T.C. BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Sayı : / /02/2015 Konu : 2015 Hac Organizasyonu Talimatı D O S Y A

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Sayı : 29209042/302.01-2722 13/02/2015 Konu : 2015 Hac Organizasyonu Talimatı D O S Y A"

Transkript

1 D O S Y A İlgi : a) Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunun 04/02/2015 tarihli ve 2015/02 sayılı kararı, b) 28/01/2015 tarihli ve 1903 sayılı Başkanlık Talimatı yılı hac organizasyonu hakkında Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunun ilgi (a) kararı gereğince yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir YILI HACCINA ĠLĠġKĠN TEMEL HUSUSLAR: Ülkemizden hacca gitmek isteyen vatandaşlarımızın sayısı her geçen yıl artmakta, buna mukabil hac kontenjanı ise sınırlı bulunmaktadır. Suudi Arabistan Makamları ile imzalanan 2015 yılı Hac Protokolünde de Ülkemize verilen resmi hac kontenjanından geçen yıl olduğu gibi bu yıl da %20 kısıtlama yapılması karar altına alınmıştır. f A YILI KURA ÇEKĠMĠ VE HAC KAYITLARI: yılında hac ön kaydı alınmayacak olup, 2007 yılında kayıtlı olan ve 2014 yılına kadar da kesintisiz kayıt yenileten hacı adaylarına 2014 yılı kura sıra numarasına göre kesin kayıt hakkı verilecektir. 2- Önceki yıllarda ön kayıt yaptıran hacı adaylarının kayıtları Başkanlığımızca otomatik olarak yenilenecektir yılında hacca gitmeye hak kazandığı halde mazeretsiz olarak hacca gitmeyenler, ön kayıt yaptırdığı yıllara göre kat sayı verilerek çekilecek kuraya dâhil edilecektir. 4- Hacı adaylarından hac konaklama türü tercihi ve adres değişikliği yapmak isteyenler ġubat 2015 tarihleri arasında il ve ilçe müftülüklerine müracaat ederek işlemlerini yaptırabileceklerdir. 5- İki yıl üst üste kesin kayıt hakkı elde ettiği halde, mazeretsiz olarak hacca gitmekten vazgeçenler, ilk kez ön kayıt yaptıran hacı adaylarına uygulanan kat sayı verilerek kuraya dahil edilecektir yılında kayıt yaptırıp, müteakip yıllarda da yanına mahrem ve yakınını almak sureti ile birliktelik yaparak kayıt yeniletenlerden, ġubat 2015 tarihleri arasında il ve ilçe müftülüklerine müracaat ederek bağlantılarından ayrılanlara 2015 yılında kesin kayıt hakkı verilecektir. Birlikteliklerine devam etmek isteyenler ise çekilecek kuraya dâhil edileceklerdir. 7- Ülkemize tanınan hac kontenjanından, 2007 yılından bekleyenler düşüldükten sonra, kalan kontenjan: yılları arasında kayıt yenileten hacı adaylarının müracaat ettikleri hac konaklama türleri ile kayıt yıllarına göre uygulanacak katsayı oranında kura çekilerek ve ön kayıt sayısı oranında illere dağıtılacaktır yılı hac kurası; 12/03/2015 PerĢembe günü saat 11:00 da bilgisayar ortamında çekilecektir. 9- Kura; hacı adaylarının müracaat ettikleri ilde, tercih ettikleri Normal, Müstakil ve Otel hac konaklama türlerinde, güncel listeler üzerinden sıraya konulması şeklinde çekilecek, kura çekiminde asıl ve yedek tasnifi yapılmayacaktır. 1

2 10- Hacı adaylarının kesin kayıt yaptıracakları organizasyonu serbestçe tercih etmelerine imkân sağlamak amacıyla, kura çekiminde Diyanet ve Acenta ayırımı yapılmayacaktır. 11- Kura sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinden sorgulanabilecektir yılları arasında müracaat edip, çekilecek kurada kesin kayıt hakkı elde edemeyen şehit ve gazi aileleri için ayrılan 600 kişilik kontenjana; tercih ettikleri konaklama türlerine ait ücreti yatırmak kaydıyla şehitlerin anne, baba ve eşleri ile gaziler ve eşlerinin, kura sıra numaraları gözetilerek Başkanlıkça il müftülüklerine dağıtılacak kontenjan çerçevesinde il müftülüklerince kesin kayıtları yapılabilecektir. B- HAC KESĠN KAYITLARINA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR: 1- Hac ve Umre Bürolarında, hac kesin kayıtları ve 2015 hac organizasyonu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere yeterli sayıda personel görevlendirilecektir. 2- Kesin kayıtların yapılacağı mekânlar, mümkün mertebe vatandaşlarımızın kolayca ulaşabilecekleri ve geldiklerinde istirahat edebilecekleri şekilde önceden hazırlanacaktır. 3- Hac kesin kayıtları Mart 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. 4- Kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarına na veya Acentaya Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesi verilecek, bu belgeyi hac yolcusunun bizzat kendisi veya birinci derece yakını teslim alabilecektir. 5- Diyanet ve Acentaya Kesin Kayıt Yaptırabilir belgesi olmayan hiçbir hacı adayının kaydı yapılmayacaktır. 6- İl müftülüklerince belge dağıtım takvimi ilan edilecek, belge dağıtımı hac konaklama türleri dikkate alınarak Diyanet İşleri Başkanlığına tanınan %60, acentalara tanınan %40 hac kontenjan oranları korunmak suretiyle; öncelikle 2007 yılından kalan ve kurasız olarak hacca gitmeye hak kazananların 2014 yılı kura sıra numarasına göre, geri kalanlar ise 2015 yılı kura sıra numarası gözetilerek günlük olarak il müftülüklerince belirlenen takvim çerçevesinde yapılacaktır. 7- Kuraya birlikte katılıp sırası gelenlerin isimleri Hac Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesi ne birlikte yazılacaktır. 8- Kesin kayıt sırası gelen hacı adaylarının, tercih ettikleri hac konaklama türüne göre kayıt aralıkları internet ortamında yayımlanacaktır. 9- Kesin kayıt süresi sonunda hac konaklama türlerine göre ayrılan kontenjanlarda boşluk olması durumunda, bu kontenjanlara hac konaklama türlerindeki kura sırası gözetilerek Nisan 2015 tarihleri arasında kayıt alınacaktır. 10- Hacı adayları kesin kayıt sıralarını müftülüklerden ve Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinden takip edebileceklerdir. 11- Kesin kayıtlar esnasında hacı adaylarına organizasyon tercihlerine yönelik herhangi bir telkin, zorlama ve yönlendirme yapılmayacak, her bir konaklama türü için öngörülen hizmetler dışında beklentiye sevk edecek ve yerine getirilemeyecek abartılı vaatlerde bulunulmayacaktır. 2

3 12- Kayıtlar öncelikle her bir hac konaklama türü için ayrılan oranlar çerçevesinde yapılacak, ancak imkân bulunması halinde il kontenjanını aşmamak kaydıyla, kayıt sırası gelen hacı adaylarına konaklama türleri arasında normal konaklama türünden müstakil veya otel konaklama türüne ve müstakil konaklama türünden otel konaklama türüne Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile görüşülerek geçiş imkanı verilebilecek, otel konaklama türünden müstakil veya normal konaklama türüne ve müstakil konaklama türünden normal konaklama türüne ise geçiş imkanı tanınmayacaktır. 13- Kayıt sırası geldiği halde herhangi bir sebeple kaydını yaptırmayanların yerine kayıt alınabilmesi için, öncelikle kaydını yaptırmayan kişiden veya birinci derecede yakınlarından dilekçe alınacak, bunun mümkün olmaması halinde, sistemde kayıtlı telefonla irtibata geçilecek, buna rağmen ulaşılamaması halinde bu durum üçlü bir tutanakla tespit edilecektir. Süresi geçtikten sonra müracaat edenlere ise herhangi bir kayıt hakkı verilmeyecektir. Ayrıca, kesin kayıt sırası geldiği halde kaydını yaptırmayan hacı adayları ile irtibata geçmeyen bu konuda kendilerini bilgilendirmeyen veya kaydını yaptırmak istemeyenlerden dilekçe almayan ilgili personel hakkında gerekli idari ve disiplin iģlemleri baģlatılacaktır. 14- Kesin kayıtların bitiminden sonra vefat veya vazgeçme gibi sebeplerle kontenjanlarda boşalma meydana gelmesi ve yapılacak işlemler için de yeterli sürenin bulunması halinde, boşalan bu kontenjanlar belirlenen kayıt ilkeleri çerçevesinde sıra gözetilerek doldurulacaktır yılından itibaren düzenli olarak kayıt yaptıran ancak 2014 yılında kontenjan yetersizliğinden dolayı hacca gidemeyenler ile çekilecek kurada kesin kayıt hakkı elde ettikten sonra vefat edenlerin yerine, varislerinin noterden vekâletname verecekleri bir kiģinin, daha önce hacca gidip gitmediğine ve kuraya katılıp katılmadığına bakılmaksızın kaydı yapılabilecek ve bu şekilde gidişler arşiv bilgisi olarak değerlendirilmeyecektir. 16- Daha önce hacca gittiği tespit edilenlerin kayıtları yapılmayacak, yapılmış ise tespit edildiği anda silinecektir. 17- Kesin kayıt hakkı elde edenlerden herhangi bir mazeret sebebiyle kayıt yaptırmayarak, bu haklarını gelecek yıllara devretmek isteyenlere bu imkân tanınmayacaktır. 18- Kesin kaydını yaptırıp vize iģlemleri tamamlandıktan sonra heyet raporuyla ibraz edilecek sağlık problemleri ile birinci derece yakınlarından birisinin vefatından dolayı hacca gidemeyenlere, başvurmaları halinde tercih ettiği hac konaklama türüne ait ücreti yatırmaları kaydıyla kesin kayıt hakkı verilecektir yılı hac organizasyonuna katılan ancak hac farizasını eda edemeden Suudi Arabistan da vefat edenlerin yerine; varislerinin noterden vekâletname verecekleri bir kiģinin talep ettiği konaklama türüne ait ücreti yatırmak kaydıyla, daha önceden hacca gidip gitmediğine ve kuraya katılıp katılmadığına bakılmaksızın kaydı yapılabilecek ve bu şekilde gidişler arşiv bilgisi olarak değerlendirilmeyecektir. 20- Kura sonucu kesin kayıt hakkı kazanan 12 yaş ve altı çocukların kayıt bilgileri arşiv kaydı olarak tutulmayacak, ayrıca bunlar grup kura katsayı oranlarını da etkilemeyecektir. 21- Kesin kayıt hakkı elde edenlerin 0 5 yaş grup arası çocuklarına; yeni pasaport mevzuatına göre çocuklara da münferiden pasaport alınması gerektiğinden, kontenjan durumu dikkate alınarak hacı sayılarının Suudi Arabistan Hac Bakanlığına bildirildiği tarihe kadar talep etmeleri halinde kesin kayıt hakkı verilecektir. 3

4 22- Müracaatlarını usulüne uygun şekilde yaptıkları halde müftülüklerce sehven bilgisayara girilmemesi veya elektronik ortamda internet müracaatından kaynaklanan hatadan dolayı kuraya dahil edilemeyenler, önceki yıllardaki müracaat birliktelikleri de göz önünde bulundurularak varsa birlikte müracaat ettiği kişilerle birleştirilecek, yoksa bunların müracaat ettiği ilde tercih ettiği hac konaklama türünün en son sırasına eklenecektir. 23- Kesin kayıt yaptıran hac yolcularından; yazılı talepleri halinde kayıt süresi içinde hac konaklama türü ve kiģi sayısı aynı olmak kaydı ile karşılıklı olarak Başkanlık ve acentalar arasında becayiş yapılabilecektir. 24- Hac kayıt formunda konaklama türü tercihi bilgisayara müftülüklerce sehven yanlış aktarılan hacı adaylarına, kesin kayıt sırasının gelmesi ve ilgilinin istemesi halinde, müracaat dilekçelerinde tercih ettikleri hac konaklama türüne göre kesin kayıt hakkı verilecek, ancak müracaatlarını elektronik ortamda internet yoluyla yapanların ise sadece sistemde tercih ettikleri konaklama türüne kayıtları yapılabilecektir. 25- Kesin kayıt hakkı elde edenlerden; sağlık durumu ve yaşlılık sebebiyle hacca gidemeyeceği heyet raporu ile tespit edilen hacı adaylarının yerine, noterde vekâletname verecekleri bir kiģiye daha önce hacca gidip gitmediğine ve kura listelerinde olup olmadığına bakılmaksızın kesin kayıt hakkı verilecek, bu şekilde gidişler arşiv bilgisi olarak değerlendirilmeyecek, vekalet verenin ise hac arşiv kaydı tutulacaktır yılı haccı için illere verilen Diyanet ve Acenta kontenjanlarından kayıt süresi içerisinde doldurulamayan veya kayıt tarihinden sonra vefat, vazgeçme ve diğer nedenlerle boşalan kontenjanlar boşaldığı konaklama türünden kura sırasına göre doldurulacaktır. C YILI HAC ÜCRETLERĠ: yılı hac ücretleri $ olarak (135 USD kurban ücreti de dahil edilmek suretiyle) aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde tahsil edilecektir. ORGANĠZASYON ÇEġĠDĠ 1. Taksit 2.Taksit 3.Taksit TOPLAM NORMAL HAC KONAKLAMA TÜRÜ yaş arası çocuk (0-24 ay) yaş arası çocuk (25-48 ay) yaş arası çocuk (49-72 ay) yaş arası çocuk ( ay) yaş arası çocuk ( ay)

5 MÜSTAKĠL HAC KONAKLAMA TÜRÜ 1. Taksit 2.Taksit 3.Taksit TOPLAM 2 kiģilik odada kiģi baģına kiģilik odada kiģi baģına yaş arası çocuk (0-24 ay) yaş arası çocuk (25-48 ay) yaş arası çocuk (49-72 ay) 2 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk(49-72 ay) 3 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk ( ay) 2 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk ( ay) 3 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk ( ay) 2 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk ( ay) 3 kişilik odada kişi başına OTEL 1 - A 1. Taksit 2.Taksit 3.Taksit TOPLAM 2 kiģilik odada kiģi baģına kiģilik odada kiģi baģına yaş arası çocuk (0-24 ay) yaş arası çocuk (25-48 ay) yaş arası çocuk (49-72 ay) 2 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk(49-72 ay) 3 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk ( ay) 2 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk ( ay) 3 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk ( ay) 2 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk ( ay) 3 kişilik odada kişi başına OTEL 1 - B 1. Taksit 2.Taksit 3.Taksit TOPLAM 2 kiģilik odada kiģi baģına kiģilik odada kiģi baģına (aile fertleri için) yaş arası çocuk (0-24 ay) yaş arası çocuk (25-48 ay) yaş arası çocuk (49-72 ay) 2 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk(49-72 ay) 3 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk ( ay) 2 kişilik odada kişi başına

6 07-12 yaş arası çocuk ( ay) 3 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk ( ay) 2 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk ( ay) 3 kişilik odada kişi başına OTEL 1 C 1. Taksit 2.Taksit 3.Taksit TOPLAM 2 kiģilik odada kiģi baģına kiģilik odada kiģi baģına (aile fertleri için) yaş arası çocuk (0-24 ay) yaş arası çocuk (25-48 ay) yaş arası çocuk (49-72 ay) 2 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk(49-72 ay) 3 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk ( ay) 2 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk ( ay) 3 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk ( ay) 2 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk ( ay) 3 kişilik odada kişi başına OTEL Taksit 2.Taksit 3.Taksit TOPLAM 2 kiģilik odada kiģi baģına kiģilik odada kiģi baģına (aile fertleri için) yaş arası çocuk (0-24 ay) yaş arası çocuk (25-48 ay) yaş arası çocuk (49-72 ay) 2 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk(49-72 ay) 3 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk ( ay) 2 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk ( ay) 3 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk ( ay) 2 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk ( ay) 3 kişilik odada kişi başına Hacı adayları, yukarıda hac konaklama türlerine göre belirtilen hac ücretinin tamamını peşin yatırabilecekleri gibi, üç taksit şeklinde de yatırabilecek, birinci taksitini kesin kayıt sırasında, ikinci taksitini 28 Nisan 2015 tarihine kadar, üçüncü taksitini ise en geç 29 Mayıs 2015 tarihine kadar ödeyebileceklerdir. 3. Hac ücretlerinin süresi içerisinde yatırılıp yatırılmadığı Ġl Müftülüklerince takip edilecek, süresi içerisinde ücretini yatırmayanların kayıtlarının iptal edileceği hususu hacı adaylarına duyurulacaktır. 6

7 4. Uçak programı veya slot yetersizliği nedeniyle, ilan edilen seyahat sürelerinin uzaması halinde hacı adaylarından ilave bir ücret alınmayacağı gibi sürenin kısa olması halinde de herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır. 5. Hacı adaylarından, hac için belirlenen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret talep edilmeyecektir. Ç HAC KONAKLAMA TÜRLERĠ: Hacca gidecek vatandaşlarımıza farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine deki bina ve otellerin fiziki yapıları ve Harem e olan mesafeleri dikkate alınarak, hac konaklama türleri aşağıdaki şekilde düzenlenecektir. 1- Normal Hac Konaklama Türü: Bu türde genel olarak; Mekke-Medine de oda içinde veya gerekli mahremiyet tedbirleri alınmak kaydı ile odaya ait banyo-tuvalet, buzdolabı ve karyolası bulunan ikamet durumu genelde oda sistemine uygun olan, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane/irşat salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına göre yeterli, kadın ve erkeklerin ayrı ayrı ve en çok 5 kiģinin birlikte kalacağı odalara sahip binalarda konaklama yaptırılacaktır. Mekke de Hareme en fazla 7 km, Medine de ise Merkeziyede veya Hareme en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda hizmet verilecektir. Mekke ve Medine de binalarda her bir odada asgari 4 m² ye 1 kiģi düşecek şekilde konaklama yaptırılacaktır. Takribi kalış süresi uçak programına uygun olarak gün arasında belirlenecektir. Başkanlığımız ile acentalarca Medine de kalma süresi 4 ila 8 gün arasında planlanacaktır. 2- Müstakil Hac Konaklama Türü: Bu türde genel olarak; Mekke de Hareme en fazla 6 km, Medine de ise Merkeziyede veya Hareme en fazla 700 metre mesafede yer alan, standart otel hizmeti verilmeyen binalarda hizmet verilecektir. İçinde tuvalet, banyo ve buzdolabı bulunan, 2 veya 3 kiģilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Müstakil konaklama türü için belirlenen fiziki özellikleri taşımayan binaların, bu türler için kullanılmasına izin verilmeyecektir. Takribi kalış süresi uçak programına uygun olarak gün arasında belirlenecektir. Medine de kalma süresi en az 4, en çok 6 gün olarak belirlenecektir. 3- Otel Konaklama Türü: Bu türde genel olarak; Mekke ve Medine standartlarına göre lüks oteller ile yıldızlı statüde olup, günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. otel hizmeti veren otellerde 2 veya talep olması halinde 3 kiģilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. 7

8 Kiralanan otellerde sunulacak hizmet kalitesi ve otellerin hareme olan takribi uzaklıklarına göre 2 ayrı kategoride organizasyon düzenlenebilecektir. Otel 2 konaklama türünde 2 öğün açık büfe, Otel 1 konaklama türünde ise 3 öğün açık büfe yemek hizmeti verilecektir. 1- Otel 1 Konaklama Türünde; Mekke de Hareme en fazla 700 metre Mesafede, Medine de ise Merkeziyede bulunan yıldızlı lüks otellerde hizmet verilecektir. Takribi kalış süresi uçak programına uygun olarak gün arasında belirlenecektir. 2- Otel 2 Konaklama Türünde; Mekke de Hareme en fazla 1000 metre mesafede, Medine de ise Merkeziyede yer alan, yıldızlı statüde hizmet veren otellerde hizmet verilecektir. Takribi kalış süresi uçak programına uygun olarak gün arasında belirlenecektir. Otel konaklama türleri için yapılacak ilanlarda ve hazırlanacak broşürlerde otelin ismi, mesafesi, ücreti ve kaç öğün yemek verileceği hususları belirtilecektir. D YILINDA HAC YOLCULARINA VERĠLECEK HĠZMET VE MALZEMELER: Kesin kayıt yaptıran 7 yaş ve üzerindeki her bir hac yolcusuna evsafı ve kalitesi Hac ve Umre Komisyonunca belirlenen malzemeler Başkanlığımız organizasyonuna katılacak olanlara Başkanlığımızca, acentaların organizasyonuna katılacak olanlara ise Hac ve Umre Komisyonunca tespit edilen evsaf ve kaliteden düşük olmamak şartıyla TÜRSAB ca verilecektir. Buna göre; 1- Bayanlar için 4 m. (tunik ve pantolon), erkekler için 3.20 m. (ceket ve pantolon) elbiselik kumaş, 2- Bir adet orta boy tekerlekli seyahat ve bir adet el çantası, 3- Ġki adet Türk Bayraklı arma, 5 adet hijyenik koruyucu maske, cemarat taş kesesi, terlik kılıfı, (ipli sırt çantası), hac not defteri ve hacla ilgili CD, 4- Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan Hac Kimlik Kartı ve Kimlik Askısı, 5- Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından; Kur'an-Kerim, Haccı Anlamak, Kutsal Ġklimde Dua, Tavaf ve Say Duaları (spiralli), Hicaz Albümü ve Hz. Peygamberin Ġzinde isimli kitaplar ile Başkanlık tarafından hazırlatılan Sağlık El BroĢürü, 6-4. ve 5. maddelerde sayılanlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, diğer malzemeler ise kesin kayıt yaptıran hacı adayı sayısına göre Başkanlık ve Acentalar tarafından ayrı ayrı temin edilerek hacı adaylarına dağıtılacaktır. Ayrıca; a) Kayıt yaptırdıkları il den uçuş yapacakları havalimanına gidiş ve dönüşleri için otobüs kiralanacak veya otobüs bilet ücretleri ödenecek, otel konaklama türüne katılanlar ile müstakil konaklama türüne katılanların uçak iç hat bağlantıları yapılacak veya bilet ibraz etmeleri halinde ücretleri karşılanacaktır. 8

9 b) Suudi Arabistan a gidiş ve dönüş uçak biletleri alınacaktır. c) Mekke ve Medine de ikamet ettirilecekleri otel veya binalar kiralanacaktır. ç) Suudi Arabistan ca verilecek hizmet bedelleri ödenecektir. d) Cidde-Mekke-Medine ve Meşair intikalleri için otobüs kiralanacaktır. e) Mekke de Hareme 1000 metre mesafeden daha uzak yerlerde kiralanan bina ve oteller için servis konulacaktır. f) Mekke ve Medine deki ziyaret yerleri için otobüs kiralanacaktır. g) Hac dönüşlerinde; hacılar ve görevlilerin Mekke ve Medine den havalimanlarına gidişleri sırasında ihtiyaç olması halinde eşya nakli için kamyon kiralanacaktır. ğ) Otel konaklama türlerine açık büfe yemek verilecek, diğer hac konaklama türlerinin tamamında sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabldot usulü verilecek, Kurulca belirlenecek yemek mönüsüne uygun olarak çay ve su ikramında gün boyu kısıntı yapılmayacaktır. h) Arafat ve Mina için sayısı ve içeriği bilahare belirlenecek mönüye uygun kumanya veya yemek verilecektir. ı) Yukarıda sayılan hizmetlerin, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Seyahat Acentalarınca da düzenlenecek organizasyonlardaki hac konaklama türlerinin tamamında aynı şekilde uygulanacaktır. E- KESĠN KAYITLARINI DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI ORGANĠZASYONUNA YAPTIRACAKLARDAN ĠSTENĠLECEK BELGELERLE ĠLGĠLĠ HUSUSLAR: 1. Kesin kayıtlar esnasında, a) Kesin kaydını yaptıracak hacı adaylarınca doldurulacak olan Ek-1 form dilekçe, b) Hac ücretinin tamamını veya ilk taksitini yatırdığına dair banka dekontu, c) 2015 Yılı Hac Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesi, ç) En az 01 Nisan 2016 tarihine kadar geçerlilik süresi olan çipli pasaport, Ġl Müftülüklerine teslim edilecektir. 2. Hac bürosu görevlileri hacı adaylarının pasaportlarını; a) Pasaporttaki fotoğraf ve diğer kimlik bilgilerinin sahibine ait olduğunu, b) En az 01 Nisan 2016 tarihine kadar geçerlilik süresi bulunduğunu, c) Vize için, en az iki boģ vize sayfası olduğunu, ç) Pasaportu veren makamca mühürlenerek imzalandığını, d) Pasaportun fotoğraflı sayfasının presli ve soğuk damgalı olduğunu, e) Pasaport sayfalarının tam olduğunu ve üzerinde silinti, kazıntı, değiştirme vb. işaretler bulunmadığını, Kontrol ederek teslim alacaklardır. 9

10 F- KAYITLARIN BĠLGĠSAYARA GĠRĠLMESĠ VE PASAPORT ĠġLEMLERĠ: 1. Bizzat ilgili il müftülüklerine müracaat ederek kayıt yaptıracak hacı adaylarının pasaport ve başvuru formundaki bilgileri; adresindeki Hac Programına, refakatçi veya birlikte seyahat etmek istediği kişiler de dikkate alınarak, dikkatli ve doğru bir şekilde günlük olarak girilecektir. 2. Kura sonucu kesin kayıt sırası gelen hacı adaylarından Başkanlığımız hac organizasyonunu tercih ederek 2015 Yılı Hac Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesi ni aldıktan sonra kesin kaydını internet ortamında yapanların isimleri ve diğer bilgileri Hac Programı nın ilgili menüsünden kontrol edilecek ve bunlara ulaşılarak bu talimatın Kayıtlar Esnasında Ġstenilecek Belgelerle Ġlgili (E) maddesinde belirtilen belgeler süresi içerisinde tamamlanacaktır. Ayrıca, bu durumda olan hacı adaylarının pasaport bilgileri de dikkatli ve doğru bir şekilde günlük olarak sisteme girilecektir. 3. Hacı adaylarına ait bilgiler bilgisayara girildikten sonra iki nüsha döküm alınacak ve bu listelere göre sıraya konulacak pasaportlar, listenin bir nüshası ile birlikte en geç 17 Haziran 2015 tarihine kadar Başkanlığa teslim edilecektir. Ayrıca, hacı adaylarına ait, içerisinde fotoğraf ve nüfus cüzdan sureti bulunan zarflar Başkanlığımıza gönderilmeyecek, söz konusu belgeler seyahat öncesinde kafile görevlilerine teslim edilecektir. 4. Yurt dışında ikamet edip müftülüklerimize kesin kayıt yaptıran vatandaşlarımıza ait pasaportlar, en geç Ramazan Bayramına kadar Başkanlığımıza teslim edilecektir. 5. Kesin kaydını yaptırdıktan sonra herhangi bir nedenle vazgeçen hacı adaylarının kayıtları bilgisayardan silinecektir. 6. Vize, kimlik kartı ve beşli formlarda kullanılmak üzere; her hacı adayının fotoğrafı tarayıcıda taranarak hac programı üzerinden Başkanlığa gönderilecektir. 7. Pasaportların üzerine aşağıda örneği gösterilen etiket, bilgisayardan dökümü alındıktan sonra yapıştırılacak ve içindeki bilgiler kontrol edilecektir ve daha sonraki yıllarda doğmuş olan evli veya bekar bayan hacı adaylarının erkek refakatçileri, bilgisayardaki refakatçi bölümüne yazılacak ve bu husus her iki pasaport etiketinde de belirtilecektir. Ayrıca, bayan bayana refakatçi yazılmayacaktır. (Bilgisayar ve pasaport etiketindeki yakınlık derecesi bölümüne eşi, annesi, babası, oğlu, dedesi, torunu, gelini, amcası, dayısı, teyzesi gibi yakınlık bilgisi yazılacak, ancak akrabası, arkadaşı, komşusu, yakını, köylüsü vb. ifadelere yer verilmeyecektir.) 10

11 ADI SOYADI T.C. DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI HAC ORGANĠZASYONU : OSMAN : BALCI KUR A S.N. / T.C.KĠMLĠK NO : 1850 / ĠL ADI - HAVALĠMANI HAC TERCĠHĠ YAKINI (MAHREMĠ) YAKINLIK DERECESĠ : DÜZCE - ĠSTANBUL : NORMAL : EMĠNE BALCI : EġĠ ADI SOYADI T.C. DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI HAC ORGANĠZASYONU : EMĠNE : BALCI KUR A S.N. / T.C.KĠMLĠK NO: 1851 / ĠL ADI - HAVALĠMANI HAC TERCĠHĠ YAKINI (MAHREMĠ) YAKINLIK DERECESĠ : DÜZCE - ĠSTANBUL : NORMAL : OSMAN BALCI : EġĠ G - HAC TAKVĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HUSUSLAR: 1- Hac mevsimi 16 Ağustos 21 Ekim 2015 (Hicri 01 Zilkade Muharrem 1437) tarihleri arası olarak tespit edilmiştir. 2- Hac çıkışları 21 Ağustos - 18 Eylül 2015 (Hicri 06 Zilkade - 4 Zilhicce 1436) dönüşleri ise 28 Eylül 22 Ekim 2015 (Hicri 14 Zilhicce Muharrem 1437) tarihleri arasında yapılacaktır. Ğ - HAC ÇIKIġ VE GĠRĠġLERĠYLE ĠLGĠLĠ HUSUSLAR: 1- Hac yolculukları sadece hava yolu ile gerçekleştirilecektir. 2- Hac çıkış ve girişleri; Adana, Amasya-Merzifon, Ankara-Esenboğa, Antalya, Batman, Bursa-YeniĢehir, Çanakkale, Denizli-Çardak, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Ġstanbul-Atatürk ve Sabiha Gökçen, Ġzmir-Adnan Menderes, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya-Zafer, Malatya, Muğla-Dalaman, MuĢ, NevĢehir-Kapadokya, Samsun-ÇarĢamba, Sivas-Nuri Demirağ, ġanlıurfa-gap, Tekirdağ-Çorlu, Trabzon, Van- Ferit Melen ve Zonguldak havalimanlarından yapılacaktır. 3- Geçmiş yıllarda olduğu gibi Ramazan ayı ve öncesinde umre vizesi alınarak Suudi Arabistan a götürülüp kaçak olarak hacca kadar bırakmak veya üçüncü bir ülke üzerinden vatandaşlarımızı usulsüz yollarla hacca götürmek isteyen kişi ve kuruluşların faaliyetleri, vatandaşlarımızın sıkıntı çekmesine ve ülkemizin itibarına yakışmayacak bazı olumsuzlukların yaşanmasına sebebiyet verdiğinden bu duruma engel olmak için; a) Hac mevsiminin başlayacağı 16 Ağustos 2015 (Hicri 01 Zilkade 1436) tarihinden Suudi Arabistan a hacı girişlerinin sona ereceği 18 Eylül 2015 (Hicri 4 Zilhicce 1436) tarihine kadar anılan ülkeye gidecekler (Bu ülkede çalışan daimi işçiler, ikameti olanlar ve diplomatik, ziyaret veya ticari vize alanlar hariç) ile pasaportlarında hac vizesi olup yurt dışına çıkış yapacak kişilerden Hac Kimlik Kartı istenecektir. b) Hac Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin çıkışlarına izin verilmeyecektir. c) Usulsüz yollarla vatandaşlarımızı hacca götürme vaadinde ve faaliyetinde bulunanların tespit edilmesi halinde, bunlar ivedilikle ilgili mercilere bildirilecektir. 11

12 H- DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞININ DENETĠM VE GÖZETĠMĠ ALTINDA HAC ORGANĠZASYONU DÜZENLEYECEK SEYAHAT ACENTALARI ĠLE ĠLGĠLĠ HUSUSLAR: 1- Sözleşme imzalayan seyahat acentalarına Başkanlığımızca 2015 Yılı Hac Kayıt Yetki Belgesi verilecek, kayıt yetkisi verilen bu acentaların isimleri il müftülüklerine bildirilecektir. 2- Acentalar, illerde adına kayıt yapmaya yetkili kıldıkları alt acentalar ile yetkililerinin isim, adres, telefon numaralarını gösterir TÜRSAB ca onaylanmış listeyi sözleşme esnasında Başkanlığımıza teslim edecek ve söz konusu liste, il müftülükleri ile acentaların kayıt yaptıkları yerlerde vatandaşların görebileceği yerlerde asılı bulundurulacaktır. 3- Acentalar, kayıt süresi içerisinde illerde kaydettikleri hacı adaylarına ait bilgileri içeren listeleri, kayıt süresinin bitiminden itibaren en geç 7 gün içerisinde kayıt yaptığı il müftülüğüne tasdik ettirerek Başkanlığımıza teslim edeceklerdir. 4- Görevlendirilecek kafile başkanı, din görevlileri ve bayan irşat görevlileri Başkanlığımızca belirlenecek ve bunların yol, iaşe ve ibate masrafları ilgili acentalar tarafından karşılanacaktır. 5. Kura çekiminden sonra, acenta organizasyonlarına kesin kayıt yaptıran vatandaşlarımızdan münferiden veya topluca vazgeçenlerin olması halinde, boşalan bu kontenjanların doldurulması bağlamında kayıt hakkı verilen vatandaşlarımız, istedikleri acentaya serbestçe kayıt yaptırabilecekler, bu durum, vazgeçmeler sebebiyle acentanın kaydında meydana gelen eksikliğin doldurulması konusunda, ilgili acentaya müktesep bir hak teşkil etmeyecektir. I- HAC YOLCULARININ EĞĠTĠMLERĠYLE ĠLGĠLĠ HUSUSLAR: Hac organizasyonlarımızda karşılaşılan problemlerin büyük bölümünün, hac öncesi yolculara verilecek eğitim seminerleri ile ortadan kaldırılabilecek hususlar olduğu tespit edilmiştir. Bu itibarla hac öncesi eğitim seminerlerine katılımın mümkün olduğunca artırılması ve seminerlerin başarılı bir şekilde icra edilmesi önem arz etmektedir. Ömürlerinde sadece bir defa yaşayacakları bu kutsal yolculuğa onları hazırlamak, gerekli eğitim ve rehberliği sunmak, haccı hayatlarında bir milat haline getirebilmelerine yönelik çalışmalar icra etmek en önemli görevlerimizden birisidir. Bu sebeple; yılı haccı için 21 Mayıs - 17 Haziran 2015 tarihleri arasında bay-bayan ayırımı yapmaksızın Başkanlığımız ve seyahat acentaları aracılığı ile hacca gidecek bütün vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde Hac Hazırlık Kursları düzenlenecektir. 2. Kurslarda Hacı (Adayı) Eğitim Programının hac öncesi ülkemizde icra edilecek 7 ders - 14 saatlik bölümü il ve ilçe müftülüklerimizce yerel şartlar dikkate alınarak planlanacak ve belirtilen tarihler arasında uygulanacaktır. 3. Kurslar il ve bütün ilçe merkezlerinde kayıt yaptıran hac yolcusu sayısına bakılmaksızın düzenlenecek, büyük yerleşim birimlerinde ihtiyaç halinde birden fazla noktada da kurs planlanabilecektir. 12

13 4. İl Müftüsü veya vekilinin koordinesinde öncelikli olarak il müftüleri, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, vaizler ve şube müdürleri ile Haziran 2013 tarihinde Ankara Büyük Anadolu Otel de düzenlenen Hac ve Umre Hazırlık Kursları Eğiticisi Seminerine katılan personel bu kurslarda eğitici olarak görevlendirilebileceklerdir. Ancak hac yolcu sayısı fazla olan ve söz konusu eğitici seminerine katılmış personel sayısı yeterli olmayan müftülükler ihtiyaç halinde bu sayılanlar haricinde de görevlendirme yapabileceklerdir. Görevlendirilen personel Hac Hazırlık Kurslarını Hacı (Adayı) Eğitim Programı kitapçığında belirtilen uygulama esaslarına riayet ederek vermelidirler. Ayrıca programın bir çerçeve-esnek program oluşu da eğiticiler tarafından göz önünde bulundurulacaktır. 5. Kurslara katılımın artırılması amacıyla kayıt esnasında müftülükler ve acentalarca gerekli telkinler yapılacak, ayrıca düzenlenecek kursların yer ve tarihine dair duyurular itina ile yapılacaktır. 6. Müftülükler kursların yapılacağı mekânları hazır hale getirmek ve eğitim araç-gereçlerini temin etmekle sorumludurlar. 7. Kurslarda verimliliği artırmak amacıyla imkân olduğunca sesli ve görüntülü yayınlardan faydalanılacak, başta örnek sunumlar olmak üzere Başkanlığımız tarafından verilen eğitim materyallerine başvurulacaktır. 8. Hac yolcuları yurt dışı çıkış harcının kendileri tarafından yatırılacağı, kurban kesim organizasyonu, emanet para hesabı, sağlık, ayniyat, servis ve otel hizmetleri gibi hususlarda bilgilendirileceklerdir. Gerekirse her ders sonunda soru sorma imkânı tanınacaktır. 9. Yolculuk öncesinde kendilerine verilen kitap ve broşürleri okumaları, eğitici ve tanıtıcı CD leri izlemeleri hususu hac yolcularına kurslarda önemle hatırlatılacaktır. 10. Ayrıca kafile başkanı ve din görevlileri tarafından Hac Hazırlık Kursları dışında, uçak programı ve kafile düzeni belirlenip il müftülüklerine gönderildikten sonra, ilgili kafileyi kapsayacak şekilde mutlaka TanıĢma ve Bilgilendirme Toplantıları icra edilecektir yılında hac yolculuğuna çıkmak üzere kesin kayıt yaptıracak vatandaşlarımıza ait Kesin Kayıt Form Dilekçesinde bulunan Kur an-ı Kerim okumasını bilmiyorum sütununu işaretleyip Kur an-ı Kerim okumasını öğrenmek istiyorum diyenlerin bilgileri ilçe müftülüklerimize zamanında bildirilecek ve mahallinde bu vatandaşlarımıza yönelik Kur an-ı Kerim öğretim programları düzenlenecektir. Ayrıca ileride ilan edilecek bir tarihe kadar söz konusu Kur an-ı Kerim öğretimine dair bilgiler Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir. 12. Hac Hazırlık Kurslarında eğitici olarak görevlendirilecek personele, girdiği ders saati miktarınca verilecek ücret, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176. Maddesine göre hesaplanarak, hac gelirlerinden müftülüklerce ödenecektir. 13- Müftülükler, Genel Müdürlüğümüz ve DİYANET TV işbirliği ile hazırlanan 14 bölümlük Adım Adım Hacca isimli TV programının yerel TV kanallarında yayınlanması için girişimlerde bulunacak, yerel kanallarda banttan yayınlanacak programın yayın saatlerini hac yolcularına önceden ilan edeceklerdir. 13

14 Ġ- HACI EġYALARININ NAKLĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HUSUSLAR: Hac ve Umre Seyahatleriyle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Kararın 7 nci maddesinin (ı) bendi gereğince, hacca giden vatandaşlarımızın eşyalarının Türkiye ye nakline yardımcı olmak amacıyla; a) Başkanlığımız, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile PTT Genel Müdürlüğünce hazırlanacak ortak proje uygulanacaktır. b) Uygulama, Başkanlığımız ve Acenta organizasyonlarıyla hacca giden vatandaşlarımızın tümünü kapsayacaktır. c) Konuya ilişkin duyurular, vatandaşlarımıza ve ilgili acentalara Başkanlığımız ve TÜRSAB ca yapılacaktır. J- HACDA KESTĠRĠLECEK KURBANLARLA ĠLGĠLĠ HUSUSLAR: Hac yolcularının kurbanlarını Suudi Arabistan daki mevcut kurban kesim sistemi içinde ve hijyenik şartlarda kestirebilmeleri, bu konuda standart ve birliğin sağlanabilmesi, muhtemel suiistimallerin önlenebilmesi amacıyla; a) Kurbanlar Başkanlığımızca İslam Kalkınma Bankası aracılığı ile toplu olarak kestirilecek, ücretleri ise hac ücretlerine dahil edilerek tahsil edilecektir. b) Kurbanlarını bayramdan önce kestirmek isteyenler kafile başkanı, din görevlisi ve acenta temsilcileri tarafından tutanakla tespit edilecek, konuyla ilgili gerekli tedbirler Başkanlığımızca alınacaktır. K- HACILARA VERĠLECEK YEMEKLERLE ĠLGĠLĠ HUSUSLAR: 2015 yılında Başkanlığımız ile Başkanlığımızın denetim ve gözetimi altında hac seyahati düzenleme yetkisi bulunan Seyahat Acentalarınca hacılara Mekke ve Medine de tabldot usulü verilecek yemeklerde çeşit, gıda ve kalori değeri yönünden birliktelik sağlanabilmesi amacıyla; Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından belirlenen standart yemek mönüsü uygulanacaktır. L- HAC ORGANĠZASYONUNDA GÖREVLENDĠRĠLECEK PERSONELLE ĠLGĠLĠ HUSUSLAR: 1. Hac organizasyonunda görevlendirilecek personelin belirlenmesi ilgi (b) Başkanlık talimatında yer alan usul ve esaslara göre yapılacaktır. 2. Personel, kendilerine verilen kumaşlardan, örneğine uygun modellere göre diktirdikleri elbiseleri veya kendilerine hazır olarak verilen kıyafetleri görev süresince giyecektir. 3. Personel, Hac Yönergesi nde belirtilen görevleri yerine getirecektir. 4. Tüm personel, kadro derecelerine göre en az 01 Nisan 2016 tarihine kadar geçerlilik süresi olan Hususi Damgalı (Yeşil) veya Hizmet (Gri) pasaportlarını valiliklerden kendileri çıkaracaklar ve pasaportlarını görevlendirme onayları kendilerine tebliğ edildikten sonra Başkanlığa gönderilmek üzere birimlerine teslim edeceklerdir. 14

15 N - SAĞLIK HĠZMETLERĠYLE ĠLGĠLĠ HUSUSLAR: 1. Başkanlığımız ve acenta hac organizasyonlarına katılan vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetleri, çıkış yapılan havalimanlarında Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünce, Suudi Arabistan da ise Başkanlığımızca görevlendirilecek sağlık ekibince verilecektir. 2. İl müftülükleri; hacı adaylarının Ramazan Bayramından sonra menenjit aşılarını yaptırabilmeleri için il sağlık müdürlükleri ile birlikte aşı merkezlerini tespit edeceklerdir. 3. Müftülükler, tespit edilen bu merkezleri, hacı adaylarına duyuracaklar ve aşı yaptırdıktan sonra alacakları kartları, yanlarında bulundurmaları gerektiği hususunu düzenleyecekleri seminerlerde kendilerine hatırlatacaklardır. O- HAVALĠMANLARINDA GÖREVLENDĠRĠLECEK PERSONELLE ĠLGĠLĠ HUSUSLAR: yılı Başkanlığımız hac organizasyonuna katılacak vatandaşlarımıza gidiş ve dönüşlerinde yardımcı olmak amacıyla, hac çıkışı yapılacak havalimanlarında, çıkış yapacak toplam hacı sayısının; a) olması durumunda 1 idari personel, 1 şoför olmak üzere toplam 2 personel, b) olması durumunda 1 sorumlu, 2 idari personel, 1 şoför olmak üzere toplam 4 personel, c) olması durumunda 1 sorumlu, 5 idari personel, 2 şoför olmak üzere toplam 8 personel, ç) olması durumunda 1 sorumlu. 6 idari personel, 2 şoför, 1 hizmeti olmak üzere toplam 10 personel, d) ve daha yukarı olması durumunda ise 1 sorumlu, 10 idari personel, 2 şoför, 2 hizmetli olmak üzere toplam 15 personel, Görevlendirilebilecektir. 2. Görevlendirilecek bu personele, uçakların gidiş ve dönüş günlerinde Havalimanlarındaki yapacakları çalışmaları karşılığında; ekip sorumlusuna günlük net 50.-TL, idari personele günlük net 40.-TL diğer personele ise (şoför ve hizmetli) kişi başı günlük net 30.-TL ücret, Vakfın Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğünce hac ve umre hesabından ödenecektir. 3. Bilet ve pasaportu din görevlilerince havalimanlarına getirildiği halde uçağa gelemeyen hacı adaylarının bilet ve pasaportları havalimanında görevlendirilen personel tarafından ilgili din görevlisinden teslim alınarak ivedilikle müftülüğe verilecek ve gerekli işlemler il müftülüklerince yapılacaktır. Ö- BANKA, MUHASEBE, ÜCRET ĠADESĠ VE EMANET PARA HESABI ĠLE ĠLGĠLĠ HUSUSLAR: 1. Kesin kayıtlarla ilgili banka iģlemleri aģağıda belirtilmiģtir. a) Hac ücretleri; Türkiye Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası A.ġ., Kuveyt Türk Katılım Bankası A.ġ., Akbank A.ġ. ve Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ. lerinden birinde Başkanlığımızca açılmış olan kurumsal hac tahsilat hesaplarına yatırılacak ve bu hesaplar dışında, başka herhangi bir hesaba kesinlikle para yatırılmayacaktır. 15

16 b) Müftülükler, vatandaşlarımıza hac kesin kayıt ücretlerini yatırmalarında kolaylık sağlamak amacıyla, banka temsilcilerinin hac bürolarında çalıştırılmasını imkânlar dâhilinde temin edeceklerdir. c) Bankalar, vatandaşlarımızdan 2015 Yılı Haccı Ġçin Kesin Kayıt Yaptırabilir belgesini ibraz etmeyenlerden hac ücretini kesinlikle almayacaklar ve belgesi olanlardan alacakları ücretlere ilişkin para dekontlarına ise; hacı adayının cep telefonuyla birlikte "... T.C. kimlik numaralı... tarafından yatırılan, 1 inci / 2 nci / 3 üncü taksit hac ücreti şeklinde şerh düşecekler, taksit miktarının altında veya üzerinde herhangi bir meblağın alınmamasına dikkat edeceklerdir. ç) İlgili bankalar tarafından, her hacı adayına yatırdığı ücretler için üçer adet dekont verilecek ve kesin kaydını bizzat müftülüklere yaptıran vatandaşlarımız 1 inci taksit için verilen dekontlardan birini müracaat dilekçesine eklenmek üzere müftülüklere teslim edeceklerdir. Daha sonra yatırılacak 2 nci ve 3 üncü taksit dekontlarından birisi de yine müftülüklere verilecektir. d) Bankalar, Hac Kurumsal Tahsilat Hesaplarında biriken taksitlere ait paraları, online sistemle ilgili Birimin yazılı talimatını beklemeden Bankanızla yapılan Protokolün ilgili maddesine istinaden ve izahat kısmına 2015 Yılı Hac Kurumsal Tahsilat Hesabından Aktarılan ibaresi yazılarak, ilgili kullanım hesabına aktarılması, Hususlarında gereken titizliği göstereceklerdir. 2. Muhasebe iģlemleri aģağıda belirtildiği Ģekilde yapılacaktır. a) Uçak biletlerine gelebilecek artış, hacı adaylarından ayrıca tahsil edilecektir. b) Hacı adaylarının havalimanlarına nakil masraflarının ödenebilmesi için; Vakfın Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğünce il müftülüklerine TL. havalesi yapılacaktır. Ancak, söz konusu paranın havale edilebilmesi için il müftülükleri; Türkiye Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası A.ġ., Kuveyt Türk Katılım Bankası A.ġ., Akbank A.ġ. ve Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ ġubelerinden birinde açacakları TL. Tevdiat Hesap (IBAN) numaralarını Vakfın Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğüne bildireceklerdir. c) Zorunlu sebeplerle havalimanlarına kafile dışında gidip gelen hacı adaylarından, hac organizasyonunun normal ve müstakil konaklama türlerine katılanlara müracaat etmeleri halinde otobüs bilet ücreti veya rayiç bedeli, otel konaklama türlerine katılanlara ise ibraz ettiği bilet ücreti ödenecektir. ç) Müftülükler, 04 Aralık 2015 tarihine kadar hac yapacakları harcamalar ile harcamalara ilişkin kanuni gider belgelerini 11 Aralık 2015 tarihine kadar Vakfın Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğüne göndereceklerdir. d) Vakfın Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğünce illere gönderilen nakil avanslarından herhangi bir meblağın artması halinde bu paralar; (en geç 01 Kasım 2015 tarihine kadar) T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar Ankara Kamu Girişimci Şubesindeki TR , Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Meşrutiyet Şubesindeki TR , 16

17 Türkiye Halk Bankası Mithatpaşa Şubesindeki TR , Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. nin Başkent Kurumsal Şubesindeki TR , Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. nin Cebeci Şubesindeki TR , Akbank Bilkent Şubesindeki TR , Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. nin Ankara Şubesindeki TR , ĠBAN numaralı Hac TL. hesaplarından birisine aktarılacaktır. e) Müftülüklerce yapılacak harcamalar, Valilik ve Kaymakamlık onayı alındıktan sonra hac bürolarında görevlendirilen sorumlu personel ile müftü veya vekilinin imzalarını taģıyan kanuni gider belgelerine dayandırılarak yapılacaktır. f) Müftülükler, hac TL. hesabından para çekmeye yetkili kılınan kişilerin adları ile imza örneklerini, hesapların açıldığı banka şubelerine önceden bir yazı ile bildireceklerdir. g) Hac işleri ile ilgili olarak taşra teşkilatından Ankara'ya gelen kuryelerin kanuni yollukları ile Ankara'dan taşraya gönderilecek kuryelerin kanuni yollukları Vakfın Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğünce, Hac ve Umre hesabından ödenecektir. ğ) Hac hesaplarıyla ilgili gelir ve giderler; Ek-3 te bulunan tabloya işlenerek 20 Ekim 2015 tarihine kadar Vakfın Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğüne gönderilecektir. 3. Kesin kayıttan sonra hacca gidemeyen veya vefat edenler ile emanet hesabına yatırılan paralarla ilgili iģlemler aģağıda belirtildiği Ģekilde yapılacaktır. a) Kesin kayıt yaptırdıktan sonra kişinin vazgeçmesi halinde, kişi hac ücretini yatırdığı banka dekontu ile birlikte ilgili müftülüğe dilekçe ile müracaat edecektir. Müracaatı alan il veya ilçe müftülüğü hac programından kişinin bağlantılarını kontrol ederek Hac Vazgeçen Kaydı Sil menüsünden silme işlemini gerçekleştirecek ve alacağı çıktının tasdikli bir nüshasını ilgili kişiye teslim edecektir. Bu kişi de elindeki belge ile ister parayı yatırdığı banka şubesine, isterse hac ücreti tahsilatı yapan bankalardan herhangi birine giderek yatırdığı ücretini geri alabilecektir. b) Hacca gitmek üzere para yatırdıktan sonra Türkiye'de vefat edenlerin paraları, Vakfın Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğünce Hac ve Umre hesabından mirasçılarına ödenecektir. Ancak, bu ödemeye esas olmak üzere mirasçılardan; Ek-4 deki örneğe uygun olarak düzenlenecek müftülük yazısı ekinde; varislerin açık adresi, telefon numarası ve imzaları bulunan müşterek dilekçe, veraset ilamı, 7338 Sayılı Kanun'un 17 nci maddesi gereğince, veraset ve intikal vergisi ile ilişiğinin bulunup bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden alınacak yazı, para bir kişi adına gönderilecekse noterden alınacak vekaletname, hac ücretini yatırdığına dair banka dekontu olacaktır. c) Hac malzemelerini aldıktan sonra hacca gitmekten vazgeçen veya vefat eden hacı adaylarının paraları geri ödenirken, verilen hac malzemelerinin masrafları düşülecektir. ç) Suudi Arabistan da vefat edenlerin paraları, Suudi Arabistan da verilecek hizmetlerle ilgili ücretler, hacı adaylarının anılan ülkeye giriģleri esnasında peģin olarak ödendiğinden, vefat eden hacıların varislerine istemeleri halinde, sadece uçak dönüģ bilet ücreti TL. olarak ödenecektir. 17

18 d) Hacı adayları, Suudi Arabistan da özel ihtiyaçları için harcayacakları gerekli parayı; Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Meşrutiyet Şubesindeki Hac Emanet Kurumsal SAR veya ABD Doları Tahsilat hesabına T.C. kimlik numarası ile ad ve soyadlarını yazdırmak suretiyle yatırabilecekler veya bulundukları yerden havale edebileceklerdir. Belirtilen döviz cinsi dışında başka para, kesinlikle kabul edilmeyecektir. Emanete alınan bu paralar Mekke veya Medine'de toptan veya peyderpey yatırdıkları döviz cinsinden kendilerine veya istedikleri takdirde eşlerine ödenecektir. Ayrıca, Türkiye'deki yakınları da bu hesaplara, hacılarının (alıcısının) T.C. kimlik numarası ile adını ve soyadını yazdırmak suretiyle para yatırabileceklerdir. Bu hizmet için kendilerinden ilgili bankalarca ayrıca havale ücreti alınmayacaktır. 4. İlçe müftülükleri, hac gelirlerinin havale edildiği banka ekstreleri ile harcamalarla ilgili kanuni gider belgelerinin asıllarını 01 Aralık 2015 tarihi mesai bitimine kadar il müftülüklerine göndereceklerdir. 5. İl müftülükleri, hac gelirlerinden 05 Aralık 2015 tarihine kadar yapılacak harcamalara ait kanuni gider belgelerinin asıllarını ise en geç 12 Aralık 2015 tarihi mesai bitimine kadar Türkiye Diyanet Vakfı Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğüne göndereceklerdir. P- DĠĞER HUSUSLAR: 1. Bu talimatta hacı adaylarını ilgilendiren hususlar; vaaz, hutbe ve yerel basın-yayın organları aracılığıyla vatandaşlarımıza duyurulacak ve ayrıca ilgili bölümler, hacı adaylarınca okunabilecek bir şekilde büyütülerek hac bürolarına asılacaktır. 2. Hac işlemleriyle ilgili konularda il müftülükleri ile koordinenin daha hızlı sağlanabilmesi için, fax makinelerinin gerekli bakımları yaptırılarak sürekli açık bulundurulacak, cevabı istenilen yazılar süresi içinde cevaplandırılacaktır. 3. Talimat gereğince yapılacak iş ve işlemler; te'kide ve zaman kaybına sebebiyet verilmeden süresi içerisinde gerçekleştirilecektir. 4. Hac ve umre hizmetleriyle ilgili vatandaşlarımızdan gelen müracaatlar, Başkanlık talimatları çerçevesinde müftülüklerce cevaplandırılacaktır. 5. Bu talimatta yer almayan hususlarda, yürürlükteki mevzuat hükümleri, Kurul ve Komisyon kararları ile Başkanlık talimatları çerçevesinde işlem yapılacaktır. 6. Ġvedilik içeren konularda; Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün; Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Bürosuna ait numaralı telefonlar, Hac Hizmetleri bürosuna ait numaralı telefonlar, ile numaralı fakslar, http//:hac.diyanet.gov.tr web sayfası ile , 18

19 Ayrıca, Türkiye Diyanet Vakfı Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğünün, numaralı telefonları ve numaralı faksı ile haberleşme sağlanacaktır. 7. Bu talimatın bir sureti, il müftülüklerince ilçe müftülüklerine ivedilikle ulaştırılacak ve ilgili personele imza karşılığı duyurulacaktır. Bilgilerini ve gereğini önemle arz ve rica ederim. Dr. Ekrem KELEŞ Başkan a. Başkan Yardımcısı Ek : Hac kesin kayıt form dilekçesi ve diğer ekleri (5 sayfa) DAĞITIM : Gereği : Bilgi : İl Valiliğine (İl Müftülüğü) 1. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığına 2. T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne. 2. Başkan Yardımcılarına 3. T.C. Vakıflar Bankası Müdürlüğüne 3. Merkez Birimlerine 4. Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğüne 4. İlgili Valiliklere (Eğitim Mrk.Md.) 5. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. ye 6. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ye 7. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. ye 8. Akbank A.Ş. ye 9. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğüne /02/2015 VHKİ : H.KAYMAZ /02/2015 Dİ Uzman Yrd. : T.ALTINIŞIK /02/2015 Daire Başkanı : Y.ÇAPÇI /02/2015 Genel Müdür V. : M.Z.ÖZEL 19

Kutlu İklime Yolculuk...

Kutlu İklime Yolculuk... Kutlu İklime Yolculuk... Hac Diyanet 2 DİYANET HAC ORGANİZASYONUNDA ANA HEDEFİMİZ: Usulüne Uygun İbadet, İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet, Sağlıklı İntikal ve İkamet,

Detaylı

Kutlu İklime Yolculuk...

Kutlu İklime Yolculuk... Kutlu İklime Yolculuk... Hac Diyanet 2 DİYANET HAC ORGANİZASYONUNDA ANA HEDEFİMİZ: Usulüne Uygun İbadet, İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Konaklama

Detaylı

T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği 2015 YILI HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR

T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği 2015 YILI HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR 2015 YILI HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR Müşavirliğimizce, Ataşeliklerimiz ve DİTİB lerimizin işbirliği ile düzenlenecek olan 2015 Yılı Hac Organizasyonu na dair usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

Detaylı

HAC TAKD M. Diyanet İşleri Başkanlığı. Diyanet leri Ba kanl 2010 Hac Organizasyonu

HAC TAKD M. Diyanet İşleri Başkanlığı. Diyanet leri Ba kanl 2010 Hac Organizasyonu HAC Diyanet leri Ba kanl Hac Organizasyonu TAKD M İslam ın temel şartlarından biri olup, uluslararası bir faaliyet özelliği arzeden Hac Organizasyonu, Başkanlığımız tarafından 1979 yılından beri başarılı

Detaylı

T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği. Sayı : B.02.1.DIB.3.FR.430/ 20/02/2013 Konu : 2013 Yılı Hac Genelgesi

T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği. Sayı : B.02.1.DIB.3.FR.430/ 20/02/2013 Konu : 2013 Yılı Hac Genelgesi T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği Sayı : B.02.1.DIB.3.FR.430/ 20/02/2013 Konu : 2013 Yılı Hac Genelgesi DİN HİZMETLERİ ATAŞELİKLERİNE Fransa da ikamet eden vatandaşlarımızdan hacca gitmek

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28564

Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28564 Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28564 HAC VE UMRE SEYAHATLERİ İLE İLGİLİ İŞLERİN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Hollanda Diyanet Vakfı 2012 Yılı Hac Organizasyonu HAC GİRİŞ

Hollanda Diyanet Vakfı 2012 Yılı Hac Organizasyonu HAC GİRİŞ Hollanda Diyanet Vakfı Yılı Hac Organizasyonu GİRİŞ İslam ın temel şartlarından biri olup, uluslararası bir faaliyet özelliği arzeden Hac Organizasyonu, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından 1979 yılından

Detaylı

Diyanet 2013-2014 Umre

Diyanet 2013-2014 Umre 2 2 Diyanet Umre DİYANET ORGANİZASYONUNUN TEMEL NİTELİKLERİ: 1- Umre yolculuğunu manevi bir yenilenme haline getirebilmek amacıyla irşat ve rehberlik 2- Görevlilerimiz nezaretinde usulüne ve adabına uygun

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKAT KILAVUZU

Detaylı

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara, 2014 Bakanlar Kurulu Kararınca,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI KILAVUZU 2014 YURT DIŞINDA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI KILAVUZU 2012 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKAT KILAVUZU

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 / ANKARA I. BÖLÜM 1. GENEL ESASLAR 1.1. İlgili mevzuat: Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması

Detaylı

MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname

MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname ĠĢ sahibi idare ve Ġhale ile ilgili bilgiler; GENEL HUSUSLAR;

Detaylı

A) Kafile başkanı olarak görevlendirileceklerde;

A) Kafile başkanı olarak görevlendirileceklerde; D O S Y A Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan a gidecek vatandaşlarımızın bu ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içerisinde yerine getirmelerinde hiç şüphesiz ki organizasyonda görev

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLAR e- Kılavuzu http://www.meb.gov.tr ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ Sınıf Dönem Sınav Tarihleri Mazeret Sınavı Tarihleri Sınav Sonuçlarının

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN KURSLARI YÖNERGESİ ( * )

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN KURSLARI YÖNERGESİ ( * ) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN KURSLARI YÖNERGESİ ( * ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönerge nin amacı, Kur an kurslarının açılış, eğitim-öğretim, yönetim ve denetim

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı e-kılavuzu 2014 İLETİŞİM BİLGİLERİ Sınav uygulamasıyla

Detaylı

E B Y S Sayı : B.05.1.EGM.0.85.02.02.././2010 64008- Konu : Tescilli araçların satış, devir ve tescil işlemleri

E B Y S Sayı : B.05.1.EGM.0.85.02.02.././2010 64008- Konu : Tescilli araçların satış, devir ve tescil işlemleri T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü E B Y S Sayı : B.05.1.EGM.0.85.02.02.././2010 64008- Konu : Tescilli araçların satış, devir ve tescil işlemleri ( D O S Y A ) 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı e-kılavuzu 2015 1 İÇİNDEKİLER Sayfa

Detaylı

2014-YLSY BAŞVURU VE TERCİH KILAVUZU

2014-YLSY BAŞVURU VE TERCİH KILAVUZU Y L S Y YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME VE YERLEŞTİRME 2014-YLSY BAŞVURU VE TERCİH KILAVUZU Milli Eğitim Bakanlığı Ankara Bu Kılavuz, 1416 sayılı Kanuna dayalı

Detaylı

2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG)

2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG) 2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG) SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015-İSG Mayıs Dönemi Sınavı 23 Mayıs 2015

Detaylı

GİRİŞ KONSOLOSLUK İŞLERİNİN TARİHÇESİ

GİRİŞ KONSOLOSLUK İŞLERİNİN TARİHÇESİ GİRİŞ Günümüzde, yurtdışında sürekli yaşayan, geçimini oralarda sağlayan vatandaşlarımızın sayısı 5 milyona yaklaşmıştır. Bu bağlamda, özellikle 1960 lı yıllardan itibaren vatandaşlarımızın yoğun olarak

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU 2015 DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE 2014 MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek

Detaylı

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217 Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1)

Detaylı

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1)

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) Genelge İçeriği 1 GENEL ESASLAR... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 Yetki ve sorumluluk... 3 2 ÖİB

Detaylı