Kanun No Kabul Tarihi: 17/2/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011"

Transkript

1 ÖLÇME, SEÇME VE YERLETRME MERKEZ BAKANLIININ TEKLAT VE GÖREVLER HAKKINDA KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 17/2/2011 BRNC BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanlıının tekilat, görev ve yetkileri ile Bakanlık tarafından yapılacak her türlü sınav ve yerletirmeler ve bu sınavlarda görev alanların yetki ve sorumluluklarına ilikin usul ve esasları düzenlemektir. Tanımlar MADDE 2 (1) Bu Kanunun uygulanmasında; a) Aday: Bakanlıkça yapılan sınav, ölçme, deerlendirme ve yerletirmelere hak kazanmak amacıyla bavuran kiiyi, b) Bakan: Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanını, c) Bakanlık: Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanlıını, ç) Deerlendirme: Ölçme sonucu ortaya çıkan verilerin uygun yöntemlerle çözümlemeye tâbi tutularak, adayların elde edilen sonuçlara göre sıralanmasını, d) Edeer sınav: Bakanlık tarafından aynı veya farklı zamanlarda farklı sorularla yapılan, ancak adaylara saladıı haklar bakımından eit sonuçlar verdii Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen birden fazla sınavı, e) Kılavuz: Ölçme, seçme ve yerletirme ilemlerine ilikin uyulması gereken kurallar, duyurular veya yol gösterici açıklamalardan oluan basılı veya elektronik ortamdaki bilgi paketini, f) Ölçme: Belirlenmi usul ve esaslara göre adayların bilgi ve yetenek seviyelerinin, sorulara verdikleri cevapların puanlanması suretiyle tespit edilmesi ilemlerini, g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanlıını, ) Sınav: Belirlenen usul ve esaslara göre adaylara yazılı veya sözlü olarak soru sorma ve verilen cevaplar ile yaptırılan uygulamaları kayıt altına alma ilemlerini, h) Sınav koordinatörlüü: ÖSYM tarafından yapılan sınavlar için Devlet üniversiteleri ile ihtiyaç duyulması hâlinde kamu veya özel kurum ve kuruluları ile yurt dıı temsilcilikler bünyesinde, sınav organizasyonu ve sınavlarla ilgili dier ileri yerine getirmek üzere görevlendirilenlerden oluan koordinatörlükleri, ı) Yerletirme: Deerlendirme sonucunda oluan puanlar, tercihler, önceden belirlenen kontenjan ve artlar dikkate alınarak adayların yükseköretim kurumlarına veya ilgili kurum ve kurululara yerletirilme ilemlerini, i) Yönetim Kurulu: Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Yönetim Kurulunu, ifade eder. KNC BÖLÜM Kurulu, Görev ve Yetkiler ile Tekilat Yapısı Kurulu, görev ve yetkiler MADDE 3 (1) Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanlıı, bu Kanunla ve ilgili dier mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kiiliine, idari ve mali özerklie sahip, Yükseköretim Kurulu ile ilgili, merkezi Ankara da bulunan özel bütçeli bir kurulutur. (2) Bakanlıın görev ve yetkileri unlardır: a) Yükseköretim Kurulu kararlarına veya ilgili mevzuat hükümlerine istinaden bata yükseköretim kurumlarında ön lisans, lisans veya lisansüstü örenim görecek adayların puan sıralamasına göre tespiti veya yerletirilmesi ile yükseköretim kurumlarında atama veya yükselmelerde esas alınan sınavlar olmak üzere, ulusal ve uluslararası her türlü bilim, yetenek veya yabancı dil sınavları ile gerektiinde yerletirme ilemlerini yapmak. b) lgili mevzuat hükümleri uyarınca kamu kurum ve kurulularının kadro ve pozisyonlarında görev almaya veya görevde yükselmeye yönelik sınavları ve gerektiinde yerletirme ilemlerini ilgili kurumun talebine balı olarak yapmak. c) Özel hukuk tüzel kiilerinin talep ettikleri her türlü ölçme ve deerlendirme ilemlerini yapmak. ç) Sınav ölçme, deerlendirme ve yerletirme ilemlerine yönelik yıllık sınav takvimini belirlemek, kamuoyuna duyurmak ve bu Kanunda belirlenen ilkelere göre yerine getirmek. d) Sınav hizmetlerinin yerine getirilmesinin tüm aamalarında, konuyla ilgili kurum ve kurulularla ibirlii yaparak gerekli güvenlik tedbirlerini almak. e) Hizmetin gereklerine uygun ölçme, seçme, deerlendirme ve yerletirme yöntemlerini belirlemek. f) Sınav yapılacak merkezleri oluturmak, sınav hizmetlerini yapacak kiileri belirlemek ve gerekli

2 görevlendirmeleri yapmak. g) Sınav, ölçme, deerlendirme, yerletirme, aratırma ve dier hizmet bedellerini belirlemek. ) Gerekli hâllerde sınavları ertelemek, kısmen veya tamamen iptal etmek, adayların ilemlerini geçersiz saymak. h) Faaliyet alanlarıyla ilgili aratırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası gelimeleri izlemek, bilimsel toplantılara katılmak, ulusal ve uluslararası kurumlarla ibirlii yapmak. ı) Sınav sonuçlarını analiz etmek ve sonuçları kamuoyuna duyurmak; sınav sonuçlarını ilgili kurum veya kurululara basılı veya elektronik ortamda iletmek. i) Görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda idari düzenlemeler yapmak ve kılavuzlar hazırlamak. (3) Bakanlık, bu Kanunla ve dier mevzuatla verilen görev ve yetkilerini kendi sorumluluu altında, baımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Bakanlıın yürüttüü i ve ilemlerin yerine getirilmesinde, Bakanlık çalıanları ve görevlendirilen dier uygulayıcı birimlere sınav sorularının oluturulması, ölçme, deerlendirme ve yerletirme yöntem ve süreçlerinin seçimi ve uygulanmasında hiçbir organ, makam, merci veya kii tarafından talimat verilemez. (4) Bakanlık, sınav, ölçme, deerlendirme ve yerletirme hizmetlerini yerine getirirken ihtiyaç duyduu aamalarda, soru hazırlama, donanım ve yazılım olarak bilgisayar ve iletiim altyapısı, baskı, paketleme, taıma, daıtım, güvenlik ve igücü hizmetleri satın alabilir. Sınav hizmetleriyle sınırlı kalmak üzere bu mal ve hizmetlerin temininde, Bakanlık tarafından gerçek kiiler, kamu tüzel kiileri veya özel hukuk tüzel kiilerinden alınan mal ve hizmetlerle ilgili olarak 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu hale Kanunu hükümleri uygulanmaz. Söz konusu mal ve hizmetlerin teminine ilikin usul ve esaslar, Kamu hale Kurumunun görüü alınarak Yükseköretim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Bakan, Bakan yardımcıları ve Yönetim Kurulu MADDE 4 (1) Bakan, Bakanlıın en üst amiri olup Bakanlık hizmetlerini mevzuata, Yönetim Kurulu kararlarına, Bakanlıın amaç ve politikalarına, stratejik planına, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak düzenler, yürütür ve hizmet birimleri arasındaki koordinasyonu salar. (2) Bakan, Devlet üniversitelerinde görev yapan profesör unvanına sahip öretim üyelerinden, Yükseköretim Kurulunun önerecei üç aday arasından müterek kararname ile dört yıllıına atanır. Süresi dolan Bakan, bir defaya mahsus olmak üzere yeniden atanabilir. Bakan ve Devlet üniversitelerinde görevli öretim üyeleri arasından atanan Bakan yardımcılarının ya haddi, öretim üyelerinde olduu gibidir. Görev süresi biten Bakan, yeni Bakan atanıncaya kadar görevine devam eder. (3) Bakan, görev süresince kadrosunda bulunduu üniversitede ücretsiz izinli sayılır. Bakanlık görevi süresince, Bakanın kadrosuyla ilgili özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır; terfisi baka bir ileme gerek kalmadan süresinde yapılır. Görev süresi biten veya görevinden süresinden önce ayrılan Bakan, baka bir ileme gerek kalmaksızın üniversitedeki kadrosuna geri döner. (4) Görev süresi dolmadan Bakanın görevine son verilemez. Ancak, atanmak için gerekli artları taımadıı ya da kaybettiinin tespit edilmesi veya görevini yerine getiremeyeceinin Yükseköretim Genel Kurulu kararıyla tespit edilmesi ve resmî salık kurulu raporu ile belgelenmesi hâlinde, Bakan görev süresi dolmadan atandıı usule göre görevden alınabilir. (5) Bakan, kendisine yardımcı olmak üzere, en az biri Devlet üniversitelerinde görevli öretim üyeleri arasından olmak üzere, kendi görev süresi ile sınırlı olmak üzere iki Bakan yardımcısı atar. Üçüncü fıkra hükmü Devlet üniversitelerinde görevli Bakan yardımcısı hakkında da uygulanır. (6) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olanlar arasından atanan Bakan yardımcılarında, en az dört yıllık yüksekörenim mezunu olma ve en az on yıllık memuriyetinin bulunması artları aranır. Bunlar, Bakan yardımcılıı süresince kurumlarından aylıksız izinli sayılır; Bakan yardımcılıı süresince bunların memuriyetle ilgili özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır; terfileri baka bir ileme gerek kalmadan süresinde yapılır. Görev süresi biten veya görevinden süresinden önce ayrılanlar, bir ay içinde önceki kurumlarında mükteseplerine uygun kadrolara atanırlar. Bunların Bakan yardımcılıında geçen süreleri makam tazminatı ile temsil veya görev tazminatı ödenmesi gereken süre olarak deerlendirilir ve bunlar emeklilik yönünden bakanlık genel müdür yardımcısı için belirlenmi olan ek gösterge, makam tazminatı ile temsil veya görev tazminatından aynı usul ve esaslara göre yararlandırılır. (7) Bakan sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek artıyla, görev ve yetkilerinden bir bölümünü Bakan yardımcılarına devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur. Yetki devri sorumluluu ortadan kaldırmaz. (8) Bakanlıın karar organı olan Yönetim Kurulu, Bakan ve Bakan yardımcıları dâhil yedi üyeden oluur. Bakan, Yönetim Kurulunun da bakanıdır. Yönetim Kurulunun, Bakan ve Bakan yardımcıları dıındaki üyeleri; a) Milli Eitim Bakanlıından en az genel müdür düzeyinde bir temsilciden, b) Yükseköretim Kurulundan Yürütme Kurulu üyeleri arasından belirlenecek bir temsilciden, c) Devlet Personel Bakanlıından en az Bakan yardımcısı düzeyinde bir temsilciden, ç) Devlet üniversitelerinde görevli öretim üyeleri arasından Yükseköretim Kurulunca seçilen bir temsilciden, oluur. (9) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır. Bakan ve Bakan yardımcıları dıındaki üyelerin aslî

3 görevleri devam eder. (10) Sekizinci fıkraya göre görevlendirilen temsilcilerin kurumlarındaki görevlerinden ayrılmaları hâlinde, Yönetim Kurulundaki görevleri de sona erer. Bunların yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere ilgili kurumlar tarafından yeni temsilciler görevlendirilir. (11) Yönetim Kurulunun görevleri unlardır: a) Sınav sorularının hazırlanması veya sınavların yapılması için gerekli görevlileri belirlemek ve komisyonları oluturmak. b) Sınavların yürütülmesinde gerekli kılavuz, açıklama ve belgeleri onaylamak. c) Yükseköretim Kurulunun öngördüü sınavları aksatmayacak biçimde dier kurumlardan gelen talepleri karılamak üzere, Bakanlıın yıllık i programını oluturmak. ç) Sınav, ölçme, deerlendirme ve yerletirme faaliyetlerine yönelik olarak adaylardan veya kurumlardan alınacak hizmet bedellerini ve bedel alınmayacak hizmetleri, kii, kurum ve kurulu itibarıyla tespit etmek. d) Gerekli hâllerde sınavların kısmen veya tamamen iptaline, ertelenmesine, adayların edeer sınavlara alınmasına veya aday ilemlerinin geçersiz sayılmasına ve sorumlular hakkında gerekli ilemlerin balatılmasına karar vermek. e) Sınav koordinatörlükleri ile buralarda görevlendirilenlerin görevlerini belirlemek. f) Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere, dorudan merkeze balı olarak kurulacak temsilciliklerin yeri ve sayısı hakkında kararlar almak. g) Bakanlıın görev alanına giren dier konular arasından Bakan tarafından gündeme alınanları görüüp karara balamak. (12) Yönetim Kurulu, Bakanın çarısı üzerine ve Bakanın oluturduu gündemle en az be üye ile toplanır ve oy çokluu ile karar alır. Oyların eit olması hâlinde, Bakanın oyu yönünde karar alınır. Kararlarda çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayan üyeler gerekçelerini yazılı olarak belirtirler. Bakanlık tekilatı MADDE 5 (1) Bakanlık, merkez tekilatı ile dorudan Bakanlıa balı temsilciliklerden oluur. Temsilciliklerin açılacaı yer ve sayıları Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir. (2) Bakanlıın hizmet birimleri unlardır: a) Soru Hazırlama ve Gelitirme Daire Bakanlıı. b) Sınav Hizmetleri Daire Bakanlıı. c) Yabancı Dil Sınavları Daire Bakanlıı. ç) Bilgi Güvenlii ve Yönetimi Daire Bakanlıı. d) Strateji Gelitirme Daire Bakanlıı. e) Hukuk Müavirlii. f) nsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Bakanlıı. (3) Bakanlıkta dorudan Bakana balı veya daire bakanlıkları altında, daimi ve geçici çalıma grupları oluturulabilir. (4) Bakanlık hizmet birimlerinin görevleri unlardır: a) Soru Hazırlama ve Gelitirme Daire Bakanlıı: Bakanlık tarafından yapılan sınavlarda sorulacak soruları hazırlamak veya hazırlatmak, denetlemek ve güvenli bir ekilde ifreleyerek saklamak; soru havuzu oluturmak; soruların geçerlik ve güvenirlik düzeylerini artırmak ve yeni sınav veya soru türleri üzerine aratırmalar yapmak; yeni yöntem ve teknolojiler konusunda sınav süreçlerinde görev alanlara gerekli hizmet içi eitimi vermek; Bakan tarafından verilen dier görevleri yapmak. b) Sınav Hizmetleri Daire Bakanlıı: Ön lisans, lisans ve lisansüstü öretim ile ilgili sınavlar ile akademik personelin seçimine ilikin sınav hizmetlerini Yükseköretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütmek; kamu kurum ve kuruluları veya özel hukuk tüzel kiileri tarafından talep edilen meslee giri, yeterlilik, görevde yükselme ve benzeri meslekî sınav hizmetlerinin yapılması, sınava ilikin deerlendirme ve sonuç belgelerinin düzenlenmesi ile itirazların incelenmesi ilemlerini yürütmek; Bakan tarafından verilen dier görevleri yapmak. c) Yabancı Dil Sınavları Daire Bakanlıı: Akademik unvanların alınmasında ve yükselmelerde, kamu personelinin atanmasında mevzuatta öngörülen sınavlar bata olmak üzere, ihtiyaç duyulan alanlarda ve dillerde yabancı dil bilgi düzeyinin ölçülmesine yönelik sınav sorularının hazırlanması veya hazırlatılması, bu sınavlara ilikin dier hizmetlerin yapılması, sonuç belgelerinin düzenlenmesi ile itirazların incelenmesi ilemlerini yürütmek; Bakan tarafından verilen dier görevleri yapmak. ç) Bilgi Güvenlii ve Yönetimi Daire Bakanlıı: Bakanlıın yazılım ve donanım altyapısı ile ilgili tüm ileri, bilgi güvenliini en üst düzeyde tutarak yürütmek ve koordine etmek; Bakan tarafından verilen dier görevleri yapmak. d) Strateji Gelitirme Daire Bakanlıı: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi ve dier mevzuatla strateji gelitirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak; Bakan tarafından verilen dier görevleri yapmak.

4 e) Hukuk Müavirlii: Bakanlık birimleri tarafından sorulan hukuki konular ile mali ve cezai sonuçlar douracak ilemler hakkında görü bildirmek; Bakanlıın menfaatlerini koruyan anlamazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlama ve sözlemelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak; adli ve idari davalarda gerekli olacak belgeleri hazırlamak, taraf olduu davalarda ve icra takiplerinde Bakanlıı temsil etmek veya Bakanlıın hizmet satın alma yoluyla temsil edildii davaları takip ve koordine etmek; Bakanlıın faaliyet ve sorumluluk alanları ile ilgili hukuki çalımalar yapmak; Bakan tarafından verilen dier görevleri yapmak. f) nsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Bakanlıı: Bakanlıın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalımaları yapmak; personel sisteminin gelitirilmesi ve performans ölçütlerinin oluturulması ile ilgili tekliflerde bulunmak; Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek; Bakanlık personelinin atama, özlük, disiplin, emeklilik ve salıkla ilgili ilerini yapmak; Bakanlıın eitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eitim programlarını düzenlemek ve uygulamak; Bakanlıın tamamına ilikin olarak ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama ve satın alma ilerini yürütmek; temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım ve taıma hizmetlerini yapmak; genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek; Bakanlık kütüphane ve genel ariv hizmetlerini yürütmek; Bakan tarafından verilen dier görevleri yapmak. Personel rejimi ve mali hükümler MADDE 6 (1) Bakan ve Devlet üniversitelerinde görevli öretim üyeleri arasından atanan Bakan yardımcıları dıındaki Bakanlık personeli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbidir ve Bakan tarafından atanır. (2) Bakana, Yükseköretim Kurulu Bakan Vekiline ödenen aylık ve sosyal yardımları; Bakan yardımcılarına, Yükseköretim Yürütme Kurulu üyelerine ödenen aylık ve sosyal yardımları geçmemek üzere, Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek tutarda ödeme yapılır. Bakan ve Bakan yardımcıları tam zamanlı görev yapar ve görevleri süresince, lisansüstü eitim faaliyetleri hariç, baka hiçbir kurum veya kuruluta ücretli i göremez. (3) Yönetim Kurulu üyelerine, ayda ikiden fazla olmamak üzere, her bir toplantı için (3.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir. (4) Bakanlıkta, Daire Bakanı, I. Hukuk Müaviri, Basın ve Halkla likiler Müaviri, Hukuk Müaviri, Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzmanı ve Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzman Yardımcısı ile dorudan Bakanlıa balı temsilcilikleri yönetmekle görevlendirilen ube Müdürü kadrolarına atananlar, kadroları karılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Kanun ve dier kanunların sözlemeli personel çalıtırılması hakkındaki hükümlerine balı olmaksızın sözlemeli olarak çalıtırılabilir. Bu suretle çalıtırılacak personele, bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde unvanları itibarıyla yer alan taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek tutarda aylık brüt sözleme ücreti ödenir. Söz konusu personele, çalıtıkları günlerle orantılı olarak, hastalık ve yıllık izinler dâhil, ocak, nisan, temmuz, ekim aylarında birer aylık sözleme ücreti tutarında ikramiye ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalımaları sonucu emsallerine göre baarılı çalımalar yaptıkları tespit edilenlere, Bakanın onayı ile haziran ve aralık aylarında birer aylık sözleme ücreti tutarına kadar tevik ikramiyesi ödenebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilikin usul ve esaslar ile söz konusu personele yapılacak dier ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir. (5) Bakanlıkta Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzmanı ve Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzman Yardımcısı istihdam edilir. Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzman Yardımcılıına atanabilmek için, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel artlara ek olarak aaıdaki artlar aranır: a) En az dört yıllık lisans eitimi veren Bakanlıkça yönetmelikle belirlenecek fakülte, yüksekokul veya bölümlerden veya bunlara denklii Yükseköretim Kurulu tarafından onaylanmı yabancı yükseköretim kurumlarından mezun olmak. b) Uzman yardımcılıına giri sınavının yapıldıı yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla otuz yaını doldurmamı olmak. c) Meslek ve yabancı dil konularında yapılacak sınavlarda baarılı olmak. (6) Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzman Yardımcılıına atananlar en az üç yıl fiilen çalımak, her yıl olumlu sicil almak, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dili Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerlilii bulunan bir seviyede bildiini belgelemek ve ÖSYM nin faaliyet alanına giren konularda hazırladıkları özgün bir tezi jüri önünde baarı ile savunmak kaydıyla, yapılacak yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya hazırladıkları tez kabul edilmeyenlere, tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için, bir yılı amamak üzere ilave süre verilir. Yeterlilik sınavında baarılı olanlar, Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzmanı olarak atanır. Sınavda baarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandıı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da baarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile olumsuz sicil alanlar, Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzman Yardımcısı unvanını kaybeder ve örenim durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzmanı ve Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzman Yardımcılarının meslee alınmaları, yetitirilmeleri, yarıma sınavı, tez hazırlama ve yeterlilik sınavı ile çalıma usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. (7) Bakanlıkta daire bakanı olarak atanabilmek için 657 sayılı Kanunda öngörülen artların yanı sıra, Ölçme,

5 Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzmanlıına atanmak için öngörülen eitim ve yabancı dil artlarının da taınması gerekir. (8) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköretim Kanununun 38 inci maddesinin son fıkrasına göre görevlendirilenler ile 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Bakanlıı Kurulu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kurulularına ait kadrolarda çalıanlardan Bakanlıkta görevlendirilenlere, aslî görevlerine ait aylık ve her türlü dier ödemeler ile mali ve sosyal hakları ödenmeye devam olunur. Bu ekilde görevlendirilenlere, (40.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmeyecek tutarda her ay ilave ödeme yapılabilir. Ek ödemenin tutarı ile usul ve esasları Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir. Bu fıkra kapsamında görevlendirilecek personel sayısı 10 u geçemez. (9) Bakanlıkta 657 sayılı Kanun ve dier mevzuat hükümlerine balı kalmaksızın sözleme ile yerli veya yabancı uzman istihdam edilebilir. Sözlemeli olarak istihdam edilecek personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Salık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Bu personelin atama usul ve esasları ile personele ilikin dier hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Bunlara ödenecek ücretin net tutarı, birinci dereceli Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzmanına ödenen bir aylık ortalama net tutarı amamak üzere Bakan tarafından tespit edilir. Bu fıkra uyarınca çalıtırılacak uzman sayısı, Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzmanı ve Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzman Yardımcısı kadro sayısının üçte birini aamaz. Bunların, Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzmanları için aranan eitim ve yabancı dil artlarını taıması arttır. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerlilii bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için, ilgili dilde en az üç yıllık ortaöretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almı olmak ya da o dilin resmî dil olarak konuulduu ülke resmî makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında baarılı olmak gerekir. (10) Bu Kanunun yürütülmesinde görev alan kamu görevlileri ile hizmet satın alınması durumunda yüklenici özel hukuk tüzel kiilerinin ilgili personeli, göreve getirilmeden önce imzalayacakları bir gizlilik sözlemesi ile görevlerini yerine getirmeleri sırasında edindikleri kamuya, ilgililere ve üçüncü kiilere ait gizlilik taıyan bilgileri, kiisel verileri, Bakanlıkla ve Bakanlık tarafından yapılan sınavlarla ilgili gizlilik taıyan bilgileri, ticari sırları ve bunlara ait belgeleri bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden bakasına açıklayamaz, kendilerinin veya üçüncü kiilerin yararına kullanamaz. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. (11) Bakanlık lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeni ile hükme balanarak karı taraftan tahsil edilen vekalet ücretlerinin avukatlara daıtımı hakkında 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını ntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. (12) Bakanlık kadrolarının tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilikin dier hususlar, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir. (13) Bakanlıkça; yurt içinde ve yurt dıında soruların hazırlanmasında görevlendirilenlere, sınav soru havuzunda yer alacak soruların hazırlanmasında katkısı olanlara, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca oluturulan koordinatörlüklerin koordinatörüne ve dier personeline, bina sınav sorumluları ile bina yöneticilerine, salon bakanlarına, gözetmenlere, sınav güvenliini salayan kolluk kuvvetlerine, kapalı dönem çalıanlara ve sınav sürecinde görev alan dier personele sınav ücreti ödenir. Sınav ücretinin tutarı ile usul ve esasları; sınavın özellii, sınava katılanların sayısı, görev ve yetkileri, sınavın yerinin özellii ve çalıma süresi gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir. Bu fıkrada yer alan hükümler, Milli Eitim Bakanlıınca yapılan merkezî sınavlar, yükseköretim kurumlarının açık öretim sınavları, kamu kurum ve kuruluları ile özel hukuk tüzel kiilerinin talepleri üzerine yükseköretim kurumlarınca yapılan sınavlar hakkında da uygulanır. Bakan ve Bakan yardımcıları, kadroları karılık gösterilmek suretiyle çalıtırılanlar ile sekizinci fıkraya göre görevlendirilenlere sınav ücreti ödenmez. Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanlıı ve Milli Eitim Bakanlıında kadrolu veya sözlemeli çalıan personele sınav sorularının hazırlanmasına katkıları nedeniyle ayrıca sınav ücreti ödenmez. (14) Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanlıı tarafından yapılan merkezi sistem sınavlarında Millî Eitim Bakanlıına balı okul ve kurum müdürlükleri ile koordinatörlüklerce, her bir bavuru kaydı için adaylardan alınacak bavuru, tercih, ifre verme gibi hizmet bedeli, okulların ve koordinatörlüklerin sınav hizmetlerine yönelik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere koordinatörlük ile okul ve kurum müdürlüklerinin balı olduu il veya ilçe millî eitim müdürlükleri nezdinde açılan hesaba aktarılır. Bavuru, tercih, ifre verme gibi hizmet bedellerinin tahsiline ve söz konusu tutarların harcanmasına ilikin usul ve esaslar Millî Eitim Bakanlıı ve Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanlıı arasında imzalanacak protokolle, koordinatörlüklere ilikin usul ve esaslar Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanlıınca Maliye Bakanlıının görüü alınarak belirlenir. Bu harcamalar Sayıtay tarafından denetlenir. (15) Bakan, Bakan yardımcıları, Yönetim Kurulu üyeleri ile dördüncü, sekizinci ve dokuzuncu fıkralarda belirtilenler, Bakanlıktaki görevlerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, Bakanlık tarafından yapılan sınavlara yönelik hazırlık kursları veya yayınlarla ilgili faaliyet gösteren gerçek kiiler ile özel hukuk hükümlerine tâbi tüzel kiilerde ya da bunların itiraklerinde görev alamaz ya da bu tür ilere ortak olamaz ve bu tüzel kiilerden ya da itiraklerden gelir salayacak ya da salayabilecek dorudan ya da dolaylı ilikiye giremez. Bunların eleri, çocukları ile

6 ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları, bunların görevleri süresince, Bakanlık tarafından yapılan sınavlara yönelik hazırlık kursları veya yayınlarla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluları dıındaki tüzel kiiliklerde ya da bunların itiraklerinde görev alamaz ya da bu tür ilere ortak olamaz ve bu tüzel kiilerden ya da itiraklerden gelir salayacak ya da salayabilecek dorudan ya da dolaylı ilikiye giremez. (16) ÖSYM nin gelirleri unlardır: a) Yurt içi ve yurt dıı sınav, ölçme, deerlendirme ve yerletirme hizmetleri karılıında alınacak ücretler. b) Yayın ve telif haklarından alınan ücretler. c) Genel bütçeden yapılacak yardımlar. ç) Bakanlıa yapılacak her türlü baı, yardım ve vasiyetler. d) Bakanlık gelirlerinin deerlendirilmesinden elde edilecek gelirler. e) Dier gelirler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sınavlara likin Hükümler Temel ilkeler MADDE 7 (1) Sınav, ölçme, deerlendirme ve yerletirme ilemleri, güvenilirlik, gizlilik, tarafsızlık, bilimsellik ilkeleri çerçevesinde ve adaylara fırsat eitlii salayacak biçimde yapılır. (2) Sınavlar, adayların bilgi ve yetenek düzeylerine göre sıralanmasını salamak amacıyla, sıralama sınavları veya adayları belirlenen asgarî yetenek ve yeterlilikleri taıyıp taımadıklarına göre gruplandıran seviye tespit sınavları biçiminde yapılabilir. (3) Sınavlar; basılı veya elektronik ortamda ve adaylara soruların aynı anda sorulduu e zamanlı olarak yapılabilecei gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru havuzundan, her bir adaya aynı ya da farklı zamanlarda, farklı soruların adayın verdii cevaplara göre de deiebilen biçimde sorulmasına izin verecek ekilde, elektronik ortamda da yapılabilir. htiyaç ve imkânlara göre hangi sınav türünün uygulanacaına Yönetim Kurulu karar verir. (4) Elektronik ortamda yapılan sınavların kayıtları ile basılı ortamda yapılan sınavların cevaplarına ait elektronik veriler asgarî on yıl süreyle arivlenerek güvenli bir ortamda saklanır. Sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları, sınav sonuçlarının ilanından bir yıl sonra, cevap kâıtları ise iki yıl sonra imha edilebilir. (5) Sınavlarla ilgili her türlü açıklama, bavuru ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, Bakanlıın internet sayfasında yapılır. nternet sayfasındaki duyurular adaylara tebli hükmündedir. (6) Bakanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının edeerlii, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Bakanlıın yaptıı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla edeerlii, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. (7) Yükseköretim ile ilgili sınavlar Yükseköretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. (8) Soruların hazırlanması, soru havuzunun oluturulması ve ifrelenmesi, basılı veya elektronik ortamda yapılan sınav sorularının güvenliinin salanması hususlarına ve sınav türlerine ilikin usul ve esaslar ile sınavlarda görev alacakların uyması gereken hususlar yönetmelikle düzenlenir. (9) Özel kurumların taleplerine yönelik sınavlar, Yönetim Kurulunun yapacaı düzenlemeler ile gerçekletirilir. Sınav merkezleri, görevliler, sonuçlara itiraz MADDE 8 (1) Sınav hizmetleri; merkez tekilatı, dorudan merkeze balı temsilcilikler ile sınav koordinatörlükleri vasıtasıyla yerine getirilir. Sınav koordinatörlüklerinin çalıma usul ve esasları, bu birimlerde görev yapmak üzere personel görevlendirilmesi, görevlendirilecek personelde aranacak nitelikler ve bu personelin görevleri, birimlerin teknik altyapılarının oluturulması, cari ve dier giderlerinin ödenmesi ile yurt dıında yapılan sınavlara ilikin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. (2) Devlet veya vakıf yükseköretim kurumları, Milli Eitim Bakanlıına balı Devlet veya özel ilk ve orta öretim kurumları ile kamu kurum ve kurulularının sınav yapmaya uygun mekânları, gerektiinde Bakanlıın sınav hizmetlerinde temizlik, ısıtma ve aydınlatma giderleri de dâhil olmak üzere ücretsiz olarak kullanılabilir. (3) Kamu kurum ve kurulularında çalıan personel, ihtiyaç duyulması hâlinde Bakanlıın sınav hizmetlerinde görevlendirilebilir. (4) Adayların sınav sonuçlarına itirazları, ilgili kılavuzlarda belirtilen süreler içinde dorudan Bakanlıa yapılır. tirazlarla ilgili ilemlerin ve saklanan bilgilerin tespit ve tevsikinde Bakanlık kayıtları esas alınır. (5) Bavuru merkezleri ve koordinatörlüklere, sınav hizmetlerini yürütmek için süre artı aranmaksızın taınır, büro ve tüketim malzemesi verilebilir. Sınav güvenlii MADDE 9 (1) Sınav soruları ile bunları hazırlamakla görevlendirilmi olan kiilerin kimlikleri gizli tutulur. Bakanlık, gizliliin salanması için gerekli bütün tedbirleri alır ve ilgili tüm kurumlarla ibirlii yapar. Soru havuzundaki sorular hiçbir koul altında kısmen ya da tamamen üçüncü ahıslara verilmez. Adli ve idari soruturma ve kovuturmalarda soru havuzuna eriim için Bakanlar Kurulunun izni gereklidir.

7 (2) Sorular ve cevapları, yapılan sınav sona erdikten sonra Yönetim Kurulu kararına istinaden açıklanabilir. 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri saklıdır. (3) Soruların hazırlanması da dâhil olmak üzere, sınav sürecinin herhangi bir aamasında görev alanlar, ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kurallara titizlikle uymakla yükümlüdür. (4) Sınavlarda güvenliin salanması amacıyla, sınavların yapıldıı binalarda sınav öncesinde ve sınav esnasında sinyal karıtırıcı ve benzeri dier cihazlar kullanılabilir. (5) Sınav güvenliinin salanması amacıyla, genel kolluk görevlileri ile bunların gözetiminde olmak üzere özel güvenlik görevlileri, herhangi bir emir veya karar olmasına bakılmaksızın, adayların ve sınavın yapıldıı binaya girme hakkına sahip olan dier kiilerin üstünü ve eyasını teknik cihazlarla, gerektiinde el ile kontrol etmeye ve aramaya yetkilidir. Adayların ve sınav görevlilerinin sınav binalarına giri koulları yönetmelikle düzenlenir. (6) Görevli olması sebebiyle sınav süresince sınav yapılan bina ve salonlara girmek isteyenler, sorulmaksızın kimliklerini ibraz etmekle yükümlüdür. Ceza hükümleri MADDE 10 (1) Bakanlık tarafından yapılan sınavlarla ilgili olarak, sınav sorularının hazırlanma sürecinden balamak üzere, görevlendirilen kiiler, baka bir kamu kurumunda veya özel kuruluta görevli olup olmadıına bakılmaksızın, bu Kanun hükümlerine göre ifa ettii görev bakımından, kamu görevlisi sayılır. (2) Bu Kanun hükümlerine göre gizli olan bilgileri, hukuka aykırı olarak elde eden veya elinde bulunduran kii, fiili daha aır cezayı gerektiren baka bir suç oluturmadıı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu bilgileri ifa eden kii, iki yıldan be yıla kadar hapis ve bebin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. (3) Bakanlık tarafından yapılan sınavlarda; a) Ses veya görüntü nakleden cihaz kullanmak suretiyle kopya çeken veya bu suretle kopya çekilmesine aracılık eden, b) Baka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir bakasının sınava girmesine katkı salayan, c) Kopya çektirilmesine imkân salayan, kii; fiili daha aır cezayı gerektiren baka bir suç oluturmadıı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (4) Sınav sonuçlarını adayın lehine veya aleyhine olacak ekilde deitiren kii, fiili daha aır cezayı gerektiren baka bir suç oluturmadıı takdirde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (5) Sınavda kopya çektii tespit edilen adayın sınavı, Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir. Bu aday, sınavın yapıldıı tarihten itibaren iki yıl süreyle Bakanlık tarafından yapılan hiçbir sınava aday olarak bavuramaz ve giremez. Sınavı iptal edilenlerin, iptal kararı verilmeden önce, bu sınavdaki baarısına dayalı olarak bir kamu görevine atanmı veya sair bir hak iktisap etmi olması hâlinde, ilgili kurum yetkilileri tarafından görevine derhal son verilir ve kendisine salanan hak geri alınır. Bu fıkrada yer alan hükümler ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan fiilleri ileyen adaylar hakkında da uygulanır. (6) Bu maddede tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde ilenmesi halinde, verilecek cezalar yarı oranında artırılır. Bu suçların bir tüzel kiinin faaliyeti çerçevesinde ilenmesi hâlinde, tüzel kii hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. (7) Gizlilik ihlali suretiyle soruların elde edilmi olmasından yararlanarak kopya çektii için kendisiyle ilgili sınavın iptaline karar verilen adayın, soruların kimler tarafından temin edildii ve ne suretle eline geçtii hususunda bilgi vermesi hâlinde, Yönetim Kurulu kararıyla, sınava giri yasaının süresi kısaltılabilecei gibi yasak tamamen de kaldırılabilir. (8) Bu Kanun hükümlerine göre kamu görevlisi sayılan kiiler hakkında, görevleriyle balantılı olarak iledikleri iddia edilen suçlardan dolayı, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Dier Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre, soruturma izni kararı vermeye ÖSYM Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Bakan ve üyeleri hakkında ise Yükseköretim Genel Kurulu yetkilidir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeitli Hükümler Deitirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler MADDE 11 (1) 2547 sayılı Kanunun; a) 6 ncı maddesinde yer alan, Örenci Seçme ve Yerletirme Merkezi ibaresi ile 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan Örenci Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanı, ibaresi madde metninden çıkarılmı, b) 10 uncu maddesinin balıı Kaynak aktarımı eklinde deitirilmi ve anılan maddede yer alan Kurulu, ileyi ve görevleri: ibaresi madde metninden çıkarılmı ve anılan ibareyi takip eden birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beinci, altıncı ve yedinci fıkralar yürürlükten kaldırılmı, sekizinci fıkrada yer alan Örenci Seçme ve Yerletirme Merkezinin önceki yıldan devreden finansman fazlasının ibaresi Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanlıının bir önceki yıla ait bütçe geliri ile bütçe gideri farkının olarak deitirilmi, c) 45 inci maddesinde yer alan Örenci Seçme ve Yerletirme Merkezi ibareleri Ölçme, Seçme ve

8 Yerletirme Merkezi Bakanlıı olarak deitirilmi, ç) 65 inci maddesinin (a) fıkrasının (3) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmı, d) Ek 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (f) bendinde yer alan Örenci Seçme ve Yerletirme Merkezince ibaresi Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanlıınca olarak deitirilmitir. (2) 7/10/1983 tarihli ve 124 sayılı Yükseköretim Üst Kuruluları ile Yükseköretim Kurumlarının dari Tekilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci ila 24 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıtır. (3) 657 sayılı Kanuna; a) 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler balıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendine Yurtdıı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcıları, ibaresinden sonra gelmek üzere Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzman Yardımcıları, ibaresi ve Yurtdıı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlıına, ibaresinden sonra gelmek üzere Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzmanlıına, ibaresi, b) 152 nci maddesinin II-Tazminatlar fıkrasının A-Özel Hizmet Tazminatı bendinin (h) alt bendine Yurtdıı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları, ibaresinden sonra gelmek üzere Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzmanları, ibaresi, c) Eki (1) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin I Genel dare Hizmetleri Sınıfı bölümünün (h) bendine Yurtdıı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları, ibaresinden sonra gelmek üzere Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzmanları, ibaresi, eklenmitir. (4) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanlıı bölümü olarak eklenmitir. Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Yükseköretim Kuruluna ait bölümüne eklenmitir. (5) Örenci Seçme ve Yerletirme Merkezi adına ihdas edilmi kadrolardan bo olanlar iptal edilmi ve Örenci Seçme ve Yerletirme Merkezi 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekinden çıkarılmıtır. (6) 5018 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan Yükseköretim Kurulu, ibaresinden sonra gelmek üzere Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanlıı, ibaresi eklenmi, anılan Kanunun eki (II) sayılı cetvelin A) Yükseköretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri bölümünde yer alan 2 Örenci Seçme ve Yerletirme Merkezi ibaresi yerine 2 Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanlıı ibaresi eklenmitir. (7) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına Yurtdıı Türkler ve Akraba Topluluklar Bakanlıı, ibaresinden sonra gelmek üzere Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanlıı, ibaresi eklenmi ve geçici 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıtır. (8) Mevzuatta Örenci Seçme ve Yerletirme Merkezine yapılan atıflar Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanlıına, Örenci Seçme ve Yerletirme Sistemine yapılan atıflar ise Ölçme, Seçme ve Yerletirme Sistemine yapılmı sayılır. Geçi hükümleri GEÇC MADDE 1 (1) Bu Kanunun yürürlüe girdii tarihte Yükseköretim Kurulu Örenci Seçme ve Yerletirme Merkezinin kullanımında bulunan taınırlar ile her türlü hak, borç ve yükümlülükler bakaca bir ileme gerek kalmaksızın Bakanlıa devredilir. Tapuda Yükseköretim Kurulu adına kayıtlı olup Yükseköretim Kurulu Örenci Seçme ve Yerletirme Merkezince fiilen kullanılan taınmazlar tapuda Bakanlık adına resen tescil edilir. Hazineye ait olup Yükseköretim Kurulu Örenci Seçme ve Yerletirme Merkezine tahsis edilen taınmazlar ise Bakanlıa tahsis edilmi sayılır. (2) Bu Kanunun yürürlüe girdii tarihte Yükseköretim Kurulu Örenci Seçme ve Yerletirme Merkezi kadrolarında bulunan; Genel Sekreter, I. Hukuk Müaviri, Hukuk Müaviri, Aratırma Gelitirme Deerlendirme Müdürü, Bilgi lem Müdürü, Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü, Planlama ve Mali ler Müdürü, Sınav Hizmetleri Müdürü, dari ler Müdürü, Müdür ve Müdür Yardımcılarının görevleri sona ermi ve kadroları iptal edilmitir. Bunlar herhangi bir ilem veya tebligata gerek kalmaksızın Yükseköretim Kuruluna ekli (2) sayılı liste ile ihdas edilen Aratırmacı kadrolarına atanmı sayılır. Bu ekilde atanmı sayılanların atandıkları kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile dier mali haklar toplamının net tutarının, eski kadrolarına balı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile dier mali haklar toplamının net tutarından az olması hâlinde aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar, atandıkları kadroda kaldıkları sürece, herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. stee balı unvan deiiklii yapanlar ile baka kurum ve kurululara geçenlere fark tazminatı ödenmesine son verilir. (3) Örenci Seçme ve Yerletirme Merkezinin ikinci fıkrada yer alamayan kadrolarında görev yapan personeli, kadroları ile birlikte; 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözlemeli personel de pozisyonları ile birlikte Yükseköretim Kuruluna devredilmitir. Bunların kadro ve pozisyonları, baka bir ileme gerek kalmaksızın Yükseköretim Kurulu adına vize edilmi sayılır. Söz konusu personel, Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanlıının talebi ve Yükseköretim Kurulu Bakanlıının uygun görüü ile Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezinin ihtiyaç duyulan hizmetlerinde görevlendirilebilir. Bu fıkraya göre Yükseköretim Kuruluna devredilen kadro

9 ve pozisyonlardan herhangi bir nedenle boalanlar, baka bir ileme gerek kalmaksızın iptal edilmi sayılır. (4) Örenci Seçme ve Yerletirme Merkezi adına vizeli sözlemeli personel pozisyonlarından bo olanlar, hiçbir ileme tabi tutulmaksızın Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi adına vize edilmi sayılır. (5) Bir defaya mahsus olmak üzere; meslee özel yarıma sınavı ile girmi ve belirli süreli meslek içi eitimden sonra özel bir yeterlilik sınavı sonunda 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler balıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen kadrolara atanmı olanlar ile en az doktora diplomasına sahip öretim elemanlarından, kırk yaından gün almamı olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzmanı olabilmek için öngörülen yabancı dil artını taımak kaydıyla, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde Bakan tarafından Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzmanı olarak atanabilirler. Bu ekilde atanacakların sayısı yirmiyi geçemez. (6) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl süreyle, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan sınırlama ile balı olmaksızın bo kadrolarda unvan, dolu ve bo kadrolarda derece deiiklii yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. (7) Bir defaya mahsus olmak üzere; kırk yaından gün almamı olan ve Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzmanı olabilmek için öngörülen yabancı dil artını taıyan ikinci ve üçüncü fıkrada belirtilen personel, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde Bakanlık tarafından yapılacak yeterlilik sınavında baarılı olmaları artıyla, baarı sıralaması dikkate alınarak; a) Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla Yükseköretim Kurulu Örenci Seçme ve Yerletirme Merkezi kadro ve pozisyonlarında be yıldan az hizmeti bulunanlar Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzman Yardımcısı kadrolarına, b) Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla Yükseköretim Kurulu Örenci Seçme ve Yerletirme Merkezi kadro ve pozisyonlarında be yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzmanı kadrolarına, Bakan tarafından atanabilir. Bu fıkraya göre Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzman Yardımcısı kadrolarına atananlar hakkında Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzman Yardımcılarının tabi olduu hükümler uygulanır. Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzmanı kadrolarına atananlar iki yıl içinde Bakanlık tarafından belirlenen alanlarda tez vermekle yükümlüdür. Tezi, Bakanlık tarafından baarısız bulunanlar veya zamanında tezini vermeyenlerin atamaları iptal edilir. Bu fıkraya göre atanacakların sayısı onu geçemez. Yeterlilik sınavına ilikin esaslar Bakanlıkça belirlenir. (8) Bu Kanunda öngörülen düzenlemeler en geç bir yıl içinde yapılır. Bu süre içerisinde yapılacak sınavlar hakkında mevcut mevzuat hükümleri uygulanır. Kurumun hizmet birimleri, yeni tekilat düzenlemeleri yapılıncaya kadar mevcut görevlerini yürütmeye devam ederler... Yürürlük MADDE 20 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüe girer. Yürütme MADDE 21 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 2/3/2011 (1) SAYILI CETVEL ÖSYM BAKANLII SÖZLEME ÜCRET CETVEL (BRÜT TL) GÖREV UNVANI EN AZ EN ÇOK Daire Bakanı, I. Hukuk Müaviri Hukuk Müaviri, Basın ve Halkla likiler Müaviri Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzmanı Kadro Derecesi Kadro Derecesi Kadro Derecesi Kadro Derecesi Kadro Derecesi Kadro Derecesi Kadro Derecesi Temsilcilikleri Yönetmekle Görevlendirilen ube Müdürü Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzman Yardımcısı

10 (1) SAYILI LSTE KURUMU : ÖLÇME, SEÇME VE YERLETRME MERKEZ BAKANLII TEKLATI : MERKEZ HDAS EDLEN KADROLARIN SINIFI UNVANI DERECES SERBEST KADRO ADED GH Soru Hazırlama ve Gelitirme Daire Bakanı 1 1 GH Sınav Hizmetleri Daire Bakanı 1 1 GH Yabancı Dil Sınavları Daire Bakanı 1 1 GH Bilgi Güvenlii ve Yönetimi Daire Bakanı 1 1 GH Strateji Gelitirme Daire Bakanı 1 1 GH nsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Bakanı 1 1 GH I. Hukuk Müaviri 1 1 GH Basın ve Halkla likiler Müaviri 1 1 GH Hukuk Müaviri 1 2 GH Hukuk Müaviri 4 3 GH Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzmanı 1 15 GH Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzmanı 2 15 GH Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzmanı 3 15 GH Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzmanı 4 15 GH Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzmanı 5 20 GH Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzman Yardımcısı 4 20 GH Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzman Yardımcısı 5 20 GH Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzman Yardımcısı 6 20 GH Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzman Yardımcısı 7 20 GH Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Uzman Yardımcısı 8 20 GH Özel Kalem Müdürü 1 1 GH ube Müdürü 1 5 GH ube Müdürü 2 8 GH ube Müdürü 3 7 GH ef 3 2 GH ef 4 2 GH Bilgisayar letmeni 3 2 GH Bilgisayar letmeni 4 2 GH Memur 4 2 GH Memur 5 2 GH Memur 6 2 GH Memur 7 2 GH Memur 8 2 GH Memur 9 2 GH Sekreter 5 1 GH Sekreter 6 1 GH Sekreter 7 1 GH Malî Hizmetler Uzmanı 6 1 GH Malî Hizmetler Uzmanı 7 1 GH ç Denetçi 2 1 TH Mühendis 1 2 TH Tekniker 3 1 TH Tekniker 5 1 TH Tekniker 7 1 TH Teknisyen 3 1 TH Teknisyen 4 1 SH Tabip 1 1 SH Di Tabibi 1 1 SH Hemire 4 1 AH Avukat 1 2

11 AH Avukat 3 2 AH Avukat 4 2 AH Avukat 6 2 AH Avukat 7 2 TOPLAM 260

12 28 Ekim 2011 CUMA Sayı : YÖNETMELK Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanlıından: ÖLÇME, SEÇME VE YERLETRME MERKEZ BAKANLII DSPLN AMRLER YÖNETMEL Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliin amacı, Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanlıının merkez tekilatı ile dorudan merkeze balı temsilciliklerde görev yapan personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanlıının merkez tekilatı ile dorudan merkeze balı temsilciliklerde görev yapan personel hakkında uygulanır. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanlıının Tekilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü ve 134 üncü maddeleri, 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıtır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakan: Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanını, b) Disiplin amiri: Bu Yönetmelie ekli listede unvanları belirtilen disiplin ve üst disiplin amirlerini, c) Dier personel: Ekli listede her birim için belirtilen unvanlar dıında kalmakla birlikte Bakanlık tekilatında çalıan Yönetmelik kapsamına dahil personeli, ifade eder. Disiplin amirleri MADDE 5 (1) Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanlıı personelinin disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliin ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvelde gösterilmitir. En üst disiplin amiri MADDE 6 (1) Bakan, Bakanlıkta görevli bütün personelin en üst disiplin amiridir. Disipline ilikin usul ve esaslar bakımından uygulanacak hükümler MADDE 7 (1) Disipline ilikin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 8 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüe girer. Yürütme MADDE 9 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanı yürütür.

13 ÖLÇME SEÇME YERLETRME MERKEZ BAKANLII PERSONEL DSPLN AMRLER CETVEL EK-1 PERSONELN GÖREV UNVANI DSPLN AMR ÜST DSPLN AMR Bakan Yükseköretim Genel Kurulu - Bakan Yardımcısı Bakan - ç Denetçi Bakan - ç Denetim Bürosunda Görevli Dier Personel ç Denetçi Bakan I.Hukuk Müaviri Bakan - Hukuk Müaviri I.Hukuk Müaviri Bakan Avukat I.Hukuk Müaviri Bakan Hukuk Müavirliinde Görevli Dier Personel I.Hukuk Müaviri Bakan Basın ve Halkla likiler Müaviri Bakan - Basın ve Halkla likiler Müavirliinde Görevli Basın ve Halkla likiler Dier Personel Müaviri Bakan Özel Kalem Müdürü Bakan - Özel Kalem Müdürlüünde Görevli Dier Personel Özel Kalem Müdürü Bakan Daire Bakanı Bakan Yardımcısı Bakan Daire Bakanlıklarında Görevli ÖSYM Uzmanı, ÖSYM Uzman Yardımcısı Daire Bakanı Bakan Yardımcısı Daire Bakanlıklarında Görevli Dier Personel Daire Bakanı Bakan Yardımcısı ube Müdürü Daire Bakanı Bakan Yardımcısı ube Müdürlüünde Görevli Dier Personel ube Müdürü Daire Bakanı Tabip, Di Tabibi Daire Bakanı Bakan Yardımcısı Tabiplikte, Di Tabipliinde Görevli Dier Personel Daire Bakanı Bakan Yardımcısı

14 9 Aralık 2011 CUMA Sayı : YÖNETMELK Yükseköretim Kurulu Bakanlıından: ÖLÇME, SEÇME VE YERLETRME MERKEZ BAKANLIININ SINAV HZMETLERNE YÖNELK MAL VE HZMET ALIMLARI YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliin amacı; Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanlıının sınav, ölçme, deerlendirme ve yerletirme hizmetlerini yerine getirirken, gerçek kiiler, kamu tüzel kiileri veya özel hukuk tüzel kiilerinden, sınav hizmetleriyle sınırlı olmak üzere, ihtiyaç duyduu aamalarda; soru hazırlama, donanım ve yazılım olarak bilgisayar ve iletiim altyapısı, baskı, paketleme, taıma, daıtım, güvenlik, igücü hizmet ve mal alımlarına ilikin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanlıının sınav, ölçme, deerlendirme ve yerletirme hizmetlerini yerine getirirken, sınav hizmetleri ile sınırlı olarak ihtiyaç duyduu; soru hazırlama, donanım ve yazılım olarak bilgisayar ve iletiim altyapısı, baskı, paketleme, taıma, daıtım, güvenlik, igücü hizmet alımları ile mal alımlarını kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanlıının Tekilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıtır. Tanımlar MADDE 4 (1) Yönetmeliin uygulanmasında; a) Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildii ihale usulünü, b) Belli istekliler arasında ihale usulü: Ön yeterlik deerlendirmesi sonucunda dare tarafından yeterli bulunan isteklilerin teklif verebildii usulü, c) Benzer i: hale konusu alım veya alımın bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniiyle üretilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taıyan ileri, ç) Dorudan temin: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde, isteklilerle teknik artların ve fiyatın görüülerek ihtiyaçların dorudan temin edilebildii alım türünü, d) Harcama birimi: dare bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi, e) Hizmet: Sınav, ölçme, deerlendirme ve yerletirme hizmetleri kapsamında olmak üzere, soru hazırlama, baskı, daıtım, paketleme, taıma, yazılım hizmetleri, güvenlik, igücü hizmetlerini, f) dare: Ölçme, Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanlıını, g) hale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve artlarla mal veya hizmet alımlarının istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldıını gösteren ve sözlemenin imzalanması ile tamamlanan ilemleri, ) hale yetkilisi: darenin, ihale ve harcama yapma, ihale usulü ve içerii belirleme yetki ve sorumluluuna sahip kiileri ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmı görevlilerini, h) stekli: Mal veya hizmet alımları ihalelerine teklif veren adayları, ı) Mal: Sınav, ölçme, deerlendirme ve yerletirme hizmetleri ile sınırlı olarak satın alınan donanım ve yazılım olarak bilgisayar ve iletiim altyapısını, i) Ortak giriim: haleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kiinin aralarında

15 yaptıkları anlama ile oluturulan i ortaklıı veya konsorsiyumları, j) Pazarlık usulü: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilen ve darenin ihale konusu iin teknik detayları ile gerçekletirme yöntemlerini ve fiyatı isteklilerle görütüü usulü, k) Sözleme: Mal veya hizmet alımlarında dare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlamayı, l) artname: Yapılacak ilerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belgeleri, m) Teklif: Bu Yönetmelie göre yapılacak ihalelerde isteklinin dareye sunduu fiyat teklifi ile deerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri, n) Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaı gerçek kiiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmu tüzel kiilikleri, o) Yerli malı: Tamamen Türkiye de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli bir aaması ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı içilik ve eylemi Türkiye de yapılan ürünleri, ö) Yönetmelik: Bu Yönetmelii, p) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleme imzalanan istekliyi, ifade eder. KNC BÖLÜM Uygulama lkeleri Temel ilkeler MADDE 5 (1) dare, Yönetmelie göre yapılacak ihalelerde; saydamlıı, rekabeti, eit muameleyi, güvenirlii, gizlilii, kamuoyu denetimini, dare menfaatlerinin gözetilmesi ve korunmasını, ihtiyaçların uygun artlarla ve zamanında karılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını salamakla sorumludur. Ancak sınavlarda güvenlik veya gizlilik gerektiren ihtiyaçların karılanmasında; güvenlik veya gizliliin gerektirdii hususlar da dikkate alınır. (2) Aralarında kabul edilebilir doal bir balantı olmadıı sürece mal ve hizmet alımlarının bir arada ihale edilmemesi esastır. Ancak mal ve hizmet alımlarının bir arada yapılmasını gerektiren bir zorunluluk olutuu veya bu alımların ayrılmasının mümkün olmadıı durumlarda, ihale yetkilisinin teklifi ve Bakanın uygun görüü ile bu alımlar bir arada yapılabilir. (3) Ödenei olmayan iler için ihaleye çıkılmaması esastır. Tek bütçe yılını aan hizmet alımlarında, ilk yıl için bütçede, yılsonuna kadar geçecek kısmının, alım yapılan süreye oranı miktarında ödenek bulunması yeterlidir. (4) Yönetmelik kapsamında alımı yapılacak mal ve hizmetler için ihale yetkilisinin onayını müteakiben dareden ihale kayıt numarası alınır. haleye ilikin tutulacak tüm tutanaklarda, yasaklılık teyitlerinde ve yapılacak bildirimlerde bu kayıt numarası kullanılır. Komisyonlara ilikin genel esaslar MADDE 6 (1) darenin alım, ihale, muayene ve kabul ileri, ihale yetkilisince oluturulacak komisyonlar eliyle yürütülür. (2) hale yetkilisi, biri bakan olmak üzere, en az biri ihale konusu iin uzmanı veya ilgilisi olması artıyla dare personelinden en az üç ve tek sayıda kiiden oluan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dâhil olmak üzere görevlendirir. (3) Açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulünde, iin büyüklük ve niteliinin gerektirdii haller ile isteklilerin mali ve teknik yeterliliklerinin tespiti için üye sayısı en az be ve tek sayıda olmak üzere komisyon üyeleri Bakan tarafından belirlenir. Bu mahiyetteki komisyonlarda ihale konusu iin uzmanı iki kii ve muhasebe yetkilisi veya mali ilerde görevli personel üye olarak görevlendirilir. Bunun dıında dier birimlerin personeli de komisyonlara üye olarak görevlendirilebilir. Yeterli sayı veya nitelikte personel bulunamaması halinde, kamu kurum ve kurulularından iin uzmanı en fazla iki kii komisyona üye olarak alınabilir. Komisyona ayrıca asil üye sayısı kadar yedek üye de belirlenir. Gerekli incelemeyi yapmalarını salamak amacıyla ihale ilem dosyasının birer örnei, ihale tarihinden en az iki gün önce komisyon üyelerine yazılı veya elektronik ortamda verilir. (4) hale komisyonu eksiksiz toplanır. Komisyon kararları çounlukla alınır ve durum bir tutanakla saptanır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon bakanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

16 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM hale lemleri htiyaçların bildirilmesi MADDE 7 (1) darenin sınavlarla ilgili mal veya hizmet alımlarına ilikin ihtiyaç talepleri Yönetmelikte öngörülen esaslar çerçevesinde ilgili harcama birimine iletilir. Birden fazla birimi ilgilendiren alımların yapılmasıyla ilgili tereddütler Bakanlıkça giderilir. Soru hazırlama hizmetleri MADDE 8 (1) Soru hazırlama ihtiyacının gerçek ve tüzel kiiler ile kamu kurum ve kurulularından hizmet alımı suretiyle karılanması Yönetmelik esasları uyarınca gerçekletirilir. Yaklaık maliyet MADDE 9 (1) Yaklaık maliyet, ihale öncesi her türlü fiyat aratırması yapılarak katma deer vergisi hariç olmak üzere belirlenir, dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. (2) Yaklaık maliyete ihale ilanlarında yer verilmez. steklilere veya ihale süreci ile resmî ilikisi olmayan dier kiilere yaklaık maliyet açıklanmaz. (3) Mal veya hizmetin niteliine göre yaklaık maliyet, kamu kurum ve kuruluları ve meslek kurulularınca yayımlanan birim fiyatları veya listelerine, genel tarifelere, bilirkiilerin hesap veya tahminlerine veya piyasa rayiçlerine göre, gerektiinde ilgili kurululardan belge alınarak ve birim fiyatlar göz önünde tutularak hesaplanır ve saptanır. (4) dare, alım konusu mal ile ilgili daha önceki dönemlerde alım yapmı ise Türkiye statistik Kurumu tarafından yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksinden (ÜFE) yararlanmak suretiyle bu alımlara ilikin fiyatları güncelleyerek yaklaık maliyeti hesaplayabilir. (5) Döviz ile yapılmı olan alımlarda ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alı kuru veya çapraz kur üzerinden fiyatlar güncellenerek yaklaık maliyet hesaplanabilir. (6) Yaklaık maliyetin sınaî ve teknolojik zorunluluklar nedeniyle belirlenemedii veya yapılan aratırmalara ramen fiyat tespiti yapılamayan hallerde, özellik ve ivedilik gösteren ilerde, sınavların gizlilik ve güvenliini salamak ve sınavların önceden açıklanmı tarihlerde yapılmasını teminen, ilgili harcama yetkilisinin teklifi ve Bakanın onayında açıklanmı olmak kaydıyla fiyat almak suretiyle alıma çıkılabilir. (7) Yaklaık maliyetin tespitinde herhangi bir sıralama gözetilmeksizin yukarıda belirtilen yöntemlerden biri ve/veya birkaçı birlikte kullanılabilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM haleye Katılım Kuralları haleye katılamayacak olanlar MADDE 10 (1) Aaıda sayılanlar dorudan veya dolaylı olarak, kendileri veya bakaları adına hiçbir ekilde dare ihalelerine katılamaz. a) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu hale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu hale Sözlemeleri Kanunu hükümleri gereince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmı olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı tutuklu veya hükümlü bulunanlar. b) lgili mercilerce hileli iflas ettiine karar verilenler. c) darede görev yapanlar. ç) hale konusu ile ilgili her türlü ihale ilemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen ahısların eleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile irketleri (bu kiilerin yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim irketler hariç). f) 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ondördüncü fıkrasında belirtilenlerden, daredeki görevlerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle kendileri veya ortaı olduu tüzel kiiler. (2) Bu yasaklara ramen ihaleye katılan istekliler ihale dıı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin deerlendirmesi aamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmısa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

17 hale dıı bırakılma durumları MADDE 11 (1) Aaıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dıı bırakılır. a) flas eden, tasfiye halinde olan, ileri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, ilerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer durumda olan. b) flası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karı borçlarından dolayı mahkeme daresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer durumda olan. c) Türkiye nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinlemi sosyal güvenlik prim borcu olan. ç) Türkiye nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinlemi vergi borcu olan. d) hale tarihinden önceki be yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. e) hale tarihinden önceki be yıl içinde, dareye yaptıı iler sırasında i veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduu tespit edilen. f) hale tarihi itibarıyla, mevzuatı gerei kayıtlı olduu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmi olan. g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdii tespit edilen. ) 10 uncu maddeye göre ihaleye katılamayacaı belirtildii halde ihaleye katılan. h) 56 ncı maddede öngörülen yasak fiil veya davranılarda bulundukları tespit edilen. (2) hale dokümanında belirtilmesi durumunda dare, birinci fıkranın (c) bendinde yer alan sigorta prim borcunu Kamu hale Kurumunun Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanlıının uygun görüünü alarak belirledii kapsam ve tutarı; (ç) bendindeki vergilerin tür ve tutarını da Kamu hale Kurumunun Gelir daresi Bakanlıının uygun görüünü alarak belirledii vergi tür ve tutarını esas alabilir. Ortak giriimler MADDE 12 (1) Ortak giriimler birden fazla gerçek veya tüzel kii tarafından i ortaklıı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluturulabilir. (2) ortaklıı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla iin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak iin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. (3) ortaklıı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak dare, iin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceini ihale dokümanında belirtir. (4) hale aamasında ortak giriimden kendi aralarında bir i ortaklıı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlama istenir. ortaklıı anlamalarında pilot ortak, konsorsiyum anlamalarında ise koordinatör ortak belirtilir. halenin i ortaklıı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleme imzalanmadan önce noter tasdikli i ortaklıı veya konsorsiyum sözlemesinin verilmesi gerekir. (5) ortaklıı anlama ve sözlemesinde, i ortaklıını oluturan gerçek veya tüzel kiilerin taahhüdün yerine getirilmesinde mütereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum anlama ve sözlemesinde ise, konsorsiyumu oluturan gerçek veya tüzel kiilerin, iin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve sorumluluk alanları ile taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılııyla aralarındaki koordinasyonu salayacakları belirtilir. hale aamasında kendi aralarında ihaledeki hak ve sorumluluklarını belirlemek üzere yaptıkları anlamayı dareye verirler. Alt yükleniciler MADDE 13 (1) hale konusu iin özellii nedeniyle darece uygun görülmesi halinde, ihale aamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düündükleri ileri belirtmeleri, sözleme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini darenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları ilerle ilgili sorumluluu yüklenicinin sorumluluunu ortadan kaldırmaz. (2) 11 inci maddedeki hükümler alt yükleniciler için de geçerlidir.

18 Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler MADDE 14 (1) Hizmet alımlarında bütün yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı salanması hususlarında ihale dokümanına hükümler konulabilir. Ancak yabancı istekliler ile ortak giriim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz. BENC BÖLÜM hale Dokümanı, halenin lanı ve Süreler hale onay belgesi MADDE 15 (1) halesi yapılacak her i için bir onay belgesi hazırlanır. hale onay belgeleri ihale yetkilisince imzalanır. Onay belgesinde, ihaleyi yapan birimin adı, belge tarih ve sayısı, ihale konusu iin nevi, nitelii, miktarı, yaklaık maliyeti, ilanın ekli ve adedi ve fiyat farkına ilikin hususlar bulunur. Bedeli belirlenmise ihale dokümanının satı bedeli ayrıca yer alır. (2) Dorudan temin yöntemiyle yapılacak alımlarda onay belgesinde, alım konusu iin nevi, nitelii, miktarı, alımın hangi gerekçeyle yapılacaı ve alım yapmakla görevlendirilecek personellerin isimleri ve unvanları bulunur. hale dokümanı MADDE 16 (1) Sınav hizmetleri ile ilgili mal veya hizmet alımları için ihale ilem dosyası düzenlenir. Bu dosyada onay belgesi ve eki yaklaık maliyete ilikin hesap cetveli, artname ve ekleri, gerekli projeler, yapılmısa ilân metinleri, istekliler tarafından sunulan teklifler, sözleme tasarısı, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili dier bütün belgeler bulunur. artnameler MADDE 17 (1) dari ve teknik artnamelerin dare tarafından hazırlanması esastır. Ancak mal veya hizmet alımlarının özellii nedeniyle dare tarafından hazırlanmasının mümkün olmadıı hallerde, ihale yetkilisinin onayıyla, teknik artnameler, hizmet alımı suretiyle hazırlattırılabilir. (2) Mal veya hizmet alımlarının teknik kriterlerine teknik artnamelerde yer verilir. (3) Teknik kriterler, verimlilii ve fonksiyonellii salamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eitlii salayacak ekilde belirlenir. (4) Teknik artnamelerde varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluu salamaya yönelik düzenlemeler de yapılabilir. Ancak dorudan temin ile yapılan alımlarda teknik artname veya yerine geçen teknik dokümanlarda bu fıkrada belirtilen artlar aranmayabilir. (5) Teknik artnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmez. Ancak ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek artıyla marka veya model belirtilebilir. (6) Onay belgesinde ve idari artnamede muayene ve kabule ilikin esaslar önceden belirtilmek kaydıyla, teknik artname düzenlenmesine gerek kalmaksızın, uluslararası kabul gören stok numarası, parça numarası veya Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen standartlar ile alıma çıkılabilecei gibi özellii nedeniyle onay belgesinde ihale konusu iin tek kaynaktan ve/veya üretici firma kodu ve/veya prospektüsü ile alınabilecei durumlarda onay belgesinde belirtilmesi kouluyla idari ve/veya teknik artname düzenlenmeyebilir. (7) dari artnamelerde, asgari aaıdaki hususların belirtilmesi zorunludur. a) in adı, nitelii, türü ve miktarı, hizmetlerde i tanımı. b) darenin adı, adresi, telefon ve faks numarası. c) hale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verilecei. ç) steklilerde aranılan artlar, belgeler ve yeterlik kriterleri. d) Tekliflerin geçerlilik süresi. e) hale konusu mal alımlarında kısmi veya alternatif teklif verilip verilemeyecei. f) Ulaım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dâhil olacaı, sözleme ile ilgili dier giderlerin kimin tarafından ödenecei.

19 g) Tekliflerin alınması, açılması ve deerlendirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar. h) hale kararının alınmasından sözlemenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken usul ve esaslar. ı) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait artlar. i) hale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde darenin serbest olduu. j) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde darenin serbest olduu. k) in balama tarihi, yapılma yeri, teslim artları ve gecikme halinde alınacak cezalar. l) Ödeme yeri ve artları, verilecekse avans veya fiyat farkına ilikin bilgiler. m) Mücbir sebepler, süre uzatımı verilebilecek haller ve artları. n) Sözleme kapsamında yaptırılabilecek i artı oranları ile i eksilii halinde karılıklı yükümlülükler. o) Denetim, muayene ve kabul ilemlerine ilikin artlar. ö) Anlamazlıkların çözümü. p) darenin sınav hizmetleriyle ilgili mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı Kanuna tabi olmadıı. (8) darece kamu ihale mevzuatı uyarınca Kamu hale Kurumu tarafından belirlenmi olan standart formlar ihale sürecinde kullanılabilir. hale dokümanının verilmesi MADDE 18 (1) hale dokümanı darede bedelsiz görülebilir. halelere katılmak isteyen isteklilere ihale dokümanı rekabeti engellemeyecek ekilde önceden belirlenmek kaydıyla bir bedel karılıı verilebilecei gibi bedelsiz de verilebilir. hale dokümanında açıklama ve deiiklik yapılması MADDE 19 (1) lân yapıldıktan sonra ihale dokümanında deiiklik yapılmaması esastır. Deiiklik yapılması zorunlu olursa, ihale yetkilisinden onay alınarak önceki ilânlar geçersiz sayılır ve i yeniden aynı ekilde ilân olunur. (2) lân yapıldıktan sonra tekliflerin hazırlanmasını veya iin gerçekletirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin tespit edilmesi ya da isteklilerce ihale tarihinden üç gün öncesine kadar yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname ile deiiklikler yapılabilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermi olan isteklilere tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkânı salanır. (3) Zeyilname ile yapılan deiiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi, zeyilname ile on güne kadar ertelenebilir. (4) stekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden on gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin darece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan tüm isteklilere son teklif verme gününden be gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek ekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeden yazılı olarak gönderilir. lan süreleri, kuralları, ilanlarda bulunması zorunlu hususlar MADDE 20 (1) Açık ihale ve belli istekliler arasında ihale usullerinde ilan yapılması zorunludur. Dierlerinde zorunlu deildir. (2) hale konusu alımlar, iin özelliine göre, bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için on be günden az olmamak üzere yeterli süre tanımak suretiyle, darenin internet sitesinde ilân edilir. Bu ilana ek olarak darece: a) hale konusu ile itigal ettii bilinen firmalara yazı ile duyurmak, b) Türkiye genelinde yayınlanan bir gazetede ve ihale tarihinden en az on be gün önce ilana çıkmak, suretiyle de duyuru yapılabilir. (3) hale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez. hale ilanlarında aaıdaki hususların belirtilmesi zorunludur. a) darenin adı, adresi, telefon ve faks numarası. b) hale/alım konusu mal veya hizmet iinin adı, nitelii, türü, miktarı. c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri ve ekli, hizmet alımı ihalesinde ise iin yapılacaı yer. ç) hale konusu ie balama ve ii bitirme tarihi. d) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme artları ve istenilen belgelerin neler

20 olduu. e) hale/ön yeterlik dokümanının nerede görülebilecei ve öngörülmü ise hangi bedelle alınacaı. f) halenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacaı. g) halenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadıı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacaı. ) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verilecei. h) Teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek oranda geçici teminat verilecei. ı) Teklif ve sözleme türü. i) Tekliflerin geçerlilik süresi. j) Kısmi veya alternatif teklif verilip verilemeyecei. k) darenin, bu ihalede ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilikin hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu hale Kanununa tâbi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduu. l) Konsorsiyumların teklif verip veremeyecei. m) Ön yeterlie katılabilme artları ve istenilen belgeler, yeterlik deerlendirmesinde uygulanacak kriterler, ön yeterlik bavurusunun sunulacaı yer ile son bavuru tarih ve saati. (4) lânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, maddi hatalı hususlar için son teklif verme gününden yedi gün önce düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale gerçekletirilebilir. Düzeltme ilanı metni ayrıca ihale dokümanı alan tüm isteklilerin varsa fakslarına veya elektronik posta adreslerine bildirilir. (5) Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına uygun olmayan ilânlar geçersizdir ve ilân yenilenmedikçe ihale yapılamaz. hale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi MADDE 21 (1) hale dokümanında yer alan belgelerde darenin gerekli gördüü veya ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların bulunduunun tespit edildii hallerde ihale, ihale saatinden önce iptal edilebilir. (2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildii isteklilere hemen ihale ilanındaki usulle ilân edilerek duyurulur. halenin iptal edildii ana kadar teklif vermi olanlara ihalenin iptal edildii ayrıca tebli edilir. halenin iptal edilmesi halinde, verilmi olan bütün teklifler reddedilmi sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. halenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce dareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. Uyulması gereken dier kurallar MADDE 22 (1) Yönetmelik kapsamındaki mal veya hizmet alımları ile ilgili ihalelere çıkılmadan önce aaıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur. a) Yıllara yaygın mal veya hizmet alımlarını içeren projelerin plânlanan sürede tamamlanarak, birden fazla yılı kapsayan ihalelere çıkılabilmesi için, iin süresine uygun olarak yıllar itibarıyla ödenein bütçelerinde bulunmasını salamak üzere programlamanın yapılması zorunludur. Ancak ertesi malî yılda gerçekletirilecek süreklilik arz eden mal veya hizmet alımları için bir önceki malî yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir. b) hale dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz. lân sürelerinin hesaplanmasında ilânın yayımlandıı gün dikkate alınır, ihale günü veya son bavuru günü dikkate alınmaz. c) hale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamısa ihale, tekrar ilâna gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk i gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. hale saati, çalıma saati dikkate alınarak tespit edilir. lândan sonra çalıma saati deise de ihale ilân edilen saatte yapılır. KNC KISIM hale Süreci BRNC BÖLÜM hale Usulleri ve stisnalar Uygulanacak ihale usulleri MADDE 23 (1) Mal veya hizmet alımları ihalelerinde aaıdaki usullerden biri uygulanır. a) Açık ihale usulü. b) Belli istekliler arasında ihale usulü.

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar 3 Mart 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27863 KANUN ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 11419 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6114 Kabul Tarihi : 17/2/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/3/2011 Sayı : 27863 Yayımlandığı

Detaylı

Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı

Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme

Detaylı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 11419 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6114 Kabul Tarihi : 17/2/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/3/2011 Sayı : 27863 Yayımlandığı

Detaylı

ÖSYM MEVZUATI Kanun Yönetmelikler

ÖSYM MEVZUATI Kanun Yönetmelikler 111111 ÖSYM MEVZUATI Kanun Yönetmelikler 1 DİZİN KANUN 6114 Sayılı Ölçme Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun. 3-22 YÖNETMELİKLER Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME Akademik jüri ücreti Madde 1- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29371 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 4523 ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 9/10/2006 No : 2006/11103

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

ÖSYM MEVZUATI. Kanun Bakanlar Kurulu Kararları-Yönetmelikler. Hukuk Müşavirliği Ankara/07.05.2014 Mustafa OKCU

ÖSYM MEVZUATI. Kanun Bakanlar Kurulu Kararları-Yönetmelikler. Hukuk Müşavirliği Ankara/07.05.2014 Mustafa OKCU 111111 ÖSYM MEVZUATI Kanun Bakanlar Kurulu Kararları-Yönetmelikler Hukuk Müşavirliği Ankara/07.05.2014 Mustafa OKCU 1 DİZİN KANUN 6114 Sayılı Ölçme Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Teşkilat Ve Görevleri

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 15 Aralık 2004 Çarşamba Sayı : 25671 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI FEN LİSELERİ VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİNİN ÖĞRETMENLERİ İLE GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNİN BEDEN EĞİTİMİ, MÜZİK VE GÖRSEL SANATLAR/RESİM ÖĞRETMENLERİNİN SEÇİMİ VE ATAMALARINA

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' !  #!  $ ! #$!!%&  %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&!  % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin;

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin; 12 Haziran 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29028 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA

Detaylı

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ (23.07.2010 Tarih ve B.12.0.TDG.0.16.03.778.99/57 Sayılı Bakanlık Makamı Oluru) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YÜRÜTÜLEN YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YÜRÜTÜLEN YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YÜRÜTÜLEN YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Esas ve Usullerin amacı, yükseköğretim

Detaylı

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, Avcılar Belediyesi nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü nün kurulu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma

Detaylı

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası 5273 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 04.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28962 SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul

Detaylı

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27239 YÖNETMELİK Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 1 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve 28768 Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 6183 Sayılı Kanunda Ve 5084 Nolu Tevik Kanununda Deiiklik Yapılmıtır

BÜLTEN. KONU: 6183 Sayılı Kanunda Ve 5084 Nolu Tevik Kanununda Deiiklik Yapılmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-009 Tarih: 11.02.2010

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Anayasa Mahkemesi nin 663 sayılı KHK İle İlgili İptal Kararı.

BİLGİ NOTU. : Anayasa Mahkemesi nin 663 sayılı KHK İle İlgili İptal Kararı. BİLGİ NOTU KONU : Anayasa Mahkemesi nin 663 sayılı KHK İle İlgili İptal Kararı. Ana muhalefet partisi 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin

Detaylı

KANUN. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 24/6/2009

KANUN. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 24/6/2009 9 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27283 KANUN AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5916 Kabul Tarihi: 24/6/2009 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Görev ve Teşkilat

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI İLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

Kanun Numarası: 545 Kabul Tarihi: 26/1/2006 Yayımlandığı R.Gazete:3/2/2006 Sayı : 26069 Yayımlandığı Düstur Tertip5 Cilt : 45

Kanun Numarası: 545 Kabul Tarihi: 26/1/2006 Yayımlandığı R.Gazete:3/2/2006 Sayı : 26069 Yayımlandığı Düstur Tertip5 Cilt : 45 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA BAĞLI OKULLARIN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİ İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası: 545 Kabul Tarihi:

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) Bu yönetmeliğin amacı, Oda Genel Sekreteri

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ 18 Ağustos 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29449 YÖNETMELİK Sayıştay Başkanlığından: SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 24/02/2004 Sayısı: 25383 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Mart 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28935 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6114 Kabul Tarihi : 17/2/2011 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 3/3/2011 Sayı : 27863 Yayımlandığı

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27559 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI. HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017

AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI. HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017 AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017 GÖSTERGE AYLIĞI 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36, 43/a, 149, 150, 154, ve 155.nci maddeleri ile 2914 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMUNDA GÖREV YAPAN VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMI DIŞINDA BULUNAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete : 10.05.2005/25811 Ek ve değişiklikler : Yoktur Ek ve değişiklik kontrol

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amacı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda,

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU 8331 CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayın Tarihi: 28 Şubat 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Sağlık Bakanlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı Ve Başasistan Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Sağlık

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 9665 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5436 Kabul Tarihi : 22/12/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih:

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini,

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini, 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan idari personelin, aynı Kanunun

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 Üsküdar Üniversitesi'nden: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ GENÇ BEYİNLER AKADEMİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK 8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK Savunma Sanayii Müsteşarlığından: SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 289 BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar.nin Tarihi: 8/6/1984 No : 231 Yetki Kanununun Tarihi : 2/12/1983 No : 2967 Yayımlandığı

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29210 (Mükerrer) Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI KONUT TAHSİS YÖNERGESİ

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI KONUT TAHSİS YÖNERGESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ Amaç ve dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına tahsis edilen konutların personele tahsisine ve boşaltılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı