ARIMNet2 PROJESĠ BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI. BaĢlama Toplantısı (Kick-off Meeting) ġubat 2014, Roma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARIMNet2 PROJESĠ BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI. BaĢlama Toplantısı (Kick-off Meeting) 04-05 ġubat 2014, Roma"

Transkript

1 ARIMNet2 PROJESĠ BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI BaĢlama Toplantısı (Kick-off Meeting) ġubat 2014, Roma Doç. Dr. ġahin ANIL Evran DOĞAN, Ferya TAġCI TAGEM 1

2 SUNU ĠÇERĠĞĠ ARIMNet1 Projesi ARIMNet2 Projesi ġubat 2014 Roma Toplantısı Sonuç ve Öneriler 2

3 SUNU ĠÇERĠĞĠ ARIMNet1 Projesi ARIMNet2 Projesi ARIMNet1 Projesi ġubat 2014 Roma Toplantısı Sonuç ve Öneriler 3

4 ARIMNet Projesi AB 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET Projesi Proje Süresi: 4 yıl+6 ay (01 Ekim Mart 2013) Proje Genel Koordinatörü: INRA-Fransa Toplam Bütçesi: ,00 ( ,00 AB Hibesi ,00 Euro Ülke katkıları) Türkiye nin Bütçesi: AB Hibesi ,00 ayni ülke katkısı) Proje PaydaĢları: 12 Akdeniz Ülkesi (6 AB üyesi: Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan, Portekiz ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi + 2 AB ilgili ülkesi ülke: Türkiye ve Ġsrail ve 4 Akdeniz ülkesi: Mısır, Fas, Tunus ve Cezayir) +CIHEAM ve ICARDA 4

5 ARIMNet Projesi Projenin amacı Akdeniz ülkelerinde özellikle küresel iklim değiģiminden kaynaklanan risklerin azaltılmasına yönelik AR-GE katkılarının yükseltilmesi Bu amaca ulaģabilmek için: Mevcut Milli AraĢtırma Programları arasındaki olumlu etkileģimlerin artırılması Ülkelerin kendi baģlarına gereği gibi yürütemeyecekleri büyük araģtırma projelerinin uygulanması 5

6 ARIMNet Projesi ĠĢ Paketleri 1. Haritalama ve Bilgi PaylaĢımı 2. Stratejik Faaliyetler 3. Ortak Faaliyetlerin Uygulanması 4. Çok Uluslu Ortak AraĢtırma Projelerinin Desteklenmesi 5. Konsorsiyum Yönetimi ve Koordinasyon Türkiye (TAGEM), 2. ĠĢ Paketinde (Stratejik Faaliyetler) Ortak Lider olup, 1. ve 2. görevlerin sorumlusu olarak görev yaptı 2. Ġġ PAKETĠ: STRATEJĠK FAALĠYETLER Görev 2.1. Ülke programları arasındaki benzerlik ve ayrılıklar Görev 2.2. Gelecekteki Ortak AraĢtırmaları Sınırlandırabilecek Potansiyel Engeller 6

7 ARIMNet Projesi ARIMNet Proje Çağrısı Kapsamında Desteklenen ve Ülkemizin ortak olduğu 2 araģtırma projesi 1. SWIPE: DeğiĢen çevre koģullarında beyazsinek popülasyon patlamalarının tahmin ve yönetimi (Predicting whitefly population outbreaks in changing environment) Ġsrail, Fransa, Yunanistan, Ġspanya, Ġtalya, Ġsviçre ve Türkiye (TAGEM, Ankara Zirai Mücadele Merkez A.E., Adana Biyolojik Mücadele A.E., Ankara Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ) 2. PESTOLIVE: Akdeniz havzası zeytinliklerinde toprak kökenli parazitlerin yönetimi (Contribution of olive history for the management of soil-borne parasites in the Mediterranean basin) Fransa, Ġtalya, Ġspanya, Yunanistan, Fas, Tunus ve Türkiye (BATEM ve Zeytincilik A.E ) 7

8 SUNU ĠÇERĠĞĠ ARIMNet1 Projesi ARIMNet2 Projesi ARIMNet2 Projesi ġubat 2014 Roma Toplantısı Sonuç ve Öneriler 8

9 ARIMNet2 Projesi AB 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET Projesi Proje Süresi: 4 yıl (01 Ocak Aralık 2017) Proje Genel Koordinatörü: INRA-Fransa Toplam Bütçe: 2.3 Milyon ( ,00 AB Hibesi ,00 Euro Ülke katkıları) Türkiye nin Bütçesi: AB Hibesi ayni ülke katkısı) Proje PaydaĢları: 15 ülke, 24 paydaģ (6 AB üyesi: Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan, Portekiz ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi + 2 AB ilgili ülkesi ülke: Türkiye ve Ġsrail ve 7 Akdeniz ülkesi: Mısır, Fas, Tunus ve Cezayir, Hırvatistan, Malta, Slovenya) + CIHEAM ve ICARDA 9

10 ARIMNet2 Projesi Ġġ PAKETLERĠ 1. Entegre Stratejik AraĢtırma Belgesi GeliĢtirilmesi (Developing an Integrated Strategic Research Agenda- ISRA (IT, TR) 2. Uluslararası araģtırma projeleri için ortak çağrı hazırlanması ve yürütülmesi (Preparation and launching of joint calls for transnational research projects MA, FR) 3. Çağrıların ve desteklenen araģtırma projelerin izlenmesi ve etki değerlemesi (Monitoring, follow-up and impact assessment of calls and funded research projects- ES, PT) 4. Akdeniz tarımına yönelik araģtırmalarda iģbirliğinin desteklenmesi amacıyla pilot ortak faaliyetlerin yürütülmesi (Implementation pilot actions of joint activities to support cooperation in Mediterranean agricultural research- GR, FR) 5. AraĢtırmadan Ġnovasyona (From research to innovation TR, IT) 6. Yayım ve iletiģim (Outreach and communication TN, FR 7. Koordinasyon ve proje yönetimi (Consortium coordination an project management- FR) 10

11 SUNU ĠÇERĠĞĠ ARIMNet1 Projesi ARIMNet2 Projesi BaĢlama ARIMNet2 Projesi (Kick-off) Toplantısı ġubat Roma ġubat Toplantısı 2014 Roma Sonuç ve Öneriler 11

12 ARIMNet2 Projesi 1.Gün 04 ġubat 2014: Sabah oturumunda; öncelikle AB Komisyonu uzmanı tarafından, Horizon 2020 kapsamında araştırmaların koordinasyonunda büyük toplumsal hedeflere yönelik perspektifler konulu konuģma ĠĢ Paketi Liderleri tarafından yapılan sunumlar 5. ĠĢ Paketi Lideri olarak sunum yapılması ve ĠĢ Paketindeki görev ve sorumluluklar ortaya konulması 12

13 ARIMNet2 Projesi 5. ĠĢ Paketi: AraĢtırmadan Ġnovasyona Lider: TAGEM 1. Akdeniz Ülkelerinde Tarımsal Bilgi ve Ġnovasyon Sistemleri(AKIS) nin mevcut durumu (IT, TR, TN, DZ) 2. ARIMNet2 proje paydaģları arasında AKIS konsepti semineri (ES, TR, TN) 3. Akdeniz Havzasında AKIS kavramı uluslararası paydaģlar konferansı (TR, TN) 4. ARIMNet1 kapsamında desteklenen araģtırma projelerinin inovasyona potansiyel katkılarının analizi (MA, TN, DZ) 5. AraĢtırma ve inovasyon arasındaki bağın güçlendirilmesine yönelik kriterler rehberi (IT, DZ, TR) 13

14 ARIMNet2 projesi Birinci gün öğleden sonra baģlayan Paralel oturumlarda Her iģ paketi için asıl katkı verecek ülke sorumlularının katılımları ile ilk 12 ayda yapılacak çalıģmaların planlanması Ġtalya ya yardımcı lider olarak görev aldığımız 1.ĠĢ Paketi (Developing an Integrated Strategic Research Agenda) ile ilgili toplantıya, Doç. Dr. ġahin ANIL ve Ferya TAġÇI; 3.ĠĢ paketinin (Monitoring, follow-up and impact assessment of calls and funded research projects) görüģüldüğü toplantıya ise Evran DOĞAN katılmıģtır. 14

15 ARIMNet2 projesi 2. Gün (05 ġubat 2014): Devam eden paralel oturumlarda 2.,4.,5. ve 6. iģ paketlerinin iģleyiģi, görev dağılımı ve ülke sorumlularının konu ile ilgili yapacakları kısa ve orta vadeli çalıģmalar 15

16 ARIMNet2 projesi Ülkemizin lideri olduğu 5. ĠĢ paketine iliģkin paralel oturum, Doç. Dr. ġahin ANIL tarafından yönetilmiģ Evran DOĞAN ve Ferya TAġCI katılmıģlardır. 16

17 ARIMNet2 projesi 5. ĠĢ Paketi Paralel Oturum kararları Task 5.1: Akdeniz Ülkelerinde Tarımsal Bilgi ve Ġnovasyon Sistemleri(AKIS) nin mevcut durumu Task Lideri Ġtalya tarafından bir sorgulama formu hazırlanacak ve paydaģ ülkelerde AKIS konusuyla ilgilenen kurumlara gönderilecek (Nisan 2014) Cevaplanan formlar analiz edilerek, bir sentez belgesi hazırlanacak ve seminere sunulacak (Ekim 2014) Task 5.2 : ARIMNet2 proje paydaģları arasında AKIS konsepti semineri SCAR ın AKIS konusundaki ortak ÇalıĢma Grubu ile koordineli Ģekilde seminer düzenlenmesi (Aralık 2014) ve sonuç raporu (ġubat 2015) Task 5.3: Akdeniz Havzasında AKIS kavramı uluslararası paydaģlar konferansı Konferans hazırlıkları (2015) ve Konferansın gerçekleģtirilmesi (Ağustos 2016) Task 5.4 : ARIMNet1 projesi kapsamında desteklenen araģtırma projelerinin inovasyona potansiyel katkılarının analizi Ġnovasyon potansiyellerinin analizi (ġubat 2015); eğitim ihtiyacının belirlenmesi (Nisan 2015) ve eğitim (Ekim 2015) Task 5.5 : AraĢtırma ve inovasyon arasındaki bağın güçlendirilmesine yönelik kriterleri rehberi Ġlk çağrı için kriterler (Haziran 2014 toplantısından sonra) 17

18 SUNU ĠÇERĠĞĠ ARIMNet1 Projesi SONUÇ VE ÖNERĠLER ARIMNet2 Projesi ġubat 2014 Roma Toplantısı Sonuç ve Öneriler 18

19 ARIMNet1 ve ARIMNet2 Projelerinde TAGEM ARIMNet1 Projesi 1 ĠĢ Paketinde Lider Yardımcısı ARIMNet2 Projesi 1 ĠĢ Paketinde Lider 1 ĠĢ Paketinde Lider Yardımcısı 1 ĠĢ Paketi altında 2 adet alt paket (Task ) sorumlusu 2 ĠĢ Paketi altında 5 adet alt paket (Task) sorumlusu veya ana katılımcı AB den aldığı bütçe: AB den aldığı bütçe: (% 237) 19

20 ARIMNet2 projesi TAGEM, ARIMNet2 projesinde; asıl olarak; 5.ĠĢ Paketi Lideri ve 1. ĠĢ Paketinde Ġtalya ile birlikte ortak liderlik görevine 4 yıl boyunca devam edecek Bunun yanında projedeki tüm iģ paketlerinde bulunan görevlerde de Bakanlığımız adına Ülke temsilcisi, Yönlendirme Komitesi ve proje değerlendirme kurulu üyesi olan Doç. Dr. ġahin ANIL Proje Yürütme Komitesi ve Proje Değerlendirme Kurulu üyesi olan Evran DOĞAN ve Ferya TAġCI görev yapacaklar 20

21 ARIMNet2 projesi TAGEM in ARIMNet2 projesinde üstlendiği önemli sorumluluklar ve karģılığında elde ettiği bütçe, Bakanlığımızın AB Çerçeve programlarıyla ilgili hedefiyle uyumlu Bu toplantılara yeterli kadrolarla katılım, ülkemizin uluslararası AR-GE projelerinde daha fazla yer almasına hizmet edecektir. 21

22 ARIMNet2 projesi SONUÇ OLARAK TAGEM tarafından, AB ERA-NET projelerinde ĠĢ Paketlerinde liderlik ve yardımcı liderlik gibi rollerin giderek artan düzeylerde üstlenilmekte oluģu, baģarılı bir performans olarak kabul edilebilir. 22

23 TEġEKKÜR EDERĠZ 23

İÇİNDEKİLER DIŞ KAYNAKLI PROJELERİN DAİRE BAŞKANLIKLARINA GÖRE DAĞILIMI (ÖZET TABLO). A. DEVAM EDEN PROJELER. 3 1 MENA BÖLGESİNDE ORMANCILIK

İÇİNDEKİLER DIŞ KAYNAKLI PROJELERİN DAİRE BAŞKANLIKLARINA GÖRE DAĞILIMI (ÖZET TABLO). A. DEVAM EDEN PROJELER. 3 1 MENA BÖLGESİNDE ORMANCILIK İÇİNDEKİLER DIŞ KAYNAKLI PROJELERİN DAİRE BAŞKANLIKLARINA GÖRE DAĞILIMI (ÖZET TABLO). A. DEVAM EDEN PROJELER. 3 1 MENA BÖLGESİNDE ORMANCILIK POLİTİKALARININ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE ADAPTASYONU PROJESİ... 5

Detaylı

Akdeniz de yerel su yönetimi hakkında ARLEM (Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Yönetimler Asamblesi) raporu

Akdeniz de yerel su yönetimi hakkında ARLEM (Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Yönetimler Asamblesi) raporu İkinci Genel Kurul Toplantısı Agadir, 29 Ocak 2011 Akdeniz de yerel su yönetimi hakkında ARLEM (Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Yönetimler Asamblesi) raporu TR - 2 - Bu ARLEM raporu, Murcia (İspanya)

Detaylı

EK IV İÇİN ONUNCU TARAFLAR TOPLANTISI ( COP 10 ) HAZIRLIK BÖLGESEL TOPLANTISI

EK IV İÇİN ONUNCU TARAFLAR TOPLANTISI ( COP 10 ) HAZIRLIK BÖLGESEL TOPLANTISI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EK IV İÇİN ONUNCU TARAFLAR TOPLANTISI ( COP 10 ) HAZIRLIK BÖLGESEL TOPLANTISI 12-14 EYLÜL 2011 BONN/ALMANYA TOPLANTI RAPORU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Soyadı: ÖZEN Adı: Mevlut Doğum tarihi ve Yeri: 01.11. 1961, Kütahya Milliyeti: Türk Cinsiyeti: Erkek Medeni hali: Evli

ÖZGEÇMİŞ Soyadı: ÖZEN Adı: Mevlut Doğum tarihi ve Yeri: 01.11. 1961, Kütahya Milliyeti: Türk Cinsiyeti: Erkek Medeni hali: Evli ÖZGEÇMİŞ 1. Soyadı: ÖZEN 2. Adı: Mevlut 3. Doğum tarihi ve i: 01.11. 1961, Kütahya 4. Milliyeti: Türk 5. Cinsiyeti: Erkek 6. Medeni hali: Evli 7. E-mail: mevlutozen@gmail.com veya mevlut.ozen@oka.org.tr

Detaylı

11. BTYK Toplantısı. 10 Mart 2005 Ankara

11. BTYK Toplantısı. 10 Mart 2005 Ankara 11. BTYK Toplantısı 10 Mart 2005 Ankara TÜBĐTAK Başkan Vekili Prof. Dr. Nüket YETĐŞ in Sunumu 3 4 Ar-Ge Đthalat-Đhracat Karşılama Oranı (Đleri Teknolojiler) GÜNEY KORE 147 ABD 86 TÜRKĐYE 31 ithalat ihracat

Detaylı

BİZİM AVRUPA DERNEĞİ V. GENEL KURULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. 13 Aralık 2014. Taşkışla- İstanbul

BİZİM AVRUPA DERNEĞİ V. GENEL KURULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. 13 Aralık 2014. Taşkışla- İstanbul BİZİM AVRUPA DERNEĞİ V. GENEL KURULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 13 Aralık 2014 Taşkışla- İstanbul BİZİM AVRUPA DERNEĞİ V. GENEL KURULU 2014 YILINDA BİZİM AVRUPA DERNEĞİ Bizim Avrupa Derneği (Europa Nostra

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

Detaylı

"ASSESSMENT OF CONTRIBUTION OF THE ANNA LINDH EURO- MEDITERRANEANFOUNDATION FOR THE DIALOGUE BETWEEN CULTURES TO CSOs

ASSESSMENT OF CONTRIBUTION OF THE ANNA LINDH EURO- MEDITERRANEANFOUNDATION FOR THE DIALOGUE BETWEEN CULTURES TO CSOs "ASSESSMENT OF CONTRIBUTION OF THE ANNA LINDH EURO- MEDITERRANEANFOUNDATION FOR THE DIALOGUE BETWEEN CULTURES TO CSOs ANNA LİNDH AVRUPA-AKDENİZ KÜLTÜRLER ARASI DİYALOG VAKFI NIN SİVİL TOPLUMA KATKISININ

Detaylı

BARSELONA SÜRECİ & AKDENİZ İÇİN BİRLİK

BARSELONA SÜRECİ & AKDENİZ İÇİN BİRLİK İZMİR TİCARET ODASI BARSELONA SÜRECİ & AKDENİZ İÇİN BİRLİK NARİN GÜLER DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ STAJYERİ EYLÜL 2010 1 BARSELONA SÜRECİ & AKDENİZ İÇİN BİRLİK PROJESİ Akdeniz in yüzyıllardan beri,

Detaylı

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA İÇİNDEKİLER TABLOSU I. VİZYON VE MİSYON...

Detaylı

EK 1 ULUSAL EYLEM PROGRAMI KAPSAMINDA HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNE KADAR

EK 1 ULUSAL EYLEM PROGRAMI KAPSAMINDA HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNE KADAR EK 1 ULUSAL EYLEM PROGRAMI KAPSAMINDA HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNE KADAR GERÇEKLEġTĠRĠLMĠġ FAALĠYETLER POLĠTĠK VE YASAL DÜZENLEMELER Eylem Eylemin Adı Yapılan ÇalıĢmalar Ġlgili KuruluĢ N. 1 ÇölleĢme ile Mücadelenin

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

BAŞKANIN MESAJI. Mehmet Zahid POYRAZ Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞKANIN MESAJI. Mehmet Zahid POYRAZ Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı BAŞKANIN MESAJI 2011 yılında Türkiye'nin demir ve demir dışı metaller ihracatı bir önceki yıla göre değerde %23,5, miktar bazında da %4,8 oranında artış göstererek 22,1 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Detaylı

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 28 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2012]

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2012] 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2012] T. C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Ocak 2012 www.kuzka.org.tr 0 SUNUŞ Ajans Genel Sekreterimizin

Detaylı

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI Çankırı 2011 1 İçindekiler 1. SUNUġ... 3 2. MĠSYON VĠZYON... 5 3. TEMEL ĠLKE VE DEĞERLERĠMĠZ... 5 4. DURUM ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRME... 6 4.1. ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ...

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi Ocak 2009 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1 ÖNSÖZ 6 2 KISALTMALAR LĠSTESĠ 7 3 YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 8 4 EL KĠTABININ KAPSAMI 9 4.1 Kapsanan

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI TR71 DÜZEY 2 BÖLGESİ AKSARAY, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, NİĞDE 1 / 64 İçindekiler ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 SUNUŞ... 7 GİRİŞ... 9 A. 2013 YILI ÇALIŞMA

Detaylı

İZLEME YÖNLENDİRME KURULU Dördüncü Toplantısı. Mayıs 2012 Ankara

İZLEME YÖNLENDİRME KURULU Dördüncü Toplantısı. Mayıs 2012 Ankara İZLEME YÖNLENDİRME KURULU Dördüncü Toplantısı Mayıs 2012 Ankara SUNUM PLANI KENTGES i Hatırlayalım KENTGES 2011 Faaliyet Raporu KENTGES İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları 4. İYK Gündem Başlıkları Page

Detaylı

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI Çalıştay Raporu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 METODOLOJİ... 3 Ön Hazırlık Aşaması... 3 Çalıştay Metodolojisi... 5 ÇALIŞTAY... 6 1.Gün Çalışmaları... 6 2.Gün Çalışmaları... 9 Sektörel Grup Çalışmaları... 12 a.

Detaylı

Çevre ve SU ya Bakış

Çevre ve SU ya Bakış AB Üyelik Süreci Çevre ve SU ya Bakış Gürdoğar Sarıgül Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Sektör Yöneticisi 15 Aralık, Ankara 05 Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu e-posta: gurdogar.sarigul@cec.eu.int

Detaylı

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derleme/Review Article Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derya Çamur*, Songül A. Vaizoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Ankara *Derya Çamur, Hacettepe Üniversitesi Tıp

Detaylı

ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 16 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BALIKESİR ÇANAKKALE (TR 22) BALIKESİR 2010 GİRİŞ 2 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler

Detaylı

M. Emre YURTTAGÜL OSTİM 4 Mart 2015

M. Emre YURTTAGÜL OSTİM 4 Mart 2015 M. Emre YURTTAGÜL OSTİM 4 Mart 2015 Avrupa Birliği Çerçeve Programları H2020 Programı AB nin yeni Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programıdır. 6. ÇP 2002-2006 (4 yıl) 17,5 Milyar Euro 7. ÇP 2007-2013 (7 yıl)

Detaylı

II. AMAÇ VE HEDEFLER...26

II. AMAÇ VE HEDEFLER...26 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 2 A. MİSYON VE VİZYON... 2 A.1. MİSYON... 2 A.2. VİZYON... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 C. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER... 6 C.1. FİZİKSEL YAPI... 6 C.1.1. TAŞINIR

Detaylı

TEHLĠKELĠ MALLARIN KARAYOLUYLA TAġIMACILIĞI MEVZUATI

TEHLĠKELĠ MALLARIN KARAYOLUYLA TAġIMACILIĞI MEVZUATI TEHLĠKELĠ MALLARIN KARAYOLUYLA TAġIMACILIĞI MEVZUATI GülĢah AYTEKĠN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü, G.M.K. Bulvarı No:128/A

Detaylı