C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri"

Transkript

1 C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Vergi, Resim ve Diğer Kanun Ameliyatı İskaiye İşletme Kanunu Muvakkatı " İstiklal Madalyası Kanunu " Hafta Tatili Hakkında Kanun " Telgraf ve Telefon Kanunu " Köy Kanunu " Limanlar Kanunu " Harita Genel Komutanlığı Kanunu " İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun " Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanun " Milli Matbaa Tahsisatının Mütedavil Sermaye Halinde İstimaline Dair Kanun " Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun " Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu " Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu " Askerlik Kanunu " Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu " Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun " İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu " Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun " Umumi Hıfzıssıhha Kanunu " Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun " Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun " İcra ve İflas Kanunu " Hususi Hastaneler Kanunu " Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikalı Hakkındaki Kanun " Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun " Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu " Tapu Kanunu " Pamuk Islahı Kanunu " Çeltik Ekimi Kanunu " Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun Nizamname /6738 Orman Nizamnamesi Kanun Emniyet Teşkilatı Kanunu " Bazı Maden Hurdalarının Dışarı Çıkarılmasının Yasak Edilmesi ve Satın Alınması Hakkında Kanun " Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun " Pul ve Kıymetli Kağıtların Bayiler ve Memurlar Vasıtasiyle Sattırılmasına ve Bunlara Satış Aidatı Verilmesine Dair Kanun " Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun " Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu " Yalova Termal Kaplıcalarının İdaresi ve İşletilmesi Hakkında Kanun " Milli Piyango Teşkiline Dair Kanun " Denizde Zabt ve Müsadere Kanunu " Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun

2 Kanun İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu " " Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu " Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun " Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak için Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanun " Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu " Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanun " Matbaalar Kanunu " Pasaport Kanunu " Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu " Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun " Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı Gereğince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlerine Dair Kanun " At Yarışları Hakkında Kanun " Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun " Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun " Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun " Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun " Avukatlar Yardımlaşma Kanunu " Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu " Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun " Harcırah Kanunu " Hemşirelik Kanunu " Öğle Dinlenmesi Kanunu " Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun " Gider Vergileri Kanunu " Orman Kanunu " Sanayi Sicili Kanunu " Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu " Sivil Savunma Kanunu " Tebligat Kanunu " Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun " Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun " Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu " Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun " Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay ve Astsubaylarının Giyecek ve Teçhizatına Dair Kanun " Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun " Köy İçme Suları Hakkında Kanun " Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanunu " Yeraltı Suları Hakkında Kanun " " Gelir Vergisi Kanunu(G.V.K.) " Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun " Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu " Vergi Usul Kanunu Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif, Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İctimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun Milli Savunma Bakanlığı İskan İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmayanların Satılmasına Selahiyet Verilmesi Hakkında Kanun

3 Kanun İlköğretim ve Eğitim Kanunu " Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun " Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun " Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu " Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu " Değerli Kağıtlar Kanunu " İhracatı Geliştirmek Amacı ile Vergilerle İlgili Olarak Hükümetçe Alınacak Tedbirlere Dair Kanun " Tahsis Edildikleri Gayelerde Kullanılmalarına İmkan veya Lüzum Kalmayan Harb Sefinelerinin Satılmasına Yetki Verilmesi Hakkında Kanun " Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun " Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanunu " Damga Vergisi Kanunu " Harçlar Kanunu " " Sosyal Sigortalar Kanunu " Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun " Kat Mülkiyeti Kanunu " Devlet Memurları Kanunu " Gecekondu Kanunu " Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanun " Deniz İş Kanunu " Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu " Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun " Avukatlık Kanunu " Kooperatifler Kanunu " Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun " Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu " Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun " Emlak Vergisi Kanunu " Su Ürünleri Kanunu " Sıkıyönetim Kanunu " Ticari İşletme Rehni Kanunu " Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu " Noterlik Kanunu " Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanun " Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu " Milli Eğitim Temel Kanunu " Kimlik Bildirme Kanunu " Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun " Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun " Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası " Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun " Atatürk'ün Doğumunun 100 üncü Yılının Kutlanması ve "Atatürk Kültür Merkezi Kurulması" Hakkında Kanun " Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanun " Belediye Gelirleri Kanunu " Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun " Yükseköğretim Kanunu Kıbrıs'a Gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanun

4 Kanun Gemi Sağlık Resmi Kanunu " İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun " Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun K.H.K Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Kanun İdari Yargılama Usulü Kanunu " Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanun " Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu " Turizmi Teşvik Kanunu " Adli Tıp Kurumu Kanunu " Karasuları Kanunu " Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu " Umumi Mağazalar Kanunu " Hakimler ve Savcılar Kanunu " Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu " Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun " Siyasi Partiler Kanunu " Nüfus Planlaması Hakkında Kanun " Sosyal Hizmetler Kanunu " Milletvekili Seçimi Kanunu " " Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanun " Yardım Toplama Kanunu " Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu " Öğrencilerle İlgili Bazı Basılı Evrakın Milli Eğitim Bakanlığınca Hazırlanması, Bastırılması ve Satılması Hakkında Kanun " Çevre Kanunu " Milli Parklar Kanunu " Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu " Devlet İhale Kanunu " Türk Bayrağı Kanunu " Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu " Karayolları Trafik Kanunu " Türk Sivil Havacılık Kanunu " Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu " Olağanüstü Hal Kanunu " Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu " Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu " Kamulaştırma Kanunu " Kamu Konutları Kanunu " Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu " Bazı Askeri Hastanelere Döner Sermaye Tahsisine Dair Kanun " Boğaziçi Kanunu Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma-Yazma Bilmeyen Vatandaşların, Okur-Yazar Duruma Getirilmesi veya Bunlara İlkokul Düzeyinde Eğitim- Öğretim Yaptırılması Hakkında Kanun KHK Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Kanun Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun " Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

5 Kanun " Konut İnşaatında ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun " Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun " Toplu Konut Kanunu K.H.K Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname " Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Kanun Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun " " Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Bakanların Ödenek ve Yollukları Hakkında Kanun " Katma Değer Vergisi Kanunu " Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul ve Esasları Hakkında Kanun " Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu " Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun " Çay Kanunu " Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu " Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun " Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun " Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun " Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun " İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun " İmar Kanunu " Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun " " Maden Kanunu " Serbest Bölgeler Kanunu Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu " Milli Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun " Tanıtma Fonu Teşkili ile Tarihli ve 3670 Sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında Kanun " Savunma Sanayii Müsteşarlığının Kurulması ve 11 Temmuz 1939 tarih ve 3670 Sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun İki Maddesi ile 23 Ekim 1984 Tarih ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun " Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun " İslam Kalkınma Bankasına Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun " Uzman Erbaş Kanunu " Bazı Kanunlarla Tanınmış Olan Gümrük Muafiyetlerinin Kaldırılması Hakkında Kanun " Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun " Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun " Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu " Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun " Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun " Mesleki Eğitim Kanunu " İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetci Üyenin Ödeneği Hakkında Kanun Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanun Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayenin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun " Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

6 Kanun Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu " Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun " Kadastro Kanunu Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 1318 " Sayılı Finansman Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklenmesine Dair Kanun K.H.K Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Kanun Uzman Jandarma Kanunu " Malüller ile Şehit Dul ve Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun " Ölçüler ve Ayar Kanunu " Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanun " Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu " İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun K.H.K Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname " /14391 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar " Kanun Kıyı Kanunu " Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun " Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu " Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun " Terörle Mücadele Kanunu " Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun " Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun " Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanun " Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskanına Dair Kanun " Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun " " Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun " Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun " Rekabetin Korunması Hakkında Kanun " Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun " Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun " Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanun " Seferberlik ve Savaş Haline İlişkin Harp Sanayii Faaliyetinin Yürütülmesi Hakkında Kanun KHK Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Kanun Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu " Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun " Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem Afeti İle Şırnak ve Çukurca'da Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun " Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun

7 Kanun Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun " " " Mera Kanunu İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun " " " " Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması ve Noterlik Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Tapu Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun, Bankalar Kanunu, Posta Kanunu ile Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tarihli ve 657 Sayılı, Tarihli ve 5434 Sayılı, Tarihli ve 439 Sayılı, Tarihli ve 3797 Sayılı, Tarihli ve 2914 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Tarihli ve 222 Sayılı, Tarihli ve 4048 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Gider Vergileri Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu,Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu, 3505 Sayılı Kanun, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun, Belediye Gelirleri Kanunu, 1318 ve 4208 Sayılı Kanunlar ile 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun " " İşsizlik Sigortası Kanunu " Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler ve Doğal Afetler Nedeniyle Doğan Zararların Giderilmesi İçin Yapılacak Düzenlemeler Hakkında Yetki Kanunu K.H.K Doğal Afetlerde Yapılacak Yardımların Düzenlenmesi ile Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname Kanun Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun " Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun " Gümrük Kanunu Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21 inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Birlikte Yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri Hakkında Kanun K.H.K Afetten Doğan Zararların Giderilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Kanun Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun " Telgraf ve Telefon Kanunu, Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Telsiz Kanunu ve Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında Kanun ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun " Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun " Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun " EURO'nun Hukuki Araçlara Etkisi ile Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun " K.H.K Sakarya İlinde Büyük Şehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Kanun Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu " Bazı Fonların Tasfiyesine İlişkin Kanun " Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun " Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanun " Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun " Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun " Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun " Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu " Şeker Kanunu Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümüne ve Bazı İşlemlerin Kolaylaştırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun

8 Kanun Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun " Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu " Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanun " Doğal Gaz Piyasası Kanunu " Polis Yüksek Öğretim Kanunu " Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun " Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun " Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu " Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu " Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun " Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun K.H.K Kanun Türk Medeni Kanunu " " Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun " Kamu İhale Kanunu " Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu " Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun " Endüstri Bölgeleri Kanunu " Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun " İstihdamın Teşviki Amacıyla Ücret Dışı Yüklerden Bazılarının Ödenmesinin Ertelenmesi ile Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun " Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun " Özel Tüketim Vergisi Kanunu " Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu " Vergi Barışı Kanunu " Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun " Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun " Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun " İş Kanunu " Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun " Türkiye İş Kurumu Kanunu " Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortasının Ticari Olarak Temin Edilemeyen Kısmının Devlet Garantisi ile Karşılanması Hakkında Kanun " Kara Avcılığı Kanunu " " Karayolu Taşıma Kanunu " Türkiye Adalet Akademisi Kanunu " Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu " Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun " Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun " Bilgi Edinme Hakkı Kanunu " Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun " Petrol Piyasası Kanunu Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 17/8/1999 ve 12/11/1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini ile Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun " Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

9 Kanun Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun " Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun " Elektronik İmza Kanunu " Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun " Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun " Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanun " Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun " Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu " Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun " Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu " Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda DeğişiklikYapılması Hakkında Kanun " Basın Kanunu " Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun " Optisyenlik Hakkında Kanun " Hayvanları Koruma Kanunu " Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu " Büyükşehir Belediyesi Kanunu " Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun " Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun " Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu " Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun " Pamukbank Türk Anonim Şirketinin Türkiye Halk Bankası Anomin Şirketine Devri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun " Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun " Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun " Türk Ceza Kanunu " Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun " Dernekler Kanunu " Aile Hekimliği Kanunu " Organik Tarım Kanunu " Ceza Muhakemesi Kanunu " Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun " Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun " Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu " İl Özel İdaresi Kanunu " Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun " Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun " Kozmetik Kanunu " Kabahatler Kanunu " Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun " Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun " Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun " Mahalli İdare Birlikleri Kanunu " Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu " Tarım Sigortaları Kanunu " Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun " Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun

10 Kanun Evrensel Hizmet Kanunu " Engelliler Hakkında Kanun " Belediye Kanunu " Çocuk Koruma Kanunu " Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu " Bankacılık Kanunu " Türkiye İstatistik Kanunu " Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun " Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun " Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun " Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun " T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ- Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen Gelir ve Aylıklarda 2006 Yılında Yapılacak Artışlar ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun " Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun " Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu " Tarım Kanunu " Nüfus Hizmetleri Kanunu " Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu " Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu " Kurumlar Vergisi Kanunu " Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanun " Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun " İskân Kanunu " Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu " Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun " Tohumculuk Kanunu " Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanun " Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Mali Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun " Özel Öğretim Kurumları Kanunu " Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun " Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun " Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu " Kan ve Kan Ürünleri Kanunu " Enerji Verimliliği Kanunu " Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun " İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun " Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Kullandırılan Toplu Köy İkrazatı/Grup Kredilerinden Doğan Kefaletin Sona Erdirilmesi Hakkında Kanun " Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun " " Sigortacılık Kanunu Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketince Devlet İç Borçlanma Senedi Satışı Adı Altında Toplanan Tutarların Ödenmesi Hakkında Kanun " Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Kanunu " İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun " Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun

11 Kanun Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun " Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun " Vakıflar Kanunu " Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanun " Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun " Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun " Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun " İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun " Elektronik Haberleşme Kanunu " Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun " Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun " Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun " Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun " Türk Vatandaşlığı Kanunu " Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun " Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun " Çek Kanunu " Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun " Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun " Biyogüvenlik Kanunu " Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun " Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu " Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun " Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun " Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun " Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun " Sayıştay Kanunu " Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu " Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun " " Hukuk Muhakemeleri Kanunu " Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun " Türk Ticaret Kanunu " İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun " Türk Borçlar Kanunu " Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun " Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun " Sulama Birlikleri Kanunu " Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun " Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun " Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun K.H.K Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname " Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname " Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname " Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

12 K.H.K Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname " Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname " Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname " Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname " Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname " Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname " Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname " Ulaştırma, Denzicilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname " Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname " Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname " Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname " Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname " Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname " Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu " Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu " Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun " Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun " Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanun " Afet Sigortaları Kanunu " Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu " İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu " Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu " Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu " EXPO 2016 Antalya Kanunu " On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun " Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu " Sermaye Piyasası Kanunu " Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun " Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun " Elektrik Piyasası Kanunu " Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu " Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun " Posta Hizmetleri Kanunu " Türk Petrol Kanunu " Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun " Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun " Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun " Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun " İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

13 İKİLİ VE ÇOK TARAFLI ANLAŞMALARIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUNLAR Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile aşağıda belirtilen devletler veya uluslararası kuruluşlar arasında imzalanmış bulunan, gelir ve servet vergilerinde çifte vergilendirmenin önlenmesine, Türk mal, hak ve menfaatlerinin tazminine, ham petrol boru hattı ve diğer bazı husulara ilişkin anlaşmaların uygun bulunduğuna dair kanunlar Vergi, Resim ve Diğer TARAF OLAN DİĞER DEVLET VEYA ULUSLARARASI KURULUŞ Kanun Avustralya Cumhuriyeti " Norveç Krallığı " Mısır Arap Cumhuriyeti " Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi " İtalya Cumhuriyeti " Kore Cumhuriyeti " Haşimi Ürdün Krallığı " Federal Almanya Cumhuriyeti " Irak Cumhuriyeti " Tunus Cumhuriyeti " Romanya Sosyalist Cumhuriyeti " Pakistan İslam Cumhuriyeti " Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı " Hollanda Krallığı " Finlandiya Cumhuriyeti " Belçika Krallığı " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti " Fransa Cumhuriyeti " Suudi Arabistan Krallığı " İsveç Krallığı " İtalya Cumhuriyeti " Danimarka Krallığı " Azerbaycan Cumhuriyeti " Türkmenistan " Japonya " Macaristan Cumhuriyeti " Birleşik Arap Emirlikleri " Arnavutluk Cumhuriyeti " Kazakistan Cumhuriyeti " Makedonya Cumhuriyeti " Polonya Cumhuriyeti " Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti " Malezya " Mısır Arap Cumhuriyeti " Bulgaristan Cumhuriyeti " Moğolistan " Çin Halk Cumhuriyeti " Hindistan Cumhuriyeti " Özbekistan Cumhuriyeti " Amerika Birleşik Devletleri " Ukrayna

14 TARAF OLAN DİĞER DEVLET VEYA ULUSLARARASI KURULUŞ Kanun İsrail Devleti " Beyaz Rusya Cumhuriyeti " Endonezya Cumhuriyeti " Ukrayna " Mısır Arap Cumhuriyeti " Rusya Federasyonu " Slovak Cumhuriyeti " Kuveyt " Türkmenistan " Bulgaristan Cumhuriyeti " Bulgaristan Cumhuriyeti " Özbekistan Cumhuriyeti " Hırvatistan Cumhuriyeti " Moldova Cumhuriyeti " Litvanya Cumhuriyeti " Romanya " Makedonya Cumhuriyeti " Avusturya Cumhuriyeti " Rusya Federasyonu Azerbaycan Cumhuriyeti-Gürcistan " Slovenya Cumhuriyeti " Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi " Singapur Cumhuriyeti " Kırgız Cumhuriyeti " Tacikistan Cumhuriyeti " Hırvatistan Cumhuriyeti " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti " Bosna Hersek " Çek Cumhuriyeti " İran İslam Cumhuriyeti " Bangladeş Halk Cumhuriyeti " Slovenya Cumhuriyeti " Sudan Cumhuriyeti " Letonya Cumhuriyeti " İspanya Krallığı " Yunanistan Cumhuriyeti " Tayland Krallığı " Estonya Cumhuriyeti " Suriye Arap Cumhuriyeti " Lüksemburg Büyük Dükalığı " Avrupa Birliği " Fas Krallığı " Lübnan Cumhuriyeti " Güney Afrika Cumhuriyeti " Katar " Bosna Hersek

15 TARAF OLAN DİĞER DEVLET VEYA ULUSLARARASI KURULUŞ Kanun Portekiz Cumhuriyeti " Mısır Arap Cumhuriyeti " Amerika Birleşik Devletleri " Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti " Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Bahreyn Krallığı " Güney Afrika Cumhuriyeti " Arnavutluk Cumhuriyeti " Avrupa Yatırım Bankası " Gürcistan Cumhuriyeti " Suudi Arabistan Krallığı " Avrupa Toplulukları Komisyonu " Avusturya Cumhuriyeti " Fransız Kalkınma Ajansı " Suriye Arap Cumhuriyeti " Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu " Gürcistan Cumhuriyeti " Yemen Cumhuriyeti " Umman Sultanlığı " Avusturya Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Macaristan Cumhuriyeti, Romanya Cumhuriyeti " İrlanda Cumhuriyeti " Şili Cumhuriyeti " Ürdün Haşimi Krallığı " Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu " Kosova Cumhuriyeti " Angola Cumhuriyeti " Guatemala Cumhuriyeti " Suriye Arap Cumhuriyeti " Malavi Cumhuriyeti " Paraguay Cumhuriyeti " Dünya Sağlık Örgütü " Slovakya Cumhuriyeti " Hırvatistan Cumhuriyeti " Kırgız Cumhuriyeti " Afganistan İslam Cumhuriyeti " Gelişen Sekiz Ülke Sekretaryası " Arap Devletleri Ligi " Filipinler Cumhuriyeti " Kanada " Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası " Asya Kalkınma Bankası " İslam Kalkınma Bankası " İslam Kalkınma Bankası " İran İslam Cumhuriyeti " Arnavutluk Cumhuriyeti " Norveç Krallığı

16 TARAF OLAN DİĞER DEVLET VEYA ULUSLARARASI KURULUŞ Kanun Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı " Hindistan Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Umman Sultanlığı, Rusya Federasyonu " Yeni Zelenda " Birleşmiş Milletler " İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü " Afganistan İslam Cumhuriyeti " Ekvator Cunhuriyeti " İsviçre Konfederasyonu " Brezilya Federatif Cumhuriyeti " Azerbaycan Cumhuriyeti " Yeni Zelenda " Avustralya Cumhuriyeti " Finlandiya Cumhuriyeti " Rusya Federasyonu " Almanya Federal Cumhuriyeti " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti " Çin Halk Cumhuriyeti " Ukrayna " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Makedonya Cumhuriyeti Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Kalkınma Bankası Afganistan İslam Cumhuriyeti Kırgız Cumhuriyeti Filistin Kurtuluş Örgütü Filistin Kurtuluş Örgütü Libya Geçiş Hükümeti Avrupa Topluluğu Azerbaycan Cumhuriyeti Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Botsvana Cumhuriyeti Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Azerbaycan Cumhuriyeti Gana Cumhuriyeti Lübnan Cumhuriyeti Morityus Cumhuriyeti Kore Cumhuriyeti Kore Cumhuriyeti Zambiya Cumhuriyeti Afrika Kalkınma Fonu Afrika Kalkınma Fonu Avustralya Cumhuriyeti Singapur Cumhuriyeti Tunus Cumhuriyeti Türkmenistan Federal Almanya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti Somali Cumhuriyeti

17 Kanun " " " " " " Ukrayna Malezya Bolivya Çokuluslu Devleti Gürcistan Cumhuriyeti Tunus Cumhuriyeti İslam Kalkınma Bankası TARAF OLAN DİĞER DEVLET VEYA ULUSLARARASI KURULUŞ İslam Kalkınma Bankası " AB ve EFTA Ülkeleri, Makedonya, Karadağ, Hırvatistan, Arnavutluk, Fas, Ürdün, Faroe Adaları, Cezayir, Sirbistan, Tunus " Rusya Federasyonu " Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı " Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti, Kırgız Cumhuriyeti " Birleşmiş Milletler " Azerbaycan Cumhuriyeti " İran İslam Cumhuriyeti

18 VERGİ, RESİM, HARÇ VE DİĞER GELİR DAYANAKLARINA İLİŞKİN DİĞER MEVZUAT a) Dağıtılmış Meblağların Geri Alınması : Ziraat kanunları ve diğer özel kanunlar gereğince dağıtılmış olan tutarların geri alınmasına dair hükümler ile irade ve kanunlara veya hükümetçe verilmiş olan yetkiye dayanılarak akdolunan her tür imtiyaz sözleşmeleri ve bunlara ait kararların gelire ilişkin hükümleri. b) Kaldırılmış Vergiler Artıkları : Çeşitli tarihlerde yürürlükten kaldırılmış veya hükmü kalmamış olan kanun ve tüzüklerin yürürlükte oldukları tarihlerde tahakkuk etmiş veya bu kanun ve tüzükler uyarınca tahakkuk edecek bütün vergi, resim, harç, ücret ve iltizam bedelleri ile bunların zam, ceza, vesair kalıntıları. c) Para Cezaları : Kanun, tüzük, kararname ve yönetmelikler ile diğer mevzuatın para cezası alınmasını öngören hükümleri. d) Tazminatlar : Kanunlarla tüzük ve kararnamelerin zam ve ceza alınmasını öngören hükümleri; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince Devlet adına okutulan öğrencilerden görev (Mecburi hizmet) talep etmeyenlerin ödeyecekleri tazminatlara dair hükümler. e) Faizler : Hazine portföyü geliri ile bankalar nezdinde açılan hesabı carilerden Hazine lehine tahakkuk eden faiz ve gelir farkları ile Hazinenin iştirak ettiği teşebbüslerden elde ettiği gelirler. f) Diğer Hükümler : Bu cetvellerde herhangi bir şekilde yer almayan kanun, kanun hükmünde kararname, kararname, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve diğer mevzuat ile ikili veya çok taraflı her türlü anlaşmanın gelir, tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin hükümleri.

19 (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Vergi, Resim ve Diğer Kanun " Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanunu Tüzük Vakıflar Nizamnamesi Kanun Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanun " Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun " Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun " Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu " Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Arasındaki Vergi Muafiyetleri Anlaşmasının Tasdikine Dair Kanun " Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun " " " " " Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Teşkilat Kanunu Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun

20 Kanun Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun " Yükseköğretim Kanunu " Gemi Sağlık Resmi Kanunu " Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu " " " Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Savunma Sanayi Müsteşarlığının Kurulması ve 11 Temmuz 1939 tarih ve 3670 sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun İki Maddesi İle 23 Ekim 1984 tarih ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun " Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun KHK Kanun " Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun KHK Türkiye Bilimler Akademisinin Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Kanun " Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

775 Sayılı GECEKONDU KANUNU Sayılı GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU...333

775 Sayılı GECEKONDU KANUNU Sayılı GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU...333 VII İÇİNDEKİLER A 6183 Sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN... 1 111 Sayılı ASKERLİK KANUNU... 5 1632 Sayılı ASKERİ CEZA KANUNU... 15 5816 Sayılı ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Vergi, Resim ve Diğer Kanun 10.02.1913 20 Ameliyatı İskaiye

Detaylı

3 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28636

3 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28636 3 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28636 KANUN KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE YER ALAN ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK İBARELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

Kanun No Tarihi: 25/4/2013 MADDE 1 Bu maddenin yayımı tarihinde; 1) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun;

Kanun No Tarihi: 25/4/2013 MADDE 1 Bu maddenin yayımı tarihinde; 1) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun; Sayı : 28636 3 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete KANUN KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE YER ALAN ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK İBARELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Vergi, Resim ve Diğer Kanun 10.02.1913 9 Ameliyatı İskaiye

Detaylı

C CETVELİ Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri gelirlerinin dayandığı temel hükümler (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

C CETVELİ Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri gelirlerinin dayandığı temel hükümler (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri C CETVELİ Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri gelirlerinin dayandığı temel hükümler (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Vergi, Resim ve Diğer Kanun 28.11.1916 66 İstiklal Madalyası

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm I CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI YASAMA YÜRÜTME YARGI. Bölüm II İDARE BAŞBAKANLIK

İÇİNDEKİLER. Bölüm I CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI YASAMA YÜRÜTME YARGI. Bölüm II İDARE BAŞBAKANLIK İÇİNDEKİLER YASAMA Bölüm I CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI Türkiye Büyük M illet Meclisi... 2 Türkiye Büyük M illet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı... 3 Kamu Denetçiliği Kurumu...4 YÜRÜTME Cumhurbaşkanı...

Detaylı

C CETVELİ Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

C CETVELİ Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri C CETVELİ Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin Dayanakları KANUNİ DAYANAĞIN

Detaylı

TÎTO'KTYF RFTVfTl^ MİT T F

TÎTO'KTYF RFTVfTl^ MİT T F DÖNEM : 21 VIII. - KOMİSYONLAR BÜLTENİ 1. - 1 Ekim 2000 tarihinde komisyonlarda bulunan işler ile 30 Nisan 2001 tarihine kadar kom TÎTO'KTYF RFTVfTl^ MİT T F B^k %^_fl İTİ 1 ^y M ^^^L ^ J /% il m. M3 %

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Konuları 1. Genel ve Özel Usul Hükümleri ile Uygulama Önceliği 29 2. Amme Alacaklarının Tahsil Usul Hakkında KanunaAtıf Yapan

BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Konuları 1. Genel ve Özel Usul Hükümleri ile Uygulama Önceliği 29 2. Amme Alacaklarının Tahsil Usul Hakkında KanunaAtıf Yapan BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Konuları 1. Genel ve Özel Usul Hükümleri ile Uygulama Önceliği 29 2. Amme Alacaklarının Tahsil Usul Hakkında KanunaAtıf Yapan Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnameler 30 3. Vergi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 04.05.2012 Sayı: 2012/103 Ref: 4/103

SİRKÜLER İstanbul, 04.05.2012 Sayı: 2012/103 Ref: 4/103 SİRKÜLER İstanbul, 04.05.2012 Sayı: 2012/103 Ref: 4/103 Konu: 117 NUMARALI K.D.V. GENEL TEBLİĞİ UYARINCA BELİRLENMİŞ ALICILAR KAPSAMINDAKİ İDARE, KURUM VE KURUŞLAR TARAFINDAN ALINAN HİZMETLERDE K.D.V.

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar

Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Anadolu Ajansı T.A.Ş.Genel Müdürlüğü Anayasa

Detaylı

III. MEVZUAT DĐZĐNĐ A. ALMAN MEVZUATI

III. MEVZUAT DĐZĐNĐ A. ALMAN MEVZUATI Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin, 2009, c.i. (www.idare.gen.tr/idarehukuku.htm) III. MEVZUAT DĐZĐNĐ PLÂN: A. Alman Mevzuat B. Fransız Mevzuatı C. Türk Mevzuatı 1. Anayasalar 2. Kanunlar 3. Kanun

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET KOMİSYONLAR BÜL II

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET KOMİSYONLAR BÜL II DÖNEM: 22 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET KOMİSYONLAR BÜL II 14.11.2002-1.8.2003 Tarihleri arasında komisyonlarda kalan işlerle birlikte 30.4.2004 tarihi neticelenen ve kalan işler 2004 -3-14.11.2002-1.8.2003 TARİHLERİ

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 521.361.708,54 519.945.727,22-0,27 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 308.690.215,23 226.634.279,98-26,58 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Vergi, Resim ve Diğer Kanun 10.2.1913 9 Ameliyatı İskaiye

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

KURU MEYVE RAPOR (EGE)

KURU MEYVE RAPOR (EGE) Sayı : 73445262-TİM.EİB.GSK.15.1/6686 İzmir, 03/08/2015 Konu : Kuru Meyve Haftalık İhracat İstatistikleri SİRKÜLER EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE Sayın Üyemiz, 2014/15 sezonu

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (27.7.2015 R.G. 118 A.E. 496 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

2017 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2017 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2017 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 MART / TÜRKİYE

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

2016 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2016 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2016 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ NİSAN 14 NİSAN 1 NİSAN DEĞİŞİM % 1 Vergi Gelirleri 8.717.1.4,14 9.61.1.34, 1,3 1 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 6.16.816,39

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ YILLAR PROJE SAYISI PROJE BEDELİ ($) KÜMÜLATİF PROJE BEDELİ ($) ORTALAMA PROJE BEDELİ ($) 2002 ve Öncesi 2.425 49.709.990.160

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları - Türkiye ile Afganistan arasında 7 Kasım 1959 tarihinde Ankara'da "Kültür

Detaylı

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017)

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) UİB Ar-Ge Şubesi 1 Eylül 2017 Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER AYLIK İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ... AĞUSTOS 2017

Detaylı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı DONEM : 22 CİLT : 1 YASAMA YILI: 1 7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri ,

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri , İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi.6.66.78, 4.89.6.6,7,6 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 4..789,4 44.79.49,8 8,44 Gelir

Detaylı

2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 TEMMUZ /

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ Uluslar arası marka tescil maliyetleri şu şekilde hesaplanır: 1) WIPO ücreti: Uluslar arası Fikri Mülkiyet Örgütü merkezi İsviçre'de bulunan, uluslararası marka başvurularının

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-12910 14 Ağustos 2002 GENELGE 2002/33

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-12910 14 Ağustos 2002 GENELGE 2002/33 GENELGE 2002/33 Başbakanlığa bağlı olan veya ilgilendirilen kuruluşlar ile görevlerin, ve Başbakan Yardımcıları, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanları arasındaki dağılımı, Kanun,

Detaylı

2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU A.T.S.O DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 NİSAN

Detaylı

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ARALIK /

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün)

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Rejim Tablosu ÜLKE ÇİPLİ (UMUMA MAHSUS) PASAPORT YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT GRİ (HİZMET) PASAPORT LACİVERT (DİPLOMATİK) PASAPORT A.B.D AFGANİSTAN ALMANYA ANDORRA ANGOLA ANTİGUA-BARBUDA ANTİLLER ARJANTİN

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 MART / TÜRKİYE

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

VAKIF VE DERNEKLERİ İLGİLENDİREN YASAL MEVZUAT VE DİĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge

VAKIF VE DERNEKLERİ İLGİLENDİREN YASAL MEVZUAT VE DİĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge VAKIF VE DERNEKLERİ İLGİLENDİREN YASAL MEVZUAT VE DİĞER KONULAR Kanun,, Tebliğ ve Genelge Resmi Gazete Tarih Sayı 4721 Türk Medeni Kanunu 08.12.2001 24607 4748 İl İdaresi Kanunu (5442 Sayılı), Devlet 09.04.2002

Detaylı

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 15/8/2016 No : 674 Yetki Kanununun Tarihi : 18/10/1982 No: 2709 25/10/1983 No : 2935

Detaylı

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

DANIŞTAY DAVA DAİRELERİNİN BAKACAĞI DAVA VE TEMYİZ BAŞVURULARI BELLİ OLDU

DANIŞTAY DAVA DAİRELERİNİN BAKACAĞI DAVA VE TEMYİZ BAŞVURULARI BELLİ OLDU DANIŞTAY DAVA DAİRELERİNİN BAKACAĞI DAVA VE TEMYİZ BAŞVURULARI BELLİ OLDU Danıştay Genel Kurulu, 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan E.2012/20, K.2012/20 sayılı Kararı ile, Dava

Detaylı

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU 2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 KASIM / TÜRKİYE

Detaylı

2016 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 AĞUSTOS

Detaylı

ÖZET 1. 2015 yılı Ağustos Ayında 2014 yılı Ağustos Ayına Göre:

ÖZET 1. 2015 yılı Ağustos Ayında 2014 yılı Ağustos Ayına Göre: ÖZET 1 Toplam İthalat 2015 yılı Ocak-Ağustos Döneminde 2014 yılı Ocak-Ağustos Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %47,07 artarak 15.842.395 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin

Detaylı

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2014 AĞUSTOS

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi

2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi İhracat: 2013 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı

Detaylı

2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 ARALIK/

Detaylı

2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var VİZE TABLOSU Pasaport Vize Tablosu MAVİ YEŞİL GRİ KIRMIZI ÜLKE UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK MAHSUS DAMGALI A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var ALMANYA

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 8) Sayıştay 9) Adalet Bakanlığı 10) Millî Savunma Bakanlığı

Detaylı

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 AFYON Sayın Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri, Bildiğiniz üzere, kamu kaynaklarının belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) TUZ 1 IRAK 3.665.673 4.904.225 33,79 TUZ 2 ROMANYA 882.243 1.341.776 52,09 TUZ 3 RUSYA FEDERASYONU 733.563 920.885 25,54 TUZ 4 KUZEY KIBRIS TÜRK CU 786.773 651.917-17,14 TUZ 5 MENEMEN DERİ SR.BLG. 476.010

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM DOĞAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU A.T.S.O DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 TEMMUZ/

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ SUNUM PLANI Hizmet Sektörünün Desteklenmesi Vizyonu Dünya da ve Türkiye de Sağlık Turizmi Film, Bilişim ve Eğitim Sektörlerine

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

EK I-7 Vergi harcaması olarak değerlendirilmeyen temel vergi kanun hükümleri

EK I-7 Vergi harcaması olarak değerlendirilmeyen temel vergi kanun hükümleri EK I-7 Vergi harcaması olarak değerlendirilmeyen temel vergi kanun hükümleri 1- Gelir Vergisi Kanunu 1 Madde 15 Diplomat muaflığı 2 Madde 16 Ücret istisnası 3 Madde 23/11 Sosyal güvenlik ödemeleri 4 Madde

Detaylı

2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

DANIŞTAY DAVA DAİRELERİNİN GÖREV ALANLARINA İLİŞKİN GENEL KURUL KARARI YAYIMLANDI

DANIŞTAY DAVA DAİRELERİNİN GÖREV ALANLARINA İLİŞKİN GENEL KURUL KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 31.12.2012/214-1 DANIŞTAY DAVA DAİRELERİNİN GÖREV ALANLARINA İLİŞKİN GENEL KURUL KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Genel 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan E: 2012/20,

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI Ocak-Mart Dönemi ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı Birliklerinden

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılında % 7,3 oranında bir artışla kapanmış ve 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2015 yılında ise halı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla

Detaylı

DANIŞTAY DAVA DAİRELERİNİN GÖREV ALANLARINA İLİŞKİN GENEL KURUL KARARI YAYIMLANDI

DANIŞTAY DAVA DAİRELERİNİN GÖREV ALANLARINA İLİŞKİN GENEL KURUL KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 29.04.2011/ 66-1 DANIŞTAY DAVA DAİRELERİNİN GÖREV ALANLARINA İLİŞKİN GENEL KURUL KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Genel Kurulunun 29 /04/2011 tarihli ve 27919 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ)

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) DÜNYADA HİZMET TİCARETİ SAĞLIK TURİZMİ Dünya ticaret hacmi yaklaşık 100 milyar ABD Doları Her yıl

Detaylı

ÖZET. 2015 yılı Mayıs Ayında 2014 yılı Mayıs Ayına Göre: 2015 yılı Ocak- Mayıs Döneminde 2014 yılı Ocak-Mayıs Dönemine Göre:

ÖZET. 2015 yılı Mayıs Ayında 2014 yılı Mayıs Ayına Göre: 2015 yılı Ocak- Mayıs Döneminde 2014 yılı Ocak-Mayıs Dönemine Göre: ÖZET Toplam İthalat 2015 yılı Ocak-Mayıs Döneminde 2014 yılı Ocak-Mayıs Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %38,05 artarak 9.000.403 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin hariç)

Detaylı

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ Ağustos 31, 2007-12:00:00 60. Hükümette Devlet Bakanlarının görev dağılımına ilişkin başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. DEVLET BAKANLARININ

Detaylı

T.C UŞAK VALİLİĞİ VALİ YARDIMCILARI ARASINDAKİ GÖREV VE YETKİ DAĞILIMI

T.C UŞAK VALİLİĞİ VALİ YARDIMCILARI ARASINDAKİ GÖREV VE YETKİ DAĞILIMI I-Vali Yardımcısı Sait TOPOĞLU Tarafından Yürütülecek Görevler: A-Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Ait Görevler Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Detaylı

ÖZET. 2015 yılı Haziran Ayında 2014 yılı Haziran Ayına Göre:

ÖZET. 2015 yılı Haziran Ayında 2014 yılı Haziran Ayına Göre: ÖZET Toplam İthalat 2015 yılı Ocak-Haziran Döneminde 2014 yılı Ocak-Haziran Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %43,76 artarak 11.198.127 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI

İÇİNDEKİLER TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI İÇİNDEKİLER Önsöz III TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI 1. Konunun Takdimi ve Önemi 1 I. Konunun Takdimi 1 II. Konunun Önemi 6 Birinci Bölüm KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANACAK

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 7. Fazla Veya Yersiz ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 237

İÇİNDEKİLER. 7. Fazla Veya Yersiz ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 237 İÇİNDEKİLER 1. 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 1 2. 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 44 3. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 65 4 5797 Sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

PETROL PİYASASI 2011 YILI İLK ÜÇ AYLIK SEKTÖR RAPORU

PETROL PİYASASI 2011 YILI İLK ÜÇ AYLIK SEKTÖR RAPORU PETROL PİYASASI 2011 YILI İLK ÜÇ AYLIK SEKTÖR RAPORU ANKARA 2011 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1-2011 İlk Üç Aylık Dağıtıcı Lisans Sahiplerinin Petrol İthalatı... 3 Tablo 2-2011 İlk Üç Aylık Rafineri Lisansı

Detaylı

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX 3. ELEX FUARI 25-28 EYLÜL 2014 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL FUAR MERKEZİ NDE SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ BULUŞMASINA İMZA ATTI 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında organize edilen ve

Detaylı

ÖZET. İhracat. İthalat. 2015 yılı Ocak- Şubat Döneminde 2014 yılı Ocak-Şubat Dönemine Göre:

ÖZET. İhracat. İthalat. 2015 yılı Ocak- Şubat Döneminde 2014 yılı Ocak-Şubat Dönemine Göre: ÖZET İthalat 2015 yılı Ocak-Şubat Döneminde 2014 yılı Ocak-Şubat Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %28,11 artarak 3.293.230 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin hariç) ithalatı

Detaylı

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi İhracat: 2014 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye İstatistik Kurumu 2014 Haziran ayı sonu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm YASAMA, YÜRÜTME, YARGI. İkinci Bölüm YÖNETİM

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm YASAMA, YÜRÜTME, YARGI. İkinci Bölüm YÖNETİM vi İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm YASAMA, YÜRÜTME, YARGI 1. YASAMA... 1 1. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi... 1 1.1.1. TBMM nin Görev ve Yetkileri... 2 2. YÜRÜTME... 4 2.1. Cumhurbaşkanı... 4 2.1.1. Cumhurbaşkanlığı

Detaylı