DIġ TĠCARET VERĠ SĠSTEMĠ PROJESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DIġ TĠCARET VERĠ SĠSTEMĠ PROJESĠ"

Transkript

1 DIġ TĠCARET VERĠ SĠSTEMĠ PROJESĠ Ömer Tarık GENÇOSMANOĞLU Daire BaĢkanı DıĢ Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü ĠSTANBUL 8 ġubat

2 NASIL DENETĠM YAPIYORUZ? ĠTHAL VE ĠHRAÇ ÜRÜNLERĠ, KALĠTE VE GÜVENLĠK AMACIYLA, GENELLĠKLE GB TESCĠLĠ ÖNCESĠNDE, MANÜEL VE KAĞIT ORTAMINDA, HER PARTĠNĠN KONTROL EDĠLMESĠ YOLUYLA, DENETĠME TABĠ TUTULMAKTADIR. 2

3 YENĠ BĠR SĠSTEME ĠHTĠYAÇ VAR?! TĠCARET HACMĠNĠN HIZLA ARTMASI ULUSLARARASI (DTÖ/AB) ĠLĠġKĠLER ULUSAL MEVZUATIN DEĞĠġMESĠ (GÜMRÜK VB) KAYNAKLARIN ETKĠN KULLANILMASI ĠHTĠYACI GELENEKSEL YÖNTEMLERĠN GÖZDEN GEÇĠRĠLMESĠ GEREĞĠ 3

4 DIġ TĠCARET HACMĠ ( ) , Kaynak: DTM, milyar $ 4

5 YENĠ GÜMRÜK MEVZUATI BELGE KONTROLÜ YERĠNE FĠRMA BEYANI ÜÇ AġAMADAN BĠRĠNDE DENETĠM Özet Beyan Tescil Öncesi Gümrük Gözetimi KURUMLAR ARASINDA E-ĠLETĠġĠM 5

6 YENĠ DENETĠM SĠSTEMĠ: DTVS AMAÇ: E-ORTAMDA WEB TABANLI RĠSK ESASLI DENETĠM KAPSAM: ĠHRACAT ĠTHALAT PAMUK 1. DTS YÖNETMELĠĞĠ 2. TKDYB 3. BAZI DTS TEBLĠĞLERĠ 4. ĠÇ PĠYASA 6

7 DTVS PROJE YÖNETĠMĠ DTM VE TÜRKSAT ĠġBĠRLĠĞĠ (2 YIL) YOL HARĠTASI: Hazırlık: Firma Tanımlama/Kullanıcı Yetkilendirme (18 Ekim 2010 DTS Tebliği: 2010/41) Pilot Uygulamalar Ġthalat (03 Aralık 2010 DTS Tebliği: 2010/42- Tarım ürünleri) (25 Aralık 2010 DTS Tebliği: 2010/43- KKD ürünleri) (Pil ve Akümülatörler - taslak) Ġhracat (TKDYB dahil) ġubat 2010 Bazı tarım ürünleri 7

8 FĠRMALAR NELER YAPMALI? 1. E-ĠMZA SERTĠFĠKASI ALINMASI 2. FĠRMALARIN TANIMLANMASI 3. KULLANICI YETKĠ BAġVURUSU 4. BELGELERĠN ĠBRAZI 5. ONAY SÜRECĠ 6. GÜNCELLEME 7. ÖN ĠZĠN BAġVURUSU 8. ĠTHALAT ĠġLEMLERĠ 8

9 E-ĠMZA = ISLAK ĠMZA MEVZUAT: DTS Tebliği: (2010/41) 18/10/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete AMAÇ: ĠĢlemlerin e-ortamda güvenli bir Ģekilde yapılması E-imzanın hukuki olarak ıslak imza niteliği Aranan belgelerin kaldırılması/azalması SERTĠFĠKA TEMĠNĠ: Kamu (TÜBĠTAK) Özel sektör (diğer ESHS) + Mobil imza Mevcut olan nitelikli sertifikalar geçerli! AŞAMA 1: E-İMZA TEMİN EDİLMESİ 9

10 FĠRMA TANIMLANMASI MEVZUAT: DTS Tebliği: (2010/41) 18/10/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete KĠMLER? DTS Tebliği: (2010/41) kapsamı firmalar NE ZAMAN? En kısa sürede (mevcut firmalar için) Pilot uygulamalar öncelikli HANGĠ ĠġLEMLER? Ġlk BaĢvuru Güncelleme (Onay Öncesi) AŞAMA 2: FİRMANIN TANIMLANMASI 10

11 FĠRMA TANIMLAMA ADIM 1 UYGULAMALARI adresine girilir 11

12 FĠRMA TANIMLAMA ADIM 2 FĠRMA TANIMLAMA seçeneği tıklanır 12

13 FĠRMA TANIMLAMA ADIM 3 FĠRMA TANIMLAMA iģlemi seçilir 13

14 FĠRMA TANIMLAMA ADIM 4 Firmanın MERKEZ bilgileri girilir Her vergi no için bir giriģ yapılır ġube BĠLGĠLERĠ onay iģlemleri sonrasında kaydedilir 14

15 FĠRMA TANIMLAMA ADIM 5 Bilgiler kaydedilir ve E-ĠMZALANIR. 15

16 FĠRMA TANIMLAMA ADIM 6 Onay iģlemleri öncesinde GÜNCELLEME iģlemi yapılabilir. 16

17 YETKĠLENDĠRME BAġVURUSU MEVZUAT: DTS Tebliği: (2010/41) 18/10/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete KĠMLER? DTVS de firmalar adına iģlem yapacak temsilciler NE ZAMAN? Firma Tanımlanması ile birlikte Pilot uygulamalar yine öncelikli HANGĠ ĠġLEMLER? Firma Tanımlanmasında en az bir kullanıcı için baģvuru Sonraki baģvurular (aynı belgeler istenmez) AŞAMA 3: YETKİLENDİRME BAŞVURUSU 17

18 KULLANICI BAġVURUSU ADIM 1 UYGULAMALARI adresine girilir 18

19 KULLANICI BAġVURUSU ADIM 2 YETKĠLENDĠRME BAġVURULARI seçeneği tıklanır 19

20 KULLANICI BAġVURUSU ADIM 3 BaĢvurulacak uygulama DIġ TĠCARET VERĠ SĠSTEMĠ olarak seçilir 20

21 KULLANICI BAġVURUSU ADIM 4 Kullanıcıya ait bilgiler girilir Temsil edilecek her firma için (vergi no ve unvan) ayrı baģvuru yapılır Kullanıcı tipi FĠRMA olarak belirtilir Yetkilendirme firmanın DTVS deki tüm iģlemlerini kapsar 21

22 KULLANICI BAġVURUSU ADIM 5 Bilgiler kaydedilir ve E-ĠMZALANIR. 22

23 BELGELERĠN ĠBRAZI MEVZUAT: DTS Tebliği: (2010/41) 18/10/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete NEREYE? Firmalar için en uygun Grup BaĢkanlığı Sonraki tüm iģlemler aynı Grup BaĢkanlığı nezdinde takip edilmeli HANGĠ BELGELER? Ġmza Sirküleri, Ticaret Sicili ve Taahhütname (her bir kullanıcı için ayrı ayrı) Sonradan yapılan baģvurularda içeriği aynı belgeler tekrar istenmez AŞAMA 4: BELGELERİN GRUP BAŞKANLIKLARINA İBRAZI 23

24 ONAY ĠġLEMLERĠ MEVZUAT: DTS Tebliği: (2010/41) 18/10/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete BELGELERĠN KONTROLÜ Grup BaĢkanlığına ibraz edilen belgeler kontrol edilir Onay süreci DTVS de baģlatılır ONAY DTM-BĠM tarafından onay iģlemi tamamlanır Sonuçlar firmaya e-posta ile bildirilir E-posta ile yapılan bildirimler yasaldır ve sorumluluk firmaya aittir (diğer iģlemlerde olduğu gibi) AŞAMA 5: FİRMA TANIMLAMA VE YETKİ ONAY İŞLEMLERİ 24

25 BĠLGĠ GÜNCELLEME MEVZUAT: DTS Tebliği: (2010/41) 18/10/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete ONAY SONRASINDA DTVS DE YAPILIR ONAY GEREKTĠRMEYEN Teyit istemeyen bilgiler (adres, yetkili kiģi, TKDYB vb) Ayrıca belge ibrazı gerektirmez ONAY GEREKTĠREN Vergi No, Unvan, Ticaret Sicili No. değiģikliği DTVS deki iģlemleri ve kullanıcı yetkileri askıya alınır Ġlgili belge(ler)in güncel hali Grup BaĢkanlığı na sunulur Onay iģlemi yapıldıktan sonra askı iģlemi kaldırılır AŞAMA 6: ONAY SONRASI GÜNCELLEME 25

26 BĠLGĠ GÜNCELLEME ADIM 1 UYGULAMALARI adresine girilir 26

27 BĠLGĠ GÜNCELLEME ADIM 2 E-ĠMZA UYGULAMALARINA GĠRĠġ (DTVS) seçeneği tıklanır 27

28 BĠLGĠ GÜNCELLEME ADIM 3 BaĢvurulacak uygulama DIġ TĠCARET VERĠ SĠSTEMĠ olarak seçilir 28

29 BĠLGĠ GÜNCELLEME ADIM 4 Dtvs de adına iģlem yapılacak FĠRMA seçilir 29

30 BĠLGĠ GÜNCELLEME ADIM 5 E-ĠMZA ile sisteme giriģ yapılır 30

31 BĠLGĠ GÜNCELLEME ADIM 6 Ġlgili menüden güncelleme iģlemleri yapılır

32 ÇEVRE UYUM BELGESĠ BAġVURUSU BAġVURU DTVS aracılığıyla yıllık olarak baģvurulur Belgeler Çevre Bakanlığına sunulur BaĢvurular Çevre Bakanlığınca DTVS de sonuçlandırılır e-çevre Uyum Belgesi düzenlenir GEÇĠCĠ HÜKÜMLER (2011) ÇUB sahibi firmalar DTVS de baģvuru yapar BaĢvurular Çevre Bakanlığınca sistemde onaylanır ÇUB için aranan belgeler tekrar istenmez AŞAMA 7: ÖN İZİN BAŞVURUSU 32

33 ÇUB BAġVURUSU DTVS üzerinden kullanıcılar 7/24 baģvurabilir/iģlem yapabilir AŞAMA 7: DENETİM İŞLEMLERİ 33

34 ÇUB BAġVURUSU Ekranda ilgili alanlar doldurulur ve e-imzalanır 1 2 AŞAMA 7: DENETİM İŞLEMLERİ 34

35 ĠTHALAT ĠġLEMLERĠ DTVS üzerinden kullanıcılar 7/24 baģvurabilir/iģlem yapabilir AŞAMA 7: DENETİM İŞLEMLERİ 35

36 ĠTHALAT ĠġLEMLERĠ Ürüne iliģkin fiili denetim kararı alınır (Evet/Hayır) 3. (a) Fiili denetime tabi olmayanlar: e-uygunluk Belgesi ve referans numarası oluģturulur AŞAMA 7: DENETİM İŞLEMLERİ 36

37 ĠTHALAT ĠġLEMLERĠ (b) Fiili Denetime tabi olanlar: Tebliğde belirtilen belgeler Grup BaĢkanlığı na sunulur 4. Grup BaĢkanlığı tarafından firmaya randevu verilir 1 2 AŞAMA 7: DENETİM İŞLEMLERİ 37

38 ĠTHALAT ĠġLEMLERĠ Grup BaĢkanlığı tarafından denetimler gerçekleģtirilir 6. Sonuçlar Yetkilendirme BaĢvurusu nda beyan edilen e-posta adresine iletilebilir 7. Uygun durumlar için e-uygunluk Belgesi ve referans numarası oluģturulur 8. Uygun olmayan durumlar ilgili gümrük idaresi ile ithalatçıya/temsilcisine ayrıca yazıyla bildirilir 9. Referans numarasının GB nin ilgili (44 nolu) hanesine firma tarafından beyanı zorunludur; aksi takdirde ürünün ithaline izin verilmez AŞAMA 8: İTHALAT İŞLEMLERİ 38

39 DENETĠM ĠġLEMLERĠ Referans numarası GB nin ilgili 44 nolu hanesine firma tarafından beyanı zorunludur; aksi takdirde ürünün ithaline izin verilmez AŞAMA 7: DENETİM İŞLEMLERİ 39

40 ĠTHALAT ĠġLEMLERĠ - 6 Denetim süreci/sonuçları DTVS üzerinden sorgulanır 40

41 BĠLGĠ - DANIġMA: Uygulamaları /Bilgi Hattı/ DıĢ Ticaret Veri Sistemi ĠletiĢim: /Uygulamalar/ DıĢ Ticaret Veri Sistemi Umut Can GÖK (312) Nesrin GÜNDOĞAN (312) Derya İVGİN (312) Ahmet Feza TUNÇ (312)

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ 5 Ağustos 2011 Onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunun ön incelemesi için Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine yapılacak başvuruya ilişkin temel bilgiler,

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21)

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21) Ekonomi Bakanlığından: BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ek-1 ve ek-2 de belirtilen

Detaylı

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/22) Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI Amaç ve kapsam AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA

Detaylı

Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ Serbest DolaĢıma GiriĢ Rejimine tabi tutulan (Ek-1) sayılı listede yer alan yakıtların ithalat iģlemlerini kapsar.

Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ Serbest DolaĢıma GiriĢ Rejimine tabi tutulan (Ek-1) sayılı listede yer alan yakıtların ithalat iģlemlerini kapsar. TEBLİĞ DıĢ Ticaret MüsteĢarlığından: ÇEVRENĠN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN ĠTHALATINA DAĠR DIġ TĠCARETTE STANDARDĠZASYON TEBLĠĞĠ Tebliğ No: (2009/7) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iģ sağlığı

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-30 Haziran 2015 Yayımlandığı Tarih 30 Haziran 2015 Sayı 2015-12 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete:25.09. 2002 Tarih ve 24887 Sayı Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TIBBİ CİHAZLAR İÇİN KAYIT TEBLİĞİ TASLAĞI

TIBBİ CİHAZLAR İÇİN KAYIT TEBLİĞİ TASLAĞI TIBBİ CİHAZLAR İÇİN KAYIT TEBLİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği

Detaylı

ASBĠS ARAÇ VE SÜRÜCÜ BĠLGĠ SĠSTEMĠ

ASBĠS ARAÇ VE SÜRÜCÜ BĠLGĠ SĠSTEMĠ Hazırlayan Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı Sayfa 1 ASBİS ARAÇ VE SÜRÜCÜ BİLGİ SİSTEMİ -------------------------------------------------------------------------------- 3 Proje Misyonu

Detaylı

TNB E-İMZA, TNB Elektronik İmza A.Ş. adı ile Türkiye Noterler Birliği Vakfı tarafından kurulmuştur. Elektronik İmza hizmeti vermektedir, Aynı zamanda

TNB E-İMZA, TNB Elektronik İmza A.Ş. adı ile Türkiye Noterler Birliği Vakfı tarafından kurulmuştur. Elektronik İmza hizmeti vermektedir, Aynı zamanda TNB E-İMZA, TNB Elektronik İmza A.Ş. adı ile Türkiye Noterler Birliği Vakfı tarafından kurulmuştur. Elektronik İmza hizmeti vermektedir, Aynı zamanda E-İmza ya bağlı olarak Katma Değerli servislerde sunmaktadır.

Detaylı

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu,

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu, A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

E - FATURA. Yukarıda belirtilen kapsama dahil olan ana mükelleflerin listesi www.gib.gov.tr ve www.efatura.gov.tr sitelerinde yayımlanmaktadır.

E - FATURA. Yukarıda belirtilen kapsama dahil olan ana mükelleflerin listesi www.gib.gov.tr ve www.efatura.gov.tr sitelerinde yayımlanmaktadır. E - FATURA Amaç ve Fayda Ürün Grubu Faturaların elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin e-fatura uygulaması, 2010 yılında çıkarılan tebliğ

Detaylı

E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 GİZLİDİR

E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 GİZLİDİR E-ĠMZA PAKETĠ TEKLĠFĠ E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 1. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ: Bu doküman Mersis Projesi için hazırlanan e-imza paketi teklifimizi içermektedir. E-imza Paketi; Ürün / Hizmet E-GÜVEN

Detaylı

YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLERĠN DĠĞER TASDĠK ĠġLERĠ VE TASDĠKTEN DOĞAN SORUMLULUKLARI

YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLERĠN DĠĞER TASDĠK ĠġLERĠ VE TASDĠKTEN DOĞAN SORUMLULUKLARI YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLERĠN DĠĞER TASDĠK ĠġLERĠ VE TASDĠKTEN DOĞAN SORUMLULUKLARI Ġstanbul Yeminli Mali MüĢavirler Odası Yeminli Mali MüĢavirlerin Diğer Tasdik ĠĢleri Komisyonu BaĢkan Raportör Üyeler : Muhlis

Detaylı

KILAVUZ Sorularla MKK ve Kaydi Sistem Kurul Kaydında Olan Borsada İşlem Görmeyen Şirketler. Yayın Tarihi: 25.07.2011. Sürüm: 1.0

KILAVUZ Sorularla MKK ve Kaydi Sistem Kurul Kaydında Olan Borsada İşlem Görmeyen Şirketler. Yayın Tarihi: 25.07.2011. Sürüm: 1.0 KILAVUZ Sorularla MKK ve Kaydi Sistem Kurul Kaydında Olan Borsada İşlem Görmeyen Şirketler Yayın Tarihi: 25.07.2011 Sürüm: 1.0 Doküman No : M.3-KLVZ-04 Güncel Sürüm No: 1.0 Onay No: 2011-286 Sayfa No:1/33

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI S. HİZMETİN ADI 1 Encümen Kararı 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla personel ve yazı işleri şube

Detaylı

YÖNETMELİK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK. h) Tahsisi kısıtlı adlar listesi: Tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuģ alan adlarından oluģan listeyi,

YÖNETMELİK. h) Tahsisi kısıtlı adlar listesi: Tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuģ alan adlarından oluģan listeyi, 7 Kasım 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27752 UlaĢtırma Bakanlığından: YÖNETMELİK ĠNTERNET ALAN ADLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması GENELGE 2013-27 1- Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 5510 sayılı

Detaylı

KĠMLĠK PAYLAġIMI SĠSTEMĠ YÖNETMELĠĞĠ

KĠMLĠK PAYLAġIMI SĠSTEMĠ YÖNETMELĠĞĠ KĠMLĠK PAYLAġIMI SĠSTEMĠ YÖNETMELĠĞĠ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/11/2006 No : 2006/11249 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/4/2006 No : 5490 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/12/2006 No : 26370

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

BİTKİSEL GIDA VE YEM İLE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİN İTHALAT KONTROLLERİNE DAİR UYGULAMA TALİMATI

BİTKİSEL GIDA VE YEM İLE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİN İTHALAT KONTROLLERİNE DAİR UYGULAMA TALİMATI BİTKİSEL GIDA VE YEM İLE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİN İTHALAT KONTROLLERİNE DAİR UYGULAMA TALİMATI 1. AMAÇ VE TANIMLAR 1.1. Bu talimat 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından:

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 (2. Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini

Detaylı