Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi"

Transkript

1 Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi 31 Mart 2011 tarihi itibariyle finansal tablolar

2 Koç Tüketici Finansmanı A.Ş. Đçindekiler Birinci bölüm Finansal tablolar 1. Bilanço (finansal durum tablosu) 2. Bilanço dışı hesaplar tablosu 3. Gelir tablosu 4. Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo 5. Özkaynak değişim tablosu 6. Nakit akış tablosu Đkinci bölüm Muhasebe politikaları 1. Şirketin organizasyonu ve faaliyet konusu 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar 2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar 2.2 Muhasebe politikalarındaki değişiklikler 2.3 Önemli muhasebe politikalarının özeti 2.4 Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları 2.5 Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ve hatalar Üçüncü bölüm Finansal tablolara ilişkin açıklama ve dipnotlar 1. Bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 2. Bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 3. Bilanço dışı hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar 4. Gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 5. Đlişkili taraflara ilişkin açıklama ve dipnotlar 6. Bilanço tarihinden sonraki olaylar Dördüncü bölüm Mali bünyeye ilişkin bilgiler

3 Birinci bölüm Finansal tablolar I. Bilanço (finansal durum tablosu) II. Bilanço dışı hesaplar tablosu III. Gelir tablosu IV. Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo V. Özkaynak değişim tablosu VI. Nakit akış tablosu

4 31 MART 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARĐHLERĐ ĐTĐBARĐYLA BĐLANÇOLAR 31 Mart Aralık 2010 AKTĐF KALEMLER Dipnotlar TP YP Toplam TP YP Toplam 1. NAKĐT DEĞERLER (I-1) 2. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (I-2) ,727 47, Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 3. BANKALAR (I-3) 4. TERS REPO ĐŞLEMLERĐNDEN ALACAKLAR 5. SATILMAYA HAZIR FĐNANSAL VARLIKLAR (Net) (I-4) (I-5) - 47,727 47, ,680, ,048, ,729, ,917,422 4,333, ,251, FĐNANSMAN KREDĐLERĐ (I-6) - 1,004,273,225-1,004,273, ,351, ,351, Tüketici Kredileri - 649,626, ,626, ,702, ,702, Kredi Kartları Taksitli Ticari Krediler - 354,646, ,646, ,648, ,648, TAKĐPTEKĐ ALACAKLAR (I-7) - 17,872,725-17,872,725 24,811,066 24,811, Takipteki Finansman Kredileri - 77,762,125-77,762,125 83,242,759 83,242, Özel Karşılıklar (-) (59,889,401) (59,889,401) (58,431,693) - (58,431,693) - 8. RĐSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV (I-8) - FĐNANSAL VARLIKLAR - 1,376,179 1,376, , , Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - 1,376,179 1,376, Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (I-9) 10. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (I-10) 11. ĐŞTĐRAKLER (Net) (I-11) 12. ĐŞ ORTAKLIKLARI (Net) (I-12) 13. MADDĐ DURAN VARLIKLAR (Net) (I-13) 14. MADDĐ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 14.1 Şerefiye 14.2 Diğer (I-14) 15. ERTELENMĐŞ VERGĐ VARLIĞI (I-15) 16. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN VARLIKLAR (Net) (I-16) , , ,502-12,502 12,502 12, , , , , , , , , , , ,666 2,048,310-2,048,310 2,577, , , , ,666 2,577, , Satış Amaçlı 631, , , , Durdurulan Faaliyetlere Đlişkin 17. DĐĞER AKTĐFLER (I-17) AKTĐF TOPLAMI ,297,670-4,297,670 4,552,277 11,154 4,563,431 1,054,807, ,472,122 1,184,279,926 1,162,694,360 5,280,033 1,167,974,393 Đlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 1

5 31 MART 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARĐHLERĐ ĐTĐBARĐYLA BĐLANÇOLAR 31 Mart Aralık 2010 PASĐF KALEMLER Dipnotlar TP YP Toplam TP YP Toplam 1. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĐNANSAL (II-1) - 42,547 42, YÜKÜMLÜLÜKLER 2. ALINAN KREDĐLER (II-2) 285,111, ,769, ,881, ,784,770 85,078, ,863, KĐRALAMA ĐŞLEMLERĐNDEN BORÇLAR (II-3) Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) ĐHRAÇ EDĐLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (II-4) 493,245, ,245, ,737, ,737, Bono 24,786,172-24,786,172 54,156,761-54,156, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller 468,459, ,459, ,580, ,580, MUHTELĐF BORÇLAR (II-5) 9,988,566-9,988,566 11,353,437-11,353, DĐĞER YABANCI KAYNAKLAR (II-6) 10,104,760-10,104,760 12,329, ,089 12,329, RĐSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĐNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER (II-7) - 962, , , Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - 962, , , , Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar ÖDENECEK VERGĐ VE YÜKÜMLÜLÜKLER (II-8) 2,108,671-2,108,671 3,105,100-3,105, BORÇ VE GĐDER KARŞILIKLARI (II-9) 9,178,069-9,178,069 6,545,251-6,545, Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 1,568,238-1,568,238 1,436,043-1,436, Diğer Karşılıklar 7,609,831-7,609,831 5,109,208-5,109, ERTELENMĐŞ VERGĐ BORCU (II-10) SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (II-11) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere Đlişkin SERMAYE BENZERĐ KREDĐLER (II-12) ÖZKAYNAKLAR (II-13) 130,768, ,768, ,463, ,463, Ödenmiş Sermaye 100,000, ,000, ,000, ,000, Sermaye Yedekleri 272, ,874 (338,998 ) - (338,998) Hisse Senedi Đhraç Primleri Hisse Senedi Đptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Đştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım) 272, ,874 (338,998 ) - (338,998) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere Đlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri 21,224,654-21,224,654 12,431,324-12,431, Yasal Yedekler 5,261,359-5,261,359 4,004,606-4,004, Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler 15,963,295-15,963,295 8,426,718-8,426, Diğer Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar 9,270,662-9,270,662 21,371,220-21,371, Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 2,577,887-2,577,887 6,236,142-6,236, Dönem Net Kâr veya Zararı 6,692,775-6,692,775 15,135,078-15,135,078 PASĐF TOPLAMI 940,505, ,774,386 1,184,279,926 1,082,318,850 85,655,543 1,167,974,393 Đlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 2

6 31 MART 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARĐHLERĐ ĐTĐBARĐYLA BĐLANÇOLAR NAZIM HESAP KALEMLERĐ 31 Mart Aralık 2010 Dipnotlar TP YP Toplam TP YP Toplam I. RĐSKĐ ÜSTLENĐLEN FAKTORĐNG ĐŞLEMLERĐ II. RĐSKĐ ÜSTLENĐLMEYEN FAKTORĐNG ĐŞLEMLERĐ III. ALINAN TEMĐNATLAR (I-6, III-1) 28,405,945 28,405,945 27,234,275 27,234,275 IV. VERĐLEN TEMĐNATLAR (III-2) 3,828,493 3,828, , ,354 V. TAAHHÜTLER (III-3) 1,695,687, ,602,580 1,937,290,458 1,710,673,111 66,217,675 1,776,890, Cayılamaz Taahhütler 339, , , , Cayılabilir Taahhütler Kiralama Taahhütleri 1,695,347, ,602,580 1,936,950,523 1,710,333,176 66,217,675 1,776,550, Finansal Kiralama Taahhütleri Faaliyet Kiralama Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler 1,695,347, ,602,580 1,936,950,523 1,710,333,176 66,217,676 1,776,550,852 VI. TÜREV FĐNANSAL ARAÇLAR (III-4) 90,434,191 53,613, ,007,743 56,908,760 35,596,969 92,505, Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 90,434,191 51,692, ,126,811 56,908,760 35,596,969 92,505, Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı Đşlemler Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Đşlemler 90,434,191 51,692, ,126,811 56,908,760 35,596,969 92,505, Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Đşlemler 6.2 Alım Satım Amaçlı Đşlemler 1,920,931 1,920, Vadeli Alım-Satım Đşlemleri Swap Alım Satım Đşlemleri Alım Satım Opsiyon Đşlemleri 1,920,931 1,920, Futures Alım Satım Đşlemleri Diğer VII. EMANET KIYMETLER (I-6, III-5) 276, , , ,550 NAZIM TOPLAMI 1,818,633, ,216,131 2,113,849,538 1,795,444, ,814,644 1,897,258,694 (*) Yabancı para bakiyeler orijinal tutarları ile gösterilmektedir. Đlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 3

7 31 MART 2011 VE 2010 TARĐHLERĐNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT GELĐR TABLOLARI GELĐR VE GĐDER KALEMLERĐ Dipnotlar 01 Ocak - 31 Mart Ocak - 31 Mart 2010 I. ESAS FAALĐYET GELĐRLERĐ (IV-1) 35,072,793 39,513, Finansman Kredilerinden Alınan Faizler 30,933,144 35,671, Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 4,139,649 3,841,173 II. ESAS FAALĐYET GĐDERLERĐ (-) (IV-2) (7,539,771) (6,576,188) 2.1 Personel Giderleri (3,179,796) (3,018,451) 2.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri (113,590) (125,786) 2.3 Araştırma Geliştirme Giderleri 2.4 Genel Đşletme Giderleri (3,939,387) (2,788,927) 2.5 Diğer (306,998) (643,024) III. DĐĞER FAALĐYET GELĐRLERĐ (IV-3) 9,290,309 9,874, Bankalardan Alınan Faizler 1,213, , Ters Repo Đşlemlerinden Alınan Faizler 3.3 Menkul Değerlerden Alınan Faizler Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 3.4 Temettü Gelirleri 3.5 Sermaye Piyasası Đşlemleri Kârı 47, , Türev Finansal Đşlemlerden 47, , Diğer 3.6 Kambiyo Đşlemleri Kârı 6,751,459 5,872, Diğer 1,277,274 3,097,141 IV. FĐNANSMAN GĐDERLERĐ (-) (IV-4) (19,549,699) (23,756,900) 4.1 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (8,762,206) (11,938,308) 4.2 Faktoring Đşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler 4.3 Finansal Kiralama Giderleri (12) 4.4 Đhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (10,762,521) (11,509,880) 4.5 Diğer Faiz Giderleri (1,614) (1,676) 4.6 Verilen Ücret ve Komisyonlar (23,358) (307,024) V. TAKĐPTEKĐ ALACAKLARA ĐLĐŞKĐN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) (IV-5) (1,850,026) (9,526,543) VI. DĐĞER FAALĐYET GĐDERLERĐ (-) (6,845,708) (6,286,049) 6.1 Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme Gideri Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 6.2 Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere Đlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri Şerefiye Değer Düşüş Gideri Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri Đştirak, Bağlı Ortaklık ve Đş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri 6.3 Türev Finansal Đşlemlerden Zarar (IV-6) (2,867,166) 6.4 Kambiyo Đşlemleri Zararı (IV-6) (6,845,708) (3,418,883) 6.5 Diğer VII. NET FAALĐYET K/Z (I+...+VI) 8,577,898 3,241,507 VIII. BĐRLEŞME ĐŞLEMĐ SONRASINDA GELĐR OLARAK KAYDEDĐLEN FAZLALIK TUTARI IX. NET PARASAL POZĐSYON KÂRI/ZARARI X. SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER VERGĐ ÖNCESĐ K/Z (VII+VIII+IX) 8,577,898 3,241,507 XI. SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER VERGĐ KARŞILIĞI (±) (I-15) (1,885,123) (414,621) 11.1 Cari Vergi Karşılığı (1,508,514) 11.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) (522,478) (4,307,053) 11.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 145,869 3,892,432 XII. SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER DÖNEM NET K/Z (X±XI) 6,692,775 2,826,886 XIII. DURDURULAN FAALĐYETLERDEN GELĐRLER 13.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 13.2 Bağlı Ortaklık, Đştirak ve Đş Ortaklıkları Satış Karları 13.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri XIV. DURDURULAN FAALĐYETLERDEN GĐDERLER (-) 14.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 14.2 Bağlı Ortaklık, Đştirak ve Đş Ortaklıkları Satış Zararları 14.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri XV. DURDURULAN FAALĐYETLER VERGĐ ÖNCESĐ K/Z (XIII-XIV) XVI. DURDURULAN FAALĐYETLER VERGĐ KARŞILIĞI (±) 16.1 Cari Vergi Karşılığı 16.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 16.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) XVII. DURDURULAN FAALĐYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) XVIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XII+XVII) 6,692,775 2,826,886 Đlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

8 31 MART 2011 VE 2010 TARĐHLERĐNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTĐRĐLEN GELĐR GĐDER KALEMLERĐNE ĐLĐŞKĐN TABLOLAR Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemleri 01 Ocak 31 Mart Ocak 31 Mart 2010 I II. Menkul değer düşük artış fonuna satılmaya hazır finansal varlıklardan eklenen Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerindeki net değişme Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerindeki net değişme (karzarara transfer) Maddi duran varlıklar yeniden değerleme değer artışları III. Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme değer artışları IV. Yabancı para işlemler için kur çevrim farkları V. Nakit akış riskinden korunma amaçlı türev finansal varlıklara ilişkin kâr/zarar (341,092) 5.1 Gerçeğe uygun değer farkı kârı/zararı (gerçeğe uygun değer değişikliklerinin etkin kısmı) 5.2 Yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım VI. Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı türev finansal varlıklara ilişkin kâr/zarar 6.1 Gerçeğe uygun değer farkı kârı/zararı (gerçeğe uygun değer değişikliklerinin etkin kısmı) 6.2 Yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım Muhasebe politikasında yapılan değişiklikler ile hataların düzeltilmesinin etkisi VII. VIII. TMS uyarınca özkaynaklarda muhasebeleştirilen diğer gelir gider unsurları (414,012) 72,920 IX. Değerleme farklarına ait ertelenmiş vergi 68,218 X. Doğrudan özkaynak altında muhasebeleştirilen net gelir/gider (I+II+ +IX) (272,874) XI. XII. Dönem kârı/zararı Döneme ilişkin muhasebeleştirilen toplam kâr/zarar (X±XĐ) 6,692,775 2,826,886 6,419,901 2,826,886 Đlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 5

9 31 MART 2011 VE 2010 TARĐHLERĐNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT ÖZKAYNAK DEĞĐŞĐM TABLOLARI ÖZKAYNAK KALEMLERĐNDEKĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net Geçmiş Dönem I. Dönem Başı Bakiyesi (1 Ocak 2010) 100,000,000-3,528,825-8,001,586-3,515,626 11,621, ,667,466 II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler Hataların Düzeltilmesinin Etkisi Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi III. Yeni Bakiye (I+II) 100,000,000 3,528,825 8,001,586 3,515,626 11,621, ,667,466 Dönem Đçindeki Değişimler IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış V. Riskten Korunma Đşlemlerinden Değerleme Farklar Nakit Akış Riskinden Korunma Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma VI. Menkul Değerler Değerleme Farkları VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VIII. Đştirakler, Bağlı Ort. ve Đş Ortak. Bedelsiz Hisse Senetleri IX. Menkul Değerler Değerleme Farkları X. Kur Farkları XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kayn. Değişiklik XIII. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı XIV. Hisse Senedi Đhracı XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller XVII. Sermaye Benzeri Krediler XVIII. Dönem Net Kârı veya Zararı ,826, ,826,886 XIX. Kâr Dağıtımı - 475, ,132 - (3,515,626) (5,385,287) (8,000,000) 19.1 Dağıtılan Temettü (8,000,000) (8,000,000) 19.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar , ,132 - (3,515,626) 2,614, Diğer Menkul Değer. Maddi ve Maddi Olmayan Ortaklıklardan Bedelsiz Dönem Sonu Bakiyesi (31 Mart 2010) 100,000,000 4,004,606 8,426,718 2,827,018 6,236, ,494,352 I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 100,000,000 4,004,606 8,426,718 15,135,078 6,236,142 (338,998) 133,463, (1 Ocak 2011) Dönem Đçindeki Değişimler II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış III. Riskten Korunma Đşlemlerinden Değerleme Farklar , , Nakit Akış Riskinden Korunma , , Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma IV. Menkul Değerler Değerleme Farkları V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. Đştirakler, Bağlı Ort. ve Đş Ortak. Bedelsiz Hisse Senetleri VII. Menkul Değerler Değerleme Farkları VIII. Kur Farkları IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kayn. Değişiklik XI. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı XII. Hisse Senedi Đhracı XIII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XIV. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller XV. Sermaye Benzeri Krediler XVI. Dönem Net Kârı veya Zararı ,692, ,692,775 XVII. Kâr Dağıtımı - 1,256,753-7,536,577 - (15,135,078) (3,658,255) (10,000,003) 17.1 Dağıtılan Temettü (10,000,000) (10,000,000) 17.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar - - 1,256,753-7,536,577 - (5,135,078) (3,658,255) Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (31 Mart 2011) 100,000,000-5,261,359-15,963,295-6,692,775 2,577, , ,768,190 Đlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Riskten Korunma Satış Amaçlı/ Durdurulan Toplam

10 31 MART 2011 VE 2010 TARĐHLERĐNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT NAKĐT AKIŞ TABLOLARI NAKĐT AKIM TABLOSU Dipnot 31 Mart Mart 2010 A. ESAS FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN NAKĐT AKIŞLARI 1.1 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 50,981,718 12,898, Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri 31,992,751 (36,517,299) Kiralama Giderleri Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar 4,139,649 3,841, Elde Edilen Diğer Kazançlar Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar 9,261,298 2,683, Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (3,179,796) (60,420) Ödenen Vergiler (71,282) (1,648,419) Diğer 8,839,098 44,600, Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 10,738,938-14,078, Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış (27,061,150) 6,705, Kiralama Đşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış 449,569 (555,482) Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) Kiralama Đşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 39,176,722 12,282, Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (1,826,203) (32,510,429) I. Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı 61,720,656 (1,180,227) B. YATIRIM FAALĐYETLERĐNE ĐLĐŞKĐN NAKĐT AKIŞLARI 2.1 Đktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve Đştirakler ve Đş Ortaklıkları 2.2 Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve Đştirakler ve Đş Ortaklıkları 2.3 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller I-13,14 (481,805) (60,138) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 18,753 2, Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 2.7 Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar 2.8 Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar 2.9 Diğer II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (463,052) (57,907) C. FĐNANSMAN FAALĐYETLERĐNE ĐLĐŞKĐN NAKĐT AKIŞLARI 3.1 Krediler ve Đhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit (22,491,639) 57,657, Krediler ve Đhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı (27,657,900) 3.3 Đhraç Edilen Sermaye Araçları 3.4 Temettü Ödemeleri (10,000,000) (8,000,000) 3.5 Finansal Kiralamaya Đlişkin Ödemeler (428) 3.6 Diğer III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (60,149,539) 49,657,472 IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi 463,261 V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış 1,571,326 48,419,338 VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar I-3 151,080,521 53,348,682 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar I-3 152,651, ,768,020 Đlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 7

11 TABLOLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAYICI DĐPNOTLAR Đkinci bölüm Muhasebe politikaları 1. Şirketin organizasyonu ve faaliyet konusu Koç Tüketici Finansmanı A.Ş. ( Şirket ) 3 Ocak 1995 tarihinde Đstanbul da Koç Tüketici Finansmanı A.Ş. adı altında kurulmuştur ve Koç Şirketler Topluluğu ( Koç Grubu ) nun bir üyesidir. Şirket, 3 Mart 1999 tarihli ve 4743 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yaptığı ünvan değişikliği ile Koç Tüketici Finansmanı ve Kart Hizmetleri A.Ş. adını almış ve ana sözleşmesine yurtiçinde ve yurtdışında kartlı sistem kurma ve kart çıkartma hususunda her türlü kredi kartı basım dağıtım işlemlerini yapabilme mümessillik, komisyonculuk verebilme, alabilme ya da kiralama konularını eklemiş olup 22 Mart 2007 tarihli ve 6771 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nde yapılan ünvan değişikliği ile Koç Tüketici Finansmanı A.Ş adını alarak söz konusu faaliyet konularını ana sözleşmesinden çıkarmıştır. Şirket, 25 Aralık 2007 tarihli Yönetim Kurulu kararında ana faaliyet konularına sigorta acenteliği ve mortgage kredisi ( tut-sat ) verebilme konularını eklemeyi kararlaştırmıştır. Ödünç para verme işleri hakkındaki kanun hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü mal ve hizmet alımını kredilendirmekte olan Şirket büyük ölçüde Koç Grubu nun ürettiği malları kredilendirmekle birlikte otomobil kredilerinde farklı markalara da kredi imkanı sunarak mevcut bayi ağını kademeli olarak genişletmektedir. 31 Mart 2011 itibariyle Şirket in bünyesinde çalışan personel sayısı 139 dur. (31 Aralık 2010: 142). Şirket in bu finansal tabloların hazırlandığı tarih itibariyle tescil edilmiş adresi aşağıdaki gibidir: Koç Tüketici Finansmanı A.Ş. Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi Koç Çamlıca Đş Merkezi A Blok Üsküdar- Đstanbul 31 Mart 2011 tarihi itibariyle, Şirket in hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran hissedarlar ve hisse oranları aşağıdaki gibidir : % Arçelik A.Ş. 47,00 Koç Holding A.Ş. 44,50 Diğer ortaklar 8,50 Ödenmiş sermaye toplamı 100,00 31 Mart 2011 tarihi itibariyle ve bu tarihte sona eren döneme ait finansal tablolar, 27 Nisan 2011 tarihinde onaylanmış ve Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Kürşad Öçel ve Mali Đşler Müdürü Şahin Eke tarafından imzalanmıştır. Genel Kurul un ve bazı düzenleyici organların yasal mevzuata göre düzenlenmiş finansal tabloları tashih etme hakkı vardır. 8

12 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar 2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar Uygulanan finansal raporlama standartları Şirket, bu finansal tablolarını Türk Lirası ( TL ) olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) tarafından 17 Mayıs 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve Đzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve Đçeriği Hakkında Tebliğ ( Finansal Tablo Tebliği ) çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) ile bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından 20 Temmuz 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları için Ayrılacak Karşılıklara Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ), 9 Ocak 2009 tarih ve 1/33 sayılı kararı uyarınca, ihraç ettiği sermaye piyasası araçları borsada işlem gören finansman şirketlerinin finansal tablolarını, SPK nın Nisan 2008 tarih ve 2008/16 haftalık bülteni ile kamuya açıklanan genel formatlar yerine, BDDK tarafından belirlenen formatlara göre hazırlayarak kamuya ilan edilmek üzere Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası na göndermeleri gerektiği hususunda karar vermiştir. Finansal tablolar, gerçeğe uygun değeri ile ölçülen türev finansal enstrümanlar dışında, maliyet esasına göre hazırlanmıştır Netleştirme/mahsup Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkın bulunması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler. 2.2 Muhasebe politikalarındaki değişiklikler Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenmesi Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket in finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Şirket 31 Mart 2011 tarihi itibariyle bilançosunu 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanmış bilançosu ile 1 Ocak-31 Mart 2011 ara hesap dönemine ait gelir tablosu, özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunu ise 1 Ocak - 31 Mart 2010 hesap dönemi ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir Muhasebe politikalarında ve açıklamalarda değişiklikler Finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen yeni standart ve yorumlar dışında bir önceki yıl ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Şirket, 1 Ocak 2011 tarihinde başlayan hesap döneminde, aşağıdaki yeni ve düzeltilmiş TFRS ve TFRYK yorumlarını uygulamıştır. Yeni standartlar ve yorumlar 31 Mart 2011 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen yeni standartlar ve UFRYK yorumları dışında 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. 9

13 2. Finansal Tabloların Sunumuna Đlişkin Esaslar (Devamı) 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar: UFRYK 19 Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi Yorum, 1 Temmuz 2010 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. Bu yorum, işletme ile kredi verenler arasında finansal borcun şartları hakkında bir yenileme görüşmesi olduğu ve kredi verenin işletmenin borcunun tamamının ya da bir kısmının sermaye araçları ile geri ödemesini kabul ettiği durumların muhasebeleştirilmesine değinmektedir. UFRYK 19, bu sermaye araçlarının UMS 39 un 41 no lu paragrafı uyarınca ödenen bedel olarak niteleneceğine açıklık getirmektedir. Sonuç olarak finansal tablolardan çıkarılan finansal borç ve çıkarılan sermaye araçları, bir finansal borcu sonlandırmak için ödenen bedel olarak işleme tabi tutulur. UFRYK 14 Asgari Fonlama Koşulları (Değişiklik) Değişiklik, 1 Ocak 2011 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. Bu değişikliğin amacı, işletmelerin asgari fonlama gereksinimi için yaptığı gönüllü ön ödemeleri bir varlık olarak değerlendirmelerine izin vermektir. Erken uygulamaya izin verilmiştir ve uygulanması geriye dönük olarak yapılmalıdır. UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama - Yeni haklar içeren ihraçların sınıflandırılması (Değişiklik) Değişiklik, 1 Şubat 2010 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. Bu değişiklik, yürürlükteki standart uyarınca türev aracı olarak muhasebeleştirilen belirli döviz tutarlar karşılığında yapılan hak ihracı teklifleri ile ilgilidir. Değişiklik, belirli koşulların sağlanması durumunda işlem sırasında geçerli olacak olan para birimine bakılmaksızın bu tür hak ihraçlarının öz kaynağa dayalı finansal varlık olarak sınıflandırılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanmalıdır. UMS 24 Đlişkili Taraf Açıklamaları (Yeniden Düzenleme) Yeniden düzenleme, 1 Ocak 2011 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. Bu yeniden düzenleme, devletin ya da işletmenin ilişkide olduğu devlet kontrolündeki kamu kuruluşlarının tek bir müşteri olarak nitelendirilip nitelendirmeyeceği hususunda işletmelerin yapması gereken değerlendirmeye ilişkindir. Grup, bu değerlendirmeyi yaparken söz konusu kuruluşlar arasındaki ekonomik bütünleşmenin kapsamını göz önünde bulundurmalıdır. Erken uygulamaya izin verilmektedir ve uygulama geriye dönük olarak yapılmalıdır. Mayıs 2010 da UMSK, tutarsızlıkları gidermek ve ifadeleri netleştirmek amacıyla üçüncü çerçeve düzenlemesini yayınlamıştır. Değişiklikler için çeşitli yürürlük tarihleri belirlenmiş olup en erken yürürlük tarihi 1 Temmuz 2010 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleridir. Erken uygulamaya izin verilmektedir (bu iyileştirme projesi henüz Avrupa Birliği tarafından onaylanmamıştır). UFRS 3 Đşletme Birleşmeleri, (1 Temmuz 2010 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.) Bu iyileştirme, UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar, UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum, UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standartlarında yapılan ve koşullu bedele ilişkin muafiyeti kaldıran (2008 de yeniden düzenlenen UFRS 3 ün uygulanmaya başlanmasından önce olan işletme birleşmelerinden doğan koşullu bedel için geçerli değildir) değişiklere açıklık getirmektedir. 10

HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş.

HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. (SERİ :XI NO:29 KONSOLİDE OLMAYAN) 31.03.2011 TARİHLİ BİLANÇO Bağımsız Denetim'den (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 01.01.2011 31.03.2011

Detaylı

VDF FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

VDF FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu na: 1. VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş. nin ( Şirket

Detaylı

EKO FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EKO FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Eko Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu na, 1. Eko Faktoring A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2012

Detaylı

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan

Detaylı

FORTİS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

FORTİS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YENİDEN DÜZENLENMİŞ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 30 EYLÜL 2011 TARİHLİ

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler: Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 1-2 Özet nazım hesaplar tablosu 3

Detaylı

Türk Telekomünİkasyon

Türk Telekomünİkasyon 2010 Faaliyet Raporu 104 Konsolİde Fİnansal Tablolar ve Bağımsız Denetİm Raporu ünikasyon ANONİM ŞİRKETİ ve Bağlı Ortaklıkları 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Detaylı

IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN

IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR ve DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER... SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KAR veya ZARA ve DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU...

Detaylı

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na:

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: ODEA BANK A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetim raporu, konsolide olmayan finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin dipnotlar Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 17 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER

Detaylı

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi )

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) 1 Ocak 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Burgan Yatırım Menkul Değerler

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 2012-2011-2010-2009 Hesap Dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara Đlişkin Dipnotlar Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2011, 31 ARALIK 2010, TARİHLERİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2011, 31 ARALIK 2010, TARİHLERİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2011, 31 ARALIK 2010, TARİHLERİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş NİN 01 OCAK 30 HAZİRAN

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ARA DÖNEM KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 3 ARA DÖNEM

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı

PHĐLLĐPCAPĐTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2014 ARA DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR

PHĐLLĐPCAPĐTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2014 ARA DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR 01 OCAK 31 MART 2014 ARA DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR (II-14.1 KONSOLĐDE OLMAYAN) 31.03.2014 (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Tablolara İlişkin Dipnotlar İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 3 ÖZ KAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 4 NAKİT AKIM TABLOLARI...

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

Detaylı