9.ġubat 10.ġubat 11.ġubat Kayıt 8.00 AçılıĢ Töreni Bilimsel Program Bilimsel Program Öğle Yemeği Öğle Yemeği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "9.ġubat 10.ġubat 11.ġubat. 7.30 Kayıt 8.00 AçılıĢ Töreni 8.30 9.00 Bilimsel Program Bilimsel Program 10.00. 13.00 Öğle Yemeği Öğle Yemeği 13.30 14."

Transkript

1 1

2 ÇARġAMBA PERġEMBE CUMA 9.ġubat 10.ġubat 11.ġubat 7.30 Kayıt 8.00 AçılıĢ Töreni Bilimsel Program Bilimsel Program Kahve Molası Bilimsel Program Kahve Molası Bilimsel Program Öğle Yemeği Öğle Yemeği Bilimsel Program Bilimsel Program Kayıt Kahve Molası ve Kahve Molası ve Poster Sunumları Poster Sunumları Serbest Bildiriler Serbest Bildiriler KapanıĢ HoĢ geldiniz Kokteyli Gala Yemeği 2

3 Ġçindekiler/ Contens 1. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi 9-11 Şubat 2000 Kongre ve Dernek BaĢkanlarının açılıģ konuģmaları / 4 Opening Speechs of the President of the Congress and Society Düzenleme Kurulu ve Bilimsel Kurul / 6 Organizing and Scientific Committee Bilimsel Program / Scientific Program 8 Konuk KonuĢmacılar / Invited Lectures 15 Serbest Bildiriler (Omuz) / Free papers (Shoulder) 27 Serbest Bildiriler (Dirsek) /Free papers (Elbow) 41 Posterler / Posters 51 Ġndeks / Index 100 3

4 Kıymetli MeslektaĢlarım, Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği L.Kongresini, Yirmibirinci Yüzyılın Ģubat ayında Istanbul'da yapacağız. Kongremizin onursal baģkanı Dr. Charles Rockwood, Jr., son anda çıkan önemli bir mazereti nedeni ile aramızda olamayacaktır. Dr. Bernard Morrey, Dr. Andreas Imhoff, Dr. Kirk Jensen gibi omuz ve dirsek cerrahisinde deneyimli meslektaģlarımız, değerli bilimsel katkılarıyla kongremize onur vereceklerdir. Yeni bir yüzyılın ilk toplantısında, omuz ve dirsek cerrahisindeki geliģimleri ve tecrübeleri sizlerle birlikte paylaģmanın bizlere ayn bir mutluluk ve onur vereceğini bildirir, saygılarımı sunarım. Prof. Dr. Yılmaz AKALIN Kongre BaĢkanı Sayın MeslektaĢlarım, Omuz ve Dirsek Cerrahisi derneğimizin kurulmuģ olduğu 1993 yılından bu yana geçen 6 yıl içinde 5 adet bilimsel toplantı düzenlenmiģtir. Bunlardan dördü daha çok bu konuda deneyimli meslektaģların katılımıyla kurs tarzında düzenlenen sempozyumlar olmuģtur yılmda ise, Istanbul' da Akif ġakir ġakar Günleri olarak düzenlenmiģtir. Bu toplantılara Dr.Charles Rockwood baģta olmak üzere önemli konuk meslektaģlanmız katılmıģtır yılında ise gerekli omuz ve dirsek cerrahisi birikiminin olduğu inancı ile enternasyonel katılımlı ve tüm meslek-taģlarımızın bildirileri ile katılabileceği ilk kongremizi yapmayı planladık. Çok değerli yabancı konuklarımızın da katılacağı bu kongreye tüm meslektaģlarımızı bekliyoruz. Saygılarımla, Prof. Dr. Osman GÜVEN Omuz ve Dirsek Cerrahisi Dernek BaĢkanı 4

5 Dear Colleagues, I am proud and happy to inform you that the 1 st Congress of the Turkish shoulder and Elbow Society will be held in ıstanbul between February 9th - 11 th, Honotary President of our congres, Charles Rockwood, MD. is not able to join us, because of an immediate excuse. Our colleagues, experienced in shoulder and elbow surgery, like Bernard Morrey, MD., Andreas Imhoff, MD., Kirk Jensen, MD.; will honour out congress with their valuable scientific contributions. On the occasion of ourfirst Congress of the new millenniurn, it will be an honour and a privilege for all of us to share wit}ı you the recenı advances and experiences in shoulder and elbow surgery. Yours sincerely, Yılmaz AKALIN, M.D. Profesor of Orthopaedics and Traumatology, Congress President Dear Colleagues, Out Society for Surgery of Shoulder and Elbow has organised 5 scientific meetings since 1993 when it wasfounded. Four ofthese were course like symposia organised by our experienced colleagues, whereas in 1996 "Akif ġakir ġakar Days" was held in Istanbul. Dr. Charles Rockwood and other prominent guest colleagues from abroad were among the participants of these meetings Being encouragedjrom the level of our present knowledge and experiences in the field of shoulder and elbow suıgery, we have planned to organise ourfirst congress wiılı international participation in Istanbul in the year of We cordially invite all our colleagues from all over the world to take part in this congress with their valuable papeıs. Yours sincerely, Osman GÜVEN, M.D. Projesor of Otthopaedics and Traumatology, President of the Turkish Society for Surgery of Shouldet and Elbow 5

6 DÜZENLEME KURULU / ORGANIZING COMMITTEE Onursal BaĢkan / Honorary President: Kongre BaĢkanı / Congress President: Kongre Sekreterleri / Congress Secretaries: Charles Rockwood Yılmaz Akalın IĢık Akgün Mehmet Demirhan Dernek BaĢkanı / President of TSSSE: Üyeler / Members: Osman Güven ġenol Akman Ata Can Atalar Muharrem Babacan Murat Bezer Ahmet Ekin Mustafa Karahan OMUZ ve DĠRSEK CERRAHĠSĠ DERNEĞĠ YÖNETĠM KURULU / TURKİSH SOCİETY FOR SURGERY OF SHOULDER AND ELBOW EXECUTİVE COMMITTEE Osman Güven (BaĢkan / President) Ahmet Ekin (1. BaĢkan Yardımcısı / Ist Vice President) Selçuk BölükbaĢı (2.BaĢkan Yardımcısı / 2nd Vice President) Mehmet Demirhan (Genel Sekreter / Secretary General) Yılmaz Akalın (Üye / Member) IĢık Akgün (Üye / Member) Muharrem Babacan (Üye / Member) 6

7 BĠLĠMSEL KURUL / SCIENTIFIC COMMITTEE Sinan Adıyaman Ġsmail Çallı Nail Kır Yılmaz Akalın Mehmet Demirhan Levent Köstem IĢık Akgün Mehmet DemirtaĢ Ünal Kuzgun Sercan Akpınar Mahmut Nedim Doral Veli Lök Erdoğan Altınel Ahmet Ekin Mustafa Özkan Faik AltıntaĢ Rıfat Erginer Halit Pınar Aziz Alturfan Öner Gedikoğlu Sinan Seber Bülent Alpaslan Akif Güleç Ġsmet Tan ġahap Atik Ġzge Günal Reha Tandoğan A. Turan Aydın Birol Gürman Ömer TaĢer Nevres Aydoğan Ethem Gür Metin Türkmen Muharrem Babacan Semih Gür Okan Yalaman Ömer Lütfü Baydar Hakan Gürbüz Aydın Yücetürk Mehmet Binnet Osman Güven Selçuk BölükbaĢı Ayhan Nedim Kara Mustafa Caniklioğlu Mustafa Karahan Konuk KonuĢmacılar / Guest Speakers Kirk JENSE,M.D. Bemard MORREY, M.D. Andreas IMHOFF, M.D. PROFESSIONAL CONGRESS ORGANIZER (PCO) & OFFIClALTRAVELAGENCY / PROFESYONEL KONGRE ORGANĠZATÖRÜ (PCO) ve SEYAHAT ACENTASI Magister Tours / Magister Turizm Halaskargazi Cad. GüneĢ Apt. 321 /1 ġiģli, Istanbul Turkiye Phone / Telefon : Fax / Faks : Website : 7

8 BĠLĠMSEL PROGRAM / SCIENTIFIC PROGRAM 9 ġubat / FEBRUARY :00-19:00 Kayıt / Registration 19:00 HoĢgeldin Kokteyli / Welcome Cocktail 10 ġubat / FEBRUARY :00-08:15 AçılıĢ / Opening Ceremony 08:15-08: 'li Yıllarda Omuz artroplatisi/ Shoulder Aıthroplasty in 2000 Dr. Ch. Rockwood, Jr. 08:35-09:35 Humerus Üst Uç Kırıkları / Fractures of the Proximal Humerus Oturum BaĢkanı / Moderator : Dr.Yılmaz Akalın Dr. K. Jensen Dr. Y. Akalın Dr. A. Ekin 09:35-10:00 TartıĢma / Discussion 10:00-10:20 Kahve Molası / Coffee Break 10:20-10:40 Glenohumeral Artroz ve Omuz Artroplastisi / Glenohumeral Osteoarthritis and Shoulder Aıthroplasty Dr. K. Jensen 10:40-11:00 TartıĢma & Video Gösterisi / Discussion & Video Presentation 11:00-12:20 Rotator ManĢet Yırtıkları: Tamir ve Debridman / Rotator CuffTears: Repair and Debridernent Oturum BaĢkanı / Moderator : Dr. Selçuk BölükbaĢı Dr. K. Jensen Dr. A. Imhoff Dr. S. BölükbaĢı Dr. O. Güven Dr. M. Demirhan 12:20-12:30 TartıĢma / Discussion 12:30-14:00 Öğle Yemeği / Lunch 14:00-14:40 Omuz Instabiliteleri / Shoulder lnstabilities Dr. A. Imhoff 14:40-15:00 TartıĢma / Discussion 15:00-15:30 Poster Sunuları & Kahve Molası / Poster Discussion & Coffee Break 8

9 15:30-17:20 Serbest Bildiriler / Free Papers Oturum BaĢkanları / Moderators : Dr. ġahap Atik, Dr. Semih Gür 15:30-15:36 Özkan M, Bacakoğlu A.K, Ekin A, Özcan C. Travmatik Omuz Ġnstabilitesinde Kapsüler Plikasyonun Yeri 15:36-15:42 Duygulu F, KaraoğluS, Baktır A, KarakaĢ E, Balkar F Rekürren Anterior Omuz Ġnstabilitesinde Bankart Operasyonu Sonuçlarımız 15:42-15:48 Güven O, Karahan M, Bezer M,GökkuĢ K, Saygı B,Güven Z, Kara H Anterior Omuz Ġnstabilitesi Bulunan Otuz Vakanın Bankart Ameliyatı ile Tedavisinin Geç Takip Sonuçları 15:48-16:02 Bayram H, Herdem M, Tan Ġ, Demirdelen A Glenoid Ön Kenar Defekti Olan Travmatik Öne Omuz Ġnstabilitesinde Uyguladığımız Tedavi ve Sonuçlarımız 16:02-16:08 Demirhan M, Atalar A.C, Sıvacıoğlu S, Akalın Y Superior Labrum Anterior-Posterior (SLAP) Lezyonunun Artroskopik Tedavisi 16:08-16:14 Aydoğan N.H, Baydar M.L, ġehirliroğlu A,Tünay S, YanmıĢ Ġ Travmatik Öne Glenohurneral Ġnstabilitede Eklem içi DeğiĢikliklerin Değerlendirilmesi 16:14-16:29 TartıĢma / Discussion 16:29-16: 35 Boldin CH, Schippinger G, Fankhauser F Is There a Correlation Between Suture Material and Septic or Aseptic Complications After Rotator Cuff Surgery? 16:35-16:41 Binnet M, Bilgin S.S, Gürkan Ġ, Altay M, Adıyaman S Rotator Kaf Yırtıklarında Cerrahi Tedavi Deneyimimiz 16:41-16:47 Sarısaltık H, ÇalıĢır A, Akıncı O Evre III Subakromıal Impigement Sendromunda Cuff Tamiri, Akromioplasti, Distal Klavikula Rezeksiyonu Sonuçları 16:47-16:53 Güven Z, Kaptan A, Güven O, Özaras N, Kayhan Ö Anterior Akromiyoplasti Operasyonu Sonrası Kısa ve Uzun Dönem Rehabilitasyon Sonuçlarımız 16:53-17:03 TartıĢma / Discussion 17:03-17:09 Demirhan M, Altınel L, Atalar A.C, Akalın Y Proksimal Humerus Kırıklarında Herniartroplasti Ne Kadar BaĢarılı Bir Yöntemdir? 9

10 17:09-17:15 Esenyel C. Z, YeĢiltepe R, Bülbül M, Kara A.N Humerus Proksimal Bölge Kırıklarında Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız 17:15-17:20 TartıĢma / Discussion 20:00-23:00 Gala Yemeği / Gala Dinner (Conrad Oteli, Balo Salonu / Conrad Hotel, Ball Room) 11 ġubat / FEBRUARY :00-08:20 Dirsek Eklemi Sertliği / Stiff elbow Dr. B. Morrey 08:20-09:30 Dirsek Kırıkları / Elbow Fractures Oturum BaĢkanı / Moderator : Dr. IĢık Akgün Dr. B. Morrey Dr. K. Jensen Dr. I. Akgün Dr. M. DemirtaĢ Dr. V. Kırdemir 09:00-10:00 TartıĢma / Discussion 10:00-10:20 Kahve Molası / Coffee Break 10:20-10:40 Dirsek Artroplastileri / Elbow Arthroplasties Dr. B. Morrey 10:40-11:00 TartıĢma & Video Gösterisi / Discussion & Video Presentaıion 11:00-12:00 Dirsek instabiliteleri / Elbow Instabilities Oturum BaĢkanı / Moderator: Dr. Ahmet Ekin Dr. B. Morrey Dr. M. Demirhan Dr.A. Ekin Dr. M. Babacan 12:00-12:30 TartıĢma / Discussion 12:30-14:00 Öğle Yemeği / Lunch 14:00-15:00 Sporcularda Omuz ve Dirsek Yaralanmaları / Shoulder and Elbow Injuries ofatlıletes Oturum BaĢkanı / Moderator: Dr. Osman Güven Dr. A. Imhoff Dr. M. Karahan Dr. O. Güven Dr. M.N. Doral 10

11 15:00-15:15 En iyi Posterler Ödül Töreni / Best Posters Awards Ceremony 15:15-15:30 Kahve Molası / Coffee Break 15:30-16:40 Serbest Bildiriler / Free Papers Oturum BaĢkanları / Moderators: Dr. Ġsmail Çallı Dr. Sinan Adıyaman 15:30-15:36 Özerdemoğlu R.A, Yorgancıgil H, Mumcu E.F Çocuklarda Dirsek TaĢıma Açısı ve Hareket GeniĢliği 15:36-15:42 Sağlam N, Talu U, Bilen E, Tözün Ġ.R Total Dirsek Protezi 15:42-15:48 Aynacı O, ġener M, PiĢkin A, Kerimoğlu S Olekranon Kırıklarında Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız 15:48-15:53 TartıĢma / Discussion 15:53-15:59 Küçükkaya M, Tezer M, Uyar S, Öztürk Ġ Çocuk Lateral Kondil Kırıklarının Cerrahi Tedavisi: Ortalama 8 Yıllık Sonuçlar 15:59-16:05 Özkaleli E, Can F, Atik ġ Dirsek Eklemini ilgilendiren Kırıkların Postoperatif Rehabilitasyonunda CPM' in Yeri 16:05-16:11 Altay T, Günal Ġ, Öztürk H, Us M.R, Kaya A Lateral Epikondilit Tedavisinde Lokal Anestezik ile Kortizon Tedavisi (Prospektif Randomize Çift Kör Kontrollü ÇalıĢma) 16:11-16:16 TartıĢma / Discussion 16:16-16:22 Bacakoğlu A.K, Özcan C, Özkan M, Aliekberov C, Ekin A Humerus Diafiz Pseudo-Artrozlarının Sirküler Eksternal Fiksatör Yöntemi ile Tedavisi 16:22-16:28 Tezer M, Küçükkaya M, Uyar Z, Kuzgun Ü Tip 3 Akromiyoklaviküler Çıkıklarda Modifiye Gergi Bandı Yöntemiyle Cerrahi Tedavinin Yeri ve Orta Dönem Takip Sonuçları 16:28-16:34 Vedzizhev G.M, Vedzizhev B.G Operative Treatment of Shoulder Tumors with Arthroplasty 16:34-16:40 TartıĢma / Discussion 16:40 KapanıĢ / Congress Closing 11

12 Posterler / Posters 1. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi 9-11 Şubat 2000 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 Yel M, Mutlu M, Ertürk E, Kutlu A Öne Omuz lnstabilitelerinde Modifiye Bristow Ameliyatı Sonuçları Can F, Dolunay E, Yücetürk A, Tandoğan R Bankart Ameliyatı Sonrası Omuz Rehabilitasyonu Sonuçlarımız Tuncay Ġ, Tosun N, Akpınar F Anterior Omuz Ġnstabilitelerinin Sütür Ankorlar ile Tedavisinin Erken Sonuçları DemirtaĢ M, Altay M, Adıyaman S, Yılmaz C, Binnet M Glenohumeral Instabilıtelerın Cerrahı Tedavisinde Kısa ve Orta Dönem Bankart Uygulama Sonuçlarımız Yel M, Memik R Arazi M, ġarlak A Rotator ManĢet Yırtıklarında Artroskopi, Açık Subakromial Dekompresyon ve ManĢet Tamiri Uygulamalarımız Ünver B, BaĢkurt F, Göcen Z, Yurtseven E, Özkan M Nonopere Rotator Cuff Patolojılerinde Rehabilitasyon Akpınar S, Demirhan M, Hersekli M.A, Atalar A.C, Tandoğan R.N Tamir Eddemeyen Rotator ManĢet Yırtıklarında Latissimus DorsiTransferi Güven O, Karahan M, Ünsal M, Bezer M, Saygı B, GökkuĢ K Önemli Bır Rotator Kılıf Yırtığı Nedeni: Os Akromiale! Atalar A.C, Demirhan M Akalın Y, Sıvacıoğlu S Artroskopik Subakromial Dekompresyon ve Mini - Açık Rotator ManĢet Tamiri Can F,.Dolunay E, CoĢkun G, Tandoğan R, Atilla B Omuz Impingement Sendromunun Reliabilitasyonunda Manuel Tedavinin Etkisi Baltacı G, Binnet M.S, Ergun,Yılmaz C Artroskopjk Subakromial Dekompresyon YaĢam Kalitesini Hangi Düzeyde DeğiĢtiriyor? Baltacı G, Kantar Ö, Özlü H, Ergun N Artroskopik Subakromial Dekompresyon: CYBEX 6000 Kullanılarak Omuz Rotator ve Abduktor - Adduktorlerin Konsentrik Peak Torque Değerleri BeĢler A, Baltacı G, Bayrakcı V, Ergun N Omuzun SıkıĢma Sendromunda ki Tedavi YaklaĢımı: Klasik Fizyoterapiye KarĢı Manual Terapi 12

13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 Sert Ö.A, Öğün T.C, Arazi M, ġariak A Omuz "ımpingement" Sendromunda Konservatif Tedavi Sonuçlarımız Demirhan M, Atalar A.C, Akalın Y Omuz Ġnstabilitelerinde Artroskopik Kapsüler BüzüĢtürme (Shrinkage) Akpınar S, Hersekli M.A, Demirörs R.N, Tandoğan R.N Artroskopik Subakromiyal Dekompresyon ve Mini-Açık Rotator ManĢet Tamiri Baltacı G, BeĢler A, Bayrakçı V, Ergun N, Binnet M Artroskopik Subakromial Dekorupresyon ile Tedavi EdilmiĢ Hastalarda Omuz Rehabilitasyonu Özcan A, Özdemir N, Türeyen C, Ekin A Omuz Hemiartroplastilerinde Postoperatif Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulamaları Siakir O, Ergun N, Baltacı G, Bayrakçı V, BeĢler A, Aksu S Profesyonel Voleybolcularda Omuz Ekleminin Fonksiyonel Testlerle Değerlendiri lmesi Bağrıaçık A, Parmaksızoğlu A, Esenyel C 174 GüreĢ Milli Takım Sporcusunda Görülen 227 Omuz Sakatlığı Güven O, Karahan M, Bezer M, Erol B, Saygı B, GökkuĢ K, Güven Z, Yıldırım Y Akromioklaviküler Eklem Dislokasyonlarının Modifiye Weaver- Dunn Cerrahi Tekniğiyle Tedavisinin Geç Sonuçları Yel M, Arazi M, Kapıcıoğlu M.Ġ.S Ihmal EdilmiĢ Travmatik Posterior Stemoklavikular Çıkık ve Korakoid Impingement Sendromu (Olgu Sunumu) Öztürk i, Kabukçuoğlu Y, TekkeĢin M, Aksoy B Protez Uygulamalarımız Kabukçuoğlu Y.S., Tezer M, Armağan R, Kuzgun Ġ Proksimal Humerus Malign Tümörlerinde Cerrahi Tedavi ġener M, Aydın H, Aynacı O, Altay M.A Os Acromiale Parmaksizoğlu F, Teksöz A EriĢkinlerde Distal Humerus Eklem Içi Parçalı Kırıkların Çok Sayıda Kirschner Teli ile Tespiti 13

14 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 Bağrıaçık A, Esenyel C, Demirkaya M Humerus Distal Uç Kırıklarında, Açık Redüksiyon ve Minimal Osteosentez OIcay E, Yıldırım Ö.S,Bülbül M Bikondiler Intraartiküler Distal Humerus Kırıklarının Tedavisinde Transolekranon YaklaĢımla Olekranonun Modifiye Osteosentezi Akpınar O, Çetinus E, Cever Ġ Suprakondiler Humerus Kırıklarının Tedavisi ġener M, Aydın H, Aynacı O, Altay M.A, Önder Ç Çocuk Suprakondiler Humerus Kırıklarının Traksiyonla Tedavisi ġener M, Aynacı O, Aydın H, Kerimoğlu S Humerus Cisim Kırıklarında Ekstemal Fiksatör Uygulamalarımız Aynacı O, ġener M, Aydın H, Kerimoğlu S Humerus Cisim Kırıklarının U - Ateli ile Konservatif Tedavisi Fankhauser F, Schippinger G, Boldin C The Ineidence of Ganglion Cysts Around The Shoulder: Diagnosis and Treatment Option Özerdemoğlu R.A, Heybeli N, Mumcu E.F Travmanın Dirsek TaĢıma Açısı ve Hareket GeniĢliği Üzerindeki Etkisi Özerdemoğlu R.A, Heybeli N, Mumcu E.F Dirsek Hiperekstansiyonu Gerçekten Bir Fleksibilite Kriteri midir? Akın E, Ekin A, Türeyen Z.C, Özkan M Kronik Lateral Epikondilitin Tedavisinde Magnetoterapinin Etkisi Baltacı G, Ergun N, Bayrakçı V Lateral Epikondilitin Tedavisinde Cyriax'a Göre Mobilizasyon ve Dirsek Bandının Etkisi Gelecek N, Kaçak G, Bacakoğlu K Dirsek ve Onkol Kırıklarında Rehabilitasyon Durmaz H, Demirhan M, Atalar A.C, Akalın Y Capitellumun Osteokondritis Dissekansı (Panner Hastalığı?) Kabak ġ, Ekinci N, Karaoğlu S, Halıcı M Median Sinirin OluĢum Varyasyonları (Kadavra ÇalıĢması) Kılıçoğlu Ö, Demirhan M, Akman Ģ, Yavuzer Y, Alturfan A Tanısı BilateralOmuz Posterior Fraktür - Dislokasyonu ile Koyulan Beyin Tümörü Olgusu ve EĢzamanlı Ġki Taraflı Hemiartroplasti ile Tedavisi 14

15 P42 P43 P44 P45 Akman ġ, Enson C, Kılıçoğlu Ö, Berkman M, Ege Y, Yeğinsu O Klavikula Osteomyeliti (Klavikula Medial Uçta Osteornyelit olgusu ve Tedavisi) Güven Z, A. Kaptan, O Güven, Özaras N, Bezer M, Kayhan Ö Modifiye Bankart Ameliyatı Sonrası Rehabilitasyon Sonuçlarımız Güven O, Karahan M, Bezer M, Saygı B, GökkuĢ K, Yıldırım Y, Güven Z Rotatar Kılıf Yırtığı Tamirlerin Uzun Dönem Fonksiyonel Sonuçları Herdem M, Bayram H, Özbarlas S, Özkan C Distal Humerus Kırıklarında Olecranon Osteotomisi ile Yapılan Cerrahi Tedavi Sonuçları P46 Adıyaman S, Bilgin S.S, Yılmaz C, KarakaĢ A, DemirtaĢ M Omuzda SıkıĢma Sendromunun Cerrahi Tedavisi P47 DemirtaĢ M, Adıyaman S, Bilgin S, Uçar H, Yılmaz C, Post Travmatik Dirsek Hareket Kısıtlılığında Tedavi Tecrübemiz 15

16 KONUK KONUġMACILAR lnvited LECTURES 16

17 11 ġubat 2000 Saat Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi 9-11 Şubat 2000 Surgery in 2000: New Solutions for an Old Problem B.F. Morrey, M.D. THE OLD PROBLEM: THE STIFF ELBOW Presentation It is very important to define the pathology responsible for the stiff elbow and we classify this into two major types: intrinsic and extrinsic. INTRINSIC PATHOLOGY Caused by in intra-articular pathology EXTRINSIC PATHOLOGY Periarticular pathology: capsule, ectopic bone MIXED In reality most will present with elements of both: example, degenerative arthritis PHYSICAL EXAMINATlON Pain absent in traumatic arthritis Impingement pain present in degenerative arthritis P/S usually normal STUDIES Lateral tomogram is the helpful single tool for all intrinsic pathology Examination under anesthesia without obvious etiology or radiographic pathology especially af ter he ad injury SPECIALS STUDIES MRI of O value, arthrogram of NO value CT-OK for ectopic bone Patient Seetion POST- TRAUMATlC Rarely offer release done if contracture is less than 40 degres OSTOARHRITlS Capsular release done in conjunction with removal of osteophytes if contracture is a significant problem THE NEW SOLUTlONS (TECHNIQUES): THE COLUMN PROCEDURE, ARTHROSCOPIC INTERVENTION, INTERPOSITlO ARTHROPLASTY "COLUMN PROCEDURE" Indications Marked limitation of flexion and/or extension: osteoarthrilis Extrinsic pathology: Traurnatic arthritis Anterior contracture and/or post contracıure 17

18 TECHNIQUE Extensive - Kocher Identify - ECRL, common extensor tendon -ECROL/distal brachioradialis (4 cm) -Brachialis freed from capsule Excise - anterior capsule -Rernove osteophyte if present ASSESS If full extension, full ROM - stop If lacks flexi on or full extension CONTINUE Elevate triceps from posterior lateral colomn Exeise posterior capsule Exeise tip olecranon if prorninent Limited produres, isolated removal of impingernent of little value ARTHROSCOPIC RELEASE Arthroscopic release of value if technically cornpetent and limited extrinsic (capsular) pahology Ernerging as a viable option in those with technical cornpetency Anterior and posterior osteophytes can be released Anterior and posterior capsule can be released TECHNIQUE Portal 1- Anterior medial then 2- Anterior lateral Release - humeral attachmerıt use shaver, scisbors, or basket forceps do not use suction Complications: radial nerve BEWARE INTRINSIC PATHOLOGY This is the most commorı presentation in post-traumatic arthritis and certainly is the most difficult. We proceed in a stepwise fashion as follows: DISTRACTION ARTHROPLASTY - EXTERNAL FIXATION Indications: capsular contracture requiring extensive dissection Reease of the collateralligament rendering the joint unstable and/or interposition arthplasty TECHNIQUE 1. Extensive Kocher or posterior appoach 2. Identify and protect or free ulnar nerve if needed 3. Release triceps off of the tip of the olecranon by reflecting Sharpey's fibers 4. The entire extensor mechanism is reflected to fully expose the posterior joint 5. The scar tissue of tissue of the posterior capsule is excised 18

19 6. The elbow is f1exed to see if the flexion contracture is due to the posterior tether 7. The tip of the olecranon is then removed. If the patient has normal motion after this procedure, then one would stop here. This is rarely the case and anterior exposure is usually indicated. 8. The common extensor muscles and ECRL are elevated exposing the anterior capsule. The anterior capsule is then excised fram lateral to madial and the elbow is extended. 9. A lateral collateralligament is either preserved or, if contracted, it is released. 10. In most instances, an are of approximately 10 to ' is obtainable. If there is anterior osteophyte block from the coronoid, this is removed. 11. If the joint surface is badly involved, interposition with dermis or Achilles tendon allograft is performed. EXTERNAL FIXATOR Technique Use of half pins Remove the axis pin Leave on approximentely 3 weeks Indications: If collateral Iigament repair or reconstruction is tenuous If interposition tissue was used. BIBLIOGRAPHY 1. Breen TF, Gelberınan RH, Ackerman GN: Elbow flexion contractures: Treatment By anterior release and continuous passiye motion J Hand Surg 13B:286, Green DP, McCoy H: Tumbuckle orthotic correction of elbow-f1exion contractures af ter acute injuries. J.Bone Joint Surg 61AXlO92, Husband JB, Hastings H: The lateral approach for operative release of posttraatic contracture of the elbow. J Bone Joint Surg na: 1353, Morrey Bf: Treatment of the contracted elbow: Distraction arthroplast. J Bone Joint Surg na(4): , Morrey BF: The Elbow and Its Disorders. The StiffElbow. Raven Press, Y, Urbaniak JR et al: Correction of posttraumatıc f1exion contracture of the elbow by anterior capsulotomy. J Bone Joint Surg 67A:1l , Weizenbult M, Eichenblat M, Lipskeir E, Kessler I: Arthrolysis of the elbow: 3 cases of posttraumatic stiffness. Acta Orthop Scand 60:642,

20 11 ġubat 2000 Saat 08:20-09:30, Dirsek Kırıkları Panali Fracture Dislocation of the Elbew B.F. MOITey, M.D. I. DEFINITION - Complex Instability Articular fracture + ligamentous disruption - hence: " Fracture / Dislocation of the Elbow "(6) II. CONTRIBUTION TO STABILITY (3,4) A. Articular 1. Ulna a. olecranon - contribution is proportional to percent of the structure present (1) b. coronoid (trochlea)- posterior displacement is resisted if at least 50% is present (8) 2. Radial head contribution a. valgus stress: intact MCL 0% contribution of radial head torn MCL, 75% stability from radial from head b. axial displacement (Essex Lopresti) (6) iftorn: intraosseous membrane, DRUJ: 100% stability from radial head 3. Contribution of co ro no id AND radial head a. Elbow unstable if 75 to 100% coronoid absent (Type III) even in flexion past 90' b. IF radial head absent elbow unstable in extension unless greater then 50% coronoid present Summary: For stability need: a. 50% (Type II) coronoid b. 50% olecranon c. radial head IF MCL tom d. radial head absent, need at least 50% coronoid III. CLASSIFICATION BY PATHOANATOMY AND PRESENTATION A. Dislocation of Elbow 1. Pathology Tom MCL in all Torn LCL in most B. Fracture dislocation / subluxation Fracture: 1. Radial head 2. Coronoid 3. Olecranon 4. Radial head with coronoid and/or olecranon C. Angular injury 1. Fractured radial head 2. Tom medial collateralligament 20

21 IV. TREATMENT Goal - Restore all constrainnts but basic principal is: *MUST RESTORE ULNO-HUMERAL JOINT A. Radial head fracture: 1. With MCL tear a. Fix radial head/replace radial he ad (numerous implast being developed) b. Stabilize MCL if stiıı unstable OR c. apply distractor (ex fix) (2,5) Author Preference: Restore or reconstruct radial head, apply external fixator, leave MCL to heal. 2. With radial head fracture and elbow dislocation Mason Fracture Type Type I - Reduce. Test for stability. Spiint in stable arc. Surgery not necessary Type II - ORIF - Test for stability. If stil unstable: a) Splint in stab1e are b) Fix LCL c) Distractor (ex fix) Type III - Resect. Test for stability. Splint in stable arc. If unstable: a) Try implant (but avoid) silastic) b) Fix MCL/LCL c) distractor (ex fix) if necessary (2,S) B. Ulna Fracture 1. Olecranon (6) Mayo Type III (fracture dislocation) a) ORIF olecranon if not comminuted b) OR IF plus distractor if comminuted 2. Coronoid (8) Type II - Test for stability - ORIF if unstable Type III - ORIF as able - distraction device in all BĠBLOGRAPHY 1. An KN, Morrey BF, Chao EYS: The effect of parti al removal of proximal on elbow constraint. Clin Orthop , Co bb TK, Morrey BF: Use of distraction arthroplast in unstable fracture dislocation. of the elbow. Submitted to Clin Orthop. 3. Morrey BF, An KN: Articular Iigamentous contributions to the stability of the elbow joint Amer.1. Sports Med. 11:0S:31S-319, Morrey BF, An KN, Tanaka S: Valgus stability of the elbow. A definition of primary and secondary constraints. Clin Orthop 26S: S, Morrey BF: Distraction arthroplasty: Clinical application. Clin Orthop 293:4S-S4, Aug Morrey BF: Complex instability of the elbow. J Bone Joint Surg 79A: O'Driscoll SW, Morrey BF, Korinek S, An KN: Elbow subluxation and dislocation: A spectrum of istability. Clin Orthop 280: 17-28, Regan W, Morrey BF: Fractures of the coronoid process of the ulna. J Bone Joint Surg 7lA:9: S4, Oct.,

22 11 ġubat 2000, Saat 10:20-10:40 Total Elbow Arthroplasty (TEA) : An Update B.E Morrey. M.D. Treatment at Mayo is predicated on radiographic classfication: Class I: normal x-ray, synovitis present; Class II: joint norrawing, architecture of the joint preserved, synovitis; Class III: architectural changes with continued synovitis, this is subdivided into relatively mild (A) versus more severe, (B) architectural changes; Clas IV: gross destruction of the joint. Synovectomy. Today synovectomy is performed arıhroscopically. Indications include: 1) Type I or II involement; 2) young patients, <50;3) high functional expectation. When possible the radial head is debrided, but not removed. Results are less gratifying long-term when arthroscally performed. Since the 95% satisfactory at 6 months decreases to 67% at 3 years, the arthroscopic technique is now more aggressively being carried out (3). TOTAL ELBOW - Indications. The indications for total elbow arthroplasty in rheumatoid arthritis is relentless pain, failure of medical management for over six rnonths, Mayo classification of radiographic involvement of grade lia or worse. There is no particuler age indication for total elbow arthroplast since there is no good treatment option even for the young patients. Thus, juvenile rheurnatoids rnay be considered candidates for this procedure DESIGN TYPES - Resurfacing Designs. There are two basic philosophies of joint replacernent at the elbow. One is a resurfacing implant and the other a serni-corıstrained device. Resurfacing irnplast have had a satisfactory experience for the treatment of inflammatory arthritis at the elbow with approximately 90% being functional at five years. However, a dislocation rate of 14% after 30 procedures lirnits our erıthusiasm. Thus resurfacing implast are not used at Mayo at this time. Semiconstrained Device. Definition: Coupled components with 7 - LO degress "laxity" ın varus/valgus, internal, external rotation (1) Current design: Coonrad- Morrey used at Mayo since 1981 (S). Semiconstrained Replacement. Indication: Over the last IS years the use of semiconstrained coupled implant has also proven to be effective in treatment of patients wıth rheumatoid arthritis, as well as for ıraumatic conditions. Anattractive feature of this design option is that the patient with more severe involvemerıt are adequatly treated which is not the case for cornprornise. RHEUMATOID ARTHRITIS - Results and Complication. Recent designs of both resurfacing and semiconstrained implası have proven to be extermely successful for ınflammatory arthritis. The Mayo Clinic year experience in over 80 patients with the semi-constrained device have dernostraıed a 90% satisfactory rate at 12 years. Motion averages degress. The loosening rate is less than 1 %. The infection rate is 2%. Permanent ulnar nerve symptoms occur in 1% and dislocatin is not seen. The year survinal rate by Kaplan- 22

23 Meier analysis is 93 percent (2). Resurfacing designs nowall have sterns. For rheumatoid arthritis their effectiveness is about 90% at five years A functional are of motion averaging degress is to be expected ( ). Complieations: Percent Instability (resurfacing only) 5-7% UInar nerve 2-5 Loosening years Wear years ConcIusion. Rheumatoid involvement in the elbow is successfully treated with synovectomy and especially with elbow joint replacement. While both design concepts are effective, the full spectrum of pathology is most effectively addressed with a semiconstrained implant. In these circumstances, patients may be offered a high likelihood of functional motion with limited pain and a long-term survival of the implant. TRAUMATlC ARTHRITlS This series of problems are best treated with the semi-constrained device. Mayo expeıience with three traumatic conditions amenable to prosthetic elbow replacement include: 1) traumatic arthritis; 2_ distal humeral nonunion; 3) selected acute fractures. Traumatic arthritis. Experince with 41 patients followed for over five years reveals a mechanical loosening in patients treated with the Mayo modified Coonrad implant (6). Distal humeral nonunion. This group of patients is extremely diffucult to manage due to the pre-existing procedures and complications. In 39 consecutive procedures average age at the time of surgery is 68 years with follow-up over 4 years. The overally satisfactory rate is 91 percent and motion is from 16 to 127 degrees (4). Acute fraeture: Of 21 consecutive elderly patients with severe comminuted elbow fractures treated by joint replacement all are free of pain and have functioning implast. No patient has been revised for loosening. Complications include one transient ulnar neuropraxia in thee cases, reflex dystrophy in one and a fractured ulnar component in one. Technique. if the distal humerus is an acute fracture or for treating nonuniorı, treceps is left attached to ulna. This tecnique allows immediate motion with low morbidity. This exposure was used for the latter two categories and appears to hasten functional recovery (1). Summary Results Overally, 101 patients with traumatic conditions in these theree categories revealy a greater than 90% succerss rate at five years. It is concluded that elbow arthroplasty is not only a viable option but is even the treatment of choice in selected patient with residual for posttraumatic arthritis for distal humeral nununion and for the carefully selected patient with acute fracture. 23

ÖZGEÇMİŞ. Umut Akgün

ÖZGEÇMİŞ. Umut Akgün ÖZGEÇMİŞ Umut Akgün Doğum Tarihi : 15121975 Doğum Yeri İş Adresi : İstanbul : Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İnönü Cad. Okur Sok. No: 20, Kozyatağı, 34742, İstanbul, Turkiye.

Detaylı

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI Doç. Dr. Nuri Aydın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nuri.aydin@istanbul.edu.tr YARALANMA TravmaRk Ani fiziksel

Detaylı

29 Ekim 2015, Perşembe

29 Ekim 2015, Perşembe 1 TÜRKÇE KONUŞULAN ÜLKELER KONGRESİ KONUK ÜLKE; KAZAKİSTAN 08:00-09:15 AÇILIŞ 08:00-08:12 Neden Türkçe? MN Doral(Tr) 08:12-08:24 Türkçesi konuşulan ülkeler Ö. Aydıngöz(Tr) 08:24-08:36 Birlikteliğimiz V.

Detaylı

Sİ KADAVRA KURSU (İleri

Sİ KADAVRA KURSU (İleri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Klinik Anatomi Araştırma ve Uygulama Merkezi II. DİRSEK ARTROSKOPİSİ Sİ KADAVRA KURSU (İleri Artroskopi Kursu) 11 12 Haziran 2010,

Detaylı

Chairman of the Course Prof. Dr. fienol Akman. Course Secretary Dr. Nuri Aydın

Chairman of the Course Prof. Dr. fienol Akman. Course Secretary Dr. Nuri Aydın Chairman of the Course Prof. Dr. fienol Akman Course Secretary Dr. Nuri Aydın Course Faculty Prof. Dr. fienol Akman / Istanbul Dr. Nuri Ayd n / Istanbul Prof. Dr. Mehmet Demirhan / Istanbul Prof. Dr. Mehmet

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : ŞENOL AKMAN Ünvanı : Profesör Doktor Doğum Tarihi : 27.02.1964, İstanbul Öğrenim Durumu Eğitim Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Eğitimi İstanbul

Detaylı

SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI?

SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI? SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI? Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. tbeyzade@superonline.com Diz Osteoartriti Kıkırdak Lezyonları A la Carte

Detaylı

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları Doç. Dr Halil İbrahim Bekler DRUJ sorunları sık görülür. Ön kol, bilek fonksiyonlarını bozar. Yaralanma Mekanizması Hiperpronasyonda, ekstansiyonda bilek üzerine

Detaylı

KEMAL BAYRAKTAR SALONU MUSTAFA HÜNER SALONU MUZAFFER AYKURT SALONU ÖMER ÇELİKER SALONU OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU BÜLENT KAVAKLI SALONU ETEL KAYIRAN SALONU

KEMAL BAYRAKTAR SALONU MUSTAFA HÜNER SALONU MUZAFFER AYKURT SALONU ÖMER ÇELİKER SALONU OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU BÜLENT KAVAKLI SALONU ETEL KAYIRAN SALONU 13 Kasım 2014 Perşembe Güncel Ortopedi 1 Travma Nevres Aydoğan, Bülent Dağlar Cemil Ertürk Kırık iyileşmesi 08:00 09:15 Güvenir Okçu Politravmatize hastada nelere dikkat etmeliyiz? Gökhan Kaynak Açık kırıklar

Detaylı

AYAK BİLEĞİ LATERAL LİGAMENT YARALANMALARI TEDAVİSİ VE KLİNİK DENEYİMLERİMİZ

AYAK BİLEĞİ LATERAL LİGAMENT YARALANMALARI TEDAVİSİ VE KLİNİK DENEYİMLERİMİZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 55, Sayı 3, 2002 205-210 AYAK BİLEĞİ LATERAL LİGAMENT YARALANMALARI TEDAVİSİ VE KLİNİK DENEYİMLERİMİZ Onur Polat* İsmail Güler* İbrahim Tek* Hamit Öğüt*

Detaylı

TOTBİD SPOR TRAVMATOLOJİSİ ŞUBESİ 2012-2013 FAALİYET RAPORU

TOTBİD SPOR TRAVMATOLOJİSİ ŞUBESİ 2012-2013 FAALİYET RAPORU TOTBİD SPOR TRAVMATOLOJİSİ ŞUBESİ 2012-2013 FAALİYET RAPORU TOTBİD Spor Travmatolojisi Şubesi Genel Kurulu 28.4.2012 tarihine yapılmış ve dernek organları aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Yönetim Kurulu Asil

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

ALT EKSTREMİTEDEKİ FLEP UYGULAMALARI

ALT EKSTREMİTEDEKİ FLEP UYGULAMALARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ ALT EKSTREMİTEDEKİ FLEP UYGULAMALARI UZMANLIK TEZİ Dr. Kaya TURAN TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Muhittin ŞENER

Detaylı

TOTBİD SPOR TRAVMATOLOJİSİ ŞUBESİ ARA FAALİYET RAPORU

TOTBİD SPOR TRAVMATOLOJİSİ ŞUBESİ ARA FAALİYET RAPORU TOTBİD SPOR TRAVMATOLOJİSİ ŞUBESİ 2010-2011 ARA FAALİYET RAPORU TOTBİD Spor Travmatolojisi Şubesi Genel Kurulu 17.4.2010 tarihine yapılmış ve Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur. N. Reha Tandoğan

Detaylı

Doç.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Kliniği, Isparta, Türkiye

Doç.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Kliniği, Isparta, Türkiye Smyrna Tıp Dergisi 26 Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Kliniği nde rotator manşet yırtıklarının açık cerrahi sonuçlarının değerlendirilmesi Evaluation

Detaylı

Sporcularda Omuz Yaralanmaları. 4.9.2014 Dr. Haluk Öztekin 2004 1

Sporcularda Omuz Yaralanmaları. 4.9.2014 Dr. Haluk Öztekin 2004 1 Sporcularda Omuz Yaralanmaları 4.9.2014 Dr. Haluk Öztekin 2004 1 Amaç Sportif faaliyet sırasında omuzu yaralanan bir sporcuya tanı koymak ve ilk yardımı yapmak olmalıdır. 4.9.2014 Dr. Haluk Öztekin 2004

Detaylı

7. BAHAR TOPLANTISI Spor Travmatolojisinde Güncel Yaklaşımlar 2-3 Ekim 2015, ASKERİ MÜZE

7. BAHAR TOPLANTISI Spor Travmatolojisinde Güncel Yaklaşımlar 2-3 Ekim 2015, ASKERİ MÜZE 2 EKİM 2015,CUMA SALON 1 / OCTOBER 2, 2015, FRIDAY HALL 1 08:00-08:30 Açılış Töreni / Opening Ceremony 08:30-09:20 Ön Çapraz Bağ Rekonstruksiyonu Öncesi Before ACL Reconstruction Oturum Başkanları / Moderators:

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım,

Değerli Meslektaşlarım, Değerli Meslektaşlarım, Arthroweek programı kapsamında 29-30 Ağustos 2016 tarihlerinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kadavra Eğitim Merkezi nde Omuz Ekleminde Temel Artroskopik ve İnsizyonel Yaklaşımlar

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

24 th Advanced Applied Laparoscopic Urology Course and Mini-Laparoscopy Symposium

24 th Advanced Applied Laparoscopic Urology Course and Mini-Laparoscopy Symposium 24 th Advanced Applied Laparoscopic Urology Course and Mini-Laparoscopy Symposium İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Park Hastanesi, 20-21 Eylül 2013, İzmir, Türkiye Kurs ve Sempozyum 24. Uluslararası

Detaylı

Toplantı ve Kongre Takvimi

Toplantı ve Kongre Takvimi Toplantı ve Kongre Takvimi 7 th Congress of the Turkish Society of Sports Traumatology, Arthroscopy and Knee Surgery Combined with the 3 rd Congress of the Asia Pacific Knee Society 1-4 Kasım 2004, Ankara

Detaylı

DİRSEK GRAFİSİ YRD.DOÇ.DR.MANSUR KÜRŞAD ERKURAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD.

DİRSEK GRAFİSİ YRD.DOÇ.DR.MANSUR KÜRŞAD ERKURAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD. DİRSEK GRAFİSİ YRD.DOÇ.DR.MANSUR KÜRŞAD ERKURAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD. Amaç I. Acil serviste sık istenilen grafileri yorumlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği II. Hangi açılardan

Detaylı

Ortopedi de Akıllı İlaç Kullanımı Ortopedik Cerrahi de Antitrombotik Profilaksi ve Tedavi

Ortopedi de Akıllı İlaç Kullanımı Ortopedik Cerrahi de Antitrombotik Profilaksi ve Tedavi BİLİMSEL PROGRAM 28 Nisan 2016, Perşembe 12:00-20:00 Kayıt 17:00-18:00 Açılış 18:00-18:20 Oturum I Oturum Başkanı: Dr. İzge Günal Ortopedi de Akıllı İlaç Kullanımı Ortopedik Cerrahi de Antitrombotik Profilaksi

Detaylı

Sunum planı. Omuz ve humerus yaralanmaları. Omuz anatomisi. Omuz anatomisi. Sternoklavikular eklem çıkıkları. Omuz anatomisi

Sunum planı. Omuz ve humerus yaralanmaları. Omuz anatomisi. Omuz anatomisi. Sternoklavikular eklem çıkıkları. Omuz anatomisi Sunum planı Omuz ve humerus yaralanmaları 01.06.2010 Dr. Mehmet Demirbağ Omuz anatomisi Omuz kompleksi ve humerus yaralanmaları Sternoklavikular dislokasyonlar Klavikula Skapula Akromioklavikular eklem

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Akif Şakir Şakar Salonu KULLANILAN RENK VE

Detaylı

PROF. DR. VELİ LÖK 75 YAŞINDA ETKİNLİKLERİ

PROF. DR. VELİ LÖK 75 YAŞINDA ETKİNLİKLERİ Sayın Yetkili, Bu kongre Türk Ortopedi ve Travmatoloji tarihine uzun yıllar hizmet vermiş değerli hocamız Prof. Dr. Veli Lök adına yapılacaktır. Hocamız gerek yurt içi gerek yurt dışı çalışmaları ile Türkiye

Detaylı

DÖNEM V - C. GRUBU Ortopedi ve Travmatoloji Stajı Ders Programı 1. Hafta 09/09/2015. ÇARŞAMBA Doğuştan çarpık ayak. Kongenital Pes Ekuinovarus

DÖNEM V - C. GRUBU Ortopedi ve Travmatoloji Stajı Ders Programı 1. Hafta 09/09/2015. ÇARŞAMBA Doğuştan çarpık ayak. Kongenital Pes Ekuinovarus DÖNEM V C. GRUBU Ortopedi ve Travmatoloji Stajı Ders Programı. Hafta 08.0 09: 09:0 0: 0.0. :0. :00 :. 6.00 6. 7.00 07/09/0 Bel ve Boyun Ağrıları Neck and Back Pain BORD(Bornova A blok. Kat Osteokondrozlar

Detaylı

TÜBİTAK tarafından " 2223-D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği. Programı" kapsamında desteklenmiştir.

TÜBİTAK tarafından  2223-D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği. Programı kapsamında desteklenmiştir. TÜBİTAK tarafından " 2223-D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği Programı" kapsamında desteklenmiştir. 1 Honorary Chair Metin Doğan Workshop Coordinators Murat Bozkurt & Erhan

Detaylı

Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım. Anatomi. Anatomi. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Omuz kompleksi:

Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım. Anatomi. Anatomi. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Omuz kompleksi: Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Anatomi Omuz kompleksi: Humerus Klavikula Skapula tarafından oluşturulmuştur. Omuz eklemini oluşturan kemik yapı Anatomi Dört eklem Akromioklavikular

Detaylı

THD 7th International Medical Hypnosis Congress

THD 7th International Medical Hypnosis Congress THD 7th International Medical Hypnosis Congress AWARENESS AND HYPNOSIS Istanbul-TURKIYE 12 14th April, 2013 Bu kongre ESH (Avrupa Hipnoz Derneği) tarafından 20 ECH (European Certificate of Hypnosis/ Avrupa

Detaylı

Basit ve kompleks dirsek çıkıklarının tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi

Basit ve kompleks dirsek çıkıklarının tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi Orijinal araştırma-original research Basit ve kompleks dirsek çıkıklarının tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi Evaluation of treatment results in acute simple and complex elbow dislocations. Cemal Kural*,

Detaylı

Neden Çankaya Ortopedi?

Neden Çankaya Ortopedi? Neden Çankaya Ortopedi? www.cankayaortopedi.com Tedaviniz ortopedinin alt dallarında uzmanlaşmış bir ekip tarafından bilimselliği kanıtlanmış yöntemlerle yapılır Artroskopi ve Spor Yaralanmaları Artroplasti

Detaylı

2011-2012 Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Seminer Programı. Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlığı

2011-2012 Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Seminer Programı. Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlığı 2011-2012 Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Seminer Programı Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlığı 04.01.2012 12:00-13:00 KonuĢmacı : Dr Ali BAġ Deformite Planlama (1) 11.01.2012 12:00-13:00 Dr. Özcan

Detaylı

ROTATOR CUFF (DÖNDÜRÜCÜ MANŞET) YIRTIKLARI ve ARTROPATİSİ

ROTATOR CUFF (DÖNDÜRÜCÜ MANŞET) YIRTIKLARI ve ARTROPATİSİ ROTATOR CUFF (DÖNDÜRÜCÜ MANŞET) YIRTIKLARI ve ARTROPATİSİ Doç. Dr. Tahsin BEYZADEOĞLU Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Ortopedi & Travmatoloji AD. tbeyzade@superonline.com M. Subskapularis Fossa subscapularis

Detaylı

Pediatrik Gartland Tip 3 Suprakondiler Humerus Kırıkları Cerrahi Tedavisinde Erken Dönem Sonuçlarımız

Pediatrik Gartland Tip 3 Suprakondiler Humerus Kırıkları Cerrahi Tedavisinde Erken Dönem Sonuçlarımız doi:10.5222/jopp.2013.027 Araştırma Pediatrik Gartland Tip 3 Suprakondiler Humerus Kırıkları Cerrahi Tedavisinde Erken Dönem Sonuçlarımız Our Early Term Surgical Treatment Results in Pediatric Gartland

Detaylı

KEMAL BAYRAKTAR SALONU MUSTAFA HÜNER SALONU MUZAFFER AYKURT SALONU ÖMER ÇELİKER SALONU OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU BÜLENT KAVAKLI SALONU ETEL KAYIRAN SALONU

KEMAL BAYRAKTAR SALONU MUSTAFA HÜNER SALONU MUZAFFER AYKURT SALONU ÖMER ÇELİKER SALONU OSMAN KÖRÜKLÜ SALONU BÜLENT KAVAKLI SALONU ETEL KAYIRAN SALONU 13 Kasım 2014 Perşembe Konferans 1 (08:00 08:25) Ayak Ayak Bileği Topuk ağrıları Oturum Başkanı: Kaan Irgıt Konuşmacı: Umur Aydoğan 08:00 09:15 Konferans 2 (08:25 08:50) Ayak Ayak Bileği Pes kavus Oturum

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

HALLUKS VALGUS TEDAVÝSÝNDE UYGULADIÐIMIZ PROKSÝMAL METATARSAL KRESENT OSTEOTOMÝ SONUÇLARIMIZ

HALLUKS VALGUS TEDAVÝSÝNDE UYGULADIÐIMIZ PROKSÝMAL METATARSAL KRESENT OSTEOTOMÝ SONUÇLARIMIZ KLÝNÝK ARAÞTIRMA / CLINICAL RESEARCH Vol. 14,, No. 4,, (214-218 218), 2003 HALLUKS VALGUS TEDAVÝSÝNDE UYGULADIÐIMIZ PROKSÝMAL METATARSAL KRESENT OSTEOTOMÝ SONUÇLARIMIZ Volkan ÖZTUNA*, Metin M. ESKANDARÝ**,

Detaylı

Çocuklarda humerus medial epikondil k r klar nda orta dönem tedavi sonuçlar

Çocuklarda humerus medial epikondil k r klar nda orta dönem tedavi sonuçlar Eklem Hastal klar ve Cerrahisi Joint Dis Rel Surg Joint Diseases and Related Surgery Çal flma - Araflt rma / Original Article 2007;18(2):47-51 Çocuklarda humerus medial epikondil k r klar nda orta dönem

Detaylı

Çocukluk çağı kubitus varus deformitelerinin düzeltilmesinde distal humerus ters V osteotomisi sonuçları

Çocukluk çağı kubitus varus deformitelerinin düzeltilmesinde distal humerus ters V osteotomisi sonuçları Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Joint Diseases and Related Surgery Çalışma - Araştırma / Original Article 2009;20(2):85-89 Çocukluk çağı kubitus varus deformitelerinin düzeltilmesinde distal humerus ters

Detaylı

AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS

AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS KLÝNÝK ARAÞTIRMA / CLINICAL RESEARCH Vol. 12, No. 2, (178-182 182), 2001 AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS REZEKSÝYONU ÝLE TEDAVÝSÝ Özcan PEHLÝVAN*, Erkal BÝLGÝÇ** ÖZET Amaç: Evre II ve III ayak

Detaylı

IX. ARTROPLASTİ TEMEL KURSU 29-30 MART 2013 MOEVENPİCK OTEL - ANKARA BİRİNCİ GÜN 29 MART 2013 CUMA 08:30 08:45 Açılış

IX. ARTROPLASTİ TEMEL KURSU 29-30 MART 2013 MOEVENPİCK OTEL - ANKARA BİRİNCİ GÜN 29 MART 2013 CUMA 08:30 08:45 Açılış IX. ARTROPLASTİ TEMEL KURSU 29-30 MART 2013 MOEVENPİCK OTEL - ANKARA BİRİNCİ GÜN 29 MART 2013 CUMA 08:30 08:45 Açılış Prof. Dr. Ali Baktır Kurs Yöneticisi Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen Kalça Diz Artroplasti

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü. Prof. Dr. Eftal Güdemez

TIP FAKÜLTESİ. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü. Prof. Dr. Eftal Güdemez TIP FAKÜLTESİ Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Prof. Dr. Eftal Güdemez 04 Nisan 2015 - Cumartesi EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI ÇEKİÇ PARMAK, KUĞU BOYNU ve DÜĞME İLİĞİ DEFORMİTELERİ TEDAVİSİ Çekiç Parmak

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ABDOMİNAL YOLLA YAPILAN WEDGE KOLPEKTOMİNİN ÖN KOMPARTMAN DEFEKTİ VE STRES ÜRİNER İNKONTİNANS ÜZERİNE ETKİLERİ UZMANLIK TEZİ Dr.

Detaylı

Ankoneus artroplastisi: Tekrarlayan heterotopik ossifikasyonda kurtarıcı bir girişim

Ankoneus artroplastisi: Tekrarlayan heterotopik ossifikasyonda kurtarıcı bir girişim ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2009;43(1):62-66 doi:10.3944/aott.2009.062 Ankoneus artroplastisi: Tekrarlayan heterotopik ossifikasyonda kurtarıcı bir girişim Anconeus

Detaylı

Sık Görülen Kırıkların Tedavisinde. Cerrahi Teknikler: Nasıl Yaparım?

Sık Görülen Kırıkların Tedavisinde. Cerrahi Teknikler: Nasıl Yaparım? KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TOTBİD TRAVMA ŞUBESİ GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Sık Görülen Kırıkların Tedavisinde Cerrahi Teknikler: Nasıl Yaparım? 14 16 HAZİRAN 2012 Toprak Otel Kongre Merkezi, Sarıkamış,

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

Rotator manşet yırtığı tamirinde mini açık yaklaşımla tek-sıra sütür-ankor tekniğinin klinik ve radyolojik sonuçları

Rotator manşet yırtığı tamirinde mini açık yaklaşımla tek-sıra sütür-ankor tekniğinin klinik ve radyolojik sonuçları Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (2): 347-351 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.02.0429 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Rotator manşet yırtığı tamirinde mini açık yaklaşımla tek-sıra

Detaylı

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Dr. Zekeriya TOSUN Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rek. ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı & El Cerrahisi Bilim Dalı PROF. DR. RIDVAN EGE TEMEL EL CERRAHİSİ KURSLARI-9

Detaylı

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Pelvis, lokomotor sistemin en fazla yük taşıyan bölümüdür. İçindeki majör damar, sinir ve organ yapıları nedeniyle pelvis travmaları kalıcı sakatlık

Detaylı

İliotibial Bant Sendromu

İliotibial Bant Sendromu İliotibial Bant Sendromu Doç. Dr.Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Snapping Hip Kalça hareketlerinde ağrılı veya ağrısız atlama hissi, ses duyma

Detaylı

AKROMİYOKLAVİKULER EKLEM YARALANMALARI ve DİSTAL KLAVİKULA KIRIKLARI

AKROMİYOKLAVİKULER EKLEM YARALANMALARI ve DİSTAL KLAVİKULA KIRIKLARI AKROMİYOKLAVİKULER EKLEM YARALANMALARI ve DİSTAL KLAVİKULA KIRIKLARI Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Akromiyoklavikuler Eklem Akromiyon medial faseti

Detaylı

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde Artroskopi nedir? Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde çeşitli tedavileri uyguladıkları bir cerrahi prosedürdür. Artroskopi sözcüğü latince arthro (eklem)

Detaylı

HUMERUS BAŞININ YUKARI KAYMASI: ROTATOR KILIF CERRAHİSİNDE PROGNOSTİK BİR ARAÇ OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?

HUMERUS BAŞININ YUKARI KAYMASI: ROTATOR KILIF CERRAHİSİNDE PROGNOSTİK BİR ARAÇ OLARAK KULLANILABİLİR Mİ? ARAŞTIRMA YAZISI HUMERUS BAŞININ YUKARI KAYMASI: ROTATOR KILIF CERRAHİSİNDE PROGNOSTİK BİR ARAÇ OLARAK KULLANILABİLİR Mİ? Murat Bezer, Nuri Aydın, Osman Güven Ortopedi ve Traumatoloji Anabilim Dalı, Tıp

Detaylı

ORTOPEDİK VE SPORDA REHABİLİTASYON. Uygulama. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori AKTS. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 2-3 FTR

ORTOPEDİK VE SPORDA REHABİLİTASYON. Uygulama. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori AKTS. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 2-3 FTR ORTOPEDİK VE SPORDA REHABİLİTASYON Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Ortopedik ve Sporda Rehabilitasyon FTR 313 3.YIL/ 1.yarıyıl Güz (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 2-3 Önkoşullar

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI

KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI 23 MAYIS 2012 ÇARŞAMBA KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI 16.00-18.00 AİLE MECLİSİ 18.00-18.30 AÇILIŞ Dr. Ömer Erçetin (13.Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi Başkanı) Fzt. Firdevs Kul ( 2. Ulusal El

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dokuz Eylül Üniversitesi 1998

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dokuz Eylül Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı : Feyzan CANKURTARAN 2. Doğum Tarihi : 26.07.1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 91.250 ÇOK İYİ 2002 Bahar

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 91.250 ÇOK İYİ 2002 Bahar ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: 40417581808 FEHMİ VOLKAN ÖZTUNA 9/9/67 12:00 AM A55586 TÜRKİYE B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS

Detaylı

14 HAZİRAN PERŞEMBE 15 HAZİRAN CUMA

14 HAZİRAN PERŞEMBE 15 HAZİRAN CUMA 14 HAZİRAN PERŞEMBE 16:30-18:30 : Kayıt 17:30-18:30: Açılış 15 HAZİRAN CUMA 08:30-09:00 Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Toplantı Başkanının Konuşmaları Prof.Dr. Mustafa Başbozkurt Travma Şube Başkanının

Detaylı

Omuz Sorunlarında Görüntüleme

Omuz Sorunlarında Görüntüleme 3 Omuz Sorunlarında Görüntüleme Dr. Ulunay Kanatlı Giriş: Omuz sorunlarının tanısında radyoloji özelikle de Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) önemli yer tutmaktadır. Tedavi öncesi iyi bir görüntüleme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fikri Erkal Bilen 2. Doğum Tarihi: 21 Kasım 1971 3. Unvanı: Doçent Doktor (Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı) 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

Subakromiyal sıkışma sendromu ile birlikte rotator manşet yırtığının, kısmi akromiyoplasti ile sınırlı açık rotator manşet tamiri sonuçları

Subakromiyal sıkışma sendromu ile birlikte rotator manşet yırtığının, kısmi akromiyoplasti ile sınırlı açık rotator manşet tamiri sonuçları Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Joint Diseases and Related Surgery Klinik Çalışma / Clinical Study 2010;21(2):73-79 Subakromiyal sıkışma sendromu ile birlikte rotator manşet yırtığının, kısmi akromiyoplasti

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım,

Değerli Meslektaşlarım, Değerli Meslektaşlarım, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Arthroschool Eğitim Programları kapsamında organize edilen Arthroweek kadavra eğitim programları haftasının 26.08.2016

Detaylı

Skafoid Kırık Perilunat Çıkık

Skafoid Kırık Perilunat Çıkık Prof. Dr. Ridvan Ege Temel El Cerrahi Kuursu - IX 3-4 Nisan2013 Skafoid Kırık Perilunat Çıkık Doç. Dr. Mustafa KÜRKLÜ GATA Ortopedi ve Travmatoloji AD El Cerrahi BD. Ankara Anlatım Planı Giriş Anatomi

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Artrozlar ve Artroplasti & Güncel Artrodez Yaklaşımları Dirsek Artrozuna Yaklaşım

Artrozlar ve Artroplasti & Güncel Artrodez Yaklaşımları Dirsek Artrozuna Yaklaşım Kitap Bölümü DERMAN Artrozlar ve Artroplasti & Güncel Artrodez Yaklaşımları Dirsek Artrozuna Yaklaşım Eyüp Şenocak, Ahmet Emre Paksoy Anatomi-Mekanik Dirsek eklemi mekanik olarak vücuttaki hareketli eklemlerin

Detaylı

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 23 Eylül - 27 Eylül 1997 Antalya TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Editör Prof. Dr. Asım KAYTAZ 24. ULUSAL OTORİNOLARENGOLOJİ

Detaylı

Proksimal humerus parçalı kırıklarının cerrahi tedavisinde mini-açık redüksiyon ile kapalı. redüksiyon sonrası telleme yöntemlerinin karşılaştırılması

Proksimal humerus parçalı kırıklarının cerrahi tedavisinde mini-açık redüksiyon ile kapalı. redüksiyon sonrası telleme yöntemlerinin karşılaştırılması Araştırmalar / Researches Proksimal humerus parçalı kırıklarının cerrahi tedavisinde mini-açık redüksiyon ile kapalı redüksiyon sonrası telleme yöntemlerinin karşılaştırılması Sinan Erdoğan 1, Yunus Atıcı

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

Anterior Omuz Ýnstabilitelerinde Artroskopik Rekonstrüksiyon

Anterior Omuz Ýnstabilitelerinde Artroskopik Rekonstrüksiyon Anterior Omuz Ýnstabilitelerinde Artroskopik Rekonstrüksiyon Anterior Omuz Ýnstabilitelerinde Artroskopik Rekonstrüksiyon Mustafa Karahan*, Rüþtü Nuran ** Yapýlan birçok çalýþmada; omuz dislokasyonu görülen

Detaylı

OMUZ INSTABILITESINDE AMELIYAT SONRASı REHABILITASYON. Dr. MERT KESKINBORA

OMUZ INSTABILITESINDE AMELIYAT SONRASı REHABILITASYON. Dr. MERT KESKINBORA OMUZ INSTABILITESINDE AMELIYAT SONRASı REHABILITASYON Dr. MERT KESKINBORA Omuz dislokasyonları; Anterior 90-95% Posterior 2-5% Posterior instabilite tedavisi Anterior instabilite tedavisi (Labral Tamir)

Detaylı

SBR331 Egzersiz Biyomekaniği

SBR331 Egzersiz Biyomekaniği SBR331 Egzersiz Biyomekaniği Açısal Kinematik 1 Angular Kinematics 1 Serdar Arıtan serdar.aritan@hacettepe.edu.tr Mekanik bilimi hareketli bütün cisimlerin hareketlerinin gözlemlenebildiği en asil ve kullanışlı

Detaylı

ITiYADI OMUZ ÇIKIOININ TEDAVİSiNDE. BRISTCNl YÖNTEMİ SUMMARY. GENEL BİLGiLER DISLOCATION OF SHOULDER ÖZET

ITiYADI OMUZ ÇIKIOININ TEDAVİSiNDE. BRISTCNl YÖNTEMİ SUMMARY. GENEL BİLGiLER DISLOCATION OF SHOULDER ÖZET ITiYADI OMUZ ÇIKIOININ TEDAVİSiNDE BRISTCNl YÖNTEMİ BAISTOW OPEAATION in SUAGICAL TAEATMENT OF AECUA RENT DISLOCATION OF SHOULDER Op Or. Muzaffer YILD.IZ{*.). Op. Of. 1. Metin TÜRKMEN-(!!) ÖZET Bu yazımızda,

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

VIII. TEMEL ARTROPLASTİ KURSU 30-31 MART 2012 CROWNE PLAZA OTEL-ANKARA BİRİNCİ GÜN 30 MART 2012 CUMA

VIII. TEMEL ARTROPLASTİ KURSU 30-31 MART 2012 CROWNE PLAZA OTEL-ANKARA BİRİNCİ GÜN 30 MART 2012 CUMA 0830-0845 Açılış Prof. Dr. Erdal Cila Prof. Dr. Faik Altıntaş Prof. Dr. Önder Aydıngöz VIII. TEMEL ARTROPLASTİ KURSU 30-31 MART 2012 CROWNE PLAZA OTEL-ANKARA BİRİNCİ GÜN 30 MART 2012 CUMA Kurs Yöneticisi

Detaylı

Proksimal interfalangeal eklemin instabil kırıklı çıkıklarının cerrahi tedavisi

Proksimal interfalangeal eklemin instabil kırıklı çıkıklarının cerrahi tedavisi ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2007;41(5):373-379 Proksimal interfalangeal eklemin instabil kırıklı çıkıklarının cerrahi tedavisi Surgical treatment of unstable

Detaylı

3 ve 4 Parçalı Humerus Üst Uç Kırıklarının Kilitli Plak ile Tedavisinde Yaş, Cinsiyet ve Kırık Parça Sayısının İşlevsel Sonuçlara Etkisi

3 ve 4 Parçalı Humerus Üst Uç Kırıklarının Kilitli Plak ile Tedavisinde Yaş, Cinsiyet ve Kırık Parça Sayısının İşlevsel Sonuçlara Etkisi ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 6 Sayı: 1 Ocak 2015 Ortopedi ve Travmatoloji / Orthopedics and Traumatology 3 ve 4 Parçalı Humerus Üst Uç Kırıklarının

Detaylı

SUBAKROMİYAL SIKIŞMA SENDROMUNDA DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER Demographic Characteristics in Subacromial Impingement Syndrome

SUBAKROMİYAL SIKIŞMA SENDROMUNDA DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER Demographic Characteristics in Subacromial Impingement Syndrome ARAŞTIRMA (Research Report) Berberoğlu N, Çalış M SUBAKROMİYAL SIKIŞMA SENDROMUNDA DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER Demographic Characteristics in Subacromial Impingement Syndrome Nurullah BERBEROĞLU 1, Mustafa ÇALIŞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1. Adı Soyadı: Harun KÜTAHYA 2. Doğum Tarihi: 01.10.1983 3. Unvanı: Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 2007 Y. Lisans Doktora Ortopedi

Detaylı

Gecikmifl posterior omuz k r kl ç k tedavisinde parsiyel omuz protezi

Gecikmifl posterior omuz k r kl ç k tedavisinde parsiyel omuz protezi ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2000;34:45-49 Gecikmifl posterior omuz k r kl ç k tedavisinde parsiyel omuz protezi Treatment of posterior locked fracture dislocation

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. 6. Yayınlar 6.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. 6. Yayınlar 6.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1. Adı Soyadı: AHMET EKĠN 2. Doğum Tarihi: 19.09.1954 3. Unvanı: Ortopedi Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: Profesör Doktor EK-4 ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans TIP DOKTORU HACETTEPE 1978 Y. Lisans

Detaylı

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 1, Sayfa 175-180, 1993 MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET Apertognati

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

TFF Sağlık Eğitim Programı Bilgi Yenileme Kursu 27-28 Aralık 2010 The Green Park Hotel Pendik

TFF Sağlık Eğitim Programı Bilgi Yenileme Kursu 27-28 Aralık 2010 The Green Park Hotel Pendik 27 Aralık 2010 Pazartesi 08:00-09:00 KAYIT 09:00-09:30 KAHVE İKRAMI 09:30-10:00 AÇILIŞ 10:00-11:30 PANEL TFF Sağlık Eğitim Programı DOKTOR PROGRAMI 11:30-12:30 Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ):

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : : : 2. Doğum Tarihi : 3.

Detaylı

animarapha@gmail.com DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL

animarapha@gmail.com DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL ADI SOYADI E-MAİL : GAMZE ŞENBURSA : gamzesenbursa@yahoo.com animarapha@gmail.com ÖGRENİM DURUMU DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans FİZİK TEDAVİ VE HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1997 REHABİLİTASYON Yüksek Lisans

Detaylı

FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon. Kalça Artroplastisi. emin ulaş erdem

FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon. Kalça Artroplastisi. emin ulaş erdem FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon Kalça Artroplastisi emin ulaş erdem GİRİŞ Kalça eklemi, insan vücudunda yüke en fazla maruz kalan eklemdir. Bu nedenle fonksiyonel yaşamda dejeneratif artrit açısından

Detaylı

TUSYAD 1. Uzmanlar Kurulu Toplantısı. Tarih: 17-18 Ekim 2015 Yer: Koru Otel - Bolu, Abant

TUSYAD 1. Uzmanlar Kurulu Toplantısı. Tarih: 17-18 Ekim 2015 Yer: Koru Otel - Bolu, Abant TUSYAD 1. Uzmanlar Kurulu Toplantısı Tarih: 17-18 Ekim 2015 Yer: Koru Otel - Bolu, Abant Sayfa 2 TUSYAD 1. Uzmanlar Kurulu Toplantısı, 17-18 Ekim 2015 Değerli Meslektaşlarım, TUSYAD bünyesinde görev yapan

Detaylı

Kompleks humerus alt uç kırıklarının paralel plaklama tekniği sonrası fonksiyonel sonuçları

Kompleks humerus alt uç kırıklarının paralel plaklama tekniği sonrası fonksiyonel sonuçları Gaziantep Tıp Dergisi Gaziantep Medical Journal Araştırma Makalesi Research Article Kompleks humerus alt uç kırıklarının paralel plaklama tekniği sonrası fonksiyonel sonuçları The functional results of

Detaylı

Travma Dışı Dirsek Sorunları TENDİNOPATİLER

Travma Dışı Dirsek Sorunları TENDİNOPATİLER Travma Dışı Dirsek Sorunları TENDİNOPATİLER Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı LATERAL EPİKONDİLİT En sık görülen dirsek patolojisidir.

Detaylı

Endikasyonlar. FASS cerrahi tedavisi

Endikasyonlar. FASS cerrahi tedavisi Endikasyonlar Pediatrik olgularda 1. Perthes hastalığı nedeniyle gelişen femur başı deformiteleri 2. SCFE de meydana gelen deformiteyi intraartiküler korreksiyonu. Yetişkin olgularda 1. Femur başı kırıkları

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Artroskopik Subakromiyal Dekompresyonun Fonksiyonel Sonuçlar ve Enjeksiyon Testiyle İlişkisi

Artroskopik Subakromiyal Dekompresyonun Fonksiyonel Sonuçlar ve Enjeksiyon Testiyle İlişkisi Yeni T p Dergisi 2011;29(1):32-36 Orijinal makale Artroskopik Subakromiyal Dekompresyonun Fonksiyonel Sonuçlar ve Enjeksiyon Testiyle İlişkisi Özhan ÖZDEMİR 1, Ali UTKAN 1, Oya ÖZDEMİR 2, Mehmet Emin ULUDAĞ

Detaylı