MESLEK MENSUPLARININ ÇALIŞMA ALANLARI İLE UZMANLIK KONULARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ALT DÜZENLEME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MESLEK MENSUPLARININ ÇALIŞMA ALANLARI İLE UZMANLIK KONULARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ALT DÜZENLEME"

Transkript

1 MESLEK MENSUPLARININ ÇALIŞMA ALANLARI İLE UZMANLIK KONULARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ALT DÜZENLEME ODA ALT DÜZENLEME NO: 6 Alt Düzenleme Tasnif No: 5531 SK. BÜRO YÖN-6 Oda Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 07/05/2015 Oda Yönetim Kurulu Karar No: 105/1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1- (1) Bu Alt Düzenleme; meslek mensubu adayı mühendislerin, ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında faaliyet gösteren kamu kurumları, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerde sosyal güvenceli olarak çalışılan hizmetler ve kazanılmış hakların değerlendirilmesi, özellikli uzmanlık alanlarının kazanılması, meslek mensupluğu uzmanlık alanlarına dair usul ve esasları belirlemektir. KAPSAM MADDE 2- (1) Bu Alt Düzenleme; serbest/serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri büro ve şirketi açmak isteyen meslek mensubu mühendisleri kapsar. DAYANAK MADDE 3- (1) Bu Alt Düzenleme; 8/4/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği nin 70 ve 71 inci maddeleri ile 6/5/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği nin 50 ve 52 inci maddelerine dayanarak hazırlanmıştır. TANIMLAR MADDE 4- (1) Bu alt Düzenlemede yer alan; a) 5531 sayılı Kanun: 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunu, b) Amenajman planlayıcılığı: 5531 sayılı Kanuna ilişkin serbest mesleki hizmet bağlamında, orman ekosistemi amenajman planının amenajman planlama uzmanı tarafından yapılmasını, c) Amenajman planlama uzmanı: Odanın açtığı amenajman planlayıcılığı eğitim ve sınavında başarılı olup sertifika alan, orman ekosisteminin amenajmanını planlayan, orman idaresindeki amenajman ve/veya amenajman rehberlik ve denetim başmühendisi yetkisine haiz olan serbest meslek mensubunu, ç) Bürolar yönetmeliği: 8/4/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğini, d) Etüt-Proje: Orman ekosisteminin kurulması ve toprak koruması amacıyla, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, rehabilitasyon, sel ve çığ kontrolü, karma proje vb. plan ve projeleri, 1

2 e) Etüt-Proje planlayıcılığı: 5531 sayılı Kanuna ilişkin serbest mesleki hizmet bağlamında, orman ekosisteminin kurulmasına ve toprağın korunmasına yönelik olarak etüt-proje planlama uzmanı tarafından plan ve projenin yapılmasını, f) Etüt-proje planlama uzmanı: Odanın açtığı etüt-proje planlayıcılığı eğitim ve sınavında başarılı olup sertifika alan, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, rehabilitasyon, sel ve çığ kontrolü, karma proje vb. orman ekosisteminin kurulmasına ve toprak korumasına yönelik plan ve projeleri yapan, orman idaresindeki etüt-proje başmühendisi yetkisine haiz olan serbest meslek mensubunu, g) Gerçek kişi: Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi alanında faaliyet gösteren gerçek kişiyi, ğ) Hizmet belgesi: Kamu kurumlarında çalışılan sürelerin belirlendiği ve personel birimince düzenlenip yetkililerce onaylanan meslek mensubu adayı mühendise ait personel belgesini, h) Kamu kurumu: Özel kanunları nedeniyle ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşunu, ı) Mesleki deneyim kazanma yönetmeliği: 6/5/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliğini, i) Meslek mensubu adayı: Serbest meslek mensubu olmak için ruhsat belgesi almak üzere Odaya başvuran mühendisleri, j) Mühendis: Oda üyesi olan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisini, k) Oda: TMMOB Orman Mühendisleri Odasını, l) Orman idaresi: Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını, m) Orman yol ağı planlayıcılığı: 5531 sayılı Kanuna ilişkin serbest mesleki hizmet bağlamında, orman yol ağının planlamasına yönelik olarak, orman yol ağı planlayıcılığı uzmanı tarafından orman yol ağı planın yapılmasını, o) Orman yol ağı planlama uzmanı: Odanın açtığı orman yol ağı planlayıcılığı eğitim ve sınavında başarılı olup sertifika alan, orman yollarının etüt ve planlamasına yönelik plan ve projeleri yapan, orman idaresindeki yol etüt-proje grup müdürü, etüt proje mühendisi ve/veya başmühendisi yetkisine haiz olan serbest meslek mensubunu, ö)) Özel hukuk tüzel kişisi: Tüzel kişiliğin Ticaret Sicil Gazete sinde yayınlanan sicil tescil belgesinde veya tüzel kişiliğin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ikincil mevzuatında; ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi alanında iştigal ettiği belirtilen ve bu işleri fiilen yapan şirket ve iktisadi kuruluşu, p) Yetkili meslek mensubu: Kamu kurum ve kuruluşlarında ya da ormancılık ve orman ürünleri bürolarında aralıksız bir yıl ya da toplam iki yıl çalışmış olan ve mesleğin icrasına engel bir hali bulunmayan, Odanın açmış olduğu uzmanlık alanlarına ilişkin sınavlarda başarılı olan, Odanın meslek içi eğitimine katılarak belgelendirilmiş, Kanunun 4. maddesinde belirtilen konularda hizmet sunacak meslek mensuplarını, ifade eder. 2

3 İKİNCİ BÖLÜM Mühendislerin Kamu Kurumlarında Geçen Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Mesleki deneyim kazanma çalışması sayılacak kamu görevlerinin değerlendirmesi MADDE 5- (1) Meslekli Deneyim Kazanma Yönetmeliğinin 49 uncu maddesindeki görevlerde en az bir yıl süreyle mühendis unvanıyla Devlet Memuru olarak çalışanlar, kadrolu veya geçici işçi statüsünde sosyal güvenceli olarak çalışanlar, olumlu sicil almak ve belgelemek koşuluyla mesleki deneyim kazanma çalışmasını yapmış sayılırlar. Serbest meslek mensupluğu sınavından istisna sayılacak kamu görevlerinin değerlendirmesi MADDE 6- (1) Aşağıdaki kamu görevlerinde bulunan mühendisler, faaliyet konularıyla sınırlı olmak ve belgelemek koşuluyla uzmanlık alanlarıyla ilgili olarak serbest meslek mensupluğu sınavından istisna sayılacaktır. a) Mühendis unvanına sahip olup, Mesleki Deneyim Kazanma Yönetmeliğinin 50 inci maddesi 1 inci fıkrası (a) bendinde sayılan yönetici ve birim amiri konumunda bulunanlar ile öğretim üyeliği görevlerini yapanlar, b) Mühendis unvanına sahip olup, Meslekli Deneyim Kazanma Yönetmeliğinin 50 inci maddesi 1 inci fıkrası (b) bendinde sayılan görevlerde bulunanlar, c) Mühendis unvanına sahip olup, birim sorumlusu konumunda görev yapan mühendisler ile asistan, araştırma görevlisi, akademik uzman veya uzman görevlerinde en az 8 (sekiz) yıl görev yapanlar, ç) 5531 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 8/7/2006 tarihinden sonra mezun olup sekiz (8) yıl süreli görev yapanlar, (2) Birinci fıkrada sayılan kişiler, faaliyet konularıyla sınırlı olmak üzere, serbest meslek mensupluğu sınavlarına girmeden serbest meslek mensubu unvanını almaya hak kazanırlar. Serbest olarak çalışmak istemeleri halinde, Oda tarafından kendilerine serbest meslek mensupluğu ruhsat belgesi verilir. Serbest meslek mensupluğu görevinde geçmiş sayılan kamu görevleri MADDE 7- (1) Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak üzere ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarında; uzmanlık alanlarıyla ilgili olarak ve belgelemek koşuluyla, aşağıda belirtilen görevlerde çalışan meslek mensuplarının çalıştıkları süreler serbest meslek mensupluğunda geçmiş sayılır. a) Mühendis unvanına sahip olup, Mesleki Deneyim Kazanma Yönetmeliğinin 51 inci maddesi 1 inci fıkrası (a) bendinde sayılan yönetici ve birim amiri konumunda bulunulan görevlerde geçen süreler. b) Mühendis unvanına sahip olup, Mesleki Deneyim Kazanma Yönetmeliğinin 51 inci maddesi 1 inci fıkrası (b) bendinde sayılan orman fakültelerinin orman mühendisliği ve orman endüstri mühendisliği bölümleri ile ağaç işleri endüstri mühendisi yetiştiren en az dört yıllık lisans düzeyinde yüksek öğretim kurumlarında öğretim üyesi olarak geçen süreler. c) Mühendis unvanına sahip olup, Mesleki Deneyim Kazanma Yönetmeliğinin 51 inci maddesi 1 inci fıkrası (c) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarında birim sorumlusu konumunda toplam sekiz yıldan fazla çalışılan süreler. 3

4 ç) Mühendis unvanına sahip olup, Mesleki Deneyim Kazanma Yönetmeliğinin 51 inci maddesi 1 inci fıkrası (ç) bendinde sayılan orman fakültelerinin orman mühendisliği ve orman endüstri mühendisliği bölümleri ile ağaç işleri endüstri mühendisi yetiştiren en az dört yıllık lisans düzeyinde yüksek öğretim kurumlarında asistan, araştırma görevlisi, akademik uzman veya uzman olarak toplam sekiz yıldan fazla çalışılan süreler. (2) Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki kamu görevlerinde toplam 10 yıl süreyle meslek mensubu hakkını kazanmış olarak çalışılanlar; Kanunun öngördüğü diğer şartları da yerine getirmeleri halinde, kamu görevlerinden ayrıldıktan sonra uzmanlık alanlarıyla ilgili olarak serbest yeminli meslek mensupluğu sınavlarına girmeye hak kazanırlar. Kamuda kazanılmış hak sayılan serbest meslek mensupluğu hizmetlerinin değerlendirilmesi MADDE 8- (1) Mühendis unvanına sahip olup, Mesleki Deneyim Kazanma Yönetmeliğinin 50 inci maddesi 3 üncü fıkrasına göre, hizmet belgesindeki görevlerin, hangi mesleki uzmanlık konularını kapsadığı Oda Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. (2) Mesleki faaliyet konularıyla sınırlı olmak üzere; ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarındaki çeşitli görevlerin, 5531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan uzmanlık konularının karşılığı olarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. a) Orman mühendisi unvanlı meslek mensuplarının kamu görevlerindeki hizmetler karşılığı uzmanlık konuları EK:1 de ki çizelgededir. b) Orman endüstri mühendisi unvanlı meslek mensuplarının kamu görevlerindeki hizmetler karşılığı uzmanlık konuları EK:2 de ki çizelgededir. c) Ağaç işleri endüstri mühendisi unvanlı meslek mensuplarının kamu görevlerindeki hizmetler karşılığı uzmanlık konuları EK:3 de ki çizelgededir. (3) Meslek mensubunun, kamu kurumlarından aldığı hizmet belgesindeki görevlerine ilişkin uzmanlık konuları değerlendirilerek serbest meslek mensupluğu ruhsat belgesine yazılması için aşağıdaki işlemler yapılır. a) Meslek mensubu, kamudaki görevlerini ilgili kamu kurumlarından alacakları hizmet belgelerini ile belgeleyerek serbest meslek mensupluğu ruhsat başvuru formuna ekler ve Odaya verir. b) Mesleki faaliyet konularına göre düzenlenen ve bu Maddenin 2 inci fıkrasındaki ilgili çizelgede belirtilen görevlerin biri veya bir kaçında aralıksız bir yıl ya da toplam iki yıl çalışılan görevlerin karşılığı ilgili uzmanlık konuları olarak belirlenir. c) Meslek mensuplarının yetkili oldukları uzmanlık konuları belirlendikten sonra, Oda Yönetim Kurulu kararı alınarak bu konular serbest meslek mensupluğu ruhsat belgesine yazılır. (4) Bu Alt Düzenleme ekindeki EK:1, EK:2 ve EK:3 nolu çizelgelerde boş bulunan kamu görevlerine ait unvanların yetkili oldukları görev konuları aşağıdaki şekilde değerlendirilir. a) Genel Müdür Yardımcılığı görevi hangi genel müdürlüğe aitse, o genel müdürün yetkili olduğu alanlarla yetkilendirilir. b) Daire başkanı, kamuda görevli olduğu dairenin görev yönetmeliğinde sayılan görevleri yapmaya yetkili olduğu konularda yetkilendirilir. c) Orman Bölge Müdür Yardımcısı, Orman Bölge Müdürünün yetkili olduğu alanlarda yetkilendirilir. ç) Mülga Bakanlık Bölge Müdürleri, Bakanlık İl Müdürleri gibi yetkilendirilir. 4

5 d) Mülga Ağaçlandırma, Milliparklar, ORKÖY Genel Müdürlüklerine ait Bölge Müdürlüklerinde Bölge müdürü olarak görev yapanlar, Bakanlık İl Müdürlüklerinin ilgili genel müdürlüklere ait taşra görevlerinin yapıldığı alanlarda yetkilendirilir. e) Orman işletme müdür yardımcısı, orman işletme müdürünün görevli olduğu konulara ilişkin alanlarda yetkilendirilir. f)orman Fidanlık Müdür Yardımcısı, Orman Fidanlık Müdürünün görevli olduğu konulara ilişkin alanlarda yetkilendirilir. g) Mülga Grup müdürü (Ağaçlandırma, toprak muhafaza, yol planlama vb.), şube müdürü veya kısım müdürü kendi görev konularında yetkilendirilir. ğ) Başmühendislik (Ağaçlandırma, millipark, OR-KÖY, Etüt-proje, amenajman, kadastro, amenajman-denetleme, fotogrametri vb.) hangi merkezi birimin taşra uzantısı veya merkez birimi ise, o birimin ilgili görev yönetmeliklerinde sayılan görevlerine ilişkin alanlarında yetkilendirilir. h) Çizelgede yazılmayan ancak bazı kamu kurumlarında yer alan müdürlükler ile müdürlük olarak geçmişte ihdas edilip halen mevcut olamayan fen heyeti müdürü, toprak laboratuvar müdürü vb. görevlerde bulunan meslek mensupları ilgili görev yönetmeliklerindeki konularda yetkilendirilir. ı) Orman fakültelerinde öğretim üyeliği, asistan, araştırma görevlisi, akademik uzman ve uzman görevlerinde bulunanlar hangi alanda görev yapmışlar ise o alana ait konularda yetkilendirilir. i) Yönetmelikte bulunmayan kamu görevi unvanlarında çalışanların hizmetlerinin değerlendirilmesi kıyas yoluyla Oda Yönetim Kurulunca yapılır. (4) Meslek mensubu; çizelgede belirlenen konularda, 5531 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen hak, yetki ve sorumlulukları kazanılmış haklar olarak kullanır. Orman Mühendisleri Odası sertifikalı eğitim programlarının değerlendirilmesi MADDE 9- (1) Meslek mensupları, kamuda çalıştıkları görevlerin dışındaki mesleki uzmanlık konularında yetkili olmak istemeleri halinde, Orman Mühendisleri Odasının açtığı sınavlı eğitimlere katılıp sertifika almaları halinde eğitim aldıkları konularda da yetkilendirilir. Meslek mensuplarının zorunlu mesleki geliştirme eğitimlerine katılması MADDE 10- (1) Meslek mensupları, mesleki bilgilerinin geliştirilmesi, yenilenmesi, güncellenmesi ve mesleki standardın yükseltilmesine yönelik olarak Oda tarafından gerek görülecek mesleki geliştirme eğitimlere katılmak zorundadır. (2) Eğitim duyurusunda eğitimlere katılmaları belirtilen meslek mensuplarının eğitime katılmamaları halinde, ruhsat belgelerinde ilgili konulardaki yetkileri eğitime katılıncaya kadar askıya alınır. Bu durum ilgili meslek mensubuna resmen tebliğ edilir ve Odanın İnternet sayfasında duyurulur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Meslek Mensubunun Kamu Kurumları Dışında Geçen Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Meslek mensubunun kamu kurumu dışındaki hizmetlerin belgelenmesi MADDE 11- (1) Meslek mensubu, Odaya kayıtlı olmak koşuluyla kamu kurumları dışında ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi alanında ve 5531 sayılı Kanuna ilişkin konularda iştigal eden kamu kurumu dışındaki gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerde yaptığı çalışmalar aşağıdaki şekilde belgelenir. 5

6 a) Yapılan mesleki çalışma konularına dair serbest mühendislik, müşavirlik büro sahipliği belgesi, b) Ortaklık bürosu belgesi, c) İşveren ile yapılan hizmet sözleşmesi, ç) Danışmanlık sözleşmesi, d) Hizmet akdine dayalı bordro, e) Mesleki konulara ilişkin rapor, plan ve benzer nitelikteki belgeler, Meslek mensubunun kamu kurumu dışındaki hizmetlerinin değerlendirilmesi MADDE 12- (1) Meslek mensubu mesleki faaliyet konuları ile sınırlı olmak şartıyla, bu Alt Düzenlemenin 11 inci maddesindeki belgeleri Odaya ibraz etmesi halinde aşağıdaki şekilde değerlendirilir. a) Belgelerdeki hizmetlerde belirtilen konularda bir yıl veya toplam iki yıl çalışılması halinde, bu Alt Düzenlemenin ekindeki cetvellerde hangi uzmanlık konularını kapsadığı kıyas yoluyla Oda Yönetim Kurulunca belirlenir. b) Meslek mensubu mühendislerin imzalarını içeren belgelerin orman idaresini ilgilendirmesi halinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı veya Orman Genel Müdürlüğünce kabul edilmiş, Odaca mesleki denetimi (vize) yapılmış plan, proje, rapor ve benzeri belgeler kapsamında olmalıdır. c) Belgelerdeki hizmetlerin, 5531 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 8/7/2006 tarihinden sonra olması halinde, belge sahibinin Odaya kayıtlı meslek mensubu olması ve Odanın çalışanlar listesine kayıtlı olması şartı aranır. ç) Belgelerdeki hizmetlerin, 5531 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 8/7/2006 tarihinden önce olması halinde, belge sahibinin Odaya kayıtlı olması ve Oda mevzuatına uygun olarak hizmet üretmesi şartı aranır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Özellikli Uzmanlık Konularının Belirlenmesi, Değerlendirilmesi ve Sınavla Kazanılması Özellikli uzmanlık konuları MADDE 13- (1) Aşağıdaki mesleki konular özel bilgi ve deneyim isteyen uzmanlık konuları olarak belirlenmiştir. a) Amenajman planlayıcılığı, b) Orman yol ağı planlayıcılığı, c) Etüt-Proje planlayıcılığı, Kamuda çalışılan özellikli uzmanlık görevlerinin değerlendirilmesi MADDE 14- (1) Kamu görevlisi olarak, amenajman planı yapımı, etüt-proje yapımı, orman yol ağı planı yapımı görevlerini en az bir yıl süreyle aşağıdaki görevleri yapanlar, bu görevlerini belge ile kanıtlamak koşuluyla, ilgili alanlara (Amenajman planı yapımcılığı, etüt-proje yapımcılığı ve yol ağı planı yapımcılığı) ait konularda uzman olarak yetkilendirilir. Buna göre; a) Planlayıcı olarak; başmühendis, amenajman heyet başkanı, grup müdürü, yol etüt proje mühendisi, etüt proje (ağaçlandırma, erozyon, sel, çığ kontrolü) mühendisi görevlerini yapanlar. b) Kontrol edenler olarak; genel müdürlük yetkili şube müdürü, denetim başmühendisi, genel müdürlükler kontrol heyeti üyeliği ve daire başkanı görevlerini yapanlar. 6

7 c) Onaylayanlar olarak; daire başkanı, genel müdür yardımcısı, genel müdür, müsteşar yardımcısı ve müsteşarlık görevlerini yapanlar. Özellikli uzmanlık görevlerinin sınavla kazanılması MADDE 15- (1) Meslek mensubu, bu Alt Düzenlemenin 13 üncü maddesinde belirtilen özellikli uzmanlık konularını kazanabilmesi için, halen kamu kurumunda görevli olmamak, aşağıdaki kriterlere sahip olmak ve Oda tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olmak gerekir. a) Amenajman planlama uzmanlığı yazılı ve/veya sözlü sınavına girebilmek için; 1) Kamu ve özel sektör Orman Amenajman Heyetlerinde, her yıl en az bir plan olmak üzere üç ayrı yılda arazi ve büro çalışmalarına katılıp, yapılan toplam üç amenajman planında imzaları bulunmak, 2) Orman İdaresinde fotogrametri müdürü veya müdür yardımcılığı görevlerini veya Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığındaki bu görevlerin karşılığı olan emsal görevlerde en az bir yıl süre ile çalışmış yapmak, 3) Odanın açtığı amenajman planlayıcılığı nazari ve uygulamalı hazırlama eğitim programına katılmak, 4) Uygulamalı eğitim sonunda hazırlayacağı örnek amenajman planını sınav takviminde belirtilen tarihte Odaya vermek, 5) Odanın belirleyeceği eğitim ve sınav giderlerini Oda muhasebesine veya belirtilen banka hesabına yatırmak, b) Orman yol ağı planlama uzmanlığı yazılı ve/veya sözlü sınavına girebilmek için; 1) Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesinde orman yol inşaatında yetkili olmak koşuluyla, ruhsat belgesinde Orman Yol Şebeke Planı veya Planlayıcılığı yapamaz şerhi bulunan meslek mensubu olmak, 2) Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına devam eden serbest meslek mensubu adayı olmak, 3) Odanın açtığı orman yol ağı planlayıcılığı nazari ve uygulamalı hazırlama eğitim programına katılmak, 4) Uygulamalı eğitim sonunda hazırlayacağı örnek orman yol ağı planına ilişkin yapacağı proje çalışmasını sınav takviminde belirtilen tarihe kadar Odaya vermek, 5) Odanın belirleyeceği eğitim ve sınav giderlerini Oda muhasebesine veya belirtilen banka hesabına yatırmak, c) Etüt-Proje planlama uzmanlığı yazılı ve/veya sözlü sınavına girebilmek için; 1) Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesinde ağaçlandırma konularında yetkili olmak koşuluyla, ruhsat belgesinde Ağaçlandırma Etüt-Proje Planı yapamaz veya Etüt-Proje Planlayıcılığı yapamaz şerhi bulunan meslek mensubu olmak, 2) Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına devam eden serbest meslek mensubu adayı olmak, 3) Odanın açtığı etüt-proje planlayıcılığı nazari ve uygulamalı hazırlama eğitim programına katılmak, 4) Uygulamalı eğitim sonunda hazırlayacağı örnek etüt-proje planına ilişkin yapacağı proje çalışmasını sınav takviminde belirtilen tarihe kadar Odaya vermek, 7

8 5) Odanın belirleyeceği eğitim ve sınav giderlerini Oda muhasebesine veya belirtilen banka hesabına yatırmak, Özellikli uzmanlık konuları hazırlık eğitimleri ve sınavların yapılması MADDE 16- (1) Sınavlar, Oda Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan üç veya beş kişilik sınav komisyonu tarafından, özellikli uzmanlık konularına göre Yönetim Kurulunca belirlenerek sınav duyurusunda ilan edilecek kriterler dikkate alınarak, yanlış cevabın doğru cevabı götürmediği klasik yazılı test ve/veya sözlü olarak yapılır. (2) Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı sayılmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden ayrı ayrı en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekir. (3) Özellikli uzmanlık konularına ilişkin olarak, hazırlık eğitimlerinin düzenlenmesi, sınav komisyonunun kurulması ve sınavların yapılması usul ve esasları aşağıdadır. a) Amenajman planlama uzmanlığı eğitimi, sınav komisyonunun kurulması ve uzmanlık sınavının yapılması. 1) Amenajman planlama uzmanlığı hazırlık eğitimi, yılda en az bir defa olmak üzere Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek programa göre yapılır. Hazırlık eğitiminde OGM Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanlığı ile iş birliği yapılır. 2) Sınav komisyonu; biri sınav komisyonu başkanı olmak üzere üç üye Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanlığından ve iki üye de Oda tarafından belirlenerek Oda Yönetim Kurulu kararı ile kurulur. Oda tarafından bu Daireye yapılan duyuruya rağmen komisyona üye bildirilmemesi halinde sınav Odanın kuracağı beş kişilik komisyonca yapılır. 3) Amenajman planlayıcılığı uzmanlığı hazırlık eğitimi önce nazari, daha sonra uygulamalı olarak arazide yapılır. Arazideki eğitim sonunda adaylardan örnek amenajman planı yapması ve Odaya verilmesi istenir. 4) Amenajman planlama uzmanlığı hazırlık eğitimine katılıp örnek amenajman planını Odaya teslim eden adaylar, önce yazılı sınava ve bu sınavdan en az 60 (altmış) puan alanlar daha sonra sözlü sınava ve bu sınavdan da en az 60 (altmış) puan alan adaylar uzmanlık sınavında başarılı olmuş sayılır. b) Orman yol ağı planlama uzmanlığı eğitimi, sınav komisyonun kurulması ve uzmanlık sınavının yapılması. 1) Orman yol ağı planlama uzmanlığı hazırlık eğitimi, yılda en az bir defa olmak üzere Oda tarafından belirlenecek programa göre düzenlenir. Hazırlık eğitiminde OGM İnşaat ve İkmal Daire Başkanlığı ile iş birliği yapılır. 2) Sınav komisyonu üç kişiden oluşur ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile kurulur. 3) Orman yol ağı planlama uzmanlığı hazırlık eğitimi, nazari ve tesviye eğrili harita üzerinde ve gerek görülmesi halinde uygulamalı olarak arazide yapılır. Eğitim sonunda adaylardan örnek orman yol ağı planına yönelik verilecek proje çalışmasını sınav takviminde belirtilen tarihe kadar Odaya vermesi istenir. 4) Orman yol ağı planlama uzmanlığı hazırlık eğitimine katılıp örnek yol ağı planı proje çalışmasını süresinde Odaya teslim eden adaylar yazılı sınava alınır ve bu sınavdan en az 60 (altmış) puan alanlar başarılı olmuş sayılır. 8

9 c) Etüt-Proje planlama uzmanlığı eğitimi, sınav komisyonun kurulması ve uzmanlık sınavının yapılması. 1) Etüt-Proje planlama uzmanlığı hazırlık eğitimi, yılda en az bir defa olmak üzere Oda tarafından belirlenecek programa göre düzenlenir. Hazırlık eğitiminde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (Etüt-Proje Daire Başkanlığı) ve Orman genel Müdürlüğü (Ağaçlandırma Daire Başkanlığı) ile iş birliği yapılır. 2) Sınav komisyonu üç kişiden oluşur ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile kurulur. 3) Etüt-Proje planlama uzmanlığı hazırlık eğitimi, nazari ve daha sonra uygulamalı olarak arazide yapılır. Arazideki eğitim sonunda adaylardan örnek etüt-proje planına ilişkin yapacağı proje çalışmasını sınav takviminde belirtilen tarihe kadar Odaya vermesi istenir. 4) Etüt-Proje planlama uzmanlığı hazırlık eğitimine katılıp örnek etüt-proje planına ilişkin yapacağı proje çalışmasını sınav takviminde belirtilen tarihe kadar Odaya teslim eden adaylar yazılı sınava alınır ve bu sınavdan en az 60 (altmış) puan alanlar başarılı olmuş sayılır. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Serbest meslek mensupluğu ruhsat belgesi verilmesi MADDE 17- (1) Kazanılmış hak olarak kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreler ile serbest meslek mensupluğu (SMM) sınavları sonucunda kazanılan mesleki haklarını değerlendirmek isteyen mühendislere, bu Alt Düzenleme hükümleri doğrultusunda başvurularını Oda Yönetim Kuruluna yapmaları halinde serbest meslek mensupluğu ruhsat belgesi verilir. (2) Bu Alt Düzenlemenin 13 üncü maddesinde belirtilen özellikli uzmanlık konularında yetkileri bulunmayan meslek mensuplarının ruhsat belgelerinin altına Amenajman planlayıcılığı yapamaz, Etüt-Proje planlayıcılığı yapamaz, Orman yol ağı planlayıcılığı yapamaz şeklinde şerh konulur. Serbest meslek mensupluğu ruhsat belgesinden özellikli uzmanlık konularına dair yapamaz şerhinin kaldırılması MADDE 18- (1) Özellikli uzmanlık konularında ayrı ayrı olmak üzere, açılan hazırlık eğitimi ve uzmanlık sınavlarında başarılı olan ve sertifika alan meslek mensuplarının serbest meslek mensupluğu ruhsat belgelerinde yer alan Amenajman planlayıcılığı yapamaz, Etüt-Proje planlayıcılığı yapamaz, Orman yol ağı planlayıcılığı yapamaz şerhleri kaldırılarak belgeleri yeniden düzenlenir. SMM adaylarının ruhsat belgesine özellikli uzmanlık konularının işlenmesi MADDE 19- (1) Mesleki deneyim kazanma çalışması yaparken, ayrı ayrı özellikli uzmanlık konularında hazırlama eğitimlerine katılıp, eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan serbest meslek mensubu (SMM) adayı; SMM sınavlarında başarılı olup serbest meslek mensupluğu ruhsat belgesini almaya hak kazandığı takdirde, ruhsat belgesine kazandığı özellikli uzmanlık konularında Etüt-Proje planlayıcılığı yapamaz, Orman yol ağı planlayıcılığı yapamaz yapamaz şerhi konulmayacaktır. Kazanılmış haklar GEÇİCİ MADDE 1- (1) Meslek mensubunun, bu Alt Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Oda Yönetim Kurulunun 21/7/2009 tarihli 90/1 nolu kararı uyarınca aşağıdaki kazanılmış mesleki haklar serbest meslek mensupluğu ruhsat belgesinde değerlendirilir. 9

10 a) Kamu Kurumu dışında çalışan meslek mensupları, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca kabul edilmiş 4 (Dört) adet özel ağaçlandırma projesini veya Bakanlıkça yürütülen 2 (İki) adet ağaçlandırma uygulama projesini veya 2 (İki) özel ağaçlandırma ile 1 (Bir) Bakanlıkça yürütülen ağaçlandırma uygulama projesini yapmaları halinde, ağaçlandırma etüt-proje yapmaya yetkilendirilecek ve ruhsat belgesi altındaki ağaçlandırma etüt proje yapamaz şerhi kaldırılır. b) Kamu Kurumu dışında çalışan meslek mensupları, Orman Genel Müdürlüğünce kabul edilmiş 1 (Bir) adet orman yol ağı planı yapmaları halinde yol şebeke planı yapmaya yetkilendirilecek ve ruhsat belgesi altındaki yol ağı planı yapamaz şerhi kaldırılır. (2) Bu Alt Düzenlemenin yürürlük tarihinden sonra, birinci fıkrada belirtildiği şekilde yapılan mesleki faaliyetler değerlendirilmez. girer. Yürürlük MADDE 20- (1) Bu Alt Düzenleme Oda Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren yürürlüğe Yürütme MADDE 21- (1) Bu Alt Düzenleme hükümlerini Oda Yönetim Kurulu yürütür. EKLER: EK 1- Orman mühendisi unvanlı meslek mensuplarının kamu görevlerindeki hizmetler karşılığı uzmanlık konuları EK 2- Orman endüstri mühendisi unvanlı meslek mensuplarının kamu görevlerindeki hizmetler karşılığı uzmanlık konuları EK 3- Ağaç işleri endüstri mühendisi unvanlı meslek mensuplarının kamu görevlerindeki hizmetler karşılığı uzmanlık konuları 10

11 Alt Bent, konu no ORMAN MÜHENDİSLERİ VE ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSLERİNİN KAMU KURUMLARINDA GEÇEN SÜRELERİNİN, SERBEST MESLEK MENSUPLUĞUNUN EK-1 HANGİ UZMANLIK KONULARINDA KAZANILMIŞ HAK SAYILACAĞININ BELİRLENMESİ (5531 Sayılı Kanunun 4. maddesi Birinci Fıkrası (a) Bendindeki Konular) SERBEST MESLEK MENSUBU UNVANINA SAHİP OLAN ORMAN MÜHENDİSİ VE ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSLERİNİN, 5531 SAYILI KANUNUN 4.MADDESİ 1.FIKRASI (a) BENDİNDE BELİRTİLEN UZMANLIK ALANLARINA İLİŞKİN KONULAR Müsteşar Müsteşar yardımcısı Orman Genel müdür. AGM Genel Müdürü DKMG Genel Müd. ORKÖY Gn.Md. Genel Md.Yrd Daire Başkanı Baş Müfettiş Müfettiş Orman Bölge müdürü Orm. Böl. Md. Yard. Bakanlık İl müdürü 1/a Ormanların doğal yolla kurulması X X X X X X X - X X - - X X X X X X - - 1/b Ormanların yapay olarak kurulması X X X X - - X - - X X - - X X X X X X X X - - 2/a Ormanların Bakımı ve iyileştirilmesi X X X X X X X - X X - - X X X X X X - - 2/b Bozuk ormanların imar ve ıslahını ve X X X X - - X - - X X - - X X - - X X X X - - Bakımını yapmak 3/a Enerji ormanlarının tesisi X X X X - - X X X X - X X - - X X - - X X X X X - - 3/b Enerji ormanları bakımı X X X X - - X - - X X - - X X X X X - - 4/a Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohum X X X X X X X X X X X X X X X X X - - üretimi 4/b Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait aşılama X X - X X - X X X - X X - - faaliyetleri 5/a Orman ağaç, ağaççıklarına ait tohum ve ağaç X X - X X - X X X - X X - - ıslah faaliyetleri 6/a Orman fidanlıklarının kurulması, yönetilmesi X X X X - - X X X X X ve işletilmesi 6/b Orman fidanı ve bitkisi nakli X X X X - - X X X X X /c Orman fidanı ve bitkisinin standardizasyonu ve X X X X - - X X X X X sertifikalandırılması. 7/a Ağaçlandırma X X X X - - X - - X X X X X X X X X - - 7/b Erozyonla mücadele X X X X - - X - - X X X X X X X X X - - 7/c Sel ve çığ kontrolü X X - X X X X X X X X /ç Havza amenajmanı X X X X - X X - - X X - - X X X X X - X X X - - 7/d Entegre havza ıslahı X X X X - X X - - X X - - X X X - X X X - X X X - - 7/e Kırsal kalkınma X X X X X X - - 8/a Orman içi, kenarı ve orman üst sınırı meralarına ilişkin çalışmalar 9/a Orman topraklarının etüdü, analizi, ıslahı ve bonitet belirlemesi 9/b Orman yetişme ortamı analizi, envanteri ve haritalanması 10/a Orman ve yaban hayatı alanlarında av ve yaban hayvanlarının çoğaltılması ve envanter çalışması Orm. İşletme müdürü İşletme Md. Yrd. 11 Müdür Grup Müdürü Şube-Kısım müdürü Müdür Başmühendis Or.Kad. Koordinatör X X X X X - - X X - - X X X X X X X X X X X X X X - - X X - X X X X - - X X X X X X - X X - - X X - X X X X - X X X X - - X X X - X X X X X X - - X X X /b Orman ekosistemleriyle bağlantısı olan av ve X X X - X X X X X X - - X X X yaban hayvanlarına ilişkin işler. 11/a Orman içi su kaynaklarına ilişkin işler X X X X X - X - - X X X X X X X /a Milliparklar X X X X X - X - - X X X Or. Kad. Kom. Bşk. Orman İşletme Şefi Amenajman Hey. Mh. Kad. Kom. Üyesi Kad. ve Mülkiyet Şf. Ağaçlan. Müh. -Şefi Erozyon Kot..Müh. Fidanlık Müdürü Fidanlık mühendisi Bakım şefi Millipark Müdürü Millipark Mühendisi Or.Har.Fot.Md.veYrd Or.Har.Foto. Müh. Orköy. Mühendisi Or.Arş. Sor. Müh. Silvikültür Müh. Araştırma Müdürü Araştırma Or. Müh. Orman depo şefi Koruma ve imra. Şefi Öğretim üyeliği Asisitan Araştırma görevlisi Akademik uzman Uzman

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) 6783 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3234 Kabul Tarihi : 31/10/1985 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

ÖZEL ORMANLARDA VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLARDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

ÖZEL ORMANLARDA VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLARDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK ÖZEL ORMANLARDA VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLARDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1177 ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 645 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı R.G.

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 34) (11/8/2001 tarihli ve24490 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

24.Şubat 2004 Tarih ve 25383 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

24.Şubat 2004 Tarih ve 25383 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 24.Şubat 2004 Tarih ve 25383 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 16/12/2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK 23 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28242 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03. İlk yardım Yönetmeliği RG Tarih : 22/05/2002 Sayı : 24762 İlk yardım Yönetmeliği İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.2004

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10513 SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5957 Kabul Tarihi : 11/3/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/3/2010

Detaylı

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5402 Kanun Kabul Tarihi : 03/07/2005 Resmi Gazete Tarihi : 20/07/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25881 BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar Resmi Gazete Tarihi: 17.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28650 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik;

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik YÖNETMELĐK Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN UYGULAMA VE DENETĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı