modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas"

Transkript

1 AntikDekor qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor li y llara tarihlenen XVI. Louis koltu un orijinal kumafl kaplamas korunmufl. modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas Ünlü dekoratör Robert Couturier in, Paris te dekore etti i apartman dairesi, modern ve rahat detaylar ile dikkat çekerken, özellikle 18. yüzy l mobilyalar, antika Çin objeleri ve Joan Miro, Robert Rauschenberg, Pierre Soulages, Andres Serrano gibi ustalara ait modern ve ça dafl sanat eserleriyle göz dolduruyor. 56

2 AntikDekor qxp 8/23/11 6:12 PM Page 57 Girifl holünün bir di er taraf nda Amerikal ressam, heykelt rafl, foto rafç, bask ve performans sanatç s Robert Rauschenberg ( ) e ait büyük boyutlu bir resim yer al yor. Bu modern tablonun her iki taraf nda yer alan XVI. Louis sandalyeler, 1770 li y llara ait. Robert Couturier in Paris te tasarlad sade fakat bir o kadar da kullan fll ve rahat apartman dairesi, iki kata yay lm fl. Girifl kat nda yaflam alan, yemek odas, kütüphane; ikinci katta ise ebeveyn yatak odas bulunuyor. Evin en dikkat çekici özelli i ise her bir köflesinin sanat eserleri ile zenginlefltirilmifl olmas. 18. yüzy la tarihlenen apartman dairesinde, yaflam alan ndaki zikzak desenli orijinal parkeler ve yatak odas ndaki orijinal ahflap kirifller dekorasyonun bir parças olarak aynen korunmufl. Evin genelinde de mimari detaylar sade b rak larak, aç k renkler kullan larak ayd nl k bir mekân yarat lmas amaçlanm fl ve böylece en güzel gün fl n n içeriye dolmas sa lanm fl. Evin en önemli detaylar ndan biri girifl holünün duvar ndaki Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl bordür. Girifl holünde bir baflka modern sanat ustas Robert Rauschenberg e ait büyük boyutlu bir resim yer al yor. Yaflam alan n n merkez noktas n ise siyah rengin ressam olarak tan nan ünlü Frans z sanatç Pierre Soulages n muhteflem bir tuvali oluflturuyor. Bütün bu sanat eserlerinin aras nda XV. ve XVI. Louis Dönemi sandalyeler, koltuklar, kanepeler ve sehpalar dekorasyonu tamaml yor. Evin her bir köflesinde ise mavi beyaz porselen koleksiyonundan parçalar, antika Çin objeler bulunuyor. Robert Couturier, çal flmalar na New York ta devam ediyor. Amerika, Avrupa, Rusya ve Güney Amerika da çok önemli projelere imza atan dekoratör, K ta Avrupa s ve uluslararas stildeki dekorasyon anlay fl ile tan n yor. Do du u flehir Paris teki Ecole Camondo da ald klasik e itimini eflsiz ve esprili bir anlay flla birlefltiren Couturier e göre dekor, mimariyle, ev sahibinin be enisiyle ve uygulanan ortam ile uyum içinde olmal. (www.robertcouturier.com). 57

3 AntikDekor qxp 8/22/11 1:37 PM Page 58

4 AntikDekor qxp 8/22/11 1:37 PM Page 59 Yaflam alan n n bu bölümünde, kanepenin üzerinde siyah rengin ressam olarak tan nan ünlü Frans z sanatç Pierre Soulages (1919) n muhteflem bir tuvali bulunuyor. Kanepe, keçe benzeri bir çeflit kumafl ile kaplanm fl. Kanepenin yan ndaki XVI. Louis sehpa, 1780 li y llara ait. Regency stili koltuk ise 1720 li y llara tarihleniyor. Evin en dikkat çekici özelliklerinden bir olan zikzak desenli parkeler orijinal ve 18. yüzy l da bu mekâna özel yap lm fl. Sol duvarda yer alan foto raf ise Amerikal foto raf sanatç s Andres Serrano (1950) ya ait.

5 AntikDekor qxp 8/23/11 6:12 PM Page 60 Yaflam alan n n bu köflesindeki Robert Couturier tasar m kanepeler, Canovas marka kumafllarla kaplanm fl. 20. yüzy l n bafl na tarihlenen kahve sehpas Çin üretimi li y llara tarihlenen XV. Louis koltuklar, ipek kadife kumafl kapl. ki pencere aras nda yer alan XV. Louis lake dolap, 1750 li y llarda imal edilmifl. Lake dolab n üzerinde ise Picasso imzal bir tablo yer al yor. 60

6 AntikDekor qxp 8/22/11 1:37 PM Page 61 Yaflam alan n n bu köflesinde klasik Frans z damask ipek ile kaplanm fl Regency Dönemi koltuk dikkat çekiyor. 61

7 AntikDekor qxp 8/23/11 6:16 PM Page 62 Yaflam alan n n Do u ya bakan bölümünde Andres Serrano nun foto raf n n alt nda yer alan koltuk XVI. Louis dönemine ait. Mekândaki tüm sehpalar n üzerinde Çin ve Japon seladonlar, mavi beyaz eserler yer al yor. fiöminenin her iki yan nda yer alan ngiliz sandalyeler 18. yüzy la ait. XVI. Louis duvar aplikleri, Frans z ve 18. yüzy la tarihleniyor. 62

8 AntikDekor qxp 8/22/11 1:37 PM Page 63 Yatay düzlemde ve aç k planda tasarlanm fl dairede, yemek odas ndan, yaflam alan na, oradan da kütüphaneye geçifl sa lanm fl. Yemek bölümüne ve yaflam alan na aç lan antrede, arka planda yer alan heykel Afrika y temsil ediyor. 17. yüzy la tarihlenen, talyan mermer heykel dört k tay temsil eden heykel serisinin bir parças. Çin hal n n kullan ld mekânda, XVI. Louis yemek sandalyeleri Jacob imzal ve 1780 y l na ait. Yemek odas ndaki tablo Jean Baptiste Pater imzal. XV. Louis sandalyeler 1760 y l na, Frans z maun XVI. Louis masa ise 1780 li y llara tarihleniyor. 63

9 AntikDekor qxp 8/23/11 6:17 PM Page 64 Oldukça rahat olarak tasarlanan kütüphanedeki kanepe, yünlü ipek kadife kumafl ile kaplanm fl. Duvardaki 15. yüzy l talyan freskinde Sienna l Aziz Catherine temsil edilmifl. Ebeveyn yatak odas apartman n bulundu u Hotel Particulier in çat kat nda oluflturulmufl. Bu yüzden çok büyük ahflap orijinal kirifller dekorasyonun bir parças olarak kullan lm fl. Zeminde kireçtafl ve mefle tercih edilmifl. Yata n her iki yan ndaki sehpalar, XVI. Louis Dönemi ve 1785 y l na tarihleniyor. Sa taraftaki masa yine XVI. Louis Dönemi ve yaklafl k 1790 y l na ait. Soldaki seramik abajur altl ise 18. yüzy l Çin üretimi. 64

Alaçat da Yaflam. BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R 18 DOSYA

Alaçat da Yaflam. BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R 18 DOSYA 18 Alaçat da Yaflam BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R Nimet Özgönül ÜSTTE Alaçat geleneksel dokusundan bir örnek FOTO RAF Ahmet

Detaylı

Tiyatro. Şeytanın Kilisesi(!) Kültür ve Sanat Dünyas ndan Tekin Özertem

Tiyatro. Şeytanın Kilisesi(!) Kültür ve Sanat Dünyas ndan Tekin Özertem Kültür ve Sanat Dünyas ndan Tekin Özertem Tiyatro Şeytanın Kilisesi(!) 74 Günümüzden yaklafl k 1800 y l öncesine ait bu tan mlama... Hristiyanl n yavafl yavafl güçlenmeye, güçlendikçe tiyatroya karfl tav

Detaylı

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* *

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * BEYO LU ÜZER NE ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * EFE KORKUT KURT: Beyo lu Bölgesi yüzy llard r stanbul un en dinamik, hareketli ve sürekli de iflim geçirmifl bir bölgesi. Son 100-150

Detaylı

Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki

Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki Matematik ve stanbul Rum Az nl Kyriakos Petakos* / kpetakos@aster.edu.gr Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki dönemde matematik alan nda varl. Az nl k liselerindeki matematik e itimi ve Türk üniversiteleri

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Temel Foto raf Semineri Ders Notlar

Temel Foto raf Semineri Ders Notlar Temel Foto raf Semineri Ders Notlar Haz rlayan: Ufuk M. Duygun Kay n a k l a r P rof. Sabit Ka l fa g i l zzet Ke r i ba r M. S.Ü. Foto raf Bölümü, Prof. Sabit Ka l fa g i l ve Ö retim Görevlisi Kamil

Detaylı

zmir Sümerbank Basma Sanayi Yerleflkesi ve Dönüflüm Süreçleri

zmir Sümerbank Basma Sanayi Yerleflkesi ve Dönüflüm Süreçleri 20 zmir Sümerbank Basma Sanayi Yerleflkesi ve Dönüflüm Süreçleri YAZARLAR, ZM R SÜMERBANK BASMA SANAY YERLEfiKES N N GEÇ RD DÖNÜfiÜMLER, CUMHUR YET N ENDÜSTR MEKÂNSALLI I BA LAMINDA ELE ALIYOR Özlem Ar

Detaylı

Az nl k s cakl k üzerine

Az nl k s cakl k üzerine Y l 1 Say 4 Mart-Nisan 2007 Mülkiyeliler Birli i stanbul fiubesi Ad na mtiyaz Sahibi ve Sorumlu A. Müfit Erkarakafl Yay n Koordinatörü Ayla fieflan Genel Yay n Yönetmeni Ayd n Demirer aydin.demirer@dunya.com

Detaylı

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü nden 1995 te diploma alan Kürflad Uygunlar, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi.

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

2 3 N S A N U L U S A L E G E M E N L K V E Ç O Ç U K B A Y R A M I N D A M N K L E R R E K T Ö R O L D U.

2 3 N S A N U L U S A L E G E M E N L K V E Ç O Ç U K B A Y R A M I N D A M N K L E R R E K T Ö R O L D U. S AY I : 1 3 M a y s 2 0 0 4 A y d a b i r y a y m l a n r. 2 3 N S A N U L U S A L E G E M E N L K V E Ç O Ç U K B A Y R A M I N D A M N K L E R R E K T Ö R O L D U. H. Kerem BOZY T 23 Nisan Ulusal Egemenlik

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar M. Kemal GEL / Teknik Müdür BTM A.fi. Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar Bitümlü membranlarla yap lan su yal t m, yap elemanlar n n suya maruz kalan ve suyun geldi i taraftaki

Detaylı

Kitap EL AS IN ZAMAN I ÜZER NE: B R K TABIN DÜfiÜNDÜRDÜKLER

Kitap EL AS IN ZAMAN I ÜZER NE: B R K TABIN DÜfiÜNDÜRDÜKLER Kitap A. Dinç ALADA (*) ZAMAN ÜZER NE Norbert Elias Çev: Veysel Atayman Ayr nt Yay nlar, stanbul 2000, 260 s. EL AS IN ZAMAN I ÜZER NE: B R K TABIN DÜfiÜNDÜRDÜKLER 1939 y l nda yay nlanan ancak 1976 y

Detaylı

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki?

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal ö rencilerin baflar s son birkaç y ld r çeflitli ülkelerde araflt rma konusu... Finlandiyal çocuklar niçin bu kadar zeki? Uluslararas testlerde Finlandiyal

Detaylı

Ya Y fl a a fl s a s n Gö G k ö b k i b l i i l m i lkö retim ö rencileri için...

Ya Y fl a a fl s a s n Gö G k ö b k i b l i i l m i lkö retim ö rencileri için... Yaflas n Gökbilim lkö retim ö rencileri için... Haz rlayan: Tu ba Can Grafik Tasar m: Hülya Y lmazcan Gökbilim denince akl na neler geliyor, kutular n içine yaz. Peki, gökbilimle u raflanlara ne denir?

Detaylı

Ad yamanl lar y llard r. Ülkemizin 3. büyük köprüsü olacak olan ve Atatürk. Gergin e ik ask l Nissibi Köprüsü. ) 2012/324 fiubat 43

Ad yamanl lar y llard r. Ülkemizin 3. büyük köprüsü olacak olan ve Atatürk. Gergin e ik ask l Nissibi Köprüsü. ) 2012/324 fiubat 43 Gergin e ik ask l Nissibi Köprüsü Ülkemizin 3. büyük köprüsü olacak olan ve Atatürk Baraj Gölü üzerinde infla edilmekte olan Nissibi Köprüsü hakk nda nflaat Yüksek Mühendisi Say n Altok KURfiUN dan bilgi

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin KIDEM TAZM NATINA DAH L OLAN ÖDEMELER VE KIDEM TAZM NATI TAVAN TUTARI Resul KURT Sigorta Müfettifli I. GENEL B LG LER U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin bulunmas

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

GÖKYÜZÜNDEK TEHL KE DERG N ZLE B RL KTE. e-postan z Var!.. Hücrede Mayoz Bölünme... Bulan k Bina... Mimari Ahflap Oyun Seti...

GÖKYÜZÜNDEK TEHL KE DERG N ZLE B RL KTE. e-postan z Var!.. Hücrede Mayoz Bölünme... Bulan k Bina... Mimari Ahflap Oyun Seti... ARALIK 2007 S A Y I 4 8 1 3,5 YTL DERG N ZLE B RL KTE GÖKYÜZÜNDEK TEHL KE 212110 2007/12 Organ Nakli... Atletik Performans... Çernobil in Sa l m za Etkisi... Einstein stanbul da... lkö retime Y ld z Tak

Detaylı

Performans ve Edimsellik Olarak Mimarl k

Performans ve Edimsellik Olarak Mimarl k 24 Performans ve Edimsellik Olarak Mimarl k PERFORMANS OLGUSU NSANIN ÇEVRES YLE KURDU U L fik DE YAPILARI AKT F AJANLAR OLARAK GÖRMEKTE, YAPILARIN GERÇEKL KLER N ANCAK EYLEMLER, JESTLER, PERFORMANSLAR

Detaylı