Examen VMBO-KB. Turks CSE KB. tijdvak 1 donderdag 16 mei uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Examen VMBO-KB. Turks CSE KB. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage."

Transkript

1 Examen VMBO-KB 2013 tijdvak 1 donderdag 16 mei uur Turks CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 44 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden. KB-0101-a-13-1-o

2 KB-0101-a-13-1-o 2 / 28 lees verder

3 Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. Als je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 1p 1 Je wilt graag Naneli Oruk bereiden voor je verjaardagsviering. Welke twee kruiden moet je gebruiken? Schrijf er twee van op in je uitwerkbijlage. Je moet in het Turks antwoorden. Naneli Oruk-Kübbül nane Bulguru ya da dü ürcü ü bol suyla y kay p süzün ve süzgeçte 10 dakika kadar bekletin. Di er taraftan, so an rendeleyin. Islanm bulguru, k ymay, rendelenmi so an et çekme makinesine ya da mutfak robotuna koyun. Tuz, kimyon, nane ve karbonat ekleyip çekerek kar t r n. Derin bir kaba aktar p iyice yo urun. 30 santim çap ndaki yuvarlak borcam ya da ayn büyüklükte kare veya dikdörtgen f r n tepsisini 3 yemek ka s v ya la ya lay n. Bulgurlu köfte harc ndan parça parça al p bast rarak ya l tepsiye yerle tirin. Üzeri için; s v ya ve salçay bir kasede çatalla ezerek ç rp n. Kar m tepsideki köftenin üzerine ka kla sürün. Önceden s t p 170 dereceye ve alt üst konuma ayarlad n z f r nda en az 40 dakika pi irin. Ç kar p dilimleyin ve servis yap n. Malzeme listesi 1 su barda ince köftelik bulgur (dü ürcük de kullanabilirsiniz) 1 kg köftelik dana k yma 1 adet büyük boy kuru so an 2 çay ka tuz, kimyon 2 tatl ka kuru nane 1 çay ka karbonat Üzeri için: 1 yemek ka domates ya da biber salças Türk kahvesi fincan yla 1 fincan s v ya KB-0101-a-13-1-o 3 / 28 lees verder

4 Tekst 2 Bu da 'Kitap Ça r Hatt '! Kitaplar okuyucuya getiren ' Kitap Ça r Hatt ' ile 1,5 y lda üç yüz bin kitap sipari i verildi i belirtildi. Türkiye'nin her yerinden aranarak, istenilen her türlü kitaba ula labiliyor. ' Kitap Ça r Hatt ' Genel Müdürü yapt aç klamada, vatanda lar n istedikleri kitaplar, ma azalardan ya da internetten ald n kaydetti. Genel Müdür, vatanda n istedi i kitaba ula mas n kolayla t rd klar n bildirdi. nsanlar n ça r hatt yla da kitap alabilmelerini istediklerini söyledi ve sözlerine öyle devam etti: ''Çünkü Türkiye'de herkes kitapç ya gidemiyor, herkes interneti de kullanam yor. Ayr ca, insanlar m z ald kitab n yan s ra o kitaba destek olacak ya da devam niteli indeki di er kitaplar bulmakta zorlan yor. nsanlar n önünde, kitap okumak ve kitaba ula mayla ilgili her engeli kald r yoruz'' dedi. Genel Müdür, u ana kadar elli yay neviyle anla t klar n, bu sayede kitap ar ivlerinin geni ledi ini kaydetti. "1,5 Y lda 50 bin adrese ula t k" Ça r merkezinde on ki inin çal t n ve 7 gün 24 saat hizmet verdiklerini vurgulayan Genel Müdür, unlar söyledi: ''Vatanda lar, ça r merkezini arayarak, istedi i kitab bildiriyor. Ki i, Türkiye'nin neresinde olursa olsun, yeter ki Türkiye Cumhuriyeti s n rlar içinde bir adresi olsun. Hemen o adrese kitab yolluyoruz. Ücretini de kap dan al yoruz. Bu sistem henüz Hollanda'da yok. Vatanda a bir defa telefon etmenin d nda ba ka bir engeli, maliyeti olmayan bir hat. 1,5 y lda Türkiye genelinde elli bini a k n adrese en az bir defa ula t k. Bu adreslere birkaç kez gitti imiz de oldu. Ula t m z adres say s her geçen gün art gösteriyor.'' Ça r hatt n n, Türkiye'nin her yerinden bir kod numaras çevrilmeden, ehir içi numaras gibi aranabildi ini kaydeden Genel Müdür, ''Kitaplar, maliyetinde gönderiyoruz. Biz kitapç dan hangi fiyatla al yorsak, okuyuculara da o fiyattan veriyoruz. Bir telefonun tu una basmak kadar kolay. Her geçen gün kitap say m z art yor. Birçok yazar n, de erli eserlerini de tan tmaya çal yoruz. Bu, Türkiye'de ilk kez yap lan bir çal ma.'' eklinde konu tu. KB-0101-a-13-1-o 4 / 28 lees verder

5 1p 2 Waarvandaan kan men het 'Kitap Ça r Hatt ' bellen en boeken bestellen? Schrijf het antwoord op in je uitwerkbijlage. 1p 3 Met hoeveel uitgeverijen heeft het 'Kitap Ça r Hatt ' een samenwerking? A 10 B 20 C 50 D 100 1p 4 Wat wordt er gezegd over de prijzen van 'Kitap Ça r Hatt '? De boeken van Kitap Ça r Hatt zijn A duurder dan in de winkel. B even duur als in de winkel. C goedkoper dan in de winkel. KB-0101-a-13-1-o 5 / 28 lees verder

6 Tekst 3 Nevruz I d r'da ba lad Tüm Türkiye'de 21 Mart'ta yap lacak Nevruz Bayram kutlamalar, I d r'da bir hafta öncesinden ba lad. I d r'da ya ayan Azeri Türkleri, evlerinin önünde ate yakarak kutlamalara ba lad. Kutlamalara kat lan çocuklar ellerinde po etlerle kap kap gezerek 'Bayramcal k' da denilen çerezleri toplad. Yurtta lar ise k z la boyanm yumurtalar toku turdu. Kentteki kad nlar da yine gelenekler çerçevesinde evlerde kap pencere dinleyip niyet tuttu. 'Yed-i levin' denilen yedi çe it meyve ve çerezden olu an yiyecekler 'Honca' tepsi içinde hediyelerle birlikte ni anl k zlara gönderildi. I d r merkeze ba l Küllük Köyü'nde kutlamalar organize eden Pozitif Dü ünce Platformu üyeleri, köy meydan nda kuru yemi da tt. Köylüler de mani ve türküler söyledi. Renkli yumurtalar toku turuldu. Kutlamalara kat lanlar ate üzerinden atlayarak, gelecek y la de in tüm kötülüklerin kendilerinden uzak durmas için dilekte bulundu. I d r Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ö retim Görevlisi Aslantürk Aky ld z, I d r'da geleneksel Nevruz Bayram 'n n kutlanmas yla ilgili AA muhabirine unlar anlatt : Sal y Çar ambaya ba layan geceye 'Ahir-çer enbe' denir. Bu gece bahçelerden toplanan çal ç rp lar yak l r. Ate ten atlayanlar 'a rl m u urlu um bütün hastal klar m bu ate in üstüne' derler. En az yedi kuru ve ya yemi ten olu an 'yed-i levin' gecesi yap l r. K z la boyanan yumurtalar toku turulur. 'Gap pusma' adeti ise genç k zlar n niyet tutarak kom u kap lar n dinlemeleri ile ilgilidir. lk duyulan söz, ki inin yeni y l lehine veya aleyhine yorumlamas na neden olur. KB-0101-a-13-1-o 6 / 28 lees verder

7 1p 5 Wat wordt er gedaan met de geverfde eieren? Deze worden A ergens verstopt. B gebruikt voor felicitaties. C gebruikt voor wedstrijden. D tegen elkaar getikt. 1p 6 Waarom springen de mensen over het vuur volgens de tekst? Schrijf het antwoord op in je uitwerkbijlage. Je moet in het Turks antwoorden. 1p 7 Waarom luisteren vrouwen aan de deuren volgens de tekst? om A achter geheimen te komen B de kinderen te controleren C een gelukwens te doen D over de vrouwen te roddelen KB-0101-a-13-1-o 7 / 28 lees verder

8 Tekst 4 laç saklarken do ru bildi imiz yanl lar laçlar n muhafaza ko ullar na dikkat etmedi iniz takdirde olumsuz sonuçlarla kar la aca n z biliyor musunuz? Eczac Ye im Ba, ilaçlar n muhafazas nda do ru bilinen ya amsal yanl l klar anlat yor... Doktorunuzun verdi i ilaçlar n muhafaza ko ullar na dikkat göstermemeniz sizi büyük bir tehlikeyle kar kar ya b rakabilir. Bursa Eczac lar Kooperatifi (BEK) Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Ye im Ba, ilaç kullan rken ve saklarken nelere dikkat edilmesi gerekti ini öyle anlat yor: laçlar n z al rken eczac n z n verdi i bilgiyi dikkatle dinleyin ve anla lmayan bir nokta varsa tekrar tekrar sorun. Her ilac n kutusu üzerinde yazan saklama ko ullar na mutlaka uyun. laç, evde saklaman z için size verilmi bir ürün de ildir, tüketilmesi gereken bir üründür. Ancak en büyük yanl, ikayet hafifleyince ilac n yar m b rak l p, kalan n 'günü gelir' diye saklanmas d r. Evde; sadece basit yaralanmalarda kullanabilece iniz pansuman malzemesi, basit a r kesici ve ate dü ürücü, bir de kronik hastalar n sürekli kulland klar ilaçlar d nda ilaç olmamal d r. Evinizde ilaç varsa bütün ilaçlar buzdolab na koymay n. Her ilac n kutusu üzerinde saklama ko ulu mutlaka yazar. Ço u ilac n 25 derecenin alt nda, oda s s nda, s ve k kaynaklar ndan uzakta saklanmas yeterlidir. Buzdolab nda saklanmas gereken ilaçlar, buzdolab n n kapa nda de il de iç raflar nda saklanmal d r. Çünkü buzdolab kapa buzdolab n n iç s s n aynen muhafaza edemez ve s k s k s de i ikli i olur. Suland r larak haz rlanm ilaçlar kesinlikle iki haftadan daha uzun süre saklamay n ve kullanmay n. KB-0101-a-13-1-o 8 / 28 lees verder

9 1p 8 Welke van de onderstaande beweringen is juist volgens de tekst? A Bewaar de bijsluiters, ook van medicijnen die al lang gebruikt worden. B Check regelmatig de inhoud van het medicijnkastje op houdbaarheid. C Doe medicijnen in een doos die niet makkelijk open kan. D Volg altijd de aanwijzingen op het etiket voor het bewaren. 1p 9 Wat is de grootste fout die wordt gemaakt na het minder worden van de klachten volgens de tekst? medicijnen A bewaren B gebruiken C weggeven D weggooien 1p 10 In de tekst staat een waarschuwing die geldt voor vloeibare medicijnen. Schrijf de eerste twee en laatste twee woorden op van de zin waarin dit staat. KB-0101-a-13-1-o 9 / 28 lees verder

10 Tekst 5 75 ya nda ehliyet almaya karar verdi Day s n n o lunun vadetti i otomobil için ehliyet almaya karar veren ve kursa giden Artvinli 75 ya ndaki Ali Tanr verdi, ehliyet s nav nda ter döktü. Ali Tanr verdi, Artvin'in merkezindeki Kaz m Karabekir Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Motorlu Ta t Sürücü Adaylar S nav 'na girdi. Ya itibariyle di er adaylar aras nda dikkati çeken Tanr verdi, küçük ya ndan itibaren hayalinin otomobil kullanmak oldu unu belirterek ''S nava girmek için merkeze uzak ilçelerden biri olan Yusufeli'nin Alt parmak köyünden geldim. Param olmad için bugüne kadar araba alamad m. Day m n o lu 'Sen s nava gir, kazan, ben de sana hediye olarak otomobil alaca m' dedi. Bunun üzerine, y llard r hayalini kurdu um arabaya kavu man n heyecan yla s nava girdim.'' dedi. S navda çok heyecanland n ifade eden Tanr verdi, ''Sorular n baz lar kolay, baz lar zordu. Hepsini i aretledim. lk yard m sorular nda zorlanmad m ama araba motoruyla ilgili sorularda zorland m'' diye konu tu. S navda ba ar l olmas halinde alaca arabay köyden yaylaya gitmek için kullanaca n ifade eden Tanr verdi, '' ehre, karayoluna ç kmayaca m. Sadece yayla ile köy aras ndaki i lerimde kullanaca m. Çiftçilik yap yorum. Ya m ilerledi, yürümekte zorlan yorum. S nava çok çal t m. n allah kazanaca m. Arabay kullanacak cesaretim var. Trafik kurallar na uyarak, yava yava gidersem, kaza yapmam. Acele ve süratle i im olmaz. Yava gidece im ve gaza çok basmayaca m. Trafik kurallar na uyaca m.'' dedi. Tanr verdi'ye s nava girdi i okul binas n n merdivenlerinden inerken görevli polis memurlar n n yard m etti i gözlendi. KB-0101-a-13-1-o 10 / 28 lees verder

11 1p 11 Waarom heeft Ali Tanr verdi besloten om een rijbewijs te halen? Omdat hij A dan een auto krijgt van zijn neef. B een auto als prijs heeft gewonnen. C een weddenschap is aangegaan. D er nu genoeg tijd voor heeft. 1p 12 Met welke examenvragen heeft hij moeite gehad? vragen over A de motor B eerste hulp C verkeersborden D voorrangsregels 1p 13 Waarvoor gaat hij zijn auto uitsluitend gebruiken? Schrijf het antwoord op in je uitwerkbijlage. Je moet in het Turks antwoorden. KB-0101-a-13-1-o 11 / 28 lees verder

12 Tekst 6 Karacao lan Efsanesi Halk n 'Karacao lan Ziyareti' diye adland rd ve adaklar adad bu ziyaretin efsanesi öyledir: Söylentiye göre Karacao lan, bir a an n koyun çoban d r. Vaktin birinde a a hacca gider. Yolda giderken can helva çeker ve " u bizim han m n helvas olsa da yesem" der. A a bunlar hac yolunda dü üne dursun, di er yanda Karacao lan, a an n evine gelip a an n kar s na "a am helva istedi, yap da götüreyim" der. A an n kar s içinden "a a hacda, çoban n can helva çekti, bana da söylemeye cesaret edemedi. Böyle bir yalan söyledi" diye geçirir. Helvay yapar bir tas n içine koyup çobana verir. A a yolda giderken bir bakar ki kendisine bir tas n içinde helva uzat l r. A a tas al r, bakar ki bu tas evindeki tast r. A a olup bitenlere bir anlam veremez ama helvay da yer. Helvay yedikten sonra tas çantas na koyup yoluna devam eder. A a hacca gider, görevini yapar ve köyüne geri döner. Evine geldi inde han m na yolda kendisine gelen tas sorar. Han m da Karacao lan ile aras nda geçen konu may anlat r ve "Tas ona vermi tim, daha getirmedi" der. Bunun üzerine a a kendisini görmeye gelenlere dönerek "keramet Karacao lan'dad r. Gidin onun elini öpün" diye söyler. Böylece Karacao lan yörede 'keramet sahibi' olarak tan n r. Karacao lan, bir gün yine koyunlar otlatmak üzere da lara do ru gider. Ancak ecel, Karacao lan' bir tepenin üstünde yakalar. Karacao lan öldü ü tepede defnedilir. Yukar Karacasu Köyü'nün s n rlar içinde, Karacao lan tepesinde, moloz ta larla üçgen biçiminde yap lm bir mezar vard r. Karacao lan tepesi ve ziyareti bundan sonra halk aras nda kutsal kabul edilir. Olur yöresinde Karacao lan ile birlikte 'Sar Baba' ve 'Horasan Baba' ziyaretleri de halk aras nda adaklar n adand yerlerdir. Üstelik bu üç ki inin birbirleriyle karde olduklar söylenir. Bunlar n bulundu u bölgeye 'Üç Ziyaretler' denir ve buran n kutsall na inan l r. KB-0101-a-13-1-o 12 / 28 lees verder

13 1p 14 In welke vorm is de tekst geschreven? In de vorm van een A artikel B reclame C roman D sprookje 1p 15 Waarom heeft Karacao lan volgens de vrouw van de 'a a' gelogen? Omdat A de 'a a' al op de bedevaartplaats was. B het kommetje niet meer was teruggebracht. C hij de afwezigheid van de 'a a' misbruikte. D hij een eenvoudige schaapsherder was. 1p 16 Welke graven worden door de mensen bezocht volgens de tekst? Schrijf één van de drie begraafplaatsen op in je uitwerkbijlage. KB-0101-a-13-1-o 13 / 28 lees verder

14 Tekst 7 Lorenzo Natali Ödülü Avrupa Komisyonu, Dünya Bas n Özgürlü ü Günü dolay s yla, 2013 Lorenzo Natali Ödülü sürecini ba latt. Y ll k Ödül, tüm dünyada insan haklar, demokrasi ve kalk nma konular nda yaz l bas n, radyo ve televizyon gazetecili inde mükemmeliyet için verilmektedir ve tüm dünyadaki gazetecilere aç kt r y l nda Avrupa Komisyonu taraf ndan konulan ödül, Avrupa Birli i'nin geli imine ve yard m programlar na kendini adam eski bir Avrupa Komisyonu üyesi olan Lorenzo Natali'ye ithaf edilmi tir. Yaz l /online medya kategorisinin kazananlar, 5000 Euro (birincilik ödülü), 2500 Euro (ikincilik ödülü) ve 1500 Euro (üçüncülük ödülü) alacaklard r. Televizyon ve radyo kategorilerinde kazananlar n her birine 5000 Euro verilecektir. Büyük ödül'ün sahibi ise 5000 Euro daha alacakt r. Kazananlar, Aral k 2013'de düzenlenecek olan ödül töreninde aç klanacakt r. Yar maya kat labilmek için gazetecilerin çal malar n n geçti imiz y lda bas lm ya da televizyonda yay mlanm olmas gerekmektedir. Ba vurular için son tarih 31 A ustos 2013'tür. Ba vuran gazetecilerin çal malar, her çal man n insan haklar, demokrasi veya kalk nma konular na ilgisinin yan s ra orijinalli i, kalitesi, yap lan ara t rman n derinli i ve olas politik etkilerini dikkate alacak ba ms z bir jüri taraf ndan de erlendirilecektir. Ba vurular mail ile yap lmal d r. KB-0101-a-13-1-o 14 / 28 lees verder

15 1p 17 Wie kunnen er deelnemen aan de competitie die georganiseerd wordt door de Europese commissie? A diplomaten B docenten C journalisten D scholieren E televisiemedewerkers 1p 18 Op welk gebied heeft Lorenzo Natali vooral een bijdrage geleverd aan de Europese Unie? A met benefietprogramma's B met cultuurprogramma's C met onderwijsprogramma's D met radioprogramma's 1p 19 Wanneer moeten de inzendingen die meedoen aan de competitie voor het laatst gepubliceerd of vertoond zijn? A binnen de afgelopen drie maanden B binnen de afgelopen zes maanden C binnen het afgelopen jaar D binnen de afgelopen twee jaar 1p 20 Hoe moeten de aanvragen ingediend worden om aan de competitie deel te kunnen nemen? A per B per post C persoonlijk D telefonisch E via de website KB-0101-a-13-1-o 15 / 28 lees verder

16 Tekst 8 Domates ngiltere'deki Rowett Enstitüsü'nde yap lan klinik deneyler, domatesin içindeki do al jelin p ht la may önledi ini ve vücuttaki kan dola m n düzenledi ini gösterdi. Bilim adamlar, renksiz ve tats z jelin çe itli g dalara eklenerek tüketilebilece ini ve bu jelin bir meyve suyunun içinde zaten kullan ld n söyledi. AB sa l k yetkilileri, jelin t bbi de erini kabul ettiler ve jelin ambalajl ürünlerde kullan m na izin verdiler. Domatesin faydalar Cildi Koruyor: Yap lan bir ara t rmada, güne yan klar ndan ikayetçi ve güne e kar hassas cilde sahip olan bir grubun günlük beslenmelerine domates eklendi. Akdeniz'de yayg n olan bu tarz bir beslenme düzeni uygulayanlar n ciltlerinin, on hafta sonunda güne in UV nlar na kar daha dirençli oldu u belirlendi. Ya lanmaya Kar Sava yor: Domates, serbest radikalleri önleyici likopen ve beta karoten içerir. Baz hücrelerde, serbest radikaller DNA'ya % 42'ye varan hasarlar verir. Domates, az miktarda zeytinya ile birlikte tüketildi inde, ya lanmaya kar vücudu güçlendiriyor. Kan Bas nc n Dü ürüyor: Tostlar n z n içine domates ekleyin. Kan bas nc n z dü ürmeye yarar. Yüksek tansiyondan ikayetçi bir grup hasta üzerinde yap lan bir ara t rmada, hastalar n günlük besinlerine domates eklendi. Sekiz hafta süren ara t rmada her gün domates tüketen hastalar n büyük tansiyonunun on derece dü tü ü ve küçük tansiyon de erlerinin de dört derece dü tü ü gözlendi. Gribi Önlüyor: Karotenler (likopen ve beta karoten) gibi, sebze ve meyvelerden elde edilen, koruyucu pigment de erleri dü ük olan insanlar n, günlük domates tüketmesi öneriliyor. Bakteri ve virüslerle sava maya yard mc olan karoten bile ikleri çok önemlidir. Günlük domates ihtiyac n z bir bardak domates suyu ile giderebilirsiniz. Göreceksiniz, so uk alg nl ve gribe kar vücudunuz çok daha dirençli olacakt r. Kolesterolü Kontrol Ediyor: Günde bir domates, sizin kalp ve damar sorunlar n za kar olan sava n zda en güçlü dostunuz olabilir. Günlük domates yemeye ba lad ktan sonraki dört hafta içerisinde HDL (iyi) kolesterol seviyeniz % 15 artar. KB-0101-a-13-1-o 16 / 28 lees verder

17 1p 21 Welke stof in de tomaat reguleert de bloedcirculatie? Schrijf het antwoord op in je uitwerkbijlage. Je moet in het Turks antwoorden. 1p 22 Welke voordelen heeft een tomaat voor het lichaam als je de tomaat met een beetje olijfolie eet? A het beschermt de huid tegen UV-stralen B het verhoogt de weerstand tegen griep en verkoudheid C het verlaagt te hoge bloeddruk D het zorgt ervoor dat het lichaam minder snel veroudert 1p 23 Binnen hoeveel weken na het dagelijks eten van tomaten, neemt het cholesterolgehalte toe? A één week B vier weken C acht weken D tien weken KB-0101-a-13-1-o 17 / 28 lees verder

18 Tekst 9 stresi Çal ma saatleri, vardiya usulü çal ma, fiziksel tehlike varl, sorumluluk fazlal, i sizlik korkusu gibi bir çok neden insanlar gerilim içinde tutar. ortam ndaki sorunlar Vardiya usulü çal ma; kan ekerini, vücut s s n ve zihinsel verimlili i etkiler. motivasyonunu azalt r. ortam ndaki sorunlar, nöro-psikolojik ritim bozulmas, ülser, eker hastal, tansiyon gibi bir çok psikosomatik hastal da alevlendirmektedir. Zaman bask s, hata yapma korkusu, güvenli in az olmas, stresi 24. Bazen a r güvenlik, özellikle de nükleer çal ma gibi riskli ortamlar, beyni daha çok yorar. yerinde kulak koruyucusu kullan m insanda tecrit olma, tehdit alt nda olma duygular n harekete geçirir. A r çal an insanlar n, acil ve beklenmedik durumlarda karar verme kapasiteleri azalmaktad r. Yorgunluk, sinirlilik, ba a r s, çabuk a lama, uyku düzeninin bozulmas, yaln z kalma iste i, i tahs zl k, çarp nt lar, mide-ba rsak hastal klar, alerjiler, romatizmal a r lar gibi psikosomatik belirtilerde, belli bir art ya anmaktad r. Kurum içindeki rol Ki inin görevinin s n rlar n n belirsizli i, kapasitesinin üzerinde 25 olmas veya kapasitesinin alt nda terfi etmi olmas, kayg düzeyini yükseltir. K sa zamanda çok para kazanmak ve daha yüksek bir sosyal konuma ula mak için, yo un rekabet bedel ödettirecektir. Bedeli kaybeden kadar kazanan da öder. Bu 26 ad ' stresi'dir. stresinde ailenin rolü Aile ortam ndaki etkenler, i içindeki etkenlerden ayr dü ünülemez. Ailevi sorunlar, maddi güçlükler, ki iler aras ili ki sorunlar, i yerinde kendini güvende hissetmeme birer stres kayna d r. Özellikle aileden ve i letmeden gelen talebin çat mas ancak, bireyin ki ili i ile a labilir. Kocas na destek vermeyi görev olarak dü ünen bir e, e inin i ba ar s n artt racakt r. Aile yuvas nda güvende, rahat olmak, i d nda evi bir 27 olarak görmek i stresini azalt r. yi bir e, alt çizilmemi bir anla ma ile evin iç sorumlulu unu al r. Bu kocas n n ba ar s n artt r r. E lerin her ikisinin de çal t aile modelinde yeni sorunlar eklenmektedir. Özellikle Türk aile modelinde kad n hem i hem ev sorumlulu unu beraber götürmektedir. Annelik, ev han ml ve çal ma hayat kad n daha çok y pratmaktad r. ABD'de yap lan ara t rmalar bo anan çiftlerde art n nedenini, yeni aile modeline ba lamaktad r. ABD'de de erkekler çal an bir e le evlendiklerinden dolay olu an kendi rollerindeki de i imi 28 etmektedir. Yani evin i sorumlulu unu kad ndan bekleme e ilimi fazlad r. Bu da tart ma ve gerilim kayna olmaktad r. E lerin her ikisinin çal mak zorunda oldu u çal ma KB-0101-a-13-1-o 18 / 28 lees verder

19 modellerinde, aile d yard m önem kazan r. Böyle bir yard m yoksa taraflar n sorumluluklar payla malar gerekir. ili kileri ve stres Bir çal ma grubunda iyi ili kilerin kurulmas ki i sa l ve i veriminde önde gelen bir etmendir. Üste sayg gösterilmemesi yani önemsenmeme, 29 bir davran içinde olmama, sevgi s cakl n n bulunmamas gerilim duygular na yol açar. Yöneticinin adil olmamas, yeteneklere ve kat l mc l a gereken önemi vermemesi, teknik bilgi ve donan ma uygun davranmamas, karar verirken, kendi ba na kararlar vermesi, i yerindeki gerilimi art r r. yerinde çal anlar n zor anlar nda destek görmemeleri, sürekli bir rekabet içinde olma, i le ilgili kayg lar n n payla lmamas stres kayna olmaktad r. S k nt, depresyon, psikosomatik hastal klar böyle durumlarda 30 olarak artmaktad r. Büyük ve ideal yöneticiler, çal anlar n farkl l klar n korurken, onlar ayn amaç etraf nda bir bütün olarak çal abilmelerini sa layanlard r. KB-0101-a-13-1-o 19 / 28 lees verder

20 KB-0101-a-13-1-o 20 / 28 lees verder

21 Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 1p 24 A B C D art r r hafifletir hat rlat r unutturur 1p 25 A B C D ara t rma yapm i yapm kazanç elde etmi terfi etmi 1p 26 A B C D bedelin ödülün rekabetin tan m n 1p 27 A B C D misafirhane otel pansiyon s nak 1p 28 A B C D göz ard kabul kulak ard sorun 1p 29 A B C D aç kça dostça dü manca gizlice 1p 30 A B C D belirgin gizli orant l yava KB-0101-a-13-1-o 21 / 28 lees verder

22 Tekst 10 Dikkat 'dedeler' sosyal medyada! Sosyal payla m sitelerini art k büyükbabalar ve büyükanneler de ke fediyor. Asl nda dedeler için sosyal medya, torunlar n daha s k görebilmenin, gençlerle ileti imi kaybetmemenin en kolay yollar ndan biri ya ndaki emekli Klaus Schmolz, bundan 6 y l önce kendine bir bilgisayar alm. imdi en yeni teknolojik donan mlarla internette h zl bir ekilde geziniyor. Sadece e-postalar n kontrol etmek ve al veri yapmakla yetinmiyor, Skype üzerinden görüntülü sohbet de ediyor. Schmolz, ayr ca Facebook ve Almanya'da 'kim kimi tan yor' (wer-kennt-wen.de) adl platform gibi birkaç sosyal payla m sitesinin de aktif üyesi. Klaus Schmolz, tüm bunlar çocuklar ya da torunlar n n zorlamas ile de il, kendi iste i ile ö renmi. Ve nedenini de öyle aç kl yor: "Çünkü ben de teknolojiyi takip etmezsem zaman n gerisinde kalaca m dü ündüm. E er torunlar m n ve gençlerin konu tu u dili konu amazsam onlarla olan ileti imimi kaybedecektim." Ya l lar n sosyal medyaya ilgisi art yor Klaus Schmolz, torunlar n n eskisi gibi gelip kap y çalmas n ya da onu telefonla aray p hat r sormalar n bekleyemedi ini belirtiyor. O nedenle torunlar n n aktif oldu u sosyal payla m sitelerine o da üye olmay tercih etmi. Kaiserslautern kentindeki Dijital Medya Yüksek Okulu'ndan Sosyal Medya Analisti Prof. Hendrik Speck, emeklilerin sosyal payla m sitelerine artan ilgilerini do ruluyor ve unlar kaydediyor: ''Çünkü art k çocuklar ve torunlar ile ileti imi s k tutmak için dijital medyay kullanmak d nda neredeyse ba ka çareleri kalmad.'' Alman birinci ve ikinci televizyon kanallar ARD - ZDF ortakl ile yap lan son ara t rma da bunu do ruluyor. Ara t rmaya göre, 2010 y l nda 60 ya üzerindekilerin yüzde yirmi be i internet kullan rken, bu oran 2011'de yüzde on art gösterdi. Ara t rmada, di er ya gruplar nda ayn art gözlemlenmedi. Eski s n f arkada lar n bulmak revaçta Asl nda ya l lara yönelik internet sayfalar çok uzun süredir bulunuyor. Ama Prof. Hendrik Speck'e göre, onlar ya l l k, ölüm ya da hastal k konular yla yüzle mek istemediklerinden bu platformlara pek ilgi göstermiyor. Oysa yine ya l lar için eski s n f arkada lar n bulma imkan sunan 'stayfriends.de' adl internet sitesi için ayn eyi söylemek mümkün de il. Bu platformun yakla k 12 milyon üyesinin 2 milyondan fazlas n 50 ya n üzerindekiler olu turuyor. Bu platformun kurucusu ve genel müdürü Michel Lindenberg, son y llarda en fazla üye art n n bu ya grubunda oldu unu belirtiyor ve nedenini öyle aç kl yor: '' nternette kulland m z dil bunun en önemli sebeplerinden biri. Bizler ya l lar kastedecek biçimde 'siz' hitab n çok nadir kullan yoruz. Liseyi yeni bitirmi birini de de il, ama samimi olarak onlar, herkesi KB-0101-a-13-1-o 22 / 28 lees verder

23 kastediyoruz. Bir di er konu da ki isel verilerin korunmas. Bu konuda kesinlikle hassas davranmaya özen gösteriyoruz ve elimizdeki verileri titizlikle kullan yoruz." Hayalleri gerçekle enler 71 ya ndaki emekli Klaus Schmolz için sosyal payla m siteleri ayn zamanda büyük bir ans olmu. Schmolz, bu sayede uzun zaman sonra iki k z na yeniden kavu mu. Eski ili kisinden evlilik d do an iki k z ile kopan ba lar n 'kim kimi tan yor' adl 'wer-kennt-wen.de' portal nda tekrar kurmu. Ayn internet platformuna üye olan k zlar, babalar n bulup ona mesaj göndermi ve zamanla baba ve k zlar aras ndaki buzlar erimi. Hatta Klaus Schmolz'un e i Barbara da art k üvey k zlar yla iyi anla yor. Bu sayede emekli Klaus Schmolz hayattaki en büyük hayaline ula m. Schmolz, bu hayalini öyle aç kl yor: "Bütün çocuklar m Noel a ac n n etraf nda görmeyi hep istemi tim ve sonunda bu hayalim gerçekle ti. Bu harika bir duygu." 1p 31 Hoe beschrijven de bejaarden de 'sociale media' volgens de tekst? Als één van de makkelijkste manieren om A contact te blijven houden met hun kleinkinderen. B contact te blijven houden met bejaarden onder elkaar. C informatie te krijgen over boeken en ze aan te schaffen. D kranten te lezen en naar gemiste programma's te kijken. 1p 32 Met hoeveel procent is het internetgebruik onder bejaarden, volgens het onderzoek, binnen één jaar toegenomen? A 10% B 25% C 35% 1p 33 Waarom hadden de bejaarden voorheen geen interesse in de sociale media volgens prof. Speck? A Zij hadden geen geduld om urenlang achter de computer te zitten. B Zij vermeden de confrontatie met onderwerpen zoals ouderdom. C Zij vonden het prettiger om bij mensen thuis langs te gaan. D Zij waren bang voor de nieuwe ontwikkelingen in de technologie. 1p 34 Wat is volgens de oprichter van de website 'stayfriends.de' de belangrijkste reden dat het lidmaatschap van bejaarden aan deze site toeneemt? A activiteiten van de site B dwang van kleinkinderen C gebrek aan contacten D taalgebruik van de site 1p 35 Welk resultaat leverde het gebruik van sociale media voor Klaus Schmolz? Schrijf het antwoord op in je uitwerkbijlage. Je moet in het Turks antwoorden. KB-0101-a-13-1-o 23 / 28 lees verder

24 Tekst 11 Damlata Ma aras - Alanya Damlata Ma aras, Alanya'n n içinde ve deniz k y s nda bulunmaktad r. Merkeze 3 km. uzakl ktad r. Toplam uzunlu u 30 m. olan ma ara, kuru ve yatay ma ara tipindedir. 200 metrekarelik bir alan kaplamaktad r. Çok say da sark t ve dikitin e siz bir görüntü verdi i ma ara, 15 m. yüksekliktedir. Birbirinden güzel binlerce sark t ve dikitlerle süslü olan bu ma ara, koruma alt na al n p ma ara hakk nda ara t rmalara ba lanm t r. Damlata Ma aras hakk nda ilk ara t rmalar, Galip Dere taraf ndan yap ld. Galip Dere, gazetelerin birinde 2. Dünya Sava zaman nda at lan gaz bombalar ndan korunmak için bir ma araya s nan Almanlar' n içinde ast ml olanlar n ifa bulduklar na dair bir haber okur. Bunun üzerine, ma aran n sa l k aç s ndan faydas konusunda resmi incelemeler ba lar. Doktor ve kimyagerlerden olu an ekibin incelemelerinden sonra ma aran n ast ma iyi geldi i tespit edilir. Damlata Ma aras 'n n kap s ndan içeri girince m. uzunlu unda bir geçit, m. çap nda ve 15 m. yüksekli inde silindirik bir bo luk, ayr ca senede olu mu sütunlar vard r. Ma aran n iki katl olan bo lu u 2500 metreküp hava ihtiva etmektedir. çindeki s yaz-k 22.3 derecedir. Mutlak nem 19.6 derece, nispi nem %98'dir. Ma ara d tesirlerden ar nm olup havas nda bol miktarda asit karbonik vard r. Hava bas nc deniz seviyesinden biraz a a da olmas na ra men 760 mm.'dir. Ma ara bo lu unun tamam metreküptür. Ma ara etraf ndaki kal nl k 10 m.'yi buldu u için çökme ihtimali yoktur. Senede 5-6 ay devaml damlar. Ma aran n ast ma iyi gelen dört vasf oldu u tespit edilmi tir. Ma ara ortam nda bulunan normalden 8-10 misli fazla karbondioksit, yüksek oranda nem, alçak s, radyoaktivite gibi unsurlar n ilk ikisinin ast ma iyi geldi i, di er ikisinin de yard mc faktör olarak kabul edildi i bilinmektedir. Alanya'ya ast m tedavisi için gelen hastalar n, önce bir doktordan, ma araya girmesinde bir sak nca olmad na dair rapor alarak, ma aran n ilgili memuruna ba vurmas gerekmektedir. Tedavi süresince sembolik bir ücret ödenir. KB-0101-a-13-1-o 24 / 28 lees verder

25 1p 36 Wat voor soort grot is de Damlata volgens de tekst? A een droge en vlakke grot B een koude en hoge grot C een vochtige en lage grot D een warme en steile grot 1p 37 Hoe is men er officieel achter gekomen dat de grot goed is voor de gezondheid volgens de tekst? Schrijf het antwoord op in je uitwerkbijlage. Je moet in het Turks antwoorden. 1p 38 Waarom kan de Damlata grot niet instorten volgens de tekst? De buitenkant is A bebosd. B dik. C laag. D van beton. 1p 39 Schrijf twee van de vier elementen op, die goed zijn tegen astma volgens de tekst. Je moet in het Turks antwoorden. KB-0101-a-13-1-o 25 / 28 lees verder

26 Tekst 12 Villa A ina A ina Sokak, özel tasar m yla küçük otelimizin içinden geçerek, Akdenizli avlumuza ula t r yor sizleri. Terlemi olarak geldiniz, valizlerinizi güler yüzlü personelimize teslim ederek, yol yorgunlu unu üstünüzden atmak üzere oturdunuz bahçemize; Simi'yi ve Akdeniz'i seyrederek buz gibi içece inizi yudumlad n z. Her bir kö esi sürprizlerle dolu lobimizden geçerek, sizler için tertemiz haz rlanm ve hepsi birbirinden farkl dö enmi on yedi odam zdan birine ç kt n z, üstünüzü de i tirmek üzere. Deniz k yafetlerinizi giyip, yemye il çimlerin üzerinde palmiyelerle gölgelenmi havuzumuza att n z kendinizi. Kulaçlar n z atarken 41 yüzdü ünüz hissine kap ld n z. Bir tepenin üstünde ama sanki denizin içindesiniz, ayn göz seviyesindesiniz. Be çay nda A ina A evi'nin ikram olan lezzetli kurabiyelerin, çöreklerin kokusu avluya ve bahçeye yay ld. Bu kokular hafifçe esen rüzgâra kar arak, bir geçmi e savuruyor size; a ina oldu unuz akraba evlerine, bir bugüne getiriyor; tatile, Villa A ina'ya Ak amüstü keyfinin devam nda liman soka na indiniz; belki de denize Ak am yeme inde Bülent Bey'in özenli bal k sofralar bekliyor sizleri. Gecenin devam nda ezlonglara uzan rsan z e er, y ld z haritas n akl n za getirmeye çabalamay n hiç. Çünkü o göklerden göz k rp yor sizlere, tane tane okuyabilirsiniz hepsini, bir o kadar berrak, bir o kadar p r l p r l. Gecenin keyfi doyumsuz bahçemizde, ancak güne i selamlayan sabah kar lamak da bir o kadar güzel. sminin anlam yla bütünle en odan za çekilmek istiyorsan z e er, iyi geceler hepinize ve a ina rüyalar KB-0101-a-13-1-o 26 / 28 lees verder

Examen VMBO-KB. Turks CSE KB. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB. Turks CSE KB. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2013 tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-15.30 uur Turks CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 44 vragen. Voor

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 1 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 1 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2012 tijdvak 1 vrijdag 1 juni 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 45 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2015 tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 54 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 56 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2015 tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 52 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Examen VMBO-BB. Turks CSE BB. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB. Turks CSE BB. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2013 tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-15.00 uur Turks CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 37 vragen. Voor

Detaylı

Examen VWO. Turks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur. Vragenboekje

Examen VWO. Turks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur. Vragenboekje Turks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur 20 05 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen; het examen bestaat uit 44 vragen.

Detaylı

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur Turks 1,2 Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur 20 05 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te behalen; het examen bestaat uit 45 vragen.

Detaylı

Examen HAVO 2013. Turks. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO 2013. Turks. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2013 tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 46 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 54 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 dinsdag 31 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 dinsdag 31 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2011 tijdvak 1 dinsdag 31 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 53 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2010 tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-16.00 uur Turks tevens oud programma Turks 1,2 ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 46 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 52 punten

Detaylı

Examen HAVO. Turks 1,2. tijdvak 1 vrijdag 30 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks 1,2. tijdvak 1 vrijdag 30 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 13.30-16.00 uur Turks 1,2 ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 41 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Examen HAVO. Turks 1,2. tijdvak 1 donderdag 24 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks 1,2. tijdvak 1 donderdag 24 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2007 tijdvak 1 donderdag 24 mei 13.30-16.00 uur Turks 1,2 ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2009 tijdvak 1 vrijdag 29 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 54 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Eindexamen havo Turks 2012 - I

Eindexamen havo Turks 2012 - I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 ltınımız yer altında mı kalsın? 1p 1 rtvin

Detaylı

Eindexamen Turks vwo 2005-I

Eindexamen Turks vwo 2005-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 ir Gençlik Projesi 1 Türkiye ra tırmalar

Detaylı

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 1 juni uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 1 juni uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2012 tijdvak 1 vrijdag 1 juni 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 47 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 53 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Eindexamen Turks havo 2005-I

Eindexamen Turks havo 2005-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Öz Kayseri pastırması ile nin gıda Oscarını

Detaylı

Examen VMBO-GL en TL. Turks CSE GL en TL. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL en TL. Turks CSE GL en TL. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-15.30 uur Turks CSE GL en TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 52 vragen.

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl)

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Vrijdag 21 juni 10.00 12.30 uur 20 02 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen; het examen bestaat

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur 20 03 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen; het examen bestaat

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 27 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 27 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2016 tijdvak 1 vrijdag 27 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 51 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 56 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Examen HAVO. Turks. woensdag 24 mei uur. Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. Beantwoord alle vragen op het antwoordblad.

Examen HAVO. Turks. woensdag 24 mei uur. Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. Examen HVO 2017 Tijdvak tijdvak 1 woensdag 24 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. eantwoord alle vragen op het antwoordblad. it examen bestaat uit 47 vragen.

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ ALES İlkbahar 007 SAY DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınavın bu testinden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 woensdag 24 mei uur. Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad.

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 woensdag 24 mei uur. Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. Examen VWO 2017 tijdvak 1 woensdag 24 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. eantwoord alle vragen op het antwoordblad. chter dit examen is een erratum opgenomen.

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 dinsdag 27 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 dinsdag 27 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2014 tijdvak 1 dinsdag 27 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 49 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 53 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

Examen VMBO-GL en TL. Turks CSE GL en TL. tijdvak 1 donderdag 16 mei uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL en TL. Turks CSE GL en TL. tijdvak 1 donderdag 16 mei uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-15.30 uur Turks CSE GL en TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 52 vragen.

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Eindexamen vwo Turks I

Eindexamen vwo Turks I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Takvim-i Vekayi 3p 1 Welke van onderstaande

Detaylı

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Faaliyet Onayı Alma Koşulları Hayvansal üretimin geliştirilmesine katkıda bulunacak

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22 Çocuğumun Sık Sık Başı Ağrıyor Ne Yapabilirim? Başağrısı toplumun büyük kesiminde görülebilen ve insanların büyük çoğunluğunun hayatlarının değişik dönemlerinde karşılaştığı ve çare aradığı bir problemdir.

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

Eindexamen Turks vwo 2011 - I

Eindexamen Turks vwo 2011 - I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 ünya yetmez dedi, uzay için özel 1p 1 Karou

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Eindexamen havo Turks 2014-I

Eindexamen havo Turks 2014-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 ankalar Volgens het nieuwe wetsvoorstel moeten

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 18 mei 9.00 11.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 18 mei 9.00 11.30 uur Turks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 onderdag 18 mei 9.00 11.30 uur 20 06 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen; het examen bestaat uit 44 vragen.

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI]

BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI] BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI] Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) resmi web sitesinin (http://www.kutuphaneci.org.tr) bilgi mimarisi açısından daha önce

Detaylı

Eindexamen Turks vwo 2003-I

Eindexamen Turks vwo 2003-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Vitrindekiler Tekst 1 bestaat uit drie boekrecensies.

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 47 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

YEMEK HİZMETLERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜM ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

YEMEK HİZMETLERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜM ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU YEMEK HİZMETLERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜM ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 28 Mart - 01 Nisan 2016 tarihleri arasında yapılan ve Müsteşarlığımızdan 375 personel (253 erkek, 122 kadın) ve Ekonomi Bakanlığından 276 personel

Detaylı

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl)

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 17 mei 9.00 11.30 uur 20 02 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen; het examen bestaat

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda.

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Kimlerle, nerede, nasıl ve ne için çalışıyoruz? OyaKamp, Gökova daki meşhur Okaliptuslu Yol un bitiminde Akçapınar köyünde Akçapınar, Gökova da, Ula/Muğla ya bağlı

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Examen HAVO. Turks 1,2

Examen HAVO. Turks 1,2 Turks 1,2 Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei 9.00 11.30 uur 20 04 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen; het examen bestaat uit 42 vragen.

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

Eindexamen Turks havo 2007-I

Eindexamen Turks havo 2007-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Çalışan annelerin çocuklarını bekleyen büyük...

Detaylı

Anlamak ve anlasılmak Hollandaca dilini bilmekle baslar

Anlamak ve anlasılmak Hollandaca dilini bilmekle baslar Anlamak ve anlasılmak Hollandaca dilini bilmekle baslar Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal Hollandaca hepimizi birbirimize baglar Wat leest u in deze folder? 1.

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 dinsdag 27 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 dinsdag 27 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2014 tijdvak 1 dinsdag 27 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 47 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 53 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı