DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ"

Transkript

1 DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ Üniversitemizin Değerli Dekan ve Müdürleri, Avrupa Yükseköğretim Alanına Katılma Çalışmaları kapsamında, bugün ve önümüzdeki haftalarda tamamlanması gereken bazı noktalara dikkatinizi çekmek istiyorum: 1. ANAGÖVDELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA KONTROLÜ: Sizlere 20 ve 27 Şubat 2012 tarihlerinde gönderilen yazılarda (Duyuru 9 ve Duyuru 10- ) da belirtildiği gibi, 20 Şubat 2 Mart 2012 tarihleri arasında bölüm/anabilim dalı/program başkanlarınca, elektronik ortamda bulunan (http://ects.maltepe.edu.tr/akademik-programlar) Türkçe Bölüm/Anabilim dalı/program ana gövdelerinin kontrolleri tamamlanacaktır. Sisteme girilen metinlerde olabildiğince az değişiklik yapılması esas olmakla beraber, varsa değişiklikler, en geç 5 Mart 2012 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Goncagül BALKİ'ye teslim edilecektir. Bundan sonra yapılacak değişiklik önerileri kabul edilmeyecektir. 2. Yapılan kontrollerde, özellikle tüm üniversitede ortak verilen derslerin ders tanımlarının, her fakültede farklı olabildiği görülmüştür. Bu nedenle, bu yazının ekinde (Ek 1A) verilen hem Türkçe hem de İngilizce bilgiler doğrultusunda ders tanımları yeniden gözden geçirilerek düzeltilecektir. Ek 1B de bu ortak derslerin e-ortama girilmesindeki esaslar yer almaktadır. 3. PROGRAM ÇIKTILARININ ELEKTRONİK ORTAMA (MÜBİS) GİRİLMESİ: Her bir bölüm/anabilim dalı/programın PROGRAM ÇIKTI larının, ana gövdedeki en son hali ile MÜBİS e 5 Mart 2012 Pazartesi, saat 10:00 a kadar girilmesi gerekmektedir. Bu işlemi Öğretim programı menüsü altında Syllabus Program Yeterlilik (Çıktı) Girişi ekranından yapabilirsiniz. Daha önce girilen program çıktıları sistemden tamamen silinmiştir. 4. İZLENCELERİN ELEKTRONİK ORTAMA (MÜBİS)GİRİLMESİ: 5-16 Mart 2012 tarihleri arasında, derslerin izlenceleri İngilizce ve Türkçe olarak, ilgili ders sorumlularınca, MÜBİS ekibi tarafından hazırlanan program aracılığı ile MÜBİS e girilecektir. Hâlihazırda sahibi olmayan, programda görüldüğü için izlencesi girilecek olan derslerin sisteme girişi, bölüm/anabilim dalı/program başkanlarınca ya da bu iş için görevlendirecekleri birim Bolonya koordinatörlerince yapılacaktır. 5. Daha önce de belirtildiği gibi, tüm öğretim elemanlarından ders izlencelerini, ekte (Ek 2) Türkçesi ve İngilizcesi sunulan örnekteki gibi (font, yazı karakteri, sayfa boyutları, başlıklar/alt başlıklar, vb. gibi) hazırlamaları beklenmektedir. DERS İZLENCELERİNİN MÜBİS E GİRİŞ KILAVUZU nda (Ek 3A ve B) da görülebileceği gibi, ders izlenceleri öğretim elemanlarınca elektronik ortama girilirken, bu izlencelerdeki sıralama, başlıklar, vb. gibi konular önem arz edecektir. 6. İzlenceleri hazırlarken yine özen gösterilmesi gereken bir başka husus da, kullandığımız dile dikkat etmek olacaktır. Öğretim elemanı kendisini öğreten değil, öğrenme ortamına katkı sağlayan kişi olarak görmeli; öğrenci merkezli yaklaşımı benimsemelidir. Özellikle İngilizce metinlerde student sözcüğü yerine learner kullanılması yerinde olacaktır. 7. Ayrıca, izlencelerdeki Öğrenim Çıktıları ve Alt Beceriler başlığı altına yazılanlar,..olur; yapar., eder şeklinde bitirilmelidir. Aynı konu, program çıktıları için de geçerlidir. 8. Ek 1B de, üniversitemizde verilmekte olan ortak derslerin MÜBİS e girilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar yer almaktadır. 9. MÜBİS de, izlencelerin elektronik ortama girilmesi ile ilgili her şey adım adım yazılmıştır. Bu adımlar tüm ayrıntısı ile izlenerek, izlenceler e-ortama rahatça girilebilmektedir. İşbirliğiniz ve özeniniz için şimdiden teşekkür eder saygılar sunarım. İyi dileklerimle. Prof. Dr. Belma AKŞİT Rektör Danışmanı ve BEK Başkanı

2 EK 1 (5 Mart 2012 tarihinde yayınlanan Duyuru 11 in ekidir.) ORTAK DERSLERLE İLGİLİ BİLGİ EK1 A. ELEKTRONİK ORTAMDA YAYINLANAN BÖLÜM/ANABİLİM DALI/ PROGRAM ANA GÖVDELERİNİN HEPSİNDE AYNI OLARAK YAZILMASI GEREKEN DERS TANIMLARI İNGİLİZCE ORTAK DERSLER İngilizce I (İNG 151) İngilizce I dersinde başlıca hedef, öğrenenlerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek, güncel ve akademik metinleri anlayıp yorumlamalarını sağlamak, bir iletişim sistemi olarak bu dili öğretip gerekli dil yetilerini kazandırmaktır. (Okuduğu ya da dinlediği akademik metinleri anlama; yazılı ve sözlü iletişimde İngilizceyi doğru kullanabilme ve fikirlerini akademik formatta yazılı olarak sunma) English I (İNG 151) English 151 aims at improving the English level of the learners, make them understand and interpret the current and academic texts and provide them with the required skills by processing this language as a communication system. (Enables learners to understand lectures, texts in academic context and to express their opinions in written academic format as well as using English correctly in oral communication). English II (İNG 152) It is the course which follows İNG 151 to achieve the same objectives. İngilizce II (İNG 152) Bu ders İNG 151 dersini takip etmektedir ve aynı amaçları içerir ATA ORTAK DERSLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (ATA 151) Konuyla ilgili genel kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu nun yıkılış sebepleri, Milli Mücadele için yapılmış olan hazırlıklar, kongreler, Sevr Antlaşması, savaşlar, TBMM nin açılması, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Antlaşması ile ilgili konular tartışılmaktadır. Principles of Atatürk and the History of Turkish Revolution I (ATA 151) General concepts about the course, collapse of the Ottoman Empire, leading to National Struggle, congresses, Sevres Treaty, wars, opening of the Grand National Assembly of Turkey, Mudanya Armistice, Lausanne Treaty discussions. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (ATA 152) Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı, Türk inkılâbının stratejisi ve önemi, hukuk, ekonomik, siyasal, eğitim kültür alanında ve sosyal alanda yapılmış olan inkılâplar, çok partili hayata geçme denemeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri. Principles of Ataturk and the History of Turkish Revolution II (ATA 152) Abolishment of sultanate and declaration of Republic, strategy and importance of Turkish Revolution, financial, social, legal, educational and cultural renovation, experiments for multi-party system, Turkish foreign policy during Ataturk s term, basic principles of Ataturkism.

3 TÜRK DİLİ ORTAK DERSLERİ Türk Dili I (TRD 151) Türk Dili dersleri, öğrencilerin Türk dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermelerini; duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini, yaşantılarını söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazanmalarını; onların yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla sözcük hazinelerini geliştirmelerini; okudukları metinleri ya da dinledikleri programları doğru olarak anlayabilme kurallarını öğrenmelerini; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini geliştirmelerini hedeflemektedir. Turkish Language I (TRD 151) In this course, the studies will be made about the understanding, explanation, reading and writing; various features of written explanation will be considered and examined with critical viewpoint. The punctuation marks which are the basis of the written explanation and writing rules will be made evident and the correct use of such rules for efficient and sound expression will be elicited. Türk Dili II (TRD 152) Amaç, öğrencilerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle açıklamaları; Türkçenin yazım ve söyleyiş özelliklerini örnekleriyle göstermeleridir. Öğrencilerin anlama (dinleme/okuma/izleme anlama) ve anlatma (sözlü ve yazılı anlatım) becerilerini geliştirmelerine, Türk ve dünya kültür ve edebiyatlarıyla ilişki kurmalarına olanak sağlar. Turkish Language II (TRD 152) In this course, the studies will be made about the understanding, explanation, reading and writing; various features of written explanation will be considered and examined with critical viewpoint. The punctuation marks which are the basis of written explanation and writing rules will be made evident and the correct use of such rules for efficient and sound expression will be elicited. Türk Dili I- Yazılı Anlatım (TRD 153) Bu derste, anlama-kavrama, bilgilenme, uygulama başlıkları altında, öğrencilerin yazılı iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste dil ediniminin temel becerileri olan anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinlikleri üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli yazılı anlatım türleri incelenecek ve bu türler eleştirel bir bakış açısıyla ele alınacaktır. Metin oluşturma sürecinde gereken düşünceyi geliştirme yolları ve anlatım biçimleri uygulamalarıyla anlatılacaktır. Turkish Language I- Written Expression (TRD 153) In this lesson, under the headings of comprehension-understanding, information, application, students will focus on written communication tools to use them efficiently. Understanding the basic skills of language acquisition course storytelling, reading and writing activities- will be explained. Various types of written expression will be examined in a critical perspective. Various ways of thinking and forms of expression will be explained. Türk Dili II- Sözlü Anlatım (TRD 154) Bu derste, özellikle sözlü anlatım becerileri ve bunları edinme süreçleri üzerinde durulacaktır. Öğrencilere bu bağlamda, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma, konferans, tartışma, münazara, açıkoturum, röportaj, televizyon ve radyo konuşmaları gibi sözlü anlatım türleri hakkında kuramsal bilgiler verilecektir. Öğrencilerin bu türlerde çalışmalar yapmasına olanak sağlanacaktır. Turkish Language II- Oral Expression (TRD 154) This course will focus on processes, especially oral narrative skills and how to obtain them. In this context, to the students, theoretical information will be given the types oral expression such as prepared and unprepared speech, conference, discussion, debate, panel discussion, interview, television and radio speeches will be given. The students have the chance to practice these types of skills.

4 Türk Dili II (TRD 157) Türk Dili dersleri, öğrencilerin Türk dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermelerini; duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini, yaşantılarını söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazanmalarını, onların yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla sözcük hazinelerini geliştirmelerini; okudukları metinleri ya da dinledikleri programları doğru olarak anlayabilme kurallarını öğrenmelerini; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini geliştirmelerini hedeflemektedir. Turkish Language II (TRD 157) In this course, the studies will be made about the understanding, explanation, reading and writing; various features of written explanation will be considered and examined with critical viewpoint. The punctuation marks which are the basis of the written explanation and writing rules will be made evident and the correct use of such rules for efficient and sound expression will be elicited. Türk Dili II (TRD 158) Amaç, öğrencilerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle açıklamaları; Türkçenin yazım ve söyleyiş özelliklerini örnekleriyle göstermeleridir. Öğrencilerin anlama (dinleme/okuma/izleme anlama) ve anlatma (sözlü ve yazılı anlatım) becerilerini geliştirmelerine, Türk ve dünya kültür ve edebiyatlarıyla ilişki kurmalarına olanak sağlar. Turkish Language II (TRD 158) In this course, the studies will be made about the understanding, explanation, reading and writing; various features of written explanation will be considered and examined with critical viewpoint. The punctuation marks which are the basis of written explanation and writing rules will be made evident and the correct use of such rules for efficient and sound expression will be elicited. EK1 B. ORTAK DERSLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA (MÜBİS) GİRİLMESİNDE UYGULANACAK ESASLAR 1. Ortak derslerin bir koordinatörü bulunmaktadır. ATA 151 dersini örnek olarak alınırsa: Bu dersin koordinatörü, Orhan ÇEKİÇ. Orhan hocamız, bu dersle ilgili izlenceyi Türkçe ve İngilizce olarak hazırlayacak. İzlenceye Koordinatör olarak kendi adını ve iletişim bilgilerini koyacak. Dersin verildiği bölüm/anabilim dalı/program adını yazmayacaktır. Ayrıca, yine izlencesinde, o dersin her program farklı olduğu için- program çıktılarını ne ölçüde karşıladığı tabloya da yer verilmeyecektir. 2. Dersin koordinatörü Orhan ÇEKİÇ ders izlencesini sonradan birim koordinatörlerince tamamlanmak üzere eksikli olarak MÜBİS e girecektir. Dolayısı ile farklı bölüm/anabilim dalı/programlara verilen tüm ATA 151 dersine ait izlencenin önemli bir kısmı MÜBİS e girilmiş olacaktır. 3. Sonraki adımda ise, bölüm/anabilim dalı/program başkanı ya da koordinatörü, kendi bölüm/anabilim dalı/programlarına göre eksik kalan yerleri tamamlayacaklardır. Başlıkta ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul; alt başlıkta ilgili bölüm/anabilim dalı/program; kutularda koordinatör bilgilerinin altında, dersi o bölüm/anabilim dalı/programına veren öğretim elemanının adı, iletişim bilgileri ve ofis saatleri, MÜBİS ten otomatik olarak gelecektir. Birim koordinatörleri yalnızca, kendi birimlerindeki (bölüm/anabilim dalı/program) program çıktılarının bu ders tarafından ne ölçüde karşılandığını işaretlemek üzere, o çıktıları yine orada açılacak bir menüden çağıracaklardır. İlgili dersin hangi ölçüde bu program çıktılarını karşılayacağını, bölüm/anabilim dalı/program başkanı ile birlikte işaretlenecektir.

5 EK 2 (5 Mart 2012 tarihinde yayınlanan Duyuru 11 in ekidir.) T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PAZARLAMA İLETİŞİMİ RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Güz Yarıyılı Dersin adı: SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM Dersin Kodu: SOS 503 Dersin Şubesi: AKTS Kredisi 1. yıl 1. yarıyıl Yüksek Lisans Zorunlu 3 s/hafta Teorik: 3 s/hafta Uygulamalı: 0 s/hafta Dersin dili: Türkçe Dersi Veren Öğretim Elemanının Adı ve Soyadı, İletişim bilgileri: Prof. Dr. Belma T. AKŞİT, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Oda no: 314 (ya da 303), e-posta: 2242 (ya da 2200) Görüşme Saatleri: Salı 13:00-17:00, Çarşamba 10:00-12:00 ve 13:00-17:00 (Varsa) Dersin ya da öğretim elemanının web sayfasının adresi: Dersin Genel Amacı: Tezli yüksek lisans öğrenicilerinin yapacakları tez araştırmasına sağlam bir zemin oluşturulması ve tezsiz yüksek lisans öğrenicilerinin de, yapılan çalışmaları ve okudukları araştırmaları, araştırma bilen bir sosyal bilimcinin gözlüğü ile değerlendirmelerinin sağlanmasıdır. Amaç, öğrenicilerin, araştırma tasarımının mantığı ve uygulamaları; teori ile araştırma arasındaki ilişki, çeşitli veri toplama ve analiz teknikleri ve bulguların sunumu hakkında bilgi sahibi olmalarıdır. Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler: Bu dersin sonunda öğrenicilerin şu konularda yetkin olmaları beklenmektedir: 1. Sosyal bilim araştırmasının kullandığı kavramları ve terminolojiyi bilir ve kullanır. 2. Sosyal bilim metodolojisini bilir. 3. Niceliksel ve niteliksel araştırmaların zayıf ve kuvvetli yanlarını bilir. 4. Başkalarınca yapılan araştırmaları bu bilgileri ışığında okur ve kullanır. 5. Araştırmanın planlanmasından raporunun yazımına kadar olan bütün evreler konusunda bilgi sahibi olur. Genel Yeterlilikler: 1. Araştırmalarda ne tür düşüncenin hakim olduğunu ve metodolojinin kullanıldığını sorgulayan, 2. Araştırma etiğine özen gösteren, 3. Farklılıklara saygı ve uyum gösteren, 4. Takım halinde çalışabilen ve 5. Zamanı etkili kullanabilen. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Anlatma, gündelik hayat içinden örneklerle tartışma, sorgulama, araştırma önerisi hazırlama. Dersin veriliş şekli: Yüz-yüze verilmektedir. Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer: Yok. Önkoşul: Yok. Eş dönemli koşul: Yok. Önerilen ilave dersler: Yok.

6 Dersin içeriği: Bu derste, öğrenicilere sosyal araştırmanın ilke ve uygulamaları sunulmakta ve araştırma tasarımının mantığı ve uygulamaları; teori ile araştırma arasındaki ilişki, çeşitli veri toplama ve analiz teknikleri ve bulguların sunumu hakkında bilgi verilerek tartışılmaktadır. Ders kategorisi: 1. Temel meslek dersleri 2. Uzmanlık/alan dersleri 3. Destek dersleri 4. Aktarılabilir beceri dersleri 5. Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Ders Kitabı: Berger, J Görme Biçimleri. (İng. Çeviren: Yurdanur Salman) Metis Yayınları. İstanbul. ISBN: Foucault, M Bu Bir Pipo Değildir. (Çeviren Selahattin Hilav, Orijinal Adı: Ceci n est pas une pipe-1993). Yapı Kredi Bankası Yayınları. (6. Baskı). İstanbul. Neuman, W. L Social Research Methods: Quantitative and Qualitative Approaches. (6th Edition) Boston: Allyn and Bacon. ISBN Neuman, W. L. (Çeviri, Sedef Özge) Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar. Cilt I ve Cilt II. (Social Research Methods: Quantitative and Qualitative Approaches) Yayın Odası, İstanbul. ISBN (Takım), (Cilt I), (Cilt II). Salkind, N Questions about Research Methods. Sage Publication. ISBN Wallerstein, I Bildiğimiz Dünyanın Sonu: Yirmi birinci Yüzyıl için Sosyal Bilim. Metis yayınları. İstanbul. Yardımcı Okumalar: Akşit, B. ve A. Demirtaş, Halk ve Polis Arasındaki İlişkiler: Ankara da Yapılan Niteliksel Bir Çalışma. Araştırma Raporu. Başkent Üniversitesi, İletişim Fakültesi. Akşit, B. T Göç Araştırmalarında Hızlı Değerlendirme Metodolojisi Türkiye de İç Göç içinde. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı. Akşit, B. T Medikal Araştırmalarda Bazı Etik Sorunlar, Etik Bunun Neresinde? (Pratisyen Hekimler için Etik Elkitabı). Ankara Tabip Odası Yayını. Akşit, B. T. ve B. Akşit, Sağlık Eğitimi ve Toplum Katılımı. Antalya Ahatlı Gecekondu Bölgesi nde Yapılan Antropolojik Müdahale Araştırması Ankara: UNICEF. AMATEM, HHV ve UNDCP İstanbul da Madde İstismarı: Hızlı Değerlendirme Çalışması, UNDCP ye sunulan son rapor. Mayıs. Bailey, K. D Methods of Social Research. NewYork: The Free Press. Berger, P. L. ve T. Luckmann. (Çeviri Vefa Saygın Öğütle) Gerçekliğin Sosyal İnşası. (The Social Construction of Reality/A Treatise in the Sociology of Knowlwdge, 1966) Bayrak Matbaacılık, İstanbul. ISBN: Bernard, H. R Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Sage Publications, Inc; 1 edition; ISBN 10: ; ISBN 13: Bickman, L. ve D. J. Rog. (Eds.) Handbook of Applied Social Research Methods. Thousand Oaks: Sage. Cole, S Sosyolojik Düşünme Yöntemi: Sosyoloji Bilimine Giriş. Vadi Yayınları Ankara. Debus, M Methodological Review: A Handbook for Excellence in Focus Group Research. Washington: HEALTHCOM. Giddens, A Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları: Yorumcu Sosyolojilerin Pozitivist Eleştirisi. Paradigma Yayınları. İstanbul. Hansen, A.; S. Cottle; R. Negrine and C. Newbold Mass Communication Research Methods. MacMillan Press Ltd. London. Konuk, O. ve A. K. Bayram Sosyal Bilim, Etik ve Yöntem. Liberte Yayın Grubu. Ankara Kümbetoğlu, B Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma. Bağlam Yayınları, İnceleme-Araştırma 179. ISBN İstanbul.

7 Merton, R.K.; J.S. Coleman and P.H.Rossi Qualitative and Quantitative Social Research. The Free Press. New York. Oppenheim, A.N Questionnaire Design and Attitude Measurement. Gower. England. Punch, K. F Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. Siyasal Kitapevi. Ankara. Saruhan, Ş. C. ve A. Özdemirci Bilim, Felsefe ve Metodoloji: Araştırmada Yöntem Problemi ve Metodoloji. Alkım Yayınevi. İstanbul. Yıldırım, A. ve H. Şimşek Nitel Araştırma Yöntemleri. 2. Baskı. Seçkin Yayıncılık. Ankara. Internet kaynakları: Communication Studies Research (http://library.csun.edu/kdabbour/comsresearch.html) (Eylül 2008) Communication Theory and Research Methodology Subject Guide (http://info.lib.uh.edu/research/websubs/subject_guides/ctrm_journals.html) (Eylül 2008) Graduate Student Association, University of Kentucky, College of Communications and information Studies (https://www.uky.edu/comminfostudies/gsa/research.html) (Eylül 2008) Center for social research methods Web (Eylül 2008) (web sitesi-yl için) This website is for people involved in applied social research and evaluation. You'll find lots of resources and links to other locations on the Web that deal in applied social research methods. (Eylül 2010) &source=bl&ots=7uiz-jclbf&sig=1haxxrdye3jc7a3foam2dzvbmq&hl=tr&ei=be2htjcihzsl4qalrthsba&sa=&oi=book_result&ct=result&resnum =10&ved=0CEwQ6AEwCTgU#v=onepage&q&f=false (Eylül 2011) Haftalık ders konuları: Haftalar İşlenecek Konular/Yapılacak Faaliyetler 1. Hafta Dersin tanıtımı, ders içeriği hakkında tartışma ve öğrenicilerle birlikte ders planına son şeklinin verilmesi. 2. Hafta Araştırma? Bilim? Araştırma, Sosyal Araştırma, Neden Sosyal Araştırma? Araştırmanın Basamakları, Temel konular, kavramlar 3. Hafta Araştırmanın Boyutları: Kullanacak kişiler ve kullanım alanı açısından, Amacı açısından 4. Hafta Araştırmanın Boyutları: Zamanı Kullanışı açısından, Veri Toplama ve analiz tekniği açısından 5. Hafta Teori ve Araştırma, Teori ve İdeoloji 6. Hafta Metodolojinin Anlamları (Yöntembilimde temel yaklaşımlar): Pozitivist yöntem bilim anlayışı 7. Hafta Metodolojinin Anlamları: Yorumsamacı yöntem bilim anlayışı, Eleştirel yöntem bilim anlayışı, Feminist yöntem bilim anlayışı, Post modern araştırma 8. Hafta Araştırmanın adımları: Planlama ve Hazırlık, Niceliksel tasarım konuları 9. Hafta Temel araştırma sorusunun geliştirilmesi, Kavramsal çerçevenin olgunlaştırılması (Değişkenler ve hipotezlerin tespiti), Veri toplama yönteminin belirlenmesi 10. Hafta Niteliksel tasarım konuları, Ölçüm? Geçerlilik ve güvenirlilik, Örneklem? Niteliksel ve niceliksel araştırmalar ve karşılaştırılmaları 11. Hafta Niceliksel verilerin toplanması, Niceliksel verilerin değerlendirilmesi, Niceliksel araştırmaların çeşitleri, Makale ile ilgili dosyanın öğretim üyesine teslimi 12. Hafta Niteliksel verilerin toplanması, Niteliksel verilerin değerlendirilmesi, Niteliksel araştırmaların çeşitleri, Makale tartışması I 13. Hafta Araştırmalarda etik sorunlar, Başkalarının bilgilendirilmesi: Araştırma raporunun yazımı, Makale tartışması II 14. Hafta Başkaları tarafından yapılan araştırmaların okunması, Bir niceliksel araştırma projesinin hazırlanması, Makale tartışması III

8 Değerlendirme Sistemi Yarıyıl içi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı Devam 14 5 (Bonus) Laboratuar - - Uygulama - - Alan Çalışması - - Derse Özgü Staj (Varsa) - - Ödev 1 15 (%) Sunum 1 10 (%) Projeler Seminer Beklenmedik küçük sınavlar (Quiz) 2 5 (Bonus) Ara Sınavlar 1 25 (%) Final 1 50 (%) Toplam 100 Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50 Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50 Toplam 100 AKTS (Öğrenici İş Yükü Tablosu) Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam (Saat) İş Yükü Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x haftalık ders saati) Laboratuar Uygulama Derse Özgü Staj (varsa) Alan Çalışması Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme, vb) Sunum / Seminer Hazırlama Proje Ödevler Ara sınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam İş Yükü 197

9 Dersin Öğrenim Çıktılarının Pazarlama İletişimi YL Program Yeterlilikleri ile İlişkisi No Program Yeterlikleri/Çıktıları Pazarlama iletişimine dair akademik ve uygulamalı bilgiler edinir; temel ve eleştirel yaklaşımlara hakim olur. Her öğrencinin lisans eğitimi ve deneyimleri bağlamında Pazarlama İletişimine dair akademik bir bakış açısı kazanır ve uygulama yapabilir. Pazarlama İletişimi kavramını başta kültür, tüketim ve medya ilişkileri olmak üzere, farklı disiplin ve yaklaşımlar bağlamında değerlendirebilir. Güncel pazarlama iletişimi eğilimlerini, edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler bağlamında değerlendirebilir ve eleştirebilir. Pazarlama iletişimi uygulamalarının, güncel ekonomik, siyasi, kültürel, teknolojik gelişmeler ve küreselleşme ile etkileşimini kavrayabilir. Pazarlama iletişimi ve ilişkili olduğu disiplinlerle ilgili bilgilere eleştirel yaklaşabilir, alternatif görüşleri değerlendirme ve özgün çıkarımlarda bulunabilir. Akademik bir çalışma alanı olan Pazarlama iletişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmaları bağımsız ya da grup içinde gerçekleştirebilir. Özgün çalışmaları, doğru veri toplama ve değerlendirme yöntem ve teknikleri ile hazırlayabilir ve bunları etkin bir şekilde sözlü ve yazılı biçimde ifade edebilir. Akademik ve uygulamalı çalışmalarda toplumsal, kültürel ve etik değerleri gözetir. Alana ilişkin temel akademik ve uygulamalı bilgilerin edinilmesiyle sonraki akademik çalışmalar için alt yapı oluşturur. Pazarlama iletişimi alanında edindiği akademik ve uygulamalı bilgiler ve bilimsel bakış açısı ile kaynak rolü üstlenerek eğitim verebilir. Pazarlama iletişimi alanında edindiği akademik ve uygulamalı bilgiler ile alanında yetkin bir uygulamacı olur. Pazarlama iletişimini bir eğitim ve uygulama alanı olarak gerekli kılan ekonomik sistem, kurumlar ve ilişkiler temelinde tüketim kültürü, küreselleşme ve post-modernizme ilişkin kapsamlı bir bakış açısı ve eleştirel bakabilmek yetisi geliştirebilir. Kurum/marka kimliği ve imajı, algı ve itibar yönetimi başta olmak üzere marka iletişim stratejisine ilişkin yaklaşımları kavrar ve bu alanda yetkin bir uygulayıcı olur. Pazarlama iletişimi aracı olarak internet ve sosyal medya araçlarını amaçları doğrultusunda kullanabilir. Katkı Düzeyi

10 Dersin Öğrenim Çıktılarının Radyo, Sinema ve TV YL Program Yeterlilikleri ile İlişkisi No Program Yeterlikleri/Çıktıları Medya alanıyla ilgili temel kavramları, kuramları ve araştırma yöntemlerini kapsamlı olarak tartışır. Medya alanını diğer bilim dalları (sosyoloji, iletişim teknolojisi, eğitim bilimleri, insan kaynakları, vb.) ile ilişkilendirerek alana disiplinlerarası bir yaklaşım sunar. Alanında ileri düzey araştırmaları disiplinlerarası bir çerçevede geliştirip bağımsız olarak yürütebilir. Medya alanında nicel ve nitel araştırma yöntemlerini ileri düzeyde kullanıp; elde edilen verilerle uygulamaya yönelik çözüm önerileri geliştirir. İletişim araştırmalarında verilerin toplanması, yorumlanması ve yaygınlaştırılması aşamalarını bilimsel ve etik değerler çerçevesinde yürütür. Medyanın ürettikleri karşısında eleştirel ve sorgulayıcı bir duruş sergileyerek kuramsal ve uygulamalı çözümlemeler geliştirir. Yeni medya uygulamalarının bireyler, kitleler ve kültürler üzerindeki etkilerini inceler, tartışır ve karşılaştırır. İletişim alanında yapılan araştırmaları ve eğilimleri ulusal ve uluslar arası düzeylerde farklı dillerdeki yayınlardan takip eder. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını ulusal ve uluslararası ortamlarda farklı dillerde sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilir. Medya ve iletişim alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; bunları değerlendirip, çözümleyerek yorumlayabilir. Alana dair sorunları bağımsız olarak saptayabilmek, çözüme yönelik projeler geliştirmek ve gerektiğinde bu çözümleri hayata geçirebilir. Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar. Medya alanında teknolojik değişim ve gelişimleri kavramak ve alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar ve iletişim araçlarını kullanır. Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir. Katkı Düzeyi

11 MALTEPE UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES MARKETING COMMUNICATIONS AND RADIO, CINEMA AND TV GRADUATE PROGRAMMES Fall Semester Course Name: METHODOLOGY IN SOCIAL SCIENCES Course Code: SOS 503 Section Code: 02 ECTS Credits: Year 1. Semester Graduate Compulsory 3 h/week Lectures: 3h/week Application: 0 h/week Lecturer of the Course and contact info: Prof. Dr. Belma T. AKŞİT, Faculty of Arts and Sciences Department of Sociology Room no: 314 (or 303), or 2200) Office Hours: Tuesday 13:00-17:00, Wednesday 10:00-12:00 and 13:00-17:00 (If any) Web address of the course or the lecturer: Language of Instruction: Turkish Objectives of the Course: This course introduces the principles and practices of social science research. It examines the logic and practice of research design, the relationship between theory and research, several forms of data collection, analysis of data, and the presentation of findings. Especially for learners who will write theses, the course provides a strong basis to conduct a social research. Learning Outcomes and Subordinate Skills: At the end of the semester the learners will be able to: 1. Know and use of the terminology and concepts of social science research, 2. Know the methodology of social research, 3. Know the advantages and disadvantages of quantitative and qualitative research, 4. Be good consumer of the research findings which have done by other researchers and 5. Develop a quantitative research proposal fully, from planning a research to writing of the report. Generic Competencies: The learners will be good enough to: 1. Understand what kind of sociological perspective and methodology have been used when they examine a research report/paper. 2. Be aware of the research ethics, 3. Be aware of the differences, to be respectful and adaptable to these differences, 4. Know team work and 5. Use time effectively. Instructional Methods and Techniques: Lecture, discussion with the examples related to everyday life, critical thinking, question and answer, developing a research proposal. Mode of Delivery: Face to face. Place of Special Course Internship (If any): None. Pre-requisites: None. Co-requisites: None. Recommended Optional Programme Components: None.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

Mimarlık FakültesiDers Programı

Mimarlık FakültesiDers Programı 1 İÇİNDEKİLER Mimarlık Fakültesi Ders Programı... 1 Mimarlık Fakültesi Öğrenim Çıktıları... 6 Mimarlık Fakültesi Birinci Sınıf Ders İçerikleri... 8 Birinci Sınıf Güz Dönemi... 9 Birinci Sınıf Bahar Dönemi...

Detaylı

Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi

Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi 3 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 11, Sayı 1, Mart 2014 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 11, Issue 1, March 2014 http://www.tused.org Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 A Bağlamsal Dilbilgisi II 3 0 3 A İleri Okuma ve Yazma I 3 0 3 A İleri Okuma ve

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 SHK101 İşletme

Detaylı

Teacher Trainers Views on Foreign Language Teacher Training. Based On European Standarts

Teacher Trainers Views on Foreign Language Teacher Training. Based On European Standarts www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2011, 3(2), 806-830 Teacher Trainers Views on Foreign Language Teacher Training Based On European Standarts Elif KIR 1 Abstract One of

Detaylı

BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PROJE TABANLI TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PROJE TABANLI TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Eylül 2014 Cilt:22 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 961-980 BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PROJE TABANLI TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Nilgün TOSUN Trakya Üniversitesi,

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İlköğretim Dördüncü Sınıf ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, ocak 2006 1 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçi Lektör: Nazan Safçı İsa Sülçevsi 2 UNMIK INSTITUCIONET E

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLP101 Algoritma ve Programlamaya Giriş Introduction to Algorithm and Programming 2 2 3 6 BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 MAT107

Detaylı

Lisansüstü Eğitim Gören Öğrencilerin Özerk Öğrenme Becerilerine İlişkin Algıları. Perceptions of Graduate Students about Autonomous Learning Skills

Lisansüstü Eğitim Gören Öğrencilerin Özerk Öğrenme Becerilerine İlişkin Algıları. Perceptions of Graduate Students about Autonomous Learning Skills Lisansüstü Eğitim Gören Öğrencilerin Özerk Öğrenme Becerilerine İlişkin Algıları Perceptions of Graduate Students about Autonomous Learning Skills Nesrin HARK SÖYLEMEZ 1, Neşe DOKUMACI SÜTÇÜ 2, Kerem SÜTÇÜ

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Öğretim Yöntem ve Teknikler, Öğretmen, Öğrenme Süreci, Nitel Araştırma.

Anahtar Kelimeler: Öğretim Yöntem ve Teknikler, Öğretmen, Öğrenme Süreci, Nitel Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖĞRETİM ELEMANLARININ KULLANDIĞI YÖNTEM

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ. BAHÇEŞEHİR FEN ve TEKNOLOJİ LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BT YETERLİLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ İÇİN BİR MODEL H.

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ. BAHÇEŞEHİR FEN ve TEKNOLOJİ LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BT YETERLİLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ İÇİN BİR MODEL H. T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BAHÇEŞEHİR FEN ve TEKNOLOJİ LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BT YETERLİLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ İÇİN BİR MODEL Yüksek Lisans Tezi H.DENİZ GÜRCAN İSTANBUL, 2008 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Kazandırılması Hakkındaki Görüşleri

Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Kazandırılması Hakkındaki Görüşleri Celep & Bacanak / TUSED / 10(1) 2013 56 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 10, Sayı 1, Mart 2013 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 10, Issue 1, March 2013 http://www.tused.org Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin

Detaylı

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 4, Sayı, Nisan 03, Sayfa 95-3 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen

Detaylı

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü General Directorate of Support Services Eğitim Araçları ve Yayımlar Daire Başkanlığı Educational Materials and Publications Department OKUMA KÜLTÜRÜ VE Z-KÜTÜPHANE ÇALIŞTAYI

Detaylı

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 2, Ağustos 2014, Sayfa 243-261

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 2, Ağustos 2014, Sayfa 243-261 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 2, Ağustos 2014, Sayfa 243-261 Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Farklı Geribildirim Stratejilerinin Öğrencilerin Sosyal Bilişsel

Detaylı

İlköğretim Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme. Yaklaşımının Üst Düzey Düşünme Becerilerine Etkisi 1

İlköğretim Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme. Yaklaşımının Üst Düzey Düşünme Becerilerine Etkisi 1 İlköğretim Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Üst Düzey Düşünme Becerilerine Etkisi 1 Derya ÇINAR 2 & Aslan İLİK 3 ÖZET Bu çalışma, İlköğretim Fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının

Detaylı

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 16, Sayı 1, Nisan 2015, Sayfa 91-110 Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Deniz TONGA 1, Salih USLU 2 ÖZ Her alanda çok

Detaylı

EYTPE Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Açılan Derslerin Karşılaştırmalı Analizi

EYTPE Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Açılan Derslerin Karşılaştırmalı Analizi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 1, Nisan 2014, Sayfa 15-34 EYTPE Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Açılan Derslerin Karşılaştırmalı Analizi İbrahim

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ WIDEN YOUR WORLD WIDEN YOUR WORLD Üç aylık dergi / Quarterly magazine Aralık 2013 / December 2013 Sayı / Issue 09 TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ THE PIONEERING ROLE OF TURKISH AIRLINES

Detaylı

UNDERGRADUATE COURSE CATALOG 2010-2011

UNDERGRADUATE COURSE CATALOG 2010-2011 UNDERGRADUATE COURSE CATALOG 2010-2011 1 LEGEND OF TERMINOLOGY USED Prerequisite: A student can register for the course if he/she has received a passing grade for the prerequisite(s) listed. Special Condition:

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uzk.

Detaylı

A Comparison of Preschool Teacher Training Programs in the UK, Germany, France, Italy, Russia and Turkey

A Comparison of Preschool Teacher Training Programs in the UK, Germany, France, Italy, Russia and Turkey Elementary Education Online, 11(3), 660-670, 2012. İlköğretim Online, 11(3), 660-670, 2012. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr A Comparison of Preschool Teacher Training Programs in the UK, Germany,

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ SAÜTEM Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi www.sautem.sakarya.edu.tr YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ YÖK Ulusal Tez Merkezi nden Derleyen: Dr. Mustafa Altun

Detaylı

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 823-838 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sistem Yaklaşımıyla

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI TOPLANTI TARİHİ : 13 Haziran 2013 TOPLANTI NO : 2013/06 TOPLANTI SAATİ : 13:00 TOPLANTIYA KATILANLAR : Prof. Dr. Umran İnan Prof. Dr. Selçuk Karabatı Prof. Dr. M.

Detaylı

İnternet Kaynaklarından İntihal Yaptığımın Farkında Değildim: Bir Olgubilim Araştırması

İnternet Kaynaklarından İntihal Yaptığımın Farkında Değildim: Bir Olgubilim Araştırması Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 35 (Ocak 2014/I), ss. 47-60 İnternet Kaynaklarından İntihal Yaptığımın Farkında Değildim: Bir Olgubilim Araştırması Ali ERSOY * ISSN 1301-0085 Print

Detaylı