T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı

2 Mart 2010-Mart 2011 Dönemi ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimsediğimiz, çağdaş bir yerel yönetimcilik anlayışı içerisinde, İlçemizin önceliklerini göz önünde bulundurarak hizmetlerimizi belli bir plan dahilinde gerçekleştirip, sahip olduğumuz kaynakları verimli ve etkin kullanmaya çalışarak 2010 yılı çalışma sezonunu geride bırakmış bulunuyoruz sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesinde Kamu İdarelerinin stratejik planlama ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans göstergelerine göre, hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayacak ve idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde faaliyet raporu hazırlamaları hükme bağlanmıştır. Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en önemli unsurlarından biri olup aynı zamanda performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel taşlarından biridir. Bu ilke ve anlayışa uygun olarak hazırlanan Mart 2010-Mart 2011 dönemi Zile Belediye Başkanlığı Faaliyet Raporu; Zile Belediyesinin misyonu, vizyonu, teşkilat yapısı, insan kaynakları ve fiziki kaynakları, bilişim sistemi, yönetim ve iç kontrol sistemi, temel politikalar ve öncelikler, 2010 yılında yürütülen yatırım hizmetleri ve önemli projelere ait bilgilerle mali bilgileri kapsamaktadır çalışma döneminde, Meclisimizce alınacak kararlar doğrultusunda, İlçemizin gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunacak hizmetler yapacağımıza inanıyorum sayılı Belediye Kanunu nun 56. maddesi gereğince hazırlanan Mart 2010-Mart 2011 dönemi Zile Belediye Başkanlığı Faaliyet Raporunu Belediye Meclisimize arz eder, yeni çalışma döneminde başarılar dilerim. Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı

3 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye ilişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öneriler III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER EK-1: Üst Yönetici İç Kontrol Güvence Beyanı EK-2: Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı EK-3: Mali Hizmetler Birim Yetkilisi Beyanı I- GENEL BİLGİLER: A- Misyon ve Vizyon MİSYONUMUZ Zile İlçesini huzur ve refah içinde yaşanan şehir yapmak. Misyon kısaca, kurumun kişiliği, kimliği ve varlık nedeni olup kuruluşun varlık sebebim nedir?, yani "Niçin varım?" sorusuna verdiği cevaptır. Belediyeler, ilçe ve ilçe halkının ortak nitelikteki medeni ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla kurulmuş kamu tüzel kişilikleridir. Gelişen ve değişen dünyamızda insanlarımızın ve şehirlerimizin ihtiyaçları hızla değişmekte ve çeşitlenmektedir. Ekonomik ve sosyal gelişmeye paralel olarak temel ihtiyaçları karşılanan toplumda yeni talepler ortaya çıkmaktadır. Belediyeler, ilçe ve ilçe halkının ortak ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veren kuruluşlar olarak, kentin gelişimini ve kent insanının ihtiyaçlarını sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde karşılamak zorundadırlar.

4 Belediyeler, şehirlerin planlanmasından imara uygun yapılaşmasının sağlanmasına; su, kanal, yol gibi alt yapı hizmetlerinden, park, otopark, oyun parkı, spor alanları ve tesisleri gibi toplumsal yaşam için zorunlu olan donatı alanlarına; halkın sağlığı için işyeri denetimlerinden, toplumsal nizam için gerekli önlemleri almaya; ilçenin temizliğinin sağlanmasından, çevrenin korunmasına; ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlarda bulunmaktan, kültürel faaliyetlerin organize edilmesine kadar çok değişik alanlarda hizmet vermekle yükümlüdür. Bu görevlerinin yanı sıra 5393 sayılı Belediye Kanunu ile yeni görev ve yetkiler de belediyelere verilmiştir. Acil yardım, kurtarma, ambulans, şehir içi trafik, turizm, tanıtım, okul öncesi eğitim, devlete ait okulların bakım, onarım ve araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık tesisleri, kültürel ve tabiat varlıklarının korunması gibi hizmetlerin yanı sıra ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi gibi ekonomik kalkınma ile ilgili görev ve yetkiler verilmiştir. Belediyelerin görev ve yetkilerine bakıldığında, bir insanın doğumundan ölümüne kadar geçen süre içerisindeki her aşamasında belediyelere sorumluluk yüklendiği görülmektedir. Dolayısıyla belediyeler kentlerin gelişimi ve kentte yaşayanların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Belediyelerimizin bu görevleri etkin biçimde yerine getirmeleri, kenti, huzur ve refah içerisinde yaşanan bir yerleşim birimi haline getirir. Bu sebeple Zile Belediyesi, Zile İlçesinin, huzur ve refah içerisinde yaşanan bir şehre dönüştürülmesini kendisinin misyonu olarak kabul etmektedir. VİZYONUMUZ "HİZMETTE VE KALİTEDE ÖRNEK BELEDİYE" Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecektir. İnsan grupları tarafından benimsenen bir idealdir, bir ümittir. Daha açık bir ifade ile Vizyon; kuruluşun "Ne olmak istiyoruz" sorusuna vereceği cevaptır. Kuruluş amacı toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak olan ve toplumdan aldığı yetki ile ve yine toplumun kaynaklarını kullanarak hizmet üreten kamu yönetimi, uzun süredir sürekli eleştirilmektedir. Kaynakların israf edildiği, halkın görüş ve değerlendirmelerine yer verilmediği, kırtasiyecilikle özdeşleşen bürokratik anlayışla hareket edildiği, formalitelere bağlı kalmak uğruna sorun çözme anlayışının feda edildiği ve benzeri bir çok eleştiri yapılmaktadır. Uzun yıllar devletten bekleyen, devlet karşısında kendisini hesap verme konumunda gören birey ve toplum, demokrasi kültürünün ve özgürlüklerinin gelişmesi ile etkilenen olmaktan çıkarak etkileyen olma aşamasına girmiştir. Artık, kamu yönetiminin kendisine hizmet amacıyla kurulduğu ve dolayısıyla asıl patronun kendisi olduğu bilincine ulaşan toplum, kendisine sunulanla yetinmemektedir. Kamu yönetimine yönelik eleştirilerdeki artış, kamu yönetiminin yerelde örgütlenmesi olan belediyeleri de kapsamaktadır. Halka daha yakın oldukları için belediyelerin icraatları daha geniş bir kitle tarafından ve daha yakından takip edilmekte; bu da eleştirilere zemin hazırlamaktadır. Belediyeler ilçe ve ilçe halkına hizmet için kurulmuş kamu tüzel kişilikleri oldukları için ilçeye ve ilçe halkına yönelik hizmetler sunmaktadırlar. Dolayısıyla, belediyeler için kalite, ilçe ve ilçe halkına sunulacak hizmetlerin istenilen özelliklere sahip olmasıdır. Burada kalite kavramındaki etkinlik, verimlilik ve zamanında sunumunun önemi de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında belediyeler için kalite; ilçe ve ilçe halkına yönelik hizmetlerin kendilerinden beklenen özellikleri taşıyan, etkin ve verimli biçimde ve zamanında üretilen ürün veya hizmet almalarını gerektirmektedir. Bir belediye hizmetinin hizmete bağlı özellikleri tamamen taşıması, etkin, verimli ve zamanında üretilmesi de yeterli değildir. Bu hizmetin aynı zamanda vatandaşı memnun edecek biçimde sunulması da önem arz etmektedir.

5 Vatandaşın belediye hizmetlerinden beklentisi her geçen gün nitelik ve nicelik yönünden artmaktadır. Artık sadece daha fazla hizmet değil, daha kaliteli hizmet talep edilmektedir. Zile Belediyesi, ilçe halkının belediyeden beklediği hizmetleri kaliteli, verimli, etkin biçimde gerçekleştirmeyi ve bu çalışmalarıyla da diğer kurum ve kuruluşlara örnek olmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir. B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR: Belediye, kanunlarla münhasıran başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki her türlü görev ve hizmeti yapar veya yaptırır, gerekli kararları alır, uygular ve denetler. Belediye öncelikle imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, evlendirme, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Belediye, coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurar. Belediye, okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı, belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER: 1- Fiziksel Yapı: Zile Belediyesi kuruluş olarak 1870 yılında kurulmuştur. Zile ilçesi 24 mahalle muhtarlığından oluşmakta olup son nüfus sayımına göre nüfusu kişidir. Okul ve camiler dâhil toplam kamu işyeri sayısı 161 adettir adet özel işyeri, 9700 adet bina ve adet hane sayısı mevcuttur. İlçemizde 13 adet İlköğretim Okulu, 9 tane lise, 7 tane banka şubesi, 1 Devlet Hastanesi ve 4 Toplum sağlığı merkezi, 1 tren garı, 1 jandarma karakolu, Resmi kurumların ilçe müdürlükleri, Ticaret Borsası, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ziraat Odası, Sulama Birliği, Pancar Dairesi ve kantarı, sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteren çeşitli dernekler, odalar ve birlikler mevcuttur. İlçemiz halkının geçim kaynaklarının başında tarım,hayvancılık ve sanayi gelmektedir. 2- Örgüt Yapısı: Belediyemizin örgüt yapısı Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni ve birim müdürlüklerinden olmak üzere 4 kısımda toplanmıştır. Belediye Encümeni toplantıları Belediye Encümenince her Pazartesi günü olarak belirlenmiştir. Yine Belediye

6 Meclisi toplantıları 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince her ayın ilk haftası Çarşamba günü düzenli olarak toplanmaktadır. Belediye meclisimizce tatil dönemi Ağustos ayı olarak belirlenmiştir. 3- Bilgi Teknolojik ve Araç Ekipmanları: Belediyemizde belediye bütçe imkanları çerçevesinde çağın gerektirdiği tüm teknolojik bilgi kaynaklarından ve aletlerinden faydalanılması amaçlanmıştır. Belediyemizin ADSL otomasyon alt yapısı yenilenmiş olup, ADSL alt yapı fiber optik sisteme uyumlu hale getirilmiştir. Yeni kanun ve hükümlerine uygun olarak otomasyon sistemimize entegre edilmiş, köy beyan programı, kimlik paylaşım sistemi, akıllı kart entegrasyonu, akıllı su sayacı entegrasyonu, mobese güvenlik kamera sistemi ve torba yasa ile gelen hükümler sisteme entegre edilmiştir. Belediyemizde halen 9 adet otobüs, 2 adet 50 NC çöp kamyonu, 1 adet eskavatör kepçe, 2 adet küçük otobüs, 1 adet vakumlu yol süpürme, 1 adet sallama kepçe, 1 adet tır, 4 adet traktör, 8 adet yükleyici kepçe,1 vidanjör, 3 adet ford minibüs, 1 adet dozer, 9 adet damperli kamyon, 1 adet ford kamyonet, 3 adet greyder, 1 adet cenaze yıkama aracı, 2 adet ford pikap, 5 adet silindir, 3 adet tanker sulama, 1 adet cenaze taşıma aracı,1 adet finişer, 6 adet itfaiye arazözü, 1 adet ford kurtarma aracı, 2 adet Isuzı çöp kamyon, 1 et nakil aracı, 2 adet jeep, 1 adet yol süpürme RS, 6 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu, 1 adet makam aracı, 1 adet unimoğ kamyonet, 1 adet hizmet aracı mevcuttur. 4- İnsan Kaynakları: Belediyemizde Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulamaya konulan İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Norm Kadro Uygulaması hakkındaki yönetmelik çerçevesinde belediyemizin tanımlandığı grup içerisinde 130 adet memur kadrosu ile 65 adet işçi kadrosu verilmiştir. Belediyemiz meclisince bu kadroların unvanları yine yönetmelik çerçevesi içerisinde belirlenmiştir. Belediyemizde halen 210 adet kadrolu işçi ile 30 adet 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur ve 5 adet sözleşmeli personel çalışmaktadır. 5- Sunulan Hizmetler: 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlar tarafından verilen yetkiler dâhilinde belde halkına sunulan dönem içi hizmetleri aşağıda açıklanmıştır. Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni Faaliyetleri: Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinde sayılan görevlerini ifa etmek üzere dönem içerisinde her ayın ilk haftası Çarşamba günü toplanarak toplam 13 toplantıda 119 adet karar almıştır. Yine belediye Encümenimiz 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. maddesi ile kendisine verilen yetkileri kullanmak üzere her hafta Pazartesi (Olağanüstü toplantılar hariç) düzenli olarak toplanarak dönem içerisinde toplam 53 defa toplanarak 235 adet karar almıştır. Gerek belediye meclisimiz gerekse belediye encümenimiz dönem içerisinde 5018 sayılı kanunla verilen denetim yetkisini ve 2886 sayılı kanunla verilen ihale kurumu yetkisini kullanmıştır. Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü Faaliyetleri: Belediyemiz yazı işleri birimine çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan gerek bilgi ve belge gerek duyuru ve uygulama konularında toplam 1081 adet evrak gelmiş ve kayıt altına alınmıştır. Yine dönem içerisinde belediyemiz yazı işleri birimi tarafından çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına gerekse şahıslara bilgi mahiyetinde veya istenilen bilgilere cevap mahiyetinde toplam 250 adet yazı gönderilmiştir.

7 Belediyemiz Evlendirme Memurluğu Faaliyetleri: Belediyemiz Evlendirme Memurluğu tarafından dönem içerisinde toplam 295 adet çiftin nikah işlemi gerçekleştirilmiştir. Yine dönem içerisinde toplam 295 çifte Uluslar arası Aile cüzdanı verilmiştir. İmar ve Çevre Düzenleme Faaliyetleri: Kamulaştırmalar: MART 2010 MART 2011 TARİHLERİ ARASI İSTİMLAK LİSTESİ Adı-Soyadı Mahalle Ada Parsel Alanı(M2) İstimlak Amacı Tutarı (TL) Gülten SEREZLİ Bahçelievler m2 Kısmi Yol Yeri TL. Ali DEMİRKOL vs. Nakkaş m2 Kamu Yararı TL. N.FENERCİOĞLU müş.nakkaş m2 Kamu Yararı TL. C.ALBAYRAK vs. Yunusemre m2 Yeşil Alan TL. Ö.Faruk ERYİĞİT Şeyhali m2 Yeşil Alan F. Kadriye OKKAN Şeyhali m2 Yeşil Alan Yaşar ERYİĞİT Şeyhali m2 Yeşil Alan TL. Ö.Faruk ERYİĞİT Şeyhali m2 Yeşil Alan F. Kadriye OKAN Şeyhali m2 Yeşil Alan Yaşar ERYİĞİT Şeyhali m2 Yeşil Alan TL: Yine aynı dönem içerisinde yol düzenlemesi ile ilgili olarak hazırlanan kamulaştırma projesinin kadastro kontrolleri tarafımca yaptırılarak dosya tapu tescili için Zile Tapu Sicil Müdürlüğü ne teslim edilmiştir. İnşaat Ruhsatları: Dönem içerisinde belediyemizce toplam 100 adet inşaata 3194 Sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre inşaat ruhsatı verilmiştir. Yapı Ruhsatı: Dönem içerisinde 3194 Sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre 113 adet yapı için yapı kullanma ruhsatı verilmiştir. İmar Uygulama Çalışmaları: 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16.maddeleri ile Planlı alanlar tip İmar Yönetmeliğinin 17.maddesine istinaden serbest harita mühendisleri tarafından düzenlenen 32 adet tevhit, ifraz ve yola terk dosyaları encümenden geçirilerek işleme konulmuştur. 1 adet 18.madde uygulaması yapılmıştır. Dönem içerisinde vatandaşların Tapu kayıt örneği ve dilekçe ile başvuruları neticesinde 112 adet imar çapı verilmiştir. Yine vatandaşlarımızın Belediyemize müracaatları ile yerinde yapılan kontroller neticesinde 3194 sayılı İmar Kanunu hüküm ve mevzuatlarına uygunluğu sağlanarak 32 adet bina tamir, işevi ve garaj müsaadesi verilmiştir sayılı İmar Kanununun 39.maddesine istinaden mal ve can güvenliği açısından çevre için tehlike arz ettiği için eski ahşap binaların kontrolleri yapılarak tehlikeli durumun ortadan kaldırılması için 5 adet maili inhidam raporu tutularak tutulan rapor doğrultusunda işlem yapılmıştır.

8 Fen İşleri Müdürlüğü Çalışmaları: yılı içerisinde şehrimizin Muhtelif mahalle sokaklarında kanalizasyon çalışması olarak 30 luk 215 adet, 50 lik 17 adet, 80 lik 450 adet olmak üzere toplam 682 mt. büz döşeme işi, ayrıca muhtelif mahalle ve sokaklarda toplam 1215 mt koruge boru döşeme işi ile birlikte toplam 1897 mt kanalizasyon hattı döşenmiştir. 2- Şehrimizin muhtelif mahalle sokaklarına Adet 50 cm.lik beton bordür döşeme işi yapılmıştır. 3- Şehrimizin muhtelif mahalle ve sokaklarında 600 adet yağmur oluğu döşeme çalışması yapılmıştır yılı içerisinde sezon boyunca kullanılmak üzere 3000 torba çimento alım işi yapılmıştır. 5- Şehrimizde imara giren yollar açılarak, kumlaması yapılmıştır. 6-Şehrimizin muhtelif mahalle sokaklarında m2 sıcak asfalt kaplama çalışması yapılmıştır. 7- İlçemizin İstasyon Caddesi üzerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü yanında * 109,80 = m2 Kapalı sebze pazarı ve * 4.50 = 116,10 m2 idari kısım olmak üzere toplam 2147,40 m2 kapalı alanı bulunan Kapalı Prefabrik Sebze Pazarı İnşaatı tamamlanarak en kısa sürede halkımızın hizmetine sunulacaktır. 8- İlçemiz Kislik Mahallesinin Cadde ve sokaklarında bozulan parke yol ve tretuvarların yapım işi ,00-TL bedelle ihale edilerek yapımı gerçekleştirilmiştir. 9- İlçemiz Asri Mezarlığında Mezarlık içi yolların parke ve bordür döşeme işi ,00-TL bedelle ihalesi yapılarak, yapımı gerçekleştirilmiştir. 10- İlçemiz Muhtelif yerlerine 3 adet Balık satış yeri yapım işi ,00-TL bedelle ihalesi yapılarak, yapımı gerçekleştirilmiştir. 11- İlçemiz Alaca Mescit Bala Mahallesinin Cadde ve sokaklarında bozulan parke yol ve tretuvarların yapım işi ,75 -TL bedelle ihale edilerek yapımı gerçekleştirilmiştir. 12- İlçemizin Çevre yolu üzerinde 887 m2 Terminal kapalı alan ve 257 m2 Garaj ve araç bakım yeri( kademe) olmak üzere toplam m2 kapalı alanı bulunan, ,00- TL ihale bedelli Otobüs terminali yapım işinin ihalesi tamamlanmış olup, yer teslimi yapılarak inşaatına başlanılmıştır. 13- İlçemiz Özlemkent bölgesinde Muhsin YAZICIOĞLU parkı tamamlanarak halkımızın hizmetine açılmıştır. 14- Şehrimizin Güvenevler Mahallesinde bulunan Gökkuşağı parkı, M.Sağır Mahallesi Canlan parkı, Kâhya Mahallesi Şirin evler parkı düzenlenerek halkımızın hizmetine sunulmuştur. 15- İlçemizde bulunan okullardan Tansu Çiller İlköğretim okulunda 2365 m2 parke döşeme işi, 190 mtül bordür döşeme işi, İstiklal Özen İlköğretim okulunda 800 m2 parke döşeme işi, 121 mtül bordür döşeme işi, Atatürk İlköğretim okulunda 1800 m2 parke döşeme işi, 126 mtül bordür döşeme işi, Yavuz Selim Naci Giray İlköğretim okulunda 2370 m2 parke döşeme işi, 230 mtül bordür döşeme işi, Cumhuriyet İlköğretim okulunda 2150 m2 parke döşeme işi, 450 mtül bordür döşeme işi olmak üzere Toplam 9485 m2 parke döşeme işi, 1117 mtül bordür döşeme işi yapılmıştır. Dönem içerisinde kanalizasyon çalışmalarında 30 lük 215 adet, 50 lik 17 adet, 80 lik 450 adet büz muhtelif yerlere döşenmiştir. Ayrıca dönem içersinde 600 adet yağmur oluğu ve 6000 adet şev taşı kullanılmıştır. Geçen yıldan devir eden 105 torba ve yıl içersisinde alınan 3000 torba ile birlikte 3105 torba çimento mevcut olup 2886 adedi kullanılmış, 219 adedi ise 2011 yılına devir ederek depoda muhafaza edilmektedir. Dönem içerisinde 4500 adet bordür çalışması yapılmış ve kullanılmıştır.

9 Dönem içerisinde İstasyon Mahallesi, iğdeler mevkiinde,şeyhali Mahallesi Çekerek yolu Ahırlar Küme evleri bölgesinde, M.Sağır Mahallesi Ulu kavak bölgesinde,m.sağır Mahallesi Saraç Caddesi Anadolu Öğretmen Lisesi civarında bulunan sokaklarda,bağlıca mevkiinde bulunan yolların kumlama çalışmaları yapılmıştır. Asfalt çalışmalarında ise, Gaziosmanpaşa Caddesi, Karacabey Caddesi,Pancar sokak,nato yolu,şehit İbrahim Yıldızlı Sokak,Özgür sokak,cevahir sokak,garnizon sokak,istiklal caddesi,sultanahmet Caddesi, Yüksel sokak,kumral sokak,zümrütevler caddesi,çağdaş sokak,yıldız sokak,damla sokak,fatih evler caddesi,menekşe sokak,ercan Sokak,Güçlü sokak,dinçerler caddesi,maden caddesi,hastane sokak, 30 Ağustos Zafer Caddesi olmak üzere toplam 7880 ton sıcak asfalt üretilerek m2 asfalt kaplama yapılmıştır. Zabıta Hizmetleri: Zabıta Müdürlüğünce dönem içerisinde yapılan faaliyetlerin tamamı aşağıya çıkartılmıştır; Dönem içersisinde 523 adet denetleme yapılmış olup, 109 adet ruhsat verilmiş, 5326 Sayılı Kabahatlar Kanununa göre 53 adet cezai işlem uygulanmıştır. İlçemizde özellikle gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinin denetlenmesine ağırlık verilmektedir. Bu denetimlerde halkın sağlığını tehlikeye sokacak hiçbir işyerine müsaade edilmemektedir. Bu prensip anlayışı ile ilçemizde faaliyet gösteren 17 adet ekmek fırınına Mart 2010-Mart 2011 yılında denetimler sürekli yapılarak, 3 fırıncı esnafına emre aykırı davranıp, genel temizliklerinin iyi olmadığından toplam TL para cezası verilmiştir. Bu alanda faaliyet gösteren işyerlerine denetimlerimiz periyodik olarak devam etmektedir. Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa göre Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetimlerde; 3 adet tekel bayiine ve 5 adet birahaneye kapanış saatine riayet etmediklerinde dolayı 143,00 er TL para cezası verilmiştir.15 adet esnafa Hafta Tatil Ruhsatı almadan Pazar günleri faaliyet gösterdiklerinden dolayı 124,00 er TL para cezası verilmiştir. 7 ahır sahibine şehir içinde hayvan beslediğinden dolayı er TL para cezası verilmiştir. Zincirlisüfla Mahallesinde bulunan 12 adet ahır sahibine 1580 Sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin 13 fıkrası, Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 246.maddesi ve Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince tarihine kadar ahırlarını meskun mahal dışına taşımaları için tebligat yapılmıştır. Kış aylarında artan hava kirliliğini önlemek için, tüm resmi ve özel kurumlarının kaloriferlerinin makine mühendisi tarafından hazırlanan kalorifer yakma talimatına göre sertifikalı kaloriferciler tarafından yakılması hususunda tarafımızdan kontroller yapılmıştır Yılı Ramazan Ayında ,45-TL tutarında 750 paket gıda 750 aileye dağıtılmış Yılında dilekçeleri ile kendi müracaatları üzerine 109 mağdur vatandaşa, tahkikatları yapılarak, ,00.-TL nakdi yardım yapılmıştır ayrıca yıl içerisinde müracaatlarını yapan vatandaşlarımıza barınma ve sağlık hizmetleri verilmiş kendilerine yardımcı olunmuştur. İlçemizde faaliyet gösteren 113 esnafımıza 394 sayılı hafta tatili kanununa göre hafta tatil ruhsatı düzenlenmiştir. Hangi işyerlerinin bu haktan faydalanabileceği 394 sayılı hafta tatili kanununda detaylı olarak belirtilmektedir. İlçemizde çeşitli kavşak ve ana güzergâhlarda bulunan ışık ve sinyalizasyon işlemleri periyodik olarak takip edilmekte, meydana gelebilecek sorunlar ivedilikle çözülmektedir. Yaya yolu geçişi, okul geçişi, asfalt boyama yol çizgileri yapılmaktadır. İlçemiz şehir içi yolcu taşımacılığı yapılmak üzere S.S.6 nolu Kooperatif ile sözleşme yapılarak 18 adet minibüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı ve üniversite ulaşımı sorunsuz şekilde yürütülmektedir. Mart 2010-Mart 2011 tarihleri arası Zabıta Müdürlüğümüzün gelir kalemleri arasında;

10 RUHSAT HARCI GELİRLERİ : ,50-TL TATİL RUHSAT HARCI GELİRLERİ : ,00-TL ÇEŞİTLİ CEZALAR : 8.473,50-TL TOPLU TAŞIMA İZİN BELGESİ GELİRLERİ : 405,00-TL Bulunmaktadır. Bu kalemlerden toplam elden edilen gelir: ,00.-TL dir. 1-Şehrimizde ruhsatlı işyeri sayısı 1550 civarında olup, bazı meslek sahibi esnafların ustalık belgesi alma konusunda sorun yaşadıkları görülmüştür. 2-Bu tarihler arasında 113 esnafımıza hafta tatili ruhsatı verilmiş olup, ,00.TL tahsil edilmiştir. Almayanlar ihtar edilerek, almaları sağlanmaktadır. 3-Trafik Ekibimizce, yeni yapılan ve yapılmış olan yolların ve kaldırımların, gerekli yerlerde İlçe Trafik Müdürlüğünün de görüşü alınarak işaretleme ve levha işleri devam etmektedir. 4-Köy dolmuşları kendilerine tahsis edilen Belediye Terminalinden kalkış yapmakta olup, çıkış kontrolleri yapılmaktadır. 5-İlçemiz şehir içi SS 6 nolu dolmuşları halkımıza ve üniversite öğrencilerine 18 adet dolmuşla ve durak yerleriyle hizmet vermektedir. 6-İlçemizde seyyar satıcılık yapanlara Zabıta ekiplerinin uygun gördüğü yerlerde işgal harcı alınarak satışlarına izin verilmektedir. 7-İlçemiz halkının ve esnaflarının duygusal yönleri değerlendirilerek, dilencilik yapmakta ısrarcı olanlara da kanuni işlem uygulanmaktadır. 8-İlçemiz halkının sağlığı için yaz aylarında kanalizasyon suları, hayvan dışkıları, sivrisinek karasinek ve bunlara bağlı haşereler için periyodik olarak Belediyemiz Mezbahası ilaçlama yapmakta olup, takibi birimimizce sağlanmaktadır. 9-İlçemizde oluşan çarpık yapılaşmayı ve ruhsatsız yapıları önlemek için İmar İşleri birlikte denetlemeler düzenli bir şekilde yapılmaktadır. 10- İlçemizdeki fakir kimselerin Başbakanlık Sosyal Dayanışma Vakfından faydalanmaları amacıyla gerekli bilgilendirmeler yapılmış ve bu şahısların vakıftan gıda, yakacak ve nakdi yardım almaları sağlanmıştır. Su Şebeke Şefliği İçme suyu Faaliyetleri: Dönemi içerisinde; su kaybının önlenmesi için mevcut şebekedeki arızalar zamanında giderilmiş olup; 1-Şehrimizin nato yolu Çekerek istikameti olmak üzere bulunan ana boru yol genişletmesi nedeniyle bir kısmının tahribat olduğundan yol dışına taşınmış olup bu esnada kullanılan malzeme 250 ACP borularına tamiratı yapılmış olup 6 adet 250 ACP, 12 adet maşon, 24 conta olmak üzere köprü genişlemesinde kullanılmıştır. Çekerek yolu ve yüksek okula kadar olan Şebeke borularının tahribatı nedeniyle 5 adet 125 lik ACP, 10 adet maşon, 20 adet conta, 30 adet PVC 180 metre boru döşenerek bir kısmı abonelerin tekrar şebekelere bağlantısı yapılarak tamamlanmıştır. 2-Şehrimizde meydana gelen ana borulardan arızalar nedeniyle 25 adet PVC boru, 50 adet conta, 15 adet kayar maşon kullanılmak üzere arızalar yapılmıştır. 3-Şehrimizin Kara Bayram Özündeki toplama deposundan kale arası 350 ACP isale hattındaki arızalarda kullanılmak üzere 20 boy boru, 40 adet maşon, 70 adet conta, 8 adet çelik kelepçe takılmıştır. 4-Sanayi arkasındaki toplama deposuyla ve dere boğazı şebeke deposu arasındaki isale hattındaki arıza nedeniyle 400 lük ACP, 5 boy boru ile yerine yenisi takılmış olup 12 adet maşon, 25 adet conta, 9 adet çelik kelepçe takılmış olup arıza giderilmiştir.

11 5-Yunus Emre Mahallesi Şehit Ceyhun Pişkin Caddesinde yeni açılan imar planına uygun olarak yol düzenlemesinden ana boru tahribatıyla 125 lik ACP, 10 adet 125 lik boru, 25 adet maşon, 50 adet conta ile tamiri yapılmıştır. 6-Su depolarımızda her yıl olduğu gibi bu yılda temizliği ve bakımı yapılmaktadır. 7-Yeni inşaata başlayan abone bağlantıları tarafımızdan yapılmıştır. 8-Su depolarımızda çalışan dalgıç pompaların yatay motorların ve çek vafların vanaların bakımları ve onarımları yapılmıştır. 9-Su depolarındaki klorlama cihazlarının bakam ve klorlanma işleri günlük olarak titizlikle bakılmaktadır. 10-Şehrimizdeki muhtelif umumi tuvaletlerin, çeşmelerin ve muslukların arızaları yapılmıştır. 11-Su analizlerinin ve tahlillerin düzenli olarak su numuneleri alınarak Sağlık ve Çevre Sağlık ekipleriyle muhtelif yerlerden su numuneleri alınarak Tokat İl Sağlık Merkezine gönderilmektedir. 12-Belediyemiz bünyesinde hizmet binalarında kalorifer su tesisatları arızaları yapılmıştır. 13-Şehrimizde bulunan boş evlerin kontrolümüz altında olup kaçak suları önlenmiştir. 14-Şehrimizde kaçak su kullananları önlemek için her yıl olduğu gibi takip edilmiştir. 15-Belediyemiz çeşitli etkinliklerde bulunan su tesisatlarını anında yerlerine yapılmıştır. 16-Şehrimizdeki doğalgaz PTT, Tedaş ve Fen İşleri yol ve kanalizasyon çalışmalarında her zaman olduğu gibi bu yılda titizlikle takip edilmiştir. 17-Belediyemiz park bahçe düzenlemesinde parklara yeşil alanlara su tesisatı çekilmiştir. Çöp Toplama ve Çevre Temizlik Hizmetleri; Temizlik ekiplerince şehrimizin mahalle ve sokaklarının temizliği 10 tane aracımız ile haftada en az 5 kez çöpleri alınmakta ana ve ara caddelerimiz sürekli temizlenmektedir. Her araç için belirli bölgeler verilerek sorumluluk yüklenmiş ve düzenli olarak takipleri yapılmaktadır. Ayrıca gece 1 araba görevli olarak verilen mahallelerin çöplerini almakta günlük ortalama 65 ton çöp toplanmaktadır. Haşaratla mücadele de yazın konteynırların ilaçlanması en az 2 kez imkanlar nispetinde aralıklarla yapılmaktadır. Zararlı hayvanlarla mücadele günü birlik sürdürülmektedir. Tıbbı atıklar hastane, sağlık ocağı, diyaliz ve özel diyaliz hastanesinden tıbbi atık alınıp çöp toplama merkezinde yakılarak imha edilmektedir. Yaz mevsiminde yol ve kaldırım kenarlarından çıkan otların ilaçlaması yapılmaktadır. Şehrimiz merkezinde çürümüş çöp konteynırları toplanıp yerine 600 adet yeni konteynır ve kaldırım kenarlarında bulunan küçük kovaların yerine 100 adet çöp kovaları konulmuştur. İtfaiye Hizmetleri; İtfaiye teşkilatımız olarak; Dönem içerisinde köyler dahil 82 adet yangın meydana gelmiş, maddi zararı ise ,00-TL dir. Dönem içerisinde makbuz karşılığı su satışı ve afiş asımı yapılarak 1.840,00.-TL hasılat elde edilmiştir. Ayrıca baca temizleme ekibimizden makbuz karşılığında resmi daireler hariç TL gelir elde edilmiştir. Ayrıca şehrimizde Belediyemizce yapılmakta olan tretuvar, kanalizasyon arızaları gidermek için Fen işleri Müdürlüğü ile birlikte koordineli bir şekilde çalışmalarımız devam etmektedir. Teşkilatımızın asli görevleri haricinde Fen İşleri hizmetlerinde yardımcı olmak, park-bahçe, yeşil alanları ve Meclis kararı doğrultusunda ücret karşılığı özel inşaatlara ve vatandaşlara içme sulama suyu vermek, temizlik işleri ile birlikte Salı ve Cuma günleri sebze pazarı ve belirlenen günlerde ana cadde ve merkez sokaklar yıkanmaktadır. Şehir merkezinde bulunan resmi kurumlarda

12 zaman zaman yangın denetimi ve okullarda uygulamalı yangın ve afet tatbikatı yapılmıştır. Personelin daha verimli olması için nazari ve amali eğitime ağırlık verilmektedir. Emlak-İstimlak Müdürlüğü Hizmetleri; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usulü Kanunu ile 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunları gereği Vergi, Harç, Harcamalara katılım Payları ve katılı payı konusu yapılmayan ilgililerin isteğine bağlı olarak yapılacak her türlü hizmetler karşılığı olarak alınacak gelirlerin Beyannameleri, Bildirimleri ve dilekçeleri alınarak, Tahakkukları ve Tahsilatları yapılmaktadır. Servisimizde 2010 yılı Mart ayından 2011 yılı 11/03/2011 tarihine kadar 1060 adet zimmetli olarak giden evrak 30 adet gelen evrak kaydı ve yazışması yapılmıştır yılın Mart ayından 2011 yılın 15/03/2011 tarihine kadar 2010 adet Yeşil kart dosyasına haftanı belli günlerinde gelen dosyalara belirtilen zamanda cevap yazılmış olup, Ayrıca mükellefler tarafından gelen günlük evraklar ile Gayrimenkul satışları için mükelleflerin beyan değerleri çıkarılmıştır. 01/03/2010 Tarihinden 11/03/2010 tarihine kadar Belediyemize ait Posta Çeki hesabına 207 mükellef vergi göndermiş olup, Defter kaydı yapılarak tahsilatı yapılmıştır. Tapu sicil müdürlüğünden gelen gayrimenkul satış bilgi forumları kontrol edilerek, Beyan vermeyenlere 65 adet beyana çağrı yazılarak Bina, Arsa, Arazi ve Çevre Temizlik bildirimlerin verilmesi sağlanarak vermeyenlere resen vergileri tahakkuk ettirilerek, 221 adet kişiye 5,490,90TL Vergi Cezası kesilmiştir. Köy Beyan defterlerindeki ve yeni verilen beyanlar Bilgisayara yüklenmekte olup, 1726 adet sicile 4409 adet beyan yüklenmiştir. Köy Beyanların satış işlemlerinde ve diğer şekilde yapılan değişikliklerden dolayı beyanları alınarak süresinde vermeyenlere cezalı işlemler yapılmıştır. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 48 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre her yıl belirlenen emlak vergisi değerleri elektronik ortamda eksiksiz olarak, Tapu dairesine gönderilmesi gerektiğinden, 2011 yılı ocak ayında İlçemizdeki Bina, Arsa ve Arazilerin Emlak değerleri CD ye yüklenerek, Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderildi, İLAN VE REKALM VERGİSİ 01/03/2010 Tarihinden 11/03/2010 tarihine kadar 295 adet mükellefe Işıklı TL Işıksız TL Dış Cephe Giydirme TL olmak üzere toplam TL lik İlan ve Reklam Verisi İhbarnamesi düzenlenerek, tebliğ edilerek, Tahakkuk işlemleri, terklerde eksiltme ve mahsup, işlemleri yapılarak, Vergilerin tahsilatı yapılması için gerekli işlemler yapılmıştır. EMLAK VERGİSİ 01/03/2010 Tarihinden 11/03/2011 Tarihine kadar Toplu beyanlar aktarılarak, Bina, Arsa ve Arazi değişiklik beyanları alındı. Süresinde beyan vermeyen 241 mükellefe cezalı işlem yapılarak 1.Derece usulsüzlük, 2. Derece usulsüzlük ve vergi zayi cezası olmak üzere toplam TL ceza kesilerek tahakkuk ettirilip tahsilatı yapılması için çalışılmıştır. Nevi Kişi Sayısı Beyan Sayısı Tahakkuk Bina TL Arazi TL Arsa TL TOPLAM TL

13 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 01/03/ /03/2011Tarihleri arası Toplu bildirim aktarmaları yapılarak, değişiklik ve yen kayıtlar yapılmış olup, 1663 mükellef kaydı ile 2852 adet beyanname kaydedilerek TL Tahakkuk ettirilmiştir. 17 mükellefe cezalı işlem yapılarak TL 2.Derece Usulsüzlük cezası kesilmiştir. HAFTA TATİLİ 01/03/2010 Tarihinden 11/03/2011 tarihine kadar 114 mükellef beyanname alınarak, Tatil günleri işyeri açma ruhsatı verilmiş olup, TL alınmıştır yılı için 31/03/2011 tarihine kadar ruhsatların almaları için ilan yapılmaktadır. HABERLEŞMA VERGİSİ Haberleşme Vergisi her ayın vergisi takip eden ayın sonuna kadar beyanname ile bildirilerek ödeniyor. Haberleşme Vergisinden 01/03/2010 tarihinden itibaren 12 adet beyanname alınarak TL vergi tahakkuk ettirilerek verginin tamamı tahsil edilmiştir. YANGIN SİGORTASI VERGİSİ Yangın Sigortası vergisi her ayın vergisi takip eden ayın 20 inci günü akşamına kadar beyanname ile bildirilerek ayını sürede ödeniyor. Yangın Sigortası Vergisinden 01/03/2010 tarihinden 11/03/2011 tarihine kadar 93 adet beyanname alınarak tahakkuk eden verginin tamamı tahsil edilmiştir. ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ Elektrik Tüketim Vergisi her ayın vergisi takip eden ayın 20 inci günü akşamına kadar beyanname ile bildirilerek ödeniyor. 01/03/2010 Tarihinden 11/03/2011 tarihine kadar 37 adet beyanname alınarak TL verginin tahakkuk ettirilerek, Verginin tamamı tahsil edilmiştir. İŞGALİYE HARCI Açık Sebze Pazarı 01/03/2010 tarihinden 11/03/2011 tarihine kadar TL tahsilat yapılmıştır. Sakiler Mahallesi Amasya Caddesi üzerindeki Oto park 01/03/2010 tarihinden 11/03/2011 tarihine kadar TL tahsilat yapılmıştır. Terminal Garajında 01/03/2010 tarihinden 11/03/2011 tarihine kadar TL tahsilat yapılmıştır. Hayvan Pazarından 01/03/2010 tarih 11/03/2011 tarihine kadar TL işgaliye ücreti tahsil edilmiştir. Garajda kum satışı 01/03/2010 tarihinden 11/03/2011 tarihine kadar TL kum satışı tahsilatı yapılmıştır. Kum ocağında 01/03/2010 tarihinden 11/03/2011 tarihine kadar TL kum satışı tahsilatı yapılmıştır. KİRALAR Dönem içerisinde kiradaki 151 adet işyerinin fiyat tespitleri kiracılara tebliğ edilmiştir, Boş işyerlerinden 24 adet kira ihalesi ihale dosyaları hazırlanarak, İhalesi yapılan yerlerin tebliğleri yapılarak kira sözleşmeleri yapılmıştır. TAHAKKUK VE TAHSİLAT NORMAL TAKİPLİ TAHSİLAT TAHSİLAT TOPLAM TAHSİLAT GELİRİN NEVİ TAHAKKUK ALACAK Bina Vergisi , , , Arazi Vergisi , , , Arsa Vergisi , , , Emlak Vergisi Toplam , , , İlan ve Reklam Vergisi , , ,

14 Çevre Temizlik Vergisi , , , Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Haberleşme Vergisi Yangın Sigortası Vergisi Tatil Günleri Çalışma Ruhsat harcı Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı Tellallık Harcı İşgaliye harcı İşyeri Açma Harcı İmarla İlgili Harçlar Toptancı Hali Resmi Kira Gelirleri Vergi Cezalar Mezarlıklar Hasılatı Fidanlık Hasılatı Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirleri Belediyemize vergi borçlarından dolayı tarihinden11/03/2011 tarihine kadar TL tutarında 5658 mükellefe 5947 adet ödeme emri yazılmıştır yılından 2567 adet Ödeme Emri tebliğ zarfı yazılarak Posta ile gönderilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderildi. Ödeme emri tebliğ edilip tebliği alanlardan borçlarını ödemeyen 15 kişi İcra Tetkik Hakimliğine gönderildi Belediyemize kiradan borcu olanlardan 24 adet mükellefin dosyaları hazırlanarak Belediye Hukuk Müşavirine gönderilmiştir. Vergi borçlarından dolayı 6 mükellef hakkında haciz dosyası hazırlanarak, Tüm Bankalara Trafik Tescile ve Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilerek, Taşınmazlarına şerh konulmuştur. Hurda satışı ihalesi için bir adet ihale dosyası hazırlanmış olup, Satışı yapılan hurdaları bedeli olan TL tamamı tahsil edilmiştir Tarihinden tarihine kadar TL tahsilat yapılmıştır. Mezbaha-Veterinerlik Müdürlüğü Hizmetleri; Mezbahanemizde dönem içerisinde iç kesim olarak 737 adet büyükbaş, 763 adet küçükbaş hayvan kesimi yapılmıştır Kurban Bayramında 125 adet büyükbaş 9 tane küçükbaş kurban kesimi yapılarak vatandaşlara hizmet verilmiştir. Ayrıca aşevine yapılan bağış adak kesimleri de tarafımızca yapılmaktadır. Dönem içerisinde kesimlerden ,00.-TL, kurban bayramından ,00.-TL olmak üzere toplam ,00.-TL gelir elde edilmiş, 1.986,00.- TL muhtelif harcamalar, temizlik malzemelerine 1.265,00.-TL, ULV ilaçlama bakımı 407,00.-TL, başıboş köpek ve haşare mücadelesi 9.200,00.-TL, elektrik 6.000,00.-TL harcama yapılmıştır. Ayrıca et nakil aracına 1051litre benzin, 630 litre mazot alınmıştır Su Tahakkuk ve Tahsilat Şefliği Hizmetleri; Birim olarak dönem içersisinde peşin olduğu gibi post cihazı ile de tahsilat yapmakta, 2 veznemiz dönüşümlü olarak post cihazı kullanmaktadır.

15 2010/4 Aydan itibaren 220 Adet yeni mesken abone verilmiştir.10 Adet de inşaat abonesi verilmiştir.2010/4 aydan itibaren TL Tahakkuk yapılmıştır.2010/4 aydan itibaren yapılan tahakkukun TL si tahsil edilmiştir.aynı zaman da TL takipli tahsilat yapılmıştır.toplam tahsilat miktarı TL dir. Ayrıca otobüs bilet hasılatı TL dir. Su Tahakkuk Tahsilat Şefliğin de 2011 yılı itibariyle elektronik ön ödemeli akıllı sayaçlara geçilmiştir. Elektronik ön ödemeli akıllı sayaçların kontür doldurma ve abonelik işlemleri için 3 Adet kart okuyucu görevli personelce kullanılmaktadır. 16 Nolu Su Veznesi : TL 123 Nolu Su Veznesi : TL 18 Nolu Otobüs Veznesi : TL 30 Nolu Su Banka Otomatik Talimat Veznesi : TL 122 Nolu Post Veznesi : TL 14 Nolu Su Veznesi : TL 40 Nolu Akıllı Sayaç Veznesi : TL Tüm vezne toplamları : TL dir. Kültür ve Basın Yayın Hizmetleri; ÇOCUK TİYATROSU tarihinde öğrencilere karne hediyesi olarak ilköğretim öğrencilerine Saray Sinema Salonunda 3 seans olarak EYVAH BABAM DUYMASIN adlı tiyatro oyunu sergilendi. Belediyemizin sponsorluğunda yapılan gösterim için öğrencilerden bir bedel alınmadı. TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİ Tokat Belediye Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu ilçemiz Saray Sinema Salonunda tarihinde bir konser düzenlendi. Konser için herhangi bir ücret ödenmedi. KİRAZ FESTİVALİ Kiraz festivalimiz haziranın ikinci haftası Cuma günü başlayıp Pazar günü sona erdi. Festival etkinlikleri kapsamında Tokat Motosiklet Kulübü ile müşterek yaptığımız organizasyonda. Türkiye nin çeşitli yörelerinden gelen motosiklet yarışcıları şehirde gösteriler yaptılar. Konvoy düzenlediler. Ayrıca Belediye bağında en güzel kiraz yarışması düzenlendi. Yine belediye festival bağında Pazar günü müzik eğlence programları düzenlendi. HALK KONSERİ Tarihinde belediye önündeki meydanda binlerce kişinin katıldığı bir halk konseri düzenlendi. Konsere assolist olarak TRT THM sanatçısı Necdet KAYA ve mahalli sanatçılar katıldı. Konserde gelen konuklara kiraz ikramında bulunuldu. Gece geç saatlere kadar süren konserde Zileliler doyasıya eğlendiler. RAMAZAN ETKİNLİKLERİ 2010 Ramazan ayı münasebeti ile bir ay boyunca bir Ramazan Meydanı Kuruldu. Lunapark, Ramazan Çadırı, İftar Çadırı ve sahne kurularak çeşitli etkinlikler yapıldı. Ramazan boyunca iftar çadırımızda bir ay boyunca ücretsiz iftar yemeği verildi. Bu yemekler için belediyemizce herhangi bir bedel ödenmez iken yemek maliyetleri hayırsever hemşerilerimiz tarafından karşılandı. Her gece Ramazan Meydanında dolu dolu kültürel etkinlikler yapıldı. Zile miz de ilk defa bu tür bir organizasyon yapıldı. Ramazan gecelerinde oluşturduğumuz meydanda lokma, helva, pamuk şeker gibi hediyeler ücretsiz olarak dağıtıldı.

16 URFA SIRA GECESİ tarihinde Ramazan etkinlikleri kapsamında ramazan meydanımızdaki sahnede Urfa Belediyesinin ekibi olan URFA SIRA GECESİ Ekibinin konserini düzenledik. Binlerce kişinin katıldığı konser ilgi ile izlenirken konser için herhangi bir ücret ödenmedi. UĞUR ASLAN ŞİİR DİNLETİSİ tarihinde ünlü tv programcısı Uğur ASLAN Ramazan etkinlik alanımızda müzik ve şiir dinletisi yaptı. Binlerce Zilelinin izlediği programda ayrıca helva ve lokma dağıtımı yapıldı ASIRLIK ZİLE PANAYIRI FUARA DÖNÜŞTÜ Binlerce yıldır ilçemizde tertip edilen Asırlık Zile Panayırına bu yıl ticaret ve sanayi fuarı eklentisi yapıldı.1-20 ekim tarihleri arasında yapılan Panayır bir semt pazarı görünümünden kurtulması için dev bir fuar çadırı kurularak düzenli stantlar kuruldu. Panayır meydanına Osmanlı çadırı kuruldu. Ayrıca geceleri panayır alanında mahalli müzik guruplarının konserleri yapıldı. Panayır etkinlikleri için Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan 9000TL hibe desteği alınmıştır. TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ ZİLE BULUŞMASI tarihinde Belediyemizin de üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliğinin Zile buluşması yapıldı. Buluşma kapsamında 300 konuk ilçemizde incelemelerde bulundular. Tarihi kentlerin Valileri ve belediye başkanlarından oluşan misafirler Zile nin tarihi mekanlarında incelemelerde bulundular. Zile nin tanıtımı açısından son derece başarılı geçen buluşmadan misafirlerin oldukça mutlu ayrıldıkları gözlendi. Buluşma kapsamında ayrıca Tarihi Zile Kalesinde Mehteran konseri ve Semah ritüeli sunuldu. CİRİT OYUNU Zile de ikinci kez profesyonel iki takımın katıldığı bir Cirit Müsabakası yapıldı. Erzurum ve Bayburt Atlı Spor kulüplerinin katılımı ile yapılan müsabakalara Zileliler çok büyük ilgi gösterdi. Zile şehir stadyumunda bir cirit meydanı kuruldu. Mehteran eşliğinde şehir meydanında Cirit takımının yürüyüşü Zilelilerin büyük beğenisini kazandı.ayrica Cirit takımları mehteranla birlikte Zile şehir merkezinde gösteri yürüyüşü yaptılar. AŞIKLAR ANITI Cumhuriyet Caddesi Vergi Dairesi önündeki alana AŞIKLAR ANITI yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığına birimimiz tarafından yardım dosyası hazırlanmıştır. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda anıt için TL hibe yardım gönderilmiş olup anıt ve çevre düzenleme çalışmaları devam etmektedir. 40 HATİM İlçemizde yüzlerce yıllardır Ulu Camide sabah namazında her gün bir hatim olmak üzere 40 gün boyunca hatim okunuyor. Hatim dualandığı son günü özel baskılı kutular içinde kandil simitleri dağıtıldı. NİHAT HATİPOĞLU SOHBETİ Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında tarihinde Belediyemizce İlahiyatcı Nihat HATİPOĞLU ilçemize davet edilerek Saray Sinema Salonunda güzel bir vaaz ve sohbet yaptı. AŞURE TÖRENİ Mübarek Muharrem Ayı etkinlikleri kapsamında Belediyemizce tarihinde belediyemiz önünde hemşerilerimize yaklaşık 5000 kişilik aşure dağıtıldı. OKA PROJESİ (GAYDAROĞLU BUTİK OTELİ) Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından kültürel değerleri koruma ve turizmi geliştirme konulu teklif çağrısına Kültür Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan proje ekibi tarafından 6 adet proje hazırlandı. Yapılan değerlendirme sonucu GAYDAROĞLU BUTİK OTELİ adlı projemiz desteğe layık görüldü. Proje süreci başlamış olup, projemiz 2011 yılı

17 sonunda tamamlanacaktır. Projenin bütçesi ,00.-TL olup bütçenin %75 hibe olarak OKA tarafından desteklenmektedir. Numarataj Servisi Hizmetleri; Kent bilgi sistemine geçiş sürecinde altyapı olması, Ulusal Adres veri tabanı ile uyumlu olması ve adres standardizasyonu sağlanması için ve şehrimizdeki adreslerin tam ve doğru biçimde güncellenerek Cadde, sokak, Meydan, bulvar isim levhaları ile bina numaraları ve iç kapı numaraları yenileme çalışmasında Dış kapı numaralama işlemi sona ermiş olup, Cadde ve Sokak Tabelaları ve iç kapı numaralama çalışmaları devam etmektedir tarih ve 47 karar nolu 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesi (n) ve aynı kanunun 81. maddesi gereği Belediye meclisince 23 adet ismi bulunmayan cadde ve sokağa yeni isim verilmiş ve kaymakamlık makamına tasdik ettirilmiştir. ( İsmi olmayıp yeni isimlendirilen cadde, Sokak isim listesi ekte sunulmuştur) tarih ve 50 karar nolu 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesinin (n) bendi aynı kanunun 81 maddesi gereğince Kenan Evren Caddesi isminin Şehit Semih BALABAN olarak Belediye meclisince değiştirilmiş Kaymakamlık makamına tasdik ettirilmiştir tarih ve 76 karar nolu Belediye meclisince Şeyhali mahalles Çekerek yolu üzeri Özkaleli Salça fabrikasına gelmeden önce sol taraf dere güzergahına ORTAÇAY YOLU Sokak,Yine Şeyhali Mahallesi Hayvan pazarı küçükçal mevkiine KÜÇÜKÇAL KÜME EVLERİ isimlerinin 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesinin (n) ve aynı kanunun 81 maddesi uyarınca isim verilmiş olup Kaymakamlık makamına tasdik ettirilmiştir tarihli 92 nolu karar ile tarih ve 44 nolu karar, tarih ve 02 sayılı karar, tarih ve 55 sayılı karar tarih ve 33 sayılı karar tarih ve 49 sayılı karar tarih ve 72 nolu karar ile ilçemizde bulunan Cadde sokak ve parklara isim verildiği ancak kaymakamlık tasdikine sunulmadığı ve bu nedenle söz konusu kararların yürürlüğe girmediği tesbit edildiğinden kararların iptal edilerek Mevcut cadde, sokak ve park isimlerinin meclise sunularak kaymakamlık makamına tasdik ettirilmiştir tarih ve 11 sayılı Belediye meclisi kararı ile Şehrimizin Zincirli Süfla Mahallesi Karaoğlanoğlu Caddesinin Sol taraf bitişiği ile Bağlar arasındaki sulama kanalı altında kalan Küme evlere BAĞLARBAŞI KÜME EVLERİ 5393 Belediye kanununun 18 maddesinin (n) fıkrası ve 81. maddesi uyarınca isim verilerek Kaymakamlık makamına tasdik ettirilmiştir tarih ve 109 sayılı meclis kararı ile Kapı numara plaka ücretleri tesbit edilmiş olup Belediye meclisimizce Dış kapı numaraları Tl. İç kapı numaraları 5.00 Tl. olarak belirtilmiştir. Kent bilgi sistemine geçişte altyapı tamamlanması ve bazı vatandaşlarımızın adres belirsizliği nedeniyle meydana gelen hatalı adreslerin tesbiti düzeltilerek mağduriyetin giderilmesi için İlçe nüfus müdürlüğü ile yapılan ortak istişare ile hatalı adreslerin düzeltilme işlemleri sırasında 1500 kişinin mevcut adreslerinde kayıt yaptırmadıkları, 1100 kişinin ilçemizde kayıtlı olmadıkları tesbit edilmiştir. adres kayıt sistemine kayıtlı olmayanların İlçemiz nüfusu için önem arz etmesi nedeniyle Gerek doğru adres beyanında bulunmayanların gerekse İlçemizde kayıt yaptırmayan vatandaşların mağdur edilmemesi için kayıt altına alınmaları konusunda vatandaşlarımız bilgilendirilerek kayıt olmaları konusunda çalışmalar devam etmektedir. Ölçü ve Ayar Memurluğu Hizmetleri; Ölçü Ayar hizmetleri uygulamasında; Dönem içerisinde 2182 adet ölçü ve tartı aletleri damgalanmış olup 3 adedi reddedilmiştir. Devamlı ani muayenelere çıkılmış, cezalı ölçüye

18 rastlanmamıştır. Bunlara ait aylık mesai cetvelleri ve senelik faaliyet raporları günü gününe Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne gönderilmiştir. Yine anılan dönem içerisinde ölçülerin damgaları ile ilgili 432 adet beyanname kabul edilmiştir. Aralık ayı itibariyle 2011 yılı senelik muayeneler ile ilgili işlemler yapılmış olup, ilçemize bağlı belediyelere ve 116 köye resmi dairelere tebligatta bulunulmuştur. Mezarlıklar Müdürlüğü Hizmetleri; Mezarlıklar Müdürlüğü olarak dönem içerisinde;turhal yolu Erenler Aile Mezarlığına 78 kişi,asri Mezarlığına 90 kişi, Ağbaba Mezarlığına 55 kişi olmak üzere 223 cenaze defni gerçekleşmiştir. Cenazelerin defin işleri aşamasında Mezarlıklar Müdürlüğü olarak,cenaze yıkama aracı,cenaze taşıma aracı ücretsiz hizmet vermiş olup, ayrıca fakir ve kimsesiz cenazeler için mezar yeri,kefen,ve mertekler ücretsiz olarak karşılanmıştır. Mezarlıklar içerisinde yabani otlarla mücadele,ilaçlama,fidan dikimi,çevre temizliği,ağaçların bakımı,şehit mezarlıklarının bakımı personellerimiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır.talep edildiği takdirde sadece cenaze taşıma aracımız İl içi,köy,ve kasabalara cenaze nakli yapılmaktadır. Ayrıca Belediye Meclisinin tarihli Şubat ayı Olağan Toplantısında Zile Belediyesi Mezarlıklar Yönetmeliği çıkmış olup uygulamaya konulmuştur. Makine ve Ulaşım Hizmetleri; Makine İkmal Servisi olarak; Belediyemize ait bütün hizmet araçları ve ekipmanlarının dönem içerisinde ihtiyaçlara binaen yapılan Motor,Şanzıman,Defransiyel Tamirleri,Makas,değişimleri,Elektrik Aksamı tamirleri,kaynak ve kaporta işlemleri,hidrolik sistem Tamirleri,İş Makineleri yağ ve hidrolik hortumlarının değişimi,araçların lastiklerinin değişimleri ve tamirleri,motor yağları,şanzıman yağları,hidrolik sistem yağları,fren sistem yağları, ve Filtrelerinin değişimi Fren tamirleri ve Balata değişimleri,debriyaj aksamı Tamirleri,Araç ve İş makineleri servis bakımları ve Tamirleri,Radyatör ve Kalorifer Tamirleri,Torna İşleri Mazot Pompa ve enjektör tamirleri Logar kapakları ve yağmur suyu ızgaraları,yapılmış olup toplam maliyeti ,92 TL olup; BİRİMİN ADI GİDER TOPLAMI MAKİNE İKMAL HİZMETLERİ 7.195,44 TL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTİRİK TEKNİSYENLİĞİ ULAŞIM HİZMETLERİ MAKAM HİZMETLERİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ MEZBAHANE HİZMETLERİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ SU ŞEBEKE ŞEFLİĞİ ,83 TL ,06 TL TL ,64 TL 4.411,89 TL 425,00 TL 1.699,82 TL 2.256,69 TL

19 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PARK BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ ,77 TL 6.258,12 TL GENEL TOPLAM ,92 TL dir. Ulaşım Hizmetleri olarak ise; 3 adet BMC belde otobüs, 4 adet 302 Mercedes otobüs, 2 adet Renault otobüs, l adet Mitsubishi prestij küçük otobüs, l adet Mercedes 309 küçük otobüs ile Zile-Turhal ve Zile-Tokat arasında hizmet verilmektedir. Otobüslerimizde araç takip sistemi ve akıllı kart-jeton uygulamasına geçilmiştir. Park ve Bahçe Müdürlüğü Hizmetleri; Okulların (İstiklal, Tansu Çiller, Hüseyin Gazi, Naci Giray) bahçe düzenlemeleri, çimen ekimi, gül ağaç vb. dikimi yapılması. Askerlik şubesi, trafik, camiiler, yurtlar, sağlık ocakları, hastane, cem evi, ana okulu vb. bahçe düzenlemeleri ekim dikim hapishane bahçe düzenlemesi yapıldı. Havuzlu kahve düzenlemesi, küçük evi bahçesinin düzenlenmesi, müftülük binasının bahçesi düzenlenmesi. Misafirhane de misafir ağırlama Misafirhane de kültürel bakım, şehitlik düzenlenmesi, yıldız taksi durağı parkı çevre düzenlenmesi, Tahir Ağa konağı bahçe düzenlenmesi, Naci Giray konağının bakım ve temizliği Köy okullarına çeşitli ağaç ve gül vs. verilmesi. Ana caddede ki çınarların budanması, Hüseyin Gazi Dağı, Artova yolu cephesi çam budama, kültürel bakım ve fakir ailelere çalı çırpı gönderilmesi. Belediye bağı budama, kültürel bakım ve halka açık ücretli mesire yeri yapılması. Esvap çayı, elmalık ve ağaçların kültürel bakımı, azerya bağlarında ki yer, mal pazarında ki ağaçların kültürel bakımı Çay mahallede ki çeşmelerin etrafının düzenlenmesi Güvercin çalına tema ile birlikte çam dikimi. Hüseyin Gazi Dağı eteklerine akasya ve meşe dikimi. Özlem kent Muhsin Yazıcıoğlu parkı düzenlemesi, Canlar Sitesi parkına oturma grubu, oyuncak grubu konulması, Elif Evler parkına oyuncak grubu konulmamsı Kaleye ot ilacı atımı, kültürel bakım sulama 2010 yılında TL fidan satışı yapılmıştır. Yetiştirme yeri derin kuyuda 4000 gül, 1500 kelebek çalısı, 800 altın çanağı, 300 kotanes,1500 çınar, 2000 akasya, 600 açelya yetiştirilmesi Parkların ve orta refujların bakımı sulama kültürel bakım yapılmaktadır. 6- Merkezi Yönetim ve Diğer Bütçeli Kuruluşlardan İlçemize Sağlanan Yatırımlar ve Projeler: 1- TOKİ Projesi: Mülkiyeti Belediyemize ait Nakkaş Mahallesi Çaypınar mevkiinde bulunan tapunun 28/05/2010 tarih, 601 ada 56 parselde ,35 m2, 07/02/2011 tarih 601 ada 7 parselde 483,03 m2, 11/02/2011 tarih 601 ada 10 parselde m2 yüzölçümlü toplam: m2 taşınmaz gayrımenkullerin ,00.-TL bedelin peşin olarak hesabımıza yatırılması karşılığında TOKİ ye devri yapılmış olup, 294 adet konut yapımı için müracaat yapılmış ve kayıtları tamamlanmıştır.

20 2- Kültürel Faaliyetler; Belediyemize ait tarihi Gürsoy konağının restorasyonu için Tokat İl Özel İdaresi bütçesinden ,00.-TL hibe katkısı alınmış olup, restorasyon ihalesi için süreç devam etmektedir. 7- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: 5018 Sayılı Kanun çerçevesinde belediyemizce iç kontrol Harcama Yetkilisi, Belediye Encümenince ve Belediye Meclisi tarafından yürütülmektedir. II- AMAÇ VE HEDEFLER: A- İdarenin Amaç ve Hedefleri: Belediyemizin amacı toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak, toplumdan aldığı yetki ile ve yine toplumun kaynaklarını kullanarak hizmet üretmektir. Hizmet üretirken kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ana prensibimizdir. Zile Belediyesi olarak öncelikle toplumun ekonomik açıdan kalkınması, yeni iş sahaları açılması planlanmıştır. ihaleleri yapılan kapalı sebze pazarı ve şehirlerarası otobüs terminali inşaatları devam ediyor olup en kısa sürede imkanlar çerçevesinde tamamlanacaktır. B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Hizmette temel politikamız kamu kaynağının etkin ve verimli kullanılarak kaliteli hizmet üretimi sağlamaktır. Öncelikli hedeflerimiz arasında yeni iş sahaları açılması için imar düzenlemeleri yapmak,tarihi ve kültürel mirasın korunarak, gün ışığına çıkartıp insanlığın hizmetine sunmak ve modern insanların mutlu yaşadığı Zile yi oluşturmak. III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER: Belediyemizin 2010 Mali Yılı bütçesi ,00 TL gelir ve gider denk olacak şekilde belediye meclisince kabul edilmiştir. 1- Bütçe Uygulama Sonuçları: 2010 Yılında ,80.- TL personel gideri, ,24.-TL Mal ve Hizmet Alımları, ,55.-TL Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi gideri, ,60 TL Diğer iç borç Faiz Giderleri, ,93.-TL Cari Transferler, ,88.-TL sermaye giderleri olmak üzere 2010 yılı bütçe ödeneği ,00.-TL olmak üzere bütçeye konulmuş olup, ,84.-TL bütçe gideri gerçekleşmiş kalan ödenek TL dir yılı bütçe uygulamasında bütçe ,00.-TL olup, ,75.-TL tahakkuk verilmiş, verilen bu tahakkuktan ,45.-TL gerçekleşmiş, kalan tahakkuk ,30.-TL dir. 2- Mali Denetim Sonuçları: 5018 Sayılı Kanun çerçevesinde iç kontrol sistemine göre belediye meclisimiz ve belediye encümenince gerekli kontroller yapılmaktadır Sayılı Kanunla Dış Denetim yetkisi Sayıştay ca yapılmaktadır.

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Talas Belediyesi 31.15 km2 lik yüzölçüm ve 9 malaleden oluşmakta iken 5747 Sayılı Yasa gereği Erciyes,Zincidere, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez Belediyesi Tüzel Kişiliğini

Detaylı

1. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2. Personel Durumu 3. Hizmet Binası 4. Ulaşım İletişim - Vardiya 5. Teknolojik Alt Yapı

1. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2. Personel Durumu 3. Hizmet Binası 4. Ulaşım İletişim - Vardiya 5. Teknolojik Alt Yapı 1. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2. Personel Durumu 1 - Zabıta Müdürü 1 - Zabıta Amiri 1 - Zabıta Komiser Yardımcısı 12 - Zabıta Memuru 2 - Büro Memuru 5 - Özel Güvenlik 1- Araç Şoförü Olmak üzere İlçemizde mevcut

Detaylı

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, ,

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2014/31-12-2014 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Karar No: 204/2 Evrak No: 6687 Özet: Kadro değişiklik cetveli. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Konu: Kadro değişiklik cetveli. "3/0/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Saklama Süresi 1 Bütçe cetvelleri ve defterleri 10 yıl 2 Kesin hesap cetvelleri 10 yıl Devlet Arşivi ne gönderilir. 3

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve gereğinin yaptırılması sağlanmıştır. 3- Su ve kanal arızaları

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin amacı; Çerkezköy

Detaylı

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2013/31-12-2013 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan program ile sorumluluk

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, ,

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KARAR TARİHİ : 05/03/2014 KARAR NUMARASI : 2014-3/8 BİRİMİ : Fen İşleri Müdürlüğü KONUSU : İmar planı tadilatı talebi İmar tadilatı ile ilgili gündemin birinci maddesi aşağıdaki şekilde görüşüldü.

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2012-MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2012-MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2012-MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı 1 Mart 2012-Mart 2013 Dönemi ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sürekli ilerlemeyi

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan günlük çalışma programı

Detaylı

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 03 09/05/2011-89 04 09/05/2011-90 05 09/05/2011-91 06 09/05/2011-92 07 09/05/2011-93 08 09/05/2011-94 09 09/05/2011-95 Belediye Meclisinin 02.05.2011 Tarih ve 278 sayılı

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU RAPOR SUNUMU AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU I HUKUKĐ DAYANAK VE KAPSAM 04.01.2010 tarih ve 01 No'lu Meclis kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre Afyonkarahisar

Detaylı

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Evlilik işlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 4-Sağlık Raporu 5-İzin belgesi 6-Evlenme Beyannamesi

Detaylı

Zabıta personelimizin Belediyemiz ve diğer Kamu Kurumlarının düzenlediği seminer ve bilgilendirme toplantılarına katılımı sağlanmıştır.

Zabıta personelimizin Belediyemiz ve diğer Kamu Kurumlarının düzenlediği seminer ve bilgilendirme toplantılarına katılımı sağlanmıştır. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Talas Zabıta Müdürlüğü Yönetmeliği ve Talas Belediyesi Zabıta Ceza Talimatnamesi hazırlanarak Belediye Meclisince onaylandıktan sonra kitapçık haline getirtilerek Zabıta memuru personelimize

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ . Faaliyetler Veya Hizmetler: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Maaş ve ücret tahakkuku İdari işlemler Özlük işlemleri Eğitim işlemleri Evrak işlemleri. Faaliyetler:. Maaş ve Ücret Tahakkuku: Personel

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2017 İÇİNDEKİLER I- 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 01- Personel Giderleri 4 02- SGK

Detaylı

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞA SUNULAN İN 1. Gerçek ve Tüzel kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri 1-Dilekçe (Başvuru için www.soma.bel.tr linkine tıklayınız SÜRESİ(EN GEÇ) 15 gün 2. 4982 sayılı Bilgi

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/2016 2016/273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Elazığ Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan Vekili Mithat COŞKUN'un başkanlığında 37 üyeden 30 üyenin

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E T.C. S A R I Y E R B E L EDİYE B A Ş K A N L I Ğ I 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E B E K L E N T İ L E R R A P O R U İÇİNDEKİLER GİRİŞ...2 I - 2013 YILI İLE 2014 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ

Detaylı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON

Detaylı

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi:

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi: Toplantı tarihi: 02.02.2016 MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI Saat:14.00 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Belediye Meclisinin 02.02.2016 salı günü saat 14.00 te Belediye

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 39.350.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 20.500.000 2 Özel Tüketim Vergisi 100.000 52 Elektrik

Detaylı

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: 1- Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeni gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla gerekli tedbirlerin alınarak uygulanması 2-Önleme

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 44 Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi Kadastronun Ada 6090, Parsel 5 de kayıtlı 2381.17 m² den ibaret konut arsası 2886 sayılı Devlet

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 24.500.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 10.235.000 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2015 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 160.950.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2016 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2016 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 175.500.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan günlük çalışma programı

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ADNAN DELİKANLIOĞLU Çukurkuyu Belediye Başkanı

ADNAN DELİKANLIOĞLU Çukurkuyu Belediye Başkanı 1987 Yapacağımız ve hayata geçireceğimiz projeler, sizlerin mutluluğu, refah içinde yaşaması; daha da önemlisi güzel Beldemize bir kimlik kazandırmak adına olacaktır. Üzerimizde taşıdığımız bu ağır yükün

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Sayı:102 Konu : Para İadesi Başkan: Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından gelen 21.03.2017 tarih ve 66401780-302.03-E.745 sayılı yazı ile ekleri tetkik edildi. Mali Hizmetler

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 42.206.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 23.550.000 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır.

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır. SATINALMA HİZMETLERİ 2012 mali yılında Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimler ve gerektiğinde Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerin hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmet alımları

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2011-MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2011-MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2011-MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı 1 Mart 2011-Mart 2012 Dönemi ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sürekli ilerlemeyi

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜHİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜHİZMET STANDARTLARI TABLOSU YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜHİZMET STANDARTLARI TABLOSU VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜMÜZ (0422)-238-39-29) Telefonundan Veya Belediyemiz Çağrı Merkezi ( 444 8 9 10 )

Detaylı

T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇUKURKUYU BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU PERSONEL DURUMU : - 4 Adet Memur - 4 Adet Kadrolu İşçi - 1 Adet Sözleşmeli Personel 9 Adet Personelle hizmet vermekteyiz. ARAÇ DURUMU : - 2 Adet Hizmet

Detaylı