Ölülerin muayenesi ve defin ruhsatlarının verilmesi, fert. toplum ve çevre sağlığının açısından önem arz etmektedir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ölülerin muayenesi ve defin ruhsatlarının verilmesi, fert. toplum ve çevre sağlığının açısından önem arz etmektedir."

Transkript

1 Ölü Defin Ruhsatları Hakkında Genelge Tarihi: Sayısı: /41 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH /5852 KONU : Ölü Defin Ruhsatları ANKARA GENELGE 2000/41 Ölülerin muayenesi ve defin ruhsatlarının verilmesi, fert. toplum ve çevre sağlığının açısından önem arz etmektedir sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun, "Mezarlıklar, Ölülerin Defni, Mezardan Çıkarılması ve Nakli" başlıklı onuncu babı, "Mezarlıklar ve Ölülerin Defni başlıklı birinci fasıl, 215, 216, 217, 218, 219, 220 ve 221inci maddelerinde, Bu Kanunun tarifi dahilinde defin ruhsatiyesi alınmadıkça ve ibraz olunmadıkça hiçbir cenazenin defnedilemeyeceği, ruhsatnamenin ölünün hüviyetini, adresini, bilindiği halde ölüm sebebini içereceği ve defnine ruhsat verildiğinin açıklıkla kaydedileceği, Belediye tabipleri olan yerlerde, defin ruhsatiyelerinin bu tabipler tarafından, bulunmadığı takdirde hükümet tabipleri tarafından ölünün muayenesinden sonra verileceği, ölümüne sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği ruhsatnamenin resmi tabipler tarafından tasdik edilmek şartıyla muteber olduğu, Hükümet veya belediye tabiplerinin ölüm sebeplerini belirlemeye esas olmak üzere tedavi eden tabibin raporunu talep edebilecekleri, tedavi eden tabiplerin talep vukuunda bu raporu vermeye mecbur oldukları, Bütün hastane ve diğer sağlık müesseselerinde ölenlere ait defin ruhsatiyelerinin o müessesenin müdür ve baştabibi tarafından verileceği ve usulü dairesinde resmi tabipler tarafından tasdik edileceği, kendine ait ezel mezarlığı olan müesseselerdeki ölülerin ismi ve hüviyetinin ölüm sebebiyle birlikte yirmi dört saat zarfında belediye dairesine bildirileceği,

2 Tabip bulunmayan yerlerde ölülerin muayenelerinin veya bu iş için yetiştirilmiş veya görevlendirilmiş memurlar tarafından icra edileceği ve ruhsatnamelerinin verileceği, bunların bulunmadığı yerlerde defin ruhsatiyesinin ya jandarma karakol komutanları veya köy muhtarları tarafından verileceği, her şehir kasaba veya köyde ölü muayenesi yapacak ve defin ruhsatını verecek olanların en büyük mülkiye memuru tarafından tayin ve ilan olunacağı, Her belediye ve belediye olmayan yerlerde defin ruhsatı verenler nezdinde ölümlerin kayıt ve zaptına mahsus bir defter bulundurulacağı ve bu deftere ölünün ismi, adresi, ölüm tarihi, belli ise ölümü netice veren hastalık ve defin ruhsatiyesi verenin isminin kaydedileceği, bu bilgilerin her ay sonunda toplanarak öbür ayın on beşine kadar en yakın hükümet tabibi ve sağlık müdürlüğüne bildirileceği ve sağlık daireleri tarafından da mahalli nüfus idarelerine haber verileceği, Ölü muayene edenler veya defin ruhsatnamesi verenlerin ölüm sebebinin kazaen veya bulaşıcı bir hastalık neticesi olduğuna dair şüphe veya kanaat hasıl ettikleri takdirde ilgili makamı haberdar etmeden defin ruhsatiyesi veremeyecekleri, tabip olmayan yerlerde bulaşıcı hastalık şüphesi ile ölenler için defin ruhsatiyesi verilip hadiseden hemen sonrasında ilgili makama bilgi verileceği, 70 ve 71inci maddelerde ise, bulaşıcı ve salgın bir hastalıktan öldüğü zan ve şüphe edilen kişiler üzerinde, ilgili tabip tarafından lüzum gösterildiği takdirde, otopsi yapılabileceği, Bulaşıcı ve salgın hastalığın mevcut olduğu veya tehdit eylediği mahallerde Bakanlığımızca bütün cenazelerin defninden evvel bir tabip tarafından muayenesi mecburiyetinin ilan edilebileceği, 299uncu maddede, 215inci maddede belirtilen defin ruhsatiyesi olmadan cenaze defneden mezar bekçileri ve ölü sahipleri, 282nci maddede, bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlar, Ek Madde 2 de, bu Kanunun 69uncu maddesi gereğince alınmış olan tedbirlerden çevre sağlığı ile ilgili olanlara uyulmaması halinde uygulanacak cezalar, Ek Madde 1 de, bu Kanunda yazılı suçları işleyenler hakkında 303üncü maddede yazılı kimseler tarafından düzenlenen tutanakların aksi sabit oluncaya kadar muteber oldukları, Ek Madde 3 de, bu Kanun kapsamına giren ve genel sağlığa ilişkin davalara, mahkemelerce, Meşdud Suçların Muhakeme Usulü Kanununun 1inci maddesindeki yer ve 4üncü maddesindeki zaman kaydına bakılmaksızın suçüstü hükümlerine göre bakılacağı ve hükümler kesinleştikten sonra bunların birer örneğinin Cumhuriyet Savcılıklarınca doğrudan doğruya Bakanlığımıza gönderileceğine ilişkin hükümler verilmiştir tarih ve 1868 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mezarlıklar Hakkındaki Nizamnamenin 29uncu maddesinde, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümlerine göre yetkili kılınmış memurlar tarafından verilmiş gömme ruhsatiyesi alınmadıkça, mezarlığa ölü kabul edilemeyeceği ve gömülemeyeceği belirtilmiştir. Belediye tabiplerinin ölülerin muayenesi ve defin ruhsatlarına ilişkin görevleri "Vilayet Sıhhat Müdür ve Hükümet Tabipleri ile Belediye Sağlık İşleri Müdür ve Belediye Tabiplerine Ait Vazife Talimatnamesi"nde belirtilmiştir. "Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkında Yönerge"de, belediye hekimi bulunmayan yerlerde ölülerin görülüp muayene edilerek gömme izin belgesi verilmesi sağlık ocaklarının görevleri arasında sayılmıştır.

3 Fert, toplum ve çevre sağlığının korunması ve geliştirilmesi çerçevesinde; Defin ruhsatiyesi alınmadıkça ve ibraz edilmedikçe, hiçbir cenazenin defnedilmemesi, nakledilmemesi, mezarlıklara kabul edilmemesinin, Defin ruhsatnamelerinde, ölünün adı, soyadı, yaşı, hüviyeti, adresi, ölümün vuku bulduğu yer, ölüm tarihi, ölüm sebebi, defnine ruhsat verildiğinin açıklıkla kaydedilmesinin, Belediye tabibi ve sağlık ocağı tabibi bulunmayan beldeler ve köylerde hangi görevlilerce ölülerin muayenesinin yapılacağı ve defin ruhsatı verileceğinin Valiliğinizce belirlenmesinin, ölü muayenesi yapacak ve defin ruhsatı verecek olanların ilanının, belirleme ve ilan işleminin her yıl yenilenmesinin, Belediye tabipleri olan yerlerde belediye tabiplerince, belediye tabiplerinin bulunmadığı yerlerde sağlık ocağı tabiplerince, belediye tabibi ve sağlık ocağı tabibi bulunmayan beldelerde ve köylerde Valiliğinizce belirlenmiş ve ilan olunmuş görevlilerce, ölülerin muayenesi sonrası defin ruhsatları verilmesinin, Hastane ve diğer sağlık müesseselerinde ölenlere ait defin ruhsatlarının o müessesenin müdür ve baştabibi tarafından verilmesinin, usulüne uygun olarak resmi tabipler tarafından tasdik edilmesinin, Ölümüne sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği ruhsatnamenin resmi tabipler tarafından tasdik edilmesinin, Resmi tabipler tarafından tasdik edilmeden hastane ve diğer sağlık müesseseleri müdür ve baştabibince, ölümüne sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği, resmi tabip tarafından tasdik edilmeyen defin ruhsatları ile hiçbir cenazenin defnedilmemesi, nakledilmemesi, mezarlıklara kabul edilmemesinin, Ölülerin muayenesinde ölüm nedeni hakkında yeterli verilerin elde edilmesi ve ölüm nedeninin belirlenmesinin, gerektiğinde kişiyi tedavi eden tabibin raporunun talep edilmesi, tedavi eden tabiplerin talep vukuunda bu raporları vermelerinin, Ölülerin muayenesinde, çalışanların sağlığı ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmasının, Kendine ait özel mezarlığı olan sağlık müesseselerindeki ölülerin ismi ve hüviyetinin yirmi dört saat içinde belediyenin ilgili dairesine bildirilmesinin, Her belediyede, belediyesi olmayan yerlerde defin ruhsatını verenler yanında ölümlerin kaydı ve zaptına mahsus bir defter bulundurulmasının, bu defterlerde ölünün adı, soyadı, yaşı, hüviyeti, adresi, ölümün vuku bulduğu yer, ölüm tarihi, ölüm sebebi, belli ise ölümü netice veren hastalık ve defin ruhsatını verenin adı soyadı, ünvanı ve mesleğinin açıklıkla kaydedilmesinin, bu bilgilerin her ay sonunda toplanarak öbür ayın on beşine kadar en yakın İlçe Sağlık Grup Başkanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesinin, İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları ve İl Sağlık Müdürlüğünce mahalli nüfus idarelerine gerekli bilgilerin rutin olarak verilmesinin, Defin ruhsatı vereceklerin, Valiliğinizce ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde gerekli eğitimlere rutin ve periyodik olarak tabi tutulmasının, Ölüm istatistiklerinde gerekli özen ve hassasiyetin gösterilmesi, aksamalara sebebiyet verilmemesinin, temini;

4 Konuya ilişkin Valiliğinizce sürekli ve periyodik kontrol ve denetimlerin yapılması; Kontrol ve denetim sonuçlarına göre, Ölülerin muayenesi, defin ruhsatlarının verilmesi, definleri ve nakillerine dair yasaklara aykırı hareket edenler, zorunluluklara ve alınmış olan tedbirlere uymayanlar, Defin ruhsatiyesi olmadan veya resmi tabibin tasdiki gereken ruhsatlarda bu tasdik olmadan cenaze defnedenler, Ölü muayenesi ve defin ruhsatı verilmesi, defin ruhsatlarında ve defterlerde gereken bilgilerin açıklıkla kaydedilmesi, ilgili bilgilerin İlçe Sağlık Grup Başkanlıklarına ve İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesi, gerekli bilgilerin mahalli nüfus idarelerine rutin olarak verilmesinde, ölüm istatistiklerinde, gerekli özen ve hassasiyeti göstermeyen, görevini ihmal eden, aksatan ve yapmayan görevliler, Belediyenin ilgili dairesine gerekli bildirimleri yapmayan, kendine ait özel mezarlığı olan sağlık müesseseleri, Ölülerin muayenesinde çalışanların sağlığı ile ilgili gerekli tedbirleri almayanlar, hakkında, Valiliğinizce ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli her türlü işlemin yapılması; Ölülerin muayenesi ve defin ruhsatlarının verilmesine ilişkin, fert, toplum ve çevre sağlığı açısından Valiliğinizce gerekli her türlü tedbirin alınması ve aldırılması, hususlarında bilgilerinizi ve gereğini, genelgemiz hükümlerinin Kaymakamlıklar, Belediye Başkanlıkları, İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri, İliniz Kamuoyu, ilgili birimler ve diğer ilgililere duyurulmasını arz ve rica ederim. Doç.Dr. Osman DURMUŞ Bakan (İMZA) DAĞITIM: GEREĞİ: 81 İL VALİLİĞİ (İl Sağlık Müdürlüğü) BİLGİ: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Jandarma Genel Komutanlığı) (Emniyet Genel Müdürlüğü) (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) ADALET BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA BAKANLIK TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINA BAKANLIK TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞNE

5 BAKANLIK BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİNE

Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve nakli fert, toplum ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir.

Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve nakli fert, toplum ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir. Ölülerin Nakli Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5854-2000/43 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005/ 5854 KONU : Ölülerin Nakli ANKARA 01.05.2000 GENELGE

Detaylı

Mezarlıklar, ölülerin nakli ve defni, fert, toplum ve çevre sağlığının korunması ve geliştirilmesi açısından önem arzetmektedir.

Mezarlıklar, ölülerin nakli ve defni, fert, toplum ve çevre sağlığının korunması ve geliştirilmesi açısından önem arzetmektedir. Mezarlıklar ve Ölü Defni Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5853-2000/42 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5853 KONU : Mezarlıklar ve Ölü Defni

Detaylı

282nci maddede, bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlar hakkında,

282nci maddede, bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlar hakkında, Tıbbi Atıklar Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5851-2000/40 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5851 KONU : Tıbbi Atıklar ANKARA GENELGE 2000/40

Detaylı

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından: 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 Sağlık Bakanlığından: MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik

Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik Sağlık Bakanlığından Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 19.01.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27467 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 19.01.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27467 MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 19.01.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27467 MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.01.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27467 MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEZARLIKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEZARLIKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEZARLIKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde meydana gelen ölümlerin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı; Antalya Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların cenazelerinin naklini yapmak, gasil hane

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 26 Nisan 15 Mayıs 2006 Yayımlandığı Tarih 16 Mayıs 2006 Sayı 302 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avcılar Belediyesi

Detaylı

T.C ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı Sağlık İşleri

Detaylı

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5490 Kabul Tarihi : 25/4/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/4/2006 Sayı : 26153 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Teşkilat

İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Teşkilat T.C TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Sağlık İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ T.C. SİVAS BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 209 BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL AYI TOPLANTISI 05/09/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER: 29 Mustafa ÇİMEN,

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI SIKÇA SORULAN SORULAR

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI SIKÇA SORULAN SORULAR ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI SIKÇA SORULAN SORULAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1. İş sağlığı güvenliği kurulu kimlerden oluşur? İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2009/1615 Karar No : 2010/111 Özeti : İETT Genel Müdürlüğü özel

Detaylı

MEZARLIK MEVZUATI TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ MEZARLIK MEVZUATI

MEZARLIK MEVZUATI TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ MEZARLIK MEVZUATI TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ MEZARLIK MEVZUATI Av. M. Lamih ÇELİK Ankara - 2010 1 ISBN:978-975-6311-18-9 Baskı: Pozitif Matbacılık ve Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti Çamlıca Mahallesi, Anadolu Bulvarı12. Sok.

Detaylı

BURSA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 2 3 EKİ M 2 0 1 3

BURSA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 2 3 EKİ M 2 0 1 3 S i T bom BURSA VALİLİĞİ yi 1 M İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 2 3 EKİ M 2 0 1 3 te -W 2 0 1a T.C. BURSA VALİLİĞİ İl Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 92989143-010.04/ Konu : İmza Yetkileri Yönergesi 2^0/2013 İL

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

T.C. UŞAK VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM A) AMAÇ...2 B) KAPSAM...2 C) HUKUKİ DAYANAK...2 D) TANIMLAR...3 E) YETKİLİLER...3 F) İLKELER...3 G)SORUMLULUK...5 II.BÖLÜM İMZA VE ONAYA YETKİLİ MAKAM VE MERCİLER...5 A) VALİ TARAFINDAN

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR I - AMAÇ Bu Yönergenin amacı; 1.5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve diğer mevzuatla verilen görevlerin, ilgililer tarafından Vali

Detaylı

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 0 www.muratpasa.bel.tr 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 3 GRAFİKLER... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 B - Teşkilat Yapısı...

Detaylı

BALIKESİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

BALIKESİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI BALIKESİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİS BAŞKANI: Gündem gereğince;belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünün 26.04.2012 tarih ve M.10.2.BAL.0.23-01/216-1426574 sayılı; mezarlık biriminin çalışma prensiplerini,mezar

Detaylı

KISIM V MİRASÇILARIN YAPACAKLARI BİLDİRİMLER

KISIM V MİRASÇILARIN YAPACAKLARI BİLDİRİMLER KISIM V MİRASÇILARIN YAPACAKLARI BİLDİRİMLER 1. VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİM VUK nun 164 ncü maddesinde Ölüm mükellefin mirası reddetmemiş mirasçıları tarafından vergi dairesine bildirilir. Mirasçılardan herhangi

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ CENAZE NAKİL VE DEFİN TALİMATI

GEBZE BELEDİYESİ CENAZE NAKİL VE DEFİN TALİMATI GEBZE BELEDİYESİ CENAZE NAKİL VE DEFİN TALİMATI Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı cenazenin ölümünden defnine kadar bütün iş ve işlemlerin usullerini belirlemektir. Kapsam

Detaylı

ECZANELERİN AÇILIŞ, DEVİR, NAKİL VE KAPATILMASI İŞLEMLERİNE DAİR REHBER

ECZANELERİN AÇILIŞ, DEVİR, NAKİL VE KAPATILMASI İŞLEMLERİNE DAİR REHBER ECZANELERİN AÇILIŞ, DEVİR, NAKİL VE KAPATILMASI İŞLEMLERİNE DAİR REHBER Hazırlayanlar: Prof. Dr. Mustafa ASLAN Ecz. Cem ÖZCİVANOĞLU Grafik Tasarım: Elif DURSUN Kutay ŞENER ANKARA ECZACI ODASI YAYINLARI

Detaylı

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ www.antalya.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 GENEL ESASLAR... 1 I. AMAÇ... 1 III. HUKUKÎ DAYANAK... 1 IV. TANIMLAR... 1 V.

Detaylı

DEFİN NÖBETİ NDE SON DURUM!!!

DEFİN NÖBETİ NDE SON DURUM!!! DEFİN NÖBETİ NDE SON DURUM!!! Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularının, ölü muayenesi ve defin ruhsatı hizmetlerini sunabilmesi amacıyla oluşturulan defin nöbetleri ile ilgili çok sayıda problem bulunuyor.

Detaylı

A. Sağlık Karnesine ve Ġstenilen Belgelere ĠliĢkin Yasal Dayanak

A. Sağlık Karnesine ve Ġstenilen Belgelere ĠliĢkin Yasal Dayanak EMEKLĠ SANDIĞI VE BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜKLERĠ ĠLE SOSYAL SĠGORTALAR KURUMU BAġKANLIĞINCA SAĞLIK KARNESĠ VERĠLMESĠNDE BÜROKRASĠ VE KIRTASĠYECĠLĠĞĠN AZALTILMASI GĠRĠġ 58 inci Hükümet tarafından uygulamaya

Detaylı

I- İŞYERİ AÇMA HARCI VE RUHSATI YÖNÜNDEN

I- İŞYERİ AÇMA HARCI VE RUHSATI YÖNÜNDEN muayenehaneler işyeri midir? işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik kapsamına girer mi? belediyeden işyeri ruhsatı almak zorunda mıdır? 2007 tarihinden önce açılan muayenehanelerin durumu

Detaylı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 1 Tablolar Dizini 2 Şekiller Dizini 3 I- GENEL BİLGİLER 5 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 B- Teşkilat Yapısı... 23 C- Fiziksel

Detaylı