ÇEVRE KANUNUNDA İDARİ YAPTIRIMLAR VE ATIK YÖNETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEVRE KANUNUNDA İDARİ YAPTIRIMLAR VE ATIK YÖNETİMİ"

Transkript

1 ANTALYA ÇEVRE KANUNUNDA İDARİ YAPTIRIMLAR VE ATIK YÖNETİMİ Cemil TUNÇYÜREK Çevre Mühendisi. 27 Haziran C. TUNÇYÜREK 1

2 ÇEVRE; Doğada canlı ve cansız varlıkların bulunduğu ve karşılıklı ilişkilerin gerçekleştiği ortam 2

3 Atığın; toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, bertaraf sahalarının kapatılma sonrası bakımı ve bu tür faaliyetlerin gözetim, denetim ve izlenmesi işlemlerini kapsayan bir faaliyetler bütünüdür. 3

4 En Öncelikli Seçenek ÖNLEME AZALTMA TEKRAR KULLANIM GERİ DÖNÜŞÜM ENERJİ GERİ KAZANIMI BERTARAF En Son Seçenek 4

5 5

6 ATIKLARLA İLGİLİ YÖNETMELİKLER 01- Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 02- Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 03- Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 04- Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 05- Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 06- Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 07- Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 08- Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 09- Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği 10- PCB ve PCT lerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik 11- Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik 12- Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik 13- Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik 14- Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik 15- Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği 16- Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik 6

7 TEHLİKELİ ATIKLARIN TANIMI Genel olarak tehlikeli atık; İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilen, tutuşabilen, patlayıcı, oksitleyici, enfeksiyon yapıcı, tahriş edici, zararlı, toksik, kanserojen, korozif gibi tehlikeli kabul edilen özelliklerden birini veya birden fazlasını gösteren atıklardır sayılı Çevre Kanununda tehlikeli atık; Fiziksel, kimyasal ve/veya biyolojik yönden olumsuz etki yaparak ekolojik denge ile insan ve diğer canlıların doğal yapılarının bozulmasına neden olan atıklar ve bu atıklarla kirlenmiş maddeler olarak ifade edilmiştir. 7

8 8

9 TEHLİKELİ ATIKLARIN TANIMI Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik (AYGEİY) EK-IV Listesi A İşaretli M İşaretli İşaretsiz Atıklar Atıklar Atıklar AYGEİY EK-III B de verilen tehlikeli atıkların eşik konsantrasyonu üzerinde bir değere sahipse AYGEİY EK-III B de verilen tehlikeli atıkların eşik konsantrasyonu üzerinde bir değere sahip değilse TEHLİKELİ ATIK TEHLİKESİZ ATIK 9

10 ATIKLARIN GEÇİCİ DEPOLANMASI Geçici Depolama: Atıkların ara depolama, geri kazanım ve nihai bertaraf tesislerine ulaştırılmadan yada tesiste tekrar kullanmadan sonra, atık üreticisi tarafından tesis içinde, tesis içinde uygun yer bulunmaması durumunda üreticiye ait uygun bir alanda güvenli bir şekilde depolanması olarak tanımlanmıştır. Ayda bin kilogramdan fazla atık üreten tesislerde geçici depolama sahalarına Valilikten izin alınması zorunluluğu bulunmakta olup, izin süresiz olarak verilir. Tesis içinde atıkların toplanması taşınması ve geçici depolanması gibi işlemlerden sorumlu olan, herhangi bir tehlike halinde arazide önlem alabilmek için en az bir kişinin görevlendirilmesi ve bu kişinin iletişim bilgilerinin Valiliğe bildirilmesi gerekmektedir. 10

11 Geçici Depolama Geçici Depolama Nedir? Tehlikeli atıkların ara depolanması, geri kazanımı/bertarafı, tesis içinde tekrar kullanımı öncesinde geçici depolanması. Nerede Yapılır? - Tesis içinde, - Üreticiye ait uygun bir alanda. İzin/Lisans Prosedürü? - Atık üretimi 1000 kg/ay Atık üretimi 1000 kg/ay İzin almaksızın 180 gün depolanabilir Geçici Depolama İzni ÇŞİM (en fazla 6 ay süreyle atık depolanabilir)

12 ATIKLARIN GEÇİCİ DEPOLANMASI Koşul Atık miktarı ayda 1000kg. dan az Geçici Depolama Sahasına İzin Alınmaz Biriktirilen atık miktarı 6000 kg geçmemek kaydıyla atıklar en fazla 180 gün bekletilebilir. Atık miktarı ayda 1000kg. dan fazla Geçici Depolama Sahasına Valilikten İzin Alınır Koşul Atıklar en fazla 180 gün bekletilebilir 12

13 Geçici Depolama Nasıl Olmalıdır? - Atıklar tesis ve binalardan uzak olmalı, - Beton saha üzerinde uluslar arası standartlardaki konteynırlarda, - Konteynır üzerinde tehlikeli atık ibaresi, miktar, tarih yazılmalı, - Konteynırlar kapalı olmalı, - Reaksiyona girmeyecek şekilde depolanmalı.

14 GENEL İLKELER Atıkların kaynağında en aza indirilmesi için gerekli Tedbirlerin esastır. Atık yönetiminin her safhasında çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek tedbirler alınmalıdır, Atıkların, Bakanlıktan lisans almış bertaraf tesisleri dışında ticari amaçlar ile toplanması, satışı ve bertaraf edilmesi, diğer yakıtlara karıştırılarak yakılması yasaktır, Atıklar fiziksel, biyolojik ve kimyasal ön işlemler haricinde doğrudan başka bir madde veya atıkla karıştırılamaz ve seyreltilemez, 14

15 KÖTÜ ÖRNEKLER 15

16 KÖTÜ ÖRNEKLER 16

17 KÖTÜ ÖRNEKLER 17

18 İYİ ÖRNEKLER 18

19 İYİ ÖRNEKLER 19

20 İYİ ÖRNEKLER 20

21 ATIKLARIN TAŞINMASI 21

22 TEHLİKELİ ATIKLARIN TAŞINMASI ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU Form 4 Nüshadan oluşur A, B, C, D E (Uluslar arası Taşıma için kullanılır) A ve C nüshaları 2şer adet A A B C C D Tehlikeli atıklar Lisanslı araçlarla taşınmak zorundadır. 31

23 TEHLİKELİ ATIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 12. maddesi; Tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunanlar, faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara ve çevreye verebilecekleri zararlara karşı ilgili yönetmelik ile belirlenen esaslara göre tehlikeli atık malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar. Sigorta yaptırma zorunluluğuna uymayan kurum, kuruluş ve işletmelere bu faaliyetler için izin verilmez. 23

24 TEHLİKELİ ATIK ÜRETİCİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Atıklar için geçici depolama alanları oluşturulmalı (izin/izin yok) Analizler Atıklar lisanslı araçla taşınmalı Atıklar lisanslı firmalara gönderilmeli Atıklarla ilgili formlar saklanmalı Atık beyanı online bildirimleri yapılmalı Atık yönetim planları Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası 24

25 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde 56: Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir Çevreyi geliştirmek, Çevre sağlığını korumak, Çevre kirlenmesini önlemek, Devletin ve vatandaşların ödevidir. 25

26 ÇEVRE KANUNU 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 1983 yılında yürürlüğe girmiştir tarihinde ise; Çevre Kanunu nda değişiklikler yapılmıştır. 26

27 ÇEVRE KANUNU NUN AMACI Çevre Kanunu nun Amacı: Bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır. 27

28 ÇEVRE KANUNU Madde 8: KİRLETME YASAĞI Her türlü atık ve artığı; Çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde; - Alıcı ortama vermek, - Depolamak, - Taşımak, - Uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır. 28

29 ÇEVRE KANUNU NDA ATIKLARLA İLGİLİ İDARİ YAPTIRIMLAR 20. Maddenin (g) bendi; Bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere (10.553) TL idarî para cezası verilir. (Yıllık atık beyanlarını yapmayanlar veya atık yönetim planlarını sunulmayanlara) 20. Maddenin (v) bendi; Tehlikeli atıkları mevzuata aykırı olarak toplayan, ayıran, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, yeniden kullanan, taşıyan, ambalajlayan, etiketleyen, bertaraf eden ve ömrü dolan tehlikeli atık bertaraf tesislerini kurallara uygun olarak kapatmayanlara ( ) TL den ( ) TL ye kadar idarî para cezası verilir. 29

30 ÇEVRE KANUNU NDA ATIKLARLA İLGİLİ İDARİ YAPTIRIMLAR 20. Maddenin (t) bendi; Tehlikeli atıkların her ne şekilde olursa olsun ülkeye girişini sağlayanlara ayrı ayrı ( ) Türk Lirası idarî para cezası verilir. 20. Maddenin (u) bendi; Tehlikeli atıkları ilgili mercilere ön bildirimde bulunmadan ihraç eden veya transit geçişini yapanlara ( ) Türk Lirası idarî para cezası verilir. 30

31 ÇEVRE KANUNU NDA ATIKLARLA İLGİLİ İDARİ YAPTIRIMLAR 20. Maddenin (j) bendi; Kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya standartlara aykırı olarak veya önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere (42.232) Türk Lirası idarî para cezası verilir. 20. Maddenin (p) bendi; Malî sorumluluk sigortasını yaptırmayanlara (42.232) Türk Lirası idarî para cezası verilir. 31

32 ÇEVRE KANUNU NDA ATIKLARLA İLGİLİ İDARİ YAPTIRIMLAR 20. Maddenin (r) bendi; Bu Kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen usûl ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere (42.232) Türk Lirası, ithal edenlere ( ) Türk Lirası idarî para cezası verilir. 20. Maddenin (y) bendi; Tehlikeli kimyasallar ve bu kimyasalları içeren eşyayı bu Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen usûl ve esaslara, yasak ve sınırlamalara aykırı olarak üreten, işleyen, ithal ve ihraç eden, taşıyan, depolayan, kullanan, ambalajlayan, etiketleyen, satan ve satışa sunanlara, ( ) Türk Lirasından ( ) Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 32

33 ÇEVRE KANUNU NDA ATIKLARLA İLGİLİ İDARİ YAPTIRIMLAR 20. Madde; Bu maddenin (k), (l), (r), (s), (t), (u), (v) ve (y) bentlerinde öngörülen idarî para cezaları kurum, kuruluş ve işletmelere üç katı olarak verilir. 33

34 ÇEVRE KANUNU NDA ATIKLARLA İLGİLİ İDARİ YAPTIRIMLAR 23. Madde; Bu Kanunda belirtilen idarî para cezaları, bu cezaların verilmesini gerektiren fiillerin işlenmesinden itibaren üç yıl içinde; 1. Tekrarında 1 kat 2. Tekrarında 2 kat Arttırılarak ceza uygulanır. Fiillerin Tekrarı 34

35 Çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veren kişilere 6 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS CEZASI Atık veya artıkların toprakta, suda veya havada kalıcı özellik göstermesi hâlinde 1 YILDAN 4 YILA KADAR HAPİS CEZASI 35

36 Atık veya artıkları izinsiz olarak ülkeye sokan kişilere 1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI 36

37 Çevrenin taksirle kirletilmesi: Çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya verilmesine taksirle neden olan kişi, adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu atık veya artıkların, toprakta, suda veya havada kalıcı etki bırakması hâlinde, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 37

38 DENETİM YETKİSİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Yetki devri yapılan kurum ve kuruluşlar 38

39 ÇEVRE DENETİMİ Mevzuata uyumu teşvik etmek Mevzuat ihlalinin tespiti durumunda yaptırım uygulamak. - İdari Yaptırım. I- İdari Para Cezaları II- Faaliyetin Durdurulması III- Seyrüseferden Men - Adli Yaptırım. 39

40 YAPTIRIMLAR ihlal durumunda Çevre Kanununun 20. maddesinde belirtilen yaptırımlar uygulanır. Kanunda alt ve üst sınır olarak belirtilen cezalarda ise alt sınırdan ayrılarak ceza verilmesi hâlinde alt sınırdan ayrılarak ceza verilmesinin gerekçeleri de idari yaptırım karar tutanağında ayrıca belirtilir. Süre verilmesi ve faaliyetin durdurulması Adli nitelikteki cezalar. 40

41 BAKANLIĞIMIZIN YAYINLADIĞI TEHLİKELİ ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI KILAVUZU (3 CİLT) 41

42 BAKANLIĞIMIZIN YAYINLADIĞI SEKTÖREL KILAVUZLAR 42

43 43

44 ÖRNEK UYGULAMALAR 1- Antalya Serbest Bölge Uygulaması 2- BETUYAB (Belek Turizm Yatırımcıları Birliği) Uygulaması 44

45 Teşekkür ederim. Cemil TUNÇYÜREK Çevre Mühendisi Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atıkların Yönetimi Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atık Nedir Genel tanımı: İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, tutuşabilen ve enfeksiyon yapıcı gibi özelliklerle, tahriş edici, zararlı,

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden;

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden; KANUN NO: 2872 ÇEVRE KANUNU Kabul Tarihi: 9 Ağustos 1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Ağustos 1983 - Sayı: 18132 5.t. Düstur, c.22 - s.499 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ MADDE 1- (Değişik:

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi,

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi, ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası: 2872 Kabul Tarihi: 09/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18132 BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ: Madde 1 -

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler (1) (2) ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 2 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli

Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli Doç. Dr. Yusuf GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Çevre ve Orman Hukuku Anabilim Dalı İSTANBUL - 2010 Genel olarak Atık türleri Atıkların yönetimi

Detaylı

14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK

14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK 14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (04.09.2009 TARİH VE 27339 SAYILI RESMİ GAZETEDEKİ DEĞİŞİKLİK İLE BİRLİKTE)

Detaylı

2872 SAYILI KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2014/1)

2872 SAYILI KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2014/1) DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi 1 2 3 4 5 6 9 10 11 Tarafından Yetkilendirilmiştir 12 13 15 2872 SAYILI KANUNU

Detaylı

TUZLA (ORHANLI BELDESĐ) ĐLÇE SINIRLARI ĐÇERĐSĐNDE TOPRAĞA GÖMÜLMÜŞ TEHLĐKELĐ KĐMYASALLAR ĐÇEREN VARĐLLER ĐLE ĐLGĐLĐ ÇALIŞMA RAPORU

TUZLA (ORHANLI BELDESĐ) ĐLÇE SINIRLARI ĐÇERĐSĐNDE TOPRAĞA GÖMÜLMÜŞ TEHLĐKELĐ KĐMYASALLAR ĐÇEREN VARĐLLER ĐLE ĐLGĐLĐ ÇALIŞMA RAPORU TMMOB ÇMO ĐTO Çevre Hekim Der. Tarım Orkam-Sen TUZLA (ORHANLI BELDESĐ) ĐLÇE SINIRLARI ĐÇERĐSĐNDE TOPRAĞA GÖMÜLMÜŞ TEHLĐKELĐ KĐMYASALLAR ĐÇEREN VARĐLLER ĐLE ĐLGĐLĐ ÇALIŞMA RAPORU ÇALIŞMA KOMĐSYONU TMMOB

Detaylı

2872 SAYILI KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2013/1)

2872 SAYILI KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2013/1) DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. 2872 SAYILI KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2013/1)

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan

ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat

Detaylı

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bitkisel atık yağların üretiminden bertarafına kadar, çevreye

Detaylı

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazate Tarihi 19.04.2005 Resmi Gazete Sayısı:25791 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bitkisel

Detaylı

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ömrünü tamamlamış lastiklerin; a) Çevreye zarar verecek şekilde

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli atıkların, üretiminden nihai

Detaylı

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İZMİR, 1. BASKI AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

d) "Kirleten" terimi;fiilleri sonucu doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine sebep olan gerçek ve tüzel kişileri,

d) Kirleten terimi;fiilleri sonucu doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine sebep olan gerçek ve tüzel kişileri, ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası :2872 Kabul Tarihi :9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete :Tarih: 11/8/1983 Sayı: 18132 Yayımlandığı Düstur :Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 499 Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için

Detaylı

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Resmi Gazete Tarihi: 19.04.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25791 BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 KATI ATIKLARIN KONTROLU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık ve artığın çevreye zarar

Detaylı

GAZİ DANIŞMANLIK HAFRİYAT BİRİMİ WEB SİTESİNDE BULUNMASI GEREKEN DÖKÜMANLAR

GAZİ DANIŞMANLIK HAFRİYAT BİRİMİ WEB SİTESİNDE BULUNMASI GEREKEN DÖKÜMANLAR GAZİ DANIŞMANLIK HAFRİYAT BİRİMİ WEB SİTESİNDE BULUNMASI GEREKEN DÖKÜMANLAR HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARI TAŞIMA VE KABUL BELGESİ İÇİN ; Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma

Detaylı