ABOUT US HAKKIMIZDA. ga ned the attent on and adm rat on of domest c and nternat onal nvestors and producers.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABOUT US HAKKIMIZDA. ga ned the attent on and adm rat on of domest c and nternat onal nvestors and producers."

Transkript

1

2

3 HAKKIMIZDA ABOUT US F rmamız 1990 yılı başlarında İç Anadolu Bölges nde kamış ve hasır ürünler üretmekte ken, tur zm n gel şmes le b rl kte 1996 yılında Antalya dak şubes n Nasredd n Hasır Dekorasyon adı altında açmıştır. 005 yılında sektör l der hal ne gelen firmamız müşter talepler ve yatırımcı yönlend rmeler sonucu NASREDDİN ORMAN ÜRÜNLERİ ş rket n kurarak Antalya da emprenyel ahşap ürün ve kereste satışı le yen b r sayfa açmıştır. müşter ler ne üstün h zmet sağlarken, ülkem z ve Avrupalı yatırımcıların le üret c ler n d kkat n çekerek hayranlığını kazanmıştır. Bugün se toplam olarak yaklaşık m² açık sahaya kurulu, m² kapalı alanda entegre üret m tes sler ne sah p ulusal b r ş rketler grubu hal ne geld k. 015 Yılının lk aylarında açılması planlanan Antalya Organ ze Sanay Bölges ndek yen yatırımımız b zlere farklı b r v zyon yüklem şt r. Our Antalya branch was establ shed n 1996 under the name of Nasredd n Reed Decorat on Wh le our company was produc ng reed and w cker products n the Central of Anatol a. As a new page n our company story, wh le our company was the market leader n 005 we establ shed NASREDDIN FORREST PRODUCTS Company and started the sales of mpregnated wood products and t mber on the demand of the customers and the nducement of nvestors. ga ned the attent on and adm rat on of domest c and nternat onal nvestors and producers. Today we have become a nat onal group of compan es w th ntegrated product on l nes establ shed on m² area w th a covered area of m² Our new nvestment wh ch s go ng to operate n the first months of 015 n the Industr al Zone of Antalya has g ven us a new v s on. 008 Yılında ahşabı geleceğ n yapı malzemes olarak gören firmamız yatırım kararı alıp Antalya nın Ser k İlçes nde m² sahada m² s kapalı alanda lam ne k r ş tes s n kurmuştur. F rmamız, fabr kamızın kurulması le b rl kte tur zm yatırımları ç nde öneml projelere mza atan, profesyonel b r yönet m anlayışı olan, teknoloj s n sürekl olarak yen leyen ve asla vazgeçmeyeceğ müşter odaklı k al te pol t kasını gel şt ren b r kurumsal anlayış ortaya koydu. Zaman ç nde hedef olmayan firmaların sektörden çek lmek zorunda kaldıklarını gördükçe de lkeler m ze daha da sarıldık. Bu düşünceler ışığında 011 yılında Feth ye- Marmar s-bodrum üçgen nde yer alan ve bölge l der olan Salman Ahşap Sanay Ş rket n bünyem ze kattık. Başarı vmem z hızlandıran bu yapılanma le yatırımlara daha da hız veren firmamız aldığı üret m hatları le 6 ana yatırımı bünyes nde barındıran özgün b r yapıya k avuşmuştur. Bu üret m çeş tl l ğ le Muğla dak tes s m z n ser olarak Thermowood ahşap, mas f panel ve standart lam ne k r ş üret m yaparak ç p yasaya ve hracata yönel k h zmet verecekt r. Antalya dak tes s m z n se yurt ç ve yurtdışı projelere yapısal ahşap le lg l çözüm ortağı olması planlanmıştır. Bu tes ste ülkem zde b r lk olan önümüzdek yıllarda yapı sektöründe hak ett ğ yer alacağını düşündüğümüz, CLT panel duvarlı evler n ser üret m yapılacaktır. Bu yapılanma le b rl kte nsana yatırımı da hızlandırarak kal te pol t kamızı b r sev ye daha yükseğe taşıdık. Türk ye de ahşap konusunda seçk n b r mühend sl k ve üret m ek b ne sah p olan firmamız b rçok projeye başarı le mza atmıştır. B zler bu noktaya get ren, desteğ n uyguladıkları projeler nde b z çözüm ortağı olarak seçerek veren kamu yetk l ler ne, özel sektör yatırımcılarına ve halkımıza teşekkür ed yorum. H mmet ERBAY Yönet m Kurulu Başkanı In 008 our company dec ded to make an nvestment for the product on of glulam beams on m² area w th a covered area of m² n Ser k wh ch s a d str ct of Antalya. Because we saw that wood would be the preferred construct on mater al n the future. W th the establ shment of our factory our company became an mportant solut on partner for tour st c nvestments and projects because of ts profess onal management approach. Our company establ shed a reputat on wh ch was based on cont nuous h gh-tech nvestments and customer or ented qual ty pol c es. As we saw that compan es that d d not have pr nc ples or pol c es left the ndustry n t me we became more bonded to our pol c es. W th these thoughts we dec ded to nvest n the west reg on of Antalya and took over the SALMAN WOOD Company wh ch was the market leader, establ shed n the tr angle of Feth ye-marmar s- Bodrum area. Th s nvestment accelerated our success and we become a un que company w th 6 ma n product groups n our product on l nes. Wh le these product groups gave us the chance to g ve an outstand ng customer serv ce we Our fac l t es n Muğla w ll do ser al product on of thermowood, mass ve panels and glulam beams and serve domest c and nternat onal customers. On the other hand t s planned that our fac l t es n Antalya w ll be a solut on partner for domest c or nternat onal project regard ng structural wood and glulam beams. Also n these fac l t es we are plann ng to produce CLT Panel Houses wh ch we th nk w ll have an mportant pos t on n the construct on ndustry n the near future. Bes de these nvestments we have done more nvestments n people and Human Resources. W th th s we ga ned a chance to set our qual ty level h gher than before. Thanks to our outstand ng eng neer ng and product on team we ach eved outstand ng success n mportant projects. We would l ke to thank the government off cers, nvestors and customers who supported us by show ng the r trust and nv t ng us to part c pate n the r projects. H mmet Erbay Cha rman of the Board 3

4 MUĞLA FABRİKASI MUĞLA FACTORY m² üzer ne kurulu m² kapalı alana sah p fabr kamız, 3 ana dalda üret m yapan entegre b r tes st r. Mas f Panel, Lam ne K r ş, thermowood ahşabı ler teknoloj le üret m yapan tes s m z, yıllık m3 kereste şleme kapas tes le Avrupa normlarında üret m yapmaktadır. Our factory wh ch s establ shed on m² w th a covered area of m² has 3 ma n product on l nes. Mass ve Panel, Glulam Beam, thermowood are produced compat ble to the European Norms here w th h gh technology w th an annual volume 3 of m t mber a year. MUĞLA SATIŞ MAĞAZASI OUR STORE IN MUĞLA ent mob lyaları, ahşap ev satış b r m, Kpencere, masa sandalye, çocuk oyun grubu, kamelya, pergole. Proje bazında otellere ve uygulama firmalarına, dülgerlere, marangozlara, montaja hazır mamul ürünler (lam ne k r ş, mas f ebatlanmış ve emprenyelenm ş kereste). Sert ağaç, yumuşak ağaç, doğramalık ve nşaatlık kereste, plywood, kapı seren, doğrama lam ne profil, lambr, rabıta, yalı baskı, mas f panel, hazır deck, ve kereste olarak da S b rya çamı, karaçam, lad n, larex, roko satışı. Bahçe mob lyaları mağazası. ere, we offer urban furn ture, wooden Hhouse sales un t, w ndows, tables, cha rs, playgrounds, camell as, and arbours. We offer fin shed products that are ready to be nstalled to hotels, appl cat on firms, bu lders, carpenters, on the bas s of the project. (lam nated beams, mass ve s zed and mpregnated t mbers)among our other products are hard wood, soft wood, t mber for woodwork and construct on, plywood, door st les, woodwork lam nated profiles, molded boards, bonds, house press, mass ve panels, readymade decks and t mber var et es such as S ber an p ne wood, black p ne, spruce tree, larex, roko. Garden furn ture store. İrt bat Numaraları FAX

5 ANTALYA FABRİKASI ANTALYA FACTORY m² üzer ne kurulu m² kapalı alana sah p fabr kamız Antalya Organ ze Sanay Bölges nde bulunmaktadır. Türk ye de lk olan CLT Panel Duvar evler ser olarak üretecekt r. Yapısal ahşap alanında projelere çözüm ortağı olacak teknoloj ve ek b barındıracaktır. Our new factory s establ shed on m² area w th a covered area of m² n the Industr al Zone of Antalya. Here we are do ng ser al product on of CLT Panel Houses. Th s fac l ty w ll also be a solut on partner for projects w th ts eng neer ng team. İrt bat Numaraları FAX ANTALYA SATIŞ MAĞAZASI OUR STORE IN ANTALYA roje bazında otellere ve uygulama firmalarına, dülgerlere, marangozlara, montaja hazır mamul ürünler ( lam ne Pk r ş, mas f ebatlanmış ve emprenyelenm ş kereste). Sert ağaç, yumuşak ağaç, doğramalık ve nşaatlık kereste, plywood, kapı seren, doğrama lam ne profil, lamb r, rabıta, yalı baskı, mas f panel, hazır deck ve kereste olarak da S b rya çamı, karaçam, lad n, larex, roko satışı. e offer fin shed products that are ready to be nstalled to hotels, appl cat on firms, bu lders, carpenters, on Wthe bas s of the project. (lam nated beams, mass ve s zed and mpregnated t mbers)among our other products are hard wood, soft wood, t mber for woodwork and construct on, plywood, door st les, woodwork lam nated profiles, molded boards, bonds, house press, mass ve panels, readymade decks and t mber var et es such as S ber an p ne wood, black p ne, spruce tree, larex, roko. İrt bat Numaraları FAX

6 ahşap ev AHŞAP EV WOODEN HOUSES İkl m değ ş kl ğ n n ve küresel ısınmanın çokça tartışıldığı günümüzde yapı ve yapı malzemeler n n önde gelenler nden olan ahşap, nsanlık tar h nden bu yana hep doğa ve nsan arasından öneml b r rol oynamış ve çağımızda öneml projelerde en güzel malzeme olarak yer almıştır. Bu amaçla NASREDDİN GROUP olarak ahşap ev konsept nde teknoloj n n sunduğu son s stem mak nalarla üret m m z gerçekleşt r yoruz. 15 gün g b kısa b r sürede kend proje tasarımlarımız çer s nden seç len modeller m z tesl m edeb lecek kapas teye sah b z. Kültürümüzden ve tar h m zden ed nd ğ m z tecrübe, teknoloj n n sunduğu kal te ve hız le artık özlem n çekt ğ m z evler s ze b r telefon kadar yakın. NASREDDİN GROUP, teknoloj s n ve bey n gücünü bu noktaya odaklamıştır. Gel şm ş mak ne parkıyla 3 ana ev grubu üreten NASREDDİN GROUP, bugün Avrupa Kal tes le yarışır durumdadır. S nce cl mate changes and global warm ng s be ng d scussed so frequently nowadays wood, wh ch s among the lead ng construct on mater als and wh ch has played an mportant role between nature and mank nd through h story, has earned an mportant place n projects as the most beaut ful mater al. W th th s purpose NASREDDIN GROUP s produc ng wooden houses w th the best mach nery technology s prov d ng. We have a capac ty of del ver ng a model chosen from our own des gns n a short t me l ke 15 days. W th the exper ence we have ga ned from our culture and h story, the qual ty and speed prov ded by technology the wooden house you are long ng s as close a phone for you. NASREDDIN GROUP has focused ts technology and bra n power to th s po nt. Today NASREDDIN GROUP s compet ng w th European Qual ty w th ts advanced mach nery park n produc ng 3 ma n k nds of wooden houses. nashouse CRYSTAL / NIRVANA Daha fazla b lg ç n lütfen telefonunuzdan QR kodu okutunuz. For more nformat on, please read the QR code on your phone 8 9

7 İkl m Ekoloj ve Sağlık Yapı malzemeler n n ç nde y neleneb l r olması, nsan sağlığına zarar vermemes ahşabı d ğer malzemeler çer s nde üstün tutmaktadır. Ecology and Health Wood s be ng preferred among other construct on mater als because t s renewable and doesn t g ve harm to human health. AHŞAP EV ENERJİ ve ÇEVRE DOSTUDUR Dünyada enerj tasarrufunun bu kadar önem kazandığı günümüzde ahşap evler n üstünlüğü öne çıkmaktadır. Ahşap yapılar hem yapım aşamasından hem de kullanımı boyunca enerj dostudur. Kullanılan keresten n üret m aşamasından başlayarak yer nde montajına kadar ahşap ev n üret m esnasında farklı nşaat malzemeler n n kullanımına oranla daha az enerj tüket l r. Ahşap ev n kullanım esnasında kl mlend rme g der n n farklı malzemelerden yapılmış b nalara göre daha düşük olduğu b rçok çalışma le spat ed lm şt r. Ahşap kend s doğal b r ürün olduğu ç n zaten çevre dostu b r malzemed r. Isı İzolasyonu Doğada en y ısı zolasyon malzemes ahşaptır. Aynı kalınlıkta b r tuğlaya göre 7 kat ısı zolasyonu sağlar. Heat Isolat on Wood s the best heat solat on mater al n nature. It prov des 7 t mes more heat solat on compared to a br ck w th the same s zes. WOODEN HOUSES ARE ENERGY and ENVIRONMENT FRIENDLY S nce energy sav ng s d scussed so much the remarkable advantages prov ded by wooden houses are recogn zed. Wooden structures are energy and env ronment fr endly both dur ng product on and us ng. The energy used for produc ng t mber and the energy used for the product on of wooden houses are s gn ficantly less than the energy used for produc ng houses w th other construct on mater al. The cl mat zat on costs dur ng the use of a wooden bu ld ng s much lower than the costs for a s m lar bu ld ng made of d fferent construct on mater al. S nce wood s a natural mater al t s obv ously env ronment fr endly. Montaj Kolaylığı ve Sorunsuz Detaylar Ahşap b na yapılırken bütün detaylar fabr kada çözülür. Şant yede sadece montaj yapılır. Buda s ze hız katar. Easy Installat on and Problem-Free Deta ls Wh le a wooden house s be ng produced all deta ls are be ng solved at the fac l t es n ndustr al env ronment. There s only need for nstallat on and assembly at s ght and th s prov des speed. Yangın Gerekl yangın payları bırakıldıktan sonra artık ahşap b nanın ne kadar süre sonra yanarak çökeceğ hesaplanab lmekted r. D ğer malzemeler n ters ne ahşap b r yapı b rden b re değ l de yavaşça çöker. F re Precaut ons After putt ng precaut ons for fire n the project t s poss ble to calculate how long t w ll take the wood ng bu ld ng to collapse n case of fire wh ch s much slower than expected. Unl ke bu ld ng produced from other construct on mater al wooden houses don t collapse suddenly. Deprem Depremde öneml olan yapının hafif olmasıdır. Deprem anında b nada oluşan kuvvetler n yanı sıra; çökme anında can kaybı m n muma ner. Earthquake In case of an earthquake the most mportant fact s the we ght of the bu ld ng. Because dur ng an earthquake the we ght of the bu ld ng s effect ng the power and pressure that causes to damage. If you have a bu ld ng w th less we ght the r sk of l fe loss s decreased dur ng an earthquake

8 KONTRA PANEL EV CLT (CROSS LAMINATED TIMBER) PANEL HOUSE CLT HOUSE KONTRA PANEL EV İMALAT SIRASI - 1 CLT HOUSE KONTRA PANEL EV İMALAT SIRASI - CLT HOUSE KONTRA PANEL EV İMALAT SIRASI - 3 CLT HOUSE KONTRA PANEL EV İMALAT SIRASI - 4 CLT HOUSE KONTRA PANEL EV İMALAT SIRASI - 5 CLT HOUSE KONTRA PANEL EV İMALAT SIRASI - 6 CLT HOUSE KONTRA PANEL EV İMALAT SIRASI - 7 CLT HOUSE KONTRA PANEL EV İMALAT SIRASI - 8 CLT HOUSE KONTRA PANEL EV İMALAT SIRASI - 9 Yen yatırımlar ve teknoloj k mak ne parkuru le Türk ye de lk olan kontra panel ev s stem NASREDDIN GROUP TARAĞINDAN detayları çözülmüş şek lde müşter ler m ze sunulmaktadır. İsten len proje doğrultusunda duvarlar panel hal nde üret l p v nç le yer ne konularak oluşturulur. Sağlıklı ve estet k ahşap evler bu teknoloj sayes nde çok kısa montaj süreler yle müşter ler m ze sunulmaktadır. Thanks to ts new nvestments and h gh-tech mach nery NASREDDIN GROUP has solved the deta ls of the CLT Panel House System for ts customers, wh ch s a first n Turkey. The CLT panel walls are be ng produced accord ng to the Project and assembled w th cranes n ts pos t on. Thanks to th s technology healthy and esthet c wooden houses are be ng prov ded to our customers and assembled n a very short t me. CLT HOUSE KONTRA PANEL EV İMALAT SIRASI - 10 CLT HOUSE KONTRA PANEL EV İMALAT SIRASI - 11 CLT HOUSE KONTRA PANEL EV İMALAT SIRASI

9 AHŞAP CLT PANEL DUVAR (Çapraz lam ne ed lm ş keresteden mal duvar) Günümüzde hızlı, güvenl, sağlıklı konut ht yacını karşılamak ç n gel şt r len ürünlerden b r s de ahşap CLT panel duvar s stem d r. Ahşap kökenl konut ve b na yapımında Türk ye de lk ve tek olarak firmamız tarafından üret len, dünyada uzun zamandır kullanılan ve kabul görmüş geçerl b r s stemd r. Ahşap CLT Panel Duvar Üret m : Tekn k kurutma fırınlarında kurutulmuş hammadde hassas çalışan ekleme ve profil mak nalarında şlenerek CLT panel ç n hazırlanır. Neme ve mekan k d rençlere dayanıklı, sert fikalı PUR tutkal le malzeme l f yönler b rb r ne d k gelecek şek lde, bu üret m ç n tasarlanmış özel preste 400x1500 cm. ebatlarında üret l r. Tekn k d renç kazanma süres nce d nlend r len CLT paneller, Projede ön görülen detayların (Çatı eğ mler, mertek yuvaları, elektr k ve su kanalları vb g b ) uygulanması ç n, bu üret me özel tasarlanmış CNC mak nelerde şlenerek fabr ka ortamında uzman personel tarafından projes ne uygun şek lde hazırlanır. Yangın ve b yoloj k zararlılara karşı koruma şlem uygulanarak montaj alanına sevk ed l r. Konusunda uzman ek pler tarafından montajı gerçekleşt r len ahşap CLT panel konutlar opt mum sürede montajlanır. CLT panel le üret len evler n en bel rg n özell ğ : Montaj süres n n kısa olmasının Depreme karşı yüksek d rence sah p olması Isı ve ses yalıtımında emsaller ne göre üstün özell kler göstermes Nefes alan yüzde yüz doğal b r malzeme olmasıdır. WOODEN CLT PANEL WALL (Cross Lam nated T mber Panel Wall) Today the CLT Panel Wall System s one of the fastest and safest ways to create healthy hous ng. Th s worldw de well known and accepted system s be ng produced for the first t me n Turkey by our company. The Product on of CLT Panel Walls: K ln dr ed t mber s be ng prepared w th finger jo nt and profile mach nes for the product on of CLT walls. Th s mater al s be ng processed w th a stra ght angleby a spec al press w th the d mens on of 400x cm. Cert fied PUR glue s used for th s process. The CLT panels are be ng kept unt l t ga ns techn que res stance and strength. Then t s be ng cut accord ng to the Project by expert personnelw th CNC mach nery n ndustr al env ronment. After th s precaut on process aga nst fire and b olog c corrupt ve effects. At the end the CLT Panel Walls are transported for assembly on s ght. The CLT Panel Hous ng s be ng assembled n opt mum t me by expert personnel. The most mportant features of CLT Panel Hous ng are: Assembly t me s s gn ficantly short Res stant aga nst earthquakes H gh nsulat on values for heat and sound %100 Natural mater al

10 AHŞAP EV WOODEN HOUSE nashouse KAYA PALAZZO nashouse KAYA PALAZZO nashouse ASKA HOTEL / KOVBOY KASABASI

11 AHŞAP EV WOODEN HOUSE nashouse RIXOS PREMIUM / TEKİROVA nashouse ANKARA / PURSAKLAR nashouse AL KOBAR / S. ARABİSTAN nashouse KOVBOY KASABASI nashouse ASKA HOTELS

12 YIĞMA EV / LOG HOUSE Duvarları oluşturan 6.7, 9. veya 1cm kalınlıkta ve 14. yüksekl ktek ç ft lamba zıvanalı ahşap profiller, % arası fırınlanmış thal lad n keresteden, kurt ağızı geçme (fingerjo nt) s stemde boy ekl olarak h drol k preste sıkılmış lam ne ahşap k r şlerden oluşmaktadır. Ahşap yapının tamamı kapı, pencere, kablo holler, yalıtım modüller vb. tüm detayları le b rl kte, üret m önces nde AutoCAD Arc tecture (M mar AutoCAD) tabanlı 3 boyutlu özel ahşap konstrüks yon programında tasarlanır ve programın CNC arayüzü vasıtasıyla üret m yapacak olan özel 5 eksen CNC mak neye aktarılır. Tüm ahşap duvar, çatı ve zem n elemanları, CNC mak nede el değmeden, mm n n 1/5 hassas yet nde hazırlanır. Duvarları oluşturan ahşap profiller üst üste konarak, duvar kes ş m ve köşe b rleş mler nde kertme veya kırlangıç s stemde b rb r ne geç r l r ve yaylı çel k bulonlarla k l tlen r. YIĞMA EV LOG HOUSE İMALAT SIRASI - 1 YIĞMA EV LOG HOUSE İMALAT SIRASI - YIĞMA EV LOG HOUSE İMALAT SIRASI - 3 The profiles pressed by hydraul c presses from k ln dr ed spruce w th finger jo nt connect ons w th a th ckness of 6.7, 9. or 1 cm and a he ght of 14. cm produced w th double tongue-and-groove const tute the walls. The whole bu ld ng nclud ng deta ls l ke doors, w ndows, cable holes, solat on modules etc. are des gned w th the AutoCAD Arch tecture software n 3D and transferred to the 5 ax s CNC mach nery w th the su table nterface. All the wooden wall, roof and oor mater al s produced by the CNC mach nery w th a currency of 1/5 mm w thout human touch. Dur ng assembly ons te the profiles wh ch const tute the walls are jo nt by the notches and are locked by steel bolts w th spr ngs. YIĞMA EV LOG HOUSE İMALAT SIRASI - 4 YIĞMA EV LOG HOUSE İMALAT SIRASI - 5 YIĞMA EV LOG HOUSE İMALAT SIRASI - 6 YIĞMA EV LOG HOUSE İMALAT SIRASI - 7 YIĞMA EV LOG HOUSE İMALAT SIRASI - 8 YIĞMA EV LOG HOUSE İMALAT SIRASI

13 AHŞAP EV WOODEN HOUSE nashouse FABRİKA TEŞHİR EVİ 154 m nashouse CRYSTAL NIRVANA 50 m 18 adet nashouse LONG BEACH / ALANYA 130 m 1 adet 3

14 AHŞAP EV WOODEN HOUSE nashouse ASKA HOTEL / ÇOCUK KLUBÜ nashouse BİREYSEL EV / DATÇA 74 m 5 adet nashouse BİREYSEL EV / DATÇA 74 m 5 adet nashouse BİREYSEL EV / AYDIN nashouse BİREYSEL EV / MARMARİS nashouse MARMARİS 8 m nashouse BİREYSEL EV / MARMARİS 41 m nashouse FUAR STANDI / İST. nashouse DATÇA 70 m 3 adet 4 5

15 KARKAS EV FRAME HOUSE KARKAS EV FRAME HOUSE İMALAT SIRASI - 1 KARKAS EV FRAME HOUSE İMALAT SIRASI - KARKAS EV FRAME HOUSE İMALAT SIRASI - 3 Günümüzde ler teknoloj ve mühend sl k hesaplarının b rleş m yle b rl kte kal tel olarak üret lmeye başlayan ahşap karkas yapı s stemler genel olarak taşıyıcıların ahşap kolonk r şlerden oluşmasıdır. Bu s stemde bağlantılar düşey yatay ve çapraz b rleş m s stemler yle kenetlenmekted r. Karkas oluşturulduktan sonra d rek olarak CLT duvar panel kullanılacağı g b, araya ısı ve ses yalıtım malzemeler de konup ç ve dış cepheler değ ş k malzemelerle kaplanab len b r yapı türüdür. KARKAS EV FRAME HOUSE İMALAT SIRASI - 4 KARKAS EV FRAME HOUSE İMALAT SIRASI - 5 KARKAS EV FRAME HOUSE İMALAT SIRASI - 6 Thanks to technology and eng neer ng exper ence t s able to produce wooden carcass houses n wh ch the carr er system s constructed by glued lam nated wood. In th s system the jo nts are const tuted w th hor zontal and vert cal connect ons. Once the carcass system s establ shed walls are created w th e ther w th CLT panels or other construct on mater al and cover. KARKAS EV FRAME HOUSE İMALAT SIRASI - 6 KARKAS EV FRAME HOUSE İMALAT SIRASI - 7 KARKAS EV FRAME HOUSE İMALAT SIRASI - 8 KARKAS EV FRAME HOUSE İMALAT SIRASI

16 AHŞAP EV WOODEN HOUSE nashouse MAXXROYAL / BELEK nashouse REGNUM HOTEL SPA / BELEK nashouse BELLİS HOTEL / BELEK nashouse RUBİ HOTEL / ALANYA 8 9

17 mas f panel MASİF PANELLER SOLID PANELS Naspan Türk ye dek en gel şm ş panel teknoloj s le sert ve yumuşak ağaçlardan mas f panel üretmekted r. Naspan, teknoloj s ndek yen l kler kadar mas f panellerdek y leşt rmeler le de Türk ye n n ağaç sektöründe k en hızlı büyüyen grubunun markası olarak doğmuştur. Sert ağaçlar (kayın,meşe,kestane, cev z ) ve yumuşak ağaçlar (sarıçam,lad n) dan mas f panel üret m tekn ğ ne uygun olarak üret len paneller TSE standartlarında sını anır ve kullanıma sunulur. Naspan manufactures sol d panels made from hard and soft wood, us ng the most advanced panel technology n Turkey. Naspan has been born as the brand of the fastest grow ng group n the t mber sector n Turkey, both w th ts nnovat ons n technology, and the advances n sol d panell ng. Hard wood trees (beech, oak, chestnut, walnut) and soft wood trees (scotch fir, spruce) are used to manufacture panels n accordance w th the techn que for manufactur ng sol d panels. They are class fied n accordance w th TSE standards and presented for use. Daha fazla b lg ç n lütfen telefonunuzdan QR kodu okutunuz. For more nformat on, please read the QR code on your phone

18 Ekl Sol d Ekl Sol d Ekl Sol d - Ekstra Kal te AA-AB-BB-AC-BC AA-AB-BB-AC-BC Kal te AA-AB-BB-AC-BC AA-AB-BB-AC-BC Kal te AA-AB-BB-AC-BC AA-AB-BB-AC-BC TEKNİK ÖZELLİKLER TUTKAL : D3 - D4 PVA NEM : % ZIMPARA : 10 KUM Kalınlık Gen şl k 1 cm 1 cm Boy 100 cm cm 100 cm cm Kalınlık Gen şl k 1 cm 1 cm Boy 100 cm cm 100 cm cm Kalınlık Gen şl k 1 cm 1 cm Boy 100 cm cm 100 cm cm Ekl Sol d Ekl Sol d Ekl Sol d Kal te AA-AB-BB-AC-BC AA-AB-BB-AC-BC Kalınlık Gen şl k 1 cm 1 cm Boy 100 cm cm 100 cm cm Kal te AA-AB-BB-AC-BC AA-AB-BB-AC-BC Kalınlık Gen şl k 1 cm 1 cm Boy 100 cm cm 100 cm cm Kal te AA-AB-BB-AC-BC AA-AB-BB-AC-BC Kalınlık Gen şl k 1 cm 1 cm Boy 100 cm cm 100 cm cm

19 Mas f Panel n Kullanıldığı Alanlar MASİF PANEL SOLİD PANELS Ahşap yapısal kolon-k r ş üret m nde Ahşap evler n ç duvar, tavan ve taban elemanlarında Yatların güverte kaplaması ve mob lyalarında Yer döşemeler nde Kapı ve kapı kasası üret m nde Okul sıralarında Merd ven kaplamalarında ve döşemeler nde Büro, yatak ve oturma odası gruplarında. Mutfak tezgahı ve dolaplarında Duvar panolarında Kütüphane dolaplarında Vagon ve karavan taban tavan ve duvar elemanlarında Döşemel mob lyaların mukavemet gerekt ren skelet elemanlarında Sandık üret m nde Tabut üret m nde Sanay t p kablo makaraları üret m nde Spor salonları ç döşemeler nde Areas Where Mass ve Panels are Be ng Used In product on of glulam beams Indoor wall cover, ce l ng and oor cover ng for wooden houses Deck and furn ture for yachts Floor cover ng Doors and door frames School desks Sta r cover ng Ofis, bedroom and l v ng room furn ture K tchen cab nets and k tchen benches Wall panels Cab nets and shelfs for l brar es Floor, wall and ce l ng cover ng for tra n wagons Framework of seats and sofas Coff ns Industr al cable drums Floor cover ng for gymnas ums

20 ahşap pencere AHŞAP PENCERE WOODEN WINDOWS-FRAMES Üs t ü n t e k n o l o j d e k b l g s a y a r k o n t r o l l ü mak neler m zde Alman normlarında ( I V68) gerekt ğ nde k ş ye özel çözümler sunularak her çeş t ağaçtan üret m yapılmaktadır. İmalatımızda kullandığımız tüm thal kereste, b lg sayar kontrollü kurutma fırınımızda kullanılacağı yer n durumuna göre kurutmaya tab tutulmaktadır. F nger jo nt ve lam ne şlemler yapıldıktan sonra üstün teknoloj dek b lg sayar kontrollü mak nelerde üret lmekted r. Dış hava koşullarına karşı ahşabı koruyan su bazlı boyalarla boyandıktan ve c lalandıktan sonra epdm fit ller, alüm nyum yağmurlukları ve aksesuarları bağlanıp montaja hazır hale get r lmekted r. Ürün t pler m zde kanat yada sab t cam, tek açılım, ç ft açılım, ç ft kanat açılma özell ğ, üst kayıtlardak eğ m, d key kayıtlardak eğ m, kemerl pencere, da resel pencere, kend eksen nde dönüş(p vot), g yot n ve farklı sürgü çeş tler, panjur ve kepenk s stemler g b b rçok değ şkene bağlı olarak b rb rler nden ayrılmaktadır. Penceren n takılacağı açıklıkta ön görülen şlevler ve yapının genel m mar üslubu bu değ şkenler bel rlemen ze yardımcı olacaktır. Örneğ n manzaraya bak an güney cephes ndek b r penceren n orta kayıtsız ç ft kanat açılmasını, yada yaşam alanınızdan verandaya açılan gen ş b r açıklığın katlanır sürme kapıyla çözülmes n steyeb l rs n z. Günümüzde tüket c n n özlem duyduğu ahşap sıcaklığını, şıklık ve dayanıklılığını, her türlü nşaat, restorasyon g b uygulamalarda rahatlıkla kullanab len ahşap pencere s stemler ne taşıyan Nasredd n group; kal te, şık d zayn, uygun fiyat ve farklı fonks yonel çözümler b rl kte sunmaktadır. Daha fazla b lg ç n lütfen telefonunuzdan QR kodu okutunuz. For more nformat on, please read the QR code on your phone

21 WOODEN WINDOWS-FRAMES AĞAÇ TÜRLERİ TREE SPECIES Cev z reng L mba Cev z reng Çam Cev z reng Kestane Our advanced technology, computer controlled mach nery s able to manufacture from all types of trees, at German norms (Iv68), and even offer customer spec fic solut ons where necessary. All of the mported t mber used n our manufactur ng processes are subjected to k ln dry ng n our computer controlled k lns, and accord ng to the areas where they are go ng to be used. After finger jo nt and lam nat on procedures are completed, they are manufactured us ng advanced technology, computer controlled mach nes. Water based pa nts and pol sh wh ch protects the wood from external weather cond t ons are used, followed by the connect ng of EPDM membranes, alum n um ra n sh elds and accessor es, mak ng them ready for assembly. Our product types d ffer from each other based on a large number of d fferent var ables such as ap or fixed w ndows, s ngle or double open ng panes, double- s ded ap feature, t lt ng n the upper parts, t lt ng n the vert cal parts, arched w ndows, c rcular w ndows, p voted w ndows, gu llot ne and var ous d fferent types of bolts, and bl nd and shutter systems. The procedures env saged n the open ng where the w ndow s to be fitted and the general arch tectural style of the bu ld ng w ll ass st us n determ n ng these var ables. For nstance, you may want a south fac ng w ndow w th a v ew to open on both s des w thout a central part ng, or a sl d ng door part t on between your l v ng area and veranda. The Nasredd n Group, wh ch possesses all types of wooden w ndow-frame systems wh ch can be used eas ly n all types of construct on restorat on works, s styl sh and durable, and prov des the warmth of t mber wh ch modern day consumers are long ng for, offer qual ty, styl sh des gn, reasonable pr ces and var ed funct onal solut ons all n one place. Naturel İroko Naturel Kestane Naturel Sapell AHŞAP PENCERE KESİTİ SECTION WINDOW S b rya çamı, Karaçam, Lad n, Lar x Naturel Çam mm ısıcam Hava boşluğu Silikon Nem alıcı Cam çıtası Damla toplama kanalı Aliminyum damlalık Epdm fitil Eruo ispanyol kanalı 68 x 86 lamine profil

22 PENCERE TÜRLERİ WINDOW TYPES PENCERE TÜRLERİ WINDOW TYPES VOSWAGEN SÜRME SİSTEMLİ VOLKWAGEN SLIDING SYSTEM ÇİFT KANAT ÇİFT AÇILIM SİSTEMİ DOUBLE WING DOUBLE OPENING SYSTEM TEK KANAT ÇİFT AÇILIM SİSTEMİ SINGLE WİNG DOUBLE OPENING SYSTEM BASİT SÜRME SİSTEMİ SIMPLE SLIDING SYSTEM KALDIR-SÜR SİSTEMİ LIFT AND SLIDE SYSTEM AHŞAP KEPENK WOODEN BLIND AND SHUTTER SYSTEM

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<<

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<< 25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013

Detaylı

Hayat Renklendikçe Güzelleşir...

Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Wood Coating Systems Mobilya ve Sanayi Grubu Ürün Detayları Product Details for Furniture and Industrial Group www.polchem.com.tr Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Ahşap Boyama Sistemleri Hayatınıza renk

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT TANIM Yapı ç n gerekl suyun tem n, depolanması, yumuşatılması, ısıtılması, basınçlandırılması

Detaylı

1 2 3 Değerli Atraxion Okuyucuları, Dear valuable Atraxion Readers, İlk sayımıza verdiğiniz olumlu tepkilerle yolumuza daha güçlü adımlarla devam edebileceğimizi fark e rdiğiniz için teşekkür ederiz. We

Detaylı

Sezon açılıyor Şimdi show zamanıdır!

Sezon açılıyor Şimdi show zamanıdır! www.berfino.com t.: +90 212 549 30 71-549 01 41 m.: info@berfino.com New line in the accessory MOBİLYA AKSESUARLARI APRIL / NİSAN 2015 Işık Ahşap: Ortadoğu nun parlayan yıldızı ORSIAD JOURNAL OF FOREST

Detaylı

MAKSDER BAŞKANI, Munis Tezbaşaran dedi ki...

MAKSDER BAŞKANI, Munis Tezbaşaran dedi ki... ŞUBAT / FEBRUARY 2013 / Sayı 1 Türkçe - English Orman Sanayi İşadamları Türkiye Satış Fiyatı 5 Tl dir GAZETESİ www.orsiad.com.tr Sektörün Geleçeği ZOW Essentials seminerinde çizildi... Mimar, iç mimar

Detaylı

Lamine Parke Koleksiyonu Parquet Collection

Lamine Parke Koleksiyonu Parquet Collection Lamine Parke Koleksiyonu Parquet Collection Kale Parquet Collection 1 Kale Lamine Parke ile doğanın ihtişamı evinize yansıyor. Kendi alanında lider ve jenerik olmuş pek çok markayı çatısı altında bulunduran

Detaylı

TMB SELÇUK AVCI COR & ASOCIADOS ORHAN PAMUK LAVA ARCHITECTS

TMB SELÇUK AVCI COR & ASOCIADOS ORHAN PAMUK LAVA ARCHITECTS Mimarlık, Sanat ve Tasarım Dergisi. Architecture, Art and Design Magazine Temmuz-Ekim 2012 July-October 2012 Architecture / Mimari : 40 ISSN 1304-6578 Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye Seramik Federasyonu

Detaylı

MARMARİS İÇMELER MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER, THE UNIQUE HARMONY OF BLUE AND GREEN

MARMARİS İÇMELER MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER, THE UNIQUE HARMONY OF BLUE AND GREEN look Elite World Otelleri yayınıdır Para ile satılmaz Yaz 2015 Sayı: 04 A publication of Elite World Hotels Not sold separately Summer 2015 Issue: 04 MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER MARMARİS

Detaylı

Ingenico POS-tası 3 yılı geride bıraktı

Ingenico POS-tası 3 yılı geride bıraktı Merhaba IngenicoPOS-tas,Ingenico yay n d r. Parailesat lamaz. Ingenico Ad na Sa hi bi AlpaySidal So rum lu Ya z ş le ri Mü dü rü Asl Uzer Ge nel Ya y n Yö net me ni RabiaAkbulut çerik Koordinatörü NeclaAteş

Detaylı

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI 30 Eylül 2014 Salı BİST, stratej k ortaklıklarla büyüyor Bölgesel merkez olma yolunda lerleyen q Borsa İstanbul, stratej k ortaklıklarla kend teknoloj s n üreteb l r b

Detaylı

KITA nın ABD üssü KITA s Main Base in USA

KITA nın ABD üssü KITA s Main Base in USA KITA nın ABD üssü KITA s Main Base in USA Houston IATA da zirveyi zorluyoruz We are pushing the limits for Air Cargo Melek Yatırımın Yolları How to Meet with Business Angels Tek Tıkla Kontrol Webtracks

Detaylı

Son 10 yılın büyüme şampiyonu (*) istikrarlı yükselişini sürdürüyor... Last 10 years growth champion (*) continues to grow steadily...

Son 10 yılın büyüme şampiyonu (*) istikrarlı yükselişini sürdürüyor... Last 10 years growth champion (*) continues to grow steadily... 2015-1 10-12 14-19 AYIN KONUĞU AĞAÇ GRUBU BAŞKAN YARDIMCISI SN. ONUR GÜVEN Şirketimiz çalışanlarının kişisel gelişim ve eğitimine çok değer vermektedir. Tüm çalışanlar sürekli gelişmelerini sağlamak adına

Detaylı

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS A 138 Kalebodur Kalesinterflex Kalebodur Kalesinterflex 139 KALESINTERFLEX Kalesinter ex 1000x3000mm boyutlarında, 3mm kalınlığında porselen seramik levhadır. Mimari tasarımlara

Detaylı

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 INDEX Şirket Profili Company Profile 5 İstanbul Tramvayı Montajı Istanbul Tram Assembly 7 Pozotosu Kabinleri Pozotosu Cabinets 9 Kablo Kanalları

Detaylı

MİMARLIK VE PROJELER CAMİİ MOSQUE LONDRA GALERİ LONDON GALLERY GÖRSEL KAYIT VISUAL LOG

MİMARLIK VE PROJELER CAMİİ MOSQUE LONDRA GALERİ LONDON GALLERY GÖRSEL KAYIT VISUAL LOG Mimarlık, Sanat ve Tasarım Dergisi. Architecture, Art and Design Magazine Aralık 2011-Şubat 2012 / December 2011-February 2012 Architecture / Mimari : 38 ISSN 1304-6578 Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye

Detaylı

LYALARI SANA. www.omsiad.org.tr

LYALARI SANA. www.omsiad.org.tr LYALARI SANA www.omsiad.org.tr www.hafelegateway.com www.hafele.com.tr www.hafeleevim.com Bu katalog, mobilya ve kapı donanımlarında ilk lerin yaratıcısı Häfele nin katkılarıyla hazırlanmıştır. HÄFELE

Detaylı

Hayat ı nşa etmek Building life

Hayat ı nşa etmek Building life Hayat ı nşa etmek Building life Dünyada ININSA Temsilcilikler Uluslararası mevcudiyet Ticari fuarlar ve sergiler ININSA şirketi Tanıtım Projeler Uygulamalar Teknik danışmanlık Kurulum ve satış sonrası

Detaylı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Official Hidromas magazine / Resmi Hidromas yayın organıdır 2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Hidromas New Generation Gear Pumps Yeni Nesil Hidromas Dişli Pompaları Interview: JOST South

Detaylı

Nurşah SUNAY / Genel Yayın Yönetmeni nursah.sunay @ sektorelyayincilik.com Aydınlatma Sistemlerinde Enerji Verimliliği Ülkemizde tüketilen toplam elektrik enerjisi içinde aydınlatmanın payı %20 civarındadır.

Detaylı

Dünya'nın yeni profil sistemi. World's new profile systems

Dünya'nın yeni profil sistemi. World's new profile systems Dünya'nın yeni profil sistemi World's new profile systems ÜRÜNLERİMİZ Products 2011 Press Line / 1800 US Ton 1. Pres Hattı Factory / ALCAS Üretim Tesisleri / Çorlu - TEKİRDAĞ Press Line / 2750 US Ton 2.

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014 Özel Bülten 3 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014 Özel Bülten Sayı: 3 Aralık 2014 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adına İmtiyaz Sahibi Dr. Mehmet Selim BAĞLI Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI TANITIM KATALOĞU INDUSTRIAL DESIGN CONTESTS INTRODUCTION CATALOG

ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI TANITIM KATALOĞU INDUSTRIAL DESIGN CONTESTS INTRODUCTION CATALOG ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI TANITIM KATALOĞU INDUSTRIAL DESIGN CONTESTS INTRODUCTION CATALOG Metalden Mamul Ürünler Kategorisi / Profesyonel Metal Products Category / Professional Metalden Mamul Ürünler

Detaylı

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY Ç NDEK LER _ INDEX Hayat Holding Kastamonu Entegre / Kastamonu Integrated fiirket Profili / Company Profile Temel

Detaylı

Turizmde en baflarılı Türkiye

Turizmde en baflarılı Türkiye Lea ding Bu si ness Monthly - The Voi ce of Tur kish Spea king Bu si ness Com mu nity Is su e 7 September 2009 ISSN: 2040-2163 Turizmde en baflarılı Türkiye Turkey most successful in tourism The Times

Detaylı

DÜNYA SU FORUMU VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ The world water forum and the related thoughts

DÜNYA SU FORUMU VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ The world water forum and the related thoughts çindekiler Contents Sayı: 286 / Nisan 2009 Issue: 286 / 2009 April 26 Sağlıkta mükemmellik tutkusu: Acıbadem Maslak Hastanesi Acıbadem Maslak Hospital: Passion for Perfect Health 30 Kartepe de bir kış

Detaylı

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide Türkiye Kompozit Sanayi 2013 Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2013 Türkiye Kompozit Sanayi Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2012-2013 KOMPOZİT SANAYİCİLERİ

Detaylı

UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ ÖDÜLLÜ ÇİNİ SANATÇISI: Mehmet Gürsoy UNESCO LIVING HUMAN TREASURE AWARD WINNER ÇiNi ARTIST Mehmet GürSOY

UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ ÖDÜLLÜ ÇİNİ SANATÇISI: Mehmet Gürsoy UNESCO LIVING HUMAN TREASURE AWARD WINNER ÇiNi ARTIST Mehmet GürSOY Bilim, Teknik ve Endüstri Dergisi. Scientific, Technical and Industrial Journal Kasım - Şubat 2013 November - February 2014 Sector / Sektör : 44 ISSN 1304-6578 Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye Seramik

Detaylı

Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı

Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 3 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı MESSAGE OF THE CHAIRMAN Yorum İnşaat olarak şirketimizin temelini oluşturan kültür, ulusal ve uluslararası alanda çalışmaya dayalı stratejik ortaklıklar kurmak ve bu

Detaylı

LİDERLİK SANATI. Bülten. The art of leadership SAYFA PAG E. Deridesen Yasemin Sertkaya. Texon Stan Lamp. Forelli İbrahim Alkan. St.

LİDERLİK SANATI. Bülten. The art of leadership SAYFA PAG E. Deridesen Yasemin Sertkaya. Texon Stan Lamp. Forelli İbrahim Alkan. St. Bülten Palamut Group BULLETIN PALAMUT GROUP BÜLTEN BULLETIN Sayı Number 5 Mart March 2015 LİDERLİK SANATI nedir bu Lİderlİk? şirket kültürüne ne gibi katkılar sağlar? Lİder doğulur mu yoksa sonradan da

Detaylı