Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve nakli fert, toplum ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve nakli fert, toplum ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir."

Transkript

1 Ölülerin Nakli Hakkında Genelge Tarihi: Sayısı: /43 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH / 5854 KONU : Ölülerin Nakli ANKARA GENELGE 2000/43 Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve nakli fert, toplum ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun "Sıhhi Teşkilat" başlıklı birinci babı, " Vilayet Hususi İdareleri ve Belediyeler " başlıklı dördüncü faslı, 20nci maddede, cenazelerin nakli işleri, belediyelerin ifasıyla yükümlü oldukları görevler arasında sayılmıştır. "Mezarlıklar, Ölülerin Defni, Mezardan Çıkarılması ve Nakli " başlıklı onuncu babı, " Mezarlıklar ve Ölülerin Defni " başlıklı birinci faslı, 222nci maddede, her şehir ve kasabada cenazelerin bulunduğu mahalden mezarlığa kadar ne suretle nakledilecekleri hakkında mahalli sıhhiye memurlarının mütalaası alınmak şartıyla belediyelerce bir talimatname çıkarılacağı, cenazelerin kolayca ve usulü dairesinde nakline nezaret ve bu konuda gerekli araçların hazırlanmasına belediyelerin mecbur olduğu, genel araçların cenaze nakline veya cenaze nakline mahsus araçların diğer hususlara tahsisinin yasak olduğu, "Ölülerin Çıkarılması ve Nakli " başlıklı ikinci faslı, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, ve 234üncü maddelerde, Cesetlerin tamamıyla tahallül ve tefessühünden evvel mezarlar açılarak ölülerin çıkarılması, Bir ölünün gerek defninden evvel ve gerek defninden sonra bir kasadan diğerine nakli, Kolera, veba, çiçek, şarbon, cüzzam, ruam ve tifus hastalıklarından vefat edenlerin nakli, Bir şehir ve kasabadan diğerine nakledilecek ölülerin tabutlanması, Demiryolları, havayolları ve denizyolları ile ölü nakli,

2 Uzun müddet devam edecek nakiller ve sıcak mevsimlerde ölü nakli, Yabancı ülkelerden getirilen ölülerin nakli, 282nci maddede, bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlar, 300üncü maddede, 227nci maddede zikredilen istisna dışında gerekli müsaadeyi almadan herhangi suretle olursa olsun mezarları açanlar, 301inci maddede, müsaadesiz bir şehir ve kasabadan diğerine ölü nakledenler, Ek Madde 2 de, bu Kanunun 69uncu maddesi gereğince alınmış olan tedbirlerden çevre sağlığı ile ilgili olanlara uyulmaması halinde, uygulanacak cezalar, Ek Madde 1 de, bu Kanunda yazılı suçları işleyenler hakkında 303üncü maddede yazılı kimseler tarafından düzenlenen tutanakların aksi sabit oluncaya kadar muteber oldukları, Ek Madde 3 de, bu Kanun kapsamına giren ve genel sağlığa ilişkin davalara, Mahkemelerce, Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunun 1inci maddesindeki yer ve 4üncü maddesindeki zaman kaydına bakılmaksızın suçüstü hükümlerine göre bakılacağı ve hükümler kesinleştikten sonra bunların birer suretinin Cumhuriyet Savcılıklarınca doğrudan doğruya Bakanlığımıza gönderileceğine ilişkin hükümler yer almaktadır sayılı Belediye Kanununun 15inci maddesinde, cenazelerin nakli, belediyelerin görevleri arasında sayılmıştır sayılı Cenaze Nakline Mahsus Beynelmilel İtilafnameye İltihakımız Hakkında Kanun ve 1887 sayılı Cenazelerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunda, ülkeler arasına cenazelerin nakline dair esaslar belirtilmektedir tarih ve 1868 sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Mezarlıklar Hakkındaki Nizamnamenin 27inci maddesinde, ölülerin mezarlığa kadar naklinin belediyeye ait olduğu, bu hususta gerekli tesisatın belediyelerce vücuda getirileceği belirtilmiştir. Ölülerin Bir Yerden Bir Yere Nakline Dair Talimatnamede ölülerin bir yerden diğer bir yere nakline ilişkin esaslar verilmiştir. Fert, toplum ve çevre sağlığının korunması çerçevesinde; Cenazelerin bulunduğu mahalden mezarlığa kadar ne suretle nakledilecekleri hakkında ilçe sağlık grup başkanlıkları, merkez ilçede İl Sağlık Müdürlüğünün mütalaası alınmak şartıyla belediyelerce bir talimatname yayımlanması ve ilan olunmasının, Belediyelerin cenazelerin kolayca ve usulü dairesinde nakline nezaretleri ve bu konuda gerekli tesisat ve araçları hazırlamalarının, Genel nakil araçları ile cenaze naklinin önlenmesinin, Cenaze nakline mahsus araçların diğer hususlara tahsis edilmemesinin ve kullanılmamasının, Gerek belediye sınırları içerisinde, gerekse bir yerden bir yere, cenaze naklinde kullanılan araçların gerekli asgari teknik ve hijyenik şartlara sahip olmaları ve bu şartları sağlamalarının,

3 Cenazelerin naklinde, cesetlerin tamamıyla tahallül ve tefessühünden evvel mezarların açılarak ölülerin çıkarılması, bir ölünün gerek defninden evvel ve gerek defninden sonra bir şehir, kasaba ve köyden diğerine nakli, ölünün tabutlanması, deniz yoluyla yapılacak ölü nakliyatı, yabancı ülkelerden getirilen ölülerin nakline dair gerekli onay, müsaade, izin, ruhsat ve belgelerin alınmış olmasının Gerekli onay, müsaade, izin, ruhsat ve belgeler alınmadan ve ibraz olunmadan cenaze naklinin önlenmesi ve engellenmesinin, Onay, müsaade, izin, ruhsat ve belgelerde, ölünün hüviyeti, adı, soyadı, yaşı, ölümün vuku bulduğu yer tarih ve sebebi, nakline onay/müsaade/izin/ruhsat verildiği, naklinin sağlık sakıncası doğurmayacağı ve ilgili diğer hususlar açıklıkla kaydedilmesinin, Mezardan çıkarılarak nakledilmek istenilen ölüler için öncelikle defin ruhsatiyesi kayıtlarının tetkik edilmesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 229uncu maddesinin dikkate alınmasının, Ölülerin Bir Yerden Diğer Bir Yere Nakline Dair Talimatname ile 3584 ve 1887 sayılı Kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak tabutlanmasının, bu tarzda tabutlanmayan ölülerin naklinin önlenmesi ve engellenmesinin, Sıcak mevsimlerde ve mevsim ne olursa olsun on iki saatten fazla devam edecek nakillerde ölülerin tahnit edilmesinin, Mezarları açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve naklinde çalışanların sağlığının korunması için gerekli her türlü tedbirin alınması ve aldırılmasının, temini; Konuya ilişkin Valiliğinizce sürekli ve periyodik kontrol ve denetimlerin yapılması; Kontrol ve denetim sonuçlarına göre. Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve nakli ile ilgili yasaklara aykırı hareket edenler, zorunluluklara, alınmış olan tedbirlere uymayanlar, Cenazelerin bulunduğu mahalden mezarlığa kadar ne suretle nakledilecekleri hakkında bir talimatname hazırlamayan ve ilan etmeyen, Cenazelerin kolayca ve usulü dairesinde nakline nezaret etmeyen ve bu konuda gerekli tesisatı ve araçları hazırlamayan belediyeler, Genel nakil araçları ile cenaze nakledenler, Cenaze nakline mahsus araçları diğer hususlara tahsis edenler ve kullananlar, Gerekli asgari teknik ve hijyenik şartlara sahip olmayan ve bu şartları sağlamayan cenaze nakil araçları sahipleri, Adli otopsiler haricinde, gerekli müsaadeyi almadan cesetlerin tahallül ve tefessühünden evvel mezarları açarak ölüleri çıkaranlar, bu hususta müsaade verilmeden önce " sıhhat memurları" nın mütalaasını almayanlar, Mezardan çıkarılarak nakledilmek istenen ölüler için öncelikle defin ruhsatiyesi kayıtlarını tetkik etmeyenler ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 229uncu maddesini dikkate almayanlar,

4 Ölü henüz defnedilmemişse defnine ruhsat verildiğini belirten belge olmadan ve ibraz edilmeden bir şehir, kasaba ve köyden diğerine nakli için belge verenler, Cenazelerin nakline ilişkin onay, müsaade, izin, ruhsat ve belgelerde, ölünün hüviyeti, adı, soyadı, yaşı, ölümün vuku bulduğu yer, tarih ve sebebi, nakline onay/ müsaade/ izin/ ruhsat verildiği, naklinin sakınca doğurmayacağı ve ilgili diğer hususları açıklıkla kaydetmeyenler, Gerekli belgesi olmadan ve ibraz etmeden, ölü henüz defnedilmemişse defnine ruhsat verildiğini belirten belge ve diğer gerekli belgesi olmadan ve ibraz etmeden, bir ölünün gerek defninden evvel ve gerek defninden sonra bir şehir, kasaba ve köyden diğerine nakli için belge verenler, Ölülerin Bir Yerden Diğer Bir Yere Nakline Dair Talimatname ile 3584 ve 1887 sayılı Kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak tabutlanmadan, Sıcak mevsimlerde ve mevsim ne olursa olsun on iki saatten fazla devam edecek mahallerde tahnit edilmeden ölüleri nakledenler ve nakline izin verenler, Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve naklinde çalışanların sağlığının korunması için gerekli tedbirleri almayan ve aldırmayanlar, hakkında, ilgili mevzuat doğrultusunda Valiliğinizce gerekli her türlü işlemin uygulanması ve uygulattırılması; Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti. tabutlanması ve naklinde, insan sağlığının korunması için Valiliğinizce gerekli her türlü tedbirin alınması ve aldırılması; hususlarında bilgilerinizi ve gereğini, genelgemiz hükümlerinin Kaymakamlıklar, Belediye Başkanlıkları, Köy İhtiyar Heyetleri ile İliniz Kamuoyuna ve diğer ilgili birimlere duyurulmasını arz ve rica ederim. Doç.Dr. Osman DURMUŞ Bakan (İMZA) Ek: 2 Kanun örneği(6 shf) 1 Talimatname örneği(1 shf) DAĞITIM: GEREĞİ: 81 İL VALİLİĞİ (İl Sağlık Müdürlüğü) BİLGİ: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) (Emniyet Genel Müdürlüğü) ADALET BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

5 BAKANLIK HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIK DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKANLIK TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BAKANLIK BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

MEZARLIK MEVZUATI TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ MEZARLIK MEVZUATI

MEZARLIK MEVZUATI TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ MEZARLIK MEVZUATI TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ MEZARLIK MEVZUATI Av. M. Lamih ÇELİK Ankara - 2010 1 ISBN:978-975-6311-18-9 Baskı: Pozitif Matbacılık ve Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti Çamlıca Mahallesi, Anadolu Bulvarı12. Sok.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIMLI GENELGE (2011/ 11 )

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIMLI GENELGE (2011/ 11 ) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.02.03-010.06-54119 13/06/2011 Konu : Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü DAĞITIMLI GENELGE (2011/ 11 ) Sanayi tesisleri, eğlence yerleri, ulaşım, şantiye faaliyetleri,

Detaylı

MALİ YILI KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI. ANTALYA / Ekim 2014

MALİ YILI KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI. ANTALYA / Ekim 2014 2015 ANTALYA / Ekim 2014 Kepez Belediye Başkanlığı Stratejik Planlama Yayınları Yayın No: 17 Antalya Kepez Belediye Başkanlığı 2015 Mali Yılı Performans Programı Mali Hizmetler Müdürlüğü Koordinatörlüğünde

Detaylı

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu Kanun Numarası: 1380 Yayınlandığı R.Gazete: 04.04.1971-13799 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Şümul: Madde 1 - (Değişik:15/5/1986-3288/1 md.) Bu Kanun su ürünlerinin korunması,

Detaylı

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 0 www.muratpasa.bel.tr 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 3 GRAFİKLER... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 B - Teşkilat Yapısı...

Detaylı

5237 SAYILI TCK. 181-184. MADDELERİNDE YER ALAN ÇEVREYE KARŞI SUÇLAR 1

5237 SAYILI TCK. 181-184. MADDELERİNDE YER ALAN ÇEVREYE KARŞI SUÇLAR 1 5237 SAYILI TCK. 181-184. MADDELERİNDE YER ALAN ÇEVREYE KARŞI SUÇLAR 1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI 33516 1 Bu çalışma, Yeni Ceza Adalet Sistemi nin Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlere tanıtımı

Detaylı

4208 SAYILI KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN

4208 SAYILI KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN 4208 SAYILI KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN Kabul tarihi: 13.11.1996 (19.11.1996 gün ve 22822 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) (5549 sayılı Kanunun 26 ıncı maddesi ile; 13/11/1996

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avcılar Belediyesi

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tasarruf ĠĢlemleri Dairesi BaĢkanlığı

T.C. BAġBAKANLIK TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tasarruf ĠĢlemleri Dairesi BaĢkanlığı T.C. BAġBAKANLIK TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tasarruf ĠĢlemleri Dairesi BaĢkanlığı Sayı : B021TKG010000-073/-1556 08.08.2001 Konu : Tapu Sicilindeki Bilgi ve Belgelerin Veriliş Esasları GENELGE NO:

Detaylı

ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARLARININ UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARLARININ UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARLARININ UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, korunma

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Yönetim Madde 0003: Organlar İSKİ'nin yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdürlük.

İKİNCİ BÖLÜM Yönetim Madde 0003: Organlar İSKİ'nin yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdürlük. 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Görev ve Yetkiler Madde 0001: Kuruluş (07.02.1983 tarih ve 56 sayılı KHK.'nin

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

TARIMDA İŞ ARACILIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tarım aracılığı için izin

TARIMDA İŞ ARACILIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tarım aracılığı için izin TARIMDA İŞ ARACILIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tarım aracılığı için izin verilmesi ve bunların çalışma ve denetimi ile tarım aracısı,

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

HAŞHAŞIN EKİMİ, KONTROLU, TOPLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İMHASI, SATINALINMASI, SATILMASI, İHRACI VE İTHALİ HAKKINDA YÖNETMELİK

HAŞHAŞIN EKİMİ, KONTROLU, TOPLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İMHASI, SATINALINMASI, SATILMASI, İHRACI VE İTHALİ HAKKINDA YÖNETMELİK 2505 HAŞHAŞIN EKİMİ, KONTROLU, TOPLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İMHASI, SATINALINMASI, SATILMASI, İHRACI VE İTHALİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18.4.1988, No : 88/12850 Dayandığı

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı

TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5728 Kabul Tarihi: 23/1/2008 MADDE 1-1 Şubat 1329; 18 Rebiülevvel 1332 tarihli

Detaylı

KANUN TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 8 Şubat 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26781 KANUN TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5728 Kabul Tarihi: 23/1/2008

Detaylı

KANUN TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 8 Şubat 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26781 KANUN TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5728 Kabul Tarihi: 23/1/2008

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları (1) (2) (3) İL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 18/6/1949 Sayı: 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip: 3 Cilt: 30 Sayfa: 1477 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI YÖNETMELİĞİ

HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI YÖNETMELİĞİ 2645 HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22.2.1989, No : 89/13838 Dayandığı Kanunun Tarihi : 8.5.1986, No : 3285 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 15.3.1989, No :

Detaylı

KAMU KONUTLARI KANUNU

KAMU KONUTLARI KANUNU 6227 KAMU KONUTLARI KANUNU Kanun Numarası : 2946 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 866 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU

DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU 6189 DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU Kanun Numarası : 2937 Kabul Tarihi : 1/11/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 3/11/1983 Sayı : 18210 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 16 Ağustos 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28386 Ekonomi Bakanlığından: YÖNETMELİK 2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 4 Tanımlar İkinci Bölüm - Teftiş Yetkisi ve İşin Durdurulması

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYESĠ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYESĠ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYESĠ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün

Detaylı

Resmi Gazete: 27 Ocak 2005 Perşembe, Sayı: 25709

Resmi Gazete: 27 Ocak 2005 Perşembe, Sayı: 25709 Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Sağlık Bakanlığından: Resmi Gazete: 27 Ocak 2005 Perşembe, Sayı: 25709 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ORMAN KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı", Cilt: 1 Sayfa: 477

ORMAN KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı, Cilt: 1 Sayfa: 477 3071 ORMAN KANUNU (1) Kanun Numarası : 6831 Kabul Tarihi : 31/8/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/9/1956 Sayı : 9402 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 37 Sayfa : 2457 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 28 Haziran 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29400 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

OLAĞANÜSTÜ HAL KURULU VE BÜROLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN KARŞILIĞININ TESBİT VE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

OLAĞANÜSTÜ HAL KURULU VE BÜROLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN KARŞILIĞININ TESBİT VE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK OLAĞANÜSTÜ HAL KURULU VE BÜROLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN KARŞILIĞININ TESBİT VE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21/2/1984, No: 4/7778 Dayandığı Kanunun

Detaylı