Kanun No Kabul Tarihi: 17/2/2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011"

Transkript

1 ÖLÇME, SEÇME VE YERLETRME MERKEZ BAKANLIININ TEKLAT VE GÖREVLER HAKKINDA KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 17/2/2011 BRNC BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanlıının tekilat, görev ve yetkileri ile Bakanlık tarafından yapılacak her türlü sınav ve yerletirmeler ve bu sınavlarda görev alanların yetki ve sorumluluklarına ilikin usul ve esasları düzenlemektir. Tanımlar MADDE 2 (1) Bu Kanunun uygulanmasında; a) Aday: Bakanlıkça yapılan sınav, ölçme, deerlendirme ve yerletirmelere hak kazanmak amacıyla bavuran kiiyi, b) Bakan: Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanını, c) Bakanlık: Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanlıını, ç) Deerlendirme: Ölçme sonucu ortaya çıkan verilerin uygun yöntemlerle çözümlemeye tâbi tutularak, adayların elde edilen sonuçlara göre sıralanmasını, d) Edeer sınav: Bakanlık tarafından aynı veya farklı zamanlarda farklı sorularla yapılan, ancak adaylara saladıı haklar bakımından eit sonuçlar verdii Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen birden fazla sınavı, e) Kılavuz: Ölçme, seçme ve yerletirme ilemlerine ilikin uyulması gereken kurallar, duyurular veya yol gösterici açıklamalardan oluan basılı veya elektronik ortamdaki bilgi paketini, f) Ölçme: Belirlenmi usul ve esaslara göre adayların bilgi ve yetenek seviyelerinin, sorulara verdikleri cevapların puanlanması suretiyle tespit edilmesi ilemlerini, g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanlıını, ) Sınav: Belirlenen usul ve esaslara göre adaylara yazılı veya sözlü olarak soru sorma ve verilen cevaplar ile yaptırılan uygulamaları kayıt altına alma ilemlerini, h) Sınav koordinatörlüü: ÖSYM tarafından yapılan sınavlar için Devlet üniversiteleri ile ihtiyaç duyulması hâlinde kamu veya özel kurum ve kuruluları ile yurt dıı temsilcilikler bünyesinde, sınav organizasyonu ve sınavlarla ilgili dier ileri yerine getirmek üzere görevlendirilenlerden oluan koordinatörlükleri, ı) Yerletirme: Deerlendirme sonucunda oluan puanlar, tercihler, önceden belirlenen kontenjan ve artlar dikkate alınarak adayların yükseköretim kurumlarına veya ilgili kurum ve kurululara yerletirilme ilemlerini, i) Yönetim Kurulu: Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Yönetim Kurulunu, ifade eder. KNC BÖLÜM Kurulu, Görev ve Yetkiler ile Tekilat Yapısı Kurulu, görev ve yetkiler MADDE 3 (1) Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanlıı, bu Kanunla ve ilgili dier mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kiiliine, idari ve mali özerklie sahip, Yükseköretim Kurulu ile ilgili, merkezi Ankara da bulunan özel bütçeli bir kurulutur. (2) Bakanlıın görev ve yetkileri unlardır: a) Yükseköretim Kurulu kararlarına veya ilgili mevzuat hükümlerine istinaden bata yükseköretim kurumlarında ön lisans, lisans veya lisansüstü örenim görecek adayların puan sıralamasına göre tespiti veya yerletirilmesi ile yükseköretim kurumlarında atama veya yükselmelerde esas alınan sınavlar olmak üzere, ulusal ve uluslararası her türlü bilim, yetenek veya yabancı dil sınavları ile gerektiinde yerletirme ilemlerini yapmak. b) lgili mevzuat hükümleri uyarınca kamu kurum ve kurulularının kadro ve pozisyonlarında görev almaya veya görevde yükselmeye yönelik sınavları ve gerektiinde yerletirme ilemlerini ilgili kurumun talebine balı olarak yapmak. c) Özel hukuk tüzel kiilerinin talep ettikleri her türlü ölçme ve deerlendirme ilemlerini yapmak. ç) Sınav ölçme, deerlendirme ve yerletirme ilemlerine yönelik yıllık sınav takvimini belirlemek, kamuoyuna duyurmak ve bu Kanunda belirlenen ilkelere göre yerine getirmek. d) Sınav hizmetlerinin yerine getirilmesinin tüm aamalarında, konuyla ilgili kurum ve kurulularla ibirlii yaparak gerekli güvenlik tedbirlerini almak. e) Hizmetin gereklerine uygun ölçme, seçme, deerlendirme ve yerletirme yöntemlerini belirlemek. f) Sınav yapılacak merkezleri oluturmak, sınav hizmetlerini yapacak kiileri belirlemek ve gerekli

2 görevlendirmeleri yapmak. g) Sınav, ölçme, deerlendirme, yerletirme, aratırma ve dier hizmet bedellerini belirlemek. ) Gerekli hâllerde sınavları ertelemek, kısmen veya tamamen iptal etmek, adayların ilemlerini geçersiz saymak. h) Faaliyet alanlarıyla ilgili aratırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası gelimeleri izlemek, bilimsel toplantılara katılmak, ulusal ve uluslararası kurumlarla ibirlii yapmak. ı) Sınav sonuçlarını analiz etmek ve sonuçları kamuoyuna duyurmak; sınav sonuçlarını ilgili kurum veya kurululara basılı veya elektronik ortamda iletmek. i) Görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda idari düzenlemeler yapmak ve kılavuzlar hazırlamak. (3) Bakanlık, bu Kanunla ve dier mevzuatla verilen görev ve yetkilerini kendi sorumluluu altında, baımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Bakanlıın yürüttüü i ve ilemlerin yerine getirilmesinde, Bakanlık çalıanları ve görevlendirilen dier uygulayıcı birimlere sınav sorularının oluturulması, ölçme, deerlendirme ve yerletirme yöntem ve süreçlerinin seçimi ve uygulanmasında hiçbir organ, makam, merci veya kii tarafından talimat verilemez. (4) Bakanlık, sınav, ölçme, deerlendirme ve yerletirme hizmetlerini yerine getirirken ihtiyaç duyduu aamalarda, soru hazırlama, donanım ve yazılım olarak bilgisayar ve iletiim altyapısı, baskı, paketleme, taıma, daıtım, güvenlik ve igücü hizmetleri satın alabilir. Sınav hizmetleriyle sınırlı kalmak üzere bu mal ve hizmetlerin temininde, Bakanlık tarafından gerçek kiiler, kamu tüzel kiileri veya özel hukuk tüzel kiilerinden alınan mal ve hizmetlerle ilgili olarak 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu hale Kanunu hükümleri uygulanmaz. Söz konusu mal ve hizmetlerin teminine ilikin usul ve esaslar, Kamu hale Kurumunun görüü alınarak Yükseköretim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Bakan, Bakan yardımcıları ve Yönetim Kurulu MADDE 4 (1) Bakan, Bakanlıın en üst amiri olup Bakanlık hizmetlerini mevzuata, Yönetim Kurulu kararlarına, Bakanlıın amaç ve politikalarına, stratejik planına, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak düzenler, yürütür ve hizmet birimleri arasındaki koordinasyonu salar. (2) Bakan, Devlet üniversitelerinde görev yapan profesör unvanına sahip öretim üyelerinden, Yükseköretim Kurulunun önerecei üç aday arasından müterek kararname ile dört yıllıına atanır. Süresi dolan Bakan, bir defaya mahsus olmak üzere yeniden atanabilir. Bakan ve Devlet üniversitelerinde görevli öretim üyeleri arasından atanan Bakan yardımcılarının ya haddi, öretim üyelerinde olduu gibidir. Görev süresi biten Bakan, yeni Bakan atanıncaya kadar görevine devam eder. (3) Bakan, görev süresince kadrosunda bulunduu üniversitede ücretsiz izinli sayılır. Bakanlık görevi süresince, Bakanın kadrosuyla ilgili özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır; terfisi baka bir ileme gerek kalmadan süresinde yapılır. Görev süresi biten veya görevinden süresinden önce ayrılan Bakan, baka bir ileme gerek kalmaksızın üniversitedeki kadrosuna geri döner. (4) Görev süresi dolmadan Bakanın görevine son verilemez. Ancak, atanmak için gerekli artları taımadıı ya da kaybettiinin tespit edilmesi veya görevini yerine getiremeyeceinin Yükseköretim Genel Kurulu kararıyla tespit edilmesi ve resmî salık kurulu raporu ile belgelenmesi hâlinde, Bakan görev süresi dolmadan atandıı usule göre görevden alınabilir. (5) Bakan, kendisine yardımcı olmak üzere, en az biri Devlet üniversitelerinde görevli öretim üyeleri arasından olmak üzere, kendi görev süresi ile sınırlı olmak üzere iki Bakan yardımcısı atar. Üçüncü fıkra hükmü Devlet üniversitelerinde görevli Bakan yardımcısı hakkında da uygulanır. (6) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olanlar arasından atanan Bakan yardımcılarında, en az dört yıllık yüksekörenim mezunu olma ve en az on yıllık memuriyetinin bulunması artları aranır. Bunlar, Bakan yardımcılıı süresince kurumlarından aylıksız izinli sayılır; Bakan yardımcılıı süresince bunların memuriyetle ilgili özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır; terfileri baka bir ileme gerek kalmadan süresinde yapılır. Görev süresi biten veya görevinden süresinden önce ayrılanlar, bir ay içinde önceki kurumlarında mükteseplerine uygun kadrolara atanırlar. Bunların Bakan yardımcılıında geçen süreleri makam tazminatı ile temsil veya görev tazminatı ödenmesi gereken süre olarak deerlendirilir ve bunlar emeklilik yönünden bakanlık genel müdür yardımcısı için belirlenmi olan ek gösterge, makam tazminatı ile temsil veya görev tazminatından aynı usul ve esaslara göre yararlandırılır. (7) Bakan sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek artıyla, görev ve yetkilerinden bir bölümünü Bakan yardımcılarına devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur. Yetki devri sorumluluu ortadan kaldırmaz. (8) Bakanlıın karar organı olan Yönetim Kurulu, Bakan ve Bakan yardımcıları dâhil yedi üyeden oluur. Bakan, Yönetim Kurulunun da bakanıdır. Yönetim Kurulunun, Bakan ve Bakan yardımcıları dıındaki üyeleri; a) Milli Eitim Bakanlıından en az genel müdür düzeyinde bir temsilciden, b) Yükseköretim Kurulundan Yürütme Kurulu üyeleri arasından belirlenecek bir temsilciden, c) Devlet Personel Bakanlıından en az Bakan yardımcısı düzeyinde bir temsilciden, ç) Devlet üniversitelerinde görevli öretim üyeleri arasından Yükseköretim Kurulunca seçilen bir temsilciden, oluur. (9) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır. Bakan ve Bakan yardımcıları dıındaki üyelerin aslî

3 görevleri devam eder. (10) Sekizinci fıkraya göre görevlendirilen temsilcilerin kurumlarındaki görevlerinden ayrılmaları hâlinde, Yönetim Kurulundaki görevleri de sona erer. Bunların yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere ilgili kurumlar tarafından yeni temsilciler görevlendirilir. (11) Yönetim Kurulunun görevleri unlardır: a) Sınav sorularının hazırlanması veya sınavların yapılması için gerekli görevlileri belirlemek ve komisyonları oluturmak. b) Sınavların yürütülmesinde gerekli kılavuz, açıklama ve belgeleri onaylamak. c) Yükseköretim Kurulunun öngördüü sınavları aksatmayacak biçimde dier kurumlardan gelen talepleri karılamak üzere, Bakanlıın yıllık i programını oluturmak. ç) Sınav, ölçme, deerlendirme ve yerletirme faaliyetlerine yönelik olarak adaylardan veya kurumlardan alınacak hizmet bedellerini ve bedel alınmayacak hizmetleri, kii, kurum ve kurulu itibarıyla tespit etmek. d) Gerekli hâllerde sınavların kısmen veya tamamen iptaline, ertelenmesine, adayların edeer sınavlara alınmasına veya aday ilemlerinin geçersiz sayılmasına ve sorumlular hakkında gerekli ilemlerin balatılmasına karar vermek. e) Sınav koordinatörlükleri ile buralarda görevlendirilenlerin görevlerini belirlemek. f) Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere, dorudan merkeze balı olarak kurulacak temsilciliklerin yeri ve sayısı hakkında kararlar almak. g) Bakanlıın görev alanına giren dier konular arasından Bakan tarafından gündeme alınanları görüüp karara balamak. (12) Yönetim Kurulu, Bakanın çarısı üzerine ve Bakanın oluturduu gündemle en az be üye ile toplanır ve oy çokluu ile karar alır. Oyların eit olması hâlinde, Bakanın oyu yönünde karar alınır. Kararlarda çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayan üyeler gerekçelerini yazılı olarak belirtirler. Bakanlık tekilatı MADDE 5 (1) Bakanlık, merkez tekilatı ile dorudan Bakanlıa balı temsilciliklerden oluur. Temsilciliklerin açılacaı yer ve sayıları Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir. (2) Bakanlıın hizmet birimleri unlardır: a) Soru Hazırlama ve Gelitirme Daire Bakanlıı. b) Sınav Hizmetleri Daire Bakanlıı. c) Yabancı Dil Sınavları Daire Bakanlıı. ç) Bilgi Güvenlii ve Yönetimi Daire Bakanlıı. d) Strateji Gelitirme Daire Bakanlıı. e) Hukuk Müavirlii. f) nsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Bakanlıı. (3) Bakanlıkta dorudan Bakana balı veya daire bakanlıkları altında, daimi ve geçici çalıma grupları oluturulabilir. (4) Bakanlık hizmet birimlerinin görevleri unlardır: a) Soru Hazırlama ve Gelitirme Daire Bakanlıı: Bakanlık tarafından yapılan sınavlarda sorulacak soruları hazırlamak veya hazırlatmak, denetlemek ve güvenli bir ekilde ifreleyerek saklamak; soru havuzu oluturmak; soruların geçerlik ve güvenirlik düzeylerini artırmak ve yeni sınav veya soru türleri üzerine aratırmalar yapmak; yeni yöntem ve teknolojiler konusunda sınav süreçlerinde görev alanlara gerekli hizmet içi eitimi vermek; Bakan tarafından verilen dier görevleri yapmak. b) Sınav Hizmetleri Daire Bakanlıı: Ön lisans, lisans ve lisansüstü öretim ile ilgili sınavlar ile akademik personelin seçimine ilikin sınav hizmetlerini Yükseköretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütmek; kamu kurum ve kuruluları veya özel hukuk tüzel kiileri tarafından talep edilen meslee giri, yeterlilik, görevde yükselme ve benzeri meslekî sınav hizmetlerinin yapılması, sınava ilikin deerlendirme ve sonuç belgelerinin düzenlenmesi ile itirazların incelenmesi ilemlerini yürütmek; Bakan tarafından verilen dier görevleri yapmak. c) Yabancı Dil Sınavları Daire Bakanlıı: Akademik unvanların alınmasında ve yükselmelerde, kamu personelinin atanmasında mevzuatta öngörülen sınavlar bata olmak üzere, ihtiyaç duyulan alanlarda ve dillerde yabancı dil bilgi düzeyinin ölçülmesine yönelik sınav sorularının hazırlanması veya hazırlatılması, bu sınavlara ilikin dier hizmetlerin yapılması, sonuç belgelerinin düzenlenmesi ile itirazların incelenmesi ilemlerini yürütmek; Bakan tarafından verilen dier görevleri yapmak. ç) Bilgi Güvenlii ve Yönetimi Daire Bakanlıı: Bakanlıın yazılım ve donanım altyapısı ile ilgili tüm ileri, bilgi güvenliini en üst düzeyde tutarak yürütmek ve koordine etmek; Bakan tarafından verilen dier görevleri yapmak. d) Strateji Gelitirme Daire Bakanlıı: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi ve dier mevzuatla strateji gelitirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak; Bakan tarafından verilen dier görevleri yapmak.

4 e) Hukuk Müavirlii: Bakanlık birimleri tarafından sorulan hukuki konular ile mali ve cezai sonuçlar douracak ilemler hakkında görü bildirmek; Bakanlıın menfaatlerini koruyan anlamazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlama ve sözlemelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak; adli ve idari davalarda gerekli olacak belgeleri hazırlamak, taraf olduu davalarda ve icra takiplerinde Bakanlıı temsil etmek veya Bakanlıın hizmet satın alma yoluyla temsil edildii davaları takip ve koordine etmek; Bakanlıın faaliyet ve sorumluluk alanları ile ilgili hukuki çalımalar yapmak; Bakan tarafından verilen dier görevleri yapmak. f) nsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Bakanlıı: Bakanlıın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalımaları yapmak; personel sisteminin gelitirilmesi ve performans ölçütlerinin oluturulması ile ilgili tekliflerde bulunmak; Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek; Bakanlık personelinin atama, özlük, disiplin, emeklilik ve salıkla ilgili ilerini yapmak; Bakanlıın eitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eitim programlarını düzenlemek ve uygulamak; Bakanlıın tamamına ilikin olarak ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama ve satın alma ilerini yürütmek; temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım ve taıma hizmetlerini yapmak; genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek; Bakanlık kütüphane ve genel ariv hizmetlerini yürütmek; Bakan tarafından verilen dier görevleri yapmak. Personel rejimi ve mali hükümler MADDE 6 (1) Bakan ve Devlet üniversitelerinde görevli öretim üyeleri arasından atanan Bakan yardımcıları dıındaki Bakanlık personeli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbidir ve Bakan tarafından atanır. (2) Bakana, Yükseköretim Kurulu Bakan Vekiline ödenen aylık ve sosyal yardımları; Bakan yardımcılarına, Yükseköretim Yürütme Kurulu üyelerine ödenen aylık ve sosyal yardımları geçmemek üzere, Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek tutarda ödeme yapılır. Bakan ve Bakan yardımcıları tam zamanlı görev yapar ve görevleri süresince, lisansüstü eitim faaliyetleri hariç, baka hiçbir kurum veya kuruluta ücretli i göremez. (3) Yönetim Kurulu üyelerine, ayda ikiden fazla olmamak üzere, her bir toplantı için (3.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir. (4) Bakanlıkta, Daire Bakanı, I. Hukuk Müaviri, Basın ve Halkla likiler Müaviri, Hukuk Müaviri, Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzmanı ve Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzman Yardımcısı ile dorudan Bakanlıa balı temsilcilikleri yönetmekle görevlendirilen ube Müdürü kadrolarına atananlar, kadroları karılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Kanun ve dier kanunların sözlemeli personel çalıtırılması hakkındaki hükümlerine balı olmaksızın sözlemeli olarak çalıtırılabilir. Bu suretle çalıtırılacak personele, bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde unvanları itibarıyla yer alan taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek tutarda aylık brüt sözleme ücreti ödenir. Söz konusu personele, çalıtıkları günlerle orantılı olarak, hastalık ve yıllık izinler dâhil, ocak, nisan, temmuz, ekim aylarında birer aylık sözleme ücreti tutarında ikramiye ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalımaları sonucu emsallerine göre baarılı çalımalar yaptıkları tespit edilenlere, Bakanın onayı ile haziran ve aralık aylarında birer aylık sözleme ücreti tutarına kadar tevik ikramiyesi ödenebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilikin usul ve esaslar ile söz konusu personele yapılacak dier ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir. (5) Bakanlıkta Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzmanı ve Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzman Yardımcısı istihdam edilir. Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzman Yardımcılıına atanabilmek için, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel artlara ek olarak aaıdaki artlar aranır: a) En az dört yıllık lisans eitimi veren Bakanlıkça yönetmelikle belirlenecek fakülte, yüksekokul veya bölümlerden veya bunlara denklii Yükseköretim Kurulu tarafından onaylanmı yabancı yükseköretim kurumlarından mezun olmak. b) Uzman yardımcılıına giri sınavının yapıldıı yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla otuz yaını doldurmamı olmak. c) Meslek ve yabancı dil konularında yapılacak sınavlarda baarılı olmak. (6) Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzman Yardımcılıına atananlar en az üç yıl fiilen çalımak, her yıl olumlu sicil almak, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dili Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerlilii bulunan bir seviyede bildiini belgelemek ve ÖSYM nin faaliyet alanına giren konularda hazırladıkları özgün bir tezi jüri önünde baarı ile savunmak kaydıyla, yapılacak yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya hazırladıkları tez kabul edilmeyenlere, tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için, bir yılı amamak üzere ilave süre verilir. Yeterlilik sınavında baarılı olanlar, Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzmanı olarak atanır. Sınavda baarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandıı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da baarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile olumsuz sicil alanlar, Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzman Yardımcısı unvanını kaybeder ve örenim durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzmanı ve Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzman Yardımcılarının meslee alınmaları, yetitirilmeleri, yarıma sınavı, tez hazırlama ve yeterlilik sınavı ile çalıma usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. (7) Bakanlıkta daire bakanı olarak atanabilmek için 657 sayılı Kanunda öngörülen artların yanı sıra, Ölçme,

5 Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzmanlıına atanmak için öngörülen eitim ve yabancı dil artlarının da taınması gerekir. (8) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköretim Kanununun 38 inci maddesinin son fıkrasına göre görevlendirilenler ile 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Bakanlıı Kurulu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kurulularına ait kadrolarda çalıanlardan Bakanlıkta görevlendirilenlere, aslî görevlerine ait aylık ve her türlü dier ödemeler ile mali ve sosyal hakları ödenmeye devam olunur. Bu ekilde görevlendirilenlere, (40.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmeyecek tutarda her ay ilave ödeme yapılabilir. Ek ödemenin tutarı ile usul ve esasları Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir. Bu fıkra kapsamında görevlendirilecek personel sayısı 10 u geçemez. (9) Bakanlıkta 657 sayılı Kanun ve dier mevzuat hükümlerine balı kalmaksızın sözleme ile yerli veya yabancı uzman istihdam edilebilir. Sözlemeli olarak istihdam edilecek personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Salık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Bu personelin atama usul ve esasları ile personele ilikin dier hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Bunlara ödenecek ücretin net tutarı, birinci dereceli Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzmanına ödenen bir aylık ortalama net tutarı amamak üzere Bakan tarafından tespit edilir. Bu fıkra uyarınca çalıtırılacak uzman sayısı, Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzmanı ve Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzman Yardımcısı kadro sayısının üçte birini aamaz. Bunların, Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzmanları için aranan eitim ve yabancı dil artlarını taıması arttır. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerlilii bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için, ilgili dilde en az üç yıllık ortaöretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almı olmak ya da o dilin resmî dil olarak konuulduu ülke resmî makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında baarılı olmak gerekir. (10) Bu Kanunun yürütülmesinde görev alan kamu görevlileri ile hizmet satın alınması durumunda yüklenici özel hukuk tüzel kiilerinin ilgili personeli, göreve getirilmeden önce imzalayacakları bir gizlilik sözlemesi ile görevlerini yerine getirmeleri sırasında edindikleri kamuya, ilgililere ve üçüncü kiilere ait gizlilik taıyan bilgileri, kiisel verileri, Bakanlıkla ve Bakanlık tarafından yapılan sınavlarla ilgili gizlilik taıyan bilgileri, ticari sırları ve bunlara ait belgeleri bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden bakasına açıklayamaz, kendilerinin veya üçüncü kiilerin yararına kullanamaz. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. (11) Bakanlık lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeni ile hükme balanarak karı taraftan tahsil edilen vekalet ücretlerinin avukatlara daıtımı hakkında 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını ntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. (12) Bakanlık kadrolarının tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilikin dier hususlar, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir. (13) Bakanlıkça; yurt içinde ve yurt dıında soruların hazırlanmasında görevlendirilenlere, sınav soru havuzunda yer alacak soruların hazırlanmasında katkısı olanlara, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca oluturulan koordinatörlüklerin koordinatörüne ve dier personeline, bina sınav sorumluları ile bina yöneticilerine, salon bakanlarına, gözetmenlere, sınav güvenliini salayan kolluk kuvvetlerine, kapalı dönem çalıanlara ve sınav sürecinde görev alan dier personele sınav ücreti ödenir. Sınav ücretinin tutarı ile usul ve esasları; sınavın özellii, sınava katılanların sayısı, görev ve yetkileri, sınavın yerinin özellii ve çalıma süresi gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir. Bu fıkrada yer alan hükümler, Milli Eitim Bakanlıınca yapılan merkezî sınavlar, yükseköretim kurumlarının açık öretim sınavları, kamu kurum ve kuruluları ile özel hukuk tüzel kiilerinin talepleri üzerine yükseköretim kurumlarınca yapılan sınavlar hakkında da uygulanır. Bakan ve Bakan yardımcıları, kadroları karılık gösterilmek suretiyle çalıtırılanlar ile sekizinci fıkraya göre görevlendirilenlere sınav ücreti ödenmez. Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanlıı ve Milli Eitim Bakanlıında kadrolu veya sözlemeli çalıan personele sınav sorularının hazırlanmasına katkıları nedeniyle ayrıca sınav ücreti ödenmez. (14) Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanlıı tarafından yapılan merkezi sistem sınavlarında Millî Eitim Bakanlıına balı okul ve kurum müdürlükleri ile koordinatörlüklerce, her bir bavuru kaydı için adaylardan alınacak bavuru, tercih, ifre verme gibi hizmet bedeli, okulların ve koordinatörlüklerin sınav hizmetlerine yönelik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere koordinatörlük ile okul ve kurum müdürlüklerinin balı olduu il veya ilçe millî eitim müdürlükleri nezdinde açılan hesaba aktarılır. Bavuru, tercih, ifre verme gibi hizmet bedellerinin tahsiline ve söz konusu tutarların harcanmasına ilikin usul ve esaslar Millî Eitim Bakanlıı ve Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanlıı arasında imzalanacak protokolle, koordinatörlüklere ilikin usul ve esaslar Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanlıınca Maliye Bakanlıının görüü alınarak belirlenir. Bu harcamalar Sayıtay tarafından denetlenir. (15) Bakan, Bakan yardımcıları, Yönetim Kurulu üyeleri ile dördüncü, sekizinci ve dokuzuncu fıkralarda belirtilenler, Bakanlıktaki görevlerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, Bakanlık tarafından yapılan sınavlara yönelik hazırlık kursları veya yayınlarla ilgili faaliyet gösteren gerçek kiiler ile özel hukuk hükümlerine tâbi tüzel kiilerde ya da bunların itiraklerinde görev alamaz ya da bu tür ilere ortak olamaz ve bu tüzel kiilerden ya da itiraklerden gelir salayacak ya da salayabilecek dorudan ya da dolaylı ilikiye giremez. Bunların eleri, çocukları ile

6 ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları, bunların görevleri süresince, Bakanlık tarafından yapılan sınavlara yönelik hazırlık kursları veya yayınlarla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluları dıındaki tüzel kiiliklerde ya da bunların itiraklerinde görev alamaz ya da bu tür ilere ortak olamaz ve bu tüzel kiilerden ya da itiraklerden gelir salayacak ya da salayabilecek dorudan ya da dolaylı ilikiye giremez. (16) ÖSYM nin gelirleri unlardır: a) Yurt içi ve yurt dıı sınav, ölçme, deerlendirme ve yerletirme hizmetleri karılıında alınacak ücretler. b) Yayın ve telif haklarından alınan ücretler. c) Genel bütçeden yapılacak yardımlar. ç) Bakanlıa yapılacak her türlü baı, yardım ve vasiyetler. d) Bakanlık gelirlerinin deerlendirilmesinden elde edilecek gelirler. e) Dier gelirler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sınavlara likin Hükümler Temel ilkeler MADDE 7 (1) Sınav, ölçme, deerlendirme ve yerletirme ilemleri, güvenilirlik, gizlilik, tarafsızlık, bilimsellik ilkeleri çerçevesinde ve adaylara fırsat eitlii salayacak biçimde yapılır. (2) Sınavlar, adayların bilgi ve yetenek düzeylerine göre sıralanmasını salamak amacıyla, sıralama sınavları veya adayları belirlenen asgarî yetenek ve yeterlilikleri taıyıp taımadıklarına göre gruplandıran seviye tespit sınavları biçiminde yapılabilir. (3) Sınavlar; basılı veya elektronik ortamda ve adaylara soruların aynı anda sorulduu e zamanlı olarak yapılabilecei gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru havuzundan, her bir adaya aynı ya da farklı zamanlarda, farklı soruların adayın verdii cevaplara göre de deiebilen biçimde sorulmasına izin verecek ekilde, elektronik ortamda da yapılabilir. htiyaç ve imkânlara göre hangi sınav türünün uygulanacaına Yönetim Kurulu karar verir. (4) Elektronik ortamda yapılan sınavların kayıtları ile basılı ortamda yapılan sınavların cevaplarına ait elektronik veriler asgarî on yıl süreyle arivlenerek güvenli bir ortamda saklanır. Sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları, sınav sonuçlarının ilanından bir yıl sonra, cevap kâıtları ise iki yıl sonra imha edilebilir. (5) Sınavlarla ilgili her türlü açıklama, bavuru ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, Bakanlıın internet sayfasında yapılır. nternet sayfasındaki duyurular adaylara tebli hükmündedir. (6) Bakanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının edeerlii, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Bakanlıın yaptıı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla edeerlii, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. (7) Yükseköretim ile ilgili sınavlar Yükseköretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. (8) Soruların hazırlanması, soru havuzunun oluturulması ve ifrelenmesi, basılı veya elektronik ortamda yapılan sınav sorularının güvenliinin salanması hususlarına ve sınav türlerine ilikin usul ve esaslar ile sınavlarda görev alacakların uyması gereken hususlar yönetmelikle düzenlenir. (9) Özel kurumların taleplerine yönelik sınavlar, Yönetim Kurulunun yapacaı düzenlemeler ile gerçekletirilir. Sınav merkezleri, görevliler, sonuçlara itiraz MADDE 8 (1) Sınav hizmetleri; merkez tekilatı, dorudan merkeze balı temsilcilikler ile sınav koordinatörlükleri vasıtasıyla yerine getirilir. Sınav koordinatörlüklerinin çalıma usul ve esasları, bu birimlerde görev yapmak üzere personel görevlendirilmesi, görevlendirilecek personelde aranacak nitelikler ve bu personelin görevleri, birimlerin teknik altyapılarının oluturulması, cari ve dier giderlerinin ödenmesi ile yurt dıında yapılan sınavlara ilikin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. (2) Devlet veya vakıf yükseköretim kurumları, Milli Eitim Bakanlıına balı Devlet veya özel ilk ve orta öretim kurumları ile kamu kurum ve kurulularının sınav yapmaya uygun mekânları, gerektiinde Bakanlıın sınav hizmetlerinde temizlik, ısıtma ve aydınlatma giderleri de dâhil olmak üzere ücretsiz olarak kullanılabilir. (3) Kamu kurum ve kurulularında çalıan personel, ihtiyaç duyulması hâlinde Bakanlıın sınav hizmetlerinde görevlendirilebilir. (4) Adayların sınav sonuçlarına itirazları, ilgili kılavuzlarda belirtilen süreler içinde dorudan Bakanlıa yapılır. tirazlarla ilgili ilemlerin ve saklanan bilgilerin tespit ve tevsikinde Bakanlık kayıtları esas alınır. (5) Bavuru merkezleri ve koordinatörlüklere, sınav hizmetlerini yürütmek için süre artı aranmaksızın taınır, büro ve tüketim malzemesi verilebilir. Sınav güvenlii MADDE 9 (1) Sınav soruları ile bunları hazırlamakla görevlendirilmi olan kiilerin kimlikleri gizli tutulur. Bakanlık, gizliliin salanması için gerekli bütün tedbirleri alır ve ilgili tüm kurumlarla ibirlii yapar. Soru havuzundaki sorular hiçbir koul altında kısmen ya da tamamen üçüncü ahıslara verilmez. Adli ve idari soruturma ve kovuturmalarda soru havuzuna eriim için Bakanlar Kurulunun izni gereklidir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3)

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) 5681 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2813 Kabul Tarihi : 5/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1983 Sayı : 18011 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1-22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

# $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 *

# $ % & %# !$& &! $ '$  ( '  ) ! * & (+* &, & * $( ! %  -.!&/& ' )  & 0 (&( * & # &0 ,* -.'* -.' * -' -1( &2 0 #  ) & * 3 * !"""! "! # "!! $! # $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 * ) "!*,$ " (&!! " * " $ ( (((! 4!5! $ " $ " (&-.6!$&*

Detaylı

TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S

TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU METN Esas No: 1/439../03/2010 Kara No: KAMU HASTANE B RL KLER KANUNU TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Bakanlar Kurulunun belirleyece

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili

TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili kayıtlarının tam ve salıklı tutulmasını ve emredici hukuk

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Mart - 2015 ANKARA İÇİNDEKİLER KANUNLAR :...5 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun...7 7269 sayılı Umumi

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(2)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(2) 4121 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(2) Kanun Numarası : 633 Kabul Tarihi : 22/6/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/7/1965 Sayı : 12038 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1177 ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 645 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı R.G.

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

TÜRKİYE SANAT KURUMU KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI

TÜRKİYE SANAT KURUMU KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI TÜRKİYE SANAT KURUMU KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 8625 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun

Detaylı

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Doküman No Yürürlük Tarihi Deiiklik No 00 / -- Deiiklik Tarihi 00/ Sayfa No 1 / 170 GR Stan.M.No: 5.1.1

Doküman No Yürürlük Tarihi Deiiklik No 00 / -- Deiiklik Tarihi 00/ Sayfa No 1 / 170 GR Stan.M.No: 5.1.1 . BELEDYES Yürürlük Tarihi Deiiklik Tarihi 00/ Sayfa No 1 / 170 GR Stan.M.No: 5.1.1 GR... Belediyesinde Norm Kadro çalımalarının balamasının ilk aamasında örgüt analizi yapılmı, bunun tamamlanması sonrasında

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1) 7673 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 4457 Kabul Tarihi : 27/10/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4.11.1999 Sayı : 23866 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, terörle

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI

YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tanımlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tanımlar ĠKĠNCĠ BÖLÜM Türkiye Yükseköğretim Kurulu MADDE 4- Türkiye

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ 4243 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/12/2003, No :2003/6667 Dayandığı Mevzuatın Tarihi : 19/6/1994, No:540

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Kurucunun Adı ve Soyadı

Kurucunun Adı ve Soyadı GELEN LETMELER BORSASI A.. ANA SÖZLEMES (TASLAK) KURULU Madde 1- Aaıda ad ve soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde

Detaylı

Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin

Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin BİRİNCİ KISIM Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli,

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

DEN ZBANK ANON M RKET YÖNET M KURULU BA KANLI I NDAN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DEN ZBANK ANON M RKET YÖNET M KURULU BA KANLI I NDAN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DENZBANK ANONM RKET YÖNETM KURULU BAKANLII NDAN OLAANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 290,000,000,000,000.- (ikiyüzdoksantrilyon)tl sından 316,100,000,000,000.-

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı