmalar arası) olarak tanımlamaktadır (OECD 2002). E-iş firmalarla müşteriler arasında, ticari işlemlerin işletmeden-işletmeye (B2B) ve işletmeden-tüketiciye (B2C) yapıldığı e-ticaret ile sınırlandırılamaz. E-İş genel olarak, i ş v e ren lerle çalışanlar, çalışanlar ile diğer çalışanlar, tedarikçiler, 126

7 Prof. Dr. Haluk Soyuer dağıtıcılar ve tüketicilerin de içinde olduğu tedarik zinciri elemanları ile kişiler ve kurumlar arasındaki ilişkileri ve bilgi alışverişini sağlayan firma içi ve firmalar arası süreçlerden oluşmaktadır (Gerstner, 1998; Clarke, 2001; OECD, 2002) yılının sonunda, AB bilgi ve iletişim teknolojilerinin işletmelerde kullanımıyla ilgili eavrupa 2002 Eylem Planı nda yer alan 65 hedefe ulaşmıştır. Buna göre AB nde neredeyse bütün işletmelerin İnternet bağlantısı bulunmaktadır. Ancak bu teknolojilerin iş süreçlerinde kullanımı halen düşük düzeydedir. eavrupa 2005 Eylem Planı nda da temel amaç, dinamik bir e-iş çevresi oluşturmaktır. Avrupa da ileri teknoloji ile çalışan bilgi ve iletişim teknolojileri ve ilaç sektöründeki KOBİ lerde e-iş uygulamaları yaygınlaşırken, geleneksel üretim ve imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ ler daha geride kalmaktadır (European Commission, 2004). Avrupa ülkelerinin e-iş e hazırlık göstergelerinin sonuçlarını veren Avrupa Komisyonu nun The European E-business Readiness Index (2005) raporuna göre, İsveç, Danimarka, Finlandiya ve Almanya e-iş e hazır ülke sıralamasında en yüksek puanı alan ülkeler olup, diğer taraftan Belçika, Finlandiya, Almanya, Hollanda ve Danimarka bilgi ve iletişim teknolojilerinin en çok kullanıldığı ülkelerdir. Bu ülkeler bilgi ve iletişim teknolojilerini iş süreçlerine en iyi adapte edebilen gelişmiş ülkelerdir. e-iş e hazır ülke sıralamasında en düşük puanı alan ülkeler ise Macaristan, Letonya, Slovakya, Bulgaristan ve Romanya olup, bilgi ve iletişim teknolojilerinin en az kullanıldığı ülkeler ise İspanya, Polonya, Slovakya, Letonya ve Bulgaristan dır. Bu ülkeler ise e-iş çevresinde gelişmekte olan ülkeler olup, altyapı, maliyet ve yasal engelleri henüz tam olarak aşmamış ülkelerdir. Yeni üye ülkeler 127

8 arasında ise Macaristan, Estonya, Slovenya ve Çek Cumhuriyeti bilgi ve iletişim teknolojilerine uyum ve kullanım kapsamında diğer batı Avrupa ülkeleri kadar başarılıdırlar. Türkiye nin ise e-iş Forum un 2004 yılı e-iş e hazırlık sıralamasında oldukça altlarda yer aldığı bilinmektedir (Pennoni, Tarantola, 2005). Bunun yanı sıra yine Av rupa Komisyonu tarafından geliştirilen "eavrupa 2005 Endeksi"ne göre Danimarka, İsveç ve Hollanda ilk sıralarda yer almaktadır. Bu endeks AB ye üye 15 ülke ile yeni üye 10 ülke ve 3 aday ülkenin eavrupa hedefleriyle uyumlu olma derecesini göstermektedir. eavrupa 2005 İndeksi, alt endeksleri de bulunan 5 bileşen endeksin (internet göstergeleri, modern online kamu hizmetleri, dinamik e-iş çevresi, güvenli bilgi altyapısı ve geniş bant) ortalamasının alınmasıyla oluşturulmuştur. Buna göre yeni üye ülkelerden Malta ve Estonya sırasıyla 13. ve 14. sırada yer almaktadır. Bu yeni iki üye ülke bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi açısından Portekiz, İspanya ve Yunanistan gibi diğer AB ülkelerinden daha yüksek düzeydedir. Aday ülkelerden Türkiye 24. sırada yer alırken, Romanya ve Bulgaristan son sıralarda bulunmaktadır. AB de e-iş uygulamaları ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği gibi işletmelerin büyüklüğüne göre de farklılık göstermektedir. Bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısının ve iş süreçlerinin otomasyonu için gerekli ERP ve SCM gibi gelişmiş e-iş çözümleri kullanımı işletme büyüklüğüne göre değişmektedir. Özellikle imalat ve kimya sanayinde faaliyet gösteren büyük işletmeler e-iş in adaptasyonunda dünya liderleri arasındadır. KOBİ ler kapsamında ise daha çok perakende ve turizm sektöründe ticari işlemler online olarak gerçekleştirilmektedir (European Commission, 2004). 128

9 Prof. Dr. Haluk Soyuer Türkiye deki e-ticaret uygulamaları, dünya genelindeki işletmeden işletmeye satış işlemi şeklindeki uygulamanın aksine, işletmeden son kullanıcılara satış biçiminde gerçekleşmektedir. Ancak gittikçe artan o r a n l a rda ülkemizde de birçok şirket tedarikçileri ve bayileri arasındaki işlemleri internete taşımaya başlamıştır. E-ticaretteki artış trendini gören ve bu yeni pazarda yerini almak isteyen pek çok işletme, rekabette gerilerde kalmamak için internet şubesi açmaya başlamışlardır. Bazı işletmeler sanal mağaza açma yoluna giderken bazıları ise internet servis sağlayıcılığıyla sanal mağaza kiralama yoluna gitmişlerdir. Türkiye de e-ticaretin öncülüğünü finans sektörü yapmaktadır. Bankalar internet üzerinden verdikleri hizmetleri ile her geçen gün geliştirilerek e-ticaret konusunda hizmet sunmaktadırlar. Ayrıca Türkiye deki kamu kurumlarının önemli bir bölümü de, internet üzerinden hizmet verme konusunda oldukça mesafe kat etmişlerdir. (Turan, 2006). AB ile Gümrük Birliği sürecine girilmesinden sonra Türk KOBİ leri, Av rupalı rakipleriyle boy ölçüşebilmek ve uluslararası pazard a k i fırsatlardan yararlanabilmek için, teknik seviyelerini yükseltmek ve know-how edinmek ihtiyacı ile karşı karşıya kalmışlardır. Ancak, bazı nedenlerden dolayı bu fırsatlardan yararlanılamamıştır. Öncelikle, her ne kadar son yıllarda hızlı bir ilerleme kaydedilmiş olsa da, bilgi ve iletişim teknolojilerine yapılan yatırım tutarı Türkiye'de hala düşük bir seviyededir. İkinci olarak, teknolojik gelişme için gerekli olabilecek destek politikaları, kamusal finansman eksikliği sebebiyle, yeterli olamamıştır. Ayrıca tam olarak etkin olabilmeleri için teknik standartların çıtasının da gümrük duvarlarının indirilmesinden önce yukarıya taşınması gerekirdi (Canpolat, 2001). 129

10 Türk firmalarının e-iş e adaptasyonuyla ilgili çok fazla çalışma yapılmamış olmasının yanında yapılan çalışmalarda Türk firmalarının sadece e-posta ve elektronik kataloglarının yer aldığı basit web sitelerini kullandıkları, sadece çok az bir kısmının e-ticaret aşamasına gelebildiği belirtilmektedir (Oktay ve diğerleri, 2004). Diğer taraftan, gelişmiş ülkelerde firmalar, global rekabet güçlerini arttırmak için e-iş stratejilerini ERP çözümleri ile desteklemektedirler (Moodley, 2002a; Moodley, 2002b; Goldstein, 2002). Türkiye, ERP ve ERP II çözümleri ile entegre olmayan e-iş uygulamaları ile etkin olarak kullanılmayan bir yazılım çöplüğü olma riski ile karşı karşıyadır. Ülkemizdeki işletmelerin karşılaştıkları düşünülen mevcut problem, e-iş yazılımının yetersiz kullanımı, kullanılan yazılımların e-iş i desteklememesi, bilgi eksikliği, yönetsel anlayışın az gelişmişliği ve çalışanların bu konudaki eğitim eksikliğidir. Dünyada ve Türkiye de E-İş Uygulamalarının Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Özellikle Avrupa Birliği nde KOBİ ler bilgi toplumu kapsamında bilgi teknolojilerini iş süreçlerinde oldukça etkin bir şekilde kullanmaktadır. İnternet teknolojisinin getirdiği fırsat ve avantajlardan yararlanarak, şirketlerin operasyonlarını daha verimli yönetirken, müşteri, çalışan ve iş ortaklarından oluşan değer zincirinin daha etkili ve gerçek zamanlı çalışabilmesini sağlayan e-iş yönetimi, AB Çerçeve P rogramları dahilinde öncelikli tematik alandan biri olan Bilgi Toplumu Teknolojileri (IST-Information Society Technologies) kapsamında, AB işletmeleri açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. AB nde eav rupa stratejisinin uygulamasında KOBİ lerin dijital 130

11 Prof. Dr. Haluk Soyuer t e k n o l o j i l e re geçişinin kritik bir önem taşıdığı düşüncesiyle 2001 itibariyle GoDigital girişimi başlatılmıştır. GoDigital de temel amaç, KOBİ lerin iş süreçlerinde etkinliği artırmaları yönünde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmalarını sağlayacak politika ve destek faaliyetlerinin belirlenerek uygulamaya konmasıdır. GoDigital in öncelikli alanları; KOBİ ler için e-iş ve e-girişimcilik için gerekli idari ortamı teşvik etme, ar-ge projelerinin sonuçlarından en fazla düzeyde faydalanılmasını ve ayrıca KOBİ lerin sektörler arası e-ticaret in getirdiği avantajlara sahip olunmasını sağlama, KOBİ lerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma yönündeki beceri eksikliklerini belirleme ve yeni ekonomi için gerekli ilave becerileri tespit ederek KOBİ leri bu yönde geliştirme olarak belirlenmiştir. e-iş için daha etkin bir çevre yaratma amacı eavrupa 2005 Eylem Planı nda da yer almaktadır. Bu Plan da e-iş, hem e-ticareti hem de dijital teknolojilerin en iyi şekilde kullanılması amacıyla iş süreçlerinin yeniden yapılanmasını kapsayan bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır. Temel hedef e-iş uygulamalarını geliştirmek ve AB KOBİ lerinin rekabet gücünü ve verimliliğini arttırmaktır. KOBİ lerin daha etkin bir e-iş çevresine sahip olabilmeleri için KOBİ lerin ticari işlemleri için istikrarlı bir yasal ve hukuki çerçeveye, telekomünikasyon pazarının liberalizasyonuna ve işletmelerin idari giderlerini azaltacak ve işletmelerin e-iş e entegrasyonunu sağlayacak e-devlet hizmetlerinin etkin sağlanmasına bağlıdır. Hem AB de hem de ulusal düzeyde bu aşamaların çoğu aşılmış duru m d a d ı r. E-Ti c a ret in yasal çerçevesi büyük oranda kurulmuş olup telekomünikasyon pazarı da hızla liberalize edilmektedir. eavrupa girişimi de e-devlet hizmetlerini ve uygulamalarını sağlamaktadır (ECCOM, 2003). 131

12 KOBİ ler, ekonomik anlamda gelişmenin anahtar öğelerinin başında gelmektedir. Avrupa Birliği, eavrupa Eylem Planında KOBİ lere özel önem atfetmiş, 2010 yılında Avrupa ekonomisinin dünya üzerindeki en rekabetçi ve dinamik ekonomi olmak hedefini kendisine rehber edinmiştir. Bu kapsamda ülkemizde de bu alanda benzer çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bilgi toplumuna dönüşüm süreci; giderek güçlenen ekonomisi, genç ve dinamik nüfus yapısı, küreselleşen dünya ekonomisinin avantajlarını giderek daha iyi kullanan deneyim sahibi girişimcileri ile Türkiye açısından büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatların etkin şekilde kullanılmasına yönelik stratejik alanları tanımlayan Bilgi Toplumu Stratejisi, 2010 yılına kadar küresel rekabet gücüne sahip bilgiye dayalı ekonomik ve sosyal gelişimin sürdürülebilir kılınması ve toplumsal refahın artırılması için bütüncül bir dönüşümü kapsamaktadır dönemini kapsayan Bilgi Toplumu Stratejisi, 7 temel stratejik öncelik ekseninde yürütülecek ve aşağıda belirtilen ana temalar altında yer alan eylemlerle hayata geçirilecektir (DPT, 2006). Bu öncelikler: Sosyal Dönüşüm; Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü Kamu Yönetiminde Modernizasyon; Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi konularıyla ilişkilidir. 132

13 Prof. Dr. Haluk Soyuer Sonuç Bilgisayarların iletişim teknolojisi yardımıyla birbirlerine bağlanmasıyla başlayan yeni dönemde 1990'ların ortasında geliştirilen web teknolojisi iş anlayışını tümden değiştirecek güçte bir yeniliğe olanak s a ğ l a m ı ş t ı r. Bu yeni yönetim yaklaşımıyla iş süreçleri yeniden tanımlanmaktadır. E-iş yaklaşımına geçiş işletmelerde iş kültüründe, teknolojide, iş süreçlerinde ve organizasyon yapısında bazı değişimleri gerektirir. Avrupa da tüm üye ülkelerin bilgi ve iletişim teknolojilerinin getirdiği sosyal ve ekonomik faydalardan tam olarak yararlanabilmesi için eavrupa projesi başlatılmıştır. Türk KOBİ leri açısından bakıldığında birçok firma sadece elektronik kataloglardan oluşan basit web sitelerine sahipken, sadece bir kısmı henüz e-ticaret aşamasındadır bu da bilgi ve iletişim teknolojilerini stratejik bir iş aracı olarak kullanmada ne kadar yetersiz olduklarını göstermektedir. AB de ise e-iş uygulamaları eavrupa 2005 Eylem Planı kapsamında hızlandırılmıştır. Ancak, e-iş uygulamaları AB üyesi her ülkede aynı düzeyde gerçekleşmemektedir. Bu anlamda AB de de global rekabet anlamında altyapı, maliyet ve yasal engellerin aşılması gerekmektedir. Türkiye de KOBİ ler AB de olduğu gibi gerek sayıları ve gerekse istihdama katkıları bakımından önemli bir paya sahiptir. Ülkemizde KOBİ lerin e-iş uygulamalarına geçişi için gerekli yapılanma ve destek faaliyetleri mevcut olmakla birlikte AB ile karşılaştırıldığında bu alanda daha fazla yol alınmasının gereği ortaya çıkmaktadır. 133

14 Kaynakça Alican Fuat (2007): Doing Business With Turkey A S o f t w a re Perspective, YASED. Başbakanlık (2002): e-türkiye Girişimi Eylem Planı (Taslak). Clarke R. (2001): If e-business is Different Then Research in e-business is Too, IFIP TC8 Working Conference on E-Commerce/E-Business, Salzburg, June. Canpolat Önder (2001): E-Ticaret ve Türkiye deki Gelişmeler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,Ankara, Mart. DPT (2006): Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı ( ), Ankara. E-Business Policy Group (2002): Benchmarking National and Regional e-business Policies for SMEs, Final Report, 28 June. ECCOM (2003): Adapting e-business Policies in a Changing E n v i ronment: The Lessons of The Go Digital Initiative and The Challenges Ahead, Communication from The Commission to the Council, The European Parliament, The Economic and Social Committee of The Regions, Brussels. European Commission (2004): The European E-Business Report, 3rd Synthesis Report of E-Business Watch, Enterprise Publications. EC FP5 (2004): FP5 Resource Book of Projects Relating to e-business, European Commission, June. EC FP6 (2004): ICT For Business, European Commission, October. 134

15 Prof. Dr. Haluk Soyuer Gerstner L. (1998): Speech: Potential and limitations of the Web in Business and Education, Second International Harvard Conference on Internet & Society, Cambridge, Massachusetts, May. Goldstein A. (2002): Local Entrepreneurship in The Era Of E-Business: Early Evidence From The Indian Automobile Industry, Electronic Commerce for Development, OECD, Paris-2002, pp Moodley S. (2002a): E-business in the South African Apparel Sector: a Utopian Vision of Efficiency?, Developing Economies, Vol.40, pp Moodley S. (2002b): The Prospects and Challenges of E-Business for the South African Automotive Component Sector: Pre l i m i n a r y Findings From Two Benchmarking Clubs, Electronic Commerce for Development, OECD Paris-2002, pp Netsis (2007): Türkiye de ERP Yazılımları Ve G e l e c e ğ i : h t t p :// o z h a n s e z g i n. a y o s i s. c o m. t r / o z h a n / n e t s i s. e r p / Tu r k i yedeerpyazilimlari_files/frame.html#slide0057.html ( ). Oracle (2003): e-işte Başarı Yöneticinin Yol Haritası, 3. Baskı,İstanbul. OECD (2002): Measuring the Information Economy, Paris, November. OECD (2006): Bilişim Teknolojisi Tahmin Raporu Özeti. Oktay E./Balkanlı, A. O./Salepcioglu, A. (2004): Bilgi Toplumunda Yeni Ekonomi ve e-dönüşüm Stratejileri, 3. Ulusal Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Osmangazi Üniversitesi, Eskisehir. Pennoni, F/Tarantola S. (2005): The European E-Business Readiness 135

16 Index Based On The Year 2004 Data Of 26 Countries, Preliminary Report, European Commission. Turan Seyida (2006): Elektronik Ticaret ve KOBİ ler, Konya Ticaret Odası Araştırma Raporu. 136

Toplumlar için bilginin önemi

Toplumlar için bilginin önemi Toplumlar için bilginin önemi İnsanlık tarihi günümüze kadar şu toplumsal aşamalardan geçmiştir: İlkel toplum Doğa, avlanma Tarım toplumu MÖ.800-1750 ler Toprak, basit iş bölümü Sanayi toplumu Makinalaşma

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi Metodoloji Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 25,0% 2 17,42% Birden fazla cevap 22,20% 15,0% 1 5,0% 12,89% 10,02% 9,07% 7,88% 8,11% 6,21% 5,97% 5,25% 5,49% 5,25% 3,10% 12,17% 10,26% 2,86% 3,58%

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK

TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK Shaping Cotton s Future COTTON USA CONFERENCE TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK CEM NEGRİN TGSD BAŞKANI TÜRK EKONOMİSİ GÖSTERGELER 2012 2013 2014 TAHMİNLERİ EKONOMİK BÜYÜME % 2,1 4,0 4,0 MİLLİ GELİR MİLYAR

Detaylı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı 1. BİLİŞİM 1. Bilişim teknolojilerinin ülke kalkınmasında hızlandırıcı rolünden daha çok yararlanılması, bilgiye dayalı ekonomiye dönüşümler rekabet gücünün kazanılması, eğitim yoluyla insan gücü yaratılması

Detaylı

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 İçerik Entelektüel Varlık Yönetimi Avrupa İnovasyon Değerlemesi İstanbul Sanayi Odası - Genel Bilgiler Avrupa İşletmeler Ağı

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

kalkınma gücü Gülara Tırpançeker YASAD Başkanı Yazılım Sektörü 22.03.2010 Sayfa 1

kalkınma gücü Gülara Tırpançeker YASAD Başkanı Yazılım Sektörü 22.03.2010 Sayfa 1 Yazılım: Ekonominin yeni kalkınma gücü Gülara Tırpançeker YASAD Başkanı Sayfa 1 22.03.2010 Yazılım Sektörü Yazılım Sektörünün Önemi İstihdam yaratır. Diğer sektörlere verimlilik ve katma değer sağlar.

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ

Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ Dünya Bankası tarafından yayınlanan İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) 2017 yılı raporuna göre Belarus, iş yapma kolaylığı açısından 190

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Dilara SÜLÜN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB MASASI ŞEFİ (TD) Mayıs 2006 AB OTOMOTİV SEKTÖRÜ AB, dünya otomotiv pazarının %35'ine sahiptir. Otomobil

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 Gündem e-dtr Öncesi Çalışmalar e-dtr Çalışmaları KDEP ve 2005 Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi

Detaylı

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515 E-DEVLET ve E-TİCARET 280 2006-2010 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ TEMEL EKSENLER 1. Sosyal Dönüşüm 2. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu Eylem ana temaları: Devlet ile İş Yapma Kolaylıklarının

Detaylı

YUMURTA ÜRETİMİ VE İHRACAT Yeni Hedefler ve Potansiyel Problemler DERYA PALA YUM-BİR HAZİRAN 2010 ANKARA

YUMURTA ÜRETİMİ VE İHRACAT Yeni Hedefler ve Potansiyel Problemler DERYA PALA YUM-BİR HAZİRAN 2010 ANKARA YUMURTA ÜRETİMİ VE İHRACAT Yeni Hedefler ve Potansiyel Problemler DERYA PALA YUM-BİR HAZİRAN 2010 ANKARA YUM-BİR Kuruluş :2006 Üye Sayısı: 15 Birlik 500 üretici Misyonu:Üreticilerin hak ve menfaatlerini

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007 TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 1 23.02.2007 Demir ve Çelik Döküm Sanayi sektörü; endüksiyon, ark veya kupol ocaklarında, çeşitli pik demiri, çelik hurdaları ve ferro alaşımların ergitilerek, kalıplama tesislerinde

Detaylı

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 30 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya göre yükselirken, geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 42

HABER BÜLTENİ Sayı 42 KONYA PERAKENDE SEKTÖRÜ DURAĞAN SEYRETTİ: HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 42 Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) değeri geçen aya göre önemli bir değişim göstermedi. Önümüzdeki 3 aydaki satış fiyatı ve

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ Hafta 1 Prof. Dr. İsmail Hakkı CEDİMOĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim"

Detaylı

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükselirken, geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

ELDER Ar-Ge ÇALIŞTAYI 2015 SUNUMU. 16.04.2015 Aydem EDAŞ Elder Ar-Ge Çalıştayı 2015 Sunumu Sayfa 1

ELDER Ar-Ge ÇALIŞTAYI 2015 SUNUMU. 16.04.2015 Aydem EDAŞ Elder Ar-Ge Çalıştayı 2015 Sunumu Sayfa 1 ELDER Ar-Ge ÇALIŞTAYI 2015 SUNUMU 16.04.2015 Aydem EDAŞ Elder Ar-Ge Çalıştayı 2015 Sunumu Sayfa 1 İÇERİK 1. Ar-Ge Hedeflerimiz 2. Ar-Ge Önceliklerimiz 3. Teknoloji Yatırımlarımız 4. Ar-Ge Projelerimiz

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELER İLE TÜRKİYE DEKİ YAPISAL GELİŞMELERİN TOPLAM NİHAİ ENERJİ YOĞUNLUĞUNA ETKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELER İLE TÜRKİYE DEKİ YAPISAL GELİŞMELERİN TOPLAM NİHAİ ENERJİ YOĞUNLUĞUNA ETKİLERİ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELER İLE TÜRKİYE DEKİ YAPISAL GELİŞMELERİN TOPLAM NİHAİ ENERJİ YOĞUNLUĞUNA ETKİLERİ Veysel SARICI Nazif Hülâgü SOHTAOĞLU İ.T.Ü. Elektrik Mühendisliği Bölümü Özet: Enerji verimliliği,

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de E-Ticaret ve E-İhracat. Kasım 2016

Dünyada ve Türkiye de E-Ticaret ve E-İhracat. Kasım 2016 Dünyada ve Türkiye de E-Ticaret ve E-İhracat Kasım 2016 İçerik Global E-Ticaret E-Ticaret Penetrasyonları E-Ticaret Bağlanılırlık İndeksi Türkiye Ekonomisi ve Dış Ticaret KOBİ lerin Mücadelesi E-İhracat

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmış olup, Türkel

Detaylı

BVKAE www.bornovavet.gov.tr

BVKAE www.bornovavet.gov.tr Bilgi ekonomilerinin giderek etkin olduğ olduğu günümüzde AB 7 Yenilikç ç ilik Yenilik Indeksi Indeksi ne göre ülkemiz.8 ile en sonda... Yenilik Gö Göstergeleri - Bilgi Ü retilmesi - 8 Inovasyon ve Giriş

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34 HABER BÜLTENİ xx.08.2016 Sayı 34 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ ARTTI Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre yükseldi. Mevcut siparişler ise; Haziran

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 43

HABER BÜLTENİ Sayı 43 KONYA DA PERAKENDECİLER İŞLERDEN MEMNUN DEĞİL HABER BÜLTENİ 02.09.2015 Sayı 43 Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) değeri geçen aya göre azaldı. Geçtiğimiz 3 aydaki işlerin durumunda geçen yıla ve geçen

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

AVRUPA BĐRLĐĞĐ ICT PSP PROGRAMI 2012 ÇAĞRISI SONUÇLARI AÇIKLANDI

AVRUPA BĐRLĐĞĐ ICT PSP PROGRAMI 2012 ÇAĞRISI SONUÇLARI AÇIKLANDI AVRUPA BĐRLĐĞĐ ICT PSP PROGRAMI 2012 ÇAĞRISI SONUÇLARI AÇIKLANDI ICT PSP Programının 2012 Çağrısına ilişkin ilk değerlendirme sonuçları Avrupa Komisyonu tarafından açıklanmıştır. Programın 2012 Yılı Çağrısında,

Detaylı

Şirketinizin prestijini, özgünlüğünü internet ortamında yansıtmak bizim işimiz!

Şirketinizin prestijini, özgünlüğünü internet ortamında yansıtmak bizim işimiz! Şirketinizin prestijini, özgünlüğünü internet ortamında yansıtmak bizim işimiz! Kurumsal ve tam profesyonel bir çözüm arıyorsanız, uzun soluklu ve kaliteli işleri hayata geçirmek adına Egebilgi sizleri

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8 HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükseldi: Mart 2014 ten beri düşmeye devam eden Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2014 te kısmen yükselerek -5

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP

AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP Recep ÇAKAL DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Gündem AB Lizbon Stratejisi eavrupa Girişimi i2010 Stratejisi ve Sonrası Destek Programları Türkiye

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya hizmetler sektörü güven endeksi, 4 ayın ardından pozitif değer aldı: Şubat 2014 ten bu yana negatif değer alan Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

Araştırma Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi. Tarih: 06.01.2006. Sayı : 2006 42 / 07 Konu : Elektronik Ticaret ve KOBİ ler

Araştırma Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi. Tarih: 06.01.2006. Sayı : 2006 42 / 07 Konu : Elektronik Ticaret ve KOBİ ler KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi Tarih: 06.01.2006 Araştırma Raporu Sayı : 2006 42 / 07 Konu : Elektronik Ticaret ve KOBİ ler Hazırlayan: Seyida TURAN ELEKTRONİK TİCARET VE KOBİ LER GİRİŞ Günümüzde

Detaylı

1960 ile 2012 arasında ortalama yıllık büyüme oranı yüzde 4,5 olarak gerçekleşmiştir.

1960 ile 2012 arasında ortalama yıllık büyüme oranı yüzde 4,5 olarak gerçekleşmiştir. MESAJ 1 GEÇTIĞIMIZ ONYILLARDA KAYDEDILEN ISTIKRARLI BÜYÜME TÜRKIYE YI YÜKSEK GELIR EŞIĞINE GETIRIRKEN, REFAH PAYLAŞILMIŞ VE ORTA SINIFIN BÜYÜKLÜĞÜ IKI KATINA ÇIKMIŞTIR. 1960 ile 2012 arasında ortalama

Detaylı

Türkiye de Bilim, Teknoloji

Türkiye de Bilim, Teknoloji Türkiye de Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Çilem Selin AKAY Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı TÜBĐTAK-Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı 4 Aralık 2009, Đstanbul Đçerik

Detaylı

Yatırımcı Sunumu 2014 Birinci Çeyrek Finansal Sonuçlar

Yatırımcı Sunumu 2014 Birinci Çeyrek Finansal Sonuçlar Yatırımcı Sunumu 2014 Birinci Çeyrek Finansal Sonuçlar M. Buğra Koyuncu İcra Kurulu Başkanı Gülnur Anlaş İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Hukuk ve Mali İşler 9 Mayıs 2014 Yasal Uyarı Bu sunum, Şirket hakkında

Detaylı

K O B İ. Büyüyen Ekonomik Güç

K O B İ. Büyüyen Ekonomik Güç K O B İ Büyüyen Ekonomik Güç Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde işsizliğin azaltılması ve yeni istihdam alanlarının yaratılmasında oynadıkları rol, dengeli ekonomik ve sosyal kalkınmaya yaptıkları

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I)

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızına erişilemez gelişme ve ilerlemelerin sonucunda özellikle

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 78

HABER BÜLTENİ Sayı 78 PERAKENDE GÜVENİ GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE AZALDI: HABER BÜLTENİ 04.07.2016 Sayı 78 TEPE değeri, haziran ayında mayıs ayına benzer şekilde gerçekleşti. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve işlerin

Detaylı

ITEA 3 Açılış Etkinliği

ITEA 3 Açılış Etkinliği ITEA 3 Açılış Etkinliği Ezgi BENER EUREKA Ulusal Koordinasyon Ofisi 29 Mayıs 2014, İstanbul EUREKA Nedir? Ulusal Destekler Ar-Ge Uluslararası İşbirliği EUREKA; pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

KOBİ ler arasında bulut teknolojileri nasıl yaygınlaştırılır?

KOBİ ler arasında bulut teknolojileri nasıl yaygınlaştırılır? tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı KOBİ ler arasında bulut teknolojileri nasıl yaygınlaştırılır? Ankara, 7 Nisan 2015 Slayt 2 Çerçeve Geçtiğimiz dönemde Türkiye ekonomisindeki büyüme sürecine

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11 HABER BÜLTENİ xx.09.2014 Sayı 11 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükseldi: Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Ağustos 2014 te bir önceki aya göre 6,1 puan yükselerek 7 puan değerini

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU İçindekiler DÜNYA ÜRETİMİ... 3 DÜNYA TİCARETİ... 4 TÜRKİYE DE İLAÇ ve ECZACILIK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 5 Türkiye de Sağlık Harcamaları... 5 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İhracat... 7 İthalat...

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2014

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2014 IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2014 Avrupa Dijital Gündem Murat Serdar AÇIKGÖZ muratserdar@gmail.com Ders Öğretim Görevlileri Dr.

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize Modern iş çözümleri, kurum içerisindeki insanların verimliliğini arttıracak yeni perspektifler sağlayarak onların tüm potansiyellerini kullanmalarına imkan

Detaylı

PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ MAYIS 2015 PERAKENDEDE İŞLER DURGUN ANCAK İYİMSER BEKLENTİLER SÜRÜYOR

PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ MAYIS 2015 PERAKENDEDE İŞLER DURGUN ANCAK İYİMSER BEKLENTİLER SÜRÜYOR PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ MAYIS 2015 PERAKENDEDE İŞLER DURGUN ANCAK İYİMSER BEKLENTİLER SÜRÜYOR TEPE, mayıs ayında yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre işlerin durumu, Önümüzdeki 3 aydaki tedarikçilerden

Detaylı

TEPE TEPE_Mevsimsellikten Arındırılmamış Seri

TEPE TEPE_Mevsimsellikten Arındırılmamış Seri HABER BÜLTENİ 02.08.2016 Sayı 79 PERAKENDEDE İŞLER TOPARLANIRKEN BEKLENTİLER DÜŞÜYOR: TEPE değeri, temmuz ayında geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve işlerin geçen yıla

Detaylı

Türkiye de Plastik Sektörü & Maliyet Tasarrufu Tekniklerinin Önemi

Türkiye de Plastik Sektörü & Maliyet Tasarrufu Tekniklerinin Önemi Türkiye de Plastik Sektörü & Maliyet Tasarrufu Tekniklerinin Önemi Yavuz EROĞLU Yönetim Kurulu Başkanı 1 10 Eylül 2015 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ; SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTEREN 6500 FİRMA

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Tıp sürekli ilerliyor sözündeki aslan payı bize göre; Tıbbi Malzeme Alt Sektörüne ait. Nitekim; tıbbi malzemeden yoksun sağlık sektörünün eli

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx.02.2016 Sayı 28 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN, ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI

HABER BÜLTENİ xx.02.2016 Sayı 28 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN, ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI HABER BÜLTENİ xx.02.2016 Sayı 28 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN, ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere olan

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

Dış Ticaretin Gelişimi Bölgesel Yaklaşımlar Anket Sonuçları AVRUPA

Dış Ticaretin Gelişimi Bölgesel Yaklaşımlar Anket Sonuçları AVRUPA Dış Ticaretin Gelişimi Bölgesel Yaklaşımlar Anket Sonuçları AVRUPA I. Ticaret Müşavirleri Konferansı 25-30 Nisan 2011 28 Nisan 2011 TİM Dış Ticaret Kompleksi Fırsatlar Bölgenin potansiyeli en yüksek pazarı

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir Ozan Acar 14 Aralık 2012, Ankara Çerçeve 1) Türkiye nin orta gelir tuzağı ve sanayisizleşme

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

DÜNYADA E-FATURA. Avrupa da elektronik fatura çalışmalarının yasal kaynağı 2001/115/EC KDV Direktifidir

DÜNYADA E-FATURA. Avrupa da elektronik fatura çalışmalarının yasal kaynağı 2001/115/EC KDV Direktifidir DÜNYADA E-FATURA TARİHÇE 1960 lı yılların başında demiryolu sektöründe ilk defa verinin bir noktadan tanımlanmış diğer bir noktaya şifrelenerek transferine imkan veren EDI (Electronic Data Interchange)

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ

Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ 10.05.2013 EnerjiSA & Başkent Elektrik Dağıtım AŞ Türkiye nin en büyük sanayi ve finans topluluklarından

Detaylı

TÜRKİYE CERN FIRSATINI KAÇIRDI

TÜRKİYE CERN FIRSATINI KAÇIRDI DEĞERLENDİRMENOTU Aralık2012 N201288 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bilgi ASLANKURT 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri H. Ekrem CUNEDİOĞLU 2 Araştırmacı, Finans Enstitüsü TÜRKİYE CERN

Detaylı

Bütünleşik Örnek Olay Çalışması: Bandon Grup Şirketi. Bölüm 1 Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerine Giriş 1

Bütünleşik Örnek Olay Çalışması: Bandon Grup Şirketi. Bölüm 1 Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerine Giriş 1 iv Bütünleşik Örnek Olay Çalışması: Bandon Grup Şirketi K onular Bölüm 1 Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerine Giriş 1 Bölüm 2 Yeniden Yapılanma ve KKP Sistemleri 17 Bölüm 3 KKP Sistemlerinde Planlama,

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi Verimlilik ve Toplam Kalite Yönetimi 10 Nisan 2010 Hatice EKSEN Uzman MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Ülke ekonomisinin

Detaylı

Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu.

Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu. Dr. Hülya BAL Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu. Avrupa 2020 Stratejisinin çıkış noktası, dünyada yaşanan küreselleşme, iklim

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

AB 7.Çerçeve Programı Bilgi Bölgeleri Alanı. Selda Ulutaş Araştırma Potansiyeli ve Bilgi Bölgeleri Ulusal İrtibat Noktası

AB 7.Çerçeve Programı Bilgi Bölgeleri Alanı. Selda Ulutaş Araştırma Potansiyeli ve Bilgi Bölgeleri Ulusal İrtibat Noktası AB 7.Çerçeve Programı Bilgi Bölgeleri Alanı Selda Ulutaş Araştırma Potansiyeli ve Bilgi Bölgeleri Ulusal İrtibat Noktası Kapsam AB Bölgesel Politikası ve Araştırma Politikası Etkileşimi Araştırma Politikası

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015

TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015 TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015 PERAKENDE SATIŞ HACMİ ARTTI Perakende satış hacmi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda ise yüzde 7,1 arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin

Detaylı

Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı»

Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı» Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı» AFRİKA 5 BÖLGE - Kuzey Afrika - Batı Afrika - Orta Afrika - Doğu Afrika - Güney Afrika Vizyonumuz Küreselleşen dünyada

Detaylı

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Küresel Düşün, Profesyonel Hareket Et fcc@fcc.com.tr www.fcc.com.tr Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Fagelviksvagen 9c

Detaylı