T.C. BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Sayı : / /02/2015 Konu : 2015 Hac Organizasyonu Talimatı D O S Y A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Sayı : 29209042/302.01-2722 13/02/2015 Konu : 2015 Hac Organizasyonu Talimatı D O S Y A"

Transkript

1 D O S Y A İlgi : a) Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunun 04/02/2015 tarihli ve 2015/02 sayılı kararı, b) 28/01/2015 tarihli ve 1903 sayılı Başkanlık Talimatı yılı hac organizasyonu hakkında Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunun ilgi (a) kararı gereğince yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir YILI HACCINA ĠLĠġKĠN TEMEL HUSUSLAR: Ülkemizden hacca gitmek isteyen vatandaşlarımızın sayısı her geçen yıl artmakta, buna mukabil hac kontenjanı ise sınırlı bulunmaktadır. Suudi Arabistan Makamları ile imzalanan 2015 yılı Hac Protokolünde de Ülkemize verilen resmi hac kontenjanından geçen yıl olduğu gibi bu yıl da %20 kısıtlama yapılması karar altına alınmıştır. f A YILI KURA ÇEKĠMĠ VE HAC KAYITLARI: yılında hac ön kaydı alınmayacak olup, 2007 yılında kayıtlı olan ve 2014 yılına kadar da kesintisiz kayıt yenileten hacı adaylarına 2014 yılı kura sıra numarasına göre kesin kayıt hakkı verilecektir. 2- Önceki yıllarda ön kayıt yaptıran hacı adaylarının kayıtları Başkanlığımızca otomatik olarak yenilenecektir yılında hacca gitmeye hak kazandığı halde mazeretsiz olarak hacca gitmeyenler, ön kayıt yaptırdığı yıllara göre kat sayı verilerek çekilecek kuraya dâhil edilecektir. 4- Hacı adaylarından hac konaklama türü tercihi ve adres değişikliği yapmak isteyenler ġubat 2015 tarihleri arasında il ve ilçe müftülüklerine müracaat ederek işlemlerini yaptırabileceklerdir. 5- İki yıl üst üste kesin kayıt hakkı elde ettiği halde, mazeretsiz olarak hacca gitmekten vazgeçenler, ilk kez ön kayıt yaptıran hacı adaylarına uygulanan kat sayı verilerek kuraya dahil edilecektir yılında kayıt yaptırıp, müteakip yıllarda da yanına mahrem ve yakınını almak sureti ile birliktelik yaparak kayıt yeniletenlerden, ġubat 2015 tarihleri arasında il ve ilçe müftülüklerine müracaat ederek bağlantılarından ayrılanlara 2015 yılında kesin kayıt hakkı verilecektir. Birlikteliklerine devam etmek isteyenler ise çekilecek kuraya dâhil edileceklerdir. 7- Ülkemize tanınan hac kontenjanından, 2007 yılından bekleyenler düşüldükten sonra, kalan kontenjan: yılları arasında kayıt yenileten hacı adaylarının müracaat ettikleri hac konaklama türleri ile kayıt yıllarına göre uygulanacak katsayı oranında kura çekilerek ve ön kayıt sayısı oranında illere dağıtılacaktır yılı hac kurası; 12/03/2015 PerĢembe günü saat 11:00 da bilgisayar ortamında çekilecektir. 9- Kura; hacı adaylarının müracaat ettikleri ilde, tercih ettikleri Normal, Müstakil ve Otel hac konaklama türlerinde, güncel listeler üzerinden sıraya konulması şeklinde çekilecek, kura çekiminde asıl ve yedek tasnifi yapılmayacaktır. 1

2 10- Hacı adaylarının kesin kayıt yaptıracakları organizasyonu serbestçe tercih etmelerine imkân sağlamak amacıyla, kura çekiminde Diyanet ve Acenta ayırımı yapılmayacaktır. 11- Kura sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinden sorgulanabilecektir yılları arasında müracaat edip, çekilecek kurada kesin kayıt hakkı elde edemeyen şehit ve gazi aileleri için ayrılan 600 kişilik kontenjana; tercih ettikleri konaklama türlerine ait ücreti yatırmak kaydıyla şehitlerin anne, baba ve eşleri ile gaziler ve eşlerinin, kura sıra numaraları gözetilerek Başkanlıkça il müftülüklerine dağıtılacak kontenjan çerçevesinde il müftülüklerince kesin kayıtları yapılabilecektir. B- HAC KESĠN KAYITLARINA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR: 1- Hac ve Umre Bürolarında, hac kesin kayıtları ve 2015 hac organizasyonu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere yeterli sayıda personel görevlendirilecektir. 2- Kesin kayıtların yapılacağı mekânlar, mümkün mertebe vatandaşlarımızın kolayca ulaşabilecekleri ve geldiklerinde istirahat edebilecekleri şekilde önceden hazırlanacaktır. 3- Hac kesin kayıtları Mart 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. 4- Kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarına na veya Acentaya Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesi verilecek, bu belgeyi hac yolcusunun bizzat kendisi veya birinci derece yakını teslim alabilecektir. 5- Diyanet ve Acentaya Kesin Kayıt Yaptırabilir belgesi olmayan hiçbir hacı adayının kaydı yapılmayacaktır. 6- İl müftülüklerince belge dağıtım takvimi ilan edilecek, belge dağıtımı hac konaklama türleri dikkate alınarak Diyanet İşleri Başkanlığına tanınan %60, acentalara tanınan %40 hac kontenjan oranları korunmak suretiyle; öncelikle 2007 yılından kalan ve kurasız olarak hacca gitmeye hak kazananların 2014 yılı kura sıra numarasına göre, geri kalanlar ise 2015 yılı kura sıra numarası gözetilerek günlük olarak il müftülüklerince belirlenen takvim çerçevesinde yapılacaktır. 7- Kuraya birlikte katılıp sırası gelenlerin isimleri Hac Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesi ne birlikte yazılacaktır. 8- Kesin kayıt sırası gelen hacı adaylarının, tercih ettikleri hac konaklama türüne göre kayıt aralıkları internet ortamında yayımlanacaktır. 9- Kesin kayıt süresi sonunda hac konaklama türlerine göre ayrılan kontenjanlarda boşluk olması durumunda, bu kontenjanlara hac konaklama türlerindeki kura sırası gözetilerek Nisan 2015 tarihleri arasında kayıt alınacaktır. 10- Hacı adayları kesin kayıt sıralarını müftülüklerden ve Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinden takip edebileceklerdir. 11- Kesin kayıtlar esnasında hacı adaylarına organizasyon tercihlerine yönelik herhangi bir telkin, zorlama ve yönlendirme yapılmayacak, her bir konaklama türü için öngörülen hizmetler dışında beklentiye sevk edecek ve yerine getirilemeyecek abartılı vaatlerde bulunulmayacaktır. 2

3 12- Kayıtlar öncelikle her bir hac konaklama türü için ayrılan oranlar çerçevesinde yapılacak, ancak imkân bulunması halinde il kontenjanını aşmamak kaydıyla, kayıt sırası gelen hacı adaylarına konaklama türleri arasında normal konaklama türünden müstakil veya otel konaklama türüne ve müstakil konaklama türünden otel konaklama türüne Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile görüşülerek geçiş imkanı verilebilecek, otel konaklama türünden müstakil veya normal konaklama türüne ve müstakil konaklama türünden normal konaklama türüne ise geçiş imkanı tanınmayacaktır. 13- Kayıt sırası geldiği halde herhangi bir sebeple kaydını yaptırmayanların yerine kayıt alınabilmesi için, öncelikle kaydını yaptırmayan kişiden veya birinci derecede yakınlarından dilekçe alınacak, bunun mümkün olmaması halinde, sistemde kayıtlı telefonla irtibata geçilecek, buna rağmen ulaşılamaması halinde bu durum üçlü bir tutanakla tespit edilecektir. Süresi geçtikten sonra müracaat edenlere ise herhangi bir kayıt hakkı verilmeyecektir. Ayrıca, kesin kayıt sırası geldiği halde kaydını yaptırmayan hacı adayları ile irtibata geçmeyen bu konuda kendilerini bilgilendirmeyen veya kaydını yaptırmak istemeyenlerden dilekçe almayan ilgili personel hakkında gerekli idari ve disiplin iģlemleri baģlatılacaktır. 14- Kesin kayıtların bitiminden sonra vefat veya vazgeçme gibi sebeplerle kontenjanlarda boşalma meydana gelmesi ve yapılacak işlemler için de yeterli sürenin bulunması halinde, boşalan bu kontenjanlar belirlenen kayıt ilkeleri çerçevesinde sıra gözetilerek doldurulacaktır yılından itibaren düzenli olarak kayıt yaptıran ancak 2014 yılında kontenjan yetersizliğinden dolayı hacca gidemeyenler ile çekilecek kurada kesin kayıt hakkı elde ettikten sonra vefat edenlerin yerine, varislerinin noterden vekâletname verecekleri bir kiģinin, daha önce hacca gidip gitmediğine ve kuraya katılıp katılmadığına bakılmaksızın kaydı yapılabilecek ve bu şekilde gidişler arşiv bilgisi olarak değerlendirilmeyecektir. 16- Daha önce hacca gittiği tespit edilenlerin kayıtları yapılmayacak, yapılmış ise tespit edildiği anda silinecektir. 17- Kesin kayıt hakkı elde edenlerden herhangi bir mazeret sebebiyle kayıt yaptırmayarak, bu haklarını gelecek yıllara devretmek isteyenlere bu imkân tanınmayacaktır. 18- Kesin kaydını yaptırıp vize iģlemleri tamamlandıktan sonra heyet raporuyla ibraz edilecek sağlık problemleri ile birinci derece yakınlarından birisinin vefatından dolayı hacca gidemeyenlere, başvurmaları halinde tercih ettiği hac konaklama türüne ait ücreti yatırmaları kaydıyla kesin kayıt hakkı verilecektir yılı hac organizasyonuna katılan ancak hac farizasını eda edemeden Suudi Arabistan da vefat edenlerin yerine; varislerinin noterden vekâletname verecekleri bir kiģinin talep ettiği konaklama türüne ait ücreti yatırmak kaydıyla, daha önceden hacca gidip gitmediğine ve kuraya katılıp katılmadığına bakılmaksızın kaydı yapılabilecek ve bu şekilde gidişler arşiv bilgisi olarak değerlendirilmeyecektir. 20- Kura sonucu kesin kayıt hakkı kazanan 12 yaş ve altı çocukların kayıt bilgileri arşiv kaydı olarak tutulmayacak, ayrıca bunlar grup kura katsayı oranlarını da etkilemeyecektir. 21- Kesin kayıt hakkı elde edenlerin 0 5 yaş grup arası çocuklarına; yeni pasaport mevzuatına göre çocuklara da münferiden pasaport alınması gerektiğinden, kontenjan durumu dikkate alınarak hacı sayılarının Suudi Arabistan Hac Bakanlığına bildirildiği tarihe kadar talep etmeleri halinde kesin kayıt hakkı verilecektir. 3

4 22- Müracaatlarını usulüne uygun şekilde yaptıkları halde müftülüklerce sehven bilgisayara girilmemesi veya elektronik ortamda internet müracaatından kaynaklanan hatadan dolayı kuraya dahil edilemeyenler, önceki yıllardaki müracaat birliktelikleri de göz önünde bulundurularak varsa birlikte müracaat ettiği kişilerle birleştirilecek, yoksa bunların müracaat ettiği ilde tercih ettiği hac konaklama türünün en son sırasına eklenecektir. 23- Kesin kayıt yaptıran hac yolcularından; yazılı talepleri halinde kayıt süresi içinde hac konaklama türü ve kiģi sayısı aynı olmak kaydı ile karşılıklı olarak Başkanlık ve acentalar arasında becayiş yapılabilecektir. 24- Hac kayıt formunda konaklama türü tercihi bilgisayara müftülüklerce sehven yanlış aktarılan hacı adaylarına, kesin kayıt sırasının gelmesi ve ilgilinin istemesi halinde, müracaat dilekçelerinde tercih ettikleri hac konaklama türüne göre kesin kayıt hakkı verilecek, ancak müracaatlarını elektronik ortamda internet yoluyla yapanların ise sadece sistemde tercih ettikleri konaklama türüne kayıtları yapılabilecektir. 25- Kesin kayıt hakkı elde edenlerden; sağlık durumu ve yaşlılık sebebiyle hacca gidemeyeceği heyet raporu ile tespit edilen hacı adaylarının yerine, noterde vekâletname verecekleri bir kiģiye daha önce hacca gidip gitmediğine ve kura listelerinde olup olmadığına bakılmaksızın kesin kayıt hakkı verilecek, bu şekilde gidişler arşiv bilgisi olarak değerlendirilmeyecek, vekalet verenin ise hac arşiv kaydı tutulacaktır yılı haccı için illere verilen Diyanet ve Acenta kontenjanlarından kayıt süresi içerisinde doldurulamayan veya kayıt tarihinden sonra vefat, vazgeçme ve diğer nedenlerle boşalan kontenjanlar boşaldığı konaklama türünden kura sırasına göre doldurulacaktır. C YILI HAC ÜCRETLERĠ: yılı hac ücretleri $ olarak (135 USD kurban ücreti de dahil edilmek suretiyle) aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde tahsil edilecektir. ORGANĠZASYON ÇEġĠDĠ 1. Taksit 2.Taksit 3.Taksit TOPLAM NORMAL HAC KONAKLAMA TÜRÜ yaş arası çocuk (0-24 ay) yaş arası çocuk (25-48 ay) yaş arası çocuk (49-72 ay) yaş arası çocuk ( ay) yaş arası çocuk ( ay)

5 MÜSTAKĠL HAC KONAKLAMA TÜRÜ 1. Taksit 2.Taksit 3.Taksit TOPLAM 2 kiģilik odada kiģi baģına kiģilik odada kiģi baģına yaş arası çocuk (0-24 ay) yaş arası çocuk (25-48 ay) yaş arası çocuk (49-72 ay) 2 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk(49-72 ay) 3 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk ( ay) 2 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk ( ay) 3 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk ( ay) 2 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk ( ay) 3 kişilik odada kişi başına OTEL 1 - A 1. Taksit 2.Taksit 3.Taksit TOPLAM 2 kiģilik odada kiģi baģına kiģilik odada kiģi baģına yaş arası çocuk (0-24 ay) yaş arası çocuk (25-48 ay) yaş arası çocuk (49-72 ay) 2 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk(49-72 ay) 3 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk ( ay) 2 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk ( ay) 3 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk ( ay) 2 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk ( ay) 3 kişilik odada kişi başına OTEL 1 - B 1. Taksit 2.Taksit 3.Taksit TOPLAM 2 kiģilik odada kiģi baģına kiģilik odada kiģi baģına (aile fertleri için) yaş arası çocuk (0-24 ay) yaş arası çocuk (25-48 ay) yaş arası çocuk (49-72 ay) 2 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk(49-72 ay) 3 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk ( ay) 2 kişilik odada kişi başına

6 07-12 yaş arası çocuk ( ay) 3 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk ( ay) 2 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk ( ay) 3 kişilik odada kişi başına OTEL 1 C 1. Taksit 2.Taksit 3.Taksit TOPLAM 2 kiģilik odada kiģi baģına kiģilik odada kiģi baģına (aile fertleri için) yaş arası çocuk (0-24 ay) yaş arası çocuk (25-48 ay) yaş arası çocuk (49-72 ay) 2 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk(49-72 ay) 3 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk ( ay) 2 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk ( ay) 3 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk ( ay) 2 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk ( ay) 3 kişilik odada kişi başına OTEL Taksit 2.Taksit 3.Taksit TOPLAM 2 kiģilik odada kiģi baģına kiģilik odada kiģi baģına (aile fertleri için) yaş arası çocuk (0-24 ay) yaş arası çocuk (25-48 ay) yaş arası çocuk (49-72 ay) 2 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk(49-72 ay) 3 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk ( ay) 2 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk ( ay) 3 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk ( ay) 2 kişilik odada kişi başına yaş arası çocuk ( ay) 3 kişilik odada kişi başına Hacı adayları, yukarıda hac konaklama türlerine göre belirtilen hac ücretinin tamamını peşin yatırabilecekleri gibi, üç taksit şeklinde de yatırabilecek, birinci taksitini kesin kayıt sırasında, ikinci taksitini 28 Nisan 2015 tarihine kadar, üçüncü taksitini ise en geç 29 Mayıs 2015 tarihine kadar ödeyebileceklerdir. 3. Hac ücretlerinin süresi içerisinde yatırılıp yatırılmadığı Ġl Müftülüklerince takip edilecek, süresi içerisinde ücretini yatırmayanların kayıtlarının iptal edileceği hususu hacı adaylarına duyurulacaktır. 6

7 4. Uçak programı veya slot yetersizliği nedeniyle, ilan edilen seyahat sürelerinin uzaması halinde hacı adaylarından ilave bir ücret alınmayacağı gibi sürenin kısa olması halinde de herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır. 5. Hacı adaylarından, hac için belirlenen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret talep edilmeyecektir. Ç HAC KONAKLAMA TÜRLERĠ: Hacca gidecek vatandaşlarımıza farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine deki bina ve otellerin fiziki yapıları ve Harem e olan mesafeleri dikkate alınarak, hac konaklama türleri aşağıdaki şekilde düzenlenecektir. 1- Normal Hac Konaklama Türü: Bu türde genel olarak; Mekke-Medine de oda içinde veya gerekli mahremiyet tedbirleri alınmak kaydı ile odaya ait banyo-tuvalet, buzdolabı ve karyolası bulunan ikamet durumu genelde oda sistemine uygun olan, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane/irşat salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına göre yeterli, kadın ve erkeklerin ayrı ayrı ve en çok 5 kiģinin birlikte kalacağı odalara sahip binalarda konaklama yaptırılacaktır. Mekke de Hareme en fazla 7 km, Medine de ise Merkeziyede veya Hareme en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda hizmet verilecektir. Mekke ve Medine de binalarda her bir odada asgari 4 m² ye 1 kiģi düşecek şekilde konaklama yaptırılacaktır. Takribi kalış süresi uçak programına uygun olarak gün arasında belirlenecektir. Başkanlığımız ile acentalarca Medine de kalma süresi 4 ila 8 gün arasında planlanacaktır. 2- Müstakil Hac Konaklama Türü: Bu türde genel olarak; Mekke de Hareme en fazla 6 km, Medine de ise Merkeziyede veya Hareme en fazla 700 metre mesafede yer alan, standart otel hizmeti verilmeyen binalarda hizmet verilecektir. İçinde tuvalet, banyo ve buzdolabı bulunan, 2 veya 3 kiģilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Müstakil konaklama türü için belirlenen fiziki özellikleri taşımayan binaların, bu türler için kullanılmasına izin verilmeyecektir. Takribi kalış süresi uçak programına uygun olarak gün arasında belirlenecektir. Medine de kalma süresi en az 4, en çok 6 gün olarak belirlenecektir. 3- Otel Konaklama Türü: Bu türde genel olarak; Mekke ve Medine standartlarına göre lüks oteller ile yıldızlı statüde olup, günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. otel hizmeti veren otellerde 2 veya talep olması halinde 3 kiģilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. 7

8 Kiralanan otellerde sunulacak hizmet kalitesi ve otellerin hareme olan takribi uzaklıklarına göre 2 ayrı kategoride organizasyon düzenlenebilecektir. Otel 2 konaklama türünde 2 öğün açık büfe, Otel 1 konaklama türünde ise 3 öğün açık büfe yemek hizmeti verilecektir. 1- Otel 1 Konaklama Türünde; Mekke de Hareme en fazla 700 metre Mesafede, Medine de ise Merkeziyede bulunan yıldızlı lüks otellerde hizmet verilecektir. Takribi kalış süresi uçak programına uygun olarak gün arasında belirlenecektir. 2- Otel 2 Konaklama Türünde; Mekke de Hareme en fazla 1000 metre mesafede, Medine de ise Merkeziyede yer alan, yıldızlı statüde hizmet veren otellerde hizmet verilecektir. Takribi kalış süresi uçak programına uygun olarak gün arasında belirlenecektir. Otel konaklama türleri için yapılacak ilanlarda ve hazırlanacak broşürlerde otelin ismi, mesafesi, ücreti ve kaç öğün yemek verileceği hususları belirtilecektir. D YILINDA HAC YOLCULARINA VERĠLECEK HĠZMET VE MALZEMELER: Kesin kayıt yaptıran 7 yaş ve üzerindeki her bir hac yolcusuna evsafı ve kalitesi Hac ve Umre Komisyonunca belirlenen malzemeler Başkanlığımız organizasyonuna katılacak olanlara Başkanlığımızca, acentaların organizasyonuna katılacak olanlara ise Hac ve Umre Komisyonunca tespit edilen evsaf ve kaliteden düşük olmamak şartıyla TÜRSAB ca verilecektir. Buna göre; 1- Bayanlar için 4 m. (tunik ve pantolon), erkekler için 3.20 m. (ceket ve pantolon) elbiselik kumaş, 2- Bir adet orta boy tekerlekli seyahat ve bir adet el çantası, 3- Ġki adet Türk Bayraklı arma, 5 adet hijyenik koruyucu maske, cemarat taş kesesi, terlik kılıfı, (ipli sırt çantası), hac not defteri ve hacla ilgili CD, 4- Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan Hac Kimlik Kartı ve Kimlik Askısı, 5- Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından; Kur'an-Kerim, Haccı Anlamak, Kutsal Ġklimde Dua, Tavaf ve Say Duaları (spiralli), Hicaz Albümü ve Hz. Peygamberin Ġzinde isimli kitaplar ile Başkanlık tarafından hazırlatılan Sağlık El BroĢürü, 6-4. ve 5. maddelerde sayılanlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, diğer malzemeler ise kesin kayıt yaptıran hacı adayı sayısına göre Başkanlık ve Acentalar tarafından ayrı ayrı temin edilerek hacı adaylarına dağıtılacaktır. Ayrıca; a) Kayıt yaptırdıkları il den uçuş yapacakları havalimanına gidiş ve dönüşleri için otobüs kiralanacak veya otobüs bilet ücretleri ödenecek, otel konaklama türüne katılanlar ile müstakil konaklama türüne katılanların uçak iç hat bağlantıları yapılacak veya bilet ibraz etmeleri halinde ücretleri karşılanacaktır. 8

9 b) Suudi Arabistan a gidiş ve dönüş uçak biletleri alınacaktır. c) Mekke ve Medine de ikamet ettirilecekleri otel veya binalar kiralanacaktır. ç) Suudi Arabistan ca verilecek hizmet bedelleri ödenecektir. d) Cidde-Mekke-Medine ve Meşair intikalleri için otobüs kiralanacaktır. e) Mekke de Hareme 1000 metre mesafeden daha uzak yerlerde kiralanan bina ve oteller için servis konulacaktır. f) Mekke ve Medine deki ziyaret yerleri için otobüs kiralanacaktır. g) Hac dönüşlerinde; hacılar ve görevlilerin Mekke ve Medine den havalimanlarına gidişleri sırasında ihtiyaç olması halinde eşya nakli için kamyon kiralanacaktır. ğ) Otel konaklama türlerine açık büfe yemek verilecek, diğer hac konaklama türlerinin tamamında sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabldot usulü verilecek, Kurulca belirlenecek yemek mönüsüne uygun olarak çay ve su ikramında gün boyu kısıntı yapılmayacaktır. h) Arafat ve Mina için sayısı ve içeriği bilahare belirlenecek mönüye uygun kumanya veya yemek verilecektir. ı) Yukarıda sayılan hizmetlerin, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Seyahat Acentalarınca da düzenlenecek organizasyonlardaki hac konaklama türlerinin tamamında aynı şekilde uygulanacaktır. E- KESĠN KAYITLARINI DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI ORGANĠZASYONUNA YAPTIRACAKLARDAN ĠSTENĠLECEK BELGELERLE ĠLGĠLĠ HUSUSLAR: 1. Kesin kayıtlar esnasında, a) Kesin kaydını yaptıracak hacı adaylarınca doldurulacak olan Ek-1 form dilekçe, b) Hac ücretinin tamamını veya ilk taksitini yatırdığına dair banka dekontu, c) 2015 Yılı Hac Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesi, ç) En az 01 Nisan 2016 tarihine kadar geçerlilik süresi olan çipli pasaport, Ġl Müftülüklerine teslim edilecektir. 2. Hac bürosu görevlileri hacı adaylarının pasaportlarını; a) Pasaporttaki fotoğraf ve diğer kimlik bilgilerinin sahibine ait olduğunu, b) En az 01 Nisan 2016 tarihine kadar geçerlilik süresi bulunduğunu, c) Vize için, en az iki boģ vize sayfası olduğunu, ç) Pasaportu veren makamca mühürlenerek imzalandığını, d) Pasaportun fotoğraflı sayfasının presli ve soğuk damgalı olduğunu, e) Pasaport sayfalarının tam olduğunu ve üzerinde silinti, kazıntı, değiştirme vb. işaretler bulunmadığını, Kontrol ederek teslim alacaklardır. 9

10 F- KAYITLARIN BĠLGĠSAYARA GĠRĠLMESĠ VE PASAPORT ĠġLEMLERĠ: 1. Bizzat ilgili il müftülüklerine müracaat ederek kayıt yaptıracak hacı adaylarının pasaport ve başvuru formundaki bilgileri; adresindeki Hac Programına, refakatçi veya birlikte seyahat etmek istediği kişiler de dikkate alınarak, dikkatli ve doğru bir şekilde günlük olarak girilecektir. 2. Kura sonucu kesin kayıt sırası gelen hacı adaylarından Başkanlığımız hac organizasyonunu tercih ederek 2015 Yılı Hac Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesi ni aldıktan sonra kesin kaydını internet ortamında yapanların isimleri ve diğer bilgileri Hac Programı nın ilgili menüsünden kontrol edilecek ve bunlara ulaşılarak bu talimatın Kayıtlar Esnasında Ġstenilecek Belgelerle Ġlgili (E) maddesinde belirtilen belgeler süresi içerisinde tamamlanacaktır. Ayrıca, bu durumda olan hacı adaylarının pasaport bilgileri de dikkatli ve doğru bir şekilde günlük olarak sisteme girilecektir. 3. Hacı adaylarına ait bilgiler bilgisayara girildikten sonra iki nüsha döküm alınacak ve bu listelere göre sıraya konulacak pasaportlar, listenin bir nüshası ile birlikte en geç 17 Haziran 2015 tarihine kadar Başkanlığa teslim edilecektir. Ayrıca, hacı adaylarına ait, içerisinde fotoğraf ve nüfus cüzdan sureti bulunan zarflar Başkanlığımıza gönderilmeyecek, söz konusu belgeler seyahat öncesinde kafile görevlilerine teslim edilecektir. 4. Yurt dışında ikamet edip müftülüklerimize kesin kayıt yaptıran vatandaşlarımıza ait pasaportlar, en geç Ramazan Bayramına kadar Başkanlığımıza teslim edilecektir. 5. Kesin kaydını yaptırdıktan sonra herhangi bir nedenle vazgeçen hacı adaylarının kayıtları bilgisayardan silinecektir. 6. Vize, kimlik kartı ve beşli formlarda kullanılmak üzere; her hacı adayının fotoğrafı tarayıcıda taranarak hac programı üzerinden Başkanlığa gönderilecektir. 7. Pasaportların üzerine aşağıda örneği gösterilen etiket, bilgisayardan dökümü alındıktan sonra yapıştırılacak ve içindeki bilgiler kontrol edilecektir ve daha sonraki yıllarda doğmuş olan evli veya bekar bayan hacı adaylarının erkek refakatçileri, bilgisayardaki refakatçi bölümüne yazılacak ve bu husus her iki pasaport etiketinde de belirtilecektir. Ayrıca, bayan bayana refakatçi yazılmayacaktır. (Bilgisayar ve pasaport etiketindeki yakınlık derecesi bölümüne eşi, annesi, babası, oğlu, dedesi, torunu, gelini, amcası, dayısı, teyzesi gibi yakınlık bilgisi yazılacak, ancak akrabası, arkadaşı, komşusu, yakını, köylüsü vb. ifadelere yer verilmeyecektir.) 10

11 ADI SOYADI T.C. DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI HAC ORGANĠZASYONU : OSMAN : BALCI KUR A S.N. / T.C.KĠMLĠK NO : 1850 / ĠL ADI - HAVALĠMANI HAC TERCĠHĠ YAKINI (MAHREMĠ) YAKINLIK DERECESĠ : DÜZCE - ĠSTANBUL : NORMAL : EMĠNE BALCI : EġĠ ADI SOYADI T.C. DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI HAC ORGANĠZASYONU : EMĠNE : BALCI KUR A S.N. / T.C.KĠMLĠK NO: 1851 / ĠL ADI - HAVALĠMANI HAC TERCĠHĠ YAKINI (MAHREMĠ) YAKINLIK DERECESĠ : DÜZCE - ĠSTANBUL : NORMAL : OSMAN BALCI : EġĠ G - HAC TAKVĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HUSUSLAR: 1- Hac mevsimi 16 Ağustos 21 Ekim 2015 (Hicri 01 Zilkade Muharrem 1437) tarihleri arası olarak tespit edilmiştir. 2- Hac çıkışları 21 Ağustos - 18 Eylül 2015 (Hicri 06 Zilkade - 4 Zilhicce 1436) dönüşleri ise 28 Eylül 22 Ekim 2015 (Hicri 14 Zilhicce Muharrem 1437) tarihleri arasında yapılacaktır. Ğ - HAC ÇIKIġ VE GĠRĠġLERĠYLE ĠLGĠLĠ HUSUSLAR: 1- Hac yolculukları sadece hava yolu ile gerçekleştirilecektir. 2- Hac çıkış ve girişleri; Adana, Amasya-Merzifon, Ankara-Esenboğa, Antalya, Batman, Bursa-YeniĢehir, Çanakkale, Denizli-Çardak, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Ġstanbul-Atatürk ve Sabiha Gökçen, Ġzmir-Adnan Menderes, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya-Zafer, Malatya, Muğla-Dalaman, MuĢ, NevĢehir-Kapadokya, Samsun-ÇarĢamba, Sivas-Nuri Demirağ, ġanlıurfa-gap, Tekirdağ-Çorlu, Trabzon, Van- Ferit Melen ve Zonguldak havalimanlarından yapılacaktır. 3- Geçmiş yıllarda olduğu gibi Ramazan ayı ve öncesinde umre vizesi alınarak Suudi Arabistan a götürülüp kaçak olarak hacca kadar bırakmak veya üçüncü bir ülke üzerinden vatandaşlarımızı usulsüz yollarla hacca götürmek isteyen kişi ve kuruluşların faaliyetleri, vatandaşlarımızın sıkıntı çekmesine ve ülkemizin itibarına yakışmayacak bazı olumsuzlukların yaşanmasına sebebiyet verdiğinden bu duruma engel olmak için; a) Hac mevsiminin başlayacağı 16 Ağustos 2015 (Hicri 01 Zilkade 1436) tarihinden Suudi Arabistan a hacı girişlerinin sona ereceği 18 Eylül 2015 (Hicri 4 Zilhicce 1436) tarihine kadar anılan ülkeye gidecekler (Bu ülkede çalışan daimi işçiler, ikameti olanlar ve diplomatik, ziyaret veya ticari vize alanlar hariç) ile pasaportlarında hac vizesi olup yurt dışına çıkış yapacak kişilerden Hac Kimlik Kartı istenecektir. b) Hac Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin çıkışlarına izin verilmeyecektir. c) Usulsüz yollarla vatandaşlarımızı hacca götürme vaadinde ve faaliyetinde bulunanların tespit edilmesi halinde, bunlar ivedilikle ilgili mercilere bildirilecektir. 11

12 H- DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞININ DENETĠM VE GÖZETĠMĠ ALTINDA HAC ORGANĠZASYONU DÜZENLEYECEK SEYAHAT ACENTALARI ĠLE ĠLGĠLĠ HUSUSLAR: 1- Sözleşme imzalayan seyahat acentalarına Başkanlığımızca 2015 Yılı Hac Kayıt Yetki Belgesi verilecek, kayıt yetkisi verilen bu acentaların isimleri il müftülüklerine bildirilecektir. 2- Acentalar, illerde adına kayıt yapmaya yetkili kıldıkları alt acentalar ile yetkililerinin isim, adres, telefon numaralarını gösterir TÜRSAB ca onaylanmış listeyi sözleşme esnasında Başkanlığımıza teslim edecek ve söz konusu liste, il müftülükleri ile acentaların kayıt yaptıkları yerlerde vatandaşların görebileceği yerlerde asılı bulundurulacaktır. 3- Acentalar, kayıt süresi içerisinde illerde kaydettikleri hacı adaylarına ait bilgileri içeren listeleri, kayıt süresinin bitiminden itibaren en geç 7 gün içerisinde kayıt yaptığı il müftülüğüne tasdik ettirerek Başkanlığımıza teslim edeceklerdir. 4- Görevlendirilecek kafile başkanı, din görevlileri ve bayan irşat görevlileri Başkanlığımızca belirlenecek ve bunların yol, iaşe ve ibate masrafları ilgili acentalar tarafından karşılanacaktır. 5. Kura çekiminden sonra, acenta organizasyonlarına kesin kayıt yaptıran vatandaşlarımızdan münferiden veya topluca vazgeçenlerin olması halinde, boşalan bu kontenjanların doldurulması bağlamında kayıt hakkı verilen vatandaşlarımız, istedikleri acentaya serbestçe kayıt yaptırabilecekler, bu durum, vazgeçmeler sebebiyle acentanın kaydında meydana gelen eksikliğin doldurulması konusunda, ilgili acentaya müktesep bir hak teşkil etmeyecektir. I- HAC YOLCULARININ EĞĠTĠMLERĠYLE ĠLGĠLĠ HUSUSLAR: Hac organizasyonlarımızda karşılaşılan problemlerin büyük bölümünün, hac öncesi yolculara verilecek eğitim seminerleri ile ortadan kaldırılabilecek hususlar olduğu tespit edilmiştir. Bu itibarla hac öncesi eğitim seminerlerine katılımın mümkün olduğunca artırılması ve seminerlerin başarılı bir şekilde icra edilmesi önem arz etmektedir. Ömürlerinde sadece bir defa yaşayacakları bu kutsal yolculuğa onları hazırlamak, gerekli eğitim ve rehberliği sunmak, haccı hayatlarında bir milat haline getirebilmelerine yönelik çalışmalar icra etmek en önemli görevlerimizden birisidir. Bu sebeple; yılı haccı için 21 Mayıs - 17 Haziran 2015 tarihleri arasında bay-bayan ayırımı yapmaksızın Başkanlığımız ve seyahat acentaları aracılığı ile hacca gidecek bütün vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde Hac Hazırlık Kursları düzenlenecektir. 2. Kurslarda Hacı (Adayı) Eğitim Programının hac öncesi ülkemizde icra edilecek 7 ders - 14 saatlik bölümü il ve ilçe müftülüklerimizce yerel şartlar dikkate alınarak planlanacak ve belirtilen tarihler arasında uygulanacaktır. 3. Kurslar il ve bütün ilçe merkezlerinde kayıt yaptıran hac yolcusu sayısına bakılmaksızın düzenlenecek, büyük yerleşim birimlerinde ihtiyaç halinde birden fazla noktada da kurs planlanabilecektir. 12

13 4. İl Müftüsü veya vekilinin koordinesinde öncelikli olarak il müftüleri, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, vaizler ve şube müdürleri ile Haziran 2013 tarihinde Ankara Büyük Anadolu Otel de düzenlenen Hac ve Umre Hazırlık Kursları Eğiticisi Seminerine katılan personel bu kurslarda eğitici olarak görevlendirilebileceklerdir. Ancak hac yolcu sayısı fazla olan ve söz konusu eğitici seminerine katılmış personel sayısı yeterli olmayan müftülükler ihtiyaç halinde bu sayılanlar haricinde de görevlendirme yapabileceklerdir. Görevlendirilen personel Hac Hazırlık Kurslarını Hacı (Adayı) Eğitim Programı kitapçığında belirtilen uygulama esaslarına riayet ederek vermelidirler. Ayrıca programın bir çerçeve-esnek program oluşu da eğiticiler tarafından göz önünde bulundurulacaktır. 5. Kurslara katılımın artırılması amacıyla kayıt esnasında müftülükler ve acentalarca gerekli telkinler yapılacak, ayrıca düzenlenecek kursların yer ve tarihine dair duyurular itina ile yapılacaktır. 6. Müftülükler kursların yapılacağı mekânları hazır hale getirmek ve eğitim araç-gereçlerini temin etmekle sorumludurlar. 7. Kurslarda verimliliği artırmak amacıyla imkân olduğunca sesli ve görüntülü yayınlardan faydalanılacak, başta örnek sunumlar olmak üzere Başkanlığımız tarafından verilen eğitim materyallerine başvurulacaktır. 8. Hac yolcuları yurt dışı çıkış harcının kendileri tarafından yatırılacağı, kurban kesim organizasyonu, emanet para hesabı, sağlık, ayniyat, servis ve otel hizmetleri gibi hususlarda bilgilendirileceklerdir. Gerekirse her ders sonunda soru sorma imkânı tanınacaktır. 9. Yolculuk öncesinde kendilerine verilen kitap ve broşürleri okumaları, eğitici ve tanıtıcı CD leri izlemeleri hususu hac yolcularına kurslarda önemle hatırlatılacaktır. 10. Ayrıca kafile başkanı ve din görevlileri tarafından Hac Hazırlık Kursları dışında, uçak programı ve kafile düzeni belirlenip il müftülüklerine gönderildikten sonra, ilgili kafileyi kapsayacak şekilde mutlaka TanıĢma ve Bilgilendirme Toplantıları icra edilecektir yılında hac yolculuğuna çıkmak üzere kesin kayıt yaptıracak vatandaşlarımıza ait Kesin Kayıt Form Dilekçesinde bulunan Kur an-ı Kerim okumasını bilmiyorum sütununu işaretleyip Kur an-ı Kerim okumasını öğrenmek istiyorum diyenlerin bilgileri ilçe müftülüklerimize zamanında bildirilecek ve mahallinde bu vatandaşlarımıza yönelik Kur an-ı Kerim öğretim programları düzenlenecektir. Ayrıca ileride ilan edilecek bir tarihe kadar söz konusu Kur an-ı Kerim öğretimine dair bilgiler Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir. 12. Hac Hazırlık Kurslarında eğitici olarak görevlendirilecek personele, girdiği ders saati miktarınca verilecek ücret, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176. Maddesine göre hesaplanarak, hac gelirlerinden müftülüklerce ödenecektir. 13- Müftülükler, Genel Müdürlüğümüz ve DİYANET TV işbirliği ile hazırlanan 14 bölümlük Adım Adım Hacca isimli TV programının yerel TV kanallarında yayınlanması için girişimlerde bulunacak, yerel kanallarda banttan yayınlanacak programın yayın saatlerini hac yolcularına önceden ilan edeceklerdir. 13

14 Ġ- HACI EġYALARININ NAKLĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HUSUSLAR: Hac ve Umre Seyahatleriyle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Kararın 7 nci maddesinin (ı) bendi gereğince, hacca giden vatandaşlarımızın eşyalarının Türkiye ye nakline yardımcı olmak amacıyla; a) Başkanlığımız, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile PTT Genel Müdürlüğünce hazırlanacak ortak proje uygulanacaktır. b) Uygulama, Başkanlığımız ve Acenta organizasyonlarıyla hacca giden vatandaşlarımızın tümünü kapsayacaktır. c) Konuya ilişkin duyurular, vatandaşlarımıza ve ilgili acentalara Başkanlığımız ve TÜRSAB ca yapılacaktır. J- HACDA KESTĠRĠLECEK KURBANLARLA ĠLGĠLĠ HUSUSLAR: Hac yolcularının kurbanlarını Suudi Arabistan daki mevcut kurban kesim sistemi içinde ve hijyenik şartlarda kestirebilmeleri, bu konuda standart ve birliğin sağlanabilmesi, muhtemel suiistimallerin önlenebilmesi amacıyla; a) Kurbanlar Başkanlığımızca İslam Kalkınma Bankası aracılığı ile toplu olarak kestirilecek, ücretleri ise hac ücretlerine dahil edilerek tahsil edilecektir. b) Kurbanlarını bayramdan önce kestirmek isteyenler kafile başkanı, din görevlisi ve acenta temsilcileri tarafından tutanakla tespit edilecek, konuyla ilgili gerekli tedbirler Başkanlığımızca alınacaktır. K- HACILARA VERĠLECEK YEMEKLERLE ĠLGĠLĠ HUSUSLAR: 2015 yılında Başkanlığımız ile Başkanlığımızın denetim ve gözetimi altında hac seyahati düzenleme yetkisi bulunan Seyahat Acentalarınca hacılara Mekke ve Medine de tabldot usulü verilecek yemeklerde çeşit, gıda ve kalori değeri yönünden birliktelik sağlanabilmesi amacıyla; Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından belirlenen standart yemek mönüsü uygulanacaktır. L- HAC ORGANĠZASYONUNDA GÖREVLENDĠRĠLECEK PERSONELLE ĠLGĠLĠ HUSUSLAR: 1. Hac organizasyonunda görevlendirilecek personelin belirlenmesi ilgi (b) Başkanlık talimatında yer alan usul ve esaslara göre yapılacaktır. 2. Personel, kendilerine verilen kumaşlardan, örneğine uygun modellere göre diktirdikleri elbiseleri veya kendilerine hazır olarak verilen kıyafetleri görev süresince giyecektir. 3. Personel, Hac Yönergesi nde belirtilen görevleri yerine getirecektir. 4. Tüm personel, kadro derecelerine göre en az 01 Nisan 2016 tarihine kadar geçerlilik süresi olan Hususi Damgalı (Yeşil) veya Hizmet (Gri) pasaportlarını valiliklerden kendileri çıkaracaklar ve pasaportlarını görevlendirme onayları kendilerine tebliğ edildikten sonra Başkanlığa gönderilmek üzere birimlerine teslim edeceklerdir. 14

15 N - SAĞLIK HĠZMETLERĠYLE ĠLGĠLĠ HUSUSLAR: 1. Başkanlığımız ve acenta hac organizasyonlarına katılan vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetleri, çıkış yapılan havalimanlarında Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünce, Suudi Arabistan da ise Başkanlığımızca görevlendirilecek sağlık ekibince verilecektir. 2. İl müftülükleri; hacı adaylarının Ramazan Bayramından sonra menenjit aşılarını yaptırabilmeleri için il sağlık müdürlükleri ile birlikte aşı merkezlerini tespit edeceklerdir. 3. Müftülükler, tespit edilen bu merkezleri, hacı adaylarına duyuracaklar ve aşı yaptırdıktan sonra alacakları kartları, yanlarında bulundurmaları gerektiği hususunu düzenleyecekleri seminerlerde kendilerine hatırlatacaklardır. O- HAVALĠMANLARINDA GÖREVLENDĠRĠLECEK PERSONELLE ĠLGĠLĠ HUSUSLAR: yılı Başkanlığımız hac organizasyonuna katılacak vatandaşlarımıza gidiş ve dönüşlerinde yardımcı olmak amacıyla, hac çıkışı yapılacak havalimanlarında, çıkış yapacak toplam hacı sayısının; a) olması durumunda 1 idari personel, 1 şoför olmak üzere toplam 2 personel, b) olması durumunda 1 sorumlu, 2 idari personel, 1 şoför olmak üzere toplam 4 personel, c) olması durumunda 1 sorumlu, 5 idari personel, 2 şoför olmak üzere toplam 8 personel, ç) olması durumunda 1 sorumlu. 6 idari personel, 2 şoför, 1 hizmeti olmak üzere toplam 10 personel, d) ve daha yukarı olması durumunda ise 1 sorumlu, 10 idari personel, 2 şoför, 2 hizmetli olmak üzere toplam 15 personel, Görevlendirilebilecektir. 2. Görevlendirilecek bu personele, uçakların gidiş ve dönüş günlerinde Havalimanlarındaki yapacakları çalışmaları karşılığında; ekip sorumlusuna günlük net 50.-TL, idari personele günlük net 40.-TL diğer personele ise (şoför ve hizmetli) kişi başı günlük net 30.-TL ücret, Vakfın Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğünce hac ve umre hesabından ödenecektir. 3. Bilet ve pasaportu din görevlilerince havalimanlarına getirildiği halde uçağa gelemeyen hacı adaylarının bilet ve pasaportları havalimanında görevlendirilen personel tarafından ilgili din görevlisinden teslim alınarak ivedilikle müftülüğe verilecek ve gerekli işlemler il müftülüklerince yapılacaktır. Ö- BANKA, MUHASEBE, ÜCRET ĠADESĠ VE EMANET PARA HESABI ĠLE ĠLGĠLĠ HUSUSLAR: 1. Kesin kayıtlarla ilgili banka iģlemleri aģağıda belirtilmiģtir. a) Hac ücretleri; Türkiye Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası A.ġ., Kuveyt Türk Katılım Bankası A.ġ., Akbank A.ġ. ve Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ. lerinden birinde Başkanlığımızca açılmış olan kurumsal hac tahsilat hesaplarına yatırılacak ve bu hesaplar dışında, başka herhangi bir hesaba kesinlikle para yatırılmayacaktır. 15

16 b) Müftülükler, vatandaşlarımıza hac kesin kayıt ücretlerini yatırmalarında kolaylık sağlamak amacıyla, banka temsilcilerinin hac bürolarında çalıştırılmasını imkânlar dâhilinde temin edeceklerdir. c) Bankalar, vatandaşlarımızdan 2015 Yılı Haccı Ġçin Kesin Kayıt Yaptırabilir belgesini ibraz etmeyenlerden hac ücretini kesinlikle almayacaklar ve belgesi olanlardan alacakları ücretlere ilişkin para dekontlarına ise; hacı adayının cep telefonuyla birlikte "... T.C. kimlik numaralı... tarafından yatırılan, 1 inci / 2 nci / 3 üncü taksit hac ücreti şeklinde şerh düşecekler, taksit miktarının altında veya üzerinde herhangi bir meblağın alınmamasına dikkat edeceklerdir. ç) İlgili bankalar tarafından, her hacı adayına yatırdığı ücretler için üçer adet dekont verilecek ve kesin kaydını bizzat müftülüklere yaptıran vatandaşlarımız 1 inci taksit için verilen dekontlardan birini müracaat dilekçesine eklenmek üzere müftülüklere teslim edeceklerdir. Daha sonra yatırılacak 2 nci ve 3 üncü taksit dekontlarından birisi de yine müftülüklere verilecektir. d) Bankalar, Hac Kurumsal Tahsilat Hesaplarında biriken taksitlere ait paraları, online sistemle ilgili Birimin yazılı talimatını beklemeden Bankanızla yapılan Protokolün ilgili maddesine istinaden ve izahat kısmına 2015 Yılı Hac Kurumsal Tahsilat Hesabından Aktarılan ibaresi yazılarak, ilgili kullanım hesabına aktarılması, Hususlarında gereken titizliği göstereceklerdir. 2. Muhasebe iģlemleri aģağıda belirtildiği Ģekilde yapılacaktır. a) Uçak biletlerine gelebilecek artış, hacı adaylarından ayrıca tahsil edilecektir. b) Hacı adaylarının havalimanlarına nakil masraflarının ödenebilmesi için; Vakfın Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğünce il müftülüklerine TL. havalesi yapılacaktır. Ancak, söz konusu paranın havale edilebilmesi için il müftülükleri; Türkiye Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası A.ġ., Kuveyt Türk Katılım Bankası A.ġ., Akbank A.ġ. ve Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ ġubelerinden birinde açacakları TL. Tevdiat Hesap (IBAN) numaralarını Vakfın Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğüne bildireceklerdir. c) Zorunlu sebeplerle havalimanlarına kafile dışında gidip gelen hacı adaylarından, hac organizasyonunun normal ve müstakil konaklama türlerine katılanlara müracaat etmeleri halinde otobüs bilet ücreti veya rayiç bedeli, otel konaklama türlerine katılanlara ise ibraz ettiği bilet ücreti ödenecektir. ç) Müftülükler, 04 Aralık 2015 tarihine kadar hac yapacakları harcamalar ile harcamalara ilişkin kanuni gider belgelerini 11 Aralık 2015 tarihine kadar Vakfın Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğüne göndereceklerdir. d) Vakfın Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğünce illere gönderilen nakil avanslarından herhangi bir meblağın artması halinde bu paralar; (en geç 01 Kasım 2015 tarihine kadar) T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar Ankara Kamu Girişimci Şubesindeki TR , Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Meşrutiyet Şubesindeki TR , 16

17 Türkiye Halk Bankası Mithatpaşa Şubesindeki TR , Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. nin Başkent Kurumsal Şubesindeki TR , Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. nin Cebeci Şubesindeki TR , Akbank Bilkent Şubesindeki TR , Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. nin Ankara Şubesindeki TR , ĠBAN numaralı Hac TL. hesaplarından birisine aktarılacaktır. e) Müftülüklerce yapılacak harcamalar, Valilik ve Kaymakamlık onayı alındıktan sonra hac bürolarında görevlendirilen sorumlu personel ile müftü veya vekilinin imzalarını taģıyan kanuni gider belgelerine dayandırılarak yapılacaktır. f) Müftülükler, hac TL. hesabından para çekmeye yetkili kılınan kişilerin adları ile imza örneklerini, hesapların açıldığı banka şubelerine önceden bir yazı ile bildireceklerdir. g) Hac işleri ile ilgili olarak taşra teşkilatından Ankara'ya gelen kuryelerin kanuni yollukları ile Ankara'dan taşraya gönderilecek kuryelerin kanuni yollukları Vakfın Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğünce, Hac ve Umre hesabından ödenecektir. ğ) Hac hesaplarıyla ilgili gelir ve giderler; Ek-3 te bulunan tabloya işlenerek 20 Ekim 2015 tarihine kadar Vakfın Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğüne gönderilecektir. 3. Kesin kayıttan sonra hacca gidemeyen veya vefat edenler ile emanet hesabına yatırılan paralarla ilgili iģlemler aģağıda belirtildiği Ģekilde yapılacaktır. a) Kesin kayıt yaptırdıktan sonra kişinin vazgeçmesi halinde, kişi hac ücretini yatırdığı banka dekontu ile birlikte ilgili müftülüğe dilekçe ile müracaat edecektir. Müracaatı alan il veya ilçe müftülüğü hac programından kişinin bağlantılarını kontrol ederek Hac Vazgeçen Kaydı Sil menüsünden silme işlemini gerçekleştirecek ve alacağı çıktının tasdikli bir nüshasını ilgili kişiye teslim edecektir. Bu kişi de elindeki belge ile ister parayı yatırdığı banka şubesine, isterse hac ücreti tahsilatı yapan bankalardan herhangi birine giderek yatırdığı ücretini geri alabilecektir. b) Hacca gitmek üzere para yatırdıktan sonra Türkiye'de vefat edenlerin paraları, Vakfın Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğünce Hac ve Umre hesabından mirasçılarına ödenecektir. Ancak, bu ödemeye esas olmak üzere mirasçılardan; Ek-4 deki örneğe uygun olarak düzenlenecek müftülük yazısı ekinde; varislerin açık adresi, telefon numarası ve imzaları bulunan müşterek dilekçe, veraset ilamı, 7338 Sayılı Kanun'un 17 nci maddesi gereğince, veraset ve intikal vergisi ile ilişiğinin bulunup bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden alınacak yazı, para bir kişi adına gönderilecekse noterden alınacak vekaletname, hac ücretini yatırdığına dair banka dekontu olacaktır. c) Hac malzemelerini aldıktan sonra hacca gitmekten vazgeçen veya vefat eden hacı adaylarının paraları geri ödenirken, verilen hac malzemelerinin masrafları düşülecektir. ç) Suudi Arabistan da vefat edenlerin paraları, Suudi Arabistan da verilecek hizmetlerle ilgili ücretler, hacı adaylarının anılan ülkeye giriģleri esnasında peģin olarak ödendiğinden, vefat eden hacıların varislerine istemeleri halinde, sadece uçak dönüģ bilet ücreti TL. olarak ödenecektir. 17

18 d) Hacı adayları, Suudi Arabistan da özel ihtiyaçları için harcayacakları gerekli parayı; Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Meşrutiyet Şubesindeki Hac Emanet Kurumsal SAR veya ABD Doları Tahsilat hesabına T.C. kimlik numarası ile ad ve soyadlarını yazdırmak suretiyle yatırabilecekler veya bulundukları yerden havale edebileceklerdir. Belirtilen döviz cinsi dışında başka para, kesinlikle kabul edilmeyecektir. Emanete alınan bu paralar Mekke veya Medine'de toptan veya peyderpey yatırdıkları döviz cinsinden kendilerine veya istedikleri takdirde eşlerine ödenecektir. Ayrıca, Türkiye'deki yakınları da bu hesaplara, hacılarının (alıcısının) T.C. kimlik numarası ile adını ve soyadını yazdırmak suretiyle para yatırabileceklerdir. Bu hizmet için kendilerinden ilgili bankalarca ayrıca havale ücreti alınmayacaktır. 4. İlçe müftülükleri, hac gelirlerinin havale edildiği banka ekstreleri ile harcamalarla ilgili kanuni gider belgelerinin asıllarını 01 Aralık 2015 tarihi mesai bitimine kadar il müftülüklerine göndereceklerdir. 5. İl müftülükleri, hac gelirlerinden 05 Aralık 2015 tarihine kadar yapılacak harcamalara ait kanuni gider belgelerinin asıllarını ise en geç 12 Aralık 2015 tarihi mesai bitimine kadar Türkiye Diyanet Vakfı Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğüne göndereceklerdir. P- DĠĞER HUSUSLAR: 1. Bu talimatta hacı adaylarını ilgilendiren hususlar; vaaz, hutbe ve yerel basın-yayın organları aracılığıyla vatandaşlarımıza duyurulacak ve ayrıca ilgili bölümler, hacı adaylarınca okunabilecek bir şekilde büyütülerek hac bürolarına asılacaktır. 2. Hac işlemleriyle ilgili konularda il müftülükleri ile koordinenin daha hızlı sağlanabilmesi için, fax makinelerinin gerekli bakımları yaptırılarak sürekli açık bulundurulacak, cevabı istenilen yazılar süresi içinde cevaplandırılacaktır. 3. Talimat gereğince yapılacak iş ve işlemler; te'kide ve zaman kaybına sebebiyet verilmeden süresi içerisinde gerçekleştirilecektir. 4. Hac ve umre hizmetleriyle ilgili vatandaşlarımızdan gelen müracaatlar, Başkanlık talimatları çerçevesinde müftülüklerce cevaplandırılacaktır. 5. Bu talimatta yer almayan hususlarda, yürürlükteki mevzuat hükümleri, Kurul ve Komisyon kararları ile Başkanlık talimatları çerçevesinde işlem yapılacaktır. 6. Ġvedilik içeren konularda; Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün; Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Bürosuna ait numaralı telefonlar, Hac Hizmetleri bürosuna ait numaralı telefonlar, ile numaralı fakslar, http//:hac.diyanet.gov.tr web sayfası ile , 18

19 Ayrıca, Türkiye Diyanet Vakfı Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğünün, numaralı telefonları ve numaralı faksı ile haberleşme sağlanacaktır. 7. Bu talimatın bir sureti, il müftülüklerince ilçe müftülüklerine ivedilikle ulaştırılacak ve ilgili personele imza karşılığı duyurulacaktır. Bilgilerini ve gereğini önemle arz ve rica ederim. Dr. Ekrem KELEŞ Başkan a. Başkan Yardımcısı Ek : Hac kesin kayıt form dilekçesi ve diğer ekleri (5 sayfa) DAĞITIM : Gereği : Bilgi : İl Valiliğine (İl Müftülüğü) 1. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığına 2. T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne. 2. Başkan Yardımcılarına 3. T.C. Vakıflar Bankası Müdürlüğüne 3. Merkez Birimlerine 4. Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğüne 4. İlgili Valiliklere (Eğitim Mrk.Md.) 5. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. ye 6. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ye 7. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. ye 8. Akbank A.Ş. ye 9. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğüne /02/2015 VHKİ : H.KAYMAZ /02/2015 Dİ Uzman Yrd. : T.ALTINIŞIK /02/2015 Daire Başkanı : Y.ÇAPÇI /02/2015 Genel Müdür V. : M.Z.ÖZEL 19

1. Taksit (USD) 1. Taksit (USD) 2 kiģilik odada kiģi baģına 2.000 2.000 1.000 5.000 3 kiģilik odada kiģi baģına 2.000 2.000 710 4.710. 1.

1. Taksit (USD) 1. Taksit (USD) 2 kiģilik odada kiģi baģına 2.000 2.000 1.000 5.000 3 kiģilik odada kiģi baģına 2.000 2.000 710 4.710. 1. 2015 YILI HAC ÜCRETLERĠ: 1-2015 yılı hac ücretleri $ olarak (135 USD kurban ücreti de dahil edilmek suretiyle) aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde tahsil edilecektir. ORGANĠZASYON ÇEġĠDĠ NORMAL HAC

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Sayı : 29209042/302.01-2722 13/02/2015 Konu : 2015 Hac Organizasyonu Talimatı D O S Y A

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Sayı : 29209042/302.01-2722 13/02/2015 Konu : 2015 Hac Organizasyonu Talimatı D O S Y A D O S Y A İlgi : a) Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunun 04/02/2015 tarihli ve 2015/02 sayılı kararı, b) 28/01/2015 tarihli ve 1903 sayılı Başkanlık Talimatı. 2015 yılı hac organizasyonu hakkında Bakanlıklararası

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı D O S Y A. : Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu nun 07/01/2016 tarihli ve 2016/01 sayılı kararı.

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı D O S Y A. : Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu nun 07/01/2016 tarihli ve 2016/01 sayılı kararı. Evrak Tarih ve Sayısı: 14/01/2016-E.2565 T.C. Sayı :29209042-302.01.01- Konu :2016 Yılı Hac Talimatı D O S Y A İlgi : Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu nun 07/01/2016 tarihli ve 2016/01 sayılı kararı.

Detaylı

HAC 2015. www.facebook.com/beratturizm www.twitter.com/beratturizm www.youtube.com/beratturizm. Bilgi ve Rezervasyon 444 26 08 www.berat.com.

HAC 2015. www.facebook.com/beratturizm www.twitter.com/beratturizm www.youtube.com/beratturizm. Bilgi ve Rezervasyon 444 26 08 www.berat.com. HAC 2015 www.facebook.com/beratturizm www.twitter.com/beratturizm www.youtube.com/beratturizm Bilgi ve Rezervasyon 444 26 08 www.berat.com.tr BİZİ TERCİH ETME SEBEPLERİNİZ HAC VE UMRE DE 25 YILLIK TECRÜBE,

Detaylı

Kutlu İklime Yolculuk...

Kutlu İklime Yolculuk... Kutlu İklime Yolculuk... Hac Diyanet 2 DİYANET HAC ORGANİZASYONUNDA ANA HEDEFİMİZ: Usulüne Uygun İbadet, İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet, Sağlıklı İntikal ve İkamet,

Detaylı

2015 YILI UMRE ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR

2015 YILI UMRE ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR 2015 YILI UMRE ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR Müşavirliğimizce, Ataşeliklerimiz ve DİTİB lerimizin işbirliği ile düzenlenecek olan 2015 Yılı Umre Organizasyonu na dair usul ve esaslar aşağıda

Detaylı

2015-2016 UMRE ORGANİZASYONU 13 GÜNLÜK EKONOMİK KUDÜS BAĞLANTILI UMRE PROGRAMI

2015-2016 UMRE ORGANİZASYONU 13 GÜNLÜK EKONOMİK KUDÜS BAĞLANTILI UMRE PROGRAMI 2015-2016 UMRE ORGANİZASYONU 13 GÜNLÜK EKONOMİK KUDÜS BAĞLANTILI UMRE PROGRAMI (3 gün veya gece Kudüs, 3 gün veya gece Medine, 7 gün veya gece Mekke) Kudüs te İkamet : Holyland, St George, Royal Wings

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Sayı : 12373329/302.99/10716 31/10/2014 Konu :Umre Görevli Seçimine ĠliĢkin Hususlar

T.C. BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Sayı : 12373329/302.99/10716 31/10/2014 Konu :Umre Görevli Seçimine ĠliĢkin Hususlar ...VALĠLĠĞĠNE (Ġl Müftülüğü) Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2015 yılı umre mevsiminde de Başkanlığımız ve Başkanlığımızın denetim ve gözetimi altında umre turu düzenleyen seyahat acentaları organizasyonlarına

Detaylı

SEYAHAT ACENTALARININ HAC VE UMRE SEFERİ DÜZENLEMELERİNE DAİR ESASLARI BELİRLEYEN YÖNETMELİK. Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından

SEYAHAT ACENTALARININ HAC VE UMRE SEFERİ DÜZENLEMELERİNE DAİR ESASLARI BELİRLEYEN YÖNETMELİK. Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından SEYAHAT ACENTALARININ HAC VE UMRE SEFERİ DÜZENLEMELERİNE DAİR ESASLARI BELİRLEYEN YÖNETMELİK Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından Resmi Gazete Tarihi : 01/05/2001 Resmi Gazete Sayısı : 24389 BİRİNCİ

Detaylı

AKSARAY ANKARA TOKAT

AKSARAY ANKARA TOKAT Nura Doğru TURİZM SEYAHAT ACENTASI 2012 HAC AKSARAY 0382 213 06 12 ANKARA 0312 309 76 40 TOKAT 0356 276 93 46 Hakkımızda Şirketimizin merkezi Aksaray olmak üzere Ankara ve Tokat/Turhal'da ki şubeleri ile

Detaylı

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı. DİYANET İŞLERİ Hac ve Umre BAŞKANLIĞI. Hizmetleri Müdürlüğü GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 HAC DİYANET 2015 HAC

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı. DİYANET İŞLERİ Hac ve Umre BAŞKANLIĞI. Hizmetleri Müdürlüğü GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 HAC DİYANET 2015 HAC T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı DİYANET İŞLERİ Hac ve Umre BAŞKANLIĞI Hizmetleri HAC ve Genel UMRE Müdürlüğü HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 HAC DİYANET 2015 HAC 1 2 DİYANET 2015 HAC Kutlu İklime Yolculuk...

Detaylı

TURİZM SEYA Y HAT A A CENTA T SI

TURİZM SEYA Y HAT A A CENTA T SI Nura Doğru TURİZM SEYAHAT ACENTASI 2013 HAC PROGRAMLARI HAKKIMIZDA Şirketimizin merkezi Aksaray olmak üzere Ankara ve Tokat/Turhal'da ki şubeleri ile de hizmet vermektedir. Şirketimiz A grubu olarak 3735

Detaylı

KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ GENEL USUL VE ESASLAR

KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ GENEL USUL VE ESASLAR KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ GENEL USUL VE ESASLAR 1- Kampa katılmak isteyen personel yazımız ekinde gönderilen müracaat formunu doldurarak, doğrudan ilgili tesis veya tesisin bağlı bulunduğu İl

Detaylı

T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği. Sayı : B.02.1.DIB.3.FR.430/ 20/02/2013 Konu : 2013 Yılı Hac Genelgesi

T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği. Sayı : B.02.1.DIB.3.FR.430/ 20/02/2013 Konu : 2013 Yılı Hac Genelgesi T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği Sayı : B.02.1.DIB.3.FR.430/ 20/02/2013 Konu : 2013 Yılı Hac Genelgesi DİN HİZMETLERİ ATAŞELİKLERİNE Fransa da ikamet eden vatandaşlarımızdan hacca gitmek

Detaylı

DİYANET UMRE ORGANİZASYONUNUN TEMEL NİTELİKLERİ:

DİYANET UMRE ORGANİZASYONUNUN TEMEL NİTELİKLERİ: 2 2 Diyanet Umre (Ramazan) DİYANET ORGANİZASYONUNUN TEMEL NİTELİKLERİ: 1- Umre yolculuğunu manevi bir yenilenme vesilesi haline getirebilmek amacıyla irşat ve rehberlik 2- Görevlilerimiz nezaretinde usulüne

Detaylı

T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği 2015 YILI HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR

T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği 2015 YILI HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR 2015 YILI HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR Müşavirliğimizce, Ataşeliklerimiz ve DİTİB lerimizin işbirliği ile düzenlenecek olan 2015 Yılı Hac Organizasyonu na dair usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

Detaylı

Kutlu İklime Yolculuk...

Kutlu İklime Yolculuk... Kutlu İklime Yolculuk... Hac Diyanet 2 DİYANET HAC ORGANİZASYONUNDA ANA HEDEFİMİZ: Usulüne Uygun İbadet, İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Konaklama

Detaylı

KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR

KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR 1- Kampa katılacaklar yanlarında sosyal tesislere giriş kartlarını ve kimliklerini bulunduracaklardır. 2- Kampa giriş işlemleri saat:12:00 da başlar

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı. ADANA VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü)

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı. ADANA VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü) Evrak Tarih ve Sayısı: 14/01/2016-E.2564 T.C. Sayı :75704976-300- Konu :2016 Hac Organizasyonu Görevli Seçimi Talimatı GÜNLÜ EVRAK ADANA VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü) Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA i impß T.C. ABANT İZZET BAYAL ÜNİVERİTEİ REKTÖRLÜĞÜ Genel ekreterlik ayı : 61217792-000- î / U IU04/2014 Konu : Umre TIP FAKÜLTEİ DEKANLIĞINA Bolu Valiliği İl Müftülüğünün 08.04.2014 tarihli ve 1041 sayılı

Detaylı

2013 YILI KAMP MÜRACAATLARI BAŞLADI

2013 YILI KAMP MÜRACAATLARI BAŞLADI 2013 YILI KAMP MÜRACAATLARI BAŞLADI Emniyet Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hükümlerine göre Kamplarda Uygulanacak Usul ve Esaslar ile Kamp Dönemleri ve Fiyat listeleri ile Genel

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı D O S Y A

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı D O S Y A Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2015-E.46458 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı *BE5FFAN4* Pin: 51051 Sayı :12373329-300- Konu :Kudüs Umre Programı. Başkanlığımızca 2015-2016 umre sezonunda; D O S

Detaylı

DİYANET UMRE. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı

DİYANET UMRE. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı DİYANET UMRE 2012 T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı DİYANET UMRE ORGANİZASYONUNDA ANA HEDEFİMİZ: > Usulune Uygun İbadet, > İrşad ve Rehberlik, > Güven ve Huzur, > Sağlıklı İntikal ve İkamet, > Zaman ve Mali

Detaylı

b) 04 Mart 2013 tarihi itibariyle Başkanlıktaki toplam hizmeti en az 7 yıl olmak,

b) 04 Mart 2013 tarihi itibariyle Başkanlıktaki toplam hizmeti en az 7 yıl olmak, Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan a gidecek vatandaşlarımızın bu ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içerisinde yerine getirmelerinde hiç şüphesiz ki organizasyonda görev alacak personelimize

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sayı Konu : B0İMİ0000014-2032 : Bakanlığımıza Bağlı Eğitim ve Dinlenme Tesislerinden (Kamplardan) Yararlanma GENELGE 2005/57 04.04.2005 Bakanlığımız,

Detaylı

KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR

KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR 1- Kampa katılacaklar yanlarında sosyal tesislere giriş kartlarını ve kimliklerini bulunduracaklardır. 2- Didim Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı D O S Y A

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı D O S Y A Evrak Tarih ve Sayısı: 02/11/2015-E.44370 T.C. Sayı :12373329-300- Konu :2015-2016 Umre Organizasyonu Görevli Seçimi Talimatı D O S Y A Umre ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gidecek yolcuların,

Detaylı

KAMPLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

KAMPLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR KAMPLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR A- TESİSLE İLGİLİ ŞARTLAR 1- Kamplar, 17 Mayıs 2016 tarihinde başlayıp 29 Eylül 2016 tarihinde bitecek şekilde 7 gece 8 gündüz olarak planlanmıştır. 2- Müracaatlar

Detaylı

Kutlu İklime Yolculuk...

Kutlu İklime Yolculuk... 1 1 2 2 3 Kutlu İklime Yolculuk... 3 4 4 5 5 6 1. Umre yolcularımızı Allah ın birer misafiri olarak görüyor ve Allah ın misafirlerine hizmet etmeyi en büyük şeref olarak değerlendiriyoruz. 2. Umre ibadetinin

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Fotoğraf (4 Adet), 3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği.

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Fotoğraf (4 Adet), 3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği. SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Telefon ile veya bizzat gelerek sorulan dini soruların cevaplandırılması T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

2017 Yılı Hac Organizasyonu Görevli Seçimi Talimatı S Y A

2017 Yılı Hac Organizasyonu Görevli Seçimi Talimatı S Y A 2017 Yılı Hac Organizasyonu Görevli Seçimi Talimatı S Y A Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan a gidecek vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içerisinde yerine getirebilmeleri

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yılı Umre Görevli Kriterleri...

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yılı Umre Görevli Kriterleri... Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Umre Görevli Kriterleri... 25.09.2017 Ankara Umre ibadeti için Suudi Arabistan'a gidecek vatandaşlarımızın

Detaylı

Diyanet 2013-2014 Umre

Diyanet 2013-2014 Umre 2 2 Diyanet Umre DİYANET ORGANİZASYONUNUN TEMEL NİTELİKLERİ: 1- Umre yolculuğunu manevi bir yenilenme haline getirebilmek amacıyla irşat ve rehberlik 2- Görevlilerimiz nezaretinde usulüne ve adabına uygun

Detaylı

MUSTAFA KALYONCU

MUSTAFA KALYONCU MUSTAFA KALYONCU +90 552 218 55 95 YÜRÜME MESAFESİ Ajyad Crom - Saraya Süreyya ( 350-400 metre ) Ekonomik Oteller (50-350 metre ) 1.350 $ 1.300$ 1.250$ 1 YÜRÜME MESAFESİ 1 14 GÜN Ajyad Crom - Saraya Süreyya

Detaylı

T.C. BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ DİN HİZMETLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 2012 HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR

T.C. BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ DİN HİZMETLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 2012 HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR T.C. BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ DİN HİZMETLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 2012 HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR Müşavirliğimizce, DİB (Diyanet İşleri Başkanlığı) ve DİTİB (Diyanet İşleri Türk İslam Birliği) işbirliği

Detaylı

GİDİŞ TARİHİ GİDİŞ ( MEDİNE YE ) 5.TUR 14 Aralık Ocak Ocak Q142105B

GİDİŞ TARİHİ GİDİŞ ( MEDİNE YE ) 5.TUR 14 Aralık Ocak Ocak Q142105B OTEL KONAKLAMA TÜRÜ 7 Günlük Umre Programı ( Gün veya Gece Medine, 4 Gün veya Gece Mekke) Medine Otel : Hilton-Obray Mekke Otel : Hilton Ana Gövde-Mövempick ( MEDİNE YE ) ( MEKKE DEN ) Kahvaltı + Akşam

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı D O S Y A

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı D O S Y A Evrak Tarih ve Sayısı: 06/10/2016-E.46409 T.C. Sayı :12373329-300- Konu :2017 Umre Organizasyonu Görevli Seçimi Talimatı D O S Y A Umre ibadeti için Suudi Arabistan'a gidecek vatandaşlarımızın ibadetlerini

Detaylı

SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAV TALİMATI

SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAV TALİMATI SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAV TALİMATI 1. Sınav Takvimi 29 Eylül 2017 :Sınav başvurusu için son tarihtir. Bu tarihten sonra sistem kapatılacağından, il emniyet müdürlüğünce müracaat kabul edilmeyecek ve

Detaylı

2011 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU (31.01.2011)

2011 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU (31.01.2011) 2011 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU (31.01.2011) Kurumumuzca hazırlanan ve 07.01.2011 tarihli, 27808 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün Mamulleri ve Alkollü

Detaylı

D U Y U R U I. ATAMA YAPILACAK KADROLARIN YER, UNVAN, SINIF, DERECE VE ADEDİNE GÖRE DAĞILIMI BULUNDUĞU YER UNVAN SINIF DERECE ADET

D U Y U R U I. ATAMA YAPILACAK KADROLARIN YER, UNVAN, SINIF, DERECE VE ADEDİNE GÖRE DAĞILIMI BULUNDUĞU YER UNVAN SINIF DERECE ADET D U Y U R U Diyanet İşleri Başkanlığından; Başkanlığımız merkez teşkilatında münhal bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliği kadrolarına naklen (kurum içi) alım yapmak üzere sözlü sınav yapılacaktır.

Detaylı

SULTANGAZİ MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır.

SULTANGAZİ MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır. SIRA ADI 1 Dini Soruların Cevaplandırılması Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır. Not: Sözlü sorular anında cevaplandırılır. 1 2 İhtida İşlemleri Dilekçe, (4) adet fotoğraf, yabancı uyruklu

Detaylı

2015-2016 ÖZEL ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU

2015-2016 ÖZEL ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU 2015-2016 ÖZEL ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- İRTİBAT ADRESİ : Özel Üsküdar

Detaylı

Umre. Programı. Aralık-Ocak-Şubat-Mart. www.haremtur.com.tr. * Fiyatlarımız kişi başı fiyatlarıdır.

Umre. Programı. Aralık-Ocak-Şubat-Mart. www.haremtur.com.tr. * Fiyatlarımız kişi başı fiyatlarıdır. 2 01 6 20 15- Umre Programı EKONOMİK UMRE BROŞÜRÜ Aralık-Ocak-Şubat-Mart www.haremtur.com.tr 1 601 602 ARALIK UMRE / 19 GECE - 20 GÜN SERVİSLİ PROGRAM 2 Kişilik Oda 3 Kişilik Oda 4 Kişilik Oda Gidiş 1

Detaylı

KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR

KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR KAMPA KATILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR 1- Kampa katılacaklar yanlarında sosyal tesislere giriş kartlarını ve kimliklerini bulunduracaklardır. 2- Kampa giriş işlemleri saat:12:00 da başlar

Detaylı

TRABZON İL MÜFTÜLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TRABZON İL MÜFTÜLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Dini Soruların Cevaplandırılması BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır. Sözlü sorular anında cevaplandırılır. 2 İhtida İşlemleri, (4) adet fotoğraf,

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU 2012 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU 2012 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU 2012 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU 14.01.2006 tarihli ve 26049 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Adli Tıp Kurumu Personeli

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı D O S Y A

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı D O S Y A Evrak Tarih ve Sayısı: 15/08/2016-E.39806 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı *BEAM9V7P* Pin: 97361 Sayı :51551452-212- Konu :2016 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu Yurtiçi Genelgesi D O S Y A

Detaylı

TAM RAMAZAN UMRE PROGRAMLARINA İLİŞKİN ÖZEL AÇIKLAMA. 521 25 25 www.ekremturizm.com

TAM RAMAZAN UMRE PROGRAMLARINA İLİŞKİN ÖZEL AÇIKLAMA. 521 25 25 www.ekremturizm.com TAM RAMAZAN UMRE PROGRAMLARINA İLİŞKİN ÖZEL AÇIKLAMA SON MÜRACAAT TARİHİ: 01 TEMMUZ 2012 UÇAK YERLERİMİZ SINIRLI OLUP, SON MÜRACAAT TARİHİNDEN ÖNCE DOLAR İSE RAMAZAN KAYITLARI KAPATILACAKTIR. UÇAK TALEPLERİMİZ

Detaylı

DİYANET AMERİKA MERKEZİ 2017 YILI UMRE ORGANİZASYONU ŞARTLARI

DİYANET AMERİKA MERKEZİ 2017 YILI UMRE ORGANİZASYONU ŞARTLARI DİYANET AMERİKA MERKEZİ 2017 YILI UMRE ORGANİZASYONU ŞARTLARI Amerika Birleşik Devletleri nden umreye gitmek isteyenler için düzenlediğimiz umre organizasyonu geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da T.C.

Detaylı

KAMPLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

KAMPLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR KAMPLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR A- TESİSLE İLGİLİ ŞARTLAR 1- Kamplar, 22 Mayıs 2015 tarihinde başlayıp 27 Eylül 2015 tarihinde bitecek şekilde 7 gece 8 gündüz olarak planlanmıştır. 2- Müracaatlar

Detaylı

2015-2016 ÖZEL ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU

2015-2016 ÖZEL ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU 2015-2016 ÖZEL ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- İRTİBAT ADRESİ : Özel Üsküdar

Detaylı

Form dilekçe. b) (2 adet) vesikalık fotoğraf,

Form dilekçe. b) (2 adet) vesikalık fotoğraf, 1 2 ADI Dini Soruların Cevaplandırılması Dini Eserlerin İncelenmesi 3 İhtida İşlemleri 4 5 Aile İrşat Rehberlik Bürosu Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi 6 Cami Devirleri 7 Cami Dersleri 8 9 10 11 Dernek, Vakıf,

Detaylı

A) Kafile başkanı olarak görevlendirileceklerde;

A) Kafile başkanı olarak görevlendirileceklerde; D O S Y A Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan a gidecek vatandaşlarımızın bu ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içerisinde yerine getirmelerinde hiç şüphesiz ki organizasyonda görev

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler HAC VE UMRE ORGANİZASYONU DÜZENLEYEN A GRUBU SEYAHAT ACENTALARINDA GÖREVLENDİRİLEN KAFİLE BAŞKANLARI, DİN GÖREVLİLERİ VE ACENTA GÖREVLİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİNE DAİR YÖNERGE (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

T.C. PARĠS BÜYÜKELÇĠLĠĞĠ Din Hizmetleri MüĢavirliği. Sayı :B.02.1.DIB.3.FR.430/ 02/05/2011 Konu : 2011 Yılı Hac Genelgesi

T.C. PARĠS BÜYÜKELÇĠLĠĞĠ Din Hizmetleri MüĢavirliği. Sayı :B.02.1.DIB.3.FR.430/ 02/05/2011 Konu : 2011 Yılı Hac Genelgesi T.C. PARĠS BÜYÜKELÇĠLĠĞĠ Din Hizmetleri MüĢavirliği Sayı :B.02.1.DIB.3.FR.430/ 02/05/2011 Konu : 2011 Yılı Hac Genelgesi DĠN HĠZMETLERĠ ATAġELĠKLERĠNE DĠN GÖREVLĠLERĠNE DERNEK BAġKANLARINA Fransa da ikamet

Detaylı

Dağıtım : Gereği : Bilgi : 81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü) 19 İl Valiliğine (Eğt.Mrk.Md.lükleri)

Dağıtım : Gereği : Bilgi : 81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü) 19 İl Valiliğine (Eğt.Mrk.Md.lükleri) T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Sayı : 7358464-774/ 150 4/07/014 Konu : Kur an-ı Kerim Hizmet İçi Eğitim Kursları VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü) (Dini Yüksek İhtisas Merkezi/Eğitim Merkezi Müdürlüğü)

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır. Not: Sözlü sorular anında cevaplandırılır.

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır. Not: Sözlü sorular anında cevaplandırılır. 1 Dini Soruların Cevaplandırılması ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır. Not: Sözlü sorular anında cevaplandırılır. 2 Dini Eserlerin İncelenmesi Yazı ekinde basılı

Detaylı

Türkiye de İlk! Faizsiz 36 Ay Sabit Taksit ile 14 Gün Umre 159 TL!

Türkiye de İlk! Faizsiz 36 Ay Sabit Taksit ile 14 Gün Umre 159 TL! Türkiye de İlk! Faizsiz 36 Ay Sabit Taksit ile Umre 159 TL! Erken Rezervasyonda 100$ İndirim! 900$ dan Başlayan Fiyatlarla! Kredi Kartlarına Peşin Fiyatına 6 Taksit İmkanı! www.evratur.com 2016 Umre ProgramlarI

Detaylı

HAC TAKD M. Diyanet İşleri Başkanlığı. Diyanet leri Ba kanl 2010 Hac Organizasyonu

HAC TAKD M. Diyanet İşleri Başkanlığı. Diyanet leri Ba kanl 2010 Hac Organizasyonu HAC Diyanet leri Ba kanl Hac Organizasyonu TAKD M İslam ın temel şartlarından biri olup, uluslararası bir faaliyet özelliği arzeden Hac Organizasyonu, Başkanlığımız tarafından 1979 yılından beri başarılı

Detaylı

Türkiye de İlk! Faizsiz 36 Ay Sabit Taksit ile 14 Gün Umre 149 TL!

Türkiye de İlk! Faizsiz 36 Ay Sabit Taksit ile 14 Gün Umre 149 TL! Türkiye de İlk! Faizsiz 36 Ay Sabit Taksit ile Gün Umre 9 TL! Umre ye Kayıt Yaptırana BEDAVA! İslami Tatil Fırsatı 950$ - Gün 1050$ - Gün 1150$ - 20 Gün Başlayan Fiyatlarla.. Kredi Kartlarına Peşin Fiyatına

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce

Detaylı

..VALİLİĞİNE (Millî Eğitim Müdürlüğü)

..VALİLİĞİNE (Millî Eğitim Müdürlüğü) Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı SAYI : B.08.0.OBD.0.22.05.00/ 434 20/02/ 2009 KONU : Öğrenci Eğitim Kampları...VALİLİĞİNE (Millî Eğitim Müdürlüğü) Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi

Detaylı

ÖD.SHŞ.FR /5 SINAV UYGULAMA DUYURUSU. 20. Ulusal Bilim Olimpiyatları Sınavı ve 17. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı Sınavı

ÖD.SHŞ.FR /5 SINAV UYGULAMA DUYURUSU. 20. Ulusal Bilim Olimpiyatları Sınavı ve 17. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı Sınavı Doküman Kodu Yayın Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa No Tarihi ÖD.SHŞ.FR.01 25.06.2008 - - 1/5 SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAVIN ADI 20. Ulusal Bilim Olimpiyatları Sınavı ve 17. Ulusal İlköğretim Matematik

Detaylı

Hac yolcusuna hizmet etmek şereftir.

Hac yolcusuna hizmet etmek şereftir. Hac yolcusuna hizmet etmek şereftir. Diyanet İşleri Başkanlığı; 1979 yılından bu yana hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımıza yurt içinde ve yurt dışında çok kapsamlı bir hizmet vermektedir.

Detaylı

Sayı : 43501582/774.01/485787 15/01/2015 Konu: 2015 Yılı Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Planı ve Yetki Devri BAKANLIK MAKAMINA

Sayı : 43501582/774.01/485787 15/01/2015 Konu: 2015 Yılı Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Planı ve Yetki Devri BAKANLIK MAKAMINA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 43501582/774.01/485787 15/01/2015 Konu: 2015 Yılı Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Planı ve Yetki Devri BAKANLIK MAKAMINA

Detaylı

,ER MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

,ER MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER ,ER MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA ADI 1. 2 3 Dini Soruların Cevaplandırılması Dini Eserlerin İncelenmesi İhtida İşlemleri Aile İrşat Rehberlik Bürosu Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi 6 Cami Devirleri

Detaylı

Hakkımızda. Yetki Belgelerimiz. Banka Hesap Numaralarımız

Hakkımızda. Yetki Belgelerimiz. Banka Hesap Numaralarımız Nura Doğru TURİZM SEYAHAT ACENTASI umre 2014 Hakkımızda Şirketimizin merkezi Aksaray olmak üzere Ankara ve Tokat-Turhal'da ki şubeleri ve Türkiye genelindeki anlaşmalı acentaları ile hizmet vermektedir.

Detaylı

ASKON ADANA UMRE PROGRAMI 31 OCAK 08 ŞUBAT 2013

ASKON ADANA UMRE PROGRAMI 31 OCAK 08 ŞUBAT 2013 ASKON ADANA UMRE PROGRAMI 31 OCAK 08 ŞUBAT 2013 Sayın üyemiz, ASKON Umre programımız, 31 Ocak - 08 Şubat 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu organizasyonla ASKON üyeleri, Umre'nin hazzını

Detaylı

Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır.

Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır. 1 2 ADI Dini Soruların Cevaplandırılması Dini Eserlerin İncelenmesi 3 İhtida İşlemleri 4 5 Aile İrşat Rehberlik Bürosu Vekâlet Yoluyla Kurban Kesimi 6 Cami Devirleri 7 Cami Dersleri 8 9 10 11 Dernek, Vakıf,

Detaylı

T.C GÜMÜŞHACIKÖY KAYMAKAMLIĞI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C GÜMÜŞHACIKÖY KAYMAKAMLIĞI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Dini Soruların Cevaplandırılması 2 İhtida İşlemleri 3 Aile İrşat Rehberlik Bürosu 4 Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi 5 Cami Devirleri 6 Cami Dersleri 7 8 9 Dernek, Vakıf, Kurum ve Kuruluşlardan

Detaylı

HAC VE UMRE SEYAHATLERİYLE İLGİLİ İŞLERİN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

HAC VE UMRE SEYAHATLERİYLE İLGİLİ İŞLERİN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından: HAC VE UMRE SEYAHATLERİYLE İLGİLİ İŞLERİN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (Değişik:

Detaylı

Türk Hava Yolları ile direkt uçuş; 4* IZMAILOVO ALFA

Türk Hava Yolları ile direkt uçuş; 4* IZMAILOVO ALFA Türk Hava Yolları ile direkt uçuş; 24 AĞUSTOS 2014 TK417 SEFER SAYILI UÇAĞI İLE 08:30 DA MOSKOVA YA HAREKET VARIŞ : 12:20 29 AĞUSTOS 2014 TK414 SEFER SAYILI UÇAĞI İLE 13:30 DA İSTANBUL A HAREKET VARIŞ:

Detaylı

KAMPLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

KAMPLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR A- TESİSLE İLGİLİ ŞARTLAR KAMPLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR 1- Kamplar, 16 Mayıs 2017 tarihinde başlayıp 27 Eylül 2017 tarihinde bitecek şekilde planlanmıştır. 2- Müracaatlar sadece bir kamp için ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU TARAFINDAN BAKILAN VE KORUNAN ÇOCUKLARDAN MEB TAŞRA TEŞKİLATI PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı 1 / 5 MERKEZ BİRİMLER + BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 26608920-902.03/104254 sayılı yazı. İlgi yazımız ile yapılan duyuru üzerine; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN (EN GEÇ)

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN (EN GEÇ) KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU TEKİRDAĞ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN (EN GEÇ) SIRA NO TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Dini Soruların Cevaplandırılması,

Detaylı

Yüce Allah Buyuruyor ki:

Yüce Allah Buyuruyor ki: HAC 2017 Yüce Allah Buyuruyor ki: Haccı da umreyi de sırf Allah için tam olarak yerine getiriniz. (Bakara, 2/196) Kim Allah için hacceder de (Allah'ın rızasına uymayan) kötü söz ve davranıșlardan ve Allah'a

Detaylı

A) Kafile BaĢkanı olarak görevlendirileceklerde;

A) Kafile BaĢkanı olarak görevlendirileceklerde; D O S Y A Y A Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan a gidecek vatandaşlarımızın bu ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içerisinde yerine getirmelerinde hiç şüphesiz ki organizasyonda

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

05 ARALIK 2015 CUMARTESİ 07 ARALIK 2015 PAZARTESİ 11 ARALIK 2015 CUMA 10 ARALIK 2015 PERŞEMBE 12 ARALIK 2015 CUMARTESİ 16 ARALIK 2015 ÇARŞAMBA

05 ARALIK 2015 CUMARTESİ 07 ARALIK 2015 PAZARTESİ 11 ARALIK 2015 CUMA 10 ARALIK 2015 PERŞEMBE 12 ARALIK 2015 CUMARTESİ 16 ARALIK 2015 ÇARŞAMBA 1980 yılından beri büyük Türk Turizmi nin; 1990 yılından beri ise hacılarımızın hizmetinde olan Sonarex Turizm olarak yepyeni bir heyecan ve farklı bir yaklaşım tarzıyla yolculukların en güzeli olan Umre

Detaylı

2017 İlkbahar- Kandil ve Ramazan Umre Programları Fiyat Listesi

2017 İlkbahar- Kandil ve Ramazan Umre Programları Fiyat Listesi 2017 İlkbahar- Kandil ve Ramazan Umre Programları Fiyat Listesi Mekke Otelleri Krokisi 2 3 Medine Otelleri Krokisi 2017 İlkbahar - Kandil Umre Programları 401.Grup 14 Günlük Mirac Kandili Mekke Umre Programı

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) KOCAELİ - ARIZLI ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 24 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) KOCAELİ - ARIZLI ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 24 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) KOCAELİ - ARIZLI ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 24 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU Kocaeli Arızlı Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında İdaremiz tarafından

Detaylı

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı. DİYANET İŞLERİ Hac ve Umre BAŞKANLIĞI. Hizmetleri Müdürlüğü GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 UMRE DİYANET 2015-2016 UMRE 1

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı. DİYANET İŞLERİ Hac ve Umre BAŞKANLIĞI. Hizmetleri Müdürlüğü GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 UMRE DİYANET 2015-2016 UMRE 1 T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı DİYANET İŞLERİ Hac ve Umre BAŞKANLIĞI Hizmetleri HAC ve Genel UMRE Müdürlüğü HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 UMRE DİYANET 2015-2016 UMRE 1 2 DİYANET 2015-2016 UMRE Kutlu

Detaylı

GÖREVLİLER Din Görevlisi ve Kafile Başkanı

GÖREVLİLER Din Görevlisi ve Kafile Başkanı HAKKIMIZDA Şirket ortaklarının 1980 li yıllarda amatör ruhla başlayan Hac ve Umre organizasyon tecrübesi 1993 yılında İkram Turizm Seyahat Acentası nın kuruluşu ile bugünlere kadar ulaşan ekibin temelleri

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) SİVAS MERKEZ KILAVUZMAHALLESİ ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (320 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) SİVAS MERKEZ KILAVUZMAHALLESİ ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (320 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) SİVAS MERKEZ KILAVUZMAHALLESİ ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (320 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU Sivas Merkez Kılavuzmahallesi Alt Gelir Grubu Konut Projesi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) HATAY ANTAKYA GÜNYAZI ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 770 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) HATAY ANTAKYA GÜNYAZI ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 770 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) HATAY ANTAKYA GÜNYAZI ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 770 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU Hatay Antakya Günyazı Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında İdaremiz

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü. ÇOK ACELE Sayı : 74686402-774.01-E.398340 13.01.2016 Konu: Rehberlik Tamamlama Kursu

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü. ÇOK ACELE Sayı : 74686402-774.01-E.398340 13.01.2016 Konu: Rehberlik Tamamlama Kursu T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü ÇOK ACELE Sayı : 74686402-774.01-E.398340 13.01.2016 Konu: Rehberlik Tamamlama Kursu KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) İlgi : Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

BAKÜ WEDDINGEXPO FUARI Fuar Tarihi: MAYIS 2017 Tur Tarihi: MAYIS 2017

BAKÜ WEDDINGEXPO FUARI Fuar Tarihi: MAYIS 2017 Tur Tarihi: MAYIS 2017 BAKÜ WEDDINGEXPO FUARI Fuar Tarihi: 04-06 MAYIS 2017 Tur Tarihi: 03-07 MAYIS 2017 Emerald Hotel Fuar alanına 13 km Opera Hotel Fuar alanına 15 km Divan Express Hotel Fuar alanına 16 km Hilton Bakü Hotel

Detaylı

AKADEMİK TAKVİM GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ

AKADEMİK TAKVİM GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kapsamında Akademik Takvim, Açılacak Programlar, Alanlar, Kontenjanlar ve Derslere İlişkin Uygulama Esasları Anadolu Üniversitesi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 14/01/2016-E.2564 T.C. Sayı :75704976-300- Konu :2016 Hac Organizasyonu Görevli Seçimi Talimatı GÜNLÜ EVRAK Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gidecek yolcuların,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE MERKEZ HIDIRLIK MAHALLESİ ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (120 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE MERKEZ HIDIRLIK MAHALLESİ ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (120 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE MERKEZ HIDIRLIK MAHALLESİ ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (120 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU Niğde Merkez Hıdırlık Mahallesi Alt Gelir Grubu Konut Projesi

Detaylı

UMRE 2017 / 1438 UMRE PROGRAMLARI

UMRE 2017 / 1438 UMRE PROGRAMLARI UMRE 2017 / 1438 UMRE PROGRAMLARI Değerli Dostlar; 30 yıllık deneyimimiz ve tecrübeli çalışanlarımızla sizlere daha iyi hizmet verebilmek için 20162017 yılı Umre sezonuna başlamış bulunuyoruz. VAKFE TUR

Detaylı

T. HALK BANKASI A.Ş.

T. HALK BANKASI A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. UZMAN YARDIMCISI, UZMAN YARDIMCISI (MÜHENDİS), SERVİS GÖREVLİSİ VE BANKO GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI Bankamızın Genel Müdürlük Birimleri, Bölge Koordinatörlükleri ve Şubelerinde istihdam

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

SIRA YAPILACAK İŞLEMLER TARİHİ

SIRA YAPILACAK İŞLEMLER TARİHİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SAMSUN İLKADIM GÜLİZAR HASAN YILMAZ SPOR LİSESİ ne 2.YETENEK SINAVI İÇİN ÖĞRENCİ ALIMI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA YAPILACAK İŞLEMLER TARİHİ 1 Yetenek Sınavı Başvuruları 14-18 Eylül

Detaylı

2014 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası

2014 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası 2014 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 92 nci maddesinin birinci fıkrası ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Detaylı

14.TABRIZ MED INT.EXHIBITION

14.TABRIZ MED INT.EXHIBITION 14.TABRIZ MED INT.EXHIBITION FUAR TARİHİ 04-07 EYLÜL 2014 TUR TARİHİ 03-08 EYLÜL 2014 Türk Hava Yolları ile direkt uçuş; 03 EYLÜL 2014 TK882 SEFER SAYILI UÇAĞ I I LE 00:25 DE TEBRI Z E HAREKET VARIŞ 04:25

Detaylı

ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU. İnönü Cad. No.476 Göztepe, İzmir

ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU. İnönü Cad. No.476 Göztepe, İzmir 2017-2018 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU İRTİBAT ADRESİ : Özel İzmir Amerikan Koleji İnönü Cad. No.476 Göztepe, İzmir TELEFONLAR : 0232 355 0 555 FAX : 0232 355 0 411 http: www.aci.k12.tr

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) MALATYA MERKEZ KONAK MAHALLESİ ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (476 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) MALATYA MERKEZ KONAK MAHALLESİ ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (476 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) MALATYA MERKEZ KONAK MAHALLESİ ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (476 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU Malatya Merkez Konak Mahallesi Alt Gelir Grubu Konut Projesi

Detaylı

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ NE SİRKÜLER NO: 271

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ NE SİRKÜLER NO: 271 ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ NE SİRKÜLER NO: 271 26 28 Ocak 2016 tarihleri arasında Suudi Arabistan ın Cidde şehrinde düzenlenecek olan Automechanika Jeddah 2016 fuarına Uludağ

Detaylı