Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi"

Transkript

1 Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi 31 Mart 2011 tarihi itibariyle finansal tablolar

2 Koç Tüketici Finansmanı A.Ş. Đçindekiler Birinci bölüm Finansal tablolar 1. Bilanço (finansal durum tablosu) 2. Bilanço dışı hesaplar tablosu 3. Gelir tablosu 4. Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo 5. Özkaynak değişim tablosu 6. Nakit akış tablosu Đkinci bölüm Muhasebe politikaları 1. Şirketin organizasyonu ve faaliyet konusu 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar 2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar 2.2 Muhasebe politikalarındaki değişiklikler 2.3 Önemli muhasebe politikalarının özeti 2.4 Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları 2.5 Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ve hatalar Üçüncü bölüm Finansal tablolara ilişkin açıklama ve dipnotlar 1. Bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 2. Bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 3. Bilanço dışı hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar 4. Gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 5. Đlişkili taraflara ilişkin açıklama ve dipnotlar 6. Bilanço tarihinden sonraki olaylar Dördüncü bölüm Mali bünyeye ilişkin bilgiler

3 Birinci bölüm Finansal tablolar I. Bilanço (finansal durum tablosu) II. Bilanço dışı hesaplar tablosu III. Gelir tablosu IV. Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo V. Özkaynak değişim tablosu VI. Nakit akış tablosu

4 31 MART 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARĐHLERĐ ĐTĐBARĐYLA BĐLANÇOLAR 31 Mart Aralık 2010 AKTĐF KALEMLER Dipnotlar TP YP Toplam TP YP Toplam 1. NAKĐT DEĞERLER (I-1) 2. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (I-2) ,727 47, Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 3. BANKALAR (I-3) 4. TERS REPO ĐŞLEMLERĐNDEN ALACAKLAR 5. SATILMAYA HAZIR FĐNANSAL VARLIKLAR (Net) (I-4) (I-5) - 47,727 47, ,680, ,048, ,729, ,917,422 4,333, ,251, FĐNANSMAN KREDĐLERĐ (I-6) - 1,004,273,225-1,004,273, ,351, ,351, Tüketici Kredileri - 649,626, ,626, ,702, ,702, Kredi Kartları Taksitli Ticari Krediler - 354,646, ,646, ,648, ,648, TAKĐPTEKĐ ALACAKLAR (I-7) - 17,872,725-17,872,725 24,811,066 24,811, Takipteki Finansman Kredileri - 77,762,125-77,762,125 83,242,759 83,242, Özel Karşılıklar (-) (59,889,401) (59,889,401) (58,431,693) - (58,431,693) - 8. RĐSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV (I-8) - FĐNANSAL VARLIKLAR - 1,376,179 1,376, , , Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - 1,376,179 1,376, Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (I-9) 10. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (I-10) 11. ĐŞTĐRAKLER (Net) (I-11) 12. ĐŞ ORTAKLIKLARI (Net) (I-12) 13. MADDĐ DURAN VARLIKLAR (Net) (I-13) 14. MADDĐ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 14.1 Şerefiye 14.2 Diğer (I-14) 15. ERTELENMĐŞ VERGĐ VARLIĞI (I-15) 16. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN VARLIKLAR (Net) (I-16) , , ,502-12,502 12,502 12, , , , , , , , , , , ,666 2,048,310-2,048,310 2,577, , , , ,666 2,577, , Satış Amaçlı 631, , , , Durdurulan Faaliyetlere Đlişkin 17. DĐĞER AKTĐFLER (I-17) AKTĐF TOPLAMI ,297,670-4,297,670 4,552,277 11,154 4,563,431 1,054,807, ,472,122 1,184,279,926 1,162,694,360 5,280,033 1,167,974,393 Đlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 1

5 31 MART 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARĐHLERĐ ĐTĐBARĐYLA BĐLANÇOLAR 31 Mart Aralık 2010 PASĐF KALEMLER Dipnotlar TP YP Toplam TP YP Toplam 1. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĐNANSAL (II-1) - 42,547 42, YÜKÜMLÜLÜKLER 2. ALINAN KREDĐLER (II-2) 285,111, ,769, ,881, ,784,770 85,078, ,863, KĐRALAMA ĐŞLEMLERĐNDEN BORÇLAR (II-3) Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) ĐHRAÇ EDĐLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (II-4) 493,245, ,245, ,737, ,737, Bono 24,786,172-24,786,172 54,156,761-54,156, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller 468,459, ,459, ,580, ,580, MUHTELĐF BORÇLAR (II-5) 9,988,566-9,988,566 11,353,437-11,353, DĐĞER YABANCI KAYNAKLAR (II-6) 10,104,760-10,104,760 12,329, ,089 12,329, RĐSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĐNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER (II-7) - 962, , , Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - 962, , , , Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar ÖDENECEK VERGĐ VE YÜKÜMLÜLÜKLER (II-8) 2,108,671-2,108,671 3,105,100-3,105, BORÇ VE GĐDER KARŞILIKLARI (II-9) 9,178,069-9,178,069 6,545,251-6,545, Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 1,568,238-1,568,238 1,436,043-1,436, Diğer Karşılıklar 7,609,831-7,609,831 5,109,208-5,109, ERTELENMĐŞ VERGĐ BORCU (II-10) SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (II-11) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere Đlişkin SERMAYE BENZERĐ KREDĐLER (II-12) ÖZKAYNAKLAR (II-13) 130,768, ,768, ,463, ,463, Ödenmiş Sermaye 100,000, ,000, ,000, ,000, Sermaye Yedekleri 272, ,874 (338,998 ) - (338,998) Hisse Senedi Đhraç Primleri Hisse Senedi Đptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Đştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım) 272, ,874 (338,998 ) - (338,998) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere Đlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri 21,224,654-21,224,654 12,431,324-12,431, Yasal Yedekler 5,261,359-5,261,359 4,004,606-4,004, Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler 15,963,295-15,963,295 8,426,718-8,426, Diğer Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar 9,270,662-9,270,662 21,371,220-21,371, Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 2,577,887-2,577,887 6,236,142-6,236, Dönem Net Kâr veya Zararı 6,692,775-6,692,775 15,135,078-15,135,078 PASĐF TOPLAMI 940,505, ,774,386 1,184,279,926 1,082,318,850 85,655,543 1,167,974,393 Đlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 2

6 31 MART 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARĐHLERĐ ĐTĐBARĐYLA BĐLANÇOLAR NAZIM HESAP KALEMLERĐ 31 Mart Aralık 2010 Dipnotlar TP YP Toplam TP YP Toplam I. RĐSKĐ ÜSTLENĐLEN FAKTORĐNG ĐŞLEMLERĐ II. RĐSKĐ ÜSTLENĐLMEYEN FAKTORĐNG ĐŞLEMLERĐ III. ALINAN TEMĐNATLAR (I-6, III-1) 28,405,945 28,405,945 27,234,275 27,234,275 IV. VERĐLEN TEMĐNATLAR (III-2) 3,828,493 3,828, , ,354 V. TAAHHÜTLER (III-3) 1,695,687, ,602,580 1,937,290,458 1,710,673,111 66,217,675 1,776,890, Cayılamaz Taahhütler 339, , , , Cayılabilir Taahhütler Kiralama Taahhütleri 1,695,347, ,602,580 1,936,950,523 1,710,333,176 66,217,675 1,776,550, Finansal Kiralama Taahhütleri Faaliyet Kiralama Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler 1,695,347, ,602,580 1,936,950,523 1,710,333,176 66,217,676 1,776,550,852 VI. TÜREV FĐNANSAL ARAÇLAR (III-4) 90,434,191 53,613, ,007,743 56,908,760 35,596,969 92,505, Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 90,434,191 51,692, ,126,811 56,908,760 35,596,969 92,505, Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı Đşlemler Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Đşlemler 90,434,191 51,692, ,126,811 56,908,760 35,596,969 92,505, Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Đşlemler 6.2 Alım Satım Amaçlı Đşlemler 1,920,931 1,920, Vadeli Alım-Satım Đşlemleri Swap Alım Satım Đşlemleri Alım Satım Opsiyon Đşlemleri 1,920,931 1,920, Futures Alım Satım Đşlemleri Diğer VII. EMANET KIYMETLER (I-6, III-5) 276, , , ,550 NAZIM TOPLAMI 1,818,633, ,216,131 2,113,849,538 1,795,444, ,814,644 1,897,258,694 (*) Yabancı para bakiyeler orijinal tutarları ile gösterilmektedir. Đlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 3

7 31 MART 2011 VE 2010 TARĐHLERĐNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT GELĐR TABLOLARI GELĐR VE GĐDER KALEMLERĐ Dipnotlar 01 Ocak - 31 Mart Ocak - 31 Mart 2010 I. ESAS FAALĐYET GELĐRLERĐ (IV-1) 35,072,793 39,513, Finansman Kredilerinden Alınan Faizler 30,933,144 35,671, Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 4,139,649 3,841,173 II. ESAS FAALĐYET GĐDERLERĐ (-) (IV-2) (7,539,771) (6,576,188) 2.1 Personel Giderleri (3,179,796) (3,018,451) 2.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri (113,590) (125,786) 2.3 Araştırma Geliştirme Giderleri 2.4 Genel Đşletme Giderleri (3,939,387) (2,788,927) 2.5 Diğer (306,998) (643,024) III. DĐĞER FAALĐYET GELĐRLERĐ (IV-3) 9,290,309 9,874, Bankalardan Alınan Faizler 1,213, , Ters Repo Đşlemlerinden Alınan Faizler 3.3 Menkul Değerlerden Alınan Faizler Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 3.4 Temettü Gelirleri 3.5 Sermaye Piyasası Đşlemleri Kârı 47, , Türev Finansal Đşlemlerden 47, , Diğer 3.6 Kambiyo Đşlemleri Kârı 6,751,459 5,872, Diğer 1,277,274 3,097,141 IV. FĐNANSMAN GĐDERLERĐ (-) (IV-4) (19,549,699) (23,756,900) 4.1 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (8,762,206) (11,938,308) 4.2 Faktoring Đşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler 4.3 Finansal Kiralama Giderleri (12) 4.4 Đhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (10,762,521) (11,509,880) 4.5 Diğer Faiz Giderleri (1,614) (1,676) 4.6 Verilen Ücret ve Komisyonlar (23,358) (307,024) V. TAKĐPTEKĐ ALACAKLARA ĐLĐŞKĐN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) (IV-5) (1,850,026) (9,526,543) VI. DĐĞER FAALĐYET GĐDERLERĐ (-) (6,845,708) (6,286,049) 6.1 Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme Gideri Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 6.2 Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere Đlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri Şerefiye Değer Düşüş Gideri Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri Đştirak, Bağlı Ortaklık ve Đş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri 6.3 Türev Finansal Đşlemlerden Zarar (IV-6) (2,867,166) 6.4 Kambiyo Đşlemleri Zararı (IV-6) (6,845,708) (3,418,883) 6.5 Diğer VII. NET FAALĐYET K/Z (I+...+VI) 8,577,898 3,241,507 VIII. BĐRLEŞME ĐŞLEMĐ SONRASINDA GELĐR OLARAK KAYDEDĐLEN FAZLALIK TUTARI IX. NET PARASAL POZĐSYON KÂRI/ZARARI X. SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER VERGĐ ÖNCESĐ K/Z (VII+VIII+IX) 8,577,898 3,241,507 XI. SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER VERGĐ KARŞILIĞI (±) (I-15) (1,885,123) (414,621) 11.1 Cari Vergi Karşılığı (1,508,514) 11.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) (522,478) (4,307,053) 11.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 145,869 3,892,432 XII. SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER DÖNEM NET K/Z (X±XI) 6,692,775 2,826,886 XIII. DURDURULAN FAALĐYETLERDEN GELĐRLER 13.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 13.2 Bağlı Ortaklık, Đştirak ve Đş Ortaklıkları Satış Karları 13.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri XIV. DURDURULAN FAALĐYETLERDEN GĐDERLER (-) 14.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 14.2 Bağlı Ortaklık, Đştirak ve Đş Ortaklıkları Satış Zararları 14.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri XV. DURDURULAN FAALĐYETLER VERGĐ ÖNCESĐ K/Z (XIII-XIV) XVI. DURDURULAN FAALĐYETLER VERGĐ KARŞILIĞI (±) 16.1 Cari Vergi Karşılığı 16.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 16.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) XVII. DURDURULAN FAALĐYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) XVIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XII+XVII) 6,692,775 2,826,886 Đlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

8 31 MART 2011 VE 2010 TARĐHLERĐNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTĐRĐLEN GELĐR GĐDER KALEMLERĐNE ĐLĐŞKĐN TABLOLAR Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemleri 01 Ocak 31 Mart Ocak 31 Mart 2010 I II. Menkul değer düşük artış fonuna satılmaya hazır finansal varlıklardan eklenen Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerindeki net değişme Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerindeki net değişme (karzarara transfer) Maddi duran varlıklar yeniden değerleme değer artışları III. Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme değer artışları IV. Yabancı para işlemler için kur çevrim farkları V. Nakit akış riskinden korunma amaçlı türev finansal varlıklara ilişkin kâr/zarar (341,092) 5.1 Gerçeğe uygun değer farkı kârı/zararı (gerçeğe uygun değer değişikliklerinin etkin kısmı) 5.2 Yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım VI. Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı türev finansal varlıklara ilişkin kâr/zarar 6.1 Gerçeğe uygun değer farkı kârı/zararı (gerçeğe uygun değer değişikliklerinin etkin kısmı) 6.2 Yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım Muhasebe politikasında yapılan değişiklikler ile hataların düzeltilmesinin etkisi VII. VIII. TMS uyarınca özkaynaklarda muhasebeleştirilen diğer gelir gider unsurları (414,012) 72,920 IX. Değerleme farklarına ait ertelenmiş vergi 68,218 X. Doğrudan özkaynak altında muhasebeleştirilen net gelir/gider (I+II+ +IX) (272,874) XI. XII. Dönem kârı/zararı Döneme ilişkin muhasebeleştirilen toplam kâr/zarar (X±XĐ) 6,692,775 2,826,886 6,419,901 2,826,886 Đlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 5

9 31 MART 2011 VE 2010 TARĐHLERĐNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT ÖZKAYNAK DEĞĐŞĐM TABLOLARI ÖZKAYNAK KALEMLERĐNDEKĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net Geçmiş Dönem I. Dönem Başı Bakiyesi (1 Ocak 2010) 100,000,000-3,528,825-8,001,586-3,515,626 11,621, ,667,466 II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler Hataların Düzeltilmesinin Etkisi Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi III. Yeni Bakiye (I+II) 100,000,000 3,528,825 8,001,586 3,515,626 11,621, ,667,466 Dönem Đçindeki Değişimler IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış V. Riskten Korunma Đşlemlerinden Değerleme Farklar Nakit Akış Riskinden Korunma Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma VI. Menkul Değerler Değerleme Farkları VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VIII. Đştirakler, Bağlı Ort. ve Đş Ortak. Bedelsiz Hisse Senetleri IX. Menkul Değerler Değerleme Farkları X. Kur Farkları XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kayn. Değişiklik XIII. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı XIV. Hisse Senedi Đhracı XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller XVII. Sermaye Benzeri Krediler XVIII. Dönem Net Kârı veya Zararı ,826, ,826,886 XIX. Kâr Dağıtımı - 475, ,132 - (3,515,626) (5,385,287) (8,000,000) 19.1 Dağıtılan Temettü (8,000,000) (8,000,000) 19.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar , ,132 - (3,515,626) 2,614, Diğer Menkul Değer. Maddi ve Maddi Olmayan Ortaklıklardan Bedelsiz Dönem Sonu Bakiyesi (31 Mart 2010) 100,000,000 4,004,606 8,426,718 2,827,018 6,236, ,494,352 I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 100,000,000 4,004,606 8,426,718 15,135,078 6,236,142 (338,998) 133,463, (1 Ocak 2011) Dönem Đçindeki Değişimler II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış III. Riskten Korunma Đşlemlerinden Değerleme Farklar , , Nakit Akış Riskinden Korunma , , Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma IV. Menkul Değerler Değerleme Farkları V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. Đştirakler, Bağlı Ort. ve Đş Ortak. Bedelsiz Hisse Senetleri VII. Menkul Değerler Değerleme Farkları VIII. Kur Farkları IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kayn. Değişiklik XI. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı XII. Hisse Senedi Đhracı XIII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XIV. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller XV. Sermaye Benzeri Krediler XVI. Dönem Net Kârı veya Zararı ,692, ,692,775 XVII. Kâr Dağıtımı - 1,256,753-7,536,577 - (15,135,078) (3,658,255) (10,000,003) 17.1 Dağıtılan Temettü (10,000,000) (10,000,000) 17.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar - - 1,256,753-7,536,577 - (5,135,078) (3,658,255) Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (31 Mart 2011) 100,000,000-5,261,359-15,963,295-6,692,775 2,577, , ,768,190 Đlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Riskten Korunma Satış Amaçlı/ Durdurulan Toplam

10 31 MART 2011 VE 2010 TARĐHLERĐNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT NAKĐT AKIŞ TABLOLARI NAKĐT AKIM TABLOSU Dipnot 31 Mart Mart 2010 A. ESAS FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN NAKĐT AKIŞLARI 1.1 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 50,981,718 12,898, Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri 31,992,751 (36,517,299) Kiralama Giderleri Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar 4,139,649 3,841, Elde Edilen Diğer Kazançlar Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar 9,261,298 2,683, Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (3,179,796) (60,420) Ödenen Vergiler (71,282) (1,648,419) Diğer 8,839,098 44,600, Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 10,738,938-14,078, Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış (27,061,150) 6,705, Kiralama Đşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış 449,569 (555,482) Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) Kiralama Đşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 39,176,722 12,282, Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (1,826,203) (32,510,429) I. Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı 61,720,656 (1,180,227) B. YATIRIM FAALĐYETLERĐNE ĐLĐŞKĐN NAKĐT AKIŞLARI 2.1 Đktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve Đştirakler ve Đş Ortaklıkları 2.2 Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve Đştirakler ve Đş Ortaklıkları 2.3 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller I-13,14 (481,805) (60,138) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 18,753 2, Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 2.7 Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar 2.8 Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar 2.9 Diğer II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (463,052) (57,907) C. FĐNANSMAN FAALĐYETLERĐNE ĐLĐŞKĐN NAKĐT AKIŞLARI 3.1 Krediler ve Đhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit (22,491,639) 57,657, Krediler ve Đhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı (27,657,900) 3.3 Đhraç Edilen Sermaye Araçları 3.4 Temettü Ödemeleri (10,000,000) (8,000,000) 3.5 Finansal Kiralamaya Đlişkin Ödemeler (428) 3.6 Diğer III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (60,149,539) 49,657,472 IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi 463,261 V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış 1,571,326 48,419,338 VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar I-3 151,080,521 53,348,682 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar I-3 152,651, ,768,020 Đlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 7

11 TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAYICI DĐPNOTLAR Đkinci bölüm Muhasebe politikaları 1. Şirketin organizasyonu ve faaliyet konusu Koç Tüketici Finansmanı A.Ş. ( Şirket ) 3 Ocak 1995 tarihinde Đstanbul da Koç Tüketici Finansmanı A.Ş. adı altında kurulmuştur ve Koç Şirketler Topluluğu ( Koç Grubu ) nun bir üyesidir. Şirket, 3 Mart 1999 tarihli ve 4743 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yaptığı ünvan değişikliği ile Koç Tüketici Finansmanı ve Kart Hizmetleri A.Ş. adını almış ve ana sözleşmesine yurtiçinde ve yurtdışında kartlı sistem kurma ve kart çıkartma hususunda her türlü kredi kartı basım dağıtım işlemlerini yapabilme mümessillik, komisyonculuk verebilme, alabilme ya da kiralama konularını eklemiş olup 22 Mart 2007 tarihli ve 6771 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nde yapılan ünvan değişikliği ile Koç Tüketici Finansmanı A.Ş adını alarak söz konusu faaliyet konularını ana sözleşmesinden çıkarmıştır. Şirket, 25 Aralık 2007 tarihli Yönetim Kurulu kararında ana faaliyet konularına sigorta acenteliği ve mortgage kredisi ( tut-sat ) verebilme konularını eklemeyi kararlaştırmıştır. Ödünç para verme işleri hakkındaki kanun hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü mal ve hizmet alımını kredilendirmekte olan Şirket büyük ölçüde Koç Grubu nun ürettiği malları kredilendirmekle birlikte otomobil kredilerinde farklı markalara da kredi imkanı sunarak mevcut bayi ağını kademeli olarak genişletmektedir. 31 Mart 2011 itibariyle Şirket in bünyesinde çalışan personel sayısı 139 dur. (31 Aralık 2010: 142). Şirket in bu finansal tabloların hazırlandığı tarih itibariyle tescil edilmiş adresi aşağıdaki gibidir: Koç Tüketici Finansmanı A.Ş. Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi Koç Çamlıca Đş Merkezi A Blok Üsküdar- Đstanbul 31 Mart 2011 tarihi itibariyle, Şirket in hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran hissedarlar ve hisse oranları aşağıdaki gibidir : % Arçelik A.Ş. 47,00 Koç Holding A.Ş. 44,50 Diğer ortaklar 8,50 Ödenmiş sermaye toplamı 100,00 31 Mart 2011 tarihi itibariyle ve bu tarihte sona eren döneme ait finansal tablolar, 27 Nisan 2011 tarihinde onaylanmış ve Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Kürşad Öçel ve Mali Đşler Müdürü Şahin Eke tarafından imzalanmıştır. Genel Kurul un ve bazı düzenleyici organların yasal mevzuata göre düzenlenmiş finansal tabloları tashih etme hakkı vardır. 8

12 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar 2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar Uygulanan finansal raporlama standartları Şirket, bu finansal tablolarını Türk Lirası ( TL ) olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) tarafından 17 Mayıs 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve Đzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve Đçeriği Hakkında Tebliğ ( Finansal Tablo Tebliği ) çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) ile bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından 20 Temmuz 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları için Ayrılacak Karşılıklara Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ), 9 Ocak 2009 tarih ve 1/33 sayılı kararı uyarınca, ihraç ettiği sermaye piyasası araçları borsada işlem gören finansman şirketlerinin finansal tablolarını, SPK nın Nisan 2008 tarih ve 2008/16 haftalık bülteni ile kamuya açıklanan genel formatlar yerine, BDDK tarafından belirlenen formatlara göre hazırlayarak kamuya ilan edilmek üzere Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası na göndermeleri gerektiği hususunda karar vermiştir. Finansal tablolar, gerçeğe uygun değeri ile ölçülen türev finansal enstrümanlar dışında, maliyet esasına göre hazırlanmıştır Netleştirme/mahsup Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkın bulunması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler. 2.2 Muhasebe politikalarındaki değişiklikler Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenmesi Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket in finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Şirket 31 Mart 2011 tarihi itibariyle bilançosunu 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanmış bilançosu ile 1 Ocak-31 Mart 2011 ara hesap dönemine ait gelir tablosu, özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunu ise 1 Ocak - 31 Mart 2010 hesap dönemi ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir Muhasebe politikalarında ve açıklamalarda değişiklikler Finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen yeni standart ve yorumlar dışında bir önceki yıl ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Şirket, 1 Ocak 2011 tarihinde başlayan hesap döneminde, aşağıdaki yeni ve düzeltilmiş TFRS ve TFRYK yorumlarını uygulamıştır. Yeni standartlar ve yorumlar 31 Mart 2011 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen yeni standartlar ve UFRYK yorumları dışında 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. 9

13 2. Finansal Tabloların Sunumuna Đlişkin Esaslar (Devamı) 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar: UFRYK 19 Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi Yorum, 1 Temmuz 2010 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. Bu yorum, işletme ile kredi verenler arasında finansal borcun şartları hakkında bir yenileme görüşmesi olduğu ve kredi verenin işletmenin borcunun tamamının ya da bir kısmının sermaye araçları ile geri ödemesini kabul ettiği durumların muhasebeleştirilmesine değinmektedir. UFRYK 19, bu sermaye araçlarının UMS 39 un 41 no lu paragrafı uyarınca ödenen bedel olarak niteleneceğine açıklık getirmektedir. Sonuç olarak finansal tablolardan çıkarılan finansal borç ve çıkarılan sermaye araçları, bir finansal borcu sonlandırmak için ödenen bedel olarak işleme tabi tutulur. UFRYK 14 Asgari Fonlama Koşulları (Değişiklik) Değişiklik, 1 Ocak 2011 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. Bu değişikliğin amacı, işletmelerin asgari fonlama gereksinimi için yaptığı gönüllü ön ödemeleri bir varlık olarak değerlendirmelerine izin vermektir. Erken uygulamaya izin verilmiştir ve uygulanması geriye dönük olarak yapılmalıdır. UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama - Yeni haklar içeren ihraçların sınıflandırılması (Değişiklik) Değişiklik, 1 Şubat 2010 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. Bu değişiklik, yürürlükteki standart uyarınca türev aracı olarak muhasebeleştirilen belirli döviz tutarlar karşılığında yapılan hak ihracı teklifleri ile ilgilidir. Değişiklik, belirli koşulların sağlanması durumunda işlem sırasında geçerli olacak olan para birimine bakılmaksızın bu tür hak ihraçlarının öz kaynağa dayalı finansal varlık olarak sınıflandırılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanmalıdır. UMS 24 Đlişkili Taraf Açıklamaları (Yeniden Düzenleme) Yeniden düzenleme, 1 Ocak 2011 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. Bu yeniden düzenleme, devletin ya da işletmenin ilişkide olduğu devlet kontrolündeki kamu kuruluşlarının tek bir müşteri olarak nitelendirilip nitelendirmeyeceği hususunda işletmelerin yapması gereken değerlendirmeye ilişkindir. Grup, bu değerlendirmeyi yaparken söz konusu kuruluşlar arasındaki ekonomik bütünleşmenin kapsamını göz önünde bulundurmalıdır. Erken uygulamaya izin verilmektedir ve uygulama geriye dönük olarak yapılmalıdır. Mayıs 2010 da UMSK, tutarsızlıkları gidermek ve ifadeleri netleştirmek amacıyla üçüncü çerçeve düzenlemesini yayınlamıştır. Değişiklikler için çeşitli yürürlük tarihleri belirlenmiş olup en erken yürürlük tarihi 1 Temmuz 2010 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleridir. Erken uygulamaya izin verilmektedir (bu iyileştirme projesi henüz Avrupa Birliği tarafından onaylanmamıştır). UFRS 3 Đşletme Birleşmeleri, (1 Temmuz 2010 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.) Bu iyileştirme, UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar, UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum, UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standartlarında yapılan ve koşullu bedele ilişkin muafiyeti kaldıran (2008 de yeniden düzenlenen UFRS 3 ün uygulanmaya başlanmasından önce olan işletme birleşmelerinden doğan koşullu bedel için geçerli değildir) değişiklere açıklık getirmektedir. 10

14 2. Finansal Tabloların Sunumuna Đlişkin Esaslar (Devamı) Ayrıca bu iyileştirme, mülkiyet hakkı veren araçların satın alınan işletmenin net varlıklarındaki orantısal payı olarak ifade edilen kontrol gücü olmayan payların bileşenlerini ölçme seçeneklerinin (gerçeğe uygun değer ya da mülkiyet hakkı veren araçların satın alınan işletmenin net varlıklarındaki orantısal payı üzerinden) kapsamını sınırlamaktadır. Sonuç olarak bu iyileştirme, bir işletmenin (bir işletme birleşme işleminin parçası olan) satın aldığı işletmenin (zorunlu ya da gönüllü) hisse bazlı ödeme işlemlerinin değiştirilmesinin muhasebeleştirilmesini zorunlu hale getirmektedir. Örneğin bedel ve birleşme sonrası giderlerin ayrıştırılması gibi. UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar, (1 Ocak 2011 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.) Değişiklik, UFRS 7 uyarınca yapılması gereken açıklamalara açıklık getirmekte ve sayısal açıklamalar ile finansal araçlara ilişkin risklerin doğası ve derecesi arasındaki etkileşimi vurgulamaktadır. UMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu, (1 Ocak 2011tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.) Değişiklik, işletmenin özkaynak kalemlerinin her biri için özkaynak değişim tablosu ya da finansal tablo dipnotlarında diğer kapsamlı gelire ilişkin bir analizi sunması gerekliliğine açıklık getirmektedir. UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar, (1 Temmuz 2010 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir.) Bu iyileştirme, UMS 27 nin UMS 21 Kur Değişimin Etkileri, UMS 31 Đş Ortaklıkları ve UMS 28 Đştiraklerdeki Yatırımlar standartlarında yaptığı değişikliklere açıklık getirmektedir. UMS 34 Ara Dönem Raporlama, (1 Ocak 2011 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.) Değişiklik, UMS 34 de yer alan açıklama ilkelerinin nasıl uygulanacağına rehberlik etmekte ve yapılaması gereken açıklamalara ekleme yapmaktadır. UFRYK 13 Müşteri Sadakat Programları, (1 Ocak 2011 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.) Düzeltme, program dahilindeki müşterilere sağlanan hediye puanlarının kullanımlarındaki değerini temel alacak şekilde gerçeğe uygun değerlerinin belirlendiği durumlarda; müşteri sadakat programına katılmayan diğer müşterilere verilen indirimler ve teşviklerin miktarının da göz önünde tutulması gerektiği konusuna açıklık getirmektedir. Söz konusu standartlar, değişiklikler ve yorumların Grup un finansal performansı veya finansal durumuna önemli bir etkisi olmamıştır. Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar UFRS 9 Finansal Araçlar Safha 1 Finansal Varlıklar ve Yükümlülükler, Sınıflandırma ve Açıklama Yeni standart, 1 Ocak 2013 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. UFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. Erken uygulamasına izin verilmektedir. Bu standart henüz Avrupa birliği tarafından onaylanmamıştır. Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 11

15 2. Finansal Tabloların Sunumuna Đlişkin Esaslar (Devamı) UMS 12 Gelir Vergileri Ertelenmiş Vergi: Esas alınan varlıkların geri kazanımı (Değişiklik) Değişiklik 1 Ocak 2012 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. UMS 12, (i) aksi ispat edilene kadar hukuken geçerli öngörü olarak, UMS 40 kapsamında gerçeğe uygun değer modeliyle ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerindeki ertelenmiş verginin gayrimenkulun taşınan değerinin satış yoluyla geri kazanılacağı esasıyla hesaplanması ve (ii) UMS 16 daki yeniden değerleme modeliyle ölçülen amortismana tabi olmayan varlıklar üzerindeki ertelenmiş verginin her zaman satış esasına göre hesaplanması gerektiğine ilişkin güncellenmiştir. Bu değişiklik henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Grup, değişikliğin finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmasını beklememektedir. UFRS 7 Finansal Araçlar Bilanço dışı işlemlerin kapsamlı bir biçimde incelenmesine ilişkin açıklamalar (Değişiklik), (1 Temmuz 2011 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir.) Değişikliğin amacı, finansal tablo okuyucularının finansal varlıkların transfer işlemlerini (seküritizasyon gibi) - finansal varlığı transfer eden taraf üzerinde kalabilecek muhtemel riskleri de içerecek şekilde - daha iyi anlamalarını sağlamaktır. Ayrıca değişiklik, orantısız finansal varlık transferi işlemlerinin hesap döneminin sonlarına doğru yapıldığı durumlar için ek açıklama zorunlulukları getirmektedir. Bu değişiklikler büyük ölçüde UFRS ve US GAAP (Amerikan Genel Kabul Görmüş Muhasebe Đlkeleri) ni açıklama gerekliliklerini uyumlaştırmaktadır. Bu değişiklik henüz AB tarafından kabul edilmemiştir. Söz konusu standardın Grup un finansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmasını beklememektedir. 2.3 Önemli muhasebe politikalarının özeti Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir: Nakit ve nakit benzerleri Nakit ve nakit benzerleri bilançoda maliyet değerleri ile yansıtılmaktadırlar. Nakit ve nakit benzerleri, eldeki nakit, banka mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir Müşterilere verilen krediler ve avanslar ve değer düşüklüğü karşılığı Şirket tarafından müşterilere verilen krediler ve avanslar iskonto edilmiş maliyet bedelinden değer düşüklüğü karşılığı düşülerek kaydedilir. Şirket, kullandırılan kredi tutarlarının tahsil edilmeyecek olduğunu gösteren objektif bir bulgu olduğu takdirde verilen krediler ve avanslar için bir kredi değer düşüklüğü karşılığı ayırmaktadır. Karşılık tutarı, kredinin kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar da dikkate alınmak üzere tüm nakit akışlarının, kredinin oluştuğu zamanki orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen cari değeridir. Şirket, yönetimin değerlendirmeleri ve tahminleri doğrultusunda herhangi bir kredinin veya alacağın tahsil imkanının sınırlı veya şüpheli hale gelmesi durumunda ve/veya zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) tarafından 20 Temmuz 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve finansman Şirketleri nce Alacakları Đçin Ayrılacak Karşılıklara Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ i ( Karşılıklar Tebliği ) de dikkate alarak özel ve genel karşılık ayırmaktadır. 12

16 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) Dönem içinde ayrılan karşılıklar o dönem gelirinden düşülmektedir. Karşılık ayrılan alacaklar tahsil edildiğinde ise Kredi ve diğer alacaklar değer düşüş karşılığı hesabından düşülmektedir. Tahsili mümkün olmayan alacaklar bütün yasal işlemler tamamlandıktan sonra kayıtlardan silinmektedir Đlişkili taraflar Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, önemli yönetim personeli ve Yönetim Kurulu üyeleri, Koç Grup şirketleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar ilişkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmişlerdir Türev finansal araçlar ve finansal riskten korunma muhasebesi Şirket, yabancı para pozisyon riskini ve faiz riskini azaltmak ve döviz likiditesini yönetmek amacıyla swap ve forward işlemlerine girmektedir. Bu tür türev finansal araçlar türev kontratına girildiği tarihteki rayiç değerleri ile ilk kayda alınmakta ve daha sonraki dönemlerde rayiç değerleri ile yansıtılmaktadırlar. Nakit akış riskinden korunma aracı olarak değerlendirilen swap ve forward işlemleri ile finansal riskten korunma konusu olan finansal borçlar riskten korunma muhasebesine göre kayıtlara alınmaktadır. Şirket uzun vadeli sabit faizli TL kredi portföyünü uluslararası piyasalardan sağladığı uzun vadeli yabancı para kaynak ile fonlamaktadır. Şirket uluslararası piyasalardan sağladığı fon ile yarattığı yabancı para likiditeyi uzun vadeli swap işlemleriyle TL likiditeye dönüştürmektedir. Bu sayede uzun vadeli sabit faizli kredileri için hem TL fonlama kaynağı oluşturmakta hem de faiz ve kur riskinden korunmaktadır. Şirket, finansal riskten korunma işleminin başlangıcında, finansal riskten korunma ilişkisi ile Şirket in finansal riskten korunma işleminde bulunmasına neden olan risk yönetimi hedef ve stratejisinin resmi bir tanımını yapmakta ve bunları resmi bir belgeye dayandırmaktadır. Söz konusu belgeleme, finansal riskten korunma aracının belirlenmesini, finansal riskten korunma konusu finansal yükümlülüğün tanımını ve Şirket in ilgili finansal riskten korunma aracının, riskten korunma konusu finansal varlığın nakit akışlarında meydana gelen ve korunulan finansal riskle ilişkilendirilebilen değişiklikleri dengelemedeki etkinliğini nasıl değerlendireceğini içerir. Şirket, finansal riskten korunma aracı olarak belirlediği swap işlemlerinin faiz ve anapara ödeme vadeleri finansal riskten korunma konusu olan finansal borçlarınınki ile uyumlu olacak şekilde riskten korunma işlemine girmiştir. Finansal riskten korunma işleminin etkinliği her finansal raporlama döneminde sürekli olarak değerlendirilmektedir ve finansal riskten korunma işleminin, korunulan risk ile ilişkilendirilebilen nakit akışlarındaki değişiklikleri dengelemede etkin olması, ilgili finansal riskten korunma ilişkisine ilişkin belgelendirilmiş risk yönetim stratejisi ile tutarlı olduğunu göstermektedir. Şirket nakit akış riskinden korunma amaçlı oluşturduğu swap işlemlerini benzer yatırım araçlarının cari piyasa değerlerine veya yakın zamanda piyasada oluşmuş fiyatlara dayanarak Iskonto edilmiş nakit akım yöntemiyle değerlendirmekte ve oluşan net kar veya zararın etkin kısmını özkaynaklar altında Riskten korunma değerleme farkları hesabında muhasebeleştirmekte, etkin olmayan kısmını ise gelir tablosunda yansıtmaktadır. Özkaynaklar altında muhasebeleştirilen kar veya zararlar, riskten korunma konusu finansal varlık ve yükümlülüklere ilişkin finansal gelir ve giderlerin kar zarara yansıtıldığı dönemlerde gelir tablosuna transfer edilir. Nakit akış riskinden korunma amaçlı işleme baz olan yabancı para ve değişken faizli kredilere ilişkin kur farkı değerlemesi kambiyo işlemleri kar zararı hesabı altında ve türev işlemlerin değerlemesi sonucu oluşan kar zarar türev finansal işlemlerden kar/ zarar hesapları altında muhasebeleştirilmektedir. Söz konusu hesaplar altında muhasebeleştirilen tutarlar Şirket in nakit akış riskinden korunma amaçlı işleme girme sonucunda oluşan finansman maliyetini ifade etmektedir. 13

17 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) Kiralama işlemleri Kiralayan olarak Finansal kiralamalar Finansal kiralama işlemine konu olan varlıklar, Şirket in finansal kiralama işlemine konu olan varlık ile ilgili tüm risk ve getirilere sahip olması durumunda, ilgili varlığın makul değeri ile asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı üzerinden varlıklarda maddi duran varlıklar hesabında, söz konusu kiralama işlemlerinden kaynaklanan borçlar ise yükümlülüklerde finansal kiralama borçları hesabında gösterilmektedir. Finansal kiralama borçları, ilgili maddi duran varlığın satın alma değeri üzerinden finansal tablolara yansıtılır. Kira sözleşmesinden doğan faiz ödemeleri ise, kira dönemi boyunca gelir tablosunda gider olarak gösterilir. Operasyonel kiralamalar Operasyonel kiralama işlemleri oluştukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir. Operasyonel kiralamada kira bedelleri kira kontratı süresince eşit olarak gider kaydedilir Maddi duran varlıklar Maddi duran varlıklar, birikmiş amortisman düşüldükten sonraki net değeri ile gösterilmektedir. Amortisman, maddi duran varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri üzerinden doğrusal ve hızlandırılmış amortisman yöntemleri kullanılarak ayrılmaktadır. Faydalı ömür: Büro makineleri Mobilya ve mefruşat Nakil vasıtaları Diğer 3-10 yıl 5 yıl 5 yıl 2-15 yıl Maddi duran varlıkların satışı dolayısıyla oluşan kar ve zararlar diğer faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarına dahil edilirler Maddi olmayan duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar, iktisap edilmiş hakları içermektedir. Bunlar, iktisap maliyeti üzerinden kaydedilir ve iktisap edildikleri tarihten faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile amortismana tabi tutulur. Faydalı ömür: Haklar 3-5 yıl Değer düşüklüğünün olması durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerine indirilir. 14

18 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) Borçlanma maliyeti Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan ilişki kurulabilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir. Yatırımla ilgili kredinin henüz harcanmamış kısmının geçici süre ile finansal yatırımlarda değerlendirilmesiyle elde edilen finansal yatırım geliri aktifleştirmeye uygun borçlanma maliyetlerinden mahsup edilir. Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir Đhraç edilen bono ve tahviller Şirket tarafından ihraç edilen finansman bonoları ve tahviller, finansal borçlar olarak sınıflandırılır ve etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet bedeli ile kaydedilir Ertelenen vergiler Ertelenen vergiler, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenen vergi hesaplanmasında, yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibariyle halihazırda yasanmış bulunan vergi oranları kullanılır. Ertelenen vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır Gelir ve giderlerin kaydedilmesi a) Faiz gelir ve giderleri Faiz gelir ve giderleri, tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Faiz gelirleri yönetimin müşterilere verilen krediler ve avansların geri ödenemeyeceği kararına vardıkları andan itibaren iptal edilir ve o tarihe kadar kaydedilmiş olan reeskont tutarları iptal edilerek tahsilat gerçekleşene kadar gelir olarak kaydedilmez. Faiz gelirleri müşterilere verilen kredilerden faiz gelirleri hesabında, faiz giderleri ise faiz giderleri hesabında gösterilmektedir. b) Sübvansiyon gelirleri Alınan sübvansiyonlar, Şirket in kampanya düzenleyen şirketlerin kampanya dönemlerinde, kampanyada uygulanan faiz oranları ile ilgili dönemlerin cari faiz oranları arasındaki farkı giderebilmek amacıyla söz konusu şirketlerden aldıkları sübvansiyonları ifade etmektedir. Söz konusu sübvansiyonlar, kredilerin ayrılmaz bir parçası olarak elde edilmelerinden dolayı kredi sözleşme süresi üzerinden tahakkuk esasına göre kaydedilir. c) Kredi istihbarat gelirleri ve diğer gelirler Kredi istihbarat gelirleri, Şirket in müşterilere verilen kredilerin açılışında tahsil ettiği kredi açılış ücretlerinden oluşmakta ve hak edildiğine dair tüm koşulların gerçekleştiği dönemde ilgili gelir hesaplarına yansıtılmaktadır. Şirket in kapanan finansman kredilerinin fazla ödemelerinden ve sahibi belli olmayan banka havalelerinden doğan yükümlülükleri 1 yıl finansal tablolarda yükümlülük olarak tutulduktan sonra iade edilmedikleri takdirde gelir olarak kaydedilmektedir. 15

19 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) Karşılıklar Karşılıklar, Şirket in geçmiş olaylar sonucunda, elinde bulundurduğu yasal ya da yaptırıcı bir yükümlülüğün mevcut bulunması ve bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla geleceğe yönelik bir kaynak çıkışının muhtemel olduğu, ayrıca ödenecek miktarın güvenilir bir şekilde tahmin edilebildiği durumlarda ayrılmaktadır Çalışan hakları karşılıkları Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket in kanuni bir zorunluluğu olarak, personelin Türk Đş Kanunu uyarınca hesaplanmakta ve Şirket çalışanlarının en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak emekliye ayrılması, iş ilişkisinin kesilmesi, askerlik hizmeti için çağrılması veya vefatı durumunda doğacak gelecekteki olası yükümlülüklerinin aktüer öngörüler doğrultusunda tahmini toplam karşılığının şimdiki zamana indirgenmiş değerini ifade etmektedir. Şirket çalışanları adına Sosyal Güvenlik Kurumu na (Kurum) yasa ile belirlenmiş tutarlarda katkı payı ödemek zorundadır. Şirket in ödemekte olduğu katkı payı dışında çalışanına veya Kurum a yapmak zorunda olduğu başka bir ödeme mecburiyeti yoktur. Bu katkı payları tahakkuk ettikleri tarihte giderleştirilmektedir Yabancı para işlemler Dönem içinde gerçekleşen yabancı para işlemleri, işlem tarihlerinde geçerli olan yabancı para kurları üzerinden çevrilmiştir. Yabancı paraya dayalı parasal varlıklar ve yükümlülükler dönem sonunda T.C. Merkez Bankası nca belirlenen döviz alış kurları üzerinden çevrilmiştir. Yabancı paraya dayalı parasal varlık ve yükümlülüklerin çevrimlerinden doğan kur kazancı veya zararları, gelir tablosuna yansıtılmıştır Koşullu varlık ve yükümlülükler Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varlıklar finansal tablolara dahil edilmemekte ve koşullu varlık ve yükümlülükler olarak değerlendirilmektedir Satış amaçlı elde tutulan varlıklar Bir duran varlığın defter değerinin sürdürülmekte olan kullanımdan ziyade satış işlemi vasıtasıyla geri kazanılacak olması durumunda Şirket, söz konusu duran varlığı satış amaçlı olarak sınıflandırır. Şirket satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılan bir duran varlığı; defter değeri ile satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerinden düşük olanı ile ölçer Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar Şirket in bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve bilanço tarihindeki durumunu etkileyebilecek olaylar, (düzeltme gerektiren olaylar) ilişikteki mali tablolarda yansıtılmaktadır. Düzeltme gerektirmeyen olaylar belli bir önem arzettikleri takdirde dipnotlarda açıklanmaktadır. 16

20 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 2.4 Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları Finansal tabloların hazırlanmasında Şirket yönetiminin, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile oluşması muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ile raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar, Şirket yönetiminin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar varsayımlardan farklılık gösterebilir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri dönem gelir tablosunda yansıtılmaktadırlar. Finansal tablolarının hazırlanmasında kullanılan önemli değerlendirmeler, tahminler ve varsayımlar aşağıda açıklanmıştır: Şirket, bilançosunda kayıtlı bulunan türev finansal varlık ve türev finansal yükümlülükleri için riskten korunma muhasebesi uygulamakta olup rayiç değerleriyle bu işlemleri muhasebeleştirmektedir. Riskten korunma amacıyla edinilen türev araçların rayiç değerleri aktif piyasalarından temin edilemediği için, Şirket bu türev araçları iskonto edilmiş nakit akımları yöntemini kullanarak değerlemektedir. Bu yöntemin hesaplama girdileri mümkün olduğu ölçüde piyasa verilerinden elde edilir. Rayiç değer hesaplanırken Şirket bu varlık ve yükümlülükleri, 31 Mart 2011 tarihi itibariyle likidite riski, kredi riski ve kur değişimlerini de dikkate alarak hesapladığı faiz oranları ile iskonto işlemine tabi tutmaktadır. Bu faktörlerle ilgili tahmin ve varsayımlardaki değişiklikler finansal araçların finansal tablolarda raporlanan rayiç değerlerini etkilemektedir. 31 Mart 2011 tarihi itibarıyla Şirket, bu hesaplamaları sonucunda bilançosunda TL tutarında nakit akış riskinden korunma amaçlı türev finansal varlık ve TL tutarında nakit akış riskinden korunma amaçlı türev finansal yükümlülük kaydetmiştir. Şirket in karşılık politikası, değer düşüklüğüne uğrayan krediler için temerrüt oranlarını esas alan parametreler içeren modellere dayanmaktadır. Temerrüde düşme olasılığı, değer düşüklüğüne uğramayan krediler için geçmiş temerrüt olasılıklarını mevcut kredilerine oranlama yöntemiyle hesaplanmaktadır. Şirket, farklı derecelendirme sınıfları altında gösterilen her risk grubu için temerrüt olasılıklarını izlemektedir. Şirket portföy karşılığı hesaplamasını, güncel piyasa koşullarını ve Şirket in kredi portföyünün kalitesini gösteren istatistiksel veriler kullanmak suretiyle, değer düşüklüğüne uğramayan krediler için geçmiş temerrüt olasılıklarını dikkate alarak kontrol etmektedir. Tahmin edilen zararlar ile gerçekleşen zararlar arasında oluşabilecek farkları önlemek amacıyla, karşılık hesaplamasında kullanılan yöntem ve tahminler düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Şirket yönetimi, verilen krediler üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda tahsili şüpheli görülen alacaklardan doğabilecek zararlar için belli bir karşılık ayırmaktadır. Karşılık tutarı, Şirket in kredi risk politikası, mevcut kredi portföyünün yapısı, müşterilerinin mali yapıları ve ekonomik konjoktüre bağlı olarak belirlenmekte ve varsa ilgili teminatların rayiç değerleri de göz önüne alınarak hesaplanmaktadır. Değer düşüklüğü ve tahsil edilememe riski, bireysel olarak her bir kredi için ayrı, bireysel bazda değer düşüklüğü tespit edilmemiş krediler dahil tüm krediler için toplam portföy bazında hesaplanır. Şirket, 31 Mart 2011 tarihi itibarıyla TL tutarında genel kredi karşılığı ve TL tutarında özel kredi karşılığı ayırmıştır. 17

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Notlar 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2009 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot (31 / 03 / 2013) (31 / 12 / 2012) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.435.750

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2017 ) ( 31 / 12 / 2016 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01.01.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Katar Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı na, Katar Faktoring Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2016) TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3.534.231.925,46 26.464.927.938,61 29.999.159.864,07

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 231.814 247.601 479.415 209.602 217.950 427.552

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi

Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi 31 Mart 2012 tarihli ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa BİRİNCİ BÖLÜM Bilanço 1-2 Bilanço dışı

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/12/2012 31/12/2011 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2016 31.12.2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi

Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi 30 Haziran 2012 tarihli ara dönem özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Koç Tüketici Finansmanı A.Ş. İçindekiler Birinci bölüm 1. Bağımsız sınırlı

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi

Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi tarihli ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilançolar 1-2 Bilanço dışı hesaplar tabloları

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 272.459

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi

Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi tarihli ara dönem özet finansal tablolar Koç Tüketici Finansmanı A.Ş. İçindekiler Birinci bölüm Finansal tablolar 1. Özet ara dönem bilanço (finansal durum tablosu)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

Koç Finansman Anonim Şirketi

Koç Finansman Anonim Şirketi Koç Finansman Anonim Şirketi 31 Mart 2013 tarihli ara dönem özet finansal tablolar 31 MART 2013 ve 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA ÖZET BİLANÇOLAR Koç Finansman A.Ş. İçindekiler Birinci bölüm Finansal

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR Bağımsız Denetçi

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi

Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Koç Tüketici Finansmanı A.Ş. İçindekiler Birinci bölüm 1. Bağımsız denetim raporu İkinci

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO 5 I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,667,294 117,322 3,784,616 2,649,395

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı