AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/ /12/2012)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)"

Transkript

1 T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/ /12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE YAPILAN TOPLANTILAR DĠĞER KURUMLARDA YAPILAN TOPLANTILAR Dünya Bankası ĠĢ Yapma Kolaylığı Sempozyumu GüçlendirilmiĢ Bütünlük Sistemleri Ġçin ġeffaflık ve Hesap Verebilirliğin GeliĢtirilmesi Uluslararası Konferansı Uluslararası Çocuklar Ġçin Adalet Sempozyumu Bağımsız Denetime Tabi Olacak ġirketlerin Belirlenmesine Dair Karar SınırıaĢan Organize Ev Kaçakçılık Suçlarında Yeni Trendler Ġsveç Ġkili ĠĢbirliği Kapsamında Ġdari Yargıda Ġstinaf Toplantısı Ġsveç Ġkili ĠĢbirliği Yürütme Kurulu Toplantısı Work and Travel Programı DıĢ ĠliĢkiler ve Kaliteli Hizmet ÇalıĢtayı Tebligat Kanununun Uygulanmasından Kaynaklanan Sorunlarla Ġlgili Olarak Uygulamada Yeknesaklığın Sağlanması VatandaĢlıkla Ġlgili Kanunların Uygulanmasına ĠliĢkin Yönerge Ġdari Yargı Ġstatistik Verileri ve Konu BaĢlıklarının Belirlenmesi ile Verilerin Daha Güvenilir Hale Getirilmesi Kadına KarĢı ġiddeti Ġzleme Komitesinin Altıncı Toplantısı YOĠKK-DıĢ Ticaret ve Gümrükler Teknik Komitesi Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Eylem Planı Ġcra ve Ġflas Kanunu Yönetmelik ÇalıĢması Eurojust (KiĢisel Verilerin Korunması) Türkiye de Basın ve Ġfade Özgürlüğü Projesi Çocuklar Ġçin Adalet Projesi IV.Proje Yürütme Kurulu Toplantısı Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği ÇalıĢma Grubu Ġnfaz Sisteminde Yürütülen Reform ÇalıĢmaları Biyolojik ÇeĢitlilik Ekonomisi Paneli Suç Gelirlerinin Geri Alınması Birimi ÇalıĢma Toplantısı Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Kapsaminda Kalite Yönetimi Semineri 6 1/7

2 7.4- YURTDIġINDA YAPILAN TOPLANTILAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KOORDĠNATÖRLÜĞÜNDE KURULAN KOMĠSYON VE ÇALIġMA GRUPLARI TOPLANTI CETVELĠ /7

3 T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/ /12/2012) 1- TOPLANTILAR 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR Aralık ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleģtirilen toplantı bulunmamaktadır GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE YAPILAN TOPLANTILAR Aralık ayı içinde yapılan uluslararası çalıģma bulunmamaktadır DĠĞER KURUMLARDA YAPILAN TOPLANTILAR Dünya Bankası ĠĢ Yapma Kolaylığı Sempozyumu Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde 3-4/12/2012 tarihlerinde Rixos Grand Ankara Otel de gerçekleģtirilen Dünya Bankası ĠĢ Yapma Kolaylığı Sempozyumu na Genel Müdürlüğümüz Tetkik Hâkimleri Servet Kaya ile Mustafa ġahin katılmıģlardır GüçlendirilmiĢ Bütünlük Sistemleri Ġçin ġeffaflık ve Hesap Verebilirliğin GeliĢtirilmesi Uluslararası Konferansı BaĢbakanlık TeftiĢ Kurulu Koordinatörlüğünde 05-06/12/2012 tarihinde gerçekleģtirilen GüçlendirilmiĢ Bütünlük Sistemleri Ġçin ġeffaflık ve Hesap Verebilirliğin GeliĢtirilmesi Uluslararası Konferansı konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Daire BaĢkanı Yılmaz Erdem, Tetkik Hâkimleri Muhammed Talha Alkan ve Hakan ġeker katılmıģtır Uluslararası Çocuklar Ġçin Adalet Sempozyumu UNICEF'in Teknik, Avrupa Birliğinin Mali Desteğinde Bakanlığımız ve Türkiye Adalet Akademisi koordinatörlüğünde 05-07/12/2012 tarihlerinde gerçekleģtirilen Türkiye deki Çocuk Adalet Sisteminin Mevcut Durumunun Değerlendirilmesi ve Bu Konuda Farkındalığın Arttırılması Amacıyla Ankara'da yapılan Uluslararası Çocuklar Ġçin Adalet Sempozyumu na Genel Müdürlüğümüz Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Solmaz Balo katılmıģ ve Türkiye de Çocukların Terör Suçluluğu konusunda sunum yapmıģtır Bağımsız Denetime Tabi Olacak ġirketlerin Belirlenmesine Dair Karar BaĢbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 07/12/2012 tarihinde gerçekleģtirilen Bağımsız Denetime Tabi Olacak ġirketlerin Belirlenmesine Dair Karar konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüz Tetkik Hâkimi Servet Kaya katılmıģtır. 3 / 7

4 SınırıaĢan Organize Ev Kaçakçılık Suçlarında Yeni Trendler Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinatörlüğünde 07-09/12/2012 tarihlerinde gerçekleģtirilen SınırıaĢan Organize Ev Kaçakçılık Suçlarında Yeni Trendler konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Sinan Genç katılmıģtır Ġsveç Ġkili ĠĢbirliği Kapsamında Ġdari Yargıda Ġstinaf Toplantısı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 10-11/12/2012 tarihinde Bursa da gerçekleģtirilen Ġsveç Ġkili ĠĢbirliği Kapsamında Ġdari Yargıda Ġstinaf Toplantısı na Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimleri Ahmet Akbaba ve Hâkimi Muhammed Talha Alkan katılmıģtır Ġsveç Ġkili ĠĢbirliği Yürütme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 10-11/12/2012 tarihlerinde Bursa da yapılan Ġsveç Ġkili ĠĢbirliği Yürütme Kurulu Toplantısı na Genel Müdürlüğümüz Tetkik Hâkimi Muhammed Talha Alkan katılmıģtır Work and Travel Programı BaĢbakanlık YurtdıĢı Türkler ve Akraba Toplulukları BaĢkanlığı Koordinatörlüğünde 12/12/2012 tarihinde gerçekleģtirilen Work and Travel Programı konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimleri Sinan Genç ve Gürhan HaskırıĢ katılmıģtır DıĢ ĠliĢkiler ve Kaliteli Hizmet ÇalıĢtayı Personel Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 13/12/2012 tarihinde Ankara Rixos Otel de gerçekleģtirilen DıĢ ĠliĢkiler ve Kaliteli Hizmet ÇalıĢtayı na Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Süleyman Kuyumcu katılmıģtır Tebligat Kanununun Uygulanmasından Kaynaklanan Sorunlarla Ġlgili Olarak Uygulamada Yeknesaklığın Sağlanması Hukuk ĠĢleri Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 13/12/2012 tarihinde Ankara Hâkimevinde gerçekleģtirilen Tebligat Kanununun Uygulanmasından Kaynaklanan Sorunlarla Ġlgili Olarak Uygulamada Yeknesaklığın Sağlanması konusundaki toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Süleyman Kuyumcu katılmıģtır VatandaĢlıkla Ġlgili Kanunların Uygulanmasına ĠliĢkin Yönerge Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 13/12/2012 tarihinde gerçekleģtirilen BaĢbakanlıkta gerçekleģtirilen VatandaĢlıkla Ġlgili Kanunların Uygulanmasına ĠliĢkin Yönerge toplantısına Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Ahmet Akbaba katılmıģtır Ġdari Yargı Ġstatistik Verileri ve Konu BaĢlıklarının Belirlenmesi ile Verilerin Daha Güvenilir Hale Getirilmesi Adli Sicil ve Ġstatistik Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 17/12/2012 tarihinde Ankara Hakimevinde gerçekleģtirilen Ġdari Yargı Ġstatistik Verileri ve Konu BaĢlıklarının Belirlenmesi ile Verilerin Daha Güvenilir Hale Getirilmesi konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Ahmet Akbaba katılmıģtır Kadına KarĢı ġiddeti Ġzleme Komitesinin Altıncı Toplantısı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinatörlüğünde 17/12/2012 tarihinde Ankara Dedeman Otelinde gerçekleģtirilen Kadına KarĢı ġiddeti Ġzleme Komitesinin Altıncı Toplantısı na Genel Müdürlüğümüz Tetkik Hâkimi Aynur Oral katılmıģtır. 4 / 7

5 YOĠKK-DıĢ Ticaret ve Gümrükler Teknik Komitesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı) koordinatörlüğünde 18/12/2012 tarihinde gerçekleģtirilen YOĠKK-DıĢ Ticaret ve Gümrükler Teknik Komitesi toplantısına Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimleri Mustafa ġahin ile Hakan ġeker katılmıģlardır Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Eylem Planı Ceza ĠĢleri Genel Müdürlüğü Koordinatörlüğünde 18/12/2012 tarihlerinde Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Eylem Planı konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Sinan Genç katılmıģtır Ġcra ve Ġflas Kanunu Yönetmelik ÇalıĢması Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı koordinatörlüğünde Ġcra ve Ġflas Kanunu Yönetmelik ÇalıĢması nın 19/12/2012 tarihinde yapılan toplantısına Genel Müdürlüğümüz Tetkik Hâkimi Bahattin Yurt katılmıģtır Eurojust (KiĢisel Verilerin Korunması) Uluslararası Hukuk ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde 20/12/2012 tarihinde gerçekleģtirilen Eurojust (KiĢisel Verilerin Korunması) konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Daire BaĢkanı Dr. Mustafa TaĢkın ve Tetkik Hâkimi Metin Çokmutlu katılmıģtır Türkiye de Basın ve Ġfade Özgürlüğü Projesi Uluslararası Hukuk ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü Koordinatörlüğünde 20-21/12/2012 tarihlerinde gerçekleģtirilen Türkiye de Basın ve Ġfade Özgürlüğü Projesi konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Genel Müdür Yardımcısı Dr. Zeki Yıldırım katılmıģtır Çocuklar Ġçin Adalet Projesi IV.Proje Yürütme Kurulu Toplantısı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 20/12/2012 tarihinde Ceza Ġnfaz Kurumları ve tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezinde gerçekleģtirilen Çocuklar Ġçin Adalet Projesi IV.Proje Yürütme Kurulu Toplantısı na Genel Müdürlüğümüz Tetkik Hâkimi Muhammed Talha Alkan katılmıģtır Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği ÇalıĢma Grubu Hukuk ĠĢleri Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 20/12/2012 tarihinde gerçekleģtirilen Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği ÇalıĢma Grubu toplantısına Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Süleyman Kuyumcu katılmıģtır Ġnfaz Sisteminde Yürütülen Reform ÇalıĢmaları Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Koordinatörlüğünde 21/12/2012 tarihinde gerçekleģtirilen Ġnfaz Sisteminde Yürütülen Reform ÇalıĢmaları konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Genel Müdür Yüksel Hız ve Tetkik Hâkimi Atilla Öztürk katılmıģtır Biyolojik ÇeĢitlilik Ekonomisi Paneli Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) koordinatörlüğünde 25/12/2012 tarihinde gerçekleģtirilen Doğa Korumanın Ekonomik Sisteme Entegrasyonu Ġçin Ġlgi Gruplarının Eğitimi ve Kılavuz OluĢturma Projesi kapanıģ 5 / 7

6 toplantısı mahiyetindeki Biyolojik ÇeĢitlilik Ekonomisi Paneli ne Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Mustafa ġahin katılmıģtır Suç Gelirlerinin Geri Alınması Birimi ÇalıĢma Toplantısı Uluslararası Hukuk ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 26-27/12/2012 tarihlerinde gerçekleģtirilen Suç Gelirlerinin Geri Alınması Birimi ÇalıĢma Toplantısı hakkında yapılan toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Sinan Genç katılmıģtır Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Kapsaminda Kalite Yönetimi Semineri Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 27/12/2012 tarihinde gerçekleģtirilen Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Kapsaminda Kalite Yönetimi Semineri ne Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Süleyman Kuyumcu katılmıģtır YURTDIġINDA YAPILAN TOPLANTILAR Aralık ayı içinde yurtdıģında yapılan toplantı bulunmamaktadır. 10- GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KOORDĠNATÖRLÜĞÜNDE KURULAN KOMĠSYON VE ÇALIġMA GRUPLARI TOPLANTI CETVELĠ ÇALIġMA GRUPLARI Yürürlükteki Ġcra ve Ġflas Kanununun yerini almak üzere, Dünyada ve Ülkemizde yaģanan sosyal, ekonomik, teknolojik değiģikliklere uygun ve günümüz ihtiyaçlarına cevap veren, modern bir icra ve iflas sisteminin kurulması ve yeni bir Kanun Tasarısı taslağı hazırlanması amacıyla 08/5/2012 tarihli Bakan Olur u ile oluģturulan Bilim Komisyonu toplantısına Genel Müdürlüğümüz Tetkik Hâkimleri Bahattin Yurt, Hafize Yavuz ve Süleyman Kuyumcu katılmıģlardır. TOPLANTI TARĠHLERĠ GÜN SAYISI TOPLANTI YERĠ 14-15/12/ Ankara Hâkimevi ÇALIġMA GRUPLARI 16 Ocak 2012 tarihli ve 2012/2 sayılı Yatırım Ortamını ĠyileĢtirme Koordinasyon Kurulunun Yapısı ile ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Prensip Kararıyla, BaĢkanlığı Bakanlığımıza verilen, Yatırım Ortamı Mevzuatı ve Hukuksal Süreçler Teknik Komitesi toplantısına Genel Müdürlüğümüz Tetkik Hâkimi Servet Kaya ile Mustafa ġahin katılmıģlardır. TOPLANTI TARĠHLERĠ GÜN SAYISI TOPLANTI YERĠ 6 / 7

7 13/12/ Ankara Hakimevi ÇALIġMA GRUPLARI Ülkemizde finansal iģlemleri gerçekleģtiren yerli veya yabancıların taraf oldukları uyuģmazlıklarda yargı sürecinin uzamasına bağlı olarak zarar görmelerini engelleyecek yapı ve mekanizmaların oluģturulması ile finansal iģlemlere iliģkin uyuģmazlıkların uluslararası düzeyde genel kabul gören hukuk norm ve usullerine uygun bir Ģekilde Türk yargı sistemi çerçevesinde çözümlenmesi olarak öngören, Strateji Belgesinin 1 ilâ 13 nolu eylemlerle ilgili olduğu ifade edilen Hukuk Komitesi üçüncü toplantısına Genel Müdürlüğümüz Tetkik Hâkimleri Bahattin Yurt ile Mehmet Tekkoyun katılmıģlardır. TOPLANTI TARĠHLERĠ GÜN SAYISI TOPLANTI YERĠ 13/12/ Ankara Hakimevi 7 / 7

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ TÜSEV Faaliyet Raporu 2008 MİSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda

Detaylı

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU DESTEK BİRİMİ 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU Diyarbakır Temmuz, 2014 İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgiler... 4 2. Basın ve Halkla ĠliĢkiler... 4 3. Ġnsan Kaynakları... 8 3.1 Mevcut Personel... 8 3.2 2014 Yılı

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIġ ĠLĠġKĠLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIġ ĠLĠġKĠLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI HUKUK VE DIġ ĠLĠġKĠLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Görevlerimiz: Genel Müdürlüğümüzün görevleri 2992 sayılı Adalet Bakanlığının TeĢkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Birim Faaliyet Raporu 2013 T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU MART 2014 Genel Müdür SunuĢu Genel Müdürlüğümüzün görevleri 178 KHK nın 11 inci maddesi ile 5018

Detaylı

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz,

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz, ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 6 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ii 2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak

Detaylı

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 28 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUġU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayıģıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaģımızın dil, din,

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ankara - 2012 Ormansız yurt vatan değildir. Bakan SunuĢu BAKAN SUNUġU Kamu mali yönetim sürecini yeni bir anlayıģla

Detaylı

SUNUŞ. Yılmaz AKÇİL Danıştay Üyesi Akademi Başkanı

SUNUŞ. Yılmaz AKÇİL Danıştay Üyesi Akademi Başkanı SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini, kamu

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun uyarınca hazırlanmıģ, SayıĢtay Rapor Değerlendirme Kurulu nun 01.10.2014

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMĠ ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMĠ ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMĠ ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun

Detaylı

FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK

FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK Öncelik 24.1 Tüm kolluk kuvvetleri birimlerinin adli ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi ile bunların statü ve işleyişlerinin, kurumlar arası

Detaylı

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

KISALTMALAR. : Avrupa Birliği. : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi. : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu. : Milli Eğitim Bakanlığı

KISALTMALAR. : Avrupa Birliği. : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi. : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu. : Milli Eğitim Bakanlığı KISALTMALAR AB AĐHM HSYK MEB MSB TAA TBB TBMM UYAP YÖK : Avrupa Birliği : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu : Milli Eğitim Bakanlığı : Milli Savunma Bakanlığı : Türkiye

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile BaĢbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ.

DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ. DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ. 1 OCAK- 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU YILLIK FAALĠYET RAPORU www.doganburda.com - ġubat 2014 - 2 3 1. Portföyümüz 4 2. Doğan Burda Dergi Hakkında

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) 2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi ġubat 2011 Türkiye mizi layık olduğu düzeye çıkarmak için, ekonomiye birinci derecede önem vermek

Detaylı

T.C. BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Stratejik Plan 2010-2014

T.C. BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Stratejik Plan 2010-2014 T.C. BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Stratejik Plan 2010-2014 1 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No BaĢkanın SunuĢu 1 GiriĢ 3 Bölüm 1: Durum Analizi 4 1. Tarihi GeliĢim 4 2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 5 2.1.

Detaylı

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU 6. DÖNEM MERKEZ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU (10 KASIM 2001-15 KASIM 2003) TÜRKĠYE TÜKETĠCĠ HAREKETĠNDE DÖNÜM NOKTASI TÜKETĠCĠ DERNEKLERĠ

Detaylı

ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 16 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İLETİLEN ONUNCU ÜÇ AYLIK

Detaylı

AVRUPA BĠRLĠĞĠ DAĠRE BAġKANLIĞI. 21 Aralık 2010

AVRUPA BĠRLĠĞĠ DAĠRE BAġKANLIĞI. 21 Aralık 2010 AVRUPA BĠRLĠĞĠ DAĠRE BAġKANLIĞI 21 Aralık 2010 NEDEN AVRUPA BİRLİĞİ YAPILANMASI? İş dünyası doğrudan etkilenecek. 35 fasıl var. Her fasıl ekonomiyi bir yönüyle ilgilendiriyor. Ancak, 27 fasıl, tümüyle

Detaylı

D E N E T İ MLİ S E R B E S T L İ K B Ü L T E N İ

D E N E T İ MLİ S E R B E S T L İ K B Ü L T E N İ Nedir kullanır kullanılabilir İ N F A Z D A Y E N İ B İ R A D I M E L E K T R O N İ K İ Z L E M E S İ S T E M İ Editörden; Bültene ulaģan herkese merhabalar Bir süre bültenimize ara vermek zorunda kalmıģtık.

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı ve 3346 sayılı kanunlar uyarınca hazırlanmıģ, SayıĢtay Rapor

Detaylı

TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ SAYI: 2015 02 2 Şubat 2015

TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ SAYI: 2015 02 2 Şubat 2015 TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ SAYI: 2015 02 2 Şubat 2015 Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır. Ankara Bülteni'ne üyelik talebi, yorum ve değerlendirmeleriniz için: Ankara

Detaylı

Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER

Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 3 GĠRĠġ... 4 I-GENEL BĠLGĠLER... 5 A-) MİSYON VE VİZYON... 5 B-)YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C-)İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1-FĠZĠKSEL YAPI... 6 2-ÖRGÜT YAPISI... 7 3-BĠLGĠ

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı