DIŞ TĐCARET VERĐ SĐSTEMĐ PROJESĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DIŞ TĐCARET VERĐ SĐSTEMĐ PROJESĐ"

Transkript

1 DIŞ TĐCARET VERĐ SĐSTEMĐ PROJESĐ Ömer Tarık GENÇOSMANOĞLU Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ĐZMĐR 13 Ocak

2 NASIL DENETĐM YAPIYORUZ? ĐTHAL VE ĐHRAÇ ÜRÜNLERĐ, KALĐTE VE GÜVENLĐK AMACIYLA, GENELLĐKLE GB TESCĐLĐ ÖNCESĐNDE, MANÜEL VE KAĞIT ORTAMINDA, HER PARTĐNĐN KONTROL EDĐLMESĐ YOLUYLA, DENETĐME TABĐ TUTULMAKTADIR. 2

3 YENĐ BĐR SĐSTEME ĐHTĐYAÇ VAR?! TĐCARET HACMĐNĐN HIZLA ARTMASI ULUSLARARASI (DTÖ/AB) ĐLĐŞKĐLER ULUSAL MEVZUATIN DEĞĐŞMESĐ (GÜMRÜK VB) KAYNAKLARIN ETKĐN KULLANILMASI ĐHTĐYACI GELENEKSEL YÖNTEMLERĐN GÖZDEN GEÇĐRĐLMESĐ GEREĞĐ 3

4 DIŞ TĐCARET HIZLA ARTMIŞTIR DÜNYA TĐCARETĐ 1.5 KAT ARTTI (2000: 6,5 trilyon : 16 trilyon $) TÜRKĐYE DIŞ TĐCARETĐ 3 KAT ARTTI (2000: 83 milyar : 334 milyar $) GÜMRÜK ĐŞLEMLERĐNĐN ARTMASI (Đthalat beyanname sayısı 2 milyon) 4

5 DIŞ TĐCARET HACMĐ ( ) , Kaynak: DTM, milyar $ 5

6 GÜMRÜK MEVZUATI DA DEĞĐŞTĐ! BELGE KONTROLÜ YERĐNE FĐRMA BEYANI ÜÇ AŞAMADAN BĐRĐNDE DENETĐM Özet Beyan Tescil Öncesi Gümrük Gözetimi KURUMLAR ARASINDA E-ĐLETĐŞĐM 6

7 MEVCUT UYGULAMA Đthalat Kontrol Süreci Eşyanın Sevkiyatı Geçici Depolama veya Antrepo Gümrük Kontrolleri Serbest Dolaşım/ Eşyanın Teslimi Özet Beyan/ Gümrük Bölgesine Giriş Tescil Aşaması/ Gümrük Beyanı Yükümlülüğün Sona Ermesi 7

8 YENĐ UYGULAMA 1. AŞAMA 2. AŞAMA 3. AŞAMA 2 3 Eşyanın Sevkiyatı Geçici Depolama veya Antrepo Gümrük Kontrol Alanı Gümrük Gözetimi Denetim Sonucu/ Serbest Dolaşım 1 Gümrük Bölgesine Giriş/Özet Beyan Tescil Aşaması Yükümlülüğün Sona Ermesi Gözetimin Sona Ermesi 8

9 YENĐ DENETĐM SĐSTEMĐ: DTVS AMAÇ: E-ORTAMDA WEB TABANLI RĐSK ESASLI DENETĐM KAPSAM: ĐHRACAT ĐTHALAT PAMUK 1. DTS YÖNETMELĐĞĐ 2. TKDYB 3. BAZI DTS TEBLĐĞLERĐ 4. ĐÇ PĐYASA 9

10 DTVS PROJE YÖNETĐMĐ DTM VE TÜRKSAT ĐŞBĐRLĐĞĐ (2 YIL) YOL HARĐTASI: Hazırlık (Firma Tanımlama/Kullanıcı Yetkilendirme) (18 Ekim 2010 DTS Tebliği: 2010/41) Pilot Uygulamalar (3 Aralık 2010 DTS Tebliği: 2010/42) (25 Aralık 2010 DTS Tebliği: 2010/43) (Diğer uygulamalar yakında) Genel Uygulama (2011 Đlk Üç Ay) 10

11 FĐRMALAR NELER YAPMALI? 1. E-ĐMZA SERTĐFĐKASI ALINMASI 2. FĐRMALARIN TANIMLANMASI 3. KULLANICI YETKĐ BAŞVURUSU 4. BELGELERĐN ĐBRAZI 5. ONAY ĐŞLEMLERĐNĐN TAMAMLANMASI 6. GÜNCELLEME ĐŞLEMLERĐ 7. DTVS ĐLE ĐŞLEMLERE BAŞLANMASI 11

12 E-ĐMZA = ISLAK ĐMZA MEVZUAT: DTS Tebliği: (2010/41) 18/10/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete AMAÇ: Đşlemlerin e-ortamda güvenli bir şekilde yapılması E-imzanın hukuki olarak ıslak imza niteliği Aranan belgelerin kaldırılması/azalması SERTĐFĐKA TEMĐNĐ: Kamu (TÜBĐTAK) Özel sektör (diğer ESHS) + Mobil imza Mevcut olan nitelikli sertifikalar geçerli! AŞAMA 1: E-ĐMZA TEMĐN EDĐLMESĐ 12

13 FĐRMA TANIMLANMASI MEVZUAT: DTS Tebliği: (2010/41) 18/10/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete KĐMLER? DTS Tebliği: (2010/41) kapsamı firmalar NE ZAMAN? En kısa sürede (mevcut firmalar için) Pilot uygulamalar öncelikli HANGĐ ĐŞLEMLER? Đlk Başvuru Güncelleme (Onay Öncesi) AŞAMA 2: FĐRMANIN TANIMLANMASI 13

14 FĐRMA TANIMLAMA ADIM 1 UYGULAMALARI adresine girilir 14

15 FĐRMA TANIMLAMA ADIM 2 FĐRMA TANIMLAMA seçeneği tıklanır 15

16 FĐRMA TANIMLAMA ADIM 3 FĐRMA TANIMLAMA işlemi seçilir 16

17 FĐRMA TANIMLAMA ADIM 4 Firmanın MERKEZ bilgileri girilir Her vergi no için bir giriş yapılır ŞUBE BĐLGĐLERĐ onay işlemleri sonrasında kaydedilir 17

18 FĐRMA TANIMLAMA ADIM 5 Bilgiler kaydedilir ve E-ĐMZALANIR. 18

19 FĐRMA TANIMLAMA ADIM 6 Onay işlemleri öncesinde GÜNCELLEME işlemi yapılabilir. 19

20 YETKĐLENDĐRME BAŞVURUSU MEVZUAT: DTS Tebliği: (2010/41) 18/10/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete KĐMLER? DTVS de firmalar adına işlem yapacak temsilciler NE ZAMAN? Firma Tanımlanması ile birlikte Pilot uygulamalar yine öncelikli HANGĐ ĐŞLEMLER? Firma Tanımlanmasında en az bir kullanıcı için başvuru Sonraki başvurular (aynı belgeler istenmez) AŞAMA 3: YETKĐLENDĐRME BAŞVURUSU 20

21 KULLANICI BAŞVURUSU ADIM 1 UYGULAMALARI adresine girilir 21

22 KULLANICI BAŞVURUSU ADIM 2 YETKĐLENDĐRME BAŞVURULARI seçeneği tıklanır 22

23 KULLANICI BAŞVURUSU ADIM 3 Başvurulacak uygulama DIŞ TĐCARET VERĐ SĐSTEMĐ olarak seçilir 23

24 KULLANICI BAŞVURUSU ADIM 4 Kullanıcıya ait bilgiler girilir Temsil edilecek her firma için (vergi no ve unvan) ayrı başvuru yapılır Kullanıcı tipi FĐRMA olarak belirtilir Yetkilendirme firmanın DTVS deki tüm işlemlerini kapsar 24

25 KULLANICI BAŞVURUSU ADIM 5 Bilgiler kaydedilir ve E-ĐMZALANIR. 25

26 BELGELERĐN ĐBRAZI MEVZUAT: DTS Tebliği: (2010/41) 18/10/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete NEREYE? Firmalar için en uygun Grup Başkanlığı Sonraki tüm işlemler aynı Grup Başkanlığı nezdinde takip edilmeli HANGĐ BELGELER? Đmza Sirküleri, Ticaret Sicili ve Taahhütname (her bir kullanıcı için ayrı ayrı) Sonradan yapılan başvurularda içeriği aynı belgeler tekrar istenmez AŞAMA 4: BELGELERĐN GRUP BAŞKANLIKLARINA ĐBRAZI 26

27 ONAY ĐŞLEMLERĐ MEVZUAT: DTS Tebliği: (2010/41) 18/10/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete BELGELERĐN KONTROLÜ Grup Başkanlığına ibraz edilen belgeler kontrol edilir Onay süreci DTVS de başlatılır ONAY DTM-BĐM tarafından onay işlemi tamamlanır Sonuçlar firmaya e-posta ile bildirilir E-posta ile yapılan bildirimler yasaldır ve sorumluluk firmaya aittir (diğer işlemlerde olduğu gibi) AŞAMA 5: FĐRMA TANIMLAMA VE YETKĐ ONAY ĐŞLEMLERĐ 27

28 BĐLGĐ GÜNCELLEME MEVZUAT: DTS Tebliği: (2010/41) 18/10/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete ONAY SONRASINDA DTVS DE YAPILIR ONAY GEREKTĐRMEYEN Teyit istemeyen bilgiler (adres, yetkili kişi, TKDYB vb) Ayrıca belge ibrazı gerektirmez ONAY GEREKTĐREN Vergi No, Unvan, Ticaret Sicili No. değişikliği DTVS deki işlemleri ve kullanıcı yetkileri askıya alınır Đlgili belge(ler)in güncel hali Grup Başkanlığı na sunulur Onay işlemi yapıldıktan sonra askı işlemi kaldırılır AŞAMA 6: ONAY SONRASI GÜNCELLEME 28

29 BĐLGĐ GÜNCELLEME ADIM 1 UYGULAMALARI adresine girilir 29

30 BĐLGĐ GÜNCELLEME ADIM 2 E-ĐMZA UYGULAMALARINA GĐRĐŞ (DTVS) seçeneği tıklanır 30

31 BĐLGĐ GÜNCELLEME ADIM 3 Başvurulacak uygulama DIŞ TĐCARET VERĐ SĐSTEMĐ olarak seçilir 31

32 BĐLGĐ GÜNCELLEME ADIM 4 Dtvs de adına işlem yapılacak FĐRMA seçilir 32

33 BĐLGĐ GÜNCELLEME ADIM 5 E-ĐMZA ile sistem giriş yapılır 33

34 BĐLGĐ GÜNCELLEME ADIM 6 Đlgili menüden güncelleme işlemleri yapılır 34

35 DENETĐM ĐŞLEMLERĐ PĐLOT UYGULAMALAR DTS TEBLĐĞĐ: (2010/42) 03/12/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete Yürürlük: 08/12/ adet GTĐP (Tarım Ürünleri) Đzmir/Mersin/Bursa/Đstanbul Grup Başkanlıkları DTS TEBLĐĞĐ: (2010/43) 25/12/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete Yürürlük: 01/01/ adet GTĐP (KKD) 9 Grup Başkanlığı Risk analizi geçerli AŞAMA 7: DENETĐM ĐŞLEMLERĐ 35

36 DENETĐM ĐŞLEMLERĐ DTVS üzerinden kullanıcılar 7/24 başvurur/işlem yapabilir AŞAMA 7: DENETĐM ĐŞLEMLERĐ 36

37 DENETĐM ĐŞLEMLERĐ Ürüne ilişkin fiili denetim kararı alınır (Evet/Hayır) 3. (a) Fiili denetime tabi olmayanlar: e-uygunluk Belgesi ve referans numarası oluşturulur AŞAMA 7: DENETĐM ĐŞLEMLERĐ 37

38 DENETĐM ĐŞLEMLERĐ (b) Fiili Denetime tabi olanlar: Tebliğde belirtilen belgeler Grup Başkanlığı na sunulur 4. Grup Başkanlığı tarafından firmaya randevu verilir AŞAMA 7: DENETĐM ĐŞLEMLERĐ 38

39 DENETĐM ĐŞLEMLERĐ Grup Başkanlığı tarafından denetimler gerçekleştirilir 6. Sonuçlar Yetkilendirme Başvurusu nda beyan edilen e-posta adresine iletilebilir 7. Uygun durumlar için e-uygunluk Belgesi ve referans numarası oluşturulur 8. Uygun olmayan durumlar ilgili gümrük idaresi ile ithalatçıya/temsilcisine ayrıca yazıyla bildirilir 9. Referans numarası GB nin ilgili 44 nolu hanesine firma tarafından beyanı zorunludur; aksi takdirde ürünün ithaline izin verilmez AŞAMA 7: DENETĐM ĐŞLEMLERĐ 39

40 DENETĐM ĐŞLEMLERĐ Referans numarası GB nin ilgili 44 nolu hanesine firma tarafından beyanı zorunludur; aksi takdirde ürünün ithaline izin verilmez AŞAMA 7: DENETĐM ĐŞLEMLERĐ 40

41 DENETĐM ĐŞLEMLERĐ - 6 Denetim süreci/sonuçları DTVS üzerinden sorgulanır 41

42 BĐLGĐ - DANIŞMA: Uygulamaları /Bilgi Hattı/ Dış Ticaret Veri Sistemi Đletişim: /Uygulamalar/ Dış Ticaret Veri Sistemi Umut Can GÖK (312) Nesrin GÜNDOĞAN (312) Derya ĐVGĐN (312) Ahmet Feza TUNÇ (312)

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21)

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21) Ekonomi Bakanlığından: BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ek-1 ve ek-2 de belirtilen

Detaylı

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI Amaç ve kapsam AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA

Detaylı

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN

Detaylı

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/22) Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

TIBBİ CİHAZLAR İÇİN KAYIT TEBLİĞİ TASLAĞI

TIBBİ CİHAZLAR İÇİN KAYIT TEBLİĞİ TASLAĞI TIBBİ CİHAZLAR İÇİN KAYIT TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından:

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/7)

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/7) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN Amaç KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/7) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1 deki listede

Detaylı

ORTAK TRANSİT VE NCTS CEP KİTABI SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI

ORTAK TRANSİT VE NCTS CEP KİTABI SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI ORTAK TRANSİT VE NCTS CEP KİTABI SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI Mehmet Uylukcu Gümrük ve Ticaret Uzmanı Umut Şedele Gümrük ve Ticaret Uzmanı GİRİŞ Bu çalışma, ülkemizin 1 Aralık 2012 tarihinde Ortak

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 (2. Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1 sayılı

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/7) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

TNB E-İMZA, TNB Elektronik İmza A.Ş. adı ile Türkiye Noterler Birliği Vakfı tarafından kurulmuştur. Elektronik İmza hizmeti vermektedir, Aynı zamanda

TNB E-İMZA, TNB Elektronik İmza A.Ş. adı ile Türkiye Noterler Birliği Vakfı tarafından kurulmuştur. Elektronik İmza hizmeti vermektedir, Aynı zamanda TNB E-İMZA, TNB Elektronik İmza A.Ş. adı ile Türkiye Noterler Birliği Vakfı tarafından kurulmuştur. Elektronik İmza hizmeti vermektedir, Aynı zamanda E-İmza ya bağlı olarak Katma Değerli servislerde sunmaktadır.

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI NETĐMĐ ATIK YÖNETĐMĐNDE ÇEVRE ĐZNĐ VE LĐSANSI SÜRECĐ

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI NETĐMĐ ATIK YÖNETĐMĐNDE ÇEVRE ĐZNĐ VE LĐSANSI SÜRECĐ T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETY NETĐMĐ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ ATIK YÖNETY NETĐMĐNDENDE YENĐ UYGULAMALAR PANELĐ ATIK YÖNETĐMĐNDE ÇEVRE ĐZNĐ VE LĐSANSI SÜRECĐ FUAR VE KONGRE MERKEZĐ 08.06.2011 ĐÇERĐK

Detaylı

N KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN

N KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

EN KOLAY, EN GÜVENLİ TİCARET

EN KOLAY, EN GÜVENLİ TİCARET T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 111 SORUDA YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ KOLAY TİCARET, BÜYÜK TÜRKİYE EN KOLAY, EN GÜVENLİ TİCARET YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Detaylı

BİTKİSEL GIDA VE YEM İLE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİN İTHALAT KONTROLLERİNE DAİR UYGULAMA TALİMATI

BİTKİSEL GIDA VE YEM İLE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİN İTHALAT KONTROLLERİNE DAİR UYGULAMA TALİMATI BİTKİSEL GIDA VE YEM İLE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİN İTHALAT KONTROLLERİNE DAİR UYGULAMA TALİMATI 1. AMAÇ VE TANIMLAR 1.1. Bu talimat 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda

Detaylı

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI 30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1 1)E-fatura yeni bir belge türü müdür?... 2 2)E-fatura uygulaması neler getiriyor?... 2 3)E-fatura ve e-defter uygulaması hangi mükellefleri kapsamaktadır?...

Detaylı

Sayı : 2014/S-58 Ankara,23.05.2014 Konu : Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği SİRKÜLER 2014/58

Sayı : 2014/S-58 Ankara,23.05.2014 Konu : Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği SİRKÜLER 2014/58 ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Adres : Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi Cevat Muratal İş Merkezi Kat:6 No:112/33 Balgat - Çankaya / ANKARA Telefon : 0 312 472 02

Detaylı

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini, 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2015/1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

YÖNETMELİK. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler 21 Mayıs 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29006 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini, 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2015/1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

FİKRİ VE SINAİ HAKLARIN GÜMRÜKLERDE KORUNMASINA İLİŞKİN E-BAŞVURU REHBERİ

FİKRİ VE SINAİ HAKLARIN GÜMRÜKLERDE KORUNMASINA İLİŞKİN E-BAŞVURU REHBERİ FİKRİ VE SINAİ HAKLARIN GÜMRÜKLERDE KORUNMASINA İLİŞKİN E-BAŞVURU REHBERİ T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü FİKRİ VE SINAİ HAKLARIN GÜMRÜKLERDE KORUNMASINA İLİŞKİN E-BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16) (11.07.2002 tarih ve 24812 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu ve 71 inci

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ YAPI MALZEMELERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2011/14)

Resmî Gazete TEBLİĞ YAPI MALZEMELERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2011/14) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: YAPI MALZEMELERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2011/14)

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 18 İST, 15.01.2010

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 18 İST, 15.01.2010 SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 18 İST, 15.01.2010 ÖZET: Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ve bununla ilgili tebliğde değişiklik yapıldı. SUÇ

Detaylı

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 19.02.2012-28209 Tebliğ No: 2012/12 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı