MESLEK MENSUPLARININ ÇALIŞMA ALANLARI İLE UZMANLIK KONULARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ALT DÜZENLEME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MESLEK MENSUPLARININ ÇALIŞMA ALANLARI İLE UZMANLIK KONULARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ALT DÜZENLEME"

Transkript

1 MESLEK MENSUPLARININ ÇALIŞMA ALANLARI İLE UZMANLIK KONULARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ALT DÜZENLEME ODA ALT DÜZENLEME NO: 6 Alt Düzenleme Tasnif No: 5531 SK. BÜRO YÖN-6 Oda Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 07/05/2015 Oda Yönetim Kurulu Karar No: 105/1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1- (1) Bu Alt Düzenleme; meslek mensubu adayı mühendislerin, ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında faaliyet gösteren kamu kurumları, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerde sosyal güvenceli olarak çalışılan hizmetler ve kazanılmış hakların değerlendirilmesi, özellikli uzmanlık alanlarının kazanılması, meslek mensupluğu uzmanlık alanlarına dair usul ve esasları belirlemektir. KAPSAM MADDE 2- (1) Bu Alt Düzenleme; serbest/serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri büro ve şirketi açmak isteyen meslek mensubu mühendisleri kapsar. DAYANAK MADDE 3- (1) Bu Alt Düzenleme; 8/4/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği nin 70 ve 71 inci maddeleri ile 6/5/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği nin 50 ve 52 inci maddelerine dayanarak hazırlanmıştır. TANIMLAR MADDE 4- (1) Bu alt Düzenlemede yer alan; a) 5531 sayılı Kanun: 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunu, b) Amenajman planlayıcılığı: 5531 sayılı Kanuna ilişkin serbest mesleki hizmet bağlamında, orman ekosistemi amenajman planının amenajman planlama uzmanı tarafından yapılmasını, c) Amenajman planlama uzmanı: Odanın açtığı amenajman planlayıcılığı eğitim ve sınavında başarılı olup sertifika alan, orman ekosisteminin amenajmanını planlayan, orman idaresindeki amenajman ve/veya amenajman rehberlik ve denetim başmühendisi yetkisine haiz olan serbest meslek mensubunu, ç) Bürolar yönetmeliği: 8/4/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğini, d) Etüt-Proje: Orman ekosisteminin kurulması ve toprak koruması amacıyla, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, rehabilitasyon, sel ve çığ kontrolü, karma proje vb. plan ve projeleri, 1

2 e) Etüt-Proje planlayıcılığı: 5531 sayılı Kanuna ilişkin serbest mesleki hizmet bağlamında, orman ekosisteminin kurulmasına ve toprağın korunmasına yönelik olarak etüt-proje planlama uzmanı tarafından plan ve projenin yapılmasını, f) Etüt-proje planlama uzmanı: Odanın açtığı etüt-proje planlayıcılığı eğitim ve sınavında başarılı olup sertifika alan, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, rehabilitasyon, sel ve çığ kontrolü, karma proje vb. orman ekosisteminin kurulmasına ve toprak korumasına yönelik plan ve projeleri yapan, orman idaresindeki etüt-proje başmühendisi yetkisine haiz olan serbest meslek mensubunu, g) Gerçek kişi: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi alanında faaliyet gösteren gerçek kişiyi, ğ) Hizmet belgesi: Kamu kurumlarında çalışılan sürelerin belirlendiği ve personel birimince düzenlenip yetkililerce onaylanan meslek mensubu adayı mühendise ait personel belgesini, h) Kamu kurumu: Özel kanunları nedeniyle ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşunu, ı) Mesleki deneyim kazanma yönetmeliği: 6/5/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliğini, i) Meslek mensubu adayı: Serbest meslek mensubu olmak için ruhsat belgesi almak üzere Odaya başvuran mühendisleri, j) Mühendis: Oda üyesi olan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisini, k) Oda: TMMOB Orman Mühendisleri Odasını, l) Orman idaresi: Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını, m) Orman yol ağı planlayıcılığı: 5531 sayılı Kanuna ilişkin serbest mesleki hizmet bağlamında, orman yol ağının planlamasına yönelik olarak, orman yol ağı planlayıcılığı uzmanı tarafından orman yol ağı planın yapılmasını, o) Orman yol ağı planlama uzmanı: Odanın açtığı orman yol ağı planlayıcılığı eğitim ve sınavında başarılı olup sertifika alan, orman yollarının etüt ve planlamasına yönelik plan ve projeleri yapan, orman idaresindeki yol etüt-proje grup müdürü, etüt proje mühendisi ve/veya başmühendisi yetkisine haiz olan serbest meslek mensubunu, ö)) Özel hukuk tüzel kişisi: Tüzel kişiliğin Ticaret Sicil Gazete sinde yayınlanan sicil tescil belgesinde veya tüzel kişiliğin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ikincil mevzuatında; ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi alanında iştigal ettiği belirtilen ve bu işleri fiilen yapan şirket ve iktisadi kuruluşu, p) Yetkili meslek mensubu: Kamu kurum ve kuruluşlarında ya da ormancılık ve orman ürünleri bürolarında aralıksız bir yıl ya da toplam iki yıl çalışmış olan ve mesleğin icrasına engel bir hali bulunmayan, Odanın açmış olduğu uzmanlık alanlarına ilişkin sınavlarda başarılı olan, Odanın meslek içi eğitimine katılarak belgelendirilmiş, Kanunun 4. maddesinde belirtilen konularda hizmet sunacak meslek mensuplarını, ifade eder. 2

3 İKİNCİ BÖLÜM Mühendislerin Kamu Kurumlarında Geçen Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Mesleki deneyim kazanma çalışması sayılacak kamu görevlerinin değerlendirmesi MADDE 5- (1) Meslekli Deneyim Kazanma Yönetmeliğinin 49 uncu maddesindeki görevlerde en az bir yıl süreyle mühendis unvanıyla Devlet Memuru olarak çalışanlar, kadrolu veya geçici işçi statüsünde sosyal güvenceli olarak çalışanlar, olumlu sicil almak ve belgelemek koşuluyla mesleki deneyim kazanma çalışmasını yapmış sayılırlar. Serbest meslek mensupluğu sınavından istisna sayılacak kamu görevlerinin değerlendirmesi MADDE 6- (1) Aşağıdaki kamu görevlerinde bulunan mühendisler, faaliyet konularıyla sınırlı olmak ve belgelemek koşuluyla uzmanlık alanlarıyla ilgili olarak serbest meslek mensupluğu sınavından istisna sayılacaktır. a) Mühendis unvanına sahip olup, Mesleki Deneyim Kazanma Yönetmeliğinin 50 inci maddesi 1 inci fıkrası (a) bendinde sayılan yönetici ve birim amiri konumunda bulunanlar ile öğretim üyeliği görevlerini yapanlar, b) Mühendis unvanına sahip olup, Meslekli Deneyim Kazanma Yönetmeliğinin 50 inci maddesi 1 inci fıkrası (b) bendinde sayılan görevlerde bulunanlar, c) Mühendis unvanına sahip olup, birim sorumlusu konumunda görev yapan mühendisler ile asistan, araştırma görevlisi, akademik uzman veya uzman görevlerinde en az 8 (sekiz) yıl görev yapanlar, ç) 5531 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 8/7/2006 tarihinden sonra mezun olup sekiz (8) yıl süreli görev yapanlar, (2) Birinci fıkrada sayılan kişiler, faaliyet konularıyla sınırlı olmak üzere, serbest meslek mensupluğu sınavlarına girmeden serbest meslek mensubu unvanını almaya hak kazanırlar. Serbest olarak çalışmak istemeleri halinde, Oda tarafından kendilerine serbest meslek mensupluğu ruhsat belgesi verilir. Serbest meslek mensupluğu görevinde geçmiş sayılan kamu görevleri MADDE 7- (1) Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak üzere ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarında; uzmanlık alanlarıyla ilgili olarak ve belgelemek koşuluyla, aşağıda belirtilen görevlerde çalışan meslek mensuplarının çalıştıkları süreler serbest meslek mensupluğunda geçmiş sayılır. a) Mühendis unvanına sahip olup, Mesleki Deneyim Kazanma Yönetmeliğinin 51 inci maddesi 1 inci fıkrası (a) bendinde sayılan yönetici ve birim amiri konumunda bulunulan görevlerde geçen süreler. b) Mühendis unvanına sahip olup, Mesleki Deneyim Kazanma Yönetmeliğinin 51 inci maddesi 1 inci fıkrası (b) bendinde sayılan orman fakültelerinin orman mühendisliği ve orman endüstri mühendisliği bölümleri ile ağaç işleri endüstri mühendisi yetiştiren en az dört yıllık lisans düzeyinde yüksek öğretim kurumlarında öğretim üyesi olarak geçen süreler. c) Mühendis unvanına sahip olup, Mesleki Deneyim Kazanma Yönetmeliğinin 51 inci maddesi 1 inci fıkrası (c) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarında birim sorumlusu konumunda toplam sekiz yıldan fazla çalışılan süreler. 3

4 ç) Mühendis unvanına sahip olup, Mesleki Deneyim Kazanma Yönetmeliğinin 51 inci maddesi 1 inci fıkrası (ç) bendinde sayılan orman fakültelerinin orman mühendisliği ve orman endüstri mühendisliği bölümleri ile ağaç işleri endüstri mühendisi yetiştiren en az dört yıllık lisans düzeyinde yüksek öğretim kurumlarında asistan, araştırma görevlisi, akademik uzman veya uzman olarak toplam sekiz yıldan fazla çalışılan süreler. (2) Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki kamu görevlerinde toplam 10 yıl süreyle meslek mensubu hakkını kazanmış olarak çalışılanlar; Kanunun öngördüğü diğer şartları da yerine getirmeleri halinde, kamu görevlerinden ayrıldıktan sonra uzmanlık alanlarıyla ilgili olarak serbest yeminli meslek mensupluğu sınavlarına girmeye hak kazanırlar. Kamuda kazanılmış hak sayılan serbest meslek mensupluğu hizmetlerinin değerlendirilmesi MADDE 8- (1) Mühendis unvanına sahip olup, Mesleki Deneyim Kazanma Yönetmeliğinin 50 inci maddesi 3 üncü fıkrasına göre, hizmet belgesindeki görevlerin, hangi mesleki uzmanlık konularını kapsadığı Oda Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. (2) Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak üzere; ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarındaki çeşitli görevlerin, 5531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan uzmanlık konularının karşılığı olarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. a) Orman mühendisi unvanlı meslek mensuplarının kamu görevlerindeki hizmetler karşılığı uzmanlık konuları EK:1 de ki çizelgededir. b) Orman endüstri mühendisi unvanlı meslek mensuplarının kamu görevlerindeki hizmetler karşılığı uzmanlık konuları EK:2 de ki çizelgededir. c) Ağaç işleri endüstri mühendisi unvanlı meslek mensuplarının kamu görevlerindeki hizmetler karşılığı uzmanlık konuları EK:3 de ki çizelgededir. (3) Meslek mensubunun, kamu kurumlarından aldığı hizmet belgesindeki görevlerine ilişkin uzmanlık konuları değerlendirilerek serbest meslek mensupluğu ruhsat belgesine yazılması için aşağıdaki işlemler yapılır. a) Meslek mensubu, kamudaki görevlerini ilgili kamu kurumlarından alacakları hizmet belgelerini ile belgeleyerek serbest meslek mensupluğu ruhsat başvuru formuna ekler ve Odaya verir. b) Mesleki faaliyet konularına göre düzenlenen ve bu Maddenin 2 inci fıkrasındaki ilgili çizelgede belirtilen görevlerin biri veya bir kaçında aralıksız bir yıl ya da toplam iki yıl çalışılan görevlerin karşılığı ilgili uzmanlık konuları olarak belirlenir. c) Meslek mensuplarının yetkili oldukları uzmanlık konuları belirlendikten sonra, Oda Yönetim Kurulu kararı alınarak bu konular serbest meslek mensupluğu ruhsat belgesine yazılır. (4) Bu Alt Düzenleme ekindeki EK:1, EK:2 ve EK:3 nolu çizelgelerde boş bulunan kamu görevlerine ait unvanların yetkili oldukları görev konuları aşağıdaki şekilde değerlendirilir. a) Genel Müdür Yardımcılığı görevi hangi genel müdürlüğe aitse, o genel müdürün yetkili olduğu alanlarla yetkilendirilir. b) Daire başkanı, kamuda görevli olduğu dairenin görev yönetmeliğinde sayılan görevleri yapmaya yetkili olduğu konularda yetkilendirilir. c) Orman Bölge Müdür Yardımcısı, Orman Bölge Müdürünün yetkili olduğu alanlarda yetkilendirilir. ç) Mülga Bakanlık Bölge Müdürleri, Bakanlık İl Müdürleri gibi yetkilendirilir. 4

5 d) Mülga Ağaçlandırma, Milliparklar, ORKÖY Genel Müdürlüklerine ait Bölge Müdürlüklerinde Bölge müdürü olarak görev yapanlar, Bakanlık İl Müdürlüklerinin ilgili genel müdürlüklere ait taşra görevlerinin yapıldığı alanlarda yetkilendirilir. e) Orman işletme müdür yardımcısı, orman işletme müdürünün görevli olduğu konulara ilişkin alanlarda yetkilendirilir. f)orman Fidanlık Müdür Yardımcısı, Orman Fidanlık Müdürünün görevli olduğu konulara ilişkin alanlarda yetkilendirilir. g) Mülga Grup müdürü (Ağaçlandırma, toprak muhafaza, yol planlama vb.), şube müdürü veya kısım müdürü kendi görev konularında yetkilendirilir. ğ) Başmühendislik (Ağaçlandırma, millipark, OR-KÖY, Etüt-proje, amenajman, kadastro, amenajman-denetleme, fotogrametri vb.) hangi merkezi birimin taşra uzantısı veya merkez birimi ise, o birimin ilgili görev yönetmeliklerinde sayılan görevlerine ilişkin alanlarında yetkilendirilir. h) Çizelgede yazılmayan ancak bazı kamu kurumlarında yer alan müdürlükler ile müdürlük olarak geçmişte ihdas edilip halen mevcut olamayan fen heyeti müdürü, toprak laboratuvar müdürü vb. görevlerde bulunan meslek mensupları ilgili görev yönetmeliklerindeki konularda yetkilendirilir. ı) Orman fakültelerinde öğretim üyeliği, asistan, araştırma görevlisi, akademik uzman ve uzman görevlerinde bulunanlar hangi alanda görev yapmışlar ise o alana ait konularda yetkilendirilir. i) Yönetmelikte bulunmayan kamu görevi unvanlarında çalışanların hizmetlerinin değerlendirilmesi kıyas yoluyla Oda Yönetim Kurulunca yapılır. (4) Meslek mensubu; çizelgede belirlenen konularda, 5531 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen hak, yetki ve sorumlulukları kazanılmış haklar olarak kullanır. Orman Mühendisleri Odası sertifikalı eğitim programlarının değerlendirilmesi MADDE 9- (1) Meslek mensupları, kamuda çalıştıkları görevlerin dışındaki mesleki uzmanlık konularında yetkili olmak istemeleri halinde, Orman Mühendisleri Odasının açtığı sınavlı eğitimlere katılıp sertifika almaları halinde eğitim aldıkları konularda da yetkilendirilir. Meslek mensuplarının zorunlu mesleki geliştirme eğitimlerine katılması MADDE 10- (1) Meslek mensupları, mesleki bilgilerinin geliştirilmesi, yenilenmesi, güncellenmesi ve mesleki standardın yükseltilmesine yönelik olarak Oda tarafından gerek görülecek mesleki geliştirme eğitimlere katılmak zorundadır. (2) Eğitim duyurusunda eğitimlere katılmaları belirtilen meslek mensuplarının eğitime katılmamaları halinde, ruhsat belgelerinde ilgili konulardaki yetkileri eğitime katılıncaya kadar askıya alınır. Bu durum ilgili meslek mensubuna resmen tebliğ edilir ve Odanın İnternet sayfasında duyurulur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Meslek Mensubunun Kamu Kurumları Dışında Geçen Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Meslek mensubunun kamu kurumu dışındaki hizmetlerin belgelenmesi MADDE 11- (1) Meslek mensubu, Odaya kayıtlı olmak koşuluyla kamu kurumları dışında ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi alanında ve 5531 sayılı Kanuna ilişkin konularda iştigal eden kamu kurumu dışındaki gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerde yaptığı çalışmalar aşağıdaki şekilde belgelenir. 5

6 a) Yapılan mesleki çalışma konularına dair serbest mühendislik, müşavirlik büro sahipliği belgesi, b) Ortaklık bürosu belgesi, c) İşveren ile yapılan hizmet sözleşmesi, ç) Danışmanlık sözleşmesi, d) Hizmet akdine dayalı bordro, e) Mesleki konulara ilişkin rapor, plan ve benzer nitelikteki belgeler, Meslek mensubunun kamu kurumu dışındaki hizmetlerinin değerlendirilmesi MADDE 12- (1) Meslek mensubu mesleki faaliyet konuları ile sınırlı olmak şartıyla, bu Alt Düzenlemenin 11 inci maddesindeki belgeleri Odaya ibraz etmesi halinde aşağıdaki şekilde değerlendirilir. a) Belgelerdeki hizmetlerde belirtilen konularda bir yıl veya toplam iki yıl çalışılması halinde, bu Alt Düzenlemenin ekindeki cetvellerde hangi uzmanlık konularını kapsadığı kıyas yoluyla Oda Yönetim Kurulunca belirlenir. b) Meslek mensubu mühendislerin imzalarını içeren belgelerin orman idaresini ilgilendirmesi halinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı veya Orman Genel Müdürlüğünce kabul edilmiş, Odaca mesleki denetimi (vize) yapılmış plan, proje, rapor ve benzeri belgeler kapsamında olmalıdır. c) Belgelerdeki hizmetlerin, 5531 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 8/7/2006 tarihinden sonra olması halinde, belge sahibinin Odaya kayıtlı meslek mensubu olması ve Odanın çalışanlar listesine kayıtlı olması şartı aranır. ç) Belgelerdeki hizmetlerin, 5531 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 8/7/2006 tarihinden önce olması halinde, belge sahibinin Odaya kayıtlı olması ve Oda mevzuatına uygun olarak hizmet üretmesi şartı aranır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Özellikli Uzmanlık Konularının Belirlenmesi, Değerlendirilmesi ve Sınavla Kazanılması Özellikli uzmanlık konuları MADDE 13- (1) Aşağıdaki mesleki konular özel bilgi ve deneyim isteyen uzmanlık konuları olarak belirlenmiştir. a) Amenajman planlayıcılığı, b) Orman yol ağı planlayıcılığı, c) Etüt-Proje planlayıcılığı, Kamuda çalışılan özellikli uzmanlık görevlerinin değerlendirilmesi MADDE 14- (1) Kamu görevlisi olarak, amenajman planı yapımı, etüt-proje yapımı, orman yol ağı planı yapımı görevlerini en az bir yıl süreyle aşağıdaki görevleri yapanlar, bu görevlerini belge ile kanıtlamak koşuluyla, ilgili alanlara (Amenajman planı yapımcılığı, etüt-proje yapımcılığı ve yol ağı planı yapımcılığı) ait konularda uzman olarak yetkilendirilir. Buna göre; a) Planlayıcı olarak; başmühendis, amenajman heyet başkanı, grup müdürü, yol etüt proje mühendisi, etüt proje (ağaçlandırma, erozyon, sel, çığ kontrolü) mühendisi görevlerini yapanlar. b) Kontrol edenler olarak; genel müdürlük yetkili şube müdürü, denetim başmühendisi, genel müdürlükler kontrol heyeti üyeliği ve daire başkanı görevlerini yapanlar. 6

7 c) Onaylayanlar olarak; daire başkanı, genel müdür yardımcısı, genel müdür, müsteşar yardımcısı ve müsteşarlık görevlerini yapanlar. Özellikli uzmanlık görevlerinin sınavla kazanılması MADDE 15- (1) Meslek mensubu, bu Alt Düzenlemenin 13 üncü maddesinde belirtilen özellikli uzmanlık konularını kazanabilmesi için, halen kamu kurumunda görevli olmamak, aşağıdaki kriterlere sahip olmak ve Oda tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olmak gerekir. a) Amenajman planlama uzmanlığı yazılı ve/veya sözlü sınavına girebilmek için; 1) Kamu ve özel sektör Orman Amenajman Heyetlerinde, her yıl en az bir plan olmak üzere üç ayrı yılda arazi ve büro çalışmalarına katılıp, yapılan toplam üç amenajman planında imzaları bulunmak, 2) Orman İdaresinde fotogrametri müdürü veya müdür yardımcılığı görevlerini veya Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığındaki bu görevlerin karşılığı olan emsal görevlerde en az bir yıl süre ile çalışmış yapmak, 3) Odanın açtığı amenajman planlayıcılığı nazari ve uygulamalı hazırlama eğitim programına katılmak, 4) Uygulamalı eğitim sonunda hazırlayacağı örnek amenajman planını sınav takviminde belirtilen tarihte Odaya vermek, 5) Odanın belirleyeceği eğitim ve sınav giderlerini Oda muhasebesine veya belirtilen banka hesabına yatırmak, b) Orman yol ağı planlama uzmanlığı yazılı ve/veya sözlü sınavına girebilmek için; 1) Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesinde orman yol inşaatında yetkili olmak koşuluyla, ruhsat belgesinde Orman Yol Şebeke Planı veya Planlayıcılığı yapamaz şerhi bulunan meslek mensubu olmak, 2) Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına devam eden serbest meslek mensubu adayı olmak, 3) Odanın açtığı orman yol ağı planlayıcılığı nazari ve uygulamalı hazırlama eğitim programına katılmak, 4) Uygulamalı eğitim sonunda hazırlayacağı örnek orman yol ağı planına ilişkin yapacağı proje çalışmasını sınav takviminde belirtilen tarihe kadar Odaya vermek, 5) Odanın belirleyeceği eğitim ve sınav giderlerini Oda muhasebesine veya belirtilen banka hesabına yatırmak, c) Etüt-Proje planlama uzmanlığı yazılı ve/veya sözlü sınavına girebilmek için; 1) Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesinde ağaçlandırma konularında yetkili olmak koşuluyla, ruhsat belgesinde Ağaçlandırma Etüt-Proje Planı yapamaz veya Etüt-Proje Planlayıcılığı yapamaz şerhi bulunan meslek mensubu olmak, 2) Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına devam eden serbest meslek mensubu adayı olmak, 3) Odanın açtığı etüt-proje planlayıcılığı nazari ve uygulamalı hazırlama eğitim programına katılmak, 4) Uygulamalı eğitim sonunda hazırlayacağı örnek etüt-proje planına ilişkin yapacağı proje çalışmasını sınav takviminde belirtilen tarihe kadar Odaya vermek, 7

8 5) Odanın belirleyeceği eğitim ve sınav giderlerini Oda muhasebesine veya belirtilen banka hesabına yatırmak, Özellikli uzmanlık konuları hazırlık eğitimleri ve sınavların yapılması MADDE 16- (1) Sınavlar, Oda Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan üç veya beş kişilik sınav komisyonu tarafından, özellikli uzmanlık konularına göre Yönetim Kurulunca belirlenerek sınav duyurusunda ilan edilecek kriterler dikkate alınarak, yanlış cevabın doğru cevabı götürmediği klasik yazılı test ve/veya sözlü olarak yapılır. (2) Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı sayılmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden ayrı ayrı en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekir. (3) Özellikli uzmanlık konularına ilişkin olarak, hazırlık eğitimlerinin düzenlenmesi, sınav komisyonunun kurulması ve sınavların yapılması usul ve esasları aşağıdadır. a) Amenajman planlama uzmanlığı eğitimi, sınav komisyonunun kurulması ve uzmanlık sınavının yapılması. 1) Amenajman planlama uzmanlığı hazırlık eğitimi, yılda en az bir defa olmak üzere Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek programa göre yapılır. Hazırlık eğitiminde OGM Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanlığı ile iş birliği yapılır. 2) Sınav komisyonu; biri sınav komisyonu başkanı olmak üzere üç üye Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanlığından ve iki üye de Oda tarafından belirlenerek Oda Yönetim Kurulu kararı ile kurulur. Oda tarafından bu Daireye yapılan duyuruya rağmen komisyona üye bildirilmemesi halinde sınav Odanın kuracağı beş kişilik komisyonca yapılır. 3) Amenajman planlayıcılığı uzmanlığı hazırlık eğitimi önce nazari, daha sonra uygulamalı olarak arazide yapılır. Arazideki eğitim sonunda adaylardan örnek amenajman planı yapması ve Odaya verilmesi istenir. 4) Amenajman planlama uzmanlığı hazırlık eğitimine katılıp örnek amenajman planını Odaya teslim eden adaylar, önce yazılı sınava ve bu sınavdan en az 60 (altmış) puan alanlar daha sonra sözlü sınava ve bu sınavdan da en az 60 (altmış) puan alan adaylar uzmanlık sınavında başarılı olmuş sayılır. b) Orman yol ağı planlama uzmanlığı eğitimi, sınav komisyonun kurulması ve uzmanlık sınavının yapılması. 1) Orman yol ağı planlama uzmanlığı hazırlık eğitimi, yılda en az bir defa olmak üzere Oda tarafından belirlenecek programa göre düzenlenir. Hazırlık eğitiminde OGM İnşaat ve İkmal Daire Başkanlığı ile iş birliği yapılır. 2) Sınav komisyonu üç kişiden oluşur ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile kurulur. 3) Orman yol ağı planlama uzmanlığı hazırlık eğitimi, nazari ve tesviye eğrili harita üzerinde ve gerek görülmesi halinde uygulamalı olarak arazide yapılır. Eğitim sonunda adaylardan örnek orman yol ağı planına yönelik verilecek proje çalışmasını sınav takviminde belirtilen tarihe kadar Odaya vermesi istenir. 4) Orman yol ağı planlama uzmanlığı hazırlık eğitimine katılıp örnek yol ağı planı proje çalışmasını süresinde Odaya teslim eden adaylar yazılı sınava alınır ve bu sınavdan en az 60 (altmış) puan alanlar başarılı olmuş sayılır. 8

9 c) Etüt-Proje planlama uzmanlığı eğitimi, sınav komisyonun kurulması ve uzmanlık sınavının yapılması. 1) Etüt-Proje planlama uzmanlığı hazırlık eğitimi, yılda en az bir defa olmak üzere Oda tarafından belirlenecek programa göre düzenlenir. Hazırlık eğitiminde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (Etüt-Proje Daire Başkanlığı) ve Orman genel Müdürlüğü (Ağaçlandırma Daire Başkanlığı) ile iş birliği yapılır. 2) Sınav komisyonu üç kişiden oluşur ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile kurulur. 3) Etüt-Proje planlama uzmanlığı hazırlık eğitimi, nazari ve daha sonra uygulamalı olarak arazide yapılır. Arazideki eğitim sonunda adaylardan örnek etüt-proje planına ilişkin yapacağı proje çalışmasını sınav takviminde belirtilen tarihe kadar Odaya vermesi istenir. 4) Etüt-Proje planlama uzmanlığı hazırlık eğitimine katılıp örnek etüt-proje planına ilişkin yapacağı proje çalışmasını sınav takviminde belirtilen tarihe kadar Odaya teslim eden adaylar yazılı sınava alınır ve bu sınavdan en az 60 (altmış) puan alanlar başarılı olmuş sayılır. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Serbest meslek mensupluğu ruhsat belgesi verilmesi MADDE 17- (1) Kazanılmış hak olarak kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreler ile serbest meslek mensupluğu (SMM) sınavları sonucunda kazanılan mesleki haklarını değerlendirmek isteyen mühendislere, bu Alt Düzenleme hükümleri doğrultusunda başvurularını Oda Yönetim Kuruluna yapmaları halinde serbest meslek mensupluğu ruhsat belgesi verilir. (2) Bu Alt Düzenlemenin 13 üncü maddesinde belirtilen özellikli uzmanlık konularında yetkileri bulunmayan meslek mensuplarının ruhsat belgelerinin altına Amenajman planlayıcılığı yapamaz, Etüt-Proje planlayıcılığı yapamaz, Orman yol ağı planlayıcılığı yapamaz şeklinde şerh konulur. Serbest meslek mensupluğu ruhsat belgesinden özellikli uzmanlık konularına dair yapamaz şerhinin kaldırılması MADDE 18- (1) Özellikli uzmanlık konularında ayrı ayrı olmak üzere, açılan hazırlık eğitimi ve uzmanlık sınavlarında başarılı olan ve sertifika alan meslek mensuplarının serbest meslek mensupluğu ruhsat belgelerinde yer alan Amenajman planlayıcılığı yapamaz, Etüt-Proje planlayıcılığı yapamaz, Orman yol ağı planlayıcılığı yapamaz şerhleri kaldırılarak belgeleri yeniden düzenlenir. SMM adaylarının ruhsat belgesine özellikli uzmanlık konularının işlenmesi MADDE 19- (1) Mesleki deneyim kazanma çalışması yaparken, ayrı ayrı özellikli uzmanlık konularında hazırlama eğitimlerine katılıp, eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan serbest meslek mensubu (SMM) adayı; SMM sınavlarında başarılı olup serbest meslek mensupluğu ruhsat belgesini almaya hak kazandığı takdirde, ruhsat belgesine kazandığı özellikli uzmanlık konularında Etüt-Proje planlayıcılığı yapamaz, Orman yol ağı planlayıcılığı yapamaz yapamaz şerhi konulmayacaktır. Kazanılmış haklar GEÇİCİ MADDE 1- (1) Meslek mensubunun, bu Alt Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Oda Yönetim Kurulunun 21/7/2009 tarihli 90/1 nolu kararı uyarınca aşağıdaki kazanılmış mesleki haklar serbest meslek mensupluğu ruhsat belgesinde değerlendirilir. 9

10 a) Kamu Kurumu dışında çalışan meslek mensupları, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca kabul edilmiş 4 (Dört) adet özel ağaçlandırma projesini veya Bakanlıkça yürütülen 2 (İki) adet ağaçlandırma uygulama projesini veya 2 (İki) özel ağaçlandırma ile 1 (Bir) Bakanlıkça yürütülen ağaçlandırma uygulama projesini yapmaları halinde, ağaçlandırma etüt-proje yapmaya yetkilendirilecek ve ruhsat belgesi altındaki ağaçlandırma etüt proje yapamaz şerhi kaldırılır. b) Kamu Kurumu dışında çalışan meslek mensupları, Orman Genel Müdürlüğünce kabul edilmiş 1 (Bir) adet orman yol ağı planı yapmaları halinde yol şebeke planı yapmaya yetkilendirilecek ve ruhsat belgesi altındaki yol ağı planı yapamaz şerhi kaldırılır. (2) Bu Alt Düzenlemenin yürürlük tarihinden sonra, birinci fıkrada belirtildiği şekilde yapılan mesleki faaliyetler değerlendirilmez. girer. Yürürlük MADDE 20- (1) Bu Alt Düzenleme Oda Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren yürürlüğe Yürütme MADDE 21- (1) Bu Alt Düzenleme hükümlerini Oda Yönetim Kurulu yürütür. EKLER: EK 1- Orman mühendisi unvanlı meslek mensuplarının kamu görevlerindeki hizmetler karşılığı uzmanlık konuları EK 2- Orman endüstri mühendisi unvanlı meslek mensuplarının kamu görevlerindeki hizmetler karşılığı uzmanlık konuları EK 3- Ağaç işleri endüstri mühendisi unvanlı meslek mensuplarının kamu görevlerindeki hizmetler karşılığı uzmanlık konuları 10

11 Alt Bent, konu no ORMAN MÜHENDİSLERİ VE ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSLERİNİN KAMU KURUMLARINDA GEÇEN SÜRELERİNİN, SERBEST MESLEK MENSUPLUĞUNUN EK-1 HANGİ UZMANLIK KONULARINDA KAZANILMIŞ HAK SAYILACAĞININ BELİRLENMESİ (5531 Sayılı Kanunun 4. maddesi Birinci Fıkrası (a) Bendindeki Konular) SERBEST MESLEK MENSUBU UNVANINA SAHİP OLAN ORMAN MÜHENDİSİ VE ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSLERİNİN, 5531 SAYILI KANUNUN 4.MADDESİ 1.FIKRASI (a) BENDİNDE BELİRTİLEN UZMANLIK ALANLARINA İLİŞKİN KONULAR Müsteşar Müsteşar yardımcısı Orman Genel müdür. AGM Genel Müdürü DKMG Genel Müd. ORKÖY Gn.Md. Genel Md.Yrd Daire Başkanı Baş Müfettiş Müfettiş Orman Bölge müdürü Orm. Böl. Md. Yard. Bakanlık İl müdürü 1/a Ormanların doğal yolla kurulması X X X X X X X - X X - - X X X X X X - - 1/b Ormanların yapay olarak kurulması X X X X - - X - - X X - - X X X X X X X X - - 2/a Ormanların Bakımı ve iyileştirilmesi X X X X X X X - X X - - X X X X X X - - 2/b Bozuk ormanların imar ve ıslahını ve X X X X - - X - - X X - - X X - - X X X X - - Bakımını yapmak 3/a Enerji ormanlarının tesisi X X X X - - X X X X - X X - - X X - - X X X X X - - 3/b Enerji ormanları bakımı X X X X - - X - - X X - - X X X X X - - 4/a Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohum X X X X X X X X X X X X X X X X X - - üretimi 4/b Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait aşılama X X - X X - X X X - X X - - faaliyetleri 5/a Orman ağaç, ağaççıklarına ait tohum ve ağaç X X - X X - X X X - X X - - ıslah faaliyetleri 6/a Orman fidanlıklarının kurulması, yönetilmesi X X X X - - X X X X X ve işletilmesi 6/b Orman fidanı ve bitkisi nakli X X X X - - X X X X X /c Orman fidanı ve bitkisinin standardizasyonu ve X X X X - - X X X X X sertifikalandırılması. 7/a Ağaçlandırma X X X X - - X - - X X X X X X X X X - - 7/b Erozyonla mücadele X X X X - - X - - X X X X X X X X X - - 7/c Sel ve çığ kontrolü X X - X X X X X X X X /ç Havza amenajmanı X X X X - X X - - X X - - X X X X X - X X X - - 7/d Entegre havza ıslahı X X X X - X X - - X X - - X X X - X X X - X X X - - 7/e Kırsal kalkınma X X X X X X - - 8/a Orman içi, kenarı ve orman üst sınırı meralarına ilişkin çalışmalar 9/a Orman topraklarının etüdü, analizi, ıslahı ve bonitet belirlemesi 9/b Orman yetişme ortamı analizi, envanteri ve haritalanması 10/a Orman ve yaban hayatı alanlarında av ve yaban hayvanlarının çoğaltılması ve envanter çalışması Orm. İşletme müdürü İşletme Md. Yrd. 11 Müdür Grup Müdürü Şube-Kısım müdürü Müdür Başmühendis Or.Kad. Koordinatör X X X X X - - X X - - X X X X X X X X X X X X X X - - X X - X X X X - - X X X X X X - X X - - X X - X X X X - X X X X - - X X X - X X X X X X - - X X X /b Orman ekosistemleriyle bağlantısı olan av ve X X X - X X X X X X - - X X X yaban hayvanlarına ilişkin işler. 11/a Orman içi su kaynaklarına ilişkin işler X X X X X - X - - X X X X X X X /a Milliparklar X X X X X - X - - X X X Or. Kad. Kom. Bşk. Orman İşletme Şefi Amenajman Hey. Mh. Kad. Kom. Üyesi Kad. ve Mülkiyet Şf. Ağaçlan. Müh. -Şefi Erozyon Kot..Müh. Fidanlık Müdürü Fidanlık mühendisi Bakım şefi Millipark Müdürü Millipark Mühendisi Or.Har.Fot.Md.veYrd Or.Har.Foto. Müh. Orköy. Mühendisi Or.Arş. Sor. Müh. Silvikültür Müh. Araştırma Müdürü Araştırma Or. Müh. Orman depo şefi Koruma ve imra. Şefi Öğretim üyeliği Asisitan Araştırma görevlisi Akademik uzman Uzman

12 Alt Bent, konu no ORMAN MÜHENDİSLERİ VE ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSLERİNİN KAMU KURUMLARINDA GEÇEN SÜRELERİNİN, SERBEST MESLEK MENSUPLUĞUNUN HANGİ UZMANLIK KONULARINDA KAZANILMIŞ HAK SAYILACAĞININ BELİRLENMESİ (5531 Sayılı Kanunun 4. maddesi Birinci Fıkrası (a) Bendindeki Konular) SERBEST MESLEK MENSUBU UNVANINA SAHİP OLAN ORMAN MÜHENDİSİ VE ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSLERİNİN, 5531 SAYILI KANUNUN 4.MADDESİ 1.FIKRASI (a) BENDİNDE BELİRTİLEN UZMANLIK ALANLARINA İLİŞKİN KONULAR Müsteşar Müsteşar yardımcısı Orman Genel müdür. AGM Genel Müdürü DKMG Genel Müd. ORKÖY Gn.Md. Genel Md.Yrd Daire Başkanı Baş Müfettiş Müfettiş Orman Bölge müdürü Orm. Böl. Md. Yard. Bakanlık İl müdürü Orma İşletme müdürü 12/b Orman içi dinlenme ve mesire yerleri X X X - X - X - - X X X X X /c Orman içi rekreasyon alanları X X X - X - X - - X X X X X /ç Uzun devreli gelişme planları X X - - X - X X - - X X X /d Ağaç röleve planları X X X X X - X - - X X X X X - X X X /a Peyzaj planı uygulaması X X X X X - X - - X X - - X X X X - X X X X X X /a Orman kaynaklarının planlanması X - - X X - - X X X X /b Orman sınırlaması X X X X X X X - X X X X X - X X 14/c Arazinin vasıf tayini ve mülkiyet açısından X X X X X X X - X X X X X - X X yorumlanması 14/ç Mülkiyet çalışmaları (Tasdik işlemi hariç 6831 sayılı Orman Kanunun 16,17,18 ve 115 inci maddelerindeki izin işlemlerinin X X X - X - X X X X - X X X X X raporlanması) 14/d Hava fotoğrafları ile uydu görüntülerinden X X X X X - X X X X yararlanma 15/a Orman yangınları X X X X X X X - X X - - X - - X X X - - X X 15/b Orman zararlılarıyla mücadele X X X X X - X X X X - X X - - X X X X X - - X X 15/c Orman yolları ve yol sanat yapıları X X X X X X X - X X - - X X 15/ç Orman yangın emniyet yol ve şeritleri X X X X X X X - X X - - X - - X X X 16/a Orman ekosistemlerinin kurulması X X X X X X X X X X X X X X X X /b Orman gen alanlarının kurulması X X X X X X X X X X X /c Gen koruma alanlarının kurulması X X X X X X X X X X /ç Orman biyosfer rezerv alanlarının kurulması X X X X X X X X X X - - X X X X X X X /d Orman biyotop çalışmaları X X X X X X X X X X - - X X X X X /a Kent ormancılığı çalışmaları X X X X X - X X X X - X X - - X X - - X - X X - X X X X - X X X X /b Orman çevre düzenlemesi X X X X X - X - - X X X X X - X X X X X /c Orman sayılan alanlarda çevresel etki X X X X X değerlendirilmesi 18/a Orman ekosistemi bağlamında flora ve fauna X X X - X - X - - X X X X X - - ile ilgili işler 19/a Orman ve ormancılıkla ilgili benzer işler. X X - - X - X - - X X X X X Geç. Md./a Peyzaj planlama X X X X X - X - - X X - - X X X X - X X X X X X - - Or. İşletme Md. Yrd. Müdür Grup Müdürü Şube Kısım müdürü Müdür Başmühendis Or.Kad. Koordinatör Or. Kad. Kom. Bşk. Orman İşletme Şefi Amenajman Hey. Mh. Kad. Kom. Üyesi Kad. Ve Mülkiyet Şf. Ağaçlan. Müh. - Şefi Erozyon Kot.Müh. Fidanlık Müdürü Fidanlık mühendisi Bakım şefi Millipark Müdürü Millipark Mühendisi Or.Har.Fot.Md.veYrd Or.Har.Foto. Müh. Orköy. Mühendisi Or.Arş. Sor. Müh. Silvikültür Müh. Araştırma Müdürü Araştırma Or. Müh. Orman depo şefi Koruma ve imra. Şefi Öğretim üyeliği Asisitan Araştırma görevlisi Akademik uzman Uzman 12

13 Alt Bent, konu no ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNİN KAMU KURUMLARINDA GEÇEN SÜRELERİNİN, SERBEST MESLEK MENSUPLUĞUNUN HANGİ UZMANLIK KONULARINDA KAZANILMIŞ HAK SAYILACAĞININ BELİRLENMESİ (5531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi Birinci Fıkrası (b) Bendinde Yer Alan Konular) SERBEST MESLEK MENSUBU UNVANINA SAHİP OLAN ORMAN MÜHENDİSİ VE ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSLERİNİN, 5531 SAYILI KANUNUN 4.MADDESİ 1.FIKRASI (b) BENDİNDE BELİRTİLEN UZMANLIK ALANLARINA İLİŞKİN KONULAR 1/ Odun ham maddesini yarma, kesme, soyma ve biçmeye dayalı sanayi işlemleri 2/a Yongalama, liflere ayırma, presleme, buharlama, kurutma ve emprenye etme sanayi işlemleri 2/b Odun yonga ve liflerini yapıştırıcılı veya yapıştırıcısız olarak işlemek 2/c Odun yonga ve liflerini, fiziksel ve kimyasal yollarla yapısını değiştirerek işlemek 3/a Kereste, ağaç kaplama levha, kağıt, selüloz ve benzeri yarı mamulleri üretmek. 3/b Kereste, ağaç kaplama levha, kağıt, selüloz ve benzeri yarı mamulleri kullanmak 4/a Odun dışı orman ürünleri işleyen tesislerdeki işlemler. Müsteşar Müsteşar yardımcısı Genel müdür. Genel Md. Yard. Daire Başkanı Baş Müfettiş Müfettiş Bölge müdürü Böl. Md. Yard. Müesse müdürü İşletme müdürü İşletme Md. Yrd. Müdür Müdürü yardımcısı Şube-Kısım müdürü Başmühendis Fabrika müdürü Fabrika müdür yard. Üretim Şefi Üretim mühendisi. Atölye şefi Atölye mühendisi. EK:2 Öğretim üyeliği Asisitan Araştırma görevlisi Akademik uzman Uzman 13

14 Alt Bent, konu no AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNİN KAMU KURUMLARINDA GEÇEN SÜRELERİNİN, SERBEST MESLEK MENSUPLUĞUNUN HANGİ UZMANLIK KONULARINDA KAZANILMIŞ HAK SAYILACAĞININ BELİRLENMESİ (5531 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesi Birinci Fıkrası (c) Bendinde Yer Alan Konular) SERBEST MESLEK MENSUBU UNVANINA SAHİP OLAN ORMAN MÜHENDİSİ VE ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSLERİNİN, 5531 SAYILI KANUNUN 4.MADDESİ 1.FIKRASI (c) BENDİNDE BELİRTİLEN UZMANLIK ALANLARINA İLİŞKİN KONULAR 1/a Ahşap işleri endüstrisinde, ahşap ve türevleri kullanılarak üretim yapmak 2/a Emprenye ve kurutma tesislerinin tasarım ve imalatını yapmak 2/b Ağaç işleri ürünlerinin tasarım ve imalatını yapmak Müsteşar Müsteşar yardımcısı Genel müdür. Genel Md. Yard. Daire Başkanı Baş Müfettiş Müfettiş Bölge müdürü Böl. Md. Yard. Müesse müdürü İşletme müdürü İşletme Md. Yrd. Müdür Müdürü yardımcısı Şube-Kısım müdürü Başmühendis Fabrika müdürü Fabrika müdür yard. Üretim Şefi Üretim mühendisi. Atölye şefi Atölye mühendisi. EK:3 Öğretim üyeliği Asisitan Araştırma görevlisi Akademik uzman Uzman 14

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından 5531 SAYILI KANUNUN 4 MADDESİNDEKİ MESLEKİ FAALİYET KONULARI İLE 5 İNCİ MADDEDEKİ MESLEKİ HAKLARA YÖNELİK HİZMETLERİ SATIN ALMA VE MESLEK

Detaylı

Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde

Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde orman mühendisinin sadece ağaç mı kesip kesmediği belli

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından ORMAN KANUNUNUN 16. MADDESİ İLE 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİKLERİNE GÖRE VERİLECEK İZİNLERDE MESLEK MENSUPLARININ

Detaylı

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN 9921 ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5531 Kabul Tarihi : 29/6/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/7/2006 Sayı : 26222

Detaylı

(1) SAYILI CETVEL ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI. 4) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi

(1) SAYILI CETVEL ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI. 4) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi (1) SAYILI CETVEL ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI Genel Müdür Genel Müdür Hizmet Birimleri 1) Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi 2) Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi 3) Kadastro ve Mülkiyet

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNİN YASAL HAKLARI, İSTİHDAMI VE BU KONULARDA ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASININ YAPTIĞI ÇALIŞMALAR

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNİN YASAL HAKLARI, İSTİHDAMI VE BU KONULARDA ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASININ YAPTIĞI ÇALIŞMALAR ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNİN YASAL HAKLARI, İSTİHDAMI VE BU KONULARDA ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASININ YAPTIĞI ÇALIŞMALAR Eşref GİRGİN Orman Yük. Müh.&İşletmeci Orman Bakanlığı (E)Müsteşar Yardımcısı Orman

Detaylı

10 Ekim 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27372 YÖNETMELİK

10 Ekim 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27372 YÖNETMELİK 10 Ekim 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27372 YÖNETMELİK Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından: ORMAN, ORMAN ENDÜSTRİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ İLE SERBEST MESLEK

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU, İDARİ YARGILAMA HUKUKU VE TÜRK CEZA KANUNDA KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU, İDARİ YARGILAMA HUKUKU VE TÜRK CEZA KANUNDA KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER DİKKAT: 1- Sorular çoktan seçmeli test şeklinde olup, cevap kağıdındaki doğru cevaba ait kare kutunun içi X (çarpı) şeklinde işaretlenerek cevaplanacaktır. 2- Cevaplandırmada siyah kurşun kalem ve yumuşak

Detaylı

M.Coşkun GÜNAY Orm.End. Müh. (6421)

M.Coşkun GÜNAY Orm.End. Müh. (6421) M.Coşkun GÜNAY Orm.End. Müh. (6421) Orman Mühendisleri Odasının, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) nezdinde yaptığı resmi girişimler sonunda; Orman Genel Müdürlüğü nce yürürlüğe konulan

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından: 6 Mayıs 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27220 YÖNETMELİK Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından: ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEKİ DENEYİM KAZANMA VE MESLEK MENSUPLUĞU SINAV

Detaylı

MESLEKİ MEVZUAT VE KURALLARINA UYGUN MESLEKİ HİZMET. Eşref GİRGİN Or. Yük.Müh. & İşletmeci Or. Müh. Od. AR-GE Merkezi Başkanı

MESLEKİ MEVZUAT VE KURALLARINA UYGUN MESLEKİ HİZMET. Eşref GİRGİN Or. Yük.Müh. & İşletmeci Or. Müh. Od. AR-GE Merkezi Başkanı MESLEKİ MEVZUAT VE KURALLARINA UYGUN MESLEKİ HİZMET ÜRETİLMESİ Eşref GİRGİN Or. Yük.Müh. & İşletmeci (E) Müsteşar yardımcısı Or. Müh. Od. AR-GE Merkezi Başkanı MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNİN, MEVZUATA UYGUN

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından MESLEKİ DENEYİM KAZANMA VE MESLEK MENSUPLUĞU SINAV YÖNETMELİĞİ ALT DÜZENLEMESİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından MESLEKİ DENEYİM KAZANMA VE MESLEK MENSUPLUĞU SINAV YÖNETMELİĞİ ALT DÜZENLEMESİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından MESLEKİ DENEYİM KAZANMA VE MESLEK MENSUPLUĞU SINAV YÖNETMELİĞİ ALT DÜZENLEMESİ ODA ALT DÜZENLEME NO: 1 Alt Düzenleme Tasnif No: 5531

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

5531 SAYILI KANUNA İLİŞKİN ORMAN MÜHENDİSLİĞİ HİZMET ALIMLARINDA VE ODA KAYIT BELGESİ DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

5531 SAYILI KANUNA İLİŞKİN ORMAN MÜHENDİSLİĞİ HİZMET ALIMLARINDA VE ODA KAYIT BELGESİ DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 5531 SAYILI KANUNA İLİŞKİN ORMAN MÜHENDİSLİĞİ HİZMET ALIMLARINDA VE ODA KAYIT BELGESİ DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Eşref GİRGİN Orman Yük. Müh.&İşletmeci (E) Müsteşar Yardımcısı Oda AR-GE Merkezi

Detaylı

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2 Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar MADDE 22 (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri,

Detaylı

MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi Adaylarının

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçi adaylarının belirlenmesini,

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin;

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin; 12 Haziran 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29028 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce

Detaylı

MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU, İDARİ YARGILAMA HUKUKU VE TÜRK CEZA KANUNDA KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU, İDARİ YARGILAMA HUKUKU VE TÜRK CEZA KANUNDA KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER DİKKAT: 1- Sorular çoktan seçmeli test şeklinde olup, cevap kağıdındaki doğru cevaba ait kare kutunun içi X (çarpı) şeklinde işaretlenerek cevaplanacaktır. 2- Cevaplandırmada siyah kurşun kalem ve yumuşak

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. 15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28648 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YİG-16/2010-01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 06.05.2014 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. ESKİ HALİ YENİ HALİ MADDE

Detaylı

DİKKAT: ORMANCILIK HUKUKU sayılı Orman Kanununa göre ormanın hukuki tanımı hangisidir?

DİKKAT: ORMANCILIK HUKUKU sayılı Orman Kanununa göre ormanın hukuki tanımı hangisidir? DİKKAT: 1- Sorular çoktan seçmeli test şeklinde olup, cevap kağıdındaki doğru cevaba ait kare kutunun içi X (çarpı) şeklinde işaretlenerek cevaplanacaktır. 2- Cevaplandırmada siyah kurşun kalem ve yumuşak

Detaylı

MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU

MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU 1-5531 SAYILI ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN 2-5531 SAYILI KANUN UYGULAMA YÖNETMELİKLERİ Eşref GİRGİN Orman

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI EK DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI EK DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI EK DUYURUSU HAZİRAN 2014 / ANKARA Bu duyuru, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE Sayı : 97342770-934.99-E.1758100 08.08.2016 Konu : Personel Çalıştırılması DAĞITIM YERLERİNE Orman Mühendisleri Odası Başkanlığınca bazı Bölge Müdürlüklerimizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı

Detaylı

Söz konusu yönetmelikte;

Söz konusu yönetmelikte; 15.05.2013 (SİRKÜLER 2013 37) Konu: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. İş yerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenlik eğitimlerinin usul

Detaylı

İHRACATTA KULLANILAN AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN KONTROLÜ İÇİN TEBLİĞ DÜZENLEMESİNE DAİR TEKNİK RAPOR

İHRACATTA KULLANILAN AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN KONTROLÜ İÇİN TEBLİĞ DÜZENLEMESİNE DAİR TEKNİK RAPOR İHRACATTA KULLANILAN AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN KONTROLÜ İÇİN TEBLİĞ DÜZENLEMESİNE DAİR TEKNİK RAPOR I- AMAÇ Bu Teknik Raporun amacı; ihraç ürünlerinde kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri ve ahşap paletlerin

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü) SAYI : 25.00/132 KONU: Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Oda görüşü ANKARA 15/02/2016 İVEDİ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA (Gıda ve Kontrol

Detaylı

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI EĞİTİM VE BARINMA YERİ KATKISI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI EĞİTİM VE BARINMA YERİ KATKISI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI EĞİTİM VE BARINMA YERİ KATKISI YÖNETMELİĞİ (Bu Yönetmelik Oda Yönetim Kurulunun 29/1/2015 tarih ve 78/7 nolu kararıyla kabul edilmiştir.) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği 12 Nisan

Detaylı

YÖNETMELİK. ç) Araştırma ormanı mühendisliği: Araştırma ormanı ile ilgili faaliyetleri yürütmekle görevli mühendisliği,

YÖNETMELİK. ç) Araştırma ormanı mühendisliği: Araştırma ormanı ile ilgili faaliyetleri yürütmekle görevli mühendisliği, 17 Ağustos 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28387 Orman Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 17.05.2013/111-1 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /167-1 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat /167-1 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 23.12.2015/167-1 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelik değişikliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca staj yapan veya hizmetleri

Detaylı

2- Birinci maddedeki form dilekçe ile talep edilecek belge örnekleri aşağıdadır.

2- Birinci maddedeki form dilekçe ile talep edilecek belge örnekleri aşağıdadır. 5531 SAYILI KANUNA AİT MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ MELEK MENSUPLUĞU ODA KAYIT BELGESİ VE MESLEKİ DENETİM VİZE UYGULAMASI İŞLEMLERİNDE, 12/HAZİRAN/2017 TARİHİNDEN İTİBAREN TAM OTOMASYONA GEÇİLMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, gemi acentelerinin ulusal mevzuat ve uluslararası denizcilik

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU

MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU 1-5531 SAYILI ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN 5531 SAYILI MESLEK YETKİ KANUNU (K.Tarih:29/6/2006, Res.Gaz.Tar:8/7/2006)

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 11/06/2003 Sayı: 25135 Düzeltme Yapılan Resmi Gazete Tarih: 01/07/2003 Sayı: 25155 (Mükerrer) BİRİNCİ

Detaylı

a) "Bakanlık" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) "Bakan" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

a) Bakanlık deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) Bakan deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında görev yapan memurların

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 İstanbul, 16.05.2013 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu

Detaylı

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS LİSTESİ. Saat (D+U)

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS LİSTESİ. Saat (D+U) KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF ORM101 İklim Bilgisi 2+0 2 4 Zorunlu Türkçe ORM103 Genel Botanik 2+1 2,5 5 Zorunlu Türkçe ORM105 Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

2 İşletme Müdürü GİH İşletme Müdür Yardımcısı GİH 186 1

2 İşletme Müdürü GİH İşletme Müdür Yardımcısı GİH 186 1 Görevde Yükselme Yazılı ve Sözlü Sınavı İlanı Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında aşağıda unvanı, derecesi ve adedi yazılı münhal bulunan Başmühendis (kadastro-amenajman-etüd proje-araştırma),

Detaylı

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5531 Kabul Tarihi : 29/6/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/7/2006 Sayı : 26222

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

645 Sayılı ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK ve İkincil Mevzuat

645 Sayılı ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK ve İkincil Mevzuat 645 Sayılı ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK ve İkincil Mevzuat MEVLUT DÜZGÜN Orman Yük. Müh. 1 Türk Ormancılık Teşkilatının Kısa Tarihçesi (1) CUMHURİYET ÖNCESİ Tanzimat

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ Sıra No Kadro ve Görev Ünvanı Tazminat Göstergeleri 1 Başbakanlık

Detaylı

ORMAN FAKÜLTESĠ (Çağdaş, genç ve dinamik bir fakülte)

ORMAN FAKÜLTESĠ (Çağdaş, genç ve dinamik bir fakülte) ORMAN FAKÜLTESĠ (Çağdaş, genç ve dinamik bir fakülte) Adres Telefon : Konuralp Yerleşkesi 81620/Düzce : 0 (380 ) 542 11 37 Faks e-posta Internet Adresi : 0 (380 ) 542 11 36 : of@duzce.edu.tr : www.of.duzce.edu.tr

Detaylı

29.12.2012 Tarih ve 28512 Sayılı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili olarak,

29.12.2012 Tarih ve 28512 Sayılı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili olarak, Konu:30.04.2015 Tarih ve 29342 Sayılı Yönetmelik Hk. 08.05.2015 Değerli Çalışma Arkadaşlarımız, 29.12.2012 Tarih ve 28512 Sayılı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki

Detaylı

TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE

TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE 12 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29203 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE PLANLARINI

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından MESLEKİ DENEYİM KAZANMA VE MESLEK MENSUPLUĞU SINAV YÖNETMELİĞİ SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLUĞU SINAVLARINA AİT ALT DÜZENLEME Amaç ve

Detaylı

İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Haziran 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29401 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ SIRA NO 1. VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ FETHİYE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) C ve D tipi

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ilgili teknik birimlerde şube müdürü, il müdür yardımcısı, il müdürü, daire başkanı ve üstü görevlerde en az üç yıl çalışmış olanlar.

ilgili teknik birimlerde şube müdürü, il müdür yardımcısı, il müdürü, daire başkanı ve üstü görevlerde en az üç yıl çalışmış olanlar. Çevre Görevlisi Çevre Görevlisi Kimdir? Çevre görevlisi, faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler

Detaylı

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELEMANLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELEMANLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELEMANLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 -

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI

SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI Madde-1 Bu Yönergenin amacı, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ŞUBAT 2017 / ANKARA Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce Muhasebe

Detaylı

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete nin 13/5/2008 26875

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete nin 13/5/2008 26875 TOHUMLUKLARIN YETİŞTİRİLECEĞİ ÖZEL ÜRETİM ALANLARININ ÖZELLİKLERİ VE BU ALANLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLARIN BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 13/5/2008 tarihli

Detaylı

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK 8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK Savunma Sanayii Müsteşarlığından: SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 04.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28962 SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul

Detaylı

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Programı Sunumu. Prof. Dr. Semra ÇOLAK Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Programı Sunumu. Prof. Dr. Semra ÇOLAK Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Programı Sunumu Prof. Dr. Semra ÇOLAK Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Ülkemizin ilk Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü KTÜ Orman Fakültesi içinde

Detaylı

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN Olağanüstü Hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunu, yasası 4325

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, İstanbul AREL Üniversitesinde açık bulunan

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ŞUBAT 2017 / ANKARA Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete:29.6.2015-29401 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 01.11.2010 / 124-1 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Sosyal Güvenlik Kurumunca, ziraat odalarından veya ziraat odalarının müdürlüklerinden alınan kayıtlardan

Detaylı

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Amaç Madde 1 Bu düzenlemenin amacı; BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler a) Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI Sıra TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI Beştepeler Mah. 31. Sokak (Eski 16. Sokak) :3 Y.Malle/ANKARA Tel:(0 312) 215 00 33, Faks:(0 312) 215 01 81, E-posta: ormuh@ormuh.org.tr

Detaylı

UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN SORULAR:

UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN SORULAR: UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN SORULAR: SORU 1-1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlara giren ve lisans belgesi almaya hak kazanan meslek mensupları

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRÜ (TEKNİK) TERCİH EDİLEBİLECEK BİRİMLER 3 ADANA ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ 7 AMASYA İŞLETME VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRÜ

ŞUBE MÜDÜRÜ (TEKNİK) TERCİH EDİLEBİLECEK BİRİMLER 3 ADANA ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ 7 AMASYA İŞLETME VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE (TEKNİK) TERCİH EDİLEBİLECEK BİRİMLER 1 ADANA AĞAÇLANDIRMA ŞUBE 2 ADANA 3 ADANA ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE 4 AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ ÖZEL AĞAÇLANDIRMALAR ŞUBE 5 AMASYA AĞAÇLANDIRMA ŞUBE 6 AMASYA 7

Detaylı

Bu Yönetmelik, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla;

Bu Yönetmelik, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 15/03/1999-99/12647 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 14/07/1965-657 Yayımlandığı

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

SERBEST MİMARLIK HİZMETLERİ BÜRO TESCİL BELGESİ VERİLMESİ VE YENİLENMESİNDE UYULACAK ESASLAR

SERBEST MİMARLIK HİZMETLERİ BÜRO TESCİL BELGESİ VERİLMESİ VE YENİLENMESİNDE UYULACAK ESASLAR SERBEST MİMARLIK HİZMETLERİ BÜRO TESCİL BELGESİ VERİLMESİ VE YENİLENMESİNDE UYULACAK ESASLAR Mimarlar Odasına tescilini ve tescil yenilemesini yaptıran serbest mimarlara serbest mimarlık hizmetleri yapmaya

Detaylı

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI 2 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26364 YÖNETMELİK Başbakanlıktan: BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI YETERLİK

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2015 İLGİLİ MEVZUT 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL

YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞMA Sağlık Bakanlığından: YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL ARINDA ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA

Detaylı

Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE GÖREVLĠ MÜHENDĠS VEYA TEKNĠK ELEMANLARIN GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE GÖREVLĠ MÜHENDĠS VEYA TEKNĠK ELEMANLARIN GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE GÖREVLĠ MÜHENDĠS VEYA TEKNĠK ELEMANLARIN GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi : 20.01.2004 Salı Resmi gazete Sayısı : 25352

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI Bakan Bakan Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcıları (4) Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Hizmet Birimleri Taşra Teşkilatı Bağlı

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Başkanlıkta sürekli işçi kadrolarında görev yapan işçi personelin Başkanlık taşıtlarını kullanmaları sırasında kaza

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Tebliğler Dergisi : Mart 2013/2666 Amaç Madde 1- (1) Bu

Detaylı