DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2005-2007 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU"

Transkript

1 DÖNEMÝ ÇALIÞMA RAPORU

2 Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneği DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

3

4 DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU 20/27 Mart 2008, Ankara Toplantı Yeri: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Rüştü Özal Konferans Salonu Necatibey Cad. No:57 Kızılay-Ankara Toplantı Saati: 13:00

5 DEK-TMK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SALONU TMMOB-İnşaat Mühendisleri Odası Rüştü Özal Toplantı Salonu

6 İÇİNDEKİLER I. GÜNDEM 1 II. SUNUŞ 2 III. GİRİŞ 5 1. Rapor Dönemi 5 2. Kurulu un Ünvan 5 3. Yönetim ve Denetim Kurulu 5 4. Üyeler Hakk nda Aç klamalar 5 5. Organizasyon Yap s 5 6. Yönetim ve Denetim Kurulu 7 7. Genel Koordinatör Sevinç K c man ve Muhasebe Md. Fikri Aydo an n 8 Ayr lmalar ve Büro Personelinin Son Durumu IV. YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 9 1. ÜYELER M Z LE L K LER 9 2. DÜNYA ENERJ KONSEY (DEK) LONDRA MERKEZ LE L K LER SEKTÖRLE LG L OLAN KURULU LAR LE ÜYEM Z OLAN KURULU LARA 11 YAPILAN Z YARETLER 4. M LL KOM TEM Z YÖNET M VE DENET M KURULU ÜYELER LE FERD 13 ÜYELER N KATILDI I TOPLANTILAR 5. KANUN TASARILARI HAKKINDAK GÖRÜ LER M Z VE AB LE LG L 19 TOPLANTILARA KATILIM 6. KONGRE, KONFERANS, SEM NER, PANEL VE FUAR DÜZENLEME 20 ÇALI MALARI 7. DEK-TMK DANI MA GRUBU TOPLANTILARI ÇALI MA GRUPLARI FAAL YETLER DEK-TMK WEB S TES ELEKTRON K BÜLTEN VE BASINDA ÇIKAN HABERLER N ÜYELERE 27 DUYURULMASI 11. MAL DURUM T CAR LETME KURULMASI ÖNER S 43 V. SONUÇ 44 VI DÖNEMİ ÇALIŞMA PROGRAMINA İLİŞKİN ÖNERİLERİMİZ 45 VII YILLARI ÇALIŞMA DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU 47 VIII YILLARI ÇALIŞMA DÖNEMİ GELİRLER VE GİDERLER ÖNERİSİ 49

7

8 I. GÜNDEM 1. Aç l ; Ba kanl k Divan seçimi ve Ba kanl k Divan na tutanaklar imzalama yetkisi verilmesi, 2. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu y llar çal ma raporunun okunmas ve görü ülmesi, 3. Yönetim ve Denetim Kurullar n n ibra edilmesi, 4. Ticari i letme kurulmas konusunun görü ülmesi ve karara ba lanmas, 5. Tüzük de i ikliklerinin görü ülerek karara ba lanmas, dönemi Çal ma Program Önerisi, 2008, 2009 ve 2010 y llar na ili kin gelir-gider bütçelerinin sunumu ve görü ülerek karara ba lanmas, 7. Yönetim Kurulu na verilmesi istenen yetkilerin görü ülerek karara ba lanmas, 8. Seçimler; a) Yönetim Kurulu Üyeleri, b) Denetim Kurulu Üyeleri, 9. Dilek ve temenniler; kapan. 1

9 II. SUNUŞ Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi'nin Değerli Üyeleri, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi y llar Çal ma Dönemini tamamlam t r. Komite'mizin y llar Çal ma Dönemine ait faaliyetlerini içeren Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlar, Bilanço ve Gelir-Gider Hesaplar Say n Genel Kurulumuz un tetkik, müzakere ve onaylar na sunulmaktad r. Raporumuzdaki bilgilerle ilgili her türlü ayr nt DEK-TMK ar ivinde mevcut olup, üyelerimizin incelemelerine aç kt r. Bütün üyelerimizin Genel Kurul Toplant s na kat lmas n bekler, sayg lar m z sunar z. 2

10 DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ HAKKINDA Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi (DEK-TMK) tarihinde 3/9805 Say l Bakanlar Kurulu Karar ile Dünya Enerji Konseyi nin Türk Milli Komitesi olarak kurulmu tur. Enerji alan nda faaliyet gösteren bakanl klar, kamu ve özel sektör kurulu lar, üniversiteler, bilimsel ve teknik ara t rma yapan kamu ve özel sektör kurulu lar, mü avirlik firmalar, meslek odalar, dernekler, vak flar ve gerçek ki ilerin üye oldu u Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derne i Demokrasi ve insan haklar evrensel ilkelerine ba l ; giri im ve dü ünce özgürlüklerine sayg l, Atatürk ün ça da uygarl k hedefi ve ilkeleri do rultusunda demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin güçlenmesine katk da bulunan, ulusal ve uluslararas boyutta enerjinin eri ebilirli i, sa lanabilirli i ve kabul edilebilirli i ilkeleri do rultusunda, sürdürülebilir, ekonomik ve sosyal kalk nmay te vik eden, ülkemizde enerji tüketiminin ekonomik büyüme ile ili kilerini göz önünde bulundurarak enerji kaynaklar potansiyeli, enerjinin zaman nda, güvenilir, çevre ile uyumlu, verimli ve ekonomik artlarda üretimi, çevrimi, iletimi, da tm, ticareti ve kullan m konular nda teknik, ekonomik, bilimsel ve sosyal nitelikli çal malar yapan, çal ma sonuçlar n, görü ve önerilerini Dernek üyelerine, ilgililere ve kamuoyuna sunmak, tüm faaliyetlerini tarafs z, ba ms z, bilimsel nitelikte ve ülkemiz ç karlar do rultusunda gerçekle tirmek amac n güden bir sivil toplum kurulu udur. Milli Komitemiz 2006 y l nda Dünya Enerji Konseyi Asya Grubu üyeli inden ç karak Avrupa Grubu üyeleri aras na kat lm ve bu grubun çal malar na etkin olarak kat lmaya ba lam t r. Mili Komitemiz, ilk Ulusal Enerji Kongresi ni 1953 y l nda gerçekle tirmi tir. Bugüne kadar 10 Ulusal Enerji Kongresi gerçekle tirilmi olup, bu kongrelerde TC Enerji Bakanl ile Türkiye Elektrik Kurumu nun kurulmas, lokal üretim tesisleri yerine bölgesel termik ve hidrolik santralar n kurulmas ve bu santrallar n enterkonnekte ebeke vas tas yla birbirleri ile yük merkezine ba lanmas, köy elektrifikasyonu program n n ba lat lmas, Enerji uras n n toplanmas konular bu kongrelerde ele al nan ve hayata geçirilen konulardan baz lar d r. Enerji türlerinin birini di erine tercih etmeyen hepsine e it mesafede bulunan Milli Komitemiz, ülke gerçe ini ve kamu yarar n çal malar nda kendisine ilke edinmi tir. Kurulu undan bugüne kadar bu ilke do rultusunda Komitemiz e hizmet veren Ba kanlar m za, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimize, Dan ma Grubu Üyelerimize ve Çal ma Grubu Ba kan ve Üyelerimize bu vesile ile sayg ve sevgilerimizi sunmay bir borç biliriz. Ayr ca, rahats zl nedeniyle stanbul da bir bak m evinde tedavi alt nda bulunan, Milli Komitemiz eski Ba kanlar ndan Sn. Ali Galip Mutdo an a acil ifalar dileriz. 3

11 MİLLİ KOMİTEMİZ İN KURULUŞUNDAN BUGÜNE KADAR YÖNETİM KURULU BAŞKANLARI Emin plikçi ( ) Ankara Elektrik, Havagaz ve Otobüs letmesi Genel Müdürü Celal Özp nar ( ) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Müste ar v. Tevfik Fikret Süer ( ) ( ) Bay nd rl k Bakanl Bay nd rl k irket ve Müesseseleri Reisi brahim Deriner ( ) E E Genel Müdürü Kemal Noyan ( ) Enerji Bakanl Müste ar Ali Galip Mutdo an ( ) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Enerji Dairesi Ba kan Hüseyin Arabul ( ) Barmek Holding A.. Yönetim Kurulu Ba kan Prof.Dr.Orhan Ye in ( ) ODTÜ Ö retim Üyesi Arif Onat ( ) Enerji Bakanl Müste ar Süreyya Yücel Özden ( ) Gerçek Üye Tahsin Yalab k ( ) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Müste ar 4

12 III. GİRİŞ 1- Rapor Dönemi : 31 Mart Mart Kurulu un Ünvan : DÜNYA ENERJ KONSEY TÜRK M LL KOM TES DERNE 3- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu : Seçilmi Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu listesi ve sonradan yap lan de i iklikler ayr ca sayfa 7 de verilmi tir. 4- Üyeler Hakk nda Aç klamalar : Y llar üye durumu a a daki gibidir I. ONUR ÜYELERİ II. TÜZEL KİŞİLER A.Bakanl klar ve Di er Kamu Sektörü Kurulu lar ile Kamu ktisadi Te ekkülü Niteli indeki Kurulu lar B. Özel Sektör Niteli indeki Endüstri, Mühendislik, Müteahhitlik ve Mü avirlik Kurulu lar ile Özel Sektör Niteli indeki Enerji Üretimi, letimi, Da t m ve Ticareti ile ilgili Kurulu lar C.Bilimsel ve Teknik Ara t rma ve E itim Kurulu lar D. Meslek Odalar, Birlikler, Dernekler ve Vak flar III. GERÇEK KİŞİLER (Ferdi Üyeler) TOPLAM (I+II+III) Organizasyon Yapısı: Milli Komite döneminde çal malar n daha sistemli ve etkin bir ekilde gerçekle tirmek amac yla a a daki organizasyon yap s n uygulam t r. Merkez Büro Çal ma Yönetmeli i bu organizasyona paralel olarak yeniden gözden geçirilerek tarih ve 02/08 say l Yönetim Kurulu Karar ile kabul edilmi tir. 5

13 YILLARI ORGANİZASYON YAPISI GENEL KURUL YÖNETİM KURULU DENETİM KURULU YÖNET M KURULU BA KANI BA KAN YARDIMCISI GENEL SEKRETER ER FE ODABA I BÜRO H ZMETLER SORUMLUSU SAYMAN ÜYE TURGAY TOPKAYA TEKN K H ZMETLER SORUMLUSU VEDAT GÜMÜ BÜRO H ZMET GÖREVL S DANI MA GRUBU ZAFER ODABA I MUH. VE DAR LER SORUMLUSU ÇALI MA GRUPLARI TANER AKBULUT SERBEST MUHASEBE BÜROSU YAYIN KURULU 6

14 6- YÖNETİM VE DENETİM KURULU tarihinde yap lan Ola an Genel Kurul Toplant s ndan sonra yap lan ilk Yönetim Kurulu Toplant s nda görev da l m a a daki ekilde yap lm t r. YÖNETİM KURULU Temsil Ettiği Kuruluş Ba kan : Süreyya Yücel Özden Gerçek Ki i Ba kan Yard mc s : Prof.Dr.H.Mete en TÜ Rektörlü ü Genel Sekreter : Gültekin Türko lu Gerçek Ki i Sayman Üye : Ömer Ünver ( ) Dr.Turgay Tören ( ) smail H. Altun ( ) Üye : Mehmet Atalay ( ) Murat Zekeriya Ayd n ( ) Üye : M.Kemal Büyükm hc ( ) Mehmet Ça lar ( ) Üye : Ayla Tutu ( ) Atilla Ataç ( ) Üye : brahim Turan Çakmak ( ) Mustafa Akta ( ) Üye : R.Önder Karaduman ( ) Kenan Hayfavi ( ) Dr.Kor Özay ( ) TK Genel Müdürlü ü TK Genel Müdürlü ü Gerçek Ki i Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl E E Genel Müdürlü ü E E Genel Müdürlü ü DS Genel Müdürlü ü DS Genel Müdürlü ü TK Genel Müdürlü ü TK Genel Müdürlü ü AKENERJ Elektrik Üretim A.. AKENERJ Elektrik Üretim A.. AKENERJ Elektrik Üretim A.. Üye : Prof.Dr.A.Orhan Ye in ODTÜ Rektörlü ü Üye : Ali O uz Türky lmaz TMMOB-Makina Mühendisleri Odas Üye : smail H.Altun ( ) Gerçek Ki i Üye : Ülker Ayd n Gerçek Ki i DENETİM KURULU Temsil Ettiği Kuruluş Ba kan : Dr. Hac Duran Gökkaya TETA Genel Müdürlü ü Üye : Muzaffer Ba aran Gerçek Ki i Üye : Tülin Keskin Gerçek Ki i 7

15 Yönetim Kurulu nda; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl n temsil eden Mehmet Atalay n görev de i ikli i nedeniyle yerine Murat Zekeriya Ayd n, TK Genel Müdürlü ü nü temsil eden Ömer Ünver in emekli olmas nedeniyle yerine, Dr.Turgay Tören, Dr.Turgay Tören in görevinden ayr lmas nedeniyle yerine brahim Turan Çakmak, brahim Turan Çakmak n emekli olmas nedeniyle yerine Mustafa Akta, E E Genel Müdürlü ü nü temsil eden M.Kemal Büyükm hç n n i lerinin yo unlu u nedeniyle toplant lara kat lamamas ndan dolay yerine, Mehmet Ça lar, DS Genel Müdürlü ü nü temsil eden Ayla Tutu un emeki olmas nedeniyle yerine Atilla Ataç, Ak Enerji ad na Yönetim Kurulu üyeli ini sürdüren Önder Karaduman n lerinin yo unlu u nedeniyle Yönetim Kurulu toplant lar na kat lamad için Yönetim Kurulu nda Ak Enerji yi Kenan Hayfavi temsil etmi tir. Kenan Hayfavi nin Ak Enerji den ayr lmas üzerine Dr.Kor Özay, görevlendirilmi lerdir. Ayr ca, Kurumundan ayr lan Sayman Üye Dr.Turgay Tören in yerine; bo alan Sayman Üyeli e smail H. Altun seçilmi tir. 7- GENEL KOORDİNATÖR SEVİNÇ KICIMAN VE MUHASEBE MD. FİKRİ AYDOĞAN IN AYRILMALARI VE BÜRO PERSONELİNİN SON DURUMU Genel Koordinatör Sevinç K c man 01 May s 2001 tarihinden beri Yönetici Müdür ve daha sonra Genel Koordinatör olarak çal makta oldu u görevinden 20 A ustos 2005 tarihi itibariyle istifa ederek ayr lm t r. Muhasebe Müdürü Fikri Aydo an n i akdi tarihi itibariyle fesh edilerek görevinden ayr lm t r. Görevlerinden ayr lan bu iki personelin yerine mevcut personel kadrosuna tarihinde Teknik Görevli olarak bir ki i (Turgay Topkaya) al nm t r. Bu nedenle, Merkez Büro organizasyonunda a a daki düzenleme yap lm t r: Büro Hizmetleri Sorumlusu Muhasebe ve dari ler Sorumlusu Teknik Hizmetler Sorumlusu Büro Hizmet Görevlisi 8

16 IV. YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 1- ÜYELERİMİZ İLE İLİŞKİLER 1.1- Üyeliğe Kabul Edilenler ve Ayrılanlar: Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi'ne; Tüzel Ki iler Gerçek Ki iler Toplam olmak üzere toplam 58 yeni üye kabul edilmi tir. Buna kar n Tüzel Ki iler Gerçek Ki iler Toplam olmak üzere toplam 58 üye ayr lm t r Teşekkür Yemeği, Kokteyller 04 Temmuz 2005 tarihinde, Adalet Te kilat n Güçlendirme Vakf Hakimevi nde görevleri sona eren faaliyet dönemi Yönetim, Denetim ve Yüksek Dan ma Kurulu Üyelerine DEK- TMK olarak te ekkür yeme i verilmi tir. 24 May s 2007 tarihinde Ankara TÜ Evi nde Çal ma Grubu raporlar n haz rlayan Çal ma Grubu Ba kan ve Üyelerine te ekkür için bir kokteyl düzenlenmi tir tarihinde Ankara TÜ Evin de yeni y l öncesi üyelerimize bir kokteyl verilmi tir Üyelerimize DEK-TMK Kimlik Kart ve 2008 y l cep takvimi yapt r larak da t lm t r. 9

17 2- DÜNYA ENERJİ KONSEYİ (DEK) LONDRA MERKEZİ İLE İLİŞKİLER Dünya Enerji Konseyi ne üye olan ülkeler aras nda önemli bir yeri olan Milli Komite miz Londra Merkezi nin etkinliklerine mali durumunun elverdi i ölçüde kat lmaya çal maktad r. 20 Temmuz 2005 tarihinde, Süreyya Yücel Özden DEK Londra Merkezi ni ziyaret etmi tir. 25 Kas m 2005 tarihinde, DEK Londra Merkezi ni Sevinç K c man ziyaret ederek, Türkiye 10. Enerji Kongresi ne WEC in kat l mlar ve Milli Komitemizin Asya Grubundan Avrupa Grubuna al nmas konusunda görü meler yapm, Milli Komitemiz Avrupa Grubuna al nm t r Dünya Enerji Kongresi ne Katılım (11-15 Kasım 2007, Roma-İtalya) Kongre ye, cra Meclisi ile Genel Sekreterler Toplant lar na Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden kat lm t r. Süreyya Yücel Özden Kongre de ayr ca oturum ba kanl yapm t r. Kongre kapsam nda düzenlenen gençlik program na, Milli Komitemiz ad na Ersin Sayar ( TÜ), Gökçe Gül (Gülsan n aat) ve Emrah Besci (TE A ) olmak üzere toplam 3 ki i kat lm t r. Kongre de Dr. Nuray Tokgöz ( stanbul Üniversitesi) A Numerical Analysis Of Worldwide And Turkey Co 2 Emissions Based On Fossil Fuels And Effects Of The Emission On Atmospheric Warming In Turkey konulu bildiri sunmu tur Dünya Enerji Konseyi Çalışma Gruplarına Katılım 14 Kas m 2005 tarihinde Avrupa ve Ekonomisi nin Enerji Krizleri Karşısındaki Duyarlılığı Konulu Milano da ve 10 Mart 2006 tarihinde Çek Cumhuriyeti nin Prag kentinde düzenlenen toplant ya Dan ma Grubu Üyesi Sevinç K c man kat lm t r. WEC'in "Energy Policy Scenarios to 2050" ile ilgili toplant s 24 ubat 2006 tarihinde sviçre'nin Zürih kentinde ve May s 2006 tarihinde Paris te yap lm t r. Toplant lara Milli Komitemiz ad na Dan ma Grubu Üyesi Sevinç K c man ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl 'ndan üyemiz Bar Sanl kat lm lard r. Ayr ca, 25 Ekim 2006 tarihinde Kopenhag da yap lan üçüncü toplant ya da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl 'ndan üyemiz Bar Sanl kat lm t r. 6 ubat 2008 tarihinde Brüksel de düzenlenen WEC Europe Regional Meeting e Milli Komitemiz Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s Prof.Dr.H.Mete en kat lm t r. Ayr ca WEC in y llar çal ma döneminde olu turulan çal ma gruplar na Türkiye den a a da isimleri ve çal ma gruplar yaz l üyeler bildirilmi tir. 10

18 WEC GLOBAL STUDIES 1.Study Group on Vulnerabilities in Human Resources, Manufacturing, Water and Infrastructure Working Group 2: Manufacturing Bottlenecks Working Group 3: Water for Energy WEC TASK FORCES Interconnectivity Rules of Energy Trade & Investment Biofuels Standards and Technologies (North and South America) WEC TECHNICAL COMMITTEES Performance of Generating Plant Committee (PGP) Energy Efficiency Policies and Indicators (EEI) Cleaner Fossil Fuel Systems Committee (CFFS) : Bildirilen Üyeler ayende Y lmaz (EÜA ) Atilla Ataç (DS ) Gül Okan (TE A ) Serpil Serdar & Ne e Kundurac o lu (TETA ) N.Funda Akda (E E ) Selma Öztürk (EÜA ) Erdal Çal ko lu (E E ) Mustafa Akta (TK ) 2.3- DEK Bölgesel Etkinlik Toplantıları Dünya Enerji Konseyi Bölgesel Etkinlik toplant lar ndan birinin ülkemizde yap lmas için Londra Merkezi ile temasa geçilmi ve Türkiye nin do u ile bat aras nda enerji koridoru olmas n n da önemini belirten bir konuda toplant yap lmas kabul edilmi tir. Toplant n n 2008 y l Aral k ay ba lar nda stanbul da yap lmas beklenmektedir. 3- SEKTÖRLE İLGİLİ OLAN KURULUŞLAR İLE ÜYEMİZ OLAN KURULUŞLARA YAPILAN ZİYARETLER Çe itli kurulu lar n üst düzey yöneticilerine, Milli Komitemizin amaç ve çal malar n tan tmak ve i birli i olanaklar n görü mek üzere Yönetim ve Denetim Kurullar m z taraf ndan a a daki ziyaretler gerçekle tirilmi tir: Say n Doç.Dr.Sami Demirbilek, ETKB Müste ar, 19 Nisan Eylül 2005 Say n Yusuf Günay, EPDK Ba kan, 20 Nisan 2005 Say n Selahattin Çimen, ETKB Müste ar Yard mc s, 30 May s 2005 Say n lhami Öz ahin, TE A Genel Müdürü, 30 May s ubat 2006 Say n Hasan Basri Aktan, Maliye Bakanl Müste ar, 11 May s 2005 Say n Ha im Keklik, TEDA Genel Müdürü, 06 Haziran 2005 Say n Mithat Rende, TC D i leri Bakanl Enerji Su ve Çevre Genel Müdür Yard mc s, 22 Haziran 2005 Say n Sefer Bütün, EÜA Genel Müdür v., 15 Temmuz 2005 Say n Hac Duran Gökkaya, TETA Genel Müdürü, 15 Temmuz Kas m 2005 Say n Dr. brahim Birkan, TURSER Genel Müdürü, 16 Eylül

19 Say n Budak Dilli, Enerji leri Genel Müdürü, 25 Ocak 2006 Say n Dr. Soner Aksoy, TBMM Sanayi Komisyonu Ba kan, 04 Nisan Kas m 2006 Say n Erdal Eren, Türkiye Müteahhitler Birli i Yönetim Kurulu Ba kan, 14 Nisan 2006 Say n lhami Öz ahin, TE A Genel Müdürü, 24 Nisan 2006 Say n Dr. Hac Duran Gökkaya, TETA Genel Müdürü, 24 Nisan Eylül 2006 Say n Ahmet Necdet Sezer, T.C. 10. Cumhurba kan, 02 May s 2006 Say n Doç.Dr.Sami Demirbilek, ETKB Müste ar, 08 Haziran 2006 Say n Budak Dilli, Enerji leri Genel Müdürü, 17 Temmuz 2006 Say n Okay Çak ro lu, TAEK Ba kan, 20 Temmuz 2006 Say n Dr.M.Hilmi Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan, 01 A ustos Kas m 2006 Say n Mithat Rende, TC D i leri Bakanl Enerji Su ve Çevre Genel Md. Yrd., 18 Eylül 2006 Say n Ha im Keklik, TEDA Genel Müdürü, 06 Ekim 2006 Say n Halil Al, TE A Genel Müdürü, 06 Ekim 2006 Say n Sefer Bütün, EÜA Genel Müdürü, 06 Ekim 2006 Say n Yusuf Günay, EPDK Ba kan, 14 Kas m 2006 Say n Süleyman Demirel, T.C. 9.Cumhurba kan, 16 Kas m 2006 Say n Deniz Baykal, CHP Genel Ba kan, 22 Kas m 2006 Say n Doç.Dr.Sami Demirbilek, ETKB Müste ar, 19 Ocak 2007 Say n Deniz Baykal, CHP Genel Ba kan, 06 ubat 2007 Say n Yusuf Günay, EPDK Ba kan, 28 ubat 2007 Say n Doç.Dr.Sami Demirbilek, ETKB Müste ar, 09 Temmuz 2007 Say n Dr.M.Hilmi Güler, ETK Bakan, 19 Eylül 2007 Say n Zafer Ça layan, Sanayi ve Ticaret Bakan, 19 Eylül 2007 Say n Prof.Dr.Veysel Ero lu, Çevre ve Orman Bakan, 26 Eylül 2007 Say n Süleyman Demirel, T.C. 9.Cumhurba kan, 27 Ekim 2007 Say n Osman Kadakal, TEMSAN Genel Müdürü, 04 Aral k 2007 Say n Budak Dilli, Enerji leri Genel Müdürü, 06 ubat

20 4- MİLLİ KOMİTEMİZ YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ İLE FERDİ ÜYELERİN KATILDIĞI TOPLANTILAR Milli Komitemiz in amaç ve çal malar n kamuoyuna tan tmak amac yla, çe itli toplant lara, radyo ve televizyon programlar na kat l nm t r. Milli Komitemiz adına katılınan toplantılar şunlardır : 29 Mart 2005 tarihinde, Çal ma Grubu Raporlar n n tan t m için Milli Komite Merkezinde bir bas n toplant s düzenlenmi tir. 03 Haziran 2005 tarihinde, TMMOB-Makine Mühendisleri Odas Kayseri ubesi nin 3-4 Haziran 2005 tarihinde Kayseri de Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklar/Enerji Yönetimi konulu Sempozyum a DEK-TMK ad na Genel Sekreter Say n Gültekin Türko lu ile Yönetim Kurulu Üyesi E E Genel Müdür Yard mc s Say n Mehmet Ça lar kat lm lard r Haziran 2005 tarihinde, DE K ve CERA taraf ndan stanbul da düzenlenen East Meets West Cera Energy Executive Conference: stanbul 2005 konferans na konu mac olarak Süreyya Yücel Özden kat lm t r. 06 Temmuz 2005 tarihinde, Ankara Hilton da düzenlenen Türkiye Elektrik Da t m ve Üretim Tesislerinin Özelle tirilmesi Konferans na DEK/TMK ad na konu mac olarak Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden kat lm t r. 29 Haziran 2005 tarihinde, stanbul da EUROPA MEDIA KHT taraf ndan düzenlenen Türk Organizasyonlar için AB Fon mkanlar konulu seminere Milli Komite ad na Denetim Kurulu Üyesi M. Tülin Keskin kat lm t r tarihlerinde Powergen Europe 2005, Milano toplant s nda Denetim Kurulu Üyesi Muzaffer Ba aran Turkey, Moving Towards Liberalization in the Electricity sector konulu bir sunu yapm t r Temmuz 2005 tarihinde, stanbul da düzenlenen IHEC 2005 Konferans na Milli Komite yi temsilen Necil Kurtkaya ve Ersin Zihnio lu kat lm lard r. 16 A ustos 2005 tarihinde, Barmek Holding taraf ndan Eylül 2005 tarihlerinde Bakü de Azerbaycan da Liberalle me ve Elektrik Enerjisi Da t m Modeli etkinliklerine Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden kat lm lard r. 14 Eylül 2005 tarihinde, T.C. Ba bakanl k DPT Müste arl Ekonomik Modeller ve Stratejik Ara t rmalar Genel Müdürlü ü nün daveti üzerine 9. Kalk nma Plan haz rl klar na ili kin olarak olu turulan özel ihtisas komisyonlar na Milli Komite ad na Tülin Keskin, Ömer Ünver ve Ali O uz Türky lmaz temsilci olarak kat lm lard r. 27 Eylül 2005 tarihinde, TMMOB Makine Mühendisleri Odas n n Kas m 2005 tarihinde Ankara da düzenlenen Enerji Makinalar ve Yerli Sanayi konulu çal maya DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyelerinden Ayla Tutu, smail H. Altun ve Ali O uz Türky lmaz kat lm lard r. Enerji ve Kojenerasyon Dünyas Ekim 2005 say s nda Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden ile yap lan röportaj yay nlanm t r. 13

21 24-26 Ekim 2005 tarihinde, stanbul Lütfi K rdar Kongre Merkezi nde Ulusal Enerji Forumu taraf ndan düzenlenen Rekabet Edebilir Bir Sanayi çin Enerjide Yenilikler konulu toplant ya Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s Prof.Dr.H.Mete en kat lm t r. 25 Ekim 2005 tarihinde TÜS AD taraf ndan stanbul Swissotel de Enerji ve Ula t rma Sektörlerinin Liberalizasyonu ve Özelle tirme Uygulamalar Semineri ne Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s Prof.Dr.H.Mete en kat lm t r Kas m 2005 tarihinde, Eurelectric taraf ndan Londra da düzenlenen Renewable Energy in Europe: Responding to Challenges, Developing Trading, Meetings Targets toplant s na Milli Komitemiz ad na Sevinç K c man kat lm t r. 15 Nisan 2006 tarihinde TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odas n n XI.Ola an Genel Kurulu Toplant s na Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden kat lm t r. Global Enerji Dergisi nin May s 2006 say s nda Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden ile yap lan röportaj yay nlanm t r. 11 May s 2006 tarihinde ETKB ve UNDP i birli i ile Ankara Dedeman Oteli nde BM- klim De i ikli i Çerçevesinde Enerji Sektörü konulu düzenlenen konferans n birinci oturumunda Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden oturum ba kanl yapm, ayn toplant ya Milli Komitemizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Ülker Ayd n ve Denetim Kurulu Üyesi Tülin Keskin kat lm lard r May s 2006 tarihlerinde Hilton stanbul Convention and Exehibition Center da Türkiye Kojenerasyon Derne i nin düzenledi i Uluslararas Kojenerasyon Kombine Çevrim ve Çevre Konferans ve Sergisi (ICCI 2006) AB ye Giri Sürecinde Türkiye de Kojenerasyon-Yeni Geli meler ana temal toplant s n n Kojenerasyon, Verimlilik ve Çevre konulu 3. oturumuna oturum ba kan olarak Milli Komitemizi temsilen Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden kat lm t r May s 2006 tarihinde Kaynak Elektrik Enerji, Elektrik, Ayd nlatma, Elektrik ve Otomasyon Mühendisli i Dergisi taraf ndan Ankara Alt npark ta düzenlenen Elekon ve Otomasyon Fuar içindeki Türkiye Elektrik Da t m Sisteminde Özelle tirme ve Son Durum konulu panele Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden ba kanl k yapm t r. 8-9 Haziran 2006 tarihlerinde düzenlenen klim De i ikli i Eylem Plan Haz rl k Çal tay na Milli Komitemizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Ülker Ayd n, Denetim Kurulu Üyesi Tülin Keskin ve DEK-TMK üyesi Selva Tüzüner Kat lm lard r. 24 Haziran 2006 tahinde Makine Mühendisleri Odas Mersin ubesi nce Mersin de düzenlenen Enerji Seçenekleri ve Nükleer Enerji konulu toplant ya Genel Sekreter Gültekin Türko lu kat lm t r. 30 Haziran 2006 tarihli Enerji Gündemi Gazetesi nde Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden ile yap lan röportaj yay nlanm t r. 17 Temmuz 2006 tarihinde stanbul da düzenlenen III. Uluslararas Hidrojen Enerjisi Kongresi ne DEK-TMK üyesi Necil Kurtkaya, DEK-TMK üyesi Ersin Zihnio lu ve Dan ma Grubu Üyesi Prof.Dr. H. Nusret Yükseler kat lm lard r. 14

22 tarihinde Ankara da düzenlenen Turkish German Symposium da Denetim Kurulu Üyesi Muzaffer Ba aran Efficient Power Generation and Cogeneration in Turkey konulu bir sunum yapm t r. 8-9 Kas m 2006 tarihlerinde Ankara da Türkiye Çevre Vakf taraf ndan düzenlenen Yenilenebilir Enerji Kaynaklar ile ilgili toplant ya DEK-TMK ni temsilen Ülker Ayd n kat lm t r. Aral k 2006'da Çevre ve Orman Bakanl ve Avrupa Çevre Ajans taraf ndan düzenlenen etkinli e Yönetim Kurulu Üyesi Ali O uz Türky lmaz ve Denetim Kurulu Üyesi Tülin Keskin kat lm lard r tarihinde Türkiye nin Güncel Enerji Sorunlar Paneli nde Denetim Kurulu Üyesi Muzaffer Ba aran Af in Elbistan Havzas ile ilgili bir sunum yapm t r. 15 ubat 2007 tarihinde Milli Komitemiz taraf ndan haz rlanan Af in-elbistan Linyit Havzas Bölgesel Kalk nma Projesi yap lan bas n toplant s ile kamuoyuna duyurulmu tur. 01 Mart 2007 tarihinde Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden Dünya Bankas Toplant s na kat lm t r tarihlerinde Stratejik Teknik ve Ekonomik Ara t rmalar Merkezi taraf ndan düzenlenen VI. Enerji Arenas nda Denetim Kurulu Üyesi Muzaffer Ba aran Türkiye de Nükleer Santrala yat r m yapman n sorunlar konulu bir sunum yapm t r. Y ld z Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü, Mart 2007 Tarihleri aras nda düzenledi i 9. Kalite Günleri Etkinli i ne Milli Komitemiz Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden, Yönetim Kurulu Üyemiz O uz Türky lmaz panelist olarak kat lm t r. Ayr ca üyelerimizden Necil Kurtkaya bu toplant da Milli Komitemiz ad na bir sunum yapm t r tarihinde Dolmabahçe Rotary Kulübü taraf ndan düzenlenen Nükleer Enerji konulu toplant da Denetim Kurulu Üyesi Muzaffer Ba aran bir sunum yapm t r. 4 Nisan 2007 tarihinde Mersin de TMMOB Makina Mühendisleri Odas Mersin ubesi ile DEK-TMK nin ortakla a olarak düzenledi i "Küresel Is nma Sürüyor, klimler De i iyor" ba l kl etkinlikte: - Aç l ta Yönetim Kurulu Üyesi Ali O uz Türky lmaz bir konu ma yapm, - Enerji Verimlili i konulu oturumda Denetim Kurulu Üyesi Tülin Keskin, "Binalarda Yeni Trendler-S f r Emisyonlu Binalar" ba l kl sunu yapm, - "Enerji Verimlili i Yasas n n De erlendirilmesi" konulu panel Yönetim Kurulu Üyesi O uz Türky lmaz taraf ndan yönetilmi tir tarihinde Çankaya Rotary Kulübü taraf ndan düzenlenen Nükleer Enerji konulu toplant da Denetim Kurulu Üyesi Muzaffer Ba aran bir sunum yapm t r tarihlerinde Dünya Bankas taraf ndan M s r-kahire de düzenlenen Gas Turbine Combined Cycle Operation and Maintenance Workshop da Denetim Kurulu Üyesi Muzaffer Ba aran Electricity Secor in Turkey and Combined Cycle Power Plants konulu bir sunum yapm t r. 15

23 tarihlerinde Ankara da düzenlenen Do al Gaz Kongresi nde Denetim Kurulu Üyesi Muzaffer Ba aran Dünya da ve Türkiye de Do al Gaz n Elektrik Üretiminde Kullan m konusunda bir sunum yapm t r May s 2007 tarihlerinde Forum stanbul toplant s nda Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden oturum ba kanl yapm t r. 29 May s 2007 tarihinde Antalya da Uluslararas Hidroelektrikçiler Birli i Kongresi nde Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden oturum ba kanl yapm t r May s 2007 tarihilernde stanbul da düzenlenen Kojenerasyon Kongresi nde Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden oturum ba kanl yapm ve Denetim Kurulu Üyesi Muzaffer Ba aran da an lan toplant ya dinleyici olarak kat lm t r. 30 May s Haziran 2007 tarihleri aras nda REC Türkiye taraf ndan düzenlenen Proje Döngüsü Yönetimi E itimi toplant s na üyelerimizden U ur N. Yurter kat lm t r. 5 Haziran 2007 tarihinde stanbul da düzenlenen AB Enerji Konferans na Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden kat lm t r. REC Türkiye taraf ndan 19 ve 22 Haziran 2007 tarihleri aras nda düzenlenen klim De i ikli i ile Sava m ve Avurpa Birli i-stk Diyalo u toplant lar na Milli Komitemiz Teknik Hizmetler Sorumlusu Turgay Topkaya kat lm t r Haziran 2007 tarihinde Oslo da IEA taraf ndan düzenlenen Carbon Capture and Storage konulu toplant ya üyelerimizden Selva Tüzüner kat lm t r. 25 Haziran 2007 tarihinde stanbul da düzenlenen Viyana Forum Toplant s nda Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden enerji konusunda konu ma yapm t r. 25 Haziran 2007 tarihinde Çevre ve Orman Bakanl taraf ndan düzenlenen Çevre Operasyonel Program ( ) Toplant s na Milli Komitemiz Teknik Hizmetler Sorumlusu Turgay Topkaya kat lm t r Haziran 2007'de Madrid de düzenlenen Powergen Europe 2007 Konferans ve Sergisi'ne DEK-TMK Denetim Kurulu Üyesi Muzaffer Ba aran kat lm lard r Haziran 2007 tarihinde EMO-Ankara ubesi taraf ndan düzenlenen ÇEF Toplant s na üyelerimizden Fatih Kaymakç o lu kat lm t r. 6 Temmuz 2007 tarihinde Ankara da düzenlenen AB Komisyonu Toplant s nda Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden konu ma yapm t r. Temmuz 2007 de EuroNews Türkiye Dergisi Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden ile bir röportaj yapm t r. Temiz Enerji Vakf taraf ndan, 3 Temmuz 2007 tarihinde Ankara Elmada lçesi Süleymanl köyünde yap lan güne enerjili su pompalama sisteminin aç l törenine Milli Komitemiz üyelerinden Dr.Figen Ar, Ersin Zihnio lu ve Ömer Esirgemez kat lm lard r. 16 Temmuz 2007 tarihinde UNDP Türkiye nin düzenledi i Sürdürülebilir Kalk nman n Enerji Politikalar na Entegrasyonu Toplant s na YK Üyesi Ali O uz Türky lmaz kat lm t r. 16

24 16 Temmuz 2007 tarihinde EMO stanbul ubesi taraf ndan düzenlenen Rüzgar Enerjisi Uygulamalar : letim ve Da t m ebekesiyle Ba lant Sorunlar Semineri ne üyelerimizden Prof.Dr.H.Nusret Yükseler ve Ersin Zihnio lu kat lm lard r. A ustos 2007 de Global Enerji Dergisi Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden ile bir röportaj yapm t r. A ustos 2007 de CNR Holding Bas n Bölümü Yönetim Kurulu Ba kan Süreyya Yücel Özden ile bir röportaj yapm t r tarihlerinde ngiltere-londra da düzenlenen WNA World Nuclear Association 32. Annual Symposium a Denetim Kurulu Üyesi Muzaffer Ba aran dinleyici olarak kat lm t r tarihlerinde Belçika-Brüksel de düzenlenen European Nuclear Conference, ENC 2007, konulu toplant ya Denetim Kurulu Üyesi Muzaffer Ba aran dinleyici olarak kat lm t r tarihinde Ankara da UNDP taraf ndan düzenlenen Sürdürülebilir Kalk nman n Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi Çal tay nda Denetim Kurulu Üyesi Muzaffer Ba aran Sürdürülebilir Kalk nma ve Türkiye Enerji Sektörünün F rsatlar konulu bir sunum yapm t r tarihinde Ankara da düzenlenen VI. Enerji Sempozyumu nda Denetim Kurulu Üyesi Muzaffer Ba aran CO 2 Tutma ve Depolama konulu bir sunum yapm t r. 31 Ekim 2 Kas m 2007 tarihlerinde TMMOB Maden, Makina, Elektrik ve Kimya Mühendisleri Odalar taraf ndan Elbistan'da düzenlenen "Temiz Kömür Teknolojileri ve Yakma Teknikleri Semineri" kapsam nda; Komite'mizin daha önceden haz rlam oldu u "Af in-elbistan Linyit Havzas Kalk nma Plan "n n sunumu Teknik Hizmetler Sorumlusu Turgay Topkaya taraf ndan yap lm t r. Ayr ca Yönetim Kurulu Üyelerinden Ali O uz Türky lmaz ve Mustafa Akta da sunumlar yapm lard r. Yerel yöneticiler ve uzmanlar taraf ndan ilgiyle kar lanan Bölgesel Kalk nma Plan önerimiz Komitemize hakl bir sayg da kazand rm t r Kas m 2007 tarihlerinde Kayseri de TMMOB Makina Mühendisleri Odas taraf ndan düzenlenen "Yenilenebilir Enerji Kaynaklar Sempozyumu"nun aç l nda Ba kan Yard mc s Prof.Dr.H.Mete en bir konu ma yapm t r. Prof.Dr.H.Mete en Sempozyum kapsam nda "Yerli Ekipman malat " temal bir panele de kat lm t r. 4-5 Aral k 2007 tarihinde TÜ'de düzenlenen "ENKÜS 2007-Enerji Çal tay ve Sergisi"ne Yönetim Kurulu Ba kan m z Süreyya Yücel Özden, Genel Sekreterimiz Gültekin Türko lu ve Denetim Kurulu Üyesi Muzaffer Ba aran kat lm lard r. Süreyya Yücel Özden yerli kaynaklar m z n de erlendirilmesi ile ilgili olarak, Gültekin Türko lu elektrik sektörünün finansman gereksiniminin kar lanmas, Muzaffer Ba aran ise termik ve hidrolik santralarda verim art r c çal malar konular nda birer sunum yapm lard r. 09 Ocak 2008 de Türkiye de klim De i ikli i Politikalar n n Tan t m Projesi Kapan Konferans na Milli Komitemiz ad na Teknik Hizmetler Sorumlusu Turgay Topkaya kat lm t r Ocak 2008 tarihlerinde gerçekle tirilen 27.Enerji Verimlili i Haftas Konferans da Süreyya Yücel Özden Yeni Enerji Yat r mlar nda Çevre Boyutunun Önemi konulu bir 17

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585 13.07.2001 Cuma Sayı: 24461 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

ALTI SİGMA-YALIN KONFERANSLARI 09.05.2008-11.05.2008 MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İZMİR

ALTI SİGMA-YALIN KONFERANSLARI 09.05.2008-11.05.2008 MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İZMİR bölüm 5 etkinlikler Etkinlikler BÖLÜM 5. ETKİNLİKLER 5.1 Kongre, Kurultay ve Sempozyumlar TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde Şubeleri tarafından gerçekleştirilen onlarca etkinliğin

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE KAYNAK LEASİNG III- İDARİ FAALİYETLER IV- KAR DAĞITIM

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 01 TEMMUZ-30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Raporun Dönemi : 01 Temmuz-30 Eylül 2008 Faaliyete Geçiş Tarihi Bankanın Merkezi Ödenmiş Sermayesi

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

SM 50 SMMM 43 SM 32 SMMM 22. Bay 46 Bayan 4 Bay 39 Bayan 4 Bay 28 Bayan 4 Bay 20 Bayan 2 7.3.2 Stajyer

SM 50 SMMM 43 SM 32 SMMM 22. Bay 46 Bayan 4 Bay 39 Bayan 4 Bay 28 Bayan 4 Bay 20 Bayan 2 7.3.2 Stajyer 1.3 Odanın Misyonu ve Vizyonu Misyonumuz : Meslek mensupları arasında birlik ve beraberliği sağlamaktır Vizyonumuz: Mesleği şehrimizde en iyi şekilde temsil etmektir. 1.4. Temel Bilgiler 1.4.1. Yönetim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

GÜMRÜK ETKİNLİKLERİ BİLGİ ŞÖLENİ

GÜMRÜK ETKİNLİKLERİ BİLGİ ŞÖLENİ GÜMRÜK ETKİNLİKLERİ BİLGİ ŞÖLENİ HABER BÜLTENİ 09-10 Aralık 2014 tarihlerinde Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu tarafından organize edilen Gümrük Etkinlikleri Bilgi Şöleni tamamlanmıştır. Panellerden

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 105 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 105 106 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 6. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ 12 Mart 2007 tarihinde, Elazığ İMO İl Temsilciliği

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim.

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim. Temel Paydaş Grupları ve Katılım Platformları Dış paydaşlarımız: Paydaş Grubu Katılım Platformları Paydaş katılımının sıklığı Müşteriler Kamu otoritesi / Düzenleyici kurumlar Bankacılık hizmet süreci (Şubeler)

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu 09 Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi Faaliyet Raporu İçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikası Risk Yönetim Politikaları Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) KULLANIMI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ (11 Mart 2013)

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) KULLANIMI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ (11 Mart 2013) Sayı 42 Mart 2013 e-bülten İTO BİLİŞİM H e r a y ı n i l k h a f t a s ı İ T O w e b s i t e s i n d e y a y ı n l a n ı r KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) KULLANIMI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ (11 Mart 2013)

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (25 Şubat- 3 Mart 2013)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (25 Şubat- 3 Mart 2013) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 9. Hafta (25 Şubat- 3 Mart 2013) 25 ŞUBAT 2013 PAZARTESİ 09:45-16:30 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği başkanlığı nezdinde teşkil olunan

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI ve TÜRKİYE

KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI ve TÜRKİYE KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI ve TÜRKİYE 17 19 KASIM 2011 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROGRAM BİRİNCİ GÜN 17 Kasım 2011, Perşembe 08:30 09:30 Kayıt 09:30 12:30 Açılış Akıngüç Oditoryumu Gazi İpek, Düzenleme

Detaylı

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 25. Dönem Çalışma Programı nda, Odamız merkez ve şubelerin büro işleyişinde etkinliğini arttırıcı teknik alt yapının güçlendirilerek oda çalışma hedeflerine ulaşılmasına hizmet

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 17. Hafta (26 Nisan 2 Mayıs 2010) 26 NİSAN 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

2016 Yılı Mart Ayı Bülteni

2016 Yılı Mart Ayı Bülteni 2016 Yılı Mart Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 03.03.2016 tarihinde Afyonkarahisar Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi nin 2013-2014 ve 2015

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Tüm Teknik Elemanlar Derneği

Tüm Teknik Elemanlar Derneği Tüm Teknik Elemanlar Derneği TÜTED Genel Kurulları: TÜTED Genel Merkezi nin 1. Olağan Genel Kurul unda (04 Haziran 1972) Genel Yönetim Kurulu na seçilen üyeler görev bölümünü şu şekilde yapmışlardı: Genel

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama OCAK Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a verilmesi (Muhasebe i ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar gereğince hesap dönemi başında verilecek bilgiler bildirilir.) (17.12.2011

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu 14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu Kamu ve özel sektörde çalışan mimarların mesleki alanda gereksinimlerini karşılamak, mesleki uğraşlarını kolaylaştırmak, mesleki hizmetinin güvencelerini sağlamak

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu Türkiye Bilişim Derneği (TBD), kurulduğu 22 Nisan 1971 tarihinden itibaren, 45 yıldır, ülkemiz bilişim sektörünün gelişmesi için birçok çalışmalara öncülük eden ve ilklere

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016 MÜDEK Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 01 Mayıs 2014-30 Eylül 2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 3 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2016-31.03.2016 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı!

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! TÜSİAD ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu İşbirliği, REC Türkiye ve Amerikan Büyükelçiliği desteği ile yapılan,

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil no:79297 Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 09 Mart 2015 tarih 2015/309 sayılı kararı ve şirketimiz

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013 ÖZET: E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 424 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 21 Şubat 2013 tarihli

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Demirtaş Organize Sanayi Müdürlüğü İmar Grubu nu 04.04.2014 tarihinde ziyaret etti. HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Hasanağa Organize

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

- Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir.

- Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir. - Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir. Otistik bireylerin karşılaştıkları sorunlar ve hak ihlalleri konusunda hukuki danışmanlık desteği yapar.

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010 EYLÜL 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 Yönetim Kurulu Komiteleri Mustafa Nafiz 1 GÜRESTİ Mehmet Tekin 2 SALT MUHASEBE MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10.04.2015

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

TURKLAB BÜLTEN - 2016 Ocak-Şubat-Mart. TURKLAB Olağan Genel Kurul Toplantısı

TURKLAB BÜLTEN - 2016 Ocak-Şubat-Mart. TURKLAB Olağan Genel Kurul Toplantısı TURKLAB Olağan Genel Kurul Toplantısı Derneğimiz, 21 Ocak 2016 tarihinde, Olağan Genel Kurul Toplantısını ilan edilmiş gündeme uygun olarak başarıyla gerçekleştirmiş olup, 2016-2017 Döneminde görev yapacak

Detaylı

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bundan böyle şirket diye anılacaktır) 1 Ocak 2006-31 Aralık 2006 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU Stratejik Amaç 1: Kurumsal Tanınırlığı Artırmak Hedef 1: 2014 yılı sonuna kadar

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı