Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi"

Transkript

1 Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi 31 Mart 2011 tarihi itibariyle finansal tablolar

2 Koç Tüketici Finansmanı A.Ş. Đçindekiler Birinci bölüm Finansal tablolar 1. Bilanço (finansal durum tablosu) 2. Bilanço dışı hesaplar tablosu 3. Gelir tablosu 4. Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo 5. Özkaynak değişim tablosu 6. Nakit akış tablosu Đkinci bölüm Muhasebe politikaları 1. Şirketin organizasyonu ve faaliyet konusu 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar 2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar 2.2 Muhasebe politikalarındaki değişiklikler 2.3 Önemli muhasebe politikalarının özeti 2.4 Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları 2.5 Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ve hatalar Üçüncü bölüm Finansal tablolara ilişkin açıklama ve dipnotlar 1. Bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 2. Bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 3. Bilanço dışı hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar 4. Gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 5. Đlişkili taraflara ilişkin açıklama ve dipnotlar 6. Bilanço tarihinden sonraki olaylar Dördüncü bölüm Mali bünyeye ilişkin bilgiler

3 Birinci bölüm Finansal tablolar I. Bilanço (finansal durum tablosu) II. Bilanço dışı hesaplar tablosu III. Gelir tablosu IV. Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo V. Özkaynak değişim tablosu VI. Nakit akış tablosu

4 31 MART 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARĐHLERĐ ĐTĐBARĐYLA BĐLANÇOLAR 31 Mart Aralık 2010 AKTĐF KALEMLER Dipnotlar TP YP Toplam TP YP Toplam 1. NAKĐT DEĞERLER (I-1) 2. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (I-2) ,727 47, Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 3. BANKALAR (I-3) 4. TERS REPO ĐŞLEMLERĐNDEN ALACAKLAR 5. SATILMAYA HAZIR FĐNANSAL VARLIKLAR (Net) (I-4) (I-5) - 47,727 47, ,680, ,048, ,729, ,917,422 4,333, ,251, FĐNANSMAN KREDĐLERĐ (I-6) - 1,004,273,225-1,004,273, ,351, ,351, Tüketici Kredileri - 649,626, ,626, ,702, ,702, Kredi Kartları Taksitli Ticari Krediler - 354,646, ,646, ,648, ,648, TAKĐPTEKĐ ALACAKLAR (I-7) - 17,872,725-17,872,725 24,811,066 24,811, Takipteki Finansman Kredileri - 77,762,125-77,762,125 83,242,759 83,242, Özel Karşılıklar (-) (59,889,401) (59,889,401) (58,431,693) - (58,431,693) - 8. RĐSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV (I-8) - FĐNANSAL VARLIKLAR - 1,376,179 1,376, , , Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - 1,376,179 1,376, Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (I-9) 10. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (I-10) 11. ĐŞTĐRAKLER (Net) (I-11) 12. ĐŞ ORTAKLIKLARI (Net) (I-12) 13. MADDĐ DURAN VARLIKLAR (Net) (I-13) 14. MADDĐ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 14.1 Şerefiye 14.2 Diğer (I-14) 15. ERTELENMĐŞ VERGĐ VARLIĞI (I-15) 16. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN VARLIKLAR (Net) (I-16) , , ,502-12,502 12,502 12, , , , , , , , , , , ,666 2,048,310-2,048,310 2,577, , , , ,666 2,577, , Satış Amaçlı 631, , , , Durdurulan Faaliyetlere Đlişkin 17. DĐĞER AKTĐFLER (I-17) AKTĐF TOPLAMI ,297,670-4,297,670 4,552,277 11,154 4,563,431 1,054,807, ,472,122 1,184,279,926 1,162,694,360 5,280,033 1,167,974,393 Đlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 1

5 31 MART 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARĐHLERĐ ĐTĐBARĐYLA BĐLANÇOLAR 31 Mart Aralık 2010 PASĐF KALEMLER Dipnotlar TP YP Toplam TP YP Toplam 1. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĐNANSAL (II-1) - 42,547 42, YÜKÜMLÜLÜKLER 2. ALINAN KREDĐLER (II-2) 285,111, ,769, ,881, ,784,770 85,078, ,863, KĐRALAMA ĐŞLEMLERĐNDEN BORÇLAR (II-3) Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) ĐHRAÇ EDĐLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (II-4) 493,245, ,245, ,737, ,737, Bono 24,786,172-24,786,172 54,156,761-54,156, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller 468,459, ,459, ,580, ,580, MUHTELĐF BORÇLAR (II-5) 9,988,566-9,988,566 11,353,437-11,353, DĐĞER YABANCI KAYNAKLAR (II-6) 10,104,760-10,104,760 12,329, ,089 12,329, RĐSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĐNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER (II-7) - 962, , , Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - 962, , , , Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar ÖDENECEK VERGĐ VE YÜKÜMLÜLÜKLER (II-8) 2,108,671-2,108,671 3,105,100-3,105, BORÇ VE GĐDER KARŞILIKLARI (II-9) 9,178,069-9,178,069 6,545,251-6,545, Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 1,568,238-1,568,238 1,436,043-1,436, Diğer Karşılıklar 7,609,831-7,609,831 5,109,208-5,109, ERTELENMĐŞ VERGĐ BORCU (II-10) SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (II-11) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere Đlişkin SERMAYE BENZERĐ KREDĐLER (II-12) ÖZKAYNAKLAR (II-13) 130,768, ,768, ,463, ,463, Ödenmiş Sermaye 100,000, ,000, ,000, ,000, Sermaye Yedekleri 272, ,874 (338,998 ) - (338,998) Hisse Senedi Đhraç Primleri Hisse Senedi Đptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Đştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım) 272, ,874 (338,998 ) - (338,998) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere Đlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri 21,224,654-21,224,654 12,431,324-12,431, Yasal Yedekler 5,261,359-5,261,359 4,004,606-4,004, Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler 15,963,295-15,963,295 8,426,718-8,426, Diğer Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar 9,270,662-9,270,662 21,371,220-21,371, Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 2,577,887-2,577,887 6,236,142-6,236, Dönem Net Kâr veya Zararı 6,692,775-6,692,775 15,135,078-15,135,078 PASĐF TOPLAMI 940,505, ,774,386 1,184,279,926 1,082,318,850 85,655,543 1,167,974,393 Đlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 2

6 31 MART 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARĐHLERĐ ĐTĐBARĐYLA BĐLANÇOLAR NAZIM HESAP KALEMLERĐ 31 Mart Aralık 2010 Dipnotlar TP YP Toplam TP YP Toplam I. RĐSKĐ ÜSTLENĐLEN FAKTORĐNG ĐŞLEMLERĐ II. RĐSKĐ ÜSTLENĐLMEYEN FAKTORĐNG ĐŞLEMLERĐ III. ALINAN TEMĐNATLAR (I-6, III-1) 28,405,945 28,405,945 27,234,275 27,234,275 IV. VERĐLEN TEMĐNATLAR (III-2) 3,828,493 3,828, , ,354 V. TAAHHÜTLER (III-3) 1,695,687, ,602,580 1,937,290,458 1,710,673,111 66,217,675 1,776,890, Cayılamaz Taahhütler 339, , , , Cayılabilir Taahhütler Kiralama Taahhütleri 1,695,347, ,602,580 1,936,950,523 1,710,333,176 66,217,675 1,776,550, Finansal Kiralama Taahhütleri Faaliyet Kiralama Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler 1,695,347, ,602,580 1,936,950,523 1,710,333,176 66,217,676 1,776,550,852 VI. TÜREV FĐNANSAL ARAÇLAR (III-4) 90,434,191 53,613, ,007,743 56,908,760 35,596,969 92,505, Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 90,434,191 51,692, ,126,811 56,908,760 35,596,969 92,505, Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı Đşlemler Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Đşlemler 90,434,191 51,692, ,126,811 56,908,760 35,596,969 92,505, Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Đşlemler 6.2 Alım Satım Amaçlı Đşlemler 1,920,931 1,920, Vadeli Alım-Satım Đşlemleri Swap Alım Satım Đşlemleri Alım Satım Opsiyon Đşlemleri 1,920,931 1,920, Futures Alım Satım Đşlemleri Diğer VII. EMANET KIYMETLER (I-6, III-5) 276, , , ,550 NAZIM TOPLAMI 1,818,633, ,216,131 2,113,849,538 1,795,444, ,814,644 1,897,258,694 (*) Yabancı para bakiyeler orijinal tutarları ile gösterilmektedir. Đlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 3

7 31 MART 2011 VE 2010 TARĐHLERĐNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT GELĐR TABLOLARI GELĐR VE GĐDER KALEMLERĐ Dipnotlar 01 Ocak - 31 Mart Ocak - 31 Mart 2010 I. ESAS FAALĐYET GELĐRLERĐ (IV-1) 35,072,793 39,513, Finansman Kredilerinden Alınan Faizler 30,933,144 35,671, Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 4,139,649 3,841,173 II. ESAS FAALĐYET GĐDERLERĐ (-) (IV-2) (7,539,771) (6,576,188) 2.1 Personel Giderleri (3,179,796) (3,018,451) 2.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri (113,590) (125,786) 2.3 Araştırma Geliştirme Giderleri 2.4 Genel Đşletme Giderleri (3,939,387) (2,788,927) 2.5 Diğer (306,998) (643,024) III. DĐĞER FAALĐYET GELĐRLERĐ (IV-3) 9,290,309 9,874, Bankalardan Alınan Faizler 1,213, , Ters Repo Đşlemlerinden Alınan Faizler 3.3 Menkul Değerlerden Alınan Faizler Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 3.4 Temettü Gelirleri 3.5 Sermaye Piyasası Đşlemleri Kârı 47, , Türev Finansal Đşlemlerden 47, , Diğer 3.6 Kambiyo Đşlemleri Kârı 6,751,459 5,872, Diğer 1,277,274 3,097,141 IV. FĐNANSMAN GĐDERLERĐ (-) (IV-4) (19,549,699) (23,756,900) 4.1 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (8,762,206) (11,938,308) 4.2 Faktoring Đşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler 4.3 Finansal Kiralama Giderleri (12) 4.4 Đhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (10,762,521) (11,509,880) 4.5 Diğer Faiz Giderleri (1,614) (1,676) 4.6 Verilen Ücret ve Komisyonlar (23,358) (307,024) V. TAKĐPTEKĐ ALACAKLARA ĐLĐŞKĐN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) (IV-5) (1,850,026) (9,526,543) VI. DĐĞER FAALĐYET GĐDERLERĐ (-) (6,845,708) (6,286,049) 6.1 Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme Gideri Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 6.2 Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere Đlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri Şerefiye Değer Düşüş Gideri Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri Đştirak, Bağlı Ortaklık ve Đş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri 6.3 Türev Finansal Đşlemlerden Zarar (IV-6) (2,867,166) 6.4 Kambiyo Đşlemleri Zararı (IV-6) (6,845,708) (3,418,883) 6.5 Diğer VII. NET FAALĐYET K/Z (I+...+VI) 8,577,898 3,241,507 VIII. BĐRLEŞME ĐŞLEMĐ SONRASINDA GELĐR OLARAK KAYDEDĐLEN FAZLALIK TUTARI IX. NET PARASAL POZĐSYON KÂRI/ZARARI X. SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER VERGĐ ÖNCESĐ K/Z (VII+VIII+IX) 8,577,898 3,241,507 XI. SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER VERGĐ KARŞILIĞI (±) (I-15) (1,885,123) (414,621) 11.1 Cari Vergi Karşılığı (1,508,514) 11.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) (522,478) (4,307,053) 11.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 145,869 3,892,432 XII. SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER DÖNEM NET K/Z (X±XI) 6,692,775 2,826,886 XIII. DURDURULAN FAALĐYETLERDEN GELĐRLER 13.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 13.2 Bağlı Ortaklık, Đştirak ve Đş Ortaklıkları Satış Karları 13.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri XIV. DURDURULAN FAALĐYETLERDEN GĐDERLER (-) 14.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 14.2 Bağlı Ortaklık, Đştirak ve Đş Ortaklıkları Satış Zararları 14.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri XV. DURDURULAN FAALĐYETLER VERGĐ ÖNCESĐ K/Z (XIII-XIV) XVI. DURDURULAN FAALĐYETLER VERGĐ KARŞILIĞI (±) 16.1 Cari Vergi Karşılığı 16.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 16.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) XVII. DURDURULAN FAALĐYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) XVIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XII+XVII) 6,692,775 2,826,886 Đlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

8 31 MART 2011 VE 2010 TARĐHLERĐNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTĐRĐLEN GELĐR GĐDER KALEMLERĐNE ĐLĐŞKĐN TABLOLAR Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemleri 01 Ocak 31 Mart Ocak 31 Mart 2010 I II. Menkul değer düşük artış fonuna satılmaya hazır finansal varlıklardan eklenen Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerindeki net değişme Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerindeki net değişme (karzarara transfer) Maddi duran varlıklar yeniden değerleme değer artışları III. Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme değer artışları IV. Yabancı para işlemler için kur çevrim farkları V. Nakit akış riskinden korunma amaçlı türev finansal varlıklara ilişkin kâr/zarar (341,092) 5.1 Gerçeğe uygun değer farkı kârı/zararı (gerçeğe uygun değer değişikliklerinin etkin kısmı) 5.2 Yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım VI. Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı türev finansal varlıklara ilişkin kâr/zarar 6.1 Gerçeğe uygun değer farkı kârı/zararı (gerçeğe uygun değer değişikliklerinin etkin kısmı) 6.2 Yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım Muhasebe politikasında yapılan değişiklikler ile hataların düzeltilmesinin etkisi VII. VIII. TMS uyarınca özkaynaklarda muhasebeleştirilen diğer gelir gider unsurları (414,012) 72,920 IX. Değerleme farklarına ait ertelenmiş vergi 68,218 X. Doğrudan özkaynak altında muhasebeleştirilen net gelir/gider (I+II+ +IX) (272,874) XI. XII. Dönem kârı/zararı Döneme ilişkin muhasebeleştirilen toplam kâr/zarar (X±XĐ) 6,692,775 2,826,886 6,419,901 2,826,886 Đlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 5

9 31 MART 2011 VE 2010 TARĐHLERĐNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT ÖZKAYNAK DEĞĐŞĐM TABLOLARI ÖZKAYNAK KALEMLERĐNDEKĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net Geçmiş Dönem I. Dönem Başı Bakiyesi (1 Ocak 2010) 100,000,000-3,528,825-8,001,586-3,515,626 11,621, ,667,466 II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler Hataların Düzeltilmesinin Etkisi Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi III. Yeni Bakiye (I+II) 100,000,000 3,528,825 8,001,586 3,515,626 11,621, ,667,466 Dönem Đçindeki Değişimler IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış V. Riskten Korunma Đşlemlerinden Değerleme Farklar Nakit Akış Riskinden Korunma Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma VI. Menkul Değerler Değerleme Farkları VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VIII. Đştirakler, Bağlı Ort. ve Đş Ortak. Bedelsiz Hisse Senetleri IX. Menkul Değerler Değerleme Farkları X. Kur Farkları XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kayn. Değişiklik XIII. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı XIV. Hisse Senedi Đhracı XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller XVII. Sermaye Benzeri Krediler XVIII. Dönem Net Kârı veya Zararı ,826, ,826,886 XIX. Kâr Dağıtımı - 475, ,132 - (3,515,626) (5,385,287) (8,000,000) 19.1 Dağıtılan Temettü (8,000,000) (8,000,000) 19.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar , ,132 - (3,515,626) 2,614, Diğer Menkul Değer. Maddi ve Maddi Olmayan Ortaklıklardan Bedelsiz Dönem Sonu Bakiyesi (31 Mart 2010) 100,000,000 4,004,606 8,426,718 2,827,018 6,236, ,494,352 I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 100,000,000 4,004,606 8,426,718 15,135,078 6,236,142 (338,998) 133,463, (1 Ocak 2011) Dönem Đçindeki Değişimler II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış III. Riskten Korunma Đşlemlerinden Değerleme Farklar , , Nakit Akış Riskinden Korunma , , Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma IV. Menkul Değerler Değerleme Farkları V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. Đştirakler, Bağlı Ort. ve Đş Ortak. Bedelsiz Hisse Senetleri VII. Menkul Değerler Değerleme Farkları VIII. Kur Farkları IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kayn. Değişiklik XI. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı XII. Hisse Senedi Đhracı XIII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XIV. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller XV. Sermaye Benzeri Krediler XVI. Dönem Net Kârı veya Zararı ,692, ,692,775 XVII. Kâr Dağıtımı - 1,256,753-7,536,577 - (15,135,078) (3,658,255) (10,000,003) 17.1 Dağıtılan Temettü (10,000,000) (10,000,000) 17.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar - - 1,256,753-7,536,577 - (5,135,078) (3,658,255) Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (31 Mart 2011) 100,000,000-5,261,359-15,963,295-6,692,775 2,577, , ,768,190 Đlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Riskten Korunma Satış Amaçlı/ Durdurulan Toplam

10 31 MART 2011 VE 2010 TARĐHLERĐNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT NAKĐT AKIŞ TABLOLARI NAKĐT AKIM TABLOSU Dipnot 31 Mart Mart 2010 A. ESAS FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN NAKĐT AKIŞLARI 1.1 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 50,981,718 12,898, Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri 31,992,751 (36,517,299) Kiralama Giderleri Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar 4,139,649 3,841, Elde Edilen Diğer Kazançlar Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar 9,261,298 2,683, Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (3,179,796) (60,420) Ödenen Vergiler (71,282) (1,648,419) Diğer 8,839,098 44,600, Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 10,738,938-14,078, Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış (27,061,150) 6,705, Kiralama Đşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış 449,569 (555,482) Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) Kiralama Đşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 39,176,722 12,282, Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (1,826,203) (32,510,429) I. Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı 61,720,656 (1,180,227) B. YATIRIM FAALĐYETLERĐNE ĐLĐŞKĐN NAKĐT AKIŞLARI 2.1 Đktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve Đştirakler ve Đş Ortaklıkları 2.2 Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve Đştirakler ve Đş Ortaklıkları 2.3 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller I-13,14 (481,805) (60,138) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 18,753 2, Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 2.7 Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar 2.8 Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar 2.9 Diğer II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (463,052) (57,907) C. FĐNANSMAN FAALĐYETLERĐNE ĐLĐŞKĐN NAKĐT AKIŞLARI 3.1 Krediler ve Đhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit (22,491,639) 57,657, Krediler ve Đhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı (27,657,900) 3.3 Đhraç Edilen Sermaye Araçları 3.4 Temettü Ödemeleri (10,000,000) (8,000,000) 3.5 Finansal Kiralamaya Đlişkin Ödemeler (428) 3.6 Diğer III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (60,149,539) 49,657,472 IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi 463,261 V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış 1,571,326 48,419,338 VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar I-3 151,080,521 53,348,682 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar I-3 152,651, ,768,020 Đlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 7

11 TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAYICI DĐPNOTLAR Đkinci bölüm Muhasebe politikaları 1. Şirketin organizasyonu ve faaliyet konusu Koç Tüketici Finansmanı A.Ş. ( Şirket ) 3 Ocak 1995 tarihinde Đstanbul da Koç Tüketici Finansmanı A.Ş. adı altında kurulmuştur ve Koç Şirketler Topluluğu ( Koç Grubu ) nun bir üyesidir. Şirket, 3 Mart 1999 tarihli ve 4743 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yaptığı ünvan değişikliği ile Koç Tüketici Finansmanı ve Kart Hizmetleri A.Ş. adını almış ve ana sözleşmesine yurtiçinde ve yurtdışında kartlı sistem kurma ve kart çıkartma hususunda her türlü kredi kartı basım dağıtım işlemlerini yapabilme mümessillik, komisyonculuk verebilme, alabilme ya da kiralama konularını eklemiş olup 22 Mart 2007 tarihli ve 6771 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nde yapılan ünvan değişikliği ile Koç Tüketici Finansmanı A.Ş adını alarak söz konusu faaliyet konularını ana sözleşmesinden çıkarmıştır. Şirket, 25 Aralık 2007 tarihli Yönetim Kurulu kararında ana faaliyet konularına sigorta acenteliği ve mortgage kredisi ( tut-sat ) verebilme konularını eklemeyi kararlaştırmıştır. Ödünç para verme işleri hakkındaki kanun hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü mal ve hizmet alımını kredilendirmekte olan Şirket büyük ölçüde Koç Grubu nun ürettiği malları kredilendirmekle birlikte otomobil kredilerinde farklı markalara da kredi imkanı sunarak mevcut bayi ağını kademeli olarak genişletmektedir. 31 Mart 2011 itibariyle Şirket in bünyesinde çalışan personel sayısı 139 dur. (31 Aralık 2010: 142). Şirket in bu finansal tabloların hazırlandığı tarih itibariyle tescil edilmiş adresi aşağıdaki gibidir: Koç Tüketici Finansmanı A.Ş. Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi Koç Çamlıca Đş Merkezi A Blok Üsküdar- Đstanbul 31 Mart 2011 tarihi itibariyle, Şirket in hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran hissedarlar ve hisse oranları aşağıdaki gibidir : % Arçelik A.Ş. 47,00 Koç Holding A.Ş. 44,50 Diğer ortaklar 8,50 Ödenmiş sermaye toplamı 100,00 31 Mart 2011 tarihi itibariyle ve bu tarihte sona eren döneme ait finansal tablolar, 27 Nisan 2011 tarihinde onaylanmış ve Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Kürşad Öçel ve Mali Đşler Müdürü Şahin Eke tarafından imzalanmıştır. Genel Kurul un ve bazı düzenleyici organların yasal mevzuata göre düzenlenmiş finansal tabloları tashih etme hakkı vardır. 8

12 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar 2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar Uygulanan finansal raporlama standartları Şirket, bu finansal tablolarını Türk Lirası ( TL ) olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) tarafından 17 Mayıs 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve Đzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve Đçeriği Hakkında Tebliğ ( Finansal Tablo Tebliği ) çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) ile bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından 20 Temmuz 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları için Ayrılacak Karşılıklara Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ), 9 Ocak 2009 tarih ve 1/33 sayılı kararı uyarınca, ihraç ettiği sermaye piyasası araçları borsada işlem gören finansman şirketlerinin finansal tablolarını, SPK nın Nisan 2008 tarih ve 2008/16 haftalık bülteni ile kamuya açıklanan genel formatlar yerine, BDDK tarafından belirlenen formatlara göre hazırlayarak kamuya ilan edilmek üzere Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası na göndermeleri gerektiği hususunda karar vermiştir. Finansal tablolar, gerçeğe uygun değeri ile ölçülen türev finansal enstrümanlar dışında, maliyet esasına göre hazırlanmıştır Netleştirme/mahsup Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkın bulunması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler. 2.2 Muhasebe politikalarındaki değişiklikler Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenmesi Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket in finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Şirket 31 Mart 2011 tarihi itibariyle bilançosunu 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanmış bilançosu ile 1 Ocak-31 Mart 2011 ara hesap dönemine ait gelir tablosu, özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunu ise 1 Ocak - 31 Mart 2010 hesap dönemi ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir Muhasebe politikalarında ve açıklamalarda değişiklikler Finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen yeni standart ve yorumlar dışında bir önceki yıl ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Şirket, 1 Ocak 2011 tarihinde başlayan hesap döneminde, aşağıdaki yeni ve düzeltilmiş TFRS ve TFRYK yorumlarını uygulamıştır. Yeni standartlar ve yorumlar 31 Mart 2011 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen yeni standartlar ve UFRYK yorumları dışında 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. 9

13 2. Finansal Tabloların Sunumuna Đlişkin Esaslar (Devamı) 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar: UFRYK 19 Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi Yorum, 1 Temmuz 2010 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. Bu yorum, işletme ile kredi verenler arasında finansal borcun şartları hakkında bir yenileme görüşmesi olduğu ve kredi verenin işletmenin borcunun tamamının ya da bir kısmının sermaye araçları ile geri ödemesini kabul ettiği durumların muhasebeleştirilmesine değinmektedir. UFRYK 19, bu sermaye araçlarının UMS 39 un 41 no lu paragrafı uyarınca ödenen bedel olarak niteleneceğine açıklık getirmektedir. Sonuç olarak finansal tablolardan çıkarılan finansal borç ve çıkarılan sermaye araçları, bir finansal borcu sonlandırmak için ödenen bedel olarak işleme tabi tutulur. UFRYK 14 Asgari Fonlama Koşulları (Değişiklik) Değişiklik, 1 Ocak 2011 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. Bu değişikliğin amacı, işletmelerin asgari fonlama gereksinimi için yaptığı gönüllü ön ödemeleri bir varlık olarak değerlendirmelerine izin vermektir. Erken uygulamaya izin verilmiştir ve uygulanması geriye dönük olarak yapılmalıdır. UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama - Yeni haklar içeren ihraçların sınıflandırılması (Değişiklik) Değişiklik, 1 Şubat 2010 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. Bu değişiklik, yürürlükteki standart uyarınca türev aracı olarak muhasebeleştirilen belirli döviz tutarlar karşılığında yapılan hak ihracı teklifleri ile ilgilidir. Değişiklik, belirli koşulların sağlanması durumunda işlem sırasında geçerli olacak olan para birimine bakılmaksızın bu tür hak ihraçlarının öz kaynağa dayalı finansal varlık olarak sınıflandırılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanmalıdır. UMS 24 Đlişkili Taraf Açıklamaları (Yeniden Düzenleme) Yeniden düzenleme, 1 Ocak 2011 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. Bu yeniden düzenleme, devletin ya da işletmenin ilişkide olduğu devlet kontrolündeki kamu kuruluşlarının tek bir müşteri olarak nitelendirilip nitelendirmeyeceği hususunda işletmelerin yapması gereken değerlendirmeye ilişkindir. Grup, bu değerlendirmeyi yaparken söz konusu kuruluşlar arasındaki ekonomik bütünleşmenin kapsamını göz önünde bulundurmalıdır. Erken uygulamaya izin verilmektedir ve uygulama geriye dönük olarak yapılmalıdır. Mayıs 2010 da UMSK, tutarsızlıkları gidermek ve ifadeleri netleştirmek amacıyla üçüncü çerçeve düzenlemesini yayınlamıştır. Değişiklikler için çeşitli yürürlük tarihleri belirlenmiş olup en erken yürürlük tarihi 1 Temmuz 2010 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleridir. Erken uygulamaya izin verilmektedir (bu iyileştirme projesi henüz Avrupa Birliği tarafından onaylanmamıştır). UFRS 3 Đşletme Birleşmeleri, (1 Temmuz 2010 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.) Bu iyileştirme, UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar, UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum, UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standartlarında yapılan ve koşullu bedele ilişkin muafiyeti kaldıran (2008 de yeniden düzenlenen UFRS 3 ün uygulanmaya başlanmasından önce olan işletme birleşmelerinden doğan koşullu bedel için geçerli değildir) değişiklere açıklık getirmektedir. 10

14 2. Finansal Tabloların Sunumuna Đlişkin Esaslar (Devamı) Ayrıca bu iyileştirme, mülkiyet hakkı veren araçların satın alınan işletmenin net varlıklarındaki orantısal payı olarak ifade edilen kontrol gücü olmayan payların bileşenlerini ölçme seçeneklerinin (gerçeğe uygun değer ya da mülkiyet hakkı veren araçların satın alınan işletmenin net varlıklarındaki orantısal payı üzerinden) kapsamını sınırlamaktadır. Sonuç olarak bu iyileştirme, bir işletmenin (bir işletme birleşme işleminin parçası olan) satın aldığı işletmenin (zorunlu ya da gönüllü) hisse bazlı ödeme işlemlerinin değiştirilmesinin muhasebeleştirilmesini zorunlu hale getirmektedir. Örneğin bedel ve birleşme sonrası giderlerin ayrıştırılması gibi. UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar, (1 Ocak 2011 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.) Değişiklik, UFRS 7 uyarınca yapılması gereken açıklamalara açıklık getirmekte ve sayısal açıklamalar ile finansal araçlara ilişkin risklerin doğası ve derecesi arasındaki etkileşimi vurgulamaktadır. UMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu, (1 Ocak 2011tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.) Değişiklik, işletmenin özkaynak kalemlerinin her biri için özkaynak değişim tablosu ya da finansal tablo dipnotlarında diğer kapsamlı gelire ilişkin bir analizi sunması gerekliliğine açıklık getirmektedir. UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar, (1 Temmuz 2010 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir.) Bu iyileştirme, UMS 27 nin UMS 21 Kur Değişimin Etkileri, UMS 31 Đş Ortaklıkları ve UMS 28 Đştiraklerdeki Yatırımlar standartlarında yaptığı değişikliklere açıklık getirmektedir. UMS 34 Ara Dönem Raporlama, (1 Ocak 2011 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.) Değişiklik, UMS 34 de yer alan açıklama ilkelerinin nasıl uygulanacağına rehberlik etmekte ve yapılaması gereken açıklamalara ekleme yapmaktadır. UFRYK 13 Müşteri Sadakat Programları, (1 Ocak 2011 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.) Düzeltme, program dahilindeki müşterilere sağlanan hediye puanlarının kullanımlarındaki değerini temel alacak şekilde gerçeğe uygun değerlerinin belirlendiği durumlarda; müşteri sadakat programına katılmayan diğer müşterilere verilen indirimler ve teşviklerin miktarının da göz önünde tutulması gerektiği konusuna açıklık getirmektedir. Söz konusu standartlar, değişiklikler ve yorumların Grup un finansal performansı veya finansal durumuna önemli bir etkisi olmamıştır. Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar UFRS 9 Finansal Araçlar Safha 1 Finansal Varlıklar ve Yükümlülükler, Sınıflandırma ve Açıklama Yeni standart, 1 Ocak 2013 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. UFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. Erken uygulamasına izin verilmektedir. Bu standart henüz Avrupa birliği tarafından onaylanmamıştır. Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 11

15 2. Finansal Tabloların Sunumuna Đlişkin Esaslar (Devamı) UMS 12 Gelir Vergileri Ertelenmiş Vergi: Esas alınan varlıkların geri kazanımı (Değişiklik) Değişiklik 1 Ocak 2012 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. UMS 12, (i) aksi ispat edilene kadar hukuken geçerli öngörü olarak, UMS 40 kapsamında gerçeğe uygun değer modeliyle ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerindeki ertelenmiş verginin gayrimenkulun taşınan değerinin satış yoluyla geri kazanılacağı esasıyla hesaplanması ve (ii) UMS 16 daki yeniden değerleme modeliyle ölçülen amortismana tabi olmayan varlıklar üzerindeki ertelenmiş verginin her zaman satış esasına göre hesaplanması gerektiğine ilişkin güncellenmiştir. Bu değişiklik henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Grup, değişikliğin finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmasını beklememektedir. UFRS 7 Finansal Araçlar Bilanço dışı işlemlerin kapsamlı bir biçimde incelenmesine ilişkin açıklamalar (Değişiklik), (1 Temmuz 2011 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir.) Değişikliğin amacı, finansal tablo okuyucularının finansal varlıkların transfer işlemlerini (seküritizasyon gibi) - finansal varlığı transfer eden taraf üzerinde kalabilecek muhtemel riskleri de içerecek şekilde - daha iyi anlamalarını sağlamaktır. Ayrıca değişiklik, orantısız finansal varlık transferi işlemlerinin hesap döneminin sonlarına doğru yapıldığı durumlar için ek açıklama zorunlulukları getirmektedir. Bu değişiklikler büyük ölçüde UFRS ve US GAAP (Amerikan Genel Kabul Görmüş Muhasebe Đlkeleri) ni açıklama gerekliliklerini uyumlaştırmaktadır. Bu değişiklik henüz AB tarafından kabul edilmemiştir. Söz konusu standardın Grup un finansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmasını beklememektedir. 2.3 Önemli muhasebe politikalarının özeti Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir: Nakit ve nakit benzerleri Nakit ve nakit benzerleri bilançoda maliyet değerleri ile yansıtılmaktadırlar. Nakit ve nakit benzerleri, eldeki nakit, banka mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir Müşterilere verilen krediler ve avanslar ve değer düşüklüğü karşılığı Şirket tarafından müşterilere verilen krediler ve avanslar iskonto edilmiş maliyet bedelinden değer düşüklüğü karşılığı düşülerek kaydedilir. Şirket, kullandırılan kredi tutarlarının tahsil edilmeyecek olduğunu gösteren objektif bir bulgu olduğu takdirde verilen krediler ve avanslar için bir kredi değer düşüklüğü karşılığı ayırmaktadır. Karşılık tutarı, kredinin kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar da dikkate alınmak üzere tüm nakit akışlarının, kredinin oluştuğu zamanki orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen cari değeridir. Şirket, yönetimin değerlendirmeleri ve tahminleri doğrultusunda herhangi bir kredinin veya alacağın tahsil imkanının sınırlı veya şüpheli hale gelmesi durumunda ve/veya zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) tarafından 20 Temmuz 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve finansman Şirketleri nce Alacakları Đçin Ayrılacak Karşılıklara Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ i ( Karşılıklar Tebliği ) de dikkate alarak özel ve genel karşılık ayırmaktadır. 12

16 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) Dönem içinde ayrılan karşılıklar o dönem gelirinden düşülmektedir. Karşılık ayrılan alacaklar tahsil edildiğinde ise Kredi ve diğer alacaklar değer düşüş karşılığı hesabından düşülmektedir. Tahsili mümkün olmayan alacaklar bütün yasal işlemler tamamlandıktan sonra kayıtlardan silinmektedir Đlişkili taraflar Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, önemli yönetim personeli ve Yönetim Kurulu üyeleri, Koç Grup şirketleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar ilişkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmişlerdir Türev finansal araçlar ve finansal riskten korunma muhasebesi Şirket, yabancı para pozisyon riskini ve faiz riskini azaltmak ve döviz likiditesini yönetmek amacıyla swap ve forward işlemlerine girmektedir. Bu tür türev finansal araçlar türev kontratına girildiği tarihteki rayiç değerleri ile ilk kayda alınmakta ve daha sonraki dönemlerde rayiç değerleri ile yansıtılmaktadırlar. Nakit akış riskinden korunma aracı olarak değerlendirilen swap ve forward işlemleri ile finansal riskten korunma konusu olan finansal borçlar riskten korunma muhasebesine göre kayıtlara alınmaktadır. Şirket uzun vadeli sabit faizli TL kredi portföyünü uluslararası piyasalardan sağladığı uzun vadeli yabancı para kaynak ile fonlamaktadır. Şirket uluslararası piyasalardan sağladığı fon ile yarattığı yabancı para likiditeyi uzun vadeli swap işlemleriyle TL likiditeye dönüştürmektedir. Bu sayede uzun vadeli sabit faizli kredileri için hem TL fonlama kaynağı oluşturmakta hem de faiz ve kur riskinden korunmaktadır. Şirket, finansal riskten korunma işleminin başlangıcında, finansal riskten korunma ilişkisi ile Şirket in finansal riskten korunma işleminde bulunmasına neden olan risk yönetimi hedef ve stratejisinin resmi bir tanımını yapmakta ve bunları resmi bir belgeye dayandırmaktadır. Söz konusu belgeleme, finansal riskten korunma aracının belirlenmesini, finansal riskten korunma konusu finansal yükümlülüğün tanımını ve Şirket in ilgili finansal riskten korunma aracının, riskten korunma konusu finansal varlığın nakit akışlarında meydana gelen ve korunulan finansal riskle ilişkilendirilebilen değişiklikleri dengelemedeki etkinliğini nasıl değerlendireceğini içerir. Şirket, finansal riskten korunma aracı olarak belirlediği swap işlemlerinin faiz ve anapara ödeme vadeleri finansal riskten korunma konusu olan finansal borçlarınınki ile uyumlu olacak şekilde riskten korunma işlemine girmiştir. Finansal riskten korunma işleminin etkinliği her finansal raporlama döneminde sürekli olarak değerlendirilmektedir ve finansal riskten korunma işleminin, korunulan risk ile ilişkilendirilebilen nakit akışlarındaki değişiklikleri dengelemede etkin olması, ilgili finansal riskten korunma ilişkisine ilişkin belgelendirilmiş risk yönetim stratejisi ile tutarlı olduğunu göstermektedir. Şirket nakit akış riskinden korunma amaçlı oluşturduğu swap işlemlerini benzer yatırım araçlarının cari piyasa değerlerine veya yakın zamanda piyasada oluşmuş fiyatlara dayanarak Iskonto edilmiş nakit akım yöntemiyle değerlendirmekte ve oluşan net kar veya zararın etkin kısmını özkaynaklar altında Riskten korunma değerleme farkları hesabında muhasebeleştirmekte, etkin olmayan kısmını ise gelir tablosunda yansıtmaktadır. Özkaynaklar altında muhasebeleştirilen kar veya zararlar, riskten korunma konusu finansal varlık ve yükümlülüklere ilişkin finansal gelir ve giderlerin kar zarara yansıtıldığı dönemlerde gelir tablosuna transfer edilir. Nakit akış riskinden korunma amaçlı işleme baz olan yabancı para ve değişken faizli kredilere ilişkin kur farkı değerlemesi kambiyo işlemleri kar zararı hesabı altında ve türev işlemlerin değerlemesi sonucu oluşan kar zarar türev finansal işlemlerden kar/ zarar hesapları altında muhasebeleştirilmektedir. Söz konusu hesaplar altında muhasebeleştirilen tutarlar Şirket in nakit akış riskinden korunma amaçlı işleme girme sonucunda oluşan finansman maliyetini ifade etmektedir. 13

17 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) Kiralama işlemleri Kiralayan olarak Finansal kiralamalar Finansal kiralama işlemine konu olan varlıklar, Şirket in finansal kiralama işlemine konu olan varlık ile ilgili tüm risk ve getirilere sahip olması durumunda, ilgili varlığın makul değeri ile asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı üzerinden varlıklarda maddi duran varlıklar hesabında, söz konusu kiralama işlemlerinden kaynaklanan borçlar ise yükümlülüklerde finansal kiralama borçları hesabında gösterilmektedir. Finansal kiralama borçları, ilgili maddi duran varlığın satın alma değeri üzerinden finansal tablolara yansıtılır. Kira sözleşmesinden doğan faiz ödemeleri ise, kira dönemi boyunca gelir tablosunda gider olarak gösterilir. Operasyonel kiralamalar Operasyonel kiralama işlemleri oluştukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir. Operasyonel kiralamada kira bedelleri kira kontratı süresince eşit olarak gider kaydedilir Maddi duran varlıklar Maddi duran varlıklar, birikmiş amortisman düşüldükten sonraki net değeri ile gösterilmektedir. Amortisman, maddi duran varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri üzerinden doğrusal ve hızlandırılmış amortisman yöntemleri kullanılarak ayrılmaktadır. Faydalı ömür: Büro makineleri Mobilya ve mefruşat Nakil vasıtaları Diğer 3-10 yıl 5 yıl 5 yıl 2-15 yıl Maddi duran varlıkların satışı dolayısıyla oluşan kar ve zararlar diğer faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarına dahil edilirler Maddi olmayan duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar, iktisap edilmiş hakları içermektedir. Bunlar, iktisap maliyeti üzerinden kaydedilir ve iktisap edildikleri tarihten faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile amortismana tabi tutulur. Faydalı ömür: Haklar 3-5 yıl Değer düşüklüğünün olması durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerine indirilir. 14

18 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) Borçlanma maliyeti Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan ilişki kurulabilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir. Yatırımla ilgili kredinin henüz harcanmamış kısmının geçici süre ile finansal yatırımlarda değerlendirilmesiyle elde edilen finansal yatırım geliri aktifleştirmeye uygun borçlanma maliyetlerinden mahsup edilir. Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir Đhraç edilen bono ve tahviller Şirket tarafından ihraç edilen finansman bonoları ve tahviller, finansal borçlar olarak sınıflandırılır ve etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet bedeli ile kaydedilir Ertelenen vergiler Ertelenen vergiler, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenen vergi hesaplanmasında, yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibariyle halihazırda yasanmış bulunan vergi oranları kullanılır. Ertelenen vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır Gelir ve giderlerin kaydedilmesi a) Faiz gelir ve giderleri Faiz gelir ve giderleri, tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Faiz gelirleri yönetimin müşterilere verilen krediler ve avansların geri ödenemeyeceği kararına vardıkları andan itibaren iptal edilir ve o tarihe kadar kaydedilmiş olan reeskont tutarları iptal edilerek tahsilat gerçekleşene kadar gelir olarak kaydedilmez. Faiz gelirleri müşterilere verilen kredilerden faiz gelirleri hesabında, faiz giderleri ise faiz giderleri hesabında gösterilmektedir. b) Sübvansiyon gelirleri Alınan sübvansiyonlar, Şirket in kampanya düzenleyen şirketlerin kampanya dönemlerinde, kampanyada uygulanan faiz oranları ile ilgili dönemlerin cari faiz oranları arasındaki farkı giderebilmek amacıyla söz konusu şirketlerden aldıkları sübvansiyonları ifade etmektedir. Söz konusu sübvansiyonlar, kredilerin ayrılmaz bir parçası olarak elde edilmelerinden dolayı kredi sözleşme süresi üzerinden tahakkuk esasına göre kaydedilir. c) Kredi istihbarat gelirleri ve diğer gelirler Kredi istihbarat gelirleri, Şirket in müşterilere verilen kredilerin açılışında tahsil ettiği kredi açılış ücretlerinden oluşmakta ve hak edildiğine dair tüm koşulların gerçekleştiği dönemde ilgili gelir hesaplarına yansıtılmaktadır. Şirket in kapanan finansman kredilerinin fazla ödemelerinden ve sahibi belli olmayan banka havalelerinden doğan yükümlülükleri 1 yıl finansal tablolarda yükümlülük olarak tutulduktan sonra iade edilmedikleri takdirde gelir olarak kaydedilmektedir. 15

19 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) Karşılıklar Karşılıklar, Şirket in geçmiş olaylar sonucunda, elinde bulundurduğu yasal ya da yaptırıcı bir yükümlülüğün mevcut bulunması ve bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla geleceğe yönelik bir kaynak çıkışının muhtemel olduğu, ayrıca ödenecek miktarın güvenilir bir şekilde tahmin edilebildiği durumlarda ayrılmaktadır Çalışan hakları karşılıkları Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket in kanuni bir zorunluluğu olarak, personelin Türk Đş Kanunu uyarınca hesaplanmakta ve Şirket çalışanlarının en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak emekliye ayrılması, iş ilişkisinin kesilmesi, askerlik hizmeti için çağrılması veya vefatı durumunda doğacak gelecekteki olası yükümlülüklerinin aktüer öngörüler doğrultusunda tahmini toplam karşılığının şimdiki zamana indirgenmiş değerini ifade etmektedir. Şirket çalışanları adına Sosyal Güvenlik Kurumu na (Kurum) yasa ile belirlenmiş tutarlarda katkı payı ödemek zorundadır. Şirket in ödemekte olduğu katkı payı dışında çalışanına veya Kurum a yapmak zorunda olduğu başka bir ödeme mecburiyeti yoktur. Bu katkı payları tahakkuk ettikleri tarihte giderleştirilmektedir Yabancı para işlemler Dönem içinde gerçekleşen yabancı para işlemleri, işlem tarihlerinde geçerli olan yabancı para kurları üzerinden çevrilmiştir. Yabancı paraya dayalı parasal varlıklar ve yükümlülükler dönem sonunda T.C. Merkez Bankası nca belirlenen döviz alış kurları üzerinden çevrilmiştir. Yabancı paraya dayalı parasal varlık ve yükümlülüklerin çevrimlerinden doğan kur kazancı veya zararları, gelir tablosuna yansıtılmıştır Koşullu varlık ve yükümlülükler Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varlıklar finansal tablolara dahil edilmemekte ve koşullu varlık ve yükümlülükler olarak değerlendirilmektedir Satış amaçlı elde tutulan varlıklar Bir duran varlığın defter değerinin sürdürülmekte olan kullanımdan ziyade satış işlemi vasıtasıyla geri kazanılacak olması durumunda Şirket, söz konusu duran varlığı satış amaçlı olarak sınıflandırır. Şirket satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılan bir duran varlığı; defter değeri ile satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerinden düşük olanı ile ölçer Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar Şirket in bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve bilanço tarihindeki durumunu etkileyebilecek olaylar, (düzeltme gerektiren olaylar) ilişikteki mali tablolarda yansıtılmaktadır. Düzeltme gerektirmeyen olaylar belli bir önem arzettikleri takdirde dipnotlarda açıklanmaktadır. 16

20 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 2.4 Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları Finansal tabloların hazırlanmasında Şirket yönetiminin, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile oluşması muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ile raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar, Şirket yönetiminin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar varsayımlardan farklılık gösterebilir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri dönem gelir tablosunda yansıtılmaktadırlar. Finansal tablolarının hazırlanmasında kullanılan önemli değerlendirmeler, tahminler ve varsayımlar aşağıda açıklanmıştır: Şirket, bilançosunda kayıtlı bulunan türev finansal varlık ve türev finansal yükümlülükleri için riskten korunma muhasebesi uygulamakta olup rayiç değerleriyle bu işlemleri muhasebeleştirmektedir. Riskten korunma amacıyla edinilen türev araçların rayiç değerleri aktif piyasalarından temin edilemediği için, Şirket bu türev araçları iskonto edilmiş nakit akımları yöntemini kullanarak değerlemektedir. Bu yöntemin hesaplama girdileri mümkün olduğu ölçüde piyasa verilerinden elde edilir. Rayiç değer hesaplanırken Şirket bu varlık ve yükümlülükleri, 31 Mart 2011 tarihi itibariyle likidite riski, kredi riski ve kur değişimlerini de dikkate alarak hesapladığı faiz oranları ile iskonto işlemine tabi tutmaktadır. Bu faktörlerle ilgili tahmin ve varsayımlardaki değişiklikler finansal araçların finansal tablolarda raporlanan rayiç değerlerini etkilemektedir. 31 Mart 2011 tarihi itibarıyla Şirket, bu hesaplamaları sonucunda bilançosunda TL tutarında nakit akış riskinden korunma amaçlı türev finansal varlık ve TL tutarında nakit akış riskinden korunma amaçlı türev finansal yükümlülük kaydetmiştir. Şirket in karşılık politikası, değer düşüklüğüne uğrayan krediler için temerrüt oranlarını esas alan parametreler içeren modellere dayanmaktadır. Temerrüde düşme olasılığı, değer düşüklüğüne uğramayan krediler için geçmiş temerrüt olasılıklarını mevcut kredilerine oranlama yöntemiyle hesaplanmaktadır. Şirket, farklı derecelendirme sınıfları altında gösterilen her risk grubu için temerrüt olasılıklarını izlemektedir. Şirket portföy karşılığı hesaplamasını, güncel piyasa koşullarını ve Şirket in kredi portföyünün kalitesini gösteren istatistiksel veriler kullanmak suretiyle, değer düşüklüğüne uğramayan krediler için geçmiş temerrüt olasılıklarını dikkate alarak kontrol etmektedir. Tahmin edilen zararlar ile gerçekleşen zararlar arasında oluşabilecek farkları önlemek amacıyla, karşılık hesaplamasında kullanılan yöntem ve tahminler düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Şirket yönetimi, verilen krediler üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda tahsili şüpheli görülen alacaklardan doğabilecek zararlar için belli bir karşılık ayırmaktadır. Karşılık tutarı, Şirket in kredi risk politikası, mevcut kredi portföyünün yapısı, müşterilerinin mali yapıları ve ekonomik konjoktüre bağlı olarak belirlenmekte ve varsa ilgili teminatların rayiç değerleri de göz önüne alınarak hesaplanmaktadır. Değer düşüklüğü ve tahsil edilememe riski, bireysel olarak her bir kredi için ayrı, bireysel bazda değer düşüklüğü tespit edilmemiş krediler dahil tüm krediler için toplam portföy bazında hesaplanır. Şirket, 31 Mart 2011 tarihi itibarıyla TL tutarında genel kredi karşılığı ve TL tutarında özel kredi karşılığı ayırmıştır. 17

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01.01.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Katar Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı na, Katar Faktoring Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi

Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi 31 Mart 2012 tarihli ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa BİRİNCİ BÖLÜM Bilanço 1-2 Bilanço dışı

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi

Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi 30 Haziran 2012 tarihli ara dönem özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Koç Tüketici Finansmanı A.Ş. İçindekiler Birinci bölüm 1. Bağımsız sınırlı

Detaylı

Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi

Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi tarihli ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilançolar 1-2 Bilanço dışı hesaplar tabloları

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi

Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi tarihli ara dönem özet finansal tablolar Koç Tüketici Finansmanı A.Ş. İçindekiler Birinci bölüm Finansal tablolar 1. Özet ara dönem bilanço (finansal durum tablosu)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

Koç Finansman Anonim Şirketi

Koç Finansman Anonim Şirketi Koç Finansman Anonim Şirketi 31 Mart 2013 tarihli ara dönem özet finansal tablolar 31 MART 2013 ve 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA ÖZET BİLANÇOLAR Koç Finansman A.Ş. İçindekiler Birinci bölüm Finansal

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.) AKTĠF KALEMLER Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Dipnot

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 Ocak 31 Mart 2011 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotları

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 Ocak 31 Mart 2011 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotları YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 Ocak 31 Mart 2011 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotları İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 NAZIM HESAP KALEMLERİ... 3 GELİR TABLOSU... 4 ÖZKAYNAKLARDA

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

VDF FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

VDF FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2010 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 GELİR TABLOSU...

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı

FON SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

FON SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR FON SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT ÖZET FĐNANSAL TABLOLAR ĐÇĐNDEKĐLER

Detaylı

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. (Eski ünvanıyla KOÇ FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.)

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. (Eski ünvanıyla KOÇ FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.) (Eski ünvanıyla KOÇ FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.) 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1-2 ÖZET NAZIM HESAP

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 GELİR TABLOSU... 3 KAPSAMLI GELİR TABLOSU...

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLARDA

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLARDA

Detaylı

Đ.M.K.B.'NIN UYARISI!

Đ.M.K.B.'NIN UYARISI! Đ.M.K.B.'NIN UYARISI! CD Hazırlayan Aracı Kurum Yönetimine: Kurumunuzun cari dönem ve bir önceki dönem ile karşılaştırmalı olarak düzenlenmiş ayrıntılı bilanço, gelir tablosu ve dipnotlar tarafınızca Borsaya

Detaylı

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR. Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Finans Faktoring Hizmetleri

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU (Eski ünvanıyla KOÇ FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.) 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. Yönetim

Detaylı

Ak Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

Ak Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Ak Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak 31 Mart 2011 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Ak Portföy Yönetimi A.Ş. İçindekiler Sayfa Bilanço 2 Kapsamlı gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin nin 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Mali Tabloları, Bağımsız Denetçi raporu ile Türk Ticaret Kanunu nun 347 nci maddesi uyarınca teşkil olunan denetçiler tarafından hazırlanan rapor

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR. İÇİNDEKİLER SAYFA Konsolide Bilançolar 1-2 Konsolide Nazım Hesaplar... 3 Konsolide Gelir Tabloları. 4 Konsolide

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi nin (Banka) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan

Detaylı

Vakıf Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Vakıf Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Vakıf Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Bu rapor, 45 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından

Detaylı

Vakıf Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 30 Eylül 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Vakıf Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 30 Eylül 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Vakıf Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 30 Eylül 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Đçindekiler Finansal durum tablosu Kapsamlı gelir tablosu

Detaylı

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği olarak, Nurol

Detaylı

VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.

VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR. İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu'na İstanbul 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI

Detaylı

Oyak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Oyak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Oyak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara hesap dönemine ait ara dönem özet finansal tablolar ve bağımsız inceleme raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem özet bilanço 1 Ara dönem özet

Detaylı

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İçindekiler: Özet bilanço Özet nazım hesaplar

Detaylı

Ak Finansal Kiralama A.Ş.

Ak Finansal Kiralama A.Ş. Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporu

Detaylı

ĐŞ FACTORING FĐNANSMAN HĐZMETLERĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA FĐNANSAL TABLOLAR

ĐŞ FACTORING FĐNANSMAN HĐZMETLERĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA FĐNANSAL TABLOLAR ĐŞ FACTORING FĐNANSMAN HĐZMETLERĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA FĐNANSAL TABLOLAR. BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU Đş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu na: 1. Đş Factoring Finansman

Detaylı

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR Finans Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu'na İstanbul ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL

Detaylı

MERKEZ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

MERKEZ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)...

Detaylı

FIRST FACTORING ANONİM ŞİRKETİ FİNANSAL TABLOLAR

FIRST FACTORING ANONİM ŞİRKETİ FİNANSAL TABLOLAR FIRST FACTORING ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR First Factoring A.Ş. Yönetim Kurulu'na İstanbul FIRST FACTORING ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. 2015 2014 2013 Faiz ve benzeri gelirler 25,967 25,001 25,601 Faiz giderleri 10,086 10,729 10,767 Net faiz geliri 15,881 14,272 14,834 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Yönetim Kurulu na: Yapı Kredi Finansal

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Dip Geçmemiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Dip Geçmemiş I- Cari Varlıklar EGE SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 MART 2015 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE SOLO BĐLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 94,454,233 1-

Detaylı

DESTEK FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO

DESTEK FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. BİLANÇO AKTİF KALEMLER Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2010 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2009 Dipnot TP YP TOPLAM

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

YAPI KREDĐ FĐNANSAL KĐRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE DĐPNOTLARI

YAPI KREDĐ FĐNANSAL KĐRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE DĐPNOTLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE DĐPNOTLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMĐNE ĐLĐŞKĐN FĐNANSAL TABLOLAR ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA BĐLANÇO... 12 GELĐR TABLOSU... 3 ÖZ KAYNAKLARDA

Detaylı

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 NAZIM HESAP KALEMLERİ... 3 GELİR TABLOSU... 4 ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN

Detaylı

İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Dipnotlar... 9-51

Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Dipnotlar... 9-51 İŞ FACTORING FİNANSMAN HİZMETLERİ A.Ş. FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız Denetim Raporu Bilanço (Finansal Durum Tablosu)... 1-2 Nazım Hesaplar...... 3 Gelir Tablosu..... 4 Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen

Detaylı

VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.

VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı

Detaylı

31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO 52 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 TP YP Toplam TP YP

Detaylı

Vakıf Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Vakıf Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Vakıf Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

Koç Finansman Anonim Şirketi

Koç Finansman Anonim Şirketi Koç Finansman Anonim Şirketi (eski unvanıyla Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi ) 30 Haziran 2013 tarihli ara dönem özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı inceleme raporu İçindekiler Birinci bölüm

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan bilançosu, aynı tarihte

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanan rapor 30 Eylül 2011 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanan rapor - 30 Eylül 2011 İçindekiler Kısım Bölüm Sayfa I 30 Eylül 2011

Detaylı

YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.

YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu na: Yapı Kredi Faktoring A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanan bilançosunu,

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI İÇİNDEKİLER SAYFA Konsolide Bilanço... 1-2 Konsolide Nazım Hesaplar... 3 Konsolide Gelir Tablosu... 4 Konsolide Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen

Detaylı

LİDER FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

LİDER FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 10 Eylül 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26639 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1- (1)

Detaylı

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1-2 ÖZET NAZIM HESAPLAR... 3 ÖZET KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 4 ÖZET

Detaylı

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Ekspo Faktoring Anonim Şirketi

Ekspo Faktoring Anonim Şirketi Ekspo Faktoring Anonim Şirketi 2011 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar 28 Ekim 2011 Bu rapor, 42 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından oluşmaktadır. 30

Detaylı

KOÇ FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOÇ FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı A.Ş. Yönetim Kurulu na: Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2012 tarihi

Detaylı