ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY T CARET A.. 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEM T BAR YLE F NANSAL TABLOLAR VE D PNOTLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY T CARET A.. 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEM T BAR YLE F NANSAL TABLOLAR VE D PNOTLARI"

Transkript

1 ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY T CARET A.. 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEM T BAR YLE F NANSAL TABLOLAR VE D PNOTLARI

2 Ç NDEK LER Sayfa No B LANÇOLAR GEL R TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DE& M TABLOSU... 4 NAK T AKIM TABLOLARI MAL TABLOLARA A T AÇIKLAYICI NOTLAR... NOT 1 RKET N ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU... 6 NOT 2 FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR NOT 3 LETME BRLEMELER NOT 4 ORTAKLIKLARI NOT 5 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA NOT 6 NAKT VE NAKT BENZERLER NOT 7 FNANSAL YATIRIMLAR NOT 8 FNANSAL BORÇLAR NOT 9 D'ER FNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 10 TCAR ALACAK VE BORÇLAR NOT 11 D'ER ALACAK VE BORÇLAR NOT 12 FNANS SEKTÖRÜ FAALYETLERNDEN ALACAK VE BORÇLAR NOT 13 STOKLAR NOT 14 CANLI VARLIKLAR NOT 15 DEVAM EDEN NAAT SÖZLEMELERNE LKN VARLIKLAR NOT 16 ÖZKAYNAK YÖNTEMYLE DE'ERLENEN VARLIKLAR NOT 17 YATIRIM AMAÇLI GAYRMENKULLER NOT 18 MADD DURAN VARLIKLAR NOT 19 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR NOT 20 EREFYE NOT 21 DEVLET TEVK VE YARDIMLARI NOT 22 KARILIKLAR, KOULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 23 TAAHHÜTLER NOT 24 ÇALIANLARA SA'LANAN FAYDALAR NOT 25 EMEKLLK PLANLARI NOT 26 D'ER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 27 ÖZKAYNAKLAR NOT 28 SATILAR VE SATILARIN MALYET NOT 29 ARATIRMA VE GELTRME GDERLER, PAZARLAMA SATI VE DA'ITIM GDERLER, GENEL YÖNETM GDERLER NOT 30 NTELKLERNE GÖRE GDERLER NOT 31 D'ER FAALYETLERDEN GELR/ GDERLER NOT 32 FNANSAL GELRLER NOT 33 FNANSAL GDERLER NOT 34 SATI AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULA FAALYETLER NOT 35 VERG VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 36 HSSE BAINA KAZANÇ NOT 37 LKL TARAF AÇIKLAMALARI NOT 38 FNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RSKLERN NTEL' VE DÜZEY NOT 39 FNANSAL ARAÇLAR (GERÇE'E UYGUN DE'ER AÇIKLAMALARI VE FNANSAL RSKTEN KORUNMA MUHASEBES ÇERÇEVESNDEK AÇIKLAMALAR) NOT 40 BLANÇO TARHNDEN SONRAK OLAYLAR NOT 41 FNANSAL TABLOLARI ÖNEML ÖLÇÜDE ETKLEYEN YA DA FNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABLR VE ANLAILABLR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN D'ER HUSUSLAR

3 1 30 EYLÜL 2010 TAR H T BAR YLE F NANSAL DURUM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras= ("TL") olarak ifade edilmiatir.) ncelemeden Geçmemi Denetimden Geçmi Dipnot VARLIKLAR Referanslar2 30 Eylül Aral2k 2009 Cari / Dönen Varl2klar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yat=r=mlar Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar DiHer Alacaklar Stoklar Canl= Varl=klar DiHer Dönen Varl=klar Sat=A Amac=yla Elde Tutulan Duran Varl=klar Cari Olmayan / Duran Varl2klar Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar DiHer Alacaklar Finansal Yat=r=mlar - Sat=lmaya Haz=r Finansal Varl=klar Özkaynak Yöntemiyle DeHerlenen Yat=r=mlar Canl= Varl=klar Yat=r=m Amaçl= Gayrimenkuller Maddi Duran Varl=klar Maddi Olmayan Duran Varl=klar erefiye ErtelenmiA Vergi Varl=H= DiHer Duran Varl=klar TOPLAM VARLIKLAR liaikteki notlar bu finansal tablolar=n ayr=lmaz parças=n= oluaturur.

4 2 30 EYLÜL 2010 TAR H T BAR YLE F NANSAL DURUM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras= ("TL") olarak ifade edilmiatir.) ncelemeden Geçmemi Denetimden Geçmi Dipnot KAYNAKLAR Referanslar2 30 Eylül Aral2k 2009 K2sa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar DiHer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar DiHer Borçlar - liakili Taraflara Borçlar Finans Sektörü Faal.den Borçlar Devlet TeAvik ve Yard=mlar= Dönem Kar= Vergi YükümlülüHü Borç KarA=l=klar= DiHer K=sa Vadeli Yükümlülükler Sat=A Amac=yla Elde Tutulan Duran Varl=klara liakin Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar DiHer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar DiHer Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet TeAvik ve Yard=mlar= Borç KarA=l=klar= K=dem Tazminat= KarA=l=H= ErtelenmiA Vergi YükümlülüHü DiHer Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR Ana Ortakl2?a Ait Özkaynaklar ÖdenmiA Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farklar= KarA=l=kl= Atirak Sermaye Düzeltmesi (-) Hisse Senedi hraç Primleri DeHer Art=A Fonlar= Yabanc= Para Çevrim Farklar= Kardan Ayr=lan K=s=tlanm=A Yedekler GeçmiA Y=llar Karlar= Net Dönem Kar=/(Zarar=) ( ) Az=nl=k Paylar= TOPLAM KAYNAKLAR liaikteki notlar bu finansal tablolar=n ayr=lmaz parças=n= oluaturur.

5 3 30 EYLÜL 2010 TAR H NDE SONA EREN DÖNEME A T KAPSAMLI GEL R TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras= ("TL") olarak ifade edilmiatir.) ncelemeden Geçmemi ncelemeden Geçmemi ncelemeden Geçmemi ncelemeden Geçmemi Dipnot Referanslar2 1 Ocak -30 Eylül Ocak -30 Eylül Temmuz-30 Eylül Temmuz -30 Eylül 2009 SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER Sat=A Gelirleri Sat=Alar=n Maliyeti (-) 28 ( ) ( ) ( ) ( ) BRÜT ESAS FAAL YET KARI Pazarlama, Sat=A ve DaH=t=m Giderleri (-) 29 ( ) ( ) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) 29 ( ) ( ) ( ) ( ) AraAt=rma ve GeliAtirme Giderleri (-) 29 ( ) ( ) ( ) ( ) DiHer Faaliyet Gelirleri DiHer Faaliyet Giderleri (-) 31 ( ) ( ) ( ) (54.228) FAAL YET KARI/ZARARI ( ) ( ) Özkaynak Yöntemiyle DeHerlenen Yat=r=mlar=n Kar/Zararlar=ndaki Paylar ( ) Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) 33 ( ) ( ) ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER VERG ÖNCES KARI/ZARARI ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri ( ) Dönem Vergi Gelir/Gideri ErtelenmiA Vergi Gelir/Gideri ( ) SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER DÖNEM KARI/ZARARI ( ) DURDURULAN FAAL YETLER Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonras2 Dönem Kar2/Zarar DÖNEM KARI/ZARARI ( ) Di?er kapsaml2 gelir/gider --Finansal varl=klar deher art=a fonu Finansal varl=klar deher art=a fonu ertelenmia vergi gelir/giderleri Di?er kapsaml2 gelir/(gider) (vergi sonras2) TOPLAM KAPSAMLI GEL R /( G DER) ( ) Dönem Kar/Zarar2n2n Da?2l2m2 Az=nl=k Paylar= Ana Ortakl=k Paylar= ( ) Hisse BaE2na Kazanç 36 (0,045) 0,009 0,016 0,013 Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse BaE2na Kazanç 36 (0,045) 0,009 0,016 0,013 liaikteki notlar bu finansal tablolar=n ayr=lmaz parças=n= oluaturur.

6 4 30 EYLÜL 2010 TAR H NDE SONA EREN DÖNEME A T ÖZSERMAYE DE& M TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras= ("TL") olarak ifade edilmiatir.) Dipnot Referanslar2 Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farklar2 De?er Art2E Fonlar2 Kardan Ayr2lan K2s2tlanm2E Yedekler GeçmiE Y2llar Kar/Zararlar2 Net Dönem Kar2/Zarar2 Toplam Özsermaye 01 Ocak 2010 bakiyesi Yedeklere aktar=m ( ) ( ) DaH=t=lan temettü ( ) ( ) ( ) GeçmiA y=llar karlar=na transfer Toplam kapsaml= gider ( ) ( ) 30 Eylül 2010 bakiyesi ( ) Ocak 2009 bakiyesi Yedeklere aktar=m ( ) -- DaH=t=lan temettü ( ) ( ) Sermaye art=r=m= ( ) ( ) GeçmiA y=llar karlar=na transfer ( ) -- Toplam kapsaml= gider Eylül 2009 bakiyesi liaikteki notlar bu finansal tablolar=n ayr=lmaz parças=n= oluaturur.

7 5 30 EYLÜL 2010 TAR H NDE SONA EREN DÖNEME A T NAK T AKIM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras= ("TL") olarak ifade edilmiatir.) FAAL YETLERDEN DO&AN NAK T AKIMLARI Not 30 Eylül Eylül 2009 Vergi öncesi net kar ( ) Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden do?an net nakit ak2mlar2n2n mutabakat2 için yap2lan düzeltmeler ( ) Amortisman ve itfa paylar= K=dem tazminat= kara=l=h= Tahakkuk etmemia finansman gideri 10 (28.023) (18.487) Tahakkuk etmemia finansman geliri Finansal varl=k deher düaüklühü kara=l=h=/kara=l=k iptali ( ) Stok deher düaüklühü kara=l=h= ( ) Sabit k=ymet sat=a karlar= 31 (24.752) -- üpheli alacak kara=l=h= Dava kara=l=k gideri Dava KarA=l=k gider iptali (45.670) ( ) Faaliyetlerle ilgili varl2k ve borçlardaki de?ieim öncesi faaliyet geliri Ticari alacaklardaki dehiaim DiHer alacaklardaki dehiaim (25.241) (17.818) Emanet alacaklardaki dehiaim 11 ( ) -- Stoklardaki dehiaim ( ) DiHer dönen/duran varl=klardaki dehiaim ( ) ( ) Ticari borçlardaki dehiaim DiHer borçlardaki dehiaim DiHer k=sa/uzun vadeli yükümlülüklerdeki dehiaim Ödenen k=dem tazminatlar= 24 ( ) ( ) Ödenen vergiler -- ( ) Faaliyetlerden elde edilen net nakit ak2mlar2 ( ) Yat2r2m faaliyetlerindeki nakit ak2mlar2 Maddi/Maddi olmayan duran varl=k al=mlar= nedeniyle oluaan nakit ç=k=alar= ( ) ( ) Maddi/Maddi olmayan duran varl=k sat=mlar= nedeniyle oluaan nakit girialeri Özkaynak yöntemiyle deherlenen yat=r=mlardaki dehiaim 16 ( ) ( ) Sat=lmaya haz=r finansal varl=k al=m= 7 ( ) -- Yat2r2m faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit ç2k2elar2 ( ) ( ) Finansal faaliyetlerdeki nakit ak2mlar2 Ödenen temettüler 27 ( ) ( ) Al=nan krediler Ödenen anaparalar ( ) ( ) Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit ak2mlar ( ) Nakit ve nakit benzerlerindeki de?ieim ( ) ( ) Dönem baa= haz=r deherler Dönem sonu haz=r deherler liaikteki notlar bu finansal tablolar=n ayr=lmaz parças=n= oluaturur.

8 6 NOT 1 RKET N ORGAN ZASYONU VE FAAL YET KONUSU ÇemtaA Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.. ( ÇemtaA, irket ) 1970 li y=llar=n baalar=nda ülke genelinde artan vas=fl= çelik istehini kara=lamak amac= ile, öncelikle Çelikhane üretim ünitesi olarak kurulmua, daha sonra Modern Orta Kesit Haddehanesini üretime alarak entegrasyonunu tamamlam=at=r. irket, Bursa Organize Sanayi Bölgesi nde metre kare toplam alan üzerine kurulu olup, ISO TS ve ISO 9001 kalite belgesine sahiptir. irket Bursa Ticaret Siciline 14842/23981 say= ile kay=tl= olup halka aç=k Airket statüsüne sahiptir y=l= sonundan itibaren hisse senetleri stanbul Menkul K=ymetler Borsas= nda ialem görmektedir. irket in kay=tl= adresi Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvar= No:3 Bursa d=r. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle irket in bünyesinde istihdam edilen personel say=s= 311 kiaidir (31 Aral=k KiAi). Roda Liman Depolama Lojistik Aletmeleri A.. ( Roda ) ÇemtaA =n %22,5 oran=nda ve özsermaye yöntemi kullan=larak muhasebeleatirilen iatirakidir. Söz konusu iatirakin ana faaliyet konusu, gemilere liman hizmetlerinin verilmesine yönelik liman ialetmecilihi olup 14 Mart 2008 tarihi itibariyle faaliyetlerine tam olarak baalam=at=r. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle haz=rlanan finansal tablolar yay=nlanmak üzere 28 Ekim 2010 tarihli Yönetim Kurulu toplant=s=nda onaylanm=at=r. Genel Kurul un yasal mevzuata göre düzenlenmia finansal tablolar= ve bu finansal tablolar= tashih etme hakk= vard=r. NOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR 2.1 Uygulanan Muhasebe Standartlar2 irket, muhasebe kay=tlar=n= ve yasal finansal tablolar=n= Türkiye de geçerli olan ticari mevzuat, mali mevzuat ve Maliye Bakanl=H= nca yay=mlanan Tek Düzen Hesap Plan= gereklerine göre Türk Liras= (TL) olarak tutmaktad=r. Finansal tablolar irket in yasal kay=tlar=na dayand=r=lm=a olup Sermaye Piyasas= Kurulu nun ( SPK ) teblihlerine uygun hale getirilmesi için düzeltme ve s=n=fland=rma dehiaikliklerine tabi tutulmuatur. SPK, Seri: XI, No: 29 say=l= Sermaye Piyasas=nda Finansal Raporlamaya liakin Esaslar TebliH ile ialetmeler taraf=ndan düzenlenecek finansal raporlar ile bunlar=n haz=rlanmas= ve ilgililere sunulmas=na iliakin ilke, usul ve esaslar= belirlemektedir. Bu TebliH, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra baalayan hesap dönemlerine ait ilk ara dönem finansal tablolar=ndan geçerli olmak üzere yürürlühe girmiatir ve bu TebliH ile birlikte Seri: XI, No: 25 "Sermaye Piyasas=nda Muhasebe Standartlar= Hakk=nda TebliH" yürürlükten kald=r=lm=at=r. Seri: XI No: 29 say=l= teblihe istinaden, ialetmeler finansal tablolar=n= Avrupa BirliHi taraf=ndan kabul edilen haliyle Uluslararas= Finansal Raporlama Standartlar= ( UMS/UFRS ) na göre haz=rlamalar= gerekmektedir. Ancak Avrupa BirliHi taraf=ndan kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararas= Muhasebe Standartlar= Kurulu ( UMSK ) taraf=ndan yay=mlananlardan farklar= Türkiye Muhasebe Standartlar= Kurulu ( TMSK ) taraf=ndan ilan edilinceye kadar UMS/UFRS ler uygulanacakt=r. Bu kapsamda, benimsenen standartlara ayk=r= olmayan, TMSK taraf=ndan yay=mlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlar= ( TMS/TFRS ) esas al=nacakt=r. Rapor tarihi itibariyle, Avrupa BirliHi taraf=ndan kabul edilen UMS/UFRS nin UMSK taraf=ndan yay=mlananlardan farklar= TMSK taraf=ndan henüz ilan edilmedihinden dolay=, iliaikteki finansal tablolar SPK Seri: XI, No: 29 say=l= teblihi çerçevesinde UMS/UFRS ye göre haz=rlanm=a olup finansal tablolar ve dipnotlar, SPK taraf=ndan uygulanmas= zorunlu k=l=nan formatlara uygun olarak ve zorunlu k=l=nan bilgiler dâhil edilerek sunulmuatur.

9 7 NOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (Devam2) SPK n=n Seri:XI, No:29 say=l= teblihi uyar=nca ialetmeler, ara dönem finansal tablolar=n= UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama standard=na uygun olarak tam set veya özet olarak haz=rlamakta serbesttirler. irket bu çerçevede ara dönemlerde UMS 1 Finansal Tablolar=n SunuluAu" Standard=nda tan=mland=h= üzere tam bir finansal tablo setini haz=rlamay= tercih etmia, söz konusu ara dönem de finansal tablolar=n= SPK Finansal Raporlama Standartlar= na uygun olarak haz=rlam=at=r. Finansal tablolar tarihi maliyet esas=na gore haz=rlanm=at=r.finansal varl=klar ve yükümlülükler gerçehe uygun deheriyle ölçülüp; gerçehe uygun deher dehiaiklikleri kapsaml= gelir tablosu/özkaynak ile iliakilendirilmiatir. 2.2 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar2n Düzeltilmesi SPK n=n 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 say=l= karar= uyar=nca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlar='na uygun olarak mali tablo haz=rlayan Airketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas=na son verilmiatir. Dolay=s=yla finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden baalamak kayd=yla, UMSK taraf=ndan yay=mlanm=a 29 No lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standard= (UMS 29) uygulanmam=at=r. 2.3 Konsolidasyon Esaslar2 irket in dohrudan ve dolayl= olarak oy hakk=nda %20 - %50 paya sahip olduhu ve finansal ve operasyonel kararlar=na kat=lma yetkisi bulunan ve önemli ölçüde etki edebildihi iatirakleri özsermaye yöntemine göre muhasebeleatirilmiatir. Bu kapsamda irket in %22,5 oran=nda hissesine sahip olduhu Roda Liman Depolama Lojistik Aletmeleri A..(Roda) deki iatiraki özsermaye yöntemiyle muhasebeleatirmiatir. Özsermaye yöntemi uygulanan iatirakin uygulad=klar= muhasebe politikalar= gerekli olduhu hallerde dehiatirilerek irket in muhasebe politikalar=na uygun hale getirilmiatir. Özsermaye yöntemine göre muhasebeleatirilen iatirakler, baata maliyet deherleriyle ifade edilir. TaA=nan tutar, al=m tarihinden sonra, iatirakin karlar=ndan ya da zararlar=ndan iatirak eden Airketin iatirak oran=na göre artt=r=l=r veya azalt=l=r. Atirakten sahlanan kar dah=t=mlar=, iatirakin deherini düaürür. Özsermayedeki dehiaiklihin kar veya zarar d=a=ndaki özsermaye kalemlerinden kaynaklanmas= halinde irket in özsermayesinde de bu kalemlere iliakin gerekli düzeltmeler yap=l=r. Atirakin net aktif deherindeki düaüaün geçici olmamas= durumunda iatirak deheri, finansal tablolarda azalt=lm=a deheriyle gösterilir. 2.4 Yeni ve Revize EdilmiE Uluslararas2 Finansal Raporlama Standartlar2 irket 2010 y=l=nda yürürlühe girmia, irket faaliyet konusu ile ilgili olan standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen dehiaiklikler ve yorumlar= uygulam=at=r. lgili dehiaiklik ve yeni standartlar irket finansal tablolar=nda farkl=l=k yaratmam=at=r y=l=nda yürürlühe girmia, irket faaliyet konusu ile ilgili olmayan standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen dehiaiklikler ve yorumlar; UFRS 5 Sat=A için Elde Tutulan Duran Varl=klar ve Durdurulan Faaliyetler (dehiaiklik) UFRS 1 Uluslararas= Finansal Raporlama Standartlar=n=n lk Kez Uygulanmas= (dehiaiklik) UFRS 2, Hisse Bazl= Ödemeler (dehiaiklik) UMS 17 Kiralama Alemleri (dehiaiklik) tarihinde veya sonraki hesap dönemleri tarihinde veya sonraki hesap dönemleri tarihinde veya sonraki hesap dönemleri tarihinde veya sonraki hesap dönemleri

10 8 NOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (Devam2) 2010 y=l=nda yay=nlanm=a ancak henüz yürürlühe girmemia ve irket taraf=ndan erken uygulanmas= benimsenmemia standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen dehiaiklikler ve yorumlar; US 24 liakili taraf aç=klamalar= (DeHiAiklik) UFRS 9 Finansal Araçlar tarihinde veya sonraki hesap dönemleri tarihinde veya sonraki hesap dönemleri irket, gelecek dönemlerde uygulayacah= standartlar, mevcut önceki standartlara getirilen dehiaiklikler ve yorumlar=n (UFRS 9 hariç) finansal tablolar=nda önemli dehiaikliklik yaratmayacah=n= düaünmektedir. UFRS 9 un muhtemel etkileri ise incelenmektedir. 2.5 KarE2laEt2rmal2 Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tablolar2n Düzeltilmesi Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, irket in finansal tablolar= önceki dönemle kara=laat=rmal= haz=rlanmaktad=r.finansal tablolar=n kalemlerinin gösterimi veya s=n=fland=r=lmas= dehiatihinde kara=laat=r=labilirlihi sahlamak amac=yla, önceki dönem mali tablolar= da buna uygun olarak yeniden s=n=fland=r=l=r. 2.6 NetleEtirme / Mahsup Finansal varl=klar ve yükümlülükler, yasal olarak netleatirme hakk= var olmas=, net olarak ödenmesi veya tahsilinin mümkün olmas= veya varl=h=n elde edilmesi ile yükümlülühün yerine getirilmesinin ea zamanl= olarak gerçekleaebilmesi halinde, bilançoda net deherleri ile gösterilirler. 2.7 Muhasebe Politikalar2nda/Tahminlerinde De?iEiklikler ve Hatalar Muhasebe politikalar=nda yap=lan önemli dehiaiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hatalar= geriye dönük olarak uygulan=r ve önceki dönem finansal tablolar= yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki dehiaiklikler, yaln=zca bir döneme iliakin ise, dehiaiklihin yap=ld=h= cari dönemde, gelecek dönemlere iliakin ise, hem dehiaiklihin yap=ld=h= dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulan=r. Bilgilerin yeniden düzenlenmesi aa=r= bir maliyete neden oluyorsa önceki dönemlere ait kara=laat=rmal= bilgiler yeniden düzenlenmemekte, bir sonraki dönemin birikmia karlar hesab=, söz konusu dönem baalamadan önce hatan=n kümülatif etkisiyle yeniden düzenlenmektedir. 2.8 Para Ölçüm Birimi ve Raporlama Birimi 31 Ocak 2004 tarih ve say=l= Resmi Gazete de yay=mlanan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakk=ndaki 5083 say=l= Kanun, 5 May=s 2007 tarihli ve say=l= Resmi Gazetede yay=mlanan 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 say=l= Bakanlar Kurulu Karar= ile dehiatirilmiatir.lgili karar=n 1. maddesinde, Türk Liras= ve Yeni KuruAta yer alan "Yeni" ibarelerinin kald=r=ld=h=, 3 üncü maddesinde ise, 1 Ocak 2009 tarihinde yürürlühe girecehi belirtilmiatir. Yap=lan dehiaiklikle bir önceki para birimi olan Yeni Türk Liras= deherleri TL ye ve Kr'ye dönüatürülürken 1 Yeni Türk Liras=, 1 TL ye ve 1 Yeni KuruA, 1 Kr'ye eait tutulmaktad=r.buna bahl= olarak iliaikte yer alan mali tablolar ve dipnotlar TL cinsinden sunulmuatur. 2.9 Önemli Muhasebe Politikalar2n2n Özeti liaikteki mali tablolar=n haz=rlanmas= s=ras=nda uygulanan önemli muhasebe politikalar= aaah=daki gibidir:

11 9 NOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (Devam2) Nakit ve nakit benzerleri Nakit ve nakit benzerleri, kasadaki nakit varl=klar=, bankalardaki nakit para ve vadesi üç aydan k=sa vadeli mevduatlar= içermektedir. Nakit ve nakit benzerleri, kolayca nakde dönüatürülebilir, vadesi üç ay= geçmeyen ve deher kaybetme riski bulunmayan k=sa vadeli yüksek likiditeye sahip varl=klard=r. Nakit ve nakit benzerleri elde etme maliyetleri ve tahakkuk etmia faizlerinin toplam= ile gösterilmiatir.yabanc= para cinsinden olan banka bakiyeleri dönem sonu kurundan deherlenmiatir. Ticari alacaklar DoHrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluaan irket kaynakl= ticari alacaklar, etkin faiz yöntemi kullan=larak iskonto edilmia maliyeti üzerinden deherlendirilmiatir. BelirtilmiA bir faiz oran= bulunmayan k=sa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuku etkisinin önemsiz olmas= durumunda fatura tutar=ndan deherlendirilmiatir. irket in, ödenmesi gereken meblahlar= tahsil edemeyecek olduhunu gösteren bir durumun söz konusu olmas= halinde ticari alacaklar için bir alacak riski kara=l=h= oluaturulur. KarA=l=k, müateriden al=nan teminatlar göz önüne al=narak, irket yönetimi taraf=ndan tahmin edilen ve ekonomik koaullardan ya da hesab=n dohas= gerehi taa=d=h= riskten kaynaklanabilecek olas= zararlar= kara=lad=h= düaünülen tutard=r.ayr=lan kara=l=k deher düaüklühü olarak kapsaml= gelir tablosuna yans=t=l=r.deher düaüklühü tutar=, zarar yaz=lmas=ndan sonra oluaacak bir durum dolay=s=yla azal=rsa, söz konusu tutar, cari dönemde gelir tablosuna yans=t=l=r. Ticari borçlar Ticari ve diher borçlar, mal ve hizmet al=m= ile ilgili ileride dohacak faturalanm=a ya da faturalanmam=a tutar=n rayiç deherini temsil eden indirgenmia maliyet bedeliyle kay=tlarda yer almaktad=r. Stoklar Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleaebilir deherin düaük olan= ile deherlenmektedir. Stok maliyetleri ayl=k hareketli ah=rl=kl= ortalama maliyet yöntemi kullan=larak belirlenmektedir. Stoklar=n maliyeti; tüm sat=n alma maliyetlerini, dönüatürme maliyetlerini ve stoklar=n mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlan=lan diher maliyetleri içerir. Stoklar=n dönüatürme maliyetleri; direk iaçilik giderleri gibi, üretimle dohrudan iliakili maliyetleri kapsar. Bu maliyetler ayr=ca ilk madde ve malzemenin mamule dönüatürülmesinde katlan=lan sabit ve dehiaken genel üretim giderlerinden sistematik bir Aekilde dah=t=lan tutarlar= da içerir. Net gerçekleatirilebilir deher, olahan ticari faaliyet içerisinde oluaan tahmini sat=a fiyat=ndan tahmini tamamlanma maliyeti ve sat=a= gerçekleatirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplam=n=n indirilmesiyle elde edilir. Stoklar, vadeli al=mlardan dolay= içerdihi finansman maliyetinden ar=nd=r=larak yans=t=lm=at=r. Maddi duran varl2klar Maddi duran varl=klar sat=n al=m maliyet deherinden, birikmia itfa ve tükenme paylar= ile kal=c= deher kay=plar= düaülmüa olarak gösterilirler. Maddi duran varl=h=n maliyet deheri; al=a fiyat= ve iadesi mümkün olmayan vergiler ve maddi varl=h= kullan=ma haz=r hale getirmek için yap=lan masraflardan oluamaktad=r. Arazi, arsa ve yap=lmakta olan yat=r=mlar d=a=nda, maddi duran varl=klar=n maliyet tutarlar=, beklenen faydal= ömürlerine göre dohrusal amortisman yöntemi kullan=larak k=st amortismana tabi tutulur. Beklenen faydal= ömür, kal=nt= deher ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya ç=kan dehiaikliklerin olas= etkileri için her y=l gözden geçirilir ve tahminlerde bir dehiaiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleatirilir.

12 10 NOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (Devam2) Söz konusu varl=klar=n tahmin edilen faydal= ömürleri aaah=da belirtilmiatir: Y2llar Yeralt= yerüstü düzenleri 8-14 Binalar Makine ve cihazlar 5-10 Motorlu araçlar 5 DemirbaAlar 2-15 Maddi duran varl=klar=n herhangi bir parças=n= dehiatirmekten dohan giderler bak=m onar=m maliyetleri ile birlikte varl=h=n gelecekteki ekonomik faydas=n= artt=r=c= nitelikte ise aktifleatirilebilirler. Tüm diher giderler oluatukça gelir tablosunda gider kalemleri içinde muhasebeleatirilir. Maddi varl=klarda deher düaüklühü oluatuhuna iaaret eden koaullar=n mevcut olmas= halinde olas= bir deher düaüklühünün tespiti amac=yla inceleme yap=l=r ve bu inceleme sonunda maddi varl=h=n kay=tl= deheri, geri kazan=labilir deherinden fazla ise, kara=l=k ayr=lmak suretiyle kay=tl= deheri geri kazan=labilir deherine indirilir. Geri kazan=labilir deher, ilgili maddi varl=h=n mevcut kullan=m=ndan gelecek net nakit ak=mlar= ile net sat=a fiyat=ndan yüksek olan= olarak kabul edilir. Maddi duran varl=klar=n sat=a= dolay=s=yla oluaan kar ve zararlar diher faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplar=na dahil edilirler. Maddi olmayan duran varl2klar Maddi olmayan varl=klar, tan=mlanabilir olmas=, ilgili kaynak üzerinde kontrolün bulunmas= ve gelecekte elde edilmesi beklenen bir ekonomik faydan=n varl=h= kriterlerine göre finansal tablolara al=nmaktad=r. Maddi olmayan varl=klar, elde etme maliyetinden birikmia amortisman=n ve varsa kal=c= deher kay=plar= düaülerek ifade edilmialerdir. Amortisman, bütün maddi olmayan duran varl=klar için dohrusal amortisman yöntemi kullan=larak k=st baz=nda hesaplanm=at=r. ktisap edilmia haklar=, bilgi sistemlerini ve bilgisayar yaz=l=mlar=n= içermektedir. Varl2klarda de?er düeüklü?ü irket, her bir bilanço tarihinde, bir varl=ha iliakin deher kayb=n=n olduhuna dair herhangi bir gösterge olup olmad=h=n= deherlendirir. EHer böyle bir gösterge mevcutsa, o varl=h=n geri kazan=labilir tutar= tahmin edilir. EHer sözkonusu varl=h=n veya o varl=ha ait nakit üreten herhangi bir biriminin kay=tl= deheri, kullan=m veya sat=a yoluyla geri kazan=lacak tutar=ndan yüksekse deher düaüklühü meydana gelmiatir. Geri kazan=labilir tutar varl=h=n net sat=a fiyat= ile kullan=m deherinden yüksek olan= seçilerek bulunur. Kullan=m deheri, bir varl=h=n sürekli kullan=m=ndan ve faydal= ömrü sonunda elden ç=kar=lmas=ndan elde edilmesi beklenen nakit ak=mlar=n=n tahmin edilen bugünkü deheridir. DeHer düaüklühü kay=plar= gelir tablosunda muhasebeleatirilir. Bir alacakta oluaan deher düaüklühü kayb=, o varl=h=n geri kazan=labilir tutar=ndaki müteakip art=a=n, deher düaüklühünün kay=tlara al=nmalar=n= izleyen dönemlerde ortaya ç=kan bir olayla iliakilendirilebilmesi durumunda geri çevrilir. DiHer varl=klarda oluaan deher düaüklühü kayb=, geri kazan=labilir tutar belirlenirken kullan=lan tahminlerde bir dehiaiklik olduhu takdirde geri çevrilir. DeHer düaüklühü kayb=n=n iptali nedeniyle varl=h=n kay=tl= deherinde meydana gelen art=a, önceki y=llarda hiç deher düaüklühü kayb=n=n finansal tablolara al=nmam=a olmas= halinde belirlenmia olacak kay=tl= deheri (amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) aamamal=d=r.

13 11 NOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (Devam2) Borçlanma maliyetleri Özellikli varl=h=n elde edilmesi, inaaas= veya üretimi ile dohrudan iliakilendirilebilen borçlanma maliyetleri, ilgili özellikli varl=h=n maliyetinin bir parças= olarak aktifleatirilir. DiHer borçlanma maliyetleri oluatuklar= dönemde gider olarak muhasebeleatirilir. Finansal araçlar (i) Finansal varlklar Finansal yat=r=mlar, gerçehe uygun deher fark= kâr veya zarara yans=t=lan ve gerçehe uygun deherinden kay=tlara al=nan finansal varl=klar haricinde, gerçehe uygun piyasa deherinden al=m ialemiyle dohrudan iliakilendirilebilen harcamalar düaüldükten sonra kalan tutar üzerinden muhasebeleatirilir. Yat=r=mlar, yat=r=m araçlar=n=n ilgili piyasa taraf=ndan belirlenen süreye uygun olarak teslimat= koaulunu taa=yan bir kontrata bahl= olan ialem tarihinde kay=tlara al=n=r veya kay=tlardan ç=kar=l=r. Finansal varl=klar al=m-sat=m amaçl= finansal varl=klar, vadesine kadar elde tutulacak yat=r=mlar, sat=lmaya haz=r finansal varl=klar ve kredi ve alacaklar olarak s=n=fland=r=l=r. Etkin faiz yöntemi Etkin faiz yöntemi, finansal varl=h=n itfa edilmia maliyet ile deherlenmesi ve ilgili faiz gelirinin iliakili olduhu döneme dah=t=lmas= yöntemidir. Etkin faiz oran=; finansal arac=n beklenen ömrü boyunca veya uygun olmas= durumunda daha k=sa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplam=n=n, ilgili finansal varl=h=n tam olarak net bugünkü deherine indirgeyen orand=r. Al=m-Sat=m amaçl= finansal varl=klar d=a=nda s=n=fland=r=lan finansal varl=klar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktad=r. Alm-satm amaçl finansal varlklar GerçeHe uygun deher fark= gelir tablosuna yans=t=lan finansal varl=klar; al=m-sat=m amac=yla elde tutulan finansal varl=klard=r. Bir finansal varl=k k=sa vadede elden ç=kar=lmas= amac=yla edinildihi zaman söz konusu kategoride s=n=fland=r=l=r. Finansal riske kara= etkili bir koruma arac= olarak belirlenmemia olan türev ürünleri teakil eden bahse konu finansal varl=klar da gerçehe uygun deher fark= kâr veya zarara yans=t=lan finansal varl=klar olarak s=n=fland=r=l=r. Bu kategoride yer alan varl=klar, dönen varl=klar olarak s=n=fland=r=l=rlar. Vadesine kadar elde tutulan finansal varlklar irket in vadesine kadar elde tutma olanah= ve niyeti olduhu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme plan=na sahip, sabit vadeli borçlanma araçlar=, vadesine kadar elde tutulacak yat=r=mlar olarak s=n=fland=r=l=r. Vadesine kadar elde tutulacak yat=r=mlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmia maliyet bedelinden deher düaüklühü tutar= düaülerek kay=tlara al=n=r ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullan=lmak suretiyle hesaplan=r. Satlmaya hazr finansal varlklar Sat=lmaya haz=r finansal varl=klar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varl=k olmayan veya (b) al=m sat=m amaçl= finansal varl=k olmayan finansal varl=klardan oluamaktad=r. Sat=lmaya haz=r finansal varl=klar kay=tlara al=nd=ktan sonra güvenilir bir Aekilde ölçülebiliyor olmas= koauluyla gerçehe uygun deherleriyle deherlenmektedir. GerçeHe uygun deheri güvenilir bir Aekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasas= olmayan menkul k=ymetler maliyet deheriyle gösterilmektedir. Sat=lmaya haz=r finansal varl=klara iliakin kar veya zararlara ilgili dönemin gelir tablosunda yer verilmektedir. Bu tür varl=klar=n makul deherinde meydana gelen dehiaiklikler özkaynak hesaplar= içinde gösterilmektedir. lgili varl=h=n elden ç=kar=lmas= veya deher

14 12 NOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (Devam2) -düaüklühü olmas= durumunda özkaynak hesaplar=ndaki tutar kar / zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir. Sat=lmaya haz=r finansal varl=k olarak s=n=fland=r=lan özkaynak araçlar=na yönelik yat=r=mlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda muhasebeleatirilen deher düaüa kara=l=klar=, sonraki dönemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. Sat=lmaya haz=r olarak s=n=fland=r=lan özkaynak araçlar= haricinde, deher düaüklühü zarar= sonraki dönemde azal=rsa ve azal=a deher düaüklühü zarar=n=n muhasebeleatirilmesi sonras=nda meydana gelen bir olayla iliakilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleatirilen deher düaüklühü zarar= gelir tablosunda iptal edilebilir. Finansal varlklarda deer dü!üklüü Al=m-sat=m amaçl= finansal varl=klar d=a=ndaki finansal varl=k veya finansal varl=k gruplar=, her bilanço tarihinde deher düaüklühüne uhrad=klar=na iliakin göstergelerin bulunup bulunmad=h=na dair deherlendirmeye tabi tutulur. Finansal varl=h=n ilk muhasebeleatirilmesinden sonra bir veya birden fazla olay=n meydana gelmesi ve söz konusu olay=n ilgili finansal varl=k veya varl=k grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit ak=mlar= üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varl=h=n deher düaüklühüne uhrad=h=na iliakin tarafs=z bir göstergenin bulunmas= durumunda deher düaüklühü zarar= oluaur. Bütün finansal varl=klarda (diher alt baal=klarda tan=mlanan alacak ve krediler hariç), deher düaüklühü dohrudan ilgili finansal varl=h=n kay=tl= deherinden düaülür. Sat=lmaya haz=r özkaynak araçlar= haricinde, deher düaüklühü zarar= sonraki dönemde azal=rsa ve azal=a deher düaüklühü zarar=n=n muhasebeleatirilmesi sonras=nda meydana gelen bir olayla iliakilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleatirilen deher düaüklühü zarar=, deher düaüklühünün iptal edilecehi tarihte yat=r=m=n deher düaüklühü hiçbir zaman muhasebeleatirilmemia olmas= durumunda ulaaacah= itfa edilmia maliyet tutar=n= aamayacak Aekilde gelir tablosunda iptal edilir. Sat=lmaya haz=r özkaynak araçlar=n=n gerçehe uygun deherinde deher düaüklühü sonras=nda meydana gelen art=a, dohrudan özkaynaklarda muhasebeleatirilir. (ii) Finansal yükümlülükler irket in finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçlar=, sözleameye bahl= düzenlemelere, finansal bir yükümlülühün ve özkaynaha dayal= bir arac=n tan=mlanma esas=na göre s=n=fland=r=l=r. irket in tüm borçlar= düaüldükten sonra kalan varl=klar=ndaki hakk= temsil eden sözleame özkaynaha dayal= finansal araçt=r. Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynaha dayal= finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikalar= aaah=da belirtilmiatir. Finansal yükümlülükler gerçehe uygun deher fark= kâr veya zarara yans=t=lan finansal yükümlülükler veya diher finansal yükümlülükler olarak s=n=fland=r=l=r. Gerçee uygun deer fark kâr veya zarara yanstlan finansal yükümlülükler GerçeHe uygun deher fark= kâr veya zarara yans=t=lan finansal yükümlülükler, gerçehe uygun deheriyle kayda al=n=r ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçehe uygun deheriyle yeniden deherlenir. GerçeHe uygun deherlerindeki dehiaim, gelir tablosunda muhasebeleatirilir. Gelir tablosunda muhasebeleatirilen net kazanç ya da kay=plar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutar=n= da kapsar. Dier finansal yükümlülükler DiHer finansal yükümlülükler baalang=çta ialem maliyetlerinden ar=nd=r=lm=a gerçehe uygun deherleriyle muhasebeleatirilir. DiHer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oran= üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi kullan=larak itfa edilmia maliyet bedelinden muhasebeleatirilir.

15 13 NOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (Devam2) Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülühün itfa edilmia maliyetlerinin hesaplanmas= ve ilgili faiz giderinin iliakili olduhu döneme dah=t=lmas= yöntemidir. Etkin faiz oran=; finansal arac=n beklenen ömrü boyunca veya uygun olmas= halinde daha k=sa bir zaman dilimi süresince gelecekte yap=lacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülühün net bugünkü deherine indirgeyen orand=r. Finansal varlk ve yükümlülüklerin kayda alnmas ve kayttan çkarlmas irket, finansal varl=k veya yükümlülükleri, ilgili finansal araç sözleamelerine taraf olduhu takdirde bilançosuna yans=tmaktad=r. irket finansal varl=h=n tamam=n= veya bir k=sm=n=, sadece söz konusu varl=klar=n konu olduhu sözleameden dohan haklar üzerindeki kontrolünü kaybettihi zaman kay=ttan ç=kart=r. irket finansal yükümlülükleri ancak sözleamede tan=mlanan yükümlülühü ortadan kalkar, iptal edilir veya zaman aa=m=na uhrar ise kay=ttan ç=kart=r. Etirakler Atirakteki yat=r=m özsermaye yöntemi ile muhasebeleatirilmiatir. Atirakler, irket in genel olarak oy hakk=n=n %20 ile %50 sine sahip olduhu veya irket in Airket faaliyetleri üzerinde kontrol yetkisine sahip bulunmamakla birlikte önemli etkiye sahip olduhu kurulualard=r. irket ile Atirak aras=ndaki ialemlerden dohan gerçekleamemia karlar, irket in Atirakteki pay= ölçüsünde düzeltilmia olup, gerçekleamemia zararlar da, ialem, transfer edilen varl=h=n deher düaüklühüne uhrad=h=n= göstermiyor ise, düzeltilmiatir. irket, iatirak ile ilgili olarak söz konusu dohrultuda bir yükümlülük alt=na girmemia veya bir taahhütte bulunmam=a olduhu sürece iatirakteki yat=r=m=n kay=tl= deherinin s=f=r olmas= veya irket in önemli etkisinin sona ermesi durumunda özsermaye yöntemine devam edilmez. Önemli etkinin sona erdihi tarihteki yat=r=m=n kay=tl= deheri, o tarihten sonra makul deherinin güvenilir olarak ölçülebildihinde makul deherinden aksi takdirde maliyet bedeli üzerinden gösterilir. Sat=m al=m bedelinin, iatirakin sat=n al=nma tarihindeki kay=tl= belirlenebilir varl=klar=n=n, yükümlülüklerinin ve Aarta bahl= borçlar=n=n gerçehe uygun deherinin üzerindeki k=sm= Aerefiye olarak kaydedilir. erefiye, yat=r=m=n defter deherine dahil edilir ve yat=r=m=n bir parças= olarak deher düaüklühü aç=s=ndan incelenir. Atirakin sat=n al=nma tarihindeki kay=tl= tan=mlanabilir varl=klar=n=n, yükümlülüklerinin ve Aarta bahl= borçlar=n=n gerçehe uygun deherinin sat=m al=m bedelini aaan k=sm= yeniden deherlendirildikten sonra dohrudan gelir tablosuna kaydedilir. Banka kredileri Krediler, al=nd=klar= tarihlerde, al=nan kredi tutar=ndan ialem masraflar= ç=kart=ld=ktan sonraki deherleriyle kaydedilir. Krediler, sonradan etkin faiz yöntemi kullan=larak iskonto edilmia maliyet deheri üzerinden belirtilir. Alem masraflar= düaüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmia maliyet deheri aras=ndaki fark, gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yans=t=l=r. Kredilerden kaynaklanan finansman maliyeti, oluatuhunda gelir tablosuna kaydedilir. Has2lat Sat=lan mallar=n riskinin ve faydas=n=n al=c=ya transfer olduhu, sat=ala ilgili ekonomik faydan=n ialetmeye akacah=n=n muhtemel olmas= ve gelir tutar=n=n güvenilir bir Aekilde hesaplanabildihi durumda gelir oluamua say=l=r. Perakende sat=alarda müaterinin memnun kalmamas= durumunda sat=lan mal=n Aarts=z geri al=nacah=na iliakin müateriye bir garanti verilmesi durumunda da sahiplikle ilgili önemli risk ve getirilerin al=c=ya transfer edildihi kabul edilir. Ayn= ialem ile ilgili has=lat ve giderler eaanl= finansal tablolara al=nmaktad=r. Sat=A kara=l=h=nda nakit veya nakit benzerlerinin al=nd=h= durumlarda, has=lat söz konusu nakit veya nakit benzerlerinin tutar=d=r. Ancak, nakit giriainin ertelendihi durumlarda sat=a bedelinin makul deheri al=nacak olan nakdin nominal deherinden daha düaük olabilir. Alemin, irket taraf=ndan vade farks=z sat=a

16 14 NOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (Devam2) - yap=lmas= veya piyasa faizinin daha alt=nda bir faiz haddinin uygulanmas=ndaki gibi finansman ialemi Aeklinde gerçekleamesi durumunda, sat=a bedelinin makul deheri, alacaklar=n bugünkü deherine indirgenmesi suretiyle bulunur. Alacaklar=n bugünkü deherinin belirlenmesinde; benzer kredi derecelendirmesine sahip bir ialetmenin benzer finansal araçlar= için geçerli olan faiz oran= veya finansal arac=n nominal deherini, ilgili mal veya hizmetin peain sat=a fiyat=na indirgeyen faiz oran= kullan=l=r. Daha önce kay=tlara al=nan has=latla ilgili alacaklar=n tahsilinin Aüpheli hale gelmesi durumunda ise, ilgili tutar has=lat=n düzeltilmesi suretiyle dehil, gider yaz=lmak suretiyle finansal tablolara al=n=r. Net sat=alar, indirimler ve iadeler düaüldükten sonraki faturalanm=a sat=a bedelinden oluamaktad=r. irket yurtiçi sat=alar=nda, sat=lan mal=n has=lat olarak deherlendirmesini sahlayan Aartlar mal=n fabrika alan=n=n d=a=na ç=kmas=yla gerçekleamia olmaktad=r.yurtd=a= sat=alar=nda ise mal=n gümrük ialemleri bitiminde has=lat gerçekleamektedir. Dövizli ielemler Yabanc= para cinsinden olan ialemler, ialemin yap=ld=h= tarihte geçerli olan kurdan, yabanc= para cinsinden olan parasal varl=klar ve yükümlülükler ise y=l sonu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas= al=a kurundan TL ye çevrilmiatir. Yabanc= para cinsinden olan kalemlerin çevrimi sonucunda ortaya ç=kan gelir ve giderler ilgili y=l=n gelir tablosunda finansal gelir ve gider hesap kalemine dahil edilmiatir. Hisse bae2na kazanç / (zarar) liaikteki gelir tablosunda belirtilen hisse baa=na kar, net kar=n ilgili y=l içinde mevcut hisselerin ah=rl=kl= ortalama adedine bölünmesi suretiyle hesaplanm=at=r. irketler mevcut hissedarlara birikmia karlardan ve izin verilen yedeklerden hisseleri oran=nda hisse dah=tarak ( Bedelsiz Hisseler ) sermayelerini art=rabilir. Hisse baa=na kar hesaplan=rken, bu bedelsiz hisse ihrac= ç=kar=lm=a hisseler olarak say=l=r. Dolay=s=yla hisse baa=na kar hesaplamas=nda kullan=lan ah=rl=kl= hisse adedi ortalamas=, hisselerin bedelsiz olarak ç=kar=lmas=n= geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir. Bilanço tarihinden sonraki olaylar Bilanço tarihinden sonraki olaylar; dönem kar=na iliakin herhangi bir duyuru veya diher seçilmia finansal bilgilerin kamuya aç=klanmas=ndan sonra ortaya ç=km=a olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yay=m= için yetkilendirilme tarihi aras=ndaki tüm olaylar= kapsar. irket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar=n ortaya ç=kmas= durumunda, mali tablolara al=nan tutarlar= bu yeni duruma uygun Aekilde düzeltir. KarE2l2klar, Earta ba?l2 varl2klar ve yükümlülükler Herhangi bir kara=l=k tutar=n=n finansal tablolara al=nabilmesi için irket in geçmia olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya z=mni yükümlülühünün bulunmas=, bu yükümlülühün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynaklar=n ialetmeden ç=kmas=n=n muhtemel olmas= ve söz konusu yükümlülük tutar=n=n güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olmas= gerekmektedir. Söz konusu kriterler oluamam=asa Grup söz konusu hususlar= ilgili notlar=nda aç=klamaktad=r. arta bahl= varl=klar gerçekleamedikçe muhasebeleatirilmemekte ve sadece notlarda aç=klanmaktad=r. KoAullu varl=klar, ilgili geliamelerin finansal tablolarda dohru olarak yans=t=lmalar=n= teminen sürekli olarak deherlendirmeye tabi tutulur. Ekonomik faydan=n ialetmeye girmesinin neredeyse kesin hale gelmesi durumunda ilgili varl=k ve buna iliakin gelir, dehiaiklihin oluatuhu dönemin finansal tablolar=na yans=t=l=r. Ekonomik fayda giriainin muhtemel hale gelmesi durumunda, ialetme söz konusu koaullu varl=h= finansal tablo dipnotlar=nda gösterir.

17 15 NOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (Devam2) Sermaye ve temettüler Adi hisseler, sermaye olarak s=n=fland=r=l=r. Adi hisseler üzerinden dah=t=lan temettüler, beyan edildihi dönemde birikmia kardan indirilerek kaydedilir. liekili taraflar Bu rapor kapsam=nda irket in hissedarlar=, irket in hissedarlar=n=n dohrudan veya dolayl= sermaye ve yönetim iliakisi içinde bulunduhu iatirakleri ve bahl= ortakl=klar= ve bahl= ortakl=klar= d=a=ndaki kurulualar, irket faaliyetlerinin planlanmas=, yürütülmesi ve denetlenmesi ile dohrudan veya dolayl= olarak yetkili ve sorumlu olan, irket veya irket in yönetim kurulu üyesi, genel müdür gibi yönetici personel, bu kiailerin yak=n aile üyeleri ve bu kiailerin dohrudan veya dolayl= olarak kontrolünde bulunan Airketler, iliakili taraflar olarak kabul edilmektedir. liakili taraflarla olan ialemler finansal tablo dipnotlar=nda aç=klan=r. Kurum kazanc2 üzerinden hesaplanan vergiler Gelir vergisi gideri, kurumlar vergisi ve ertelenmia vergi giderinin toplam=ndan oluaur. Kurumlar vergisi Kurumlar vergisi, dönem kar=n=n vergiye tabi olan k=sm= üzerinden hesaplan=r. Vergiye tabi kâr, diher y=llarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutmas= nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen kârdan farkl=l=k gösterir. irket in kurumlar vergisi yükümlülühü bilanço tarihi itibar=yla yasallaam=a vergi oran= kullan=larak hesaplanm=at=r. Ertelenen vergi Ertelenen vergi yükümlülühü veya varl=h=, varl=klar=n ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen tutarlar= ile yasal vergi matrah= hesab=nda dikkate al=nan tutarlar= aras=ndaki geçici farkl=l=klar=n bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaam=a vergi oranlar= dikkate al=narak hesaplanmas=yla belirlenmektedir. Ertelenen vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farklar=n tümü için hesaplan=rken, indirilebilir geçici farklardan oluaan ertelenmia vergi varl=klar=, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanman=n kuvvetle muhtemel olmas= Aart=yla hesaplanmaktad=r. Bahse konu varl=k ve yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zarar= etkilemeyen ialeme iliakin geçici fark, Aerefiye veya diher varl=k ve yükümlülüklerin ilk defa mali tablolara al=nmas=ndan (ialetme birleameleri d=a=nda) kaynaklan=yorsa muhasebeleatirilmez. Ertelenen vergi yükümlülükleri, irket in geçici farkl=l=klar=n ortadan kalkmas=n= kontrol edebildihi ve yak=n gelecekte bu fark=n ortadan kalkma olas=l=h=n=n düaük olduhu durumlar haricinde, bahl= ortakl=k ve iatiraklerdeki yat=r=mlar ve ia ortakl=klar=ndaki paylar ile iliakilendirilen vergilendirilebilir geçici farklar=n tümü için hesaplan=r. Bu tür yat=r=m ve paylar ile iliakilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenen vergi varl=klar=, yak=n gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanman=n kuvvetle muhtemel olmas= ve gelecekte ilgili farklar=n ortadan kalkmas=n=n muhtemel olmas= Aartlar=yla hesaplanmaktad=r. Ertelenen vergi varl=h=n=n kay=tl= deheri, her bilanço tarihi itibar=yla gözden geçirilir. Ertelenen vergi varl=h=n=n kay=tl= deheri, bir k=sm=n=n veya tamam=n=n sahlayacah= faydan=n elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmad=h= ölçüde azalt=l=r. Ertelenen vergi varl=klar= ve yükümlülükleri varl=klar=n gerçekleaecehi veya yükümlülüklerin yerine getirilecehi dönemde geçerli olmas= beklenen ve bilanço tarihi itibar=yla yasallaam=a veya önemli ölçüde yasallaam=a vergi oranlar= (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplan=r. Ertelenen vergi varl=klar= ve yükümlülüklerinin hesaplanmas= s=ras=nda, irket in bilanço tarihi itibar=yle varl=klar=n=n defter deherini geri kazanmas= ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettihi yöntemlerin vergi sonuçlar= dikkate al=n=r.

18 16 NOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (Devam2) Ertelenen vergi varl=klar= ve yükümlülükleri, cari vergi varl=klar=yla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir hakk=n olmas= veya söz konusu varl=k ve yükümlülüklerin ayn= vergi mercii taraf=ndan toplanan gelir vergisiyle iliakilendirilmesi ya da irket in cari vergi varl=k ve yükümlülüklerini netleatirmek suretiyle ödeme niyetinin olmas= durumunda mahsup edilir. DoHrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleatirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere iliakin ertelenmia vergi de dohrudan özkaynakta muhasebeleatirilir) ile iliakilendirilen ya da ialetme birleamelerinin ilk kayda al=m=ndan kaynaklananlar haricindeki kurumlar vergisi ile döneme ait ertelenen vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleatirilir. Aletme birleamelerinde, Aerefiye hesaplanmas=nda ya da sat=n alan=n, sat=n al=nan bahl= ortakl=h=n tan=mlanabilen varl=k, yükümlülük ve Aarta bahl= borçlar=n=n makul deherinde elde ettihi pay=n sat=n al=m maliyetini aaan k=sm=n=n belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur. Çal2Eanlara sa?lanan faydalar / k2dem tazminatlar2 Yürürlükteki kanunlara göre, irket, emeklilik dolay=s=yla veya istifa ve ia kanununda belirtilen davran=alar d=a=ndaki sebeplerle istihdam= sona eren çal=aanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Söz konusu ödeme tutarlar= bilanço tarihi itibariyle geçerli olan k=dem tazminat tavan= esas al=narak hesaplan=r. K=dem tazminat= kara=l=h=, tüm çal=aanlar=n emeklilikleri dolay=s=yla ileride dohacak yükümlülük tutarlar= bugünkü net deherine göre hesaplanarak iliaikteki finansal tablolarda yans=t=lm=at=r. Bilançoda muhasebeleatirilen k=dem tazminat= yükümlülühü, tüm çal=aanlar=n emeklilikleri dolay=s=yla ileride dohmas= beklenen yükümlülük tutarlar=n=n net bugünkü deherine göre hesaplanm=a ve finansal tablolara yans=t=lm=at=r. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kay=plar gelir tablosuna yans=t=lm=at=r Nakit ak2m tablosu Nakit ak=m tablosunda, döneme iliakin nakit ak=mlar= esas, yat=r=m ve finansman faaliyetlerine dayal= bir biçimde s=n=fland=r=larak raporlan=r. Nakit ak=m tablosunda yer alan nakit ve nakit benzerleri, nakit ve banka mevduat=n= içermektedir. Önemli muhasebe tahminleri ve varsay2mlar Varl=k ve yükümlülüklerin kay=tl= deherleri üzerinde önemli etkisi olan muhasebe tahminleri aaah=daki gibidir: Ertelenmi! finansman gelir/gideri: Ticari alacak ve borçlar=n etkin faiz yöntemiyle itfa edilmia maliyetinin hesaplanmas=nda alacak ve borçlara iliakin mevcut verilere göre beklenen tahsil ve ödeme vadeleri dikkate al=nm=at=r. Vadeli al=m ve sat=mlar dolay=s=yla dönem içerisinde al=a maliyetleri ile sat=a gelirlerinin içerisinde yer alan finansman gelir ve giderlerinin tutar=, al=nan ticari alacak ve borçlar=n ilgili döneme ait devir h=zlar= kullan=larak etkin faiz yöntemine göre tahmini bazda hesaplanm=a ve finansman gelir ve giderlerine s=n=fland=r=lm=at=r. Vadeli al=m ve sat=mlardan kaynaklanan ve dönem içinde oluaan al=a maliyetleri ile sat=a gelirlerinin içerdihi tahakkuk etmemia finansman gelir ve gider tutarlar= ortalama ticari alacak ve borç devir h=zlar=n= kullanmak suretiyle yaklaa=k olarak tesbit edilmektedir. Faydal ömür: Maddi ve maddi olmayan varl=klar tahmini faydal= ömürleri boyunca amortismana ve itfaya tabi tutulmuatur.

19 17 NOT 2 - F NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (Devam2) Kdem tazminat: K=dem tazminat= kara=l=h=, personel devir h=z= oran= geçmia y=l tecrübeleri ve beklentiler dohrultusunda devir h=z= hesaplanarak bilanço tarihindeki deherine indirgenmiatir. Dava kar!lklar Dava kara=l=klar= ayr=l=rken, ilgili davalar=n kaybedilme olas=l=h= ve kaybedildihi taktirde katlan=lacak olan sonuçlar irket hukuk müaavirlerinin görüaleri dohrultusunda deherlendirilmekte ve irket Yönetimi elindeki verileri kullanarak kara=l=k ayr=lmaktad=r. Kullan=lan tahminler ilgili muhasebe politikalar=nda veya dipnotlarda gösterilmektedir. NOT 3 - LETME B RLEMELER Yoktur (31 Aral=k 2009 : Yoktur.). NOT 4 ORTAKLIKLARI Yoktur (31 Aral=k 2009 : Yoktur.). NOT 5 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA irket in hakk=nda ayr= finansal bilgilerin mevcut olduhu ve bu bilgilerin, bölüme tahsis edilecek kaynaklara iliakin kararlar=n al=nmas= ve bölümün performans=n=n deherlendirilmesi amac=yla ialetmenin faaliyetlere iliakin karar almaya yetkili mercii taraf=ndan düzenli olarak gözden geçirildihi k=s=mlar= bulunmaktad=r.bölümlere göre raporlama yoktur (31 Aral=k 2009 : Yoktur.). NOT 6 NAK T VE NAK T BENZERLER irket in 30 Eylül 2010 ve 31 Aral=k 2009 tarihleri itibariyle nakit ve nakit benzerleri aaah=daki gibidir: 30 Eylül Aral2k 2009 Kasa Bankalar - Vadesiz mevduat Vadeli mevduat Eylül 2010 tarihi itibariyle bankalardaki vadeli mevduatlara iliakin detaylar: Döviz Cinsi Faiz Oran2 Vadesi Döviz Tutar2 TL KarE2l2?2 ABD $ 1, , Avro 1, ,

20 18 NOT 6 NAK T VE NAK T BENZERLER (Devam2) 31 Aral=k 2009 tarihi itibariyle bankalardaki vadeli mevduatlara iliakin detaylar: Döviz Cinsi Faiz Oran2 Vadesi Döviz Tutar2 TL KarE2l2?2 ABD $ 0,5-1,5% Avro 1,0-1,5% TL 6,5-10,6% NOT 7 F NANSAL YATIRIMLAR irket in 30 Eylül 2010 ve 31 Aral=k 2009 s=n=flanan finansal yat=r=mlar= aaah=daki gibidir: tarihleri itibariyle sat=lmaya haz=r finansal varl=k olarak 30 Eylül Aral2k 2009 Oran (%) Tutar Oran (%) Tutar Bursa Çimento Fabrikas= A.. hisse senetleri (1) 2, , Bursa Serbest Bölge Kurucu ve Aleticisi A.. (2) 1, , Bursa Çimento Fab. A.. Hisseleri deher düaüklühü kara=l=h= (1) ( ) ( ) (1) 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle borsa rayicine göre deherlenmia ve kara=l=k ayr=lm=at=r. (2) Maliyet deheri ile gösterilmiatir. NOT 8 F NANSAL BORÇLAR irket in 30 Eylül 2010 ve 31 Aral=k 2009 tarihleri itibariyle k=sa vadeli finansal borçlar= aaah=daki gibidir: 30 Eylül Aral2k 2009 Faiz Oran2 (%) Tutar Faiz Oran2 (%) Tutar K2sa vadeli finansal borçlar - TL 6,25 7, TL Faizsiz vergi ve SSK kredisi Faizsiz vergi ve SSK kredisi ABD$ 3, TaA=t kredileri irketin uzun vadeli finansal borçlar= taa=t kredisinden oluamaktad=r. (31 Aral=k 2009: Yoktur.) NOT 9 D &ER F NANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER Yoktur (31 Aral=k 2009: Yoktur.).

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları 31 Mart 2012

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) Yeniden düzenlenmi Yeniden düzenlenmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Geçmi Dönem Referansları

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2011TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Dönem 31/12/2011 31/12/2010 Raporlama Birimi TL TL V A

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar I Varl klar VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varl klar 84,972,238 1 Kasa 807 2 Alnan Çekler 3 Bankalar 62,357,854 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar 22,613,577

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEM Z 9.450.000,-TÜRK L RASI NAK T KARILANMAK SURET YLE 37.800.000,-TÜRK L RASINDAN 47.250.000,-TÜRK

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş 4 31 Mart 2017-31 Aralık 2016 TARİHLİ Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dip Not 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 10.937.029 9.057.644 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 155.247 262.712

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ BĠLANÇO (TL) GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Referansları 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 76.425.616 92.094.253 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 12.908.278 10.842.451 Finansal Yatırımlar 7 0 499.374

Detaylı

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015 6 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 9.057.644 12.772.138 Nakit ve Nakit

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

Ana Sayfa KAP Hakkında Bildirim Sorguları Şirketler Yardım Đlgili Linkler Görüş Öneri

Ana Sayfa KAP Hakkında Bildirim Sorguları Şirketler Yardım Đlgili Linkler Görüş Öneri Ana Sayfa KAP Hakkında Bildirim Sorguları Şirketler Yardım Đlgili Linkler Görüş Öneri Tümünü Đmzalı Görüntüle English Format Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf"

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 Dönen Varlıklar 240.045.239 134.570.092 Nakit ve nakit benzerleri 5 85.194.100 106.690.380 Finansal

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2016 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 Ref: RPR/MBK-2016/SPK-001-01 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR OCAK 2 HAZİRAN 2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU..2 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR OCAK 2 HAZİRAN 2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU 2..2 TARİHİ İTİBARİ İLE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.551.638 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.755 4.228.916

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE 1 31 MART 2010 TARH TBARYLE DÜZENLENEN FNANSAL TABLOLARIMIZA LKN BEYANIMIZ liikte sunulan 31 Mart 2010 tarihi itibariyle düzenlediimiz finansal

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

Diğer Kazanç / Kayıplar

Diğer Kazanç / Kayıplar Özkaynak Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.. 31 Aralık 2008 Tarihi tibariyle Bilanço (Para birimi: Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.) Dipnot Tasfiye Dönemi Baımsız Denetimden

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü OLUŞUM BAĞIMSIZ DIŞ DENETĐM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Sürekli Olumlu 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMĐNE ĐLĐŞKĐN FĐNANSAL TABLOLARLA

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

Dönen Varlıklar

Dönen Varlıklar AKIN TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimden 30 Haziran

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor 216 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 28.2.217 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimde Bağımsız Denetimden Dipnot Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ESEM SPOR 2017 1.DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR Finansal Durum

Detaylı

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1 30 HAZĠRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLARI Ref. 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 13.379.749 15.683.583 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9.015.507 11.490.201 Finansal

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Mali Tablo Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem m. 30 Eylül 2017 30 Eylül 2016 Faiz ve benzeri gelirler Faiz giderleri Net faiz geliri Kredi zararı karşılıkları Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

Dipnot Referansları. VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Dipnot Referansları. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31 ARALIK 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL DURUM TABLOLARI (Tüm tutarlar, Türk Lirası "TL" olarak gösterilmiştir.) Dipnot Referansları Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız

Detaylı