T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı

2 Mart 2010-Mart 2011 Dönemi ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimsediğimiz, çağdaş bir yerel yönetimcilik anlayışı içerisinde, İlçemizin önceliklerini göz önünde bulundurarak hizmetlerimizi belli bir plan dahilinde gerçekleştirip, sahip olduğumuz kaynakları verimli ve etkin kullanmaya çalışarak 2010 yılı çalışma sezonunu geride bırakmış bulunuyoruz sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesinde Kamu İdarelerinin stratejik planlama ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans göstergelerine göre, hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayacak ve idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde faaliyet raporu hazırlamaları hükme bağlanmıştır. Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en önemli unsurlarından biri olup aynı zamanda performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel taşlarından biridir. Bu ilke ve anlayışa uygun olarak hazırlanan Mart 2010-Mart 2011 dönemi Zile Belediye Başkanlığı Faaliyet Raporu; Zile Belediyesinin misyonu, vizyonu, teşkilat yapısı, insan kaynakları ve fiziki kaynakları, bilişim sistemi, yönetim ve iç kontrol sistemi, temel politikalar ve öncelikler, 2010 yılında yürütülen yatırım hizmetleri ve önemli projelere ait bilgilerle mali bilgileri kapsamaktadır çalışma döneminde, Meclisimizce alınacak kararlar doğrultusunda, İlçemizin gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunacak hizmetler yapacağımıza inanıyorum sayılı Belediye Kanunu nun 56. maddesi gereğince hazırlanan Mart 2010-Mart 2011 dönemi Zile Belediye Başkanlığı Faaliyet Raporunu Belediye Meclisimize arz eder, yeni çalışma döneminde başarılar dilerim. Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı

3 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye ilişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öneriler III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER EK-1: Üst Yönetici İç Kontrol Güvence Beyanı EK-2: Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı EK-3: Mali Hizmetler Birim Yetkilisi Beyanı I- GENEL BİLGİLER: A- Misyon ve Vizyon MİSYONUMUZ Zile İlçesini huzur ve refah içinde yaşanan şehir yapmak. Misyon kısaca, kurumun kişiliği, kimliği ve varlık nedeni olup kuruluşun varlık sebebim nedir?, yani "Niçin varım?" sorusuna verdiği cevaptır. Belediyeler, ilçe ve ilçe halkının ortak nitelikteki medeni ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla kurulmuş kamu tüzel kişilikleridir. Gelişen ve değişen dünyamızda insanlarımızın ve şehirlerimizin ihtiyaçları hızla değişmekte ve çeşitlenmektedir. Ekonomik ve sosyal gelişmeye paralel olarak temel ihtiyaçları karşılanan toplumda yeni talepler ortaya çıkmaktadır. Belediyeler, ilçe ve ilçe halkının ortak ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veren kuruluşlar olarak, kentin gelişimini ve kent insanının ihtiyaçlarını sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde karşılamak zorundadırlar.

4 Belediyeler, şehirlerin planlanmasından imara uygun yapılaşmasının sağlanmasına; su, kanal, yol gibi alt yapı hizmetlerinden, park, otopark, oyun parkı, spor alanları ve tesisleri gibi toplumsal yaşam için zorunlu olan donatı alanlarına; halkın sağlığı için işyeri denetimlerinden, toplumsal nizam için gerekli önlemleri almaya; ilçenin temizliğinin sağlanmasından, çevrenin korunmasına; ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlarda bulunmaktan, kültürel faaliyetlerin organize edilmesine kadar çok değişik alanlarda hizmet vermekle yükümlüdür. Bu görevlerinin yanı sıra 5393 sayılı Belediye Kanunu ile yeni görev ve yetkiler de belediyelere verilmiştir. Acil yardım, kurtarma, ambulans, şehir içi trafik, turizm, tanıtım, okul öncesi eğitim, devlete ait okulların bakım, onarım ve araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık tesisleri, kültürel ve tabiat varlıklarının korunması gibi hizmetlerin yanı sıra ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi gibi ekonomik kalkınma ile ilgili görev ve yetkiler verilmiştir. Belediyelerin görev ve yetkilerine bakıldığında, bir insanın doğumundan ölümüne kadar geçen süre içerisindeki her aşamasında belediyelere sorumluluk yüklendiği görülmektedir. Dolayısıyla belediyeler kentlerin gelişimi ve kentte yaşayanların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Belediyelerimizin bu görevleri etkin biçimde yerine getirmeleri, kenti, huzur ve refah içerisinde yaşanan bir yerleşim birimi haline getirir. Bu sebeple Zile Belediyesi, Zile İlçesinin, huzur ve refah içerisinde yaşanan bir şehre dönüştürülmesini kendisinin misyonu olarak kabul etmektedir. VİZYONUMUZ "HİZMETTE VE KALİTEDE ÖRNEK BELEDİYE" Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecektir. İnsan grupları tarafından benimsenen bir idealdir, bir ümittir. Daha açık bir ifade ile Vizyon; kuruluşun "Ne olmak istiyoruz" sorusuna vereceği cevaptır. Kuruluş amacı toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak olan ve toplumdan aldığı yetki ile ve yine toplumun kaynaklarını kullanarak hizmet üreten kamu yönetimi, uzun süredir sürekli eleştirilmektedir. Kaynakların israf edildiği, halkın görüş ve değerlendirmelerine yer verilmediği, kırtasiyecilikle özdeşleşen bürokratik anlayışla hareket edildiği, formalitelere bağlı kalmak uğruna sorun çözme anlayışının feda edildiği ve benzeri bir çok eleştiri yapılmaktadır. Uzun yıllar devletten bekleyen, devlet karşısında kendisini hesap verme konumunda gören birey ve toplum, demokrasi kültürünün ve özgürlüklerinin gelişmesi ile etkilenen olmaktan çıkarak etkileyen olma aşamasına girmiştir. Artık, kamu yönetiminin kendisine hizmet amacıyla kurulduğu ve dolayısıyla asıl patronun kendisi olduğu bilincine ulaşan toplum, kendisine sunulanla yetinmemektedir. Kamu yönetimine yönelik eleştirilerdeki artış, kamu yönetiminin yerelde örgütlenmesi olan belediyeleri de kapsamaktadır. Halka daha yakın oldukları için belediyelerin icraatları daha geniş bir kitle tarafından ve daha yakından takip edilmekte; bu da eleştirilere zemin hazırlamaktadır. Belediyeler ilçe ve ilçe halkına hizmet için kurulmuş kamu tüzel kişilikleri oldukları için ilçeye ve ilçe halkına yönelik hizmetler sunmaktadırlar. Dolayısıyla, belediyeler için kalite, ilçe ve ilçe halkına sunulacak hizmetlerin istenilen özelliklere sahip olmasıdır. Burada kalite kavramındaki etkinlik, verimlilik ve zamanında sunumunun önemi de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında belediyeler için kalite; ilçe ve ilçe halkına yönelik hizmetlerin kendilerinden beklenen özellikleri taşıyan, etkin ve verimli biçimde ve zamanında üretilen ürün veya hizmet almalarını gerektirmektedir. Bir belediye hizmetinin hizmete bağlı özellikleri tamamen taşıması, etkin, verimli ve zamanında üretilmesi de yeterli değildir. Bu hizmetin aynı zamanda vatandaşı memnun edecek biçimde sunulması da önem arz etmektedir.

5 Vatandaşın belediye hizmetlerinden beklentisi her geçen gün nitelik ve nicelik yönünden artmaktadır. Artık sadece daha fazla hizmet değil, daha kaliteli hizmet talep edilmektedir. Zile Belediyesi, ilçe halkının belediyeden beklediği hizmetleri kaliteli, verimli, etkin biçimde gerçekleştirmeyi ve bu çalışmalarıyla da diğer kurum ve kuruluşlara örnek olmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir. B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR: Belediye, kanunlarla münhasıran başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki her türlü görev ve hizmeti yapar veya yaptırır, gerekli kararları alır, uygular ve denetler. Belediye öncelikle imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, evlendirme, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Belediye, coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurar. Belediye, okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı, belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER: 1- Fiziksel Yapı: Zile Belediyesi kuruluş olarak 1870 yılında kurulmuştur. Zile ilçesi 24 mahalle muhtarlığından oluşmakta olup son nüfus sayımına göre nüfusu kişidir. Okul ve camiler dâhil toplam kamu işyeri sayısı 161 adettir adet özel işyeri, 9700 adet bina ve adet hane sayısı mevcuttur. İlçemizde 13 adet İlköğretim Okulu, 9 tane lise, 7 tane banka şubesi, 1 Devlet Hastanesi ve 4 Toplum sağlığı merkezi, 1 tren garı, 1 jandarma karakolu, Resmi kurumların ilçe müdürlükleri, Ticaret Borsası, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ziraat Odası, Sulama Birliği, Pancar Dairesi ve kantarı, sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteren çeşitli dernekler, odalar ve birlikler mevcuttur. İlçemiz halkının geçim kaynaklarının başında tarım,hayvancılık ve sanayi gelmektedir. 2- Örgüt Yapısı: Belediyemizin örgüt yapısı Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni ve birim müdürlüklerinden olmak üzere 4 kısımda toplanmıştır. Belediye Encümeni toplantıları Belediye Encümenince her Pazartesi günü olarak belirlenmiştir. Yine Belediye

6 Meclisi toplantıları 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince her ayın ilk haftası Çarşamba günü düzenli olarak toplanmaktadır. Belediye meclisimizce tatil dönemi Ağustos ayı olarak belirlenmiştir. 3- Bilgi Teknolojik ve Araç Ekipmanları: Belediyemizde belediye bütçe imkanları çerçevesinde çağın gerektirdiği tüm teknolojik bilgi kaynaklarından ve aletlerinden faydalanılması amaçlanmıştır. Belediyemizin ADSL otomasyon alt yapısı yenilenmiş olup, ADSL alt yapı fiber optik sisteme uyumlu hale getirilmiştir. Yeni kanun ve hükümlerine uygun olarak otomasyon sistemimize entegre edilmiş, köy beyan programı, kimlik paylaşım sistemi, akıllı kart entegrasyonu, akıllı su sayacı entegrasyonu, mobese güvenlik kamera sistemi ve torba yasa ile gelen hükümler sisteme entegre edilmiştir. Belediyemizde halen 9 adet otobüs, 2 adet 50 NC çöp kamyonu, 1 adet eskavatör kepçe, 2 adet küçük otobüs, 1 adet vakumlu yol süpürme, 1 adet sallama kepçe, 1 adet tır, 4 adet traktör, 8 adet yükleyici kepçe,1 vidanjör, 3 adet ford minibüs, 1 adet dozer, 9 adet damperli kamyon, 1 adet ford kamyonet, 3 adet greyder, 1 adet cenaze yıkama aracı, 2 adet ford pikap, 5 adet silindir, 3 adet tanker sulama, 1 adet cenaze taşıma aracı,1 adet finişer, 6 adet itfaiye arazözü, 1 adet ford kurtarma aracı, 2 adet Isuzı çöp kamyon, 1 et nakil aracı, 2 adet jeep, 1 adet yol süpürme RS, 6 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu, 1 adet makam aracı, 1 adet unimoğ kamyonet, 1 adet hizmet aracı mevcuttur. 4- İnsan Kaynakları: Belediyemizde Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulamaya konulan İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Norm Kadro Uygulaması hakkındaki yönetmelik çerçevesinde belediyemizin tanımlandığı grup içerisinde 130 adet memur kadrosu ile 65 adet işçi kadrosu verilmiştir. Belediyemiz meclisince bu kadroların unvanları yine yönetmelik çerçevesi içerisinde belirlenmiştir. Belediyemizde halen 210 adet kadrolu işçi ile 30 adet 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur ve 5 adet sözleşmeli personel çalışmaktadır. 5- Sunulan Hizmetler: 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlar tarafından verilen yetkiler dâhilinde belde halkına sunulan dönem içi hizmetleri aşağıda açıklanmıştır. Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni Faaliyetleri: Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinde sayılan görevlerini ifa etmek üzere dönem içerisinde her ayın ilk haftası Çarşamba günü toplanarak toplam 13 toplantıda 119 adet karar almıştır. Yine belediye Encümenimiz 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. maddesi ile kendisine verilen yetkileri kullanmak üzere her hafta Pazartesi (Olağanüstü toplantılar hariç) düzenli olarak toplanarak dönem içerisinde toplam 53 defa toplanarak 235 adet karar almıştır. Gerek belediye meclisimiz gerekse belediye encümenimiz dönem içerisinde 5018 sayılı kanunla verilen denetim yetkisini ve 2886 sayılı kanunla verilen ihale kurumu yetkisini kullanmıştır. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü Faaliyetleri: Belediyemiz yazı işleri birimine çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan gerek bilgi ve belge gerek duyuru ve uygulama konularında toplam 1081 adet evrak gelmiş ve kayıt altına alınmıştır. Yine dönem içerisinde belediyemiz yazı işleri birimi tarafından çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına gerekse şahıslara bilgi mahiyetinde veya istenilen bilgilere cevap mahiyetinde toplam 250 adet yazı gönderilmiştir.

7 Belediyemiz Evlendirme Memurluğu Faaliyetleri: Belediyemiz Evlendirme Memurluğu tarafından dönem içerisinde toplam 295 adet çiftin nikah işlemi gerçekleştirilmiştir. Yine dönem içerisinde toplam 295 çifte Uluslar arası Aile cüzdanı verilmiştir. İmar ve Çevre Düzenleme Faaliyetleri: Kamulaştırmalar: MART 2010 MART 2011 TARİHLERİ ARASI İSTİMLAK LİSTESİ Adı-Soyadı Mahalle Ada Parsel Alanı(M2) İstimlak Amacı Tutarı (TL) Gülten SEREZLİ Bahçelievler m2 Kısmi Yol Yeri TL. Ali DEMİRKOL vs. Nakkaş m2 Kamu Yararı TL. N.FENERCİOĞLU müş.nakkaş m2 Kamu Yararı TL. C.ALBAYRAK vs. Yunusemre m2 Yeşil Alan TL. Ö.Faruk ERYİĞİT Şeyhali m2 Yeşil Alan F. Kadriye OKKAN Şeyhali m2 Yeşil Alan Yaşar ERYİĞİT Şeyhali m2 Yeşil Alan TL. Ö.Faruk ERYİĞİT Şeyhali m2 Yeşil Alan F. Kadriye OKAN Şeyhali m2 Yeşil Alan Yaşar ERYİĞİT Şeyhali m2 Yeşil Alan TL: Yine aynı dönem içerisinde yol düzenlemesi ile ilgili olarak hazırlanan kamulaştırma projesinin kadastro kontrolleri tarafımca yaptırılarak dosya tapu tescili için Zile Tapu Sicil Müdürlüğü ne teslim edilmiştir. İnşaat Ruhsatları: Dönem içerisinde belediyemizce toplam 100 adet inşaata 3194 Sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre inşaat ruhsatı verilmiştir. Yapı Ruhsatı: Dönem içerisinde 3194 Sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre 113 adet yapı için yapı kullanma ruhsatı verilmiştir. İmar Uygulama Çalışmaları: 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16.maddeleri ile Planlı alanlar tip İmar Yönetmeliğinin 17.maddesine istinaden serbest harita mühendisleri tarafından düzenlenen 32 adet tevhit, ifraz ve yola terk dosyaları encümenden geçirilerek işleme konulmuştur. 1 adet 18.madde uygulaması yapılmıştır. Dönem içerisinde vatandaşların Tapu kayıt örneği ve dilekçe ile başvuruları neticesinde 112 adet imar çapı verilmiştir. Yine vatandaşlarımızın Belediyemize müracaatları ile yerinde yapılan kontroller neticesinde 3194 sayılı İmar Kanunu hüküm ve mevzuatlarına uygunluğu sağlanarak 32 adet bina tamir, işevi ve garaj müsaadesi verilmiştir sayılı İmar Kanununun 39.maddesine istinaden mal ve can güvenliği açısından çevre için tehlike arz ettiği için eski ahşap binaların kontrolleri yapılarak tehlikeli durumun ortadan kaldırılması için 5 adet maili inhidam raporu tutularak tutulan rapor doğrultusunda işlem yapılmıştır.

8 Fen İşleri Müdürlüğü Çalışmaları: yılı içerisinde şehrimizin Muhtelif mahalle sokaklarında kanalizasyon çalışması olarak 30 luk 215 adet, 50 lik 17 adet, 80 lik 450 adet olmak üzere toplam 682 mt. büz döşeme işi, ayrıca muhtelif mahalle ve sokaklarda toplam 1215 mt koruge boru döşeme işi ile birlikte toplam 1897 mt kanalizasyon hattı döşenmiştir. 2- Şehrimizin muhtelif mahalle sokaklarına Adet 50 cm.lik beton bordür döşeme işi yapılmıştır. 3- Şehrimizin muhtelif mahalle ve sokaklarında 600 adet yağmur oluğu döşeme çalışması yapılmıştır yılı içerisinde sezon boyunca kullanılmak üzere 3000 torba çimento alım işi yapılmıştır. 5- Şehrimizde imara giren yollar açılarak, kumlaması yapılmıştır. 6-Şehrimizin muhtelif mahalle sokaklarında m2 sıcak asfalt kaplama çalışması yapılmıştır. 7- İlçemizin İstasyon Caddesi üzerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü yanında * 109,80 = m2 Kapalı sebze pazarı ve * 4.50 = 116,10 m2 idari kısım olmak üzere toplam 2147,40 m2 kapalı alanı bulunan Kapalı Prefabrik Sebze Pazarı İnşaatı tamamlanarak en kısa sürede halkımızın hizmetine sunulacaktır. 8- İlçemiz Kislik Mahallesinin Cadde ve sokaklarında bozulan parke yol ve tretuvarların yapım işi ,00-TL bedelle ihale edilerek yapımı gerçekleştirilmiştir. 9- İlçemiz Asri Mezarlığında Mezarlık içi yolların parke ve bordür döşeme işi ,00-TL bedelle ihalesi yapılarak, yapımı gerçekleştirilmiştir. 10- İlçemiz Muhtelif yerlerine 3 adet Balık satış yeri yapım işi ,00-TL bedelle ihalesi yapılarak, yapımı gerçekleştirilmiştir. 11- İlçemiz Alaca Mescit Bala Mahallesinin Cadde ve sokaklarında bozulan parke yol ve tretuvarların yapım işi ,75 -TL bedelle ihale edilerek yapımı gerçekleştirilmiştir. 12- İlçemizin Çevre yolu üzerinde 887 m2 Terminal kapalı alan ve 257 m2 Garaj ve araç bakım yeri( kademe) olmak üzere toplam m2 kapalı alanı bulunan, ,00- TL ihale bedelli Otobüs terminali yapım işinin ihalesi tamamlanmış olup, yer teslimi yapılarak inşaatına başlanılmıştır. 13- İlçemiz Özlemkent bölgesinde Muhsin YAZICIOĞLU parkı tamamlanarak halkımızın hizmetine açılmıştır. 14- Şehrimizin Güvenevler Mahallesinde bulunan Gökkuşağı parkı, M.Sağır Mahallesi Canlan parkı, Kâhya Mahallesi Şirin evler parkı düzenlenerek halkımızın hizmetine sunulmuştur. 15- İlçemizde bulunan okullardan Tansu Çiller İlköğretim okulunda 2365 m2 parke döşeme işi, 190 mtül bordür döşeme işi, İstiklal Özen İlköğretim okulunda 800 m2 parke döşeme işi, 121 mtül bordür döşeme işi, Atatürk İlköğretim okulunda 1800 m2 parke döşeme işi, 126 mtül bordür döşeme işi, Yavuz Selim Naci Giray İlköğretim okulunda 2370 m2 parke döşeme işi, 230 mtül bordür döşeme işi, Cumhuriyet İlköğretim okulunda 2150 m2 parke döşeme işi, 450 mtül bordür döşeme işi olmak üzere Toplam 9485 m2 parke döşeme işi, 1117 mtül bordür döşeme işi yapılmıştır. Dönem içerisinde kanalizasyon çalışmalarında 30 lük 215 adet, 50 lik 17 adet, 80 lik 450 adet büz muhtelif yerlere döşenmiştir. Ayrıca dönem içersinde 600 adet yağmur oluğu ve 6000 adet şev taşı kullanılmıştır. Geçen yıldan devir eden 105 torba ve yıl içersisinde alınan 3000 torba ile birlikte 3105 torba çimento mevcut olup 2886 adedi kullanılmış, 219 adedi ise 2011 yılına devir ederek depoda muhafaza edilmektedir. Dönem içerisinde 4500 adet bordür çalışması yapılmış ve kullanılmıştır.

9 Dönem içerisinde İstasyon Mahallesi, iğdeler mevkiinde,şeyhali Mahallesi Çekerek yolu Ahırlar Küme evleri bölgesinde, M.Sağır Mahallesi Ulu kavak bölgesinde,m.sağır Mahallesi Saraç Caddesi Anadolu Öğretmen Lisesi civarında bulunan sokaklarda,bağlıca mevkiinde bulunan yolların kumlama çalışmaları yapılmıştır. Asfalt çalışmalarında ise, Gaziosmanpaşa Caddesi, Karacabey Caddesi,Pancar sokak,nato yolu,şehit İbrahim Yıldızlı Sokak,Özgür sokak,cevahir sokak,garnizon sokak,istiklal caddesi,sultanahmet Caddesi, Yüksel sokak,kumral sokak,zümrütevler caddesi,çağdaş sokak,yıldız sokak,damla sokak,fatih evler caddesi,menekşe sokak,ercan Sokak,Güçlü sokak,dinçerler caddesi,maden caddesi,hastane sokak, 30 Ağustos Zafer Caddesi olmak üzere toplam 7880 ton sıcak asfalt üretilerek m2 asfalt kaplama yapılmıştır. Zabıta Hizmetleri: Zabıta Müdürlüğünce dönem içerisinde yapılan faaliyetlerin tamamı aşağıya çıkartılmıştır; Dönem içersisinde 523 adet denetleme yapılmış olup, 109 adet ruhsat verilmiş, 5326 Sayılı Kabahatlar Kanununa göre 53 adet cezai işlem uygulanmıştır. İlçemizde özellikle gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinin denetlenmesine ağırlık verilmektedir. Bu denetimlerde halkın sağlığını tehlikeye sokacak hiçbir işyerine müsaade edilmemektedir. Bu prensip anlayışı ile ilçemizde faaliyet gösteren 17 adet ekmek fırınına Mart 2010-Mart 2011 yılında denetimler sürekli yapılarak, 3 fırıncı esnafına emre aykırı davranıp, genel temizliklerinin iyi olmadığından toplam TL para cezası verilmiştir. Bu alanda faaliyet gösteren işyerlerine denetimlerimiz periyodik olarak devam etmektedir. Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa göre Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetimlerde; 3 adet tekel bayiine ve 5 adet birahaneye kapanış saatine riayet etmediklerinde dolayı 143,00 er TL para cezası verilmiştir.15 adet esnafa Hafta Tatil Ruhsatı almadan Pazar günleri faaliyet gösterdiklerinden dolayı 124,00 er TL para cezası verilmiştir. 7 ahır sahibine şehir içinde hayvan beslediğinden dolayı er TL para cezası verilmiştir. Zincirlisüfla Mahallesinde bulunan 12 adet ahır sahibine 1580 Sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin 13 fıkrası, Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 246.maddesi ve Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince tarihine kadar ahırlarını meskun mahal dışına taşımaları için tebligat yapılmıştır. Kış aylarında artan hava kirliliğini önlemek için, tüm resmi ve özel kurumlarının kaloriferlerinin makine mühendisi tarafından hazırlanan kalorifer yakma talimatına göre sertifikalı kaloriferciler tarafından yakılması hususunda tarafımızdan kontroller yapılmıştır Yılı Ramazan Ayında ,45-TL tutarında 750 paket gıda 750 aileye dağıtılmış Yılında dilekçeleri ile kendi müracaatları üzerine 109 mağdur vatandaşa, tahkikatları yapılarak, ,00.-TL nakdi yardım yapılmıştır ayrıca yıl içerisinde müracaatlarını yapan vatandaşlarımıza barınma ve sağlık hizmetleri verilmiş kendilerine yardımcı olunmuştur. İlçemizde faaliyet gösteren 113 esnafımıza 394 sayılı hafta tatili kanununa göre hafta tatil ruhsatı düzenlenmiştir. Hangi işyerlerinin bu haktan faydalanabileceği 394 sayılı hafta tatili kanununda detaylı olarak belirtilmektedir. İlçemizde çeşitli kavşak ve ana güzergâhlarda bulunan ışık ve sinyalizasyon işlemleri periyodik olarak takip edilmekte, meydana gelebilecek sorunlar ivedilikle çözülmektedir. Yaya yolu geçişi, okul geçişi, asfalt boyama yol çizgileri yapılmaktadır. İlçemiz şehir içi yolcu taşımacılığı yapılmak üzere S.S.6 nolu Kooperatif ile sözleşme yapılarak 18 adet minibüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı ve üniversite ulaşımı sorunsuz şekilde yürütülmektedir. Mart 2010-Mart 2011 tarihleri arası Zabıta Müdürlüğümüzün gelir kalemleri arasında;

10 RUHSAT HARCI GELİRLERİ : ,50-TL TATİL RUHSAT HARCI GELİRLERİ : ,00-TL ÇEŞİTLİ CEZALAR : 8.473,50-TL TOPLU TAŞIMA İZİN BELGESİ GELİRLERİ : 405,00-TL Bulunmaktadır. Bu kalemlerden toplam elden edilen gelir: ,00.-TL dir. 1-Şehrimizde ruhsatlı işyeri sayısı 1550 civarında olup, bazı meslek sahibi esnafların ustalık belgesi alma konusunda sorun yaşadıkları görülmüştür. 2-Bu tarihler arasında 113 esnafımıza hafta tatili ruhsatı verilmiş olup, ,00.TL tahsil edilmiştir. Almayanlar ihtar edilerek, almaları sağlanmaktadır. 3-Trafik Ekibimizce, yeni yapılan ve yapılmış olan yolların ve kaldırımların, gerekli yerlerde İlçe Trafik Müdürlüğünün de görüşü alınarak işaretleme ve levha işleri devam etmektedir. 4-Köy dolmuşları kendilerine tahsis edilen Belediye Terminalinden kalkış yapmakta olup, çıkış kontrolleri yapılmaktadır. 5-İlçemiz şehir içi SS 6 nolu dolmuşları halkımıza ve üniversite öğrencilerine 18 adet dolmuşla ve durak yerleriyle hizmet vermektedir. 6-İlçemizde seyyar satıcılık yapanlara Zabıta ekiplerinin uygun gördüğü yerlerde işgal harcı alınarak satışlarına izin verilmektedir. 7-İlçemiz halkının ve esnaflarının duygusal yönleri değerlendirilerek, dilencilik yapmakta ısrarcı olanlara da kanuni işlem uygulanmaktadır. 8-İlçemiz halkının sağlığı için yaz aylarında kanalizasyon suları, hayvan dışkıları, sivrisinek karasinek ve bunlara bağlı haşereler için periyodik olarak Belediyemiz Mezbahası ilaçlama yapmakta olup, takibi birimimizce sağlanmaktadır. 9-İlçemizde oluşan çarpık yapılaşmayı ve ruhsatsız yapıları önlemek için İmar İşleri birlikte denetlemeler düzenli bir şekilde yapılmaktadır. 10- İlçemizdeki fakir kimselerin Başbakanlık Sosyal Dayanışma Vakfından faydalanmaları amacıyla gerekli bilgilendirmeler yapılmış ve bu şahısların vakıftan gıda, yakacak ve nakdi yardım almaları sağlanmıştır. Su Şebeke Şefliği İçme suyu Faaliyetleri: Dönemi içerisinde; su kaybının önlenmesi için mevcut şebekedeki arızalar zamanında giderilmiş olup; 1-Şehrimizin nato yolu Çekerek istikameti olmak üzere bulunan ana boru yol genişletmesi nedeniyle bir kısmının tahribat olduğundan yol dışına taşınmış olup bu esnada kullanılan malzeme 250 ACP borularına tamiratı yapılmış olup 6 adet 250 ACP, 12 adet maşon, 24 conta olmak üzere köprü genişlemesinde kullanılmıştır. Çekerek yolu ve yüksek okula kadar olan Şebeke borularının tahribatı nedeniyle 5 adet 125 lik ACP, 10 adet maşon, 20 adet conta, 30 adet PVC 180 metre boru döşenerek bir kısmı abonelerin tekrar şebekelere bağlantısı yapılarak tamamlanmıştır. 2-Şehrimizde meydana gelen ana borulardan arızalar nedeniyle 25 adet PVC boru, 50 adet conta, 15 adet kayar maşon kullanılmak üzere arızalar yapılmıştır. 3-Şehrimizin Kara Bayram Özündeki toplama deposundan kale arası 350 ACP isale hattındaki arızalarda kullanılmak üzere 20 boy boru, 40 adet maşon, 70 adet conta, 8 adet çelik kelepçe takılmıştır. 4-Sanayi arkasındaki toplama deposuyla ve dere boğazı şebeke deposu arasındaki isale hattındaki arıza nedeniyle 400 lük ACP, 5 boy boru ile yerine yenisi takılmış olup 12 adet maşon, 25 adet conta, 9 adet çelik kelepçe takılmış olup arıza giderilmiştir.

11 5-Yunus Emre Mahallesi Şehit Ceyhun Pişkin Caddesinde yeni açılan imar planına uygun olarak yol düzenlemesinden ana boru tahribatıyla 125 lik ACP, 10 adet 125 lik boru, 25 adet maşon, 50 adet conta ile tamiri yapılmıştır. 6-Su depolarımızda her yıl olduğu gibi bu yılda temizliği ve bakımı yapılmaktadır. 7-Yeni inşaata başlayan abone bağlantıları tarafımızdan yapılmıştır. 8-Su depolarımızda çalışan dalgıç pompaların yatay motorların ve çek vafların vanaların bakımları ve onarımları yapılmıştır. 9-Su depolarındaki klorlama cihazlarının bakam ve klorlanma işleri günlük olarak titizlikle bakılmaktadır. 10-Şehrimizdeki muhtelif umumi tuvaletlerin, çeşmelerin ve muslukların arızaları yapılmıştır. 11-Su analizlerinin ve tahlillerin düzenli olarak su numuneleri alınarak Sağlık ve Çevre Sağlık ekipleriyle muhtelif yerlerden su numuneleri alınarak Tokat İl Sağlık Merkezine gönderilmektedir. 12-Belediyemiz bünyesinde hizmet binalarında kalorifer su tesisatları arızaları yapılmıştır. 13-Şehrimizde bulunan boş evlerin kontrolümüz altında olup kaçak suları önlenmiştir. 14-Şehrimizde kaçak su kullananları önlemek için her yıl olduğu gibi takip edilmiştir. 15-Belediyemiz çeşitli etkinliklerde bulunan su tesisatlarını anında yerlerine yapılmıştır. 16-Şehrimizdeki doğalgaz PTT, Tedaş ve Fen İşleri yol ve kanalizasyon çalışmalarında her zaman olduğu gibi bu yılda titizlikle takip edilmiştir. 17-Belediyemiz park bahçe düzenlemesinde parklara yeşil alanlara su tesisatı çekilmiştir. Çöp Toplama ve Çevre Temizlik Hizmetleri; Temizlik ekiplerince şehrimizin mahalle ve sokaklarının temizliği 10 tane aracımız ile haftada en az 5 kez çöpleri alınmakta ana ve ara caddelerimiz sürekli temizlenmektedir. Her araç için belirli bölgeler verilerek sorumluluk yüklenmiş ve düzenli olarak takipleri yapılmaktadır. Ayrıca gece 1 araba görevli olarak verilen mahallelerin çöplerini almakta günlük ortalama 65 ton çöp toplanmaktadır. Haşaratla mücadele de yazın konteynırların ilaçlanması en az 2 kez imkanlar nispetinde aralıklarla yapılmaktadır. Zararlı hayvanlarla mücadele günü birlik sürdürülmektedir. Tıbbı atıklar hastane, sağlık ocağı, diyaliz ve özel diyaliz hastanesinden tıbbi atık alınıp çöp toplama merkezinde yakılarak imha edilmektedir. Yaz mevsiminde yol ve kaldırım kenarlarından çıkan otların ilaçlaması yapılmaktadır. Şehrimiz merkezinde çürümüş çöp konteynırları toplanıp yerine 600 adet yeni konteynır ve kaldırım kenarlarında bulunan küçük kovaların yerine 100 adet çöp kovaları konulmuştur. İtfaiye Hizmetleri; İtfaiye teşkilatımız olarak; Dönem içerisinde köyler dahil 82 adet yangın meydana gelmiş, maddi zararı ise ,00-TL dir. Dönem içerisinde makbuz karşılığı su satışı ve afiş asımı yapılarak 1.840,00.-TL hasılat elde edilmiştir. Ayrıca baca temizleme ekibimizden makbuz karşılığında resmi daireler hariç TL gelir elde edilmiştir. Ayrıca şehrimizde Belediyemizce yapılmakta olan tretuvar, kanalizasyon arızaları gidermek için Fen işleri Müdürlüğü ile birlikte koordineli bir şekilde çalışmalarımız devam etmektedir. Teşkilatımızın asli görevleri haricinde Fen İşleri hizmetlerinde yardımcı olmak, park-bahçe, yeşil alanları ve Meclis kararı doğrultusunda ücret karşılığı özel inşaatlara ve vatandaşlara içme sulama suyu vermek, temizlik işleri ile birlikte Salı ve Cuma günleri sebze pazarı ve belirlenen günlerde ana cadde ve merkez sokaklar yıkanmaktadır. Şehir merkezinde bulunan resmi kurumlarda

12 zaman zaman yangın denetimi ve okullarda uygulamalı yangın ve afet tatbikatı yapılmıştır. Personelin daha verimli olması için nazari ve amali eğitime ağırlık verilmektedir. Emlak-İstimlak Müdürlüğü Hizmetleri; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usulü Kanunu ile 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunları gereği Vergi, Harç, Harcamalara katılım Payları ve katılı payı konusu yapılmayan ilgililerin isteğine bağlı olarak yapılacak her türlü hizmetler karşılığı olarak alınacak gelirlerin Beyannameleri, Bildirimleri ve dilekçeleri alınarak, Tahakkukları ve Tahsilatları yapılmaktadır. Servisimizde 2010 yılı Mart ayından 2011 yılı 11/03/2011 tarihine kadar 1060 adet zimmetli olarak giden evrak 30 adet gelen evrak kaydı ve yazışması yapılmıştır yılın Mart ayından 2011 yılın 15/03/2011 tarihine kadar 2010 adet Yeşil kart dosyasına haftanı belli günlerinde gelen dosyalara belirtilen zamanda cevap yazılmış olup, Ayrıca mükellefler tarafından gelen günlük evraklar ile Gayrimenkul satışları için mükelleflerin beyan değerleri çıkarılmıştır. 01/03/2010 Tarihinden 11/03/2010 tarihine kadar Belediyemize ait Posta Çeki hesabına 207 mükellef vergi göndermiş olup, Defter kaydı yapılarak tahsilatı yapılmıştır. Tapu sicil müdürlüğünden gelen gayrimenkul satış bilgi forumları kontrol edilerek, Beyan vermeyenlere 65 adet beyana çağrı yazılarak Bina, Arsa, Arazi ve Çevre Temizlik bildirimlerin verilmesi sağlanarak vermeyenlere resen vergileri tahakkuk ettirilerek, 221 adet kişiye 5,490,90TL Vergi Cezası kesilmiştir. Köy Beyan defterlerindeki ve yeni verilen beyanlar Bilgisayara yüklenmekte olup, 1726 adet sicile 4409 adet beyan yüklenmiştir. Köy Beyanların satış işlemlerinde ve diğer şekilde yapılan değişikliklerden dolayı beyanları alınarak süresinde vermeyenlere cezalı işlemler yapılmıştır. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 48 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre her yıl belirlenen emlak vergisi değerleri elektronik ortamda eksiksiz olarak, Tapu dairesine gönderilmesi gerektiğinden, 2011 yılı ocak ayında İlçemizdeki Bina, Arsa ve Arazilerin Emlak değerleri CD ye yüklenerek, Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderildi, İLAN VE REKALM VERGİSİ 01/03/2010 Tarihinden 11/03/2010 tarihine kadar 295 adet mükellefe Işıklı TL Işıksız TL Dış Cephe Giydirme TL olmak üzere toplam TL lik İlan ve Reklam Verisi İhbarnamesi düzenlenerek, tebliğ edilerek, Tahakkuk işlemleri, terklerde eksiltme ve mahsup, işlemleri yapılarak, Vergilerin tahsilatı yapılması için gerekli işlemler yapılmıştır. EMLAK VERGİSİ 01/03/2010 Tarihinden 11/03/2011 Tarihine kadar Toplu beyanlar aktarılarak, Bina, Arsa ve Arazi değişiklik beyanları alındı. Süresinde beyan vermeyen 241 mükellefe cezalı işlem yapılarak 1.Derece usulsüzlük, 2. Derece usulsüzlük ve vergi zayi cezası olmak üzere toplam TL ceza kesilerek tahakkuk ettirilip tahsilatı yapılması için çalışılmıştır. Nevi Kişi Sayısı Beyan Sayısı Tahakkuk Bina TL Arazi TL Arsa TL TOPLAM TL

13 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 01/03/ /03/2011Tarihleri arası Toplu bildirim aktarmaları yapılarak, değişiklik ve yen kayıtlar yapılmış olup, 1663 mükellef kaydı ile 2852 adet beyanname kaydedilerek TL Tahakkuk ettirilmiştir. 17 mükellefe cezalı işlem yapılarak TL 2.Derece Usulsüzlük cezası kesilmiştir. HAFTA TATİLİ 01/03/2010 Tarihinden 11/03/2011 tarihine kadar 114 mükellef beyanname alınarak, Tatil günleri işyeri açma ruhsatı verilmiş olup, TL alınmıştır yılı için 31/03/2011 tarihine kadar ruhsatların almaları için ilan yapılmaktadır. HABERLEŞMA VERGİSİ Haberleşme Vergisi her ayın vergisi takip eden ayın sonuna kadar beyanname ile bildirilerek ödeniyor. Haberleşme Vergisinden 01/03/2010 tarihinden itibaren 12 adet beyanname alınarak TL vergi tahakkuk ettirilerek verginin tamamı tahsil edilmiştir. YANGIN SİGORTASI VERGİSİ Yangın Sigortası vergisi her ayın vergisi takip eden ayın 20 inci günü akşamına kadar beyanname ile bildirilerek ayını sürede ödeniyor. Yangın Sigortası Vergisinden 01/03/2010 tarihinden 11/03/2011 tarihine kadar 93 adet beyanname alınarak tahakkuk eden verginin tamamı tahsil edilmiştir. ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ Elektrik Tüketim Vergisi her ayın vergisi takip eden ayın 20 inci günü akşamına kadar beyanname ile bildirilerek ödeniyor. 01/03/2010 Tarihinden 11/03/2011 tarihine kadar 37 adet beyanname alınarak TL verginin tahakkuk ettirilerek, Verginin tamamı tahsil edilmiştir. İŞGALİYE HARCI Açık Sebze Pazarı 01/03/2010 tarihinden 11/03/2011 tarihine kadar TL tahsilat yapılmıştır. Sakiler Mahallesi Amasya Caddesi üzerindeki Oto park 01/03/2010 tarihinden 11/03/2011 tarihine kadar TL tahsilat yapılmıştır. Terminal Garajında 01/03/2010 tarihinden 11/03/2011 tarihine kadar TL tahsilat yapılmıştır. Hayvan Pazarından 01/03/2010 tarih 11/03/2011 tarihine kadar TL işgaliye ücreti tahsil edilmiştir. Garajda kum satışı 01/03/2010 tarihinden 11/03/2011 tarihine kadar TL kum satışı tahsilatı yapılmıştır. Kum ocağında 01/03/2010 tarihinden 11/03/2011 tarihine kadar TL kum satışı tahsilatı yapılmıştır. KİRALAR Dönem içerisinde kiradaki 151 adet işyerinin fiyat tespitleri kiracılara tebliğ edilmiştir, Boş işyerlerinden 24 adet kira ihalesi ihale dosyaları hazırlanarak, İhalesi yapılan yerlerin tebliğleri yapılarak kira sözleşmeleri yapılmıştır. TAHAKKUK VE TAHSİLAT NORMAL TAKİPLİ TAHSİLAT TAHSİLAT TOPLAM TAHSİLAT GELİRİN NEVİ TAHAKKUK ALACAK Bina Vergisi , , , Arazi Vergisi , , , Arsa Vergisi , , , Emlak Vergisi Toplam , , , İlan ve Reklam Vergisi , , ,

14 Çevre Temizlik Vergisi , , , Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Haberleşme Vergisi Yangın Sigortası Vergisi Tatil Günleri Çalışma Ruhsat harcı Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı Tellallık Harcı İşgaliye harcı İşyeri Açma Harcı İmarla İlgili Harçlar Toptancı Hali Resmi Kira Gelirleri Vergi Cezalar Mezarlıklar Hasılatı Fidanlık Hasılatı Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirleri Belediyemize vergi borçlarından dolayı tarihinden11/03/2011 tarihine kadar TL tutarında 5658 mükellefe 5947 adet ödeme emri yazılmıştır yılından 2567 adet Ödeme Emri tebliğ zarfı yazılarak Posta ile gönderilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderildi. Ödeme emri tebliğ edilip tebliği alanlardan borçlarını ödemeyen 15 kişi İcra Tetkik Hakimliğine gönderildi Belediyemize kiradan borcu olanlardan 24 adet mükellefin dosyaları hazırlanarak Belediye Hukuk Müşavirine gönderilmiştir. Vergi borçlarından dolayı 6 mükellef hakkında haciz dosyası hazırlanarak, Tüm Bankalara Trafik Tescile ve Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilerek, Taşınmazlarına şerh konulmuştur. Hurda satışı ihalesi için bir adet ihale dosyası hazırlanmış olup, Satışı yapılan hurdaları bedeli olan TL tamamı tahsil edilmiştir Tarihinden tarihine kadar TL tahsilat yapılmıştır. Mezbaha-Veterinerlik Müdürlüğü Hizmetleri; Mezbahanemizde dönem içerisinde iç kesim olarak 737 adet büyükbaş, 763 adet küçükbaş hayvan kesimi yapılmıştır Kurban Bayramında 125 adet büyükbaş 9 tane küçükbaş kurban kesimi yapılarak vatandaşlara hizmet verilmiştir. Ayrıca aşevine yapılan bağış adak kesimleri de tarafımızca yapılmaktadır. Dönem içerisinde kesimlerden ,00.-TL, kurban bayramından ,00.-TL olmak üzere toplam ,00.-TL gelir elde edilmiş, 1.986,00.- TL muhtelif harcamalar, temizlik malzemelerine 1.265,00.-TL, ULV ilaçlama bakımı 407,00.-TL, başıboş köpek ve haşare mücadelesi 9.200,00.-TL, elektrik 6.000,00.-TL harcama yapılmıştır. Ayrıca et nakil aracına 1051litre benzin, 630 litre mazot alınmıştır Su Tahakkuk ve Tahsilat Şefliği Hizmetleri; Birim olarak dönem içersisinde peşin olduğu gibi post cihazı ile de tahsilat yapmakta, 2 veznemiz dönüşümlü olarak post cihazı kullanmaktadır.

15 2010/4 Aydan itibaren 220 Adet yeni mesken abone verilmiştir.10 Adet de inşaat abonesi verilmiştir.2010/4 aydan itibaren TL Tahakkuk yapılmıştır.2010/4 aydan itibaren yapılan tahakkukun TL si tahsil edilmiştir.aynı zaman da TL takipli tahsilat yapılmıştır.toplam tahsilat miktarı TL dir. Ayrıca otobüs bilet hasılatı TL dir. Su Tahakkuk Tahsilat Şefliğin de 2011 yılı itibariyle elektronik ön ödemeli akıllı sayaçlara geçilmiştir. Elektronik ön ödemeli akıllı sayaçların kontür doldurma ve abonelik işlemleri için 3 Adet kart okuyucu görevli personelce kullanılmaktadır. 16 Nolu Su Veznesi : TL 123 Nolu Su Veznesi : TL 18 Nolu Otobüs Veznesi : TL 30 Nolu Su Banka Otomatik Talimat Veznesi : TL 122 Nolu Post Veznesi : TL 14 Nolu Su Veznesi : TL 40 Nolu Akıllı Sayaç Veznesi : TL Tüm vezne toplamları : TL dir. Kültür ve Basın Yayın Hizmetleri; ÇOCUK TİYATROSU tarihinde öğrencilere karne hediyesi olarak ilköğretim öğrencilerine Saray Sinema Salonunda 3 seans olarak EYVAH BABAM DUYMASIN adlı tiyatro oyunu sergilendi. Belediyemizin sponsorluğunda yapılan gösterim için öğrencilerden bir bedel alınmadı. TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİ Tokat Belediye Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu ilçemiz Saray Sinema Salonunda tarihinde bir konser düzenlendi. Konser için herhangi bir ücret ödenmedi. KİRAZ FESTİVALİ Kiraz festivalimiz haziranın ikinci haftası Cuma günü başlayıp Pazar günü sona erdi. Festival etkinlikleri kapsamında Tokat Motosiklet Kulübü ile müşterek yaptığımız organizasyonda. Türkiye nin çeşitli yörelerinden gelen motosiklet yarışcıları şehirde gösteriler yaptılar. Konvoy düzenlediler. Ayrıca Belediye bağında en güzel kiraz yarışması düzenlendi. Yine belediye festival bağında Pazar günü müzik eğlence programları düzenlendi. HALK KONSERİ Tarihinde belediye önündeki meydanda binlerce kişinin katıldığı bir halk konseri düzenlendi. Konsere assolist olarak TRT THM sanatçısı Necdet KAYA ve mahalli sanatçılar katıldı. Konserde gelen konuklara kiraz ikramında bulunuldu. Gece geç saatlere kadar süren konserde Zileliler doyasıya eğlendiler. RAMAZAN ETKİNLİKLERİ 2010 Ramazan ayı münasebeti ile bir ay boyunca bir Ramazan Meydanı Kuruldu. Lunapark, Ramazan Çadırı, İftar Çadırı ve sahne kurularak çeşitli etkinlikler yapıldı. Ramazan boyunca iftar çadırımızda bir ay boyunca ücretsiz iftar yemeği verildi. Bu yemekler için belediyemizce herhangi bir bedel ödenmez iken yemek maliyetleri hayırsever hemşerilerimiz tarafından karşılandı. Her gece Ramazan Meydanında dolu dolu kültürel etkinlikler yapıldı. Zile miz de ilk defa bu tür bir organizasyon yapıldı. Ramazan gecelerinde oluşturduğumuz meydanda lokma, helva, pamuk şeker gibi hediyeler ücretsiz olarak dağıtıldı.

16 URFA SIRA GECESİ tarihinde Ramazan etkinlikleri kapsamında ramazan meydanımızdaki sahnede Urfa Belediyesinin ekibi olan URFA SIRA GECESİ Ekibinin konserini düzenledik. Binlerce kişinin katıldığı konser ilgi ile izlenirken konser için herhangi bir ücret ödenmedi. UĞUR ASLAN ŞİİR DİNLETİSİ tarihinde ünlü tv programcısı Uğur ASLAN Ramazan etkinlik alanımızda müzik ve şiir dinletisi yaptı. Binlerce Zilelinin izlediği programda ayrıca helva ve lokma dağıtımı yapıldı ASIRLIK ZİLE PANAYIRI FUARA DÖNÜŞTÜ Binlerce yıldır ilçemizde tertip edilen Asırlık Zile Panayırına bu yıl ticaret ve sanayi fuarı eklentisi yapıldı.1-20 ekim tarihleri arasında yapılan Panayır bir semt pazarı görünümünden kurtulması için dev bir fuar çadırı kurularak düzenli stantlar kuruldu. Panayır meydanına Osmanlı çadırı kuruldu. Ayrıca geceleri panayır alanında mahalli müzik guruplarının konserleri yapıldı. Panayır etkinlikleri için Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan 9000TL hibe desteği alınmıştır. TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ ZİLE BULUŞMASI tarihinde Belediyemizin de üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliğinin Zile buluşması yapıldı. Buluşma kapsamında 300 konuk ilçemizde incelemelerde bulundular. Tarihi kentlerin Valileri ve belediye başkanlarından oluşan misafirler Zile nin tarihi mekanlarında incelemelerde bulundular. Zile nin tanıtımı açısından son derece başarılı geçen buluşmadan misafirlerin oldukça mutlu ayrıldıkları gözlendi. Buluşma kapsamında ayrıca Tarihi Zile Kalesinde Mehteran konseri ve Semah ritüeli sunuldu. CİRİT OYUNU Zile de ikinci kez profesyonel iki takımın katıldığı bir Cirit Müsabakası yapıldı. Erzurum ve Bayburt Atlı Spor kulüplerinin katılımı ile yapılan müsabakalara Zileliler çok büyük ilgi gösterdi. Zile şehir stadyumunda bir cirit meydanı kuruldu. Mehteran eşliğinde şehir meydanında Cirit takımının yürüyüşü Zilelilerin büyük beğenisini kazandı.ayrica Cirit takımları mehteranla birlikte Zile şehir merkezinde gösteri yürüyüşü yaptılar. AŞIKLAR ANITI Cumhuriyet Caddesi Vergi Dairesi önündeki alana AŞIKLAR ANITI yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığına birimimiz tarafından yardım dosyası hazırlanmıştır. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda anıt için TL hibe yardım gönderilmiş olup anıt ve çevre düzenleme çalışmaları devam etmektedir. 40 HATİM İlçemizde yüzlerce yıllardır Ulu Camide sabah namazında her gün bir hatim olmak üzere 40 gün boyunca hatim okunuyor. Hatim dualandığı son günü özel baskılı kutular içinde kandil simitleri dağıtıldı. NİHAT HATİPOĞLU SOHBETİ Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında tarihinde Belediyemizce İlahiyatcı Nihat HATİPOĞLU ilçemize davet edilerek Saray Sinema Salonunda güzel bir vaaz ve sohbet yaptı. AŞURE TÖRENİ Mübarek Muharrem Ayı etkinlikleri kapsamında Belediyemizce tarihinde belediyemiz önünde hemşerilerimize yaklaşık 5000 kişilik aşure dağıtıldı. OKA PROJESİ (GAYDAROĞLU BUTİK OTELİ) Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından kültürel değerleri koruma ve turizmi geliştirme konulu teklif çağrısına Kültür Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan proje ekibi tarafından 6 adet proje hazırlandı. Yapılan değerlendirme sonucu GAYDAROĞLU BUTİK OTELİ adlı projemiz desteğe layık görüldü. Proje süreci başlamış olup, projemiz 2011 yılı

17 sonunda tamamlanacaktır. Projenin bütçesi ,00.-TL olup bütçenin %75 hibe olarak OKA tarafından desteklenmektedir. Numarataj Servisi Hizmetleri; Kent bilgi sistemine geçiş sürecinde altyapı olması, Ulusal Adres veri tabanı ile uyumlu olması ve adres standardizasyonu sağlanması için ve şehrimizdeki adreslerin tam ve doğru biçimde güncellenerek Cadde, sokak, Meydan, bulvar isim levhaları ile bina numaraları ve iç kapı numaraları yenileme çalışmasında Dış kapı numaralama işlemi sona ermiş olup, Cadde ve Sokak Tabelaları ve iç kapı numaralama çalışmaları devam etmektedir tarih ve 47 karar nolu 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesi (n) ve aynı kanunun 81. maddesi gereği Belediye meclisince 23 adet ismi bulunmayan cadde ve sokağa yeni isim verilmiş ve kaymakamlık makamına tasdik ettirilmiştir. ( İsmi olmayıp yeni isimlendirilen cadde, Sokak isim listesi ekte sunulmuştur) tarih ve 50 karar nolu 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesinin (n) bendi aynı kanunun 81 maddesi gereğince Kenan Evren Caddesi isminin Şehit Semih BALABAN olarak Belediye meclisince değiştirilmiş Kaymakamlık makamına tasdik ettirilmiştir tarih ve 76 karar nolu Belediye meclisince Şeyhali mahalles Çekerek yolu üzeri Özkaleli Salça fabrikasına gelmeden önce sol taraf dere güzergahına ORTAÇAY YOLU Sokak,Yine Şeyhali Mahallesi Hayvan pazarı küçükçal mevkiine KÜÇÜKÇAL KÜME EVLERİ isimlerinin 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesinin (n) ve aynı kanunun 81 maddesi uyarınca isim verilmiş olup Kaymakamlık makamına tasdik ettirilmiştir tarihli 92 nolu karar ile tarih ve 44 nolu karar, tarih ve 02 sayılı karar, tarih ve 55 sayılı karar tarih ve 33 sayılı karar tarih ve 49 sayılı karar tarih ve 72 nolu karar ile ilçemizde bulunan Cadde sokak ve parklara isim verildiği ancak kaymakamlık tasdikine sunulmadığı ve bu nedenle söz konusu kararların yürürlüğe girmediği tesbit edildiğinden kararların iptal edilerek Mevcut cadde, sokak ve park isimlerinin meclise sunularak kaymakamlık makamına tasdik ettirilmiştir tarih ve 11 sayılı Belediye meclisi kararı ile Şehrimizin Zincirli Süfla Mahallesi Karaoğlanoğlu Caddesinin Sol taraf bitişiği ile Bağlar arasındaki sulama kanalı altında kalan Küme evlere BAĞLARBAŞI KÜME EVLERİ 5393 Belediye kanununun 18 maddesinin (n) fıkrası ve 81. maddesi uyarınca isim verilerek Kaymakamlık makamına tasdik ettirilmiştir tarih ve 109 sayılı meclis kararı ile Kapı numara plaka ücretleri tesbit edilmiş olup Belediye meclisimizce Dış kapı numaraları Tl. İç kapı numaraları 5.00 Tl. olarak belirtilmiştir. Kent bilgi sistemine geçişte altyapı tamamlanması ve bazı vatandaşlarımızın adres belirsizliği nedeniyle meydana gelen hatalı adreslerin tesbiti düzeltilerek mağduriyetin giderilmesi için İlçe nüfus müdürlüğü ile yapılan ortak istişare ile hatalı adreslerin düzeltilme işlemleri sırasında 1500 kişinin mevcut adreslerinde kayıt yaptırmadıkları, 1100 kişinin ilçemizde kayıtlı olmadıkları tesbit edilmiştir. adres kayıt sistemine kayıtlı olmayanların İlçemiz nüfusu için önem arz etmesi nedeniyle Gerek doğru adres beyanında bulunmayanların gerekse İlçemizde kayıt yaptırmayan vatandaşların mağdur edilmemesi için kayıt altına alınmaları konusunda vatandaşlarımız bilgilendirilerek kayıt olmaları konusunda çalışmalar devam etmektedir. Ölçü ve Ayar Memurluğu Hizmetleri; Ölçü Ayar hizmetleri uygulamasında; Dönem içerisinde 2182 adet ölçü ve tartı aletleri damgalanmış olup 3 adedi reddedilmiştir. Devamlı ani muayenelere çıkılmış, cezalı ölçüye

18 rastlanmamıştır. Bunlara ait aylık mesai cetvelleri ve senelik faaliyet raporları günü gününe Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne gönderilmiştir. Yine anılan dönem içerisinde ölçülerin damgaları ile ilgili 432 adet beyanname kabul edilmiştir. Aralık ayı itibariyle 2011 yılı senelik muayeneler ile ilgili işlemler yapılmış olup, ilçemize bağlı belediyelere ve 116 köye resmi dairelere tebligatta bulunulmuştur. Mezarlıklar Müdürlüğü Hizmetleri; Mezarlıklar Müdürlüğü olarak dönem içerisinde;turhal yolu Erenler Aile Mezarlığına 78 kişi,asri Mezarlığına 90 kişi, Ağbaba Mezarlığına 55 kişi olmak üzere 223 cenaze defni gerçekleşmiştir. Cenazelerin defin işleri aşamasında Mezarlıklar Müdürlüğü olarak,cenaze yıkama aracı,cenaze taşıma aracı ücretsiz hizmet vermiş olup, ayrıca fakir ve kimsesiz cenazeler için mezar yeri,kefen,ve mertekler ücretsiz olarak karşılanmıştır. Mezarlıklar içerisinde yabani otlarla mücadele,ilaçlama,fidan dikimi,çevre temizliği,ağaçların bakımı,şehit mezarlıklarının bakımı personellerimiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır.talep edildiği takdirde sadece cenaze taşıma aracımız İl içi,köy,ve kasabalara cenaze nakli yapılmaktadır. Ayrıca Belediye Meclisinin tarihli Şubat ayı Olağan Toplantısında Zile Belediyesi Mezarlıklar Yönetmeliği çıkmış olup uygulamaya konulmuştur. Makine ve Ulaşım Hizmetleri; Makine İkmal Servisi olarak; Belediyemize ait bütün hizmet araçları ve ekipmanlarının dönem içerisinde ihtiyaçlara binaen yapılan Motor,Şanzıman,Defransiyel Tamirleri,Makas,değişimleri,Elektrik Aksamı tamirleri,kaynak ve kaporta işlemleri,hidrolik sistem Tamirleri,İş Makineleri yağ ve hidrolik hortumlarının değişimi,araçların lastiklerinin değişimleri ve tamirleri,motor yağları,şanzıman yağları,hidrolik sistem yağları,fren sistem yağları, ve Filtrelerinin değişimi Fren tamirleri ve Balata değişimleri,debriyaj aksamı Tamirleri,Araç ve İş makineleri servis bakımları ve Tamirleri,Radyatör ve Kalorifer Tamirleri,Torna İşleri Mazot Pompa ve enjektör tamirleri Logar kapakları ve yağmur suyu ızgaraları,yapılmış olup toplam maliyeti ,92 TL olup; BİRİMİN ADI GİDER TOPLAMI MAKİNE İKMAL HİZMETLERİ 7.195,44 TL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTİRİK TEKNİSYENLİĞİ ULAŞIM HİZMETLERİ MAKAM HİZMETLERİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ MEZBAHANE HİZMETLERİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ SU ŞEBEKE ŞEFLİĞİ ,83 TL ,06 TL TL ,64 TL 4.411,89 TL 425,00 TL 1.699,82 TL 2.256,69 TL

19 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PARK BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ ,77 TL 6.258,12 TL GENEL TOPLAM ,92 TL dir. Ulaşım Hizmetleri olarak ise; 3 adet BMC belde otobüs, 4 adet 302 Mercedes otobüs, 2 adet Renault otobüs, l adet Mitsubishi prestij küçük otobüs, l adet Mercedes 309 küçük otobüs ile Zile-Turhal ve Zile-Tokat arasında hizmet verilmektedir. Otobüslerimizde araç takip sistemi ve akıllı kart-jeton uygulamasına geçilmiştir. Park ve Bahçe Müdürlüğü Hizmetleri; Okulların (İstiklal, Tansu Çiller, Hüseyin Gazi, Naci Giray) bahçe düzenlemeleri, çimen ekimi, gül ağaç vb. dikimi yapılması. Askerlik şubesi, trafik, camiiler, yurtlar, sağlık ocakları, hastane, cem evi, ana okulu vb. bahçe düzenlemeleri ekim dikim hapishane bahçe düzenlemesi yapıldı. Havuzlu kahve düzenlemesi, küçük evi bahçesinin düzenlenmesi, müftülük binasının bahçesi düzenlenmesi. Misafirhane de misafir ağırlama Misafirhane de kültürel bakım, şehitlik düzenlenmesi, yıldız taksi durağı parkı çevre düzenlenmesi, Tahir Ağa konağı bahçe düzenlenmesi, Naci Giray konağının bakım ve temizliği Köy okullarına çeşitli ağaç ve gül vs. verilmesi. Ana caddede ki çınarların budanması, Hüseyin Gazi Dağı, Artova yolu cephesi çam budama, kültürel bakım ve fakir ailelere çalı çırpı gönderilmesi. Belediye bağı budama, kültürel bakım ve halka açık ücretli mesire yeri yapılması. Esvap çayı, elmalık ve ağaçların kültürel bakımı, azerya bağlarında ki yer, mal pazarında ki ağaçların kültürel bakımı Çay mahallede ki çeşmelerin etrafının düzenlenmesi Güvercin çalına tema ile birlikte çam dikimi. Hüseyin Gazi Dağı eteklerine akasya ve meşe dikimi. Özlem kent Muhsin Yazıcıoğlu parkı düzenlemesi, Canlar Sitesi parkına oturma grubu, oyuncak grubu konulması, Elif Evler parkına oyuncak grubu konulmamsı Kaleye ot ilacı atımı, kültürel bakım sulama 2010 yılında TL fidan satışı yapılmıştır. Yetiştirme yeri derin kuyuda 4000 gül, 1500 kelebek çalısı, 800 altın çanağı, 300 kotanes,1500 çınar, 2000 akasya, 600 açelya yetiştirilmesi Parkların ve orta refujların bakımı sulama kültürel bakım yapılmaktadır. 6- Merkezi Yönetim ve Diğer Bütçeli Kuruluşlardan İlçemize Sağlanan Yatırımlar ve Projeler: 1- TOKİ Projesi: Mülkiyeti Belediyemize ait Nakkaş Mahallesi Çaypınar mevkiinde bulunan tapunun 28/05/2010 tarih, 601 ada 56 parselde ,35 m2, 07/02/2011 tarih 601 ada 7 parselde 483,03 m2, 11/02/2011 tarih 601 ada 10 parselde m2 yüzölçümlü toplam: m2 taşınmaz gayrımenkullerin ,00.-TL bedelin peşin olarak hesabımıza yatırılması karşılığında TOKİ ye devri yapılmış olup, 294 adet konut yapımı için müracaat yapılmış ve kayıtları tamamlanmıştır.

20 2- Kültürel Faaliyetler; Belediyemize ait tarihi Gürsoy konağının restorasyonu için Tokat İl Özel İdaresi bütçesinden ,00.-TL hibe katkısı alınmış olup, restorasyon ihalesi için süreç devam etmektedir. 7- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: 5018 Sayılı Kanun çerçevesinde belediyemizce iç kontrol Harcama Yetkilisi, Belediye Encümenince ve Belediye Meclisi tarafından yürütülmektedir. II- AMAÇ VE HEDEFLER: A- İdarenin Amaç ve Hedefleri: Belediyemizin amacı toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak, toplumdan aldığı yetki ile ve yine toplumun kaynaklarını kullanarak hizmet üretmektir. Hizmet üretirken kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ana prensibimizdir. Zile Belediyesi olarak öncelikle toplumun ekonomik açıdan kalkınması, yeni iş sahaları açılması planlanmıştır. ihaleleri yapılan kapalı sebze pazarı ve şehirlerarası otobüs terminali inşaatları devam ediyor olup en kısa sürede imkanlar çerçevesinde tamamlanacaktır. B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Hizmette temel politikamız kamu kaynağının etkin ve verimli kullanılarak kaliteli hizmet üretimi sağlamaktır. Öncelikli hedeflerimiz arasında yeni iş sahaları açılması için imar düzenlemeleri yapmak,tarihi ve kültürel mirasın korunarak, gün ışığına çıkartıp insanlığın hizmetine sunmak ve modern insanların mutlu yaşadığı Zile yi oluşturmak. III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER: Belediyemizin 2010 Mali Yılı bütçesi ,00 TL gelir ve gider denk olacak şekilde belediye meclisince kabul edilmiştir. 1- Bütçe Uygulama Sonuçları: 2010 Yılında ,80.- TL personel gideri, ,24.-TL Mal ve Hizmet Alımları, ,55.-TL Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi gideri, ,60 TL Diğer iç borç Faiz Giderleri, ,93.-TL Cari Transferler, ,88.-TL sermaye giderleri olmak üzere 2010 yılı bütçe ödeneği ,00.-TL olmak üzere bütçeye konulmuş olup, ,84.-TL bütçe gideri gerçekleşmiş kalan ödenek TL dir yılı bütçe uygulamasında bütçe ,00.-TL olup, ,75.-TL tahakkuk verilmiş, verilen bu tahakkuktan ,45.-TL gerçekleşmiş, kalan tahakkuk ,30.-TL dir. 2- Mali Denetim Sonuçları: 5018 Sayılı Kanun çerçevesinde iç kontrol sistemine göre belediye meclisimiz ve belediye encümenince gerekli kontroller yapılmaktadır Sayılı Kanunla Dış Denetim yetkisi Sayıştay ca yapılmaktadır.

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2013-MART 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı 1 Mart 2013-Mart 2014 Dönemi ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sürekli ilerlemeyi

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1 Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2014 Faaliyet Raporu 1 BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri; 5393 sayılı Belediye

Detaylı

AKHİSAR BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan,

Detaylı

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA

Detaylı

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ TANIMLAR 1. İÇİNDEKİLER 2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 1.BÖLÜM:KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 2.BÖLÜM:BELEDİYEYE İLİŞKİN BİLGİLER 2.1.Misyon, Vizyon, İlke ve Değerler,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz Faaliyet Raporu 2009 1 SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz İÇİNDEKİLER B.YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre,Belediyenin Görev,Yetki ve

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

1 2 3 4 5 BAŞKANIN SUNUŞU Saygıdeğer Hemşerilerim; Kentimize ve sizlere hizmette dokuzuncu yılımızdayız. Ve hala aynı şevkle, aynı azim ve gururla halkımızın hizmetindeyiz. Rize için gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ 2013 YILI MUT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

T.C. MUT BELEDİYESİ 2013 YILI MUT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU T.C. MUT BELEDİYESİ 2013 YILI MUT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sayın Meclis Üyeleri, Değerli Halkımız; Mut Belediyesi olarak 2013 yılını da yoğun bir şekilde tamamladık. İlçemizin marka bir kent olma

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu 1E 1 Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu 2 Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı 3 Recep Tayyib Erdoğan Başbakan 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri ve Hemşehrilerim; Gebze halkını mutlu etmek

Detaylı

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Durağan - Mart 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 GİRİŞ 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1- Belediyenin Yetki ve imtiyazları

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu ve. Cumhurbaşkanı. Mustafa Kemal Atatürk

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu ve. Cumhurbaşkanı. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti kurucusu ve 1. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Başbakan Recep Tayyip Erdogan İstanbul Valisi Muammer Güler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir

Detaylı

2013 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ

2013 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2014 www.kartepe.bel.tr T.C KARTEPE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ Tel: 0262 3166800 Faks:

Detaylı

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ŞAHİNBEY BELEDİYESİ 2012 FAALİYET RAPORU 1 ABDULLAH GÜL TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI 2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANI 3 MEHMET İHSAN TAHMAZOĞLU ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI 4 SUNUŞ

Detaylı

İPSALA BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

İPSALA BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU - 1 - İPSALA BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İpsala Belediyesinin Değerli Meclis Üyeleri İpsalalı hemşerilerimizin güvenini alarak birlikte görev aldığımız günden itibaren sizlerle beraber çalışmanın

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

ELAZIĞ BELEDİYESİ 2011

ELAZIĞ BELEDİYESİ 2011 ELAZIĞ BELEDİYESİ 2011 ELAZIĞ BELEDİYESİ 2011 ELAZIĞ BELEDİYESİ 2011 Genel Yay n Yönetmeni Nam k ÖCALAN Mali Hizmetler Müdür V. Teknik Haz rl k Veli KILIÇ Mesut BAL Foto raflar Zafer OKTAY Tasar m - Bask

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1 0 Değerli Hemşehrilerim, 2009 da göreve başlarken insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel bir şehir imar etmek için, tam kadro Çorum un hizmetinde olacağız demiştik. Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve

Detaylı

SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 FAALİYET RAPORU

SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 FAALİYET RAPORU SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 204 FAALİYET RAPORU info@salihli.bel.tr Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. FAALİYET RAPORU ŞABLONU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER l GENEL BİLGİLER A Misyon ve

Detaylı

I GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON MİSYONUMUZ

I GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON MİSYONUMUZ I GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON MİSYONUMUZ Tarihi ve doğal dokuya özen göstererek, sosyal ve kültürel etkinliklerde aktif rol oynayarak; yasalarla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde; tüm kaynakları

Detaylı

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu BURSA KESTEL BELEDİYESİ Kestel İlçesi Bursa merkezinde Osmangazi,Yıldırım,Nilüfer,Gemlik Gürsu,Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir

Detaylı

ARİFİYE BELEDİYESİ 2013 Yılı Faaliyet Raporu

ARİFİYE BELEDİYESİ 2013 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa1 2013 2013 Yılı Faaliyet Raporu Arifiye Belediyesi Tanıtım Medya 01.01.2013 Sayfa2 Sayfa3 ÖNSÖZ Arifiye Belediyesi 1956 yılında kurulmuş olup, bu tarihten itibaren göreve gelen bütün arkadaşlarımız

Detaylı

Faa liyet R 2a0por11u

Faa liyet R 2a0por11u 2011 Faaliyet Raporu Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! Mustafa Kemal ATATÜRK 8 FAALİYET RAPORU /2011 FAALİYET RAPORU 2011 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Beşiktaş Kentlileri,

Detaylı

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, 2 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla,

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 04.04.2011 tarih ve 77 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

İÇİNDEKİLER A-GENEL BİLGİLER... 3 A-1) MİSYONUMUZ... 4 A-2) VİZYONUMUZ... 4 A-3) İLKELERİMİZ... 4 A-4) ODAK ALANLARI... 4

İÇİNDEKİLER A-GENEL BİLGİLER... 3 A-1) MİSYONUMUZ... 4 A-2) VİZYONUMUZ... 4 A-3) İLKELERİMİZ... 4 A-4) ODAK ALANLARI... 4 1 İÇİNDEKİLER A-GENEL BİLGİLER... 3 A-1) MİSYONUMUZ... 4 A-2) VİZYONUMUZ... 4 A-3) İLKELERİMİZ... 4 A-4) ODAK ALANLARI... 4 B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 B-ORGANİŞZASYON ŞEMASI... 7 C-NORM KADRO

Detaylı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı 2011 yılını Belediyemiz ve Kentimiz için büyük bir heyecan ve çalışma temposu ile tamamladık. 2009 dan beri, Bugünün sorunlarını çözüp, yarınları tasarlayarak hizmet üretiyoruz. Ancak, daha çok işimiz

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 1 Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım; Bafra Belediyesi olarak tüm

Detaylı

ARİFİYE BELEDİYESİ 2012 Yılı Faaliyet Raporu

ARİFİYE BELEDİYESİ 2012 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa1 2012 2012 Yılı Faaliyet Raporu Arifiye Belediyesi Tanıtım Medya 01.01.2012 Sayfa2 Sayfa3 ÖNSÖZ Arifiye Belediyesi 1956 yılında kurulmuş olup, bu tarihten itibaren göreve gelen bütün arkadaşlarımız

Detaylı