DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2005-2007 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU"

Transkript

1 DÖNEMÝ ÇALIÞMA RAPORU

2 Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneği DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

3

4 DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU 20/27 Mart 2008, Ankara Toplantı Yeri: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Rüştü Özal Konferans Salonu Necatibey Cad. No:57 Kızılay-Ankara Toplantı Saati: 13:00

5 DEK-TMK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SALONU TMMOB-İnşaat Mühendisleri Odası Rüştü Özal Toplantı Salonu

6 İÇİNDEKİLER I. GÜNDEM 1 II. SUNUŞ 2 III. GİRİŞ 5 1. Rapor Dönemi 5 2. Kurulu un Ünvan 5 3. Yönetim ve Denetim Kurulu 5 4. Üyeler Hakk nda Aç klamalar 5 5. Organizasyon Yap s 5 6. Yönetim ve Denetim Kurulu 7 7. Genel Koordinatör Sevinç K c man ve Muhasebe Md. Fikri Aydo an n 8 Ayr lmalar ve Büro Personelinin Son Durumu IV. YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 9 1. ÜYELER M Z LE L K LER 9 2. DÜNYA ENERJ KONSEY (DEK) LONDRA MERKEZ LE L K LER SEKTÖRLE LG L OLAN KURULU LAR LE ÜYEM Z OLAN KURULU LARA 11 YAPILAN Z YARETLER 4. M LL KOM TEM Z YÖNET M VE DENET M KURULU ÜYELER LE FERD 13 ÜYELER N KATILDI I TOPLANTILAR 5. KANUN TASARILARI HAKKINDAK GÖRÜ LER M Z VE AB LE LG L 19 TOPLANTILARA KATILIM 6. KONGRE, KONFERANS, SEM NER, PANEL VE FUAR DÜZENLEME 20 ÇALI MALARI 7. DEK-TMK DANI MA GRUBU TOPLANTILARI ÇALI MA GRUPLARI FAAL YETLER DEK-TMK WEB S TES ELEKTRON K BÜLTEN VE BASINDA ÇIKAN HABERLER N ÜYELERE 27 DUYURULMASI 11. MAL DURUM T CAR LETME KURULMASI ÖNER S 43 V. SONUÇ 44 VI DÖNEMİ ÇALIŞMA PROGRAMINA İLİŞKİN ÖNERİLERİMİZ 45 VII YILLARI ÇALIŞMA DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU 47 VIII YILLARI ÇALIŞMA DÖNEMİ GELİRLER VE GİDERLER ÖNERİSİ 49

7

8 I. GÜNDEM 1. Aç l ; Ba kanl k Divan seçimi ve Ba kanl k Divan na tutanaklar imzalama yetkisi verilmesi, 2. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu y llar çal ma raporunun okunmas ve görü ülmesi, 3. Yönetim ve Denetim Kurullar n n ibra edilmesi, 4. Ticari i letme kurulmas konusunun görü ülmesi ve karara ba lanmas, 5. Tüzük de i ikliklerinin görü ülerek karara ba lanmas, dönemi Çal ma Program Önerisi, 2008, 2009 ve 2010 y llar na ili kin gelir-gider bütçelerinin sunumu ve görü ülerek karara ba lanmas, 7. Yönetim Kurulu na verilmesi istenen yetkilerin görü ülerek karara ba lanmas, 8. Seçimler; a) Yönetim Kurulu Üyeleri, b) Denetim Kurulu Üyeleri, 9. Dilek ve temenniler; kapan. 1

9 II. SUNUŞ Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi'nin Değerli Üyeleri, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi y llar Çal ma Dönemini tamamlam t r. Komite'mizin y llar Çal ma Dönemine ait faaliyetlerini içeren Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlar, Bilanço ve Gelir-Gider Hesaplar Say n Genel Kurulumuz un tetkik, müzakere ve onaylar na sunulmaktad r. Raporumuzdaki bilgilerle ilgili her türlü ayr nt DEK-TMK ar ivinde mevcut olup, üyelerimizin incelemelerine aç kt r. Bütün üyelerimizin Genel Kurul Toplant s na kat lmas n bekler, sayg lar m z sunar z. 2

10 DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ HAKKINDA Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi (DEK-TMK) tarihinde 3/9805 Say l Bakanlar Kurulu Karar ile Dünya Enerji Konseyi nin Türk Milli Komitesi olarak kurulmu tur. Enerji alan nda faaliyet gösteren bakanl klar, kamu ve özel sektör kurulu lar, üniversiteler, bilimsel ve teknik ara t rma yapan kamu ve özel sektör kurulu lar, mü avirlik firmalar, meslek odalar, dernekler, vak flar ve gerçek ki ilerin üye oldu u Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derne i Demokrasi ve insan haklar evrensel ilkelerine ba l ; giri im ve dü ünce özgürlüklerine sayg l, Atatürk ün ça da uygarl k hedefi ve ilkeleri do rultusunda demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin güçlenmesine katk da bulunan, ulusal ve uluslararas boyutta enerjinin eri ebilirli i, sa lanabilirli i ve kabul edilebilirli i ilkeleri do rultusunda, sürdürülebilir, ekonomik ve sosyal kalk nmay te vik eden, ülkemizde enerji tüketiminin ekonomik büyüme ile ili kilerini göz önünde bulundurarak enerji kaynaklar potansiyeli, enerjinin zaman nda, güvenilir, çevre ile uyumlu, verimli ve ekonomik artlarda üretimi, çevrimi, iletimi, da tm, ticareti ve kullan m konular nda teknik, ekonomik, bilimsel ve sosyal nitelikli çal malar yapan, çal ma sonuçlar n, görü ve önerilerini Dernek üyelerine, ilgililere ve kamuoyuna sunmak, tüm faaliyetlerini tarafs z, ba ms z, bilimsel nitelikte ve ülkemiz ç karlar do rultusunda gerçekle tirmek amac n güden bir sivil toplum kurulu udur. Milli Komitemiz 2006 y l nda Dünya Enerji Konseyi Asya Grubu üyeli inden ç karak Avrupa Grubu üyeleri aras na kat lm ve bu grubun çal malar na etkin olarak kat lmaya ba lam t r. Mili Komitemiz, ilk Ulusal Enerji Kongresi ni 1953 y l nda gerçekle tirmi tir. Bugüne kadar 10 Ulusal Enerji Kongresi gerçekle tirilmi olup, bu kongrelerde TC Enerji Bakanl ile Türkiye Elektrik Kurumu nun kurulmas, lokal üretim tesisleri yerine bölgesel termik ve hidrolik santralar n kurulmas ve bu santrallar n enterkonnekte ebeke vas tas yla birbirleri ile yük merkezine ba lanmas, köy elektrifikasyonu program n n ba lat lmas, Enerji uras n n toplanmas konular bu kongrelerde ele al nan ve hayata geçirilen konulardan baz lar d r. Enerji türlerinin birini di erine tercih etmeyen hepsine e it mesafede bulunan Milli Komitemiz, ülke gerçe ini ve kamu yarar n çal malar nda kendisine ilke edinmi tir. Kurulu undan bugüne kadar bu ilke do rultusunda Komitemiz e hizmet veren Ba kanlar m za, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimize, Dan ma Grubu Üyelerimize ve Çal ma Grubu Ba kan ve Üyelerimize bu vesile ile sayg ve sevgilerimizi sunmay bir borç biliriz. Ayr ca, rahats zl nedeniyle stanbul da bir bak m evinde tedavi alt nda bulunan, Milli Komitemiz eski Ba kanlar ndan Sn. Ali Galip Mutdo an a acil ifalar dileriz. 3

11 MİLLİ KOMİTEMİZ İN KURULUŞUNDAN BUGÜNE KADAR YÖNETİM KURULU BAŞKANLARI Emin plikçi ( ) Ankara Elektrik, Havagaz ve Otobüs letmesi Genel Müdürü Celal Özp nar ( ) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Müste ar v. Tevfik Fikret Süer ( ) ( ) Bay nd rl k Bakanl Bay nd rl k irket ve Müesseseleri Reisi brahim Deriner ( ) E E Genel Müdürü Kemal Noyan ( ) Enerji Bakanl Müste ar Ali Galip Mutdo an ( ) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Enerji Dairesi Ba kan Hüseyin Arabul ( ) Barmek Holding A.. Yönetim Kurulu Ba kan Prof.Dr.Orhan Ye in ( ) ODTÜ Ö retim Üyesi Arif Onat ( ) Enerji Bakanl Müste ar Süreyya Yücel Özden ( ) Gerçek Üye Tahsin Yalab k ( ) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Müste ar 4

12 III. GİRİŞ 1- Rapor Dönemi : 31 Mart Mart Kurulu un Ünvan : DÜNYA ENERJ KONSEY TÜRK M LL KOM TES DERNE 3- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu : Seçilmi Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu listesi ve sonradan yap lan de i iklikler ayr ca sayfa 7 de verilmi tir. 4- Üyeler Hakk nda Aç klamalar : Y llar üye durumu a a daki gibidir I. ONUR ÜYELERİ II. TÜZEL KİŞİLER A.Bakanl klar ve Di er Kamu Sektörü Kurulu lar ile Kamu ktisadi Te ekkülü Niteli indeki Kurulu lar B. Özel Sektör Niteli indeki Endüstri, Mühendislik, Müteahhitlik ve Mü avirlik Kurulu lar ile Özel Sektör Niteli indeki Enerji Üretimi, letimi, Da t m ve Ticareti ile ilgili Kurulu lar C.Bilimsel ve Teknik Ara t rma ve E itim Kurulu lar D. Meslek Odalar, Birlikler, Dernekler ve Vak flar III. GERÇEK KİŞİLER (Ferdi Üyeler) TOPLAM (I+II+III) Organizasyon Yapısı: Milli Komite döneminde çal malar n daha sistemli ve etkin bir ekilde gerçekle tirmek amac yla a a daki organizasyon yap s n uygulam t r. Merkez Büro Çal ma Yönetmeli i bu organizasyona paralel olarak yeniden gözden geçirilerek tarih ve 02/08 say l Yönetim Kurulu Karar ile kabul edilmi tir. 5

13 YILLARI ORGANİZASYON YAPISI GENEL KURUL YÖNETİM KURULU DENETİM KURULU YÖNET M KURULU BA KANI BA KAN YARDIMCISI GENEL SEKRETER ER FE ODABA I BÜRO H ZMETLER SORUMLUSU SAYMAN ÜYE TURGAY TOPKAYA TEKN K H ZMETLER SORUMLUSU VEDAT GÜMÜ BÜRO H ZMET GÖREVL S DANI MA GRUBU ZAFER ODABA I MUH. VE DAR LER SORUMLUSU ÇALI MA GRUPLARI TANER AKBULUT SERBEST MUHASEBE BÜROSU YAYIN KURULU 6

14 6- YÖNETİM VE DENETİM KURULU tarihinde yap lan Ola an Genel Kurul Toplant s ndan sonra yap lan ilk Yönetim Kurulu Toplant s nda görev da l m a a daki ekilde yap lm t r. YÖNETİM KURULU Temsil Ettiği Kuruluş Ba kan : Süreyya Yücel Özden Gerçek Ki i Ba kan Yard mc s : Prof.Dr.H.Mete en TÜ Rektörlü ü Genel Sekreter : Gültekin Türko lu Gerçek Ki i Sayman Üye : Ömer Ünver ( ) Dr.Turgay Tören ( ) smail H. Altun ( ) Üye : Mehmet Atalay ( ) Murat Zekeriya Ayd n ( ) Üye : M.Kemal Büyükm hc ( ) Mehmet Ça lar ( ) Üye : Ayla Tutu ( ) Atilla Ataç ( ) Üye : brahim Turan Çakmak ( ) Mustafa Akta ( ) Üye : R.Önder Karaduman ( ) Kenan Hayfavi ( ) Dr.Kor Özay ( ) TK Genel Müdürlü ü TK Genel Müdürlü ü Gerçek Ki i Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl E E Genel Müdürlü ü E E Genel Müdürlü ü DS Genel Müdürlü ü DS Genel Müdürlü ü TK Genel Müdürlü ü TK Genel Müdürlü ü AKENERJ Elektrik Üretim A.. AKENERJ Elektrik Üretim A.. AKENERJ Elektrik Üretim A.. Üye : Prof.Dr.A.Orhan Ye in ODTÜ Rektörlü ü Üye : Ali O uz Türky lmaz TMMOB-Makina Mühendisleri Odas Üye : smail H.Altun ( ) Gerçek Ki i Üye : Ülker Ayd n Gerçek Ki i DENETİM KURULU Temsil Ettiği Kuruluş Ba kan : Dr. Hac Duran Gökkaya TETA Genel Müdürlü ü Üye : Muzaffer Ba aran Gerçek Ki i Üye : Tülin Keskin Gerçek Ki i 7

15 Yönetim Kurulu nda; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl n temsil eden Mehmet Atalay n görev de i ikli i nedeniyle yerine Murat Zekeriya Ayd n, TK Genel Müdürlü ü nü temsil eden Ömer Ünver in emekli olmas nedeniyle yerine, Dr.Turgay Tören, Dr.Turgay Tören in görevinden ayr lmas nedeniyle yerine brahim Turan Çakmak, brahim Turan Çakmak n emekli olmas nedeniyle yerine Mustafa Akta, E E Genel Müdürlü ü nü temsil eden M.Kemal Büyükm hç n n i lerinin yo unlu u nedeniyle toplant lara kat lamamas ndan dolay yerine, Mehmet Ça lar, DS Genel Müdürlü ü nü temsil eden Ayla Tutu un emeki olmas nedeniyle yerine Atilla Ataç, Ak Enerji ad na Yönetim Kurulu üyeli ini sürdüren Önder Karaduman n lerinin yo unlu u nedeniyle Yönetim Kurulu toplant lar na kat lamad için Yönetim Kurulu nda Ak Enerji yi Kenan Hayfavi temsil etmi tir. Kenan Hayfavi nin Ak Enerji den ayr lmas üzerine Dr.Kor Özay, görevlendirilmi lerdir. Ayr ca, Kurumundan ayr lan Sayman Üye Dr.Turgay Tören in yerine; bo alan Sayman Üyeli e smail H. Altun seçilmi tir. 7- GENEL KOORDİNATÖR SEVİNÇ KICIMAN VE MUHASEBE MD. FİKRİ AYDOĞAN IN AYRILMALARI VE BÜRO PERSONELİNİN SON DURUMU Genel Koordinatör Sevinç K c man 01 May s 2001 tarihinden beri Yönetici Müdür ve daha sonra Genel Koordinatör olarak çal makta oldu u görevinden 20 A ustos 2005 tarihi itibariyle istifa ederek ayr lm t r. Muhasebe Müdürü Fikri Aydo an n i akdi tarihi itibariyle fesh edilerek görevinden ayr lm t r. Görevlerinden ayr lan bu iki personelin yerine mevcut personel kadrosuna tarihinde Teknik Görevli olarak bir ki i (Turgay Topkaya) al nm t r. Bu nedenle, Merkez Büro organizasyonunda a a daki düzenleme yap lm t r: Büro Hizmetleri Sorumlusu Muhasebe ve dari ler Sorumlusu Teknik Hizmetler Sorumlusu Büro Hizmet Görevlisi 8

16 IV. YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 1- ÜYELERİMİZ İLE İLİŞKİLER 1.1- Üyeliğe Kabul Edilenler ve Ayrılanlar: Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi'ne; Tüzel Ki iler Gerçek Ki iler Toplam olmak üzere toplam 58 yeni üye kabul edilmi tir. Buna kar n Tüzel Ki iler Gerçek Ki iler Toplam olmak üzere toplam 58 üye ayr lm t r Teşekkür Yemeği, Kokteyller 04 Temmuz 2005 tarihinde, Adalet Te kilat n Güçlendirme Vakf Hakimevi nde görevleri sona eren faaliyet dönemi Yönetim, Denetim ve Yüksek Dan ma Kurulu Üyelerine DEK- TMK olarak te ekkür yeme i verilmi tir. 24 May s 2007 tarihinde Ankara TÜ Evi nde Çal ma Grubu raporlar n haz rlayan Çal ma Grubu Ba kan ve Üyelerine te ekkür için bir kokteyl düzenlenmi tir tarihinde Ankara TÜ Evin de yeni y l öncesi üyelerimize bir kokteyl verilmi tir Üyelerimize DEK-TMK Kimlik Kart ve 2008 y l cep takvimi yapt r larak da t lm t r. 9

17 2- DÜNYA ENERJİ KONSEYİ (DEK) LONDRA MERKEZİ İLE İLİŞKİLER Dünya Enerji Konseyi ne üye olan ülkeler aras nda önemli bir yeri olan Milli Komite miz Londra Merkezi nin etkinliklerine mali durumunun elverdi i ölçüde kat lmaya çal maktad r. 20 Temmuz 2005 tarihinde, Süreyya Yücel Özden DEK Londra Merkezi ni ziyaret etmi tir. 25 Kas m 2005 tarihinde, DEK Londra Merkezi ni Sevinç K c man ziyaret ederek, Türkiye 10. Enerji Kongresi ne WEC in kat l mlar ve Milli Komitemizin Asya Grubundan Avrupa Grubuna al nmas konusunda görü meler yapm, Milli Komitemiz Avrupa Grubuna al nm t r Dünya Enerji Kongresi ne Katılım (11-15 Kasım 2007, Roma-İtalya) Kongre ye, cra Meclisi ile Genel Sekreterler Toplant lar na Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden kat lm t r. Süreyya Yücel Özden Kongre de ayr ca oturum ba kanl yapm t r. Kongre kapsam nda düzenlenen gençlik program na, Milli Komitemiz ad na Ersin Sayar ( TÜ), Gökçe Gül (Gülsan n aat) ve Emrah Besci (TE A ) olmak üzere toplam 3 ki i kat lm t r. Kongre de Dr. Nuray Tokgöz ( stanbul Üniversitesi) A Numerical Analysis Of Worldwide And Turkey Co 2 Emissions Based On Fossil Fuels And Effects Of The Emission On Atmospheric Warming In Turkey konulu bildiri sunmu tur Dünya Enerji Konseyi Çalışma Gruplarına Katılım 14 Kas m 2005 tarihinde Avrupa ve Ekonomisi nin Enerji Krizleri Karşısındaki Duyarlılığı Konulu Milano da ve 10 Mart 2006 tarihinde Çek Cumhuriyeti nin Prag kentinde düzenlenen toplant ya Dan ma Grubu Üyesi Sevinç K c man kat lm t r. WEC'in "Energy Policy Scenarios to 2050" ile ilgili toplant s 24 ubat 2006 tarihinde sviçre'nin Zürih kentinde ve May s 2006 tarihinde Paris te yap lm t r. Toplant lara Milli Komitemiz ad na Dan ma Grubu Üyesi Sevinç K c man ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl 'ndan üyemiz Bar Sanl kat lm lard r. Ayr ca, 25 Ekim 2006 tarihinde Kopenhag da yap lan üçüncü toplant ya da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl 'ndan üyemiz Bar Sanl kat lm t r. 6 ubat 2008 tarihinde Brüksel de düzenlenen WEC Europe Regional Meeting e Milli Komitemiz Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s Prof.Dr.H.Mete en kat lm t r. Ayr ca WEC in y llar çal ma döneminde olu turulan çal ma gruplar na Türkiye den a a da isimleri ve çal ma gruplar yaz l üyeler bildirilmi tir. 10

18 WEC GLOBAL STUDIES 1.Study Group on Vulnerabilities in Human Resources, Manufacturing, Water and Infrastructure Working Group 2: Manufacturing Bottlenecks Working Group 3: Water for Energy WEC TASK FORCES Interconnectivity Rules of Energy Trade & Investment Biofuels Standards and Technologies (North and South America) WEC TECHNICAL COMMITTEES Performance of Generating Plant Committee (PGP) Energy Efficiency Policies and Indicators (EEI) Cleaner Fossil Fuel Systems Committee (CFFS) : Bildirilen Üyeler ayende Y lmaz (EÜA ) Atilla Ataç (DS ) Gül Okan (TE A ) Serpil Serdar & Ne e Kundurac o lu (TETA ) N.Funda Akda (E E ) Selma Öztürk (EÜA ) Erdal Çal ko lu (E E ) Mustafa Akta (TK ) 2.3- DEK Bölgesel Etkinlik Toplantıları Dünya Enerji Konseyi Bölgesel Etkinlik toplant lar ndan birinin ülkemizde yap lmas için Londra Merkezi ile temasa geçilmi ve Türkiye nin do u ile bat aras nda enerji koridoru olmas n n da önemini belirten bir konuda toplant yap lmas kabul edilmi tir. Toplant n n 2008 y l Aral k ay ba lar nda stanbul da yap lmas beklenmektedir. 3- SEKTÖRLE İLGİLİ OLAN KURULUŞLAR İLE ÜYEMİZ OLAN KURULUŞLARA YAPILAN ZİYARETLER Çe itli kurulu lar n üst düzey yöneticilerine, Milli Komitemizin amaç ve çal malar n tan tmak ve i birli i olanaklar n görü mek üzere Yönetim ve Denetim Kurullar m z taraf ndan a a daki ziyaretler gerçekle tirilmi tir: Say n Doç.Dr.Sami Demirbilek, ETKB Müste ar, 19 Nisan Eylül 2005 Say n Yusuf Günay, EPDK Ba kan, 20 Nisan 2005 Say n Selahattin Çimen, ETKB Müste ar Yard mc s, 30 May s 2005 Say n lhami Öz ahin, TE A Genel Müdürü, 30 May s ubat 2006 Say n Hasan Basri Aktan, Maliye Bakanl Müste ar, 11 May s 2005 Say n Ha im Keklik, TEDA Genel Müdürü, 06 Haziran 2005 Say n Mithat Rende, TC D i leri Bakanl Enerji Su ve Çevre Genel Müdür Yard mc s, 22 Haziran 2005 Say n Sefer Bütün, EÜA Genel Müdür v., 15 Temmuz 2005 Say n Hac Duran Gökkaya, TETA Genel Müdürü, 15 Temmuz Kas m 2005 Say n Dr. brahim Birkan, TURSER Genel Müdürü, 16 Eylül

19 Say n Budak Dilli, Enerji leri Genel Müdürü, 25 Ocak 2006 Say n Dr. Soner Aksoy, TBMM Sanayi Komisyonu Ba kan, 04 Nisan Kas m 2006 Say n Erdal Eren, Türkiye Müteahhitler Birli i Yönetim Kurulu Ba kan, 14 Nisan 2006 Say n lhami Öz ahin, TE A Genel Müdürü, 24 Nisan 2006 Say n Dr. Hac Duran Gökkaya, TETA Genel Müdürü, 24 Nisan Eylül 2006 Say n Ahmet Necdet Sezer, T.C. 10. Cumhurba kan, 02 May s 2006 Say n Doç.Dr.Sami Demirbilek, ETKB Müste ar, 08 Haziran 2006 Say n Budak Dilli, Enerji leri Genel Müdürü, 17 Temmuz 2006 Say n Okay Çak ro lu, TAEK Ba kan, 20 Temmuz 2006 Say n Dr.M.Hilmi Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan, 01 A ustos Kas m 2006 Say n Mithat Rende, TC D i leri Bakanl Enerji Su ve Çevre Genel Md. Yrd., 18 Eylül 2006 Say n Ha im Keklik, TEDA Genel Müdürü, 06 Ekim 2006 Say n Halil Al, TE A Genel Müdürü, 06 Ekim 2006 Say n Sefer Bütün, EÜA Genel Müdürü, 06 Ekim 2006 Say n Yusuf Günay, EPDK Ba kan, 14 Kas m 2006 Say n Süleyman Demirel, T.C. 9.Cumhurba kan, 16 Kas m 2006 Say n Deniz Baykal, CHP Genel Ba kan, 22 Kas m 2006 Say n Doç.Dr.Sami Demirbilek, ETKB Müste ar, 19 Ocak 2007 Say n Deniz Baykal, CHP Genel Ba kan, 06 ubat 2007 Say n Yusuf Günay, EPDK Ba kan, 28 ubat 2007 Say n Doç.Dr.Sami Demirbilek, ETKB Müste ar, 09 Temmuz 2007 Say n Dr.M.Hilmi Güler, ETK Bakan, 19 Eylül 2007 Say n Zafer Ça layan, Sanayi ve Ticaret Bakan, 19 Eylül 2007 Say n Prof.Dr.Veysel Ero lu, Çevre ve Orman Bakan, 26 Eylül 2007 Say n Süleyman Demirel, T.C. 9.Cumhurba kan, 27 Ekim 2007 Say n Osman Kadakal, TEMSAN Genel Müdürü, 04 Aral k 2007 Say n Budak Dilli, Enerji leri Genel Müdürü, 06 ubat

20 4- MİLLİ KOMİTEMİZ YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ İLE FERDİ ÜYELERİN KATILDIĞI TOPLANTILAR Milli Komitemiz in amaç ve çal malar n kamuoyuna tan tmak amac yla, çe itli toplant lara, radyo ve televizyon programlar na kat l nm t r. Milli Komitemiz adına katılınan toplantılar şunlardır : 29 Mart 2005 tarihinde, Çal ma Grubu Raporlar n n tan t m için Milli Komite Merkezinde bir bas n toplant s düzenlenmi tir. 03 Haziran 2005 tarihinde, TMMOB-Makine Mühendisleri Odas Kayseri ubesi nin 3-4 Haziran 2005 tarihinde Kayseri de Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklar/Enerji Yönetimi konulu Sempozyum a DEK-TMK ad na Genel Sekreter Say n Gültekin Türko lu ile Yönetim Kurulu Üyesi E E Genel Müdür Yard mc s Say n Mehmet Ça lar kat lm lard r Haziran 2005 tarihinde, DE K ve CERA taraf ndan stanbul da düzenlenen East Meets West Cera Energy Executive Conference: stanbul 2005 konferans na konu mac olarak Süreyya Yücel Özden kat lm t r. 06 Temmuz 2005 tarihinde, Ankara Hilton da düzenlenen Türkiye Elektrik Da t m ve Üretim Tesislerinin Özelle tirilmesi Konferans na DEK/TMK ad na konu mac olarak Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden kat lm t r. 29 Haziran 2005 tarihinde, stanbul da EUROPA MEDIA KHT taraf ndan düzenlenen Türk Organizasyonlar için AB Fon mkanlar konulu seminere Milli Komite ad na Denetim Kurulu Üyesi M. Tülin Keskin kat lm t r tarihlerinde Powergen Europe 2005, Milano toplant s nda Denetim Kurulu Üyesi Muzaffer Ba aran Turkey, Moving Towards Liberalization in the Electricity sector konulu bir sunu yapm t r Temmuz 2005 tarihinde, stanbul da düzenlenen IHEC 2005 Konferans na Milli Komite yi temsilen Necil Kurtkaya ve Ersin Zihnio lu kat lm lard r. 16 A ustos 2005 tarihinde, Barmek Holding taraf ndan Eylül 2005 tarihlerinde Bakü de Azerbaycan da Liberalle me ve Elektrik Enerjisi Da t m Modeli etkinliklerine Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden kat lm lard r. 14 Eylül 2005 tarihinde, T.C. Ba bakanl k DPT Müste arl Ekonomik Modeller ve Stratejik Ara t rmalar Genel Müdürlü ü nün daveti üzerine 9. Kalk nma Plan haz rl klar na ili kin olarak olu turulan özel ihtisas komisyonlar na Milli Komite ad na Tülin Keskin, Ömer Ünver ve Ali O uz Türky lmaz temsilci olarak kat lm lard r. 27 Eylül 2005 tarihinde, TMMOB Makine Mühendisleri Odas n n Kas m 2005 tarihinde Ankara da düzenlenen Enerji Makinalar ve Yerli Sanayi konulu çal maya DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyelerinden Ayla Tutu, smail H. Altun ve Ali O uz Türky lmaz kat lm lard r. Enerji ve Kojenerasyon Dünyas Ekim 2005 say s nda Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden ile yap lan röportaj yay nlanm t r. 13

21 24-26 Ekim 2005 tarihinde, stanbul Lütfi K rdar Kongre Merkezi nde Ulusal Enerji Forumu taraf ndan düzenlenen Rekabet Edebilir Bir Sanayi çin Enerjide Yenilikler konulu toplant ya Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s Prof.Dr.H.Mete en kat lm t r. 25 Ekim 2005 tarihinde TÜS AD taraf ndan stanbul Swissotel de Enerji ve Ula t rma Sektörlerinin Liberalizasyonu ve Özelle tirme Uygulamalar Semineri ne Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s Prof.Dr.H.Mete en kat lm t r Kas m 2005 tarihinde, Eurelectric taraf ndan Londra da düzenlenen Renewable Energy in Europe: Responding to Challenges, Developing Trading, Meetings Targets toplant s na Milli Komitemiz ad na Sevinç K c man kat lm t r. 15 Nisan 2006 tarihinde TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odas n n XI.Ola an Genel Kurulu Toplant s na Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden kat lm t r. Global Enerji Dergisi nin May s 2006 say s nda Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden ile yap lan röportaj yay nlanm t r. 11 May s 2006 tarihinde ETKB ve UNDP i birli i ile Ankara Dedeman Oteli nde BM- klim De i ikli i Çerçevesinde Enerji Sektörü konulu düzenlenen konferans n birinci oturumunda Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden oturum ba kanl yapm, ayn toplant ya Milli Komitemizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Ülker Ayd n ve Denetim Kurulu Üyesi Tülin Keskin kat lm lard r May s 2006 tarihlerinde Hilton stanbul Convention and Exehibition Center da Türkiye Kojenerasyon Derne i nin düzenledi i Uluslararas Kojenerasyon Kombine Çevrim ve Çevre Konferans ve Sergisi (ICCI 2006) AB ye Giri Sürecinde Türkiye de Kojenerasyon-Yeni Geli meler ana temal toplant s n n Kojenerasyon, Verimlilik ve Çevre konulu 3. oturumuna oturum ba kan olarak Milli Komitemizi temsilen Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden kat lm t r May s 2006 tarihinde Kaynak Elektrik Enerji, Elektrik, Ayd nlatma, Elektrik ve Otomasyon Mühendisli i Dergisi taraf ndan Ankara Alt npark ta düzenlenen Elekon ve Otomasyon Fuar içindeki Türkiye Elektrik Da t m Sisteminde Özelle tirme ve Son Durum konulu panele Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden ba kanl k yapm t r. 8-9 Haziran 2006 tarihlerinde düzenlenen klim De i ikli i Eylem Plan Haz rl k Çal tay na Milli Komitemizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Ülker Ayd n, Denetim Kurulu Üyesi Tülin Keskin ve DEK-TMK üyesi Selva Tüzüner Kat lm lard r. 24 Haziran 2006 tahinde Makine Mühendisleri Odas Mersin ubesi nce Mersin de düzenlenen Enerji Seçenekleri ve Nükleer Enerji konulu toplant ya Genel Sekreter Gültekin Türko lu kat lm t r. 30 Haziran 2006 tarihli Enerji Gündemi Gazetesi nde Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden ile yap lan röportaj yay nlanm t r. 17 Temmuz 2006 tarihinde stanbul da düzenlenen III. Uluslararas Hidrojen Enerjisi Kongresi ne DEK-TMK üyesi Necil Kurtkaya, DEK-TMK üyesi Ersin Zihnio lu ve Dan ma Grubu Üyesi Prof.Dr. H. Nusret Yükseler kat lm lard r. 14

22 tarihinde Ankara da düzenlenen Turkish German Symposium da Denetim Kurulu Üyesi Muzaffer Ba aran Efficient Power Generation and Cogeneration in Turkey konulu bir sunum yapm t r. 8-9 Kas m 2006 tarihlerinde Ankara da Türkiye Çevre Vakf taraf ndan düzenlenen Yenilenebilir Enerji Kaynaklar ile ilgili toplant ya DEK-TMK ni temsilen Ülker Ayd n kat lm t r. Aral k 2006'da Çevre ve Orman Bakanl ve Avrupa Çevre Ajans taraf ndan düzenlenen etkinli e Yönetim Kurulu Üyesi Ali O uz Türky lmaz ve Denetim Kurulu Üyesi Tülin Keskin kat lm lard r tarihinde Türkiye nin Güncel Enerji Sorunlar Paneli nde Denetim Kurulu Üyesi Muzaffer Ba aran Af in Elbistan Havzas ile ilgili bir sunum yapm t r. 15 ubat 2007 tarihinde Milli Komitemiz taraf ndan haz rlanan Af in-elbistan Linyit Havzas Bölgesel Kalk nma Projesi yap lan bas n toplant s ile kamuoyuna duyurulmu tur. 01 Mart 2007 tarihinde Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden Dünya Bankas Toplant s na kat lm t r tarihlerinde Stratejik Teknik ve Ekonomik Ara t rmalar Merkezi taraf ndan düzenlenen VI. Enerji Arenas nda Denetim Kurulu Üyesi Muzaffer Ba aran Türkiye de Nükleer Santrala yat r m yapman n sorunlar konulu bir sunum yapm t r. Y ld z Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü, Mart 2007 Tarihleri aras nda düzenledi i 9. Kalite Günleri Etkinli i ne Milli Komitemiz Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden, Yönetim Kurulu Üyemiz O uz Türky lmaz panelist olarak kat lm t r. Ayr ca üyelerimizden Necil Kurtkaya bu toplant da Milli Komitemiz ad na bir sunum yapm t r tarihinde Dolmabahçe Rotary Kulübü taraf ndan düzenlenen Nükleer Enerji konulu toplant da Denetim Kurulu Üyesi Muzaffer Ba aran bir sunum yapm t r. 4 Nisan 2007 tarihinde Mersin de TMMOB Makina Mühendisleri Odas Mersin ubesi ile DEK-TMK nin ortakla a olarak düzenledi i "Küresel Is nma Sürüyor, klimler De i iyor" ba l kl etkinlikte: - Aç l ta Yönetim Kurulu Üyesi Ali O uz Türky lmaz bir konu ma yapm, - Enerji Verimlili i konulu oturumda Denetim Kurulu Üyesi Tülin Keskin, "Binalarda Yeni Trendler-S f r Emisyonlu Binalar" ba l kl sunu yapm, - "Enerji Verimlili i Yasas n n De erlendirilmesi" konulu panel Yönetim Kurulu Üyesi O uz Türky lmaz taraf ndan yönetilmi tir tarihinde Çankaya Rotary Kulübü taraf ndan düzenlenen Nükleer Enerji konulu toplant da Denetim Kurulu Üyesi Muzaffer Ba aran bir sunum yapm t r tarihlerinde Dünya Bankas taraf ndan M s r-kahire de düzenlenen Gas Turbine Combined Cycle Operation and Maintenance Workshop da Denetim Kurulu Üyesi Muzaffer Ba aran Electricity Secor in Turkey and Combined Cycle Power Plants konulu bir sunum yapm t r. 15

23 tarihlerinde Ankara da düzenlenen Do al Gaz Kongresi nde Denetim Kurulu Üyesi Muzaffer Ba aran Dünya da ve Türkiye de Do al Gaz n Elektrik Üretiminde Kullan m konusunda bir sunum yapm t r May s 2007 tarihlerinde Forum stanbul toplant s nda Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden oturum ba kanl yapm t r. 29 May s 2007 tarihinde Antalya da Uluslararas Hidroelektrikçiler Birli i Kongresi nde Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden oturum ba kanl yapm t r May s 2007 tarihilernde stanbul da düzenlenen Kojenerasyon Kongresi nde Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden oturum ba kanl yapm ve Denetim Kurulu Üyesi Muzaffer Ba aran da an lan toplant ya dinleyici olarak kat lm t r. 30 May s Haziran 2007 tarihleri aras nda REC Türkiye taraf ndan düzenlenen Proje Döngüsü Yönetimi E itimi toplant s na üyelerimizden U ur N. Yurter kat lm t r. 5 Haziran 2007 tarihinde stanbul da düzenlenen AB Enerji Konferans na Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden kat lm t r. REC Türkiye taraf ndan 19 ve 22 Haziran 2007 tarihleri aras nda düzenlenen klim De i ikli i ile Sava m ve Avurpa Birli i-stk Diyalo u toplant lar na Milli Komitemiz Teknik Hizmetler Sorumlusu Turgay Topkaya kat lm t r Haziran 2007 tarihinde Oslo da IEA taraf ndan düzenlenen Carbon Capture and Storage konulu toplant ya üyelerimizden Selva Tüzüner kat lm t r. 25 Haziran 2007 tarihinde stanbul da düzenlenen Viyana Forum Toplant s nda Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden enerji konusunda konu ma yapm t r. 25 Haziran 2007 tarihinde Çevre ve Orman Bakanl taraf ndan düzenlenen Çevre Operasyonel Program ( ) Toplant s na Milli Komitemiz Teknik Hizmetler Sorumlusu Turgay Topkaya kat lm t r Haziran 2007'de Madrid de düzenlenen Powergen Europe 2007 Konferans ve Sergisi'ne DEK-TMK Denetim Kurulu Üyesi Muzaffer Ba aran kat lm lard r Haziran 2007 tarihinde EMO-Ankara ubesi taraf ndan düzenlenen ÇEF Toplant s na üyelerimizden Fatih Kaymakç o lu kat lm t r. 6 Temmuz 2007 tarihinde Ankara da düzenlenen AB Komisyonu Toplant s nda Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden konu ma yapm t r. Temmuz 2007 de EuroNews Türkiye Dergisi Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden ile bir röportaj yapm t r. Temiz Enerji Vakf taraf ndan, 3 Temmuz 2007 tarihinde Ankara Elmada lçesi Süleymanl köyünde yap lan güne enerjili su pompalama sisteminin aç l törenine Milli Komitemiz üyelerinden Dr.Figen Ar, Ersin Zihnio lu ve Ömer Esirgemez kat lm lard r. 16 Temmuz 2007 tarihinde UNDP Türkiye nin düzenledi i Sürdürülebilir Kalk nman n Enerji Politikalar na Entegrasyonu Toplant s na YK Üyesi Ali O uz Türky lmaz kat lm t r. 16

24 16 Temmuz 2007 tarihinde EMO stanbul ubesi taraf ndan düzenlenen Rüzgar Enerjisi Uygulamalar : letim ve Da t m ebekesiyle Ba lant Sorunlar Semineri ne üyelerimizden Prof.Dr.H.Nusret Yükseler ve Ersin Zihnio lu kat lm lard r. A ustos 2007 de Global Enerji Dergisi Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden ile bir röportaj yapm t r. A ustos 2007 de CNR Holding Bas n Bölümü Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden ile bir röportaj yapm t r tarihlerinde ngiltere-londra da düzenlenen WNA World Nuclear Association 32. Annual Symposium a Denetim Kurulu Üyesi Muzaffer Ba aran dinleyici olarak kat lm t r tarihlerinde Belçika-Brüksel de düzenlenen European Nuclear Conference, ENC 2007, konulu toplant ya Denetim Kurulu Üyesi Muzaffer Ba aran dinleyici olarak kat lm t r tarihinde Ankara da UNDP taraf ndan düzenlenen Sürdürülebilir Kalk nman n Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi Çal tay nda Denetim Kurulu Üyesi Muzaffer Ba aran Sürdürülebilir Kalk nma ve Türkiye Enerji Sektörünün F rsatlar konulu bir sunum yapm t r tarihinde Ankara da düzenlenen VI. Enerji Sempozyumu nda Denetim Kurulu Üyesi Muzaffer Ba aran CO 2 Tutma ve Depolama konulu bir sunum yapm t r. 31 Ekim 2 Kas m 2007 tarihlerinde TMMOB Maden, Makina, Elektrik ve Kimya Mühendisleri Odalar taraf ndan Elbistan'da düzenlenen "Temiz Kömür Teknolojileri ve Yakma Teknikleri Semineri" kapsam nda; Komite'mizin daha önceden haz rlam oldu u "Af in-elbistan Linyit Havzas Kalk nma Plan "n n sunumu Teknik Hizmetler Sorumlusu Turgay Topkaya taraf ndan yap lm t r. Ayr ca Yönetim Kurulu Üyelerinden Ali O uz Türky lmaz ve Mustafa Akta da sunumlar yapm lard r. Yerel yöneticiler ve uzmanlar taraf ndan ilgiyle kar lanan Bölgesel Kalk nma Plan önerimiz Komitemize hakl bir sayg da kazand rm t r Kas m 2007 tarihlerinde Kayseri de TMMOB Makina Mühendisleri Odas taraf ndan düzenlenen "Yenilenebilir Enerji Kaynaklar Sempozyumu"nun aç l nda Ba kan Yard mc s Prof.Dr.H.Mete en bir konu ma yapm t r. Prof.Dr.H.Mete en Sempozyum kapsam nda "Yerli Ekipman malat " temal bir panele de kat lm t r. 4-5 Aral k 2007 tarihinde TÜ'de düzenlenen "ENKÜS 2007-Enerji Çal tay ve Sergisi"ne Yönetim Kurulu Ba kan m z Süreyya Yücel Özden, Genel Sekreterimiz Gültekin Türko lu ve Denetim Kurulu Üyesi Muzaffer Ba aran kat lm lard r. Süreyya Yücel Özden yerli kaynaklar m z n de erlendirilmesi ile ilgili olarak, Gültekin Türko lu elektrik sektörünün finansman gereksiniminin kar lanmas, Muzaffer Ba aran ise termik ve hidrolik santralarda verim art r c çal malar konular nda birer sunum yapm lard r. 09 Ocak 2008 de Türkiye de klim De i ikli i Politikalar n n Tan t m Projesi Kapan Konferans na Milli Komitemiz ad na Teknik Hizmetler Sorumlusu Turgay Topkaya kat lm t r Ocak 2008 tarihlerinde gerçekle tirilen 27.Enerji Verimlili i Haftas Konferans da Süreyya Yücel Özden Yeni Enerji Yat r mlar nda Çevre Boyutunun Önemi konulu bir 17

2011-2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

2011-2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 2011-2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 1 DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ 2011-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU 21/28 Mart 2014, Ankara Toplantı Yeri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Konferans

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 218 1618 0312 218 1654 Faks: 0312 218 1511 E-posta: taiex@abgs.gov.tr Avrupa Birli i

Detaylı

SEY R DEFTER KAPAK KONUSU

SEY R DEFTER KAPAK KONUSU KAPAK KONUSU BAfiKANIN SEY R DEFTER Türkiye ekonomisi, özel sektöre dayal olarak üst üste üç y ld r büyüyor. Ülkemizin küresel bir oyuncu olmas arzusuyla çal flmalar n gece gündüz sürdüren TOBB un, önem

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Hakan YILDIRIMO LU Av. Erten CILGA

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Bakanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim 01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim Firmasının Uygunluk Görü"ü 09 Özet Yönetim Kurulu Raporu

Detaylı

ELEV. 2013-2014 Dönemi FAAL YET RAPORU ELEV. stanbul Erkek Liseliler

ELEV. 2013-2014 Dönemi FAAL YET RAPORU ELEV. stanbul Erkek Liseliler ELEV 2013-2014 Dönemi FAAL YET RAPORU ELEV stanbul Erkek Liseliler Eappleitim Vakf Yönetim Kurulu Ba kan m z dan Deappleerli Sar Siyahl lar, Medeniyeti olu turan en önemli ögelerden biri kurumlar. Kurumlar

Detaylı

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi The Project on Empowering Victims

Detaylı

TÜRKİYE DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ ANALİZİ

TÜRKİYE DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ ANALİZİ Yayın No: 2885 TÜRKİYE DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ ANALİZİ Uzmanlık Tezi Yusuf Ziya TÜRK YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Nisan 2014 ISBN 978-605-4667-81-9 Bu tez Müsteşar

Detaylı

2009 FAALiYET RAPORU

2009 FAALiYET RAPORU 2009 FAALiYET RAPORU Çalýþmak demek, boþuna yorulmak, terlemek deðildir. Zamanýn gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü uygar buluþlardan azami derecede istifade etmek zorunludur. Değerli Bucalılar,

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri I- GENEL B LG LER 1 A-M SYON V ZYON VE 3 DE ERLER B-YETK GÖREV VE 3 SORUMLULUKLAR C-

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri A-M SYON V ZYON VE DE ERLER B-YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER

Detaylı

1 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011. Önsöz

1 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011. Önsöz 1 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011 Önsöz Son y llarda birçok ülkede engelli bireyler için fiziksel aktivitenin yayg nla t r lmas na ili kin çe itli programlar, projeler yürütülmekte,

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2003 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD stanbul Merkez Binas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2003 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu

Detaylı