fiifre / Password: stanbul

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fiifre / Password: stanbul"

Transkript

1 fiifre / Password: stanbul

2

3 P o i n t H o t e l v e Ç a d a fl S a n a t fiifre / Password: stanbul Point Hotel and Contemporary Art Küratör / Curator: Beral Madra Yeflim A ao lu Gülçin Aksoy Volkan Aslan Okan Bayülgen Ali Cabbar Nuri Bilge Ceylan Nejat Ç nar T. Melih Görgün Hakan Gürsoytrak Gül Ilgaz Bengü Karaduman Esen Karol Serhat Kiraz S tk Kösemen Pablo Martínez Muñiz Murat Morova Sinan Niyazio lu Kadri Özayten Ardan Özmeno lu Günnur Özsoy Gülay Semercio lu Nilhan Sesalan Yüzsever Kemal Tufan Baflak Ürkmez Mohaç Yücel

4 fiifre / Password: stanbul Point Hotel ve Ça dafl Sanat / Point Hotel and Contemporary Art Ocak / January, 2010 Bu kitap, Point Hotel ve BM Suma iflbirli inde Point Hotel Barbaros un lobi, katlar ve odalar nda düzenlenen fiifre: stanbul adl sanatç çal flmalar ve yerlefltirmeleri nedeniyle 4000 adet yay nlanm flt r. As a collaborative work by Point Hotel and BM Suma, this book is published 4000 copies to put in the spotlight the artististic productions and installations titled Password: stanbul placed in the lobby, floors and rooms of Point Hotel Barbaros. Küratör / Curator: Beral Madra Koordinasyon / Coordination: BM Suma Ça dafl Sanat Merkezi / BM Suma Contemporary Art Center (Beral Madra, Binnaz Tukin, Nilüfer Sülüner) Metin / Text by: Beral Madra Çeviri / Translation: Zeynep Güden Foto raflar / Photographs: Burak Özbek Grafik Tasar m / Graphic Design: Ahmet Öktem Bask / Print: A4 Ofset Ltd. fiti. Yeflilce Mah. Donanma Sok. No: Seyrantepe, stanbul

5

6 Kemal Tufan

7 ç i n d e k i l e r / C o n t e n t s Point Hotel Barbaros Beral Madra, stanbul fiifreleri / stanbul Passwords Point Hotel Barbaros lobi ve katlar / Point Hotel Barbaros, lobby and floors Sanatç lar / Artists Yeflim A ao lu Gülçin Aksoy Volkan Aslan Okan Bayülgen Ali Cabbar Nuri Bilge Ceylan Nejat Ç nar T. Melih Görgün Hakan Gürsoytrak Gül Ilgaz Bengü Karaduman Esen Karol Serhat Kiraz S tk Kösemen Pablo Martínez Muñiz Murat Morova Sinan Niyazio lu Kadri Özayten Ardan Özmeno lu Günnur Özsoy Gülay Semercio lu Nilhan Sesalan Yüzsever Kemal Tufan Baflak Ürkmez Mohaç Yücel

8 8 Türkiye nin ilk Art-Tech oteli Point Hotel Barbaros u 2009 y l nda stanbullar n ve flehir d fl ndan gelen de erli misafirlerimizin hizmetine açt k. Markam z n ilk tesisi olan Point Hotel Taksim de sanat n iç mekânlar m z n duygusal konforunu artt ran ve flehrimizin gizli hikâyelerini misafirlerimize görsel estetikle sunan bir ö e olmas na karar vererek Taksim deki tesisimizin tüm mekânlar na Ara Güler in 232 adet siyah beyaz foto raf n içeren stanbul, 1950 isimli bir sürekli sergi yerlefltirmifltik; bu sergiyi her zaman görebilirsiniz Esentepe de aç lan yeni tesisimiz stanbul un modern siluetini yans tan bölgede yer al yor; dolay s yla otelimizin iç mekânlar nda flehrimizi ça dafl sanatla anlatmaya karar verdik. Beral Madra küratörlü ünde bafllatt m z yaklafl k bir y l süren çal flmalar m z sonunda bugün otelimizde 26 sanatç n n 265 ça dafl sanat eserinden oluflan fiifre: stanbul isimli sürekli sergimiz gelen yabanc misafirlerimize güzel flehrimizi keflfetmeleri için kavramsal ipuçlar veriyor. De erli sanatç lar n küratörümüz Beral Madra ile birlikte otel daha inflaat halindeyken mekanlar yorumlayarak yap tlar n mekanlara göre üretmeleri ve yerlefltirmeleri, otelin iç mimarisinin flekillenmesinde de yeni bir deneyim oldu. Sanat n salonlar, galeriler, müzeler gibi kurumlar n korunakl ortam nda izleyiciyle buluflturulmas al fl lageldik bir durumdur, otelimizde ise eserler misafirlerimizin günlük rutinleri içerisinde her noktada onlara ulaflarak onlarla bir iliflki kuruyor ve ça dafl sanat n hem yaflam n içinden ç kan hem de yaflam n içine nüfuz eden özelli i bir kez daha ortaya ç k yor. En büyük arzumuz Point Hotel Barbaros un büyülü atmosferinde bu kitapta size sundu umuz yap tlar n anlatt stanbul hikâyelerini deneyimlemenizi sa lamak! Ça dafl sanat n bu çeflitli örnekleriyle ve servis vermenin de bir sanat oldu una inanan ekibimizle sizleri misafir etmek için Esentepe deki yeni adresimizde bekliyoruz. Her zaman memnuniyetle... Hasan Gökhan Özbek Genel Koordinatör

9 9 Point Hotel Barbaros, the first Art-Tech Hotel of Turkey, opened doors to the Istanbulite and the city s valuable visitors in At Point Hotel Taksim, the first facility of our brand, we decided that art should be an element elevating the emotional comfort of the interior spaces and relating the secret stories of our city to our guests in visual aesthetics. Therefore, inside our hotel in Taksim, we installed a permanent exhibition titled stanbul, 1950 comprised of 232 black-and-white photographs by Ara Güler. This exhibition can be visited any time Our new facility opened in Esentepe is situated at a district reflecting stanbul s modern silhouette. For this reason, we concluded that we should echo the city via contemporary art in the internal decoration. Today, as an outcome of almost our study, which lasted for about a year, we initiated under the curatorship of Beral Madra, our hotel is housing a permanent exhibition titled Password: stanbul, comprised of 265 contemporary artworks by 26 artists. The exhibition is offering conceptual clues to our foreign guests in their venture for exploring this beautiful city. Prior to producing and installing their works, al these renowned artists worked with our curator Beral Madra. Together, they interpreted the internal spaces of the hotel, when the hotel was still under construction. This collaboration has been a unique experience in the formulation of the hotel s internal architecture. It is common to see artwork offered to the viewer in the sheltering environment of halls, galleries and museums. Meanwhile, in our hotel the oeuvres are building a connection with the guests by reaching them at every point during their daily routine. This bondage once more reveals one of the most distinctive characteristics of contemporary art - that it emerges from and penetrates into life itself. We sincerely wish to help you personally experience in the magical atmosphere of Point Hotel Barbaros, the stanbul stories, which the artworks, we are introducing in this book, are telling you. With these versatile pieces of contemporary art and with our team, who believes that offering service is also a form or art, we are expecting you to be our guests in our new address in Esentepe. Always with pleasure... Hasan Gökhan Özbek General Coordinator

10

11 Nejat Ç nar

12 12 stanbul fiifreleri stanbul un ufuk çizgisi h zla de ifliyor; stanbul Bo az ndan, Marmara Denizi nden ve köprülerden geçerken tarihsel dokuyu tafl yan tepelerin arkas nda gökdelenlerden oluflan yeni-gotik bir kentin görüntüsü gelece e yönelik iflaretler veriyor. Gökdelenler bir süredir stanbul a bak fl n özelliklerini belirliyor. Geçmifl ile gelecek aras ndaki görsel bir rekabet söz konusu oldu u düflünülebilir; ancak kentin kuzey kesimlerini iflgal eden bu yeni yap larla tarihsel kentin yüksek tepelerine yerlefltirilmifl camiler aras ndaki bu rekabet manzaras na olumsuz bak fl co rafi konumun sa lad perspektif ayr fl m dolay s yla etkisini yitiriyor. Gökdelenlere ç k ld nda, kentin dört yöne uzanan sonsuzlu u bak fl etkiliyor; yine co rafi özelliklerden dolay bu görüntüde tekdüzelik yok; girintili ç k nt l deniz k y lar, uçsuz bucaks z mahalleler, gelifligüzel yap laflma, kentin büyüklü ünün yaratt bir irkilmeyle birlikte gözü oyalayan bir çeflitlilik oluflturuyor. Point Hotel bu yeni doku içinde beyaz ve sade bir dikdörtgen; çevresel görüntüyü rahats z etmeyen, ama kimli i olan ifllevsel bir mimari. ç mekânlar yeni-modernist yaklafl mda, dingin ve rahatlat c. Bu 20.yy n Bauhaus etkilerini yans tan sadelik ve ifllevsellik post-modern e ilimlerin öngördü ü geleneksel ve modern üslup bireflimlerinin kitsch gösterifline al flm fl olanlar flafl rtabilir. Bu otele girenleri flafl rtabilecek baflka bir görüntü daha var. Otel sahipleri, Türkiye nin ça dafl sanat üretimi için sunum ve mekân olanaklar açt ve otel inflaat boyunca sanatç lar davet edildi, yap tlar üretildi ya da seçildi; en uygun yerlere yerlefltirildi. Burada, belki ilk kez stanbul turizminin enerjisiyle, ça dafl sanat üretimi aras nda organik bir iliflki kuruldu. Otele gelenler ve otelde kalanlar, bütün odalar, bütün ortak kullan m alanlar na yerlefltirilmifl foto raflar, videolar, heykeller, üç boyutlu yerlefltirmeler dolay s yla, stanbul odakl sanat ortam n yak ndan izleme ve tan ma olana bulacak; bir ça dafl sanat müzesine gitmifl gibi, bu üretim konusunda ayr nt l olarak bilgilenecek. Dikkatli ve ilgili gözler yap tlar n tümünün stanbul üstüne yo unlaflt n fark edecekler. stanbul bu sergi konsepti içinde baflroldedir ve bu otel sahipleri ve sergi yap mc lar taraf ndan, bu otelin kullan c lar na kente farkl bir bak fl olana vermek için haz rlanm fl bir ortamd r. Farkl bak fl n, stanbul u tarihsel, geleneksel, siyasal, toplumsal ve kültürel aç dan bugüne ait düflünce ve kavramlarla alg lama, anlama ve yorumlama içerdi ini anlatmak isteyen bir yaklafl md r, bu. stanbul, 1980 lerden günümüze, küresel ekonomi ve siyasete koflut olarak küresel ça dafl sanat

13 13 stanbul s Passwords stanbul s silhouette is changing rapidly. While one is crossing the bridges, the Bosphorus or Marmara Sea, behind the hills carrying the historical wealth are skyscrapers. This panorama of a new-gothic city gives clues about the future. Recently skyscrapers have been determining the nature of the vision towards stanbul. We can argue that there is a visual competition between the past and the future. However, the negative impression one gets by viewing this competition - between the mosques placed on the higher hilltops of the old city and these new buildings invading the northern parts - loses effect thanks to the perspective differentiation. Up on the skyscrapers, the infinity of the city stretching to all four directions, impresses the viewers. Again due to geographical character, the panorama is not monotonous. The zigzagging sea shores, illimitable quarters and arbitrary housing startle the viewer. Yet, they make up a diversification, which deserves a long scrutinize. Somewhere in the new pattern, Point Hotel stands as a white and plain rectangle. Its architecture does not spoil the environmental view; yet it is a functional building with an identity. Designed with the new-modernist approach, the indoor spaces are calm and relaxing. This simplicity and functionality reflecting the Bauhaus influences of the 20th century could surprise those who are accustomed to the kitsch effulgence of the combination of traditional and modern styles imposed by post-modern trends. There is something else, which may surprise the hotel visitors: The hotel owners have spared special areas for the display of Turkish contemporary art works. Artists were invited to the hotel during its construction. Oeuvres were produced and selected. They were placed on the most suitable spots. Here, most probably for the first time, an organic relation was built between stanbul s tourism energy and contemporary art production. Hotel visitors and guests will find a chance to get to know and keenly observe stanbul s art world through the photographs, videos, sculptures, 3D installations, placed in all rooms and areas of common use. They will obtain detailed information about this production, as if they have been to a contemporary art museum. Attentive and interested eyes will notice that all of the works focus on stanbul. In this exhibition concept, stanbul is playing the lead role. And this hotel is a lieu prepared by its owners and exhibition producers, with the objective of presenting the hotel guests a different perspective over the metropolis. This is an approach to note that the different

14 14 üretiminin önemli bir merkezi durumuna gelmifltir. Ekonomi ve siyaset alan nda kent, kendine özgü modern ölçütleri ve gelenekleriyle çekici bir yönetim merkezidir. Bilgi ve yarat c l k ekonomisi için de do urgan bir ortam sunmaktad r. E lence ve turizm için bulundu u co rafi-kültürel konumun bütün bileflenlerini içermektedir ve Asya ve Avrupa aras nda bir çekim alan oluflturmaktad r. Kültür ve sanat da bu geliflmelere yeni biçimler ve boyutlar ekleyerek katk da bulunmakta ve sürekli kenti baflkalaflt rmaktad r. 90 l y llar n bafl ndan bu yana gerçeklefltirilen sanat yap tlar nda kent, mikro ve makro anlat lar n, temsiliyetlerin, taklitlerin ve metaforlar n çok önemli bir arka alan olarak belirginlefliyor. Çok say da sanatç n n resimlerinde, foto raflar nda, videolar nda ve yerlefltirmelerinde stanbul a ait görüntülerin, yaflamlar n, ayr nt lar n, karmafl kl n, karfl tl klar n izi sürülebiliyor. Kenti, e er do rudan do ruya yap t n konusu ve öznesi de ilse bile, yap t n nedeni olarak alg layabiliyoruz. Bu yap tlarda her fleyden önce bir kültür, bilgi, yorum çeflitlili i dikkat çekicidir. Her ne kadar küreselleflme süreci, özellikle yeni geliflim alanlar nda belirgin olan güçlü bir düzlefltirici çokuluslu flirket kültürü, medya ve e lence odakl kültür dayat yorsa da, kentin mimari ve demografik yap s bu tekdüzeli i k r yor. Farkl l klar her yönden gelen göçlerden kaynaklan yor; yaln z Anadolu dan de il, flimdilerde Balkanlardan, Do u ve Güney komflulardan gelenlerin getirdi i kültür farkl l klar yeni fark katmanlar oluflturmaktad r. Kültürler alafl m günümüzde kültür geliflimi için en benimsemen biçimdir; bu alafl m, stanbul için üretilen resimler, foto raflar ve videolarda izlenebilir. stanbul un dünyan n en büyüleyici kentlerinden birisi oldu u söyleniyor. Günümüz yap tlar nda her zaman Güzel ve Yüce olan anlat lm yor; insanlar n görmek istemedi i gerçekler de gösteriliyor. Klasik sanatlar n Güzel ve Yüce olan anlatt dönemlerin geride kald n bilmek gerekiyor; bu ba lamda stanbul u oryantalist bir anlay flla anlatman n da geçerli i kalmam flt r. Geleneksel ve modern dünya görüfllerinin y k lmas ndan sonra de er ölçülerinin de iflti ini biliyoruz. Neyse ki kültür toplumsal yaflam n bir parças olarak toplumun elefltiren bilinci olma ifllevini koruyor ve sanatç lar da geçmifle ait yönlendirmeler ve eylemlerin art k ifllemedi i bir durumu gö üsleyebiliyor. Onlar, birtak m yan tlar verebilmek için yeni seçenekler ve eylemler bulmak zorundalar. Ne ki, bu yan tlar ço u kez aç k kap b rakmayacak biçimde özel, öznel, mühürlü ve örtük; sanki izleyicinin içeri girmek için flifreye gereksinimi var. Geçmiflte bir flifre bilmek zorunda olan insanlar casuslard. fiimdi böyle bir fley yok. fiimdi, bilgisayarlar ve banka sistemleri egemenli indeki günlük yaflam m zda çok say da flifre var. Bu flifreler yüzünden insan flafl rabilir, bunalabilir ve bask alt nda kalabilir.

15 15 perspective covers a perception, understanding and interpretation with today s ideas, concepts, interpretations and forms, with respect to the city s history, traditions, and political, social and cultural life. Parallel to the global economy and politics, stanbul has become an important a center of global contemporary art production since 80s to date. With economic and political criteria and traditions of peculiar to itself, the city is a center of global capital management. It also stands as a fruitful environment for knowledge and creativity economy. As for entertainment and tourism, stanbul embodies all the components of the geographical and cultural environment it is a part of. It is an attraction spot between Asia and Europe. Meanwhile, having taken new forms and reached higher volumes culture and arts are contributing to these developments and are transfiguring the city. In the art works produced since early 90s, the city is highlighted as a crucial background for microand macro-narrations, representations, imitations and metaphors. Traces of images, lives, details, complexities and contradictions pertaining to stanbul can be found in the photos, videos, installations of many artists. Even if the city does not constitute the main theme and the subject of the work, we can sense that it is the reason of the work s creation. Above all, knowledge, culture and interpretation diversity draws attention in these works. Even though the globalization process imposes a straightening multinational company culture and a media- and entertainment-oriented culture - prevailing especially on areas of new development - the architectural and demographic structure of the city breaks this monotony. The diversification finds root in the migrants flowing in from all directions: Not only from Anatolia and also from the Balkans, and Eastern and Southern neighbors nowadays. The cultural differences brought by the incomers generate new divergence layers. Today, the cultures alloy is the most preferred method for culture development; this alloy can be viewed in the drawings, photographs and videos produced for stanbul. stanbul is described as one of the most attractive and fascinating cities of the world. Today s works do not always narrate the Beautiful and the Divine; they also show the truth people do not want to see. On should bear in mind that those times, when the classical arts related the Beautiful and the Divine are over. In this context, depicting stanbul with an Orientalist approach is also outdated. We are aware that the value criteria have changed after the collapse of the traditional and modern world views. Luckily, as a part of the social life, culture still functions as the criticizing conscious of the society. The artists can handle the challenges of making a change, in an environment, where the orientations

16

17 Volkan Aslan

18 18 fiimdilerde flifreleri tüketim sistemi taraf ndan kabul edilmek için ya da sanal ortama girebilmek için kullan yoruz; flifreler bize bilgi ve bilgilenme gücü kazand r yor. fiifreler bizi çok-kimlikli k larken bir yandan da anonimlefltiriyor. Bu sergi de izleyiciye, sanat yap tlar n flifre gibi kullan p, stanbul un dolant lar na ve gizemlerine girmeyi öneriyor Otelin lobisindeki bar n arka köflesinde, bu otelin en son teknikle donat lm fl bilgisayar sistemine gönderme yapan, ama bu sistemi bir kent manzaras na dönüfltüren bir ifl yer al yor. Yeflim A ao lu, her zaman at k malzemelerle çal fl yor ve bu kez de bilgisayar çiplerini minyatür kentlere dönüfltürerek de erlendiriyor. A ao lu nun bu çip kenti, bir bilgisayar oyunundaki kent ütopyas n sunuyor. stanbul ile karfl laflt r ld nda, hiçbir zaman örtüflmeyecek düzen öneriyor A ao lu. Tam da bu karfl tl k, stanbul a gelen bir insan n kentin karmaflas n daha iyi kavramas n n nedeni olabilir. Bu iflin hemen karfl s ndaki ifl merkezinde Gülçin Aksoy un Geç Kald n! bafll kl ifli yer al yor. Yolculuklar n ve ifl dünyas n n iki boyutu vard r: Zaman ve mekân. Aksoy un Microsoft odas na yerlefltirilen saatleri, yolcunun ve ifl adam n n bilinçalt nda sürekli var olan bir uyar y iflaretliyor: Geç kald n! Bu küçük uyar n n evrenin sonsuzlu u ve insan yaflam n n k sal ba lam nda paradoksal varl, bu odada çal flanlara bir dinginlik ve bilgelik kazanma olana verebilir Birinci asma kat n kuzey bölümündeki küçük niflte, Volkan Aslan n dört resmi yer al yor. Aslan n ilkokul okuma kitaplar n n resimsel diliyle çizdi i küçük öyküler, stanbul un büyük nüfusunun günlük yaflam n ve anonimli ini iflaret ediyor. Point Otel koleksiyonunda stanbul kültür sanayisinin belki de en çekici özelli ini oluflturan alternatif müzik de yer al yor. Rock müzik dünyas ndan görsel bir diziyi, bu dünyay yak ndan tan yan daha önce tiyatro dünyas n n ünlü oyuncular n n portrelerini çeken ve yay nlayan Okan Bayülgen özel olarak haz rlad. stanbul un Rock ve Alternatif Rock müzi i sahnesini belgeleyen bu portre foto raflar nda, bu müzi in ünlü ve ünsüz bütün üreticilerini izlemek olas. Bayülgen in siyah-beyaz tutkusu bu diziye Rock müzi inin arkas nda gizli olan zihinsel ciddiyeti yans t yor. lk bak flta klasik ve a rbafll görünen foto raflar n bir sonraki etkisinde Rock starlar na özgü hiciv ve gizem bütün a rl yla ortaya ç k yor. Otelin balo salonunun iki katl fuayesinde Nuri Bilge Ceylan n n Turkeyscope bafll kl foto raf dizisinden stanbul görüntüleri yer al yor. Foto raf n keflfinden ve 19.yy sonunda Osmanl toplumunun kültürel yaflam n n içine girmesinden günümüze, stanbul un say s z fotografik görüntüleri arflivleri dolduruyor. Bu görüntüler aras nda seçim yapmak zor bir ifltir. Özel ölçütlerin çok kesin belirlenmesi gerekir; hangi foto raflar n sunulmas konusunda. Otelin

19 19 and practices of the past do not function anymore. They have to find new options and actions in order to give certain answers. Nonetheless, these answers are private, subjective, sealed and closed - most of the time leaving no room for peeking. It feels as if the viewer needs a password to step into this world. In the past, people, who had to know a password, were spies. Today this rule is outdated. Now, under the sovereignty of computers and bank systems, there are countless passwords in our daily lives. These passwords can startle and irk us or even put us under considerable stress. Nowadays, we are using passwords to be accepted by the consumption system or to enter the virtual world; passwords empower us with information. While they turn us into personalities with multiple identities, they also make us anonymous entities. For its part, this exhibition is proposing the viewer to take a walk in the mysterious pathways and promenades of stanbul, using art works as passwords At the rear corner of the bar in the lobby, there is a work making reference to the hi-tech computer system of the hotel. Yet, it turns the system into a city view. Always working with wasted materials, Yeflim A ao lu used computer chips this time. She turned them into miniature cities. This chip city of A ao lu presents the urban utopia in a computer game. A ao lu offers an order which can never be associated with stanbul. This contradiction especially could help the stanbul visitor notice the chaos of the city more clearly. At the business center right across this work, we find Gülçin Aksoy s work titled You re Late! Travels and business world have two dimensions: Time and space. Aksoy s clocks installed in Microsoft s room points an alert which is always present in the traveler s and businessman s subconscious: You re late! The paradoxical presence of this little warning in the context of the infinity of the universe and the shortness of life may give the people who study in this room a chance of reaping wisdom and serenity. In the small niche at the northern part of the first mezzanine floor, there are four drawings of Volkan Aslan. The small stories Aslan depicted with the pictorial language of primers signify the daily life of the great population of stanbul and its anonymity. Point Hotel collection also includes alternative music, probably the most attractive element of stanbul culture industry. A visual series from the rock world has been specially prepared by Okan Bayülgen, who formerly shot and published portraits of well-known figures of theatre world, a circle he is closely familiar with. In these portrait photographs,

20 20 genelinde, bu özellik belirlidir: stanbul yarat c insanlar n düfl gücünde, zihinsel etkinli i içinde, siyasal ve toplumsal söylemleri ba lam nda onlar taraf ndan nas l yorumlan yor ve nas l gösteriliyor? Gösteren, gösterilen ve görünen aras ndaki karmafl k geçifller ve ça r fl mlar, bütün foto raflarda izlenebilir; bunlar keflfetmek izleyicinin iflidir. Nuri Bilge Ceylan n foto raflar, onun baflar yla yürüttü ü iki üretiminin - sinema ve foto raf - bireflimidir li y llar n ürünü olan on iki stanbul foto raf Balo Salonu nun iki kat na bir özel sergi niteli inde yerlefltirilmifltir. Bütün mevsimlerin yafland stanbul un k fl mevsimi seçilmifltir; bu görüntüyü siyah-beyaz tad na yaklaflt ran bir seçimdir. Ayn zamanda, kar n insan zihni ve ruhu üstünde b rakt dinginlik ve sessizlik, yaln zl k ve yal t lm fll k, so ukluk ve ss zl k ça r fl mlar, Ceylan n sinema söylemindeki derin hüznün ve dinginli in de yans mas d r Otelin yan giriflinin iki yan duvar nda Nejat Ç nar n Gelen Evrak, (Beyaz) Giden Evrak, (Siyah) bafll kl, özel olarak bu otel için üretilmifl ifli yer al yor. Günümüz yaflam kültüründe gözetleyen ve gözetlenen olma durumu. Bu durum girip ç k lan bütün mekânlarda görünmeyen, ama gerekti inde insan n yaflam n etkileyebilecek bir ortam oluflturuyor. Gözetlerken ve gözetlenirken farkl zihin süreçleri ve duygular yaflan r. Nejat Ç nar n Otelin yan giriflinde karfl l kl yerlefltirdi i 20 adet kamera insana ve harekete duyarl d r ve izleyiciye bu sürekli gözetlenme ortam n an msat rken, ayn zamanda bu kameralar n üretti i ve saklad imgelerin denetlenemez bir imge çoklu u yaratt n da düflündürmektedir. Executive kat n n orta avlusunda Melih Görgün ün soyut etkiler yans tan stanbul sözcü ü üstüne grafik bir çal flmas yer al yor. Birinci asma kat n güney ucundaki duvarda, Hakan Gürsoytrak n uzaktan bak ld nda çiçek desenli bir hal gibi duran, ama yak na gelindi inde karmafl k bir öykü anlatan tuvali yer al yor. Desenler, birbiri içine geçmifl çiçek dallar ndan oluflan motiflerin aras na yerlefltirilmifl, resimli roman dilini ça r flt ran bir üslupta yarat lm fl imgelerden olufluyor. Küresel dünyan n yan yana duran savafl ve bar fl gerçe i, tüketim kültürünün arzu nesneleri, stanbul a özgü popüler kültür imgeleri bu çiçekli motifler aras nda, kara mizahç bir yaklafl mla izleyicinin alg s na sunuluyor. Otelin giriflinde, sa daki dinlenme köflesinde Bengü Karaduman n Paralel Geçit bafll kl ifli yer al yor. Günümüz insan küresel kapitalizmin en etkili arac olan tüketim kültüründe temellenen iflaret sistemlerinin kurdu u düzen içinde yafl yor. Bu iflaret sisteminin sundu u görsel malzeme Bengü Karaduman n siyah beyaz animasyon filminde sade grafik çizimlerle sunuluyor. Tüketim ekonomisinin insanda uyand rd arzu süreci bu animasyonda minimalist bir yaklafl mla bir geçit yap yor; kad n fetiflizminden savafl gerçe ine kadar bütün üretimlerin geçididir, bu. Yerlefltirme izleyici için e lendirici bir göz yan lsamas da sunuyor; animasyonda görülen nesneler, ekran n d fl na ç k p bir resim olarak uzan yor. Otelin odalar n n ortas ndaki 10 katl avlunun kuzey

21 21 documenting rock and alternative rock music stages in stanbul, one can find all the famous and infamous musicians of this genre. Bayülgen s black-white passion reflects on this series a secret mental seriousness concealed behind rock music. The photos seem very classical and earnest at the fist glance. On second thought, the irony and enigma peculiar to rock stars comes out solidly. At the twostorey foyer of the hotel s ballroom, there are stanbul photos of Nuri Bilge Ceylan - pieces from his photograph series titled Turkeyscope. Numerous photographic reflections of stanbul filled the archives since the discovery of photography and since it stepped into the cultural life of Ottoman society in late 19th century. It is very difficult to make a preference among these images. To decide which photographs are to be presented one should set very clear case-specific criteria. In the hotel, these criteria are definite: How is stanbul interpreted in the minds, mental activities of creative people and how it is reflected by them in the context of their political and social discourses? The complicated transitions and associations among the signifier, signified and the seen can be observe in every photographs; exploring these, is a task to be fulfilled by the viewer. Nuri Bilge Ceylan s photographs is the synthesis of the two production genres, he handles successfully: cinema and photography. Twelve stanbul photos from the 2000s are displayed as a special exhibition in the two floors of the Ballroom. Among all the seasons seen in stanbul, wintertime is chosen. This preference takes the image close to the tang of black and white. Furthermore, the associations of coldness, desolateness, isolation, solitude, serenity and silence the snow creates on human mind, are also reflections of the deep sorrow and serenity of Ceylan s cinema discourse. On the two side walls of the hotel we find Nejat Ç nar s work, titled Incoming Document (White), Outgoing Document (Black), he specially designed for the hotel. The state of being the voyeur and being watched in today s life culture. In all the places we go in and come out of, this state creates an imperceptible environment, which can affect lives when necessary. Different mental processes and emotions are experienced while being the voyeur or being watched. The 20 motion-sensitive cameras Nejat Ç nar installed face-to-face at the side entrance of the Hotel remind the viewer this continual surveillance atmosphere. At the same time, the viewer cannot help thinking about the uncontrollable amplitude of images, produced and saved by these cameras. In the central courtyard of the executive floor, we find Melih Görgün s graphic work, reflecting abstract effects on the word stanbul. On the wall at the southern end of the first mezzanine floor, there is a canvas painting by Hakan Gürsoytrak. Looking like a carpet with flower motifs from a certain distance, this work actually narrates a complicated story. Placed among the motifs of entangled flowery branches, the patterns are comprised

Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine

Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 04 SONBAHAR-FALL 2009 Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine E lenceli ve Muzip: Ayhan Sicimo lu Funny

Detaylı

İSTANBUL DA YAŞADILAR, İSTANBUL DA ÇALIŞTILAR VE İSTANBUL İÇİN ÜRETTİLER CONTEMPORARY ART GUESTS OF İSTANBUL

İSTANBUL DA YAŞADILAR, İSTANBUL DA ÇALIŞTILAR VE İSTANBUL İÇİN ÜRETTİLER CONTEMPORARY ART GUESTS OF İSTANBUL SAYI / ISSUE 10 EKIM - KASIM - ARALIK / OCTOBER - NOVEMBER - DECEMBER 2010 BU BIR SÜRELİ YAYINDIR / THIS IS A PERIODICAL JOURNAL YÖNETİM / ADMINISTRATION İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009 Kapadokya'n n Mistik Köflelerine Yolculuk Travels to Cappadocia's Mystic Corners Dedeman Antakya'da Ziyafet Banquet at the Dedeman Antakya Milano'dan,

Detaylı

Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul

Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul DEDEMAN QUARTERLY DEDEMAN QUARTERLY DQ DQ SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 Ahu Türkpençe

Detaylı

Ara Güler Point Hotel de Ara Güler at Point Hotel. Yay na Haz rlayan Editor Umut Sülün. Fotograflar ve Metinler Photographs and Texts Ara Güler

Ara Güler Point Hotel de Ara Güler at Point Hotel. Yay na Haz rlayan Editor Umut Sülün. Fotograflar ve Metinler Photographs and Texts Ara Güler Ara Güler Point Hotel de Ara Güler at Point Hotel Bu kitap Point Hotel Taksim in lobisi, katlar, restaurantlar ve odalar nda yer alan Ara Güler in stanbul fotograflar n paylaflmak için Point Hotel ve Fotograf

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

Göçte 50. y l 50th years at emigration

Göçte 50. y l 50th years at emigration Göçte 50. y l 50th years at emigration içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu /

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 03 YAZ-SUMMER 2009

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 03 YAZ-SUMMER 2009 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 03 YAZ-SUMMER 2009 Dedeman Vacation & Point System Akdeniz in Güzel Adas : Kuzey K br s The Mediterranean's enchanting island: Northern Cyprus Dedeman Antalya dan Sa l kl

Detaylı

Segment #3. Hafta sonları 10.00 20.00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Open only on weekends between 10.00 am 8.00 pm

Segment #3. Hafta sonları 10.00 20.00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Open only on weekends between 10.00 am 8.00 pm Borusan Contemporary ana sayfasına ulaşmak için kodu cihazınıza okutun. Hafta sonları 10.00 20.00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Open only on weekends between 10.00 am 8.00 pm Borusan Contemporary

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

Perla Palas. Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com. www.elitperlapalas.com

Perla Palas. Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com. www.elitperlapalas.com Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com www.elitperlapalas.com Yap m zda mutluluk var... Our buildings are filled with happiness... 1 Yar nlar yeniden

Detaylı

Kitab n bas m na katk lardan dolay

Kitab n bas m na katk lardan dolay 67 Kitab n bas m na katk lardan dolay teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara 67 Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara ve teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL

Detaylı

Koç mezunlar sineman n zirvesinde!

Koç mezunlar sineman n zirvesinde! KIfi WINTER 2011 Say /Issue 21 Koç mezunlar sineman n zirvesinde! Gautam Sen: Your children could draw the most enduring lessons from their school life if you encourage them to learn for the unknown throughout

Detaylı

Genel Yay n Yönetmeni / Executive Editor Dr. Tahir Büyükak n. Yay na Haz rlayan / Prepared for Publication by Ali Yeflildal

Genel Yay n Yönetmeni / Executive Editor Dr. Tahir Büyükak n. Yay na Haz rlayan / Prepared for Publication by Ali Yeflildal Çal fl nca oluyor. KOCAELi BÜYÜKfiEHiR BELEDiYESi BASIN-YAYIN VE HALKLA ilifikiler DA RESi BAfiKANLI I YAYINLARI 13 METROPOLITAN MUNICIPALITY OF KOCAELi-PUBLICATION OF DEPARTMENT OF MEDIA AND PUBLIC RELATIONS

Detaylı

In Awe of Nature. ART in Embassies Exhibition United States Embassy Ankara, Turkey

In Awe of Nature. ART in Embassies Exhibition United States Embassy Ankara, Turkey In Awe of Nature ART in Embassies Exhibition United States Embassy Ankara, Turkey Cover Peg Bruhn Kayaker, 2007. Acrylic on canvas, 52 x 46 in. Courtesy of the artist, Alexandria, Virginia Peg Bruhn Kayakç,

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY. SAYI-ISSUE 05 KIfi-WINTER 2009

DEDEMAN QUARTERLY. SAYI-ISSUE 05 KIfi-WINTER 2009 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 05 KIfi-WINTER 2009 Dünya fiehirlerinde Yeni Y l New Year celebrations in cities worldwide Palandöken de K fl Winter at Palandöken Suyun Müzi ini Duyan Anjelika Akbar Anjelika

Detaylı

Contents çindekiler DERG DOSYA TAR H GEZİ TAR H TÜRSAB

Contents çindekiler DERG DOSYA TAR H GEZİ TAR H TÜRSAB TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 8 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne

Detaylı

Sanat / Art. 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96. Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20

Sanat / Art. 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96. Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96 Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 Sanat / Art Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ö retim Üyesi ve Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Müdürü Prof.

Detaylı

Yaz Herkese Güzel Summer is great for everyone Festival Zamanı Festival Time Dedeman konsiyerj lerine sorduk We asked the Dedeman concierge...

Yaz Herkese Güzel Summer is great for everyone Festival Zamanı Festival Time Dedeman konsiyerj lerine sorduk We asked the Dedeman concierge... DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 20 YAZ-SUMMER 2014 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y Yaz Herkese Güzel Summer is great for everyone Festival Zamanı Festival Time Dedeman konsiyerj lerine sorduk We asked

Detaylı

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

Yayınlayan Publisher Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı. Proje Koordinatörü Project Coordinator Canan Demir

Yayınlayan Publisher Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı. Proje Koordinatörü Project Coordinator Canan Demir Yayınlayan Publisher Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Proje Koordinatörü Project Coordinator Canan Demir Kapak Tasarımı Cover Design Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen

Detaylı

Serami i hep çok yönlü, çok boyutlu bir sanat dal olarak alg lad m

Serami i hep çok yönlü, çok boyutlu bir sanat dal olarak alg lad m 12 Artroportaj.qxd 9/13/06 12:15 PM Page 94 Eylül-Ekim / September-October 2006/ No.17 Sanat / Art Ferhan Taylan Erder; Serami i hep çok yönlü, çok boyutlu bir sanat dal olarak alg lad m Ferhan Taylan

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

480732 771309 ISSN 1309-4807 9

480732 771309 ISSN 1309-4807 9 ISSN 1309-4807 9 771309 480732 Sayı Issue: 9 Kasım-Ocak November-January 2012 20 TL 10 EUR Kapak Cover: Berdnaut Smilde, Nimbus, Çukurcuma Hammam, 2012, Lambda Print, Editions of 3, 75 x 125 cm İmtiyaz

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y İmparatorlukların gözbebeği İstanbul The apple of the Empire s eye, Istanbul Vedat Başaran ile söyleşi Interview

Detaylı

Creativity, creative cities, created architecture

Creativity, creative cities, created architecture ITU A Z VOL: 4 NO: 2, 81-100 2007-2 Creativity, creative cities, created architecture Tülin GÖRGÜLÜ Yıldız Technical University Faculty of Architecture Istanbul TURKEY Received: July 2007 Final Acceptance:

Detaylı