fiifre / Password: stanbul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fiifre / Password: stanbul"

Transkript

1 fiifre / Password: stanbul

2

3 P o i n t H o t e l v e Ç a d a fl S a n a t fiifre / Password: stanbul Point Hotel and Contemporary Art Küratör / Curator: Beral Madra Yeflim A ao lu Gülçin Aksoy Volkan Aslan Okan Bayülgen Ali Cabbar Nuri Bilge Ceylan Nejat Ç nar T. Melih Görgün Hakan Gürsoytrak Gül Ilgaz Bengü Karaduman Esen Karol Serhat Kiraz S tk Kösemen Pablo Martínez Muñiz Murat Morova Sinan Niyazio lu Kadri Özayten Ardan Özmeno lu Günnur Özsoy Gülay Semercio lu Nilhan Sesalan Yüzsever Kemal Tufan Baflak Ürkmez Mohaç Yücel

4 fiifre / Password: stanbul Point Hotel ve Ça dafl Sanat / Point Hotel and Contemporary Art Ocak / January, 2010 Bu kitap, Point Hotel ve BM Suma iflbirli inde Point Hotel Barbaros un lobi, katlar ve odalar nda düzenlenen fiifre: stanbul adl sanatç çal flmalar ve yerlefltirmeleri nedeniyle 4000 adet yay nlanm flt r. As a collaborative work by Point Hotel and BM Suma, this book is published 4000 copies to put in the spotlight the artististic productions and installations titled Password: stanbul placed in the lobby, floors and rooms of Point Hotel Barbaros. Küratör / Curator: Beral Madra Koordinasyon / Coordination: BM Suma Ça dafl Sanat Merkezi / BM Suma Contemporary Art Center (Beral Madra, Binnaz Tukin, Nilüfer Sülüner) Metin / Text by: Beral Madra Çeviri / Translation: Zeynep Güden Foto raflar / Photographs: Burak Özbek Grafik Tasar m / Graphic Design: Ahmet Öktem Bask / Print: A4 Ofset Ltd. fiti. Yeflilce Mah. Donanma Sok. No: Seyrantepe, stanbul

5

6 Kemal Tufan

7 ç i n d e k i l e r / C o n t e n t s Point Hotel Barbaros Beral Madra, stanbul fiifreleri / stanbul Passwords Point Hotel Barbaros lobi ve katlar / Point Hotel Barbaros, lobby and floors Sanatç lar / Artists Yeflim A ao lu Gülçin Aksoy Volkan Aslan Okan Bayülgen Ali Cabbar Nuri Bilge Ceylan Nejat Ç nar T. Melih Görgün Hakan Gürsoytrak Gül Ilgaz Bengü Karaduman Esen Karol Serhat Kiraz S tk Kösemen Pablo Martínez Muñiz Murat Morova Sinan Niyazio lu Kadri Özayten Ardan Özmeno lu Günnur Özsoy Gülay Semercio lu Nilhan Sesalan Yüzsever Kemal Tufan Baflak Ürkmez Mohaç Yücel

8 8 Türkiye nin ilk Art-Tech oteli Point Hotel Barbaros u 2009 y l nda stanbullar n ve flehir d fl ndan gelen de erli misafirlerimizin hizmetine açt k. Markam z n ilk tesisi olan Point Hotel Taksim de sanat n iç mekânlar m z n duygusal konforunu artt ran ve flehrimizin gizli hikâyelerini misafirlerimize görsel estetikle sunan bir ö e olmas na karar vererek Taksim deki tesisimizin tüm mekânlar na Ara Güler in 232 adet siyah beyaz foto raf n içeren stanbul, 1950 isimli bir sürekli sergi yerlefltirmifltik; bu sergiyi her zaman görebilirsiniz Esentepe de aç lan yeni tesisimiz stanbul un modern siluetini yans tan bölgede yer al yor; dolay s yla otelimizin iç mekânlar nda flehrimizi ça dafl sanatla anlatmaya karar verdik. Beral Madra küratörlü ünde bafllatt m z yaklafl k bir y l süren çal flmalar m z sonunda bugün otelimizde 26 sanatç n n 265 ça dafl sanat eserinden oluflan fiifre: stanbul isimli sürekli sergimiz gelen yabanc misafirlerimize güzel flehrimizi keflfetmeleri için kavramsal ipuçlar veriyor. De erli sanatç lar n küratörümüz Beral Madra ile birlikte otel daha inflaat halindeyken mekanlar yorumlayarak yap tlar n mekanlara göre üretmeleri ve yerlefltirmeleri, otelin iç mimarisinin flekillenmesinde de yeni bir deneyim oldu. Sanat n salonlar, galeriler, müzeler gibi kurumlar n korunakl ortam nda izleyiciyle buluflturulmas al fl lageldik bir durumdur, otelimizde ise eserler misafirlerimizin günlük rutinleri içerisinde her noktada onlara ulaflarak onlarla bir iliflki kuruyor ve ça dafl sanat n hem yaflam n içinden ç kan hem de yaflam n içine nüfuz eden özelli i bir kez daha ortaya ç k yor. En büyük arzumuz Point Hotel Barbaros un büyülü atmosferinde bu kitapta size sundu umuz yap tlar n anlatt stanbul hikâyelerini deneyimlemenizi sa lamak! Ça dafl sanat n bu çeflitli örnekleriyle ve servis vermenin de bir sanat oldu una inanan ekibimizle sizleri misafir etmek için Esentepe deki yeni adresimizde bekliyoruz. Her zaman memnuniyetle... Hasan Gökhan Özbek Genel Koordinatör

9 9 Point Hotel Barbaros, the first Art-Tech Hotel of Turkey, opened doors to the Istanbulite and the city s valuable visitors in At Point Hotel Taksim, the first facility of our brand, we decided that art should be an element elevating the emotional comfort of the interior spaces and relating the secret stories of our city to our guests in visual aesthetics. Therefore, inside our hotel in Taksim, we installed a permanent exhibition titled stanbul, 1950 comprised of 232 black-and-white photographs by Ara Güler. This exhibition can be visited any time Our new facility opened in Esentepe is situated at a district reflecting stanbul s modern silhouette. For this reason, we concluded that we should echo the city via contemporary art in the internal decoration. Today, as an outcome of almost our study, which lasted for about a year, we initiated under the curatorship of Beral Madra, our hotel is housing a permanent exhibition titled Password: stanbul, comprised of 265 contemporary artworks by 26 artists. The exhibition is offering conceptual clues to our foreign guests in their venture for exploring this beautiful city. Prior to producing and installing their works, al these renowned artists worked with our curator Beral Madra. Together, they interpreted the internal spaces of the hotel, when the hotel was still under construction. This collaboration has been a unique experience in the formulation of the hotel s internal architecture. It is common to see artwork offered to the viewer in the sheltering environment of halls, galleries and museums. Meanwhile, in our hotel the oeuvres are building a connection with the guests by reaching them at every point during their daily routine. This bondage once more reveals one of the most distinctive characteristics of contemporary art - that it emerges from and penetrates into life itself. We sincerely wish to help you personally experience in the magical atmosphere of Point Hotel Barbaros, the stanbul stories, which the artworks, we are introducing in this book, are telling you. With these versatile pieces of contemporary art and with our team, who believes that offering service is also a form or art, we are expecting you to be our guests in our new address in Esentepe. Always with pleasure... Hasan Gökhan Özbek General Coordinator

10

11 Nejat Ç nar

12 12 stanbul fiifreleri stanbul un ufuk çizgisi h zla de ifliyor; stanbul Bo az ndan, Marmara Denizi nden ve köprülerden geçerken tarihsel dokuyu tafl yan tepelerin arkas nda gökdelenlerden oluflan yeni-gotik bir kentin görüntüsü gelece e yönelik iflaretler veriyor. Gökdelenler bir süredir stanbul a bak fl n özelliklerini belirliyor. Geçmifl ile gelecek aras ndaki görsel bir rekabet söz konusu oldu u düflünülebilir; ancak kentin kuzey kesimlerini iflgal eden bu yeni yap larla tarihsel kentin yüksek tepelerine yerlefltirilmifl camiler aras ndaki bu rekabet manzaras na olumsuz bak fl co rafi konumun sa lad perspektif ayr fl m dolay s yla etkisini yitiriyor. Gökdelenlere ç k ld nda, kentin dört yöne uzanan sonsuzlu u bak fl etkiliyor; yine co rafi özelliklerden dolay bu görüntüde tekdüzelik yok; girintili ç k nt l deniz k y lar, uçsuz bucaks z mahalleler, gelifligüzel yap laflma, kentin büyüklü ünün yaratt bir irkilmeyle birlikte gözü oyalayan bir çeflitlilik oluflturuyor. Point Hotel bu yeni doku içinde beyaz ve sade bir dikdörtgen; çevresel görüntüyü rahats z etmeyen, ama kimli i olan ifllevsel bir mimari. ç mekânlar yeni-modernist yaklafl mda, dingin ve rahatlat c. Bu 20.yy n Bauhaus etkilerini yans tan sadelik ve ifllevsellik post-modern e ilimlerin öngördü ü geleneksel ve modern üslup bireflimlerinin kitsch gösterifline al flm fl olanlar flafl rtabilir. Bu otele girenleri flafl rtabilecek baflka bir görüntü daha var. Otel sahipleri, Türkiye nin ça dafl sanat üretimi için sunum ve mekân olanaklar açt ve otel inflaat boyunca sanatç lar davet edildi, yap tlar üretildi ya da seçildi; en uygun yerlere yerlefltirildi. Burada, belki ilk kez stanbul turizminin enerjisiyle, ça dafl sanat üretimi aras nda organik bir iliflki kuruldu. Otele gelenler ve otelde kalanlar, bütün odalar, bütün ortak kullan m alanlar na yerlefltirilmifl foto raflar, videolar, heykeller, üç boyutlu yerlefltirmeler dolay s yla, stanbul odakl sanat ortam n yak ndan izleme ve tan ma olana bulacak; bir ça dafl sanat müzesine gitmifl gibi, bu üretim konusunda ayr nt l olarak bilgilenecek. Dikkatli ve ilgili gözler yap tlar n tümünün stanbul üstüne yo unlaflt n fark edecekler. stanbul bu sergi konsepti içinde baflroldedir ve bu otel sahipleri ve sergi yap mc lar taraf ndan, bu otelin kullan c lar na kente farkl bir bak fl olana vermek için haz rlanm fl bir ortamd r. Farkl bak fl n, stanbul u tarihsel, geleneksel, siyasal, toplumsal ve kültürel aç dan bugüne ait düflünce ve kavramlarla alg lama, anlama ve yorumlama içerdi ini anlatmak isteyen bir yaklafl md r, bu. stanbul, 1980 lerden günümüze, küresel ekonomi ve siyasete koflut olarak küresel ça dafl sanat

13 13 stanbul s Passwords stanbul s silhouette is changing rapidly. While one is crossing the bridges, the Bosphorus or Marmara Sea, behind the hills carrying the historical wealth are skyscrapers. This panorama of a new-gothic city gives clues about the future. Recently skyscrapers have been determining the nature of the vision towards stanbul. We can argue that there is a visual competition between the past and the future. However, the negative impression one gets by viewing this competition - between the mosques placed on the higher hilltops of the old city and these new buildings invading the northern parts - loses effect thanks to the perspective differentiation. Up on the skyscrapers, the infinity of the city stretching to all four directions, impresses the viewers. Again due to geographical character, the panorama is not monotonous. The zigzagging sea shores, illimitable quarters and arbitrary housing startle the viewer. Yet, they make up a diversification, which deserves a long scrutinize. Somewhere in the new pattern, Point Hotel stands as a white and plain rectangle. Its architecture does not spoil the environmental view; yet it is a functional building with an identity. Designed with the new-modernist approach, the indoor spaces are calm and relaxing. This simplicity and functionality reflecting the Bauhaus influences of the 20th century could surprise those who are accustomed to the kitsch effulgence of the combination of traditional and modern styles imposed by post-modern trends. There is something else, which may surprise the hotel visitors: The hotel owners have spared special areas for the display of Turkish contemporary art works. Artists were invited to the hotel during its construction. Oeuvres were produced and selected. They were placed on the most suitable spots. Here, most probably for the first time, an organic relation was built between stanbul s tourism energy and contemporary art production. Hotel visitors and guests will find a chance to get to know and keenly observe stanbul s art world through the photographs, videos, sculptures, 3D installations, placed in all rooms and areas of common use. They will obtain detailed information about this production, as if they have been to a contemporary art museum. Attentive and interested eyes will notice that all of the works focus on stanbul. In this exhibition concept, stanbul is playing the lead role. And this hotel is a lieu prepared by its owners and exhibition producers, with the objective of presenting the hotel guests a different perspective over the metropolis. This is an approach to note that the different

14 14 üretiminin önemli bir merkezi durumuna gelmifltir. Ekonomi ve siyaset alan nda kent, kendine özgü modern ölçütleri ve gelenekleriyle çekici bir yönetim merkezidir. Bilgi ve yarat c l k ekonomisi için de do urgan bir ortam sunmaktad r. E lence ve turizm için bulundu u co rafi-kültürel konumun bütün bileflenlerini içermektedir ve Asya ve Avrupa aras nda bir çekim alan oluflturmaktad r. Kültür ve sanat da bu geliflmelere yeni biçimler ve boyutlar ekleyerek katk da bulunmakta ve sürekli kenti baflkalaflt rmaktad r. 90 l y llar n bafl ndan bu yana gerçeklefltirilen sanat yap tlar nda kent, mikro ve makro anlat lar n, temsiliyetlerin, taklitlerin ve metaforlar n çok önemli bir arka alan olarak belirginlefliyor. Çok say da sanatç n n resimlerinde, foto raflar nda, videolar nda ve yerlefltirmelerinde stanbul a ait görüntülerin, yaflamlar n, ayr nt lar n, karmafl kl n, karfl tl klar n izi sürülebiliyor. Kenti, e er do rudan do ruya yap t n konusu ve öznesi de ilse bile, yap t n nedeni olarak alg layabiliyoruz. Bu yap tlarda her fleyden önce bir kültür, bilgi, yorum çeflitlili i dikkat çekicidir. Her ne kadar küreselleflme süreci, özellikle yeni geliflim alanlar nda belirgin olan güçlü bir düzlefltirici çokuluslu flirket kültürü, medya ve e lence odakl kültür dayat yorsa da, kentin mimari ve demografik yap s bu tekdüzeli i k r yor. Farkl l klar her yönden gelen göçlerden kaynaklan yor; yaln z Anadolu dan de il, flimdilerde Balkanlardan, Do u ve Güney komflulardan gelenlerin getirdi i kültür farkl l klar yeni fark katmanlar oluflturmaktad r. Kültürler alafl m günümüzde kültür geliflimi için en benimsemen biçimdir; bu alafl m, stanbul için üretilen resimler, foto raflar ve videolarda izlenebilir. stanbul un dünyan n en büyüleyici kentlerinden birisi oldu u söyleniyor. Günümüz yap tlar nda her zaman Güzel ve Yüce olan anlat lm yor; insanlar n görmek istemedi i gerçekler de gösteriliyor. Klasik sanatlar n Güzel ve Yüce olan anlatt dönemlerin geride kald n bilmek gerekiyor; bu ba lamda stanbul u oryantalist bir anlay flla anlatman n da geçerli i kalmam flt r. Geleneksel ve modern dünya görüfllerinin y k lmas ndan sonra de er ölçülerinin de iflti ini biliyoruz. Neyse ki kültür toplumsal yaflam n bir parças olarak toplumun elefltiren bilinci olma ifllevini koruyor ve sanatç lar da geçmifle ait yönlendirmeler ve eylemlerin art k ifllemedi i bir durumu gö üsleyebiliyor. Onlar, birtak m yan tlar verebilmek için yeni seçenekler ve eylemler bulmak zorundalar. Ne ki, bu yan tlar ço u kez aç k kap b rakmayacak biçimde özel, öznel, mühürlü ve örtük; sanki izleyicinin içeri girmek için flifreye gereksinimi var. Geçmiflte bir flifre bilmek zorunda olan insanlar casuslard. fiimdi böyle bir fley yok. fiimdi, bilgisayarlar ve banka sistemleri egemenli indeki günlük yaflam m zda çok say da flifre var. Bu flifreler yüzünden insan flafl rabilir, bunalabilir ve bask alt nda kalabilir.

15 15 perspective covers a perception, understanding and interpretation with today s ideas, concepts, interpretations and forms, with respect to the city s history, traditions, and political, social and cultural life. Parallel to the global economy and politics, stanbul has become an important a center of global contemporary art production since 80s to date. With economic and political criteria and traditions of peculiar to itself, the city is a center of global capital management. It also stands as a fruitful environment for knowledge and creativity economy. As for entertainment and tourism, stanbul embodies all the components of the geographical and cultural environment it is a part of. It is an attraction spot between Asia and Europe. Meanwhile, having taken new forms and reached higher volumes culture and arts are contributing to these developments and are transfiguring the city. In the art works produced since early 90s, the city is highlighted as a crucial background for microand macro-narrations, representations, imitations and metaphors. Traces of images, lives, details, complexities and contradictions pertaining to stanbul can be found in the photos, videos, installations of many artists. Even if the city does not constitute the main theme and the subject of the work, we can sense that it is the reason of the work s creation. Above all, knowledge, culture and interpretation diversity draws attention in these works. Even though the globalization process imposes a straightening multinational company culture and a media- and entertainment-oriented culture - prevailing especially on areas of new development - the architectural and demographic structure of the city breaks this monotony. The diversification finds root in the migrants flowing in from all directions: Not only from Anatolia and also from the Balkans, and Eastern and Southern neighbors nowadays. The cultural differences brought by the incomers generate new divergence layers. Today, the cultures alloy is the most preferred method for culture development; this alloy can be viewed in the drawings, photographs and videos produced for stanbul. stanbul is described as one of the most attractive and fascinating cities of the world. Today s works do not always narrate the Beautiful and the Divine; they also show the truth people do not want to see. On should bear in mind that those times, when the classical arts related the Beautiful and the Divine are over. In this context, depicting stanbul with an Orientalist approach is also outdated. We are aware that the value criteria have changed after the collapse of the traditional and modern world views. Luckily, as a part of the social life, culture still functions as the criticizing conscious of the society. The artists can handle the challenges of making a change, in an environment, where the orientations

16

17 Volkan Aslan

18 18 fiimdilerde flifreleri tüketim sistemi taraf ndan kabul edilmek için ya da sanal ortama girebilmek için kullan yoruz; flifreler bize bilgi ve bilgilenme gücü kazand r yor. fiifreler bizi çok-kimlikli k larken bir yandan da anonimlefltiriyor. Bu sergi de izleyiciye, sanat yap tlar n flifre gibi kullan p, stanbul un dolant lar na ve gizemlerine girmeyi öneriyor Otelin lobisindeki bar n arka köflesinde, bu otelin en son teknikle donat lm fl bilgisayar sistemine gönderme yapan, ama bu sistemi bir kent manzaras na dönüfltüren bir ifl yer al yor. Yeflim A ao lu, her zaman at k malzemelerle çal fl yor ve bu kez de bilgisayar çiplerini minyatür kentlere dönüfltürerek de erlendiriyor. A ao lu nun bu çip kenti, bir bilgisayar oyunundaki kent ütopyas n sunuyor. stanbul ile karfl laflt r ld nda, hiçbir zaman örtüflmeyecek düzen öneriyor A ao lu. Tam da bu karfl tl k, stanbul a gelen bir insan n kentin karmaflas n daha iyi kavramas n n nedeni olabilir. Bu iflin hemen karfl s ndaki ifl merkezinde Gülçin Aksoy un Geç Kald n! bafll kl ifli yer al yor. Yolculuklar n ve ifl dünyas n n iki boyutu vard r: Zaman ve mekân. Aksoy un Microsoft odas na yerlefltirilen saatleri, yolcunun ve ifl adam n n bilinçalt nda sürekli var olan bir uyar y iflaretliyor: Geç kald n! Bu küçük uyar n n evrenin sonsuzlu u ve insan yaflam n n k sal ba lam nda paradoksal varl, bu odada çal flanlara bir dinginlik ve bilgelik kazanma olana verebilir Birinci asma kat n kuzey bölümündeki küçük niflte, Volkan Aslan n dört resmi yer al yor. Aslan n ilkokul okuma kitaplar n n resimsel diliyle çizdi i küçük öyküler, stanbul un büyük nüfusunun günlük yaflam n ve anonimli ini iflaret ediyor. Point Otel koleksiyonunda stanbul kültür sanayisinin belki de en çekici özelli ini oluflturan alternatif müzik de yer al yor. Rock müzik dünyas ndan görsel bir diziyi, bu dünyay yak ndan tan yan daha önce tiyatro dünyas n n ünlü oyuncular n n portrelerini çeken ve yay nlayan Okan Bayülgen özel olarak haz rlad. stanbul un Rock ve Alternatif Rock müzi i sahnesini belgeleyen bu portre foto raflar nda, bu müzi in ünlü ve ünsüz bütün üreticilerini izlemek olas. Bayülgen in siyah-beyaz tutkusu bu diziye Rock müzi inin arkas nda gizli olan zihinsel ciddiyeti yans t yor. lk bak flta klasik ve a rbafll görünen foto raflar n bir sonraki etkisinde Rock starlar na özgü hiciv ve gizem bütün a rl yla ortaya ç k yor. Otelin balo salonunun iki katl fuayesinde Nuri Bilge Ceylan n n Turkeyscope bafll kl foto raf dizisinden stanbul görüntüleri yer al yor. Foto raf n keflfinden ve 19.yy sonunda Osmanl toplumunun kültürel yaflam n n içine girmesinden günümüze, stanbul un say s z fotografik görüntüleri arflivleri dolduruyor. Bu görüntüler aras nda seçim yapmak zor bir ifltir. Özel ölçütlerin çok kesin belirlenmesi gerekir; hangi foto raflar n sunulmas konusunda. Otelin

19 19 and practices of the past do not function anymore. They have to find new options and actions in order to give certain answers. Nonetheless, these answers are private, subjective, sealed and closed - most of the time leaving no room for peeking. It feels as if the viewer needs a password to step into this world. In the past, people, who had to know a password, were spies. Today this rule is outdated. Now, under the sovereignty of computers and bank systems, there are countless passwords in our daily lives. These passwords can startle and irk us or even put us under considerable stress. Nowadays, we are using passwords to be accepted by the consumption system or to enter the virtual world; passwords empower us with information. While they turn us into personalities with multiple identities, they also make us anonymous entities. For its part, this exhibition is proposing the viewer to take a walk in the mysterious pathways and promenades of stanbul, using art works as passwords At the rear corner of the bar in the lobby, there is a work making reference to the hi-tech computer system of the hotel. Yet, it turns the system into a city view. Always working with wasted materials, Yeflim A ao lu used computer chips this time. She turned them into miniature cities. This chip city of A ao lu presents the urban utopia in a computer game. A ao lu offers an order which can never be associated with stanbul. This contradiction especially could help the stanbul visitor notice the chaos of the city more clearly. At the business center right across this work, we find Gülçin Aksoy s work titled You re Late! Travels and business world have two dimensions: Time and space. Aksoy s clocks installed in Microsoft s room points an alert which is always present in the traveler s and businessman s subconscious: You re late! The paradoxical presence of this little warning in the context of the infinity of the universe and the shortness of life may give the people who study in this room a chance of reaping wisdom and serenity. In the small niche at the northern part of the first mezzanine floor, there are four drawings of Volkan Aslan. The small stories Aslan depicted with the pictorial language of primers signify the daily life of the great population of stanbul and its anonymity. Point Hotel collection also includes alternative music, probably the most attractive element of stanbul culture industry. A visual series from the rock world has been specially prepared by Okan Bayülgen, who formerly shot and published portraits of well-known figures of theatre world, a circle he is closely familiar with. In these portrait photographs,

20 20 genelinde, bu özellik belirlidir: stanbul yarat c insanlar n düfl gücünde, zihinsel etkinli i içinde, siyasal ve toplumsal söylemleri ba lam nda onlar taraf ndan nas l yorumlan yor ve nas l gösteriliyor? Gösteren, gösterilen ve görünen aras ndaki karmafl k geçifller ve ça r fl mlar, bütün foto raflarda izlenebilir; bunlar keflfetmek izleyicinin iflidir. Nuri Bilge Ceylan n foto raflar, onun baflar yla yürüttü ü iki üretiminin - sinema ve foto raf - bireflimidir li y llar n ürünü olan on iki stanbul foto raf Balo Salonu nun iki kat na bir özel sergi niteli inde yerlefltirilmifltir. Bütün mevsimlerin yafland stanbul un k fl mevsimi seçilmifltir; bu görüntüyü siyah-beyaz tad na yaklaflt ran bir seçimdir. Ayn zamanda, kar n insan zihni ve ruhu üstünde b rakt dinginlik ve sessizlik, yaln zl k ve yal t lm fll k, so ukluk ve ss zl k ça r fl mlar, Ceylan n sinema söylemindeki derin hüznün ve dinginli in de yans mas d r Otelin yan giriflinin iki yan duvar nda Nejat Ç nar n Gelen Evrak, (Beyaz) Giden Evrak, (Siyah) bafll kl, özel olarak bu otel için üretilmifl ifli yer al yor. Günümüz yaflam kültüründe gözetleyen ve gözetlenen olma durumu. Bu durum girip ç k lan bütün mekânlarda görünmeyen, ama gerekti inde insan n yaflam n etkileyebilecek bir ortam oluflturuyor. Gözetlerken ve gözetlenirken farkl zihin süreçleri ve duygular yaflan r. Nejat Ç nar n Otelin yan giriflinde karfl l kl yerlefltirdi i 20 adet kamera insana ve harekete duyarl d r ve izleyiciye bu sürekli gözetlenme ortam n an msat rken, ayn zamanda bu kameralar n üretti i ve saklad imgelerin denetlenemez bir imge çoklu u yaratt n da düflündürmektedir. Executive kat n n orta avlusunda Melih Görgün ün soyut etkiler yans tan stanbul sözcü ü üstüne grafik bir çal flmas yer al yor. Birinci asma kat n güney ucundaki duvarda, Hakan Gürsoytrak n uzaktan bak ld nda çiçek desenli bir hal gibi duran, ama yak na gelindi inde karmafl k bir öykü anlatan tuvali yer al yor. Desenler, birbiri içine geçmifl çiçek dallar ndan oluflan motiflerin aras na yerlefltirilmifl, resimli roman dilini ça r flt ran bir üslupta yarat lm fl imgelerden olufluyor. Küresel dünyan n yan yana duran savafl ve bar fl gerçe i, tüketim kültürünün arzu nesneleri, stanbul a özgü popüler kültür imgeleri bu çiçekli motifler aras nda, kara mizahç bir yaklafl mla izleyicinin alg s na sunuluyor. Otelin giriflinde, sa daki dinlenme köflesinde Bengü Karaduman n Paralel Geçit bafll kl ifli yer al yor. Günümüz insan küresel kapitalizmin en etkili arac olan tüketim kültüründe temellenen iflaret sistemlerinin kurdu u düzen içinde yafl yor. Bu iflaret sisteminin sundu u görsel malzeme Bengü Karaduman n siyah beyaz animasyon filminde sade grafik çizimlerle sunuluyor. Tüketim ekonomisinin insanda uyand rd arzu süreci bu animasyonda minimalist bir yaklafl mla bir geçit yap yor; kad n fetiflizminden savafl gerçe ine kadar bütün üretimlerin geçididir, bu. Yerlefltirme izleyici için e lendirici bir göz yan lsamas da sunuyor; animasyonda görülen nesneler, ekran n d fl na ç k p bir resim olarak uzan yor. Otelin odalar n n ortas ndaki 10 katl avlunun kuzey

21 21 documenting rock and alternative rock music stages in stanbul, one can find all the famous and infamous musicians of this genre. Bayülgen s black-white passion reflects on this series a secret mental seriousness concealed behind rock music. The photos seem very classical and earnest at the fist glance. On second thought, the irony and enigma peculiar to rock stars comes out solidly. At the twostorey foyer of the hotel s ballroom, there are stanbul photos of Nuri Bilge Ceylan - pieces from his photograph series titled Turkeyscope. Numerous photographic reflections of stanbul filled the archives since the discovery of photography and since it stepped into the cultural life of Ottoman society in late 19th century. It is very difficult to make a preference among these images. To decide which photographs are to be presented one should set very clear case-specific criteria. In the hotel, these criteria are definite: How is stanbul interpreted in the minds, mental activities of creative people and how it is reflected by them in the context of their political and social discourses? The complicated transitions and associations among the signifier, signified and the seen can be observe in every photographs; exploring these, is a task to be fulfilled by the viewer. Nuri Bilge Ceylan s photographs is the synthesis of the two production genres, he handles successfully: cinema and photography. Twelve stanbul photos from the 2000s are displayed as a special exhibition in the two floors of the Ballroom. Among all the seasons seen in stanbul, wintertime is chosen. This preference takes the image close to the tang of black and white. Furthermore, the associations of coldness, desolateness, isolation, solitude, serenity and silence the snow creates on human mind, are also reflections of the deep sorrow and serenity of Ceylan s cinema discourse. On the two side walls of the hotel we find Nejat Ç nar s work, titled Incoming Document (White), Outgoing Document (Black), he specially designed for the hotel. The state of being the voyeur and being watched in today s life culture. In all the places we go in and come out of, this state creates an imperceptible environment, which can affect lives when necessary. Different mental processes and emotions are experienced while being the voyeur or being watched. The 20 motion-sensitive cameras Nejat Ç nar installed face-to-face at the side entrance of the Hotel remind the viewer this continual surveillance atmosphere. At the same time, the viewer cannot help thinking about the uncontrollable amplitude of images, produced and saved by these cameras. In the central courtyard of the executive floor, we find Melih Görgün s graphic work, reflecting abstract effects on the word stanbul. On the wall at the southern end of the first mezzanine floor, there is a canvas painting by Hakan Gürsoytrak. Looking like a carpet with flower motifs from a certain distance, this work actually narrates a complicated story. Placed among the motifs of entangled flowery branches, the patterns are comprised

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Anasanat Dalı Danışman: Doç. Rıdvan COŞKUN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Haziran

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

BALANS - İLKE KUTLAY

BALANS - İLKE KUTLAY BALANS - İLKE KUTLAY BALANS - İLKE KUTLAY 17 Eylül - 5 Ekim 2012 Balans ironik yönü kuvvetli sirk temalı resimlerden oluşuyor. Çalışmalarda hayvanları da ortak eden figürlerin oluşturduğu yapay bir gösteri

Detaylı

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi Baskı Sanatları Anasanat Dalı Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eylül, 2012 MUSTAFA ASLIER

Detaylı

WELCOME FURNITURE DESIGN

WELCOME FURNITURE DESIGN FURNITURE DESIGN WELCOME FURNITURE DESIGN 4 welcome to the 2015 collection. welcome to you. Evinizin bir parçası olabilecek mobilyaların ruhundaki karakteristik noktalar, üretim teknikleri, işçilik kalitesi

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

LÜTFİYE KÖSTEN. 1978, İzmir. Eğitim 2015

LÜTFİYE KÖSTEN. 1978, İzmir. Eğitim 2015 LÜTFİYE KÖSTEN 1978, İzmir Eğitim 2015 1998 Nantes Beaux Arts Üniversitesi, Güzel Sanatlar Bölümü, Yüksek Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü Education 2015 Nantes Beaux

Detaylı

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 1 2 Devrim Erbil 1937 de Uşak ta doğdu. 1955 de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü ne girdi. Galeride

Detaylı

1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989

1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989 BUBİ He was born in İstanbul. He studied psychology. 1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989 1989 He established Lâmi Art Gallery together with Hüsamettin

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER İKRAMETTİN KARAMAN Erzurum doğumlu. İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim iş Bölümü mezunu. Eskişehir Anadolu üniversitesinde Lisans tamamladı. 1985-1993 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli

Detaylı

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: *

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: * 08~29 Ocak/Jan. 2016 Kültür Sanat Merkezi Kordon'da Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: +90 232 4649935 * 4649835 Http://www.kedikultursanat.org*info@kedikultursanat.org Kültür Sanat

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

İRONİ KAVRAMININ POSTMODERN DÖNÜŞÜMÜ VE POSTMODERN SERAMİK ESERLERDE İRONİ

İRONİ KAVRAMININ POSTMODERN DÖNÜŞÜMÜ VE POSTMODERN SERAMİK ESERLERDE İRONİ İRONİ KAVRAMININ POSTMODERN DÖNÜŞÜMÜ VE POSTMODERN SERAMİK ESERLERDE İRONİ Gamze BOZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Seramik Anasanat Dalı Danışman: Yrd. Doç. Cemalettin SEVİM Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar

Detaylı

Fatih Merter Saklı Senfoni / Hidden Symphony. Fatih Merter Saklı Senfoni / Hidden Symphony

Fatih Merter Saklı Senfoni / Hidden Symphony. Fatih Merter Saklı Senfoni / Hidden Symphony Fatih Merter Saklı Senfoni / Hidden Symphony Fatih Merter Saklı Senfoni / Hidden Symphony Fatih Merter Saklı Senfoni / Hidden Symphony Biyografi 16 Nisan 1981 de İstanbul da dünyaya gelen Fatih Merter,

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli...

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli... HAKKIMIZDA Zaman her zamankinden daha değerli... Asya Kent Saatleri, sürekli değişen kentsel dinamiklere karşı, kültürel ve tarihsel bir bağ, bir diyalog kurmaktadır. Saatler sadece zamanı göstermez, mekanın

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ

MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ MODERN STORE SOLUTIONS www.arslanraf.com STANDLAR / DUVAR SİSTEMLERİ / AKSESUARLAR STANDS / WALL SYSTEMS / ACCESSORIES KURUMSAL Kurulduğu günden itibaren, dekoratif raf ve askı

Detaylı

Yokyerler sergisi yeni medya aracılığıyla doğa temsilleri ve mekanın yeniden şekillendirilmesine odaklanır.

Yokyerler sergisi yeni medya aracılığıyla doğa temsilleri ve mekanın yeniden şekillendirilmesine odaklanır. Yokyerler sergisi yeni medya aracılığıyla doğa temsilleri ve mekanın yeniden şekillendirilmesine odaklanır. 2 İlhamını, Marc Augé nin süper-modernite çağında insanların kimliksiz bir yalnızlıkta asılı

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

YÜKSEK BASKI TEKNİĞİ VE TÜRK BASKIRESMİNE YANSIMALARI. Gökçe Aysun KILIÇ

YÜKSEK BASKI TEKNİĞİ VE TÜRK BASKIRESMİNE YANSIMALARI. Gökçe Aysun KILIÇ YÜKSEK BASKI TEKNİĞİ VE TÜRK BASKIRESMİNE YANSIMALARI Gökçe Aysun KILIÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ Baskı Sanatları Anasanat Dalı Danışman: Prof. Gülbin KOÇAK Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

TRANSFER MARLEEN P. ATAY STEPHANIE PAINE SUZANNE POSTHUMUS ARAS SEDDIGH

TRANSFER MARLEEN P. ATAY STEPHANIE PAINE SUZANNE POSTHUMUS ARAS SEDDIGH TRANSFER MARLEEN P. ATAY STEPHANIE PAINE SUZANNE POSTHUMUS ARAS SEDDIGH 14 HAZİRAN 30 TEMMUZ 2012 JUNE 14 JULY 30 KARE ART GALLERY Transfer, dünyayı algılama ve yorumlama yollarımızı keşfe çıkan dört sanatçının

Detaylı

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi)

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI-UYGULAMALARI Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) Eskişehir, Ağustos 2011 OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI- UYGULAMALARI Kamuran Özlem

Detaylı

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI)

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI) T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM ANABİLİM DALI BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI)

Detaylı

Everything you are looking for

Everything you are looking for Everything you are looking for Calm and peaceful life is awaiting you in the city A living area located within unique beauty created by the harmonious combination of colors and decorated with delicately-designed

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

KALEIDOSCOPES N.1. Solo Piano. Mehmet Okonşar

KALEIDOSCOPES N.1. Solo Piano. Mehmet Okonşar KALEIDOSCOPES N.1 Solo Piano Mehmet Okonşar Kaleidoscopes, bir temel ses dizisi üzerine kurulmuş ve bunların dönüşümlerini işleyen bir dizi yapıttan oluşmaktadır. Kullanılan bu temel ses dizisi, Alban

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI 1. Create your family tree and describe your family members 2. Prepare a visual poster

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

Eğitim Durumu Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü

Eğitim Durumu Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü ECE AFACAN Kendi hayal gücümde oluşturduğum yüzleri sergiliyorum. Üç boyutlu maskeler ve resimler Yüz yüze karşımıza çıkıyorlar. Ece Afacan Ece Afacan, 1985 yılında Ankara da doğdu. 13 yaşındayken Atatürk

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney THE SCHOOL S MYSTERY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

YAPIM YEfi M SAL HO LU FOTO RAFLAR KORHAN ÖZTUNÇ 132 ELLE DECOR ELLE DECOR 133

YAPIM YEfi M SAL HO LU FOTO RAFLAR KORHAN ÖZTUNÇ 132 ELLE DECOR ELLE DECOR 133 Dara K rm z toprak n projesi olan ev, yöreye özgü geleneksel mimarisiyle ça dafl mimariyi ayn yap da buluflturmay baflar yor. Arka cephe beyaz Bodrum evi esprisinde tasarlan rken, girifl cephesi yöreye

Detaylı

bedroom chairs / 58 Kugu 17 Yıldız 54 Kugu 07 Kupa 21 Ekim 35-39 Burçak 42 Yıldız 48-51 - 56 Fulya 57 diningroom

bedroom chairs / 58 Kugu 17 Yıldız 54 Kugu 07 Kupa 21 Ekim 35-39 Burçak 42 Yıldız 48-51 - 56 Fulya 57 diningroom bedroom Kugu 07 Kupa 21 Ekim 35-39 Burçak 42 Yıldız 48-51 - 56 Fulya 57 diningroom Kugu 13 Kupa 29 Ekim 37-41 Burçak 46 Yıldız 50-52 Fulya 57 wall unit Kugu 17 Yıldız 54 chairs / 58 MODERN BEDROOM&DININGROOM

Detaylı

MASALLARDAKİ KADAR GÜZEL BİR DÜĞÜN A FAIRYTALE WEDDING

MASALLARDAKİ KADAR GÜZEL BİR DÜĞÜN A FAIRYTALE WEDDING MASALLARDAKİ KADAR GÜZEL BİR DÜĞÜN A FAIRYTALE WEDDING HAYATINIZIN EN MUTLU GÜNÜNÜ SWISSÔTEL THE BOSPHORUS, ISTANBUL FARKIYLA YAŞAYIN... ENJOY THE HAPPIEST DAY OF YOUR LIFE WITH THE PRIVILEGE OF SWISSÔTEL

Detaylı

LANDSCALE landscape sequences. [Enise Burcu Derinbogaz]

LANDSCALE landscape sequences. [Enise Burcu Derinbogaz] 48 LANDSCALE landscape sequences [Enise Burcu Derinbogaz] 49 LANDSCALE landscape sequences Peyzajın anlamı söz konusu olduğunda hepimiz biliriz ki peyzaj bir kavram olarak pek çok farklı konuyu içinde

Detaylı

decosit masa & sandalye 2017 Collection

decosit masa & sandalye 2017 Collection decosit masa & sandalye 2017 Collection 1 Masa & Sandalye Table & Chair 2 3 1990 yılında başladı... Masa sandalye imalatı yapan firmamız her geçen gün artan ürün kalitesi ve müşteri portföyü ile bugünlere

Detaylı

MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS

MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS KİMLİK- LENDİRME PROJELERİ Kurumsal kimlik, hedef kitleye kendini doğrudan anlatmayı, yüzünü görünür kılmayı

Detaylı

MULTISILVER MULTISILVER. Multisilver Serisi, dayanıklılığı ve. işlevselliği ile ön. kullanılabilmesi

MULTISILVER MULTISILVER. Multisilver Serisi, dayanıklılığı ve. işlevselliği ile ön. kullanılabilmesi We About US MULTISILVER Alüminyum / Aluminum Multisilver SM - 01 15 cm Ayak / 15 cm Foot SM - 01 Multisilver SM - 05 U Bağlantı / U Link SM - 05 Multisilver SM - 02 10 cm Ayak / 10 cm Foot SM - 02 Multisilver

Detaylı

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress 16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress İstanbul Expo Center İstanbul / TURKEY Sponsorluk, hedef kitlenizin

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock.

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock. diyalogda boş bırakılan yere 1 uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. seçeneklerden hangisi verilen 5 cümle ile aynı anlamı taşımaktadır? What time is it? =... A:... time is it? B: It s three o clock. A)

Detaylı

Oben Yılmaz. Resim Sergisi. 9 Mart :30

Oben Yılmaz. Resim Sergisi. 9 Mart :30 Oben Yılmaz Resim Sergisi 9 Mart 2017 17:30 Oben Yılmaz 1977 yılında Almanya da dünyaya geldi Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Grafik Ana Sanat Dalı 2000 oldu. Bu tarihten itibaren Adana'da

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Weeks: 3-6 ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Projection: A view of an object

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar feke cd. zübeyde hanm cd turgut özal bul. bosna sk. K A L İ T E L İ B İ R Y A Ş A M otogar Q U A L I T Y O F L I F E adana Tufanpaşa Mah. Şıhefendi bulvarı Halimhoca Apt. No:5/(kozan lisesi karsısı) 0355

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

Arkasýnda dev bir teknoloji ve Ar-Ge yatýrýmý bulunduran Fýrat Çelik Kapýlarý, hayatýnýzý kolaylaþtýrmak ve yaþadýðýnýz mekanlarý daha güvenli hale getirmek için ü ret i l m e k te d i r. Amacýmýz; daha

Detaylı

Sergi Sponsorları Exhibition Sponsors. www.windowist.com

Sergi Sponsorları Exhibition Sponsors. www.windowist.com Sergi Sponsorları Exhibition Sponsors www.windowist.com Gravitational Drunkenness Gravitational Drunkenness Yerçekimsel: Birbirine zıt iki kütlenin arasındaki çekim gücü. Bir şey ya da birine doğru çekilme,

Detaylı

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek MESLEKİ İNGİLİZCE I DERSİ - 1. HAFTA ÇEVİRİ METİNLERİ 1. NEW YORK UNIVERSITY New York University is in Greenwich Village. in: içinde, -de/da Village: köy, kasaba New York Üniversitesi Greenwich kasabasındadır.

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester)

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester) 1. Yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 7 Tr AZ TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 5 Tr AZ TDE157 Türk Edebiyatı:

Detaylı

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Türkçe de Gezegenevi ya da Uzay Tiyatrosu fleklinde adland r lan Planetaryum, özel bir projektör arac l yla gökyüzü simulasyonlar n n bir kubbeye yans t ld üç boyutlu

Detaylı

The PUBLIC Hotel, siz değerli misafirlerimizi. sanatla buluşturmaya davet ediyor! İstanbullu sanatçıların tabloları; güncel sanatın

The PUBLIC Hotel, siz değerli misafirlerimizi. sanatla buluşturmaya davet ediyor! İstanbullu sanatçıların tabloları; güncel sanatın The PUBLIC Hotel, siz değerli misafirlerimizi sanatla buluşturmaya davet ediyor! İstanbullu sanatçıların tabloları; güncel sanatın en güzel örnekleri, odalarımızdan restorana kadar otelimizin her yerinde.

Detaylı

2016 COLLECTION FURNITURE

2016 COLLECTION FURNITURE FURNITURE 2016 COLLECTION ÖZEN METAL SAN. ve TİC. LTD. ȘTİ. Yenidoğan Mah. Edebali Cad. No: 25 Sancaktepe / İstanbul Tel: +90 216 430 86 30 +90 216 430 86 35 E-Mail: info@ozenhandles.com www.ozenhandles.com

Detaylı

www. durucam grup.com

www. durucam grup.com www. durucam grup.com Uzun y llard r cam sektöründe edindi imiz bilgi, beceri birikim ve tecrübenin sonucunda oluflan bir markad r DURU CAM LAVABO. Son derece hassas ve titizlikle üretti imiz ürünlerimizde

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I TDE 102 Türkiye Türkçesi II Turkey Turkish II

TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I TDE 102 Türkiye Türkçesi II Turkey Turkish II 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I 3 0 3 5 TDE 102 Türkiye Türkçesi

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

Medya ve Toplumsal Temsil (PR 437) Ders Detayları

Medya ve Toplumsal Temsil (PR 437) Ders Detayları Medya ve Toplumsal Temsil (PR 437) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya ve Toplumsal Temsil PR 437 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Fıstıkçı Şahap d t c ç

Fıstıkçı Şahap d t c ç To and from We have already seen the suffıx used for expressing the location of an object whether it s in, on or at something else: de. This suffix indicates that there is no movement and that the object

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler History of Venice History of Venice Venice is one of the most beautiful cities of the world.it lies on over a hundred islands in a lagoon in the northern part of the Adriatic Sea.Venice is a cultural and

Detaylı

Why is the perception of lighting and illumination on photos different from the reality (actual visual perception)

Why is the perception of lighting and illumination on photos different from the reality (actual visual perception) Why is the perception of lighting and illumination on photos different from the reality (actual visual perception) Why is the perception of lighting and illumination on photos different from the reality

Detaylı

Çok katl perde duvarl toplu konutlar n strüktürel de erlendirme ölçütleri do rultusunda irdelenmesi, Ataflehir örne i

Çok katl perde duvarl toplu konutlar n strüktürel de erlendirme ölçütleri do rultusunda irdelenmesi, Ataflehir örne i Çok katl perde duvarl toplu konutlar n strüktürel de erlendirme ölçütleri do rultusunda irdelenmesi, Ataflehir örne i Dr. Ayflin Sev-Prof. Aydan Özgen MSÜ. Mimarl k Fakültesi, Yap Anabilim Dal 1. Girifl

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı